Nieuwsbrief Stichting Adviesgroep Gehandicapten Abcoude-Baambrugge INHOUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Stichting Adviesgroep Gehandicapten Abcoude-Baambrugge INHOUD"

Transcriptie

1 Nummer 1 1. van de voorzitter 2. mededelingen bestuur 3. VCP presenteert eenvoudig boekje over Wmo 4. Interview met Erika Spil, wethouder DRV, over de Kanteling 5. Nuttig om te weten 6. Wie kan er met u mee naar het ziekenhuis??? 7. Domotica 8. Uitkleden basispakket fysiotherapie werkt averechts jarig huwelijksfeest Gerard van Luyn 10. Tijdelijke regeling OV-chipkaarachttiende jaargang juni 2011 Nieuwsbrief Stichting Adviesgroep Gehandicapten Abcoude-Baambrugge INHOUD pag. 2 pag. 3 pag. 4 pag. 5 pag. 8 pag. 10 pag. 11 pag. 12 pag. 13 pag. 13

2 VAN DE VOORZITTER Inmiddels behoren Abcoude en Baambrugge alweer een half jaar bij de gemeente De Ronde Venen. In en rond het voormalige gemeentehuis in Abcoude zijn de activiteit en de levendigheid waar wij zo aan gewend waren verdwenen. Voor gemeentelijke zaken dienen de burgers nu naar Mijdrecht te gaan. Vooral voor mensen die niet zo mobiel zijn is dit een behoorlijke onderneming. De pendelbus die zes maanden op proef heeft gefunctioneerd wordt weer opgeheven zodat men op het reguliere vervoer (de regiotaxi en het openbaar vervoer) is aangewezen. Er zijn meer ontwikkelingen die het leven van mensen met een handicap moeilijker maken. Het kabinet gaat bezuinigen op de zorg. Er wordt flink bezuinigd op het persoonsgebonden budget (Pgb). Ook de geplande bezuinigingen op de WTCG, de sociale werkvoorziening en de AWBZ bedreigen de zelfstandigheid en financiële situatie van mensen met een beperking. De STAG maakt zich zorgen over deze bezuinigingen, die ook nu weer de zwakke groepen in de samenleving raken. Waar mogelijk zullen wij onze invloed via de Wmo-raad aanwenden om de gemeentelijke regelingen zo veel mogelijk in stand te houden. In de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door de gemeente gaat er volgend jaar veel veranderen omdat het denken en werken van de gemeente veranderd wordt; men gaat vraaggericht werken in plaats van aanbodgericht (de Kanteling). De STAG hoopt dat dit, ondanks de ook bij de gemeenten geplande bezuinigingen, tot nog beter passende voorzieningen zal leiden. In dit nummer van OverSTAG hebben wij een interview opgenomen met de wethouder van de gemeente DRV, mevrouw Erika Spil, die over deze Kanteling vertelt. Wij wensen de gemeente veel succes met het invoeren van de wijzigingen in de uitvoering van de Wmo. 2

3 Mededelingen bestuur 1) Er is met name de laatste weken veel onrust n.a.v. de bezuinigingsplannen van de regering in het kader van de AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten). In de AWBZ is er een forse overschrijding van de kosten voor PGB (persoonsgebonden budget). Het belangrijkste doel van de regering is om de stijging van deze uitgaven te beperken. De AWBZ vergoedt het verblijf in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicapteninstellingen. Wie hiervoor een indicatie krijgt (ofwel recht op deze zorg) kan ook kiezen voor een PGB en zelf de zorg regelen. De staatssecretaris ( Marlies Veldhuijzen van Zanten- Hyllner) heeft de toezegging gedaan,dat deze groep het recht behoudt op een PGB, dus hun budget. De kans is echter groot dat een fors deel van de overige PGB budgethouders wel gekort worden. Een groot aantal van hen zal worden verwezen naar het Wmo-loket van de gemeente. Het is bekend dat ook de gemeenten gaan bezuinigen en de indicaties strakker gaan hanteren. Wij maken ons ernstig zorgen over deze ontwikkeling en zullen e.e.a. nauwgezet blijven volgen. 2) Ook de gemeenten moeten gaan bezuinigen. In het Coalitieakkoord en in het beleidsplan heeft de gemeente De Ronde Venen al aangekondigd om de komende jaren ongeveer vier miljoen euro te gaan bezuinigen. Ook op subsidies wordt er bezuinigd, dit heeft ongetwijfeld ook gevolgen voor de STAG, hoewel wij een klein bedrag aan subsidie per jaar ontvangen. Dit bedrag wordt met name besteed aan het maken van de Overstag en de portokosten voor het verzenden hiervan. 3) Sinds 1 januari is er geen Wmo raad meer voor de gemeente Abcoude. Er is een nieuwe Wmo-raad benoemd voor gemeente De Ronde Venen. Wij hopen en vertrouwen erop dat er de komende jaren een goede samenwerking is met deze nieuwe raad. 4) Pendelbusdienst stopt binnenkort. In de maand juni kunnen inwoners nog gebruik maken van de pendelbusdienst, daarna eindigt het contract met Connexxion. Sinds 1 januari rijdt op afspraak een pendelbus via Baambrugge en Abcoude naar Mijdrecht. De gemeente heeft voor een half jaar een contract met Connexxion, waarbij na evaluatie van de bezoekersaantallen de contractverlenging bekeken zou worden. Aangezien het aantal gebruikers gering is, stopt de gemeente met de pendelbusdienst. 3

4 VCP presenteert eenvoudig leesbaar boekje over de Wmo Met de Wmo doet iedereen gewoon mee Zo n anderhalf miljoen mensen hebben moeite met lezen en schrijven. Zij ondervinden belemmeringen bij het lezen van lectuur, websites en informatieborden. Hierdoor blijven zij onnodig aan de kant staan. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is belangrijk voor mensen met beperkingen. In de Wmo staat hoe gemeenten moeten zorgen dat mensen met een handicap gewoon mee kunnen doen. Bijvoorbeeld door hulp bij het huishouden of hulp bij het omgaan met geld. Maar ook door een rolstoel te verstrekken of taxivervoer op maat. Er wordt veel over de Wmo gepubliceerd. Toch is er maar weinig Wmo-informatie voor mensen die moeilijk lezen. Daarom schreef VCP een eenvoudig leesbaar boekje over de Wmo. In het boekje staat hoe mensen hulp kunnen vragen bij de gemeente en hoe zij mee kunnen praten over de Wmo. Toegankelijke informatie: Het boekje Met de Wmo doet iedereen gewoon mee is gemaakt voor mensen die moeite hebben met lezen en begrijpen. Mensen met verstandelijke beperkingen hebben meegelezen en geadviseerd. Het boekje bevat korte zinnen, grote letters, verhelderende illustraties en pakkende voorbeelden. Het boekje is helaas alleen digitaal te verkrijgen. Downloaden kan via 4

5 Interview met Erika Spil, wethouder van de gemeente De Ronde Venen over de Kanteling in de Wmo. - Wilt u zich even voorstellen? Wie bent u, wat is uw functie bij de gemeente De Ronde Venen? Mijn naam is Erika Spil, ik ben sinds de gemeentelijke herindeling (1 januari 2011) wethouder. Binnen het college van Burgemeester en Wethouders heb ik samenleving, jeugdbeleid en ouderenbeleid, onderwijs, sociale zaken, kunst en cultuur in mijn portefeuille. - Bij de Wmo wordt gesproken over de Kanteling. Wat is de Kanteling? De Kanteling gaat over de manier waarop we in De Ronde Venen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gaan uitvoeren. De term de Kanteling is voor het eerst door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gebruikt om daarmee de omslag van aanbodgericht werken naar vraag- en resultaatgericht werken in de Wmo aan te duiden. In De Ronde Venen stellen we de inwoner centraal, dat past goed bij het gedachtegoed van de Kanteling. Om een beeld te krijgen van wat iemand echt nodig heeft en hoe je dat het best kunt organiseren, is het noodzakelijk om met de inwoner die problemen ervaart, in gesprek te gaan. Tijdens dat eerste gesprek zoeken we naar de vraag achter de vraag. Eerst kijken we naar welke problemen iemand zelf kan oplossen of met behulp van de mensen in zijn of haar omgeving. Lukt dat niet, dan is de volgende stap om te zien of we binnen de gemeente een oplossing kunnen vinden in het aanbod van algemene voorzieningen, zoals het welzijnswerk. Dat neemt niet weg dat voor veel mensen toch een individuele voorziening nodig blijft. Bovendien willen we met de Kanteling een nadere invulling van het compensatiebeginsel in de Wmo bereiken, meer gericht op resultaten. De Wmo is een raamwet, dat wil zeggen dat sommige begrippen niet (helemaal) zijn ingevuld. Dat is ook het geval met het compensatiebeginsel, artikel 4 van de Wmo. Door goed te beschrijven wat we met de maatschappelijke ondersteuning willen bereiken, weten inwoners ook wat zij van de gemeente mogen verwachten. - Hoort de Kanteling bij een goede uitvoering van de Wmo, die erop gericht is om mensen te laten participeren in de samenleving? Dat is precies waar de Kanteling over gaat. 5

6 - Waarom is de Kanteling er dan nu pas? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft pas sinds kort een duidelijke formulering over wat de Kanteling precies inhoudt, wat er van gemeenten verwacht wordt en wat de financiële kaders hiervan zijn. Daarnaast past de Kanteling binnen de visie van het college. Ons college verwacht van inwoners en ondernemers een actieve houding. In het beleidsplan hebben wij geschreven dat we een gemeente willen zijn die inzet op sociale samenhang en onderlinge betrokkenheid tussen en in de kernen met als doel dat iedereen aan de samenleving mee kan doen, uitgaand van de eigen verantwoordelijkheid van de inwoner. Dat willen we ook met de Kanteling bereiken. Daarom gaan we nu met veel energie dit veranderingsproces in. - Wat verandert er in de praktijk voor de Wmo cliënten? Krijgen zij meer of minder voorzieningen of andere voorzieningen? Dat kun je zo niet zeggen. De bedoeling van de Kanteling is uit te gaan van de vraag van de inwoner. Iedere vraag wordt individueel bekeken en er is veel ruimte voor vraagverheldering. Wat er verandert is dat de gemeente niet automatisch met een aanbod komt, maar dat gekeken wordt of de oplossing ook in de eigen kracht van de inwoner gevonden kan worden of in zijn of haar directe sociale omgeving. Ik verwacht dat cliënten daardoor juist gaan krijgen we ze echt nodig hebben. - Verandert er iets aan de bestaande voorzieningen waar mensen al gebruik van maken? Bij een verlenging of vervanging van een bestaande voorziening zal de vraag op een gekantelde werkwijze worden behandeld. Dit kan dus betekenen dat er iets wijzigt qua verstrekte voorziening. Wat blijft is dat de mensen gecompenseerd worden in hun sociale zelfredzaamheid, maar wellicht met een andere voorziening dan men gewend is. - Kan iemand in de toekomst bijvoorbeeld gemakkelijker een elektrische fiets als voorziening krijgen of andere zaken die nu nog niet verstrekt worden? Omdat door de Kanteling een nieuw aanbod ontstaat, waarin de gemeente en de partnerorganisaties beide een inbreng hebben, verwacht ik dat mensen in de toekomst inderdaad voorzieningen kunnen krijgen, die nu nog niet verstrekt worden. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan hulp bij een gezonde financiële huishouding, iets waarvoor we nu met de welzijnsstichting een aanbod aan het creëren zijn. Of dat dan ook betekent dat iemand gemakkelijker een elektrische fiets kan krijgen kan je niet automatisch zeggen. Het gaat er niet om dat mensen gemakkelijker iets kunnen krijgen, maar dat ze krijgen wat ze echt nodig hebben. - Wanneer zal de Kanteling in de praktijk van de Wmo-uitvoering merkbaar zijn? Wij zijn van plan om in het najaar van 2011 experimenten met de nieuwe werkwijze te starten. 6

7 Vanaf dan kunnen inwoners al iets van de Kanteling gaan merken. We verwachten aan het eind van 2012 alle aanvragen volgens de gekantelde aanpak te behandelen. - Komt er een nieuwe Wmo verordening? Zo ja, waar kan men die lezen/raadplegen. Ja, er komt een nieuwe Wmo verordening. We verwachten die na de zomer van 2012 officieel te kunnen laten vaststellen door de gemeenteraad. Lezers die een idee over de inhoud willen krijgen, kunnen via: zien hoe de Vereniging van Nederlandse Gemeenten denkt over de nieuwe modelverordening. Ik verwacht dat onze verordening in grote lijnen hierbij zal aansluiten. - In de huidige Wmo staan 9 prestatievelden centraal. Blijven deze prestatievelden bestaan? Ja, de prestatievelden blijven bestaan, de hele Wmo-wetgeving blijft overeind. Maar er is wel veel in beweging op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning en participatie. De hele jeugdzorg gaat de komende jaren op de schop, gemeenten krijgen een centrale rol. Ook in de AWBZ verandert veel: begeleiding van mensen met psychische en verstandelijke beperkingen, wordt een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Veel extra taken, die vragen om een eigen expertise. En in tijden van bezuinigingen moet dat allemaal met minder geld. Via de Kanteling hopen we (ook) daarop beter voorbereid te zijn. 7

8 Nuttig om te weten: - Op leest u over speciale regelingen voor mensen met een handicap of een chronische ziekte, die extra kosten moeten maken voor bijvoorbeeld diëten, vervoer, kleding, medicijnen, extra hulp. - Op kunt u terecht voor handige producten die u kunnen helpen beter om te gaan met een beperking. Ook over mogelijke vergoeding, de prijs, de verkrijgbaarheid en de precieze afmetingen Verhuizen of woning aanpassen? - Door invaliditeit of ouderdom staat u voor de keus: verhuizen of aanpassing van uw woning. U wilt toch wel graag in uw eigen huis blijven, maar de tijd dat aanpassingen vrij gemakkelijk te krijgen waren is voorbij. U kunt uiteraard altijd advies vragen aan uw gemeente via het serviceloket Yourhome. U kunt echter ook eerst een onafhankelijk advies krijgen. U kunt hiervoor terecht bij Servicebureau Gemeenten/ Leefomgeving, Larikslaan 2, 3833 AM Leusden, telefoon: Een andere mogelijkheid is lid te worden van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie, de Ango. Daar heeft men gespecialiseerde kennis in huis van de regels en wetten, waar u mee te maken krijgt. Maar ook advies over de praktische afwikkeling is bij hen in goede handen. Lidmaatschap per jaar: 45,- Informatie op internet: Telefoon Door een ongeluk of ziekte kunt u plotseling de trap niet meer op. Wist u dat installateurs van invalidenliften nu ook liften verhuren en dat u de huurprijs van de belasting af kunt trekken? Waar is informatie te krijgen? Ga eens googelen op Trapliften voor Invaliden en u vindt alle fabrikanten op een rij. Tweedehands liften vindt u op Dat is een ingewikkelder zaak, want dan hebt u echt iemand nodig met verstand van zaken. Maar als u zo iemand vindt, kunt u heel goedkoop uit zijn. Vergeet bij aankoop niet een jaarlijkse post voor onderhoud en inspectie te begroten. Die zijn namelijk wettelijk verplicht. 8

9 Mystery guests testen Valys Consumentenplatform Yuub is een platform van en voor mensen met een beperking. Het platform heeft van vervoerder Connexxion de opdracht gekregen om de kwaliteit te testen van Valys. Yuub heeft daarvoor mystery guests als Valyspassagiers mee laten reizen in 3 regio s. Veel Valysreizigers klagen over te lange wachttijden, lange omwegen en een slechte bejegening. Yuub zal via deze actie de problemen op een rijtje zetten. De undercoveractie is gehouden in het laatste kwartaal Yuub zal verder contacten leggen met de Connexxion Academie, die verantwoordelijk is voor de kwaliteitscontroleurs bij deze vervoerder. Later wordt bekeken hoe en of Yuub na afloop van het project een vaste rol kan krijgen in de kwaliteitscontrole bij Connexxion. (bron: Wtcg test online Wtcg-test 2010 online beschikbaar: mensen met een chronische ziekte of handicap hebben jaarlijks gemiddeld 2000 euro extra zorgkosten. Een deel daarvan krijgen ze terug dankzij de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Of u daarvoor in aanmerking komt kunt u testen op : (bron: Aanzet nr.3, juni 2011) Richtlijnen medisch specialisten Bijna 30 wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten en de Orde van Medisch Specialisten openen een gezamenlijke website. Op de site www. kwaliteitskoepel.nl staan alle richtlijnen voor medische zorg vermeld. Artsen worden bij de behandeling van patiënten geacht zich aan deze richtlijnen te houden. De site is voor iedereen toegankelijk, maar voor veel mensen zullen de richtlijnen, vanwege de medische termen, moeilijk te begrijpen zijn. Rond november komen er per richtlijn samenvattingen bij te staan in gewoon Nederlands, zo hebben de initiatiefnemers laten weten. Volgens de initiatiefnemers laten ze met de site zien dat de artsen willen meewerken aan de openheid tussen dokter en patiënt. Het is de bedoeling dat er in de toekomst nog meer informatie via de site is op te zoeken. Dat kan de kwaliteit van het werk van artsen verbeteren. (Bron:Kassa 8 juni 2011) 9

10 Servicepunt en YourHome: Wie kan er met u mee naar het ziekenhuis?? U moet naar het ziekenhuis, maar u weet niet hoe u er komen moet. En eigenlijk zou u graag willen dat er iemand met u meegaat naar uw gesprek met de specialist. Het servicepunt brengt u graag in contact met een vrijwilliger die u naar het ziekenhuis brengt en als u dat wilt met u mee naar binnengaat. Deze vrijwilligers zijn mensen van de Zonnebloem, het Rode Kruis, de NPV of iemand die zich bij het servicepunt heeft opgegeven. Als u wilt, kunnen deze begeleiders u ook informatie geven over andere activiteiten van hun organisatie. Voor reiskosten wordt wel een vergoeding gevraagd. YourHome geeft dicht bij huis kosteloos informatie en advies over diensten en producten van de gemeente, Westhoek Wonen, Stichting de Baat, Stichting Tympaan, de Rabobank en verschillende andere organisaties, die actief zijn op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Telefoonnummer YourHome Openingsuren loket : maandag t/m vrijdag 8.30 uur uur (bron: VAR 31 maart 2011) 10

11 Domotica Er komen steeds meer technische snufjes voor de dagelijkse handelingen in huis. Ze worden domotica genoemd. Bijvoorbeeld: Een afstandsbediening om alle gordijnen in huis mee open en dicht doen. Een knop bij de voordeur waarmee u alle lichten in de huiskamer aan kunt doen. Een afstandsbediening om de ramen in huis mee te sluiten. De huizen met veel domotica heten slimme woningen of smart homes. Domotica zijn belangrijk voor mensen met een beperking: ze helpen u zelfstandig te blijven. Sommige slimme woningen hebben al een systeem van bewegingsregistratie. Wanneer u een bepaalde periode niet beweegt in de woning, gaat er automatisch een melding naar een alarmcentrale. Op die manier wordt voorkomen dat u na een val urenlang in uw woning blijft liggen zonder dat iemand het weet. Domotica zorgen dus ook voor extra veiligheid in de woning. Wilt u met eigen ogen zien wat er aan technische snufjes mogelijk is, dan kunt u terecht bij Stichting Smart Homes (www.smart-homes.nl). Deze organisatie heeft modelwoningen waar u domotica kunt bekijken en uitproberen. Ook elders in Nederland zijn domoticawoningen te vinden. Vraag ernaar bij uw gemeente. Op de website van Domotica Platform Nederland (www.domotica.nl) vindt u domotica-aanbieders. Daar kunt u voorbeelden vinden van wat er mogelijk is. U kunt uiteraard ook altijd advies vragen aan het serviceloket Yourhome (Adres: Kerkgaarde 5, 1391 MB Abcoude, tel , geopend van Ma t/m Vrij van 8.30 uur uur). 11

12 Uitkleden basispakket fysiotherapie werkt averechts Vandaag is bekend geworden dat de Minister van VWS het basispakket wil gaan beperken. Wie met bepaalde chronische klachten naar de fysiotherapeut gaat, moet de eerste 20 behandelingen zelf betalen, nu is dat nog 12. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) begrijpt dat er bezuinigd moet worden, maar is onaangenaam verrast over deze maatregel die volgens het genootschap averechts werkt. Juist kortdurende fysiotherapie is bewezen effectief bij chronische aandoeningen, draagt bij aan de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening en voorkomt duurdere vormen van zorg. Door alleen na de 20e behandeling vergoeding uit de basisverzekering te geven, geeft de Minister een volledig verkeerd signaal. Mensen moeten de behandelingen kunnen krijgen die zij nodig hebben en het is onjuist om deze pas na de 20ste behandeling te vergoeden uit het basispakket. Bas Eenhoorn, voorzitter van het KNGF: Het KNGF begrijpt dat er in deze moeilijke tijden kritisch gekeken wordt naar de omvang van het basispakket. Mensen de eerste 20 sessies fysiotherapie zelf laten betalen is echter een korte termijn oplossing. Deze maatregel heeft precies het tegengestelde effect van wat de Minister beoogt. De Minister legt een prikkel in het stelsel die juist tot extra en duur gebruik van zorg leidt. Deze maatregel levert op termijn aantoonbaar minder geld op dan de politiek zou willen. Wij zullen de Minister daarom een voorstel doen waarmee we evenveel bezuinigen op fysiotherapie, maar door een effectievere inzet van die fysiotherapie bovendien een grotere bezuiniging bereiken in de hele gezondheidszorg. Aantoonbaar effectief Bas Eenhoorn vervolgt: "Zoals recent onderzoek van het CVZ heeft aangetoond, is kortdurende en intermitterende (met tussenpozen) fysiotherapie aantoonbaar effectief bij deze aandoeningen. Daar zouden we ons beleid op moeten baseren." Onderzoek Het KNGF is extra verbaasd over de door de Minister aangekondigde maatregel, omdat de oorzaak van kostenstijgingen in de fysiotherapie helemaal niet is onderzocht. Daar liepen nu juist afspraken over en is een onderzoek naar gestart. De bevolking vergrijst en het aantal mensen met chronische aandoeningen stijgt ook sterk. Dat zijn logische verklaringen voor kostenstijgingen in de fysiotherapie. Omdat fysiotherapie én goedkoop is én bewezen effect heeft, en daardoor op andere terreinen gezondheidswinst en minder ziekteverzuim oplevert, zou de overheid er juist in moeten investeren. Fysiotherapie kost geen geld, fysiotherapie levert geld op. (bron: 12

13 Gerard van Luyn 60 jaar getrouwd Onlangs heeft Gerard van Luyn zijn 60-jarig huwelijksfeest gevierd. Gerard heeft in 1993 samen met Ria Visser ( ) de STAG opgericht. Wij wensen Gerard en zijn echtgenote nog vele gezonde huwelijksjaren toe. Wij, het bestuur van de STAG en de STAG-leden, zijn Gerard veel dank verschuldigd voor al het werk, dat hij gedurende vele jaren voor de mensen met een beperking in Abcoude en Baambrugge, heeft verricht. Tijdelijke regeling OV-chipkaart Binnenkort is de OV-chipkaart in veel regio's het enige geldige vervoerbewijs in het OV. Mensen met bepaalde beperkingen kunnen niet goed overweg met de OVchipkaart. Dit leidt tot grote problemen in gebieden waar nu alleen met de OVchipkaart wordt gereisd (Rotterdam en Amsterdam). Onlangs sprak de Tweede Kamer met de verantwoordelijke minister. Alle reden voor de CG-Raad en het Platform VG (van mensen met verstandelijke beperkingen) om een brief te schrijven aan de Tweede Kamer. Beide organisaties leggen in de brief uit dat veel mensen met verstandelijke beperkingen, dementie en visuele beperkingen slecht overweg kunnen met de OV-chipkaart. Tot voor kort konden zij nog zelfstandig reizen met de strippenkaart. Nu kan dat niet meer. Op termijn moeten deze problemen opgelost worden door onder andere verbetering van de apparatuur. Zodat foutmeldingen uitgesproken worden en in beeld gebracht en dat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen in- en uitchecken. Tot het zover is, is een tijdelijke oplossing nodig. Tijdelijke oplossing Een tijdelijke oplossing is een speciale OV-chipkaart waarmee men tegen een vast, laag tarief kan reizen. Deze tijdelijke oplossing is er al voor blinde en slechtziende OV-reizigers en deze oplossing moet dringend uitgebreid worden naar andere groepen die door hun beperking niet met de OV-chipkaart kunnen reizen. Het gaat om een groep van enkele duizenden reizigers. De minister schreef in een brief aan de Kamer dat zij dit helaas niet op korte termijn gaat doen. Wij adviseren belangenbehartigers van het Rocov in hun vervoersgebied te lobbyen voor de tijdelijke oplossing van een speciale OV-chipkaart. (bron: http//www.cg-raad.nl, 27 april 2011) 13

14 Stichting Adviesgroep Gehandicapten Op initiatief van een aantal burgers is in 1993, ter advisering en behartiging van de belangen van gehandicapten in Abcoude en Baambrugge opgericht de Stichting Adviesgroep Gehandicapten Abcoude Baambrugge (STAG). Zij onderhoudt op een zo breed mogelijk terrein contacten met desbetreffende verenigingen en organisaties en met het Provinciaal Gehandicaptenplatform Utrecht (PGU) en voorts met de 'gehandicapten platforms' in de regio. Daarbij is er een goed en regelmatig contact met de gemeente over zaken met betrekking tot de uitvoering van de WMO en het welzijn van mensen met een functiebeperking in het algemeen. De STAG geeft tweemaal per jaar een nieuwsbrief uit. Indien u hiervoor belangstelling hebt neem dan contact op met het secretariaat van de STAG: Th.de Leeuwlaan 1, 1391 CB Abcoude Tel Dit kan vanzelfsprekend ook als u meer wilt weten over de STAG of gebruik wilt maken van haar kennis en (of) diensten.

15 14

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Digitale nieuwsbrief

Digitale nieuwsbrief Nummer 2 eenentwintigste jaargang december 2014 Digitale nieuwsbrief Stichting Adviesgroep Gehandicapten Abcoude-Baambrugge www.stagabcoude.nl nieuws@stagabcoude.nl Stichting Adviesgroep Gehandicapten

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48 dinsdag, 30 maart 2010 10:38 Laatst aangepast donderdag, 05 februari 2015 08:48 De Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013?

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? Hans van der Knijff programma Stand van zaken landelijke politiek Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg Zorgzwaartepakketten Overheveling begeleiding en kortdurend

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

VOORSTEL Het Wmo beleidsplan (De Beakens fersette, ek yn de Wmo) voor De Friese Meren vaststellen.

VOORSTEL Het Wmo beleidsplan (De Beakens fersette, ek yn de Wmo) voor De Friese Meren vaststellen. RAADSVERGADERING VAN 31 OKTOBER Agendapunt: Correspondentienummer: ra1200074 Datum voorstel: 1 oktober Bijlagen: Wmo beleidsplan De Friese Meren 2013-2016 Reactie Wmo adviesraden, OSS en maatschappelijk

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente stimuleert inwoners om langer

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht www.utrecht.nl Hebt u hulp bij het huishouden van de thuiszorg? een rolstoel of scootmobiel nodig? een pasje

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

Kanteling Wmo iedereen doet mee

Kanteling Wmo iedereen doet mee Kanteling Wmo iedereen doet mee Compensatieplicht en Kanteling - Onze visie op de Wmo Compensatieplicht en Kanteling Onze visie op de Wmo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een brede participatiewet

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek 2013 regeerakkoord Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg en pgb Zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties

Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties AVI-nieuwsbrief 7 (24 juli 2012) Adviseurs Versterking Wmo ondersteunen bij beleidsbeïnvloeding Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties Geachte Het uitstel

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Vervoersmogelijkheden voor. gehandicapten zieken en ouderen

Vervoersmogelijkheden voor. gehandicapten zieken en ouderen Vervoersmogelijkheden voor gehandicapten zieken en ouderen Deze brochure geeft informatie over vervoersmogelijkheden voor gehandicapten, zieken en ouderen in Krimpen aan den IJssel Inhoud Wmo-vervoer Belbus

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Zorgvoorzieningen vallen deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorgverzekering. Dit maakt het lastig

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff november 2013 Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek Regeerakkoord/zorgakkoord/beleidsbrief 25 april/begroting 2014/herfstakkoord

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: Agendapunt: No. /'09 Dokkum, ONDERWERP: Wmo Verordening 2014 SAMENVATTING: De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht De zorgvraag in Nederland stijgt. De toename is zodanig, dat de overheid aangeeft de zorg anders te moeten organiseren. Anders houden we de zorg in Nederland

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

Algemene tegemoetkoming

Algemene tegemoetkoming INFORMATIE 2010 Algemene tegemoetkoming Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) CAK Sinds 2009 voert het CAK een aantal taken binnen de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Onderwerp: Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer.

Onderwerp: Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer. Nummer: 8a. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 6 maart 2012 Aanleiding De Wet maatschappelijke

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

Aan De leden van de programmacommissie

Aan De leden van de programmacommissie Aan De leden van de programmacommissie Utrecht 16 mei 2012 Kenmerk: 12-0114/RS Betreft: Advies verkiezingsprogramma Inlichtingen bij: CG-Raad, Rolf Smid (06) 207 447 67 en Platform VG, Xandra van der Swan

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Deze brochure geeft informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze brochure krijgt u informatie over de volgende onderwerpen. Inhoud Wat is

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2011-2012 (april) 1. Inleiding a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2011 a. Extern overleg b. Uitgankelijkheid c. Politiek

Nadere informatie

Ondersteuning & Zorg door de gemeente Wat gaat er veranderen?

Ondersteuning & Zorg door de gemeente Wat gaat er veranderen? Ondersteuning & Zorg door de gemeente Wat gaat er veranderen? Algemeen November 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Onze 180 leden in beeld 2 Ons Doel: De Inclusieve Samenleving Op voet

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat moet?

1. Inleiding. 2. Wat moet? 1. Inleiding Inwoners van onze gemeente hebben behoefte aan een centrale plek van waaruit informatie, advies, ondersteuning en begeleiding wordt geboden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deze vaststelling

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten?

Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten? Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten? Terugkomdag vrijwillige ouderenadviseurs Bergschenhoek, 6 oktober 2011 René Korse, beleidsmedewerker Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

INDIVIDUELE VOORZIENINGEN

INDIVIDUELE VOORZIENINGEN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (Wmo) Uitgave van de gemeente Heemstede, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bennebroek,

Nadere informatie

Brochure. Vervoer. voor gehandicapten, zieken en ouderen

Brochure. Vervoer. voor gehandicapten, zieken en ouderen Brochure Vervoer voor gehandicapten, zieken en ouderen Deze brochure geeft informatie over vervoersmogelijkheden voor gehandicapten, zieken en ouderen in Krimpen aan den IJssel. Inhoud Wmo-vervoer Belbus

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting bij Besluit maatschappelijke ondersteuning Putten 2016

Artikelsgewijze toelichting bij Besluit maatschappelijke ondersteuning Putten 2016 *548423* Bijlage BBV Artikelsgewijze toelichting bij Besluit maatschappelijke ondersteuning Putten 2016 Artikel 1 Begripsbepaling In de benoemde documenten staan alle begrippen reeds uitgewerkt. Voor de

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

De hoogte van de eigen bijdrage zou in een aantal gevallen niet in verhouding staan tot de omvang van de geleverde zorg.

De hoogte van de eigen bijdrage zou in een aantal gevallen niet in verhouding staan tot de omvang van de geleverde zorg. Memo Werkorganisatie van de gemeenten Van : Eric van Maaren (Beleidsadviseur Sociaal Beleid CGM) Aan : Commissie Burger gemeente Cuijk CC : Datum : 10 september 2015 Onderwerp : Her indicaties Pgb en eigen

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

Betreft: Advies Conceptverordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2009 Uitgebracht d.d. 31 juli 2008

Betreft: Advies Conceptverordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2009 Uitgebracht d.d. 31 juli 2008 Betreft: Advies Conceptverordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2009 Uitgebracht d.d. 31 juli 2008 De Adviesraad WMO Leiden spreekt zijn waardering uit niet alleen voor de wijze waarop

Nadere informatie

Van landelijk naar lokaal

Van landelijk naar lokaal Van landelijk naar lokaal Decentraliseren en particperen Wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente? 7 februari 2015 Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Overgang naar Wmo

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Nadere regel Wmo Gemeente Ede

Nadere regel Wmo Gemeente Ede Nadere regel Wmo Gemeente Ede Inhoud Inhoud 2 Hoofdstuk 1 - Inleiding 3 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (PGB) 3 Artikel 1. Tarief PGB Artikel 2. Hoogte PGB Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout!

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen Aartjan ter Haar Van: vcp@nieuwsbrief.programmavcp.nl namens Aandacht voor iedereen Verzonden: woensdag 8 mei 2013 14:17 Aan: Aartjan ter Haar Onderwerp: Aandacht voor

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Het Gehandicapten Platform Roermond Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, kort voor het in werking treden van de Wet Voorzieningen

Nadere informatie

Advies aan college van burgemeester en wethouders

Advies aan college van burgemeester en wethouders Advies aan college van burgemeester en wethouders Portefeuillehouder Mw. J. Schouwerwou, wethouder Registratie nr. Classificatie nr. Steller Ingrid Veenstra Onderwerp Wmo beleidsplan De Beakens fersette,

Nadere informatie

Van AWBZ naar gemeente Wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente?

Van AWBZ naar gemeente Wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente? Van AWBZ naar gemeente Wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente? 3 oktober 2014 Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Overgang naar Wmo en Jeugdwet Het proces van aanvraag

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2013

Nieuwsbrief december 2013 Bestuur PGZ tel.0180-319729 e-mail bestuur@pgzuidplas.nl website www.pgzuidplas.nl Nieuwsbrief december 2013 Nog enkele weken en dan is het jaar 2013 weer voorbij. U heeft het afgelopen jaar geen nieuwsbrieven

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland Wegwijzer in zorgland Is een en informatieve publicatie van Pagina 1 van 8 Ziekte in de familie geeft veel onrust en frustratie Soms voelt u zich als familie ongerust over de situatie rondom uw ouder(s).

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Oogvereniging Nederland Datum: 28 maart 2015 Locatie: buurtcentrum Morschwijck, topaaslaan 19, 2332 JC Leiden Door: Peter Waalboer Algemeen

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Dit probleem moet op termijn structureel opgelost worden. Op korte termijn is een tijdelijke oplossing nodig.

Dit probleem moet op termijn structureel opgelost worden. Op korte termijn is een tijdelijke oplossing nodig. BIJLAGE 2 TIJDELIJKE REGELING OV-CHIPKAART VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING 22 november 2010 Samenvatting Aan de landelijke en decentrale overheden en aan de vervoerders wordt gevaagd, om het mogelijk te

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan P/a Postbus 20 153OAA Wormeriand - 8 APR. Comeents Oostzaan Gemeentehuis ockadrcs Kerkbuurt 4, 1 511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

De Wmo Nu en straks. Aandachtspunten. Hans van der Knijff 6 oktober 2012

De Wmo Nu en straks. Aandachtspunten. Hans van der Knijff 6 oktober 2012 De Wmo Nu en straks Hans van der Knijff 6 oktober 2012 Aandachtspunten Stand van zaken landelijke politiek Zorg in natura en pgb Zorgzwaartepakketten Begeleiding en kortdurend verblijf wel /niet naar gemeente

Nadere informatie

Inspraak op de Wmo verordening Dalfsen

Inspraak op de Wmo verordening Dalfsen Inspraak op de Wmo verordening Dalfsen De Wmo raad is gevraagd om een advies uit te brengen op het nieuwe gekantelde Wmo beleid van de gemeente Dalfsen. Hiervoor is de verordening eind augustus 2012 toegestuurd.

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013

AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013 AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013 Beste lezers De decentralisaties komen steeds dichterbij. Gemeenten zijn druk met alle voorbereidingen. Want om de overgang in 2015 goed te kunnen maken, zou hun Wmo-beleidsplan

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2014

Zorgverzekeringen 2014 Zorgverzekeringen 2014 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: o Over Consumind o Basiszorgverzekering o Wijzigingen basispakket 2014 o Natura of vrije zorgkeuze polis o Top 5 meest gestelde

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Reactie/advies: WMO-raad Uden Om alle reacties uit 12 gemeenten samen te kunnen brengen, wordt u verzocht om gebruik te maken van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering van : Agendanummer : Onderwerp : Wmo Beleidsvisie Programma : Met elkaar voor elkaar

Raadsvoorstel. Vergadering van : Agendanummer : Onderwerp : Wmo Beleidsvisie Programma : Met elkaar voor elkaar Raadsvoorstel Vergadering van : Agendanummer : Onderwerp : Wmo Beleidsvisie 2013-2016 Programma : Met elkaar voor elkaar Voorstel De Wmo Beleidsvisie 2013-2016 Samen Sterk! vaststellen. Voorstel in het

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie