Welzijnszorg Oosterschelderegio.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welzijnszorg Oosterschelderegio."

Transcriptie

1 Goes, 28 april 2015 GEMEENTETHOLEN in min iiniii mi ink Afdeling/auteur post -wo Registratiedatum 30/04/2015 Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Gemeente Tholen t.a.v. College van B&W Postbus AB THOLEN Onderwerp: ontwerp-begroting 2016 Behandeld: E. Vree Egberts Bijlage(n): 1 Geacht college, Bijgaand ontvangt u de ontwerp programmabegroting 2016 (Regionale Paragraaf) van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio. Het bestuur heeft deze ontwerp-begroting tijdens de vergadering van 15 april 2015 vastgesteld. Gemeenten hebben, conform de Gemeenschappelijke Regeling, de mogelijkheid om te reageren op de ontwerp programmabegroting. De begroting 2016 wordt definitief vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 7 oktober a s., met inachtneming van de binnengekomen reacties. Uw eventuele reactie verwachten wij daarom vóór 20 september De begroting voor de kostenplaats Secretariaat gaat uit van een kostendekkende bijdrage van de gemeenten. In de afgelopen jaren zijn de reserves van het SVWO ingezet om de begroting sluitend te maken. Eind 2015 zijn de reserves uitgeput en is er geen andere mogelijkheid meer om de exploitatie sluitend te voeren. Al vele jaren is de bijdrage van de gemeenten aan het Samenwerkingsverband niet kostendekkend. De tekorten zijn altijd aangevuld middels externe inkomsten. Vanaf het jaar 2012 vertoont de begroting van het secretariaat exploitatietekorten. In dat jaar stopten werkzaamheden, die het SWVO voor derden verrichtte. De daarmee samenhangende inkomsten vielen logischerwijs weg. In 2014 werd bovendien het schatkistbankieren ingevoerd, waardoor ook de renteinkomsten wegvielen. In 2012 werd al gesignaleerd dat de exploitatie van het SWVO niet meer sluitend gevoerd kon worden, door het wegvallen van externe inkomsten. Om uit te sluiten dat de formatie van het SWVO te ruim zou zijn, is destijds een formatieonderzoek uitgevoerd door bureau Berenschot. Hieruit bleek dat de formatie van het SWVO aan de krappe kant is, in relatie tot de verrichte taken. Er is geen ruimte om te bezuinigen op de kosten, zonder dat er in de taken van het SWVO wordt gesneden. Kortgezegd zijn er twee mogelijke oplossingen:» De gemeentelijke bijdrage gaat naar een kostendekkend niveau;» De kosten worden verlaagd door het afstoten van taken. Als de kosten moeten worden teruggebracht dan is de vraag welke taken de gemeenten niet meer willen laten uitvoeren door het SWVO. Het afstoten van taken door het SWVO betekent dat de gemeenten deze taken dan zelf zullen moeten uitvoeren. Het betreft namelijk grotendeels wettelijke taken. Dit betekent dus niet dat de gemeenten minder kosten hebben, maar dat de kosten voor de uitvoering van die taken bij de gemeenten zelf komen te liggen. Verwacht Stationspark 27e, 4462 DZ Goes Tel (0113) Fax (0113) IBAN: NL51ABNA info(5).swvo.nl Internet

2

3 \ţg Samenwerkingsverband ^QWelziinszorg Oosterschelderegio wordt dat het uitvoeren van taken door 7 gemeenten apart, duurder is dan het gezamenlijk uitvoeren via het SWVO. Voor 2013 hebben de gemeenten zich akkoord verklaard met een ophoging van de gemeentelijke bijdrage naar een kostendekkend niveau. Daarbij werd aangegeven dat het SWVO een sluitende exploitatie zou moeten bereiken, bij een gemeentelijke bijdrage op het niveau van Dit zou mogelijk bereikt kunnen worden door een reorganisatie, waarbij expliciet werd aangegeven dat de toekomst van het SWVO in samenhang met de GR De Bevelanden moest worden bezien. Door de 3 decentralisaties bleek een reorganisatie op dat moment echter niet haalbaar. Alle menskracht was nodig om de overgang van de nieuwe taken naar de gemeenten te begeleiden en expliciet om het SWVO voor te bereiden op de uitvoering van de back office taken op het gebied van Begeleiding. Daarnaast liep de oprichting van de GR De Bevelanden vertraging op. Onderzoeken of de aansluiting van het SWVO een mogelijke oplossing zou zijn, kwam daardoor niet aan de orde. Voor de begrotingen van 2014 en 2015 werd daarom besloten de exploitatie sluitend te maken door de inzet van de (exploitatie)reserve van het SWVO. Inmiddels zijn de decentralisaties een feit en is een begin gemaakt met het reorganisatieproces/ herpositionering van het SWVO. Het Bureau KplusV is begonnen met een rondgang langs de aangesloten gemeenten om te inventariseren welke taken de gemeenten door het SWVO willen laten verrichten. Dit moet het uitgangspunt vormen voor de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Daarnaast zal een advies worden gegeven over de positie van het Samenwerkingsverband om de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren. KplusV zal komend najaar een adviesrapport hierover uitbrengen. Eind 2015 is de reserve exploitatieresultaten volledig besteed. Daardoor is de financiële positie van het SWVO dusdanig dat er geen tegenslagen meer kunnen worden opgevangen. Voor 2016 is er geen mogelijkheid meer om het exploitatietekort op te vangen. In de begroting 2016 en de meerjarenraming wordt daarom uitgegaan van een kostendekkende bijdrage van de gemeenten. Het uitgangspunt daarbij is dat wordt uitgegaan van "bestaand beleid". Dat wil in dit geval zeggen dat er geen rekening is gehouden met de uitkomsten van het onderzoek van KplusV en de mogelijke implementatie van aanbevelingen. In het vertrouwen u hiermee te hebben geïnformeerd, Hoogachtend, Namens het bestuur, /7 7 dhr. J.J.L. de Kunder, voorzitter dhr. drs. F.W. Witkam, secretaris Stationspark 27e, 4462 DZ Goes Tel (0113) infoĉŭswvo.nl Fax (0113) Internet IBAN: NL51ABNA

4 Samenwerkingsverband b Welzijnszorg Oosierschelderegio Ontwerp Programmabegroting 2016 Realisatie 2014 (voorlopig) 2015 na 1e wijziging Lasten Programma 1 Volwasseneneducatie Programma 2 Wmo Programma 3 Gezondheidsbeleid Programma 4 Overige projecten Totaal lasten Baten Programma 1 Volwasseneneducatie Programma 2 Wmo Programma 3 Gezondheidsbeleid Programma 4 Overige projecten Totaal baten Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Toevoeging/onttrekking aan reserves Kostenplaats Geraamd resultaat

5 Toelichting Algemeen: In de begroting van het SWVO wordt geen aandacht besteed aan de vraag wat er (inhoudelijk gezien) bereikt moet worden en welke activiteiten daarvoor worden gedaan. Deze vragen zijn al door de deelnemende gemeenten beantwoord. De gemeenten bepalen de doelstellingen die gehaald moeten worden en bepalen het beleid. Daarbij wegen de gemeenteraden de verschillende opties af en bepalen welk budget aan de taken besteed mag worden. Het SWVO voert vervolgens de taken namens de gemeenten uit. Zij heeft geen eigen inhoudelijke agenda. De bijdragen van de gemeenten aan het SWVO maken deel uit van de begroting van de gemeente en zijn via die weg te sturen door de gemeenteraad. Ongewijzigd beleid: De begroting is beleidsarm opgesteld. Verklaring van de kolommen: De opgenomen cijfers voor de begroting 2015 betreffen de cijfers van de begroting na eerste wijziging. Inmiddels hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die zullen leiden tot een tweede wijziging van de begroting Deze wijziging zal na de zomervakantie aan het bestuur worden voorgelegd. In de kolom realisatie 2014 zijn voorlopige cijfers opgenomen. De jaarrekening 2014 zal in de juni-vergadering van het bestuur worden vastgesteld. De kolommen van de meerjarenraming zijn ingevuld op basis van het bestaande beleid (beleidsarm). Om dit duidelijk te maken is er geen indexering toegepast.

6 1 Programma Educatie Lasten Realisatie 2014 (voorlopig) 2015 na 1e wijziging Subsidie Educatie ZMS subsidie cultuureducatie ZMS, projectsubsidie cultuureducatie PM PM PM PM Subsidie Jeugdtheaterhuis Advieskosten Uitvoeringskosten Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten educatie Bijdrage contactgemeente Goes Totaal educatie Bijdragen gemeenten cultuureducatie Bijdrage Provincie Zeeland, projectsubsidie cultuureducatie PM PM PM PM Bijdragen voor Uitvoeringskosten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Ontwerp begroting SWVO 2016 en meerjarenraming

7 Geraamd resultaat Toelichting Educatie: De rijksbijdrage volwasseneneducatie wordt vanaf 2015 overgemaakt aan de contactgemeente voor de arbeidsmarktregio. In Zeeland is dat de gemeente Goes. Goes laat op haar beurt deze taak uitvoeren door de GR De Bevelanden als verantwoordelijke voor de arbeidsmarktregio. In ontwikkelde voorstellen voor de aanpak is aangegeven om de bijdrage toch via de subregio's in te blijven zetten. Voor de Oosierschelderegio via het SVWO. De in te zetten middelen voor educatie worden voor 2016 voorlopig geraamd op een bedrag van C ,-, de tot nu toe bekende bijdrage voor Cultuureducatie: De bijdragen per gemeente zijn opgenomen in de bijlagen. De bijdrage van de provincie Zeeland voor het projectsubsidie cultuureducatie is toegezegd voor de jaren 2014 en Het is nog niet bekend of de inzet van de Provincie wordt verlengd. Voor 2016 is de bijdrage PM opgenomen.

8 2 Programma WMO Realisatie 2014 (voorlopig) 2015 na 1 e wijziging Lasten Kosten Hulpmiddelen Kosten CW1 Regiotaxi Kosten trapliften Hulp bij de Huishouding Begeleiding Incidentele implementatiekosten Begeleiding Kosten activiteiten project Sociaal Domein Projectleider Sociaal Domein Advieskosten Uitvoeringskosten PM Totaal lasten Baten Bijdragen gemeenten Eigen bijdragen cliënten Regiotaxi Bijdragen voor Uitvoeringskosten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Geraamd resultaat Toelichting De ramingen voor 2016 zijn gebaseerd op de werkelijke cijfers Indien in de afgesloten contracten met aanbieders afspraken zijn gemaakt over indexering van kosten dan zijn deze indexeringen toegepast.

9 Hulpmiddelen De kosten van Hulpmiddelen zijn als volgt geraamd: Hulpmiddelen Aankopen Herverstrekkingen Onderhoud Huur Verschrotingskosten Totaal Borsele Goes Kapelle Noord.-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL Regiotaxi De kosten voor de regiotaxi zijn als volgt geraamd: Regiotaxi Vervoerskosten Overige kosten Subtotaal Eigen Bijdragen Netto kosten Borsele Goes Kapelle Noord.-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

10 De Overige kosten zijn ais volgt uit te splitsen: Overige kosten Kosten centrale Tolgelden Paskosten Overige (drukkosten etc) TOTAAL Trapliften: De kosten van Trapliften zijn als volgt geraamd: Trapliften Aankopen Onderhoud Totaal Borsele Goes Kapelle Noord.-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

11 Hulp bij de Huishouding Het ingezette beleid om te komen tot bezuinigingen heeft in 2014 al beperkte resultaten opgeleverd. Vanaf 2015 zal verder worden bezuinigd. De effecten hiervan zijn nog niet in de begroting 2015 verwerkt. Om tot een raming voor 2016 te komen zijn de facturen over periode van een aantal zorgaanbieders vergeleken met de factuur uit periode De kosten blijken in 2015 ongeveer 8Vo lager te liggen. Verdere gegevens over 2015 zijn nog niet bekend. Besloten is om de kosten voorlopig 10y 0 lager te ramen dan in De overige kosten betreffen de kosten van de controle van CAK-bestanden. Hulp bij het Huishouden HH Overige kosten Totaal Borsele Goes Kapelle Noord.-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL Begeleiding Van de kosten van Begeleiding zijn nog geen werkelijke cijfers bekend. Op het moment van opstellen van de begroting hebben pas enkele zorgaanbieders gefactureerd over periode 1. Voorlopig wordt daarom uitgegaan van de raming uit de begroting De kosten zijn als volgt over de gemeenten verdeeld: Begeleiding Totaal Borsele Goes Kapelle Noord.-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

12 Advieskosten De advieskosten zijn als volgt over de gemeenten verdeeld: Advieskosten Inwoners Bijdrage Borsele Goes Kapelle Noord.-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

13 3 Programma Gezondheidsbeleid Lasten SMVVO, subsidie algemeen maatschappelijk werk (incl. innovatie; voor 2015 ontwikkeltraject Sociale Verbindingen) Realisatie 2014 (voorlopig) 2015 na 1e wijziging MEE, subsidie cliëntondersteuning Kosten Woon(Her)Kansen Kosten regionaal preventiebeleid middelengebruik Naar vooruit ontvangen middelen Kosten lokaal preventiebeleid (uit middelen v.j.) Totaal preventiebeleid middelengebruik Kosten psychische en psychosociale problematiek Uitvoering regionale nota gezondheidsbeleid 0 PM PM PM PM PM Uitvoeringskosten Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten voor AMW Bijdrage van gemeenten voor cliëntondersteuning Bijdrage gemeenten Woon(Her)Kansen Bijdragen gemeenten preventiebeleid middelengebruik Vooruit ontvangen middelen voor lokale activiteiten

14 Totaal preventiebeleid Bijdrage gemeenten psychische en psychosociale problematiek Uit Nog te besteden middelen gezondheidsbeleid 0 PM PM PM PM PM Bijdragen voor Uitvoeringskosten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Geraamd resultaat Toelichting MEE cliëntondersteuninq: Het beleid is de functie cliëntondersteuning van MEE Zeeland vanaf 2016 bij SMWO onder te brengen (organisatorische fusie deel MEE Zeeland met SMWO). De verwachting is dat hierdoor een kostenreductie wordt gerealiseerd. Op dit moment kan dit inverdieneffect nog niet worden geconcretiseerd, mede omdat SMWO een egalisatiereserve dient te vormen. De gemeentelijke bijdrage is op hetzelfde niveau begroot als voor Een ander aandachtspunt is het gegeven dat Tholen voor het maatschappelijk werk geen gebruik maakt van SMWO. De samenwerking tussen SMWO en de MEE is voor Tholen niet voor de hand liggend, waardoor Tholen een andere keuze kan maken. Voor Tholen wordt een maatwerkoplossing gezocht, waarbij de regionale samenwerking kan doorgaan en cliëntondersteuning voor de Thoolse burger goed is geregeld. De verdeelsleutel voor de bijdrage van gemeenten voor cliëntondersteuning is gebaseerd op historische parameters (20 0 7o o.b.v. inwoneraantallen en o o.b.v. cliëntaantallen). Preventiebeleid: De lokale activiteiten die gemeenten laten uitvoeren door Indigo zijn in 2013 samen met de regionale activiteiten, die worden afgenomen van Indigo, ondergebracht in één raamcontract. De gemeente Tholen heeft aangegeven voor 2015 en 2016 telkens voor C 5.000,- minder aan lokale activiteiten te zullen Ontwerp begroting SWVO 2016 en meerjarenraming

15 afnemen. Uitgangspunt is dat de overige gemeenten de afname van lokale activiteiten continueren op hetzelfde niveau. De bijdrage van gemeenten voor de lokale activiteiten is, wat de verdeling over de gemeenten betreft, gelijk gehouden aan De bijdrage van gemeenten is als volgt uit te splitsen: Preventiebeleid Regionale activiteiten Lokale activiteiten Totaal Borsele Goes Kapelle Noord.-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveiand Tholen TOTAAL

16 4 Programma Overige projecten Lasten Kosten regionale samenwerking CJG's Naar vooruit ontvangen middelen Jeugd/CJG's Totaal regionale samenwerking Realisatie 2014 (voorlopig) na 1e wijziging Kosten leerlingenvervoer Secretariaatskosten leerlingenvervoer Totaal leerlingenvervoer Kosten Pilot integratie OV en doelgroepenvervoer in de avonduren Doorbelaste kosten secretariaat Totaal pilot PM PM PM PM PM Uitvoeringskosten Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten regionale samenwerking CJG's Bijdragen gemeenten leerlingenvervoer Eigen bijdragen ouders Totaal bijdragen leerlingenvervoer Bijdrage Provincie voor pilot openbaar vervoer PM PM PM PM PM Bijdragen voor Uitvoeringskosten Totaal baten Saldo van baten en lasten

17 Toevoeging/onttrekking aan reserves Geraamd resultaat Toelichting Regionale samenwerking CJG's: Door de decentralisatie van Jeugd naar de gemeenten zijn de werkzaamheden van de CJG's veranderd. Ook de bekostiging is aangepast. Voor de kosten van de regionale samenwerking CJG's worden vanaf 2015 alleen nog de kosten van het websitebeheer begroot. De gemeenten, behalve Borsele en Noord- Beveland, betalen ieder C 671,- per jaar. Leerlingenvervoer: De kosten van het leerlingenvervoer zijn als volgt geraamd: Vervoerskosten Vervoersvergoedingen ouders Subtotaal Eigen bijdragen ouders Netto kosten gemeenten

18 De verdeling van de kosten over de gemeenten is als volgt: Gem een te Vervoerskosten Vervoersvergoedingen ouders Subtotaal Eigen bijdragen Subtotaal Bureaukosten LL-vervoer Via facturen Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen- Duiveland Tholen Totaal TOTAAL Pilot vervoer in de avonduren: De pilot liep tot en met Verwacht wordt dat samenwerking met de provincie op gebied van vervoer ook na 2014 zal blijven plaatsvinden. Concrete afspraken zijn daarover nog niet gemaakt.

19 5 Overige paragrafen De overige paragrafen zoals genoemd in het Besluit Begroting en Verantwoording zijn niet allemaal van toepassing op het Samenwerkingsverband. Er zijn in tegenstelling tot bij een gemeente bv. geen grondbedrijf, geen verbonden partijen en geen kapitaalgoederen (behoudens kantoorinventaris en maatwerksoftware). De enige paragrafen die in aanmerking komen voor behandeling zijn de paragrafen weerstandsvermogen, bedrijfsvoering en in beperkte mate de financieringsparagraaf. Op deze paragrafen wordt hieronder kort ingegaan. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het Samenwerkingsverband loopt wat de subsidiering van instellingen en de Wmo betreft maar beperkt financiële risico's. Er wordt subsidie toegezegd voor zover daar door gemeenten of het rijk middelen voor ter beschikking worden gesteld. De uitgaven voor Wmo worden gedaan voor rekening en risico van de gemeenten. De risico's voor de gemeenten zullen naar verwachting in 2015 fors toenemen door kortingen die op het Wmo budget zullen worden toegepast en door de geplande decentralisaties in het sociaal domein. Op de te decentraliseren budgetten worden ook kortingen toegepast. De kosten die met de decentralisaties gepaard gaan, kunnen niet volledig door de gemeenten worden beheerst. Allereerst komt dit doordat lopende indicaties worden gerespecteerd. De zorg aan de betreffende burgers kan dus niet meteen vanaf 2015 worden gewijzigd naar andere, goedkopere vormen van zorg. De transformatie van de zorg zal pas later in 2015 worden gerealiseerd. De kosten zullen hierdoor dus nog een tijd op het oude niveau blijven. Bovendien kunnen de gemeenten de toegang tot zorg niet volledig beheersen, omdat b.v. huisartsen ook kunnen verwijzen/indiceren. De combinatie van toegepaste kortingen op de budgetten en niet beheersbare kosten kan grote financiële problemen opleveren. Voor wat het secretariaat betreft zijn er ook risico's aanwezig. Om deze risico's op te vangen beschikt het Samenwerkingsverband over een egalisatiereserve en een reserve ziektekosten, aanschaf van inventaris en opleidingskosten personeel. De aanwezige kantoorinventaris is verzekerd. Wat het personeel betreft zijn de gebruikelijke voorzieningen getroffen. Bij bv. langdurige ziekte van een medewerker, zal dit extra kosten meebrengen voor het Samenwerkingsverband als werkgever. Tot nu toe zijn deze reserves altijd voldoende gebleken. Het budget voor het secretariaat is steeds meer onder druk komen te staan. De VZG-richtlijn gaf aan dat er tussen 2011 en 2015 in totaal 10 o Zo zou moeten worden bezuinigd op de bijdrage van de gemeenten aan het secretariaat. De VZG- heeft aangegeven dat de bezuiniging (van 2Vo per jaar) wordt verlengd voor de jaren 2016 en Het realiseren van deze bezuinigingen is niet mogelijk, zonder de taken van het SWVO aan te passen. De bijdrage van de gemeenten dekte in de afgelopen jaren niet de totale kosten. Omdat er ook diensten voor anderen dan de aangesloten gemeenten werden verricht, kon de exploitatie tot en met 2011 sluitend worden gevoerd bij een gemeentelijke bijdrage van ongeveer 60 o 7o van de kosten. Vanaf 2012 vielen de inkomsten uit de dienstverlening aan derden grotendeels weg. Voor 2016 wordt er vanuit gegaan dat het CZW Bureau elders ondergebracht zal zijn en dat de bijdrage voor de dienstverlening van het SWVO dus niet meer zal worden ontvangen. Bovendien moest rekening worden gehouden met lagere rente inkomsten. Aan de gemeenten is voorgelegd om hun bijdrage voor het secretariaat te verhogen zodat een kostendekkende exploitatie mogelijk is. Voor het jaar 2013 zijn de gemeenten hiermee akkoord gegaan. Daarbij werd aangegeven dat er een toekomstvisie moet worden ontwikkeld waarbij rekening moet worden gehouden met de oprichting van de GR De Bevelanden. In 2014 is veel energie gestoken in de decentralisaties in het sociale domein. Pas in 2015 ontstaat de ruimte om te beginnen met het proces van heroriëntering op de positie van het SWVO. Voor de jaren 2014 en 2015 moest het exploitatietekort dus worden opgevangen door het inzetten van reserves. In 2014 wordt het exploitatietekort gedekt uit de reserve Exploitatieresultaten. Deze reserve is na 2014 volledig besteed. Het verwachte tekort over 2015 moet worden gedekt uit de reserve Toekomstvisie. Na 2015 is ook de reserve Toekomstvisie naar verwachting uitgeput. Dit betekent enerzijds dat er geen mogelijkheden zijn om tegenvallers op te vangen na Het weerstandsvermogen is dan verdwenen. Er is dan geen voorziening meer voor tegenvallers. Bij tegenvallers zullen de deelnemende gemeenten de extra kosten moeten opgevangen. Vanaf 2016 kan geen sluitende

20 bedrijfsvoering meer plaatsvinden. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage hoger zal moeten worden, of taken moeten worden beëindigd. In de begroting 2016 is uitgegaan van ongewijzigd beleid voor wat betreft de taken die het SWVO uitvoert. De bijdrage van de gemeenten is zodanig geraamd dat de werkelijke kosten voor de uitvoering van die taken worden betaald uit die gemeentelijke bijdragen. Indien het proces van heroriëntatie gewijzigd beleid oplevert, dan zal de begroting 2016 daaraan moeten worden aangepast. De overige reserves en voorzieningen die het Samenwerkingsverband bezit dienen er voornamelijk voor om kosten over meerdere jaren uit te smeren en om ontvangen bijdragen van derden te reserveren voor de aangegeven taak. Financierinqsparaqraaf Het Samenwerkingsverband ontvangt de binnenkomende gelden gespreid door het jaar heen. Het meeste geld komt binnen volgens vooraf bekende schema's. De subsidiëring van instellingen verloopt ook volgens een vast ritme (maandelijks). De geldstroom binnen het Samenwerkingsverband is daardoor redelijk overzichtelijk. Om uitgaande betalingen te doen kan uit eigen liquide middelen worden geput. Er worden geen leningen afgesloten om aan de kasgeldbehoefte te voldoen. Tot 2014 beschikte het Samenwerkingsverband geregeld over liquide middelen die tijdelijk konden worden belegd. Vanaf december 2013 is het schatkistbankieren ingevoerd. De lagere overheden en gemeenschappelijke regelingen zijn verplicht overtollige liquiditeiten aan te houden in de schatkist. Over het bij het rijk gestalde geld wordt rente vergoed, maar de rente inkomsten zijn laag en verwacht wordt dat ze eerder lager worden dan hoger. Daarom zijn er in de begroting van de kostenplaats Secretariaat voorlopig geen renteopbrengsten geraamd. De richtlijnen zoals opgenomen in het Treasurystatuut SWVO worden gevolgd. Het Samenwerkingsverband heeft de kasgeldlimiet uit de Wet RUDDO nog in geen enkel jaar overschreden. Vanwege de invoering van het schatkistbankieren zal het Treasurystatuut moeten worden herzien. Bedrijfsvoering Met het oog op de toekomst van het SWVO en de veranderingen die wellicht noodzakelijk zullen worden, wordt geprobeerd om in de bedrijfsvoering zo veel mogelijk flexibiliteit in te bouwen. Bij het ontstaan van vacatures wordt eerst contact opgenomen met de gemeenten om te proberen de vacature in te vullen via een detacheringsovereenkomst. Dit wordt ook geprobeerd bij het inzetten van extra personeel voor tijdelijk werk in het kader van de decentralisaties. Er is veel werk te verzetten en waar mogelijk wordt geprobeerd daarvoor de menskracht te vinden door het zittende personeel tijdelijke urenuitbreiding te geven. Als dit niet mogelijk is wordt geprobeerd om tijdelijk personeel te detacheren vanuit de gemeenten. Verder zijn er weinig mogelijkheden om flexibiliteit in te bouwen als voorbereiding op de toekomst. De kosten van huisvesting, automatisering en organisatie liggen grotendeels vast. De inzet van het personeel op de verschillende taken/werkgebieden van het Samenwerkingsverband zal worden uiteen gezet in het werkprogramma Het werkprogramma wordt in december 2015 aan het bestuur voorgelegd.

21 Stand en verloop van Reserves en Vooruit ontvangen bedragen: Reserves Algemene reserve per 31 december Reserve Exploitatieresultaten TOTAAL De reserve Exploitatieresultaten is in 2014 in zijn geheel nodig om het tekort over 2014 op te vangen. Daarnaast moet waarschijnlijk ook nog een beroep worden gedaan op de reserve Toekomstvisie. In 2015 zal opnieuw een beroep moeten worden gedaan op de reserve Toekomstvisie om de exploitatie van de kostenplaats Secretariaat sluitend te kunnen voeren. Bestemmingsreserves per 31 december Reserve ziektevervanging Reserve opleidingen Reserve kennisverbreding Reserve afschrijvingen Reserve Cultuureducatie Reserve Toekomstvisie TOTAAL Toelichting Reserve ziektevervanqinq: Aan deze reserve wordt jaarlijks rente toegeschreven. De reserve is gemaximeerd op 10 o 7o van de jaarlijkse salariskosten. Dit maximum wordt in 2016 niet bereikt. Het valt nog niet te voorspellen of in 2016 een beroep op de reserve zal moeten worden gedaan. Reserve opleidingen: Deze reserve is gevormd om tegemoet te kunnen komen aan opleidingsbehoeften van de medewerkers.

GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII. 15.25140 ink Afdeling/auteur postjwo Registratiedatum 29/12/2015

GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII. 15.25140 ink Afdeling/auteur postjwo Registratiedatum 29/12/2015 Goes, 23 december 215 Ząk Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegìo Gemeente Tholen T.a.v. Gemeenteraad Postbus 51 469 AB THOLEN GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII

Nadere informatie

Ilph1/40Welziinszorg Oosterschelderegio

Ilph1/40Welziinszorg Oosterschelderegio Goes, 28 september 2016 10% irm Samenwerkingsverband Ilph1/40Welziinszorg Oosterschelderegio Gemeente Tholen T.a.v. de gemeenteraad Postbus 51 4690 AB THOLEN Onderwerp: Behandeld: Bijlage(n): Email: Referentie:

Nadere informatie

IEENTE BORSELE INGEKOMEN -8 JAN uniuin RQ

IEENTE BORSELE INGEKOMEN -8 JAN uniuin RQ Goes, 7 januari 2015 IEENTE BORSELE INGEKOMEN -8 JAN. 2015 Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Gemeente Borsele T.a.v. College van B&W Postbus 1 4450 AA HEINKENSZAND Geacht College, uniuin

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio heeft op 21 september 2016 de 2 e

Het algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio heeft op 21 september 2016 de 2 e Gemeente Noord-Beveland no - 4 DKT 2016 m i n i m i n i n 2016.10447 II Samenwerkingsverband W e l z i j n s z o r g Goes, 28 september 2016 Oosterschelderegio Gemeente Noord-Beveland T.a.v. de gemeenteraad

Nadere informatie

Realisatie Bedijfsvoering ADBZ Arbeidsmarkt Project

Realisatie Bedijfsvoering ADBZ Arbeidsmarkt Project 2.4 AD BZ/LHBT KOSTEN Realisatie 214 Begroting 215 na 1e wijziging Begroting 216 217 218 219 Bedijfsvoering ADBZ 226.43 193.389 244.262 244.262 244.262 244.262 Arbeidsmarkt Project 24. 7. 17.5 Activiteiten

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

WOONWAGENSCHAP MIDDEN- EN NOORD-ZEELAND GOES BEGROTING 2014 MEERJARENBEGROTING

WOONWAGENSCHAP MIDDEN- EN NOORD-ZEELAND GOES BEGROTING 2014 MEERJARENBEGROTING WOONWAGENSCHAP MIDDEN- EN NOORD-ZEELAND GOES BEGROTING 2014 EN MEERJARENBEGROTING 2015-2016-2017 2 3 INHOUD 1. Programmabegroting met paragrafen 4 BEGROTING 7 2. Begroting van lasten en baten 2014 9 3.

Nadere informatie

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013 GEME 2013.15824 2 0 NOV. 2013 VeiligheidsRegio Zeeland AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp 4 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Onlangs heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met

Nadere informatie

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland.

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland. Doorkiesnummer : 0113-249456 Uw kenmerk : Uw brief van : Ons kenmerk : 160418 NP/CvD Datum : 18 april 2016 De raden van de Zeeuwse gemeenten Onderwerp : 2e begrotingswijziging 2016 Geachte raad, Bijgevoegd

Nadere informatie

WOONWAGENSCHAP MIDDEN- EN NOORD-ZEELAND GOES BEGROTING 2012 MEERJARENBEGROTING

WOONWAGENSCHAP MIDDEN- EN NOORD-ZEELAND GOES BEGROTING 2012 MEERJARENBEGROTING WOONWAGENSCHAP MIDDEN- EN NOORD-ZEELAND GOES BEGROTING 2012 EN MEERJARENBEGROTING 2012-2013-2014-2015 2 3 INHOUD 1. Programmabegroting met paragrafen 4 BEGROTING 7 2. Begroting van lasten en baten 2012

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Welzijnszorg Oosterschelderegio

Welzijnszorg Oosterschelderegio Goes, 28 juni 2012 4g Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Gemeente Borsele t.a.v. College van B & W Postbus 1 4450 AA Heinkenszand Onderwerp: Behandeld: Bijlage(n): Email: Evaluatie regionaal

Nadere informatie

Tussentijdse Rapportage Realisatie januari tot en met juni Verwachting 2016

Tussentijdse Rapportage Realisatie januari tot en met juni Verwachting 2016 Tussentijdse Rapportage 2016 Realisatie januari tot en met juni Verwachting 2016 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 2 Samenvatting wijzigingen... 5 3 Programma Inhoudelijke Agenda... 6 4 Programma Bestuur

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014 Bijlage 2 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Eerste swijziging Toelichting Deze eerste begrotingswijziging betreft de verantwoording van: 1. de extra personele lasten; 2. de structurele

Nadere informatie

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

Jaarplan SWVO 2016 INLEIDING

Jaarplan SWVO 2016 INLEIDING Jaarplan SWVO 2016 INLEIDING Het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) voert een aantal werkzaamheden uit namens de 7 gemeenten in de Oosterschelde. Concreet bevatten deze werkzaamheden

Nadere informatie

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW 1 Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee)

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

Afdeling kwartaal 1

Afdeling kwartaal 1 1 6. 0 0 0 3 0 3 0 Afdeling 1 Gebundelde uitkering (BUIG) Onderstaand overzicht geeft inzage in de ontwikkeling van het budget gebundelde uitkering (BUIG) gedurende het jaar Uit het budget BUIG wordt algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Jaarverslag 2013 Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 JAARREKENING 2013... 3 BALANS... 4 WAARDERINGSGRONDSLAGEN...

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 VERENIGING VRIENDEN VAN MUSEON EN OMNIVERSUM FINANCIEEL VERSLAG 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 financiële vaste activa

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Begroting (regulier + transitie) 2014

Begroting (regulier + transitie) 2014 Begroting (regulier + transitie) 2014 REGULIER Begroting 2014 KOSTEN Kapitaallasten grootboekrekening 4601 Afschrijving verbouwing 8.342,44 4602 Afschrijving inventaris 2.253,28 4603 Afschrijving computers

Nadere informatie

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, 21 juli 2005 Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Voorstel Akkoord gaan met: op termijn opheffen. 2. Per 1

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening 2004. Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

Jaarverslag en Jaarrekening 2004. Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Jaarverslag en Jaarrekening 2004 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio 2 SWVO Jaarverslag en jaarrekening 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Structuur...4

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 18 DEC 20U

Gemeente Lelystad Ingekomen 18 DEC 20U F L E V O L A N Gemeenteraad van de gemeente Postbus 91 8200 AB LELYSTAD Gemeente Ingekomen / r> 18 DEC 20U Kopie aan: Postbus 55 8200 AB (0320)-265265 (0320)-265260 Website Verzenddatum Bijladen Uw kenmerk

Nadere informatie

ZIENSWIJZEN N.A.V. RUD-BEGROTING 2014

ZIENSWIJZEN N.A.V. RUD-BEGROTING 2014 ZIENSWIJZEN N.A.V. RUD-BEGROTING 2014 Terneuzen Afgelopen woensdag is de begroting besproken in de vergadering van de commissie Omgeving. Aldaar is men unaniem akkoord gegaan met de door het college van

Nadere informatie

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat.

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat. Datum: Onderwerp Zienswijze van de raad op de programmabegroting 2016 en het jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (lees: VR BN) Status Oordeelvormend Voorstel

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Stadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Te besluiten: Toelichting:

Stadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Te besluiten: Toelichting: Stadsbank Oost Nederland Voorstel Aan: Van: Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Datum: 17 november 2016 Betreft: Primaire begroting 2017 Te besluiten: 1. Kennis te nemen van de Primaire begroting 2017.

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA Advies Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid Gt.ir8ßH mesen Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Sharon Reniers De begroting van het SRE 2015 ligt voor waarbij verzocht wordt om al dan niet een reactie te geven.

Sharon Reniers De begroting van het SRE 2015 ligt voor waarbij verzocht wordt om al dan niet een reactie te geven. Toelichting Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Sharon Reniers 040-2083695 sre@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Aanbieden begroting SRE 2015 14raad00210

Nadere informatie

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja/nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Datum: Onderwerp Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Status Besluitvormend Voorstel Akkoord te gaan: 1. met het concept resultaatverdeling 2015 waarbij het verlies

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Afdeling Flevoland J. Kroes Begroting 2016 2 Afdeling Flevoland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Lasten Omschrijving Rekening

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 t Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 G E M E E N T E NOORDENVEL RaacTdZSsv^/ü D L^*. Bululk Documentnr.: RV11.0167 Roden, 20 mei 2011 Onderwerp GGD Drenthe: jaarrekening 2010 en concept beleidsbegroting

Nadere informatie

Tweede begrotingswijziging 2017

Tweede begrotingswijziging 2017 Tweede begrotingswijziging 2017 Colofon Uitgave Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Datum januari 2017 Adresgegevens Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Telefoon (013) 206 01 00 www.omwb.nl info@omwb.nl

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

Vragen en antwoorden jaarrekening 2014 en begroting 2016 t.b.v. AAG B&M 12 mei 2016 met aanvulling na AAG

Vragen en antwoorden jaarrekening 2014 en begroting 2016 t.b.v. AAG B&M 12 mei 2016 met aanvulling na AAG Jaarrekening 2014 Blz. 13. renteopbrengsten en verdeling naar RIF Depositorenten zijn tot een laagterecord gekomen. Met welk % is gerekend in de begroting 2014? Lagere rentebaten zijn incidenteel, maar

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 129862 Sector: Inwonerszaken Team : Sport, Economische Zaken & Recreatie Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties Besluit: 1. Vast te stellen dat de accommodaties

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 12. : concept begroting 2012 Ability. B&W besluit d.d.

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 12. : concept begroting 2012 Ability. B&W besluit d.d. Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 22 november 2011 Agendapunt : 12 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. K.P. Berghuis : concept begroting 2012 Ability B&W besluit d.d. : 1 november 2011 Inleiding Op

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 1 e begrotingswijziging Vaststelling door het Algemeen Bestuur: 29 maart 14 december 2016 Inleiding Aanleiding De primitieve

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Stelselwijziging leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/367273) CS/CC Collegebesluit 1. Kennis te nemen van het eindrapport

Nadere informatie

Jaarrekening Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers en allen die de voedselbank een warm hart toedragen!

Jaarrekening Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers en allen die de voedselbank een warm hart toedragen! Jaarrekening 2015 Hierbij treft u de jaarrekening van Voedselbank Harderwijk aan. In 2015 zijn wij in ons werkgebied Harderwijk, Ermelo en Putten steeds in staat geweest voldoende voedselpakketten samen

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

: financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling) Stadskanaal, 5 juni 2015

: financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling) Stadskanaal, 5 juni 2015 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee.

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee. Jaarrekening 2014 Hierbij treft u het financieel jaarverslag van Voedselbank Harderwijk aan. Ook in 2014 bleef de hulpvraag toenemen en eind 2014 zijn er ruim 250 gezinnen in Harderwijk, Ermelo en Putten

Nadere informatie

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord Beveland en Reimerswaal

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord Beveland en Reimerswaal 14.030269 Ken i R F R S W A A 3 1 DEC 2014 ĨÎW. üûup Af.:',- Bespreken gemeenschappelijke regeling DE BEVELÂNDËN Advies S B W W vv Aan: De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borsele,

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht [V Heerhugowaard Stad van kansen ļ Raadvergadering 7 Besluip p í-íii-źfl Agendanr.: 10 Voorstelnr.: RB2013079 Onderwerp: Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht Aan de Raad,

Nadere informatie

Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Aan: Gemeenteraden Van: Bestuur GR 21 april 2015 Pagina 1 van 22 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Formele kaders GR jaarrekening en begroting... 3

Nadere informatie

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten !IL Agendapuntnummer : Documentnummer : Raadsvergadering d.d. : Raadscommissie Commissie d.d. Programma Ondetwerp Portefeuillehouder : Bijlagen 12 juli 2017 Commissie Samenleving 28 juni 2017 Sociale en

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf.

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf. Technische vragen begroting 2016 2 e termijn 5 Prog 3 Onderwijs Wat betreffen de baten Openbaar Onderwijs (vanaf 2015 worden gemeenten structureel gekort inzake huisvestingskosten onderwijs)? De baten

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

: Jaarrekening 2008 van het Samenwerkingsverband. Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO).

: Jaarrekening 2008 van het Samenwerkingsverband. Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO). Raadsvoorstel Vergaderdatum : 24 september 2009 Agendapunt : Portefeuillehouder : G.E. Houtekamer R.J. van der Wekken Afdeling : Samenleving Behandelend ambtenaar : Jos Schlicher Datum : 18 augustus 2009

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

III III! Ml III Ui I III II

III III! Ml III Ui I III II Advies B&W 1 2 FE& 2ÖÍJ gemeente orsele B&W 12 februari 2013 Beslissing Akkoord Bespreken Registratienummer Burgemeester Gelok (*7 ' ^ Raadsinformatiebijeenkomst n.v.t. Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst

Nadere informatie

Geacht college, geachte raad,

Geacht college, geachte raad, In Holland Rijnland werken samen: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Leiden: 26 november 2013 Contact:

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Overijssel Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland Ontwerp 3 e Begrotingswijziging 2011 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: MT 28 februari 2011 Ontwerp begrotingswijziging DT 7 maart 2011 Ontwerp begrotingswijziging Adviescommissie Financiën

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente er enkele nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij gekregen

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spui boulevard 300

Gemeentebestuur Spui boulevard 300 DORDRECHT 0> A an de gemeenteraad Gemeentebestuur Spui boulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 13 april 2010 Begrotingsprogramma Werk en Scholing en -thema opgroeien en onderwijs Betreft Jaarrekening 2008

Nadere informatie

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard 11 DECEMBER 2014 De raad van de gemeente MOLENWAARD Postbus 5 2970 AA BLESKENSGRAAF Gemeente Molenwaard N OW N Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact A. van den Berg

Nadere informatie

Ontwerp Programma begroting CZW Bureau 2018

Ontwerp Programma begroting CZW Bureau 2018 Ontwerp Programma begroting CZW Bureau 2018 Algemeen De cijfers over de realisatie 2016 zijn de definitieve cijfers uit de jaarrekening CZW Bureau, welke op 29 juni 2017 door de Stuurgroep zijn vastgesteld.

Nadere informatie

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015.

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015. Openbaar ja Voorstel voor BC OZJT / BO Samen 14 Datum vergadering 1 oktober 2015 Agendapunt Portefeuillehouder(s) Wethouder J. Coes Domein, behandelend ambtenaar, tel. Evelien Fokkink, manager OZJT Onderwerp

Nadere informatie

Advies. Begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland- Zuid

Advies. Begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland- Zuid Advies Begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland- Zuid Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 31 mei 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept begroting ODBN 2017 Samenvatting De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden

Nadere informatie

RAADSLEDEN OOSTERSCHELDE REGIO

RAADSLEDEN OOSTERSCHELDE REGIO RAADSLEDEN OOSTERSCHELDE REGIO In gesprek met GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland 18 mei 2016 REGIONALE INFORMATIEVE RAADSBIJEENKOMST GGD ZEELAND DORPSHUIS MEERWAARDE (WAARDE), 18 MEI 2016

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker Memo Aan Van Doorkiesnummer AOZW Onderwerp Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker (071) 516 73 66 (071) 516 57 54 Datum Laatste nieuws rond budgetten Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 29-6-2016

Nadere informatie

Tabel saldi Inkoop en prognose per perceel (afgeronde bedragen) Inkoop Prognose Tekort

Tabel saldi Inkoop en prognose per perceel (afgeronde bedragen) Inkoop Prognose Tekort Memo Aan: de gemeenteraad van Leusden Cc: Van: College van Leusden Datum: 25 oktober 2017 Betreft : Tekort op begroting Sociaal Domein 2017 Met deze memo informeren wij u over de prognose van de uitgaven,

Nadere informatie