Beleidsregels individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregels individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2012"

Transcriptie

1 Beleidsregels individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2012 De concerndirecteur van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, gelezen het voorstel van 19 november 2012 en de daarop uitgebrachte adviezen; gelet op artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2011, de Regeling maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2012, het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 en het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging van de Algemeen Directeur 2012; besluit: 1. vast te stellen de Beleidsregels individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2012; 2. in te trekken de Beleidsregels individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Rotterdam Dit besluit treedt in werking op 1 januari Aldus vastgesteld op 21 november 2012, Mevrouw I. Bakker Concerndirecteur cluster Maatschappelijke Ontwikkeling 1

2 Beleidsregels individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2012 INLEIDING Deze beleidsregels vormen de nadere uitwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2011 en de Regeling voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Rotterdam De beleidsregels gaan over de individuele voorzieningen die het college op grond van de verordening aan een burger kan verstrekken. In het volgende hoofdstuk zal toegelicht worden, dat een individuele voorziening feitelijk het sluitstuk vormt van de mogelijkheden die burger én college hebben om de belemmeringen die een persoon ondervindt te compenseren. De wetgever heeft de uitvoering van de wet opgedragen aan het college van burgemeester en wethouders. Via ondermandaat is het hoofd Individuele Voorzieningen (IV) van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling gemandateerd om de verordening en de daarop gebaseerde regeling en beleidsregels uit te voeren. In deze beleidsregels wordt deze ondermandaatconstructie weergegeven door IV te noemen als degene die de beoordelingen en besluiten neemt. De beleidsregels zijn opgebouwd uit 7 hoofdstukken: Hoofdstuk 1 Compensatiebeginsel Dit hoofdstuk vormt de kern van de wet en daarmee ook van deze beleidsregels. Het is het hoofdstuk waar steeds op moet worden teruggevallen. Diverse begrippen rond het compensatiebeginsel worden in dit hoofdstuk verder uitgewerkt. Bijvoorbeeld wat wordt verstaan onder algemeen gebruikelijk, de persoonskenmerken en behoeften van de aanvrager. Maar ook wordt ingegaan op de begrenzingen van de compensatie. Hoofdstuk 2 Verstrekkingsvormen van voorzieningen, eigen bijdrage en handhaving In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de verstrekkingen in natura, in de vorm van een persoonsgebonden budget en als financiële tegemoetkoming. Daarnaast komt in dit hoofdstuk de eigen bijdrage aan de orde en wordt ingegaan op de handhaving. In de hoofdstukken 3 tot en met 7 komen diverse vormen van individuele voorzieningen langs: Huishoudelijke verzorging; Woonvoorzieningen; Vervoervoorzieningen; Rolstoelen; Sportvoorzieningen. In ieder hoofdstuk staat een verwijzing naar de juridische grondslag van de beleidsregels. Als juridische grondslag in de hoofdstukken 3 tot en met 7 vindt slechts een verwijzing plaats naar de plekken waar specifiek iets over deze voorzieningen staat vermeld. De algemene grondslagen over compensatie, eigen bijdrage en persoonsgebonden budget e.d. staan in de hoofdstukken 1 en 2. De verwijzingen zijn als volgt opgenomen: Wet: Wet maatschappelijke ondersteuning Besluit: Besluit maatschappelijke ondersteuning Verordening: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2011 Regeling: Regeling voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Rotterdam In bijlage 1 staan de gebruikte afkortingen opgenomen. 2

3 HOOFDSTUK 1 Compensatiebeginsel 1.1 Juridische grondslag Wet: artikel 1, eerste lid, onder g, sub 5 o en 6 o, en artikel 4 Besluit: artikel 4.1, 4 van de algemene toelichting Verordening: artikel 1, onder a, f en k en artikel Inleiding Het aanbieden van voorzieningen is gericht op de compensatie van belemmeringen die een persoon als gevolg van zijn beperkingen ondervindt in: - zijn zelfredzaamheid; of - zijn maatschappelijke participatie. De zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie hebben betrekking op: 1. het voeren van een huishouden; 2. het zich verplaatsen in en om de woning; 3. het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel; 4. het ontmoeten van medemensen en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan (en te behouden). Compensatie van de belemmeringen door het verstrekken van een individuele voorziening kan aan de orde zijn als: - de belemmeringen het gevolg zijn van een objectief vastgesteld lichamelijk, psychiatrisch verstandelijk of psychosociaal probleem; - de voorziening naar verwachting langdurig noodzakelijk is; - de belemmeringen zonder een individuele voorziening niet opgeheven of tot een aanvaardbaar niveau verminderd kunnen worden; - de individuele voorziening leidt tot meerkosten ten opzichte van de situatie waarin de persoon zou verkeren als hij de belemmeringen niet had. Er vindt altijd een individuele afweging plaats. Dat wil zeggen dat de kaders die in deze beleidsregels zijn geformuleerd algemene kaders zijn waarbinnen de beoordeling plaatsvindt, maar dat de individuele situatie van een persoon tot een andere beoordeling kan leiden. 1.3 Objectief vastgesteld probleem De problemen die belanghebbende ondervindt moeten objectief vast te stellen zijn. Dat wil niet zeggen dat er sprake hoeft te zijn van een aandoening waar een etiket op te plakken is, maar wel dat een arts, behandelaar of andere deskundige heeft vastgesteld dat er sprake is van een zodanig probleem op grond van een objectieve beoordeling. 1.4 Langdurig noodzakelijk Van langdurig noodzakelijk is sprake als voldaan wordt aan ten minste één van de volgende criteria: - er is geen of nauwelijks zicht op verbeteringen ten aanzien van de beperking en de daaruit voortvloeiende belemmeringen of; - de revalidatieperiode duurt langer dan 6 maanden; Een uitzondering op het criterium langdurig noodzakelijk geldt voor huishoudelijke verzorging. Er kan ook een indicatie voor huishoudelijke verzorging zijn als de noodzaak slechts kortdurend aanwezig is. In alle andere situaties zal een persoon in het algemeen kunnen volstaan met tijdelijke noodgrepen of het lenen of huren van hulpmiddelen. 1.5 ICF Bij de beoordeling van de beperkingen en belemmeringen biedt de International Classification of Functioning, Diasability and Health (ICF), vastgesteld door de World Health Organisation, een handvat. Door de classificaties te gebruiken, kan systematisch worden onderzocht ten aanzien van welke functies de persoon beperkingen heeft. In het ICF wordt daarvoor een indeling gemaakt in mentale functies, sensorische functies en pijn, stem en spraak, fysieke functies. Deze functies kunnen gerelateerd worden aan de ICF-classificatie met betrekking tot activiteiten en participatie, om vast te stellen op welke terreinen er belemmeringen zijn. Voorbeelden hiervan zijn: 3

4 mobiliteit, zelfverzorging, huishouden, tussenmenselijke relaties en interacties, en maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven. Daarnaast besteedt het ICF aandacht aan externe factoren. In dit kader bijvoorbeeld de factor ondersteuning en relaties (familie, persoonlijke verzorgers, buren) en de attitude van de omgeving. Deze factoren zijn voornamelijk van belang voor de beoordeling van de mate waarin de persoon aanspraak kan maken op ondersteuning door huisgenoten, mantelzorgers of zijn sociaal netwerk of wijkvoorzieningen. Deze aspecten komen ook terug in het hieronder geformuleerde afwegingskader. 1.6 Individuele voorziening noodzakelijk: afwegingskader Inleiding Het aanbieden van een individuele voorziening vormt het sluitstuk van de mogelijkheden die aanwezig zijn of aangeboden kunnen worden om de belemmeringen van een persoon te compenseren. Voor het zover is, loopt IV een aantal stappen door: Vraagverduidelijking Wat is het probleem? Waar liggen de belemmeringen? Wat is in de ogen van de persoon de oorzaak van de belemmeringen? Is er sprake van belemmeringen die het gevolg zijn van beperkingen van de persoon? Wat zijn de behoeften en persoonskenmerken van de persoon? Zie ook bij 1.7. Als er geen sprake is van belemmeringen die het gevolg zijn van beperkingen of de belemmeringen niet op de in 1.2. genoemde vier terreinen liggen, is een individuele voorziening niet aan de orde. Wél kan IV door middel van probleemverheldering, verwijzingen en/of adviezen een persoon op weg helpen om de door hem ervaren belemmeringen te verhelpen. Als er inderdaad sprake is van belemmeringen als gevolg van beperkingen, vindt een vervolgonderzoek plaats: Allereerst kijkt IV naar de mogelijkheden die de persoon zelf heeft om de belemmeringen te compenseren. Bijvoorbeeld door het anders organiseren van zijn leven of huishouden, het inzetten van huisgenoten of het inschakelen van een aanwezig netwerk. Voorbeelden: Mogelijk volstaat het, om een persoon te wijzen op de mogelijkheden van activiteiten in de wijk, vrijwilligerswerk of sport om mensen te ontmoeten en daarmee de maatschappelijke participatie te bevorderen en blijkt de voorziening die de persoon op het oog had helemaal niet nodig. Ook kan het zijn dat een advies over het reorganiseren van het huishouden, het inzetten van huisgenoten en het netwerk de persoon helpt om voldoende zelfredzaam te worden en is een huishoudelijke hulp niet noodzakelijk. Ook kunnen adviezen van bijvoorbeeld een ergotherapeut helpen om met eenvoudige trucs belemmeringen op te heffen of te verminderen. Als deze mogelijkheden de belemmeringen onvoldoende compenseren, kijkt IV vervolgens naar de mogelijkheden om algemeen gebruikelijke of collectieve voorzieningen in te zetten, of gebruik te maken van voorliggende voorzieningen om de belemmeringen te compenseren. Zie ook bij 1.6.3, en Daarbij spelen ook de financiële mogelijkheden van de persoon een rol. Zijn deze aanwezig, maar is de persoon niet in staat deze te benutten, dan ondersteunt IV hem daarbij, bijvoorbeeld door de persoon te helpen bij het uitzoeken en bestellen van de voorziening die hij zelf geacht wordt te kunnen betalen. Blijken bovengenoemde mogelijkheden nog onvoldoende, dan zal IV onderzoeken met welke individuele voorziening of combinatie van voorzieningen de persoon geholpen kan worden. Een individuele voorziening is dus pas aan de orde als een persoon de belemmering zelf niet in voldoende mate kan compenseren, al dan niet geholpen door huisgenoten of sociaal netwerk en gebruikmakend van algemeen gebruikelijke voorzieningen, collectieve voorzieningen of een voorliggende voorziening Aanvaardbaar niveau Het streven is om de persoon op het niveau van participatie en zelfredzaamheid te brengen dat bij zijn situatie past. Daarbij zijn met name van belang de situatie van betrokkene voordat hij getroffen werd door zijn beperkingen, alsmede de situatie van personen in vergelijkbare omstandigheden en in dezelfde leeftijdscategorie die geen beperkingen hebben. Aanvaardbaar wil van de andere kant zeggen, dat de persoon zich er soms bij neer moet leggen dat er belemmeringen blijven, of dat hij zich enige beperkingen zal moeten getroosten. De compensatie beperkt zich in die zin tot wat noodzakelijk is in het licht van zelfredzaamheid en participatie, en breidt 4

5 zich niet uit tot wat de persoon noodzakelijk vindt in het kader van smaak, of betekent niet per definitie dat hij alle hobby s moet kunnen uitoefenen die hij voorheen uitoefende Algemeen gebruikelijke voorziening Een voorziening is algemeen gebruikelijk als - de voorziening niet speciaal is bedoeld voor mensen met een beperking; én - de voorziening in de reguliere handel verkrijgbaar is. Of de voorziening ook voor de persoon algemeen gebruikelijk is wordt vervolgens beoordeeld op grond van: 1. de kosten van de voorziening in relatie tot het inkomen van de persoon; en 2. de aard van de voorziening in relatie tot de persoon. Ad 1: van belang is of het inkomen van de persoon naar het oordeel van IV toereikend is om de algemeen gebruikelijke voorziening aan te schaffen. Dit onderdeel wordt verder uitwerkt bij de diverse soorten voorzieningen. Ad 2: een fiets met hulpmotor is bijvoorbeeld voor iemand van 75 jaar algemeen gebruikelijk, terwijl dit voor een kind van 6 jaar niet het geval is. Voor de bepaling of een voorziening algemeen gebruikelijk is, is het niet van belang dat de voorziening slechts in een minderheid van de huishoudens in Nederland aanwezig is. Als er sprake is van een plotseling optredende, onvoorzienbare noodzaak voor vervanging van een voorziening, die nog niet is afgeschreven, kan van bovenstaande worden afgeweken. Hetzelfde kan gelden als een voorziening plotseling noodzakelijk is die een algemeen gebruikelijk middel (bijvoorbeeld een fiets) van de persoon vervangt, die pas recent is aangeschaft. Ook kan de financiële situatie, zoals bijvoorbeeld een schuldsanering, reden zijn om vast te stellen dat een voorziening voor deze persoon niet algemeen gebruikelijk is Collectieve voorziening In sommige situaties kan een collectieve voorziening een oplossing bieden voor het probleem van een persoon. Te denken valt hierbij aan het gebruik van de welzijnsvoorzieningen in de wijk, zoals maaltijdservice of een klussendienst. Als een collectieve voorziening beschikbaar is en voor de persoon voldoende tegemoet komt aan zijn belemmeringen, dan is een individuele voorziening niet aan de orde. Een voorziening die de zorgaanbieder collectief inzet, om een individuele voorziening efficiënter te kunnen leveren, wordt niet als collectieve voorziening aangemerkt Voorliggende voorziening Een voorziening op grond van andere wet- en regelgeving kan soms ook bijdragen aan de compensatie van de belemmeringen. Met name voorzieningen op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) kunnen hierbij en rol spelen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een trippelstoel Door de persoon te dragen kosten Er zijn kosten voor voorzieningen of hulpmiddelen die door de wetgever uit het basispakket van de Zorgverzekeringswet of de AWBZ zijn gehaald omdat zij geacht worden te kunnen worden betaald door de burger. Het zijn veel gebruikte voorzieningen die relatief goedkoop zijn. Voorbeelden daarvan zijn een bril en loophulpmiddelen, zoals een wandelstok of rollator. In sommige gevallen is het mogelijk voor deze kosten een aanvullende ziektekostenverzekering af te sluiten, zoals bij de door de gemeente Rotterdam gecontracteerde ziektekostenverzekeraar voor minima. Deze voorzieningen worden niet verstrekt op grond van de WMO. 1.7 Persoonskenmerken, behoeften van de aanvrager en financiële mogelijkheden Persoonskenmerken Bij het vaststellen van de noodzaak van een individuele voorziening kijkt IV naar de persoonskenmerken van de persoon. Relevante persoonskenmerken kunnen, afhankelijk van de belemmeringen die de persoon aandraagt, bijvoorbeeld zijn: - de leeftijd; - de gezondheidssituatie; 5

6 - de mate waarin een persoon actief is geweest voordat hij geconfronteerd werd met zijn beperkingen; - de zelfstandigheid van de persoon; - de mate waarin een persoon in staat is om zelf eventueel met hulp van zijn huisgenoten en sociale netwerk- zaken te organiseren. Zo zal IV ten aanzien van een man van 90 die net weduwnaar is geworden en van wie zijn vrouw altijd voor het huishouden heeft gezorgd en die daar zelf geen feeling mee en ambities in heeft, mogelijk andere keuzes maken dan bij een man van 30 die dat nooit zelf heeft hoeven doen: de vraag is immers of je een man van 90 dit nog kan en wilt aanleren, terwijl dat bij een man van 30 wel relevant is Behoeften van de aanvrager De behoeften van de aanvrager spelen op 2 manieren een rol: a. op welke terreinen ondervindt de aanvrager belemmeringen in zijn zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie?; b. wat zijn de behoeften van de aanvrager bij het zoeken naar een oplossing. Ad a IV onderzoekt wat de aanvrager wil met betrekking tot zijn zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie en op welke manier hij daarin belemmerd wordt. Vervolgens beoordeelt IV in hoeverre deze wensen redelijk zijn en gecompenseerd moeten en kunnen worden. Ad b Voor het compenseren van de belemmeringen bekijkt IV welke oplossingen mogelijk zijn. Hierbij speelt opnieuw de behoefte van de aanvrager een rol en ook de achtergrond van de behoefte. Bijvoorbeeld: uit het onderzoek blijkt dat de belemmeringen van de aanvrager alleen opgelost kunnen worden door een woningaanpassing of verhuizing. De aanvrager wil liever niet verhuizen. Hierbij kan het sociale netwerk een rol spelen of het feit dat iemand gehecht is aan zijn woning. Met deze behoeften houdt IV rekening, voor zover dat mogelijk is. Uiteindelijk kiest IV echter voor de goedkoopst compenserende oplossing. Compenserend in de zin dat het zoveel mogelijk moet bijdragen aan de vermindering van de belemmeringen op het gebied van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Dit kan betekenen dat IV een door de persoon gewenste oplossing niet aanbiedt, omdat de kosten van deze oplossing niet opwegen tegen de bezwaren die de persoon tegen een goedkoper compenserend alternatief heeft Financiële mogelijkheden De financiële mogelijkheden komen vooral tot uitdrukking in de eigen bijdrage. Zie hiervoor hoofdstuk 2. Daarnaast kunnen de financiële mogelijkheden een rol spelen bij een woningaanpassing of verhuizing. Als er bijvoorbeeld sprake is van verkoop van een woning kan gekeken worden of de aanpassing van de nieuwe woning in de verkoopprijs van de oude woning of de financiering van de nieuwe woning verdisconteerd kan worden. M.a.w.: of de aanpassingskosten van de nieuwe woning kunnen worden meegefinancierd. Volgens de Centrale Raad van Beroep is er namelijk alleen sprake van een belangrijke reden die aanleiding vormt voor toewijzing van de woonvoorziening als de aanvrager geen in redelijkheid van hem te vergen mogelijkheden heeft om zelf voor een passende oplossing te zorgen. In de Wmo speelt de eigen verantwoordelijkheid van burgers immers een grote rol. De Raad baseert zich hiervoor op de parlementaire geschiedenis, meer in het bijzonder op de memorie van toelichting (Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3. Zie de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 21 mei 2012, LJN BW6810). Ook spelen de financiële mogelijkheden een rol bij het bepalen of de kosten voor een persoon algemeen gebruikelijk zijn. 1.8 Woonplaats Een persoon heeft slechts recht op een individuele voorziening voor zover hij zijn woonplaats heeft in de gemeente Rotterdam. 6

7 Artikel 1:10 BW bepaalt dat de woonplaats van iemand zich bevindt te zijner woonstede, en bij gebrek van woonstede ter plaatse van zijn werkelijk verblijf. Het gaat om waar iemand werkelijk woont, de plaats waar iemand niet vandaan gaat dan met een bepaald doel en tevens met het plan om, als dat doel is bereikt, terug te keren. Artikel 1:11 BW bepaalt dat een natuurlijk persoon zijn woonstede verliest door daden waaruit zijn wil blijkt om haar prijs te geven. Iemand wordt vermoed zijn woonstede te hebben verplaatst, wanneer hij daarvan op de wettelijk voorgeschreven wijze kennis heeft gegeven aan de gemeentebesturen. Normaal gesproken komen woonplaats, inschrijving in het GBA en feitelijke verblijfplaats overeen en is dus duidelijk wat de woonplaats is. Als iemand 2 adressen heeft, bijvoorbeeld een woning en een vakantieadres, of een woning en een revalidatiecentrum, dan is van belang waar de persoon staat ingeschreven en of hij de intentie heeft terug te keren naar zijn woning. Door een tijdelijk verblijf in een instelling of een tijdelijk verblijf op een vakantieadres verliest iemand derhalve niet zijn woonplaats. Het feit dat iemand zijn woonplaats heeft in de gemeente Rotterdam, wil nog niet zeggen dat hij in Rotterdam ook terecht kan voor huishoudelijke verzorging of een woonvoorziening. In artikel 8 en artikel 10 van de verordening zijn hiervoor beperkingen opgenomen: deze voorzieningen zijn in principe alleen mogelijk ten behoeve van zijn woning in Rotterdam. Zie verder wat hierover in de hoofdstukken 3 en 4 is opgenomen. Als bij de persoon iemand staat ingeschreven die daar feitelijk niet woont, komt dat voor rekening en risico van de aanvrager van de individuele voorziening: Als er in het GBA medebewoners staan ingeschreven die als huisgenoot kunnen worden aangemerkt, houdt IV hier rekening mee bij zijn indicatiestelling. Het is aan de persoon om er zorg voor te dragen dat personen die feitelijk niet bij hem wonen, worden uitgeschreven. Als uit onderzoek blijkt dat er bij een persoon iemand inwoont die kan worden aangemerkt als huisgenoot, wordt hiermee bij de vaststelling van het recht op huishoudelijke verzorging rekening gehouden, ook al staat de medebewoner in het GBA niet ingeschreven op het betreffende adres. 7

8 HOOFDSTUK 2 handhaving Verstrekkingsvormen van voorzieningen, eigen bijdrage en 2.1 Juridische grondslag Wet: artikel 6 en 7, eerst lid, paragrafen 4 en 5 Besluit: hoofdstuk IV Verordening: artikel 5, 6, 7, 18, 19 en 20 Regeling: artikel 2 t/m Verstrekkingsvorm van de voorziening IV kan een voorziening verstrekken: in natura; in de vorm van een persoonsgebonden budget; in de vorm van een financiële tegemoetkoming Verstrekking in natura Bij een verstrekking in natura levert IV de voorziening in goederen, producten of diensten. Bij huishoudelijke verzorging betekent dit dat IV zorgt voor de huishoudelijke hulp via één van de zorgaanbieders waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten. De persoon zelf hoeft de hulp niet te werven, heeft geen werkgeversrol en hoeft ook niet zorg te dragen voor de salarisbetaling. De hulp is in dienst van de zorgaanbieder die daarvoor ook de werkgeversverantwoordelijkheid draagt. Bij voorzieningen op het gebied van wonen, rolstoelen en vervoer betekent het dat IV ervoor zorgt dat de geïndiceerde voorziening wordt geleverd bij de persoon thuis. De gemeente draagt zonodig ook zorg voor de verzekeringen en het onderhoud. Of dit aan de orde is, geeft IV aan in de beschikking of de bruikleenovereenkomst Verstrekking in de vorm van een persoonsgebonden budget Bij een verstrekking in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB) ontvangt de persoon een bedrag, waarmee een persoon in staat wordt gesteld de noodzakelijke gelijkwaardige voorziening zelf te regelen. Bij een huishoudelijke hulp betekent dit dat hij zelf zorgt voor het werven en aannemen van de huishoudelijke hulp, het afsluiten van een contract met de hulp, de salarisbetaling, alsmede de eventuele afdracht van premies en belasting. Ook is hij zelf verantwoordelijk voor vervanging bij ziekte van de hulp. Hij kan met het PGB de hulp particulier werven of hij kan een zorgaanbieder inschakelen, die bemiddelt bij het leveren van de hulp. Sommige zorgaanbieders garanderen ook vervanging van de hulp bij ziekte. De houder van een PGB voor huishoudelijke verzorging kan gebruik maken van de diensten van de Sociale Verzekeringsbank voor verzekering, administratie en ondersteuning (bijvoorbeeld bij ziekte van de huishoudelijke hulp). Zie hiervoor hoofdstuk 3. Bij de overige voorzieningen betekent dit dat hij zelf zorgt voor het aanschaffen, laten plaatsen/bezorgen/aanbrengen, verzekeren en het onderhoud van de voorziening. De hoogte van het PGB wordt vastgesteld op basis van door IV uitgevoerd marktonderzoek of gevraagde offertes. Het PGB mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel van de compensatie en de daarmee noodzakelijk verbonden kosten. Als noodzakelijke kosten gelden bijvoorbeeld de eenmalige kosten voor bemiddeling en kosten van onderhoud, verzekering en reparatie, alsmede secundaire arbeidsvoorwaarden van de huishoudelijke hulp conform de CAO-bepalingen. Geen noodzakelijke kosten zijn de kosten die een persoon bij een PGB voor huishoudelijke verzorging moet maken voor diensten die ook geleverd worden door de Sociale Verzekeringsbank. Een persoon die een persoonsgebonden budget voor huishoudelijke verzorging ontvangt mag in een kalenderjaar maximaal 100,-- van het persoonsgebonden budget gebruiken voor andere doeleinden dan de betaling van huishoudelijke verzorging, zonder dat voor dit bedrag verantwoording verschuldigd is aan het college. Een persoon kan hiermee bijvoorbeeld een attentie kopen voor zijn 8

9 hulp bij een verjaardag of feestdag. Dit deel hoeft niet verantwoord te worden. Ontvangt een persoon over een gedeelte van een kalenderjaar een persoonsgebonden budget, dan stelt IV het vrij te besteden bedrag naar rato vast. IV verstrekt aan de persoon een pakket van eisen waaraan de voorziening zou moeten voldoen om de belemmeringen van de persoon te compenseren. IV keert het bedrag alleen uit op het rekeningnummer van de persoon of zijn bewindvoerder. Hierdoor houdt de persoon zicht op wat hij ontvangt en waar het aan wordt besteed. Dit veronderstelt dat de persoon in staat moet zijn tot het beheer en de verantwoording van het PGB. Het staat een persoon vrij om desondanks de hulp van een derde in te schakelen (bijvoorbeeld een familielid), maar hij blijft zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik en verantwoording van het PGB. Een en/of-rekening of gemachtigenrekening met (de eigenaar/medewerker van) een bureau dat bemiddelt in huishoudelijke verzorging of deze ondersteuning levert wordt niet als eigen rekening aangemerkt, omdat IV deze constructie enerzijds risicovol vindt en anderzijds de medegebruiker van de rekening ook zonder toestemming van de persoon geld van de rekening kan besteden, waardoor er voor de persoon onvoldoende zicht kan bestaan op de besteding van het PGB. IV keert het PGB bruto uit. Dat wil zeggen dat de persoon hierover nog een eigen bijdrage moet betalen, voor zover hij nog niet de maximale eigen bijdrage heeft betaald vanwege een andere voorziening. In verband met de controle van de besteding van het PGB, geldt als voorwaarde dat een persoon betalingen vanuit het PGB alleen via de bank mag doen. Contante betalingen zijn niet toegestaan, tenzij deze contante betalingen zijn te verifiëren door middel van een kassabon of factuur van een winkel of bedrijf. Voor specifieke eisen met betrekking tot de verantwoording van het PGB voor huishoudelijke verzorging: zie Verstrekking in de vorm van een financiële tegemoetkoming Bij een verstrekking in de vorm van een financiële tegemoetkoming ontvangt een persoon een geldbedrag als tegemoetkoming in de meerkosten die hij moet maken als gevolg van de aanschaf van de voorziening. De financiële tegemoetkoming is niet persé kostendekkend. Ook voor de financiële tegemoetkoming geldt, dat de betalingen verifieerbaar moeten zijn door middel van kassabonnen of facturen van een bedrijf of bankafschriften Bruikleen of eigendom IV kan een voorziening zowel in bruikleen als in eigendom verstrekken. Of IV een voorziening in bruikleen of eigendom verstrekt, bepaalt IV op grond van ondermeer de herbruikbaarheid van de voorziening, de verwachte gebruiksduur en de kosten van het verwijderen/terughalen van de voorziening in relatie tot de kosten van de voorziening zelf. Zo verstrekt IV een voorziening ten behoeve van een kind in het algemeen in bruikleen. Een kind is nog in de groei en zal van veel voorzieningen, zoals een rolstoel, slechts relatief kort gebruikmaken, omdat hij er uitgroeit. 2.3 Eigen bijdrage Een persoon is voor een voorziening die in natura of als persoonsgebonden budget wordt verstrekt een eigen bijdrage verschuldigd. Dit geldt niet voor een rolstoel, zolang de mogelijkheid tot het opleggen van een eigen bijdrage bij rolstoelen wettelijk is uitgesloten. Ook voor het Collectief Aanvullend Vervoer (CAV) hoeft de persoon geen eigen bijdrage te betalen. Wel is hij daarvoor een ritbijdrage verschuldigd, die is afgestemd op de tarieven van het openbaar vervoer. De eigen bijdrage wordt berekend conform hetgeen is bepaald in artikel 4.1 van het Besluit maatschappelijke ondersteuning. Uitgangspunt daarbij is, dat de eigen bijdrage nooit meer kan bedragen dan de kosten van de voorziening in natura, dan wel de hoogte van het persoonsgebonden budget. Als kosten bij een voorziening in natura gaat IV uit van: - de aanschafkosten van de voorziening, eventueel verhoogd met de kosten van onderhoud, als het gaat om een voorziening die in eigendom wordt verstrekt; 9

10 - de afschrijvingskosten van de voorziening, eventueel verhoogd met de kosten van onderhoud, als het gaat om een voorziening die in bruikleen wordt verstrekt. De afschrijvingskosten worden daarbij vastgesteld op basis van de gemiddelde afschrijvingsperiode van een voorziening; - de kosten voor de huurtermijn van een voorziening door de gemeente. De eigen bijdrage voor huishoudelijke verzorging is verschuldigd over de totale periode waarover de huishoudelijke verzorging wordt geleverd. De eigen bijdrage voor overige voorzieningen wordt berekend tot de hoogte van het incidenteel verstrekte persoonsgebonden budget, danwel zolang de huur door de gemeente verschuldigd is, tenzij er sprake is van een wettelijke maximering. De wettelijke maximering voor woonvoorzieningen in eigendom bedraagt 39 perioden van 4 weken. Het CAK stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast en int deze voor de gemeente. 2.4 Handhaving Verantwoording besteding PGB huishoudelijke verzorging Wijze van verantwoording De ontvanger van een PGB voor huishoudelijke verzorging is verplicht een zorgcontract op te stellen met zijn zorgverlener door wie zorg wordt verleend op basis van het PGB. Een afschrift van dit zorgcontract wordt aan IV verstrekt. Als de PGB-houder zorg inkoopt bij een organisatie waar de huishoudelijke hulp in dienst is, moet de PGB-houder een zorgovereenkomst overleggen met de professionele organisatie. Daarnaast moet de arbeidsovereenkomst tussen organisatie en huishoudelijke hulp worden overgelegd. Voorbeelden van zorgcontracten zijn verkrijgbaar via de Sociale Verzekeringsbank. Daarnaast is de PGB-houder verplicht om een maand na afloop van een kalenderjaar bewijzen van zijn betalingen te overleggen aan IV. Verantwoording van het PGB kan alleen plaatsvinden door overlegging van de bankafschriften waarop de betaling aan de huishoudelijke hulp wordt vermeld of, als er sprake is van een huishoudelijke hulp in dienst van een organisatie, aan die organisatie. Als de PGB-houder een toeslag ontvangt voor werkgeverslasten, moet deze ook de betaling van de werkgeverslasten verantwoorden. Als de salarisbetaling wordt verricht door de Sociale Verzekeringsbank, volstaan ook bewijsstukken van de Sociale Verzekeringsbank waar de salarisbetaling en afdracht werkgeverslasten blijkt. Een urenverantwoordingsformulier of kwitanties of facturen volstaan niet. Alleen betalingen via de bank of bewijsstukken van de Sociale Verzekeringsbank worden voor de verantwoording geaccepteerd. Als de persoon zijn PGB niet of niet op de juiste wijze heeft verantwoord binnen de afgesproken termijn, stuurt IV een verzuimbrief, waarin de PGB-houder in de gelegenheid wordt gesteld zijn verzuim binnen vier weken te herstellen. Tevens wordt de PGB-houder erop gewezen dat als hij dan alsnog zijn verantwoording niet of niet volledig heeft ingediend, het reeds verstrekte PGB dat niet of niet juist is verantwoord, zal worden teruggevorderd en het PGB kan worden beëindigd Gevolgen niet correcte verantwoording Een PGB dat, ook na rappel, niet of niet juist is verantwoord zal ertoe leiden dat het PGB wordt teruggevorderd, onverlet bijzondere omstandigheden. Daarnaast kan het PGB worden beëindigd, omdat de persoon er blijk van heeft gegeven niet met een PGB om te kunnen gaan en blijkbaar ook niemand heeft die dat voor hem doet. De huishoudelijke verzorging kan vervolgens worden omgezet in zorg in natura als de persoon dat wenst. Of de compensatie in de vorm van een PGB wordt beëindigd, hangt af van de omstandigheden. Onderzocht moet worden wat de oorzaak is van het achterwege blijven van de verantwoording, of het de eerste keer is, of er sprake is van bijvoorbeeld veranderde omstandigheden bij de persoon, of een mantelzorger die hierbij voorheen ondersteuning bood dit niet langer meer doet etc.. Ook kan het voorkomen dat een persoon het PGB wel op de juiste wijze heeft verantwoord, maar er desondanks sprake is van terugvordering, omdat het ontvangen PGB niet volledig is besteed. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals: de zorgverlener ontvangt minder salaris dan het PGBtarief, de zorgverlener wordt op minder resultaatgebieden ingezet dan waarvoor de PGB-houder is geïndiceerd, er is een periode geen zorg verleend i.v.m. ziekte of vakantie van de PGB-houder of zorgverlener. 10

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Pagina 1 van 37 Pagina 2 van 37 Inhoudsopgave Pagina INLEIDING 5 HOOFDSTUK 1. COMPENSATIEBEGINSEL EN VERSTREKKINGEN 1.1. Compensatiebeginsel 7 1.2.

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo Winsum. Bijlage 02 Informerend agendapunt 03

Beleidsregels Wmo Winsum. Bijlage 02 Informerend agendapunt 03 Beleidsregels Wmo Winsum Bijlage 02 Informerend agendapunt 03 Beleidsregels Wmo Winsum Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Algemeen 3 Hoofdstuk 2: In gesprek gaan 4 2.1 Aanmelding voor een gesprek 4 2.2 Het gesprek

Nadere informatie

Voorzieningenboek Maatschappelijke Ondersteuning 2012

Voorzieningenboek Maatschappelijke Ondersteuning 2012 Voorzieningenboek Maatschappelijke Ondersteuning 2012 Een product voor uitvoering van WMO beleid in de Gemeente Hollands Kroon INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Inleiding 2. Hulp bij het huishouden 3. Woonvoorzieningen

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2. Afbakening Wmo 2015 met andere wetten... 4 2.1 Afbakening Wmo 2015 met de Wet langdurige

Nadere informatie

Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012

Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 6 - Inleiding 6 - Eigen verantwoordelijkheid.. 6 - Mantelzorgers en vrijwilligers... 7 - Het gesprek.

Nadere informatie

Gebruikelijke zorg. Protocol. Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005

Gebruikelijke zorg. Protocol. Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005 Protocol Gebruikelijke zorg Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005 Postadres: CIZ Postbus 232 3970 AE Driebergen Tel: 030-698 16 30 E-mail: info@ciz.nl Voorwoord Dit protocol komt

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 op te nemen in Handboek Wmo Schulinck Vastgesteld door Drechtstedenbestuur op 20 december 2012 en van toepassing vanaf 1 januari 2013 Voorwoord

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Afkortingenlijst 4 Begrippenlijst 5 Inleiding 7 Wmo 2015 7 Richtinggevende kaders 7 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 versie 2

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 versie 2 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 versie 2 B&W 9 juni 2015 1 Voorwoord De Verordening is vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft een aantal verordenende

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 6 Eigen verantwoordelijkheid 6 Beperking, chronisch psychisch probleem of psychosociaal

Nadere informatie

Beschermd wonen en opvang wordt uitgevoerd door zogenaamde centrumgemeenten. Voor Katwijk is dit gemeente Leiden. De hulpvraag is het uitgangspunt

Beschermd wonen en opvang wordt uitgevoerd door zogenaamde centrumgemeenten. Voor Katwijk is dit gemeente Leiden. De hulpvraag is het uitgangspunt INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 Overzicht procedure van melding tot en met aanvraag... 4 HOOFDSTUK 1. VOORLIGGEND AAN ONDERSTEUNING VANUIT DE WMO... 5 HOOFDSTUK 2. ALGEMENE VOORZIENING: SCHOON EN LEEFBAAR

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 De vraag om ondersteuning...5 1.1 Te bereiken resultaten...5 1.2 Scheiding aanmelding en aanvraag...5 1.2.1 Melding van

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp...

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Wat wordt van burgers verwacht... 6 Zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving... 6 Verantwoordelijk tot indicatie

Nadere informatie

Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2015

Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2015 Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2015 Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2015 1 Voorwoord Op grond van artikel

Nadere informatie

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Bronckhorst Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 452 2 januari 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2015 Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten Juridische

Nadere informatie

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 De raad van de gemeente Arnhem; gelezen het voorstel van het college van @ 2014, nummer@; 1 gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4,

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 De raad van de gemeente Groningen gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op

Nadere informatie

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 7 1.1 Afbakening... 7 1.2 In overwegende mate op het individu gericht... 7 1.3 Langdurig noodzakelijk...

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder S. Bak steller Jan Willem de Zeeuw Collegevergadering 12 maart 2013 Raadsvergadering

Nadere informatie

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2007 TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2007 INLEIDING In de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0

Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0 Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Algemene uitgangspunten... 4 Inleiding... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Kwaliteit... 5 Wat wordt van burgers verwacht...

Nadere informatie

Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011

Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011 Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011 Inleiding Op 11 april 2011 heeft de gemeenteraad de Verordening voorzieningen Wmo Tilburg 2011 vastgesteld.

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Gemeente Amsterdam  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Leeswijzer Deze Nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo-verordening

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groesbeek 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015 Naam opsteller R. Broeren Datum vaststelling 6 november 2014 Afdeling Dienstverlening Vastgesteld door Gemeenteraad Team Sociaal en Welzijn Eventueel

Nadere informatie