Borne, 1 maart 2011.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Borne, 1 maart 2011."

Transcriptie

1 Borne, 1 maart 2011.

2 Uw bief van Datum verzending Contactpersoon G. Marsman adres Postbus 200, 7620 AE Borne Ons kenmerk bijlagen telefoon Onderwerp Jaarverslag 2010 Voorwoord van de voorzitter: Geachte lezer van dit jaarverslag 2010 van het WMO-Platform Borne, Voor u ligt het jaarverslag 2010 van het WMO-Platform Borne. Wij willen u met dit jaarverslag inzicht bieden in en verantwoording afleggen over onze werkzaamheden in het verslagjaar Ons WMO-Platform Borne is in 2007 geïnstalleerd door het College van B&W om als onafhankelijk adviesorgaan gevraagd en ongevraagd adviezen te geven over alle zaken die betrekking hebben op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wet redeneert vanuit het oplossen van problemen en niet meer zo zeer vanuit de voorzieningen. Alle burgers, jong of oud, gezond of met beperkingen moeten kunnen winkelen, sporten of deel kunnen nemen aan sociale activiteiten. Lukt dit bijvoorbeeld niet vanwege handicap of door een sociaal of geestelijk probleem? Dan zoeken we samen naar oplossingen. De kern van de WMO is samenwerken. En in Borne werken organisaties en instellingen nauw samen met de gemeente. Het motto van de gemeente Borne met betrekking tot de WMO is: Niemand staat alleen! In dit jaarverslag 2010 besteden we aandacht aan: overzicht en evaluatie van onze activiteiten in 2010 de door ons uitgebrachte adviezen het financieel verslag 2010 ons werkplan 2011 Kijken we naar ons WMO-Platform dan zien we een groep zeer betrokken mensen die de belangen van hun achterban verdedigen, zonder daarbij het algemeen belang uit het oog te verliezen. Ook in 2010 is weer veel werk verzet door deze mensen. Het is een geweldige club om mee te mogen werken. De samenwerking met het College, met beleidsmedewerkers, met onze ambtelijke ondersteuner en met andere ambtenaren hebben we als positief ervaren en wij willen het komend jaar zeker weer ons steentje bijdragen om de goede samenwerking te continueren. Kortom: het was een goed jaar om op terug te kijken en daarom hierbij dank aan alle leden van ons WMO-Platform, het gemeentebestuur en ambtenaren van de gemeente Borne voor uw aller inzet om de WMO tot een succes te maken. Gerard Lohuis, voorzitter WMO-Platform Borne 10 maart

3 INHOUD: 1. INLEIDING pag UITGEBRACHTE ADVIEZEN AAN HET COLLEGE IN 2010 pag. 5, 6, ACHTERBANRAADPLEGING pag ZELFEVALUATIE EN ONTWIKKELING WERKWIJZE WMO-PLATFORM pag EVALUATIE VAN HET WERKPLAN 2010 pag. 10, FINANCIEEL VERSLAG 2010 pag SAMENSTELLING VAN HET WMO-PLATFORM 2010 pag. 13. BIJLAGEN: a. WERKWIJZE WMO-PLATFORM BORNE pag. 14, 15, 16. b. WERKPLAN WMO-PLATFORM 2011 pag

4 1. INLEIDING: Voor U ligt het Jaarverslag 2010 van het WMO-Platform Borne waarmee wij verantwoording afleggen voor onze adviesfunctie conform de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In dit verslag blikken we op hoofdlijnen terug naar de twee hoofdthema's die prominent aan bod zijn gekomen. Het betrof hier de thema's: 1. De in 2010 uitgebrachte formele adviezen aan het college, gevraagd of ongevraagd. In het kort volgt er een korte omschrijving van het beleidsterrein waarover advies is uitgebracht en het desbetreffende advies. 2. Zelfevaluatie en ontwikkeling werkwijze WMO-Platform Borne: Begin 2010 werd er een Zelfevaluatie ingevuld door het WMO-Platform Borne om met de uitkomsten en scores, uiterlijk eind 2010 tot een heldere omschrijving te komen van de Werkwijze van het WMO-Platform Borne met daaraan gekoppeld het Werkplan Tevens is het Werkplan 2010 geëvalueerd en de resultaten zijn terug te vinden in hoofdstuk 4. Tot slot is aan dit verslag in een bijlage de notitie Werkwijze en het Werkplan 2011 toegevoegd. Daarnaast zal in hoofdstuk 6 het financieel verslag 2010 worden toegevoegd. Tot slot vindt U een korte weergave van de ledenbezetting van het WMO-Platform Borne

5 2. UITGEBRACHTE ADVIEZEN AAN HET COLLEGE IN 2010: a. Reactie van het WMO-Platform ( ) op de nieuwe verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Borne 2010: Het betrof hier een aantal technische wijzigingen. Het Platform heeft middels deze brief helder geformuleerd dat men niet vooraf is geïnformeerd over de wijziging en men graag vooraf met de betrokken beleidsmakers van gedachten gewisseld had (conform art. 8 van de "Verordening WMO-Platform m.b.t. Wet maatschappelijke ondersteuning). Naast de vermelding een aantal inhoudelijke aspecten wordt in de brief het voorstel gedaan om de evaluatie en de uitvoering van de verordening nader te ontvangen en samen te bespreken. In onze februarivergadering heeft een beleidsambtenaar onze reactie puntsgewijs met het platform doorgenomen. Verder heeft de gemeente in hun antwoordbrief kenbaar gemaakt dat de belangrijkste wijzigingen betrekking hebben op de overgang van klassen en uren m.b.t. de aanbesteding Hulp bij het huishouden. Daarbij is het WMO-Platform betrokken, maar de beleidsmakers waren in de veronderstelling geweest dat men het WMO-Platform voldoende had geïnformeerd en door de ontstane tijdsdruk was het niet meer mogelijk het verdere proces te bespreken. De gemeente stelde duidelijk dat dit wel had gemoeten en men bood hiervoor excuses aan. Tot slot wordt er ingestemd met een hernieuwde afspraak om nader te spreken over de regelmaat van evaluatie. b. Gevraagd advies ( ) op de uitgangspunten van de aanbesteding Trapliften 2010: Het ging hier om een "Europese"aanbesteding die gezamenlijk met 12 Twentse gemeenten gedaan werd, Enschede en Hengelo deden niet mee. Geadviseerd werd om de inhoud ook met alle WMO-raden te bespreken middels het voorzittersoverleg. Na uitgebreid overleg met de desbetreffende ambtenaar hebben we positief gereageerd op het voornemen om gezamenlijk aan te besteden. Onze verbazing hebben we uitgesproken dat Enschede en Hengelo niet meedoen. Verder hebben we een aantal inhoudelijke aspecten kritisch benoemd. De gemeente heeft in haar antwoord aangegeven dat onze adviezen zijn verwerkt in het bestek voor de aanbesteding voor de trapliften. c. Gevraagd advies ( ) aangaande de "Beleidsnota Wet Participatiebudget 2010 gemeente Borne". Op 1 juli 2010 woonde een klein comité van het WMO-Platform samen met het WBB- Platform een bijeenkomst (georganiseerd door de gemeente Borne) bij over het participatiebudget, waarbij aan het eind van die meeting het verzoek aan ons werd medegedeeld om uiterlijk 15 juli 2010 een advies uit te brengen aangaande deze beleidsnota. Uiteindelijk kwamen op 12 juli een vijftal leden bijeen om een advies te formuleren. Samenvattend werd er een positief advies uitgebracht. Edoch betrof het hier 5

6 een startnotitie over inhoud en uitvoering in de periode , maar de wet Participatiebudget is al van kracht per 2009 (dus had de beleidsnota er toen al moeten zijn). Geconstateerd werd dat het geheel slechts een beschrijving is van al bestaande regelgeving en ingezet beleid op uitvoerend niveau voor 2010 en Volgens ons zou er meer aandacht besteed moeten worden aan nieuw beleid en ambities van de gemeente Borne. Tot slot hebben we nadrukkelijk opmerkingen geplaatst m.b.t. het proces richting besluitvorming en de betrokkenheid daarbij van het WMO-Platform. Men dient zich wel aan de wetgeving en de Verordening Cliëntenparticipatie te houden. Kortweg gezegd had men veel eerder de vraag dienen te stellen om schriftelijk advies te ontvangen van het WMO- Platform. De nota is door de gemeente Borne ingetrokken en de toezegging is gedaan dat er een nieuwe nota zal worden geschreven. Aan het einde van 2010 was nog niets gehoord over de toegezegde nieuwe nota. d. Gevraagd advies( ) aangaande Aanbesteding Regiotaxi Twente: Op 27 juli 2010 ontving het WMO-Platform het verzoek van het College om advies met betrekking tot de aanbesteding Regiotaxi Twente. Borne neemt hieraan deel met nog 6 andere gemeenten in navolging op een eerdere aanbestedingsronde met 7 andere Twentse gemeenten. Daartoe heeft de Regio Twente een evaluatie gehouden over de periode met alle betreffende gemeenten. Op basis van die uitkomsten werd een nieuw Plan van Eisen opgesteld in samenspraak alle betrokken Colleges van B&W. Om te komen tot een weloverwogen advies vond er in onze platformvergadering van augustus een overleg met de twee verantwoordelijke ambtenaren plaats. Op basis van de inhoud van dit overleg en intern beraad kwam het WMO-Platform tot een positief advies. Benadrukt werd de vraag of de Regio Twente in de afgelopen periode onderzoek heeft gedaan naar de werking van de wijzigingen die zij eerder heeft doorgevoerd op basis van die evaluatie en of dit tot een positief resultaat heeft geleid. Daarnaast zou het interessant zijn te weten hoe het met de klantentevredenheid staat onder de gebruikers van de regiotaxi. Tevens vroegen wij ons af in hoeverre het gebruik van de regiotaxi sinds de evaluatie in en de doorgevoerde wijzigingen is toe- dan wel afgenomen is. Het door ons uitgebrachte advies werd tevens toegezonden aan de Regio Twente. Over de afwikkeling van de aanbesteding zijn we (nog) niet op de hoogte (gesteld). e. Reactie op de brief Geheimhouding Europese aanbesteding ( ): N.a.v. de jaarlijkse ontmoeting met het College van B&W (op 25 mei 2010) werd in evaluatieve zin gesproken over de vraag waarom het noodzakelijk was t.a.v. de Europese Aanbesteding Hulp bij het Huishouden geheimhouding te betrachten. Hierover was eerder correspondentie uitgewisseld. Verzocht werd aan de desbetreffende ambtenaar uit te zoeken of en zo ja welk artikel uit het aanbestedingsrecht hierop van toepassing is. Middels een brief ( ) werd inhoudelijk en zakelijk antwoord gegeven en de gehanteerde procedure nader toegelicht. 6

7 Op basis van de bespreking over deze brief is er inhoudelijk door het WMO-Platform gereageerd om de eigen werkwijze en visie nader toe te lichten. Het WMO-Platform is conform de Wet WMO opgericht om de burgers inspraak te geven bij de beleidsvorming door de gemeente Borne, de procedure daartoe is vastgelegd in de Verordening Cliëntenparticipatie. De belangen van de burgers die door ons vertegenwoordigd worden, zijn altijd uitgangspunt en daarop wil het WMO-Platform ook beoordeeld worden. De uitgebrachte adviezen komen inhoudelijk zeer zorgvuldig tot stand. Het standpunt wordt door ons ingenomen dat wanneer het College van oordeel zou zijn dat de adviezen van het WMO-Platform bepaalde ondernemers zou bevoordelen en niet de belangen van de burgers deze adviezen zonder meer terzijde kunnen worden geschoven en het zaak is om met elkaar in gesprek te gaan. Een bestek en programma van eisen vaststellen is bij uitstek een onderwerp waarbij de belangen van de burgers middels het advies van WMO-Platform tot zijn recht komt. Een bestek is een lijst van eisen en het is niet goed voor te stellen op welke manier het bespreken van dit bestek in het WMO-Platform de ene ondernemer meer zou kunnen bevoordelen dan de andere. Het is de ondernemer die aan de gestelde eisen moet voldoen. Tijdens het periodieke overleg met de Wethouder (25 november 2010) is er door en met het DB o.a. inhoudelijk goed gesproken over de mening en het functioneren van het WMO- Platform bij de adviesbevoegdheid bij Aanbestedingen. Over en weer werd niet getwijfeld aan ieders integriteit en werkwijze. 7

8 3. ACHTERBANRAADPLEGING: Mede door de herbezinning op de werkwijze van het platform en de wisselingen in het DB heeft er dit jaar geen achterbanraadpleging plaatsgevonden middels een jaarlijkse themabijeenkomst. 8

9 4. ZELFEVALUATIE EN ONTWIKKELING WERKWIJZE WMO-PLATFORM BORNE: Gedurende het gehele jaar 2010 is er binnen elke vergadering gestructureerd aandacht besteed aan Scholing en Deskundigheidsbevordering. Aan het begin van het jaar werd door het WMO-Platform besloten dat onder leiding van de voorzitter er een Scholingsplan geformuleerd werd om uiteindelijk te komen tot een nota Werkwijze WMO-Platform Borne en het Werkplan WMO-Platform Om deze doelen te bereiken werd binnen elke vergadering Scholing geagendeerd. Om te komen tot een persoonlijke inbreng van ieder lid werd er met regelmaat "huiswerk" opgegeven. Uitgangspunt werd een door een ieder ingevulde zelfevaluatie, waardoor er inzicht werd verkregen in een ieders drijfveren, doelstellingen en ook vragen. Tijdens een centrale "Heidag" in de zomer van 2010 werden bevindingen en resultaten gepresenteerd en kwam de Wet WMO nader aan de orde. Tevens werd er onderzoek gedaan naar de werkwijze en werkplannen van andere WMO-raden in den lande. Uiteindelijk werden 4 werkgroepen samengesteld: 1: Missie, visie en strategie 2: Betrokkenheid en participatie 3: Communicatie 4: Achterban 5: Deskundigheidsbevordering De uitkomsten van de beraadslaging van deze werkgroepen werden uiteindelijk verwoord in de Beschrijving Werkwijze van het WMO-Platform Borne. Tot slot werd aan het eind van het jaar het Werkplan 2011 gepresenteerd en vastgesteld. Inmiddels is ook het Werkplan 2010 geëvalueerd. De resultaten vindt U in het volgende hoofdstuk. De nota Werkwijze van het WMO-Platform Borne en het Werkplan 2011 is als bijlage toegevoegd. 9

10 5. EVALUATIE VAN HET WERKPLAN 2010 WMO-PLATFORM BORNE: A. Evaluatief: 1. We toetsen de beleidsvoornemens, zoals beschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning en in het WMO-beleidsplan Het Neje Noaberschap, op hun voortgang (is het beleidsplan WMO-proof?). B. Beleidsontwikkeling: 2. Vanuit dat huidige beleidsplan denken we na over de visie voor Borne voor de komende jaren: a. we hebben aandacht voor alle prestatievelden maar in het bijzonder ook voor de positie van de zwakkeren in onze (lokale) samenleving b. als gevolg van de economische crisis en de rijksbezuinigingen moet ook de gemeente Borne bezuinigen c.q. efficiënter/slimmer/anders met budgetten van de burgers omgaan. Dat heeft gevolgen voor de begroting die is besproken binnen de gemeente. Een en ander heeft (nog) geen gevolgen voor de WMO. In dat kader willen we de vinger aan de pols houden en meedenken om de bezuinigingen buiten de WMO-deur te houden c. in het kader van de WMO moet verder vorm worden gegeven aan het compensatiebeginsel in de WMO. Er is een kanteling nodig in beleid: er moet een verschuiving plaatsvinden van de claimgerichte praktijk naar een vraaggestuurde dienstverlening (compensatie en participatie) waarbij de burger die een beroep doet op de WMO met zijn of haar vraag centraal staat. Daarbij staan behoud van de eigen regie, zelfredzaamheid en zelfoplossend vermogen voorop. Wij willen deze kanteling van beleid binnen onze gemeente op de voet volgen d. onze achterbanraadplegingen worden doelgerichter naar de verschillende prestatievelden e. we verbeteren de externe communicatie en werken aan een effectief PR-beleid van ons WMO-Platform: PR-nota, Het beleidsplan heeft wel steeds op de achtergrond aandacht gehad maar is niet agendapunt geweest of door ons geëvalueerd. Het is meer gebruikt als naslagwerk, met de vinger aan de pols. In de vergaderingen hebben alle prestatievelden aandacht gekregen, mede geaccentueerd door de leden van ons Platform die een bepaald prestatieveld in portefeuille heeft. We hebben ons regelmatig op de hoogte laten houden van de door de gemeente te zetten en gezette stappen. Daartoe hebben we in elke vergadering een beleidsambtenaar uitgenodigd. De verschillende beleidsambtenaren die we in onze vergaderingen hebben uitgenodigd hebben ons uitvoerig geïnformeerd over de aanpak binnen de gemeente Borne, waardoor ons helder werd dat de kanteling in beleid binnen de gemeente Borne absoluut heel goed in gang is gezet. We hebben in onze achterbanraadpleging weliswaar meerdere prestatievelden bereikt, maar hebben nog niet de stap gezet doelgerichter te werken met de verschillende prestatievelden. De in hoofdstuk 3 van dit jaarverslag genoemde en geïnstalleerde werkgroepen, waaronder communicatie, zijn nog druk 10

11 website beter benutten, nieuwe flyer en meer informatie via o.a. De Bornse Courant, kortom: meer (naams)bekendheid bij de burgers f. we werken aan een verdere bundeling van krachten van WMO-raden en een gezamenlijk optreden naar de overheden. C. Intern: 3. We werken aan een nadere standpuntbepaling over visie en strategie van ons WMO-Platform 4. We doen onderzoek naar de wenselijkheid van uitbreiding van ons aandachtsgebied naar andere prestatievelden zoals verslavingszorg en jeugd 5. Ondersteuning, scholing en deskundigheidsbevordering van de leden van ons WMO-Platform wordt geïntensiveerd 6. Er vindt regelmatig overleg plaats met beleidsambtenaren over de verschillende ontwikkelingen binnen alle prestatievelden. Daartoe nodigen we deze ambtenaren ook uit in onze vergaderingen in het WMO-Platform 7. Er is periodiek overleg met het College van B&W en de portefeuillewethouder (conform Verordening Cliëntenparticipatie, art. 11). doende om uitvoering te geven aan de verbetering van de externe communicatie. Eerst willen we intern alles goed hebben afgesproken voordat we de volgende externe stappen zetten. Het voorzittersoverleg van de verschillende Twentse WMO-raden groeit steeds meer in zijn samenwerking. Het vraagt tijd maar we zijn op de goede weg. We hebben visie en strategie helder verwoord in onze Werkwijze. Het onderzoek is nog niet afgerond maar in het voorjaar 2011 zal besluitvorming plaatsvinden. Door activiteiten als zelfevaluatie en beschrijving van onze werkwijze is dit onderdeel punt van aandacht in In elke vergadering is een beleidsambtenaar aanwezig om met ons een bepaald onderwerp te bespreken. Dat verloopt naar wederzijdse tevredenheid uitstekend. Ook dit overleg vindt volgens planning periodiek plaats en ook daarover zijn we erg te spreken. 11

12 6. FINANCIEEL VERSLAG 2010: Budgetoverzicht WMO platform 2010 periode uitgaven budget credit saldo 2.500,00 1e kwartaal decl Onkosten studenten en postzegels - 73,12 decl i.v.m. reiskosten - 14,10 decl i.v.m. gemaakte onkosten onderzoek - 190,12 2e kwartaal decl bloemen voor secretaris - 12,50 decl lunch heidag 1 juni 25, ,50-35,98 3e kwartaal rekening boeket bezorgd voor Platformlid - 16,04 decl i.v.m. reiskosten - 69,46 contributie Koepel Wmo-raden - 9,00 4e kwartaal decl i.v.m. reiskosten - 4,80 decl i.v.m. onkosten blijf mobielbeurs - 5,20 decl i.v.m. reiskosten - 11,65 vergoeding printkosten leden (9 x 25,=) - 225,00 decl i.v.m. afscheidspresentje Platformlid - 12,49 decl i.v.m. reiskosten - 119,84 kerstattentie - 135, saldo 1.565,70 Kostenplaats/kostensoort: DBH /

13 7. SAMENSTELLING VAN HET WMO PLATFORM BORNE 2010: - Dhr. G.J.M. (Gerard) Lohuis, voorzitter en lid van het DB - Dhr. A.A. (At) Veerman, vicevoorzitter en lid van het DB - Mevr. M.J.C. (Marianne) Stevelink, secretaris en lid van het DB tot juni Dhr. G. (Gerrit) Marsman, secretaris en lid van het DB na juni Dhr. B. H. (Henk) Kraaijenbrink - Mevr. A.S.M. (Tonny) van der Heiden - van Megen - Dhr. R. (Ronald) Kuipers - Dhr. R. (Remmelt) Veldman - Dhr. J. W. (Joan) Krukkert (t/m 31 december 2010) M.b.t. nadere informatie en persoonlijke presentatie van de leden van het WMO Platform Borne is er verwijzing naar de site en de gemeentesite 13

14 BIJLAGE A: Werkwijze WMO-raad 1 Borne Essentieel voor het functioneren van onze WMO-raad Borne is een heldere beeldvorming van de doelstelling en de invulling van onze werkzaamheden. Bepalend hierin zijn de missie en visie: waarom zijn we er en wat willen we bereiken. Daarnaast geven we aan hoe vanuit deze missie en visie onze werkzaamheden invullen. 1. Missie, visie en strategie WMO-raad Borne De WMO heeft als doel burgers in staat te stellen deel te nemen aan de samenleving. Alle burgers, jong of oud, gezond of met een beperking moeten mee kunnen doen. Meedoen betekent kunnen werken, winkelen, sporten of deelnemen aan allerlei sociale activiteiten. Als burgers door een beperking, sociale of geestelijke problemen of door geldgebrek niet kunnen meedoen in onze maatschappij moet de gemeente hier iets aan doen. De gemeente maakt plannen om de WMO uit te voeren. In de wet staat dat de gemeente de mensen die gebruik maken van de WMO (cliënten) betrekt bij het maken van deze plannen. Ook moet de gemeente de wensen en behoeften van de cliënten in kaart brengen en hun alle informatie verschaffen. Om dit goed te kunnen doen is er een WMO-raad opgericht. Missie: De WMO-raad ziet het als haar missie om, gevraagd of ongevraagd kwalitatief goed onderbouwd advies te geven over de WMO-beleidsontwikkeling en de uitvoering ervan aan de gemeente. De WMO-raad kijkt naar de kwaliteit en naar de keuzevrijheid van de cliënten. Maar de WMO-raad geeft ook de signalen door van belangengroeperingen en andere burgers die gebruik maken van de WMO. Visie: De WMO-raad gaat in haar denken en handelen uit van de volgende visie: Burgers doen actief mee in de samenleving en blijven dat ook doen, uitgangspunt is zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid; Een goede sociale samenhang (noaberschap), (in)formele netwerken en maatschappelijke binding zijn essentieel voor het vinden en behouden van zelfredzaamheid; Burgers dienen optimaal inspraak en invloed te kunnen uitoefenen op de leefbaarheid van hun directe omgeving. Daarmee worden ze minder afhankelijk. Deze inspraak moet in het beleid van de gemeente tot uitdrukking komen, waarbij onderlinge verschillen tussen kernen mogelijk moeten zijn; Maatwerk in de uitvoering van de WMO door de gemeente, de hulpvraag van de burger is het uitgangspunt waarbij de WMO het (financiële) kader is waarbinnen gehandeld wordt; Burgers moeten laagdrempelig toegang hebben tot het dienstverlenend apparaat met betrekking tot de WMO. Burgers moeten direct doorgeleid worden naar de plaats waar de hulpvraag beantwoord kan worden, specialistische kennis en 1 Momenteel geldt nog de naamgeving WMO-platform, maar we werken toe naar een naamsverandering en een daarbij behorende wijziging van de Verordening cliëntenparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning (van 14 december 2006). Vooruitlopend daarop hanteren we de naamgeving WMO-raad 14

15 vaardigheden bij medewerkers en een efficiënte structuur van het apparaat zijn daarbij een voorwaarde; Burgers dienen respectvol, persoonsgericht benaderd te worden, waarbij adequaat op de hulpverleningsvraag wordt ingegaan. Strategie: De WMO-raad voert de volgende strategie om haar missie te verwezenlijken: De WMO-raad ontwikkelt een eigen visie op het WMO-beleid van de gemeente en de beïnvloedingsrichting; De WMO-raad is proactief. Zij bepaalt zelf haar agenda en stelt zelf prioriteiten en speerpunten vast in haar rol als adviesraad; De WMO-raad adviseert gevraagd en ongevraagd; De WMO-raad evalueert op regelmatige basis zowel het door de gemeente gevoerde WMO beleid als haar eigen functioneren; De WMO-raad heeft een breed netwerk in de gemeenten en onder de burgers; De WMO-raad zorgt voor en efficiënte en effectieve communicatie met de gemeente, achterban en organisaties; De WMO-raad werkt samen met andere WMO-raden en wisselt ook informatie uit. 2. Betrokkenheid en participatie We hebben als WMO-raad een onafhankelijke positie ingenomen ten opzichte van de gemeente Borne. Toch hebben we dat bepaald niet strikt doorgevoerd, want we maken gebruik van de gemeentelijke vergaderfaciliteiten en bij de vergaderingen is ook een betrokken medewerkster en vast aanspreekpunt van de gemeente aanwezig die de verslagen maakt. Daarnaast maken we dankbaar gebruik van ambtelijke ondersteuning en laten we ons goed informeren en op de hoogte houden van ontwikkelingen op het terrein van WMO door de goede contacten die we onderhouden met zowel het College van B&W als alle voor de WMO werkzame ambtenaren. We zorgen voor duidelijke en korte lijnen (met alle betrokken ambtenaren en in het bijzonder met ons vaste aanspreekpunt) waardoor de onderlinge communicatie tussen de gemeente en onze WMO-raad over advisering, signalering en terugkoppeling van uitgebrachte adviezen goed is. Daarnaast is er met zowel de beleidsmedewerker WMO als met de verantwoordelijke wethouder regelmatig informatief overleg en afstemming. We streven er naar om, zonder onze onafhankelijkheid los te laten, een samenwerkende, proactieve adviesraad te zijn waarbij we uit gaan van onze eigen visie op het WMO-beleid van de gemeente en de beïnvloedingsrichting en waar de gemeente ons ziet als partner bij het ontwikkelen van beleid. Kijken we naar de participatieladder dan past daarbij onze adviserende rol waarbij op z n tijd ook soms sprake kan zijn van coproductie. We werken aan optimalisering van onze rol als behartiger van gebruikersbelangen en proberen daarbij vernieuwend te werk te gaan. Bij dit alles past ons betrokkenheid en participatie in een vroeg stadium van beleidsontwikkeling 3. Communicatie De doelgroepen binnen de Wmo waarmee we communiceren zijn verdeeld in externe doelgroepen en interne doelgroepen. Per doelgroep zal de doelstelling en de daaruit voorvloeiende boodschap, acties en middelen verschillen. Het resultaat moet zijn dat de 15

16 verschillende doelgroepen zich betrokken voelen en geïnformeerd zijn, goed op de hoogte zijn en indien gewenst bereid mee te werken. Externe doelgroepen zijn belangrijker in die zin dat de WMO voor hen is bedoeld. De interne betrokkenen zijn een belangrijke doelgroep, omdat hier de beleidsvorming, besluitvorming en uitvoering over de WMO wordt bepaald. Externe doelgroepen zijn onder meer: inwoners, huidige zorggebruikers, potentiële/ nieuwe zorggebruikers, mantelzorgers en vrijwilligers, welzijns- en zorgorganisatie, zorgverwijzers, media, kerken, achterbannen van de verschillende prestatievelden, andere bij WMO betrokken organisaties, etc. Interne doelgroepen zijn onder meer: betrokken beleidsambtenaren, Raadsleden, College van B&W. De stijl van de communicatiemiddelen die we gebruiken is open, direct en actief. De communicatie is informerend en concreet. Doel is om de communicatie-uitingen eenduidig, frequent en helder te laten verlopen. Er wordt geprobeerd om informatie te bundelen om een overload aan informatie te voorkomen. De informatie wordt afgestemd per doelgroep omdat niet iedere doelgroep dezelfde achtergrond heeft. De informatie moet toegankelijk, laagdrempelig en uitnodigend zijn. Het communicatietraject gebruiken we om de kennis, houding en gedrag van mensen te beïnvloeden met betrekking tot de WMO. We hebben een communicatieplan 2 om helder aan te geven op welke wijze wij communiceren met onze doelgroepen. Een eigen website maakt daarvan deel uit. 4. Achterban We handhaven onze achterbanraadplegingen in het voorjaar en in het najaar. Daarbij streven we naar kleinschalig opgezette bijeenkomsten, zo mogelijk per prestatieveld. We zijn van mening dat zowel jeugd als verslavingszorg gefaseerd moeten worden toegevoegd aan onze prestatievelden en zetten daartoe de benodigde stappen om de gemeente hierin van advies te dienen. 5. Scholing We gaan onszelf verder scholen: dat kan in company, extern, samen met andere WMOraden. Daartoe wordt een schema opgesteld waarin is weergegeven wie, wat, wanneer, welke scholing gaat volgen. 6. Tenslotte Jaarlijks evalueren we onze werkwijze via zelfevaluatie en herzien we desgewenst ook onze werkwijze. 2 Het communicatieplan wordt opgesteld en vastgesteld uiterlijk 1 april 2011 door de leden van de werkgroep communicatie zoals samengesteld op de Heidag op 1 juni

17 BIJLAGE B: Werkplan 2011 WMO-Platform Borne A. Evaluatief: 1. We toetsen de beleidsvoornemens, zoals beschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning en in het WMO-beleidsplan Het Neje Noaberschap, op hun voortgang en evalueren ook of het Bornse WMO-beleid WMO-proof is. B. Beleidsontwikkeling: 2. We besteden meer aandacht aan preventiegerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden. We onderzoeken of ons Platform uitgebreid kan worden met een jeugdige vertegenwoordiger. 3. We richten ons nadrukkelijk op de mantelzorger, waarvan we zien dat de druk op deze groep toeneemt als gevolg van de toename van het aantal mensen dat te maken krijgt met beperkingen en/of ziekte. 4. In het Europees Jaar van de Vrijwilliger streven we vanuit ons Platform naar een actieve betrokkenheid met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. 5. Problematiek met betrekking tot verslaving heeft eveneens onze aandacht. We onderzoeken of ons Platform uitgebreid kan worden met een vertegenwoordiger vanuit de doelgroep verslaving(szorg). 6. We volgen de actuele ontwikkelingen met betrekking tot onze doelgroep GGZ. 7. We richten onze aandacht op mensen met een verstandelijke beperking en met name op de Wajongers. 8. We zijn attent op de effecten van de ingezette landelijke bezuinigingen en houden de vinger aan de pols in hoeverre deze ook gevolgen hebben voor de gemeente Borne en dan vooral met betrekking tot de WMO en belendende beleidsterreinen 9. We willen een wezenlijke bijdrage leveren aan de invulling van het nieuwe beleidsplan WMO Een goede doorloop van meerjarentrajecten van het huidige naar het nieuwe beleidsplan zijn daarbij van belang. In het kader van de kanteling mag er geen sprake meer zijn van automatisch een voorziening verstrekken als iemand een beperking heeft, maar wordt er maatwerk geleverd om belemmeringen op te lossen die mensen tegenkomen in het mee kunnen doen. C. Activiteiten: 10. a. we werken aan een verdere verbetering van ingang gezette activiteiten zoals een effectief PR-beleid en goede externe communicatie naar onze achterban. Daarnaast wordt deskundigheidsbevordering van ons Platform geïntensiveerd b. er vindt regelmatig overleg plaats met beleidsambtenaren over de verschillende ontwikkelingen binnen alle prestatievelden. Daartoe nodigen we deze ambtenaren ook uit in onze vergaderingen in het WMO-Platform c. er is periodiek overleg met het College van B&W en de portefeuillewethouder (conform Verordening Cliëntenparticipatie, art. 11). 17

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Oude wijn in nieuwe zakken?

Oude wijn in nieuwe zakken? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Oude wijn in nieuwe zakken? De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in Eijsden 25 september 2009 Oude

Nadere informatie

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw Wmo-raden aan het werk Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ZonMw drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet Projectnummer: B3699

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008. Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota

Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008. Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008 Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Wmo-voorzieningen 7 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 21 februari 2012. Deelsessie: 20.25 21.15 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Tevredenheidonderzoek en benchmark Wmo. Toelichting: Het college is

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Vóór en mét elkaar! Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2008 t/m 2011

Vóór en mét elkaar! Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2008 t/m 2011 Vóór en mét elkaar! Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2008 t/m 2011 Gemeente Brunssum Versie vergadering Gemeenteraad d.d. 11 december 2007 INHOUDSOPGAVE pag. 2 1 Inleiding pag. 5 1.1 Totstandkoming

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

Inkomende post - 15229

Inkomende post - 15229 l i i i l Inkomende post - 15229 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 22 Gemeenteraad Goeree-oveKlakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS Nr. 1522ù/Z -13-094à% Zorg gemeente Goeree-overftaikkee I f Z -13-09835/12786

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

Allemaal Tilburgers: een divers beeld

Allemaal Tilburgers: een divers beeld Allemaal Tilburgers: een divers beeld Een onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het integratie- en participatiebeleid van de gemeente Tilburg vanaf 2005. DEFINITIEF EINDRAPPORT 28 januari

Nadere informatie

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad Wmo - WI Werkagenda 2015 versie april 2015 Adviesraad 1. Inleiding Deze werkagenda is opgesteld door het van de Adviesraad Wmo-WI Wageningen. Het is een document dat de werkzaamheden van de AR in 2015

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur Interim rapporteur toezicht advocatuur mr. R.J. Hoekstra 15 december 2014 1 Contact E-mail Website Interim rapporteur toezicht advocatuur p/a Postbus 30851 2500 GW DEN HAAG rapporteur@toezichtadvocatuur.nl

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

2004-165. Beleidskader jeugdzorg 2005-2008

2004-165. Beleidskader jeugdzorg 2005-2008 2004-165 Beleidskader jeugdzorg 2005-2008 Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Cultuur en Welzijn op 17 november 2004 - provinciale staten op 15 december 2004 - fatale beslisdatum: n.v.t. Voorgestelde

Nadere informatie

Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers. Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers

Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers. Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers Auteur: Anne Lucassen, Anna van Deth en Karin Sok Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

WMO doe-boek. Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden

WMO doe-boek. Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden WMO doe-boek Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden WMO doe-boek Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie