Heuvelland. info. Premies Dienstverlening Financiële tegemoetkomingen voor senioren. oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heuvelland. info. Premies Dienstverlening Financiële tegemoetkomingen voor senioren. oktober 2011"

Transcriptie

1 Heuvelland oktober 2011 Premies Dienstverlening Financiële tegemoetkomingen voor senioren info

2 Inkomen 1. Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) Deze uitkering vervangt sinds juni 2001 het GIB. (Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden). De IGO biedt financiële hulp aan senioren die niet over voldoende middelen beschikken. Ze geven een toeslag bovenop het pensioen zodat men een bedrag ontvangt dat vergelijkbaar is met het leefloon. Deze uitkering wordt toegekend door de Rijksdienst voor Pensioenen. leeftijd. De vereiste leeftijd om van deze steun te genieten is voor zowel mannen als vrouwen vastgesteld op 65 jaar. nationaliteit. Belg zijn, onderdaan van de EEG of van een land waarmee België terzake een wederkerigheidsovereenkomst heeft afgesloten, vluchteling, staatsloze of van buitenlandse nationaliteit zijn (op voorwaarde dat een recht op rust- of overlevingspensioen krachtens een Belgische regeling werd geopend). verblijfplaats. Je moet permanent in België verblijven. inkomen. De IGO wordt pas toegekend na een streng onderzoek van de bestaansmiddelen. Men houdt rekening met het pensioen en andere bestaansmiddelen zoals onroerende goederen, waardepapieren, bijverdiensten, Ook ouderen die in een rusthuis verblijven of die samenwonen met kinderen of kleinkinderen kunnen in aanmerking komen voor een IGO. vanaf (index: 128,24) alleenstaande: ,95 euro netto per jaar (916,33 per maand) samenwonend: 7.330,63 euro netto per jaar (610,89 per maand) Als men een pensioenaanvraag heeft ingediend, geldt dit ook als IGO-aanvraag. Zodra men de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft wordt het recht op de IGO van ambtswege onderzocht. Als men op 1 juni 2001 reeds geniet van het GIB, dan zal de Rijksdienst de twee bedragen vergelijken. Men ontvangt de voordeligste uitkering en blijft het GIB een verworven recht. De aanvraag van de IGO gebeurt bij: Rijksdienst voor Pensioenen Zuidertoren 1060 Brussel Tel.: (gratis nummer) en advies Gemeentehuis De Warande Dienst Sociale Zaken - bureau 6 Bergstraat Heuvelland (Kemmel) contactpersoon: Rik Vandroemme tel.: website Rijksdienst voor Pensioenen: Om als alleenstaande beschouwd te worden mag men zijn hoofdverblijfplaats niet delen met één of meer andere personen. Met andere woorden: men moet echt alleenstaand zijn. 2

3 2. Inkomsvervangende tegemoetkoming (IVT) Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan personen met een handicap van wie is vastgesteld dat de lichamelijke of psychische toestand het verdienvermogen heeft verminderd tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de arbeidsmarkt kan verdienen. leeftijd. Tussen 21 en 65 jaar oud zijn. nationaliteit. Belg zijn, onderdaan van de Europese Unie, vluchteling, staatsloze en in België gedomicilieerd zijn en er werkelijk verblijven. Om te bepalen of iemand een inkomensvervangende tegemoetkoming kan ontvangen wordt nagegaan wat de gevolgen van de handicap zijn op het werk: is men in staat te werken of niet - als men werkt, is men in staat een volwaardig inkomen uit arbeid te verwerven of niet? Men houdt dus geen rekening met de handicap op zich. inkomen. Bij de berekening van deze tegemoetkoming wordt rekening gehouden met het inkomen van de aanvrager alsook van de persoon met wie de aanvrager een huishouden vormt en geen familielid is. vanaf De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt in 3 categorieën ingedeeld. Het bedrag is afhankelijk van de categorie die door een medisch onderzoek wordt bepaald. Voor elke categorie wordt een forfaitair wettelijk bedrag vastgelegd. Per jaar ontvangt men maximaal tussen 5.925,50 euro (categorie A) en ,00 euro (categorie C). De bedragen van de tegemoetkoming veranderen regelmatig en worden aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Gemeentehuis De Warande Dienst Sociale Zaken - bureau 6 Bergstraat Heuvelland (Kemmel) contactpersoon: Rik Vandroemme tel.: FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap Administratief Centrum Kruidtuin Finance Tower Kruidtuinlaan 50 (bus 150) 1000 Brussel tel (gratis nummer) website: 3

4 Inkomen 3. Integratietegemoetkoming (IT) Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan de personen met een handicap die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten te dragen hebben. leeftijd. Tussen 21 jaar en 65 jaar oud zijn nationaliteit. Belg zijn, onderdaan van de Europese Unie, vluchteling, staatsloze en in België gedomicilieerd zijn en er werkelijk verblijven. Beperkte zelfredzaamheid bij het uitvoeren van dagdagelijkse taken. inkomen. De IGO wordt pas toegekend na een streng onderzoek van de bestaansmiddelen. Men houdt rekening met het pensioen en andere bestaansmiddelen zoals onroerende goederen, waardepapieren, bijverdiensten, Een dokter zal de graad van de beperkte zelfraadzaamheid onderzoeken en vaststellen tot welke categorie men behoort. (zie wat daarover vermeld is onder THAB). Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met het inkomen van de aanvrager alsook van de persoon met wie de aanvrager een huishouden vormt. en advies Gemeentehuis De Warande Dienst Sociale Zaken - bureau 6 Bergstraat Heuvelland (Kemmel) contactpersoon: Rik Vandroemme tel.: en advies FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap Administratief Centrum Kruidtuin Finance Tower Kruidtuinlaan 50 (bus 150) 1000 Brussel tel (gratis nummer) website: vanaf Het bedrag van de tegemoetkoming wordt bepaald door de graad van zelfredzaamheid. Hoe hoger de graad van afhankelijkheid, hoe groter de tegemoetkoming. Per jaar ontvangt men tussen 1.082,50 euro (categorie 1) en 9.741,49 euro (categorie 5). De bedragen veranderen regelmatig en worden aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. 4

5 4. Opvang van een ouder familielid (belasting vrije som) Een ouder familielid die wordt opgenomen in het gezin van de kinderen of kleinkinderen kan fiscaal ten laste worden beschouwd. Het familielid is minstens 65 jaar oud. Opgenomen zijn in het gezin. De oudere is ascendent of zijverwant tot en met de tweede graad Het inwonend familielid heeft na vrijstelling van pensioenen en renten ( euro) minder dan euro. Als inwonend familielid kan men dus ten laste zijn bij een inkomen uit pensioen, vervangingsinkomen of renten tot euro per jaar. Op de belastingvrije som ontvangt men een toeslag van euro (aanslagjaar 2010, inkomsten 2009). Men neemt dit op in de belastingaangifte vak II B: gezinslasten - punt 4 a (code ) Controle der Belastingen Contactcenter Koning Albert II-laan 33 bus Brussel tel webiste FOD Financiën Federale Overheidsdienst Financiën Contactcenter Koning Albert II-laan 33 bus Brussel tel webiste FOD Financiën - website 5

