Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland"

Transcriptie

1 Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland September

2 2

3 Voorwoord De decentralisatie Wmo komt in rap tempo naderbij. Op 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van onze inwoners, die nu nog zorg en ondersteuning krijgen van uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De decentralisatie van AWBZ taken naar de Wmo geeft onzekerheid voor onze inwoners. Ten eerste komt dat omdat er al enkele jaren het voornemen is om taken uit de AWBZ over te hevelen naar gemeenten en de plannen enkele keren zijn uitgesteld en veranderd. Ten tweede omdat er een korte voorbereidingstijd zit tussen de wetbehandeling in de Kamer en 1 januari 2015 met daarbij de onduidelijkheid over wat de overgang naar de gemeente gaat worden. Ten derde omdat de pers signaleert, dat veel gemeenten niet op tijd klaar zullen zijn. Wij werken hard aan de inkoop en het organiseren van de toegang tot ondersteuning in het kader van de Wmo. We realiseren ons dat het een grote klus is en dat we op 1 januari nog niet klaar zijn met de transformatie. Maar de zaken die geregeld moeten zijn zullen we klaar hebben en onze inwoners zullen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Daarna werken we verder aan de koers die u als gemeenteraad aangeeft. Daarvoor is het wenselijk dat u op korte termijn een verordening vaststelt met kaders op basis waarvan nieuwe Wmo aanvragen in 2015 kunnen worden afgehandeld. In deze verordening zijn enkele keuzes verwerkt. De keuzemogelijkheden die er zijn met de motivatie van de voorgelegde keuze in de verordening staan in deze notitie. Daarnaast vragen wij u om de koers te bepalen in enkele andere onderwerpen zodat wij die de komende maanden verder kunnen uitwerken. Elly Fens Wethouder 3

4 Inhoud 1 Achtergronden Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Hervormingen in de zorg als kader voor Wmo Wmo 2015; Wat komt er op ons af? Visie op de Wmo, het eindbeeld van de decentralisaties en de uitgangspunten Regionale samenwerking bij de voorbereidingen Stand van zaken en onderscheid transitie en transformatie Wmo... 8 Op 8 juli 2014 heeft de Eerste Kamer de Wmo 2015 aangenomen. Het wettelijk kader is hiermee duidelijk. Het financiële kader is met de meicirculaire 2014 ook duidelijk geworden Acties transitie per 1 januari Acties na Keuzes in Verordening Wmo Inleiding Het persoonsgebonden budget De eigen bijdrage Evaluatie Procedureregels Waardering mantelzorgers Overige keuzes in beleidsrichtingen Hulp in het huishouden Kwaliteit Cliëntondersteuning (MEE) Bijlage 1 aantallen cliënten Wmo 2007 en nieuwe cliënten Wmo Bijlage Bijlage 3 proces aanvraag maatwerkvoorziening Wmo

5 1 Achtergronden Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 2007 Op 1 januari 2007 trad de Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning, in werking. De wet heeft als doel de zelfredzaamheid en participatiemogelijkheden van burgers te bevorderen en de sociale samenhang en leefbaarheid op lokaal niveau te versterken. Gemeenten hebben hierbij een regierol. De huidige Wmo-taken bestaan uit 9 prestatievelden 1. De leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen, wijken en buurten bevorderen; 2. Jeugdigen met problemen met opgroeien en ouders met problemen met opvoeden ondersteunen; 3. Informatie, advies en cliëntondersteuning vormgeven; 4. Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen; 5. Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijke verkeer en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem; 6. Mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en mensen met een psychosociaal probleem voorzieningen verlenen om hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer te behouden; 7. Maatschappelijke opvang bieden, waaronder vrouwenopvang; 8. Openbare geestelijke gezondheidszorg bevorderen, met uitzondering van psychosociale hulp bij rampen; 9. Verslavingsbeleid bevorderen. Het beleid op de negen prestatievelden heeft de gemeente uitgewerkt in het Wmo beleidsplan. De huidige taken in het kader van maatschappelijke zorg worden uitgevoerd door de centrumgemeente Zaanstad (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, ambulante verslavingszorg, aanpak huiselijk geweld en openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz)). De Wmo 2007 geeft gemeenten een compensatieplicht. Dat wil zeggen dat de gemeente de beperkingen (zoals huishoudelijke beperkingen) die iemand ondervindt moet compenseren door voorzieningen aan te bieden (prestatieveld 6). Het gaat in dit geval om individuele voorzieningen op het gebied van: woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen huishoudelijke verzorging In bijlage 1 staan aantallen gebruikers uit de gemeente van verschillende vormen van ondersteuning op grond van de Wmo Hervormingen in de zorg als kader voor Wmo 2015 Aanleiding voor de Wmo 2015 zijn de hervormingen in de zorg die noodzakelijk zijn om het zorgstelsel in Nederland betaalbaar te houden. Voor de houdbaarheid /betaalbaarheid van het zorgstelsel is in het regeerakkoord een aantal hervormingen beoogd. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de AWBZ opgeheven. Met het opheffen van de AWBZ gaat de zorg en ondersteuning over naar de Wmo, de zorgverzekering, de wet op de jeugdhulp en de Wet Langdurige zorg die per 2015 ingaat (zie bijlage 2 ). Betere kwaliteit van ondersteuning en zorg De hervormingen zijn nodig omdat de eisen die aan de organisatie van de langdurige zorg zijn gesteld, veranderen. Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en niet eenzaam zijn. In de visie van het kabinet zal er vaker een beroep worden gedaan op het eigen sociale netwerk van mensen. Indien nodig zijn thuiszorgvoorzieningen via de gemeente beschikbaar. En als het thuis 5

6 wonen niet meer haalbaar is, dan moet er goede zorg in een instelling zijn waar oog is voor het individu en de kwaliteit van leven. Houdbaar en betaalbaar Hervormingen in de langdurige zorg zijn noodzakelijk, omdat bij de huidige uitgavengroei het stelsel financieel onhoudbaar is. De AWBZ heeft een sterke groei van de uitgaven gekend. Door de maatregelen van het kabinet wordt de groei afgevlakt in de periode en blijft de langdurige ondersteuning en zorg beter houdbaar voor toekomstige generaties. Samenvatting maatregelen langdurige ondersteuning en zorg per 2015 Vanaf 2015 zal de AWBZ worden opgeheven. Delen van de AWBZ gaan dus naar de nieuwe jeugdwet, delen naar de Wmo en het grootste deel van de zorg gaat over in de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze hervormingen in het zorgstelsel gaan gepaard met forse bezuinigingen. In de Wmo 2015: wordt mogelijk gemaakt dat meer mensen dan nu met ondersteuning en zorg thuis kunnen blijven wonen; zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning van burgers, zodat die kunnen participeren. Deze ondersteuning is voor verschillende doelen beschikbaar, zoals verzorging, begeleiding en participatie; komt een recht op het persoonsgebonden budget, onder stringente voorwaarden en fraudebestendig; blijft cliëntondersteuning bestaan, o.a. zodat een cliënt zich kan laten bijstaan bij de aanvraag. De AWBZ-middelen hiervoor worden overgeheveld naar gemeenten (MEE); is er een vangnet waarmee gemeenten steun kunnen bieden, ofwel via Wmo-voorzieningen ofwel inkomenssteun via de bijzondere bijstand. De huidige landelijke regelingen voor inkomenssteun (Wtcg/CER) verdwijnen. In de Zorgverzekeringswet (Zvw): komt een nieuwe aanspraak thuisverpleging, zodat mensen die naast verpleging ook verzorging nodig hebben die van dezelfde hulpverlener kunnen krijgen en mensen langer in eigen omgeving kunnen blijven; wordt de rol van de wijkverpleging versterkt: de wijkverpleegkundige is een spil in de zorg van mensen en verbindt het medische en sociale domein; wordt de op behandeling en begeleiding gerichte intramurale geestelijke gezondheidszorg ondergebracht. In de Wet langdurige zorg (nieuwe kern-awbz): is en blijft de zorg in een instelling een verzekerd recht; wordt mogelijk gemaakt dat mensen in een instelling zorg kunnen krijgen als zij niet langer met steun van hun omgeving thuis kunnen wonen; komt een recht op het persoonsgebonden budget, onder stringente voorwaarden en fraudebestendig; de verhoging van de eigen bijdrage voor mensen die in een instelling verblijven, wordt verzacht; wordt meer zorg op individuele maat geboden en wordt (in plaats van standaard zorg) gekeken met welke zorg iemand het best geholpen is. In de indicatiestelling wordt bepaald of er een recht op zorg is, hoe zwaar die moet zijn en bepaalt de zorgverlener in overleg met de cliënt welke zorg het beste past; ligt bij de zorgkantoren de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een meer doelmatige uitvoering. 6

7 1.3 Wmo 2015; Wat komt er op ons af? Nieuwe opgaven De nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning ziet er als volgt uit: De negen prestatievelden in de huidige wet worden vervangen door drie doelen: o Het bevorderen van sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. o Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving. o Het bieden van opvang (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg vallen hieronder). Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn. De gemeenten moeten algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen bieden, die de zelfredzaamheid en participatie van de cliënten ondersteunen. Daarnaast moet een maatwerkvoorziening voor opvang geboden worden. De algemene voorzieningen in de gemeente zijn in principe toegankelijk voor iedereen, soms met een lichte toegangstoets. Anderzijds maken algemene voorzieningen de samenleving toegankelijker voor mensen met een beperking. De algemene voorzieningen zijn voorliggend op maatwerkvoorzieningen. Voor algemene voorzieningen kunnen eigen bijdragen worden gevraagd (zie 2.3). Een maatwerkvoorziening is in de wet een individuele voorziening. Deze is redelijkerwijs een voorwaarde voor deelname van de burger aan de samenleving. Voor maatwerkvoorzieningen kunnen inkomensafhankelijke eigen bijdragen worden opgelegd. De compensatieplicht in de huidige Wmo wordt vervangen door de ruimer geformuleerde resultaatverplichting. Dit benadrukt dat gemeente en burger de ruimte hebben om te komen tot oplossingen die zijn toegesneden op individuele en lokale omstandigheden Extramuralisering De zorg en ondersteuning voor mensen met een lichtere zorgvraag (ZZP t/m 4) verplaatst zich van een intramurale naar een extramurale setting: de zogenaamde extramuralisering. Steeds meer mensen met een beperking ontvangen zorg en ondersteuning thuis. De gemeente zal samen met mantelzorgers, vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke instellingen en zorgaanbieders zo goed mogelijk de nodige ondersteuning aan kwetsbaren moeten bieden. 1.4 Visie op de Wmo, het eindbeeld van de decentralisaties en de uitgangspunten Visie op de Wmo De visie van de gemeente op de Wmo is verwoord in het beleidsplan Wmo Rondom burgers (2011). Elke Wormerlander telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, beperkingen en problemen. De focus ligt op wat mensen nog kunnen. Samen met de inwoners en de maatschappelijke organisaties werkt de gemeente er aan om mensen de eigen regie over hun leven te organiseren. 7

8 1.4.2 Eindbeeld en uitgangspunten voor decentralisaties In het beleidskader voor de drie decentralisaties wordt het volgende eindbeeld geschetst met de volgende uitgangspunten. Eindbeeld: Als stip aan de horizon maakt gemeente Wormerland zoveel mogelijk gebruik van eigen kracht en het beschikbare sociale netwerk van inwoners. Een vraag naar hulp, ondersteuning en zorg van een inwoner komt in de gemeente binnen bij 1 centraal punt. De kortste route naar een effectief plan van aanpak wordt genomen, waarbij in geval van een meervoudige problematiek een nauw intern netwerk van specialisten met een brede kijk op gehele sociaal domein de lijnen kort houdt. Specialisten hebben beschikking over alle voor hen relevante gegevens en informatie om in samenwerking met betrokkene(n), sociaal netwerk, partners en aanbieders, een effectieve aanpak op maat aan te bieden en de voortgang nauwlettend te monitoren. De verantwoordelijkheden voor inwoners die zorg en bijstand nodig hebben zullen we oppakken op een manier die mensen stimuleert te doen wat binnen hun vermogen ligt en met de zekerheid dat iedereen ondersteuning krijgt waar dat noodzakelijk is. Met het beleidskader stelt de gemeente de volgende uitgangspunten voor het eindbeeld vast: 1. Het bevorderen van zelfredzaamheid; 2. Snelle effectieve hulp zo dichtbij mogelijk; 3. Verbinding van regelingen en loketten; 4. Lokaal waar dat kan, regionaal waar dat beter of nodig is; 5. Zorg op maat. 1.5 Regionale samenwerking bij de voorbereidingen Vanwege schaalvoordelen of het bundelen van expertise en voldoende volume is ervoor gekozen om voor de inkoop voor Wmo dienstverlening samen te werken op de schaal van Zaanstreek-Waterland in een regeling zonder meer. Vervolgens is de samenwerking op de inkoop van Wmo dienstverlening te regelen in dienstverleningsovereenkomsten waarbij het college van de gemeente Zaanstad gemandateerd is tot het opstellen, aanbesteden, sluiten, beheren en evalueren van (regionale) basisovereenkomsten met leveranciers waaronder eventueel gesubsidieerde instellingen voor de levering van producten op het gebied van Jeugdzorg, Wmo/AWBZ en Participatie en het verrichten van alle werkzaamheden die nodig zijn in geval van een procedure van Bestuurlijk aanbesteden, waaronder het onderhandelen met leveranciers over de inhoud van de basisovereenkomsten, het opstellen en sluiten van intentieverklaringen en conceptovereenkomsten en het toe laten treden van nieuwe leveranciers. Daarnaast wordt er samengewerkt binnen Zaanstreek-Waterland op onderwerpen als: beschermd wonen waarbij Zaanstad als centrumgemeente is aangewezen en voor de regio ook de middelen ontvangt voor de inkoop en organisatie van beschermd wonen. afspraken maken tussen zorgverzekeraar (i.v.m. wijkverpleging) en Zaanstad (krijgt hiervoor extra middelen om deze samenwerking vorm te geven en is voor de verzekeraar het aanspreekpunt binnen de regio). Regionale sociale agenda met thema s als communicatie rondom decentralisatie, ontwikkelen, visie op beschermd wonen, versterken algemene voorzieningen, versterken toegang met gezamenlijke trainingen professionals in Wmo-loketten/sociale teams/wijkteams. 1.6 Stand van zaken en onderscheid transitie en transformatie Wmo Stand van zaken Op 8 juli 2014 heeft de Eerste Kamer de Wmo 2015 aangenomen. Het wettelijk kader is hiermee duidelijk. Het financiële kader is met de meicirculaire 2014 ook duidelijk geworden. De regionale samenwerking is vastgelegd en de inkoop wordt voorbereid. Verwachting is dat de zorginkoop in oktober wordt afgerond waarmee aan een belangrijke voorwaarde voor zorgcontinuïteit per 2015 kan worden voldaan. De gegevens van cliënten die een AWBZ indicatie hebben en per

9 onder de Wmo komen te vallen zijn in juli bekend gemaakt. Aan de hand van de indicatiegegevens en zorgconsumptie van deze cliënten kan een doorrekening worden gemaakt van de te verwachten uitgaven Onderscheid transitie AWBZ naar Wmo en transformatie Gelet op het korte tijdsbestek tot 1 januari 2015 en de omvang en impact van de decentralisatie is het noodzakelijk om onderscheid te maken tussen een transitie van AWBZ taken naar de Wmo en een transformatie van de Wmo na Transitie Vanaf 1 januari komen er klanten uit de AWBZ over naar de gemeente. Zij hebben een geldende indicatie en behouden het recht op de geïndiceerde zorg in Voor deze cliënten is het van belang dat zij zo snel mogelijk weten of en welke veranderingen er in 2015 zullen plaatsvinden en dat de zorg waar mogelijk kan worden voortgezet. Wij werken aan een zachte landing voor deze doelgroep. Wij bereiden de contractering van de zorg voor en zullen cliënten persoonlijk benaderen om hen te informeren over de ondersteuning die zij vanaf 1 januari 2015 kunnen verwachten en het gesprek dat wij in 2015 zullen hebben samen met de cliënt om te komen tot een ondersteuningsplan voor de toekomst (na afloop indicatie). Voor de 96 cliënt die uit de AWBZ naar de Wmo overkomen per 2015 zal de gemeente in 2015 een gesprek moeten voeren om een ondersteuningplan op te stellen. De consulenten moeten hier op zijn voorbereid, er moet kennis zijn van de doelgroep, de werkwijze en het ondersteuningsaanbod en er moet een toetsingskader zijn (verordening) voor de afhandeling van aanvragen. Nieuwe cliënten die in 2015 een ondersteuningvraag krijgen moeten weten waar zij deze kunnen stellen. Verwijzers zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen, zorg- en welzijnsinstellingen moeten weten waar zij cliënten met een zorgvraag naar kunnen verwijzen. Wij zullen hen informeren, de website zal moeten worden ingericht op juiste informatie, er zal informatiemateriaal moeten worden gemaakt en verspreid. Transformatie Het is een forse operatie om in de maanden die resteren in 2014 de transitie voor te bereiden, de zorg en de toegang te hebben geregeld en alle randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn. Maar op 1 januari zijn we nog niet klaar. Ten eerste zullen er ongetwijfeld vraagstukken ontstaan die we op dit moment nog niet kunnen voorzien. En die pakken we dan alsnog op. Daarnaast kan van een transformatie van de Wmo per 2015 nog geen sprake zijn. Hiervoor is meer tijd nodig. Het sociaal team zal zich verder moeten ontwikkelen, de samenwerking met partners en de integraliteit van het ondersteuningsplan zal verder ontwikkeld moeten worden. Ook de samenhang met het jeugdteam moet verder worden vormgegeven, het een gezin een plan principe. Daarnaast zal in 2015 verder invulling moeten worden gegeven aan het resultaatgericht werken van instellingen, het resultaatgericht indiceren, ondersteuning bieden en financieren. Het veranderen van de AWBZ werkwijze van verzekerde rechten, het productgericht indiceren en afrekenen moet transformeren naar resultaatgericht werken. Het maken van een ondersteuningsplan op maat, het verder ontwikkelen van een lokaal ondersteuningsaanbod en het trajectgericht financieren en afrekenen zal in 2015 verder vorm gegeven worden. We zorgen ervoor dat onze inwoners op 1 januari weten waar zij ondersteuning kunnen krijgen. We zorgen voor zorgcontinuïteit en we regelen dat nieuwe cliënten een hulp vraag kunnen stellen. We kunnen deze hulpvraag afhandelen en er is een ondersteuningsaanbod waarmee de cliënt geholpen kan worden. 1.7 Acties transitie per 1 januari 2015 Inkoop zorg: de zorgaanbieders waar cliënten tot 1 januari 2015 ondersteuning van ontvangen loopt nu via regionale inkooporganisatie. Overdracht cliënten: gegevens zijn beschikbaar. We brengen in beeld wie we al kennen binnen de gemeente vanuit de Wmo. 9

10 Het gaat om 96 cliënten per 21 juli 2014 die met een indicatie voor begeleiding overkomen vanuit AWBZ naar de Wmo en 10 met een indicatie voor beschermd wonen (weggezet bij centrumgemeente Zaanstad). Van deze mensen hebben 52 mensen al een dossier bij de Wmo. Bekeken zal nog worden welke cliënten al bekend zijn bij de afdeling sociale zaken. In de periode oktober-november 2014 worden de cliënten die nog niet bekend zijn bij de gemeente (bij Wmo of werk en inkomen) persoonlijk benaderd en geïnformeerd over de veranderingen per 2015 en daarna. In november wordt een herindicatieplan opgesteld voor cliënten die vallen onder het overgangsrecht per In 2015 zullen alle cliënten die overkomen naar de Wmo een gesprek hebben met een medewerker van het sociaal team om te komen tot een ondersteuningsplan dat uiterlijk 1 januari 2016 ingaat. Voor de hulp in het huishouden worden indicaties afgegeven tot 1 juli 2015 waarna uitvoering gegeven zal worden aan het beleid dat per 1 januari 2015 wordt vastgesteld. De uitgangspunten voor de eigen bijdragen moeten worden bepaald en de cliënten die overkomen moeten bij het CAK worden opgevoerd. Wettelijk is bepaald dat vanaf 1 januari 2015 de Sociale verzekeringsbank (SVB) de uitbetalingen voor de persoonsgebonden budgetten doet en dat dit niet langer via de cliënten loopt. Hiertoe zal overdracht van cliëntgegevens plaats moeten vinden en werkafspraken worden gemaakt met de SVB. Dit geldt voor cliënten met een pgb voor hulp in het huishouden en cliënten met begeleiding. De toetsingscriteria voor Wmo aanvragen moeten worden bepaald. De gemeenteraad zal hiertoe een verordening vast moeten stellen waarmee het Sociaal team nieuwe aanvragen kan beoordelen. Er wordt een formatieplan en een opleidingsplan opgesteld voor het sociaal team. Er zal een (ICT) Wmo-systeem moeten zijn waarin ook de uitvoering van de nieuwe Wmotaken kunnen worden vastgelegd, gemonitord, gecontroleerd. Voor de cliënten die een indicatie voor AWBZ hebben die over komen naar de Wmo willen we een onderzoek laten uitvoeren naar de ondersteuning die zij onder de AWBZ ontvangen en de mate van tevredenheid. Dit om ook te kunnen monitoren welke effecten de overgang naar de Wmo heeft (gehad). Er zal in het laatste kwartaal duidelijke communicatie moeten zijn naar cliënten, inwoners en verwijzers wat de werkwijze is van de gemeente, waar mensen terecht kunnen met een hulpvraag en hoe de ondersteuning is georganiseerd. 1.8 Acties na 2015 De transformatie is de lange termijn veranderopgave en gericht op het realiseren van de beoogde inhoudelijke effecten van de stelselwijziging. De veranderopgave voor de lange termijn ligt vooral in het anders organiseren van de ondersteuning, door inhoudelijke ondersteuningsarrangementen te ontwikkelen voor verschillende doelgroepen. Daarnaast is de organisatie van de ondersteuning in de Gemeente een belangrijke opgave voor de lange termijn. Geïntegreerd Wmo-beleidsplan Verdere raakvlakken met participatie, jeugdwet uitwerken Verdere ontwikkeling van toegang/sociaal team en integratie met het jeugdteam Werken met arrangementen, bijsturen waar nodig Uitwerken toekomst hulp bij het huishouden na raadsbesluit over gewenste koers Effectmeting/ontwikkelen meetinstrument Wmo breed Doorontwikkeling voorzieningen in de wijk Innovaties in het aanbod Regionale visie op beschermd wonen 2 Keuzes in Verordening Wmo

11 2.1 Inleiding De verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 vormt het toetsingskader voor de toegang tot de Wmo. Binnen het wettelijke kader kan de gemeente het beleid uitwerken in de verordening en nadere regels. In de verordening die nu voorligt zijn enkele keuzes verwerkt. Deze keuzemogelijkheden worden onderstaand geschetst en de in de verordening verwerkte keuze wordt gemotiveerd. 2.2 Het persoonsgebonden budget a: hoogte van het persoonsgebonden budget Achtergrond In de Wmo (artikel 2.3.6) is de mogelijkheid gegeven voor het inzetten van een persoonsgebonden budget (pgb). Het pgb kan bij de Wmo verstrekt worden aan inwoners die op grond van de Wmo 2015 in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening 1. In de Wmo is daarnaast geregeld dat het College een persoonsgebonden budget alleen mag verstrekken als: a. de inwoner of met hulp uit zijn sociale netwerk, zijn curator, bewindvoerder, mentor of gemachtigde de taken die verbonden zijn aan het budget op verantwoorde wijze kan uitvoeren; b. de inwoner kan motiveren waarom zij een ander aanbod willen dan dat het college heeft gecontracteerd; c. de hulp of maatregel die de inwoner van het budget wil betrekken van goede kwaliteit is. Wettelijk is ook geregeld dat de inwoner zelf niet het pgb ontvangt, maar dat het pgb feitelijk wordt beheerd door de Sociale Verzekerings Bank (SVB) en dat de klant facturen kan indienen bij de SVB. Daarnaast zijn er ook regels opgenomen over het terugvorderen van een pgb en het melden van gewijzigde omstandigheden. In de Wmo bestaat ruimte om zelf te bepalen wanneer pgb-houders maatschappelijke ondersteuning mogen inschakelen uit het eigen sociale netwerk. Tot het sociale netwerk worden personen gerekend uit de huiselijke kring en andere personen met wie de aanvrager een sociale relatie onderhoudt. Bij deze laatste groep kan gedacht worden aan familieleden die niet in hetzelfde huis wonen, buren, vrienden, kennissen e.a. In de verordening kan de gemeente vastleggen in welke situaties en onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Het is niet mogelijk om in de verordening het gebruik van het pgb voor het sociale netwerk uit te sluiten. Het uitgangspunt van de wetgever hierbij is dat het pgb voor niet-professionele zorgverleners beperkt dient te blijven tot die gevallen waarin dit aantoonbaar tot betere en effectievere ondersteuning leidt en aantoonbaar doelmatiger is. Verder dient het te gaan om inzet vanuit het sociaal netwerk wat buiten het redelijkerwijs gevraagde valt. De ondersteuning die het sociaal netwerk redelijkerwijs kan inzetten komt niet in aanmerking voor vergoeding uit een pgb. Voor gezinsleden binnen hetzelfde huishouden als de aanvrager kunnen wij gebruik maken van de bepalingen rond gebruikelijke zorg die zijn vastgelegd in het protocol gebruikelijke zorg van het CIZ. Dit protocol wordt al binnen de huidige AWBZ gehanteerd en binnen onze gemeente ook voor hulp bij het huishouden. Voor hulp door anderen binnen het netwerk werkt het college nadere regels uit. Keuzemogelijkheden De gemeente heeft de vrijheid om zelf de hoogte van het tarief voor het pgb te bepalen en dit in de verordening vast te leggen. Er zijn hiervoor drie mogelijkheden: Optie 1: De hoogte van het pgb wordt bepaald aan de hand van en tot het maximum van de kostprijs van de goedkoopst adequate hulp in natura. Voor hulp in het huishouden blijft het pgb percentage van 80% van de hulp in natura gehandhaafd. 1 Artikel wetsvoorstel Wmo: maatwerkvoorziening = op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen en woningaanpassingen en andere maatregelen, ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie en beschermd wonen en opvang 11

12 Optie 2: De hoogte van het pgb wordt gesteld op een vast percentage van de goedkoopst vergelijkbare zorg in natura zoals door de gemeente gecontracteerd. Optie 3: De hoogte van het pgb wordt bepaald aan de hand van en tot het maximum van de kostprijs van de goedkoopst adequate hulp in natura. Voor de inzet van het sociaal netwerk geldt een pgb tarief van 75% van kostprijs van de goedkoopst adequate hulp in natura. Afweging Bij de tariefstelling voor het pgb moet de gemeente ervoor zorgen dat de inwoners in staat zijn om de hulp die nodig is, hiervan in te kopen. Bij optie 1 wordt de pgb gemaximaliseerd op de kostprijs van de zorg voor natura. De gemeente betaalt in dit geval nooit meer dan de tarieven die zij zelf betaalt voor de ingekochte zorg in natura. Ligt het tarief van de door de cliënt gekozen zorgaanbieder lager ligt dan het maximum dan hanteert de gemeente het lagere pgb tarief hanteren. Maar de gemeente betaalt maximaal de kostprijs van de door haar gecontracteerde ondersteuning. Bij optie 2 wordt het pgb gesteld op een vast percentage van de kostprijs van de ondersteuning in natura. In gevallen waarin de cliënt de zorg inkoopt bijeen organisatie met een lage overhead (bijvoorbeeld een ZZP-er) zal dit toereikend zijn om zorg in te kunnen kopen, maar het zal niet in alle gevallen een toereikend pgb zijn en in die zin voldoet de gemeente niet aan haar opdracht. Te denken valt aan de keuze van een cliënt voor een zorgaanbieder/instelling die niet is gecontracteerd door de gemeente. In dit geval zal de instelling een marktconform en verglijkbaar tarief hanteren als andere instellingen die wel gecontracteerd zijn door de gemeente. Maar een vast (en lager) percentage van dit tarief is dan voor de cliënt niet toereikend om de zorg in te kunnen kopen. Optie 3 Uitgangspunt daarbij is dat het pgb-tarief voor het sociale netwerk lager is dan het pgb-tarief voor professionals. Dit omdat er geen overhead is bij zorg door het sociale netwerk en geen eisen ten aanzien van kwaliteitstandaarden. Bij de jeugdhulp is vastgesteld dat het pgb voor inzet van het sociaal netwerk 75% is van de kostprijs van de goedkoopst adequate hulp in natura. Voorgesteld wordt om deze lijn door te trekken naar het hele sociale domein en dit hier ook vast te stellen. doet recht aan de opdracht aan gemeenten om aan een cliënt een toereikend pgb te verstrekken waarmee de cliënt in staat wordt gesteld om zelf kwalitatief goede en voldoende hulp te kunnen inkopen. Het college werkt deze hoofdlijn uit in nadere regels. Beslispunt 1: Optie 3: de hoogte van het pgb wordt bepaald aan de hand van en tot het maximum van de kostprijs van de goedkoopst adequate hulp in natura. Voor inzet van het sociaal netwerk wordt een pgb percentage gehanteerd van 75% van de kostprijs van de goedkoopst adequate hulp in natura. b: Weigeringsgronden Achtergrond De gemeente mag in de Wmo, het pgb weigeren wanneer: blijkt dat de cliënt onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid; de cliënt niet voldoet aan de aan het pgb verbonden voorwaarden; de cliënt het pgb niet of voor een ander doel gebruikt. Daarnaast mogen wij op basis van het wetsvoorstel Wmo 2015 weigeren een pgb te verstrekken indien de kosten van de zorgverlener die met het budget wordt gefinancierd, hoger zijn dan de kosten die gemaakt worden voor het gebruik van een individuele voorziening in natura. Wij mogen in dit geval ervoor kiezen alleen een budget te verstrekken ter hoogte van het ingekochte ZIN-tarief (zorg in natura). Keuzemogelijkheden Optie 1 weigeren pgb als de kosten van de voorziening hoger zijn dan de voorziening in natura. 12

13 Optie 2 pgb niet weigeren als de kosten van de voorziening hoger zijn dan de voorziening in natura. Afweging Wij stellen voor om voor de Wmo geen pgb te weigeren als de kosten van de voorziening hoger zijn dan de voorziening in natura. Als de aanvrager de meerkosten voor zijn rekening kan nemen, kan het pgb (op basis van de kosten van de zorg in natura) worden verstrekt. Daardoor moet de aanvrager naast een eigen bijdrage over het pgb bedrag rekening houden met het zelf betalen van de meerkosten. Het pgb is een keuzemogelijkheid. Dit sluit aan bij de huidige uitvoeringspraktijk in de Wmo waar mensen, zowel bij een natura voorziening als bij een pgb voor een duurdere voorziening mogen kiezen als zij de meerkosten zelf betalen. Beslispunt 2: Optie 2: De gemeente maakt geen gebruik van de weigeringsgrond op basis van de Wmo wanneer de kosten van de gewenste voorziening hoger zijn de kosten van de voorziening in natura. De gemeente gaat er dan vanuit dat de inwoner zelf de meerkosten betaalt. 2.3 De eigen bijdrage Achtergrond Hulp en ondersteuning is maatwerk en dat geldt voor een eventuele eigen bijdrage. Voorkomen moet worden dat de eigen bijdrage een financiële belemmering vormt bij het vragen van de echt noodzakelijke hulp en ondersteuning. Dit zou het geval kunnen zijn als inwoners voor verschillende soorten hulp en ondersteuning bepaalde eigen bijdragen moeten betalen en hierdoor de totale kosten aan eigen bijdrage te hoog oplopen. Nu wordt de eigen bijdrage voor voorzieningen waar een indicatie voor nodig is geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Zij zorgt er voor dat de totale eigen bijdrage voor voorzieningen niet te hoog wordt (het zogenaamde anti-cumulatiebeding). Dit kan zij doen omdat zij beschikt over de inkomens- en vermogensgegevens van onze inwoners en zij de eigen bijdragen int voor zowel de Wmo als de AWBZ. De eigen bijdrage die inwoners aan algemene voorzieningen betalen wordt hierin niet meegenomen. Bij de algemene voorzieningen vragen de organisaties zelf veelal een eigen nietinkomens afhankelijke - onkostenvergoeding. Op dit moment wordt voor Wmo-voorzieningen en voor AWBZ-voorzieningen een inkomensafhankelijke bijdrage in rekening gebracht. Binnen de Wmo gelden tot 2015 wettelijk de volgende uitzonderingen: rolstoelen en kindervoorzieningen. Verder is op dit moment nog de eigen bijdrage voor woningaanpassingen gemaximeerd tot ca 3 jaar. Het heffen van eigen bijdragen is wettelijk niet toegestaan voor cliëntondersteuning en maatschappelijke opvang. Inwoners die hulp en ondersteuning mijden (de zorgwekkende zorgmijders ) betalen bij de start van de hulp en ondersteuning geen eigen bijdrage. Dit geldt ook voor hulp en ondersteuning onder drang en dwang (de gedwongen hulp ). In het vervolg van het traject kan wel een eigen bijdrage van toepassing zijn. Bij de bepaling van de hoogte van het budget door het Rijk wordt rekening gehouden met het heffen van een eigen bijdrage. Eigen bijdrage en nieuwe wetgeving: Het is wettelijk mogelijk om ook na 1 januari 2015 een eigen bijdrage te vragen voor het gebruik van voorzieningen. Dit geldt zowel voor algemene voorzieningen als voor maatwerkvoorzieningen. In de nieuwe situatie kan voor rolstoelen een eigen bijdrage opgelegd worden. Daarnaast kan voor alle Wmo-voorzieningen een eigen bijdrage gevraagd worden tot maximaal de kostprijs van de voorziening. In de oude situatie kon bijvoorbeeld voor woningaanpassingen maximaal voor drie jaar een eigen bijdrage worden opgelegd, ook als de kostprijs nog niet voldaan was. 13

14 In de wettekst Wmo is opgenomen dat in de verordening de hoogte van de bijdrage voor de verschillende soorten voorzieningen verschillend worden vastgesteld (artikel 2.1.4). In het wetsvoorstel Wmo is opgenomen (artikel 2.1.4) dat de bijdrage voor een maatwerkvoorziening dan wel een persoonsgebonden budget, met uitzondering van die voor opvang, vastgesteld en voor de gemeente geïnd door het CAK wordt. Keuzemogelijkheden Op drie onderdelen moet er een keuze gemaakt worden: a. wel of geen eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen Wmo b. indien eigen bijdrage, voor welke doelgroep c. indien eigen bijdrage, voor welke hulp en ondersteuning? Ad a. Wel of geen eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen Wmo Optie 1: Geen eigen bijdrage heffen voor maatwerkvoorzieningen. Het voordeel van deze optie is dat financiën in ieder geval geen belemmering vormen voor het gebruik maken van de voorzieningen. Een ander voordeel is dat er weinig administratieve lasten zijn voor de inkomensbepaling. Het nadeel van deze optie is dat het leidt tot een vermoedelijk fors- extra benodigd budget voor de instandhouding van voorzieningen (alleen al bij de Wmo-voorzieningen, zoals bijvoorbeeld hulp bij het huishouden komt, de laatste jaren, ca per jaar aan eigen bijdrage binnen). Het Rijk gaat bij het overhevelen van het budget naar gemeenten ook uit van het opleggen van eigen bijdragen. Optie 2: Wel een eigen bijdrage heffen voor maatwerkvoorzieningen. Het voordeel is dat rekening kan worden gehouden met een eigen bijdrage op maat door deze inkomens- en vermogensafhankelijk te laten zijn en hierdoor meer geld beschikbaar is voor hulp en ondersteuning. Op deze manier dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten, mensen met een laag inkomen betalen een lage eigen bijdrage, inwoners met een hoog inkomen een hoge eigen bijdrage. Door het heffen van een eigen bijdrage is men zich ook meer bewust van de kosten van de hulp en ondersteuning. Financiële mogelijkheden van onze inwoners spelen een rol bij de zelfredzaamheid. Je zou ook kunnen spreken van financiële zelfredzaamheid. Een eigen bijdrage hoort hier bij, omdat het vanzelfsprekend is dat niet alle hulp en ondersteuning gratis geboden kan worden. Het CAK houdt rekening met eventuele meerdere eigen bijdrages bij voorzieningen na toekenning. En blijft dit ook doen in de toekomst. Het nadeel van deze optie is dat de eigen bijdrage een belemmering kan vormen om hulp en ondersteuning te vragen en dat deze optie tot administratieve lasten leidt. Afweging Wij stellen voor om te kiezen voor optie 2. We sluiten met deze optie aan bij de huidige eigen bijdrage regeling voor de Wmo. Dat wil zeggen dat we voor alle maatwerkvoorzieningen en -diensten waar dat wettelijk is toegestaan een eigen bijdrage opleggen overeenkomstig het landelijke Besluit maatschappelijke ondersteuning. Het Rijk gaat er ook vanuit dat wij eigen bijdrage opleggen, in de uitkering die wij ontvangen voor de Wmo 2015 is daarmee rekening gehouden. Beslispunt 3: Kiezen voor optie 2: wel een eigen bijdrage heffen voor maatwerkvoorzieningen, uit te werken in nadere regels. Financiën Inkomsten uit eigen bijdragen Optie 1 geen eigen bijdragen 0 Optie 2 wel eigen bijdragen

15 * Voor de nieuwe doelgroepen is het onbekend welke extra eigen bijdragen gemeenten zullen gaan ontvangen. Voor bestaande Wmo ondersteuning gaat het om ca in Ad b. Eigen bijdrage voor welke doelgroep? Optie 1: Eigen bijdrage vragen aan iedereen, behalve daar waar het wettelijk niet is toegestaan (cliëntondersteuning en maatschappelijke opvang). Optie 2: Eigen bijdrage vragen aan inwoners met een inkomen hoger dan een bepaald percentage van het norminkomen voor minima (inkomen hoger dan 120%). Afweging In de vastgestelde beleidskaders, is opgenomen dat inwoners zoveel mogelijk gebruik maken van het eigen oplossend vermogen. Financiële zelfredzaamheid valt ook onder dit oplossend vermogen. Deze werkwijze sluit ook aan bij de huidige Wmo praktijk. Beslispunt 4: Kiezen voor optie 1: aan iedereen een eigen bijdrage opleggen, behalve daar waar dit wettelijk niet is toegestaan. Minima betalen enkel de minimale eigen bijdrage ongeacht de hoeveelheid zorg of voorzieningen zij hebben. Als zij dit niet kunnen betalen is compensatie via de bijzondere bijstand mogelijk. Financiën Zie Ad a Ad c. Voor welke hulp en ondersteuning een eigen bijdrage vragen Optie 1: Alleen voor bepaalde voorzieningen een eigen bijdrage vragen, waar wettelijk toegestaan. Alleen een eigen bijdrage heffen voor maatwerkvoorzieningen. Dit is continuering van de huidige situatie in de Wmo (en AWBZ) met uitbreiding van (ten opzichte van de huidige situatie): rolstoelvoorzieningen maximaal de kostprijs van de voorziening (in plaats van maximaal 3 jaar zoals momenteel het geval is bij bijvoorbeeld woningaanpassingen) woonvoorzieningen voor kinderen tot 18 jaar Optie 2: Eigen bijdrage heffen voor maatwerkvoorzieningen, waar wettelijk toegestaan. Voor een aantal, nader te benoemen algemene voorzieningen betalen mensen de kostprijs. Afweging Uitgangspunt van het Wmo-beleid is dat inwoners zoveel mogelijk gebruik maken van het eigen oplossend vermogen. Financiële zelfredzaamheid valt ook onder dit oplossend vermogen. Dit pleit dus voor het opleggen van maximale eigen bijdragen. In de budgetten die overkomen naar gemeenten houdt het Rijk ook rekening met inkomsten uit eigen bijdragen bij gemeenten. Als gemeenten lagere eigen bijdragen wensen op te leggen dan mogelijk dan heeft dit nadelige financiële consequenties. Om die redenen wordt geadviseerd om voor maatwerkvoorzieningen in te zetten op maximale eigen bijdragen. Dit hanteren we overigens nu al ook binnen de Wmo (voor o.a. hulpmiddelen, hulp in het huishouden). 15

16 Algemene voorzieningen zijn vrij-toegankelijk en hebben tot doel om de druk op duurdere, specialistische maatwerkvoorzieningen te verminderen. Wij vinden dan ook dat algemene voorzieningen laagdrempelig moeten zijn. Bij extra drempels bestaat het risico dat mensen pas op een later moment ondersteuning zoeken waardoor de kans bestaat dat langduriger hulp nodig is of zwaardere hulp. Daarmee vergroten we het risico dat de kosten juist hoger worden. Voor deze voorzieningen kan (gelet op de laagdrempeligheid) geen of een slechts een kleine bijdrage gevraagd worden. Een voorbeeld van een algemene voorziening is een klussendienst of een open eettafel. Mensen betalen dan een bijdrage voor de klus of het eten (maar betalen niet mee aan de organisatie). Er kunnen in de toekomst ook algemene voorzieningen komen waar het wenselijk is dat mensen wel de kostprijs betalen, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden (zie verder). Beslispunt 5: Kiezen voor optie 2: Eigen bijdrage heffen voor alle maatwerkvoorzieningen, waar wettelijk toegestaan. Voor een aantal, nader te benoemen algemene voorzieningen betalen mensen de kostprijs. Het college werkt dit uit in nadere regels 2.4 Evaluatie Achtergrond In de VNG modelverordeningen zijn facultatieve bepalingen opgenomen waarin de gemeente zichzelf kan verplichten 1 keer in de zoveel jaar het beleid te evalueren. Keuzemogelijkheden Optie 1: Geen evaluatiebepaling in de verordeningen opnemen, maar bij de vaststelling van nieuw beleid direct de evaluatietermijn bepalen. In de praktijk wordt de bepaling lang niet altijd binnen de gestelde termijn uitgevoerd. Bovendien is de praktijk dat nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen vaak aanleiding zijn om het beleid eerder te herzien. De raad kan bij de vaststelling van een nieuw Wmo beleidsplan dat in 2015 zal worden opgesteld bepalen wanneer dat beleid geëvalueerd moet worden. Optie 2: Wel een evaluatiebepaling in de verordeningen opnemen. Afweging In de Wmo 2015 staat de taak voor gemeenten om jaarlijks te onderzoeken hoe de cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren en de resultaten te publiceren voor 1 juli. Bij nadere regeling stelt de Minister regels gesteld over de inrichting van het onderzoek en kunnen regels worden gesteld ten aanzien van de gegevensverstrekking aan de Minister van de behaalde resultaten van het gemeentelijk beleid. Deze gegevens kunnen basis zijn voor een gemeentelijke evaluatie. Voorgesteld wordt om in de verordening op te nemen dat dit tweejaarlijks wordt gedaan. Hiermee sluiten we aan bij de evaluatiecyclus van de jeugdhulp (ook elke twee jaar). Beslispunt 6: Keuze voor optie 2. In de verordening vastleggen dat elke twee jaar het door de gemeente gevoerde Wmo-beleid wordt geëvalueerd. 2.5 Procedureregels Achtergrond 16

17 Op grond van artikel van de Wmo 2015 moeten gemeenten de voorwaarden voor toekenning, de wijze van beoordeling van en de afwegingsfactoren bij een individuele voorziening regelen. Keuzemogelijkheden Er zijn twee varianten mogelijk. Optie 1. De raad legt de procedure zelf vast in de verordening. Het gaat dan om onder andere de melding, het gesprek, het gespreksverslag of ondersteuningsplan. Optie 2. De raad delegeert het vaststellen van de procedure aan het college. Afweging Voordelen van het vastleggen van de procedures in de verordening zijn: De gemeenteraad houdt directe controle op de procedure Het is inzichtelijker voor inwoners welke procedures er gevoerd worden bij aan aanvraag. Voordelen van optie 2: Het is mogelijk om sneller in te spelen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Advies Wij stellen voor om te kiezen voor optie 1. De belangrijkste reden voor dit advies is het feit dat het belangrijk is dat er heldere procedure zijn en dat voor inwoners helder is hoe de toegang is georganiseerd. Beslispunt 7: Keuze voor optie 1. De raad legt de procedure zelf vast in de verordening. Het gaat dan om onder andere de melding, het gesprek, het gespreksverslag of ondersteuningsplan. 2.6 Waardering mantelzorgers Achtergrond Met de ingang van de nieuwe Wmo 2015 is de gemeente waar de cliënt woont, verantwoordelijk voor de jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers (verder mantelzorgwaardering), ook als deze in een andere gemeente wonen. Op grond van artikel van de Wmo moeten gemeenten regelen op welke wijze het college zorgt draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van cliënten in de gemeente. De gemeente is vrij om hier zelf invulling aan te geven. Bijvoorbeeld door een dag van de mantelzorg te organiseren, een bloementje of cadeaubon te geven maar het mag ook in de vorm van een geldbedrag. Keuzemogelijkheden Optie 1: in de verordening opnemen op welke wijze de gemeente invulling geeft aan de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers. Bijvoorbeeld door op te nemen in de verordening dat de blijk van waardering bestaat uit een uitnodiging voor de dag van de mantelzorger, een gezamenlijk uitstapje, het verstrekken van een geldbedrag, cadeaubon, bloemen etc. Optie 2: college nadere regeling laten uitwerken en hierbij de wensen en ideeën van mantelzorgers van de inwoners van Wormerland betrekken. Afweging Mantelzorgers worden met alle veranderingen in de zorg en de bezuinigingen steeds zwaarder belast. Waardering voor wat zij doen is van grote waarde en staat niet in verhouding tot het werk dat zij doen en de kosten die hiermee worden bespaard op duurderde zorg. Wij stellen voor dat het college (bij nadere regeling) bepaalt waaruit de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers bestaat. Daarmee zorgen wij ervoor dat de waardering jaarlijks een andere vorm kan krijgen. Wij willen hierbij graag aansluiten bij de wensen van mantelzorgers van onze cliënten. Er zijn al verschillende onderzoeken gedaan naar de wensen en behoeften van mantelzorgers. Wij betrekken de resultaten van deze onderzoeken in de uitwerking. 17

18 Beslispunt 8: Voorkeur om de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers door het college te laten vaststellen in een nadere regeling. Hierbij betrekt het college de resultaten van onderzoeken naar wensen en ideeën van mantelzorgers. 18

19 3 Overige keuzes in beleidsrichtingen 3.1 Hulp in het huishouden Achtergrond Momenteel bieden wij binnen de Wmo hulp bij huishouden 1, 2 en 3 (hbh1, hbh2 en hbh3) aan als een maatwerkvoorziening 2. De taken die worden uitgevoerd onder hbh1, 2 en 3 zijn: Hbh 1: schoonmaakwerk waarbij de cliënt zelf de regie nog kan voeren op zijn huishouden. Huishoudelijke werkzaamheden kunnen bestaan uit: Schoonmaken van het huis, licht en zwaar Wassen, drogen, vouwen Opruimen van de kamers Bedden opmaken, afhalen en verschonen Beperkte verzorging van huisdieren en planten Opruimen huishoudelijke afval Signaleren van veranderingen in de gezondheids- en sociale situatie Hbh 2: schoonmaakwerk en regievoering op het huishouden van de cliënt. Het gaat hier bijvoorbeeld om licht dementerende of licht verstandelijk beperkte mensen die zelf niet kunnen inzien wat er moet gebeuren in hun huis. Bijvoorbeeld checken van de houdbaarheid van spullen in de koelkast, regie over wat prioriteit heeft voor het schoonmaken. Daarnaast is de signaleringsfunctie een belangrijke taak. Activiteiten: Huishoudelijke werkzaamheden (zie onder Hbh1) Dagelijkse organisatie van het huishouden Gebruikelijke verzorging (helpen met zelfverzorging) voor inwonende kinderen (in relatie tot gebruikelijke zorg) Signaleren van veranderingen in de gezondheids- en sociale situatie Adviseren en/of verwijzen zo mogelijk activeren Actief handelen n.a.v. signalen van verandering in de situatie van de cliënt door de helpende Hbh 3: de nadruk bij deze categorie hulp bij het huishouden ligt op ontregeling van het huishouden. Ontregeling kan meerdere oorzaken en redenen hebben waaronder psychische problemen, licht psychiatrische problemen, licht psychogeriatrische problemen, een verstandelijke beperking, opvoedproblemen of een combinatie van problemen. Activiteiten: Huishoudelijke werkzaamheden (zie onder Hbh1) Organisatie van het huishouden (zie onder Hbh2) Signalering van verandering/verergering/vermindering problematiek door de helpende Zorg afstemmen met andere hulpverleners Aanmelden voor doorverwijzing naar/inschakelen van andere hulpverlening Opstellen of bijstellen van een zorgplan Lichte vorm van psychosociale begeleiding In de Wmo 2015 wordt het ondersteunen van mensen met een beperking om een huishouden te voeren niet meer als taak genoemd. In plaats daarvan wordt van gemeenten verwacht dat zij de zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving ondersteunen. In de definitie van zelfredzaamheid staat: in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke dagelijkse 2 Bij een maatwerkvoorziening geeft de gemeente formeel een individuele toekenning af via een beschikking. 19

20 levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden. De omschrijving van een schoon huis e.d. is verdwenen. Probleemstelling Het Rijk voert een korting door op de Hulp in het huishouden die oploopt tot 40% in Voor 2015 zijn de eerder aangekondigde bezuinigingen verzacht waardoor de gemeente tijd om pas in de loopt van 2015 de te kiezen koers voor de hulp in het huishouden uit te werken en door te voeren. Noodzakelijk is dan wel dat eind 2014 de koers wordt bepaald door de gemeenteraad. In de eerste helft van 2015 zal de koers van voorkeur verder moeten worden uitgewerkt. De maatregelen zullen dan in de tweede helft van 2015 kunnen ingaan. Hiertoe beschrijven we enkele opties. Uitgaande van berichtgevingen lijkt geen enkele bezuinigingsoptie juridisch houdbaar. Verder wordt met gemeenten in de regio en aanbieders van de hulp in het huishouden gewerkt aan een aanvraag om een toelage van het rijk te krijgen. Voorwaarde is dat gemeenten en aanbieders komen met een plan waarmee de gevolgen van bezuinigingen voor de werkgelegenheid in de hulp in het huishouden worden verzacht. Wormerland heeft 313 klanten die gebruik maken van de hulp in de huishouding via de gemeente. Hiervan hebben 271 mensen de eenvoudige vorm van hulp bij het huishouden (hbh1). Dit is de vorm van hulp waar het alleen gaat om een schoon huis en niet om een gestructureerd huishouden (dat laatste is opgenomen bij de vormen hbh2 en hbh3). Wij mogen wettelijk gezien stoppen met het toekennen van Hbh1. Wel moeten we mensen ondersteunen zoals hier boven ook beschreven staat. Keuzemogelijkheden Optie 1. Wij laten hbh1 een maatwerkvoorziening zoals het nu is. Optie 2. Wij stoppen met hulp bij het huishouden 1 (hbh) en laten het over aan de markt. Optie 3. Inzetten op inrichten hbh1 als algemene voorziening. Optie 4. Omzetten indiceren in uren naar resultaatgericht werken en productfinanciering (vast bedrag per periode per klant). Optie 5. Generieke versobering ( kaasschaafmethode ). Alle cliënten hbh1 leveren een bepaald percentage of aantal minuten hbh1 in. Afweging Optie 1: Dit is alleen mogelijk als de gemeente extra middelen beschikbaar stelt voor de Wmo. Dit sluit niet aan bij het uitgangspunt dat de Wmo budgetneutraal wordt ingevoerd. Kiezen voor optie 1 betekent wel dat de werkgelegenheid in stand blijft, dat cliënten hun hulp kunnen behouden, dat de doelgroep in beeld blijft bij de gemeente en dat er geen juridische risico s zijn voor de gemeente. Financiële risico s zijn wel groot voor de gemeente. Immers in optie 1 blijft de open einde regeling in stand en met een groeiende groep ouderen die zelfstandig thuis blijven wonen zal de druk op het Wmo budget in de komende jaren verder toenemen. Om die reden lijkt dit geen haalbare optie. Optie 2: Volledig stoppen met hbh 1 en vraag en aanbod aan ondersteuning in de hulp het huishouden overlaten aan particuliere markt. Dit levert meer op dan de bezuiniging die noodzakelijk zullen zijn vanuit de rijksbezuinigingen. Volledig stoppen met hbh1 is vanuit financieel oogpunt niet noodzakelijk en bovendien heeft het een enorme impact. Er zijn momenteel 271 mensen met hbh1. Voor hen moet er een alternatief komen als gestopt wordt met hbh1. Oplossingen dienen te worden gevonden in hulp van het netwerk, mantelzorgers of het door de cliënt inkopen van particuliere hulp. Nadeel voor de gemeente is dat deze groep die wel een (lichte) ondersteuningsvraag heeft niet meer in beeld is bij de gemeente (signalering). Het effect op lange termijn vormt een risico. Wat gebeurt er als mensen het niet zelf kunnen oplossen in het netwerk of door het zelf in te kopen (risico op verwaarlozing, vervuiling e.d.)? Juridisch risico is dat wanneer mensen aangeven niet in staat zijn om zelf hun oplossing te vinden en/of te betalen dat de gemeente dat mogelijk niet voldoet aan de taak in de Wmo. Optie 3: Gaat uit van het oprichten van een algemene voorziening en de mensen daar naar toe te verwijzen. Mensen betalen dan zelf de kostprijs. De gemeente kan ervoor kiezen om bij te dragen aan exploitatiekosten van de voorziening. Wij verwachten dat er ook mensen zijn voor wie de algemene voorziening niet voldoet, bijvoorbeeld omdat ze veel meer zorg nodig hebben dan via de algemene voorziening gegeven kan worden. Voor deze mensen zou de maatwerkvoorziening kunnen blijven bestaan. Ook zijn er mensen die de zorg niet (volledig) zelf kunnen betalen. Onderzocht moet worden of en op welke manier het mogelijk is dat zij een korting kunnen krijgen op de kostprijs. 20

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 1/25 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Decentralisaties Sociaal Domein 2015

Decentralisaties Sociaal Domein 2015 A gemeente Eindhoven Decentralisaties Sociaal Domein 2015 WIJeindhoven: landingsbaan voor de drie decentralisaties Mens & Maatschappij I.s.m. de sectoren Werk en Zorg & Inkomen Oktober 2013 mda/qc13018010

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Gemeente Amsterdam  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Leeswijzer Deze Nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo-verordening

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Sociaal domein in de praktijk De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Oktober 2014 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. UITGANGSPUNTEN EN PERSPECTIEVEN...

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 De raad van de gemeente Groningen gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op

Nadere informatie

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Startnota 3D BMWE Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Versie 19 december 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Aanleiding: Achtergrond van

Nadere informatie

De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden

De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden Afdeling Stadsontwikkeling November 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Leeswijzer...3 2 Doel van deze notitie:

Nadere informatie

Handen uit de mouwen

Handen uit de mouwen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Handen uit de mouwen beleidsnota huishoudelijke verzorging in Gemeente Leiderdorp Concretisering verkenning Q-Consult en Radar Regionale sub-werkgroep beleidsnota huishoudelijke

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Afkortingenlijst 4 Begrippenlijst 5 Inleiding 7 Wmo 2015 7 Richtinggevende kaders 7 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp...

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Wat wordt van burgers verwacht... 6 Zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving... 6 Verantwoordelijk tot indicatie

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0

Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0 Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Algemene uitgangspunten... 4 Inleiding... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Kwaliteit... 5 Wat wordt van burgers verwacht...

Nadere informatie

Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen

Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen Van hangmat naar vangnet? Opsteller team 7 Datum 15 april 2012 Versie def2 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Proces/bouwstenen

Nadere informatie

Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief

Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief Inleiding.... 4 Hoofdstuk 1. Algemeen... 5 Inleiding.... 5 De decentralisaties in vogelvlucht... 6 Wet Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie