Welzijnszorg Oosterschelderegio.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welzijnszorg Oosterschelderegio."

Transcriptie

1 Goes, 28 april 2015 GEMEENTETHOLEN in min iiniii mi ink Afdeling/auteur post -wo Registratiedatum 30/04/2015 Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Gemeente Tholen t.a.v. College van B&W Postbus AB THOLEN Onderwerp: ontwerp-begroting 2016 Behandeld: E. Vree Egberts Bijlage(n): 1 Geacht college, Bijgaand ontvangt u de ontwerp programmabegroting 2016 (Regionale Paragraaf) van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio. Het bestuur heeft deze ontwerp-begroting tijdens de vergadering van 15 april 2015 vastgesteld. Gemeenten hebben, conform de Gemeenschappelijke Regeling, de mogelijkheid om te reageren op de ontwerp programmabegroting. De begroting 2016 wordt definitief vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 7 oktober a s., met inachtneming van de binnengekomen reacties. Uw eventuele reactie verwachten wij daarom vóór 20 september De begroting voor de kostenplaats Secretariaat gaat uit van een kostendekkende bijdrage van de gemeenten. In de afgelopen jaren zijn de reserves van het SVWO ingezet om de begroting sluitend te maken. Eind 2015 zijn de reserves uitgeput en is er geen andere mogelijkheid meer om de exploitatie sluitend te voeren. Al vele jaren is de bijdrage van de gemeenten aan het Samenwerkingsverband niet kostendekkend. De tekorten zijn altijd aangevuld middels externe inkomsten. Vanaf het jaar 2012 vertoont de begroting van het secretariaat exploitatietekorten. In dat jaar stopten werkzaamheden, die het SWVO voor derden verrichtte. De daarmee samenhangende inkomsten vielen logischerwijs weg. In 2014 werd bovendien het schatkistbankieren ingevoerd, waardoor ook de renteinkomsten wegvielen. In 2012 werd al gesignaleerd dat de exploitatie van het SWVO niet meer sluitend gevoerd kon worden, door het wegvallen van externe inkomsten. Om uit te sluiten dat de formatie van het SWVO te ruim zou zijn, is destijds een formatieonderzoek uitgevoerd door bureau Berenschot. Hieruit bleek dat de formatie van het SWVO aan de krappe kant is, in relatie tot de verrichte taken. Er is geen ruimte om te bezuinigen op de kosten, zonder dat er in de taken van het SWVO wordt gesneden. Kortgezegd zijn er twee mogelijke oplossingen:» De gemeentelijke bijdrage gaat naar een kostendekkend niveau;» De kosten worden verlaagd door het afstoten van taken. Als de kosten moeten worden teruggebracht dan is de vraag welke taken de gemeenten niet meer willen laten uitvoeren door het SWVO. Het afstoten van taken door het SWVO betekent dat de gemeenten deze taken dan zelf zullen moeten uitvoeren. Het betreft namelijk grotendeels wettelijke taken. Dit betekent dus niet dat de gemeenten minder kosten hebben, maar dat de kosten voor de uitvoering van die taken bij de gemeenten zelf komen te liggen. Verwacht Stationspark 27e, 4462 DZ Goes Tel (0113) Fax (0113) IBAN: NL51ABNA info(5).swvo.nl Internet

2

3 \ţg Samenwerkingsverband ^QWelziinszorg Oosterschelderegio wordt dat het uitvoeren van taken door 7 gemeenten apart, duurder is dan het gezamenlijk uitvoeren via het SWVO. Voor 2013 hebben de gemeenten zich akkoord verklaard met een ophoging van de gemeentelijke bijdrage naar een kostendekkend niveau. Daarbij werd aangegeven dat het SWVO een sluitende exploitatie zou moeten bereiken, bij een gemeentelijke bijdrage op het niveau van Dit zou mogelijk bereikt kunnen worden door een reorganisatie, waarbij expliciet werd aangegeven dat de toekomst van het SWVO in samenhang met de GR De Bevelanden moest worden bezien. Door de 3 decentralisaties bleek een reorganisatie op dat moment echter niet haalbaar. Alle menskracht was nodig om de overgang van de nieuwe taken naar de gemeenten te begeleiden en expliciet om het SWVO voor te bereiden op de uitvoering van de back office taken op het gebied van Begeleiding. Daarnaast liep de oprichting van de GR De Bevelanden vertraging op. Onderzoeken of de aansluiting van het SWVO een mogelijke oplossing zou zijn, kwam daardoor niet aan de orde. Voor de begrotingen van 2014 en 2015 werd daarom besloten de exploitatie sluitend te maken door de inzet van de (exploitatie)reserve van het SWVO. Inmiddels zijn de decentralisaties een feit en is een begin gemaakt met het reorganisatieproces/ herpositionering van het SWVO. Het Bureau KplusV is begonnen met een rondgang langs de aangesloten gemeenten om te inventariseren welke taken de gemeenten door het SWVO willen laten verrichten. Dit moet het uitgangspunt vormen voor de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Daarnaast zal een advies worden gegeven over de positie van het Samenwerkingsverband om de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren. KplusV zal komend najaar een adviesrapport hierover uitbrengen. Eind 2015 is de reserve exploitatieresultaten volledig besteed. Daardoor is de financiële positie van het SWVO dusdanig dat er geen tegenslagen meer kunnen worden opgevangen. Voor 2016 is er geen mogelijkheid meer om het exploitatietekort op te vangen. In de begroting 2016 en de meerjarenraming wordt daarom uitgegaan van een kostendekkende bijdrage van de gemeenten. Het uitgangspunt daarbij is dat wordt uitgegaan van "bestaand beleid". Dat wil in dit geval zeggen dat er geen rekening is gehouden met de uitkomsten van het onderzoek van KplusV en de mogelijke implementatie van aanbevelingen. In het vertrouwen u hiermee te hebben geïnformeerd, Hoogachtend, Namens het bestuur, /7 7 dhr. J.J.L. de Kunder, voorzitter dhr. drs. F.W. Witkam, secretaris Stationspark 27e, 4462 DZ Goes Tel (0113) infoĉŭswvo.nl Fax (0113) Internet IBAN: NL51ABNA

4 Samenwerkingsverband b Welzijnszorg Oosierschelderegio Ontwerp Programmabegroting 2016 Realisatie 2014 (voorlopig) 2015 na 1e wijziging Lasten Programma 1 Volwasseneneducatie Programma 2 Wmo Programma 3 Gezondheidsbeleid Programma 4 Overige projecten Totaal lasten Baten Programma 1 Volwasseneneducatie Programma 2 Wmo Programma 3 Gezondheidsbeleid Programma 4 Overige projecten Totaal baten Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Toevoeging/onttrekking aan reserves Kostenplaats Geraamd resultaat

5 Toelichting Algemeen: In de begroting van het SWVO wordt geen aandacht besteed aan de vraag wat er (inhoudelijk gezien) bereikt moet worden en welke activiteiten daarvoor worden gedaan. Deze vragen zijn al door de deelnemende gemeenten beantwoord. De gemeenten bepalen de doelstellingen die gehaald moeten worden en bepalen het beleid. Daarbij wegen de gemeenteraden de verschillende opties af en bepalen welk budget aan de taken besteed mag worden. Het SWVO voert vervolgens de taken namens de gemeenten uit. Zij heeft geen eigen inhoudelijke agenda. De bijdragen van de gemeenten aan het SWVO maken deel uit van de begroting van de gemeente en zijn via die weg te sturen door de gemeenteraad. Ongewijzigd beleid: De begroting is beleidsarm opgesteld. Verklaring van de kolommen: De opgenomen cijfers voor de begroting 2015 betreffen de cijfers van de begroting na eerste wijziging. Inmiddels hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die zullen leiden tot een tweede wijziging van de begroting Deze wijziging zal na de zomervakantie aan het bestuur worden voorgelegd. In de kolom realisatie 2014 zijn voorlopige cijfers opgenomen. De jaarrekening 2014 zal in de juni-vergadering van het bestuur worden vastgesteld. De kolommen van de meerjarenraming zijn ingevuld op basis van het bestaande beleid (beleidsarm). Om dit duidelijk te maken is er geen indexering toegepast.

6 1 Programma Educatie Lasten Realisatie 2014 (voorlopig) 2015 na 1e wijziging Subsidie Educatie ZMS subsidie cultuureducatie ZMS, projectsubsidie cultuureducatie PM PM PM PM Subsidie Jeugdtheaterhuis Advieskosten Uitvoeringskosten Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten educatie Bijdrage contactgemeente Goes Totaal educatie Bijdragen gemeenten cultuureducatie Bijdrage Provincie Zeeland, projectsubsidie cultuureducatie PM PM PM PM Bijdragen voor Uitvoeringskosten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Ontwerp begroting SWVO 2016 en meerjarenraming

7 Geraamd resultaat Toelichting Educatie: De rijksbijdrage volwasseneneducatie wordt vanaf 2015 overgemaakt aan de contactgemeente voor de arbeidsmarktregio. In Zeeland is dat de gemeente Goes. Goes laat op haar beurt deze taak uitvoeren door de GR De Bevelanden als verantwoordelijke voor de arbeidsmarktregio. In ontwikkelde voorstellen voor de aanpak is aangegeven om de bijdrage toch via de subregio's in te blijven zetten. Voor de Oosierschelderegio via het SVWO. De in te zetten middelen voor educatie worden voor 2016 voorlopig geraamd op een bedrag van C ,-, de tot nu toe bekende bijdrage voor Cultuureducatie: De bijdragen per gemeente zijn opgenomen in de bijlagen. De bijdrage van de provincie Zeeland voor het projectsubsidie cultuureducatie is toegezegd voor de jaren 2014 en Het is nog niet bekend of de inzet van de Provincie wordt verlengd. Voor 2016 is de bijdrage PM opgenomen.

8 2 Programma WMO Realisatie 2014 (voorlopig) 2015 na 1 e wijziging Lasten Kosten Hulpmiddelen Kosten CW1 Regiotaxi Kosten trapliften Hulp bij de Huishouding Begeleiding Incidentele implementatiekosten Begeleiding Kosten activiteiten project Sociaal Domein Projectleider Sociaal Domein Advieskosten Uitvoeringskosten PM Totaal lasten Baten Bijdragen gemeenten Eigen bijdragen cliënten Regiotaxi Bijdragen voor Uitvoeringskosten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Geraamd resultaat Toelichting De ramingen voor 2016 zijn gebaseerd op de werkelijke cijfers Indien in de afgesloten contracten met aanbieders afspraken zijn gemaakt over indexering van kosten dan zijn deze indexeringen toegepast.

9 Hulpmiddelen De kosten van Hulpmiddelen zijn als volgt geraamd: Hulpmiddelen Aankopen Herverstrekkingen Onderhoud Huur Verschrotingskosten Totaal Borsele Goes Kapelle Noord.-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL Regiotaxi De kosten voor de regiotaxi zijn als volgt geraamd: Regiotaxi Vervoerskosten Overige kosten Subtotaal Eigen Bijdragen Netto kosten Borsele Goes Kapelle Noord.-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

10 De Overige kosten zijn ais volgt uit te splitsen: Overige kosten Kosten centrale Tolgelden Paskosten Overige (drukkosten etc) TOTAAL Trapliften: De kosten van Trapliften zijn als volgt geraamd: Trapliften Aankopen Onderhoud Totaal Borsele Goes Kapelle Noord.-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

11 Hulp bij de Huishouding Het ingezette beleid om te komen tot bezuinigingen heeft in 2014 al beperkte resultaten opgeleverd. Vanaf 2015 zal verder worden bezuinigd. De effecten hiervan zijn nog niet in de begroting 2015 verwerkt. Om tot een raming voor 2016 te komen zijn de facturen over periode van een aantal zorgaanbieders vergeleken met de factuur uit periode De kosten blijken in 2015 ongeveer 8Vo lager te liggen. Verdere gegevens over 2015 zijn nog niet bekend. Besloten is om de kosten voorlopig 10y 0 lager te ramen dan in De overige kosten betreffen de kosten van de controle van CAK-bestanden. Hulp bij het Huishouden HH Overige kosten Totaal Borsele Goes Kapelle Noord.-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL Begeleiding Van de kosten van Begeleiding zijn nog geen werkelijke cijfers bekend. Op het moment van opstellen van de begroting hebben pas enkele zorgaanbieders gefactureerd over periode 1. Voorlopig wordt daarom uitgegaan van de raming uit de begroting De kosten zijn als volgt over de gemeenten verdeeld: Begeleiding Totaal Borsele Goes Kapelle Noord.-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

12 Advieskosten De advieskosten zijn als volgt over de gemeenten verdeeld: Advieskosten Inwoners Bijdrage Borsele Goes Kapelle Noord.-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

13 3 Programma Gezondheidsbeleid Lasten SMVVO, subsidie algemeen maatschappelijk werk (incl. innovatie; voor 2015 ontwikkeltraject Sociale Verbindingen) Realisatie 2014 (voorlopig) 2015 na 1e wijziging MEE, subsidie cliëntondersteuning Kosten Woon(Her)Kansen Kosten regionaal preventiebeleid middelengebruik Naar vooruit ontvangen middelen Kosten lokaal preventiebeleid (uit middelen v.j.) Totaal preventiebeleid middelengebruik Kosten psychische en psychosociale problematiek Uitvoering regionale nota gezondheidsbeleid 0 PM PM PM PM PM Uitvoeringskosten Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten voor AMW Bijdrage van gemeenten voor cliëntondersteuning Bijdrage gemeenten Woon(Her)Kansen Bijdragen gemeenten preventiebeleid middelengebruik Vooruit ontvangen middelen voor lokale activiteiten

14 Totaal preventiebeleid Bijdrage gemeenten psychische en psychosociale problematiek Uit Nog te besteden middelen gezondheidsbeleid 0 PM PM PM PM PM Bijdragen voor Uitvoeringskosten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Geraamd resultaat Toelichting MEE cliëntondersteuninq: Het beleid is de functie cliëntondersteuning van MEE Zeeland vanaf 2016 bij SMWO onder te brengen (organisatorische fusie deel MEE Zeeland met SMWO). De verwachting is dat hierdoor een kostenreductie wordt gerealiseerd. Op dit moment kan dit inverdieneffect nog niet worden geconcretiseerd, mede omdat SMWO een egalisatiereserve dient te vormen. De gemeentelijke bijdrage is op hetzelfde niveau begroot als voor Een ander aandachtspunt is het gegeven dat Tholen voor het maatschappelijk werk geen gebruik maakt van SMWO. De samenwerking tussen SMWO en de MEE is voor Tholen niet voor de hand liggend, waardoor Tholen een andere keuze kan maken. Voor Tholen wordt een maatwerkoplossing gezocht, waarbij de regionale samenwerking kan doorgaan en cliëntondersteuning voor de Thoolse burger goed is geregeld. De verdeelsleutel voor de bijdrage van gemeenten voor cliëntondersteuning is gebaseerd op historische parameters (20 0 7o o.b.v. inwoneraantallen en o o.b.v. cliëntaantallen). Preventiebeleid: De lokale activiteiten die gemeenten laten uitvoeren door Indigo zijn in 2013 samen met de regionale activiteiten, die worden afgenomen van Indigo, ondergebracht in één raamcontract. De gemeente Tholen heeft aangegeven voor 2015 en 2016 telkens voor C 5.000,- minder aan lokale activiteiten te zullen Ontwerp begroting SWVO 2016 en meerjarenraming

15 afnemen. Uitgangspunt is dat de overige gemeenten de afname van lokale activiteiten continueren op hetzelfde niveau. De bijdrage van gemeenten voor de lokale activiteiten is, wat de verdeling over de gemeenten betreft, gelijk gehouden aan De bijdrage van gemeenten is als volgt uit te splitsen: Preventiebeleid Regionale activiteiten Lokale activiteiten Totaal Borsele Goes Kapelle Noord.-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveiand Tholen TOTAAL

16 4 Programma Overige projecten Lasten Kosten regionale samenwerking CJG's Naar vooruit ontvangen middelen Jeugd/CJG's Totaal regionale samenwerking Realisatie 2014 (voorlopig) na 1e wijziging Kosten leerlingenvervoer Secretariaatskosten leerlingenvervoer Totaal leerlingenvervoer Kosten Pilot integratie OV en doelgroepenvervoer in de avonduren Doorbelaste kosten secretariaat Totaal pilot PM PM PM PM PM Uitvoeringskosten Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten regionale samenwerking CJG's Bijdragen gemeenten leerlingenvervoer Eigen bijdragen ouders Totaal bijdragen leerlingenvervoer Bijdrage Provincie voor pilot openbaar vervoer PM PM PM PM PM Bijdragen voor Uitvoeringskosten Totaal baten Saldo van baten en lasten

17 Toevoeging/onttrekking aan reserves Geraamd resultaat Toelichting Regionale samenwerking CJG's: Door de decentralisatie van Jeugd naar de gemeenten zijn de werkzaamheden van de CJG's veranderd. Ook de bekostiging is aangepast. Voor de kosten van de regionale samenwerking CJG's worden vanaf 2015 alleen nog de kosten van het websitebeheer begroot. De gemeenten, behalve Borsele en Noord- Beveland, betalen ieder C 671,- per jaar. Leerlingenvervoer: De kosten van het leerlingenvervoer zijn als volgt geraamd: Vervoerskosten Vervoersvergoedingen ouders Subtotaal Eigen bijdragen ouders Netto kosten gemeenten

18 De verdeling van de kosten over de gemeenten is als volgt: Gem een te Vervoerskosten Vervoersvergoedingen ouders Subtotaal Eigen bijdragen Subtotaal Bureaukosten LL-vervoer Via facturen Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen- Duiveland Tholen Totaal TOTAAL Pilot vervoer in de avonduren: De pilot liep tot en met Verwacht wordt dat samenwerking met de provincie op gebied van vervoer ook na 2014 zal blijven plaatsvinden. Concrete afspraken zijn daarover nog niet gemaakt.

19 5 Overige paragrafen De overige paragrafen zoals genoemd in het Besluit Begroting en Verantwoording zijn niet allemaal van toepassing op het Samenwerkingsverband. Er zijn in tegenstelling tot bij een gemeente bv. geen grondbedrijf, geen verbonden partijen en geen kapitaalgoederen (behoudens kantoorinventaris en maatwerksoftware). De enige paragrafen die in aanmerking komen voor behandeling zijn de paragrafen weerstandsvermogen, bedrijfsvoering en in beperkte mate de financieringsparagraaf. Op deze paragrafen wordt hieronder kort ingegaan. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het Samenwerkingsverband loopt wat de subsidiering van instellingen en de Wmo betreft maar beperkt financiële risico's. Er wordt subsidie toegezegd voor zover daar door gemeenten of het rijk middelen voor ter beschikking worden gesteld. De uitgaven voor Wmo worden gedaan voor rekening en risico van de gemeenten. De risico's voor de gemeenten zullen naar verwachting in 2015 fors toenemen door kortingen die op het Wmo budget zullen worden toegepast en door de geplande decentralisaties in het sociaal domein. Op de te decentraliseren budgetten worden ook kortingen toegepast. De kosten die met de decentralisaties gepaard gaan, kunnen niet volledig door de gemeenten worden beheerst. Allereerst komt dit doordat lopende indicaties worden gerespecteerd. De zorg aan de betreffende burgers kan dus niet meteen vanaf 2015 worden gewijzigd naar andere, goedkopere vormen van zorg. De transformatie van de zorg zal pas later in 2015 worden gerealiseerd. De kosten zullen hierdoor dus nog een tijd op het oude niveau blijven. Bovendien kunnen de gemeenten de toegang tot zorg niet volledig beheersen, omdat b.v. huisartsen ook kunnen verwijzen/indiceren. De combinatie van toegepaste kortingen op de budgetten en niet beheersbare kosten kan grote financiële problemen opleveren. Voor wat het secretariaat betreft zijn er ook risico's aanwezig. Om deze risico's op te vangen beschikt het Samenwerkingsverband over een egalisatiereserve en een reserve ziektekosten, aanschaf van inventaris en opleidingskosten personeel. De aanwezige kantoorinventaris is verzekerd. Wat het personeel betreft zijn de gebruikelijke voorzieningen getroffen. Bij bv. langdurige ziekte van een medewerker, zal dit extra kosten meebrengen voor het Samenwerkingsverband als werkgever. Tot nu toe zijn deze reserves altijd voldoende gebleken. Het budget voor het secretariaat is steeds meer onder druk komen te staan. De VZG-richtlijn gaf aan dat er tussen 2011 en 2015 in totaal 10 o Zo zou moeten worden bezuinigd op de bijdrage van de gemeenten aan het secretariaat. De VZG- heeft aangegeven dat de bezuiniging (van 2Vo per jaar) wordt verlengd voor de jaren 2016 en Het realiseren van deze bezuinigingen is niet mogelijk, zonder de taken van het SWVO aan te passen. De bijdrage van de gemeenten dekte in de afgelopen jaren niet de totale kosten. Omdat er ook diensten voor anderen dan de aangesloten gemeenten werden verricht, kon de exploitatie tot en met 2011 sluitend worden gevoerd bij een gemeentelijke bijdrage van ongeveer 60 o 7o van de kosten. Vanaf 2012 vielen de inkomsten uit de dienstverlening aan derden grotendeels weg. Voor 2016 wordt er vanuit gegaan dat het CZW Bureau elders ondergebracht zal zijn en dat de bijdrage voor de dienstverlening van het SWVO dus niet meer zal worden ontvangen. Bovendien moest rekening worden gehouden met lagere rente inkomsten. Aan de gemeenten is voorgelegd om hun bijdrage voor het secretariaat te verhogen zodat een kostendekkende exploitatie mogelijk is. Voor het jaar 2013 zijn de gemeenten hiermee akkoord gegaan. Daarbij werd aangegeven dat er een toekomstvisie moet worden ontwikkeld waarbij rekening moet worden gehouden met de oprichting van de GR De Bevelanden. In 2014 is veel energie gestoken in de decentralisaties in het sociale domein. Pas in 2015 ontstaat de ruimte om te beginnen met het proces van heroriëntering op de positie van het SWVO. Voor de jaren 2014 en 2015 moest het exploitatietekort dus worden opgevangen door het inzetten van reserves. In 2014 wordt het exploitatietekort gedekt uit de reserve Exploitatieresultaten. Deze reserve is na 2014 volledig besteed. Het verwachte tekort over 2015 moet worden gedekt uit de reserve Toekomstvisie. Na 2015 is ook de reserve Toekomstvisie naar verwachting uitgeput. Dit betekent enerzijds dat er geen mogelijkheden zijn om tegenvallers op te vangen na Het weerstandsvermogen is dan verdwenen. Er is dan geen voorziening meer voor tegenvallers. Bij tegenvallers zullen de deelnemende gemeenten de extra kosten moeten opgevangen. Vanaf 2016 kan geen sluitende

20 bedrijfsvoering meer plaatsvinden. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage hoger zal moeten worden, of taken moeten worden beëindigd. In de begroting 2016 is uitgegaan van ongewijzigd beleid voor wat betreft de taken die het SWVO uitvoert. De bijdrage van de gemeenten is zodanig geraamd dat de werkelijke kosten voor de uitvoering van die taken worden betaald uit die gemeentelijke bijdragen. Indien het proces van heroriëntatie gewijzigd beleid oplevert, dan zal de begroting 2016 daaraan moeten worden aangepast. De overige reserves en voorzieningen die het Samenwerkingsverband bezit dienen er voornamelijk voor om kosten over meerdere jaren uit te smeren en om ontvangen bijdragen van derden te reserveren voor de aangegeven taak. Financierinqsparaqraaf Het Samenwerkingsverband ontvangt de binnenkomende gelden gespreid door het jaar heen. Het meeste geld komt binnen volgens vooraf bekende schema's. De subsidiëring van instellingen verloopt ook volgens een vast ritme (maandelijks). De geldstroom binnen het Samenwerkingsverband is daardoor redelijk overzichtelijk. Om uitgaande betalingen te doen kan uit eigen liquide middelen worden geput. Er worden geen leningen afgesloten om aan de kasgeldbehoefte te voldoen. Tot 2014 beschikte het Samenwerkingsverband geregeld over liquide middelen die tijdelijk konden worden belegd. Vanaf december 2013 is het schatkistbankieren ingevoerd. De lagere overheden en gemeenschappelijke regelingen zijn verplicht overtollige liquiditeiten aan te houden in de schatkist. Over het bij het rijk gestalde geld wordt rente vergoed, maar de rente inkomsten zijn laag en verwacht wordt dat ze eerder lager worden dan hoger. Daarom zijn er in de begroting van de kostenplaats Secretariaat voorlopig geen renteopbrengsten geraamd. De richtlijnen zoals opgenomen in het Treasurystatuut SWVO worden gevolgd. Het Samenwerkingsverband heeft de kasgeldlimiet uit de Wet RUDDO nog in geen enkel jaar overschreden. Vanwege de invoering van het schatkistbankieren zal het Treasurystatuut moeten worden herzien. Bedrijfsvoering Met het oog op de toekomst van het SWVO en de veranderingen die wellicht noodzakelijk zullen worden, wordt geprobeerd om in de bedrijfsvoering zo veel mogelijk flexibiliteit in te bouwen. Bij het ontstaan van vacatures wordt eerst contact opgenomen met de gemeenten om te proberen de vacature in te vullen via een detacheringsovereenkomst. Dit wordt ook geprobeerd bij het inzetten van extra personeel voor tijdelijk werk in het kader van de decentralisaties. Er is veel werk te verzetten en waar mogelijk wordt geprobeerd daarvoor de menskracht te vinden door het zittende personeel tijdelijke urenuitbreiding te geven. Als dit niet mogelijk is wordt geprobeerd om tijdelijk personeel te detacheren vanuit de gemeenten. Verder zijn er weinig mogelijkheden om flexibiliteit in te bouwen als voorbereiding op de toekomst. De kosten van huisvesting, automatisering en organisatie liggen grotendeels vast. De inzet van het personeel op de verschillende taken/werkgebieden van het Samenwerkingsverband zal worden uiteen gezet in het werkprogramma Het werkprogramma wordt in december 2015 aan het bestuur voorgelegd.

21 Stand en verloop van Reserves en Vooruit ontvangen bedragen: Reserves Algemene reserve per 31 december Reserve Exploitatieresultaten TOTAAL De reserve Exploitatieresultaten is in 2014 in zijn geheel nodig om het tekort over 2014 op te vangen. Daarnaast moet waarschijnlijk ook nog een beroep worden gedaan op de reserve Toekomstvisie. In 2015 zal opnieuw een beroep moeten worden gedaan op de reserve Toekomstvisie om de exploitatie van de kostenplaats Secretariaat sluitend te kunnen voeren. Bestemmingsreserves per 31 december Reserve ziektevervanging Reserve opleidingen Reserve kennisverbreding Reserve afschrijvingen Reserve Cultuureducatie Reserve Toekomstvisie TOTAAL Toelichting Reserve ziektevervanqinq: Aan deze reserve wordt jaarlijks rente toegeschreven. De reserve is gemaximeerd op 10 o 7o van de jaarlijkse salariskosten. Dit maximum wordt in 2016 niet bereikt. Het valt nog niet te voorspellen of in 2016 een beroep op de reserve zal moeten worden gedaan. Reserve opleidingen: Deze reserve is gevormd om tegemoet te kunnen komen aan opleidingsbehoeften van de medewerkers.

GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII. 15.25140 ink Afdeling/auteur postjwo Registratiedatum 29/12/2015

GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII. 15.25140 ink Afdeling/auteur postjwo Registratiedatum 29/12/2015 Goes, 23 december 215 Ząk Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegìo Gemeente Tholen T.a.v. Gemeenteraad Postbus 51 469 AB THOLEN GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII

Nadere informatie

Realisatie Bedijfsvoering ADBZ Arbeidsmarkt Project

Realisatie Bedijfsvoering ADBZ Arbeidsmarkt Project 2.4 AD BZ/LHBT KOSTEN Realisatie 214 Begroting 215 na 1e wijziging Begroting 216 217 218 219 Bedijfsvoering ADBZ 226.43 193.389 244.262 244.262 244.262 244.262 Arbeidsmarkt Project 24. 7. 17.5 Activiteiten

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland.

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland. Doorkiesnummer : 0113-249456 Uw kenmerk : Uw brief van : Ons kenmerk : 160418 NP/CvD Datum : 18 april 2016 De raden van de Zeeuwse gemeenten Onderwerp : 2e begrotingswijziging 2016 Geachte raad, Bijgevoegd

Nadere informatie

Welzijnszorg Oosterschelderegio

Welzijnszorg Oosterschelderegio Goes, 28 juni 2012 4g Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Gemeente Borsele t.a.v. College van B & W Postbus 1 4450 AA Heinkenszand Onderwerp: Behandeld: Bijlage(n): Email: Evaluatie regionaal

Nadere informatie

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014 Bijlage 2 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Eerste swijziging Toelichting Deze eerste begrotingswijziging betreft de verantwoording van: 1. de extra personele lasten; 2. de structurele

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Begroting (regulier + transitie) 2014

Begroting (regulier + transitie) 2014 Begroting (regulier + transitie) 2014 REGULIER Begroting 2014 KOSTEN Kapitaallasten grootboekrekening 4601 Afschrijving verbouwing 8.342,44 4602 Afschrijving inventaris 2.253,28 4603 Afschrijving computers

Nadere informatie

ZIENSWIJZEN N.A.V. RUD-BEGROTING 2014

ZIENSWIJZEN N.A.V. RUD-BEGROTING 2014 ZIENSWIJZEN N.A.V. RUD-BEGROTING 2014 Terneuzen Afgelopen woensdag is de begroting besproken in de vergadering van de commissie Omgeving. Aldaar is men unaniem akkoord gegaan met de door het college van

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 VERENIGING VRIENDEN VAN MUSEON EN OMNIVERSUM FINANCIEEL VERSLAG 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 financiële vaste activa

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, 21 juli 2005 Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Voorstel Akkoord gaan met: op termijn opheffen. 2. Per 1

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Jaarverslag 2013 Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 JAARREKENING 2013... 3 BALANS... 4 WAARDERINGSGRONDSLAGEN...

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 t Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 G E M E E N T E NOORDENVEL RaacTdZSsv^/ü D L^*. Bululk Documentnr.: RV11.0167 Roden, 20 mei 2011 Onderwerp GGD Drenthe: jaarrekening 2010 en concept beleidsbegroting

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Afdeling Flevoland J. Kroes Begroting 2016 2 Afdeling Flevoland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Lasten Omschrijving Rekening

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

: financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling) Stadskanaal, 5 juni 2015

: financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling) Stadskanaal, 5 juni 2015 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening 2004. Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

Jaarverslag en Jaarrekening 2004. Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Jaarverslag en Jaarrekening 2004 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio 2 SWVO Jaarverslag en jaarrekening 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Structuur...4

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Stelselwijziging leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/367273) CS/CC Collegebesluit 1. Kennis te nemen van het eindrapport

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland Ontwerp 3 e Begrotingswijziging 2011 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: MT 28 februari 2011 Ontwerp begrotingswijziging DT 7 maart 2011 Ontwerp begrotingswijziging Adviescommissie Financiën

Nadere informatie

Herziene begroting Promen 2012

Herziene begroting Promen 2012 Herziene begroting Promen 2012 Inleiding Door gewijzigde inzichten in de bedrijfsvoering van Promen in 2012 is de opstelling van een herziene begroting opportuun. Doordat binnen Promen een herstructurering

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente er enkele nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij gekregen

Nadere informatie

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard 11 DECEMBER 2014 De raad van de gemeente MOLENWAARD Postbus 5 2970 AA BLESKENSGRAAF Gemeente Molenwaard N OW N Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact A. van den Berg

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Begroting 2016. 14 juli 2015

Begroting 2016. 14 juli 2015 Begroting 2016 14 juli 2015 Ter Hagestraat 9 5611 EG Eindhoven ( 040 244 18 74 www.zuidelijkerekenkamer.nl @ZuidRekenkamer KvK nr. 589 59 785 De Zuidelijke Rekenkamer is de gemeenschappelijke rekenkamer

Nadere informatie

11 april 2014 MK/cn/BS 2014-0016691 M.F. Kreuk 06-10318381 mfkreuk@vrk.nl 2 Jaarverslag VRK 2013 en programmabegroting 2015 VRK

11 april 2014 MK/cn/BS 2014-0016691 M.F. Kreuk 06-10318381 mfkreuk@vrk.nl 2 Jaarverslag VRK 2013 en programmabegroting 2015 VRK ũ GGD BRANDWEER^ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem Aan de colleges van: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk,

Nadere informatie

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf.

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf. Technische vragen begroting 2016 2 e termijn 5 Prog 3 Onderwijs Wat betreffen de baten Openbaar Onderwijs (vanaf 2015 worden gemeenten structureel gekort inzake huisvestingskosten onderwijs)? De baten

Nadere informatie

Geacht college, geachte raad,

Geacht college, geachte raad, In Holland Rijnland werken samen: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Leiden: 26 november 2013 Contact:

Nadere informatie

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Postbus 51 4690 AB Tholen telefoon: (0166) 66 82 00 telefax: (0166) 66 35 53 bank: BNG 28.50.08.315 Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad,

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad, Aan de gemeenteraden in Zeeland SST*** 12.017097 li li Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Brandweerzorg Geneeskundige Hulpverlenings gs- organisatie in de Regio (GHOR) Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee.

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee. Jaarrekening 2014 Hierbij treft u het financieel jaarverslag van Voedselbank Harderwijk aan. Ook in 2014 bleef de hulpvraag toenemen en eind 2014 zijn er ruim 250 gezinnen in Harderwijk, Ermelo en Putten

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000)

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) Samenvatting resultaat 2014 6.2.1 Domein Service en Samenwerking Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) ICT 275 Niet ingevulde taakstelling 44 Bijdragen projecten derden 32 Vacatureruimte

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 15/20 november 2012 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : 13 Behandelend ambtenaar : A.J. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Jaarrekening 2011 Onderwijsgroep

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014.

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014. Riedsútstel Ried : 12 februari 2015 Agindapunt : 5 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informatiecarrousel 5 februari 2015 (agendapunt 7) Portefúljehâlder : Mw. G. Postma Amtner :

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Vaststellen wijziging begroting 2015 Stadsgewest Haaglanden volgens plan A

Vaststellen wijziging begroting 2015 Stadsgewest Haaglanden volgens plan A Vergadering: 10 december 2014 Agendapunt: 4 Nummer: Portefeuillehouder: dhr drs. M.J. Bezuijen Contactpersoon: ir. P.E.B. Van Heel Doorkiesnummer: 070 750 1 1537 Den Haag, 29 oktober 2014 Aan het algemeen

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

mi lil lil li mi min li 2013.05026 03/09/2013 Ingekomen Afdeling Kopie

mi lil lil li mi min li 2013.05026 03/09/2013 Ingekomen Afdeling Kopie Concernzaken Cluster Directie ondersteuning (071)54 54 848 ppols@leiderdorp.nl mi lil lil li mi min li 2013.05026 03/09/2013 Gemeente Leiderdorp V7 Aan de leden van de Raad Ingekomen Afdeling Kopie 0 3

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Jaarrekening 2011 en verantwoording bruidsschat 2011 Onderwijsgroep Fier VOORSTEL Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening 2011 van Onderwijsgroep Fier, en; in te stemmen

Nadere informatie

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015.

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015. Openbaar ja Voorstel voor BC OZJT / BO Samen 14 Datum vergadering 1 oktober 2015 Agendapunt Portefeuillehouder(s) Wethouder J. Coes Domein, behandelend ambtenaar, tel. Evelien Fokkink, manager OZJT Onderwerp

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS)

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) (voorheen Stichting Doorgang) Rapport inzake de JAARREKENING 2011 Inhoud: blz. Algemeen 3 Balans per 31 december 4 Financiële positie

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015 .2 re E u C o ō ĵ in C d- I WW w gemeente QoSterhOUt c c > NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 april 2015 Nummer raadsnota: BI.0150161 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2016-2019 en jaarrekening 2014 van de Belastingsamenwerking

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015. 1ste Wijziging van de Begroting 2015

1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015. 1ste Wijziging van de Begroting 2015 1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015 1ste Wijziging van de Begroting 2015 1 ste Begrotingswijziging 2015 1 ste Wijziging van de Begroting 2015 Datum: 18 maart 2015 24 juni 2015 Status: Vastgesteld Omgevingsdienst

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouders Hoek en Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs De raad van de gemeente Tholen Behandelaar: M.M.E. van der Weele- Hoenselaar Tholen, 26 augustus 2014 Onderwerp: 1. Voorstel

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2

Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2 Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2 Adviescommissie Financiën 22 oktober 2012 Ontwerp ter advisering Dagelijks bestuur 25 oktober 2012 Ontwerp ter vaststelling Gemeenteraden Toezending na DB 25- Procedure

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014

Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014 Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014 Risico-inschatting en prognose laatste kwartaal 2014 INHOUD Risico-inschatting en prognose laatste kwartaal

Nadere informatie

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005 Datum 31 maart 2016 contactpersoon M. Heijlnk Aan de raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeesters en wethouders Concerncontroller a.i. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Adviescommissie 5 oktober 2011 Dagelijks bestuur 12 oktober 2011 Algemeen bestuur 2 november 2011 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Onderwerp Uitgangspunten financieel beleid 2012-2013 Het algemeen bestuur

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Voorgesteld besluit: 1. Kennis nemen van bijgaande concept Beleidsbegroting 2010-2013 van de GGD Drenthe van 27 maart 2009. 2. De Raad adviseren om de

Nadere informatie