GROENLINKSGOES. Commentaar op de perspectiefnota 2005, reactie op het kerntakenonderzoek en algemene beschouwingen 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GROENLINKSGOES. Commentaar op de perspectiefnota 2005, reactie op het kerntakenonderzoek en algemene beschouwingen 2006"

Transcriptie

1 GROENLINKSGOES Geen blik in beschermd stadsgezicht! Onder dit motto voerde GroenLinksGoes zaterdag 19 februari 2005 actie tegen het dempen van de Westvest ten behoeve van parkeerplaatsen. Commentaar op de perspectiefnota 2005, reactie op het kerntakenonderzoek en algemene beschouwingen 2006 Fractie GroenLinksGoes Raymond van den Boorn Floor Köhlen Adri van Oosten

2 GROENLINKSGOES 1 commentaar op de perspectiefnota 2005 reactie op het kerntakenonderzoek en algemene beschouwingen 2006 Overvloed en onbehagen De maand van de filosofie had als thema Overvloed en Onbehagen. We beleven een cultuur van materiële overvloed. En juist in zo n cultuur manifesteert zich het onbehagen, aldus de filosofen. Deze filosofie wordt deels bevestigd door recent onderzoek waaruit blijkt dat de meeste Nederlanders tevreden zijn met hun eigen leven maar veel minder met de samenleving. Het onbehagen van de samenleving richt zich met name op de politiek. De politiek krijgt de schuld van zowat alles wat er mis is in de samenleving. Politici communiceren slecht, luisteren nauwelijks, weten niet wat er omgaat in de samenleving, doen niet wat ze beloven, doen aan achterkamertjespolitiek enz. Wie in Goes regelmatig thema-, praat-, informatie of inspraakavonden bezoekt weet dat het onbehagen groot is. De bevolking wantrouwt het gemeentebestuur. Deze neemt in hun ogen geen-, verkeerde- of ondoordachte besluiten. Het onbehagen lijkt het grootst in de oudere wijken. In bijv. Goes-Zuid lijkt het groter dan in de Goese Polder, hoewel de problemen daar toch groter zijn. Het zijn vooral ook de oudere mensen, die altijd hard gewerkt hebben, met een klein pensioentje en die in een keurige buurt wonen, die nu bang zijn hun zekerheden en hun aanspraak op zorg en veiligheid te verliezen en hun onbehagen daarover projecteren op de politiek. Iedereen heeft het over communicatie, dat dat zo belangrijk is en dat dat het sleutelwoord is om het geschonden vertrouwen weer terug te winnen. Maar niets blijkt zo moeilijk als goed communiceren. Wie de contactavonden met de bevolking in de wijken en dorpen regelmatig bezoekt heeft voorbeelden te over. De contacten met de wijkvereniging Noordhoek kortgeleden zijn zo n voorbeeld. De samenleving is op drift en het zal nog wel even duren voor de wind is gaan liggen. De cultuurwetenschapper Dick van Biemen constateert drie problemen waarvoor we een oplossing moeten bedenken. a. normvervaging b. de islam c. het milieuprobleem Het eerste probleem noemt hij een relatief klein probleem. Het normen en waarden debat, wat ook in Goes wordt gevoerd, ligt daar aan ten grondslag. GroenLinks vindt dat de gemeenteraad en het college niet te snel met het vingertje moeten wijzen naar anderen maar eerst bij zichzelf te rade moeten gaan. Bestuurders moeten betrouwbaar en integer zijn en het beleid duidelijk en helder. Alleen zo winnen we het vertrouwen misschien terug. Het tweede probleem, de islam, is groter en van een andere orde. Ze is wereldwijd. Hoe dragen we daar in Goes, dat kleine stipje op de wereldbol, ons steentje aan bij? Zeker als we bedenken dat we een scheiding van kerk en staat kennen. Hoe gaan we de dialoog aan met de islam? Toch hebben we er elke dag mee te maken. Minderheden, integratie, achterstandenbeleid, inburgering, Colours, hoofddoekjes, zwarte scholen, de dreiging van terroristische aanslagen (de kerncentrale) zijn er voorbeelden van.

3 Het derde probleem, het milieuprobleem is verreweg het grootste probleem zegt Van Biemen. De vervuiling, de opwarming van de aarde, wateroverlast. Het is een mondiaal probleem waar vooral mondiaal oplossingen voor gevonden moeten worden, maar we kunnen er in Goes ook niet omheen. Het milieu is uit. Het is zaak dat de overheid, ook de gemeentelijke overheid, niet populistisch meegaat in deze trend maar haar verantwoordelijkheid neemt en haar rug recht houdt. De mogelijkheden zijn er, ook in Goes windmolens (Wolphaartsdijk), zonne-energie verplicht stellen (nieuwe stadskantoor), het afvalprobleem aanpakken (diftar), geen chemische maar biologische onkruidbestrijding, aanpakken vervuiling door verkeer. 2

4 Kerntakenonderzoek 3 GroenLinks reageerde vorig jaar terughoudend op het idee van het college van B en W c.q. de wethouder van financiën om in Goes een kerntakenonderzoek te gaan houden. Op zich vindt GroenLinks een kerntakendiscussie zinvol, maar die zou gehouden moeten worden in een tijd van overvloed aan middelen. Niet in een tijd van schaarste en bezuinigingen. Deze kerntakendiscussie staat nu toch vooral in het teken van een bezuinigingsoperatie van ,--. De discussie gaat veel minder over welke taken we als lokale overheid wel of niet moeten blijven uitvoeren en welke we kunnen afstoten zonder dat de dienstverlening aan de burger daaronder lijdt. En daar zou het toch vooral over moeten gaan. Eén van de uitgangspunten van de werkgroep kerntaken onderzoek was dat er op voorhand geen taboes waren, m.a.w. alle (kern)taken zouden tegen het licht gehouden worden. GroenLinks betwijfelt of dat in de praktijk ook is gebeurd. Wat opvalt is dat de werkgroep vooral de kaasschaaf heeft gehanteerd. GroenLinks had liever gezien dat pas op de plaats was gemaakt op grotere projecten zoals herinrichting havengebied Goes, Masterplan binnenstad en een gefaseerde aanleg van de nieuwe verbindingsweg Mannee. Wat verder opvalt is dat vooral de welzijnssector moet bezuinigen en dat er veel minder bezuinigd wordt op de harde sector. GroenLinks wil dat juist omkeren. Uit onderzoeken bij enkele Nederlandse gemeenten is gebleken dat mensen niet willen bezuinigen op zorg en onderwijs (welzijn) en op openbare orde en veiligheid. In Goes is een dergelijk onderzoek onder de inwoners niet gedaan. Het zou interessant zijn te weten waar de Goesenaren wel of niet op willen bezuinigen. Omdat bezuinigingen in de eerste plaats de bevolking treffen zouden ze zich daarover moeten kunnen uitspreken. Een brede maatschappelijke discussie over bijv. de vraag of een welzijnsvoorziening belangrijker is dan goed wegenonderhoud. Tegelijkertijd is dit wellicht ook een manier om de burger zo weer een beetje vertrouwen te geven in de politiek. Het kerntakenonderzoek heeft zich tot nog toe binnen de gemeenteraad afgespeeld. De raad zal de komende tijd moeten beslissen waarop bezuinigd gaat worden. Dat is ook haar taak. De tijd is wellicht te kort geweest om ook de inwoners van Goes hierbij te betrekken, maar het was wel netjes geweest. Aangezien we de komende jaren wellicht nog meer financiële tegenslagen voor onze kiezen krijgen, lijkt het GroenLinks goed als de inwoners de komende periode geraadpleegd worden. Niet over details, maar over hoofdlijnen. Laat de mensen in Goes maar aangeven wat zij belangrijk en minder belangrijk vinden. GroenLinks stelt voor: om de Goese bevolking de kaders te laten stellen over waar het Goese geld aan uit gegeven moet worden. Laat de inwoners van Goes een prioriteitenlijst aangeven op hoofdlijnen.

5 Perspectiefnota Belastingen Bij het vaststellen van de tarieven OZB 2005 is er rekening mee gehouden dat de uiteindelijke inkomsten van de OZB groter zouden zijn dan begroot. Afgesproken is dat bij de vaststelling van de tarieven OZB 2006 een verrekening zou plaatsvinden. Daar moeten we ons aan houden. Het rioolrecht werd een aantal jaren geleden nog geïntegreerd in de OZB. Als de OZB van het gebruikersdeel op woningen vervolgens wordt afgeschaft, moeten we er rekening mee houden dat het rioolrecht noodgedwongen weer zal worden ingevoerd. Een maatregel die we zouden betreuren. Het rioolrecht zou in de toekomst opgenomen kunnen worden in één kostendekkend waterketentarief (verbreed rioolrecht), waaruit alle kosten van productie, afvoer en zuivering van water betaald moet worden. Volgens onderzoek zou een waterketentarief in sommige gemeenten ongunstig uit kunnen pakken voor de minima. Het is zaak om daar in Goes alert op te zijn. Ook het waterspoor komt opnieuw in beeld. Een interessante ontwikkeling vindt GroenLinks. Er is nog veel onzekerheid omtrent de OZB-ontwikkelingen en een eventueel waterketentarief. Dit ligt op het bordje van de landelijke overheid die daarover volgens ons snel duidelijkheid moet verschaffen. Gemeenschappelijke regelingen De begroting van gemeenschappelijke regelingen mogen volgens afspraak in de VZG in 2006 met niet meer dan 0,5% stijgen. Wij plaatsen vraagtekens bij de haalbaarheid van dat voorstel. Instellingen met hoofdzakelijk personele lasten kunnen door die afspraak in moeilijkheden komen als ze door CAO-verplichtingen of periodieke verhogingen meer uit moeten geven dan toegestaan. Ideeën werkgroep kerntaken onderzoek Vanuit voorgaande visie willen wij de ideeën van de werkgroep kerntaken onderzoek beoordelen en aangeven of we het er wel of niet mee eens zijn: 1 Efficiëncyverbeteringen sociale dienst p.m. Door samenvoeging van administraties binnen de afdeling Sociale Zaken en Bijstand kan efficiënter gewerkt worden wat een besparing zou kunnen opleveren van zo n Dat is positief maar dat moet nog nader worden uitgezocht, daarom voeren we deze post voorlopig als p.m.-post op. 2 Uitbesteden gkb/schuldhulpverlening p.m. Er worden momenteel offertes opgevraagd bij de gemeente Breda en Middelburg voor het uitbesteden van de gemeentelijke kredietbank (gkb)/schuldhulpverlening om te zien of hier een kostenbesparing mogelijk is. Het genoemde bedrag wordt reëel geacht. De fractie van GroenLinks heeft zo haar twijfels bij het uitbesteden van de gkb/schuldhulpverlening. Gaat uitbesteden niet ten koste van de dienstverlening? Oftwel worden de mensen die gebruik (moeten) maken van gkb/schuldhulpverlening hier niet de dupe van? Deze mensen zitten vaak al in een heel moeilijke situatie en hebben recht op eenvoudige en goede hulp. Zolang niet duidelijk is wat uitbesteden voor gevolgen heeft willen we deze post als p.m. opnemen. 3 / 4 / 5 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) p.m. Er wordt gesproken over besparing op de apparaatskosten van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg en besparingen door integratie van de uitvoering van de WVG en WMO na invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In dit stadium is hier nog geen zinnig woord over te zeggen. GroenLinks wacht af wat er met de WMO gaat gebeuren en welke consequenties dit heeft.

6 Voor wat betreft het terug dringen van aangepast vervoers-ritten (WVG) buiten de gemeente: daar zijn we op tegen. Er is totaal niet duidelijk of het hier om veel mensen gaat die allemaal een beetje buiten de gemeentegrenzen moeten zijn, of dat het hier gaat om enkele mensen die heel veel verder buiten de gemeentegrenzen moeten zijn. Bovendien zijn we niet op de hoogte van het waarom mensen buiten de gemeentegrenzen moeten zijn; daar kunnen heel goede redenen voor zijn. Zomaar ritten buiten de gemeentegrenzen schrappen gaat ons te ver. Zeker omdat het maximum aantal zones nog niet zo heel lang geleden al naar benden is bijgesteld. Samenvattend: niet bezuinigen op zorg!! 6 Hergebruik trapliften p.m. In principe zijn we voor het hergebruik van trapliften, en juichen we de ingeslagen weg toe. Het gevoerde beleid levert pas na enkele jaren een besparing op, vandaar dat wij deze post als p.m.-post hier opvoeren. 7 Personele inzet openbare gezondheidszorg p.m. Voor 2006 zijn er geen bezuinigingen mogelijk, dus hoeven we deze post ook niet te ramen. 8 Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk wordt straks met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning nóg belangrijker. Immers, zorgbehoevenden zullen langer thuis (moeten) blijven wonen. Daarbij wordt verwacht dat er een groter beroep moet worden gedaan op de mantelzorg. Maar wat als er geen mantelzorg voor handen is? We leven immers in een steeds verder individualiserende maatschappij: kinderen wonen vaak op behoorlijke afstand van hun ouders; vrienden en kennissen hebben vaak een druk leven met een baan, kinderen en hobby s; en je buren ken je niet of nauwelijks. Vrijwilligerswerk aan zorgbehoevenden zal daarom straks na de invoering van de WMO een grotere plek innemen en er zullen ons inziens meer kosten aan verbonden zijn. Daarom willen we de euro handhaven om die piek straks op te kunnen vangen. Enige tijd na invoering van de WMO is er tijd genoeg om de bijdrage aan het vrijwilligerswerk te evalueren. Bovendien is bezuinigen op vrijwilligerswerk ook in strijd met het collegeprogramma (1.7). 9 Minderhedenbeleid In onze ogen moeten we de bijdrage aan specifiek minderhedenbeleid handhaven, ook al maakt minderhedenbeleid onderdeel uit van het gemeentelijke achterstandenbeleid. De discussie de afgelopen jaren over een al dan niet mislukt minderhedenbeleid noodzaakt volgens GroenLinks wel het minderhedenbeleid onder de loep te houden: wat verstaan we precies onder minderhedenbeleid, welk doel streven we na, hoe willen we dat bereiken, en als we het hebben over integratie: wat verstaan we daar dan precies onder. Juist om het huidige beleid tegen het licht te houden en in praktijk verder uit te werken is dit bedrag hard nodig. 10 Colours Wij wachten eerst het onderzoek naar de mogelijkheden om Colours (semi)commercieel te exploiteren en de inhoudelijke discussie van de commissie MO in juni af. Het zou oneigenlijk zijn als nu een besluit wordt genomen over het al dan niet stopzetten van de financiële bijdrage. 11 Verhuur binnensportaccomodaties Het verhogen van de verhuur voor binnensportaccomodaties heeft tot gevolg dat verenigingen dit zullen door berekenen aan hun leden. Welliswaar zal het jaarlijkse bedrag voor een lid wellicht maar enkele euro s zijn, afhankelijk van de grootte van de vereniging, 5

7 maar alles wordt al duurder. En als er meerdere gezinsleden lid zijn van een vereniging, kan het bedrag aardig oplopen. Juist op zaken als sport wordt als eerste bezuinigd binnen een gezin. Dat wil GroenLinks voorkomen. Wij vinden het onjuist om in een tijd waarin we er alles aan doen om mensen meer te laten bewegen en aan het sporten te krijgen, de tarieven te verhogen. Daarnaast speelt voor ons ook de verhuur aan derden een grote rol in onze beslissing om de verhuurtarieven op het huidige niveau te handhaven. Er zijn groepen mensen die incidenteel een keer een binnensportaccomodatie huren. Het zijn juist deze clubs die de verhoging van de tarieven niet kunnen doorberekenen maar helemaal zelf moeten ophoesten. Het gevaaar zit er in dat je door huurverhoging groepen mensen uitsluit die gebruik kunnen maken van de binnensportaccomodaties omdat het simpelweg niet meer op te brengen is. 12 Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs p.m. De verzelfstandiging van het Openbaar Onderwijs is nog volop in ontwikkeling en levert nu geen besparing van op. Zie ook de brief d.d van de bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Goes. 13 Vormings- en ontwikkelingswerk Wij willen de ROC-cursussen handhaven handhaven, omdat we kunstzinnige vorming van belang vinden. Als we de reaktie van het college erbij nemen en zien dat de huur van het ROC-pand aan de Zusterstraat moet worden beëindigd waardoor het voordelig saldo afneemt, is dit voor ons een extra argument om niet te bezuinigen op deze post. 14 Bibliotheekwerk Het besparen van op deze post is een ordinaire bezuinigingsmaatregel: de dienstverlening qua openstelling van de bieb, bibliobus en leesbevordering gaat achteruit. Voor GroenLinks is dit absoluut onaanvaardbaar. 15 Samenwerking Mythe en t Beest In Zeeland is t Beest een van de weinige poppodia voor beginnende maar ook internationale bands. Naast muziek biedt t Beest ook nog theater, jeugdtheater en film. Door deze eigen identiteit heeft t Beest haar bestaansrecht allang bewezen. Samenwerking tussen t Beest en De Mythe moet daarom in geen geval ten koste gaan van het aanbod, kwaliteit en eigen identiteit van t Beest. Samen werken is prima, maar op vrijwillige basis. Besparing is daarbij wat ons betreft- geen doel op zich. Onze fractie zal daarom niet bezuinigen op t Beest. In het collegeprogramma staat daarover (8.1) dat een functionele en doelmatige samenwerking kan leiden tot positieve verwachtingen, en dat er sprake kan zijn van een meerwaarde voor beide culturele voorzieningen. Nergens staat dat dit moet uitmonden in bezuinigingen. 16 Stedenband Goes-Panevezys Het grotendeels terugbrengen van het aantal uren van de afdeling communicatie besteed aan de Stedenband Goes-Panevezys kan onze steun krijgen. Net als het college willen wij een minimumbedrag van handhaven. 17 Ambtelijke ondersteuning culturele raad en sportraad Ambtelijke ondersteuning voor de sportraad en culturele raad is van essentieel belang voor de utvoering van taken. Als deze raden door het wegvallen van ambtelijke ondersteuning, raden dreigen te worden die alleen nog maar op papier bestaan, dan zijn we niet goed bezig. Wel is GroenLinks van mening dat er gekeken moet worden naar afstemming van ambtelijke ondersteuning voor alle raden. Er zouden gelijke monniken, gelijke kappen voor de culturele raad, sportraad, cliëntenraad, seniorenraad en het jongerenplatform/jongerenraad. 6

8 7 GroenLinks stelt voor: dat het college de verdeling van ambtelijke ondersteuning tussen de verschillende Goese raden tegen het licht houdt en met een voorstel naar commissie/raad komt. 18 Onderhoud Hollandsche Hoeve Als het uitbesteden van het onderhoud van de Hollandsche Hoeve en kinderboerderij aan het Gors of aan de Betho een besparing oplevert, hebben wij hier geen enkele moeite mee. 19 Afstoten gemeentelijke eigendommen Wij staan achter het afstoten van gemeentelijke eigendommen en verkoop van groensnippers. 20 Exploitatie bouwgrondcomplexen p.m. GroenLinks wil eerst de uitkomst van het onderzoek van de rekenkamercommissie over bouwgrondexploitatie en woningbouw afwachten. GroenLinks vermoedt dat hier geld te halen is. Wij hopen echter ook dat er uit komt dat door een aangepaste exploitatie er meer ruimte komt voor goedkopere huur- en koopwoningen. Voorlopig dus p.m. 21 Uitbesteden inzameling afval p.m. GroenLinks steunt de offerte-aanvraag en wacht de uitkomst af. Meegenomen moet worden een onderzoek naar de mogelijkheden van diftar en de besparing die dat op kan leveren voor onze inwoners. GroenLinks is er voorstander van om binnen de gemeenschappelijke regeling O.L.A.Z. na te gaan om voor het brengen van afval naar de milieustraat een kleine vergoeding te vragen. Dit vanwege het principe de vervuiler betaald. 22 Onderhoud wegen, straten en groen GroenLinks is van mening dat er veel kritischer gekeken kan worden naar het onderhoud aan wegen en straten. Er wordt al vaak opgeknapt terwijl dat niet altijd per se nodig is. In het kerntakenonderzoek wordt geen financiële verdeling tussen wegen en straten enerzijds en groen anderzijds aangegeven. Daardoor komt het hele bedrag van wellicht helemaal ten laste van groen. GroenLinks wil niet besparen op groenonderhoud. Dit onderdeel van beleid krijgt altijd veel kritiek van de bevolking. GroenLinks is duidelijk in haar verdeling: er mag niet bezuinigd worden op groen en voet- en fietspaden, maar wel een bedrag van op wegen en straten. Ondanks het feit dat een bezuiniging wellicht haaks staat op het onlangs door de raad vastgestelde IBORG-beleid leggen wij hier aangezien we toch een flink bedrag moeten bezuinigen- toch onze prioriteit. 23 Bedrijfsinterne Milieuzorg p.m. Dit is een plicht van de gemeente. Wij zijn tegen het afstoten van deze activiteit en willen eerder een verbreding hieraan geven. Zo zou de gemeente bij haar inkoopbeleid meer moeten letten op duurzaamheid zoals 100% groene stroom, meer gebruik van openbaar vervoer en biologische producten in de kantine van het nieuwe stadskantoor etc. Mocht de voorgestelde verbreding niet onder de Bedrijfsinterne Milieuzorg vallen, dan is GroenLinks voorstander van het ontwikkelen en naleven van eigen beleid op dit gebied. 24 Gladheidbestrijding Verdere efficiëncyverbetering bij gladheidbestrijding kan in onze ogen alleen maar leiden tot een achteruitgang van de dienstverlening met andere woorden tot het schrappen van enige fietspaden en straten uit de huidige planning. Dat lijkt ons niet slim.

9 25 Benchmark en efficiëncyverbetering Daar waar efficiëncyverbeteringen in de gemeentelijke organisatie mogelijk zijn, moet dat niet nagelaten worden. 26 Ontgrijzing en vergroening Als oudere werknemers de gemeente verlaten en jongeren komen daarvoor in dienst, dan levert dit salarisvoordeel op. Binnen de gemeente Goes zijn er zestig medewerkers van vóór Onbekend is in welke mate medewerkers op afzienbare tijd gebruik zullen maken van de mogelijkheid tot vervroegd uittreden. Volgens onze fractie moet het toch mogelijk zijn om binnen afzienbare tijd duidelijk te krijgen om welke mensen (van vóór 1950) het gaat en wat hun wensen ten aanzien van vervroegd uittreden zijn. Ook zijn dan de schalen waar deze mensen in zitten bekend en kun je globaal berekenen wat ontgrijzing en vergroening op kan leveren. De financiële ruimte die deze post biedt is volgens ons vrij snel en makkelijk te achterhalen. Wij schatten voorlopig in dat dit kan opleveren. GroenLinks stelt voor: dat het college vóór de begrotingsvergadering van oktober uitzoekt welke financiële ruimte deze post biedt. 27 Brandweer Ook de brandweer moet volgens GroenLinks haar steentje bijdragen in het geheel van bezuinigingen. Zeker gezien de onlangs gevoerde discussie over uitbreiding van de brandweerkazerne die exclusief moet kosten. Totaal

10 Alternatieve voorstellen kerntakenonderzoek 9 Naast de ideeën van de werkgroep kerntakenonderzoek die we willen overnemen doen we enkele alternatieve voorstellen om in totaal ,-- te kunnen bezuinigen. Uit deze alternatieve voorstellen moet dus nog een bedrag komen van Havengebied Goes (H.G.G.) Al eerder betoogden we dat pas op de plaats maken van de herinrichting van het havengebied Goes aan te bevelen is gezien onze krappe beurs. Realisatie van het H.G.G. op korte termijn is onzeker zolang er geen zicht is op subsidies van het rijk. Realisatie is ook om andere redenen niet zonder risico s. Evenals de andere fracties vindt GroenLinks dat het havengebied zeker heringericht en tot woongebied ontwikkeld moet worden; maar nu even niet! Verbindingweg Mannee Een meerderheid van de gemeenteraad wil de nieuwe verbindingsweg bij de nieuwe wijk Mannee in zijn geheel en vóór de realisatie van de wijk aanleggen. GroenLinks vindt dit volstrekt onnodig, ongewenst en geldverspilling. Alleen de ontsluiting van de wijk via deze weg is verdedigbaar. Maar daarvoor is slechts een gedeelte van de verbindingsweg nodig. Aanleg van het overige deel kan later plaatsvinden. De bouwgrondexploitatie wordt op die manier minder belast en levert meer winst op. Masterplan binnenstad GroenLinks is er voorstander van om de herinrichting van de Zusterstraat uit te stellen tot er winkels zijn gerealiseerd aan de noordzijde van de Zusterstraat. Geen afstel maar uitstel. Dat wil niet zeggen dat de Zusterstraat in de tussenliggende periode niet aantrekkelijker gemaakt kan worden. Ons staat voor ogen de aanplant van piramide-achtige bomen, passend bij de torens van de kerken en een tuin tegen de kerk met een Engelse uitstraling. Onderhoud wegen en straten Hiervoor gaven we al aan dat op onderhoud van wegen en straten de komende jaren best meer bezuinigd kan worden. Collegeprogramma Nu er geen overdekte fietsenstalling komt op de Grote Markt wordt er gesuggereerd om het daarvoor beschikbare krediet naar de algemene middelen te laten vloeien. GroenLinks is het daar niet mee eens. Er zijn plekken in Goes waar een (overdekte) fietsenstalling ook geen overbodige luxe zou zijn, zoals bij het station! Rekeningoverschot 2004 Het eindresultaat van de rekening 2004 is inmiddels bekend. Deze sluit met een positief resultaat van ruim 1 miljoen euro, zodat (een deel) van dit geld ingezet kan worden bij de bezuinigingsoperatie zoals verwoord in de perspectiefnota Bij de vaststelling van de jaarrekening 2004 zullen we de hoogte van de reserves en de voorzieningen kritisch beoordelen.

11 En verder 10 Verkoop Delta-aandelen GroenLinks is er voorstander van alle commerciële activiteiten die het maken en verkopen van energie en het ophalen en verwerken van afval moeten worden verkocht. De vorming van een netwerkbedrijf met de provincie Zeeland en de gemeenten als aandeelhouder, is in het belang van de klant. De watervoorziening, zowel de productie als de distributie, moet wel in handen blijven van de overheid. Delta reserves De reserves van Delta zijn fors; té fors. Onduidelijk is waarom de algemene reserve bijna 1 miljard Euro moet zijn. Daar moet een onderzoek naar komen! GroenLinks vindt dat de dividenduitkering van 45% over de winst van 2004 opgetrokken moet worden tot 70%. Het extra dividend dat daardoor uitgekeerd wordt aan de gemeente Goes moet direct aan de inwoners ten goede komen door de afvalstoffenheffing te verlagen. Het heeft geen zin om steeds maar meer geld op te potten. Het ligt meer voor de hand om bij steeds maar toenemende winsten de tarieven naar beneden aan te passen. Delta moet nu ook aantonen dat haar klanten niet teveel betalen voor het gebruik van de kabel voor televisie en radio. Als dat wel het geval is dan zullen maatregelen tegen Delta genomen moeten worden. De kabeltarieven van Delta behoren tot de op één na hoogste van Nederland. GroenLinks stelt voor: om het eventuele extra dividend direct aan de burger ten goede te laten komen door de afvalstoffenheffing dienovereenkomstig te verlagen. We overwegen hierover een motie in te dienen. Klimaatbeleid De gemeente Goes scherpt het klimaatbeleid aan, kopte de PZC op GroenLinks is hier zeer verheugd over. We gaan er vanuit dat dit beleid overeind blijft nu er bezuinigingen worden doorgevoerd. We hebben ook nog wel wat wensen. Zo wordt er al geruime tijd gesproken over de aanschaf van een Turby (kleine windmolen) die op het nieuwe stadskantoor of elders geplaatst kan worden. Hoe staat het daarmee? Toch niet weg bezuinigd? De gemeente Reimerswaal plaatst zonnecollectoren op het gemeentehuis onder het motto Goed voorbeeld doet goed volgen. Iets voor het nieuwe stadskantoor in Goes? GroenLinks is er voorstander van om zonnecollectoren verplicht te stellen bij nieuwbouwplannen. In het hierboven aangehaalde krantenartikel staat dat er een onderzoek komt samen met andere gemeenten en de Provincie naar vergisten of vergassen van groenafval. Hoet staat het met dat onderzoek? In hetzelfde artikel staat dat in het nieuwe plan geen extra aandacht aan het verkeer wordt besteed. Daar ontbreekt geld en menskracht voor. Nu gebleken is dat de norm voor schone lucht wordt overschreden in met name woonstraten, vindt GroenLinks dat ook op dit punt het Goese klimaatbeleid aangescherpt moet worden. Het GGVP is hiervoor het juiste instrument Bestuurlijk platform De Bevelanden Bij het opstellen van de woonvisie voor de Bevelanden door het Bestuurlijk platform De Bevelanden is gebleken dat de gemeenten hun eigen weg gaan. Men wil wel samenwerking mits dat voordeel oplevert voor de eigen gemeente en mits dat niet ten koste gaat van de eigen zelfstandigheid. De vraag is of we met het Bestuurlijk platform wel op de goede weg zijn. In den lande is hier en daar ervaring opgedaan met zgn. federatiegemeenten. Een aantal gemeenten werkt met elkaar samen, maakt gebruik van elkaars expertise, specialisten en ambtenaren met als doel goedkoper en beter te werken, maar met de uitdrukkelijke wens dat iedere gemeente zelfstandig blijft. Zo n constructie zou wellicht

12 perspectief bieden voor de Bevelanden. Het zou de argwaan tegenover grotere broer Goes misschien doen afnemen en de samenwerking met Reimerswaal en Kapelle verbeteren. Het Goese Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) Bij de inspraak van het GVVP vatte de vertegenwoordiger van de Ondernemers Organisatie Goes (OOG) het GVVP samen met de woorden: teveel fiets en te weinig auto. GroenLinks wil die uitspraak nuanceren. Jarenlang kon het verkeersbeleid in Goes gekenschetst worden met de woorden: teveel auto, te weinig fiets. Met andere woorden: in het GVVP wordt een inhaalslag voor de fiets voorgesteld. Een voorstel waar GroenLinks het van harte eens is. Neem nu het fietsparkeren bij het station in Goes. Er is een groot tekort aan fietsklemmen met chaos tot gevolg. Uit onderzoek is gebleken dat fietsers meer besteden in de binnensteden dan automobilisten. Realiseren de ondernemers van Goes zich dat? GroenLinks stelt voor: dat de raad bij de vaststelling van het GVVP een hoge prioriteit geeft aan het fietsparkeren bij het NS-station. 11 De fractie van GroenLinksGoes Raymond van den Boorn Floor Köhlen Adri van Oosten

13 12 MOTIE De raad van de gemeente Goes, In vergadering op donderdag 2 juni 2005, Aan de orde agendapunt 9, vaststelling van de Perspectiefnota 2005, Overwegende dat: - de hoogte van de algemene reserve van Delta NV zeer ruim is, - onduidelijk is waarom die algemene reserve bijna 1 miljard Euro is en nog verder moet groeien, - het bedrijfsresultaat van Delta NV in 2004 na aftrek van belastingen bijna 100 miljoen euro bedraagt, - de gebruikers voor een groot deel hebben bijgedragen aan dat bedrijfsresultaat, - ook Delta NV directeur D. Luteijn van mening is dat Delta NV niet op een zak met geld moet gaan zitten en dat eventueel eenmalig de dividenduitkering opgetrokken kan worden van 45% naar 70% (PZC 26 mei 2005), Besluit: de vertegenwoordiger van de gemeente Goes in de Algemene vergadering van aandeelhouders op te dragen in de eerstkomende aandeelhoudersvergadering voor te stellen: - het dividendbeleid van de afgelopen jaren te evalueren en op basis daarvan eventueel aan te passen, - éénmalig de dividenduitkering over 2004 op te trekken van 45% naar 70%, - het aldus verkregen extra dividend (voor wat de gemeente Goes betreft) rechtstreeks ten goede te laten komen aan de burgers (de gebruikers) door een lagere afvalstoffenheffing te berekenen als in de Perspectiefnota 2005 wordt voorgesteld, en gaat over tot de orde van de dag. De fractie van GroenLinks Adri van Oosten Floor Köhlen

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. gemeente Tilburg. 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen

Raadsvoorstel. gemeente Tilburg. 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen Raadsvoorstel 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen Bijlagen/nummer Dienst/afdeling/sector Concernstaf/Beleidscontrol & Instrumentatie Aan de raad, Aanleiding In

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014 NIEUW EVENWICHT Samen aan zet Coalitieakkoord 2010 2014 De heer W.G.J. Beute, namens de Gemeentebelangen/VVD fractie De heer H. te Kolsté, namens de PvdA fractie Tubbergen, 14 april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1992 N 60. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1992 N 60. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A. Gruijters,burgemeester/voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

PROGRAMMA BEGROTING 2012-2015 ELKENIEN DWAANDE II

PROGRAMMA BEGROTING 2012-2015 ELKENIEN DWAANDE II PROGRAMMA BEGROTING 2012-2015 ELKENIEN DWAANDE II 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FINANCIËLE RECAPITULATIE 10 SCENARIOKEUZE KADERNOTA 16 BELEIDSWIJZIGINGEN VOORGAANDE MEERJARENRAMINGEN 19 PROGRAMMAPLAN 20

Nadere informatie

- 1 - Registratienummer 2009035092

- 1 - Registratienummer 2009035092 Registratienummer 2009035092 Notulen openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal over de BEGROTING 2010 gehouden op donderdag 12 november 2009 om 17.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis

Nadere informatie

2010-2014 GROENLINKS WERKT! WWW.GROENLINKSGOES.NL

2010-2014 GROENLINKS WERKT! WWW.GROENLINKSGOES.NL Verkiezingsprogramma 2010-2014 GROENLINKS WERKT! WWW.GROENLINKSGOES.NL 8 december 2009 2009, Groen en Links. GroenLinks. Groen, omdat wij vinden dat wij zuinig moeten zijn op onze wereld. Ook onze kinderen

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie 1 der gemeente Leiderdorp op maandag 18 juni 2007 om 20.00h

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie 1 der gemeente Leiderdorp op maandag 18 juni 2007 om 20.00h Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie 1 der gemeente Leiderdorp op maandag 18 juni 2007 om 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Leden: de heer I.H.M. Cooijmans mevrouw T.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw Uitnodiging aan Aanw. dr. R.W Welschen burgem. drs. J. Verheugt griffier mw. A.C. van Alphen de Veer- VVD

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw Uitnodiging aan Aanw. dr. R.W Welschen burgem. drs. J. Verheugt griffier mw. A.C. van Alphen de Veer- VVD gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1057 13 januari 2003 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 en 31 oktober 2002, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1,

Nadere informatie

Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018

Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018 Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018 Manifest voor een duurzaam, veilig en toekomstbestendig Utrecht Voorwoord - Waarom Nederland Duurzaam? Geachte lezer, Voor u ligt het verkiezingsprogramma van

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op dinsdag 31 oktober 2006 om 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig:

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 De inbreng van Combinatie95 in het gemeentebestuur van Boxtel is de afgelopen bestuursperiode

Nadere informatie

OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA. OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland. Definitief december 2013

OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA. OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland. Definitief december 2013 OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA 2014 2018 OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland Definitief december 2013 1 INHOUDSOPGAVE pagina VOORWOORD 3/4 VISIE 5/6 1. LEEFBAARHEID DORPEN EN KERNEN

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 Algemene beschouwingen 2016 Voorzitter, bedankt voor de heldere kadernota, helder omdat blijkt dat wij als gemeente nog steeds financieel gezond zijn al blijkt wel dat

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Burgers centraal in alle begroting programma s

Burgers centraal in alle begroting programma s ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2010 Burgers centraal in alle begroting programma s BOBbes wil graag de burgers centraal stellen in alle begroting programma s in de algemene beschouwingen. Vooral voor meer garanties

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen behorende bij de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018

Algemene Beschouwingen behorende bij de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 Algemene Beschouwingen behorende bij de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 4 november 2014, Jacob Spiker Herriët Brinkman Genevive Compagner Henk Courtz Inleiding Deze begroting geeft vertrouwen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten Nu vooruit Open stad Ruimte maken Ruimte laten Inhoudsopgave 04 Nu vooruit Voorwoord Alexander Pechtold 06 Open stad Ruimte maken, ruimte laten 08 Burger en Stad Minder inspraak, meer samenspraak 24 Gezondheid

Nadere informatie

Coalitieakkoord 2010-2014 Pagina 1 van 18

Coalitieakkoord 2010-2014 Pagina 1 van 18 De Partij van de Arbeid, Democraten 66, GroenLinks en Lokaal Centraal hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord voor de periode 2010-2014. Het motto voor de komende periode is "solidair en

Nadere informatie

Aanwezig zijn de wethouders mevrouw A.J. van Mierlo, P.H.M. Smeulders, F.P.C.J.G. Stienen, E. de Vries en mevrouw N. van der Zanden-van der Weijden.

Aanwezig zijn de wethouders mevrouw A.J. van Mierlo, P.H.M. Smeulders, F.P.C.J.G. Stienen, E. de Vries en mevrouw N. van der Zanden-van der Weijden. 5e raadsvergadering, 4 juni 2015, 14.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden J.L. van Aert, H.F.J. Bekkers, S.J.P.H.A. van de Brug, C.H.M. van der Burgt, M. Chahim, M.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie