regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B Wonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B Wonen 2014-2018"

Transcriptie

1 regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B

2

3 Voor nu en later Ondernemingsplan R&B

4 Inhoud 1. Inleiding 6 2. De wereld om ons heen Terugblik voorgaand ondernemingsplan Volkshuisvestelijke opgaven De spelregels en de middelen De beleidsmatige kaders in ons werkgebied Een blik in de spiegel Concluderend: belangrijkste opgaven Onze missie, visie en kernwaarden De volkshuisvestelijke kerndoelen Aanvaardbare woonlasten met zorg Kwaliteit en duurzaamheid Leefbare kernen Positie van de klant Over onze manier van werken Bewoners betrekken Invloed voor belanghouders De organisatie Essentiële randvoorwaarden Financiële randvoorwaarden Risicomanagement Verankering Tot slot 52 Bijlage 1: Overzicht van belanghouders 57 Bijlage 2: Overzicht van strategische doelen 58 Bijlage 3: Uitleg van gebruikte afkortingen en vaktermen 59 Bijlage 4: Overzicht van de tien belangrijkste risico s 61 Bijlage 5: Productieschema 2014 tot en met

5

6 Borssele Inleiding

7 Inleiding R&B is een woningcorporatie met ruim verhuureenheden in 22 kernen in de gemeenten Borsele en Reimerswaal. Die kernen variëren in omvang en karakter. Daardoor verschilt ook onze werkwijze per kern. We verhuren vooral woningen aan huishoudens met een inkomen tot De komende jaren hebben we in het bijzonder oog voor wonen met zorg. We willen dat de inbreng van onze bewoners groter wordt. Om onze missie in de komende jaren te verwezenlijken, versterken we ons kostenbewustzijn. We willen nog slimmer werken, open staan voor nieuwe ontwikkelingen en samenwerking met anderen. De maatschappij om ons heen beweegt. De woonwensen zijn anders dan vijf jaar geleden. Ook het speelveld verandert. Onze financiële middelen worden schaarser. Daardoor krijgen we minder ruimte om onze doelen te realiseren. Deze veranderingen, die uitgebreider worden toegelicht in hoofdstuk 2, vragen om een herbezinning op onze strategie. We hebben deze bewegingen in de dialogen met onze belanghouders en met alle medewerkers van R&B vormgegeven. Dit ondernemingsplan toont onze strategie en de doelen voor de komende vier jaar. De belangrijkste verschillen met het voorgaande ondernemingsplan zijn de toegenomen aandacht voor betaalbaarheid en de toevoeging van een kerndoel wonen met zorg. In plaats van uitbreiding (bouwen voor de krimp) kiezen we nu voor transformatie (slopen en vervangend nieuw bouwen). Onze organisatie passen we aan, want we schuiven op van klantgericht naar klantgestuurd werken. Daarbij willen we ook meer gebruik maken van beschikbare ICT voorzieningen. Dit ondernemingsplan is richtinggevend voor ons huurbeleid en het strategisch voorraadbeleid. Het is ook het toetsingskader voor vragen die op ons af komen. We zullen jaarlijks in ons jaarverslag aangeven of we op koers liggen. Koers in dialoog opgesteld De evaluatie van het ondernemingsplan , de visitatie in 2012 en een uitgebreide SWOT-analyse liggen aan de basis van dit nieuwe ondernemingsplan. De SWOT-analyse omvat een verkenning van de omgeving en een reflectie op het eigen functioneren. Die analyse is gedeeld met de ondernemingsraad (OR) en met de Raad van Commissarissen (RvC). In overleg met alle medewerkers formuleerden we onze doelen en bespraken we wat dit vraagt van de organisatie. De meeste aandacht ging daarbij uit naar de relatie met onze huurders. De diagnose en het conceptaanbod toetsten we bij onze belanghouders. Omdat zij zich herkennen in de diagnose heeft dat niet geleid tot koerswijzigingen, maar wel tot aanpassing op onderdelen. Het managementteam vertaalde de voornemens in heldere doelen, zowel voor het volkshuisvestelijke aspect als voor de organisatie. Een aantal medewerkers heeft het concept van het ondernemingsplan becommentarieerd. Ook is het concept voorgelegd aan onze ondernemingsraad, het Woonplatform en de HVRB (de HuurdersVereniging Reimerswaal en 7

8 Inleiding Borsele). In hoofdstuk 7 staan hun reacties op ons nieuwe ondernemingsplan. Leeswijzer Na de inleiding in hoofdstuk 1 bevat hoofdstuk 2 onze diagnose: welke trends zien we op de woningmarkt, wat verwachten belanghouders, welke veranderingen in het speelveld zijn er gaande? Maar ook: waar zijn we sterk in en wat vergt, zeker gezien de veranderende omgeving, extra aandacht? Dit leidt tot een aantal opgaven voor de komende periode. Hoofdstuk 3 verwoordt onze missie en visie. Samen vormen die het kader voor de volkshuisvestelijke doelen (ons aanbod aan de samenleving) in hoofdstuk 4. De hoofdstukken 3 en 4 maken duidelijk waar wij de komende vier jaar op aangesproken kunnen worden. Het vijfde hoofdstuk geeft aan op welke manier we willen (samen)werken om onze doelen te realiseren. Het gaat over de ontwikkeling van onze organisatie, de banden met onze belanghouders en partners en de financiële randvoorwaarden die ervoor moeten zorgen dat we een gezonde organisatie blijven. In de bijlagen staat een overzicht van onze belanghouders, een resumé van onze strategische doelen, een uitleg van gebruikte afkortingen en vaktermen, een overzicht van onze tien belangrijkste risico s en ons productieschema voor de komende periode. 8

9 Yerseke

10 Ellewoutsdijk De wereld om ons heen

11 De wereld om ons heen 2.1. Terugblik voorgaand ondernemingsplan In ons ondernemingsplan Kiezen voor Kernen kozen we voor een interactieve benadering. We deden een aanbod aan de samenleving en vroegen onze belanghouders dat aanbod te aanvaarden. Gedurende de looptijd van het ondernemingsplan legden we regelmatig verantwoording aan de belanghouders af. Overeenkomstig de Governancecode Woningcorporaties lieten we ons eind 2012 visiteren. De visitatiecommissie concludeerde dat we over de gehele linie ruim voldoende tot goed scoren en trots mogen zijn op het resultaat. De commissie was vol lof over het proces van tot stand komen van het ondernemingsplan en over de wijze waarop de belanghouders hierbij werden betrokken. Ten opzichte van de eerdere visitatie in 2008 was sprake van een duidelijke verbetering. Daarom hanteerden we bij de totstandkoming van dit ondernemingsplan dezelfde werkwijze. De visitatiecommissie deed de volgende aanbevelingen, die zijn verwerkt in dit ondernemingsplan: - scherp blijven monitoren op de relatie tussen opgaven, capaciteit en kwaliteit van de organisatie; - continueren van de realistische kijk op doelstellingen en afspraken en dit beter formeel vastleggen; - aandacht voor de terugkoppeling aan de belanghouders; - verkennen van de mogelijkheden om het Woonplatform te versterken; - behouden van de dynamiek binnen de organisatie. De afgelopen periode zijn we erin geslaagd om, ondanks de economische crisis en de stagnerende woningmarkt, ons aanbod aan de samenleving waar te maken. We hebben fors geïnvesteerd in de kwaliteit en duurzaamheid van woningen en in de leefbaarheid van dorpen. Daarbij hebben we ook geïnvesteerd in maatschappelijk vastgoed Volkshuisvestelijke opgaven Afvlakken bevolkingsgroei Reimerswaal en Borsele 1 De provincie Zeeland heeft te maken met een negatieve bevolkingsontwikkeling. De ontwikkeling in ons werkgebied (de gemeenten Reimerswaal en Borsele) wijkt enigszins af van deze trend. Het aantal huishoudens in ons werkgebied zal tot pakweg 2035 nog groeien. Daarna zal het zich stabiliseren tot licht afnemen. Elders in de provincie is na al een dalende tendens in het aantal huishoudens zichtbaar. Belangrijk is de constatering dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten en binnen gemeenten tussen kernen. Zo kennen we ook in ons werkgebied kernen met een positieve en negatieve ontwikkeling in aantal inwoners en huishoudens. 1 Bron: Volkshuisvestelijke analyse van Gerrichhauzen en Partners van 5 december

12 De wereld om ons heen Gemeenten erkennen deze trend en benadrukken de variatie per kern. Tegelijkertijd zien ze kansen voor arbeidsmigranten, exclusieve woonmilieus en niches. De gemeenten Borsele en Reimerswaal investeren in marketing van het wonen om dat het migratiesaldo verder daalt. R&B zorgt voor een gevarieerd woningaanbod en relatief korte wachttijden. Vergrijzing en gezinsverdunning zetten door Van grote invloed zijn de veranderingen in samenstelling van de bevolking. Het aandeel ouderen neemt toe en het aandeel jongeren en jonge gezinnen daalt licht. Samenhangend daarmee neemt het aandeel alleenstaanden toe. Dat is van grote betekenis voor de woningvraag. De vraag naar reguliere eengezinswoningen zal teruglopen. De dynamiek zal verder afnemen. Senioren gaan minder vaak verhuizen en als zij verhuizen gaat de vraag vooral uit naar woningen die geschikt zijn om in te blijven wonen als de mobiliteit afneemt en de vraag naar zorg ontstaat. Deze trend wordt versterkt door de extramuralisering. Als mensen in hun woning blijven wonen als ze ouder worden, stelt dat eisen aan de toegankelijkheid en de indeling van die woning, maar ook aan de organisatie van de zorgen dienstverlening. Innovatie, onder andere in de ICT, vergroten de mogelijkheden daartoe. Dit is in ons werkgebied extra van belang, omdat de inwoners over het algemeen honkvast zijn en niet zo snel naar een (grotere) kern met meer voorzieningen verhuizen. Ook zullen niches ontstaan door groepen ouderen of ouders van kinderen met een beperking die zelf zorg organiseren en daar een passende woongelegenheid bij zoeken. Stagnatie inkomensontwikkeling Waar tot voor kort de voorspellingen een afname van de doelgroep voor woningcorporaties lieten zien, is dat beeld gewijzigd. De inkomensgroei stagneert en de doelgroep is landelijk de afgelopen jaren gegroeid in omvang (tussen 2009 en 2012 met 5%). In de regio 2 behoort ongeveer 36% van de huishoudens tot de primaire doelgroep (tot ) en 18% tot de secundaire doelgroep (tussen en ). Landelijk liggen deze percentages op 41% en 12% 3. Als de economie weer gaat groeien, moeten we rekening houden met hooguit een stabilisatie van de omvang van de doelgroep. In een negatiever scenario zal de omvang van de doelgroep toenemen. Deze trendbreuk heeft gevolgen voor de vraag naar sociale huurwoningen. Niet iedereen zal bij inkomensdaling direct verhuizen, maar op termijn 2 Bestaande uit Borsele, Kapelle, Goes, Noord-Beveland en Reimerswaal 3 Bron: WoON

13 De wereld om ons heen zal er zichtbaar een verschuiving plaatsvinden van een koop- naar een sociale huurwoning. Bij het ter perse gaan van dit ondernemingsplan werd overigens duidelijk dat er een Kamermeerderheid is voor een verhoging van de inkomensgrens voor sociale huur van ,- naar ,- voor de komende vijf jaar. Beperkte dynamiek op de woningmarkt De woningmarkt laat een afnemende dynamiek zien. De nieuwbouw is teruggelopen. Mensen aarzelen om over te gaan tot koop. De financieringsmogelijkheden zijn beperkt en we verwachten dat de waardestijging niet meer zo zal zijn als vroeger. Veel huishoudens die recent een woning kochten hebben te kampen met een onderwaarde. Dit alles leidt tot een langere woonduur in de sociale huurvoorraad. De kansen van nieuwe toetreders en van mensen die een andere huurwoning zoeken nemen af. Deze ontwikkelingen leiden tot de volgende uitdaging: de woningmarkt wordt meer een vragersmarkt. De consumenten hebben weer wat te kiezen en aanbieders (zoals wij) worden gedwongen die consument beter te kennen. Maatwerk en consumentgericht (her)ontwikkelen worden steeds belangrijker. Concluderend We staan voor de opgave om ons woningbezit aan te passen aan de veranderende wensen van de groeiende groep ouderen. Dit moet echter zodanig, dat na de vergrijzingsgolf de woningen ook geschikt (te maken) zijn voor de veranderende doelgroepen daarna. Onze woningen staan er immers minstens vijftig jaar. Een groei van ons woningbezit zien we niet. De stagnatie van de bevolkingsontwikkeling maakt dat risicovol. Een afname ligt de komende beleidsperiode echter ook niet voor de hand: de woningmarkt stagneert en de inkomens ontwikkelen zich niet positief. De groep die is aangewezen op een sociale huurwoning wordt voorlopig nog niet kleiner. De druk op de sociale huurvoorraad zal de komende beleidsperiode in ons werkgebied naar verwachting stabiliseren of nog wat toenemen De spelregels en de middelen Beperken financiële ruimte Waar we in 2.1 constateerden dat huishoudens minder te besteden hebben aan wonen, geldt dat ook voor de corporaties. De verhuurderheffing en de saneringsheffing beperken onze investeringscapaciteit. De komende beleidsperiode verwachten we de geplande opgave te realiseren. We gaan minder onrendabel bouwen, passen innovaties toe, besparen op de algemene kosten en kijken kritisch naar de relatie tussen betaalbaarheid en kwaliteit. Bovendien hebben we in de afgelopen periode voorzieningen getroffen voor plannen die al wel zijn voorbereid, maar pas in de komende periode tot uitvoering worden gebracht. De nieuwe Woningwet formuleert de belangrijkste spelregels voor woningcorporaties. Het werkdomein wordt enigszins ingeperkt. Woningcorporaties mogen alleen 13

14 De wereld om ons heen nog niet-daeb-activiteiten ondernemen als de gemeente daarom vraagt en als daarvoor geen commerciële partijen te vinden zijn. Grotere impact hebben de spelregels voor het huurbeleid in combinatie met de verhuurderheffing. De mogelijkheden voor huurverhoging worden verruimd om de huren meer marktconform te krijgen. Omdat onze minister het zogenoemde scheefwonen wil tegengaan, krijgen huurders in hogere inkomenscategorieën te maken met hogere huurverhogingen. We mogen daarbij onze eigen afwegingen maken die passen bij de lokale opgaven. De gefaseerd oplopende verhuurderheffing beperkt onze eigen afwegingsruimte aanzienlijk. De betaalbaarheid voor onze huurders en mogelijke vraaguitval zijn voor ons belangrijke aandachtspunten. We hebben betaalbaarheid hoog op onze prioriteitenlijst staan. Daarom zullen we de komende periode scherpere keuzen moeten maken. Relatie met de gemeente verstevigd Het regeerakkoord Rutte II spreekt van een sterkere positie van de gemeenten ten opzichte van de woningcorporaties. In de uitwerking komt dit neer op een versterking van de samenwerking. Corporaties moeten naar redelijkheid bijdragen aan het gemeentelijke woonbeleid, zich daarover verantwoorden en ruim van te voren een meerjarenoverzicht tonen waaruit de voornemens blijken. Dit vormt de basis voor het gesprek met de gemeenten. Voor ons vergt dit, ook in de ogen van de beide gemeenten, geen grote verandering. De afgelopen jaren hebben we al op deze manier met de gemeenten Borsele en Reimerswaal samengewerkt. De veranderingen in wet- en regelgeving nopen vooralsnog niet tot verandering daarin. De gemeenten hebben in de gesprekken over dit ondernemingsplan aangegeven de goede samenwerking te willen continueren en nieuwe prestatieafspraken te willen maken. Zij waarderen daarin bijzonder de brede insteek van R&B. We kijken naar het woonklimaat en zijn bereid te investeren in leefbaarheid. We zijn daarbij helder in de keuzen die we maken De beleidsmatige kaders in ons werkgebied Ter voorbereiding op dit ondernemingsplan voerden we gesprekken met diverse partijen waarmee we samenwerken. We vroegen welke opgaven zij in ons werkgebied zien ontstaan en wat ze daarbij van ons verwachten. Hierna staan de uitkomsten van de gesprekken en bijeenkomsten met belanghouders en professionele partners. Deze informatie is gebruikt voor het benoemen van onze strategische opgaven in de komende vier jaar. De Gemeente Borsele formuleert als speerpunt de zorg voor een goed leefklimaat in de dorpen, met een goed basisvoorzieningenniveau, een goede ruimtelijke kwaliteit en het stimuleren van duurzame woningverbetering. Naast het inspelen op vergrijzing heeft de gemeente oog voor een blijvend aantrekkelijk woonklimaat voor jongeren en gezinnen. De gemeente vraagt nadrukkelijk 14

15 s-gravenpolder 15

16 De wereld om ons heen aandacht voor thema s als levensloopbestendige woningen en duurzaamheid. Op die terreinen legt de gemeente de lat hoog. De vergrijzing vraagt om afstemming van het woonaanbod met voorzieningen en het mogelijk maken van mantelzorg-woonsituaties. De Gemeente Reimerswaal legt het accent op kwaliteitsverbetering van bestaande woongebieden. Er is ruimte voor het inspelen op de lokale woningbehoefte, eerst via inbreiding, dan pas via uitbreiding. De gemeente gaat uit van stabilisatie tot bescheiden groei van het aantal inwoners van de gemeente, maar tussen de afzonderlijke kernen verschillen die uitkomsten aanzienlijk. Bijzondere aandacht krijgen eenpersoonshuishoudens, starters, ouderen en nieuwe Zeeuwse (permanente) arbeidsmigranten. Reimerswaal redeneert vanuit leefbare kernen, met behoud van het dorpse karakter, een basisniveau van voorzieningen en duurzame levensloopbestendige woningen. Uitbreiding en kwaliteitsverbetering vragen nadrukkelijk om maatwerk per kern. De provincie Zeeland staat voor een goed functionerende woningmarkt met voldoende toekomstbestendige woningen. In haar woonvisie en omgevingsvisie staan speerpunten waarvan de provincie vindt dat ze extra aandacht verdienen. Betaalbaarheid en vergrijzing behoren daar ook toe. Binnen de regio s worden afspraken gemaakt over de invulling van de woonopgaven. Zo werken de gemeenten in de regio Bevelanden aan nieuwe afspraken, die kaderstellend zijn voor onze prestatieafspraken met de gemeenten. Deze afspraken gaan over de omvang en kwaliteit van de bouwopgave en de manier waarop prioriteiten moeten worden gesteld. De provincie vindt dat corporaties ook een taak hebben in het bedienen van de (lagere) middeninkomens. Ze verwacht immers dat commerciële beleggers niet geïnteresseerd zijn om te investeren in dit segment in Zeeland. Collega-corporaties zien een ontwikkeling waarbij huurders met een groeiende zorgbehoefte langer in hun (huur)woning blijven wonen. Alle collega s staan open voor samenwerking als een (noodzakelijk) middel om bedrijfslasten te verlagen, het serviceniveau voor de klanten te verhogen of de volkshuisvestelijke opgave (beter) op elkaar te laten aansluiten. Afhankelijk van het ambitie- en ontwikkelingsniveau varieert de gewenste samenwerking van relatief vrijblijvend op thema s als inkoop en ICT tot structureel op HRM-gebied en intensief op gedeelde kernwaarden. Fusies worden niet voorzien, maar ook niet nadrukkelijk uitgesloten. Met zorgpartijen zien collega s winst in het uitwisselen van informatie en samenwerking bij het aangaan van zorgarrangementen voor cliënten van woningcorporaties met een beperkte zorgvraag. Onze partners in zorg en welzijn zien een (grote) vraag ontstaan naar drempelloze woningen, waar flexibel voorzieningen kunnen worden aangebracht. Ze pleiten voor innovaties en willen daar graag bij betrokken zijn. Vooral domotica zien zij als een meerwaarde. Daarbij maken zij de kanttekening dat er specifieke doelgroepen zijn 16

17 De wereld om ons heen waarbij het gebruik van domotica niet vanzelfsprekend is. Afhankelijk van het aantal voorzieningen dat nodig is bij een woning, mag de huurprijs variëren. Het wordt moeilijker om intensieve zorg te verlenen in dorpen met weinig of geen voorzieningen. Daarom is het logisch voor dit type zorg, maar ook voor de bijzondere doelgroepen, te kiezen voor de grote(re) kernen. De binding met kleinere kernen moet echter niet uit het oog worden verloren. Hier kan gedacht worden aan het realiseren van woningen die geschikt zijn om zorg te leveren. Voor de lichtere (thuis) zorg is sprake van een concurrerende markt. Alle partijen staan open voor het sluiten van zorgarrangementen voor huurders met een zorgzwaartepakket 1 tot en met (deels) 4. Overigens vinden de zorgpartijen dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij de gemeente ligt. Zij vinden dat zorginstellingen en woningcorporaties geen rol hebben bij het (mede)financieren van WMO-voorzieningen. Voor het Woonplatform is leefbaarheid een belangrijk onderwerp. Wij mogen daarin blijven investeren, maar alleen als het past binnen ons maatschappelijke doel. Leefbaarheid is in beginsel een taak voor de bewoners zelf. Daarbij speelt de bevolkingssamenstelling echter ook een rol. Om tot een goede mix van personen te komen, is het vooral onze taak om te zorgen voor huisvesting van (lagere) middeninkomens en zorgbehoevenden in de kernen. Uit de gesprekken met de HVRB en met onze niet georganiseerde huurders blijkt een hoge mate van betrokkenheid. Dat blijkt uit het feit dat men graag inspraak wenst bij onderhoud, nieuwbouw en renovatie. In dat kader roemt de HVRB onze aanpak in het project de Witte Molen in Rilland. We moeten dan wel duidelijk zijn over de randvoorwaarden en over de kosten van de opties waaruit de huurders kunnen kiezen. Naast betrokkenheid speelt betaalbaarheid dus een belangrijke rol. Om woningen betaalbaar te houden, mogen ze minder luxe uitgevoerd worden. De woningen moeten echter wel geschikt gemaakt (kunnen) worden voor mensen met een zorgvraag, vooral als straks die personen meer op corporaties zijn aangewezen. Ook de ontwikkeling van nultredenwoningen draagt hieraan bij. De betaalbaarheid kan voorts worden bereikt door oog te houden op de uitgaven, bijvoorbeeld op gebied van leefbaarheid. De primaire taak daarvoor ligt bij de gemeente. We mogen wel in leefbaarheid investeren, maar dan in lijn met de huidige praktijk goed doordacht. Voorts bevelen ze aan om meerdere contactvormen aan te bieden, bijvoorbeeld via internet. Zij tekenen daarbij aan dat het persoonlijk contact met (vooral de oudere) bewoners, aan de balie of bij de huurder thuis, niet uit het oog verloren mag worden. Rode draden samengevat Tegen de achtergrond van de strategische thema s in dit ondernemingsplan ontstaat op basis van de gesprekken en discussies met onze stakeholders het volgende beeld: Betaalbaarheid De belanghouders hebben er begrip voor dat we, ondanks gemiddeld hogere huurprijzen, zoeken naar een goede 17

18 18

19 De wereld om ons heen basiskwaliteit van onze woningen en dat dit ten koste gaat van de extra s (het hangtoilet; extra tegelwerk etc.) die tot voor kort vanzelfsprekend waren. Uitgangspunt moet zijn een goede basiswoning die voldoet aan de eisen van deze tijd. Er is begrip voor dat wij bij de betaalbaarheid van woningen vooral kijken naar woonlasten (huur en energie) en niet alleen naar huurlasten. Ook is er breed draagvlak voor het bieden van woningen voor middeninkomens, vooral wegens het falen van de markt in ons werkgebied. Men ziet het als vanzelfsprekend dat we duurzaamheid hoog in ons vaandel hebben staan en dat we de kosten zoveel mogelijk proberen te beheersen. met Zorg Alle belanghouders zien bij het scheiden van wonen en zorg een rol voor ons weggelegd. Woonzorgzones ontstaan vooral in de grotere kernen. Onze vaste zorgpartners verzorgen dan veelal ook de lichtere zorg. In de kleinere kernen ligt de markt vooral open voor andere aanbieders, zoals thuiszorgorganisaties. Zorgbehoevenden willen zelf ook langer in de eigen woning en woonomgeving blijven. Als die woning niet geschikt is, kunnen levensloopbestendige woningen en mantelzorgwoningen in de diverse kernen een uitkomst bieden. Er is behoefte aan drempelloze woningen, waarin flexibel voorzieningen aangebracht kunnen worden en zorgarrangementen kunnen worden geboden. De vraag naar dergelijke woningen zal op termijn ook weer afnemen. Daarom moeten zulke woningen in de toekomst om te bouwen zijn voor andere doelgroepen. Leefbaarheid Onder leefbaarheid verstaan we vooral de sociale cohesie, veiligheid en uitstraling van de woonomgeving. Er zijn meerdere spelers actief op dit gebied. De belanghouders geven aan dat de primaire verantwoordelijkheid bij de bewoners zelf ligt. Daarnaast vinden zij dat de gemeenten hierin de belangrijkste rol spelen. We hoeven ons echter niet terug te trekken. Onze werkwijze van de afgelopen vier jaar met de Kernenfondsen 4 en de inzet van een bescheiden leefbaarheidbudget kan de komende jaren worden voortgezet. Klantbenadering De ervaringen die in de afgelopen periode zijn opgedaan met de huurdersparticipatie worden door de belanghouders gewaardeerd en er bestaat veel draagvlak voor het breder inzetten van deze werkwijze. Die participatie kan nog worden uitgebreid, bijvoorbeeld door (toekomstige) bewoners bij nieuwbouwplannen te betrekken. De klantbenadering oogst waardering en kritiek. We worden gezien als een klantvriendelijke organisatie die oog heeft voor haar huurders. Een belangrijk kritiekpunt betreft de afhandeling van klantvragen. Voor klanten is het soms onduidelijk bij wie ze moeten zijn. Een vast aanspreekpunt voor alle vragen van de huurders wordt als een welkome verbetering gezien. De balie moet in ieder geval deels open blijven, maar door het invoeren van het click-call-face-principe benutten we de mogelijkheden 4 Voorheen aangeduid met 1%-fonds. 19

20 De wereld om ons heen van internet beter en nemen de telefonische meldingen en de bezoeken aan de balie af. is goed. We sturen op vertrouwen en hebben een degelijke planning- en controlcyclus en een solide financieel beleid. Samenwerking en innovatie Onze belanghouders vragen om ook naar andere manieren van werken te kijken. Dat betekent enerzijds meer de samenwerking opzoeken met partijen, zowel met woningcorporaties als met zorgpartijen, en anderzijds de mogelijkheden onderzoeken om te innoveren. In gezamenlijkheid kunnen problemen beter worden aangepakt en synergievoordelen worden behaald. Belanghouders staan ook open voor innovaties. Dat wil niet zeggen dat we overal initiatiefnemer in moeten zijn. Ook het toepassen van elders ontwikkelde innovaties wordt aanbevolen Een blik in de spiegel Onze startpositie om de nieuwe uitdagingen aan te kunnen is goed. We hebben een kwalitatief goed woningbezit, verdeeld over onze 22 kernen. De verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van ons woningbezit is goed en de wachttijden zijn relatief kort. We hebben geëxperimenteerd met innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheidsmaatsregelen, toepassing van biobased technologieën, alternatieve woonvormen en met nieuwe manieren van samenwerken met huurders. Dit is hard nodig in een tijd dat we met minder middelen nieuwe kwaliteiten (flexibiliteit, zorggeschiktheid) moeten realiseren. We werken gericht samen met andere partijen om innovaties te realiseren en het aanbod voor de huurders te verbeteren. Financieel staan we er nog goed voor. Het wordt een uitdaging om deze sterke punten te behouden als de investeringscapaciteit afneemt. Tegelijkertijd zien we dat de kennis van de klant en de woningmarkt nog te beperkt is. Onze huurders zijn positief over onze prestaties. Dat wordt ook bevestigd door de continue metingen van het KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector). Toch zien we verbetermogelijkheden bij onze wijze van communiceren. In de verkennende ronde, maar ook in de gesprekken met medewerkers, bleek duidelijk dat onze klanten soms het gevoel hebben in de organisatie te verdwalen. Hierdoor blijven vragen onbeantwoord en voelen klanten zich niet altijd serieus behandeld. We vinden dat we met (te) smalle functies werken waardoor de slagkracht van de organisatie soms te kort schiet. Dit ondanks de positieve ontwikkelingen in de laatste jaren. De veranderingen in de woningmarkt en de overige externe ontwikkelingen dwingen ons deze uitdaging op te pakken. Onze organisatie is uitgegroeid tot een compacte maar degelijke en complete organisatie met enthousiaste en vakbekwame medewerkers. De onderlinge samenwerking 2.6. Concluderend: belangrijkste opgaven Op basis van de SWOT analyse zetten we voor de komende beleidsperiode de volgende opgaven centraal: 20

21 De wereld om ons heen - Focus op klant en maatschappij; - Beheren, consolideren en transformeren van bestaand bezit; - Samenwerken met vertrouwen; - Samenwerken vanuit eigen kracht. Het ondernemingsplan stelde de ontwikkeling van een aanbod gestuurde naar een vraag gestuurde organisatie centraal. Daarvoor is inmiddels een basis gelegd, maar hierin is nog een flinke slag te maken. De urgentie wordt versterkt door de ontwikkelingen in ons werkgebied. De bevolkingsgroei vlakt af, de vergrijzing zet onverminderd door en de koopkrachtontwikkeling stagneert. Daardoor verwachten we voorlopig geen afname van de doelgroep. De extramuralisering van de zorg leidt tot nieuwe opgaven en wellicht tot nieuwe doelgroepen. We beschouwen de (permanente) arbeidsmigranten niet als aparte doelgroep, maar als reguliere afnemers van onze huurwoningen. De ontwikkelingen op de woningmarkt stellen eisen aan onze informatievoorziening, aan onze manier van werken en van samenwerken. We willen klant- en marktinformatie beter benutten, de klant meer laten kiezen in contactvorm en hen intensiever betrekken bij de ontwikkeling van onze plannen. De complexiteit neemt toe door veranderingen in bestaande woongebieden, combinaties met zorg, invloed voor de klant en behoud van betaalbare kwaliteit. Sommige zaken kunnen misschien opgelost worden in samenwerking met collega-corporaties of andere partners. We zorgen voor een compacte, maar bij de omvang van onze opgave passende complete en professionele organisatie. We leggen verbanden met derden om innovatie kracht bij te zetten en aanvullende producten en diensten (zoals zorg) voor onze klant te realiseren. De komende hoofdstukken van dit ondernemingsplan geven aan wat we willen bereiken en welke strategie we daarvoor gaan volgen. Grote uitbreidingsopgaven zijn er niet meer in ons werkgebied. Waar we in de afgelopen jaren nog hebben gebouwd, staat de komende periode veel meer in het teken van beheren en transformeren van het bestaande woningbezit. 21

22 Hansweert Onze missie, visie en kernwaarden

23 Onze missie, visie en kernwaarden Dit hoofdstuk verwoordt onze missie, visie en kernwaarden, als kader voor de kerndoelen en strategie die in het volgende hoofdstuk zijn uitgewerkt. R&B : voor nu en later R&B is een maatschappelijk woonbedrijf met de nadruk op het verhuren van passende woningen aan de (primaire en secundaire) doelgroep. We hebben extra aandacht voor mensen met een noodgedwongen bijzondere woonbehoefte. Samen met bewoners en partners werken we voor nu en later aan leefbare kernen. Visie Vanuit bovenstaande missie is onze visie voor de komende periode als volgt: 1. We zijn een woonbedrijf met de nadruk op het verhuren van woningen aan de primaire en secundaire doelgroep. We zien duurzaamheid als een middel voor het optimaliseren van woonlasten. 2. We staan ook voor wonen met zorg. 3. We zijn medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid van onze kernen. 4. Onze huurders krijgen invloed op de dienstverlening en de woonsituatie. 5. We zijn flexibel en robuust. 6. We presteren naar vermogen. 7. We zijn professioneel en innovatief. We zien het belang van een goede sociale huursector waar mensen met een laag inkomen goed kunnen wonen, ook als sprake is van een zorgvraag. Gezien de ontwikkelingen in het werkgebied is uitbreiding van de sociale huursector niet nodig. De wachttijden zijn acceptabel, want de meeste mensen vinden binnen een jaar (en vaak sneller) een geschikte woning. Alleen voor specifieke wensen moeten gegadigden wat langer wachten. Gezien de afgenomen koopkracht en de aard van ons werkgebied is een beperking van ons woningbezit voorlopig ook nog niet aan de orde. Dat betekent dat we, met inachtneming van de uitgangspunten zoals die zijn uitgewerkt in hoofdstuk 4.1, onze huren gematigd houden en dat we innovatief zijn om betaalbare kwaliteit te leveren. Onder gematigde huren verstaan we een gemiddelde van 75% van de maximaal redelijke huur. We investeren gericht in duurzaamheid waar kansen liggen om de woonlasten te beperken. We vinden het belangrijk om ook voor de lage mid den inko mens aanbod te hebben. Dit is een groep met een redelijk kwetsbare positie op de woningmarkt. Aanbod in dit segment is nodig om dynamiek in de sociale huurvoorraad te houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan doorstroming als het inkomen toeneemt. We benutten daarvoor de mogelijkheden die de wetgeving ons biedt. Binnen de doelgroep is sprake van een grote diversiteit aan wensen en mogelijkheden die te maken heeft met inkomen, samenstelling van de huishoudens en zorgbehoefte. We willen een variatie aan huisvesting aanbieden en daarom de komende jaren nog meer inzicht verwerven in de vraag. We benutten daarvoor de ogen en oren van 23

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Ondernemingsplan jaar lokale kracht!

Ondernemingsplan jaar lokale kracht! Ondernemingsplan 2016-2020 100 jaar lokale kracht! Stichting Beter Wonen September 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 In- en externe analyse 3 2.1 Extern 3 Economie 3 Politiek 3 Maatschappij

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle DATUM 4 oktober 2017 PROJECTNUMMER 501.102/ OPDRACHTEVER emeente Brielle Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle 2017-2022 Inleiding In de Woonvisie Brielle 2017-2022 geven wij als gemeente Brielle

Nadere informatie

Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg. Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens

Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg. Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens Het goede gesprek Hoe kunnen we sociale huurwoningen zo goed mogelijk inzetten? Hoe zorgen we

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen Jaarplan RWS 2014 Inhoud Inleiding...3 Speerpunten...3 Speerpunt Wonen...3 Betaalbare, goed verhuurbare en passende woningen aanbieden....3 Kwaliteit woningvoorraad differentiëren, meer keuzemogelijkheden

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Drimmelen

Woonvisie gemeente Drimmelen Woonvisie gemeente Drimmelen Deel 2 informatieverstrekking 15 sept. 2011 Opzet bijeenkomst Korte beschrijving vorige informatieronde Nieuwe informatie over gedane onderzoeken: Onderzoek senioren Onderzoek

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Woningbezit per gemeente 140

Woningbezit per gemeente 140 Betaalbaarheid en in Fryslân 2016 HUURKLASSE Aantal 403,06 403,07 en 576,87 576,88 en 618,24 8,7 65 HUURPRIJS IN NIEUWBOUW Investering (x miljoen ) Woningbezit per gemeente 140 Schiermonnikoog WONINGVERBETERINGEN

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Stec Groep aan gemeente Vught Esther Geuting en Joep Arts 12 november 2015 Waar staan we nu? 10 september Informatieavond raad (startdocument) 17 september Commissie

Nadere informatie

Woningcorporaties in Nuth. Presentatie gemeenteraad Nuth

Woningcorporaties in Nuth. Presentatie gemeenteraad Nuth Woningcorporaties in Nuth Presentatie gemeenteraad Nuth 27 november 2012 Inhoud presentatie Voorstellen: Wonen Zuid & Wonen Limburg Wat doen woningcorporaties? Ontwikkelingen in de woningmarkt Regeerakkoord

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen 22 september 2011 Inleiding Directeurbestuurder Ed Penninks heet alle aanwezigen van harte welkom en dankt hen voor hun aanwezigheid. Het programma van vanmiddag

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Regionaal groeien - lokaal verbinden. Ondernemingsplan 2015-2017. (verkorte versie)

Regionaal groeien - lokaal verbinden. Ondernemingsplan 2015-2017. (verkorte versie) Regionaal groeien - lokaal verbinden Ondernemingsplan 2015-2017 (verkorte versie) EEN WETHOUDER IN HET NIEUWE WERKGEBIED Wij werkten altijd goed samen met de lokale corporatie. Wel zagen we dat corporaties

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Inleiding De Prioriteringssessie Woonvisie is een belangrijk vervolg op de co-makersgesprekken die zijn gevoerd en de 5 thematafels die

Nadere informatie

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen KOERS 1. Inleiding: samen meer betekenen Samen kunnen we meer doen voor bewoners. Daarom fuseren Woonstichting Etten- Leur en AlleeWonen. Beide corporaties zetten zich afzonderlijk al met hart, ziel en

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Bestuurlijke overeenkomst WZW Doel: gemeenten krijgen inzicht in Ontwikkeling van de vraag wonen met zorg - deelgebieden - doelgroepen

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie Manifeste lokale woningbehoefte Vraag zoekt locatie 10-3-2015 Inleiding In de gemeentelijke Visie op Wonen en Leefbaarheid (2012) is uitgesproken dat de gemeente in principe in alle kernen ruimte wil zoeken

Nadere informatie

ONTWIKKELING. Visie op sociaal wonen in Smallingerland

ONTWIKKELING. Visie op sociaal wonen in Smallingerland ONTWIKKELING Visie op sociaal wonen in Smallingerland Vastgesteld door college Maart 2015 Visie op sociaal wonen in Smallingerland Vastgesteld door college B&W gemeente Smallingerland Maart 2015 Visie

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Ondernemingsstrategie 2016 en verder. Missie en visie

Ondernemingsstrategie 2016 en verder. Missie en visie Ondernemingsstrategie 2016 en verder Het laatste ondernemingsplan van Thús Wonen dateert van november 2014. Sindsdien is er heel wat gebeurd. De missie en visie zijn nog steeds actueel, maar van de doelstellingen

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016 Visie op wonen Open Huis 8 september 2016 Doel van vanavond Informeren en beelden peilen over huidige stand en toekomst van wonen in Bunnik Niet vandaag: oplossingen! Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting 1 Woonvisie gemeente Beuningen, 2018-2023 Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting Voorblad voor pers/bewoners Waarom een woonvisie? De woningmarkt trekt aan, mensen willen weer verhuizen, maar

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 20 december 2016 Regnr.: 16int04506 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven SAMEN voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven Het stedelijk gebied is in ontwikkeling. Het succes van bedrijven als ASML en VDL, de designsector en vele

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Retouradres / Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Uw kenmerk Datum 6 juni 2013 Betreft vergrijzing, extramuralisering

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2014/2015

Prestatieafspraken 2014/2015 Prestatieafspraken 2014/2015 Aanleiding De Alliantie regio Amersfoort, Omnia Wonen, Portaal Eemland en de gemeente Amersfoort hebben gesprekken gevoerd om te komen tot nieuwe prestatieafspraken. De prestatieafspraken

Nadere informatie

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen.

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen. In maart 2015 vroegen wij in een enquête onze huurders, woningzoekenden, collega corporaties, gemeenten, medewerkers en via social media om mee te denken met ons beleid. In totaal hebben 3.700 deelnemers

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Domesta 3 OOKT Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus PA HOOGEVEEN

Domesta 3 OOKT Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus PA HOOGEVEEN Inkomende post Hoogeveen Iililllll' 15.0117315 Domesta 3 OOKT.2015 Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 20.000 7900 PA HOOGEVEEN Ons Icenmerk Onderwerp Behandeld door

Nadere informatie

In onderstaande figuur staan de scores die GenO haalt op de verschillende ratio s (dit zijn perspectieven) die we voor deze visitatie hanteren.

In onderstaande figuur staan de scores die GenO haalt op de verschillende ratio s (dit zijn perspectieven) die we voor deze visitatie hanteren. Samenvatting In deze samenvatting geven wij in een notendop de uitkomsten van de maatschappelijke visitatie van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken (verder afgekort tot GenO). 1. Beoordeling

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30.001 7800 RA EMMEN Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000346 Bod Domesta 2016 Karin Koers 29 oktober 2015

Nadere informatie

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012 1. Inleiding De gemeente Waalwijk, Casade en Slagenland Wonen hebben in juli 2011 het Prestatiecontract over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de periode 2011-2014 getekend. Hierin is afgesproken

Nadere informatie

WONEN VIERLINGSBEEK ONDERNEMINGSPLAN. Wie zijn we. Wat doen we

WONEN VIERLINGSBEEK ONDERNEMINGSPLAN. Wie zijn we. Wat doen we Waar staan we voor Afgestemd op de woonbehoeften per kern staat Wonen Vierlingsbeek voor kwalitatief goed en betaalbaar wonen. Vanuit het wonen leveren we in samenwerking met onze partners een actieve

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016

Prestatieafspraken 2016 Prestatieafspraken 2016 Aanleiding De prestatieafspraken 2016 zijn een vertaling van het bod, waarin de corporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van het

Nadere informatie

Woonvisie Gemeenteraad Boxtel

Woonvisie Gemeenteraad Boxtel Woonvisie 2015-2025 Gemeenteraad Boxtel Aanleiding Woonvisie 2010-2014 afgerond Regionale agenda wonen Veranderde dynamiek op de woningmarkt Extramuralisering Woningwet 2015 2 Vorm van de woonvisie Visie

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

Wonen met zorg en support

Wonen met zorg en support 7 Wonen met zorg en support visie en doelstellingen wonen met zorg en support Door de vergrijzing en door grote veranderingen in de zorg, wonen steeds meer mensen met een zorgvraag in een gewone woning.

Nadere informatie

Stookjerijk2015 Apeldoorn. Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet. Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u

Stookjerijk2015 Apeldoorn. Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet. Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u Stookjerijk2015 Apeldoorn Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u Onderdelen presentatie Doel Stookjerijk Beleid SER akkoord 2013 Actuele

Nadere informatie

Parallelsessie I&O thema Wonen. 16 juni 2016

Parallelsessie I&O thema Wonen. 16 juni 2016 Parallelsessie I&O thema Wonen 16 juni 2016 Welkom 1. Stand van zaken prestatieafspraken 2. Prestaties en toekomst Poort6 3. Lokale en regionale woningmarkt POORT6 www.poort6.nl Stand van zaken prestatieafspraken

Nadere informatie

Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011

Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011 Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

Prioriteiten volkshuisvesting

Prioriteiten volkshuisvesting Prioriteiten volkshuisvesting Programma Inleiding: Sinisa Boksic (BZK) Toelichting 4 prioriteiten: Annelies Dassen (BZK) Uitkomsten startmeting prioriteiten: Hanjo Lagas (Atrivé) Prioriteiten in lokaal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie