Welzijnszorg Oosterschelderegio.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welzijnszorg Oosterschelderegio."

Transcriptie

1 Goes, 28 april 2015 GEMEENTETHOLEN in min iiniii mi ink Afdeling/auteur post -wo Registratiedatum 30/04/2015 Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Gemeente Tholen t.a.v. College van B&W Postbus AB THOLEN Onderwerp: ontwerp-begroting 2016 Behandeld: E. Vree Egberts Bijlage(n): 1 Geacht college, Bijgaand ontvangt u de ontwerp programmabegroting 2016 (Regionale Paragraaf) van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio. Het bestuur heeft deze ontwerp-begroting tijdens de vergadering van 15 april 2015 vastgesteld. Gemeenten hebben, conform de Gemeenschappelijke Regeling, de mogelijkheid om te reageren op de ontwerp programmabegroting. De begroting 2016 wordt definitief vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 7 oktober a s., met inachtneming van de binnengekomen reacties. Uw eventuele reactie verwachten wij daarom vóór 20 september De begroting voor de kostenplaats Secretariaat gaat uit van een kostendekkende bijdrage van de gemeenten. In de afgelopen jaren zijn de reserves van het SVWO ingezet om de begroting sluitend te maken. Eind 2015 zijn de reserves uitgeput en is er geen andere mogelijkheid meer om de exploitatie sluitend te voeren. Al vele jaren is de bijdrage van de gemeenten aan het Samenwerkingsverband niet kostendekkend. De tekorten zijn altijd aangevuld middels externe inkomsten. Vanaf het jaar 2012 vertoont de begroting van het secretariaat exploitatietekorten. In dat jaar stopten werkzaamheden, die het SWVO voor derden verrichtte. De daarmee samenhangende inkomsten vielen logischerwijs weg. In 2014 werd bovendien het schatkistbankieren ingevoerd, waardoor ook de renteinkomsten wegvielen. In 2012 werd al gesignaleerd dat de exploitatie van het SWVO niet meer sluitend gevoerd kon worden, door het wegvallen van externe inkomsten. Om uit te sluiten dat de formatie van het SWVO te ruim zou zijn, is destijds een formatieonderzoek uitgevoerd door bureau Berenschot. Hieruit bleek dat de formatie van het SWVO aan de krappe kant is, in relatie tot de verrichte taken. Er is geen ruimte om te bezuinigen op de kosten, zonder dat er in de taken van het SWVO wordt gesneden. Kortgezegd zijn er twee mogelijke oplossingen:» De gemeentelijke bijdrage gaat naar een kostendekkend niveau;» De kosten worden verlaagd door het afstoten van taken. Als de kosten moeten worden teruggebracht dan is de vraag welke taken de gemeenten niet meer willen laten uitvoeren door het SWVO. Het afstoten van taken door het SWVO betekent dat de gemeenten deze taken dan zelf zullen moeten uitvoeren. Het betreft namelijk grotendeels wettelijke taken. Dit betekent dus niet dat de gemeenten minder kosten hebben, maar dat de kosten voor de uitvoering van die taken bij de gemeenten zelf komen te liggen. Verwacht Stationspark 27e, 4462 DZ Goes Tel (0113) Fax (0113) IBAN: NL51ABNA info(5).swvo.nl Internet

2

3 \ţg Samenwerkingsverband ^QWelziinszorg Oosterschelderegio wordt dat het uitvoeren van taken door 7 gemeenten apart, duurder is dan het gezamenlijk uitvoeren via het SWVO. Voor 2013 hebben de gemeenten zich akkoord verklaard met een ophoging van de gemeentelijke bijdrage naar een kostendekkend niveau. Daarbij werd aangegeven dat het SWVO een sluitende exploitatie zou moeten bereiken, bij een gemeentelijke bijdrage op het niveau van Dit zou mogelijk bereikt kunnen worden door een reorganisatie, waarbij expliciet werd aangegeven dat de toekomst van het SWVO in samenhang met de GR De Bevelanden moest worden bezien. Door de 3 decentralisaties bleek een reorganisatie op dat moment echter niet haalbaar. Alle menskracht was nodig om de overgang van de nieuwe taken naar de gemeenten te begeleiden en expliciet om het SWVO voor te bereiden op de uitvoering van de back office taken op het gebied van Begeleiding. Daarnaast liep de oprichting van de GR De Bevelanden vertraging op. Onderzoeken of de aansluiting van het SWVO een mogelijke oplossing zou zijn, kwam daardoor niet aan de orde. Voor de begrotingen van 2014 en 2015 werd daarom besloten de exploitatie sluitend te maken door de inzet van de (exploitatie)reserve van het SWVO. Inmiddels zijn de decentralisaties een feit en is een begin gemaakt met het reorganisatieproces/ herpositionering van het SWVO. Het Bureau KplusV is begonnen met een rondgang langs de aangesloten gemeenten om te inventariseren welke taken de gemeenten door het SWVO willen laten verrichten. Dit moet het uitgangspunt vormen voor de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Daarnaast zal een advies worden gegeven over de positie van het Samenwerkingsverband om de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren. KplusV zal komend najaar een adviesrapport hierover uitbrengen. Eind 2015 is de reserve exploitatieresultaten volledig besteed. Daardoor is de financiële positie van het SWVO dusdanig dat er geen tegenslagen meer kunnen worden opgevangen. Voor 2016 is er geen mogelijkheid meer om het exploitatietekort op te vangen. In de begroting 2016 en de meerjarenraming wordt daarom uitgegaan van een kostendekkende bijdrage van de gemeenten. Het uitgangspunt daarbij is dat wordt uitgegaan van "bestaand beleid". Dat wil in dit geval zeggen dat er geen rekening is gehouden met de uitkomsten van het onderzoek van KplusV en de mogelijke implementatie van aanbevelingen. In het vertrouwen u hiermee te hebben geïnformeerd, Hoogachtend, Namens het bestuur, /7 7 dhr. J.J.L. de Kunder, voorzitter dhr. drs. F.W. Witkam, secretaris Stationspark 27e, 4462 DZ Goes Tel (0113) infoĉŭswvo.nl Fax (0113) Internet IBAN: NL51ABNA

4 Samenwerkingsverband b Welzijnszorg Oosierschelderegio Ontwerp Programmabegroting 2016 Realisatie 2014 (voorlopig) 2015 na 1e wijziging Lasten Programma 1 Volwasseneneducatie Programma 2 Wmo Programma 3 Gezondheidsbeleid Programma 4 Overige projecten Totaal lasten Baten Programma 1 Volwasseneneducatie Programma 2 Wmo Programma 3 Gezondheidsbeleid Programma 4 Overige projecten Totaal baten Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Toevoeging/onttrekking aan reserves Kostenplaats Geraamd resultaat

5 Toelichting Algemeen: In de begroting van het SWVO wordt geen aandacht besteed aan de vraag wat er (inhoudelijk gezien) bereikt moet worden en welke activiteiten daarvoor worden gedaan. Deze vragen zijn al door de deelnemende gemeenten beantwoord. De gemeenten bepalen de doelstellingen die gehaald moeten worden en bepalen het beleid. Daarbij wegen de gemeenteraden de verschillende opties af en bepalen welk budget aan de taken besteed mag worden. Het SWVO voert vervolgens de taken namens de gemeenten uit. Zij heeft geen eigen inhoudelijke agenda. De bijdragen van de gemeenten aan het SWVO maken deel uit van de begroting van de gemeente en zijn via die weg te sturen door de gemeenteraad. Ongewijzigd beleid: De begroting is beleidsarm opgesteld. Verklaring van de kolommen: De opgenomen cijfers voor de begroting 2015 betreffen de cijfers van de begroting na eerste wijziging. Inmiddels hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die zullen leiden tot een tweede wijziging van de begroting Deze wijziging zal na de zomervakantie aan het bestuur worden voorgelegd. In de kolom realisatie 2014 zijn voorlopige cijfers opgenomen. De jaarrekening 2014 zal in de juni-vergadering van het bestuur worden vastgesteld. De kolommen van de meerjarenraming zijn ingevuld op basis van het bestaande beleid (beleidsarm). Om dit duidelijk te maken is er geen indexering toegepast.

6 1 Programma Educatie Lasten Realisatie 2014 (voorlopig) 2015 na 1e wijziging Subsidie Educatie ZMS subsidie cultuureducatie ZMS, projectsubsidie cultuureducatie PM PM PM PM Subsidie Jeugdtheaterhuis Advieskosten Uitvoeringskosten Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten educatie Bijdrage contactgemeente Goes Totaal educatie Bijdragen gemeenten cultuureducatie Bijdrage Provincie Zeeland, projectsubsidie cultuureducatie PM PM PM PM Bijdragen voor Uitvoeringskosten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Ontwerp begroting SWVO 2016 en meerjarenraming

7 Geraamd resultaat Toelichting Educatie: De rijksbijdrage volwasseneneducatie wordt vanaf 2015 overgemaakt aan de contactgemeente voor de arbeidsmarktregio. In Zeeland is dat de gemeente Goes. Goes laat op haar beurt deze taak uitvoeren door de GR De Bevelanden als verantwoordelijke voor de arbeidsmarktregio. In ontwikkelde voorstellen voor de aanpak is aangegeven om de bijdrage toch via de subregio's in te blijven zetten. Voor de Oosierschelderegio via het SVWO. De in te zetten middelen voor educatie worden voor 2016 voorlopig geraamd op een bedrag van C ,-, de tot nu toe bekende bijdrage voor Cultuureducatie: De bijdragen per gemeente zijn opgenomen in de bijlagen. De bijdrage van de provincie Zeeland voor het projectsubsidie cultuureducatie is toegezegd voor de jaren 2014 en Het is nog niet bekend of de inzet van de Provincie wordt verlengd. Voor 2016 is de bijdrage PM opgenomen.

8 2 Programma WMO Realisatie 2014 (voorlopig) 2015 na 1 e wijziging Lasten Kosten Hulpmiddelen Kosten CW1 Regiotaxi Kosten trapliften Hulp bij de Huishouding Begeleiding Incidentele implementatiekosten Begeleiding Kosten activiteiten project Sociaal Domein Projectleider Sociaal Domein Advieskosten Uitvoeringskosten PM Totaal lasten Baten Bijdragen gemeenten Eigen bijdragen cliënten Regiotaxi Bijdragen voor Uitvoeringskosten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Geraamd resultaat Toelichting De ramingen voor 2016 zijn gebaseerd op de werkelijke cijfers Indien in de afgesloten contracten met aanbieders afspraken zijn gemaakt over indexering van kosten dan zijn deze indexeringen toegepast.

9 Hulpmiddelen De kosten van Hulpmiddelen zijn als volgt geraamd: Hulpmiddelen Aankopen Herverstrekkingen Onderhoud Huur Verschrotingskosten Totaal Borsele Goes Kapelle Noord.-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL Regiotaxi De kosten voor de regiotaxi zijn als volgt geraamd: Regiotaxi Vervoerskosten Overige kosten Subtotaal Eigen Bijdragen Netto kosten Borsele Goes Kapelle Noord.-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

10 De Overige kosten zijn ais volgt uit te splitsen: Overige kosten Kosten centrale Tolgelden Paskosten Overige (drukkosten etc) TOTAAL Trapliften: De kosten van Trapliften zijn als volgt geraamd: Trapliften Aankopen Onderhoud Totaal Borsele Goes Kapelle Noord.-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

11 Hulp bij de Huishouding Het ingezette beleid om te komen tot bezuinigingen heeft in 2014 al beperkte resultaten opgeleverd. Vanaf 2015 zal verder worden bezuinigd. De effecten hiervan zijn nog niet in de begroting 2015 verwerkt. Om tot een raming voor 2016 te komen zijn de facturen over periode van een aantal zorgaanbieders vergeleken met de factuur uit periode De kosten blijken in 2015 ongeveer 8Vo lager te liggen. Verdere gegevens over 2015 zijn nog niet bekend. Besloten is om de kosten voorlopig 10y 0 lager te ramen dan in De overige kosten betreffen de kosten van de controle van CAK-bestanden. Hulp bij het Huishouden HH Overige kosten Totaal Borsele Goes Kapelle Noord.-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL Begeleiding Van de kosten van Begeleiding zijn nog geen werkelijke cijfers bekend. Op het moment van opstellen van de begroting hebben pas enkele zorgaanbieders gefactureerd over periode 1. Voorlopig wordt daarom uitgegaan van de raming uit de begroting De kosten zijn als volgt over de gemeenten verdeeld: Begeleiding Totaal Borsele Goes Kapelle Noord.-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

12 Advieskosten De advieskosten zijn als volgt over de gemeenten verdeeld: Advieskosten Inwoners Bijdrage Borsele Goes Kapelle Noord.-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

13 3 Programma Gezondheidsbeleid Lasten SMVVO, subsidie algemeen maatschappelijk werk (incl. innovatie; voor 2015 ontwikkeltraject Sociale Verbindingen) Realisatie 2014 (voorlopig) 2015 na 1e wijziging MEE, subsidie cliëntondersteuning Kosten Woon(Her)Kansen Kosten regionaal preventiebeleid middelengebruik Naar vooruit ontvangen middelen Kosten lokaal preventiebeleid (uit middelen v.j.) Totaal preventiebeleid middelengebruik Kosten psychische en psychosociale problematiek Uitvoering regionale nota gezondheidsbeleid 0 PM PM PM PM PM Uitvoeringskosten Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten voor AMW Bijdrage van gemeenten voor cliëntondersteuning Bijdrage gemeenten Woon(Her)Kansen Bijdragen gemeenten preventiebeleid middelengebruik Vooruit ontvangen middelen voor lokale activiteiten

14 Totaal preventiebeleid Bijdrage gemeenten psychische en psychosociale problematiek Uit Nog te besteden middelen gezondheidsbeleid 0 PM PM PM PM PM Bijdragen voor Uitvoeringskosten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Geraamd resultaat Toelichting MEE cliëntondersteuninq: Het beleid is de functie cliëntondersteuning van MEE Zeeland vanaf 2016 bij SMWO onder te brengen (organisatorische fusie deel MEE Zeeland met SMWO). De verwachting is dat hierdoor een kostenreductie wordt gerealiseerd. Op dit moment kan dit inverdieneffect nog niet worden geconcretiseerd, mede omdat SMWO een egalisatiereserve dient te vormen. De gemeentelijke bijdrage is op hetzelfde niveau begroot als voor Een ander aandachtspunt is het gegeven dat Tholen voor het maatschappelijk werk geen gebruik maakt van SMWO. De samenwerking tussen SMWO en de MEE is voor Tholen niet voor de hand liggend, waardoor Tholen een andere keuze kan maken. Voor Tholen wordt een maatwerkoplossing gezocht, waarbij de regionale samenwerking kan doorgaan en cliëntondersteuning voor de Thoolse burger goed is geregeld. De verdeelsleutel voor de bijdrage van gemeenten voor cliëntondersteuning is gebaseerd op historische parameters (20 0 7o o.b.v. inwoneraantallen en o o.b.v. cliëntaantallen). Preventiebeleid: De lokale activiteiten die gemeenten laten uitvoeren door Indigo zijn in 2013 samen met de regionale activiteiten, die worden afgenomen van Indigo, ondergebracht in één raamcontract. De gemeente Tholen heeft aangegeven voor 2015 en 2016 telkens voor C 5.000,- minder aan lokale activiteiten te zullen Ontwerp begroting SWVO 2016 en meerjarenraming

15 afnemen. Uitgangspunt is dat de overige gemeenten de afname van lokale activiteiten continueren op hetzelfde niveau. De bijdrage van gemeenten voor de lokale activiteiten is, wat de verdeling over de gemeenten betreft, gelijk gehouden aan De bijdrage van gemeenten is als volgt uit te splitsen: Preventiebeleid Regionale activiteiten Lokale activiteiten Totaal Borsele Goes Kapelle Noord.-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveiand Tholen TOTAAL

16 4 Programma Overige projecten Lasten Kosten regionale samenwerking CJG's Naar vooruit ontvangen middelen Jeugd/CJG's Totaal regionale samenwerking Realisatie 2014 (voorlopig) na 1e wijziging Kosten leerlingenvervoer Secretariaatskosten leerlingenvervoer Totaal leerlingenvervoer Kosten Pilot integratie OV en doelgroepenvervoer in de avonduren Doorbelaste kosten secretariaat Totaal pilot PM PM PM PM PM Uitvoeringskosten Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten regionale samenwerking CJG's Bijdragen gemeenten leerlingenvervoer Eigen bijdragen ouders Totaal bijdragen leerlingenvervoer Bijdrage Provincie voor pilot openbaar vervoer PM PM PM PM PM Bijdragen voor Uitvoeringskosten Totaal baten Saldo van baten en lasten

17 Toevoeging/onttrekking aan reserves Geraamd resultaat Toelichting Regionale samenwerking CJG's: Door de decentralisatie van Jeugd naar de gemeenten zijn de werkzaamheden van de CJG's veranderd. Ook de bekostiging is aangepast. Voor de kosten van de regionale samenwerking CJG's worden vanaf 2015 alleen nog de kosten van het websitebeheer begroot. De gemeenten, behalve Borsele en Noord- Beveland, betalen ieder C 671,- per jaar. Leerlingenvervoer: De kosten van het leerlingenvervoer zijn als volgt geraamd: Vervoerskosten Vervoersvergoedingen ouders Subtotaal Eigen bijdragen ouders Netto kosten gemeenten

18 De verdeling van de kosten over de gemeenten is als volgt: Gem een te Vervoerskosten Vervoersvergoedingen ouders Subtotaal Eigen bijdragen Subtotaal Bureaukosten LL-vervoer Via facturen Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen- Duiveland Tholen Totaal TOTAAL Pilot vervoer in de avonduren: De pilot liep tot en met Verwacht wordt dat samenwerking met de provincie op gebied van vervoer ook na 2014 zal blijven plaatsvinden. Concrete afspraken zijn daarover nog niet gemaakt.

19 5 Overige paragrafen De overige paragrafen zoals genoemd in het Besluit Begroting en Verantwoording zijn niet allemaal van toepassing op het Samenwerkingsverband. Er zijn in tegenstelling tot bij een gemeente bv. geen grondbedrijf, geen verbonden partijen en geen kapitaalgoederen (behoudens kantoorinventaris en maatwerksoftware). De enige paragrafen die in aanmerking komen voor behandeling zijn de paragrafen weerstandsvermogen, bedrijfsvoering en in beperkte mate de financieringsparagraaf. Op deze paragrafen wordt hieronder kort ingegaan. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het Samenwerkingsverband loopt wat de subsidiering van instellingen en de Wmo betreft maar beperkt financiële risico's. Er wordt subsidie toegezegd voor zover daar door gemeenten of het rijk middelen voor ter beschikking worden gesteld. De uitgaven voor Wmo worden gedaan voor rekening en risico van de gemeenten. De risico's voor de gemeenten zullen naar verwachting in 2015 fors toenemen door kortingen die op het Wmo budget zullen worden toegepast en door de geplande decentralisaties in het sociaal domein. Op de te decentraliseren budgetten worden ook kortingen toegepast. De kosten die met de decentralisaties gepaard gaan, kunnen niet volledig door de gemeenten worden beheerst. Allereerst komt dit doordat lopende indicaties worden gerespecteerd. De zorg aan de betreffende burgers kan dus niet meteen vanaf 2015 worden gewijzigd naar andere, goedkopere vormen van zorg. De transformatie van de zorg zal pas later in 2015 worden gerealiseerd. De kosten zullen hierdoor dus nog een tijd op het oude niveau blijven. Bovendien kunnen de gemeenten de toegang tot zorg niet volledig beheersen, omdat b.v. huisartsen ook kunnen verwijzen/indiceren. De combinatie van toegepaste kortingen op de budgetten en niet beheersbare kosten kan grote financiële problemen opleveren. Voor wat het secretariaat betreft zijn er ook risico's aanwezig. Om deze risico's op te vangen beschikt het Samenwerkingsverband over een egalisatiereserve en een reserve ziektekosten, aanschaf van inventaris en opleidingskosten personeel. De aanwezige kantoorinventaris is verzekerd. Wat het personeel betreft zijn de gebruikelijke voorzieningen getroffen. Bij bv. langdurige ziekte van een medewerker, zal dit extra kosten meebrengen voor het Samenwerkingsverband als werkgever. Tot nu toe zijn deze reserves altijd voldoende gebleken. Het budget voor het secretariaat is steeds meer onder druk komen te staan. De VZG-richtlijn gaf aan dat er tussen 2011 en 2015 in totaal 10 o Zo zou moeten worden bezuinigd op de bijdrage van de gemeenten aan het secretariaat. De VZG- heeft aangegeven dat de bezuiniging (van 2Vo per jaar) wordt verlengd voor de jaren 2016 en Het realiseren van deze bezuinigingen is niet mogelijk, zonder de taken van het SWVO aan te passen. De bijdrage van de gemeenten dekte in de afgelopen jaren niet de totale kosten. Omdat er ook diensten voor anderen dan de aangesloten gemeenten werden verricht, kon de exploitatie tot en met 2011 sluitend worden gevoerd bij een gemeentelijke bijdrage van ongeveer 60 o 7o van de kosten. Vanaf 2012 vielen de inkomsten uit de dienstverlening aan derden grotendeels weg. Voor 2016 wordt er vanuit gegaan dat het CZW Bureau elders ondergebracht zal zijn en dat de bijdrage voor de dienstverlening van het SWVO dus niet meer zal worden ontvangen. Bovendien moest rekening worden gehouden met lagere rente inkomsten. Aan de gemeenten is voorgelegd om hun bijdrage voor het secretariaat te verhogen zodat een kostendekkende exploitatie mogelijk is. Voor het jaar 2013 zijn de gemeenten hiermee akkoord gegaan. Daarbij werd aangegeven dat er een toekomstvisie moet worden ontwikkeld waarbij rekening moet worden gehouden met de oprichting van de GR De Bevelanden. In 2014 is veel energie gestoken in de decentralisaties in het sociale domein. Pas in 2015 ontstaat de ruimte om te beginnen met het proces van heroriëntering op de positie van het SWVO. Voor de jaren 2014 en 2015 moest het exploitatietekort dus worden opgevangen door het inzetten van reserves. In 2014 wordt het exploitatietekort gedekt uit de reserve Exploitatieresultaten. Deze reserve is na 2014 volledig besteed. Het verwachte tekort over 2015 moet worden gedekt uit de reserve Toekomstvisie. Na 2015 is ook de reserve Toekomstvisie naar verwachting uitgeput. Dit betekent enerzijds dat er geen mogelijkheden zijn om tegenvallers op te vangen na Het weerstandsvermogen is dan verdwenen. Er is dan geen voorziening meer voor tegenvallers. Bij tegenvallers zullen de deelnemende gemeenten de extra kosten moeten opgevangen. Vanaf 2016 kan geen sluitende

20 bedrijfsvoering meer plaatsvinden. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage hoger zal moeten worden, of taken moeten worden beëindigd. In de begroting 2016 is uitgegaan van ongewijzigd beleid voor wat betreft de taken die het SWVO uitvoert. De bijdrage van de gemeenten is zodanig geraamd dat de werkelijke kosten voor de uitvoering van die taken worden betaald uit die gemeentelijke bijdragen. Indien het proces van heroriëntatie gewijzigd beleid oplevert, dan zal de begroting 2016 daaraan moeten worden aangepast. De overige reserves en voorzieningen die het Samenwerkingsverband bezit dienen er voornamelijk voor om kosten over meerdere jaren uit te smeren en om ontvangen bijdragen van derden te reserveren voor de aangegeven taak. Financierinqsparaqraaf Het Samenwerkingsverband ontvangt de binnenkomende gelden gespreid door het jaar heen. Het meeste geld komt binnen volgens vooraf bekende schema's. De subsidiëring van instellingen verloopt ook volgens een vast ritme (maandelijks). De geldstroom binnen het Samenwerkingsverband is daardoor redelijk overzichtelijk. Om uitgaande betalingen te doen kan uit eigen liquide middelen worden geput. Er worden geen leningen afgesloten om aan de kasgeldbehoefte te voldoen. Tot 2014 beschikte het Samenwerkingsverband geregeld over liquide middelen die tijdelijk konden worden belegd. Vanaf december 2013 is het schatkistbankieren ingevoerd. De lagere overheden en gemeenschappelijke regelingen zijn verplicht overtollige liquiditeiten aan te houden in de schatkist. Over het bij het rijk gestalde geld wordt rente vergoed, maar de rente inkomsten zijn laag en verwacht wordt dat ze eerder lager worden dan hoger. Daarom zijn er in de begroting van de kostenplaats Secretariaat voorlopig geen renteopbrengsten geraamd. De richtlijnen zoals opgenomen in het Treasurystatuut SWVO worden gevolgd. Het Samenwerkingsverband heeft de kasgeldlimiet uit de Wet RUDDO nog in geen enkel jaar overschreden. Vanwege de invoering van het schatkistbankieren zal het Treasurystatuut moeten worden herzien. Bedrijfsvoering Met het oog op de toekomst van het SWVO en de veranderingen die wellicht noodzakelijk zullen worden, wordt geprobeerd om in de bedrijfsvoering zo veel mogelijk flexibiliteit in te bouwen. Bij het ontstaan van vacatures wordt eerst contact opgenomen met de gemeenten om te proberen de vacature in te vullen via een detacheringsovereenkomst. Dit wordt ook geprobeerd bij het inzetten van extra personeel voor tijdelijk werk in het kader van de decentralisaties. Er is veel werk te verzetten en waar mogelijk wordt geprobeerd daarvoor de menskracht te vinden door het zittende personeel tijdelijke urenuitbreiding te geven. Als dit niet mogelijk is wordt geprobeerd om tijdelijk personeel te detacheren vanuit de gemeenten. Verder zijn er weinig mogelijkheden om flexibiliteit in te bouwen als voorbereiding op de toekomst. De kosten van huisvesting, automatisering en organisatie liggen grotendeels vast. De inzet van het personeel op de verschillende taken/werkgebieden van het Samenwerkingsverband zal worden uiteen gezet in het werkprogramma Het werkprogramma wordt in december 2015 aan het bestuur voorgelegd.

21 Stand en verloop van Reserves en Vooruit ontvangen bedragen: Reserves Algemene reserve per 31 december Reserve Exploitatieresultaten TOTAAL De reserve Exploitatieresultaten is in 2014 in zijn geheel nodig om het tekort over 2014 op te vangen. Daarnaast moet waarschijnlijk ook nog een beroep worden gedaan op de reserve Toekomstvisie. In 2015 zal opnieuw een beroep moeten worden gedaan op de reserve Toekomstvisie om de exploitatie van de kostenplaats Secretariaat sluitend te kunnen voeren. Bestemmingsreserves per 31 december Reserve ziektevervanging Reserve opleidingen Reserve kennisverbreding Reserve afschrijvingen Reserve Cultuureducatie Reserve Toekomstvisie TOTAAL Toelichting Reserve ziektevervanqinq: Aan deze reserve wordt jaarlijks rente toegeschreven. De reserve is gemaximeerd op 10 o 7o van de jaarlijkse salariskosten. Dit maximum wordt in 2016 niet bereikt. Het valt nog niet te voorspellen of in 2016 een beroep op de reserve zal moeten worden gedaan. Reserve opleidingen: Deze reserve is gevormd om tegemoet te kunnen komen aan opleidingsbehoeften van de medewerkers.

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

gemeente Goes Perspectiefbrief 2014

gemeente Goes Perspectiefbrief 2014 gemeente Goes Perspectiefbrief 2014 www.goes.nl 2 Inhoudsopgave Aanbieding perspectiefbrief 3 Financieel perspectief 5 Financiële uitgangspunten 9 Landelijke en regionale ontwikkelingen 13 Status bezuinigingen

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie balgemeenbestuurbestuursorganenbestuursondersteuningb&wburgerzakenbestuurlijkesamenwe rkingbestuursondersteuningraad&rekenkameropenbareorde&veiligheidbrandweer&rampenbes trijdingopenbareordeenveiligheidopsporing&ruimingconventioneleexplosievenverkeervervoerenw

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

PROGRAMMA BEGROTING 2012-2015 ELKENIEN DWAANDE II

PROGRAMMA BEGROTING 2012-2015 ELKENIEN DWAANDE II PROGRAMMA BEGROTING 2012-2015 ELKENIEN DWAANDE II 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FINANCIËLE RECAPITULATIE 10 SCENARIOKEUZE KADERNOTA 16 BELEIDSWIJZIGINGEN VOORGAANDE MEERJARENRAMINGEN 19 PROGRAMMAPLAN 20

Nadere informatie

Bijlage 3. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018

Bijlage 3. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018 Bijlage 3 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018 1 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 1 Inleiding p. 3-5 - Algemeen p. 3 - Bezuinigingstaakstelling p. 3-4 -

Nadere informatie

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011 Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Resultaat tot nu toe... 3 3. Algemene schets van de financiële

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse

Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse In dit hoofdstuk informeren we u over de rekeningresultaten 2013 en de resultaatbestemmingen. Ook ziet u welke gevolgen de resultaten hebben op de algemene reserves

Nadere informatie

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 Programmabegroting 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Op eigen kracht, samen verder...3 2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 3 Leeswijzer...17 4 Beleidsbegroting...

Nadere informatie

Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis

Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis Juni 2014 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 2 Uitkomsten meicirculaire 6 3 Uitkomsten marktverkenning 7 4 Het financieel kader 8 4.1 Deelfonds sociaal domein

Nadere informatie

Kadernota 2010 Pagina 2

Kadernota 2010 Pagina 2 Kadernota 2010 Kadernota 2010 Pagina 2 0. Inhoudsopgave 1.Aanbiedingsbrief... 5 2. Inleiding... 6 3. Ontwikkelingen 2009 (voorjaarsnota)... 7 4. Ontwikkelingen 2010-2013 (kadernota)... 12 5. Effecten op

Nadere informatie

ONTWERPBEGROTING 2008

ONTWERPBEGROTING 2008 ONTWERPBEGROTING 2008 - onderdeel programmabegroting - Versie d.d. 12 april 2007 Verzonden aan de 26 deelnemende gemeenten PROGRAMMABEGROTING 2008 1 PROGRAMMABEGROTING 2008 2 Voorwoord Met bescheiden trots

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Samen werken aan gezondheid Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Programma s 5 1.1 Programma Gezondheid 5 1.2 Programma Bestuur 10 2 Financiële

Nadere informatie

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: Z12-240934 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: D.Steert / J.W. van Dijk CS Concernadvies Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening

Nadere informatie

De startnotitie herijking jeugdbeleid vast te stellen.

De startnotitie herijking jeugdbeleid vast te stellen. Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 9 mei 212 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2008 FINANCIËLE BEGROTING 2008 HULPVERLENING OPENBARE GEZONDHEIDSZORG

BELEIDSBEGROTING 2008 FINANCIËLE BEGROTING 2008 HULPVERLENING OPENBARE GEZONDHEIDSZORG BELEIDSBEGROTING 2008 EN FINANCIËLE BEGROTING 2008 HULPVERLENING EN OPENBARE GEZONDHEIDSZORG 2 BELEIDSBEGROTING 2008 HULPVERLENING EN OPENBARE GEZONDHEIDSZORG 3 4 Inhoudsopgave Beleidsbegroting. 3 1. Voorwoord/inleiding...

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur AB-OFGV 11 dec. 2014 13:00 uur Agenda AB OFGV Datum : 11 december 2014 Tijd : 13:00-15:00 uur Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr.

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2014-2017

Voorjaarsnota 2014-2017 Voorjaarsnota 2014-2017 Voorjaarsnota 2014-2017 Concept Voorjaarsnota 2014-w 21-5 Inhoudsopgave Deel I Meerjarenperspectief 1 1. Aanbieding 3 2. Financieel beeld 7 3. Financieel kader bestaand beleid

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT 1302070 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Gem. STEENBERGEN -" r p 2013! Kopie aan: îverìr ouwelijk RAAD/CBE dd m Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders alsmede de Raden van de 26 gemeenten

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 Jaarrekening 2005 Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 telefoon: 020-5522469 internet: www.amsterdam.nl

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

Ontwerp. PROGRAMMABEGROTING 2 E halfjaar 2014 en 2015

Ontwerp. PROGRAMMABEGROTING 2 E halfjaar 2014 en 2015 RUD UTRECHT Ontwerp PROGRAMMABEGROTING 2 E halfjaar 2014 en 2015 4 april 2014 Status: voor zienswijze deelnemers 1 Voorwoord 1 Algemeen 1.1 Inleiding 1.2 Startsituatie 1.3 De RUD Utrecht in de toekomst

Nadere informatie

V\ D D. Het College van Burgemeester en Wethouders van Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN. Doetinchem, 28 april 2014.

V\ D D. Het College van Burgemeester en Wethouders van Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN. Doetinchem, 28 april 2014. Gemeente Oude IJsselstreek SS V\ D D Ontvangen: 30/04/2014 -j4jnk07253 Postbus 236, 7000 AE -Terborgseweg 106, 7005 BC Doetinchem -Telefoon (i Bank BNG 28.50.12.495 - IBAN NL 62 BNGH 028b m - KvK-nummer

Nadere informatie

Procesnota 2016. (15uit26655)

Procesnota 2016. (15uit26655) Procesnota 2016 (15uit26655) 2 PROCESNOTA 2016 1. Inleiding Voor u ligt de procesnota 2015. le kaders voor de komende jaren. Het is de opmaat voor de Programmabegroting 2016, die wij de raad in november

Nadere informatie