6 Inkomen 5. Sociale toeslag kinderbijslag Werknemers en zelfstandigen die 66 procent arbeidsongeschikt zijn vanaf de 7de maand ziekte. Personen met een handicap met een integratietegemoetkoming (3 zwaarste categorieën) vanaf de 1ste maand ongeschiktheid. Gepensioneerden met een laag inkomen, die minstens 6 maanden voor hun pensioen recht hadden op kinderbijslag en een inkomen hebben beneden een bepaald bedrag. Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die langer dan zes maanden werkloos zijn en een inkomen hebben beneden een bepaald bedrag. Kinderen die in een gezin geplaatst zijn. Inkomen Het gezinsinkomen mag een bepaald bedrag niet overschrijden. Dit bedrag is afhankelijk van de gezinssituatie. Alleenstaande met kinderen: inkomsten mogen maximum 2.102,22 euro bruto per maand bedragen. (huwelijks)partner heeft geen inkomsten: inkomsten mogen maximum 2.173,88 euro bruto per maand bedragen. (huwelijks)partner heeft een uitkering, is werknemer of zelfstandige: inkomsten mogen samen maximum 2.173,88 euro bruto per maand bedragen. Bij de berekening van het inkomen wordt rekening gehouden met: - Alle lonen en alle inkomsten als zelfstandige. - Alle uitkeringen van de werkloosheid, van de ziekteverzekering, voor arbeidsongevallen, voor beroepsziekten, voor personen met een handicap, enz. - Alle pensioenen en renten. - PWA- en dienstencheques. Worden niet meegeteld bij de inkomsten: - Kinderbijslag - Forfaitaire tegemoetkomingen voor hulp van derden, betaald aan personen met een handicap - Onkostenvergoedingen voor onthaalouders betaald door Kind en Gezin - Alimentatie - Forfaitaire vergoedingen voor de voogdij over niet begeleide minderjarige vreemdelingen, ten belope van twee opdrachten, en forfaitaire vergoedingen voor administratiekosten voor die voogdij Werknemer Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) Trierstraat Brussel Tel of website: Zelfstandigen Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) Jan Jacobsplein Brussel Tel website: Het kinderbijslagfonds stuurt een formulier toeslag bij de kinderbijslag om na te gaan of u recht heb op de sociale toeslag. 6

7 6. Zuivering afvalwater (vrijstelling bijdrage) In bepaalde gevallen kan men vrijstelling bekomen van de bijdrage zuivering afvalwater. Dit om sociale redenen of omdat men een private zuiveringsinstallatie gebruikt. 1. Sociale Redenen Op de bijdrage voor zuivering kan men enkel een vrijstelling bekomen op het domicilieadres en moet één van de gezinsleden op 1 januari van het facturatiejaar behoren tot een bepaalde categorie. Personen die het leefloon of het levensminimum ontvangen van het OCMW Gepensioneerden die het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen ontvangen Personen met een handicap die de inkomensvervangende tegemoetkoming en/of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden ontvangen. De vrijstelling om sociale redenen geldt niet: - als de heffing niet op uw naam of die van een inwonend gezinslid staat - als de heffing ook betrekking heeft op het waterverbruik van één of meerdere gezinnen waar u geen deel van uitmaakt In deze gevallen kan men - als men de werkelijke verbruiker van het water is - beroep doen op een compensatieregeling. Deze regeling vergoedt het aandeel in de heffing. 2. PRIVATE ZUIVERINGSINSTALLATIE Abonnees die hun huishoudelijk afvalwater zelf zuiveren in een private installatie kunnen vrijgesteld worden van zowel de bijdrage voor zuivering als de bijdrage voor afvoer. De zuiveringsinstallatie moet wel aan de normen voldoen en gebouwd zijn op een ogenblik dat de woning nog niet kon worden aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Wie recht heeft op vrijstelling, zal zo veel als mogelijk automatisch vrijgesteld worden. Wie niet automatisch vrijgesteld wordt, kan schriftelijk een vrijstellingsaanvraag indienen binnen de 3 maanden na de verzending van het heffingsbiljet. Bij de aanvraag een kopie van het heffingsbiljet en een attest toevoegen dat men tot een gerechtigde categorie behoort. De aanvraag tot vrijstelling dient gericht te worden aan: Vlaamse Milieumaatschappij Alfons van de Maelestraat Erembodegem tel (gratis nummer) website: vmm - vrijdstelling heffingen De compensatieregeling vraagt men aan bij: Drinkwatermaatschappij Heuvelland Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening VMW West-Vlaanderen Roggelaan Kortrijk tel.: Gemeentehuis De Warande Dienst Sociale Zaken - bureau 6 Bergstraat Heuvelland (Kemmel) contactpersoon: Rik Vandroemme tel.:

8 Gezondheid 7. Verhoogde tegemoetkoming Het systeem van de verhoogde tegemoetkoming maakt voor bepaalde personen de kosten van medische zorgen goedkoper. Algemeen Bij uitgaven voor gezondheidszorg en hospitalisatie betaalt men minder remgeld of persoonlijke bijdrage. Dit is het verschil tussen het bedrag dat men betaalt aan de zorgverlener en het bedrag dat het ziekenfonds terugbetaalt. Het systeem van de derdebetaler kan worden toegepast. De zorgverlener rekent het ereloon rechtstreeks af met het ziekenfonds. Voor de maximumfactuur medische kosten geldt een lager plafondbedrag dat u jaarlijks zelf moet betalen. Als een gerechtigde een verhoogde tegemoetkoming geniet, wordt dit voordeel ook toegekend aan de personen die hij ten laste heeft. Om te kunnen genieten van de verhoogde tegemoetkoming moet men behoren tot een categorie van gerechtigden. Er is een categorie zonder en een categorie met inkomensvoorwaarde. Categorie gerechtigden zonder inkomensvoorwaarde: personen die het leefloon ontvangen, - personen die het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) of de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangen, - personen die OCMW-steun equivalent leefloon ontvangen, - personen die een tegemoetkoming aan personen met een handicap ontvangen, - kinderen met verhoogde kinderbijslag wegens handicap (ten minste 66 %). Categorie gerechtigden met inkomensvoorwaarde: - weduwen en weduwnaars, invaliden, gepensioneerden of wezen (WIGWstatuut), - erkend als gehandicapte (en geen tegemoetkoming ontvangen), - langdurig volledig werkloos, - als resident ingeschreven en minstens 65 jaar oud, - personen met het OMNIO-statuut, - een éénoudergezin (een gerechtigde die uitsluitend samenwoont met kinderen ten laste), - lid van een kloostergemeenschap, - iemand die vroeger in de openbare sector in Afrika werkte, - leden van het overheidspersoneel die in disponibiliteit gesteld werden, - rechthebbenden op een verwarmingstoelage. Inkomensvoorwaarde. Om recht te hebben op de verhoogde tegemoetkoming mag het bruto jaarlijks gezinsinkomen niet hoger zijn dan ,71 euro, te verhogen met 2.901,44 euro per persoon ten laste (bedragen van toepassing sinds 1 mei 2011). Wie in aanmerking komt voor de verhoogde tegemoetkoming dient een aanvraag in bij het ziekenfonds. Na een onderzoek van het gezinsinkomen (indien nodig) zal het ziekenfonds de verhoogde tegemoetkoming toekennen. Als men recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, eindigt de code onderaan het kleefbriefje van het ziekenfonds op 1. De verhoogde tegemoetkoming geeft recht op: minder remgeld, de derdebetalersregeling, een lager plafondbedrag voor de maximumfactuur, Het ziekenfonds OCMW Heuvelland Sociale Dienst Sint-Medardusplein Heuvelland (Wijtschate) tel.:

9 8. OMNIO-statuut Personen met een laag gezinsinkomen kunnen het Omnio-statuut aanvragen.. Hierdoor hebben ze recht op een hogere terugbetaling van hun medische zorgen (dokter, tandarts, kinesist, geneesmiddelen, ziekenhuiskosten, ). Zo is de persoonlijke bijdrage die men moet betalen (remgeld) merkelijk lager. Het statuut wordt enkel toegekend indien de inkomsten van het gezin niet boven een bepaalde grens komen. Bij het ziekenfonds een verklaring op erewoord invullen en ondertekenen door alle gezinsleden. Een kopie van het laatste aanslagbiljet van de belastingen evenals de andere inkomensbewijzen van alle gezinsleden bij de verklaring op erewoord voegen. Gezin Dit is één of meerdere personen die officieel op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn (al dan niet met familieband) op 1 januari van het jaar van de aanvraag. Als de gezinssamenstelling na 1 januari van het jaar van de aanvraag wijzigt, zal daar geen rekening mee gehouden worden tenzij het gaat om een pasgeborene of een geadopteerd kind jonger dan 16 jaar. Inkomen Het criterium voor de toekenning van het OMNIOstatuut is het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen (beroepsinkomen, roerende en onroerende inkomsten, uitkeringen, pensioenen, ). Het bruto belastbaar gezinsinkomen is het inkomen van het jaar voor de aanvraag en moet lager zijn dan een bepaald grensbedrag. Dit grensbedrag wordt vermeerderd met een bedrag per bijkomend gezinslid. Elk jaar is er een herziening van de gezinssituatie Voor een aanvraag in 2011 wordt dus het inkomen 2010 van de aanvrager in rekening gebracht. Het grensbedrag is vastgesteld op ,96 euro verhoogd met 2.807,26 euro per gezinslid. Verhoogde tegemoetkoming OMNIO vervangt het bestaande systeem van verhoogde tegemoetkoming niet. Het is een statuut voor gezinnen met een laag inkomen die niet voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de verhoogde tegemoetkoming. Naast de inkomensvereiste is voor de verhoogde tegemoetkoming ook een bepaalde hoedanigheid vereist. (zie blz. 8). Zij die reeds de verhoogde tegemoetkoming genieten, behouden dat recht en verandert er niets. Men hoeft dus het Omnio-statuut niet aan te vragen. Indien men recht heeft op verhoogde tegemoetkoming maar een lid van het gezin niet, kan die een aanvraag Omnio indienen. Bij die aanvraag zullen alle inkomsten van het gezin (ook die van wie op een verhoogde tegemoetkoming geniet) in aanmerkingen worden genomen. Als het ziekenfonds het Omnio-statuut toekent aan de aanvrager, verandert er in principe niets voor diegene met een verhoogde tegemoetkoming. Men behoudt dit recht. Bij de lokale afdeling van het ziekenfonds. en advies OCMW Heuvelland Sociale Dienst Sint-Medardusplein Heuvelland (Wijtschate) tel.: website RIZIV: 9

10 Gezondheid 9. Sociale derdebetaler (in voege vanaf 1 juli 2011) Bij een consultatie van een huisarts kan het bedrag dat men moet betalen beperkt worden tot het persoonlijk aandeel of remgeld. Algemeen Wanneer iemand (tijdelijk) financieel en/of sociaal minder krachtig is, kan hij de huisarts vragen om enkel het remgeld te moeten betalen. Het remgeld is het bedrag dat niet door de ziekteverzekering wordt terugbetaald en ten laste van de patiënt is. Het ziekenfonds betaalt de wettelijke erelonen van de consultatie aan de huisarts. Niet iedereen heeft recht op de regeling van sociale derdebetaler. Enkel in een van de volgende situaties heeft men recht op de derdebetalerregeling: - men bevindt zich in een tijdelijke financiële noodsituatie, - men heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming (zie blz 8), - het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is niet hoger dan het bedrag van het leefloon, - men is minimum 6 maand werkloos, - men voldoet aan de medisch-sociale voorwaarden voor recht op verhoogde kinderbijslag. Voor personen die recht hebben op de sociale derdebetaler bedraagt het remgeld 1 euro (met GMD) en 1,5 euro (zonder GMD). Voor alle anderen bedraagt het remgeld 4 euro (met GMD) en 6 euro (zonder GMD). Huisarts Het ziekenfonds OCMW Heuvelland Sociale Dienst Sint-Medardusplein Heuvelland (Wijtschate) tel.: Bij de huisarts. - Wie zich in een tijdelijk moeilijk financiële situatie bevindt, kan dit zelf aan de huisarts vragen. - De huisarts is echter niet verplicht daar op in te gaan. Hij kan het ook weigeren. Bij het ziekenfonds. - Wie in aanmerking komt voor de regeling van derdebetaler kan bij het ziekenfonds een attest aanvragen. - Met dit attest kan men de huisarts vragen de derdebetalerregeling toe te passen. Ook via de SISkaart en een kleefbriefje van het ziekenfonds kan de huisarts uitmaken of iemand recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming 10

11 10. Tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB) Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan ouderen (65+) die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten te dragen hebben. Leeftijd. Om een beroep te kunnen doen op deze tegemoetkoming moet men de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. Nationaliteit. Belg zijn, onderdaan van de Europese Unie, vluchteling, staatsloze en permanent in België verblijven. Verminderde zelfredzaamheid van minstens 7 punten. Of iemand recht heeft op een tegemoetkoming hulp aan bejaarden wordt vastgesteld door een dokter. Hij zal onderzoeken welke moeilijkheden iemand ondervindt bij het uitvoeren van de dagdagelijkse taken op 6 levensdomeinen: - zich verplaatsen, - eten en eten klaar maken, - zich verzorgen en aankleden, - woning onderhouden en huishoudelijke taken doen, - gevaar inschatten en vermijden, - spreken en contacten onderhouden met andere personen. Afhankelijk van de moeilijkheid krijgt men per levensdomein tussen 0 (geen moeilijkheden) en 3 punten (onmogelijk zonder hulp van iemand anders). Het aantal punten bepaalt de categorie. Men kan dus maximaal 18 punten scoren (6 levensdomeinen x 3). Men moet minimum 7 punten halen om recht te hebben op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (categorie 1). Inkomen. - Om aanspraak te kunnen maken op de tegemoetkoming, mag uw jaarlijks inkomen een bepaald bedrag niet overschrijden. Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met de inkomsten van de aanvrager alsook van de persoon met wie de betrokkene een huishouden vormt. - Voor men de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden kan aanvragen moet men al genieten van een pensioen en/of een IGO aangevraagd hebben. Men is ertoe gehouden het recht op de IGO en het pensioen te doen gelden. THAB is een aanvullend inkomen op dit pensioen of die IGO. vanaf Het bedrag van de tegemoetkoming is afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid. Hoe hoger uw graad van afhankelijkheid, hoe groter het bedrag van de tegemoetkoming. De verminderde zelfredzaamheid wordt in 5 categorieën ingedeeld. Voor elke categorie wordt een forfaitair wettelijk bedrag vastgelegd. Per jaar ontvangt men maximaal tussen 925,06 euro (categorie 1-7 punten) en 6.209,71 euro (categorie 5-17 punten). Het betreft een zeer individuele berekening waarbij het er in de praktijk op neer komt dat iemand met een laag inkomen en een grote vermindering van de zelfredzaamheid de grootste toelage zal krijgen. De bedragen van de tegemoetkoming veranderen regelmatig en worden aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Personen met een handicap die voor ze 65 jaar zijn een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming hebben, krijgen die tegemoetkoming ook nog na hun 65ste verjaardag. Behalve als de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden gunstiger is. Gemeentehuis De Warande Dienst Sociale Zaken - bureau 6 Bergstraat Heuvelland (Kemmel) contactpersoon: Rik Vandroemme tel.: en advies Sociale dienst van het ziekenfonds. FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap Administratief Centrum Kruidtuin Finance Tower Kruidtuinlaan 50 (bus 150) 1000 Brussel tel (gratis nummer) website: 11

12 Gezondheid 11. Toelage voor thuisverzorging hulpbehoevende familieleden en mindervalide kinderen (gemeente Heuvelland) Het gemeentebestuur Heuvelland kent een toelage toe aan gezinnen die thuis hulpbehoevende familieleden of mindervalide kinderen verzorgen. De persoon die verzorging nodig heeft moet op de datum van de aanvraag de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben. De zorgbehoevende moet gedurende een periode van één maand, onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de aanvraag, in de gemeente Heuvelland dezelfde woon- en verblijfplaats hebben als degene die voor de zorg instaat. De verzorgde moet werkelijk zorgbehoevend zijn. Daar wordt onder verstaan dat men door ziekte, ongeval of omwille van ouderdom niet meer in staat is voor zichzelf te zorgen en elementaire huishoudelijke taken te verrichten waardoor blijvende hulp van een derde persoon noodzakelijk is. De zorgverstrekker dient daadwerkelijk de zorgbehoevende verzorgen en verbindt er zich toe een zorgenplan hulp te bezorgen. De toelage wordt bepaald door het aantal punten dat de zorgbehoevende behaalt op de tabel van de zelfredzaamheid. Bij 9 punten: 25 euro per maand voor één verzorgende en 40 euro voor meerdere personen die verzorgd worden. en informatie Gemeentehuis De Warande Dienst Sociale Zaken - bureau 6 Bergstraat Heuvelland (Kemmel) contactpersoon: Rik Vandroemme tel.:

13 12. Toelage voor Incontinentie en Stoma (gemeente Heuvelland) Inwoners van Heuvelland met incontinentie of blijvende stoma hebben sinds 1 januari 2010 recht op een jaarlijkse subsidie. incontinentie De noodzakelijkheid van het gebruik van incontinentiemateriaal dient te worden gestaafd met een doktersattest waaruit blijkt dat de aanvrager lijdt aan chronische incontinentie. Een aankoopbewijs op zijn/haar naam voorleggen van de aankoop van minimum 600 stuks incontinentieluiers, gedurende het voorbije jaar. Dit aankoopbewijs dient opgesteld te worden door de medische speciaalzaak of apotheek met gedetailleerde vermelding ( factuur- en aankoopdatum, factuurprijs, stuks en type aangekochte producten) van de incontinentieluiers. Onderleggers, verbanden, ander dan incontinentieluiers, e.d. worden niet meegerekend. Voor kinderen komen enkel luiers van categorie van meer dan 20 kg in aanmerking. De aanvrager dient gedomicilieerd te zijn op een particulier woonadres in de gemeente Heuvelland. Personen die in een rusthuis of instelling verblijven komen niet in aanmerking voor deze toelage. De toelage bedraagt 80,00 euro per jaar voor een incontinente volwassene. 40,00 euro per jaar voor een incontinent kind ( 4 t.e.m. 18 jaar op 1 januari van het jaar van de aanvraag). stoma Een doktersattest kunnen voorleggen dat bewijst dat de aanvrager van de toelage een persoon met blijvende stoma is. Dit attest is 4 jaar geldig. Een aankoopbewijs op zijn/haar naam voorleggen van het stomamateriaal dat in het voorbije jaar werd aangekocht. Dit aankoopbewijs dient opgesteld te worden door de medische speciaalzaak of apotheek met gedetailleerde vermelding ( factuur- en aankoopdatum, factuurprijs, stuks en type aangekochte producten) van het materiaal. Als men geen aankoopbewijs kan voorgeleggen, moet er voor het stomamateriaal van het voorbije jaar een attest van het ziekenfonds op naam voorgelegd worden. De aanvrager dient gedomicilieerd te worden op een particulier woonadres in de gemeente Heuvelland. Personen die in een rusthuis of instelling verblijven komen niet in aanmerking voor deze toelage. De toelage bedraagt 30,00 euro/jaar voor iemand met een blijvende stoma. en informatie Gemeentehuis De Warande Dienst Sociale Zaken - bureau 6 Bergstraat Heuvelland (Kemmel) contactpersoon: Rik Vandroemme tel.:

14 Gezondheid 13a. Vlaamse zorgverzekering De Vlaamse zorgverzekering betaalt een tegemoetkoming van 130 euro/maand in de nietmedische kosten van wie zwaar zorgbehoevend is. Algemeen Ernstig en langdurig zorgbehoevenden hebben naast medische verzorging ook niet-medische verzorging nodig. Ze worden vaak geconfronteerd met extra kosten (bv. kosten verblijf rusthuis, poetshulp, hulp in huishouden, ) Deze niet-medische kosten worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering. De Vlaamse zorgverzekering betaalt deze kosten gedeeltelijk terug. Uw bijdrage aan een erkende zorgkas betaald hebben. Geen andere aanvraag hebben ingediend bij een andere zorgkas De laatste vijf jaren ononderbroken in Vlaanderen of Brussel wonen. Zwaar zorgbehoevend zijn. Voor alledaagse bezigheden (bv. zich wassen, poetsen, ) moet men een beroep doen op familie, vrienden of zorgverleners. Effectief verblijven in een erkende residentiële voorziening. Mantel- en thuiszorg Mantelzorg is de niet-medische hulp in de thuissituatie van de zorgbehoevende. Mantelzorg wil zeggen dat een meerderjarige persoon (buur, familielid, vriend, ) de zorgbehoevende op een niet beroepsmatige basis helpt. Thuiszorg gebeurt door een professionele zorgverlener. Men wordt als zwaar zorgbehoevend beschouwd als men lijdt aan een langdurig en ernstig verminderd zelfzorgvermogen. Dit wordt vastgesteld via een indicatiestelling. Als bewijs van zorgbehoevendheid aanvaardt de zorgkas volgende attesten: - minstens score B op de Katz-schaal (attest af te leveren door het ziekenfonds) - minstens score 35 op de BEL-profielschaal (attest af te halen bij een dienst voor gezinszorg) - minstens score 15 op de medisch-sociale schaal die gebruikt wordt voor de graad van zelfredzaamheid (attest af te halen bij het ziekenfonds) - minstens score C op de evaluatieschaal bij aanvraag voor een tegemoetkoming in een dagverzorgingscentrum of een centrum voor kortverblijf (attest af te halen bij ziekenfonds) - Voor het bekomen van een dergelijk attest kan men terecht bij de diensten voor gezinszorg, de OCMW s en de CAW s die verbonden zijn met de ziekenfondsen. Die zijn gemachtigd om met behulp van de BEL-schaal een score te geven (minstens 35). Professionele residentiële zorg Personen die verblijven in een professionele residentiële setting (rusthuis, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis) worden ten laste genomen door de zorgverzekering. De zorgbehoevendheid wordt bewezen aan de hand van een verblijfstattest van de voorziening of door het ziekenfonds. Voor de niet-medische kosten van mantelzorg en thuiszorg: forfaitaire vergoeding van 130 euro per maand. Voor residentiële zorg: forfaitaire vergoeding van 130 euro per maand. Het ziekenfonds De zorgkas waar men bij aangesloten is. OCMW Heuvelland Sint-Medardusplein Heuvelland (Wijtschate) contactpersoon: Liesbeth Pattyn tel.: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Vlaamse zorgverzekering Team Zorgfonds Koning Albert II-laan 35 - bus Brussel tel website: 14

15 13b. Vlaamse zorgverzekering (Bijdragevermindering) Bepaalde personen betalen een lagere bijdrage voor de zorgverzekering. Op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betaling van de bijdrage voor de Vlaamse Zorgverzekering moet men recht hebben op - de verhoogde tegemoetkoming - of het OMNIO-statuut. De jaarlijkse bijdrage is vastgesteld op 10 euro in plaats van 25 euro. Bij de zorgkas waar men bij aangesloten is. OCMW Heuvelland Sociale Dienst Sint-Medardusplein Heuvelland (Wijtschate) tel.: De zorgkassen Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Vlaamse Zorgverzekering Team Zorgfonds Koning Albert II-laan 35 bus Brussel tel.:

16 Gezondheid 14. Maximumfactuur De maximumfactuur (MAF) zorgt ervoor dat een gezin niet meer dan een bepaald maximumbedrag per jaar aan gezondheidskosten moet uitgeven. Algemeen Het maximumbedrag verschilt naargelang de sociale situatie (sociale MAF) van het gezin en naargelang het inkomen (inkomens-maf). Als de medische kosten in de loop van het jaar dat maximumbedrag bereiken, krijgt men de overige medische kosten volledig terugbetaald. Sociale MAF De maximumfactuur wordt bepaald op grond van de sociale categorie van de rechthebbenden.. - het gezin moet daadwerkelijk 450 euro aan persoonlijke aandelen hebben betaald. - het gezin moet ten minste een van de hieronder rechthebbenden tellen: weduwnaars of weduwen, personen met een handicap, gepensioneerden of wezen die daadwerkelijk de verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten ("WIGW-statuut"); rechthebbenden op het leefloon of op een soortgelijke OCMW-steun en die de verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten; rechthebbenden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of op de inkomensgarantie voor ouderen en die de verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten; werklozen ouder dan 50 jaar die sinds ten minste een jaar volledig werkloos zijn en die de verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten; personen die bij hun ziekenfonds als "resident" zijn ingeschreven en die de verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten; personen die bij hun ziekenfonds als "mindervalide" gerechtigde zijn ingeschreven op grond van een medische erkenning en die de verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten; personen die een tegemoetkoming voor personen met een handicap genieten, met uitzondering van de rechthebbenden op een integratietegemoetkoming categorieën 3 tot 5, wier echtgenoot of partner een inkomen - hoe bescheiden ook - heeft. Inkomens-MAF De maximumfactuur wordt bepaald op basis van het gezinsinkomen van de rechthebbende. Iedereen komt in aanmerking voor inkomens MAF. Afhankelijk van het netto jaarinkomen moet men een betaald bedrag van remgelden betaald hebben. Het in aanmerking genomen inkomen is dit van het derde jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor het recht op de MAF wordt onderzocht. Jaarbedragen geldig voor de maximumfactuur 2010: - inkomen lager dan ,04 euro: 450 euro aan remgelden - inkomen tussen ,05 en ,02 euro: 650 euro - voor een inkomen tussen ,03 en ,03 euro: euro - voor een inkomen tussen ,04 en ,44 euro: euro - voor een inkomen hoger dan ,45 euro: euro 16

17 Kosten die in aanmerking komen De in aanmerking genomen persoonlijke aandelen zijn dezelfde in de twee soorten MAF. Het remgeld van de volgende kosten worden in rekening gebracht: - de honoraria van geneesheren, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, paramedici; - de kosten van de technische verstrekkingen (bijvoorbeeld de medische beeldvorming, de heelkundige ingrepen, de technische onderzoeken, de laboratoriumonderzoeken). - de "noodzakelijke" geneesmiddelen, d.w.z. de farmaceutische specialiteiten van de categorieën A, B en C en voor geneesmiddelen die de apotheker zelf maakt; - het persoonlijk aandeel in de ligdagprijs in een algemeen ziekenhuis (volledig) en in een psychiatrisch ziekenhuis (beperkt tot het eerste jaar). - forfaitair persoonlijk aandeel voor geneesmiddelen tijdens hospitalisatie. - persoonlijk aandeel van endoscopisch materiaal en het materiaal voor viscerosynthese. - veiligheids- en afleveringsmarges voor implantaten. Rechthebbenden op de MAF moeten geen bijzondere stappen ondernemen. De ziekenfondsen houden alle kosten voor geneeskundige verzorging bij die voor de eventuele toekenning van de MAF in aanmerking worden genomen. De MAF zal hen automatisch worden toegekend. Voor alle leden van een gezin dat de MAF geniet zal de tegemoetkoming 100 % bedragen zodra de toepasselijke grensbedragen zijn bereikt. Sociale MAF: 450 euro. Inkomens MAF: tussen 450 en euro naargelang het inkomen (zie hoger) Bij de lokale afdeling van het ziekenfonds waar men aangesloten is. 17

18 Gezondheid 15. Maximumfactuur in thuiszorg (tegen 1 januari 2013) Dit is nog niet van toepassing. Er is alleen een voorstel om vanaf 1 januari 2013 een maximumfactuur in de thuiszorg te laten gelden. Het voorstel spreekt van vier plafondbedragen afhankelijk van het inkomen en de gezinssamenstelling van de gebruiker. Boven dat plafond moet de gebruiker niet meer betalen voor de thuiszorg en kan hij de gebruikersbijdragen terugvorderen van zijn zorgkas. Voor de maximumfactuur in de thuiszorg zullen in eerste instantie de personen die genieten van een tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering in aanmerking komen. Naast het instellen van het plafondbedrag in functie van inkomen en gezinssamenstelling, zal ook een forfait worden voorzien voor zwaar zorgbehoevenden. 18

19 16. Globaal Medisch Dossier (GMD) Globaal Medisch Dossier+ (GMD+) Een globaal medisch dossier bevat alle medische informatie over een patiënt. De huisarts is het best geplaatst om dit dossier te beheren. Een globaal medisch dossier levert ook een financieel voordeel op. Personen tussen 45 en 74 jaar kunnen hun GMD uitbreiden (GMD+). Medisch voordeel Het bevat alle gegevens over de vaccinaties, allergieën, medische onderzoeken, behandelingen, verslagen van specialisten en andere zorgverleners en een overzicht van het geneesmiddelengebruik van de patiënt. Het dossier geeft een totaalbeeld van de gezondheidssituatie van een persoon. Op die manier kan de huisarts de gezondheidstoestand beter opvolgen en gericht doorverwijzen naar een geneesheer-specialist. Onnodige onderzoeken en dubbele behandelingen kunnen vermeden worden. Financieel voordeel Wie een GMD heeft, betaalt 30% minder remgeld wanneer hij naar de dokter gaat. Voor een avondraadpleging tussen en u wordt de permanentietoeslag van 2,11 euro volledig terugbetaald. Wie ouder is dan 75 jaar betaalt ook 30% minder remgeld bij een huisbezoek. De huisbezoeken of de supplementen tijdens de avond, de nacht, het weekend of een feestdag vallen niet onder deze regeling. De vermindering van het remgeld geldt enkel bij de huisarts die het dossier beheert. Het geldt ook bij de arts die de huisarts heeft aangeduid om hem tijdens zijn afwezigheid te vervangen. Iedereen kan aan zijn huisarts vragen om een Globaal Medisch Dossier bij te houden. De huisarts rekent hiervoor één maal per jaar een speciale prestatie aan. Hiervoor betaalt men 27,76 euro ereloon. Dit bedrag kan jaarlijks aan de index aangepast worden. Het ziekenfonds betaalt dit bedrag volledig terug. Men kan jaarlijks het bijhouden van het globaal medisch dossier verlengen. Dan betaalt men opnieuw 27,76 euro en wordt dit bedrag opnieuw volledig terugbetaald. Men kan maar eenmaal per kalenderjaar vragen een globaal medisch dossier bij te houden. Als men van huisarts verandert, moet men wachten tot het volgende kalenderjaar eer de nieuwe huisarts de prestatie van een globaal medisch dossier kan aanrekenen. Personen tussen 45 en 74 jaar kunnen hun GMD uitbreiden, een GMD+. Hierbij focust men op preventie. De huisarts bespreekt een checklist die in het GMD wordt bijgehouden. Hier komen onder meer aan bod: roken, alcoholgebruik, stress, onderzoek voor het opsporen van dikkedarm-, baarmoederhals-, borstkanker en vaccinaties (bv. tegen difterie, tetanus en griep). Huisarts Ziekenfonds OCMW Heuvelland Sociale Dienst Sint-Medardusplein Heuvelland (Wijtschate) tel.:

20 Gezondheid 17. Toelage Personenalarmsysteem (provincie West-Vlaanderen) Personen met een beperking omwille van een ernstige handicap of langdurige ziekte kunnen via de provincie financiële ondersteuning krijgen in de abonnementskosten van een Personenalarmsysteem. Algemeen Het Personenalarmsysteem zorgt ervoor dat wanneer men hulp nodig heeft, de juiste personen verwittigd worden via een hulpcentrale. Er komen verschillende systemen in aanmerking: het klassiek personenalarmsysteem, gsm met mobiele personenalarmering, gsm met bijkomend plaatsbepalingssysteem. De aanvrager moet gedomicilieerd zijn in de Provincie West-Vlaanderen. Men dient te genieten van het sociaal telefoontarief bij de aanbieder van de telefonie op naam van de aanvrager. De aanvrager moet binnenshuis of buitenshuis ernstige mobiliteitsproblemen hebben naargelang het systeem waarvoor men een toelage vraagt. Voor de gsm met plaatsbepalingssysteem moet men een (beginnend) oriëntatieprobleem hebben. Personen in een woon- en zorgcentrum, serviceflats voor ouderen, of een andere vorm van gemeenschapsleven, komen niet in aanmerking voor deze premie. De premie bedraagt 80% van de abonnementskosten, met een maximum van 10 euro per maand. Per jaar kan men dus maximaal 120 euro terugbetaald krijgen. De premie wordt eenmaal per jaar uitbetaald Gebeurt via het opgelegde aanvraagformulier waarbij de nodige bewijsstukken gevoegd moeten worden. De toelage wordt aangevraagd bij: Provincie West-Vlaanderen Dienst Welzijn Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan Sint-Andries (Brugge) tel Huren Voor het huren van een toestel kan men terecht bij: - De thuiszorgwinkel van de ziekenfondsen. - De Sociale Dienst van het OCMW Heuvelland. en advies OCMW Heuveland Sint-Medardusplein Heuvelland (Wijtschate) contactpersoon: Nele Demey tel.: website provincie: 20

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen

2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen zorg 2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen De ziekteverzekering dekt de medische kosten, terwijl de zorgverzekering de niet-medische kosten vergoedt. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Nadere informatie

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur 41 Het omnio-statuut en de sociale maximumfactuur De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur 41 Nuttige info Verhoogde tegemoetkoming

Nadere informatie

www.vlaamsezorgverzekering.be

www.vlaamsezorgverzekering.be www.vlaamsezorgverzekering.be De Vlaamse zorgverzekering wil een (gedeeltelijke) dekking bieden van kosten voor niet-medische zorgen verleend aan een zorgbehoevende vernieuwde regeling vanaf 2003 om zorgverzekering

Nadere informatie

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur 41 Nuttige info Verhoogde tegemoetkoming De verhoogde tegemoetkoming (VT) is een beschermingsmaatregel voor personen met een laag gezinsinkomen.

Nadere informatie

Ouderen Informatie Punt

Ouderen Informatie Punt OCMW LICHTERVELDE Sociaal Huis Ouderen Informatie Punt Tegemoetkomingen Wat, wanneer, waar en hoe aanvragen DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VOOR WIE? De tegemoetkoming kan worden aangevraagd

Nadere informatie

Aanvraag in het kader van de

Aanvraag in het kader van de Aanvraag in het kader van de U kunt dit aanvraagformulier gebruiken om de terugbetaling aan te vragen van niet-medische kosten of om een vergoeding te verkrijgen indien u thuis door een mantelzorger verzorgd

Nadere informatie

"#$#%&#"'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#"!##)!.#,#+'()$/!

#$#%&#'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#!##)!.#,#+'()$/! !!!!! "#$#%&#"'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#"!##)!.#,#+'()$/!!!!!! Tegemoetkomingen voor personen met een beperking. 1. Inkomensvervangende tegemoetkoming Mensen met een handicap kunnen niet altijd een voldoende

Nadere informatie

Thuiszorg. informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden jonger dan 65 jaar

Thuiszorg. informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden jonger dan 65 jaar Thuiszorg 1 informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden jonger dan 65 jaar Dienst thuiszorg 2 Inhoud 1 TEGEMOETKOMING MINDERVALIDEN VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE VOORZORG... 4 1.1 De inkomstenvervangende

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/120607 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, P19Fisc-B dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/151218 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Model S Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - langdurig werkloze (ten minste 6 maanden), - zieke (ten minste 6 maanden),

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering VSB-01-161222 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon:

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag Beste Met

Nadere informatie

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Thuiszorg. informatiepunt

Thuiszorg. informatiepunt Thuiszorg 2 informatiepunt Inhoud 1 De Vlaamse Sociale bescherming... 4 1.1 Wat is de Vlaamse Sociale bescherming?... 4 1.2 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)... 4 1.2.1 Wat en voor wie?... 4

Nadere informatie

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Datum: 21-05-2013 Voor: Document: nota Volg nr. : ph Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Een chronische ziekte kan gepaard gaan met belangrijke meeruitgaven. Met deze bevraging van

Nadere informatie

Wacheul Magali - HZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1

Wacheul Magali - HZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1 Verhoogde tegemoetkoming (VT) Wettelijke basis Programmawet 27 /12/2006 KB OMNIO 01/04/2007 2 Wat is de verhoogde tegemoetkoming? De verzekerde draagt een kleiner persoonlijk aandeel voor bepaalde prestaties,

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/070507 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE Mevrouw, mijnheer, Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: langdurig werkloze

Nadere informatie

Toeslag op de kinderbijslag

Toeslag op de kinderbijslag Toeslag op de kinderbijslag De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België MOD. 19_Fisc dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze

Nadere informatie

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft.

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft. B.E.L.-PROFIELSCHAAL Basis - Eerste - Lijns - profielschaal VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag

Recht op een toeslag op de kinderbijslag Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004)

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) In te vullen door de zorgbehoevende bij een aanvraag voor mantel- en thuiszorg of een verandering van zorgvorm naar mantel-

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

Betreft: Toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Betreft: Toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax Betreft: Toeslag op de kinderbijslag Mevrouw, mijnheer, Werklozen, gepensioneerden, invaliden, gehandicapten, zieken en eenoudergezinnen kunnen recht

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

SOCIALE VOORDELEN VOOR PERSONEN MET EEN ZIEKTE/HANDICAP

SOCIALE VOORDELEN VOOR PERSONEN MET EEN ZIEKTE/HANDICAP dienst Patiëntenbegeleiding SOCIALE VOORDELEN VOOR PERSONEN MET EEN ZIEKTE/HANDICAP MB2962 Brochure: Sociale voordelen voor personen met een ziekte / handicap l Ziekenhuis Oost-Limburg 1 WELKOM U wordt

Nadere informatie

Stroomdiagram gebruikersbijdrage gezinszorg

Stroomdiagram gebruikersbijdrage gezinszorg Stroomdiagram gebruikersbijdrage gezinszorg Versie 7 augustus 2014 Onderstaande tabel toont de verschillende stappen waarmee je de juiste cliëntbijdrage kan berekenen voor gezinszorg. De onderlijnde tekst

Nadere informatie

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481)

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Onafhankelijk Ziekenfonds Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Identificatie van het ziekenfonds : 516 Voornaam en

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. jonger dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. jonger dan 65 jaar 1 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden jonger dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van het Ministerie van Sociale voorzorg pag 1 1.1 De inkomensvervangende

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 27 mei 2013 Hieronder vindt u de volledige tekst van het mantelzorgreglement. De dienst

Nadere informatie

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt Begrijpen doe ik niet, dus ik probeer Proberen om moeke te accepteren zoals ze vandaag is Proberen niet druk te doen over hoe en wat ze zegt en doet Proberen om haar leven hier bij ons zo comfortabel mogelijk

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: UMC Sint-Pieter Hoogstraat 322 1000 Brussel RIZIV num. : 7/10076/61 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of een opname in dagziekenhuis Inleiding

Nadere informatie

TEGEMOETKOMINGEN ZORGBEHOEVENDE 65-PLUSSERS

TEGEMOETKOMINGEN ZORGBEHOEVENDE 65-PLUSSERS TEGEMOETKOMINGEN ZORGBEHOEVENDE 65-PLUSSERS Dienst Pensioenen en Tegemoetkomingen februari 2016 Zorgbehoevende 65-plussers komen in aanmerking voor verschillende tegemoetkomingen. In deze brochure vindt

Nadere informatie

Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg

Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg Uschi De Coster Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 1 Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Wist je dat 3. Een brede waaier 4. Casus 1: Jules 5. Casus 2: Martha 6. Waar vind

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Pulinx Erlend - RIZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1

Inleiding. Inleiding. Pulinx Erlend - RIZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1 VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Inleiding De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen is een tak van de sociale zekerheid naast de takken betreffende: -

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN Artikel 1 Aard van de premies Binnen de perken van de jaarlijks door de gemeente goedgekeurde kredieten,

Nadere informatie

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Het OCMW Tervuren wenst kinderen met een hoge zorgbehoefte bijkomend te ondersteunen. De gezinnen van deze kinderen worden geconfronteerd met hogere kosten

Nadere informatie

P19Fisc-A. Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België. Mevrouw, mijnheer,

P19Fisc-A. Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België. Mevrouw, mijnheer, P19Fisc-A dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België P19Fisc-A De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking persoonsgegevens

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten stuk ingediend op 2262 (2013-2014) Nr. 1 30 oktober 2013 (2013-2014) Voorstel van resolutie van mevrouw Vera Van der Borght, de heer Peter Gysbrechts, de dames Gwenny De Vroe en Lydia Peeters en de heren

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. Artikel 1. Om de gemeenteraadsbeslissing, dd. 30 december 2015, betreffende het verlenen van een gemeentelijke verbeteringspremie met ingang

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Voorwaarden? Permanente thuisverzorging Er moet sprake zijn van een permanente en intensieve thuisverzorging.

Voorwaarden? Permanente thuisverzorging Er moet sprake zijn van een permanente en intensieve thuisverzorging. Inhoud 1. Reglement mantelzorgtoelage voor zorgbehoevenden van 21 tot 65 jaar 2. Reglement mantelzorgtoelage voor zorgbehoevenden van 65 jaar of ouder 1. REGLEMENT MANTELZORGTOELAGE Voor mantelzorg aan

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN Dit inschrijvingsformulier moet uiterlijk op 31 augustus2016 worden ingediend bij het Infopunt Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist TEL 050 530 900 E-MAIL SOCIAALHUIS@KNOKKE-HEIST.BE

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Tel 02/5078727 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN ZORGTOELAGE Opmerking: vroegere benaming: toelage voor personen met een handicap Voor wie Om in aanmerking te komen voor de zorgtoelage dient de uitkeringsgerechtigde over

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 1. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een federale tegemoetkoming die toegekend wordt door

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Nakuurhome Papiermoleken Oudebaan 293 3000 Leuven TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen

Nadere informatie

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden Wij zijn echt met je gezondheid bezig Invaliden Je bent langer dan 1 jaar ziek. Waarschijnlijk zit je met heel wat vragen omtrent je rechten en plichten als invalide. In de volgende uiteenzetting trachten

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN Dit inschrijvingsformulier moet uiterlijk op 31 augustus worden ingediend bij het Infopunt Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist TEL 050 530 900 E-MAIL SOCIAALHUIS@KNOKKE-HEIST.BE GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN medische hulp Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN DE (DRINGENDE) MEDISCHE HULP in zes stappen... Wat is medische hulp? Is de medische hulp afhankelijk van mijn verblijfsituatie? Hoe

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) Brussel, 18 augustus 11 CC WEBS 11 012 UW CORRESPONDENT Caroline Cocquyt 02/289 01 73 ccocquyt@linxplus.be BETREFT Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Nadere informatie

Premies en toelagen Zorg en wonen

Premies en toelagen Zorg en wonen Premies en toelagen Zorg en wonen - 2017 Zorg www.rechtenverkenner.be 1. Tegemoetkoming hulp aan bejaarden - THAB Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan een minimum 65-jarige persoon met een handicap.

Nadere informatie

Derdebetalersregeling

Derdebetalersregeling Derdebetalersregeling www.tarimed.be Praktische informatie 1 Algemene info i.v.m. derdebetalersregeling Per patiënt wordt een getuigschrift van verstrekte hulp opgemaakt. De specifieke derdebetalersprocedures

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN Bestendig Uitzondering ZORGTOELAGE Voor wie Mensen die beschikken over een geldig attest (zie tabel hiernaast blz. 3) Voorwaarden, attesten, bedrag. Domicilie op 01 januari

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING 2010-03-10 INHOUDSTABEL WAAROM DEZE BROCHURE? DE TEGEMOETKOMINGEN De inkomensvervangende tegemoetkoming Wat? Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Waar kan u terecht? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR

Waar kan u terecht? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR U heeft een handicap. Waar kan u terecht? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 wat vindt u in deze BROCHURE? 01 Waar kan u als persoon met een handicap

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP)

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Besluit van de Vlaamse regering: 18 12 1992 Ministerieel besluit: 27 09 2007 vanaf 01 01 2009 Toelichting 12 mei 2015 Dirk Pairoux VAP De VAP is een premie voor

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/177 BERAADSLAGING NR. 14/096 VAN 4 NOVEMBER 2014 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/038 BERAADSLAGING NR 09/028 VAN 5 MEI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen Vragen naar: petr romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor financiële steun

Aanvraagformulier voor financiële steun 1) Regels en algemene criteria Aanvraagformulier voor financiële steun De aanvraag kan pas ingediend worden nadat alle andere mogelijke officiële of privé-instanties gecontacteerd werden (mutualiteit,

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

Zorgkas LM. Vlaamse Zorgverzekering. Zorgkas

Zorgkas LM. Vlaamse Zorgverzekering. Zorgkas Zorgkas LM Vlaamse Zorgverzekering Zorgkas Wat is de Vlaamse Zorgverzekering? De Vlaamse Zorgverzekering is een initiatief van de Vlaamse Overheid en zorgt ervoor dat er een maandelijkse tegemoetkoming

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Wlz-zorg 3 Wat moet u regelen voor uzelf? 3 Moet u de Vlaamse zorgverzekering afsluiten?

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Laatste wijziging: 19-08-2016 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage? 4) Welke zijn

Nadere informatie

Reglement vrijetijdspas

Reglement vrijetijdspas Gemeente Schilde s-gravenwezel Binnen het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede Schilde en het daaraan verbonden trekkingsrecht en goedgekeurd door de gemeenteraad van worden door

Nadere informatie

Gemeentelijk toelagereglement 17/12/2013

Gemeentelijk toelagereglement 17/12/2013 Gemeente Bedrag Voorwaarden Bewijs Opmerking Beslissingsdocument Berlaar 24 euro/jaar a) Lijden aan de d) Moeder van pasgeborenen bij inschrijving van kind in bevolkingsregister e) Onthaalouders of erkende

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/151218 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus Penitentenlaan 7 9620 Zottegem Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbi jslag

Recht op een toeslag op de kinderbi jslag Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefggn: (02) 643 18 11 E-mail: infgkbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

U woont alleen met de kinderen: uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen mogen maximum 2309,58 EUR per maand bedragen.

U woont alleen met de kinderen: uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen mogen maximum 2309,58 EUR per maand bedragen. MODEL S Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar: Acerta Kinderbijslagfonds vzw, Groenenborgerlaan 16, B-2610 Wilrijk. Gelieve uw dossiernummer (ons kenmerk) of indien u het niet kent uw

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie