Beleidsregels individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregels individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2012"

Transcriptie

1 Beleidsregels individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2012 De concerndirecteur van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, gelezen het voorstel van 19 november 2012 en de daarop uitgebrachte adviezen; gelet op artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2011, de Regeling maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2012, het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 en het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging van de Algemeen Directeur 2012; besluit: 1. vast te stellen de Beleidsregels individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2012; 2. in te trekken de Beleidsregels individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Rotterdam Dit besluit treedt in werking op 1 januari Aldus vastgesteld op 21 november 2012, Mevrouw I. Bakker Concerndirecteur cluster Maatschappelijke Ontwikkeling 1

2 Beleidsregels individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2012 INLEIDING Deze beleidsregels vormen de nadere uitwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2011 en de Regeling voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Rotterdam De beleidsregels gaan over de individuele voorzieningen die het college op grond van de verordening aan een burger kan verstrekken. In het volgende hoofdstuk zal toegelicht worden, dat een individuele voorziening feitelijk het sluitstuk vormt van de mogelijkheden die burger én college hebben om de belemmeringen die een persoon ondervindt te compenseren. De wetgever heeft de uitvoering van de wet opgedragen aan het college van burgemeester en wethouders. Via ondermandaat is het hoofd Individuele Voorzieningen (IV) van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling gemandateerd om de verordening en de daarop gebaseerde regeling en beleidsregels uit te voeren. In deze beleidsregels wordt deze ondermandaatconstructie weergegeven door IV te noemen als degene die de beoordelingen en besluiten neemt. De beleidsregels zijn opgebouwd uit 7 hoofdstukken: Hoofdstuk 1 Compensatiebeginsel Dit hoofdstuk vormt de kern van de wet en daarmee ook van deze beleidsregels. Het is het hoofdstuk waar steeds op moet worden teruggevallen. Diverse begrippen rond het compensatiebeginsel worden in dit hoofdstuk verder uitgewerkt. Bijvoorbeeld wat wordt verstaan onder algemeen gebruikelijk, de persoonskenmerken en behoeften van de aanvrager. Maar ook wordt ingegaan op de begrenzingen van de compensatie. Hoofdstuk 2 Verstrekkingsvormen van voorzieningen, eigen bijdrage en handhaving In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de verstrekkingen in natura, in de vorm van een persoonsgebonden budget en als financiële tegemoetkoming. Daarnaast komt in dit hoofdstuk de eigen bijdrage aan de orde en wordt ingegaan op de handhaving. In de hoofdstukken 3 tot en met 7 komen diverse vormen van individuele voorzieningen langs: Huishoudelijke verzorging; Woonvoorzieningen; Vervoervoorzieningen; Rolstoelen; Sportvoorzieningen. In ieder hoofdstuk staat een verwijzing naar de juridische grondslag van de beleidsregels. Als juridische grondslag in de hoofdstukken 3 tot en met 7 vindt slechts een verwijzing plaats naar de plekken waar specifiek iets over deze voorzieningen staat vermeld. De algemene grondslagen over compensatie, eigen bijdrage en persoonsgebonden budget e.d. staan in de hoofdstukken 1 en 2. De verwijzingen zijn als volgt opgenomen: Wet: Wet maatschappelijke ondersteuning Besluit: Besluit maatschappelijke ondersteuning Verordening: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2011 Regeling: Regeling voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Rotterdam In bijlage 1 staan de gebruikte afkortingen opgenomen. 2

3 HOOFDSTUK 1 Compensatiebeginsel 1.1 Juridische grondslag Wet: artikel 1, eerste lid, onder g, sub 5 o en 6 o, en artikel 4 Besluit: artikel 4.1, 4 van de algemene toelichting Verordening: artikel 1, onder a, f en k en artikel Inleiding Het aanbieden van voorzieningen is gericht op de compensatie van belemmeringen die een persoon als gevolg van zijn beperkingen ondervindt in: - zijn zelfredzaamheid; of - zijn maatschappelijke participatie. De zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie hebben betrekking op: 1. het voeren van een huishouden; 2. het zich verplaatsen in en om de woning; 3. het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel; 4. het ontmoeten van medemensen en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan (en te behouden). Compensatie van de belemmeringen door het verstrekken van een individuele voorziening kan aan de orde zijn als: - de belemmeringen het gevolg zijn van een objectief vastgesteld lichamelijk, psychiatrisch verstandelijk of psychosociaal probleem; - de voorziening naar verwachting langdurig noodzakelijk is; - de belemmeringen zonder een individuele voorziening niet opgeheven of tot een aanvaardbaar niveau verminderd kunnen worden; - de individuele voorziening leidt tot meerkosten ten opzichte van de situatie waarin de persoon zou verkeren als hij de belemmeringen niet had. Er vindt altijd een individuele afweging plaats. Dat wil zeggen dat de kaders die in deze beleidsregels zijn geformuleerd algemene kaders zijn waarbinnen de beoordeling plaatsvindt, maar dat de individuele situatie van een persoon tot een andere beoordeling kan leiden. 1.3 Objectief vastgesteld probleem De problemen die belanghebbende ondervindt moeten objectief vast te stellen zijn. Dat wil niet zeggen dat er sprake hoeft te zijn van een aandoening waar een etiket op te plakken is, maar wel dat een arts, behandelaar of andere deskundige heeft vastgesteld dat er sprake is van een zodanig probleem op grond van een objectieve beoordeling. 1.4 Langdurig noodzakelijk Van langdurig noodzakelijk is sprake als voldaan wordt aan ten minste één van de volgende criteria: - er is geen of nauwelijks zicht op verbeteringen ten aanzien van de beperking en de daaruit voortvloeiende belemmeringen of; - de revalidatieperiode duurt langer dan 6 maanden; Een uitzondering op het criterium langdurig noodzakelijk geldt voor huishoudelijke verzorging. Er kan ook een indicatie voor huishoudelijke verzorging zijn als de noodzaak slechts kortdurend aanwezig is. In alle andere situaties zal een persoon in het algemeen kunnen volstaan met tijdelijke noodgrepen of het lenen of huren van hulpmiddelen. 1.5 ICF Bij de beoordeling van de beperkingen en belemmeringen biedt de International Classification of Functioning, Diasability and Health (ICF), vastgesteld door de World Health Organisation, een handvat. Door de classificaties te gebruiken, kan systematisch worden onderzocht ten aanzien van welke functies de persoon beperkingen heeft. In het ICF wordt daarvoor een indeling gemaakt in mentale functies, sensorische functies en pijn, stem en spraak, fysieke functies. Deze functies kunnen gerelateerd worden aan de ICF-classificatie met betrekking tot activiteiten en participatie, om vast te stellen op welke terreinen er belemmeringen zijn. Voorbeelden hiervan zijn: 3

4 mobiliteit, zelfverzorging, huishouden, tussenmenselijke relaties en interacties, en maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven. Daarnaast besteedt het ICF aandacht aan externe factoren. In dit kader bijvoorbeeld de factor ondersteuning en relaties (familie, persoonlijke verzorgers, buren) en de attitude van de omgeving. Deze factoren zijn voornamelijk van belang voor de beoordeling van de mate waarin de persoon aanspraak kan maken op ondersteuning door huisgenoten, mantelzorgers of zijn sociaal netwerk of wijkvoorzieningen. Deze aspecten komen ook terug in het hieronder geformuleerde afwegingskader. 1.6 Individuele voorziening noodzakelijk: afwegingskader Inleiding Het aanbieden van een individuele voorziening vormt het sluitstuk van de mogelijkheden die aanwezig zijn of aangeboden kunnen worden om de belemmeringen van een persoon te compenseren. Voor het zover is, loopt IV een aantal stappen door: Vraagverduidelijking Wat is het probleem? Waar liggen de belemmeringen? Wat is in de ogen van de persoon de oorzaak van de belemmeringen? Is er sprake van belemmeringen die het gevolg zijn van beperkingen van de persoon? Wat zijn de behoeften en persoonskenmerken van de persoon? Zie ook bij 1.7. Als er geen sprake is van belemmeringen die het gevolg zijn van beperkingen of de belemmeringen niet op de in 1.2. genoemde vier terreinen liggen, is een individuele voorziening niet aan de orde. Wél kan IV door middel van probleemverheldering, verwijzingen en/of adviezen een persoon op weg helpen om de door hem ervaren belemmeringen te verhelpen. Als er inderdaad sprake is van belemmeringen als gevolg van beperkingen, vindt een vervolgonderzoek plaats: Allereerst kijkt IV naar de mogelijkheden die de persoon zelf heeft om de belemmeringen te compenseren. Bijvoorbeeld door het anders organiseren van zijn leven of huishouden, het inzetten van huisgenoten of het inschakelen van een aanwezig netwerk. Voorbeelden: Mogelijk volstaat het, om een persoon te wijzen op de mogelijkheden van activiteiten in de wijk, vrijwilligerswerk of sport om mensen te ontmoeten en daarmee de maatschappelijke participatie te bevorderen en blijkt de voorziening die de persoon op het oog had helemaal niet nodig. Ook kan het zijn dat een advies over het reorganiseren van het huishouden, het inzetten van huisgenoten en het netwerk de persoon helpt om voldoende zelfredzaam te worden en is een huishoudelijke hulp niet noodzakelijk. Ook kunnen adviezen van bijvoorbeeld een ergotherapeut helpen om met eenvoudige trucs belemmeringen op te heffen of te verminderen. Als deze mogelijkheden de belemmeringen onvoldoende compenseren, kijkt IV vervolgens naar de mogelijkheden om algemeen gebruikelijke of collectieve voorzieningen in te zetten, of gebruik te maken van voorliggende voorzieningen om de belemmeringen te compenseren. Zie ook bij 1.6.3, en Daarbij spelen ook de financiële mogelijkheden van de persoon een rol. Zijn deze aanwezig, maar is de persoon niet in staat deze te benutten, dan ondersteunt IV hem daarbij, bijvoorbeeld door de persoon te helpen bij het uitzoeken en bestellen van de voorziening die hij zelf geacht wordt te kunnen betalen. Blijken bovengenoemde mogelijkheden nog onvoldoende, dan zal IV onderzoeken met welke individuele voorziening of combinatie van voorzieningen de persoon geholpen kan worden. Een individuele voorziening is dus pas aan de orde als een persoon de belemmering zelf niet in voldoende mate kan compenseren, al dan niet geholpen door huisgenoten of sociaal netwerk en gebruikmakend van algemeen gebruikelijke voorzieningen, collectieve voorzieningen of een voorliggende voorziening Aanvaardbaar niveau Het streven is om de persoon op het niveau van participatie en zelfredzaamheid te brengen dat bij zijn situatie past. Daarbij zijn met name van belang de situatie van betrokkene voordat hij getroffen werd door zijn beperkingen, alsmede de situatie van personen in vergelijkbare omstandigheden en in dezelfde leeftijdscategorie die geen beperkingen hebben. Aanvaardbaar wil van de andere kant zeggen, dat de persoon zich er soms bij neer moet leggen dat er belemmeringen blijven, of dat hij zich enige beperkingen zal moeten getroosten. De compensatie beperkt zich in die zin tot wat noodzakelijk is in het licht van zelfredzaamheid en participatie, en breidt 4

5 zich niet uit tot wat de persoon noodzakelijk vindt in het kader van smaak, of betekent niet per definitie dat hij alle hobby s moet kunnen uitoefenen die hij voorheen uitoefende Algemeen gebruikelijke voorziening Een voorziening is algemeen gebruikelijk als - de voorziening niet speciaal is bedoeld voor mensen met een beperking; én - de voorziening in de reguliere handel verkrijgbaar is. Of de voorziening ook voor de persoon algemeen gebruikelijk is wordt vervolgens beoordeeld op grond van: 1. de kosten van de voorziening in relatie tot het inkomen van de persoon; en 2. de aard van de voorziening in relatie tot de persoon. Ad 1: van belang is of het inkomen van de persoon naar het oordeel van IV toereikend is om de algemeen gebruikelijke voorziening aan te schaffen. Dit onderdeel wordt verder uitwerkt bij de diverse soorten voorzieningen. Ad 2: een fiets met hulpmotor is bijvoorbeeld voor iemand van 75 jaar algemeen gebruikelijk, terwijl dit voor een kind van 6 jaar niet het geval is. Voor de bepaling of een voorziening algemeen gebruikelijk is, is het niet van belang dat de voorziening slechts in een minderheid van de huishoudens in Nederland aanwezig is. Als er sprake is van een plotseling optredende, onvoorzienbare noodzaak voor vervanging van een voorziening, die nog niet is afgeschreven, kan van bovenstaande worden afgeweken. Hetzelfde kan gelden als een voorziening plotseling noodzakelijk is die een algemeen gebruikelijk middel (bijvoorbeeld een fiets) van de persoon vervangt, die pas recent is aangeschaft. Ook kan de financiële situatie, zoals bijvoorbeeld een schuldsanering, reden zijn om vast te stellen dat een voorziening voor deze persoon niet algemeen gebruikelijk is Collectieve voorziening In sommige situaties kan een collectieve voorziening een oplossing bieden voor het probleem van een persoon. Te denken valt hierbij aan het gebruik van de welzijnsvoorzieningen in de wijk, zoals maaltijdservice of een klussendienst. Als een collectieve voorziening beschikbaar is en voor de persoon voldoende tegemoet komt aan zijn belemmeringen, dan is een individuele voorziening niet aan de orde. Een voorziening die de zorgaanbieder collectief inzet, om een individuele voorziening efficiënter te kunnen leveren, wordt niet als collectieve voorziening aangemerkt Voorliggende voorziening Een voorziening op grond van andere wet- en regelgeving kan soms ook bijdragen aan de compensatie van de belemmeringen. Met name voorzieningen op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) kunnen hierbij en rol spelen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een trippelstoel Door de persoon te dragen kosten Er zijn kosten voor voorzieningen of hulpmiddelen die door de wetgever uit het basispakket van de Zorgverzekeringswet of de AWBZ zijn gehaald omdat zij geacht worden te kunnen worden betaald door de burger. Het zijn veel gebruikte voorzieningen die relatief goedkoop zijn. Voorbeelden daarvan zijn een bril en loophulpmiddelen, zoals een wandelstok of rollator. In sommige gevallen is het mogelijk voor deze kosten een aanvullende ziektekostenverzekering af te sluiten, zoals bij de door de gemeente Rotterdam gecontracteerde ziektekostenverzekeraar voor minima. Deze voorzieningen worden niet verstrekt op grond van de WMO. 1.7 Persoonskenmerken, behoeften van de aanvrager en financiële mogelijkheden Persoonskenmerken Bij het vaststellen van de noodzaak van een individuele voorziening kijkt IV naar de persoonskenmerken van de persoon. Relevante persoonskenmerken kunnen, afhankelijk van de belemmeringen die de persoon aandraagt, bijvoorbeeld zijn: - de leeftijd; - de gezondheidssituatie; 5

6 - de mate waarin een persoon actief is geweest voordat hij geconfronteerd werd met zijn beperkingen; - de zelfstandigheid van de persoon; - de mate waarin een persoon in staat is om zelf eventueel met hulp van zijn huisgenoten en sociale netwerk- zaken te organiseren. Zo zal IV ten aanzien van een man van 90 die net weduwnaar is geworden en van wie zijn vrouw altijd voor het huishouden heeft gezorgd en die daar zelf geen feeling mee en ambities in heeft, mogelijk andere keuzes maken dan bij een man van 30 die dat nooit zelf heeft hoeven doen: de vraag is immers of je een man van 90 dit nog kan en wilt aanleren, terwijl dat bij een man van 30 wel relevant is Behoeften van de aanvrager De behoeften van de aanvrager spelen op 2 manieren een rol: a. op welke terreinen ondervindt de aanvrager belemmeringen in zijn zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie?; b. wat zijn de behoeften van de aanvrager bij het zoeken naar een oplossing. Ad a IV onderzoekt wat de aanvrager wil met betrekking tot zijn zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie en op welke manier hij daarin belemmerd wordt. Vervolgens beoordeelt IV in hoeverre deze wensen redelijk zijn en gecompenseerd moeten en kunnen worden. Ad b Voor het compenseren van de belemmeringen bekijkt IV welke oplossingen mogelijk zijn. Hierbij speelt opnieuw de behoefte van de aanvrager een rol en ook de achtergrond van de behoefte. Bijvoorbeeld: uit het onderzoek blijkt dat de belemmeringen van de aanvrager alleen opgelost kunnen worden door een woningaanpassing of verhuizing. De aanvrager wil liever niet verhuizen. Hierbij kan het sociale netwerk een rol spelen of het feit dat iemand gehecht is aan zijn woning. Met deze behoeften houdt IV rekening, voor zover dat mogelijk is. Uiteindelijk kiest IV echter voor de goedkoopst compenserende oplossing. Compenserend in de zin dat het zoveel mogelijk moet bijdragen aan de vermindering van de belemmeringen op het gebied van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Dit kan betekenen dat IV een door de persoon gewenste oplossing niet aanbiedt, omdat de kosten van deze oplossing niet opwegen tegen de bezwaren die de persoon tegen een goedkoper compenserend alternatief heeft Financiële mogelijkheden De financiële mogelijkheden komen vooral tot uitdrukking in de eigen bijdrage. Zie hiervoor hoofdstuk 2. Daarnaast kunnen de financiële mogelijkheden een rol spelen bij een woningaanpassing of verhuizing. Als er bijvoorbeeld sprake is van verkoop van een woning kan gekeken worden of de aanpassing van de nieuwe woning in de verkoopprijs van de oude woning of de financiering van de nieuwe woning verdisconteerd kan worden. M.a.w.: of de aanpassingskosten van de nieuwe woning kunnen worden meegefinancierd. Volgens de Centrale Raad van Beroep is er namelijk alleen sprake van een belangrijke reden die aanleiding vormt voor toewijzing van de woonvoorziening als de aanvrager geen in redelijkheid van hem te vergen mogelijkheden heeft om zelf voor een passende oplossing te zorgen. In de Wmo speelt de eigen verantwoordelijkheid van burgers immers een grote rol. De Raad baseert zich hiervoor op de parlementaire geschiedenis, meer in het bijzonder op de memorie van toelichting (Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3. Zie de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 21 mei 2012, LJN BW6810). Ook spelen de financiële mogelijkheden een rol bij het bepalen of de kosten voor een persoon algemeen gebruikelijk zijn. 1.8 Woonplaats Een persoon heeft slechts recht op een individuele voorziening voor zover hij zijn woonplaats heeft in de gemeente Rotterdam. 6

7 Artikel 1:10 BW bepaalt dat de woonplaats van iemand zich bevindt te zijner woonstede, en bij gebrek van woonstede ter plaatse van zijn werkelijk verblijf. Het gaat om waar iemand werkelijk woont, de plaats waar iemand niet vandaan gaat dan met een bepaald doel en tevens met het plan om, als dat doel is bereikt, terug te keren. Artikel 1:11 BW bepaalt dat een natuurlijk persoon zijn woonstede verliest door daden waaruit zijn wil blijkt om haar prijs te geven. Iemand wordt vermoed zijn woonstede te hebben verplaatst, wanneer hij daarvan op de wettelijk voorgeschreven wijze kennis heeft gegeven aan de gemeentebesturen. Normaal gesproken komen woonplaats, inschrijving in het GBA en feitelijke verblijfplaats overeen en is dus duidelijk wat de woonplaats is. Als iemand 2 adressen heeft, bijvoorbeeld een woning en een vakantieadres, of een woning en een revalidatiecentrum, dan is van belang waar de persoon staat ingeschreven en of hij de intentie heeft terug te keren naar zijn woning. Door een tijdelijk verblijf in een instelling of een tijdelijk verblijf op een vakantieadres verliest iemand derhalve niet zijn woonplaats. Het feit dat iemand zijn woonplaats heeft in de gemeente Rotterdam, wil nog niet zeggen dat hij in Rotterdam ook terecht kan voor huishoudelijke verzorging of een woonvoorziening. In artikel 8 en artikel 10 van de verordening zijn hiervoor beperkingen opgenomen: deze voorzieningen zijn in principe alleen mogelijk ten behoeve van zijn woning in Rotterdam. Zie verder wat hierover in de hoofdstukken 3 en 4 is opgenomen. Als bij de persoon iemand staat ingeschreven die daar feitelijk niet woont, komt dat voor rekening en risico van de aanvrager van de individuele voorziening: Als er in het GBA medebewoners staan ingeschreven die als huisgenoot kunnen worden aangemerkt, houdt IV hier rekening mee bij zijn indicatiestelling. Het is aan de persoon om er zorg voor te dragen dat personen die feitelijk niet bij hem wonen, worden uitgeschreven. Als uit onderzoek blijkt dat er bij een persoon iemand inwoont die kan worden aangemerkt als huisgenoot, wordt hiermee bij de vaststelling van het recht op huishoudelijke verzorging rekening gehouden, ook al staat de medebewoner in het GBA niet ingeschreven op het betreffende adres. 7

8 HOOFDSTUK 2 handhaving Verstrekkingsvormen van voorzieningen, eigen bijdrage en 2.1 Juridische grondslag Wet: artikel 6 en 7, eerst lid, paragrafen 4 en 5 Besluit: hoofdstuk IV Verordening: artikel 5, 6, 7, 18, 19 en 20 Regeling: artikel 2 t/m Verstrekkingsvorm van de voorziening IV kan een voorziening verstrekken: in natura; in de vorm van een persoonsgebonden budget; in de vorm van een financiële tegemoetkoming Verstrekking in natura Bij een verstrekking in natura levert IV de voorziening in goederen, producten of diensten. Bij huishoudelijke verzorging betekent dit dat IV zorgt voor de huishoudelijke hulp via één van de zorgaanbieders waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten. De persoon zelf hoeft de hulp niet te werven, heeft geen werkgeversrol en hoeft ook niet zorg te dragen voor de salarisbetaling. De hulp is in dienst van de zorgaanbieder die daarvoor ook de werkgeversverantwoordelijkheid draagt. Bij voorzieningen op het gebied van wonen, rolstoelen en vervoer betekent het dat IV ervoor zorgt dat de geïndiceerde voorziening wordt geleverd bij de persoon thuis. De gemeente draagt zonodig ook zorg voor de verzekeringen en het onderhoud. Of dit aan de orde is, geeft IV aan in de beschikking of de bruikleenovereenkomst Verstrekking in de vorm van een persoonsgebonden budget Bij een verstrekking in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB) ontvangt de persoon een bedrag, waarmee een persoon in staat wordt gesteld de noodzakelijke gelijkwaardige voorziening zelf te regelen. Bij een huishoudelijke hulp betekent dit dat hij zelf zorgt voor het werven en aannemen van de huishoudelijke hulp, het afsluiten van een contract met de hulp, de salarisbetaling, alsmede de eventuele afdracht van premies en belasting. Ook is hij zelf verantwoordelijk voor vervanging bij ziekte van de hulp. Hij kan met het PGB de hulp particulier werven of hij kan een zorgaanbieder inschakelen, die bemiddelt bij het leveren van de hulp. Sommige zorgaanbieders garanderen ook vervanging van de hulp bij ziekte. De houder van een PGB voor huishoudelijke verzorging kan gebruik maken van de diensten van de Sociale Verzekeringsbank voor verzekering, administratie en ondersteuning (bijvoorbeeld bij ziekte van de huishoudelijke hulp). Zie hiervoor hoofdstuk 3. Bij de overige voorzieningen betekent dit dat hij zelf zorgt voor het aanschaffen, laten plaatsen/bezorgen/aanbrengen, verzekeren en het onderhoud van de voorziening. De hoogte van het PGB wordt vastgesteld op basis van door IV uitgevoerd marktonderzoek of gevraagde offertes. Het PGB mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel van de compensatie en de daarmee noodzakelijk verbonden kosten. Als noodzakelijke kosten gelden bijvoorbeeld de eenmalige kosten voor bemiddeling en kosten van onderhoud, verzekering en reparatie, alsmede secundaire arbeidsvoorwaarden van de huishoudelijke hulp conform de CAO-bepalingen. Geen noodzakelijke kosten zijn de kosten die een persoon bij een PGB voor huishoudelijke verzorging moet maken voor diensten die ook geleverd worden door de Sociale Verzekeringsbank. Een persoon die een persoonsgebonden budget voor huishoudelijke verzorging ontvangt mag in een kalenderjaar maximaal 100,-- van het persoonsgebonden budget gebruiken voor andere doeleinden dan de betaling van huishoudelijke verzorging, zonder dat voor dit bedrag verantwoording verschuldigd is aan het college. Een persoon kan hiermee bijvoorbeeld een attentie kopen voor zijn 8

9 hulp bij een verjaardag of feestdag. Dit deel hoeft niet verantwoord te worden. Ontvangt een persoon over een gedeelte van een kalenderjaar een persoonsgebonden budget, dan stelt IV het vrij te besteden bedrag naar rato vast. IV verstrekt aan de persoon een pakket van eisen waaraan de voorziening zou moeten voldoen om de belemmeringen van de persoon te compenseren. IV keert het bedrag alleen uit op het rekeningnummer van de persoon of zijn bewindvoerder. Hierdoor houdt de persoon zicht op wat hij ontvangt en waar het aan wordt besteed. Dit veronderstelt dat de persoon in staat moet zijn tot het beheer en de verantwoording van het PGB. Het staat een persoon vrij om desondanks de hulp van een derde in te schakelen (bijvoorbeeld een familielid), maar hij blijft zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik en verantwoording van het PGB. Een en/of-rekening of gemachtigenrekening met (de eigenaar/medewerker van) een bureau dat bemiddelt in huishoudelijke verzorging of deze ondersteuning levert wordt niet als eigen rekening aangemerkt, omdat IV deze constructie enerzijds risicovol vindt en anderzijds de medegebruiker van de rekening ook zonder toestemming van de persoon geld van de rekening kan besteden, waardoor er voor de persoon onvoldoende zicht kan bestaan op de besteding van het PGB. IV keert het PGB bruto uit. Dat wil zeggen dat de persoon hierover nog een eigen bijdrage moet betalen, voor zover hij nog niet de maximale eigen bijdrage heeft betaald vanwege een andere voorziening. In verband met de controle van de besteding van het PGB, geldt als voorwaarde dat een persoon betalingen vanuit het PGB alleen via de bank mag doen. Contante betalingen zijn niet toegestaan, tenzij deze contante betalingen zijn te verifiëren door middel van een kassabon of factuur van een winkel of bedrijf. Voor specifieke eisen met betrekking tot de verantwoording van het PGB voor huishoudelijke verzorging: zie Verstrekking in de vorm van een financiële tegemoetkoming Bij een verstrekking in de vorm van een financiële tegemoetkoming ontvangt een persoon een geldbedrag als tegemoetkoming in de meerkosten die hij moet maken als gevolg van de aanschaf van de voorziening. De financiële tegemoetkoming is niet persé kostendekkend. Ook voor de financiële tegemoetkoming geldt, dat de betalingen verifieerbaar moeten zijn door middel van kassabonnen of facturen van een bedrijf of bankafschriften Bruikleen of eigendom IV kan een voorziening zowel in bruikleen als in eigendom verstrekken. Of IV een voorziening in bruikleen of eigendom verstrekt, bepaalt IV op grond van ondermeer de herbruikbaarheid van de voorziening, de verwachte gebruiksduur en de kosten van het verwijderen/terughalen van de voorziening in relatie tot de kosten van de voorziening zelf. Zo verstrekt IV een voorziening ten behoeve van een kind in het algemeen in bruikleen. Een kind is nog in de groei en zal van veel voorzieningen, zoals een rolstoel, slechts relatief kort gebruikmaken, omdat hij er uitgroeit. 2.3 Eigen bijdrage Een persoon is voor een voorziening die in natura of als persoonsgebonden budget wordt verstrekt een eigen bijdrage verschuldigd. Dit geldt niet voor een rolstoel, zolang de mogelijkheid tot het opleggen van een eigen bijdrage bij rolstoelen wettelijk is uitgesloten. Ook voor het Collectief Aanvullend Vervoer (CAV) hoeft de persoon geen eigen bijdrage te betalen. Wel is hij daarvoor een ritbijdrage verschuldigd, die is afgestemd op de tarieven van het openbaar vervoer. De eigen bijdrage wordt berekend conform hetgeen is bepaald in artikel 4.1 van het Besluit maatschappelijke ondersteuning. Uitgangspunt daarbij is, dat de eigen bijdrage nooit meer kan bedragen dan de kosten van de voorziening in natura, dan wel de hoogte van het persoonsgebonden budget. Als kosten bij een voorziening in natura gaat IV uit van: - de aanschafkosten van de voorziening, eventueel verhoogd met de kosten van onderhoud, als het gaat om een voorziening die in eigendom wordt verstrekt; 9

10 - de afschrijvingskosten van de voorziening, eventueel verhoogd met de kosten van onderhoud, als het gaat om een voorziening die in bruikleen wordt verstrekt. De afschrijvingskosten worden daarbij vastgesteld op basis van de gemiddelde afschrijvingsperiode van een voorziening; - de kosten voor de huurtermijn van een voorziening door de gemeente. De eigen bijdrage voor huishoudelijke verzorging is verschuldigd over de totale periode waarover de huishoudelijke verzorging wordt geleverd. De eigen bijdrage voor overige voorzieningen wordt berekend tot de hoogte van het incidenteel verstrekte persoonsgebonden budget, danwel zolang de huur door de gemeente verschuldigd is, tenzij er sprake is van een wettelijke maximering. De wettelijke maximering voor woonvoorzieningen in eigendom bedraagt 39 perioden van 4 weken. Het CAK stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast en int deze voor de gemeente. 2.4 Handhaving Verantwoording besteding PGB huishoudelijke verzorging Wijze van verantwoording De ontvanger van een PGB voor huishoudelijke verzorging is verplicht een zorgcontract op te stellen met zijn zorgverlener door wie zorg wordt verleend op basis van het PGB. Een afschrift van dit zorgcontract wordt aan IV verstrekt. Als de PGB-houder zorg inkoopt bij een organisatie waar de huishoudelijke hulp in dienst is, moet de PGB-houder een zorgovereenkomst overleggen met de professionele organisatie. Daarnaast moet de arbeidsovereenkomst tussen organisatie en huishoudelijke hulp worden overgelegd. Voorbeelden van zorgcontracten zijn verkrijgbaar via de Sociale Verzekeringsbank. Daarnaast is de PGB-houder verplicht om een maand na afloop van een kalenderjaar bewijzen van zijn betalingen te overleggen aan IV. Verantwoording van het PGB kan alleen plaatsvinden door overlegging van de bankafschriften waarop de betaling aan de huishoudelijke hulp wordt vermeld of, als er sprake is van een huishoudelijke hulp in dienst van een organisatie, aan die organisatie. Als de PGB-houder een toeslag ontvangt voor werkgeverslasten, moet deze ook de betaling van de werkgeverslasten verantwoorden. Als de salarisbetaling wordt verricht door de Sociale Verzekeringsbank, volstaan ook bewijsstukken van de Sociale Verzekeringsbank waar de salarisbetaling en afdracht werkgeverslasten blijkt. Een urenverantwoordingsformulier of kwitanties of facturen volstaan niet. Alleen betalingen via de bank of bewijsstukken van de Sociale Verzekeringsbank worden voor de verantwoording geaccepteerd. Als de persoon zijn PGB niet of niet op de juiste wijze heeft verantwoord binnen de afgesproken termijn, stuurt IV een verzuimbrief, waarin de PGB-houder in de gelegenheid wordt gesteld zijn verzuim binnen vier weken te herstellen. Tevens wordt de PGB-houder erop gewezen dat als hij dan alsnog zijn verantwoording niet of niet volledig heeft ingediend, het reeds verstrekte PGB dat niet of niet juist is verantwoord, zal worden teruggevorderd en het PGB kan worden beëindigd Gevolgen niet correcte verantwoording Een PGB dat, ook na rappel, niet of niet juist is verantwoord zal ertoe leiden dat het PGB wordt teruggevorderd, onverlet bijzondere omstandigheden. Daarnaast kan het PGB worden beëindigd, omdat de persoon er blijk van heeft gegeven niet met een PGB om te kunnen gaan en blijkbaar ook niemand heeft die dat voor hem doet. De huishoudelijke verzorging kan vervolgens worden omgezet in zorg in natura als de persoon dat wenst. Of de compensatie in de vorm van een PGB wordt beëindigd, hangt af van de omstandigheden. Onderzocht moet worden wat de oorzaak is van het achterwege blijven van de verantwoording, of het de eerste keer is, of er sprake is van bijvoorbeeld veranderde omstandigheden bij de persoon, of een mantelzorger die hierbij voorheen ondersteuning bood dit niet langer meer doet etc.. Ook kan het voorkomen dat een persoon het PGB wel op de juiste wijze heeft verantwoord, maar er desondanks sprake is van terugvordering, omdat het ontvangen PGB niet volledig is besteed. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals: de zorgverlener ontvangt minder salaris dan het PGBtarief, de zorgverlener wordt op minder resultaatgebieden ingezet dan waarvoor de PGB-houder is geïndiceerd, er is een periode geen zorg verleend i.v.m. ziekte of vakantie van de PGB-houder of zorgverlener. 10

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 De te bereiken resultaten...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 november 2012; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149

Nadere informatie

Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten

Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betekent voor gemeenten een andere manier van denken en doen. De Nederlandse gemeenten werken gezamenlijk

Nadere informatie

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2. Resultaatgerichte compensatie... 4 Artikel

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Wet 3 College 3 Lid 3. Compensatieplicht 3 Lid 4. Aanmelding 3 Lid

Nadere informatie

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl (HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012 VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012 officiële titel citeertitel wettelijke grondslag Verordening Voorzieningen Wmo Gemeente Heerenveen Verordening Voorzieningen Wmo Artikel 5 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning drechtsteden

verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning drechtsteden VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING DRECHTSTEDEN 2013 verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning drechtsteden 2013 1 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verordening MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING gemeente Boxmeer

Verordening MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING gemeente Boxmeer VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2014 Verordening MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING gemeente Boxmeer 2014 1 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Bijlage Overzicht wijzigingen nadere regels

Bijlage Overzicht wijzigingen nadere regels De vetgedrukte cursieve teksten in onderstaand stuk geeft aan waar een wijziging is aangebracht in de huidige teksten in de nadere regels. Daarnaast wordt uiteraard verwezen naar de nieuwe verordening,

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013,

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM INHOUD VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM... 1 HOOFDSTUK BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

besluit van het college

besluit van het college besluit van het college dossiernummer 1231 onderwerp Wijziging Regeling maatschappelijke ondersteuning Gouda 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Gouda; gelezen het voorstel van 13 juni

Nadere informatie

Verordening voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2012

Verordening voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2012 Verordening voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2012 De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 november 2011, registratienummer 11/17097; gelet op

Nadere informatie

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 Blz. 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015, b e s l u i t vast te stellen: De nadere

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPEIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KOLLUMERLAND C.A. 2012

VERORDENING VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPEIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KOLLUMERLAND C.A. 2012 VERORDENING VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPEIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KOLLUMERLAND C.A. 2012 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 5 Wet... 5 College... 5 Lid 3. Compensatieplicht...

Nadere informatie

Bijlage 3 indicatie-advisering Huishoudelijke ondersteuning (HO)

Bijlage 3 indicatie-advisering Huishoudelijke ondersteuning (HO) Bijlage 3 indicatie-advisering Huishoudelijke ondersteuning (HO) Inhoudsopgave 1 Huishoudelijke ondersteuning... 3 1.1 Beperkingen in het uitvoeren van huishoudelijke taken... 3 1.2 Ondersteuning en resultaat...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen Nummer: 106-127 Portefeuillehouder: Schalkwijk Onderwerp: Vaststellen Verordening voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Opsterland

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Opsterland Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Opsterland 2013 1 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Lid 1. Aanmelding 4 Lid 2. Aanvraag 4 Lid 3. Algemeen gebruikelijke

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2014

Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2014 Gemeenteblad nr. 136, 26 juni 2014 Nr. 00511990-a DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2013, nr. 00511990; gehoord de commissie Samenleving van

Nadere informatie

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 januari 2013;

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 januari 2013; Agendapunt: 7 Nummer: 2012/6113 De raad van de gemeente Slochteren; op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 januari 2013; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Borger-Odoorn 2013

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Borger-Odoorn 2013 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Borger-Odoorn 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2. Resultaatgerichte

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013. Gemeente Coevorden

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013. Gemeente Coevorden Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Coevorden Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Lid 1 Wet Lid 2 College Lid 3 Compensatieplicht/beginsel

Nadere informatie

gemeente Steënbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg IllIllllllllUlIllllllllllll BM1301226

gemeente Steënbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg IllIllllllllUlIllllllllllll BM1301226 gemeente Steënbergen IllIllllllllUlIllllllllllll BM1301226 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2013; gelet op: Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 3. Gebruikelijke zorg

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 3. Gebruikelijke zorg 2011 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Toepassing op de functies Persoonlijke Verzorging, Verpleging en Begeleiding 4 2.1 Gebruikelijke Persoonlijke Verzorging 4 2.2 Gebruikelijke Verpleging 5 2.3 Gebruikelijke

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

Protocol Indicatiestelling Hulp bij het Huishouden

Protocol Indicatiestelling Hulp bij het Huishouden BIJLAGEN Bijlage 1: Protocol indicatiestelling hulp bij het huishouden Protocol Indicatiestelling Hulp bij het Huishouden Gemeente Brunssum 2 Activiteiten en tijdsnormering Hulp bij het Huishouden Algemeen

Nadere informatie

Concept: 4.3 ( ) Verordening Wmo Individuele Voorzieningen De Friese Meren 2013

Concept: 4.3 ( ) Verordening Wmo Individuele Voorzieningen De Friese Meren 2013 Concept: 4.3 (16-10-12) Verordening Wmo Individuele Voorzieningen De Friese Meren 2013 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 HOOFDSTUK 2 RESULTAATGERICHTE

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen D E RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 mei 2012; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, stb. 2006, nr. 351; gelet op artikel 149

Nadere informatie

Protocol gebruikelijke zorg en richtlijnen hulp bij het huishouden gemeente Den Helder

Protocol gebruikelijke zorg en richtlijnen hulp bij het huishouden gemeente Den Helder Protocol gebruikelijke zorg en richtlijnen hulp bij het huishouden gemeente Den Helder Definities Gebruikelijke zorg : de normale, dagelijkse zorg die huisgenoten geacht worden elkaar onderling te bieden

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke Nummer: 106-10 Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van wijzigen van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 De raad van de gemeente Waterland,

Nadere informatie

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

Verordening Wmo Winsum

Verordening Wmo Winsum Verordening Wmo Winsum De raad van de gemeente Winsum Gelezen het voorstel van het college Gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning Besluit Vast te stellen de volgende Verordening Wmo

Nadere informatie

Nadere regels Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015

Nadere regels Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 Nadere regels Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 1. De nadere regels Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 worden aangehaald als Nadere regels

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2014 en verder

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2014 en verder Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2014 en gemeente Valkenswaard Team Zorg, Welzijn en Onderwijs INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 5 Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Barneveld

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Barneveld Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Barneveld 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2. Resultaatgerichte compensatie... 5 Hoofdstuk 3. Hoe te komen tot de te bereiken

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ROERDALEN 2012

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ROERDALEN 2012 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ROERDALEN 2012 Inhoud HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...3 HOOFDSTUK 2. RESULTAATGERICHTE COMPENSATIE 5 Artikel 2. De te

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Beleidsregel Gebruikelijke Zorg

Beleidsregel Gebruikelijke Zorg 1 Beleidsregel Gebruikelijke Zorg In deze beleidsregel zijn de richtlijnen uitgewerkt die de indicatiestellers dienen te hanteren als bij het bepalen van de aanspraak op Wmo-zorg tevens aan de orde is

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

VOORWOORD Visie Tijd om de verordening aan te passen Kanteling Het gesprek

VOORWOORD Visie Tijd om de verordening aan te passen Kanteling Het gesprek VOORWOORD Visie De Wet Maatschappelijke Ondersteuning(Wmo) is van kracht sinds 1 januari 2007. Het beleid van de gemeente ten aanzien van de Wmo is vastgelegd in de nota Meedoen en erbij horen 2007-2011.

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Nieuwkoop 2013

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Nieuwkoop 2013 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Nieuwkoop 2013 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 5 Wet... 5 College... 5 Compensatieplicht... 5 Lid 4. Aanmelding... 5

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK 3. NATURAVERSTREKKING

Nadere informatie

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Inleiding De wet bepaald dat de gemeente een verordening dient vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het door de gemeenteraad

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Definitieve versie 30-10-2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Verordening Wmo gemeente Appingedam 2012

Verordening Wmo gemeente Appingedam 2012 Verordening Wmo gemeente Appingedam 2012 Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad gemeente Appingedam op 14 maart 2012 Wmo verordening Appingedam 2012 1 WMO VERORDENING APPINGEDAM 2012 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 1 Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 2 AANHEF 5 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN... 7 Artikel 1. Begripsbepalingen 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Bijlage van de gemeente Wijchen bij de Verordening tegenprestatie

besluit vast te stellen de Bijlage van de gemeente Wijchen bij de Verordening tegenprestatie Het Algemeen Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR), gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen van 6 januari 2015; gelet op artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 juni 2011,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 juni 2011, De raad van de gemeente Sint Anthonis, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 juni 2011, gezien het advies van de Wmo-adviesraad gemeente Sint Anthonis, gelet op artikel

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Voorst 2014

Verordening maatschappelijke ondersteuning Voorst 2014 Gemeenteblad 507 De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 december 2013, gewijzigd 24 februari 2014, kenmerk Z-13-04025_2013-47854; gelet

Nadere informatie

Verordenin g maatschappelijke ondersteuning 2014

Verordenin g maatschappelijke ondersteuning 2014 CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR310635_1 1 juni 2016 Verordenin g maatschappelijke ondersteuning 2014 De raad van de gemeente Leek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MENTERWOLDE 2013

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MENTERWOLDE 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MENTERWOLDE 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 1 GEMEENTE MENTERWOLDE 2013 1 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lopik. Nr. 187414 29 december 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr. 264157 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede de Verordening

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 3. Gebruikelijke zorg

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 3. Gebruikelijke zorg 2010 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Toepassing op de functies Persoonlijke Verzorging, Verpleging en Begeleiding 4 2.1 Gebruikelijke Persoonlijke Verzorging 4 2.2 Gebruikelijke Verpleging 5 2.3 Gebruikelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

Kaart 5: Voorzieningen Wmo Achtergrondinformatie voor patiënten

Kaart 5: Voorzieningen Wmo Achtergrondinformatie voor patiënten Kaart 5: Voorzieningen Wmo Achtergrondinformatie voor patiënten Onderscheid gesprek en beoordeling De Nederlandse gemeenten ontwikkelen een nieuwe manier van werken binnen de Wmo. Deze bestaat uit twee

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

CONCEPT VERORDENING. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Kerkrade

CONCEPT VERORDENING. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Kerkrade CONCEPT VERORDENING Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Kerkrade 2012 Concept Verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Kerkrade 1 Bijlage bij ontwerpbesluit nr. 12Rb044

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording 3 Artikel 3 Vaststelling bedrag persoonsgebonden

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Informatie over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt wanneer u door een beperking niet zelf het huishouden kunt doen. Hulp bij het huishouden De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Katwijk

verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Katwijk VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2012 verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Katwijk 2012 1 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 3. Gebruikelijke zorg

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 3. Gebruikelijke zorg 2009 Versie 1 januari 2009 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Toepassing op de functies Persoonlijke Verzorging, Verpleging en Begeleiding 4 2.1 Gebruikelijke Persoonlijke Verzorging 4 2.2 Gebruikelijke Verpleging

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 183277 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning

Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2012 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Wet: Wet maatschappelijke ondersteuning. 2. College: college van

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening de geldende

Nadere informatie

Verordening voorzieningen Wmo gemeente Bedum

Verordening voorzieningen Wmo gemeente Bedum Verordening voorzieningen Wmo gemeente Bedum HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...3 Lid 1. Wet...3 Lid 2. College...3 Lid 3. Compensatieplicht...3 Lid 4. Aanmelding...3

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 127842 29 december 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie 2015

Verordening Tegenprestatie 2015 Bijlage 2 Verordening Tegenprestatie 2015 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014, gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Persoonsgebonden budget...4 Artikel 2.2 Budgetperiode...4

Nadere informatie

Tweede wijziging nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Asten 2015

Tweede wijziging nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Asten 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Asten. Nr. 77290 25 augustus 2015 Tweede wijziging nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Asten 2015 Het college van burgemeester en wethouders,

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 76900 23 december 2014 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Nadere regeling. persoonsgebonden budget

Nadere regeling. persoonsgebonden budget Nadere regeling persoonsgebonden budget citeertitel: nadere regeling persoonsgebonden budget 2015 vastgesteld bij besluit van 17 maart 2015 Beleidsregels persoonsgebonden budget Opdrachtgever: gemeente

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, gelet op artikel

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op de Jeugdwet 2015 en de artikelen 4 tot en met 13 van de Verordening Jeugdhulp Gemeente Marum 2015; besluiten vast te stellen de volgende NADERE

Nadere informatie

Toelichting. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude

Toelichting. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude Toelichting Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2012 Zoeterwoude Inleiding De nieuwe beleidsregels vormen met de nieuwe verordening een trendbreuk met de oude regels (ooit verstrekkingenboek geheten),

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Westvoorne 2014

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Westvoorne 2014 Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Westvoorne 2014 November 2013: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 Artikel Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Vs(27-06-2011) . De Raad van de gemeente Breda, gelezen het voorstel van het College, gelet op artikel 4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

TOELICHTING op de Verordening voor het wijzigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Urk 2015

TOELICHTING op de Verordening voor het wijzigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Urk 2015 TOELICHTING op de Verordening voor het wijzigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Urk 2015 Algemene toelichting Hieronder worden gewijzigde artikelen van de Verordening genoemd.

Nadere informatie

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren.

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren. CONCEPT CONCEPT CONCEPT Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente. Inleiding Naast een Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van het college van B & W van 22 december 2015 Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

Gelet op de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente 2015,

Gelet op de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente 2015, Gemeenteblad nr. 321, 4 augustus 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Deurne, Gelet op artikel 1.2.1. van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Gelet op de Verordening Maatschappelijke

Nadere informatie

Versie 17 juni 2015. Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015

Versie 17 juni 2015. Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015 Versie 17 juni 2015 Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015 Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum op 30-06-2015 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

2. Hoeveel van hen krijgen hulp via een algemene voorziening en hoeveel via een maatwerkvoorziening?

2. Hoeveel van hen krijgen hulp via een algemene voorziening en hoeveel via een maatwerkvoorziening? Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Vragen: 1. Hoeveel inwoners krijgen dit jaar huishoudelijke hulp via de gemeente? Cijfers derde kwartaal 2016: 1675 2. Hoeveel van hen krijgen hulp

Nadere informatie

De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het college van.nr.inzake ; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het college van.nr.inzake ; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning; De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het college van.nr.inzake ; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning; b e s l u i t: vast te stellen de: Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015 Datum vaststelling 16 december 2014 Datum inwerkingtreding 1 januari 2015 Datum publicatie 31 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN HOOFDSTUK 2 BASISPAKKET. Het College van Burgemeester en Wethouders,

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN HOOFDSTUK 2 BASISPAKKET. Het College van Burgemeester en Wethouders, Het College van Burgemeester en Wethouders, gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 1.2.1, 2.3.2 en 2.3.5 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en de artikelen 5.1,

Nadere informatie