F E B R U A R I VOORZORG INFO 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "F E B R U A R I 2 0 0 9 VOORZORG INFO 10"

Transcriptie

1 F E B R U A R I VOORZORG INFO 10 De Voorzorg als een maatschappelijk ondernemer Nadere kennismaking met directiesecretaresse Miranda Peters Buurtcontactambtenaar Gerard Schreurs, inter mediair en inspirator

2 Recht op huurtoeslag? Huurders kunnen een huurtoeslag krijgen, afhankelijk van de hoogte van hun inkomen en/of vermogen. De huurtoeslag kunt u aanvragen met een speciaal formulier. Dat is telefonisch verkrijgbaar bij de Belastingdienst: Hebt u vragen of twijfelt u over de gegevens die u moet invullen op het aanvraagformulier? Neem dan contact op met Woningstichting De Voorzorg, tel , misschien kunnen wij u helpen hierbij. U kunt verder terecht tijdens het spreekuur op ons kantoor. Als u al huurtoeslag ontvangt is het belangrijk dat u veranderingen meldt aan de dienst Toeslagen van de Belastingdienst. Dit moet u zelf doen en geldt voor wijzigingen in inkomen en samenstelling van het gezin. Veranderingen in de woning zelf waaraan een huurverhoging is verbonden, dient u eveneens te melden. Klachten over de woonomgeving De afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente Heerlen zorgt voor de openbare ruimte (groenvoorzieningen, wegen, trottoirs, rioleringen e.d.). Voor meldingen of klachten over milieu, drugsoverlast, verkeer, bestrating, verlichting, stadreiniging en rioleringen kunt u bellen met de Servicetelefoon Openbare Ruimte, tel Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van tot uur, daarbuiten alleen voor calamiteiten. Bereikbaarheid Servicedienst Als in uw woning een mankement of een storing optreedt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze Servicedienst. Die is bereikbaar van maandag t/m donderdag van tot uur en van tot uur. Op vrijdag zijn zij bereikbaar tussen en uur. Als u belt buiten de genoemde tijden (uitsluitend in spoedgevallen) krijgt u een antwoordapparaat aan de lijn waar u een bericht kunt achterlaten. Uitsluitend voor zeer DRINGENDE klachten zijn zij eveneens bereikbaar s avonds, in het weekeinde of op feestdagen. Het gaat hierbij om klachten die beslist niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag. Spreek na de pieptoon uw boodschap of uw klacht in en vermeld duidelijk uw naam, adres en woonplaats en vergeet vooral uw telefoonnummer niet. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het telefoonnummer is Voor alle ontstoppingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Van der Velden Rioolbeheer, tel Woningstichting De Voorzorg Heisterberg 70, 6431 JC Hoensbroek Postbus 40, 6430 AA Hoensbroek Tel Servicedienst: Openingstijden: maandag t/m donderdag uur uur en uur uur vrijdag uur uur (de servicedienst tot uur) Spreekuur: dinsdag, woensdag en donderdag tussen en uur colofon Voorzorg info is een uitgave van Woningstichting De Voorzorg te Hoensbroek. Deze uitgave verschijnt enkele keren per jaar. Redactie: Mevr. E. Krijntjes en mevr. C. Laeven afd. verhuur/bewonerszaken Tekst en vormgeving: Mediaan Communicatie Projecten bv Druk: Van Hooren drukkerij en Repro bv Fotografie: Arnaud Nilwik Aan de inhoud van dit informatiebulletin kunnen geen rechten worden ontleend.

3 Overleg met huurders belangrijk In deze eerste editie van Voorzorg Info in 2009 informeren wij u uitgebreid over de positie en de werkzaamheden van de Stichting Overleg Huurders-Verhuurder Woningstichting De Voorzorg over het jaar Dit overlegorgaan is in 2005 in het leven geroepen om de communicatie van onze woningstichting met de huurders te verbeteren. De leden vertegenwoordigen de huurders uit de 7 wijken waarover het woningbezit van De Voorzorg is verdeeld. De Stichting heeft ervoor gekozen om alle huurders via deze Voorzorg Info op de hoogte te houden van haar activiteiten. Ook vertellen wij u in dit nummer meer over de verschillende mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) u biedt om een tegemoetkoming te krijgen voor bijvoorbeeld het aanschaffen van hulpmiddelen of het laten aanbrengen van aanpassingen in uw woning. De Wmo is er vooral voor mensen met een beperking en stelt hen in staat zo lang mogelijk zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij. In een volgend artikel kunt u meer lezen over de sociaal-maatschappelijke functie van de moderne woningstichting. Ook wij zijn steeds meer actief in buurten, wijken en straten om onze huurders een prettige en veilige woonomgeving te bieden. De tijd dat woningstichtingen alleen maar stenen stapelden ligt daarmee definitief achter ons. 4 Verder hebben wij een gesprek gehad met Gerard Schreurs, buurtcontactambtenaar bij de gemeente Heerlen en als zodanig een overlegpartner waarmee De Voorzorg regelmatig aan tafel zit. Miranda Peters, directiesecretaresse bij onze woningstichting, komt eveneens in deze aflevering aan het woord en stelt zich graag aan u voor. Ik wens u veel leesplezier! J. Kerkhoffs Directeur-bestuurder 9 Gewijzigde openingstijden In verband met carnaval zijn de openingstijden van ons kantoor gewijzigd. Ons kantoor is gesloten op maandag 23 en dinsdag 24 februari Woensdag 25 februari zijn wij weer bereikbaar. Onze Servicedienst is tijdens de dagen waarop ons kantoor is gesloten uitsluitend bereikbaar voor dringende klachten of spoedgevallen. Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer door te geven. Als wij u niet kunnen bereiken kunnen wij immers niet met u afspreken hoe uw klacht snel kan worden opgelost. 12

4 Woningstichting De Voorzorg actief in wijken en buurten De woningcorporatie als maatschappelijke ondernemer Woningcorporaties verhuren en onderhouden woningen. Ze renoveren huizen en ander onroerend goed zodat die weer voldoen aan de eisen van de tijd. Ook worden huurwoningen steeds vaker verkocht om met de opbrengsten nieuwe woningen te kunnen bouwen. Corporaties doen tegenwoordig echter meer dan alleen stenen stapelen. Als maatschappelijk betrokken ondernemers hebben woningstichtingen steeds vaker oog voor het sociale aspect in hun werkzaamheden. Daarbij kun je denken aan het op weg helpen van mensen naar zorg, begeleiding, werk en/of scholing en het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk, buurt of straat. Om dit te bewerkstelligen werkt ook Woningstichting De Voorzorg steeds vaker samen met gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en met de politie. Samen bereik je immers meer dan alleen. In de meeste wijken waar De Voorzorg actief is, werken multidisciplinaire sociale teams nauw en intensief samen. Het doel ervan is snel problemen achter de voordeur te signaleren om deze op te lossen of te voorkomen. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld huurachterstanden en schulden of aan mensen met psychische problemen. De sociale teams brengen de betreffende huurder met de juiste instantie(s) in contact en uiteraard proberen we waar dat enigszins kan om huisuitzettingen te voorkomen. Woningstichting De Voorzorg participeert in buurtteams van de gemeente Heerlen en werkt daarin samen met bewoners, gemeente, politie, welzijns- en zorginstellingen en scholen. In multifunctionele wijkcentra kunnen mensen elkaar ontmoeten visie en daarom steunen we (meestal financieel) activiteiten zoals parkfeesten, kerstdagen voor ouderen, jeugdopvangvoorzieningen of evenementen. Het zijn vrijwel altijd activiteiten waar meerdere maatschappelijke instanties, (sport)verenigingen en bewoners aan deelnemen. Om de bewoners van woningen een veilig gevoel te geven, wordt verlichting aangebracht in achterpaden en in donkere steegjes. Ook voorzien we onze woningen van veilig hang- en sluitwerk. Bovendien heeft De Voorzorg huismeesters en een wijkbeheerder in dienst. Die spreken bewoners aan op hun gedrag en verantwoordelijkheid. We hebben in (bijna) al onze complexen camerabeveiliging aangebracht en de meeste zijn voorzien van video-intercominstallaties. Een prettige, schone en leefbare omgeving is belangrijk. De bewoners wonen en verblijven in dat geval graag in hun buurt of straat. De Voorzorg maakt werk van deze Als maatschappelijk ondernemer is Woningstichting De Voorzorg steeds op zoek naar initiatieven die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijken waar wij woningen verhuren. Een voorbeeld hiervan zijn de multifunctionele centra die we hebben ingericht. Een multifunctioneel centrum is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het biedt ruimte aan sociaal-culturele functies ( bijvoorbeeld ontmoeting van ouderen, yoga, kienen, kaarten en sjoelen) en aan zorgfuncties (maatschappelijk werk, fysiotherapie, huisarts). Vooral de combinatie van verschillende functies is de kracht van deze multifunctionele centra en de waarde die ze hebben voor hun buurt of wijk. Een goed voorbeeld hiervan is het nieuwe wijksteunpunt in MSP. De Voorzorg heeft in totaal 7 van zulke centra in bezit. Wie is geïnteresseerd hoe het in een dergelijk centrum toegaat, is altijd welkom tijdens de openingstijden. Loop er daarom gerust eens binnen om kennis te nemen van de activiteiten die er plaatsvinden. 4

5 De Voorzorg in overleg met haar huurders 5

6 De Voorzorg in overleg met haar huurders Bovenste rij van links naar rechts: Dhr. G.G. Scholl, dhr. J.J. Debie en dhr. J.H.M.L. Sijstermans Onderste rij van links naar rechts: Mevr. M.A.H.E. Weijden, mevr. M.H. Sachse en mevr. M.J. Walraven De huurders van Woningstichting De Voorzorg dienen een voorrangspositie in te nemen bij het uitoefenen van invloed op het beleid van De Voorzorg. Deze positie vloeit voort uit het specifieke belang dat huurders hebben bij hun woning en hun woonomgeving. Dit dient zich te manifesteren in mogelijkheden tot het verkrijgen van informatie, het voeren van overleg, het geven van adviezen en hiermee verbonden, het nemen van initiatieven. Omdat Woningstichting De Voorzorg behoefte had aan een nieuwe en betere vorm van bewonersparticipatie is in 2005 de Stichting Overleg Huurders-Verhuurder Woningstichting De Voorzorg opgericht. Het woningbezit van De Voorzorg is verdeeld in 7 wijken. 6 Wijken worden vertegenwoordigd door een bestuurslid die zitting heeft in de Stichting Overleg Huurders-Verhuurder Woningstichting De Voorzorg. Voor Heerlen Centrum heeft zich geen kandidaat gesteld. De Stichting Overleg Huurders-Verhuurder Woningstichting De Voorzorg praat met de woningstichting over zaken die alle huurders aangaan. Adviseren en meedenken De stichting behartigt de belangen van de huurders van Woningstichting De Voorzorg op basis van daarvoor in de Wet op het overleg huurdersverhuurder gegeven regels. De stichting heeft recht op een bepaalde mate van overleg en invloed. In ieder geval de volgende onderwerpen komen in dit overleg aan de orde: a onderhoud en verbetering van de woningen en de direct daaraan grenzende woonomgeving; b slopen van woningen; c het verhuurbeleid in algemene zin; d algemene voorwaarden van de huurovereenkomst; e huurprijsbeleid; f samenstelling, kwaliteit en prijs van de servicekosten. 6

7 Per 1 januari 2009 geldt een nieuwe Overlegwet. In deze nieuwe wet wordt nog duidelijker vastgelegd binnen welke regels het overleg tussen verhuurder en huurders moet worden gestructureerd. Verder zijn de volgende onderwerpen welke besproken dienen te worden toegevoegd: - renoveren, aankoop en verkoop van woningen; - voorstel tot fusie; - beleid rond leefbaarheid en herstructurering van buurten en wijken; - het beleid voor huisvesting van ouderen, gehandicapten en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben; - de overeenkomsten die de verhuurder over servicekosten afsluit en beheerskosten; - de uitspraken van de klachtencommissie; - de voorgenomen inhoud van de prestatieafspraken met de gemeente. Informatieplicht De Stichting Overleg Huurders-Verhuurder Woningstichting De Voorzorg heeft de plicht de huurders van Woningstichting De Voorzorg op de hoogte te houden van haar werkzaamheden. Normaliter zou dit plaatsvinden tijdens een jaarvergadering. De Stichting Overleg Huurders- Verhuurder Woningstichting De Voorzorg vindt het echter van belang om elke huurder te informeren en heeft daarom besloten u op de hoogte te houden via Voorzorg Info, het bewonersblad van Woningstichting De Voorzorg. De directeur-bestuurder van Woningstichting De Voorzorg, dhr. J.M.G.Kerkhoffs, heeft overleg gehad met de Stichting Overleg Huurders-Verhuurder Woningstichting De Voorzorg omtrent: - De gang van zaken met betrekking tot het wijkactieplan rondom MSP, een van de zogenaamde Vogelaar-wijken ; - Projecten die op korte termijn gesloopt worden of recent gesloopt zijn. Afgelopen tijd betrof dit het seniorencomplex aan Litscherboord te Heerlerheide en de woningen aan de Savornin Lohmanstraat te Heerlen; - Verschillende nieuwbouwprojecten zoals het nieuwbouwplan De Schutse op de Dem te Hoensbroek waar hoogstwaarschijnlijk in het voorjaar gestart wordt met de bouw van 31 zorgbungalows voor senioren en 20 wooneenheden voor de Stichting Philadelphia Zorg; het Paviljoen Emmastaete; het scoutinggebouw in Meezenbroek; de Bongardstraat te Brunssum waar voor 8 seniorenwoningen een bouwvergunning is aangevraagd; het project De Kruisberg te Brunssum, dat niet wordt gebouwd door De Voorzorg, het project wordt verkocht; - De energie-labeling van alle huurwoningen waartoe De Voorzorg verplicht is sinds 1 januari 2009; - Energetische maatregelen waarmee De Voorzorg is gestart op De Dem. In 2010 zullen alle (circa 300) woningen van De Voorzorg op De Dem volledig geïsoleerd zijn, zonder huurverhoging; - De samenstelling en procedure rondom de klachtencommissie; - De af te dragen vennootschapsbelasting door woningcorporaties aan het Rijk; - Het Masterplan Hoensbroek; - De actie Kijk in de Wijk Dag in samenwerking met Weller en Woonpunt maar die gezien de geringe belangstelling helaas geen doorgang heeft kunnen vinden; - De servicekosten betreffende de groenvoorziening. Resultaten en verbeteringsvoorstellen De Stichting Overleg Huurders-Verhuurder Woningstichting De Voorzorg heeft zelf initiatieven getoond door verbeteringen voor te stellen op de volgende punten: - Momenteel draait er een proefproject voor papierinzameling bij de hoogbouw van de Weijenberg te Hoensbroek. Voorheen werd het papierafval niet gescheiden. Nu, in samenwerking met RD4 en actieve bewoners, blijkt dit een zeer geslaagd initiatief dat mogelijk ook bij andere hoogbouwcomplexen gaat plaatsvinden. - De nieuwbouw in de Scheldestraat in Beersdal is geoptimaliseerd door op de trap naar de garages roestvrijstalen leuningen aan te brengen. De garages zijn hierdoor voor senioren beter toegankelijk. - In alle seniorencomplexen zijn elektrische deurdrangers gerealiseerd. De toegankelijkheid voor alle huurders, maar zeker voor huurders met een scootmobiel of rollator, is hierdoor verbeterd. - Op het achterpad van de Stuytstraat te Hoensbroek is verlichting gerealiseerd, dit naar aanleiding van opmerkingen van bewoners. - De Stichting Overleg Huurders-Verhuurder Woningstichting De Voorzorg heeft voorgesteld de entree van l Hirondelle (de appartementen boven Albert Heijn) aan de Aldenhofstraat te Hoensbroek beter zichtbaar te maken zodat hulpdiensten sneller ter plaatse kunnen zijn. De Voorzorg heeft haar akkoord gegeven voor de financiering. Dit zal in 2009 gerealiseerd worden. De gemeente heeft inmiddels de vergunning hiervoor afgegeven. 7

