GROENLINKSGOES. Commentaar op de perspectiefnota 2005, reactie op het kerntakenonderzoek en algemene beschouwingen 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GROENLINKSGOES. Commentaar op de perspectiefnota 2005, reactie op het kerntakenonderzoek en algemene beschouwingen 2006"

Transcriptie

1 GROENLINKSGOES Geen blik in beschermd stadsgezicht! Onder dit motto voerde GroenLinksGoes zaterdag 19 februari 2005 actie tegen het dempen van de Westvest ten behoeve van parkeerplaatsen. Commentaar op de perspectiefnota 2005, reactie op het kerntakenonderzoek en algemene beschouwingen 2006 Fractie GroenLinksGoes Raymond van den Boorn Floor Köhlen Adri van Oosten

2 GROENLINKSGOES 1 commentaar op de perspectiefnota 2005 reactie op het kerntakenonderzoek en algemene beschouwingen 2006 Overvloed en onbehagen De maand van de filosofie had als thema Overvloed en Onbehagen. We beleven een cultuur van materiële overvloed. En juist in zo n cultuur manifesteert zich het onbehagen, aldus de filosofen. Deze filosofie wordt deels bevestigd door recent onderzoek waaruit blijkt dat de meeste Nederlanders tevreden zijn met hun eigen leven maar veel minder met de samenleving. Het onbehagen van de samenleving richt zich met name op de politiek. De politiek krijgt de schuld van zowat alles wat er mis is in de samenleving. Politici communiceren slecht, luisteren nauwelijks, weten niet wat er omgaat in de samenleving, doen niet wat ze beloven, doen aan achterkamertjespolitiek enz. Wie in Goes regelmatig thema-, praat-, informatie of inspraakavonden bezoekt weet dat het onbehagen groot is. De bevolking wantrouwt het gemeentebestuur. Deze neemt in hun ogen geen-, verkeerde- of ondoordachte besluiten. Het onbehagen lijkt het grootst in de oudere wijken. In bijv. Goes-Zuid lijkt het groter dan in de Goese Polder, hoewel de problemen daar toch groter zijn. Het zijn vooral ook de oudere mensen, die altijd hard gewerkt hebben, met een klein pensioentje en die in een keurige buurt wonen, die nu bang zijn hun zekerheden en hun aanspraak op zorg en veiligheid te verliezen en hun onbehagen daarover projecteren op de politiek. Iedereen heeft het over communicatie, dat dat zo belangrijk is en dat dat het sleutelwoord is om het geschonden vertrouwen weer terug te winnen. Maar niets blijkt zo moeilijk als goed communiceren. Wie de contactavonden met de bevolking in de wijken en dorpen regelmatig bezoekt heeft voorbeelden te over. De contacten met de wijkvereniging Noordhoek kortgeleden zijn zo n voorbeeld. De samenleving is op drift en het zal nog wel even duren voor de wind is gaan liggen. De cultuurwetenschapper Dick van Biemen constateert drie problemen waarvoor we een oplossing moeten bedenken. a. normvervaging b. de islam c. het milieuprobleem Het eerste probleem noemt hij een relatief klein probleem. Het normen en waarden debat, wat ook in Goes wordt gevoerd, ligt daar aan ten grondslag. GroenLinks vindt dat de gemeenteraad en het college niet te snel met het vingertje moeten wijzen naar anderen maar eerst bij zichzelf te rade moeten gaan. Bestuurders moeten betrouwbaar en integer zijn en het beleid duidelijk en helder. Alleen zo winnen we het vertrouwen misschien terug. Het tweede probleem, de islam, is groter en van een andere orde. Ze is wereldwijd. Hoe dragen we daar in Goes, dat kleine stipje op de wereldbol, ons steentje aan bij? Zeker als we bedenken dat we een scheiding van kerk en staat kennen. Hoe gaan we de dialoog aan met de islam? Toch hebben we er elke dag mee te maken. Minderheden, integratie, achterstandenbeleid, inburgering, Colours, hoofddoekjes, zwarte scholen, de dreiging van terroristische aanslagen (de kerncentrale) zijn er voorbeelden van.

3 Het derde probleem, het milieuprobleem is verreweg het grootste probleem zegt Van Biemen. De vervuiling, de opwarming van de aarde, wateroverlast. Het is een mondiaal probleem waar vooral mondiaal oplossingen voor gevonden moeten worden, maar we kunnen er in Goes ook niet omheen. Het milieu is uit. Het is zaak dat de overheid, ook de gemeentelijke overheid, niet populistisch meegaat in deze trend maar haar verantwoordelijkheid neemt en haar rug recht houdt. De mogelijkheden zijn er, ook in Goes windmolens (Wolphaartsdijk), zonne-energie verplicht stellen (nieuwe stadskantoor), het afvalprobleem aanpakken (diftar), geen chemische maar biologische onkruidbestrijding, aanpakken vervuiling door verkeer. 2

4 Kerntakenonderzoek 3 GroenLinks reageerde vorig jaar terughoudend op het idee van het college van B en W c.q. de wethouder van financiën om in Goes een kerntakenonderzoek te gaan houden. Op zich vindt GroenLinks een kerntakendiscussie zinvol, maar die zou gehouden moeten worden in een tijd van overvloed aan middelen. Niet in een tijd van schaarste en bezuinigingen. Deze kerntakendiscussie staat nu toch vooral in het teken van een bezuinigingsoperatie van ,--. De discussie gaat veel minder over welke taken we als lokale overheid wel of niet moeten blijven uitvoeren en welke we kunnen afstoten zonder dat de dienstverlening aan de burger daaronder lijdt. En daar zou het toch vooral over moeten gaan. Eén van de uitgangspunten van de werkgroep kerntaken onderzoek was dat er op voorhand geen taboes waren, m.a.w. alle (kern)taken zouden tegen het licht gehouden worden. GroenLinks betwijfelt of dat in de praktijk ook is gebeurd. Wat opvalt is dat de werkgroep vooral de kaasschaaf heeft gehanteerd. GroenLinks had liever gezien dat pas op de plaats was gemaakt op grotere projecten zoals herinrichting havengebied Goes, Masterplan binnenstad en een gefaseerde aanleg van de nieuwe verbindingsweg Mannee. Wat verder opvalt is dat vooral de welzijnssector moet bezuinigen en dat er veel minder bezuinigd wordt op de harde sector. GroenLinks wil dat juist omkeren. Uit onderzoeken bij enkele Nederlandse gemeenten is gebleken dat mensen niet willen bezuinigen op zorg en onderwijs (welzijn) en op openbare orde en veiligheid. In Goes is een dergelijk onderzoek onder de inwoners niet gedaan. Het zou interessant zijn te weten waar de Goesenaren wel of niet op willen bezuinigen. Omdat bezuinigingen in de eerste plaats de bevolking treffen zouden ze zich daarover moeten kunnen uitspreken. Een brede maatschappelijke discussie over bijv. de vraag of een welzijnsvoorziening belangrijker is dan goed wegenonderhoud. Tegelijkertijd is dit wellicht ook een manier om de burger zo weer een beetje vertrouwen te geven in de politiek. Het kerntakenonderzoek heeft zich tot nog toe binnen de gemeenteraad afgespeeld. De raad zal de komende tijd moeten beslissen waarop bezuinigd gaat worden. Dat is ook haar taak. De tijd is wellicht te kort geweest om ook de inwoners van Goes hierbij te betrekken, maar het was wel netjes geweest. Aangezien we de komende jaren wellicht nog meer financiële tegenslagen voor onze kiezen krijgen, lijkt het GroenLinks goed als de inwoners de komende periode geraadpleegd worden. Niet over details, maar over hoofdlijnen. Laat de mensen in Goes maar aangeven wat zij belangrijk en minder belangrijk vinden. GroenLinks stelt voor: om de Goese bevolking de kaders te laten stellen over waar het Goese geld aan uit gegeven moet worden. Laat de inwoners van Goes een prioriteitenlijst aangeven op hoofdlijnen.

5 Perspectiefnota Belastingen Bij het vaststellen van de tarieven OZB 2005 is er rekening mee gehouden dat de uiteindelijke inkomsten van de OZB groter zouden zijn dan begroot. Afgesproken is dat bij de vaststelling van de tarieven OZB 2006 een verrekening zou plaatsvinden. Daar moeten we ons aan houden. Het rioolrecht werd een aantal jaren geleden nog geïntegreerd in de OZB. Als de OZB van het gebruikersdeel op woningen vervolgens wordt afgeschaft, moeten we er rekening mee houden dat het rioolrecht noodgedwongen weer zal worden ingevoerd. Een maatregel die we zouden betreuren. Het rioolrecht zou in de toekomst opgenomen kunnen worden in één kostendekkend waterketentarief (verbreed rioolrecht), waaruit alle kosten van productie, afvoer en zuivering van water betaald moet worden. Volgens onderzoek zou een waterketentarief in sommige gemeenten ongunstig uit kunnen pakken voor de minima. Het is zaak om daar in Goes alert op te zijn. Ook het waterspoor komt opnieuw in beeld. Een interessante ontwikkeling vindt GroenLinks. Er is nog veel onzekerheid omtrent de OZB-ontwikkelingen en een eventueel waterketentarief. Dit ligt op het bordje van de landelijke overheid die daarover volgens ons snel duidelijkheid moet verschaffen. Gemeenschappelijke regelingen De begroting van gemeenschappelijke regelingen mogen volgens afspraak in de VZG in 2006 met niet meer dan 0,5% stijgen. Wij plaatsen vraagtekens bij de haalbaarheid van dat voorstel. Instellingen met hoofdzakelijk personele lasten kunnen door die afspraak in moeilijkheden komen als ze door CAO-verplichtingen of periodieke verhogingen meer uit moeten geven dan toegestaan. Ideeën werkgroep kerntaken onderzoek Vanuit voorgaande visie willen wij de ideeën van de werkgroep kerntaken onderzoek beoordelen en aangeven of we het er wel of niet mee eens zijn: 1 Efficiëncyverbeteringen sociale dienst p.m. Door samenvoeging van administraties binnen de afdeling Sociale Zaken en Bijstand kan efficiënter gewerkt worden wat een besparing zou kunnen opleveren van zo n Dat is positief maar dat moet nog nader worden uitgezocht, daarom voeren we deze post voorlopig als p.m.-post op. 2 Uitbesteden gkb/schuldhulpverlening p.m. Er worden momenteel offertes opgevraagd bij de gemeente Breda en Middelburg voor het uitbesteden van de gemeentelijke kredietbank (gkb)/schuldhulpverlening om te zien of hier een kostenbesparing mogelijk is. Het genoemde bedrag wordt reëel geacht. De fractie van GroenLinks heeft zo haar twijfels bij het uitbesteden van de gkb/schuldhulpverlening. Gaat uitbesteden niet ten koste van de dienstverlening? Oftwel worden de mensen die gebruik (moeten) maken van gkb/schuldhulpverlening hier niet de dupe van? Deze mensen zitten vaak al in een heel moeilijke situatie en hebben recht op eenvoudige en goede hulp. Zolang niet duidelijk is wat uitbesteden voor gevolgen heeft willen we deze post als p.m. opnemen. 3 / 4 / 5 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) p.m. Er wordt gesproken over besparing op de apparaatskosten van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg en besparingen door integratie van de uitvoering van de WVG en WMO na invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In dit stadium is hier nog geen zinnig woord over te zeggen. GroenLinks wacht af wat er met de WMO gaat gebeuren en welke consequenties dit heeft.

6 Voor wat betreft het terug dringen van aangepast vervoers-ritten (WVG) buiten de gemeente: daar zijn we op tegen. Er is totaal niet duidelijk of het hier om veel mensen gaat die allemaal een beetje buiten de gemeentegrenzen moeten zijn, of dat het hier gaat om enkele mensen die heel veel verder buiten de gemeentegrenzen moeten zijn. Bovendien zijn we niet op de hoogte van het waarom mensen buiten de gemeentegrenzen moeten zijn; daar kunnen heel goede redenen voor zijn. Zomaar ritten buiten de gemeentegrenzen schrappen gaat ons te ver. Zeker omdat het maximum aantal zones nog niet zo heel lang geleden al naar benden is bijgesteld. Samenvattend: niet bezuinigen op zorg!! 6 Hergebruik trapliften p.m. In principe zijn we voor het hergebruik van trapliften, en juichen we de ingeslagen weg toe. Het gevoerde beleid levert pas na enkele jaren een besparing op, vandaar dat wij deze post als p.m.-post hier opvoeren. 7 Personele inzet openbare gezondheidszorg p.m. Voor 2006 zijn er geen bezuinigingen mogelijk, dus hoeven we deze post ook niet te ramen. 8 Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk wordt straks met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning nóg belangrijker. Immers, zorgbehoevenden zullen langer thuis (moeten) blijven wonen. Daarbij wordt verwacht dat er een groter beroep moet worden gedaan op de mantelzorg. Maar wat als er geen mantelzorg voor handen is? We leven immers in een steeds verder individualiserende maatschappij: kinderen wonen vaak op behoorlijke afstand van hun ouders; vrienden en kennissen hebben vaak een druk leven met een baan, kinderen en hobby s; en je buren ken je niet of nauwelijks. Vrijwilligerswerk aan zorgbehoevenden zal daarom straks na de invoering van de WMO een grotere plek innemen en er zullen ons inziens meer kosten aan verbonden zijn. Daarom willen we de euro handhaven om die piek straks op te kunnen vangen. Enige tijd na invoering van de WMO is er tijd genoeg om de bijdrage aan het vrijwilligerswerk te evalueren. Bovendien is bezuinigen op vrijwilligerswerk ook in strijd met het collegeprogramma (1.7). 9 Minderhedenbeleid In onze ogen moeten we de bijdrage aan specifiek minderhedenbeleid handhaven, ook al maakt minderhedenbeleid onderdeel uit van het gemeentelijke achterstandenbeleid. De discussie de afgelopen jaren over een al dan niet mislukt minderhedenbeleid noodzaakt volgens GroenLinks wel het minderhedenbeleid onder de loep te houden: wat verstaan we precies onder minderhedenbeleid, welk doel streven we na, hoe willen we dat bereiken, en als we het hebben over integratie: wat verstaan we daar dan precies onder. Juist om het huidige beleid tegen het licht te houden en in praktijk verder uit te werken is dit bedrag hard nodig. 10 Colours Wij wachten eerst het onderzoek naar de mogelijkheden om Colours (semi)commercieel te exploiteren en de inhoudelijke discussie van de commissie MO in juni af. Het zou oneigenlijk zijn als nu een besluit wordt genomen over het al dan niet stopzetten van de financiële bijdrage. 11 Verhuur binnensportaccomodaties Het verhogen van de verhuur voor binnensportaccomodaties heeft tot gevolg dat verenigingen dit zullen door berekenen aan hun leden. Welliswaar zal het jaarlijkse bedrag voor een lid wellicht maar enkele euro s zijn, afhankelijk van de grootte van de vereniging, 5

7 maar alles wordt al duurder. En als er meerdere gezinsleden lid zijn van een vereniging, kan het bedrag aardig oplopen. Juist op zaken als sport wordt als eerste bezuinigd binnen een gezin. Dat wil GroenLinks voorkomen. Wij vinden het onjuist om in een tijd waarin we er alles aan doen om mensen meer te laten bewegen en aan het sporten te krijgen, de tarieven te verhogen. Daarnaast speelt voor ons ook de verhuur aan derden een grote rol in onze beslissing om de verhuurtarieven op het huidige niveau te handhaven. Er zijn groepen mensen die incidenteel een keer een binnensportaccomodatie huren. Het zijn juist deze clubs die de verhoging van de tarieven niet kunnen doorberekenen maar helemaal zelf moeten ophoesten. Het gevaaar zit er in dat je door huurverhoging groepen mensen uitsluit die gebruik kunnen maken van de binnensportaccomodaties omdat het simpelweg niet meer op te brengen is. 12 Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs p.m. De verzelfstandiging van het Openbaar Onderwijs is nog volop in ontwikkeling en levert nu geen besparing van op. Zie ook de brief d.d van de bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Goes. 13 Vormings- en ontwikkelingswerk Wij willen de ROC-cursussen handhaven handhaven, omdat we kunstzinnige vorming van belang vinden. Als we de reaktie van het college erbij nemen en zien dat de huur van het ROC-pand aan de Zusterstraat moet worden beëindigd waardoor het voordelig saldo afneemt, is dit voor ons een extra argument om niet te bezuinigen op deze post. 14 Bibliotheekwerk Het besparen van op deze post is een ordinaire bezuinigingsmaatregel: de dienstverlening qua openstelling van de bieb, bibliobus en leesbevordering gaat achteruit. Voor GroenLinks is dit absoluut onaanvaardbaar. 15 Samenwerking Mythe en t Beest In Zeeland is t Beest een van de weinige poppodia voor beginnende maar ook internationale bands. Naast muziek biedt t Beest ook nog theater, jeugdtheater en film. Door deze eigen identiteit heeft t Beest haar bestaansrecht allang bewezen. Samenwerking tussen t Beest en De Mythe moet daarom in geen geval ten koste gaan van het aanbod, kwaliteit en eigen identiteit van t Beest. Samen werken is prima, maar op vrijwillige basis. Besparing is daarbij wat ons betreft- geen doel op zich. Onze fractie zal daarom niet bezuinigen op t Beest. In het collegeprogramma staat daarover (8.1) dat een functionele en doelmatige samenwerking kan leiden tot positieve verwachtingen, en dat er sprake kan zijn van een meerwaarde voor beide culturele voorzieningen. Nergens staat dat dit moet uitmonden in bezuinigingen. 16 Stedenband Goes-Panevezys Het grotendeels terugbrengen van het aantal uren van de afdeling communicatie besteed aan de Stedenband Goes-Panevezys kan onze steun krijgen. Net als het college willen wij een minimumbedrag van handhaven. 17 Ambtelijke ondersteuning culturele raad en sportraad Ambtelijke ondersteuning voor de sportraad en culturele raad is van essentieel belang voor de utvoering van taken. Als deze raden door het wegvallen van ambtelijke ondersteuning, raden dreigen te worden die alleen nog maar op papier bestaan, dan zijn we niet goed bezig. Wel is GroenLinks van mening dat er gekeken moet worden naar afstemming van ambtelijke ondersteuning voor alle raden. Er zouden gelijke monniken, gelijke kappen voor de culturele raad, sportraad, cliëntenraad, seniorenraad en het jongerenplatform/jongerenraad. 6

8 7 GroenLinks stelt voor: dat het college de verdeling van ambtelijke ondersteuning tussen de verschillende Goese raden tegen het licht houdt en met een voorstel naar commissie/raad komt. 18 Onderhoud Hollandsche Hoeve Als het uitbesteden van het onderhoud van de Hollandsche Hoeve en kinderboerderij aan het Gors of aan de Betho een besparing oplevert, hebben wij hier geen enkele moeite mee. 19 Afstoten gemeentelijke eigendommen Wij staan achter het afstoten van gemeentelijke eigendommen en verkoop van groensnippers. 20 Exploitatie bouwgrondcomplexen p.m. GroenLinks wil eerst de uitkomst van het onderzoek van de rekenkamercommissie over bouwgrondexploitatie en woningbouw afwachten. GroenLinks vermoedt dat hier geld te halen is. Wij hopen echter ook dat er uit komt dat door een aangepaste exploitatie er meer ruimte komt voor goedkopere huur- en koopwoningen. Voorlopig dus p.m. 21 Uitbesteden inzameling afval p.m. GroenLinks steunt de offerte-aanvraag en wacht de uitkomst af. Meegenomen moet worden een onderzoek naar de mogelijkheden van diftar en de besparing die dat op kan leveren voor onze inwoners. GroenLinks is er voorstander van om binnen de gemeenschappelijke regeling O.L.A.Z. na te gaan om voor het brengen van afval naar de milieustraat een kleine vergoeding te vragen. Dit vanwege het principe de vervuiler betaald. 22 Onderhoud wegen, straten en groen GroenLinks is van mening dat er veel kritischer gekeken kan worden naar het onderhoud aan wegen en straten. Er wordt al vaak opgeknapt terwijl dat niet altijd per se nodig is. In het kerntakenonderzoek wordt geen financiële verdeling tussen wegen en straten enerzijds en groen anderzijds aangegeven. Daardoor komt het hele bedrag van wellicht helemaal ten laste van groen. GroenLinks wil niet besparen op groenonderhoud. Dit onderdeel van beleid krijgt altijd veel kritiek van de bevolking. GroenLinks is duidelijk in haar verdeling: er mag niet bezuinigd worden op groen en voet- en fietspaden, maar wel een bedrag van op wegen en straten. Ondanks het feit dat een bezuiniging wellicht haaks staat op het onlangs door de raad vastgestelde IBORG-beleid leggen wij hier aangezien we toch een flink bedrag moeten bezuinigen- toch onze prioriteit. 23 Bedrijfsinterne Milieuzorg p.m. Dit is een plicht van de gemeente. Wij zijn tegen het afstoten van deze activiteit en willen eerder een verbreding hieraan geven. Zo zou de gemeente bij haar inkoopbeleid meer moeten letten op duurzaamheid zoals 100% groene stroom, meer gebruik van openbaar vervoer en biologische producten in de kantine van het nieuwe stadskantoor etc. Mocht de voorgestelde verbreding niet onder de Bedrijfsinterne Milieuzorg vallen, dan is GroenLinks voorstander van het ontwikkelen en naleven van eigen beleid op dit gebied. 24 Gladheidbestrijding Verdere efficiëncyverbetering bij gladheidbestrijding kan in onze ogen alleen maar leiden tot een achteruitgang van de dienstverlening met andere woorden tot het schrappen van enige fietspaden en straten uit de huidige planning. Dat lijkt ons niet slim.

9 25 Benchmark en efficiëncyverbetering Daar waar efficiëncyverbeteringen in de gemeentelijke organisatie mogelijk zijn, moet dat niet nagelaten worden. 26 Ontgrijzing en vergroening Als oudere werknemers de gemeente verlaten en jongeren komen daarvoor in dienst, dan levert dit salarisvoordeel op. Binnen de gemeente Goes zijn er zestig medewerkers van vóór Onbekend is in welke mate medewerkers op afzienbare tijd gebruik zullen maken van de mogelijkheid tot vervroegd uittreden. Volgens onze fractie moet het toch mogelijk zijn om binnen afzienbare tijd duidelijk te krijgen om welke mensen (van vóór 1950) het gaat en wat hun wensen ten aanzien van vervroegd uittreden zijn. Ook zijn dan de schalen waar deze mensen in zitten bekend en kun je globaal berekenen wat ontgrijzing en vergroening op kan leveren. De financiële ruimte die deze post biedt is volgens ons vrij snel en makkelijk te achterhalen. Wij schatten voorlopig in dat dit kan opleveren. GroenLinks stelt voor: dat het college vóór de begrotingsvergadering van oktober uitzoekt welke financiële ruimte deze post biedt. 27 Brandweer Ook de brandweer moet volgens GroenLinks haar steentje bijdragen in het geheel van bezuinigingen. Zeker gezien de onlangs gevoerde discussie over uitbreiding van de brandweerkazerne die exclusief moet kosten. Totaal

10 Alternatieve voorstellen kerntakenonderzoek 9 Naast de ideeën van de werkgroep kerntakenonderzoek die we willen overnemen doen we enkele alternatieve voorstellen om in totaal ,-- te kunnen bezuinigen. Uit deze alternatieve voorstellen moet dus nog een bedrag komen van Havengebied Goes (H.G.G.) Al eerder betoogden we dat pas op de plaats maken van de herinrichting van het havengebied Goes aan te bevelen is gezien onze krappe beurs. Realisatie van het H.G.G. op korte termijn is onzeker zolang er geen zicht is op subsidies van het rijk. Realisatie is ook om andere redenen niet zonder risico s. Evenals de andere fracties vindt GroenLinks dat het havengebied zeker heringericht en tot woongebied ontwikkeld moet worden; maar nu even niet! Verbindingweg Mannee Een meerderheid van de gemeenteraad wil de nieuwe verbindingsweg bij de nieuwe wijk Mannee in zijn geheel en vóór de realisatie van de wijk aanleggen. GroenLinks vindt dit volstrekt onnodig, ongewenst en geldverspilling. Alleen de ontsluiting van de wijk via deze weg is verdedigbaar. Maar daarvoor is slechts een gedeelte van de verbindingsweg nodig. Aanleg van het overige deel kan later plaatsvinden. De bouwgrondexploitatie wordt op die manier minder belast en levert meer winst op. Masterplan binnenstad GroenLinks is er voorstander van om de herinrichting van de Zusterstraat uit te stellen tot er winkels zijn gerealiseerd aan de noordzijde van de Zusterstraat. Geen afstel maar uitstel. Dat wil niet zeggen dat de Zusterstraat in de tussenliggende periode niet aantrekkelijker gemaakt kan worden. Ons staat voor ogen de aanplant van piramide-achtige bomen, passend bij de torens van de kerken en een tuin tegen de kerk met een Engelse uitstraling. Onderhoud wegen en straten Hiervoor gaven we al aan dat op onderhoud van wegen en straten de komende jaren best meer bezuinigd kan worden. Collegeprogramma Nu er geen overdekte fietsenstalling komt op de Grote Markt wordt er gesuggereerd om het daarvoor beschikbare krediet naar de algemene middelen te laten vloeien. GroenLinks is het daar niet mee eens. Er zijn plekken in Goes waar een (overdekte) fietsenstalling ook geen overbodige luxe zou zijn, zoals bij het station! Rekeningoverschot 2004 Het eindresultaat van de rekening 2004 is inmiddels bekend. Deze sluit met een positief resultaat van ruim 1 miljoen euro, zodat (een deel) van dit geld ingezet kan worden bij de bezuinigingsoperatie zoals verwoord in de perspectiefnota Bij de vaststelling van de jaarrekening 2004 zullen we de hoogte van de reserves en de voorzieningen kritisch beoordelen.

11 En verder 10 Verkoop Delta-aandelen GroenLinks is er voorstander van alle commerciële activiteiten die het maken en verkopen van energie en het ophalen en verwerken van afval moeten worden verkocht. De vorming van een netwerkbedrijf met de provincie Zeeland en de gemeenten als aandeelhouder, is in het belang van de klant. De watervoorziening, zowel de productie als de distributie, moet wel in handen blijven van de overheid. Delta reserves De reserves van Delta zijn fors; té fors. Onduidelijk is waarom de algemene reserve bijna 1 miljard Euro moet zijn. Daar moet een onderzoek naar komen! GroenLinks vindt dat de dividenduitkering van 45% over de winst van 2004 opgetrokken moet worden tot 70%. Het extra dividend dat daardoor uitgekeerd wordt aan de gemeente Goes moet direct aan de inwoners ten goede komen door de afvalstoffenheffing te verlagen. Het heeft geen zin om steeds maar meer geld op te potten. Het ligt meer voor de hand om bij steeds maar toenemende winsten de tarieven naar beneden aan te passen. Delta moet nu ook aantonen dat haar klanten niet teveel betalen voor het gebruik van de kabel voor televisie en radio. Als dat wel het geval is dan zullen maatregelen tegen Delta genomen moeten worden. De kabeltarieven van Delta behoren tot de op één na hoogste van Nederland. GroenLinks stelt voor: om het eventuele extra dividend direct aan de burger ten goede te laten komen door de afvalstoffenheffing dienovereenkomstig te verlagen. We overwegen hierover een motie in te dienen. Klimaatbeleid De gemeente Goes scherpt het klimaatbeleid aan, kopte de PZC op GroenLinks is hier zeer verheugd over. We gaan er vanuit dat dit beleid overeind blijft nu er bezuinigingen worden doorgevoerd. We hebben ook nog wel wat wensen. Zo wordt er al geruime tijd gesproken over de aanschaf van een Turby (kleine windmolen) die op het nieuwe stadskantoor of elders geplaatst kan worden. Hoe staat het daarmee? Toch niet weg bezuinigd? De gemeente Reimerswaal plaatst zonnecollectoren op het gemeentehuis onder het motto Goed voorbeeld doet goed volgen. Iets voor het nieuwe stadskantoor in Goes? GroenLinks is er voorstander van om zonnecollectoren verplicht te stellen bij nieuwbouwplannen. In het hierboven aangehaalde krantenartikel staat dat er een onderzoek komt samen met andere gemeenten en de Provincie naar vergisten of vergassen van groenafval. Hoet staat het met dat onderzoek? In hetzelfde artikel staat dat in het nieuwe plan geen extra aandacht aan het verkeer wordt besteed. Daar ontbreekt geld en menskracht voor. Nu gebleken is dat de norm voor schone lucht wordt overschreden in met name woonstraten, vindt GroenLinks dat ook op dit punt het Goese klimaatbeleid aangescherpt moet worden. Het GGVP is hiervoor het juiste instrument Bestuurlijk platform De Bevelanden Bij het opstellen van de woonvisie voor de Bevelanden door het Bestuurlijk platform De Bevelanden is gebleken dat de gemeenten hun eigen weg gaan. Men wil wel samenwerking mits dat voordeel oplevert voor de eigen gemeente en mits dat niet ten koste gaat van de eigen zelfstandigheid. De vraag is of we met het Bestuurlijk platform wel op de goede weg zijn. In den lande is hier en daar ervaring opgedaan met zgn. federatiegemeenten. Een aantal gemeenten werkt met elkaar samen, maakt gebruik van elkaars expertise, specialisten en ambtenaren met als doel goedkoper en beter te werken, maar met de uitdrukkelijke wens dat iedere gemeente zelfstandig blijft. Zo n constructie zou wellicht

12 perspectief bieden voor de Bevelanden. Het zou de argwaan tegenover grotere broer Goes misschien doen afnemen en de samenwerking met Reimerswaal en Kapelle verbeteren. Het Goese Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) Bij de inspraak van het GVVP vatte de vertegenwoordiger van de Ondernemers Organisatie Goes (OOG) het GVVP samen met de woorden: teveel fiets en te weinig auto. GroenLinks wil die uitspraak nuanceren. Jarenlang kon het verkeersbeleid in Goes gekenschetst worden met de woorden: teveel auto, te weinig fiets. Met andere woorden: in het GVVP wordt een inhaalslag voor de fiets voorgesteld. Een voorstel waar GroenLinks het van harte eens is. Neem nu het fietsparkeren bij het station in Goes. Er is een groot tekort aan fietsklemmen met chaos tot gevolg. Uit onderzoek is gebleken dat fietsers meer besteden in de binnensteden dan automobilisten. Realiseren de ondernemers van Goes zich dat? GroenLinks stelt voor: dat de raad bij de vaststelling van het GVVP een hoge prioriteit geeft aan het fietsparkeren bij het NS-station. 11 De fractie van GroenLinksGoes Raymond van den Boorn Floor Köhlen Adri van Oosten

13 12 MOTIE De raad van de gemeente Goes, In vergadering op donderdag 2 juni 2005, Aan de orde agendapunt 9, vaststelling van de Perspectiefnota 2005, Overwegende dat: - de hoogte van de algemene reserve van Delta NV zeer ruim is, - onduidelijk is waarom die algemene reserve bijna 1 miljard Euro is en nog verder moet groeien, - het bedrijfsresultaat van Delta NV in 2004 na aftrek van belastingen bijna 100 miljoen euro bedraagt, - de gebruikers voor een groot deel hebben bijgedragen aan dat bedrijfsresultaat, - ook Delta NV directeur D. Luteijn van mening is dat Delta NV niet op een zak met geld moet gaan zitten en dat eventueel eenmalig de dividenduitkering opgetrokken kan worden van 45% naar 70% (PZC 26 mei 2005), Besluit: de vertegenwoordiger van de gemeente Goes in de Algemene vergadering van aandeelhouders op te dragen in de eerstkomende aandeelhoudersvergadering voor te stellen: - het dividendbeleid van de afgelopen jaren te evalueren en op basis daarvan eventueel aan te passen, - éénmalig de dividenduitkering over 2004 op te trekken van 45% naar 70%, - het aldus verkregen extra dividend (voor wat de gemeente Goes betreft) rechtstreeks ten goede te laten komen aan de burgers (de gebruikers) door een lagere afvalstoffenheffing te berekenen als in de Perspectiefnota 2005 wordt voorgesteld, en gaat over tot de orde van de dag. De fractie van GroenLinks Adri van Oosten Floor Köhlen

AmersfoortPanel-onderzoek: mening over voorstel tot woonlastenverhoging

AmersfoortPanel-onderzoek: mening over voorstel tot woonlastenverhoging AmersfoortPanel-onderzoek: mening over voorstel tot woonlastenverhoging Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken Mei 2015 Aanleiding Op 28 april 2015 is in het college een raadsvoorstel vastgesteld over de

Nadere informatie

AMENDEMENT van de fracties van GroenLinks en de PvdA,

AMENDEMENT van de fracties van GroenLinks en de PvdA, van de fracties van en de, Onderwerp: bezuinigingen op de griffie en de rekenkamercommissie De griffie de enige ambtelijke ondersteuning is die de gemeenteraad in Veenendaal heeft De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Beschouwing van de PvdA fractie op de ombuigingsvoorstellen van het College

Beschouwing van de PvdA fractie op de ombuigingsvoorstellen van het College Beschouwing van de PvdA fractie op de ombuigingsvoorstellen van het College Voorzitter geachte leden van de raad en aanwezig publiek Wij als Raad hebben het college de opdracht gegeven in het kader van

Nadere informatie

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Inleiding Bezuinigen is keuzes maken. CDA, GroenLinks en SP kiezen sociaal De gemeente Waterland staat voor de taak om in de meerjarenbegroting fors te bezuinigen.

Nadere informatie

Gemeenteraad 24 juni 2014 Beschouwingen bij agendapunten; Jaarstukken 2013, Voorjaarsnota 2014 en Begrotingen verbonden partijen 2015.

Gemeenteraad 24 juni 2014 Beschouwingen bij agendapunten; Jaarstukken 2013, Voorjaarsnota 2014 en Begrotingen verbonden partijen 2015. Gemeenteraad 24 juni 2014 Beschouwingen bij agendapunten; Jaarstukken 2013, Voorjaarsnota 2014 en Begrotingen verbonden partijen 2015. Jaarstukken Voorzitter, Zoals in de inleiding van het jaarverslag

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

WERK AAN DE WINKEL BEzuINIgINgsvooRstEL sp zwolle

WERK AAN DE WINKEL BEzuINIgINgsvooRstEL sp zwolle WERK AAN DE WINKEL Bezuinigingsvoorstel SP Zwolle Bezuinigingsvoorstel SP Zwolle Zwolle zit in financieel moeilijke tijden. Door het onverantwoorde beleid van vorige colleges om tegen de waarschuwingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 17R.00651

RAADSVOORSTEL 17R.00651 RAADSVOORSTEL 17R.00651 Indiener: College van burgemeester en wethouders Datum: 24 oktober 2017 Portefeuillehouder(s): Wethouder Stolk Portefeuille(s): Afval en Reiniging Contactpersoon: J. Klijberg Tel.nr.:

Nadere informatie

INH OUDSOPGAVE P.1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P.

INH OUDSOPGAVE P.1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P. INH OUDSOPGAVE P.1 PAGINA 1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P.7 5. OVERGENOMEN BEZUINIGINGEN P.9 1. INLEIDING De gemeente Oosterhout

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR...NIEUWE GEMEENTEGRENZEN. EEN PRAATSTUK

OP ZOEK NAAR...NIEUWE GEMEENTEGRENZEN. EEN PRAATSTUK OP ZOEK NAAR...NIEUWE GEMEENTEGRENZEN. EEN PRAATSTUK Leeuwarden, 21 maart 2013 Een praatstuk over de toekomstige grenzen van Leeuwarden Het bestuurlijk landschap in Friesland zal er de komende jaren waarschijnlijk

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland

Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en Berenschot onderzoeken in opdracht van de provincie Zuid-Holland gemeentelijke herindelingen.

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- B

Voorstel Gemeenteraad VII- B Voorstel Gemeenteraad VII- B Onderwerp Wet Markt en Overheid 2014 Portefeuillehouder Eelco Eerenberg agendaletter (B)) Programma CS Aangeboden aan Raad 2 september 2014 Stuknummer Corsanummer 1400232177

Nadere informatie

Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO)

Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) Fractie: Naam: Onderwerp: Beantwoording PU NOORDOOSTPOLDER Wiemer Haagsma Concern voor Werk / Het Goed / afvalinzameling x Ja, kan verspreid via nieuwsbrief

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

Gemeente Haaren - Verslag forum Biezenmortel -

Gemeente Haaren - Verslag forum Biezenmortel - Inhoud Gemeente Haaren - Verslag forum Biezenmortel - Inhoud 1 De toekomst van Haaren... 2 1.1 Wat is voor u belangrijk voor de toekomst als inwoner van uw dorp?... 2 2 De hoofdlijnen... 3 2.1 Zelfstandigheid...

Nadere informatie

Zelfstandig Kapelle, gemeenschappelijke regelingen of gemeentelijke herindeling?

Zelfstandig Kapelle, gemeenschappelijke regelingen of gemeentelijke herindeling? Zelfstandig Kapelle, gemeenschappelijke regelingen of gemeentelijke herindeling? Wat valt er eigenlijk te kiezen? Dwars door de landelijke discussies over het nieuwe takenpakket waar gemeenten de komende

Nadere informatie

rapport Rekenkamercommissie inzake strand

rapport Rekenkamercommissie inzake strand Hill INI I U115/00598 Illinium Ciller ÇASTRICUM Akersloot B ak k u m Castricum Aan de Rekenkamercommissie Castricum L i m m en de Woude Afdeling Staf Contactpersoon LP. 't Hart Telefoonnummer 0619429635

Nadere informatie

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond Vergadering 3 december 2013 Gemeenteraad Onderwerp : Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond B&W vergadering : 12 november 2013 Dienst / afdeling : SB.ROV Aan de gemeenteraad, In het

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie;

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie; Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 20531 Datum : 26 november 2013 Programma : Alle programma's Blad : 1 van 5 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. R. de

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Herschikking van de reserves Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen.

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen. Rotterdam, 8 juli 2014 Aan de Gemeenteraad Onderwerp: Verbeterde Kaderbrief 2014 Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen. Op welke gronden deze

Nadere informatie

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Tot slot: Meer doelmatigheid van het professionele aanbod valt te verkrijgen door het kritisch doorlichten

Nadere informatie

VIER OP EEN RIJ NIJKERK. Algemene beschouwingen Werkzaam Duurzaam Doelmatig

VIER OP EEN RIJ NIJKERK. Algemene beschouwingen Werkzaam Duurzaam Doelmatig VIER OP EEN RIJ Algemene beschouwingen 2012 Met het oog op een Zorgzaam Werkzaam Duurzaam Doelmatig NIJKERK Vier op een rij. Ruim de helft van deze raadsperiode is achter de rug. Tijd om terug te blikken

Nadere informatie

Mokum 3.0. Visie op & discussiestuk over bestuurlijke en organisatorische inrichting gemeente Amsterdam na opheffen deelraden

Mokum 3.0. Visie op & discussiestuk over bestuurlijke en organisatorische inrichting gemeente Amsterdam na opheffen deelraden Mokum 3.0 Visie op & discussiestuk over bestuurlijke en organisatorische inrichting gemeente Amsterdam na opheffen deelraden Robert Flos VVD-gemeenteraadsfractie 21 juli 2011 WWW.VVDAMSTERDAM.NL Vooraf

Nadere informatie

De basis op orde. Dat betekent allereerst dat de gemeente financieel in control is.

De basis op orde. Dat betekent allereerst dat de gemeente financieel in control is. Algemene en financiële beschouwingen 2015 De basis op orde! Inleiding, VJR De economische crisis laat uiteindelijk ook in onze gemeente zijn sporen na. Uit de voorjaarsrapportage blijkt dat onze gemeente

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar Inleiding Gemeente Oss moet de komende jaren miljoen bezuinigen. Om dit te kunnen realiseren wil het gemeentebestuur graag van de inwoners weten hoe zij denken over deze bezuinigingen. Daarom heeft zij

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Een analyse van het gevoerde parkeerbeleid in de gemeente Woerden, een aantal conclusies over de gevolgen van dit beleid en een beschrijving

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Suzanne Bruns Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Onderwerp Samengaan gemeenschappelijke regelingen Het Twiske en Landschap Waterland

Onderwerp Samengaan gemeenschappelijke regelingen Het Twiske en Landschap Waterland Adviescommissie 18 oktober 2010 Dagelijks bestuur 04 november 2010 Algemeen bestuur 18 november 2010 Aantal bijlagen: 4 Agendapunt: 11 Onderwerp Samengaan gemeenschappelijke regelingen Het Twiske en Landschap

Nadere informatie

Zaaknummer : : Raadsadviesgroep Kopie aan : Collegeadviesgroep Behandeld door : R. van Belzen Datum: : 5 juli 2016 Openbaar

Zaaknummer : : Raadsadviesgroep Kopie aan : Collegeadviesgroep Behandeld door : R. van Belzen Datum: : 5 juli 2016 Openbaar Memo Onderzoeksvragen verkenningsstudie per fractie Zaaknummer : Aan : Raadsadviesgroep Kopie aan : Collegeadviesgroep Behandeld door : R. van Belzen Datum: : 5 juli 2016 Openbaar PvdA-GL: - Wat zijn op

Nadere informatie

Minder lokale lasten door afvalinzameling en verwerking goedkoper te maken

Minder lokale lasten door afvalinzameling en verwerking goedkoper te maken Minder lokale lasten door afvalinzameling en verwerking goedkoper te maken Initiatiefvoorstel VVD Rotterdam 14 december 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbouw Afvalstoffenheffing 4 Doelmatigheid verhogen

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Hoofdfunctie 0, bestuur. 0.2 Nieuw beleid.

Hoofdfunctie 0, bestuur. 0.2 Nieuw beleid. Voorzitter, Met de kadernota hebben we een bestaand instrument waarmee we invulling kunnen geven aan de nieuwe werkwijze van de Raad binnen het duaal bestuur. Nog belangrijker als voorheen is deze kadernota,

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter,

Voorzitter, Voorzitter, Optimism is a moral duty. Een citaat dat ik namens de Partij van de Arbeid ook gebruikte bij de kadernota in 2010. De filosoof Popper gaf aan dat het onze morele plicht is niet negatieve dingen te voorspellen,

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j.

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. de Boer-Pontier)

Nadere informatie

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde Zwembaden met meerwaarde Inleiding Onze visie op maatschappelijk vastgoed: een integrale benadering van investeren en exploiteren Synarchis benadert maatschappelijke voorzieningen integraal als het gaat

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

participeren doe je SAMEN

participeren doe je SAMEN Geachte aanwezigen en toehoorders thuis, Voor ons ligt de kadernota 2016-2019 waar wij als VVD Beemster trots op zijn: Beemster is een financieel gezonde gemeente die lokaal doet wat lokaal kan - namelijk

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Onderzoeken mogelijkheden brenglocaties oud papier

Riedsútstel. Underwerp Onderzoeken mogelijkheden brenglocaties oud papier Riedsútstel Ried : 6 maart 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 20 februari 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : K.H. Antuma Amtner : mw. M. Spoelstra Taheakke

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie;

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie; Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 20531 Datum : 26 november 2013 Programma : Alle programma's Blad : 1 van 5 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. R. de

Nadere informatie

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 6 november 2017 10 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 3644-2017 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 / 8 november november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN

Raadsvergadering 6 / 8 november november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN Raadsvergadering 6 / 8 november 2012 13 november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD 1 ste Onderwerp indiener A120098/1 PvdA Begroot budget inhuur externen A120098/2 PvdA Budget Rekenkamercommissie A120098/5 D66

Nadere informatie

Algemene beschouwingen Voorzitter,

Algemene beschouwingen Voorzitter, Algemene beschouwingen 2010-2023 Voorzitter, We staan aan de vooravond van de verkiezingen en deze begroting heeft dan ook, zoals u zelf reeds aangeeft, een beperkte houdbaarheid en zal door ons ook zo

Nadere informatie

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting.

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Datum: 28-5-13 Onderwerp Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Status Besluitvormend Voorstel 1. In te stemmen met de uitvoering van de voorgestelde bouwkundige

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad e-mail:,aroennoordenveld@home.nl College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad 17 September 2010 Ondewerp:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten !IL Agendapuntnummer : Documentnummer : Raadsvergadering d.d. : Raadscommissie Commissie d.d. Programma Ondetwerp Portefeuillehouder : Bijlagen 12 juli 2017 Commissie Samenleving 28 juni 2017 Sociale en

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord)

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Financiële paragraaf aanleg Randweg Noord Inleiding De kosten gemoeid met de planvoorbereiding en aanleg

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 27 oktober 2009

Gemeente Boxmeer. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 27 oktober 2009 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de (gewijzigde) Verordeningen Wet werk en bijstand (WWB) 2009 en de Verordeningen Wet investeren in jongeren (WIJ). Nummer: AAN de Raad van de

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Inleiding: Het zijn uitdagende tijden voor de lokale overheid of wel de gemeenten in Nederland. De economische recessie, die ons al vanaf 2008 bezig houdt,

Nadere informatie

Aan de commissie Grondgebiedzaken

Aan de commissie Grondgebiedzaken Made, 28 augustus 2002 Commissievergadering d.d. 17 september 2002 Aan de commissie Grondgebiedzaken Agendapunt: Onderwerp: Inzameling Oud papier en Karton uit huishoudens Toelichting: INLEIDING: Uw commissie

Nadere informatie

AAN DE GEMEENTERAAD. Geachte raad,

AAN DE GEMEENTERAAD. Geachte raad, Voorbereidende raadsvergadering: 28 augustus 2012 Besluitvormende raadsvergadering: 18 september 2012 Portefeuillehouder: J.H. Herselman AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2012/50 Datum : 7 augustus 2012 Onderwerp

Nadere informatie

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel.

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel. Classificatienummer : Registratienummer : Onderwerp : Gesprekken perspectiefwissel Verenigingen Bespreking d.d. : 16-05-2011 Plaats : Gemeentehuis Slochteren Opgesteld door : E. Sander Datum : 6 juli 2011

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Aan de Gemeenteraad van Leiden Gemeente Leiden Bezoekadres Stadhuis Stadhuisplein 1 Postadres Postbus 9100 2300 PC Leiden Telefoon 071-5165165

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Begroting 2013 Meerjarenbegroting Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten!

Begroting 2013 Meerjarenbegroting Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! Begroting 2013 Meerjarenbegroting 2014-2016 Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! Waar staan we nu als gemeente? Economisch herstel gaat erg langzaam. Financieel hebben

Nadere informatie

Huis der Gemeente kost u dus gewoon minimaal 30 miljoen!

Huis der Gemeente kost u dus gewoon minimaal 30 miljoen! Huis der Gemeente kost u dus gewoon minimaal 30 miljoen! 1. Wat kost een nieuw Huis der Gemeente ons? Door de gemeenteraad is in 2010 het in 2007 afgesproken bedrag van 22.3 miljoen verhoogd tot 29.2 miljoen

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal Voorzitter, VV2000/Leefbaar Vlaardingen is diep teleurgesteld en geloof mij, dat is een understatement maar wij moeten het netjes houden. De raad heeft het college op pad gestuurd om alle op- en aanmerkingen

Nadere informatie

Begroting 2015. Daar sta ik dan, als kersverse fractievoorzitter. Voordat ik in ga op de begroting wil ik

Begroting 2015. Daar sta ik dan, als kersverse fractievoorzitter. Voordat ik in ga op de begroting wil ik Begroting 2015 Voorzitter, Daar sta ik dan, als kersverse fractievoorzitter. Voordat ik in ga op de begroting wil ik eerst Mark bedanken voor alles wat hij voor onze fractie heeft betekent. Het is een

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 27 juni 2011 De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren zijn een vreemde eend in het huidige krachtenspel van fuserende gemeenten. Tegen de tijdsgeest

Nadere informatie

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n Mening internetpanel over bezuinigingen In opdracht van: College van burgemeester en wethouders gemeente Purmerend Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Riedsútstel (initiatiefvoorstel)

Riedsútstel (initiatiefvoorstel) Riedsútstel (initiatiefvoorstel) Ynformaasjekarrûsel : 5 februari 2015 Agindapunt : 1 Status : Informerend/Vergaderstuk Ferfolch : Opiniërend/Besluitvormend d.d. 12 februari 2015 (agendapunt 8) Portefúljehâlder

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Pers. Betreft: Woordmelding VVD fractie bij de Programmabegroting 2016

Pers. Betreft: Woordmelding VVD fractie bij de Programmabegroting 2016 Afschrift aan: VVD-leden Pers Brunssum, 10 november 15 Betreft: Woordmelding VVD fractie bij de Programmabegroting 2016 Geachte burgers van Brunssum, geachte collega - raadsleden, geacht college van B

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 9. Vaststelling belastingverordeningen 2010 (afvalstoffenheffing)

Bijlage agendapunt 9. Vaststelling belastingverordeningen 2010 (afvalstoffenheffing) Bijlage agendapunt 9. Vaststelling belastingverordeningen 2010 (afvalstoffenheffing) In de programmabegroting 2010 is in de paragraaf B. Lokale heffingen een toelichting met onderbouwing opgenomen met

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - Begroting 2012 Volkskredietbank Noord-Oost Groningen (VKB)

Betreft : RAADSVOORSTEL - Begroting 2012 Volkskredietbank Noord-Oost Groningen (VKB) Betreft : RAADSVOORSTEL - Begroting 2012 Volkskredietbank (VKB) Datum voorstel : 28 oktober 2011 Raadsvergadering d.d. : 22 november 2011 Volgnummer : 2011R0063, agendanummer 10 Taakveld : Werk en inkomen

Nadere informatie

PvdA initiatiefvoorstel: DECENTRALISATIE GROENONDERHOUD LEEUWARDEN 24 APRIL 2012

PvdA initiatiefvoorstel: DECENTRALISATIE GROENONDERHOUD LEEUWARDEN 24 APRIL 2012 PvdA initiatiefvoorstel: DECENTRALISATIE GROENONDERHOUD LEEUWARDEN 24 APRIL 2012 Initiatiefvoorstel: Decentralisatie Groenonderhoud. Inleiding. Vanaf 1 januari 2014 zal de gemeente Leeuwarden in oppervlakte

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden (uit te spreken op 5 november 2014 door Dries Bartelink, fractievoorzitter GroenLinks) GESPROKEN WOORD TELT Voorzitter,

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Hoe zien wij de stand van zaken in Alblasserdam in het jaar 2013? Het gaat goed. Het beleid wordt uitgevoerd:

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Raadsvergadering: 18 oktober 2012 Voorstelnummer: 2012/42 13 Stiens, 10 augustus 2012 Behandelend ambtenaar: J. Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058 257 66

Nadere informatie

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bezuinigingsvoorstel fase IVa In het kader van de bezuinigingen is met de raad afgesproken dat om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 omkeerbare

Nadere informatie

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om het inzamelresultaat

Nadere informatie