Heuvelland. info. Premies Dienstverlening Financiële tegemoetkomingen voor senioren. oktober 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heuvelland. info. Premies Dienstverlening Financiële tegemoetkomingen voor senioren. oktober 2011"

Transcriptie

1 Heuvelland oktober 2011 Premies Dienstverlening Financiële tegemoetkomingen voor senioren info

2 Inkomen 1. Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) Deze uitkering vervangt sinds juni 2001 het GIB. (Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden). De IGO biedt financiële hulp aan senioren die niet over voldoende middelen beschikken. Ze geven een toeslag bovenop het pensioen zodat men een bedrag ontvangt dat vergelijkbaar is met het leefloon. Deze uitkering wordt toegekend door de Rijksdienst voor Pensioenen. leeftijd. De vereiste leeftijd om van deze steun te genieten is voor zowel mannen als vrouwen vastgesteld op 65 jaar. nationaliteit. Belg zijn, onderdaan van de EEG of van een land waarmee België terzake een wederkerigheidsovereenkomst heeft afgesloten, vluchteling, staatsloze of van buitenlandse nationaliteit zijn (op voorwaarde dat een recht op rust- of overlevingspensioen krachtens een Belgische regeling werd geopend). verblijfplaats. Je moet permanent in België verblijven. inkomen. De IGO wordt pas toegekend na een streng onderzoek van de bestaansmiddelen. Men houdt rekening met het pensioen en andere bestaansmiddelen zoals onroerende goederen, waardepapieren, bijverdiensten, Ook ouderen die in een rusthuis verblijven of die samenwonen met kinderen of kleinkinderen kunnen in aanmerking komen voor een IGO. vanaf (index: 128,24) alleenstaande: ,95 euro netto per jaar (916,33 per maand) samenwonend: 7.330,63 euro netto per jaar (610,89 per maand) Als men een pensioenaanvraag heeft ingediend, geldt dit ook als IGO-aanvraag. Zodra men de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft wordt het recht op de IGO van ambtswege onderzocht. Als men op 1 juni 2001 reeds geniet van het GIB, dan zal de Rijksdienst de twee bedragen vergelijken. Men ontvangt de voordeligste uitkering en blijft het GIB een verworven recht. De aanvraag van de IGO gebeurt bij: Rijksdienst voor Pensioenen Zuidertoren 1060 Brussel Tel.: (gratis nummer) en advies Gemeentehuis De Warande Dienst Sociale Zaken - bureau 6 Bergstraat Heuvelland (Kemmel) contactpersoon: Rik Vandroemme tel.: website Rijksdienst voor Pensioenen: Om als alleenstaande beschouwd te worden mag men zijn hoofdverblijfplaats niet delen met één of meer andere personen. Met andere woorden: men moet echt alleenstaand zijn. 2

3 2. Inkomsvervangende tegemoetkoming (IVT) Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan personen met een handicap van wie is vastgesteld dat de lichamelijke of psychische toestand het verdienvermogen heeft verminderd tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de arbeidsmarkt kan verdienen. leeftijd. Tussen 21 en 65 jaar oud zijn. nationaliteit. Belg zijn, onderdaan van de Europese Unie, vluchteling, staatsloze en in België gedomicilieerd zijn en er werkelijk verblijven. Om te bepalen of iemand een inkomensvervangende tegemoetkoming kan ontvangen wordt nagegaan wat de gevolgen van de handicap zijn op het werk: is men in staat te werken of niet - als men werkt, is men in staat een volwaardig inkomen uit arbeid te verwerven of niet? Men houdt dus geen rekening met de handicap op zich. inkomen. Bij de berekening van deze tegemoetkoming wordt rekening gehouden met het inkomen van de aanvrager alsook van de persoon met wie de aanvrager een huishouden vormt en geen familielid is. vanaf De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt in 3 categorieën ingedeeld. Het bedrag is afhankelijk van de categorie die door een medisch onderzoek wordt bepaald. Voor elke categorie wordt een forfaitair wettelijk bedrag vastgelegd. Per jaar ontvangt men maximaal tussen 5.925,50 euro (categorie A) en ,00 euro (categorie C). De bedragen van de tegemoetkoming veranderen regelmatig en worden aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Gemeentehuis De Warande Dienst Sociale Zaken - bureau 6 Bergstraat Heuvelland (Kemmel) contactpersoon: Rik Vandroemme tel.: FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap Administratief Centrum Kruidtuin Finance Tower Kruidtuinlaan 50 (bus 150) 1000 Brussel tel (gratis nummer) website: 3

4 Inkomen 3. Integratietegemoetkoming (IT) Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan de personen met een handicap die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten te dragen hebben. leeftijd. Tussen 21 jaar en 65 jaar oud zijn nationaliteit. Belg zijn, onderdaan van de Europese Unie, vluchteling, staatsloze en in België gedomicilieerd zijn en er werkelijk verblijven. Beperkte zelfredzaamheid bij het uitvoeren van dagdagelijkse taken. inkomen. De IGO wordt pas toegekend na een streng onderzoek van de bestaansmiddelen. Men houdt rekening met het pensioen en andere bestaansmiddelen zoals onroerende goederen, waardepapieren, bijverdiensten, Een dokter zal de graad van de beperkte zelfraadzaamheid onderzoeken en vaststellen tot welke categorie men behoort. (zie wat daarover vermeld is onder THAB). Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met het inkomen van de aanvrager alsook van de persoon met wie de aanvrager een huishouden vormt. en advies Gemeentehuis De Warande Dienst Sociale Zaken - bureau 6 Bergstraat Heuvelland (Kemmel) contactpersoon: Rik Vandroemme tel.: en advies FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap Administratief Centrum Kruidtuin Finance Tower Kruidtuinlaan 50 (bus 150) 1000 Brussel tel (gratis nummer) website: vanaf Het bedrag van de tegemoetkoming wordt bepaald door de graad van zelfredzaamheid. Hoe hoger de graad van afhankelijkheid, hoe groter de tegemoetkoming. Per jaar ontvangt men tussen 1.082,50 euro (categorie 1) en 9.741,49 euro (categorie 5). De bedragen veranderen regelmatig en worden aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. 4

5 4. Opvang van een ouder familielid (belasting vrije som) Een ouder familielid die wordt opgenomen in het gezin van de kinderen of kleinkinderen kan fiscaal ten laste worden beschouwd. Het familielid is minstens 65 jaar oud. Opgenomen zijn in het gezin. De oudere is ascendent of zijverwant tot en met de tweede graad Het inwonend familielid heeft na vrijstelling van pensioenen en renten ( euro) minder dan euro. Als inwonend familielid kan men dus ten laste zijn bij een inkomen uit pensioen, vervangingsinkomen of renten tot euro per jaar. Op de belastingvrije som ontvangt men een toeslag van euro (aanslagjaar 2010, inkomsten 2009). Men neemt dit op in de belastingaangifte vak II B: gezinslasten - punt 4 a (code ) Controle der Belastingen Contactcenter Koning Albert II-laan 33 bus Brussel tel webiste FOD Financiën Federale Overheidsdienst Financiën Contactcenter Koning Albert II-laan 33 bus Brussel tel webiste FOD Financiën - website 5

6 Inkomen 5. Sociale toeslag kinderbijslag Werknemers en zelfstandigen die 66 procent arbeidsongeschikt zijn vanaf de 7de maand ziekte. Personen met een handicap met een integratietegemoetkoming (3 zwaarste categorieën) vanaf de 1ste maand ongeschiktheid. Gepensioneerden met een laag inkomen, die minstens 6 maanden voor hun pensioen recht hadden op kinderbijslag en een inkomen hebben beneden een bepaald bedrag. Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die langer dan zes maanden werkloos zijn en een inkomen hebben beneden een bepaald bedrag. Kinderen die in een gezin geplaatst zijn. Inkomen Het gezinsinkomen mag een bepaald bedrag niet overschrijden. Dit bedrag is afhankelijk van de gezinssituatie. Alleenstaande met kinderen: inkomsten mogen maximum 2.102,22 euro bruto per maand bedragen. (huwelijks)partner heeft geen inkomsten: inkomsten mogen maximum 2.173,88 euro bruto per maand bedragen. (huwelijks)partner heeft een uitkering, is werknemer of zelfstandige: inkomsten mogen samen maximum 2.173,88 euro bruto per maand bedragen. Bij de berekening van het inkomen wordt rekening gehouden met: - Alle lonen en alle inkomsten als zelfstandige. - Alle uitkeringen van de werkloosheid, van de ziekteverzekering, voor arbeidsongevallen, voor beroepsziekten, voor personen met een handicap, enz. - Alle pensioenen en renten. - PWA- en dienstencheques. Worden niet meegeteld bij de inkomsten: - Kinderbijslag - Forfaitaire tegemoetkomingen voor hulp van derden, betaald aan personen met een handicap - Onkostenvergoedingen voor onthaalouders betaald door Kind en Gezin - Alimentatie - Forfaitaire vergoedingen voor de voogdij over niet begeleide minderjarige vreemdelingen, ten belope van twee opdrachten, en forfaitaire vergoedingen voor administratiekosten voor die voogdij Werknemer Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) Trierstraat Brussel Tel of website: Zelfstandigen Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) Jan Jacobsplein Brussel Tel website: Het kinderbijslagfonds stuurt een formulier toeslag bij de kinderbijslag om na te gaan of u recht heb op de sociale toeslag. 6

7 6. Zuivering afvalwater (vrijstelling bijdrage) In bepaalde gevallen kan men vrijstelling bekomen van de bijdrage zuivering afvalwater. Dit om sociale redenen of omdat men een private zuiveringsinstallatie gebruikt. 1. Sociale Redenen Op de bijdrage voor zuivering kan men enkel een vrijstelling bekomen op het domicilieadres en moet één van de gezinsleden op 1 januari van het facturatiejaar behoren tot een bepaalde categorie. Personen die het leefloon of het levensminimum ontvangen van het OCMW Gepensioneerden die het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen ontvangen Personen met een handicap die de inkomensvervangende tegemoetkoming en/of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden ontvangen. De vrijstelling om sociale redenen geldt niet: - als de heffing niet op uw naam of die van een inwonend gezinslid staat - als de heffing ook betrekking heeft op het waterverbruik van één of meerdere gezinnen waar u geen deel van uitmaakt In deze gevallen kan men - als men de werkelijke verbruiker van het water is - beroep doen op een compensatieregeling. Deze regeling vergoedt het aandeel in de heffing. 2. PRIVATE ZUIVERINGSINSTALLATIE Abonnees die hun huishoudelijk afvalwater zelf zuiveren in een private installatie kunnen vrijgesteld worden van zowel de bijdrage voor zuivering als de bijdrage voor afvoer. De zuiveringsinstallatie moet wel aan de normen voldoen en gebouwd zijn op een ogenblik dat de woning nog niet kon worden aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Wie recht heeft op vrijstelling, zal zo veel als mogelijk automatisch vrijgesteld worden. Wie niet automatisch vrijgesteld wordt, kan schriftelijk een vrijstellingsaanvraag indienen binnen de 3 maanden na de verzending van het heffingsbiljet. Bij de aanvraag een kopie van het heffingsbiljet en een attest toevoegen dat men tot een gerechtigde categorie behoort. De aanvraag tot vrijstelling dient gericht te worden aan: Vlaamse Milieumaatschappij Alfons van de Maelestraat Erembodegem tel (gratis nummer) website: vmm - vrijdstelling heffingen De compensatieregeling vraagt men aan bij: Drinkwatermaatschappij Heuvelland Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening VMW West-Vlaanderen Roggelaan Kortrijk tel.: Gemeentehuis De Warande Dienst Sociale Zaken - bureau 6 Bergstraat Heuvelland (Kemmel) contactpersoon: Rik Vandroemme tel.:

8 Gezondheid 7. Verhoogde tegemoetkoming Het systeem van de verhoogde tegemoetkoming maakt voor bepaalde personen de kosten van medische zorgen goedkoper. Algemeen Bij uitgaven voor gezondheidszorg en hospitalisatie betaalt men minder remgeld of persoonlijke bijdrage. Dit is het verschil tussen het bedrag dat men betaalt aan de zorgverlener en het bedrag dat het ziekenfonds terugbetaalt. Het systeem van de derdebetaler kan worden toegepast. De zorgverlener rekent het ereloon rechtstreeks af met het ziekenfonds. Voor de maximumfactuur medische kosten geldt een lager plafondbedrag dat u jaarlijks zelf moet betalen. Als een gerechtigde een verhoogde tegemoetkoming geniet, wordt dit voordeel ook toegekend aan de personen die hij ten laste heeft. Om te kunnen genieten van de verhoogde tegemoetkoming moet men behoren tot een categorie van gerechtigden. Er is een categorie zonder en een categorie met inkomensvoorwaarde. Categorie gerechtigden zonder inkomensvoorwaarde: personen die het leefloon ontvangen, - personen die het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) of de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangen, - personen die OCMW-steun equivalent leefloon ontvangen, - personen die een tegemoetkoming aan personen met een handicap ontvangen, - kinderen met verhoogde kinderbijslag wegens handicap (ten minste 66 %). Categorie gerechtigden met inkomensvoorwaarde: - weduwen en weduwnaars, invaliden, gepensioneerden of wezen (WIGWstatuut), - erkend als gehandicapte (en geen tegemoetkoming ontvangen), - langdurig volledig werkloos, - als resident ingeschreven en minstens 65 jaar oud, - personen met het OMNIO-statuut, - een éénoudergezin (een gerechtigde die uitsluitend samenwoont met kinderen ten laste), - lid van een kloostergemeenschap, - iemand die vroeger in de openbare sector in Afrika werkte, - leden van het overheidspersoneel die in disponibiliteit gesteld werden, - rechthebbenden op een verwarmingstoelage. Inkomensvoorwaarde. Om recht te hebben op de verhoogde tegemoetkoming mag het bruto jaarlijks gezinsinkomen niet hoger zijn dan ,71 euro, te verhogen met 2.901,44 euro per persoon ten laste (bedragen van toepassing sinds 1 mei 2011). Wie in aanmerking komt voor de verhoogde tegemoetkoming dient een aanvraag in bij het ziekenfonds. Na een onderzoek van het gezinsinkomen (indien nodig) zal het ziekenfonds de verhoogde tegemoetkoming toekennen. Als men recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, eindigt de code onderaan het kleefbriefje van het ziekenfonds op 1. De verhoogde tegemoetkoming geeft recht op: minder remgeld, de derdebetalersregeling, een lager plafondbedrag voor de maximumfactuur, Het ziekenfonds OCMW Heuvelland Sociale Dienst Sint-Medardusplein Heuvelland (Wijtschate) tel.:

9 8. OMNIO-statuut Personen met een laag gezinsinkomen kunnen het Omnio-statuut aanvragen.. Hierdoor hebben ze recht op een hogere terugbetaling van hun medische zorgen (dokter, tandarts, kinesist, geneesmiddelen, ziekenhuiskosten, ). Zo is de persoonlijke bijdrage die men moet betalen (remgeld) merkelijk lager. Het statuut wordt enkel toegekend indien de inkomsten van het gezin niet boven een bepaalde grens komen. Bij het ziekenfonds een verklaring op erewoord invullen en ondertekenen door alle gezinsleden. Een kopie van het laatste aanslagbiljet van de belastingen evenals de andere inkomensbewijzen van alle gezinsleden bij de verklaring op erewoord voegen. Gezin Dit is één of meerdere personen die officieel op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn (al dan niet met familieband) op 1 januari van het jaar van de aanvraag. Als de gezinssamenstelling na 1 januari van het jaar van de aanvraag wijzigt, zal daar geen rekening mee gehouden worden tenzij het gaat om een pasgeborene of een geadopteerd kind jonger dan 16 jaar. Inkomen Het criterium voor de toekenning van het OMNIOstatuut is het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen (beroepsinkomen, roerende en onroerende inkomsten, uitkeringen, pensioenen, ). Het bruto belastbaar gezinsinkomen is het inkomen van het jaar voor de aanvraag en moet lager zijn dan een bepaald grensbedrag. Dit grensbedrag wordt vermeerderd met een bedrag per bijkomend gezinslid. Elk jaar is er een herziening van de gezinssituatie Voor een aanvraag in 2011 wordt dus het inkomen 2010 van de aanvrager in rekening gebracht. Het grensbedrag is vastgesteld op ,96 euro verhoogd met 2.807,26 euro per gezinslid. Verhoogde tegemoetkoming OMNIO vervangt het bestaande systeem van verhoogde tegemoetkoming niet. Het is een statuut voor gezinnen met een laag inkomen die niet voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de verhoogde tegemoetkoming. Naast de inkomensvereiste is voor de verhoogde tegemoetkoming ook een bepaalde hoedanigheid vereist. (zie blz. 8). Zij die reeds de verhoogde tegemoetkoming genieten, behouden dat recht en verandert er niets. Men hoeft dus het Omnio-statuut niet aan te vragen. Indien men recht heeft op verhoogde tegemoetkoming maar een lid van het gezin niet, kan die een aanvraag Omnio indienen. Bij die aanvraag zullen alle inkomsten van het gezin (ook die van wie op een verhoogde tegemoetkoming geniet) in aanmerkingen worden genomen. Als het ziekenfonds het Omnio-statuut toekent aan de aanvrager, verandert er in principe niets voor diegene met een verhoogde tegemoetkoming. Men behoudt dit recht. Bij de lokale afdeling van het ziekenfonds. en advies OCMW Heuvelland Sociale Dienst Sint-Medardusplein Heuvelland (Wijtschate) tel.: website RIZIV: 9

10 Gezondheid 9. Sociale derdebetaler (in voege vanaf 1 juli 2011) Bij een consultatie van een huisarts kan het bedrag dat men moet betalen beperkt worden tot het persoonlijk aandeel of remgeld. Algemeen Wanneer iemand (tijdelijk) financieel en/of sociaal minder krachtig is, kan hij de huisarts vragen om enkel het remgeld te moeten betalen. Het remgeld is het bedrag dat niet door de ziekteverzekering wordt terugbetaald en ten laste van de patiënt is. Het ziekenfonds betaalt de wettelijke erelonen van de consultatie aan de huisarts. Niet iedereen heeft recht op de regeling van sociale derdebetaler. Enkel in een van de volgende situaties heeft men recht op de derdebetalerregeling: - men bevindt zich in een tijdelijke financiële noodsituatie, - men heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming (zie blz 8), - het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is niet hoger dan het bedrag van het leefloon, - men is minimum 6 maand werkloos, - men voldoet aan de medisch-sociale voorwaarden voor recht op verhoogde kinderbijslag. Voor personen die recht hebben op de sociale derdebetaler bedraagt het remgeld 1 euro (met GMD) en 1,5 euro (zonder GMD). Voor alle anderen bedraagt het remgeld 4 euro (met GMD) en 6 euro (zonder GMD). Huisarts Het ziekenfonds OCMW Heuvelland Sociale Dienst Sint-Medardusplein Heuvelland (Wijtschate) tel.: Bij de huisarts. - Wie zich in een tijdelijk moeilijk financiële situatie bevindt, kan dit zelf aan de huisarts vragen. - De huisarts is echter niet verplicht daar op in te gaan. Hij kan het ook weigeren. Bij het ziekenfonds. - Wie in aanmerking komt voor de regeling van derdebetaler kan bij het ziekenfonds een attest aanvragen. - Met dit attest kan men de huisarts vragen de derdebetalerregeling toe te passen. Ook via de SISkaart en een kleefbriefje van het ziekenfonds kan de huisarts uitmaken of iemand recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming 10

11 10. Tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB) Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan ouderen (65+) die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten te dragen hebben. Leeftijd. Om een beroep te kunnen doen op deze tegemoetkoming moet men de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. Nationaliteit. Belg zijn, onderdaan van de Europese Unie, vluchteling, staatsloze en permanent in België verblijven. Verminderde zelfredzaamheid van minstens 7 punten. Of iemand recht heeft op een tegemoetkoming hulp aan bejaarden wordt vastgesteld door een dokter. Hij zal onderzoeken welke moeilijkheden iemand ondervindt bij het uitvoeren van de dagdagelijkse taken op 6 levensdomeinen: - zich verplaatsen, - eten en eten klaar maken, - zich verzorgen en aankleden, - woning onderhouden en huishoudelijke taken doen, - gevaar inschatten en vermijden, - spreken en contacten onderhouden met andere personen. Afhankelijk van de moeilijkheid krijgt men per levensdomein tussen 0 (geen moeilijkheden) en 3 punten (onmogelijk zonder hulp van iemand anders). Het aantal punten bepaalt de categorie. Men kan dus maximaal 18 punten scoren (6 levensdomeinen x 3). Men moet minimum 7 punten halen om recht te hebben op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (categorie 1). Inkomen. - Om aanspraak te kunnen maken op de tegemoetkoming, mag uw jaarlijks inkomen een bepaald bedrag niet overschrijden. Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met de inkomsten van de aanvrager alsook van de persoon met wie de betrokkene een huishouden vormt. - Voor men de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden kan aanvragen moet men al genieten van een pensioen en/of een IGO aangevraagd hebben. Men is ertoe gehouden het recht op de IGO en het pensioen te doen gelden. THAB is een aanvullend inkomen op dit pensioen of die IGO. vanaf Het bedrag van de tegemoetkoming is afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid. Hoe hoger uw graad van afhankelijkheid, hoe groter het bedrag van de tegemoetkoming. De verminderde zelfredzaamheid wordt in 5 categorieën ingedeeld. Voor elke categorie wordt een forfaitair wettelijk bedrag vastgelegd. Per jaar ontvangt men maximaal tussen 925,06 euro (categorie 1-7 punten) en 6.209,71 euro (categorie 5-17 punten). Het betreft een zeer individuele berekening waarbij het er in de praktijk op neer komt dat iemand met een laag inkomen en een grote vermindering van de zelfredzaamheid de grootste toelage zal krijgen. De bedragen van de tegemoetkoming veranderen regelmatig en worden aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Personen met een handicap die voor ze 65 jaar zijn een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming hebben, krijgen die tegemoetkoming ook nog na hun 65ste verjaardag. Behalve als de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden gunstiger is. Gemeentehuis De Warande Dienst Sociale Zaken - bureau 6 Bergstraat Heuvelland (Kemmel) contactpersoon: Rik Vandroemme tel.: en advies Sociale dienst van het ziekenfonds. FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap Administratief Centrum Kruidtuin Finance Tower Kruidtuinlaan 50 (bus 150) 1000 Brussel tel (gratis nummer) website: 11

12 Gezondheid 11. Toelage voor thuisverzorging hulpbehoevende familieleden en mindervalide kinderen (gemeente Heuvelland) Het gemeentebestuur Heuvelland kent een toelage toe aan gezinnen die thuis hulpbehoevende familieleden of mindervalide kinderen verzorgen. De persoon die verzorging nodig heeft moet op de datum van de aanvraag de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben. De zorgbehoevende moet gedurende een periode van één maand, onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de aanvraag, in de gemeente Heuvelland dezelfde woon- en verblijfplaats hebben als degene die voor de zorg instaat. De verzorgde moet werkelijk zorgbehoevend zijn. Daar wordt onder verstaan dat men door ziekte, ongeval of omwille van ouderdom niet meer in staat is voor zichzelf te zorgen en elementaire huishoudelijke taken te verrichten waardoor blijvende hulp van een derde persoon noodzakelijk is. De zorgverstrekker dient daadwerkelijk de zorgbehoevende verzorgen en verbindt er zich toe een zorgenplan hulp te bezorgen. De toelage wordt bepaald door het aantal punten dat de zorgbehoevende behaalt op de tabel van de zelfredzaamheid. Bij 9 punten: 25 euro per maand voor één verzorgende en 40 euro voor meerdere personen die verzorgd worden. en informatie Gemeentehuis De Warande Dienst Sociale Zaken - bureau 6 Bergstraat Heuvelland (Kemmel) contactpersoon: Rik Vandroemme tel.:

13 12. Toelage voor Incontinentie en Stoma (gemeente Heuvelland) Inwoners van Heuvelland met incontinentie of blijvende stoma hebben sinds 1 januari 2010 recht op een jaarlijkse subsidie. incontinentie De noodzakelijkheid van het gebruik van incontinentiemateriaal dient te worden gestaafd met een doktersattest waaruit blijkt dat de aanvrager lijdt aan chronische incontinentie. Een aankoopbewijs op zijn/haar naam voorleggen van de aankoop van minimum 600 stuks incontinentieluiers, gedurende het voorbije jaar. Dit aankoopbewijs dient opgesteld te worden door de medische speciaalzaak of apotheek met gedetailleerde vermelding ( factuur- en aankoopdatum, factuurprijs, stuks en type aangekochte producten) van de incontinentieluiers. Onderleggers, verbanden, ander dan incontinentieluiers, e.d. worden niet meegerekend. Voor kinderen komen enkel luiers van categorie van meer dan 20 kg in aanmerking. De aanvrager dient gedomicilieerd te zijn op een particulier woonadres in de gemeente Heuvelland. Personen die in een rusthuis of instelling verblijven komen niet in aanmerking voor deze toelage. De toelage bedraagt 80,00 euro per jaar voor een incontinente volwassene. 40,00 euro per jaar voor een incontinent kind ( 4 t.e.m. 18 jaar op 1 januari van het jaar van de aanvraag). stoma Een doktersattest kunnen voorleggen dat bewijst dat de aanvrager van de toelage een persoon met blijvende stoma is. Dit attest is 4 jaar geldig. Een aankoopbewijs op zijn/haar naam voorleggen van het stomamateriaal dat in het voorbije jaar werd aangekocht. Dit aankoopbewijs dient opgesteld te worden door de medische speciaalzaak of apotheek met gedetailleerde vermelding ( factuur- en aankoopdatum, factuurprijs, stuks en type aangekochte producten) van het materiaal. Als men geen aankoopbewijs kan voorgeleggen, moet er voor het stomamateriaal van het voorbije jaar een attest van het ziekenfonds op naam voorgelegd worden. De aanvrager dient gedomicilieerd te worden op een particulier woonadres in de gemeente Heuvelland. Personen die in een rusthuis of instelling verblijven komen niet in aanmerking voor deze toelage. De toelage bedraagt 30,00 euro/jaar voor iemand met een blijvende stoma. en informatie Gemeentehuis De Warande Dienst Sociale Zaken - bureau 6 Bergstraat Heuvelland (Kemmel) contactpersoon: Rik Vandroemme tel.:

14 Gezondheid 13a. Vlaamse zorgverzekering De Vlaamse zorgverzekering betaalt een tegemoetkoming van 130 euro/maand in de nietmedische kosten van wie zwaar zorgbehoevend is. Algemeen Ernstig en langdurig zorgbehoevenden hebben naast medische verzorging ook niet-medische verzorging nodig. Ze worden vaak geconfronteerd met extra kosten (bv. kosten verblijf rusthuis, poetshulp, hulp in huishouden, ) Deze niet-medische kosten worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering. De Vlaamse zorgverzekering betaalt deze kosten gedeeltelijk terug. Uw bijdrage aan een erkende zorgkas betaald hebben. Geen andere aanvraag hebben ingediend bij een andere zorgkas De laatste vijf jaren ononderbroken in Vlaanderen of Brussel wonen. Zwaar zorgbehoevend zijn. Voor alledaagse bezigheden (bv. zich wassen, poetsen, ) moet men een beroep doen op familie, vrienden of zorgverleners. Effectief verblijven in een erkende residentiële voorziening. Mantel- en thuiszorg Mantelzorg is de niet-medische hulp in de thuissituatie van de zorgbehoevende. Mantelzorg wil zeggen dat een meerderjarige persoon (buur, familielid, vriend, ) de zorgbehoevende op een niet beroepsmatige basis helpt. Thuiszorg gebeurt door een professionele zorgverlener. Men wordt als zwaar zorgbehoevend beschouwd als men lijdt aan een langdurig en ernstig verminderd zelfzorgvermogen. Dit wordt vastgesteld via een indicatiestelling. Als bewijs van zorgbehoevendheid aanvaardt de zorgkas volgende attesten: - minstens score B op de Katz-schaal (attest af te leveren door het ziekenfonds) - minstens score 35 op de BEL-profielschaal (attest af te halen bij een dienst voor gezinszorg) - minstens score 15 op de medisch-sociale schaal die gebruikt wordt voor de graad van zelfredzaamheid (attest af te halen bij het ziekenfonds) - minstens score C op de evaluatieschaal bij aanvraag voor een tegemoetkoming in een dagverzorgingscentrum of een centrum voor kortverblijf (attest af te halen bij ziekenfonds) - Voor het bekomen van een dergelijk attest kan men terecht bij de diensten voor gezinszorg, de OCMW s en de CAW s die verbonden zijn met de ziekenfondsen. Die zijn gemachtigd om met behulp van de BEL-schaal een score te geven (minstens 35). Professionele residentiële zorg Personen die verblijven in een professionele residentiële setting (rusthuis, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis) worden ten laste genomen door de zorgverzekering. De zorgbehoevendheid wordt bewezen aan de hand van een verblijfstattest van de voorziening of door het ziekenfonds. Voor de niet-medische kosten van mantelzorg en thuiszorg: forfaitaire vergoeding van 130 euro per maand. Voor residentiële zorg: forfaitaire vergoeding van 130 euro per maand. Het ziekenfonds De zorgkas waar men bij aangesloten is. OCMW Heuvelland Sint-Medardusplein Heuvelland (Wijtschate) contactpersoon: Liesbeth Pattyn tel.: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Vlaamse zorgverzekering Team Zorgfonds Koning Albert II-laan 35 - bus Brussel tel website: 14

15 13b. Vlaamse zorgverzekering (Bijdragevermindering) Bepaalde personen betalen een lagere bijdrage voor de zorgverzekering. Op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betaling van de bijdrage voor de Vlaamse Zorgverzekering moet men recht hebben op - de verhoogde tegemoetkoming - of het OMNIO-statuut. De jaarlijkse bijdrage is vastgesteld op 10 euro in plaats van 25 euro. Bij de zorgkas waar men bij aangesloten is. OCMW Heuvelland Sociale Dienst Sint-Medardusplein Heuvelland (Wijtschate) tel.: De zorgkassen Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Vlaamse Zorgverzekering Team Zorgfonds Koning Albert II-laan 35 bus Brussel tel.:

16 Gezondheid 14. Maximumfactuur De maximumfactuur (MAF) zorgt ervoor dat een gezin niet meer dan een bepaald maximumbedrag per jaar aan gezondheidskosten moet uitgeven. Algemeen Het maximumbedrag verschilt naargelang de sociale situatie (sociale MAF) van het gezin en naargelang het inkomen (inkomens-maf). Als de medische kosten in de loop van het jaar dat maximumbedrag bereiken, krijgt men de overige medische kosten volledig terugbetaald. Sociale MAF De maximumfactuur wordt bepaald op grond van de sociale categorie van de rechthebbenden.. - het gezin moet daadwerkelijk 450 euro aan persoonlijke aandelen hebben betaald. - het gezin moet ten minste een van de hieronder rechthebbenden tellen: weduwnaars of weduwen, personen met een handicap, gepensioneerden of wezen die daadwerkelijk de verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten ("WIGW-statuut"); rechthebbenden op het leefloon of op een soortgelijke OCMW-steun en die de verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten; rechthebbenden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of op de inkomensgarantie voor ouderen en die de verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten; werklozen ouder dan 50 jaar die sinds ten minste een jaar volledig werkloos zijn en die de verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten; personen die bij hun ziekenfonds als "resident" zijn ingeschreven en die de verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten; personen die bij hun ziekenfonds als "mindervalide" gerechtigde zijn ingeschreven op grond van een medische erkenning en die de verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten; personen die een tegemoetkoming voor personen met een handicap genieten, met uitzondering van de rechthebbenden op een integratietegemoetkoming categorieën 3 tot 5, wier echtgenoot of partner een inkomen - hoe bescheiden ook - heeft. Inkomens-MAF De maximumfactuur wordt bepaald op basis van het gezinsinkomen van de rechthebbende. Iedereen komt in aanmerking voor inkomens MAF. Afhankelijk van het netto jaarinkomen moet men een betaald bedrag van remgelden betaald hebben. Het in aanmerking genomen inkomen is dit van het derde jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor het recht op de MAF wordt onderzocht. Jaarbedragen geldig voor de maximumfactuur 2010: - inkomen lager dan ,04 euro: 450 euro aan remgelden - inkomen tussen ,05 en ,02 euro: 650 euro - voor een inkomen tussen ,03 en ,03 euro: euro - voor een inkomen tussen ,04 en ,44 euro: euro - voor een inkomen hoger dan ,45 euro: euro 16

17 Kosten die in aanmerking komen De in aanmerking genomen persoonlijke aandelen zijn dezelfde in de twee soorten MAF. Het remgeld van de volgende kosten worden in rekening gebracht: - de honoraria van geneesheren, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, paramedici; - de kosten van de technische verstrekkingen (bijvoorbeeld de medische beeldvorming, de heelkundige ingrepen, de technische onderzoeken, de laboratoriumonderzoeken). - de "noodzakelijke" geneesmiddelen, d.w.z. de farmaceutische specialiteiten van de categorieën A, B en C en voor geneesmiddelen die de apotheker zelf maakt; - het persoonlijk aandeel in de ligdagprijs in een algemeen ziekenhuis (volledig) en in een psychiatrisch ziekenhuis (beperkt tot het eerste jaar). - forfaitair persoonlijk aandeel voor geneesmiddelen tijdens hospitalisatie. - persoonlijk aandeel van endoscopisch materiaal en het materiaal voor viscerosynthese. - veiligheids- en afleveringsmarges voor implantaten. Rechthebbenden op de MAF moeten geen bijzondere stappen ondernemen. De ziekenfondsen houden alle kosten voor geneeskundige verzorging bij die voor de eventuele toekenning van de MAF in aanmerking worden genomen. De MAF zal hen automatisch worden toegekend. Voor alle leden van een gezin dat de MAF geniet zal de tegemoetkoming 100 % bedragen zodra de toepasselijke grensbedragen zijn bereikt. Sociale MAF: 450 euro. Inkomens MAF: tussen 450 en euro naargelang het inkomen (zie hoger) Bij de lokale afdeling van het ziekenfonds waar men aangesloten is. 17

18 Gezondheid 15. Maximumfactuur in thuiszorg (tegen 1 januari 2013) Dit is nog niet van toepassing. Er is alleen een voorstel om vanaf 1 januari 2013 een maximumfactuur in de thuiszorg te laten gelden. Het voorstel spreekt van vier plafondbedragen afhankelijk van het inkomen en de gezinssamenstelling van de gebruiker. Boven dat plafond moet de gebruiker niet meer betalen voor de thuiszorg en kan hij de gebruikersbijdragen terugvorderen van zijn zorgkas. Voor de maximumfactuur in de thuiszorg zullen in eerste instantie de personen die genieten van een tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering in aanmerking komen. Naast het instellen van het plafondbedrag in functie van inkomen en gezinssamenstelling, zal ook een forfait worden voorzien voor zwaar zorgbehoevenden. 18

19 16. Globaal Medisch Dossier (GMD) Globaal Medisch Dossier+ (GMD+) Een globaal medisch dossier bevat alle medische informatie over een patiënt. De huisarts is het best geplaatst om dit dossier te beheren. Een globaal medisch dossier levert ook een financieel voordeel op. Personen tussen 45 en 74 jaar kunnen hun GMD uitbreiden (GMD+). Medisch voordeel Het bevat alle gegevens over de vaccinaties, allergieën, medische onderzoeken, behandelingen, verslagen van specialisten en andere zorgverleners en een overzicht van het geneesmiddelengebruik van de patiënt. Het dossier geeft een totaalbeeld van de gezondheidssituatie van een persoon. Op die manier kan de huisarts de gezondheidstoestand beter opvolgen en gericht doorverwijzen naar een geneesheer-specialist. Onnodige onderzoeken en dubbele behandelingen kunnen vermeden worden. Financieel voordeel Wie een GMD heeft, betaalt 30% minder remgeld wanneer hij naar de dokter gaat. Voor een avondraadpleging tussen en u wordt de permanentietoeslag van 2,11 euro volledig terugbetaald. Wie ouder is dan 75 jaar betaalt ook 30% minder remgeld bij een huisbezoek. De huisbezoeken of de supplementen tijdens de avond, de nacht, het weekend of een feestdag vallen niet onder deze regeling. De vermindering van het remgeld geldt enkel bij de huisarts die het dossier beheert. Het geldt ook bij de arts die de huisarts heeft aangeduid om hem tijdens zijn afwezigheid te vervangen. Iedereen kan aan zijn huisarts vragen om een Globaal Medisch Dossier bij te houden. De huisarts rekent hiervoor één maal per jaar een speciale prestatie aan. Hiervoor betaalt men 27,76 euro ereloon. Dit bedrag kan jaarlijks aan de index aangepast worden. Het ziekenfonds betaalt dit bedrag volledig terug. Men kan jaarlijks het bijhouden van het globaal medisch dossier verlengen. Dan betaalt men opnieuw 27,76 euro en wordt dit bedrag opnieuw volledig terugbetaald. Men kan maar eenmaal per kalenderjaar vragen een globaal medisch dossier bij te houden. Als men van huisarts verandert, moet men wachten tot het volgende kalenderjaar eer de nieuwe huisarts de prestatie van een globaal medisch dossier kan aanrekenen. Personen tussen 45 en 74 jaar kunnen hun GMD uitbreiden, een GMD+. Hierbij focust men op preventie. De huisarts bespreekt een checklist die in het GMD wordt bijgehouden. Hier komen onder meer aan bod: roken, alcoholgebruik, stress, onderzoek voor het opsporen van dikkedarm-, baarmoederhals-, borstkanker en vaccinaties (bv. tegen difterie, tetanus en griep). Huisarts Ziekenfonds OCMW Heuvelland Sociale Dienst Sint-Medardusplein Heuvelland (Wijtschate) tel.:

20 Gezondheid 17. Toelage Personenalarmsysteem (provincie West-Vlaanderen) Personen met een beperking omwille van een ernstige handicap of langdurige ziekte kunnen via de provincie financiële ondersteuning krijgen in de abonnementskosten van een Personenalarmsysteem. Algemeen Het Personenalarmsysteem zorgt ervoor dat wanneer men hulp nodig heeft, de juiste personen verwittigd worden via een hulpcentrale. Er komen verschillende systemen in aanmerking: het klassiek personenalarmsysteem, gsm met mobiele personenalarmering, gsm met bijkomend plaatsbepalingssysteem. De aanvrager moet gedomicilieerd zijn in de Provincie West-Vlaanderen. Men dient te genieten van het sociaal telefoontarief bij de aanbieder van de telefonie op naam van de aanvrager. De aanvrager moet binnenshuis of buitenshuis ernstige mobiliteitsproblemen hebben naargelang het systeem waarvoor men een toelage vraagt. Voor de gsm met plaatsbepalingssysteem moet men een (beginnend) oriëntatieprobleem hebben. Personen in een woon- en zorgcentrum, serviceflats voor ouderen, of een andere vorm van gemeenschapsleven, komen niet in aanmerking voor deze premie. De premie bedraagt 80% van de abonnementskosten, met een maximum van 10 euro per maand. Per jaar kan men dus maximaal 120 euro terugbetaald krijgen. De premie wordt eenmaal per jaar uitbetaald Gebeurt via het opgelegde aanvraagformulier waarbij de nodige bewijsstukken gevoegd moeten worden. De toelage wordt aangevraagd bij: Provincie West-Vlaanderen Dienst Welzijn Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan Sint-Andries (Brugge) tel Huren Voor het huren van een toestel kan men terecht bij: - De thuiszorgwinkel van de ziekenfondsen. - De Sociale Dienst van het OCMW Heuvelland. en advies OCMW Heuveland Sint-Medardusplein Heuvelland (Wijtschate) contactpersoon: Nele Demey tel.: website provincie: 20

Op welke tegemoetkomingen heb je recht?

Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Wie in een thuiszorgsituatie belandt, kijkt vaak aan tegen een berg extra rekeningen, meestal net op een moment dat er een inkomensverlies is. De overheid voorziet

Nadere informatie

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Mantelzorg ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Inleiding Ons land telt alsmaar meer ouderen. Deze ontwikkeling daagt onze samenleving uit. We leven namelijk niet alleen langer gezond, ook steeds meer mensen

Nadere informatie

Wegwijs voor senioren

Wegwijs voor senioren Wegwijs voor senioren Inhoud Voorwoord A. Het pensioen 1. Werknemerspensioen a. Rustpensioen b. Overlevingspensioen c. Speciale uitkeringen d. Pensioenrechten bij scheiding 2. Pensioenen voor zelfstandigen

Nadere informatie

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches Dit werk is een uitgave van Stichting tegen Kanker Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel www.kanker.be Verantwoordelijke uitgever: Luc

Nadere informatie

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG Kristien Scheepmans, Roseline Debaillie, Ludo Geys Federatie van Wit-Gele-Kruisverenigingen van Vlaanderen Onderzoeksrapport: 355.04 Brussel, februari 2006 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Mantelzorg Steekkaart 1. tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen

Mantelzorg Steekkaart 1. tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen Mantelzorg Steekkaart 1 tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen Uitgave januari 2014 De Christelijke Mutualiteit heeft een basispakket opgesteld van diensten en financiële tegemoetkomingen voor mensen

Nadere informatie

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose Uitgave oktober 2014 Aan de behandeling van mucoviscidose zijn heel wat kosten verbonden. Deze brochure

Nadere informatie

De Vlaamse zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering De Vlaamse zorgverzekering 1 Inhoud Wat is de Vlaamse zorgverzekering? 3 Wat moet ik doen om in orde te zijn met de Vlaamse zorgverzekering? 4 Moet ik aansluiten bij een zorgkas en bijdragen betalen? 4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1: theoretische aanpak. Deel 2: stappenplan. Voorwoord... 5

Inhoudsopgave. Deel 1: theoretische aanpak. Deel 2: stappenplan. Voorwoord... 5 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Deel 1: theoretische aanpak 1. Probleemstelling... 7 2. Theoretisch kader: recht op de verhoogde tegemoetkoming... 11 Wat?... 11 Voor wie?... 12 Aanvraagprocedure... 13 Toekenning

Nadere informatie

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad.

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad. Seniorengids De seniorengids is een uitgave van het stadsbestuur Sint-Niklaas. Dit is de tiende editie, met een oplage van 5.000 exemplaren. De teksten zijn bijgewerkt tot 1 juni 2015. Samenstelling Dienst

Nadere informatie

Mijn kind, gewoon bijzonder

Mijn kind, gewoon bijzonder Mijn kind, gewoon bijzonder Info voor ouders van een kind met een beperking juli 2015 Inhoud Wat is er aan de hand? 4 Waar kan ik terecht voor informatie? 5 Wat is IJH? Wat is VAPH? 6 Bij wie kan ik terecht

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

Liever Thuis. Liever Thuis LM: Informatieverstrekking, maar ook belangenverdediging! De verplichte ziekteverzekering: tegemoetkomingen op een rijtje.

Liever Thuis. Liever Thuis LM: Informatieverstrekking, maar ook belangenverdediging! De verplichte ziekteverzekering: tegemoetkomingen op een rijtje. Liever Thuis Mantelzorg Liberale Mutualiteit Ledenblad van de vzw Liever Thuis LM Vereniging van gebruikers en mantelzorgers 2 V.U.G.: Roni De Waele, Livornostraat 25, 1050 Brussel / Afgiftekantoor: 1050

Nadere informatie

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be SWA sociale wetgeving actueel www.jobcentrum.be SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer

Nadere informatie

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie MeSen 2 voorwoord Beste Inwoner Het stadsbestuur is verheugd u deze premiebrochure

Nadere informatie

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies.

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies. Huisvestingspremies Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Laatste aanpassing

Nadere informatie

Kwalitatief wonen. versie Menen

Kwalitatief wonen. versie Menen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie Menen INHOUD Premie-overzicht per type werkzaamheid...4 1. HUISVESTINGPREMIES...7

Nadere informatie

Gids voor 55-plussers

Gids voor 55-plussers Gids voor 55-plussers Houthulst Gids voor 55-plussers IS EEN UITGAVE VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN HOUTHULST. VIJVERSTRAAT 30, B-8650 HOUTHULST TEL 051 70 41 64 051 70 42 64 FAX

Nadere informatie

Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW

Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW VOORWOORD Een oplossing op maat, een stap naar een leven zonder miserie, de weg naar zelfredzaamheid of: praktische hulp die u er bovenop

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt?

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? toelichting bij de procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 09/2009 Het is niet altijd eenvoudig om te weten

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Geniet volop van uw pensioen Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde - 2012 Voorwoord Beste lezer, Met pensioen gaan brengt voor de meesten onder ons heel wat

Nadere informatie

1. GEZIN EN RECHT 1 1.1 Huwelijk 1 1.2. Samenwonen 6 1.3. Overlijden 7

1. GEZIN EN RECHT 1 1.1 Huwelijk 1 1.2. Samenwonen 6 1.3. Overlijden 7 INHOUDSTAFEL GEZINSGIDS 1. GEZIN EN RECHT 1 1.1 Huwelijk 1 1.2. Samenwonen 6 1.3. Overlijden 7 2. GEZIN EN WELZIJN 10 2.1. Zwangerschap en geboorte 10 2.2. Wettelijke bescherming van het moederschap 12

Nadere informatie

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 INHOUD 1 Wettelijke bescherming van het moederschap 3 2 Kennisgeving en aangifte van de geboorte 8

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt?

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? toelichting bij de procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 05/2013 Het is niet altijd eenvoudig om te weten

Nadere informatie

Wegwijs in. de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming

Wegwijs in. de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming Wegwijs in de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming Uitgave juli 2014 De inkomensvervangende en integratietegemoetkoming wil mensen met een handicap die niet of niet voldoende kunnen werken én

Nadere informatie