F E B R U A R I VOORZORG INFO 10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "F E B R U A R I 2 0 0 9 VOORZORG INFO 10"

Transcriptie

1 F E B R U A R I VOORZORG INFO 10 De Voorzorg als een maatschappelijk ondernemer Nadere kennismaking met directiesecretaresse Miranda Peters Buurtcontactambtenaar Gerard Schreurs, inter mediair en inspirator

2 Recht op huurtoeslag? Huurders kunnen een huurtoeslag krijgen, afhankelijk van de hoogte van hun inkomen en/of vermogen. De huurtoeslag kunt u aanvragen met een speciaal formulier. Dat is telefonisch verkrijgbaar bij de Belastingdienst: Hebt u vragen of twijfelt u over de gegevens die u moet invullen op het aanvraagformulier? Neem dan contact op met Woningstichting De Voorzorg, tel , misschien kunnen wij u helpen hierbij. U kunt verder terecht tijdens het spreekuur op ons kantoor. Als u al huurtoeslag ontvangt is het belangrijk dat u veranderingen meldt aan de dienst Toeslagen van de Belastingdienst. Dit moet u zelf doen en geldt voor wijzigingen in inkomen en samenstelling van het gezin. Veranderingen in de woning zelf waaraan een huurverhoging is verbonden, dient u eveneens te melden. Klachten over de woonomgeving De afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente Heerlen zorgt voor de openbare ruimte (groenvoorzieningen, wegen, trottoirs, rioleringen e.d.). Voor meldingen of klachten over milieu, drugsoverlast, verkeer, bestrating, verlichting, stadreiniging en rioleringen kunt u bellen met de Servicetelefoon Openbare Ruimte, tel Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van tot uur, daarbuiten alleen voor calamiteiten. Bereikbaarheid Servicedienst Als in uw woning een mankement of een storing optreedt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze Servicedienst. Die is bereikbaar van maandag t/m donderdag van tot uur en van tot uur. Op vrijdag zijn zij bereikbaar tussen en uur. Als u belt buiten de genoemde tijden (uitsluitend in spoedgevallen) krijgt u een antwoordapparaat aan de lijn waar u een bericht kunt achterlaten. Uitsluitend voor zeer DRINGENDE klachten zijn zij eveneens bereikbaar s avonds, in het weekeinde of op feestdagen. Het gaat hierbij om klachten die beslist niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag. Spreek na de pieptoon uw boodschap of uw klacht in en vermeld duidelijk uw naam, adres en woonplaats en vergeet vooral uw telefoonnummer niet. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het telefoonnummer is Voor alle ontstoppingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Van der Velden Rioolbeheer, tel Woningstichting De Voorzorg Heisterberg 70, 6431 JC Hoensbroek Postbus 40, 6430 AA Hoensbroek Tel Servicedienst: Openingstijden: maandag t/m donderdag uur uur en uur uur vrijdag uur uur (de servicedienst tot uur) Spreekuur: dinsdag, woensdag en donderdag tussen en uur colofon Voorzorg info is een uitgave van Woningstichting De Voorzorg te Hoensbroek. Deze uitgave verschijnt enkele keren per jaar. Redactie: Mevr. E. Krijntjes en mevr. C. Laeven afd. verhuur/bewonerszaken Tekst en vormgeving: Mediaan Communicatie Projecten bv Druk: Van Hooren drukkerij en Repro bv Fotografie: Arnaud Nilwik Aan de inhoud van dit informatiebulletin kunnen geen rechten worden ontleend.

3 Overleg met huurders belangrijk In deze eerste editie van Voorzorg Info in 2009 informeren wij u uitgebreid over de positie en de werkzaamheden van de Stichting Overleg Huurders-Verhuurder Woningstichting De Voorzorg over het jaar Dit overlegorgaan is in 2005 in het leven geroepen om de communicatie van onze woningstichting met de huurders te verbeteren. De leden vertegenwoordigen de huurders uit de 7 wijken waarover het woningbezit van De Voorzorg is verdeeld. De Stichting heeft ervoor gekozen om alle huurders via deze Voorzorg Info op de hoogte te houden van haar activiteiten. Ook vertellen wij u in dit nummer meer over de verschillende mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) u biedt om een tegemoetkoming te krijgen voor bijvoorbeeld het aanschaffen van hulpmiddelen of het laten aanbrengen van aanpassingen in uw woning. De Wmo is er vooral voor mensen met een beperking en stelt hen in staat zo lang mogelijk zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij. In een volgend artikel kunt u meer lezen over de sociaal-maatschappelijke functie van de moderne woningstichting. Ook wij zijn steeds meer actief in buurten, wijken en straten om onze huurders een prettige en veilige woonomgeving te bieden. De tijd dat woningstichtingen alleen maar stenen stapelden ligt daarmee definitief achter ons. 4 Verder hebben wij een gesprek gehad met Gerard Schreurs, buurtcontactambtenaar bij de gemeente Heerlen en als zodanig een overlegpartner waarmee De Voorzorg regelmatig aan tafel zit. Miranda Peters, directiesecretaresse bij onze woningstichting, komt eveneens in deze aflevering aan het woord en stelt zich graag aan u voor. Ik wens u veel leesplezier! J. Kerkhoffs Directeur-bestuurder 9 Gewijzigde openingstijden In verband met carnaval zijn de openingstijden van ons kantoor gewijzigd. Ons kantoor is gesloten op maandag 23 en dinsdag 24 februari Woensdag 25 februari zijn wij weer bereikbaar. Onze Servicedienst is tijdens de dagen waarop ons kantoor is gesloten uitsluitend bereikbaar voor dringende klachten of spoedgevallen. Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer door te geven. Als wij u niet kunnen bereiken kunnen wij immers niet met u afspreken hoe uw klacht snel kan worden opgelost. 12

4 Woningstichting De Voorzorg actief in wijken en buurten De woningcorporatie als maatschappelijke ondernemer Woningcorporaties verhuren en onderhouden woningen. Ze renoveren huizen en ander onroerend goed zodat die weer voldoen aan de eisen van de tijd. Ook worden huurwoningen steeds vaker verkocht om met de opbrengsten nieuwe woningen te kunnen bouwen. Corporaties doen tegenwoordig echter meer dan alleen stenen stapelen. Als maatschappelijk betrokken ondernemers hebben woningstichtingen steeds vaker oog voor het sociale aspect in hun werkzaamheden. Daarbij kun je denken aan het op weg helpen van mensen naar zorg, begeleiding, werk en/of scholing en het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk, buurt of straat. Om dit te bewerkstelligen werkt ook Woningstichting De Voorzorg steeds vaker samen met gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en met de politie. Samen bereik je immers meer dan alleen. In de meeste wijken waar De Voorzorg actief is, werken multidisciplinaire sociale teams nauw en intensief samen. Het doel ervan is snel problemen achter de voordeur te signaleren om deze op te lossen of te voorkomen. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld huurachterstanden en schulden of aan mensen met psychische problemen. De sociale teams brengen de betreffende huurder met de juiste instantie(s) in contact en uiteraard proberen we waar dat enigszins kan om huisuitzettingen te voorkomen. Woningstichting De Voorzorg participeert in buurtteams van de gemeente Heerlen en werkt daarin samen met bewoners, gemeente, politie, welzijns- en zorginstellingen en scholen. In multifunctionele wijkcentra kunnen mensen elkaar ontmoeten visie en daarom steunen we (meestal financieel) activiteiten zoals parkfeesten, kerstdagen voor ouderen, jeugdopvangvoorzieningen of evenementen. Het zijn vrijwel altijd activiteiten waar meerdere maatschappelijke instanties, (sport)verenigingen en bewoners aan deelnemen. Om de bewoners van woningen een veilig gevoel te geven, wordt verlichting aangebracht in achterpaden en in donkere steegjes. Ook voorzien we onze woningen van veilig hang- en sluitwerk. Bovendien heeft De Voorzorg huismeesters en een wijkbeheerder in dienst. Die spreken bewoners aan op hun gedrag en verantwoordelijkheid. We hebben in (bijna) al onze complexen camerabeveiliging aangebracht en de meeste zijn voorzien van video-intercominstallaties. Een prettige, schone en leefbare omgeving is belangrijk. De bewoners wonen en verblijven in dat geval graag in hun buurt of straat. De Voorzorg maakt werk van deze Als maatschappelijk ondernemer is Woningstichting De Voorzorg steeds op zoek naar initiatieven die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijken waar wij woningen verhuren. Een voorbeeld hiervan zijn de multifunctionele centra die we hebben ingericht. Een multifunctioneel centrum is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het biedt ruimte aan sociaal-culturele functies ( bijvoorbeeld ontmoeting van ouderen, yoga, kienen, kaarten en sjoelen) en aan zorgfuncties (maatschappelijk werk, fysiotherapie, huisarts). Vooral de combinatie van verschillende functies is de kracht van deze multifunctionele centra en de waarde die ze hebben voor hun buurt of wijk. Een goed voorbeeld hiervan is het nieuwe wijksteunpunt in MSP. De Voorzorg heeft in totaal 7 van zulke centra in bezit. Wie is geïnteresseerd hoe het in een dergelijk centrum toegaat, is altijd welkom tijdens de openingstijden. Loop er daarom gerust eens binnen om kennis te nemen van de activiteiten die er plaatsvinden. 4

5 De Voorzorg in overleg met haar huurders 5

6 De Voorzorg in overleg met haar huurders Bovenste rij van links naar rechts: Dhr. G.G. Scholl, dhr. J.J. Debie en dhr. J.H.M.L. Sijstermans Onderste rij van links naar rechts: Mevr. M.A.H.E. Weijden, mevr. M.H. Sachse en mevr. M.J. Walraven De huurders van Woningstichting De Voorzorg dienen een voorrangspositie in te nemen bij het uitoefenen van invloed op het beleid van De Voorzorg. Deze positie vloeit voort uit het specifieke belang dat huurders hebben bij hun woning en hun woonomgeving. Dit dient zich te manifesteren in mogelijkheden tot het verkrijgen van informatie, het voeren van overleg, het geven van adviezen en hiermee verbonden, het nemen van initiatieven. Omdat Woningstichting De Voorzorg behoefte had aan een nieuwe en betere vorm van bewonersparticipatie is in 2005 de Stichting Overleg Huurders-Verhuurder Woningstichting De Voorzorg opgericht. Het woningbezit van De Voorzorg is verdeeld in 7 wijken. 6 Wijken worden vertegenwoordigd door een bestuurslid die zitting heeft in de Stichting Overleg Huurders-Verhuurder Woningstichting De Voorzorg. Voor Heerlen Centrum heeft zich geen kandidaat gesteld. De Stichting Overleg Huurders-Verhuurder Woningstichting De Voorzorg praat met de woningstichting over zaken die alle huurders aangaan. Adviseren en meedenken De stichting behartigt de belangen van de huurders van Woningstichting De Voorzorg op basis van daarvoor in de Wet op het overleg huurdersverhuurder gegeven regels. De stichting heeft recht op een bepaalde mate van overleg en invloed. In ieder geval de volgende onderwerpen komen in dit overleg aan de orde: a onderhoud en verbetering van de woningen en de direct daaraan grenzende woonomgeving; b slopen van woningen; c het verhuurbeleid in algemene zin; d algemene voorwaarden van de huurovereenkomst; e huurprijsbeleid; f samenstelling, kwaliteit en prijs van de servicekosten. 6

7 Per 1 januari 2009 geldt een nieuwe Overlegwet. In deze nieuwe wet wordt nog duidelijker vastgelegd binnen welke regels het overleg tussen verhuurder en huurders moet worden gestructureerd. Verder zijn de volgende onderwerpen welke besproken dienen te worden toegevoegd: - renoveren, aankoop en verkoop van woningen; - voorstel tot fusie; - beleid rond leefbaarheid en herstructurering van buurten en wijken; - het beleid voor huisvesting van ouderen, gehandicapten en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben; - de overeenkomsten die de verhuurder over servicekosten afsluit en beheerskosten; - de uitspraken van de klachtencommissie; - de voorgenomen inhoud van de prestatieafspraken met de gemeente. Informatieplicht De Stichting Overleg Huurders-Verhuurder Woningstichting De Voorzorg heeft de plicht de huurders van Woningstichting De Voorzorg op de hoogte te houden van haar werkzaamheden. Normaliter zou dit plaatsvinden tijdens een jaarvergadering. De Stichting Overleg Huurders- Verhuurder Woningstichting De Voorzorg vindt het echter van belang om elke huurder te informeren en heeft daarom besloten u op de hoogte te houden via Voorzorg Info, het bewonersblad van Woningstichting De Voorzorg. De directeur-bestuurder van Woningstichting De Voorzorg, dhr. J.M.G.Kerkhoffs, heeft overleg gehad met de Stichting Overleg Huurders-Verhuurder Woningstichting De Voorzorg omtrent: - De gang van zaken met betrekking tot het wijkactieplan rondom MSP, een van de zogenaamde Vogelaar-wijken ; - Projecten die op korte termijn gesloopt worden of recent gesloopt zijn. Afgelopen tijd betrof dit het seniorencomplex aan Litscherboord te Heerlerheide en de woningen aan de Savornin Lohmanstraat te Heerlen; - Verschillende nieuwbouwprojecten zoals het nieuwbouwplan De Schutse op de Dem te Hoensbroek waar hoogstwaarschijnlijk in het voorjaar gestart wordt met de bouw van 31 zorgbungalows voor senioren en 20 wooneenheden voor de Stichting Philadelphia Zorg; het Paviljoen Emmastaete; het scoutinggebouw in Meezenbroek; de Bongardstraat te Brunssum waar voor 8 seniorenwoningen een bouwvergunning is aangevraagd; het project De Kruisberg te Brunssum, dat niet wordt gebouwd door De Voorzorg, het project wordt verkocht; - De energie-labeling van alle huurwoningen waartoe De Voorzorg verplicht is sinds 1 januari 2009; - Energetische maatregelen waarmee De Voorzorg is gestart op De Dem. In 2010 zullen alle (circa 300) woningen van De Voorzorg op De Dem volledig geïsoleerd zijn, zonder huurverhoging; - De samenstelling en procedure rondom de klachtencommissie; - De af te dragen vennootschapsbelasting door woningcorporaties aan het Rijk; - Het Masterplan Hoensbroek; - De actie Kijk in de Wijk Dag in samenwerking met Weller en Woonpunt maar die gezien de geringe belangstelling helaas geen doorgang heeft kunnen vinden; - De servicekosten betreffende de groenvoorziening. Resultaten en verbeteringsvoorstellen De Stichting Overleg Huurders-Verhuurder Woningstichting De Voorzorg heeft zelf initiatieven getoond door verbeteringen voor te stellen op de volgende punten: - Momenteel draait er een proefproject voor papierinzameling bij de hoogbouw van de Weijenberg te Hoensbroek. Voorheen werd het papierafval niet gescheiden. Nu, in samenwerking met RD4 en actieve bewoners, blijkt dit een zeer geslaagd initiatief dat mogelijk ook bij andere hoogbouwcomplexen gaat plaatsvinden. - De nieuwbouw in de Scheldestraat in Beersdal is geoptimaliseerd door op de trap naar de garages roestvrijstalen leuningen aan te brengen. De garages zijn hierdoor voor senioren beter toegankelijk. - In alle seniorencomplexen zijn elektrische deurdrangers gerealiseerd. De toegankelijkheid voor alle huurders, maar zeker voor huurders met een scootmobiel of rollator, is hierdoor verbeterd. - Op het achterpad van de Stuytstraat te Hoensbroek is verlichting gerealiseerd, dit naar aanleiding van opmerkingen van bewoners. - De Stichting Overleg Huurders-Verhuurder Woningstichting De Voorzorg heeft voorgesteld de entree van l Hirondelle (de appartementen boven Albert Heijn) aan de Aldenhofstraat te Hoensbroek beter zichtbaar te maken zodat hulpdiensten sneller ter plaatse kunnen zijn. De Voorzorg heeft haar akkoord gegeven voor de financiering. Dit zal in 2009 gerealiseerd worden. De gemeente heeft inmiddels de vergunning hiervoor afgegeven. 7

8 Betrokkenheid Naast de algehele informatie die de bestuursleden van de Stichting Overleg Huurders-Verhuurder Woningstichting De Voorzorg van De Voorzorg ontvangen, zijn zij natuurlijk betrokken bij hun eigen buurt. Dit blijkt onder andere uit de contacten met de buurtcommissies, de deelname aan de Stichting Woonconsumenten Parkstad en de korte lijnen met de wijkagenten. Recent vond op verzoek van de Stichting Overleg Huurders-Verhuurder Woningstichting De Voorzorg een interne excursie plaats bij De Voorzorg waar per afdeling tijd voor de leden werd ingeruimd. Zodoende kon iedere werknemer zich voorstellen en toelichten wat zijn of haar specifieke taken zijn. Dit werd door de Stichting Overleg Huurders-Verhuurder Woningstichting De Voorzorg zeer gewaardeerd en als leerzaam ervaren. Wijkindeling De huurders van De Voorzorg worden vertegenwoordigd door de volgende leden: Voorzitter: Mevr. M.H. Sachse-Saive Tel: Wijk: Kasteel Hoensbroeklaan, Overbroek, Lotbroek, Past. Vd Boorenplen e.o Secretaris: Mevr. M.A.H.E. Weijden Tel: Wijk: Rennemig, Heerlerheide Bestuursleden: Dhr. J.H.M.L. Sijstermans Tel: Wijk: Meezenbroek, Schaesbergerveld, Goselingstraat en Leenhof. Mevr. M.J. Walraven Tel: Wijk: Weyenbergstraat, Marconistraat, Hoofdstraat, Kouvenderstraat, Emmastaete en Raambouwstraat. Dhr. J.J. Debie Adres: Ir. Blankevoortstraat 22 Wijk: Husken, Litscherveld, vd Scheurstr/Huisbergerstraat, Beersdal en Scheldestraat. Op voordracht van de Stichting Overleg Huurders-Verhuurder Woningstichting De Voorzorg hebben dhr. Ch.H. de Raat en mevr. M.P. Collard namens de Stichting Overleg Huurders-Verhuurder Woningstichting De Voorzorg zitting in de Raad van Commissarissen van Woningstichting De Voorzorg. Voor de wijk Bekkerveld, Heerlen Centrum en Grasboek is er geen vertegenwoordiger. Mocht u interesse hebben om zitting te nemen in de Stichting Overleg Huurders-Verhuurder Woningstichting De Voorzorg, kunt u contact opnemen met mevr. M. Sachse. U dient hiervoor wel in genoemde wijk woonachtig te zijn. Heeft u naar aanleiding van deze informatie van de Stichting Overleg Huurders-Verhuurder Woningstichting De Voorzorg nog vragen, opmerkingen of suggesties, neemt u gerust contact op met de vertegenwoordiger van uw wijk of raadpleeg de website Penningmeester: Dhr. G.G. Scholl Adres: Aldenhofstraat 32 Wijk: De Dem, Buttingstraat/Terveurdtweg, Dr. M.L. Kinglaan, Past. Schleidenstraat, Aldenhofstraat en Wilhelminastraat. 8

9 Nadere kennismaking met Mevrouw Miranda Peters, rechterhand van Directeur-bestuurder Kerkhoffs Mevrouw Miranda Peters heeft het als directiesecretaresse uitstekend naar haar zin bij De Voorzorg. Voordat ze in 2007 aan de slag ging bij De Voorzorg werkte directiesecretaresse Miranda Peters 14 jaar bij de Nederlandse Spoorwegen. Op eigen initiatief en ondersteund door NS volgde ze de opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent bij Schoevers en stapte vervolgens via NS Heerlen en Maastricht over naar Rijkswaterstaat. Daar was ze bijna 5 jaar directiesecretaresse bij het Projectbureau Rijksweg 73-Zuid. Ik heb bij NS en Rijkswaterstaat een mooie tijd gehad, maar ook bij De Voorzorg heb ik het naar mijn zin, vertelt Miranda. Ik werk voor onze Directeur-bestuurder, de heer Kerkhoffs. Het werk dat ik doe is afwisselend, zelfstandig, veelzijdig en soms best hectisch. In deze job moet je stevig in je schoenen staan. Tot Miranda s werkzaamheden behoren het agendabeheer van de directie, de voorbereiding en verslaglegging van vergaderingen met door haar gemaakte powerpointpresentaties (bijv. voor de Raad van Commissarissen), de archivering van stukken, het verzorgen van de inkomende post en uitgaande correspondentie, het bijhouden van het centrale mailverkeer en het regelen van bijeenkomsten zowel in- als extern. In haar functie is zelfstandig werken van belang, zegt Miranda. Mijnheer Kerkhoffs moet erop kunnen rekenen dat ik afspraken strikt nakom en afhandel. Daar moet hij geen omkijken naar hebben. Verder is het zo, dat een proactieve houding problemen voorkomt of ervoor zorgt dat die snel de wereld uit zijn. Een heldere en duidelijke communicatie is dan erg belangrijk. Samen zorg je er zo voor dat alles op rolletjes loopt. Als ontspanning zingt Miranda Peters regelmatig. Ze is geschoold mezzosopraan, was jarenlang lid van een koor en repeteert en musiceert vaak met haar vader. Dat is heerlijk om te doen, het zorgt ervoor dat ik kan afschakelen en bijtanken. Verder ben ik secretaris van de SSOVH (Spoorweg Sport en Ontspanningsvereniging Heerlen). Dat vind ik leuk om te doen en zo onderhoud ik bovendien nog wat contacten met oud-collega s. 9

10 Iedereen moet kunnen meedoen De maatschappij is er voor ons allemaal Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingegaan. Het doel van deze wet is om mensen met een handicap een gelijkwaardige uitgangspositie in de maat schappij te geven. Zo kunnen zij zelfstandig deelnemen aan de maatschappij. Met dit doel voor ogen maakt Woningstichting De Voorzorg u graag attent op verschillende mogelijkheden om een tegemoetkoming te krijgen. Die kan worden gebruikt voor de aanschaf van hulpmiddelen, maar bijvoorbeeld ook bij het laten aanbrengen van aanpassingen in uw woning. Aan welke speciale maatregelen of hulpmiddelen kunt u denken? 1 Woningaanpassingen: We hebben het hier bijvoorbeeld over een aangepaste douche of keuken, een traplift of extra brede deuren. Deze aanpassingen maken een woning meer toegankelijk en beter bruikbaar als u een handicap heeft. Wist u dat u ook een tegemoetkoming kunt krijgen in de verhuiskosten als u gerieflijker kunt wonen in een andere woning? 2 Speciaal vervoer: als u geen gebruik kunt maken van het gewone openbaar vervoer, is aangepast vervoer mogelijk. U kunt hiervoor een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen. 3 Hulp bij het huishouden: deze hulp is van toepassing als u hulp nodig heeft bij het opruimen en schoonmaken van uw woning omdat u dat zelf niet meer kunt. Ook voor het doen van de was of het bereiden van maaltijden kunt u op deze maatregel een beroep doen. 4 Rolstoelen: voor als u niet of moeilijk in staat bent om langere stukken te lopen. 5 Grote of kleine hulpmiddelen: bijvoorbeeld een doucheof toiletstoel, een badlift of een toiletverhoger. Persoongebonden budget U kunt een pgb (persoonsgebonden budget) aanvragen voor individuele voorzieningen die u voor langere tijd nodig heeft. Het voordeel van een pgb is dat u zelf bepaalt bij wie u een voorziening koopt of wie u inhuurt voor hulp. Het nadeel is dat u zélf alles moet regelen. Zorgloket Voor het aanvragen van informatie en voor adviezen op het gebied van de Wmo, heeft de gemeente Heerlen een Zorgloket ingericht aan de Geleenstraat te Heerlen en in de Hoofdstraat 27 te Hoensbroek. In Brunssum bevindt het Zorgloket zich aan de Lindestraat 1. 10

11 foto s Ministerie van VWS Sommige voorzieningen kunt u direct bij het loket afhandelen, andere niet. Formulieren om een rolstoel, een vervoersvoorziening, een woningaanpassing of hulp bij het huishouden aan te vragen kunt u downloaden via of zelf afhalen bij het Zorgloket van uw keuze. Deze formulieren dient u ingevuld naar de gemeente terug te sturen. Nadat u een aanvraag heeft ingediend volgt een gesprek met een Wmo-consulent. Dit vindt plaats op diens kantoor of bij u thuis. Mogelijk dient u aanvullende informatie aan te leveren bijvoorbeeld informatie over uw inkomsten of over medicijngebruik. Misschien is een onderzoek nodig door een externe medisch adviseur om de noodzaak van een voorziening te bepalen. Een goedgekeurde aanvraag wordt vervolgens doorgegeven aan Woningstichting De Voorzorg. Die zorgt er op haar beurt voor dat uw woning zo spoedig als mogelijk wordt aangepast. AWBZ Niet alle voorzieningen en kosten die verband houden met uw handicap vallen onder de wet Wmo. In een aantal gevallen kunt u terecht bij andere instanties. Deze kosten worden in de meeste gevallen vergoed via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daarvoor een vergoeding aanvragen bij uw ziektekostenverzekeraar. Voorzieningen voor werk en onderwijs Als het gaat om voorzieningen of aanpassingen die u nodig heeft om uw werk te doen of om onderwijs te volgen, kunt u deze aanvragen bij het Uitkeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV). Tel: Bijzondere bijstand Soms brengen de gevolgen van uw ziekte of handicap extra kosten met zich mee, zoals hoge stookkosten, kosten vanwege extra slijtage van kleding of beddengoed of extra dieetkosten. Als uw inkomen rond het minimum ligt, kunt u mogelijk een beroep doen op de bijzondere bijstand. Meer informatie: afdeling Werkgelegenheid en Sociale Zaken van de gemeente. Tel: Voor meer informatie zie 11

12 Werken voor en met mensen staat voor Gerard Schreurs centraal. Voorzorg in gesprek met buurtcontactambtenaar Gerard Schreurs Mensen vormen de rode draad in mijn werk Gerard Schreurs is buurtcontactambtenaar en in dienst bij de gemeente Heerlen. Hij is de verbindende schakel tussen de gemeente Heerlen en mensen en organisaties in wijken en buurten in Hoensbroek. Een uitdagende job als intermediair en inspirator. Een gevarieerde job ook, die niet begint om 9 uur en om 5 uur stopt. Bij mij komen allerlei zaken bij elkaar, legt hij uit. Ik zorg er als ketenregisseur voor dat informatie die bij mij landt op de juiste plekken terecht komt. Ik breng partijen bij elkaar, overleg met buurtbewoners en zorg ervoor dat afspraken worden nagekomen en plannen met betrekking tot het woon- en leefklimaat uitgevoerd. Het is mijn taak om in deze processen de vaart erin te houden. Met in het achterhoofd steeds die centrale doelstelling: het verbeteren van het woon- en leefklimaat. In zijn functie heeft Schreurs van doen met allerlei partijen, vertelt hij. De Voorzorg is daar eentje van. We kennen elkaar goed en informeren elkaar waar dat nodig en nuttig is. Uiteindelijk werken we voor mensen en lopen onze belangen vaak parallel. Het rijtje participanten waarmee Gerard Schreurs van doen heeft is indrukwekkend. Dat gaat van de individuele burger tot woningcorporaties, scholen, verenigingen en ouderenorganisaties, Buurtgericht Werken in Mariarade, Mariagewanden, Nieuw Lotbroek en Hoensbroek-Centrum/De Dem. Ook de wijkagent, huisartsenposten, het jeugd- en jongerenwerk, ondernemers en huurdersbelangenverenigingen horen in dit netwerk thuis. Mijn taak is het om al deze partijen regelmatig bij elkaar te brengen, samen te bezien hoe we elkaar kunnen helpen en zo stapje voor stapje vooruitgang te boeken. Om ervoor te zorgen dat mensen in Hoensbroek veilig, comfortabel en met plezier in hun straat of buurt wonen. Behalve de mens zelf heeft ook de openbare ruimte zijn aandacht, vertelt Schreurs. Je kunt daarbij denken aan de aanleg van trapveldjes en het plaatsen van speeltoestellen of het inrichten van ontmoetingsplaatsen voor jong en oud. Maar ook aan geschikte oplossingen voor overlast door zwerfvuil of bij vuilcontainers, bijvoorbeeld door ondergronds te gaan. Net als aandacht voor een veilige goed verlichte leefomgeving of voor openbaar groen. Ik denk mee als het om verkeersvragen gaat, als er bouwprojecten zijn of als er gesloopt wordt ten behoeve van nieuwbouw. Een gezonde portie humor en relativering is in ons vak nooit weg. Ook het contact met de woningstichting komt vaak goed van pas. Voordat Gerard Schreurs in Hoensbroek terecht kwam, werkte hij als buurtcontactambtenaar in Heerlerheide. Ook was hij werkzaam in de verpleging en in de kinderbescherming. Ik werk graag met mensen, dat is mijn rode draad en mijn inspiratie. Ik haal er veel plezier en voldoening uit, voel me betrokken en laat dat ook blijken. Voor mij is dat een wezenlijk aspect van mijn werk. 12

2 0 1 1 VOORZORG INFO

2 0 1 1 VOORZORG INFO a p r i l 2 0 1 1 VOORZORG INFO 18 Regelmatig overleg met huurders is belangrijk Nadere kennismaking met Voorzorgmedewerkster Hetty Engels Wie is wie: de leden van het overlegorgaan Recht op huurtoeslag?

Nadere informatie

2 0 1 0 VOORZORG INFO

2 0 1 0 VOORZORG INFO o k t o b e r 2 0 1 0 VOORZORG INFO 16 De Voorzorg voortvarend aan de slag met nieuwe projecten Maak kennis met Dennis Budé van ons Bedrijfsbureau Wethouder Riet de Wit onthult Parc Buirette Recht op huurtoeslag?

Nadere informatie

2 0 1 0 VOORZORG INFO

2 0 1 0 VOORZORG INFO j u n i 2 0 1 0 VOORZORG INFO 15 Toegangspas Rd4 voor ondergronds afvalinzamelsysteem Bas Henstra werkt het liefst met en voor mensen Bewoners De Uitloop verhuizen binnenkort naar de Dem Recht op huurtoeslag?

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

magazine Woonmensen Bewoners in Orden denken mee Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt

magazine Woonmensen Bewoners in Orden denken mee Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt nr. 1 Mei 2012 Magazine voor klanten en relaties van de Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Bewoners in Orden denken mee Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt Magazine voor klanten

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 r je leven Leer voor je leven Heeft uw kind leer- of gedragsproblemen? U kunt bij Psychologische

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt GroenWest nr.1-2015 Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Door bewust op energie te besparen houdt u geld over ThuisBest Inhoud

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en t o p S n o o W edion a t S t e m m en a s t e h f e Bele azine # 1 g a m n o o w mei 2015 Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... 5

Inhoud. Voorwoord... 5 Jaarverslag 2010 Inhoud Voorwoord... 5 Waarde voor de omgeving... 6 Waardevol bezit... 8 Waarde door kwaliteit... 12 Waarde door beleid... 14 Waarde voor de klant... 18 Waarde door de organisatie... 20

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL nieuwsbrief inhoud Voorstellen POOL 1 Eerste antwoorden voor jonge ouders 2 Altijd op de hoogte met de direct mail 2 Een klacht indienen helpt 3 Als een school vinden niet lukt 4 Nieuws voor gebruikers

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 De vraag om ondersteuning...5 1.1 Te bereiken resultaten...5 1.2 Scheiding aanmelding en aanvraag...5 1.2.1 Melding van

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember ONDERDAK Jaargang 10 Nr.2 November 2014 Interview Niko van de Poel Nieuwe bewoner van appartementen Miereakker FUSIEONDERZOEK UITNODIGING Algemene ledenvergadering woensdag 10 december Meer inbreng huurders;

Nadere informatie

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning.

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning. Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013 Wonen & Welzijn Klantenpanel huisvesting senioren Op maandagavond 8 april 2013 spraken twaalf huurders van SSW over de motieven om (op termijn) te

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket Plan van aanpak Doorontwikkeling Wmo-loket December 2009 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Belangrijke ontwikkelingen... 5 2.1 Ontwikkeling van het Wmo-loket... 5 2.2 Klankbordgroep Informele Zorg...

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en woningzoekenden

Informatie voor bewoners en woningzoekenden Zo zit dat bij WoonGenoot Informatie voor bewoners en woningzoekenden 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Welkom bij WoonGenoot 5 Openingstijden en telefoonnummers 6 Routebeschrijving en busverbinding 7 uurovereenkomst

Nadere informatie

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken?

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Informatiemap voor huurders van Vidomes en De Goede Woning die wonen in een flat in Palenstein die gesloopt gaat worden. Ik kom graag bij u langs. Geachte bewoner

Nadere informatie

Voorkom bevroren leidingen. Corprraties zijn maatschappelijke. Opdracht De Volmacht voor technasiumstudenten. AED op kantoor van De Volmacht

Voorkom bevroren leidingen. Corprraties zijn maatschappelijke. Opdracht De Volmacht voor technasiumstudenten. AED op kantoor van De Volmacht B e w o n e r s b l a d Corprraties zijn maatschappelijke ondernemers Opdracht De Volmacht voor technasiumstudenten Voorkom bevroren leidingen AED op kantoor van De Volmacht informatieblad verschijnt tweemaal

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie April 2011 48 Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Meld u aan voor ons digitale Klantenpanel Kinderen Op Dreef school op excursie in de L-flat Kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid

Nadere informatie