Borne, 1 maart 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Borne, 1 maart 2011."

Transcriptie

1 Borne, 1 maart 2011.

2 Uw bief van Datum verzending Contactpersoon G. Marsman adres Postbus 200, 7620 AE Borne Ons kenmerk bijlagen telefoon Onderwerp Jaarverslag 2010 Voorwoord van de voorzitter: Geachte lezer van dit jaarverslag 2010 van het WMO-Platform Borne, Voor u ligt het jaarverslag 2010 van het WMO-Platform Borne. Wij willen u met dit jaarverslag inzicht bieden in en verantwoording afleggen over onze werkzaamheden in het verslagjaar Ons WMO-Platform Borne is in 2007 geïnstalleerd door het College van B&W om als onafhankelijk adviesorgaan gevraagd en ongevraagd adviezen te geven over alle zaken die betrekking hebben op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wet redeneert vanuit het oplossen van problemen en niet meer zo zeer vanuit de voorzieningen. Alle burgers, jong of oud, gezond of met beperkingen moeten kunnen winkelen, sporten of deel kunnen nemen aan sociale activiteiten. Lukt dit bijvoorbeeld niet vanwege handicap of door een sociaal of geestelijk probleem? Dan zoeken we samen naar oplossingen. De kern van de WMO is samenwerken. En in Borne werken organisaties en instellingen nauw samen met de gemeente. Het motto van de gemeente Borne met betrekking tot de WMO is: Niemand staat alleen! In dit jaarverslag 2010 besteden we aandacht aan: overzicht en evaluatie van onze activiteiten in 2010 de door ons uitgebrachte adviezen het financieel verslag 2010 ons werkplan 2011 Kijken we naar ons WMO-Platform dan zien we een groep zeer betrokken mensen die de belangen van hun achterban verdedigen, zonder daarbij het algemeen belang uit het oog te verliezen. Ook in 2010 is weer veel werk verzet door deze mensen. Het is een geweldige club om mee te mogen werken. De samenwerking met het College, met beleidsmedewerkers, met onze ambtelijke ondersteuner en met andere ambtenaren hebben we als positief ervaren en wij willen het komend jaar zeker weer ons steentje bijdragen om de goede samenwerking te continueren. Kortom: het was een goed jaar om op terug te kijken en daarom hierbij dank aan alle leden van ons WMO-Platform, het gemeentebestuur en ambtenaren van de gemeente Borne voor uw aller inzet om de WMO tot een succes te maken. Gerard Lohuis, voorzitter WMO-Platform Borne 10 maart

3 INHOUD: 1. INLEIDING pag UITGEBRACHTE ADVIEZEN AAN HET COLLEGE IN 2010 pag. 5, 6, ACHTERBANRAADPLEGING pag ZELFEVALUATIE EN ONTWIKKELING WERKWIJZE WMO-PLATFORM pag EVALUATIE VAN HET WERKPLAN 2010 pag. 10, FINANCIEEL VERSLAG 2010 pag SAMENSTELLING VAN HET WMO-PLATFORM 2010 pag. 13. BIJLAGEN: a. WERKWIJZE WMO-PLATFORM BORNE pag. 14, 15, 16. b. WERKPLAN WMO-PLATFORM 2011 pag

4 1. INLEIDING: Voor U ligt het Jaarverslag 2010 van het WMO-Platform Borne waarmee wij verantwoording afleggen voor onze adviesfunctie conform de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In dit verslag blikken we op hoofdlijnen terug naar de twee hoofdthema's die prominent aan bod zijn gekomen. Het betrof hier de thema's: 1. De in 2010 uitgebrachte formele adviezen aan het college, gevraagd of ongevraagd. In het kort volgt er een korte omschrijving van het beleidsterrein waarover advies is uitgebracht en het desbetreffende advies. 2. Zelfevaluatie en ontwikkeling werkwijze WMO-Platform Borne: Begin 2010 werd er een Zelfevaluatie ingevuld door het WMO-Platform Borne om met de uitkomsten en scores, uiterlijk eind 2010 tot een heldere omschrijving te komen van de Werkwijze van het WMO-Platform Borne met daaraan gekoppeld het Werkplan Tevens is het Werkplan 2010 geëvalueerd en de resultaten zijn terug te vinden in hoofdstuk 4. Tot slot is aan dit verslag in een bijlage de notitie Werkwijze en het Werkplan 2011 toegevoegd. Daarnaast zal in hoofdstuk 6 het financieel verslag 2010 worden toegevoegd. Tot slot vindt U een korte weergave van de ledenbezetting van het WMO-Platform Borne

5 2. UITGEBRACHTE ADVIEZEN AAN HET COLLEGE IN 2010: a. Reactie van het WMO-Platform ( ) op de nieuwe verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Borne 2010: Het betrof hier een aantal technische wijzigingen. Het Platform heeft middels deze brief helder geformuleerd dat men niet vooraf is geïnformeerd over de wijziging en men graag vooraf met de betrokken beleidsmakers van gedachten gewisseld had (conform art. 8 van de "Verordening WMO-Platform m.b.t. Wet maatschappelijke ondersteuning). Naast de vermelding een aantal inhoudelijke aspecten wordt in de brief het voorstel gedaan om de evaluatie en de uitvoering van de verordening nader te ontvangen en samen te bespreken. In onze februarivergadering heeft een beleidsambtenaar onze reactie puntsgewijs met het platform doorgenomen. Verder heeft de gemeente in hun antwoordbrief kenbaar gemaakt dat de belangrijkste wijzigingen betrekking hebben op de overgang van klassen en uren m.b.t. de aanbesteding Hulp bij het huishouden. Daarbij is het WMO-Platform betrokken, maar de beleidsmakers waren in de veronderstelling geweest dat men het WMO-Platform voldoende had geïnformeerd en door de ontstane tijdsdruk was het niet meer mogelijk het verdere proces te bespreken. De gemeente stelde duidelijk dat dit wel had gemoeten en men bood hiervoor excuses aan. Tot slot wordt er ingestemd met een hernieuwde afspraak om nader te spreken over de regelmaat van evaluatie. b. Gevraagd advies ( ) op de uitgangspunten van de aanbesteding Trapliften 2010: Het ging hier om een "Europese"aanbesteding die gezamenlijk met 12 Twentse gemeenten gedaan werd, Enschede en Hengelo deden niet mee. Geadviseerd werd om de inhoud ook met alle WMO-raden te bespreken middels het voorzittersoverleg. Na uitgebreid overleg met de desbetreffende ambtenaar hebben we positief gereageerd op het voornemen om gezamenlijk aan te besteden. Onze verbazing hebben we uitgesproken dat Enschede en Hengelo niet meedoen. Verder hebben we een aantal inhoudelijke aspecten kritisch benoemd. De gemeente heeft in haar antwoord aangegeven dat onze adviezen zijn verwerkt in het bestek voor de aanbesteding voor de trapliften. c. Gevraagd advies ( ) aangaande de "Beleidsnota Wet Participatiebudget 2010 gemeente Borne". Op 1 juli 2010 woonde een klein comité van het WMO-Platform samen met het WBB- Platform een bijeenkomst (georganiseerd door de gemeente Borne) bij over het participatiebudget, waarbij aan het eind van die meeting het verzoek aan ons werd medegedeeld om uiterlijk 15 juli 2010 een advies uit te brengen aangaande deze beleidsnota. Uiteindelijk kwamen op 12 juli een vijftal leden bijeen om een advies te formuleren. Samenvattend werd er een positief advies uitgebracht. Edoch betrof het hier 5

6 een startnotitie over inhoud en uitvoering in de periode , maar de wet Participatiebudget is al van kracht per 2009 (dus had de beleidsnota er toen al moeten zijn). Geconstateerd werd dat het geheel slechts een beschrijving is van al bestaande regelgeving en ingezet beleid op uitvoerend niveau voor 2010 en Volgens ons zou er meer aandacht besteed moeten worden aan nieuw beleid en ambities van de gemeente Borne. Tot slot hebben we nadrukkelijk opmerkingen geplaatst m.b.t. het proces richting besluitvorming en de betrokkenheid daarbij van het WMO-Platform. Men dient zich wel aan de wetgeving en de Verordening Cliëntenparticipatie te houden. Kortweg gezegd had men veel eerder de vraag dienen te stellen om schriftelijk advies te ontvangen van het WMO- Platform. De nota is door de gemeente Borne ingetrokken en de toezegging is gedaan dat er een nieuwe nota zal worden geschreven. Aan het einde van 2010 was nog niets gehoord over de toegezegde nieuwe nota. d. Gevraagd advies( ) aangaande Aanbesteding Regiotaxi Twente: Op 27 juli 2010 ontving het WMO-Platform het verzoek van het College om advies met betrekking tot de aanbesteding Regiotaxi Twente. Borne neemt hieraan deel met nog 6 andere gemeenten in navolging op een eerdere aanbestedingsronde met 7 andere Twentse gemeenten. Daartoe heeft de Regio Twente een evaluatie gehouden over de periode met alle betreffende gemeenten. Op basis van die uitkomsten werd een nieuw Plan van Eisen opgesteld in samenspraak alle betrokken Colleges van B&W. Om te komen tot een weloverwogen advies vond er in onze platformvergadering van augustus een overleg met de twee verantwoordelijke ambtenaren plaats. Op basis van de inhoud van dit overleg en intern beraad kwam het WMO-Platform tot een positief advies. Benadrukt werd de vraag of de Regio Twente in de afgelopen periode onderzoek heeft gedaan naar de werking van de wijzigingen die zij eerder heeft doorgevoerd op basis van die evaluatie en of dit tot een positief resultaat heeft geleid. Daarnaast zou het interessant zijn te weten hoe het met de klantentevredenheid staat onder de gebruikers van de regiotaxi. Tevens vroegen wij ons af in hoeverre het gebruik van de regiotaxi sinds de evaluatie in en de doorgevoerde wijzigingen is toe- dan wel afgenomen is. Het door ons uitgebrachte advies werd tevens toegezonden aan de Regio Twente. Over de afwikkeling van de aanbesteding zijn we (nog) niet op de hoogte (gesteld). e. Reactie op de brief Geheimhouding Europese aanbesteding ( ): N.a.v. de jaarlijkse ontmoeting met het College van B&W (op 25 mei 2010) werd in evaluatieve zin gesproken over de vraag waarom het noodzakelijk was t.a.v. de Europese Aanbesteding Hulp bij het Huishouden geheimhouding te betrachten. Hierover was eerder correspondentie uitgewisseld. Verzocht werd aan de desbetreffende ambtenaar uit te zoeken of en zo ja welk artikel uit het aanbestedingsrecht hierop van toepassing is. Middels een brief ( ) werd inhoudelijk en zakelijk antwoord gegeven en de gehanteerde procedure nader toegelicht. 6

7 Op basis van de bespreking over deze brief is er inhoudelijk door het WMO-Platform gereageerd om de eigen werkwijze en visie nader toe te lichten. Het WMO-Platform is conform de Wet WMO opgericht om de burgers inspraak te geven bij de beleidsvorming door de gemeente Borne, de procedure daartoe is vastgelegd in de Verordening Cliëntenparticipatie. De belangen van de burgers die door ons vertegenwoordigd worden, zijn altijd uitgangspunt en daarop wil het WMO-Platform ook beoordeeld worden. De uitgebrachte adviezen komen inhoudelijk zeer zorgvuldig tot stand. Het standpunt wordt door ons ingenomen dat wanneer het College van oordeel zou zijn dat de adviezen van het WMO-Platform bepaalde ondernemers zou bevoordelen en niet de belangen van de burgers deze adviezen zonder meer terzijde kunnen worden geschoven en het zaak is om met elkaar in gesprek te gaan. Een bestek en programma van eisen vaststellen is bij uitstek een onderwerp waarbij de belangen van de burgers middels het advies van WMO-Platform tot zijn recht komt. Een bestek is een lijst van eisen en het is niet goed voor te stellen op welke manier het bespreken van dit bestek in het WMO-Platform de ene ondernemer meer zou kunnen bevoordelen dan de andere. Het is de ondernemer die aan de gestelde eisen moet voldoen. Tijdens het periodieke overleg met de Wethouder (25 november 2010) is er door en met het DB o.a. inhoudelijk goed gesproken over de mening en het functioneren van het WMO- Platform bij de adviesbevoegdheid bij Aanbestedingen. Over en weer werd niet getwijfeld aan ieders integriteit en werkwijze. 7

8 3. ACHTERBANRAADPLEGING: Mede door de herbezinning op de werkwijze van het platform en de wisselingen in het DB heeft er dit jaar geen achterbanraadpleging plaatsgevonden middels een jaarlijkse themabijeenkomst. 8

9 4. ZELFEVALUATIE EN ONTWIKKELING WERKWIJZE WMO-PLATFORM BORNE: Gedurende het gehele jaar 2010 is er binnen elke vergadering gestructureerd aandacht besteed aan Scholing en Deskundigheidsbevordering. Aan het begin van het jaar werd door het WMO-Platform besloten dat onder leiding van de voorzitter er een Scholingsplan geformuleerd werd om uiteindelijk te komen tot een nota Werkwijze WMO-Platform Borne en het Werkplan WMO-Platform Om deze doelen te bereiken werd binnen elke vergadering Scholing geagendeerd. Om te komen tot een persoonlijke inbreng van ieder lid werd er met regelmaat "huiswerk" opgegeven. Uitgangspunt werd een door een ieder ingevulde zelfevaluatie, waardoor er inzicht werd verkregen in een ieders drijfveren, doelstellingen en ook vragen. Tijdens een centrale "Heidag" in de zomer van 2010 werden bevindingen en resultaten gepresenteerd en kwam de Wet WMO nader aan de orde. Tevens werd er onderzoek gedaan naar de werkwijze en werkplannen van andere WMO-raden in den lande. Uiteindelijk werden 4 werkgroepen samengesteld: 1: Missie, visie en strategie 2: Betrokkenheid en participatie 3: Communicatie 4: Achterban 5: Deskundigheidsbevordering De uitkomsten van de beraadslaging van deze werkgroepen werden uiteindelijk verwoord in de Beschrijving Werkwijze van het WMO-Platform Borne. Tot slot werd aan het eind van het jaar het Werkplan 2011 gepresenteerd en vastgesteld. Inmiddels is ook het Werkplan 2010 geëvalueerd. De resultaten vindt U in het volgende hoofdstuk. De nota Werkwijze van het WMO-Platform Borne en het Werkplan 2011 is als bijlage toegevoegd. 9

10 5. EVALUATIE VAN HET WERKPLAN 2010 WMO-PLATFORM BORNE: A. Evaluatief: 1. We toetsen de beleidsvoornemens, zoals beschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning en in het WMO-beleidsplan Het Neje Noaberschap, op hun voortgang (is het beleidsplan WMO-proof?). B. Beleidsontwikkeling: 2. Vanuit dat huidige beleidsplan denken we na over de visie voor Borne voor de komende jaren: a. we hebben aandacht voor alle prestatievelden maar in het bijzonder ook voor de positie van de zwakkeren in onze (lokale) samenleving b. als gevolg van de economische crisis en de rijksbezuinigingen moet ook de gemeente Borne bezuinigen c.q. efficiënter/slimmer/anders met budgetten van de burgers omgaan. Dat heeft gevolgen voor de begroting die is besproken binnen de gemeente. Een en ander heeft (nog) geen gevolgen voor de WMO. In dat kader willen we de vinger aan de pols houden en meedenken om de bezuinigingen buiten de WMO-deur te houden c. in het kader van de WMO moet verder vorm worden gegeven aan het compensatiebeginsel in de WMO. Er is een kanteling nodig in beleid: er moet een verschuiving plaatsvinden van de claimgerichte praktijk naar een vraaggestuurde dienstverlening (compensatie en participatie) waarbij de burger die een beroep doet op de WMO met zijn of haar vraag centraal staat. Daarbij staan behoud van de eigen regie, zelfredzaamheid en zelfoplossend vermogen voorop. Wij willen deze kanteling van beleid binnen onze gemeente op de voet volgen d. onze achterbanraadplegingen worden doelgerichter naar de verschillende prestatievelden e. we verbeteren de externe communicatie en werken aan een effectief PR-beleid van ons WMO-Platform: PR-nota, Het beleidsplan heeft wel steeds op de achtergrond aandacht gehad maar is niet agendapunt geweest of door ons geëvalueerd. Het is meer gebruikt als naslagwerk, met de vinger aan de pols. In de vergaderingen hebben alle prestatievelden aandacht gekregen, mede geaccentueerd door de leden van ons Platform die een bepaald prestatieveld in portefeuille heeft. We hebben ons regelmatig op de hoogte laten houden van de door de gemeente te zetten en gezette stappen. Daartoe hebben we in elke vergadering een beleidsambtenaar uitgenodigd. De verschillende beleidsambtenaren die we in onze vergaderingen hebben uitgenodigd hebben ons uitvoerig geïnformeerd over de aanpak binnen de gemeente Borne, waardoor ons helder werd dat de kanteling in beleid binnen de gemeente Borne absoluut heel goed in gang is gezet. We hebben in onze achterbanraadpleging weliswaar meerdere prestatievelden bereikt, maar hebben nog niet de stap gezet doelgerichter te werken met de verschillende prestatievelden. De in hoofdstuk 3 van dit jaarverslag genoemde en geïnstalleerde werkgroepen, waaronder communicatie, zijn nog druk 10

11 website beter benutten, nieuwe flyer en meer informatie via o.a. De Bornse Courant, kortom: meer (naams)bekendheid bij de burgers f. we werken aan een verdere bundeling van krachten van WMO-raden en een gezamenlijk optreden naar de overheden. C. Intern: 3. We werken aan een nadere standpuntbepaling over visie en strategie van ons WMO-Platform 4. We doen onderzoek naar de wenselijkheid van uitbreiding van ons aandachtsgebied naar andere prestatievelden zoals verslavingszorg en jeugd 5. Ondersteuning, scholing en deskundigheidsbevordering van de leden van ons WMO-Platform wordt geïntensiveerd 6. Er vindt regelmatig overleg plaats met beleidsambtenaren over de verschillende ontwikkelingen binnen alle prestatievelden. Daartoe nodigen we deze ambtenaren ook uit in onze vergaderingen in het WMO-Platform 7. Er is periodiek overleg met het College van B&W en de portefeuillewethouder (conform Verordening Cliëntenparticipatie, art. 11). doende om uitvoering te geven aan de verbetering van de externe communicatie. Eerst willen we intern alles goed hebben afgesproken voordat we de volgende externe stappen zetten. Het voorzittersoverleg van de verschillende Twentse WMO-raden groeit steeds meer in zijn samenwerking. Het vraagt tijd maar we zijn op de goede weg. We hebben visie en strategie helder verwoord in onze Werkwijze. Het onderzoek is nog niet afgerond maar in het voorjaar 2011 zal besluitvorming plaatsvinden. Door activiteiten als zelfevaluatie en beschrijving van onze werkwijze is dit onderdeel punt van aandacht in In elke vergadering is een beleidsambtenaar aanwezig om met ons een bepaald onderwerp te bespreken. Dat verloopt naar wederzijdse tevredenheid uitstekend. Ook dit overleg vindt volgens planning periodiek plaats en ook daarover zijn we erg te spreken. 11

12 6. FINANCIEEL VERSLAG 2010: Budgetoverzicht WMO platform 2010 periode uitgaven budget credit saldo 2.500,00 1e kwartaal decl Onkosten studenten en postzegels - 73,12 decl i.v.m. reiskosten - 14,10 decl i.v.m. gemaakte onkosten onderzoek - 190,12 2e kwartaal decl bloemen voor secretaris - 12,50 decl lunch heidag 1 juni 25, ,50-35,98 3e kwartaal rekening boeket bezorgd voor Platformlid - 16,04 decl i.v.m. reiskosten - 69,46 contributie Koepel Wmo-raden - 9,00 4e kwartaal decl i.v.m. reiskosten - 4,80 decl i.v.m. onkosten blijf mobielbeurs - 5,20 decl i.v.m. reiskosten - 11,65 vergoeding printkosten leden (9 x 25,=) - 225,00 decl i.v.m. afscheidspresentje Platformlid - 12,49 decl i.v.m. reiskosten - 119,84 kerstattentie - 135, saldo 1.565,70 Kostenplaats/kostensoort: DBH /

13 7. SAMENSTELLING VAN HET WMO PLATFORM BORNE 2010: - Dhr. G.J.M. (Gerard) Lohuis, voorzitter en lid van het DB - Dhr. A.A. (At) Veerman, vicevoorzitter en lid van het DB - Mevr. M.J.C. (Marianne) Stevelink, secretaris en lid van het DB tot juni Dhr. G. (Gerrit) Marsman, secretaris en lid van het DB na juni Dhr. B. H. (Henk) Kraaijenbrink - Mevr. A.S.M. (Tonny) van der Heiden - van Megen - Dhr. R. (Ronald) Kuipers - Dhr. R. (Remmelt) Veldman - Dhr. J. W. (Joan) Krukkert (t/m 31 december 2010) M.b.t. nadere informatie en persoonlijke presentatie van de leden van het WMO Platform Borne is er verwijzing naar de site en de gemeentesite 13

14 BIJLAGE A: Werkwijze WMO-raad 1 Borne Essentieel voor het functioneren van onze WMO-raad Borne is een heldere beeldvorming van de doelstelling en de invulling van onze werkzaamheden. Bepalend hierin zijn de missie en visie: waarom zijn we er en wat willen we bereiken. Daarnaast geven we aan hoe vanuit deze missie en visie onze werkzaamheden invullen. 1. Missie, visie en strategie WMO-raad Borne De WMO heeft als doel burgers in staat te stellen deel te nemen aan de samenleving. Alle burgers, jong of oud, gezond of met een beperking moeten mee kunnen doen. Meedoen betekent kunnen werken, winkelen, sporten of deelnemen aan allerlei sociale activiteiten. Als burgers door een beperking, sociale of geestelijke problemen of door geldgebrek niet kunnen meedoen in onze maatschappij moet de gemeente hier iets aan doen. De gemeente maakt plannen om de WMO uit te voeren. In de wet staat dat de gemeente de mensen die gebruik maken van de WMO (cliënten) betrekt bij het maken van deze plannen. Ook moet de gemeente de wensen en behoeften van de cliënten in kaart brengen en hun alle informatie verschaffen. Om dit goed te kunnen doen is er een WMO-raad opgericht. Missie: De WMO-raad ziet het als haar missie om, gevraagd of ongevraagd kwalitatief goed onderbouwd advies te geven over de WMO-beleidsontwikkeling en de uitvoering ervan aan de gemeente. De WMO-raad kijkt naar de kwaliteit en naar de keuzevrijheid van de cliënten. Maar de WMO-raad geeft ook de signalen door van belangengroeperingen en andere burgers die gebruik maken van de WMO. Visie: De WMO-raad gaat in haar denken en handelen uit van de volgende visie: Burgers doen actief mee in de samenleving en blijven dat ook doen, uitgangspunt is zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid; Een goede sociale samenhang (noaberschap), (in)formele netwerken en maatschappelijke binding zijn essentieel voor het vinden en behouden van zelfredzaamheid; Burgers dienen optimaal inspraak en invloed te kunnen uitoefenen op de leefbaarheid van hun directe omgeving. Daarmee worden ze minder afhankelijk. Deze inspraak moet in het beleid van de gemeente tot uitdrukking komen, waarbij onderlinge verschillen tussen kernen mogelijk moeten zijn; Maatwerk in de uitvoering van de WMO door de gemeente, de hulpvraag van de burger is het uitgangspunt waarbij de WMO het (financiële) kader is waarbinnen gehandeld wordt; Burgers moeten laagdrempelig toegang hebben tot het dienstverlenend apparaat met betrekking tot de WMO. Burgers moeten direct doorgeleid worden naar de plaats waar de hulpvraag beantwoord kan worden, specialistische kennis en 1 Momenteel geldt nog de naamgeving WMO-platform, maar we werken toe naar een naamsverandering en een daarbij behorende wijziging van de Verordening cliëntenparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning (van 14 december 2006). Vooruitlopend daarop hanteren we de naamgeving WMO-raad 14

15 vaardigheden bij medewerkers en een efficiënte structuur van het apparaat zijn daarbij een voorwaarde; Burgers dienen respectvol, persoonsgericht benaderd te worden, waarbij adequaat op de hulpverleningsvraag wordt ingegaan. Strategie: De WMO-raad voert de volgende strategie om haar missie te verwezenlijken: De WMO-raad ontwikkelt een eigen visie op het WMO-beleid van de gemeente en de beïnvloedingsrichting; De WMO-raad is proactief. Zij bepaalt zelf haar agenda en stelt zelf prioriteiten en speerpunten vast in haar rol als adviesraad; De WMO-raad adviseert gevraagd en ongevraagd; De WMO-raad evalueert op regelmatige basis zowel het door de gemeente gevoerde WMO beleid als haar eigen functioneren; De WMO-raad heeft een breed netwerk in de gemeenten en onder de burgers; De WMO-raad zorgt voor en efficiënte en effectieve communicatie met de gemeente, achterban en organisaties; De WMO-raad werkt samen met andere WMO-raden en wisselt ook informatie uit. 2. Betrokkenheid en participatie We hebben als WMO-raad een onafhankelijke positie ingenomen ten opzichte van de gemeente Borne. Toch hebben we dat bepaald niet strikt doorgevoerd, want we maken gebruik van de gemeentelijke vergaderfaciliteiten en bij de vergaderingen is ook een betrokken medewerkster en vast aanspreekpunt van de gemeente aanwezig die de verslagen maakt. Daarnaast maken we dankbaar gebruik van ambtelijke ondersteuning en laten we ons goed informeren en op de hoogte houden van ontwikkelingen op het terrein van WMO door de goede contacten die we onderhouden met zowel het College van B&W als alle voor de WMO werkzame ambtenaren. We zorgen voor duidelijke en korte lijnen (met alle betrokken ambtenaren en in het bijzonder met ons vaste aanspreekpunt) waardoor de onderlinge communicatie tussen de gemeente en onze WMO-raad over advisering, signalering en terugkoppeling van uitgebrachte adviezen goed is. Daarnaast is er met zowel de beleidsmedewerker WMO als met de verantwoordelijke wethouder regelmatig informatief overleg en afstemming. We streven er naar om, zonder onze onafhankelijkheid los te laten, een samenwerkende, proactieve adviesraad te zijn waarbij we uit gaan van onze eigen visie op het WMO-beleid van de gemeente en de beïnvloedingsrichting en waar de gemeente ons ziet als partner bij het ontwikkelen van beleid. Kijken we naar de participatieladder dan past daarbij onze adviserende rol waarbij op z n tijd ook soms sprake kan zijn van coproductie. We werken aan optimalisering van onze rol als behartiger van gebruikersbelangen en proberen daarbij vernieuwend te werk te gaan. Bij dit alles past ons betrokkenheid en participatie in een vroeg stadium van beleidsontwikkeling 3. Communicatie De doelgroepen binnen de Wmo waarmee we communiceren zijn verdeeld in externe doelgroepen en interne doelgroepen. Per doelgroep zal de doelstelling en de daaruit voorvloeiende boodschap, acties en middelen verschillen. Het resultaat moet zijn dat de 15

16 verschillende doelgroepen zich betrokken voelen en geïnformeerd zijn, goed op de hoogte zijn en indien gewenst bereid mee te werken. Externe doelgroepen zijn belangrijker in die zin dat de WMO voor hen is bedoeld. De interne betrokkenen zijn een belangrijke doelgroep, omdat hier de beleidsvorming, besluitvorming en uitvoering over de WMO wordt bepaald. Externe doelgroepen zijn onder meer: inwoners, huidige zorggebruikers, potentiële/ nieuwe zorggebruikers, mantelzorgers en vrijwilligers, welzijns- en zorgorganisatie, zorgverwijzers, media, kerken, achterbannen van de verschillende prestatievelden, andere bij WMO betrokken organisaties, etc. Interne doelgroepen zijn onder meer: betrokken beleidsambtenaren, Raadsleden, College van B&W. De stijl van de communicatiemiddelen die we gebruiken is open, direct en actief. De communicatie is informerend en concreet. Doel is om de communicatie-uitingen eenduidig, frequent en helder te laten verlopen. Er wordt geprobeerd om informatie te bundelen om een overload aan informatie te voorkomen. De informatie wordt afgestemd per doelgroep omdat niet iedere doelgroep dezelfde achtergrond heeft. De informatie moet toegankelijk, laagdrempelig en uitnodigend zijn. Het communicatietraject gebruiken we om de kennis, houding en gedrag van mensen te beïnvloeden met betrekking tot de WMO. We hebben een communicatieplan 2 om helder aan te geven op welke wijze wij communiceren met onze doelgroepen. Een eigen website maakt daarvan deel uit. 4. Achterban We handhaven onze achterbanraadplegingen in het voorjaar en in het najaar. Daarbij streven we naar kleinschalig opgezette bijeenkomsten, zo mogelijk per prestatieveld. We zijn van mening dat zowel jeugd als verslavingszorg gefaseerd moeten worden toegevoegd aan onze prestatievelden en zetten daartoe de benodigde stappen om de gemeente hierin van advies te dienen. 5. Scholing We gaan onszelf verder scholen: dat kan in company, extern, samen met andere WMOraden. Daartoe wordt een schema opgesteld waarin is weergegeven wie, wat, wanneer, welke scholing gaat volgen. 6. Tenslotte Jaarlijks evalueren we onze werkwijze via zelfevaluatie en herzien we desgewenst ook onze werkwijze. 2 Het communicatieplan wordt opgesteld en vastgesteld uiterlijk 1 april 2011 door de leden van de werkgroep communicatie zoals samengesteld op de Heidag op 1 juni

17 BIJLAGE B: Werkplan 2011 WMO-Platform Borne A. Evaluatief: 1. We toetsen de beleidsvoornemens, zoals beschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning en in het WMO-beleidsplan Het Neje Noaberschap, op hun voortgang en evalueren ook of het Bornse WMO-beleid WMO-proof is. B. Beleidsontwikkeling: 2. We besteden meer aandacht aan preventiegerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden. We onderzoeken of ons Platform uitgebreid kan worden met een jeugdige vertegenwoordiger. 3. We richten ons nadrukkelijk op de mantelzorger, waarvan we zien dat de druk op deze groep toeneemt als gevolg van de toename van het aantal mensen dat te maken krijgt met beperkingen en/of ziekte. 4. In het Europees Jaar van de Vrijwilliger streven we vanuit ons Platform naar een actieve betrokkenheid met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. 5. Problematiek met betrekking tot verslaving heeft eveneens onze aandacht. We onderzoeken of ons Platform uitgebreid kan worden met een vertegenwoordiger vanuit de doelgroep verslaving(szorg). 6. We volgen de actuele ontwikkelingen met betrekking tot onze doelgroep GGZ. 7. We richten onze aandacht op mensen met een verstandelijke beperking en met name op de Wajongers. 8. We zijn attent op de effecten van de ingezette landelijke bezuinigingen en houden de vinger aan de pols in hoeverre deze ook gevolgen hebben voor de gemeente Borne en dan vooral met betrekking tot de WMO en belendende beleidsterreinen 9. We willen een wezenlijke bijdrage leveren aan de invulling van het nieuwe beleidsplan WMO Een goede doorloop van meerjarentrajecten van het huidige naar het nieuwe beleidsplan zijn daarbij van belang. In het kader van de kanteling mag er geen sprake meer zijn van automatisch een voorziening verstrekken als iemand een beperking heeft, maar wordt er maatwerk geleverd om belemmeringen op te lossen die mensen tegenkomen in het mee kunnen doen. C. Activiteiten: 10. a. we werken aan een verdere verbetering van ingang gezette activiteiten zoals een effectief PR-beleid en goede externe communicatie naar onze achterban. Daarnaast wordt deskundigheidsbevordering van ons Platform geïntensiveerd b. er vindt regelmatig overleg plaats met beleidsambtenaren over de verschillende ontwikkelingen binnen alle prestatievelden. Daartoe nodigen we deze ambtenaren ook uit in onze vergaderingen in het WMO-Platform c. er is periodiek overleg met het College van B&W en de portefeuillewethouder (conform Verordening Cliëntenparticipatie, art. 11). 17

Postbus 200, 7620 AE Borne Ons kenmerk bijlagen telefoon Onderwerp Jaarverslag 2011

Postbus 200, 7620 AE Borne Ons kenmerk bijlagen  telefoon Onderwerp Jaarverslag 2011 Borne, 10 februari 2012 Uw bief van Datum verzending Contactpersoon G. Marsman adres Postbus 200, 7620 AE Borne Ons kenmerk bijlagen e-mail wmoplatform@borne.nl telefoon 074 2668588 Onderwerp Jaarverslag

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde 2017.

vast te stellen de Verordening Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde 2017. Documentnummer V206 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ; gehoord de commissie Onderwijs en Welzijn d.d. 17 mei 2017; gelet op artikel 147 en 150

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015.

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015. De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling cliëntenparticipatie Rijswijk

Toelichting op de Regeling cliëntenparticipatie Rijswijk Toelichting op de Regeling cliëntenparticipatie Rijswijk Inleiding De Wmo, Participatiewet en Wsw hebben allen als doel meedoen aan de samenleving. Deze wetten geven aan dat cliëntgroepen dan wel hun vertegenwoordigers

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

Informatienota voor de gemeenteraad

Informatienota voor de gemeenteraad Informatienota voor de gemeenteraad Datum 2 februari 2016 Behandelend ambtenaar P. Wieggers Team Sociaal Beleid Portefeuillehouder J.H.A.P. Sluiter/H.W.M. Witjes Registratienummer 16RDS00046 *16RDS00046*

Nadere informatie

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van Aan het college van B&W van de gemeente Barneveld Voorthuizen, 24 februari 2012 Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan 2012-2015 Welzijn en zorg Barneveld van 25-11-2011.

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle Inleiding De Participatieraad (PR) bestaat uit betrokken burgers, door het College benoemd, die zich inzetten om de kwaliteit te verbeteren van de

Nadere informatie

Agendapunt: 12. Aan de gemeenteraad

Agendapunt: 12. Aan de gemeenteraad Bijlagen 015 17 november 015 nr. 41/8[Vul hier nr. in] reg.nr.intb-15-006 Bijlagen: -- Agendapunt: 1 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein 016 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer,

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer, Cools, Luuk Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 Bijlagen: jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc Geachte lezer, bijgaand bieden wij u ter informatie het jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 aan.

Nadere informatie

Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft

Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft De Raad van de gemeente Delft, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2016, Gelet op: artikel 149 van de gemeentewet,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo Titel Visie beleidsplan Wmo 2011-2014 Nummer 10/55 Datum 29 september 2010 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijswijk. Nr. 91877 7 juli 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 5 juli 2016 Gelezen het

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ; GEMEENTERAAD Onderwerp: Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein Borger-Odoorn 2016 Registratienummer: 16.07022 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard

Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Gemeente Molenwaard Verordening Wmo-adviesraad

Nadere informatie

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015 De weg van Wmo naar sociaal domein Minisymposium Borger 27 oktober 2015 Burger- en clientenparticipatie Inspraak en invloed Participatie = deelnemen meedenken over beleid, recht op inspraak en invloed

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Inleiding. Samenstelling

Inleiding. Samenstelling JAARVERSLAG 2014 1 Inleiding De Wmo-raad is de adviesraad van het college van burgemeester en wethouders, in het kader van de Wmo, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die met de Wet

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland

Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland In dit huishoudelijk reglement wordt nader bepaald hoe de Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland haar werkzaamheden wil uitvoeren. Art.

Nadere informatie

WERKPLAN. Onbeperkt Oost

WERKPLAN. Onbeperkt Oost WERKPLAN Onbeperkt Oost 2015 Onbeperkt Oost p/a Timorplein 8 1094 CB Amsterdam September 2014 Met dit werkplan en deze begroting vraagt de vereniging Onbeperkt Oost een subsidie aan voor het jaar 2015.

Nadere informatie

Gemeenteblad Bekendmakingen gemeente Rozendaal

Gemeenteblad Bekendmakingen gemeente Rozendaal Gemeenteblad Bekendmakingen gemeente Rozendaal Jaargang: 2014 Nr.: 25 Datum: 19 december 2014 Op 16 december 2014 heeft de gemeenteraad van Rozendaal de navolgende verordening vastgesteld onder gelijktijdige

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden -

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - 27-9-2012 Vooraf De jaarlijkse inventarisatie van de Koepel van Wmo-raden onder Wmo-raden heeft ook in 2012 een goede respons gekregen. Uitgezet

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 06.1256 d.d. 7 november 2006 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Uitgangspunten voor een Adviesraad WMO Leiden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1.a. voor inspraak vast te stellen

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Wijk bij Duurstede 2017

besluit: vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Wijk bij Duurstede 2017 Raadsvergadering, 17 januari 2016 Voorstel aan de Raad Raadsbesluit Nr.: Agendapunt: Datum: 1 november 2016 De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelet op artikel 2.10 van de Jeugdwet, artikel 47

Nadere informatie

Jaarverslag. Adviesraad Sociaal Domein. Wmo-raad Oostzaan

Jaarverslag. Adviesraad Sociaal Domein. Wmo-raad Oostzaan Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein Wmo-raad Oostzaan 2015 Voorwoord van de voorzitter Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Wmo-raad Oostzaan sinds lange tijd. Als voorzitter vind ik het belangrijk

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening. De raad van de gemeente Hilversum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 april 2008; BESLUIT De Verordening cliëntenparticipatie

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 01-10-2013 Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Karin Hegger (KH), Thomas Sanders (TS), Tamara Steeghs (TSt),, Afwezig met afmelding: Huub Theunissen (HT), Piet

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein

Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein Artikel 1 : Algemeen 1. Dit huishoudelijk reglement is opgesteld in overeenstemming met artikel 6, zevende lid, van de Verordening burger- en cliëntenparticipatie

Nadere informatie

Verordening Wmo-raad gemeente Achtkarspelen

Verordening Wmo-raad gemeente Achtkarspelen Verordening Wmo-raad gemeente Achtkarspelen Artikel 1 Algemene bepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Wmo: de Wet maatschappelijke ondersteuning; b. Inwoner: de persoon woonachtig in

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Vrijgegeven voor inspraak: 25 maart 2015 De raad van de gemeente Woensdrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook en Middelaar 2016 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

* Wmo-raad Culemborg * J A A R V E R S L A G 2 0 1 3. Voorwoord Voor u ligt het verslag betreffende de activiteiten van de Wmo-raad in het jaar 2013

* Wmo-raad Culemborg * J A A R V E R S L A G 2 0 1 3. Voorwoord Voor u ligt het verslag betreffende de activiteiten van de Wmo-raad in het jaar 2013 * Wmo-raad Culemborg * J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 Voorwoord Voor u ligt het verslag betreffende de activiteiten van de Wmo-raad in het jaar 2013 Het jaar 2013 heeft vooral in het teken gestaan van de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012; Verordening Wmo-raad gemeente Leudal 2013 De raad van de gemeente Leudal; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012; Overwegende dat op 1 januari 2007 de

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Verordening adviesraad Sociaal Domein Urk Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 De raad van de gemeente Nederweert, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015; gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911; gelet op de verplichting in artikel 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Verordening Clientenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening Clientenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening Clientenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Gemeente(n) Borne, Hof van Twente en Hengelo 2008/8254 1 De Raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G. Putten, mei

Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G. Putten, mei Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G 2 0 1 2 Putten, mei 2013 1 VOORWOORD Hierbij treft u het jaarverslag aan van de Wmo-raad Putten over het jaar 2012. Het verslagjaar wordt ter kennisneming

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi)

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) De raad van de gemeente.. ; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders: Gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Communicatieplan 2016 Participatieraad Sociaal Beleid Waalre. 24 mei 2016

Communicatieplan 2016 Participatieraad Sociaal Beleid Waalre. 24 mei 2016 Communicatieplan 2016 Participatieraad Sociaal Beleid Waalre 24 mei 2016 Inhoudsopgave Positionering van de Participatieraad Doelstelling en orientatierichtingen van het Communicatieplan Doelgroepen voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Jaarplan 2012 Wmo-adviesraad gemeente Renkum maart

Jaarplan 2012 Wmo-adviesraad gemeente Renkum maart Jaarplan 2012 Wmo-adviesraad gemeente Renkum maart - 2012 1. Algemeen Voor u ligt het Jaarplan 2012 van de Wmo-adviesraad van de gemeente Renkum. Dit jaarplan geeft duidelijkheid over onze identiteit,

Nadere informatie

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen.

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Langedijk. Nr. 58371 30 juni 2015 Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 De raad van de gemeente Langedijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Wmo-raad Neder-Betuwe

Jaarverslag 2016 Wmo-raad Neder-Betuwe Jaarverslag 2016 Wmo-raad Neder-Betuwe maart 2017 Inhoudsopgave 1.0. Inleiding...3 2.0. Vergaderingen...4 2.1. Adviezen...4 2.2. Overleg met de gemeente...4 3.0. Ondersteuning, achterban, aandachtsgebieden

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Communicatieplan WMO. Communiceren over de WMO. doen we zo

Communicatieplan WMO. Communiceren over de WMO. doen we zo GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Communicatieplan WMO Communiceren over de WMO doen we zo Stiens, 20 december 2007 1. Inleiding Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking getreden.

Nadere informatie

DE CCR IN VOORAF

DE CCR IN VOORAF DE CCR IN 2017 2020 VOORAF De Centrale Cliëntenraad (CCR ) vindt het noodzakelijk om te expliciteren wat zij als haar taak ziet nu en in de komende jaren. De taak die er toe leidt dat binnen de huidige

Nadere informatie

Van transitie naar transformatie

Van transitie naar transformatie Raad voor Sociaal Domein Duiven Postbus 164 6921 DUIVEN info@rvsdd.nl www.rvsdd.nl Jaarverslag 2015 Van transitie naar transformatie Duiven, mei 2016 1 VOORWOORD 2015 is het jaar van transitie naar de

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Lingewaal 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden: gelet op artikel 27, 28 en 47 Participatiewet, artikel 2.10 Jeugdwet

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 28 augustus 2012 nummer: 2012_BW_00207 Onderwerp Regionaal en lokaal beleidsplan Wmo 2013-2016 en Wmo-verordening - vormend Beknopte

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Geldermalsen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2017

ACTIVITEITENPLAN 2017 ACTIVITEITENPLAN 2017 Definitieve versie dd. 20-4-2017 Wmo-adviesraad/ Sociale Raad Dordrecht T: 078 617 69 82 E: wmo-adviesraaddordrecht@zorgbelang-zuidholland.nl W: wmo-adviesraaddordrecht.nl 1. Inleiding

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011; Nummer 15-01.2012 (gewijzigd) De raad van de gemeente Eemsmond Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011; Gelezen het erratum van het college van burgemeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Raalte, 31 maart 2015

Jaarverslag 2014 Raalte, 31 maart 2015 Jaarverslag 2014 Raalte, 31 maart 2015 Inleiding In dit jaarverslag over het jaar 2014 vindt u een korte omschrijving van de werkzaamheden van de WMO-Raad en de clusters van de WMO-Raad. Naast dit jaarverslag

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD 2015 BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Evaluatie één jaar Wmo-raad Eindhoven.

Evaluatie één jaar Wmo-raad Eindhoven. Evaluatie één jaar Wmo-raad Eindhoven. De Wmo raad is benoemd door de gemeenteraad tijdens zijn vergadering van 11 juni 2009. ij de instelling van deze adviesraad is besloten na twee jaar te evalueren

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

b. De benoemingprocedure en zittingsduur van de leden, de plaatsvervangende leden en de voorzitter;

b. De benoemingprocedure en zittingsduur van de leden, de plaatsvervangende leden en de voorzitter; De raad van de gemeente Woudrichem, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 augustus 2007, gelet op de artikelen 9, 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal Bloemendaal 1. Inleiding De gemeente heeft vormgegeven aan participatie van inwoners door het instellen van een Wmo-raad. De Wmo-Raad Bloemendaal adviseert het college van B&W geheel onafhankelijk over

Nadere informatie

Aan de Raad Agenda nr. 5 Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Someren 2014

Aan de Raad Agenda nr. 5 Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Someren 2014 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 5 Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Someren 2014 Datum 31 december 2013 1. Samenvatting Een uniforme Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Oplegnotitie Reglement WSW-Raad gemeenten Brunssum en Onderbanken 2010 Gemeenteblad 2010, nr. 36

Oplegnotitie Reglement WSW-Raad gemeenten Brunssum en Onderbanken 2010 Gemeenteblad 2010, nr. 36 Maximaal 1 A4 Oplegnotitie Reglement WSW-Raad gemeenten Brunssum en Onderbanken 2010 Gemeenteblad 2010, nr. 36 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - Te controleren/toetsen of

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G

Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G 1 Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 1 2 Putten, april 2014 VOORWOORD De Wmo-raad Putten doet hierbij verslag van haar werkzaamheden in het kalenderjaar 2013. Dit verslag wordt ter

Nadere informatie

Wettelijke grondslag: artikel 149 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO), artikel 47 van de Participatiewet

Wettelijke grondslag: artikel 149 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO), artikel 47 van de Participatiewet Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Friese Meren Wettelijke grondslag: artikel 149 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO), artikel 47 van de Participatiewet

Nadere informatie

E E R H U C3 O W A A R D

E E R H U C3 O W A A R D Raadsvergadsrlng: 2 1 APR 2QQI j R c-?!uit: e 5v>\ oy>\c-.^ c '~^, x yu Vc\ a -/ -J A< ~L\ (Vc.-:sto!n!j'nn-Fr:_, E E R H U C3 O W A A R D J ~"0' ^ *"* KJ Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 5 2008-038 Verordening

Nadere informatie

Verordening op de Wmo-raad Oude IJsselstreek

Verordening op de Wmo-raad Oude IJsselstreek De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2006, gelet op de artikelen 84 en 149 van de Gemeentewet en gelet op de Wet

Nadere informatie

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Het bestuur: het bestuur van Halte Werk.

Nadere informatie

Participatieadviesraad Sociaal Domein Waddinxveen

Participatieadviesraad Sociaal Domein Waddinxveen Participatieadviesraad Sociaal Domein Waddinxveen Inleiding Zoals bekend hebben per januari 2015 ingrijpende veranderingen plaatsgevonden in wet- en regelgeving in het sociale domein; afslanking AWBZ door

Nadere informatie

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN tweejarenplan 2015-2016 1 Inleiding De Centrale van Ouderenverenigingen is de koepel van ouderenverenigingen en andere organisaties van en voor ouderen in de gemeente Venray.

Nadere informatie