8 Betrokkenheid Naast de algehele informatie die de bestuursleden van de Stichting Overleg Huurders-Verhuurder Woningstichting De Voorzorg van De Voorzorg ontvangen, zijn zij natuurlijk betrokken bij hun eigen buurt. Dit blijkt onder andere uit de contacten met de buurtcommissies, de deelname aan de Stichting Woonconsumenten Parkstad en de korte lijnen met de wijkagenten. Recent vond op verzoek van de Stichting Overleg Huurders-Verhuurder Woningstichting De Voorzorg een interne excursie plaats bij De Voorzorg waar per afdeling tijd voor de leden werd ingeruimd. Zodoende kon iedere werknemer zich voorstellen en toelichten wat zijn of haar specifieke taken zijn. Dit werd door de Stichting Overleg Huurders-Verhuurder Woningstichting De Voorzorg zeer gewaardeerd en als leerzaam ervaren. Wijkindeling De huurders van De Voorzorg worden vertegenwoordigd door de volgende leden: Voorzitter: Mevr. M.H. Sachse-Saive Tel: Wijk: Kasteel Hoensbroeklaan, Overbroek, Lotbroek, Past. Vd Boorenplen e.o Secretaris: Mevr. M.A.H.E. Weijden Tel: Wijk: Rennemig, Heerlerheide Bestuursleden: Dhr. J.H.M.L. Sijstermans Tel: Wijk: Meezenbroek, Schaesbergerveld, Goselingstraat en Leenhof. Mevr. M.J. Walraven Tel: Wijk: Weyenbergstraat, Marconistraat, Hoofdstraat, Kouvenderstraat, Emmastaete en Raambouwstraat. Dhr. J.J. Debie Adres: Ir. Blankevoortstraat 22 Wijk: Husken, Litscherveld, vd Scheurstr/Huisbergerstraat, Beersdal en Scheldestraat. Op voordracht van de Stichting Overleg Huurders-Verhuurder Woningstichting De Voorzorg hebben dhr. Ch.H. de Raat en mevr. M.P. Collard namens de Stichting Overleg Huurders-Verhuurder Woningstichting De Voorzorg zitting in de Raad van Commissarissen van Woningstichting De Voorzorg. Voor de wijk Bekkerveld, Heerlen Centrum en Grasboek is er geen vertegenwoordiger. Mocht u interesse hebben om zitting te nemen in de Stichting Overleg Huurders-Verhuurder Woningstichting De Voorzorg, kunt u contact opnemen met mevr. M. Sachse. U dient hiervoor wel in genoemde wijk woonachtig te zijn. Heeft u naar aanleiding van deze informatie van de Stichting Overleg Huurders-Verhuurder Woningstichting De Voorzorg nog vragen, opmerkingen of suggesties, neemt u gerust contact op met de vertegenwoordiger van uw wijk of raadpleeg de website Penningmeester: Dhr. G.G. Scholl Adres: Aldenhofstraat 32 Wijk: De Dem, Buttingstraat/Terveurdtweg, Dr. M.L. Kinglaan, Past. Schleidenstraat, Aldenhofstraat en Wilhelminastraat. 8

9 Nadere kennismaking met Mevrouw Miranda Peters, rechterhand van Directeur-bestuurder Kerkhoffs Mevrouw Miranda Peters heeft het als directiesecretaresse uitstekend naar haar zin bij De Voorzorg. Voordat ze in 2007 aan de slag ging bij De Voorzorg werkte directiesecretaresse Miranda Peters 14 jaar bij de Nederlandse Spoorwegen. Op eigen initiatief en ondersteund door NS volgde ze de opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent bij Schoevers en stapte vervolgens via NS Heerlen en Maastricht over naar Rijkswaterstaat. Daar was ze bijna 5 jaar directiesecretaresse bij het Projectbureau Rijksweg 73-Zuid. Ik heb bij NS en Rijkswaterstaat een mooie tijd gehad, maar ook bij De Voorzorg heb ik het naar mijn zin, vertelt Miranda. Ik werk voor onze Directeur-bestuurder, de heer Kerkhoffs. Het werk dat ik doe is afwisselend, zelfstandig, veelzijdig en soms best hectisch. In deze job moet je stevig in je schoenen staan. Tot Miranda s werkzaamheden behoren het agendabeheer van de directie, de voorbereiding en verslaglegging van vergaderingen met door haar gemaakte powerpointpresentaties (bijv. voor de Raad van Commissarissen), de archivering van stukken, het verzorgen van de inkomende post en uitgaande correspondentie, het bijhouden van het centrale mailverkeer en het regelen van bijeenkomsten zowel in- als extern. In haar functie is zelfstandig werken van belang, zegt Miranda. Mijnheer Kerkhoffs moet erop kunnen rekenen dat ik afspraken strikt nakom en afhandel. Daar moet hij geen omkijken naar hebben. Verder is het zo, dat een proactieve houding problemen voorkomt of ervoor zorgt dat die snel de wereld uit zijn. Een heldere en duidelijke communicatie is dan erg belangrijk. Samen zorg je er zo voor dat alles op rolletjes loopt. Als ontspanning zingt Miranda Peters regelmatig. Ze is geschoold mezzosopraan, was jarenlang lid van een koor en repeteert en musiceert vaak met haar vader. Dat is heerlijk om te doen, het zorgt ervoor dat ik kan afschakelen en bijtanken. Verder ben ik secretaris van de SSOVH (Spoorweg Sport en Ontspanningsvereniging Heerlen). Dat vind ik leuk om te doen en zo onderhoud ik bovendien nog wat contacten met oud-collega s. 9

10 Iedereen moet kunnen meedoen De maatschappij is er voor ons allemaal Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingegaan. Het doel van deze wet is om mensen met een handicap een gelijkwaardige uitgangspositie in de maat schappij te geven. Zo kunnen zij zelfstandig deelnemen aan de maatschappij. Met dit doel voor ogen maakt Woningstichting De Voorzorg u graag attent op verschillende mogelijkheden om een tegemoetkoming te krijgen. Die kan worden gebruikt voor de aanschaf van hulpmiddelen, maar bijvoorbeeld ook bij het laten aanbrengen van aanpassingen in uw woning. Aan welke speciale maatregelen of hulpmiddelen kunt u denken? 1 Woningaanpassingen: We hebben het hier bijvoorbeeld over een aangepaste douche of keuken, een traplift of extra brede deuren. Deze aanpassingen maken een woning meer toegankelijk en beter bruikbaar als u een handicap heeft. Wist u dat u ook een tegemoetkoming kunt krijgen in de verhuiskosten als u gerieflijker kunt wonen in een andere woning? 2 Speciaal vervoer: als u geen gebruik kunt maken van het gewone openbaar vervoer, is aangepast vervoer mogelijk. U kunt hiervoor een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen. 3 Hulp bij het huishouden: deze hulp is van toepassing als u hulp nodig heeft bij het opruimen en schoonmaken van uw woning omdat u dat zelf niet meer kunt. Ook voor het doen van de was of het bereiden van maaltijden kunt u op deze maatregel een beroep doen. 4 Rolstoelen: voor als u niet of moeilijk in staat bent om langere stukken te lopen. 5 Grote of kleine hulpmiddelen: bijvoorbeeld een doucheof toiletstoel, een badlift of een toiletverhoger. Persoongebonden budget U kunt een pgb (persoonsgebonden budget) aanvragen voor individuele voorzieningen die u voor langere tijd nodig heeft. Het voordeel van een pgb is dat u zelf bepaalt bij wie u een voorziening koopt of wie u inhuurt voor hulp. Het nadeel is dat u zélf alles moet regelen. Zorgloket Voor het aanvragen van informatie en voor adviezen op het gebied van de Wmo, heeft de gemeente Heerlen een Zorgloket ingericht aan de Geleenstraat te Heerlen en in de Hoofdstraat 27 te Hoensbroek. In Brunssum bevindt het Zorgloket zich aan de Lindestraat 1. 10

11 foto s Ministerie van VWS Sommige voorzieningen kunt u direct bij het loket afhandelen, andere niet. Formulieren om een rolstoel, een vervoersvoorziening, een woningaanpassing of hulp bij het huishouden aan te vragen kunt u downloaden via of zelf afhalen bij het Zorgloket van uw keuze. Deze formulieren dient u ingevuld naar de gemeente terug te sturen. Nadat u een aanvraag heeft ingediend volgt een gesprek met een Wmo-consulent. Dit vindt plaats op diens kantoor of bij u thuis. Mogelijk dient u aanvullende informatie aan te leveren bijvoorbeeld informatie over uw inkomsten of over medicijngebruik. Misschien is een onderzoek nodig door een externe medisch adviseur om de noodzaak van een voorziening te bepalen. Een goedgekeurde aanvraag wordt vervolgens doorgegeven aan Woningstichting De Voorzorg. Die zorgt er op haar beurt voor dat uw woning zo spoedig als mogelijk wordt aangepast. AWBZ Niet alle voorzieningen en kosten die verband houden met uw handicap vallen onder de wet Wmo. In een aantal gevallen kunt u terecht bij andere instanties. Deze kosten worden in de meeste gevallen vergoed via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daarvoor een vergoeding aanvragen bij uw ziektekostenverzekeraar. Voorzieningen voor werk en onderwijs Als het gaat om voorzieningen of aanpassingen die u nodig heeft om uw werk te doen of om onderwijs te volgen, kunt u deze aanvragen bij het Uitkeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV). Tel: Bijzondere bijstand Soms brengen de gevolgen van uw ziekte of handicap extra kosten met zich mee, zoals hoge stookkosten, kosten vanwege extra slijtage van kleding of beddengoed of extra dieetkosten. Als uw inkomen rond het minimum ligt, kunt u mogelijk een beroep doen op de bijzondere bijstand. Meer informatie: afdeling Werkgelegenheid en Sociale Zaken van de gemeente. Tel: Voor meer informatie zie 11

12 Werken voor en met mensen staat voor Gerard Schreurs centraal. Voorzorg in gesprek met buurtcontactambtenaar Gerard Schreurs Mensen vormen de rode draad in mijn werk Gerard Schreurs is buurtcontactambtenaar en in dienst bij de gemeente Heerlen. Hij is de verbindende schakel tussen de gemeente Heerlen en mensen en organisaties in wijken en buurten in Hoensbroek. Een uitdagende job als intermediair en inspirator. Een gevarieerde job ook, die niet begint om 9 uur en om 5 uur stopt. Bij mij komen allerlei zaken bij elkaar, legt hij uit. Ik zorg er als ketenregisseur voor dat informatie die bij mij landt op de juiste plekken terecht komt. Ik breng partijen bij elkaar, overleg met buurtbewoners en zorg ervoor dat afspraken worden nagekomen en plannen met betrekking tot het woon- en leefklimaat uitgevoerd. Het is mijn taak om in deze processen de vaart erin te houden. Met in het achterhoofd steeds die centrale doelstelling: het verbeteren van het woon- en leefklimaat. In zijn functie heeft Schreurs van doen met allerlei partijen, vertelt hij. De Voorzorg is daar eentje van. We kennen elkaar goed en informeren elkaar waar dat nodig en nuttig is. Uiteindelijk werken we voor mensen en lopen onze belangen vaak parallel. Het rijtje participanten waarmee Gerard Schreurs van doen heeft is indrukwekkend. Dat gaat van de individuele burger tot woningcorporaties, scholen, verenigingen en ouderenorganisaties, Buurtgericht Werken in Mariarade, Mariagewanden, Nieuw Lotbroek en Hoensbroek-Centrum/De Dem. Ook de wijkagent, huisartsenposten, het jeugd- en jongerenwerk, ondernemers en huurdersbelangenverenigingen horen in dit netwerk thuis. Mijn taak is het om al deze partijen regelmatig bij elkaar te brengen, samen te bezien hoe we elkaar kunnen helpen en zo stapje voor stapje vooruitgang te boeken. Om ervoor te zorgen dat mensen in Hoensbroek veilig, comfortabel en met plezier in hun straat of buurt wonen. Behalve de mens zelf heeft ook de openbare ruimte zijn aandacht, vertelt Schreurs. Je kunt daarbij denken aan de aanleg van trapveldjes en het plaatsen van speeltoestellen of het inrichten van ontmoetingsplaatsen voor jong en oud. Maar ook aan geschikte oplossingen voor overlast door zwerfvuil of bij vuilcontainers, bijvoorbeeld door ondergronds te gaan. Net als aandacht voor een veilige goed verlichte leefomgeving of voor openbaar groen. Ik denk mee als het om verkeersvragen gaat, als er bouwprojecten zijn of als er gesloopt wordt ten behoeve van nieuwbouw. Een gezonde portie humor en relativering is in ons vak nooit weg. Ook het contact met de woningstichting komt vaak goed van pas. Voordat Gerard Schreurs in Hoensbroek terecht kwam, werkte hij als buurtcontactambtenaar in Heerlerheide. Ook was hij werkzaam in de verpleging en in de kinderbescherming. Ik werk graag met mensen, dat is mijn rode draad en mijn inspiratie. Ik haal er veel plezier en voldoening uit, voel me betrokken en laat dat ook blijken. Voor mij is dat een wezenlijk aspect van mijn werk. 12

2 0 1 1 VOORZORG INFO

2 0 1 1 VOORZORG INFO a p r i l 2 0 1 1 VOORZORG INFO 18 Regelmatig overleg met huurders is belangrijk Nadere kennismaking met Voorzorgmedewerkster Hetty Engels Wie is wie: de leden van het overlegorgaan Recht op huurtoeslag?

Nadere informatie

Kado Drielse Missionarissen

Kado Drielse Missionarissen 1 mei 2009 Openingstijden en telefoonnummers: Kado Drielse Missionarissen Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Namens de Raad van Commissarissen, het Bestuur en de medewerkers van Woningschng Maasdriel

Namens de Raad van Commissarissen, het Bestuur en de medewerkers van Woningschng Maasdriel 15 december 2011 Openingstijden en telefoonnummers: Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

VOORZORG INFO 26. Ontmoet huismeester en interieurverzorger Cor Visser Hennepteelt: forse risico s Wijkagent John Mertens: ik heb een dynamische job

VOORZORG INFO 26. Ontmoet huismeester en interieurverzorger Cor Visser Hennepteelt: forse risico s Wijkagent John Mertens: ik heb een dynamische job m a a r t 2 0 1 3 VOORZORG INFO 26 Ontmoet huismeester en interieurverzorger Cor Visser Hennepteelt: forse risico s Wijkagent John Mertens: ik heb een dynamische job Recht op huurtoeslag? Huurders kunnen

Nadere informatie

2 0 1 2 VOORZORG INFO

2 0 1 2 VOORZORG INFO m a a r t 2 0 1 2 VOORZORG INFO 22 Maak kennis met chef huismeester John Selder Andrea Smulders van welzijnsorganisatie Alcander Om brand in en om het huis te voorkomen Recht op huurtoeslag? Huurders kunnen

Nadere informatie

INDIVIDUELE VOORZIENINGEN

INDIVIDUELE VOORZIENINGEN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (Wmo) Uitgave van de gemeente Heemstede, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bennebroek,

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Mobiel blijven. óók met een beperking

Mobiel blijven. óók met een beperking Servicepunt Zorg Mobiel blijven óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld niet meer lopend naar de winkels of reizen

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Waaraan moet een huurdersorganisatie of bewonerscommissie voldoen? Huurdersorganisatie Een huurdersorganisatie moet om met de verhuurder te kunnen overleggen aan

Nadere informatie

2 0 1 2 VOORZORG INFO

2 0 1 2 VOORZORG INFO j u n i 2 0 1 2 VOORZORG INFO 23 Maak kennis met loodgieter en onderhoudsmedewerker Henk Santbulte Geert Hendrickx: gebiedsregisseur in Hoensbroek Het Penceel vaste gast in Butting Inn Recht op huurtoeslag?

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest. Servicenormen waaraan u ons mag houden

Kwaliteitshandvest. Servicenormen waaraan u ons mag houden Kwaliteitshandvest Servicenormen waaraan u ons mag houden Wat is een kwaliteitshandvest? In dit handvest staan beloften van de gemeente Lochem over de dienstverlening. Deze beloften noemen we servicenormen.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

2 0 1 1 VOORZORG INFO

2 0 1 1 VOORZORG INFO j u l i 2 0 1 1 VOORZORG INFO 19 Enthousiaste bewoners De Schutse Nadere kennismaking met administratief medewerker Peter Boels Wethouder Geurts overhandigt sleutel Bongardstraat Brunssum Fijne zomervakantie

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en serviceabonnement

Onderhoud, reparaties en serviceabonnement uitgave juli 2015 Onderhoud, reparaties en serviceabonnement Wat moet ik zelf doen? En wat regelt De Zes Kernen? In een veilig en betrouwbaar huis kunt u prettig wonen. De Zes Kernen vindt het daarom belangrijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2014

Aanvraagformulier Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2014 In te vullen door de gemeente / zorgloket Dag, datum, tijd intake WMO-adviseur Reg. Nr(s) Aanvraagformulier Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2014 Aankruisen wat van toepassing is. 1. Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Klussen in huis? Dat mag!

Klussen in huis? Dat mag! Klussen in huis? Dat mag! Waterweg Wonen verhuurt ruim 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die goed en betaalbaar moeten

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

2 0 1 0 VOORZORG INFO

2 0 1 0 VOORZORG INFO o k t o b e r 2 0 1 0 VOORZORG INFO 16 De Voorzorg voortvarend aan de slag met nieuwe projecten Maak kennis met Dennis Budé van ons Bedrijfsbureau Wethouder Riet de Wit onthult Parc Buirette Recht op huurtoeslag?

Nadere informatie

Individuele voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Individuele voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning Meedoen in Zoetermeer Individuele voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning 24420 Folder WMO-Algemeen_5_DRUK.indd 1 27-08-13 09:23 24420 Folder WMO-Algemeen_5_DRUK.indd 2 27-08-13 09:23 In

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Verhuizing. Uitnodiging

NIEUWSBRIEF. Verhuizing. Uitnodiging 1 mei 2010 Openingstijden en telefoonnummers: Verhuizing Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

VOORZORG INFO 12. Nadere kennismaking met medewerker Marcel ter Hart Nieuwe praktijk fysiotherapie in Meezenbroek Sfeervol wonen aan het Tempsplein

VOORZORG INFO 12. Nadere kennismaking met medewerker Marcel ter Hart Nieuwe praktijk fysiotherapie in Meezenbroek Sfeervol wonen aan het Tempsplein s e p t e m b e r 2 0 0 9 VOORZORG INFO 12 Nadere kennismaking met medewerker Marcel ter Hart Nieuwe praktijk fysiotherapie in Meezenbroek Sfeervol wonen aan het Tempsplein Recht op huurtoeslag? Huurders

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Heeft u een klacht De stappen

Heeft u een klacht De stappen Heeft u een klacht De stappen Klachtenafhandeling bij De medewerkers van doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks onze inspanningen kan het toch voorkomen dat u niet helemaal

Nadere informatie

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO WMO Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO 3 WMO Mobiel blijven, óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo 2 3 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de gemeente Beverwijk mee kan blijven

Nadere informatie

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid.

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Inhoud Welkom thuis pagina 3 U praat mee... pagina 6 Onze organisatie

Nadere informatie

BIJZONDERE WONINGEN ALGEMEEN

BIJZONDERE WONINGEN ALGEMEEN ALGEMEEN INLEIDING In deze folder geven wij informatie over woningen voor specifieke doelgroepen. Zoals woningzoekenden die een senioren-, zorg- of aangepaste woning nodig hebben. Deze woningen worden

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Klussen in huis? Dat mag!

Klussen in huis? Dat mag! Klussen in huis? Dat mag! Beleid: augustus 2011, versie: 2016 Waterweg Wonen verhuurt ruim 11.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage

Nadere informatie

Te huur. 25 appartementen Schepenenstraat, IJsselmuiden. Vijfentwintig huurzorgappartementen in het nieuw te bouwen Woonzorgcentrum Maarlenhof.

Te huur. 25 appartementen Schepenenstraat, IJsselmuiden. Vijfentwintig huurzorgappartementen in het nieuw te bouwen Woonzorgcentrum Maarlenhof. Te huur 25 appartementen Schepenenstraat, IJsselmuiden Vijfentwintig huurzorgappartementen in het nieuw te bouwen Woonzorgcentrum Maarlenhof. Beter Wonen bouwt zorgcentrum Maarlenhof In november 2009 is

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Uitgave van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de

Nadere informatie

Uw klacht, onze zorg!

Uw klacht, onze zorg! Uw klacht, onze zorg! Klachten en opmerkingen over onze organisatie en dienstverlening Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze organisatie en dienstverlening. Helaas gaat er wel eens iets

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Alles over uw huur. De huur 3. Betaling van de huur 4. Als u de huur niet op tijd kunt betalen 4. De jaarlijkse huurverhoging 5.

Alles over uw huur. De huur 3. Betaling van de huur 4. Als u de huur niet op tijd kunt betalen 4. De jaarlijkse huurverhoging 5. Alles over uw huur Alles over uw huur De huur 3 Betaling van de huur 4 Als u de huur niet op tijd kunt betalen 4 De jaarlijkse huurverhoging 5 Servicekosten 5 Huurcommissie 5 Huurtoeslag 6 Meer informatie

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Het regelen van de overname 3 De huurovereenkomst 3 Tenaamstelling en medehuuderschap 4 De huurprijs 4 De fysieke oplevering 5 De eerste huurbetaling 5 Wonen naar wens 6 Aansluitingen

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv ZORGELOOS zorgeloos HUREN huren ALGEMEEN KLUSSEN K Wilt u een woning van Vallei Wonen huren of bent u al huurder bij ons? Dan is het goed om te weten dat wij veel waarde hechten aan een hoge kwaliteit

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

Extra bestemmingen voor de Wensbus van Hoensbroek

Extra bestemmingen voor de Wensbus van Hoensbroek INFO VOORZORG 39 4 Lees wat het Sociaal Buurtteam voor u kan betekenen! 6 Extra bestemmingen voor de Wensbus van Hoensbroek 7 Leerlingen in Heerlen werken mee aan een schone wijk Ammonieterf/Fossielenerf,

Nadere informatie

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH?

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH? Welkom bij ZVH. U huurt al bij ons of u gaat een woning van ZVH huren. Dan is het handig om deze brochure in huis te hebben. Er zijn soms momenten dat uw huis om aandacht vraagt en dan moet u weten wat

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Ik ga scheiden. Wat nu? Informatie over: procedure kosten financiën woning kinderen

Ik ga scheiden. Wat nu? Informatie over: procedure kosten financiën woning kinderen Ik ga scheiden Wat nu? U bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partnerschap, maar wilt niet langer bij uw partner blijven. In dit geval kunt u gaan scheiden. Een echtscheiding is vaak verdrietig en

Nadere informatie

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen Een huurwoning kopen Uw eigen huis kopen van Leystromen U huurt een woning van Leystromen, maar heeft u er wel eens aan gedacht om uw woning te kopen? Wij bieden regelmatig huurwoningen te koop aan. En

Nadere informatie

O K T O B E R 2 0 0 7 VOORZORG INFO 4. Nieuw Zuiderhaven Hoensbroek Studenten aan de Putgraaf

O K T O B E R 2 0 0 7 VOORZORG INFO 4. Nieuw Zuiderhaven Hoensbroek Studenten aan de Putgraaf O K T O B E R 2 0 0 7 VOORZORG INFO 4 In dit nummer o.a. Nieuw Zuiderhaven Hoensbroek Studenten aan de Putgraaf Nadere kennismaking met Woningstichting De Voorzorg werkt aan een interessant plan! De bewoners

Nadere informatie

KWALITEIT, ZO WERKT HET

KWALITEIT, ZO WERKT HET KWALITEIT, ZO WERKT HET Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Een klacht? Daar komen we samen wel uit

Een klacht? Daar komen we samen wel uit Een klacht? Daar komen we samen wel uit December 2013 2 De medewerkers van Groninger Huis doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig ervaren de meeste huurders dat ook zo

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? 1 Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna

Nadere informatie

2 0 1 1 VOORZORG INFO

2 0 1 1 VOORZORG INFO d e c e m b e r 2 0 1 1 VOORZORG INFO 21 Maak kennis met onze medewerker Jeroen Otten Eerste bewoners naar Residence sur la colline Burgers moeten kunnen vertrouwen op de wijkagent Recht op huurtoeslag?

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Als u voorzieningen of aanpassingen nodig hebt om zelfstandig te blijven wonen Woonvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Rolstoelen Huishoudelijke hulp Hebt u een beperking

Nadere informatie

Familie Kraus woont al 16 jaar in een seniorencomplex in de Netelstraat in Heerlerheide

Familie Kraus woont al 16 jaar in een seniorencomplex in de Netelstraat in Heerlerheide INFO VOORZORG 36 4 Buurtorganisatie GMS organiseert regelmatig activiteiten voor jong en oud 5 Familie Kraus woont al 16 jaar in een seniorencomplex in de Netelstraat in Heerlerheide 8 In Emmastaete wonen

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Prettig wonen

Natuurlijk wonen. Prettig wonen Natuurlijk wonen Prettig wonen 1 Prettig wonen in de wijk, dat doen we samen Wonen is meer dan alleen een dak boven uw hoofd. Wie wil er niet graag in een buurt wonen waar het schoon, veilig en prettig

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna niet meer de deur uit Wat kunt u doen om dit

Nadere informatie

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; WET OP HET OVERLEG HUURDERS VERHUURDER (OVERLEGWET geldig per 1 januari 2009) HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze

Nadere informatie

De Wmo-regeling en uw huurwoning

De Wmo-regeling en uw huurwoning De Wmo-regeling en uw huurwoning INHOUD Wat is de Wmo? 5 Voor wie is de Wmo? 5 Wie is verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo? 6 Geen goedkeuring via de Wmo, wat dan? 7 Een Wmo-aanvraag indienen 8

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS Geboortenaam Burgerlijke staat Ongehuwd Gehuwd Geregistreerd Partnerschap Weduw(e)(naar) Bank- of gironummer BSN Indien

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties

Onderhoud & reparaties Onderhoud & reparaties Samen verantwoordelijk voor prettig wonen Leystromen vindt het belangrijk dat u prettig woont. Dat betekent dat wij uw woning goed onderhouden. Zaken die kapot gaan, repareren wij

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting. Een overzicht van onze seniorenwoningen

Seniorenhuisvesting. Een overzicht van onze seniorenwoningen Seniorenhuisvesting Een overzicht van onze seniorenwoningen beleid: oktober 2008, versie 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Zorgvoorzieningen vallen deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorgverzekering. Dit maakt het lastig

Nadere informatie

Nadere kennismaking met huismeester Auke Poutsma Nieuwe seniorenbungalows in Litscherboord Begeleid zelfstandig wonen in Villa Dol-fijn

Nadere kennismaking met huismeester Auke Poutsma Nieuwe seniorenbungalows in Litscherboord Begeleid zelfstandig wonen in Villa Dol-fijn S E P T E M B E R 2 0 0 8 VOORZORG INFO 8 Nadere kennismaking met huismeester Auke Poutsma Nieuwe seniorenbungalows in Litscherboord Begeleid zelfstandig wonen in Villa Dol-fijn Recht op huurtoeslag? Huurders

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AFVALCONTAINERS

NIEUWSBRIEF AFVALCONTAINERS 1 mei 2007 Openingstijden en telefoonnummers: AFVALCONTAINERS Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we iedere dag bereikbaar van

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Informatie over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt wanneer u door een beperking niet zelf het huishouden kunt doen. Hulp bij het huishouden De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Deze brochure geeft informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze brochure krijgt u informatie over de volgende onderwerpen. Inhoud Wat is

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u?

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? hoorn.nl Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Bent u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat uw huishouden te

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken In te vullen door gemeente Oldambt Cliëntnummer : WPnummer : Consulent : Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een Wmovoorziening doen. Langsbrengen

Nadere informatie

VOORZORG INFO 17. Op de grens van Oud en Nieuw Nadere kennismaking met huismeester Jos Rietjens Stadsdeelcoördinator Heerlerheide Bart Vliegen

VOORZORG INFO 17. Op de grens van Oud en Nieuw Nadere kennismaking met huismeester Jos Rietjens Stadsdeelcoördinator Heerlerheide Bart Vliegen d e c e m b e r 2 0 1 0 VOORZORG INFO 17 Op de grens van Oud en Nieuw Nadere kennismaking met huismeester Jos Rietjens Stadsdeelcoördinator Heerlerheide Bart Vliegen Recht op huurtoeslag? Huurders kunnen

Nadere informatie

VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt. Colofon. Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht

VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt. Colofon. Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt Colofon Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht www.zwijndrecht.nl T 14078 Vormgeving en fotografie Estay creatief communicatiebureau

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding Wmo maatwerkvoorziening Individuele begeleiding Individuele begeleiding Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld ik me

Nadere informatie

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welbions is dé woningcorporatie van en voor Borne en Hengelo We verhuren, verkopen, beheren, bouwen en onderhouden woningen. Ongeveer 27.500 mensen wonen

Nadere informatie

Dordrecht neemt haar klanten serieus

Dordrecht neemt haar klanten serieus Dordrecht neemt haar klanten serieus De gemeente Dordrecht neemt haar klanten serieus. Of het nu gaat om het aanvragen van een rijbewijs, een bouwvergunning of een uitkering: de gemeente Dordrecht wil

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie