Jaarverslag 2010 Wmo-adviesraad Leiderdorp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010 Wmo-adviesraad Leiderdorp"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 Wmo-adviesraad Leiderdorp

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Taken en werkwijze Wmo-adviesraad Leiderdorp 3 3. Uitgebrachte adviezen 4 4. Activiteiten van de Wmo-adviesraad Leiderdorp 4 5. Communicatie van en over de Wmo-adviesraad 6 6. Faciliteiten van de Wmo-adviesraad en financiën 6 7. Terugblik en evaluatie 7 8. Samenstelling van de Wmo-adviesraad 8 Jaarverslag 2010 Wmo-adviesraad Leiderdorp 2

3 1. Inleiding Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. In de Wmo zijn de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg), de Welzijnswet en het onderdeel Hulp bij het Huishouden uit de AWBZ samengebracht. Het doel van de Wmo is dat alle burgers in staat worden gesteld om volwaardig mee te kunnen doen (participeren) in de samenleving, in het bijzonder personen met lichamelijke of verstandelijke functiebeperkingen, chronisch zieken, personen met psychische of psychosociale aandoeningen, vrijwilligers en mantelzorgers. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het lokale Wmo-beleid en de uitvoering ervan. De gemeente Leiderdorp heeft ervoor gekozen zich te laten adviseren door een adviesraad die de belangen van de burgers van Leiderdorp behartigt en het College van B&W bijstaat bij het opstellen en voorbereiden van het gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Dit is in de Wmo verwoord in negen prestatievelden. Op 11 november 2007 heeft het College van B&W Leiderdorp het besluit genomen om een Wmo-adviesraad in te stellen. De Wmo-adviesraad Leiderdorp is een onafhankelijk adviesorgaan en geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over het gemeentelijk beleid voor de uitvoering van de Wmo. In dit derde Jaarverslag legt de Wmo-adviesraad Leiderdorp verantwoording af over zijn werkzaamheden en activiteiten, de diverse communicatievormen van en met de Wmoadviesraad en de faciliteiten en financiën in Taken en werkwijze Wmo-adviesraad Leiderdorp De taken en werkwijze van de Wmo-adviesraad zijn vastgelegd in de Regeling Wmoadviesraad gemeente Leiderdorp, vastgesteld door het College van B&W op 9 december 2008 en geldend met terugwerkend kracht per 1 januari In 2010 is het rooster van aftreden van de voorzitter en de leden vastgesteld. Vanaf 2011 zal een deel van de Wmo-adviesraad aftreden, dan wel kunnen leden worden herbenoemd voor een nieuw zittingstermijn voor de duur van vier jaar. De Wmo-adviesraad telde in 2010 zes leden en een onafhankelijk voorzitter. Alle leden en de voorzitter hebben kennis van en affiniteit met de prestatievelden van de Wmo en zijn niet verbonden aan maatschappelijke organisaties. Er zijn nog minimaal twee vacatures in te vullen. Getracht is en wordt om twee extra leden te werven, die deskundig zijn op het gebied van Jeugdbeleid, Allochtonenbeleid en/of GGZ Beleid. De Wmo-adviesraad vergadert ten minste zes keer per jaar, in principe iedere laatste donderdag van de maand in het gemeentehuis van Leiderdorp. De vergaderingen zijn openbaar en worden vooraf in het Leiderdorps Weekblad aangekondigd. In 2010 is er vijf keer vergaderd. Eén vergadering heeft plaatsgemaakt voor deskundigheidsbevordering. Jaarverslag 2010 Wmo-adviesraad Leiderdorp 3

4 3. Uitgebrachte adviezen a. Gevraagd advies over de aanbesteding Regiotaxi Holland Rijnland / Nota van Uitgangspunten, uitgebracht op 7 januari b. Ongevraagd advies over de Europese aanbesteding voor het leveren, plaatsen en onderhouden van trapliften en voor het leveren en aanbrengen van standaard woonvoorzieningen en woningaanpassingen, uitgebracht op 7 juni c. Ongevraagd advies over de Discussienota Participatie 2010, uitgebracht op 7 juni d. Gevraagd advies over de retender Dynamisch Selectiemodel voor de Hulp bij het Huishouden in de Leidse Regio in 2011, uitgebracht op 15 juni De adviezen a, b en d zijn gezamenlijk voorbereid door de Wmo-adviesraden van de Leidse Regio, zijnde Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. De inhoud van de adviezen is te lezen op de website van de Wmo-adviesraad Leiderdorp: Overige correspondentie naar de gemeente Brief inzake ontwerp nieuw Gemeentehuis Leiderdorp, verzonden op 8 juni De Adviescommissie Woningbouw en Woonomgeving VAC Leiderdorp heeft in samenwerking met de Wmo-adviesraad gereageerd op het aangepaste ontwerp van het nieuwe Gemeentehuis. De brief is verzonden aan de afdeling Concernzaken van de gemeente Leiderdorp. 4. Activiteiten van de Wmo-adviesraad Leiderdorp Overleg met de wethouder In 2010 is er in verband met de Gemeenteraadsverkiezingen geen apart overleg met de wethouder tot stand gekomen. Wel heeft op verzoek van de Wmo-adviesraad in een reguliere vergadering op 15 juli 2010 een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met de nieuwe wethouder en tevens portefeuillehouder Wmo, de heer Wassenaar. Ambtelijk overleg De voorzitter en (meestal) twee leden van Wmo-adviesraad voeren overleg met de vaste contactambtenaar Wmo, mevrouw Van Bruggen, om de stand van zaken en actualiteiten op het gebied van de Wmo te bespreken, alsmede de planning van het College van B&W. In 2010 hebben er in verband met de beperkte aanwezigheid van de contactambtenaar vijf overleggen plaatsgevonden. Tussentijdse ontwikkelingen en/of vragen wederzijds zijn mede per uitgewisseld. Een enkele keer is er contact geweest met andere beleidsmedewerkers die zich met de beleidsterreinen van de Wmo bezighouden. Voorzittersoverleg Leidse Regio De voorzitters van de Wmo-adviesraden in de Leidse regio kwamen in 2010 vier maal bijeen om de actuele Wmo-zaken te bespreken en gezamenlijke adviezen af te stemmen. De heer Karres, voorzitter van de Wmo-adviesraad Leiderdorp, nam tevens het voorzitterschap van dit overleg voor zijn rekening. Sinds de tweede helft van 2010 maakt ook de Wmo-adviesraad van Katwijk permanent deel uit van dit overleg. Jaarverslag 2010 Wmo-adviesraad Leiderdorp 4

5 Informatiebijeenkomsten gemeenten Leidse Regio De Wmo-adviesraad Leiderdorp heeft in 2010 drie bijeenkomsten bijgewoond ter voorbereiding op de gezamenlijke adviezen met Wmo-adviesraden in de Leidse Regio: Een bijeenkomst op 18 maart 2010 over de Regiotaxi Holland Rijnland; Een bijeenkomst op 27 mei 2010 over de ontwerpbestekken met betrekking tot de Europese aanbesteding verstrekking trapliften, standaard woonvoorzieningen en woningaanpassingen 2010; Een bijeenkomst op 3 juni 2010 over de retender Dynamisch Selectiemodel voor de Hulp bij het Huishouden in de Leidse Regio in Contacten met maatschappelijke organisaties Stichting Pluspunt Platform Mantelzorg Ouderenbonden GGZ/ZON Jasserieochtenden VAC Tympaan Instituut Zorgbelang De Wmo-adviesraad behartigt geen individuele belangen of de belangen van genoemde organisaties, maar onderhoudt alleen contacten om ideeën en ervaringen te vernemen. Deskundigheidsbevordering De leden van de Wmo-adviesraad hebben gedurende het jaar diverse symposia, workshops en themabijeenkomsten bezocht, onder andere over de Kanteling waarbij meer wordt uitgegaan van de (on)mogelijkheden van het individu en minder van de voorzieningen. Voorts werden commissievergaderingen van de gemeente bijgewoond aangaande actuele Wmo-zaken. Twee leden maken deel uit van verschillende kernnetwerken van Tympaan: de heer Karres van het netwerk Sociale Samenhang en Leefbaarheid en de heer Pool van het netwerk Participatie. In 2010 hebben de discussies zich beperkt tot inventarisatie van de problematiek. Onder begeleiding van een externe trainer is op 25 maart 2010 de workshop Hoe maak je een klantgerichte klachtenprocedure voor de Wmo gevolgd. Met betrekking tot prestatieveld 8 van de Wmo bevorderen van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) heeft de Stichting Financiële Dienstverlening Noord (SFD) voorlichting gegeven over haar dienstverlening. Zij beheert de financiële zaken van cliënten uit de (geestelijke) gezondheidszorg die dit zelf niet meer kunnen behartigen. Overige activiteiten De voorzitters van de Wmo-adviesraad Leiderdorp en Leiden hebben namens de Wmoadviesraden in de Leidse Regio een gesprek geïnitieerd met Zorgbelang. Er is dringend verzocht om een betere ondersteuning aan de Wmo-adviesraden door Zorgbelang, zoals advisering over cliëntgerichte zorg, het faciliteren van de klachtenstroom en het organiseren van bijeenkomsten over complexe Wmo-materie met als doel deskundigheidsbevordering van de Wmo-adviesraden. Jaarverslag 2010 Wmo-adviesraad Leiderdorp 5

6 De Wmo-adviesraad heeft een aantal gesprekken gevoerd met Stichting Pluspunt, onder andere over de nieuwe huisvesting van Pluspunt en over verontrustende signalen rondom het Dynamische Selectie Model en de Hulp bij het Huishouden. De gemeente heeft aan de wensen van Pluspunt en de toelichting van de Wmoadviesraad gehoor gegeven en heeft aan Pluspunt extra subsidie verleend, zodat in de nieuwe huisvesting tot dagopvang kon worden overgegaan. 5. Communicatie van en over de Wmo-adviesraad De Wmo-adviesraad hecht veel waarde aan een betere communicatie met de doelgroepen en heeft professionele ondersteuning gezocht om dat te bewerkstelligen. In 2011 zal de communicatie naar de burger worden verbeterd. De volgende punten vragen daarbij om aandacht: De webpagina van de Wmo-adviesraad op de gemeentewebsite Leiderdorp is met de afdeling Communicatie van de gemeente moeizaam tot stand gekomen en deels gevuld. Met goedkeuring van de wethouder is besloten om een onafhankelijke website voor de Wmo-adviesraad te laten bouwen, zodat de leden zelf de site met informatie en actualiteiten kunnen vullen en ook rechtsreeks via de website bereikbaar zijn voor de burgers. Naar verwachting zal de website medio 2011 worden gelanceerd; De gemeente Leiderdorp heeft omwille van tijdgebrek in 2010 geen Wmo-krant uitgebracht in het Leiderdorps Weekblad. Dit betreurt de Wmo-adviesraad; De Wmo-adviesraad heeft in 2010 geen persberichten uitgebracht. 6. Faciliteiten van de Wmo-adviesraad en financiën Naast een aantal faciliteiten stelt het College van B&W jaarlijks middelen ter beschikking aan de Wmo-adviesraad voor de volgende activiteiten: Gemaakte onkosten van de leden; Vergoeding voor deskundigheidsbevordering; Aanschaf van documentatie, literatuur en vaktijdschriften; Faciliteiten voor het verzorgen van voorlichting; Secretariële ondersteuning. Daarnaast wordt aan de leden van de Wmo-adviesraad een vacatievergoeding verstrekt voor maximaal zes vergaderingen per jaar. Het beschikbare budget van ,00 is in 2010 besteed aan de vacatiegelden, deskundigheidsbevordering en secretariële ondersteuning ten behoeve van de Wmoadviesraad Leiderdorp en twee keer voor het Voorzittersoverleg van de Leidse Regio. Jaarverslag 2010 Wmo-adviesraad Leiderdorp 6

7 7. Terugblik en evaluatie De Wmo-adviesraad heeft een standpunt ingenomen over de positie die hij wil innemen en hierover werkafspraken gemaakt. Gekozen is voor het geven van advies op hoofdlijnen en niet op detailniveau. Deze afspraken zijn ook gemaakt in regionaal verband met betrekking tot de gezamenlijke adviezen, gecoördineerd vanuit het Voorzittersoverleg Leidse Regio. Knelpunten Geen mogelijkheden tot advisering aan het samenwerkingsverband Holland Rijnland. Het rapport over Woonvisie is vastgesteld zonder dat voorafgaand advies is gevraagd aan de Wmo-adviesraden. Formeel kunnen de Wmo-adviesraden alleen hun gemeente adviseren. In het gesprek met de nieuwe wethouder is hierop geattendeerd. Tevens is met de wethouder nog eens duidelijk afgestemd hoe de informatievoorziening en adviesprocedures ten aanzien van de Wmo-adviesraad wenselijk zijn. Ondersteunende begeleiding. Dit onderwerp heeft de volledige aandacht van de Wmo-adviesraad en is ook uitvoerig besproken in het Voorzittersoverleg Leidse Regio. De gemeente heeft eerder aangegeven dat Leiderdorp alleen maatwerk biedt voor enkele (schrijnende) gevallen en dat daarom het toepassen van een algemeen beleid niet mogelijk is. De gemeente houdt dit beleid aan naar aanleiding van een uitgevoerd onderzoek en dit is ook zo in het overdrachtdossier voor het nieuwe College opgenomen. De Wmo-adviesraad is van mening dat de gemeente Leiderdorp haar inwoners vaker en meer gericht moet informeren over de ondersteunende begeleiding en de Wmo in het algemeen. Met het nieuwe College zal een gesprek worden aangegaan om te kijken of er andere mogelijkheden zijn om geïndiceerde personen die niet zichtbaar zijn op te kunnen sporen, en er moet meer aandacht komen voor de mantelzorger. De Wmo-adviesraad heeft geconcludeerd dat hij in 2010 wederom stappen voorwaarts heeft gemaakt in zijn functioneren en meer effectief te werk gaat. Scholing, het bijwonen van diverse themabijeenkomsten, voorlichting van deskundigen en de samenwerking met de Wmo-adviesraden in de Leidse regio hebben geleid tot een inhoudelijke verbetering van de uitgebrachte adviezen. Het overleg met de wethouder en de ambtelijke overleggen met de contactambtenaar verliepen in goede sfeer. Echter de frequentie van het contact, het nakomen van afspraken en het tijdig op de hoogte stellen en toezenden van beleidstukken door de gemeente, ter voorbereiding op het uitbrengen van adviezen, zijn voor verbetering vatbaar. Oorzaak hiervan was de beperkte ambtelijke capaciteit. Ook is herhaaldelijk aangedrongen op het leveren van een werkplan van het College. Dit werkplan is in 2010 echter nooit tot stand gekomen, waardoor de Wmo-adviesraad werd belemmerd in een gedegen invulling van zijn werkzaamheden. Naast een meer efficiënte samenwerking met het ambtelijk apparaat, is het ook wenselijk dat het College een formele reactie geeft op de uitgebrachte adviezen van de Wmoadviesraad, in plaats van alleen een ontvangstbevestiging te laten versturen door een betrokken ambtenaar. Jaarverslag 2010 Wmo-adviesraad Leiderdorp 7

8 De wethouder heeft toegezegd dat hij een efficiënte samenwerking op ambtelijk niveau en goede ondersteuning aan de Wmo-adviesraad spoedig wil bevorderen. Daar de wethouder ook deelneemt aan het Portefeuillehoudersoverleg en zitting heeft in het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland, heeft hij zowel de ambtenaren als de Wmo-adviesraad geadviseerd om knelpunten aangaande Wmo-beleidszaken direct aan hem te melden zodat hij die kan bespreken met de portefeuillehouders of het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland dan wel met het College. Zowel de wethouder als de Wmo-adviesraad vinden het belangrijk dat de lijnen zo kort mogelijk worden gehouden. Een verbeterde samenwerking met de gemeente ziet de Wmo-adviesraad dan ook met vertrouwen tegemoet. 8. Samenstelling van de Wmo-adviesraad In 2010 bestond de Wmo-adviesraad uit de volgende leden: Mevrouw L. Dahmen De heer J.S.W. van Gorp De heer C.A. Hartman De heer J.S. Karreman De heer J.J.C. Karres (onafhankelijk voorzitter) Mevrouw W.M. Kijzers-Huntjens De heer J. Pool Secretariële ondersteuning is geleverd door mevrouw N. van der Linden van het bureau 2 extra Hands. Wmo-adviesraad Leiderdorp Juli 2011 Jaarverslag 2010 Wmo-adviesraad Leiderdorp 8

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw Wmo-raden aan het werk Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ZonMw drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet Projectnummer: B3699

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 2. Interne organisatie cliëntenraden 2.1 Lokaal niveau: locatieoverleg voor cliënten 5 2.2 Regionaal niveau: regionale

Nadere informatie

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad Wmo - WI Werkagenda 2015 versie april 2015 Adviesraad 1. Inleiding Deze werkagenda is opgesteld door het van de Adviesraad Wmo-WI Wageningen. Het is een document dat de werkzaamheden van de AR in 2015

Nadere informatie

JAARREKENING EN -VERSLAG 2006

JAARREKENING EN -VERSLAG 2006 AARREKENING EN -VERSLAG 2006 27 juni 2007 In Holland Rijnland werken samen: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad

Reglement Cliëntenraad Reglement Cliëntenraad Stichting Cedere Zorg 2013 Stichting Cedere Zorg Valeriusstraat 1 5921 CP Venlo +31 6 54340564 zorg@cederezorg.nl Artikel 1. Begripsomschrijving... 3 1.1. Cliënt... 3 1.2. Wettelijke

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015 Naam opsteller R. Broeren Datum vaststelling 6 november 2014 Afdeling Dienstverlening Vastgesteld door Gemeenteraad Team Sociaal en Welzijn Eventueel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 WMO ADVIES RAAD DE BILT

JAARVERSLAG 2013 WMO ADVIES RAAD DE BILT JAARVERSLAG 2013 WMO ADVIES RAAD DE BILT Inleiding Het jaar 2013 was een roerig jaar. In het werkgebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) was en is nog steeds veel gaande. Zo werden de eerste

Nadere informatie

Kansen van kerken binnen de Wmo in Utrecht

Kansen van kerken binnen de Wmo in Utrecht Kansen van kerken binnen de Wmo in Utrecht Een inventarisatie van de mogelijkheden die de Wmo biedt aan kerken om de participatie van burgers in de stad Utrecht te bevorderen Auteurs Datum Rianne Morren,

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 De raad van de gemeente Groningen gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument?

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Een onderzoek naar de rol van het zorgkantoor vóór aanvang zorg januari 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Een

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 KBO-Brabant

Jaarverslag 2012 KBO-Brabant Jaarverslag 212 KBO-Brabant Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden

Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden 17-5-2011 Pagina 1 van 38 Een woord vooraf In dit verslag treft u een globaal overzicht van de werkzaamheden van de regionale cliëntenraad, de CWD. Tevens

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Begripsbepalingen. Functie van de raad. Samenstelling en zittingsduur REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD. Artikel 1.

Begripsbepalingen. Functie van de raad. Samenstelling en zittingsduur REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD. Artikel 1. REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. het bestuur : het bestuur van de William Schrikker Stichting b. de instelling : de William Schrikker

Nadere informatie

~atwijl{ Aan de gemeenteraad. : Zorg, welzijn, werk en inkomen : Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2009-2012. Katwijk, woensdag 20 mei 2009.

~atwijl{ Aan de gemeenteraad. : Zorg, welzijn, werk en inkomen : Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2009-2012. Katwijk, woensdag 20 mei 2009. Aan de gemeenteraad ~atwijl{ laaknummer Programma Onderwerp : 2008-17863 : Zorg, welzijn, werk en inkomen : Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2009-2012 Katwijk, woensdag 20 mei 2009 Inleiding Op 29 juli 2008

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland

Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland INLEIDING Aanleiding Taken vanuit de Jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet worden in 2015 overgeheveld naar gemeenten. Gemeenten

Nadere informatie

Samenhang in de drie decentralisaties in het sociale domein. Een tussenstand

Samenhang in de drie decentralisaties in het sociale domein. Een tussenstand Samenhang in de drie decentralisaties in het sociale domein Een tussenstand Maart 2013 1 Inhoud 1. Aanleiding 3 2. Inleiding 4 3. Stand van zaken invoering decentralisaties 5 A. Decentralisatie van de

Nadere informatie

Vóór en mét elkaar! Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2008 t/m 2011

Vóór en mét elkaar! Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2008 t/m 2011 Vóór en mét elkaar! Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2008 t/m 2011 Gemeente Brunssum Versie vergadering Gemeenteraad d.d. 11 december 2007 INHOUDSOPGAVE pag. 2 1 Inleiding pag. 5 1.1 Totstandkoming

Nadere informatie

Programmaplan. Decentralisaties

Programmaplan. Decentralisaties Programmaplan Decentralisaties Opsteller: Ambtelijk opdrachtgever: Betrokken collegelid: Kitty Schijven Theo van Waes Willy Evers Datum: 28 november 2013 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 1. Decentralisaties

Nadere informatie

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 De raad van de gemeente Arnhem; gelezen het voorstel van het college van @ 2014, nummer@; 1 gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4,

Nadere informatie

Stichting Modus. Jaarverslag 2012

Stichting Modus. Jaarverslag 2012 Stichting Modus Jaarverslag 2012 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de stichting Modus. Naast de ondersteuning van mantelzorgers en ouderen coördineert Modus de zorg- en vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie