Nieuwsbrief Stichting Adviesgroep Gehandicapten Abcoude-Baambrugge INHOUD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Stichting Adviesgroep Gehandicapten Abcoude-Baambrugge INHOUD"

Transcriptie

1 Nummer 1 1. van de voorzitter 2. mededelingen bestuur 3. VCP presenteert eenvoudig boekje over Wmo 4. Interview met Erika Spil, wethouder DRV, over de Kanteling 5. Nuttig om te weten 6. Wie kan er met u mee naar het ziekenhuis??? 7. Domotica 8. Uitkleden basispakket fysiotherapie werkt averechts jarig huwelijksfeest Gerard van Luyn 10. Tijdelijke regeling OV-chipkaarachttiende jaargang juni 2011 Nieuwsbrief Stichting Adviesgroep Gehandicapten Abcoude-Baambrugge INHOUD pag. 2 pag. 3 pag. 4 pag. 5 pag. 8 pag. 10 pag. 11 pag. 12 pag. 13 pag. 13

2 VAN DE VOORZITTER Inmiddels behoren Abcoude en Baambrugge alweer een half jaar bij de gemeente De Ronde Venen. In en rond het voormalige gemeentehuis in Abcoude zijn de activiteit en de levendigheid waar wij zo aan gewend waren verdwenen. Voor gemeentelijke zaken dienen de burgers nu naar Mijdrecht te gaan. Vooral voor mensen die niet zo mobiel zijn is dit een behoorlijke onderneming. De pendelbus die zes maanden op proef heeft gefunctioneerd wordt weer opgeheven zodat men op het reguliere vervoer (de regiotaxi en het openbaar vervoer) is aangewezen. Er zijn meer ontwikkelingen die het leven van mensen met een handicap moeilijker maken. Het kabinet gaat bezuinigen op de zorg. Er wordt flink bezuinigd op het persoonsgebonden budget (Pgb). Ook de geplande bezuinigingen op de WTCG, de sociale werkvoorziening en de AWBZ bedreigen de zelfstandigheid en financiële situatie van mensen met een beperking. De STAG maakt zich zorgen over deze bezuinigingen, die ook nu weer de zwakke groepen in de samenleving raken. Waar mogelijk zullen wij onze invloed via de Wmo-raad aanwenden om de gemeentelijke regelingen zo veel mogelijk in stand te houden. In de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door de gemeente gaat er volgend jaar veel veranderen omdat het denken en werken van de gemeente veranderd wordt; men gaat vraaggericht werken in plaats van aanbodgericht (de Kanteling). De STAG hoopt dat dit, ondanks de ook bij de gemeenten geplande bezuinigingen, tot nog beter passende voorzieningen zal leiden. In dit nummer van OverSTAG hebben wij een interview opgenomen met de wethouder van de gemeente DRV, mevrouw Erika Spil, die over deze Kanteling vertelt. Wij wensen de gemeente veel succes met het invoeren van de wijzigingen in de uitvoering van de Wmo. 2

3 Mededelingen bestuur 1) Er is met name de laatste weken veel onrust n.a.v. de bezuinigingsplannen van de regering in het kader van de AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten). In de AWBZ is er een forse overschrijding van de kosten voor PGB (persoonsgebonden budget). Het belangrijkste doel van de regering is om de stijging van deze uitgaven te beperken. De AWBZ vergoedt het verblijf in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicapteninstellingen. Wie hiervoor een indicatie krijgt (ofwel recht op deze zorg) kan ook kiezen voor een PGB en zelf de zorg regelen. De staatssecretaris ( Marlies Veldhuijzen van Zanten- Hyllner) heeft de toezegging gedaan,dat deze groep het recht behoudt op een PGB, dus hun budget. De kans is echter groot dat een fors deel van de overige PGB budgethouders wel gekort worden. Een groot aantal van hen zal worden verwezen naar het Wmo-loket van de gemeente. Het is bekend dat ook de gemeenten gaan bezuinigen en de indicaties strakker gaan hanteren. Wij maken ons ernstig zorgen over deze ontwikkeling en zullen e.e.a. nauwgezet blijven volgen. 2) Ook de gemeenten moeten gaan bezuinigen. In het Coalitieakkoord en in het beleidsplan heeft de gemeente De Ronde Venen al aangekondigd om de komende jaren ongeveer vier miljoen euro te gaan bezuinigen. Ook op subsidies wordt er bezuinigd, dit heeft ongetwijfeld ook gevolgen voor de STAG, hoewel wij een klein bedrag aan subsidie per jaar ontvangen. Dit bedrag wordt met name besteed aan het maken van de Overstag en de portokosten voor het verzenden hiervan. 3) Sinds 1 januari is er geen Wmo raad meer voor de gemeente Abcoude. Er is een nieuwe Wmo-raad benoemd voor gemeente De Ronde Venen. Wij hopen en vertrouwen erop dat er de komende jaren een goede samenwerking is met deze nieuwe raad. 4) Pendelbusdienst stopt binnenkort. In de maand juni kunnen inwoners nog gebruik maken van de pendelbusdienst, daarna eindigt het contract met Connexxion. Sinds 1 januari rijdt op afspraak een pendelbus via Baambrugge en Abcoude naar Mijdrecht. De gemeente heeft voor een half jaar een contract met Connexxion, waarbij na evaluatie van de bezoekersaantallen de contractverlenging bekeken zou worden. Aangezien het aantal gebruikers gering is, stopt de gemeente met de pendelbusdienst. 3

4 VCP presenteert eenvoudig leesbaar boekje over de Wmo Met de Wmo doet iedereen gewoon mee Zo n anderhalf miljoen mensen hebben moeite met lezen en schrijven. Zij ondervinden belemmeringen bij het lezen van lectuur, websites en informatieborden. Hierdoor blijven zij onnodig aan de kant staan. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is belangrijk voor mensen met beperkingen. In de Wmo staat hoe gemeenten moeten zorgen dat mensen met een handicap gewoon mee kunnen doen. Bijvoorbeeld door hulp bij het huishouden of hulp bij het omgaan met geld. Maar ook door een rolstoel te verstrekken of taxivervoer op maat. Er wordt veel over de Wmo gepubliceerd. Toch is er maar weinig Wmo-informatie voor mensen die moeilijk lezen. Daarom schreef VCP een eenvoudig leesbaar boekje over de Wmo. In het boekje staat hoe mensen hulp kunnen vragen bij de gemeente en hoe zij mee kunnen praten over de Wmo. Toegankelijke informatie: Het boekje Met de Wmo doet iedereen gewoon mee is gemaakt voor mensen die moeite hebben met lezen en begrijpen. Mensen met verstandelijke beperkingen hebben meegelezen en geadviseerd. Het boekje bevat korte zinnen, grote letters, verhelderende illustraties en pakkende voorbeelden. Het boekje is helaas alleen digitaal te verkrijgen. Downloaden kan via 4

5 Interview met Erika Spil, wethouder van de gemeente De Ronde Venen over de Kanteling in de Wmo. - Wilt u zich even voorstellen? Wie bent u, wat is uw functie bij de gemeente De Ronde Venen? Mijn naam is Erika Spil, ik ben sinds de gemeentelijke herindeling (1 januari 2011) wethouder. Binnen het college van Burgemeester en Wethouders heb ik samenleving, jeugdbeleid en ouderenbeleid, onderwijs, sociale zaken, kunst en cultuur in mijn portefeuille. - Bij de Wmo wordt gesproken over de Kanteling. Wat is de Kanteling? De Kanteling gaat over de manier waarop we in De Ronde Venen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gaan uitvoeren. De term de Kanteling is voor het eerst door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gebruikt om daarmee de omslag van aanbodgericht werken naar vraag- en resultaatgericht werken in de Wmo aan te duiden. In De Ronde Venen stellen we de inwoner centraal, dat past goed bij het gedachtegoed van de Kanteling. Om een beeld te krijgen van wat iemand echt nodig heeft en hoe je dat het best kunt organiseren, is het noodzakelijk om met de inwoner die problemen ervaart, in gesprek te gaan. Tijdens dat eerste gesprek zoeken we naar de vraag achter de vraag. Eerst kijken we naar welke problemen iemand zelf kan oplossen of met behulp van de mensen in zijn of haar omgeving. Lukt dat niet, dan is de volgende stap om te zien of we binnen de gemeente een oplossing kunnen vinden in het aanbod van algemene voorzieningen, zoals het welzijnswerk. Dat neemt niet weg dat voor veel mensen toch een individuele voorziening nodig blijft. Bovendien willen we met de Kanteling een nadere invulling van het compensatiebeginsel in de Wmo bereiken, meer gericht op resultaten. De Wmo is een raamwet, dat wil zeggen dat sommige begrippen niet (helemaal) zijn ingevuld. Dat is ook het geval met het compensatiebeginsel, artikel 4 van de Wmo. Door goed te beschrijven wat we met de maatschappelijke ondersteuning willen bereiken, weten inwoners ook wat zij van de gemeente mogen verwachten. - Hoort de Kanteling bij een goede uitvoering van de Wmo, die erop gericht is om mensen te laten participeren in de samenleving? Dat is precies waar de Kanteling over gaat. 5

6 - Waarom is de Kanteling er dan nu pas? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft pas sinds kort een duidelijke formulering over wat de Kanteling precies inhoudt, wat er van gemeenten verwacht wordt en wat de financiële kaders hiervan zijn. Daarnaast past de Kanteling binnen de visie van het college. Ons college verwacht van inwoners en ondernemers een actieve houding. In het beleidsplan hebben wij geschreven dat we een gemeente willen zijn die inzet op sociale samenhang en onderlinge betrokkenheid tussen en in de kernen met als doel dat iedereen aan de samenleving mee kan doen, uitgaand van de eigen verantwoordelijkheid van de inwoner. Dat willen we ook met de Kanteling bereiken. Daarom gaan we nu met veel energie dit veranderingsproces in. - Wat verandert er in de praktijk voor de Wmo cliënten? Krijgen zij meer of minder voorzieningen of andere voorzieningen? Dat kun je zo niet zeggen. De bedoeling van de Kanteling is uit te gaan van de vraag van de inwoner. Iedere vraag wordt individueel bekeken en er is veel ruimte voor vraagverheldering. Wat er verandert is dat de gemeente niet automatisch met een aanbod komt, maar dat gekeken wordt of de oplossing ook in de eigen kracht van de inwoner gevonden kan worden of in zijn of haar directe sociale omgeving. Ik verwacht dat cliënten daardoor juist gaan krijgen we ze echt nodig hebben. - Verandert er iets aan de bestaande voorzieningen waar mensen al gebruik van maken? Bij een verlenging of vervanging van een bestaande voorziening zal de vraag op een gekantelde werkwijze worden behandeld. Dit kan dus betekenen dat er iets wijzigt qua verstrekte voorziening. Wat blijft is dat de mensen gecompenseerd worden in hun sociale zelfredzaamheid, maar wellicht met een andere voorziening dan men gewend is. - Kan iemand in de toekomst bijvoorbeeld gemakkelijker een elektrische fiets als voorziening krijgen of andere zaken die nu nog niet verstrekt worden? Omdat door de Kanteling een nieuw aanbod ontstaat, waarin de gemeente en de partnerorganisaties beide een inbreng hebben, verwacht ik dat mensen in de toekomst inderdaad voorzieningen kunnen krijgen, die nu nog niet verstrekt worden. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan hulp bij een gezonde financiële huishouding, iets waarvoor we nu met de welzijnsstichting een aanbod aan het creëren zijn. Of dat dan ook betekent dat iemand gemakkelijker een elektrische fiets kan krijgen kan je niet automatisch zeggen. Het gaat er niet om dat mensen gemakkelijker iets kunnen krijgen, maar dat ze krijgen wat ze echt nodig hebben. - Wanneer zal de Kanteling in de praktijk van de Wmo-uitvoering merkbaar zijn? Wij zijn van plan om in het najaar van 2011 experimenten met de nieuwe werkwijze te starten. 6

7 Vanaf dan kunnen inwoners al iets van de Kanteling gaan merken. We verwachten aan het eind van 2012 alle aanvragen volgens de gekantelde aanpak te behandelen. - Komt er een nieuwe Wmo verordening? Zo ja, waar kan men die lezen/raadplegen. Ja, er komt een nieuwe Wmo verordening. We verwachten die na de zomer van 2012 officieel te kunnen laten vaststellen door de gemeenteraad. Lezers die een idee over de inhoud willen krijgen, kunnen via: zien hoe de Vereniging van Nederlandse Gemeenten denkt over de nieuwe modelverordening. Ik verwacht dat onze verordening in grote lijnen hierbij zal aansluiten. - In de huidige Wmo staan 9 prestatievelden centraal. Blijven deze prestatievelden bestaan? Ja, de prestatievelden blijven bestaan, de hele Wmo-wetgeving blijft overeind. Maar er is wel veel in beweging op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning en participatie. De hele jeugdzorg gaat de komende jaren op de schop, gemeenten krijgen een centrale rol. Ook in de AWBZ verandert veel: begeleiding van mensen met psychische en verstandelijke beperkingen, wordt een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Veel extra taken, die vragen om een eigen expertise. En in tijden van bezuinigingen moet dat allemaal met minder geld. Via de Kanteling hopen we (ook) daarop beter voorbereid te zijn. 7

8 Nuttig om te weten: - Op leest u over speciale regelingen voor mensen met een handicap of een chronische ziekte, die extra kosten moeten maken voor bijvoorbeeld diëten, vervoer, kleding, medicijnen, extra hulp. - Op kunt u terecht voor handige producten die u kunnen helpen beter om te gaan met een beperking. Ook over mogelijke vergoeding, de prijs, de verkrijgbaarheid en de precieze afmetingen Verhuizen of woning aanpassen? - Door invaliditeit of ouderdom staat u voor de keus: verhuizen of aanpassing van uw woning. U wilt toch wel graag in uw eigen huis blijven, maar de tijd dat aanpassingen vrij gemakkelijk te krijgen waren is voorbij. U kunt uiteraard altijd advies vragen aan uw gemeente via het serviceloket Yourhome. U kunt echter ook eerst een onafhankelijk advies krijgen. U kunt hiervoor terecht bij Servicebureau Gemeenten/ Leefomgeving, Larikslaan 2, 3833 AM Leusden, telefoon: Een andere mogelijkheid is lid te worden van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie, de Ango. Daar heeft men gespecialiseerde kennis in huis van de regels en wetten, waar u mee te maken krijgt. Maar ook advies over de praktische afwikkeling is bij hen in goede handen. Lidmaatschap per jaar: 45,- Informatie op internet: Telefoon Door een ongeluk of ziekte kunt u plotseling de trap niet meer op. Wist u dat installateurs van invalidenliften nu ook liften verhuren en dat u de huurprijs van de belasting af kunt trekken? Waar is informatie te krijgen? Ga eens googelen op Trapliften voor Invaliden en u vindt alle fabrikanten op een rij. Tweedehands liften vindt u op Dat is een ingewikkelder zaak, want dan hebt u echt iemand nodig met verstand van zaken. Maar als u zo iemand vindt, kunt u heel goedkoop uit zijn. Vergeet bij aankoop niet een jaarlijkse post voor onderhoud en inspectie te begroten. Die zijn namelijk wettelijk verplicht. 8

9 Mystery guests testen Valys Consumentenplatform Yuub is een platform van en voor mensen met een beperking. Het platform heeft van vervoerder Connexxion de opdracht gekregen om de kwaliteit te testen van Valys. Yuub heeft daarvoor mystery guests als Valyspassagiers mee laten reizen in 3 regio s. Veel Valysreizigers klagen over te lange wachttijden, lange omwegen en een slechte bejegening. Yuub zal via deze actie de problemen op een rijtje zetten. De undercoveractie is gehouden in het laatste kwartaal Yuub zal verder contacten leggen met de Connexxion Academie, die verantwoordelijk is voor de kwaliteitscontroleurs bij deze vervoerder. Later wordt bekeken hoe en of Yuub na afloop van het project een vaste rol kan krijgen in de kwaliteitscontrole bij Connexxion. (bron: Wtcg test online Wtcg-test 2010 online beschikbaar: mensen met een chronische ziekte of handicap hebben jaarlijks gemiddeld 2000 euro extra zorgkosten. Een deel daarvan krijgen ze terug dankzij de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Of u daarvoor in aanmerking komt kunt u testen op : (bron: Aanzet nr.3, juni 2011) Richtlijnen medisch specialisten Bijna 30 wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten en de Orde van Medisch Specialisten openen een gezamenlijke website. Op de site www. kwaliteitskoepel.nl staan alle richtlijnen voor medische zorg vermeld. Artsen worden bij de behandeling van patiënten geacht zich aan deze richtlijnen te houden. De site is voor iedereen toegankelijk, maar voor veel mensen zullen de richtlijnen, vanwege de medische termen, moeilijk te begrijpen zijn. Rond november komen er per richtlijn samenvattingen bij te staan in gewoon Nederlands, zo hebben de initiatiefnemers laten weten. Volgens de initiatiefnemers laten ze met de site zien dat de artsen willen meewerken aan de openheid tussen dokter en patiënt. Het is de bedoeling dat er in de toekomst nog meer informatie via de site is op te zoeken. Dat kan de kwaliteit van het werk van artsen verbeteren. (Bron:Kassa 8 juni 2011) 9

10 Servicepunt en YourHome: Wie kan er met u mee naar het ziekenhuis?? U moet naar het ziekenhuis, maar u weet niet hoe u er komen moet. En eigenlijk zou u graag willen dat er iemand met u meegaat naar uw gesprek met de specialist. Het servicepunt brengt u graag in contact met een vrijwilliger die u naar het ziekenhuis brengt en als u dat wilt met u mee naar binnengaat. Deze vrijwilligers zijn mensen van de Zonnebloem, het Rode Kruis, de NPV of iemand die zich bij het servicepunt heeft opgegeven. Als u wilt, kunnen deze begeleiders u ook informatie geven over andere activiteiten van hun organisatie. Voor reiskosten wordt wel een vergoeding gevraagd. YourHome geeft dicht bij huis kosteloos informatie en advies over diensten en producten van de gemeente, Westhoek Wonen, Stichting de Baat, Stichting Tympaan, de Rabobank en verschillende andere organisaties, die actief zijn op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Telefoonnummer YourHome Openingsuren loket : maandag t/m vrijdag 8.30 uur uur (bron: VAR 31 maart 2011) 10

11 Domotica Er komen steeds meer technische snufjes voor de dagelijkse handelingen in huis. Ze worden domotica genoemd. Bijvoorbeeld: Een afstandsbediening om alle gordijnen in huis mee open en dicht doen. Een knop bij de voordeur waarmee u alle lichten in de huiskamer aan kunt doen. Een afstandsbediening om de ramen in huis mee te sluiten. De huizen met veel domotica heten slimme woningen of smart homes. Domotica zijn belangrijk voor mensen met een beperking: ze helpen u zelfstandig te blijven. Sommige slimme woningen hebben al een systeem van bewegingsregistratie. Wanneer u een bepaalde periode niet beweegt in de woning, gaat er automatisch een melding naar een alarmcentrale. Op die manier wordt voorkomen dat u na een val urenlang in uw woning blijft liggen zonder dat iemand het weet. Domotica zorgen dus ook voor extra veiligheid in de woning. Wilt u met eigen ogen zien wat er aan technische snufjes mogelijk is, dan kunt u terecht bij Stichting Smart Homes (www.smart-homes.nl). Deze organisatie heeft modelwoningen waar u domotica kunt bekijken en uitproberen. Ook elders in Nederland zijn domoticawoningen te vinden. Vraag ernaar bij uw gemeente. Op de website van Domotica Platform Nederland (www.domotica.nl) vindt u domotica-aanbieders. Daar kunt u voorbeelden vinden van wat er mogelijk is. U kunt uiteraard ook altijd advies vragen aan het serviceloket Yourhome (Adres: Kerkgaarde 5, 1391 MB Abcoude, tel , geopend van Ma t/m Vrij van 8.30 uur uur). 11

12 Uitkleden basispakket fysiotherapie werkt averechts Vandaag is bekend geworden dat de Minister van VWS het basispakket wil gaan beperken. Wie met bepaalde chronische klachten naar de fysiotherapeut gaat, moet de eerste 20 behandelingen zelf betalen, nu is dat nog 12. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) begrijpt dat er bezuinigd moet worden, maar is onaangenaam verrast over deze maatregel die volgens het genootschap averechts werkt. Juist kortdurende fysiotherapie is bewezen effectief bij chronische aandoeningen, draagt bij aan de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening en voorkomt duurdere vormen van zorg. Door alleen na de 20e behandeling vergoeding uit de basisverzekering te geven, geeft de Minister een volledig verkeerd signaal. Mensen moeten de behandelingen kunnen krijgen die zij nodig hebben en het is onjuist om deze pas na de 20ste behandeling te vergoeden uit het basispakket. Bas Eenhoorn, voorzitter van het KNGF: Het KNGF begrijpt dat er in deze moeilijke tijden kritisch gekeken wordt naar de omvang van het basispakket. Mensen de eerste 20 sessies fysiotherapie zelf laten betalen is echter een korte termijn oplossing. Deze maatregel heeft precies het tegengestelde effect van wat de Minister beoogt. De Minister legt een prikkel in het stelsel die juist tot extra en duur gebruik van zorg leidt. Deze maatregel levert op termijn aantoonbaar minder geld op dan de politiek zou willen. Wij zullen de Minister daarom een voorstel doen waarmee we evenveel bezuinigen op fysiotherapie, maar door een effectievere inzet van die fysiotherapie bovendien een grotere bezuiniging bereiken in de hele gezondheidszorg. Aantoonbaar effectief Bas Eenhoorn vervolgt: "Zoals recent onderzoek van het CVZ heeft aangetoond, is kortdurende en intermitterende (met tussenpozen) fysiotherapie aantoonbaar effectief bij deze aandoeningen. Daar zouden we ons beleid op moeten baseren." Onderzoek Het KNGF is extra verbaasd over de door de Minister aangekondigde maatregel, omdat de oorzaak van kostenstijgingen in de fysiotherapie helemaal niet is onderzocht. Daar liepen nu juist afspraken over en is een onderzoek naar gestart. De bevolking vergrijst en het aantal mensen met chronische aandoeningen stijgt ook sterk. Dat zijn logische verklaringen voor kostenstijgingen in de fysiotherapie. Omdat fysiotherapie én goedkoop is én bewezen effect heeft, en daardoor op andere terreinen gezondheidswinst en minder ziekteverzuim oplevert, zou de overheid er juist in moeten investeren. Fysiotherapie kost geen geld, fysiotherapie levert geld op. (bron: 12

13 Gerard van Luyn 60 jaar getrouwd Onlangs heeft Gerard van Luyn zijn 60-jarig huwelijksfeest gevierd. Gerard heeft in 1993 samen met Ria Visser ( ) de STAG opgericht. Wij wensen Gerard en zijn echtgenote nog vele gezonde huwelijksjaren toe. Wij, het bestuur van de STAG en de STAG-leden, zijn Gerard veel dank verschuldigd voor al het werk, dat hij gedurende vele jaren voor de mensen met een beperking in Abcoude en Baambrugge, heeft verricht. Tijdelijke regeling OV-chipkaart Binnenkort is de OV-chipkaart in veel regio's het enige geldige vervoerbewijs in het OV. Mensen met bepaalde beperkingen kunnen niet goed overweg met de OVchipkaart. Dit leidt tot grote problemen in gebieden waar nu alleen met de OVchipkaart wordt gereisd (Rotterdam en Amsterdam). Onlangs sprak de Tweede Kamer met de verantwoordelijke minister. Alle reden voor de CG-Raad en het Platform VG (van mensen met verstandelijke beperkingen) om een brief te schrijven aan de Tweede Kamer. Beide organisaties leggen in de brief uit dat veel mensen met verstandelijke beperkingen, dementie en visuele beperkingen slecht overweg kunnen met de OV-chipkaart. Tot voor kort konden zij nog zelfstandig reizen met de strippenkaart. Nu kan dat niet meer. Op termijn moeten deze problemen opgelost worden door onder andere verbetering van de apparatuur. Zodat foutmeldingen uitgesproken worden en in beeld gebracht en dat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen in- en uitchecken. Tot het zover is, is een tijdelijke oplossing nodig. Tijdelijke oplossing Een tijdelijke oplossing is een speciale OV-chipkaart waarmee men tegen een vast, laag tarief kan reizen. Deze tijdelijke oplossing is er al voor blinde en slechtziende OV-reizigers en deze oplossing moet dringend uitgebreid worden naar andere groepen die door hun beperking niet met de OV-chipkaart kunnen reizen. Het gaat om een groep van enkele duizenden reizigers. De minister schreef in een brief aan de Kamer dat zij dit helaas niet op korte termijn gaat doen. Wij adviseren belangenbehartigers van het Rocov in hun vervoersgebied te lobbyen voor de tijdelijke oplossing van een speciale OV-chipkaart. (bron: http//www.cg-raad.nl, 27 april 2011) 13

14 Stichting Adviesgroep Gehandicapten Op initiatief van een aantal burgers is in 1993, ter advisering en behartiging van de belangen van gehandicapten in Abcoude en Baambrugge opgericht de Stichting Adviesgroep Gehandicapten Abcoude Baambrugge (STAG). Zij onderhoudt op een zo breed mogelijk terrein contacten met desbetreffende verenigingen en organisaties en met het Provinciaal Gehandicaptenplatform Utrecht (PGU) en voorts met de 'gehandicapten platforms' in de regio. Daarbij is er een goed en regelmatig contact met de gemeente over zaken met betrekking tot de uitvoering van de WMO en het welzijn van mensen met een functiebeperking in het algemeen. De STAG geeft tweemaal per jaar een nieuwsbrief uit. Indien u hiervoor belangstelling hebt neem dan contact op met het secretariaat van de STAG: Th.de Leeuwlaan 1, 1391 CB Abcoude Tel Dit kan vanzelfsprekend ook als u meer wilt weten over de STAG of gebruik wilt maken van haar kennis en (of) diensten.

15 14

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

wel! magazine wel mag Sociale integratie: Het kan ook andersom! kwartaalblad van Zorgbelang Zuid-Holland hekel aan daklozen Stop ouderenmishandeling

wel! magazine wel mag Sociale integratie: Het kan ook andersom! kwartaalblad van Zorgbelang Zuid-Holland hekel aan daklozen Stop ouderenmishandeling CliEntenperspectief in zorg en welzijn kwartaalblad van Zorgbelang Zuid-Holland Sociale integratie: Het kan ook andersom! magazine wel mag jaargang 1 oktober 2011 nummer 2 IN DIT NUMMER infectiepreventie

Nadere informatie

AanZet. Goedkope polis kan je duur komen te staan

AanZet. Goedkope polis kan je duur komen te staan Nummer 6 December 2013 AanZet Goedkope polis kan je duur komen te staan En verder Van Rijn handhaaft verhoging Valys-kilometers Van Schoonheid in Schimmels tot (S)Cool on Wheels Paralympische sporters

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket Plan van aanpak Doorontwikkeling Wmo-loket December 2009 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Belangrijke ontwikkelingen... 5 2.1 Ontwikkeling van het Wmo-loket... 5 2.2 Klankbordgroep Informele Zorg...

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Eigen kracht in gemeente Leiden

Eigen kracht in gemeente Leiden Eigen kracht in gemeente Leiden Een exploratieve studie naar de opvattingen van ambtenaren in de Wmo- praktijk over het aanspreken van eigen kracht Lisanne Visser Nadine Raaphorst Jeannette Boiten Laurence

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Auditrapport. De kanteling in de WMO in de Gemeente Renkum. Tiziana van Boekel-Billé Henk Aalders Diana van Hal

Auditrapport. De kanteling in de WMO in de Gemeente Renkum. Tiziana van Boekel-Billé Henk Aalders Diana van Hal Auditrapport De kanteling in de WMO in de Gemeente Renkum Tiziana van Boekel-Billé Henk Aalders Diana van Hal 1 INHOUD INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1 Het toeleidingstraject tot ondersteuning in de gemeente

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 1/25 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008. Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota

Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008. Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008 Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Wmo-voorzieningen 7 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp...

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Wat wordt van burgers verwacht... 6 Zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving... 6 Verantwoordelijk tot indicatie

Nadere informatie