Wmo zorg prestatieveld 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wmo zorg prestatieveld 6"

Transcriptie

1 Wmo zorg prestatieveld 6 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Eindrapportage 1

2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting en conclusie INLEIDING WERKZAAMHEDEN CONCLUSIES Inleiding DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN AANPAK ONDERZOEK LEESWIJZER Bevindingen FINANCIEEL BELANG WMO BELEIDSPLAN RAAMOVEREENKOMSTEN EN CONTRACTEN INDICATIESTELLING BESTELLING LEVERING BETALING CONTROLE OP CLIËNTDOSSIERS DOOR RSD CONTRACTBEWAKING EN EVALUATIE VAN CONTRACTEN

3 1 Samenvatting en conclusie 1.1 Inleiding Op verzoek van Rekenkamercommissie Hoeksche Waard (RCHW) is Zaker een onderzoek gestart naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) prestatieveld 6, beleidsterrein individuele Wmo voorzieningen. Het onderzoek spitst zich toe op het proces van bestellingen en leveren van diensten en hulpmiddelen aan cliënten van de gemeente en de controle die plaats vindt op de levering en de facturatie. Het proces van aanbesteding van zorgaanbieders en leveranciers valt buiten de reikwijdte het onderzoek. In deze beknopte rapportage worden de bevindingen van het onderzoek voor alle vijf gemeenten tezamen toegelicht. 1.2 Werkzaamheden Op basis van de onderzoeksvragen heeft Zaker met Wmo beleidsmedewerkers en/ of Wmo consulenten van alle gemeenten gesprekken gevoerd en ontvangen documentatie bestudeerd. Tevens is een gesprek gevoerd met de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSD), die periodiek controles uitvoert op individuele Wmo dossiers. Hierbij is kennis genomen van het controleplan van de RSD evenals de bevindingen van de dossiercontroles van de afgelopen jaren. 1.3 Conclusies De organisatie van de nazorg Wmo bij de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard is adequaat. Op basis van de gesprekken en de bestudeerde documenten ziet Zaker geen aanleiding het onderzoek, zoals was voorgenomen in de onderzoeksopzet, in zijn geheel uit te voeren. De processen bij de verschillende gemeenten en de RSD zijn zodanig ingericht dat voldoende gewaarborgd en bewaakt wordt dat de leveringen volgens afspraak zijn. De gemeenten hebben preventieve en repressieve voorzorgsmaatregelen getroffen om afspraken die gemaakt worden met zorgleveranciers te controleren in tijd, prijs en kwaliteit. Daarnaast voert de RSD periodiek interne controles uit op Wmo dossiers. Van deze interne controle gaat een preventieve werking uit en een leereffect. In het Wmo proces zijn een aantal sterke punten en aandachtspunten te onderkennen die hierna worden beschreven. Sterke punten in het Wmo proces zijn: Raamcontracten De vijf gemeenten hebben gezamenlijk raamcontracten afgesloten met zorgaanbieders voor hulp bij het huishouden (HbH) en met een leverancier voor rolstoelvoorzieningen, scootmobielen en nietbouwkundige woonvoorzieningen (bijv. bad- en douchevoorzieningen). De uitgaven voor HbH, rolstoelvoorzieningen en scootmobielen omvatten voor de vijf gemeenten gemiddeld circa 80% van de Wmo uitgaven die verricht zijn door de RSD in het kader van Wmo prestatieveld 6. Opzet Wmo organisatie Alle vijf gemeenten en de RSD hebben over het algemeen voldoende waarborgen getroffen in het proces rond Wmo uitgaven om vast te stellen dat leveringen en diensten plaats vinden conform de afspraken die hierover zijn gemaakt. Er zijn een paar aandachtspunten in het proces, die verderop worden uitgewerkt. Richtlijnen voor indicatiestelling De gemeenten hebben richtlijnen voor indicatiestelling, het inschakelen van medische expertise en ergotherapeuten door GGD, het afleggen van huisbezoeken en het uitvoeren van hercontroles. Alle vijf gemeenten leggen in principe bij iedere indicatie een huisbezoek af. Als hiervan wordt afgeweken wordt dit gemotiveerd vastgelegd in het Wmo dossier. Dit betreft veelal cliënten die bekend zijn bij de Wmo afdeling. 3

4 Gestandaardiseerde procedures De procedures en werkprocessen zijn (waar mogelijk) gestandaardiseerd en geüniformeerd onder meer door gebruik te maken van de elektronische database GWS-4-all (hierna: GWS) met een workflow voor alle Wmo cliëntdossiers en uniforme aanvraagformulieren voor de Wmo intake. Dit bevordert efficiency maar ook een gedegen documentatie. Automatisch afstemming van betalingen HbH Voor HbH ontvangt de RSD maandelijks facturen van de zorgaanbieders. De facturen van de zorgaanbieders van HbH omvatten veel individuele factuurregels. De RSD heeft in samenwerking met de zorgaanbieders en de bank een automatische controle van de facturen geïntroduceerd om te voorkomen dat onjuistheden in het groot aantal individuele factuurregels onontdekt blijven. De individuele factuurregels van de zorgaanbieders worden automatisch gecontroleerd (afgeletterd) met de cliëntdossiers in GWS. Factuurregels die niet overeenkomen met GWS worden door de zorgaanbieder uitgezocht. Periodieke interne controle door RSD op individuele Wmo dossiers De RSD voert periodiek interne controles uit op de Wmo dossiers van de vijf gemeenten. Het aantal onjuistheden, dat hieruit naar voren komt, is de afgelopen jaren afgenomen en inmiddels nagenoeg nihil. Het leereffect van de interne controle was de afgelopen jaren hoog, evenals de bereidheid van de gemeenten om processen rond dossiervorming van de Wmo op orde te krijgen. Er gaat een sterke preventieve werking uit van de interne controle van de RSD. Het werkproces en de documentatie hiervan zijn aangescherpt mede als gevolg van de controle. Naast deze sterke punten zijn er ook enkele aandachtspunten: Woningaanpassingen Bij woningaanpassingen wordt zowel de indicatiestelling, de bestelling als de ontvangst en autorisatie van de factuur (verricht door de Wmo consultent. Het is niet gewenst dat beide bevoegdheden bij dezelfde persoon liggen. In de gemeenten Binnenmaas, Korendijk, Cromstrijen en Strijen is hiertoe een werkafspraak gemaakt dat de administratief medewerker (Korendijk, Binnenmaas), de teamcoördinator (Cromstrijen) of het afdelingshoofd (Strijen) de facturen eveneens autoriseren (vierogenprincipe). In Oud-Beijerland is hierover geen afspraak gemaakt. Daar staat tegenover dat dit de enige gemeente is die ook voor kleine woningaanpassingen vaste afspraken heeft gemaakt met een aannemer en een loodgieter en dit ook in een overeenkomst heeft vastgelegd. De andere gemeenten werken voor aanpassingen in woningen niet met vaste overeenkomsten, waardoor het risico van onregelmatigheden hoger is aangezien kleine woningaanpassingen plaatsvinden door lokale aanbieders zoals loodgieters en aannemers. Het toepassen van het vierogenprincipe is dan ook een goede maatregel van de gemeenten. Alertheid op het toepassen van de maatregel is wel geboden, omdat het vier-ogenprincipe niet door het werkproces wordt afgedwongen. Bij enkele gemeenten (Strijen, Cromstrijen) worden grote woningaanpassingen vanwege de omvang van de bedragen aan de colleges van B en W voorgelegd. Hierdoor wordt het risico op onregelmatigheden eveneens verkleind. Ontbreken van een controle op de (startdatum van de) levering van HbH De gemeenten voeren bij HbH geen controle uit op de startdatum van de HbH door zorgaanbieders. De gemeenten maken gebruik van het zogenoemde piepsysteem van cliënten (de cliënt zal melden als de zorgaanbieder niet tijdig zorg verleent) en het registratieproces en de facturatie van de zorgaanbieders. De gemeenten lopen hiermee het risico dat zorg wordt gefactureerd die nog niet wordt geleverd. Voor grote verschillen tussen de datum van indicatiestelling en de levering van de zorg is het piepsysteem een goede waarborg. Echter kleine verschillen, met name rond de startdatum van de zorg, worden op deze wijze niet gesignaleerd. De gemeenten geven aan dat de administratieve lasten om dit te controleren niet opwegen tegen het risico op onjuiste betalingen wat hiermee kan worden voorkomen. Om die reden hebben de gemeenten hiervan af gezien. 4

5 Contractbewaking De gemeenten hebben gezamenlijk de overeenkomsten afgesloten maar onderling geen afspraken gemaakt over structurele contractbewaking, zoals overleg met de leverancier over de kwaliteit van de levering en/of diensten en de toepassing van het kernassortiment. Nieuwe aanbestedingen zijn aanleiding om de contracten en de samenwerking uitgebreider te evalueren. Het betreft echter eenmalige evaluaties, het is geen periodiek terugkerend mechanisme. Zolang cliënten van de gemeente tevreden zijn over de dienstverlening lijkt de urgentie voor evaluatiegesprekken minder aanwezig, maar als er zich structurele klachten voordoen, is het van belang dat de gemeenten hierover afspraken hebben. Ten aanzien van de bewaking van het kernassortiment van rolstoelvoorzieningen, scootmobielen en niet-bouwkundige woonvoorzieningen geven enkele gemeenten aan dat in de loop van de vorige aanbestedingsperiode onduidelijkheid was ontstaan over de samenstelling van het kernassortiment. Sinds de invoering van het nieuwe contract (per 1 maart 2011) zou dit aangescherpt zijn. Nu wordt in alle gemeenten gecontroleerd of het een levering uit kernassortiment betreft. Hercontroles De gemeenten voeren ad hoc hercontroles en controles op het gebruik van rolstoelvoorzieningen en scootmobielen uit. De gemeenten geven aan hier meer alert op te zijn, onder meer door actief trainingen aan te bieden voor het gebruik van bijvoorbeeld het scootmobiel of door meerdere cliënten gebruik te laten maken van één rolstoel of scootmobiel. Mogelijk zijn op dit punt nog besparingsmogelijkheden te bereiken door hercontroles periodiek uit te voeren. 5

6 2 Inleiding 2.1 Doelstelling en onderzoeksvragen De rekenkamercommissie Hoeksche Waard (RCHW) is dit onderzoek gestart met als doelstelling Inzicht te geven in de mate waarin gemaakte afspraken in tijd, prijs en kwaliteit omtrent Wmo inkopen en aanbestedingen zijn nagekomen door de zorgaanbieders en/of leveranciers en de wijze waarop de gemeenten de controle hierop hebben vormgegeven. Het onderzoek spitst zich toe op het proces van bestellingen en leveren van diensten en hulpmiddelen aan cliënten van de gemeente en de controle die plaats vindt op de levering en de facturatie. Het proces van aanbesteding van zorgaanbieders valt buiten de reikwijdte het onderzoek. Dit onderzoek richt zich op de uitgaven in prestatieveld 6: voorzieningen voor kwetsbare groepen. Dit omvat circa 40% van de Wmo uitgaven van de gemeenten. Binnen prestatieveld is onderscheid gemaakt in de navolgende typen voorzieningen: Hulp bij het huishouden Rolstoelvoorzieningen, scootmobielen en niet-bouwkundige woonvoorzieningen (bijv. bad- en douchevoorzieningen) Aanpassingen aan woningen Vervoersvoorzieningen individueel vervoersvergoedingen Deze indeling is gemaakt op basis van het type overeenkomsten dat de gemeente afsluit met leveranciers en zorgaanbieders. Onder de laatste categorie vervoersvoorzieningen individueel vervoersvergoedingen wordt in deze notitie bedoeld de financiële bijdrage van de gemeente bij taxivervoer, rolstoelbusvervoer of vervoer door buren, familie van hulpbehoevenden. Het proces rond het verstrekken van scootmobielen wordt in deze notitie beschreven in combinatie met rolstoelvoorzieningen aangezien het proces rond de verstrekking van scootmobielen nagenoeg hetzelfde is als het proces rond de verstrekking van rolstoelvoorzieningen. De centrale vraag van het onderzoek luidde: In hoeverre is de organisatie van de nazorg adequaat en leveren zorgaanbieders en/of leveranciers zorg, in het kader van de Wmo, conform is afgesproken. Hierbij zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 1. Zijn de afspraken met zorgaanbieders en/of leveranciers meetbaar geformuleerd in termen van doelen, prestaties en kosten in de overeenkomsten tussen de gemeenten en de zorgaanbieders en/of leveranciers? 2. Op welke wijze wordt de voortgang en de kwaliteit van de bestellingen die plaatsvinden bij zorgaanbieders en/of leveranciers, in het kader van de Wmo, door de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSD) bewaakt? Voldoet de bewaking van de RSD aan de daaraan te stellen eisen? 3. Is de levering qua tijd, prijs en kwaliteit conform de afspraken? Hoe wordt door de RSD omgegaan met eventuele afwijkingen? 4. Op welke wijze evalueert de gemeente haar prestaties die verricht worden in het kader van de Wmo? 2.2 Aanpak onderzoek Op basis van de onderzoeksvragen heeft Zaker met Wmo beleidsmedewerkers en/ of Wmo consulenten van alle gemeenten gesprekken gevoerd en ontvangen documentatie bestudeerd. Tevens is een gesprek gevoerd met de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSD), die de betalingen verricht en die periodiek controles uitvoert op individuele Wmo dossiers. Hierbij is kennis 6

7 genomen van het controleplan van de RSD evenals de bevindingen van de dossiercontroles van de afgelopen jaren. Uit de gesprekken met de gemeenten en de RSD kwam naar voren dat de bewaking van de nazorg van de Wmo dusdanig is ingebed in de werkprocessen, dat er geen aanleiding was om het voorgenomen onderzoek volledig uit te voeren. De gemeenten blijken preventieve en repressieve voorzorgsmaatregelen getroffen te hebben in de werkprocessen om afspraken die gemaakt worden met zorgleveranciers te controleren in tijd, prijs en kwaliteit. Daarnaast voert de RSD periodiek interne controles uit op Wmo dossiers. Van deze interne controle gaat een preventieve werking uit en een leereffect. Door deze voorzorgsmaatregelen in het proces zou een uitgebreider onderzoek met onder meer dossiercontroles nauwelijks aanvullend inzicht verschaffen of tot een andere conclusie leiden. 2.3 Leeswijzer Consequentie van het niet volledig uitvoeren van het onderzoek is dat de deelvragen in deze rapportage niet meer beantwoord worden. Het beantwoorden van de deelvragen zou nog extra onderzoeksinspanning vergen en tot een gedetailleerd verslag van bevindingen leiden, maar zou niet leiden tot een andere hoofdconclusie over het nazorgproces. Daarom is er voor gekozen om de deelvragen in deze rapportage niet verder uit te werken. In de rapportage worden nu de stappen uit het werkproces gevolgd om inzicht te geven in de bevindingen. Per stap uit het werkproces wordt achtereenvolgens per type voorziening (zie paragraaf 2.1) toegelicht wat de bevindingen zijn. In deze rapportage worden overigens de deelvragen wel in hoofdlijnen geraakt. De afspraken met de zorgaanbieders en leveranciers (vraag 1) worden beschreven in paragraaf 3.3. De bewaking van de voortgang en kwaliteit van de bestelling en de bewaking van de tijd, prijs en kwaliteit conform afspraken (deelvragen 2 en 3) bleken nauw met elkaar verbonden in de verschillende stappen in het proces. Deze stappen en bijbehorende bevindingen staan centraal in paragraaf 3.4 tot en met 3.8. Evaluatie van de prestaties (vraag 4) komt met name aan de orde in paragraaf 3.9. De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn weergegeven in kaders en vormen de basis voor de conclusies. De bevindingen worden voor alle vijf gemeenten tezamen beschreven. Daar waar belangrijke verschillen tussen de gemeenten aanwezig zijn, is dit nader toegelicht. 7

8 3 Bevindingen 3.1 Financieel belang Om het financiële belang te schetsen van het prestatieveld 6 van de Wmo, volgt allereerst een overzicht van de uitbetalingen die de RSD heeft verricht voor prestatieveld 6 voor de jaren 2009 en Deze financiële indeling wijkt overigens iets af van de indeling naar type voorziening die voor dit rapport is gehanteerd (zie paragraaf 2.1), omdat voor de rapportage is gekozen voor een indeling naar leveranciers en zorgaanbieders. Bevinding: De uitgaven voor HbH, rolstoelvoorzieningen en scootmobielen (de eerste twee voorzieningtypen van paragraaf 2.1), omvatten voor de vijf gemeenten gemiddeld circa 80% van de Wmo uitgaven prestatieveld 6. Bedragen Aantal uren/unieke cliënten Totaal HbH 63% 60% Rolstoelvoorzieningen 9% 9% Vervoervoorzieningen 1 18% 18% Woonvoorzieningen 10% 12% Bron: Wmo verantwoordingen RSD over 2010 voor de gemeenten Oud-Beijerland, Binnenmaas, Strijen, Cromstrijen, Korendijk. 3.2 Wmo beleidsplan Alle vijf gemeenten hebben een afzonderlijk Wmo beleidsplan. Aanvankelijk zijn er initiatieven geweest om een regionaal beleidsplan op te stellen, maar dit is tot op heden niet van de grond gekomen. In regionaal verband is er op sociaal gebied wel een Regionale Samenwerkingsagenda. Voor wat betreft prestatieveld 6 van de Wmo zijn de verschillen tussen de gemeenten marginaal. Gedacht moet worden aan het wel of niet verplichten van een periodieke hercontrole bij het verstrekken van een vervoersvoorziening. Overigens zijn de Wmo beleidsplannen opgesteld nadat raamovereenkomsten met zorgaanbieders en leveranciers zijn afgesloten. 3.3 Raamovereenkomsten en contracten Hulp bij het huishouden Bevinding: De vijf gemeenten hebben gezamenlijk via een openbare aanbesteding raamovereenkomsten afgesloten met vier zorgaanbieders. In het gebied Binnenmaas, Strijen en Korendijk zijn de zorgaanbieders Zorgwaard (voorheen Trivalent), Agathos en Zorgbedrijf Zuid-Holland actief. In het gebied Oud-Beijerland en Cromstrijen zijn dit de zorgaanbieders Alerimus en ook Agathos en Zorgbedrijf Zuid-Holland. De raamovereenkomsten zijn aangegaan voor een periode van drie jaar met een optie om één jaar te verlengen. Het huidige contract loopt tot 1 januari Rolstoelvoorzieningen en scootmobielen Bevinding: De vijf gemeenten hebben gezamenlijk via een openbare aanbesteding een raamovereenkomst afgesloten met de leverancier Beenhakker voor de verhuur c.q. aankoop en het onderhoud van rolstoelvoorzieningen en scootmobielen en niet-bouwkundige woonvoorzieningen (bijv. bad- en douchevoorzieningen). 1 Dit betreft uitgaven voor scootmobielen en individuele vervoersvergoedingen 8

9 In deze raamovereenkomst zijn afspraken gemaakt over een standaardassortiment (het zogenaamde kernassortiment), evenals over de tijdstippen van levering van voorzieningen na plaatsing van een order. De duur van de raamovereenkomst is vier jaar met de mogelijkheid om tweemaal één jaar extra te verlengen. In 2011 is een nieuwe overeenkomst met een duur van vier jaar (met tweemaal één jaar verlengingsmogelijkheid) afgesloten met Beenhakker middels een openbare aanbesteding. Aanpassingen in woningen Voor aanpassingen in woningen werken de gemeenten niet met vaste overeenkomsten, met uitzondering van Oud-Beijerland. Hier wordt gebruik gemaakt van een vaste loodgieter en/of aannemer, waarmee een overeenkomst is afgesloten. Cromstrijen werkt wel met een vaste aannemer en loodgieter, maar heeft dit niet in een overeenkomst vastgelegd. Voor de andere gemeenten geldt dat sprake is van een vaste lokale groep van loodgieters en aannemers voor kleine woningaanpassingen. Ook worden in voorkomende gevallen hulpmiddelen geplaatst door de facilitaire dienst van de gemeente (Korendijk) of door de Woningcorporatie HW Wonen. Individuele vervoersvergoedingen Met individuele vervoersvergoedingen wordt in deze notitie bedoeld de financiële bijdrage van de gemeente bij taxivervoer, rolstoelbusvervoer of vervoer door buren en familie van hulpbehoevenden. De vergoeding voor individueel vervoer is per gemeente verschillend geregeld: De gemeenten Strijen, Binnenmaas en Oud-Beijerland verstrekken cliënten een vast bedrag per maand (het zogenoemde Standaard Persoonsgebonden budget). Of de cliënten een bijdrage ontvangen is afhankelijk van het inkomen van de cliënten. De cliënten hoeven geen declaraties in te leveren voor de besteding van dit bedrag. Komen de vervoersuitgaven van de cliënten boven het bedrag uit dan kunnen ze op basis van declaraties een aanvulling op het budget aanvragen. Bij de gemeente Cromstrijen krijgen de mensen of een vergoeding op basis van declaraties of een vast bedrag. Bij Korendijk is sprake van een overgangssituatie. Bij nieuwe aanvragen wordt veelal een vervoerskostenvergoeding op declaratiebasis toegekend. Als de vervoersbehoefte bij een hercontrole niet aan te tonen is met declaraties, wordt de indicatie omgezet naar een vervoerskostenvergoeding op declaratiebasis. 3.4 Indicatiestelling Een cliënt meldt zich bij het zorgloket van een gemeente of wordt naar het zorgloket doorverwezen. Het zorgloket verzorgt de intake en registreert de zorgvraag op een standaardformulier, welke door alle vijf gemeenten wordt gehanteerd. Bevinding: De procedures en werkprocessen zijn (waar mogelijk) gestandaardiseerd en geüniformeerd onder meer door gebruik te maken van de elektronische database GWS met een workflow voor alle Wmo cliëntdossiers en uniforme aanvraagformulieren voor de Wmo intake. Dit bevordert efficiency maar ook een gedegen documentatie. De intake wordt verzorgd door zogenoemde Wmo consulenten (De gemeenten gebruiken voor dezelfde functie diverse functienamen zoals Wmo consulenten, zorgspecialisten of zorgconsulenten. In deze rapportage wordt de term Wmo consulent gehanteerd). Deze Wmo consulenten hebben een basis medische kennis. Voor de intake wordt het standaardformulier gebruikt, dat na afloop wordt ingevoerd in de database GWS-4-all (hierna: GWS). Dit is een elektronische database die door alle vijf gemeenten en de RSD wordt gedeeld. In GWS wordt per cliënt een elektronisch dossier bijgehouden, dat elektronisch het werkproces volgt door middel van uniforme aanvraagformulieren, rapportages, beschikkingen en betalingsopdrachten. 9

10 Bevinding: De gemeenten hebben richtlijnen voor indicatiestelling, het inschakelen van medische expertise voor specialistische zaken door GGD, het afleggen van huisbezoeken en het uitvoeren van hercontroles. Alle vijf gemeenten leggen in principe bij iedere indicatie een huisbezoek af. Als hiervan wordt afgeweken, wordt dit gemotiveerd vastgelegd in het Wmo dossier. Dit betreft veelal cliënten die bekend zijn bij de Wmo afdeling. De Wmo consulenten dragen zorg voor de indicatie. Veelal gaat de Wmo consulent op huisbezoek voor de indicatiestelling, maar als de cliënt bekend is, vindt ook telefonische indicatiestelling plaats. In de gemeente Oud-Beijerland wordt tevens gebruik gemaakt van spreekuren om indicaties te stellen. Voor specialistische zaken schakelen de gemeenten een medisch adviseur of een ergotherapeut van de GGD in. Bevinding: Bij alle vijf gemeenten is als waarborg in het werkproces ingebouwd dat degene die de indicatiestelling verzorgt (de Wmo consulent) niet degene is die de beschikking ondertekent. Dit laatste verricht het afdelingshoofd. De indicatie wordt vastgelegd in een rapportage en een beschikking. De beschikking wordt ondertekend door het afdelingshoofd (gemandateerd door college) en vervolgens aan de cliënt gezonden. In de rapportage wordt de uitkomst van de indicatiestelling opgenomen. De beschikking en de rapportage worden opgenomen in GWS. 3.5 Bestelling Hulp bij het huishouden Voor HbH wordt de zorgaanvraag in Wmo View geplaatst. Wmo View is een elektronische database waarin de gemeenten hun zorgaanvraag voor HbH registreren. De cliënten mogen zelf een voorkeur aangeven voor de zorgaanbieder. Deze voorkeur wordt ook gehonoreerd. De zorgaanbieders hebben eveneens toegang tot het systeem en lezen dit dagelijks uit, waarna de cliënten worden benaderd voor de hulp. Rolstoelvoorzieningen en scootmobielen Voor rolstoelvoorzieningen en scootmobielen wordt de bestelling geplaatst bij Beenhakker. Beenhakker maakt een afspraak met de cliënt om het hulpmiddel aan te meten en specificaties te bepalen en stelt hiervan een offerte op die aan de gemeente wordt voorgelegd. In Oud-Beijerland en Strijen gaat vaak een Wmo consulent mee naar de passing om vast te stellen of het bestelde artikel aan de indicatiestelling voldoet. Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk geven aan niet vaak aanwezig te zijn, maar stellen op basis van de offerte van Beenhakker vast dat de voorziening past in de indicatie. Op basis van de offerte wordt een betalingsopdracht in GWS aangemaakt. In de betalingsopdracht worden de bestelgegevens (tijd, prijs, artikel/ dienst, cliënt) vermeld. Woningaanpassing Bij aanpassingen in woningen wordt onderscheid gemaakt tussen kleine aanpassingen zoals het plaatsen van een douchezitje, traplift, drempelhulpen en grote aanpassingen in woningen zoals een aanbouw of tijdelijke unit. Voor kleine aanpassingen aan woningen hebben de gemeenten geen vaste overeenkomsten afgesloten met aannemers en/of loodgieters met uitzondering van de gemeente Oud-Beijerland. Bij de gemeenten zonder vaste overeenkomst vraagt de gemeente een offerte op bij een loodgieter of aannemer voor het plaatsen van het hulpmiddel. De beschikking is uitgangspunt voor de offerteaanvraag. Doorgaans is sprake van een vaste lokale groep van loodgieters en aannemers. Ook worden in voorkomende gevallen hulpmiddelen geplaatst door de facilitaire dienst van de gemeente (Korendijk) of door de Woningcorporatie HW Wonen. 10

11 Voor grote aanpassingen zijn geen overeenkomsten afgesloten met aannemers. Dit betreft aanpassingen boven een bedrag van circa Alle vijf gemeenten vereisen meerdere offertes van aannemers. De offertes worden of door de gemeente aangevraagd of door de woningeigenaar. De beschikking of een programma van eisen is uitgangspunt voor de offerte. Bij de gemeenten Cromstrijen, Strijen en Oud-Beijerland wordt de keuze van offertes van grotere woningaanpassingen ter goedkeuring voorgelegd aan de colleges van B en W. Individuele vervoersvergoedingen De cliënt draagt zelf zorg voor het regelen van vervoer. De gemeente is derhalve geen partij in bij de bestelling en levering van deze dienst. 3.6 Levering Hulp bij het huishouden De zorgaanbieders maken op basis van Wmo View met de cliënt afspraken over het tijdstip van de levering van de dienst. De afspraak met de zorgaanbieders is dat zij binnen vijf dagen zorg verlenen. Bevinding: De gemeenten voeren bij HbH geen controle uit op de startdatum van de HbH door zorgaanbieders. De gemeenten maken gebruik van het zogenoemde piepsysteem van cliënten (de cliënt zal melden als de zorgaanbieder niet tijdig zorg verleent) en het registratieproces en de facturatie van de zorgaanbieders. De gemeenten lopen hiermee het risico dat zorg wordt gefactureerd die nog niet wordt geleverd. Voor grote verschillen tussen de datum van indicatiestelling en de levering van de zorg is het piepsysteem een goede waarborg. Echter kleine verschillen, met name rond de startdatum van de zorg, worden op deze wijze niet gesignaleerd. De gemeenten geven aan dat de administratieve lasten om dit te controleren niet opwegen tegen het risico op onjuiste betalingen wat hiermee kan worden voorkomen. Om die reden hebben de gemeenten hiervan af gezien. Overigens is er wel enige mate van repressieve controle op de ingangsdatum. Het aantal uren zorg dat wordt verleend bepaald namelijk ook de hoogte van de eigen bijdrage die de cliënt dient te voldoen. De zorgaanbieder geeft aan het CAK door hoeveel uren zorg per cliënt is geleverd. Het CAK factureert deze eigen bijdrage aan de cliënten. Als de eigen bijdrage niet klopt als gevolg van latere startdata, geldt eveneens het piepsysteem. Deze klacht zal overigens in eerste aanleg binnenkomen bij het CAK en niet rechtstreeks bij de gemeente, waardoor het piepsysteem beperkt werkt. De cliënt tekent urenbriefjes voor de afgenomen diensten. De zorgaanbieder houdt hier zelf toezicht op. Dit vindt plaats buiten het gezichtsveld van de gemeente. De gemeente hanteert op dit punt het principe van het piepsysteem. Rolstoelvoorzieningen en scootmobielen De gemeente huurt de voorziening bij de leverancier (i.c. Beenhakker). Bij de levering van de rolstoel of scootmobiel sluit de cliënt een bruikleenovereenkomst met Beenhakker voor de voorziening. In principe vindt levering plaats uit een kernassortiment. Alleen in uitzonderlijke gevallen vindt levering plaats buiten het kernassortiment. In die gevallen wordt de voorziening door de gemeente gekocht. Ook dan sluit de cliënt een bruikleenovereenkomst met Beenhakker. Bij levering van de voorziening tekent de cliënt voor ontvangst op de afleverbon van Beenhakker. De gemeente krijgt een kopie van de afleverbon. In GWS wordt na ontvangst van deze kopie de levering geregistreerd en de betalingsopdracht aan de RSD verstrekt. Bevinding: Bij alle vijf gemeenten is voor rolstoelvoorzieningen en scootmobielen als waarborg in het werkproces ingebouwd dat degene die de bestelling plaatst (de Wmo consulent) niet degene is die de levering van het hulpmiddel vaststelt. Dit laatste vindt namelijk plaats door de cliënt die de afleverbon tekent voor ontvangst van het hulpmiddel. 11

12 Bevinding: De gemeenten voeren ad hoc hercontroles en controles op het gebruik van rolstoelvoorzieningen en scootmobielen uit. De gemeenten geven aan hier meer alert op te zijn, onder meer door actief trainingen aan te bieden voor het gebruik van bijvoorbeeld de scootmobiel of door meerdere cliënten gebruik te laten maken van één rolstoel of scootmobiel. Mogelijk zijn op dit punt nog besparingsmogelijkheden te bereiken door hercontroles periodiek uit te voeren. Woningaanpassingen De gemeente stuurt met de beschikking een verklaring mee die de cliënt dient te ondertekenen nadat de aanpassing is gedaan. Na ontvangst van de getekende verklaring en de factuur wordt de betalingsopdracht in GWS aangemaakt. Bij de gemeente Korendijk en Cromstrijen is bij (grote) woningaanpassingen eerst een beoordeling door Bouw- en Woningtoezicht respectievelijk Civieltechniek en Gebouwenbeheer vereist, alvorens de betalingsopdracht wordt aangemaakt. Individuele vervoersvergoedingen De cliënt draagt zelf zorg voor het regelen van vervoer. De cliënt dient ook zelf zorg te dragen voor het ontvangen van een factuur of declaratie welke bij de gemeente in gediend kan worden indien sprake is van vervoersvergoedingen op basis van declaratiebasis. De gemeente is derhalve geen partij in bij de bestelling en levering van deze dienst. 3.7 Betaling Hulp bij het huishouden Bevinding: Voor HbH ontvangt de Regionale Sociale Dienst (RSD) maandelijks facturen van de zorgaanbieders. De facturen van de zorgaanbieders van HbH omvatten veel individuele factuurregels. De RSD heeft in samenwerking met de zorgaanbieders en de bank een automatische controle van de facturen geïntroduceerd om te voorkomen dat onjuistheden in het groot aantal individuele factuurregels onontdekt blijven. De individuele factuurregels van de zorgaanbieders worden automatisch gecontroleerd (afgeletterd) met de cliëntdossiers in GWS. Factuurregels die niet overeenkomen met GWS worden door de zorgaanbieder uitgezocht. De automatische controle vindt plaats in het elektronisch aflettersysteem genaamd Clearpark. Voor HbH worden standaardprijzen gehanteerd. Als de factuurregel overeenstemt met GWS vindt automatisch betaling plaats. Factuurregels die niet overeenkomen worden niet betaald en gemeld aan de zorgaanbieders. Het initiatief voor het oplossen van het probleem ligt bij de zorgaanbieder. Rolstoelvoorzieningen en scootmobielen Beenhakker stuurt de RSD maandelijks een Excel bestand waarin per cliënt het cliëntnummer, de naam, geboortedatum en gegevens over het hulpmiddel en het huurbedrag zijn vermeld. Op regelniveau stemt de RSD deze gegevens af met GWS, waarna betaling van de factuur plaatsvindt. Bevinding: Bij alle vijf gemeenten is voor de rolstoelvoorzieningen en scootmobielen controletechnische functiescheiding aanwezig tussen het plaatsen van de bestelling bij de leverancier door de Wmo consulent en de vaststelling van de levering door de cliënt door ondertekening van de afleverbon en de betaling van de factuur door RSD. Woningaanpassingen Voor aanpassingen in woningen worden de facturen van de loodgieter/ aannemer bij de gemeenten ontvangen. De controle van de factuur vindt plaats door de gemeenten. Na ontvangst van de getekende verklaring van de cliënt parafeert in de gemeenten Cromstrijen, Oud-Beijerland en Strijen de Wmo consulent de factuur. In Cromstrijen en Strijen autoriseert respectievelijk de teamcoördinator, het afdelingshoofd mede de factuur van de aannemer/ loodgieter. In Binnenmaas en Korendijk parafeert een administratief medewerker de facturen van aannemer/loodgieter. Na autorisatie van de factuur wordt deze aan de RSD gestuurd. De RSD betaalt de facturen. Met uitzondering van de 12

13 gemeente Oud-Beijerland vindt derhalve controle op de factuur plaats door meerdere personen (het vier-ogenprincipe). Het vier-ogenprincipe wordt niet door het werkproces afgedwongen. Voor aanpassingen in woningen werken de gemeenten, met uitzondering van Oud-Beijerland, niet met vaste overeenkomsten. Voor die gemeenten kan het risico van onregelmatigheden hoger worden ingeschat omdat woningaanpassingen plaatsvinden door lokale aanbieders zoals loodgieters en aannemers. Bevinding: Op de controle van facturen van de aannemer/ loodgieter bij woningaanpassingen vindt extra controle plaats door een tweede persoon binnen de Wmo afdeling (vier-ogenprincipe). Dit is belangrijk omdat bij woningaanpassingen zowel de bestelling als de controle van de factuur plaats vindt door de wmo-consulent en, met uitzondering van Oud-Beijerland, geen vaste overeenkomsten met aanbieders gelden. Het vier-ogenprincipe wordt niet door het werkproces afgedwongen. Bij enkele gemeenten (Strijen, Cromstrijen, Oud-Beijerland) worden grote woningaanpassingen vanwege de omvang van de bedragen aan de colleges van B en W voorgelegd. Hierdoor wordt het risico op onregelmatigheden eveneens verkleind. Individuele vervoersvergoedingen De vervoersvergoedingen worden door de RSD uitbetaald. Ingeval van vervoer op declaratiebasis worden de declaraties gecontroleerd door de gemeenten. Na akkoord wordt een betalingsopdracht aangemaakt in GWS, waarna de RSD overgaat tot betaling. Bij vaste vervoersvergoedingen is, met uitzondering van Binnenmaas en Korendijk, in het werkproces geen waarborg ingebouwd tussen degene die de vervoervergoeding indiceert en degene die de betaalopdracht aan de RSD autoriseert. Zowel de indicering als de betaalopdracht autoriseren vindt plaats door de consulent. Het betreft hier echter kleine (standaard)bedragen en de betaling wordt uitgevoerd door RSD, waardoor het risico beperkt is. Bij de gemeenten Binnenmaas en Korendijk geldt dat de Wmo-consulent de indicatie verzorgt en de administratief medewerker de betaalopdracht autoriseert. 3.8 Controle op cliëntdossiers door RSD De RSD voert ieder kwartaal bij alle vijf gemeenten interne controles uit op de Wmo dossiers. Hiertoe is een uitgebreid controleplan opgesteld waarin de wijze van selectie van dossiers is opgenomen evenals de te toetsen onderdelen. De doelstellingen van de controle zijn om 2 : de kwaliteit van de uitvoering waar nodig te verbeteren; de rechtmatigheid van de inkomsten en uitgaven, naleving van wet- en regelgeving en naleving van gemeentelijk beleid te toetsen; het kwaliteitssysteem te verbeteren Per kwartaal rapporteert de RSD aan de gemeenten de uitkomsten van de controle. Ook wordt er jaarlijks een eindrapport opgemaakt. De RSD selecteert jaarlijks per gemeente circa 70 posten. Bevinding: De RSD voert periodiek interne controles uit op de Wmo dossiers van de vijf gemeenten. Het aantal onjuistheden, dat hieruit naar voren komt, is de afgelopen jaren afgenomen en inmiddels nagenoeg nihil. Het leereffect van de interne controle was de afgelopen jaren hoog, evenals de bereidheid van de gemeenten om processen rond dossiervorming van de Wmo op orde te krijgen. Er gaat een sterke preventieve werking uit van de interne controle van de RSD. Het werkproces en de documentatie hiervan zijn aangescherpt mede als gevolg van de controle. 2 Intern controleplan Wmo 2009 Binnenmaas 13

14 3.9 Contractbewaking en evaluatie van contracten Contractbewaking en evaluatie van contracten bevat meerdere aspecten zoals klanttevredenheid, bewaking van afspraken en structureel overleg. Voor de vijf gemeenten wordt de klanttevredenheid gezien als signaalwerking voor contractbewaking. De Wmo vereist dat gemeenten jaarlijks een onderzoek instellen naar de klanttevredenheid van aanvragers van maatschappelijke ondersteuning. De vijf gemeenten maken hierbij gebruik van onderzoeksbureau SGBO. In de afgelopen jaren hebben de gemeenten goed gescoord in deze klanttevredenheidsonderzoeken. Deze klanttevredenheidsonderzoeken dekken echter niet alle aspecten van bewaking en evaluatie. Onder contractbewaking valt ook het bewaken en evalueren van afspraken over de kwaliteit van de dienstverlening en het kernassortiment. Bevinding: De gemeenten hebben gezamenlijk de overeenkomsten afgesloten maar onderling geen afspraken gemaakt over structurele contractbewaking, zoals overleg met de leverancier over de kwaliteit van de levering en/of diensten en de toepassing van het kernassortiment. Nieuwe aanbestedingen zijn aanleiding om de contracten en de samenwerking uitgebreider te evalueren. Het betreft echter eenmalige evaluaties, het is geen periodiek terugkerend mechanisme. Voor rolstoelvoorzieningen en scootmobielen heeft in 2010 een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden. Hieraan voorafgaand hebben de gemeenten een eenmalige uitgebreide evaluatie van de huidige leverancier gehouden. Bij de komende aanbesteding van HbH vindt eveneens een uitgebreide evaluatie plaats. Zolang cliënten van de gemeente tevreden zijn over de dienstverlening lijkt de urgentie voor evaluatiegesprekken minder aanwezig, maar als er zich structurele klachten voordoen, is het van belang dat de gemeenten hierover afspraken hebben. Ten aanzien van de bewaking van het kernassortiment van rolstoelvoorzieningen en scootmobielen geven Binnenmaas en Oud-Beijerland aan dat in de loop van de vorige aanbestedingsperiode onduidelijkheid was ontstaan over de samenstelling van het kernassortiment. Sinds de nieuwe aanbesteding zijn de gemeenten hierop alert. Bij de nieuwe aanbesteding is de nadruk gelegd op het definiëren van het kernassortiment van de leverancier. In principe moeten alle leveringen aan cliënten plaatsvinden binnen het kernassortiment, omdat hierover een gunstige prijs is overeengekomen. De gemeenten Binnenmaas en Oud-Beijerland geven aan dat er bij het oude contract geen gestructureerde bewaking plaatsvindt of de leveringen binnen het kernassortiment passen. Sinds de invoering van het nieuwe contract (per 1 maart 2011) zou dit aangescherpt zijn. Nu wordt in alle gemeente gecontroleerd of het een levering uit kernassortiment betreft. De gemeenten hebben in 2010 gezamenlijk periodieke overleggen met leveranciers en zorgaanbieders opgestart. Het voornemen is om twee keer per jaar overleg te voeren met de vier zorgaanbieders van HbH. Sinds de nieuwe aanbesteding van rolstoelvoorzieningen en scootmobielen is de intentie om elk kwartaal overleg te voeren met de leverancier over klachten, aanpassingen in het kernassortiment en klanttevredenheid. 14

15 15

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-005 Datum : 29 januari 2016 Besluit Maatschappelijke

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

opzet onderzoek aanbestedingen

opzet onderzoek aanbestedingen opzet onderzoek aanbestedingen 1 inleiding aanleiding In het onderzoeksplan 2014 van de Rekenkamer Barendrecht is aangekondigd dat in 2014 een onderzoek zal worden uitgevoerd naar aanbestedingen van de

Nadere informatie

Individuele verstrekkingen. Hier komt tekst Presentatie tijdens Raadsinformatieavond Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Individuele verstrekkingen. Hier komt tekst Presentatie tijdens Raadsinformatieavond Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Individuele verstrekkingen Hier komt tekst Presentatie tijdens Raadsinformatieavond 10 maart Hier komt ook tekst 2016 Uitgangspunt Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) levert de gemeente een

Nadere informatie

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

aanbesteding en inkoop 3D

aanbesteding en inkoop 3D aanbesteding en inkoop 3D 9 juli 2015 1 inleiding In het onderzoeksprogramma dat de Rekenkamer Lansingerland op 20 februari 2015 aan de raad heeft gestuurd, is een onderzoek aangekondigd naar de aanbesteding

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Tweede kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 3 september 2007 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Huishoudelijke verzorging algemeen Huishoudelijke verzorging kan in natura of in de vorm van een persoonsgebonden

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Derde en vierde kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 15 februari 2008 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdvraag van het onderzoek was:

Inleiding. Hoofdvraag van het onderzoek was: Inleiding Misbruik en oneigenlijk gebruik van het Persoonsgebonden budget (PGB), een onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vormt voor gemeenten, zo blijkt uit verschillende onderzoeken,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK 3. NATURAVERSTREKKING

Nadere informatie

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Gemeente Waterland augustus 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 3 2. CLIËNTTEVREDENHEID... 3 3. HET WMO-LOKET... 3 3.1 AANVRAGEN... 4 3.2 INDICATIES...

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Deze brochure geeft informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze brochure krijgt u informatie over de volgende onderwerpen. Inhoud Wat is

Nadere informatie

Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp

Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp In de gemeente Zoetermeer vindt jaarlijks een evaluatie plaats van het WMO-beleid als geheel. Deze jaarlijkse evaluatie stelt het college van B&W op, en wordt

Nadere informatie

Aan de commissie Inwonerszaken

Aan de commissie Inwonerszaken Vergaderdatum 29 augustus 2007 Made, 14 mei 2007 Agendapunt Aan de commissie Inwonerszaken Onderwerp Leesstuk indicatie en levering Hulp bij het huishouden Voorstel Financiële paragraaf Ter kennísname:

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk; gelet op de artikelen 11, 12,

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen doen in Hengelo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Aanbesteding Uitwerkingsnotitie IV Concept ten behoeve van de inspraak Gemeente Hengelo, april 2006 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanbesteding

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek A. Algemene toelichting 1.0 Omvang van de eigen bijdrage/eigen aandeel In de Verordening is bepaald dat een cliënt een eigen bijdrage betaalt bij een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 0.RI4O.OOI Inboeknummer ogbstoxogs Dossiernummer Szo.6ox xr mei zoos Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft afhandelingstermijnen Wet voorzieningen gehandicapten.

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

GEMEENTE RIDDERKERK/ALBRANDSWAARD AANVRAAGFORMULIER WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

GEMEENTE RIDDERKERK/ALBRANDSWAARD AANVRAAGFORMULIER WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE RIDDERKERK/ALBRANDSWAARD AANVRAAGFORMULIER WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Niet in te vullen door de aanvrager Cliëntnummer: Werkprocesnummer: Datum ontvangst: 1. Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Woningaanpassingen: Wat betekent de WMO voor installateurs?

Woningaanpassingen: Wat betekent de WMO voor installateurs? Deze brochure is gebaseerd op de via www.rijksoverheid.nl ontsloten informatie over de Wmo alsmede de publicatie Woningaanpassingen van A-Z van Vilans (2011). Andere bronnen zijn de website van de Belastingdienst

Nadere informatie

Ondersteunings- en budgetplan persoonsgebonden budget

Ondersteunings- en budgetplan persoonsgebonden budget Ondersteunings- en budgetplan persoonsgebonden budget Wij vragen U dit plan in te vullen als u hebt aangegeven dat u zelf uw ondersteuning wilt regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). De basis van

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Het college van de gemeente Geertruidenberg. Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verordening Wmo 2015

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Uitvoering Motie Aanpak bureaucratie, wachttijden thuiszorg en telefonisch. herindiceren. Informatieronde Gemeenteraad, 8 oktober 2009

Uitvoering Motie Aanpak bureaucratie, wachttijden thuiszorg en telefonisch. herindiceren. Informatieronde Gemeenteraad, 8 oktober 2009 Uitvoering Motie Aanpak bureaucratie, wachttijden thuiszorg en telefonisch herindiceren. Informatieronde Gemeenteraad, 8 oktober 2009 Op 25 juni 2009 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen Opdracht

Nadere informatie

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek In deze bijlage wordt uitgelegd hoe de (maximale) eigen bijdrage per voorziening wordt vastgesteld. Deze

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Samenvatting Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Waarover

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2013 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken April

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Management rapportage Wmo

Management rapportage Wmo Management rapportage Wmo 2012 1 Inhoudsopgave 1. Overzicht aantal klantcontacten en aanvragen... 3 2. Hulp bij het huishouden... 3 2.1 Kosten hulp bij het huishouden ZIN... 4 2.2 Kosten hulp bij het huishouden

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders gemeente De Bilt Postbus AH BILTHOVEN. Maartensdijk, 1 juli 2016

College van Burgemeester en Wethouders gemeente De Bilt Postbus AH BILTHOVEN. Maartensdijk, 1 juli 2016 College van Burgemeester en Wethouders gemeente De Bilt Postbus 300 3720 AH BILTHOVEN Maartensdijk, 1 juli 2016 Onderwerp: Regionale aanbesteding medische advisering (per e-mail verzonden) Geacht College,

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

Evaluatie Uitvoering WMO gemeente Westvoorne

Evaluatie Uitvoering WMO gemeente Westvoorne Evaluatie Uitvoering WMO 2010 gemeente Westvoorne Juni 2011 Inleiding In 2010 is er veel te doen geweest over de kwaliteit van de uitvoering van de verstrekkingen en voorzieningen door de gemeente Hellevoetsluis

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal INHOUD Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebondenbudget... 2 Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen... 3 Hoofdstuk 3 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Werk, Inkomen en Zorg Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Wijs-Menne, De

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 ALGEMEEN De individuele voorzieningen Wmo betreffen vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woonvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Onderstaand

Nadere informatie

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Inleiding Hoewel het gaat om twee afzonderlijke onderzoeken is vanwege de samenhang (de Wmo) ervoor gekozen om

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken In te vullen door gemeente Oldambt Cliëntnummer : WPnummer : Consulent : Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een Wmovoorziening doen. Langsbrengen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS Geboortenaam Burgerlijke staat Ongehuwd Gehuwd Geregistreerd Partnerschap Weduw(e)(naar) Bank- of gironummer BSN Indien

Nadere informatie

Managementrapportage Wmo. Gemeente Zederik. 4e kwartaal 2015

Managementrapportage Wmo. Gemeente Zederik. 4e kwartaal 2015 Managementrapportage Wmo Gemeente Zederik 4e kwartaal 2015 Pagina 2 Inhoud 1. Overzicht betaalde en verwachte kosten... 4 2. Overzicht kosten Begeleiding... 6 3. Overzicht kosten HO... 7 4. Overzicht kosten

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u?

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? hoorn.nl Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Bent u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat uw huishouden te

Nadere informatie

Nadere uitwerking AO/IC. Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom

Nadere uitwerking AO/IC. Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Nadere uitwerking AO/IC Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Datum: 10 juni 2015 Kenmerk: GZ-U3924 Versie: 1.0 Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Kleihoogt 7a 2651 KV Berkel en Rodenrijs Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Checklist invoering Wmo

Checklist invoering Wmo Checklist invoering Wmo Een overzicht van benodigde acties vóór 1 januari 2007 voor gemeenten in het kader van de invoering van de Wet maatschappelijke Ondersteuning Verordening & besluit Heeft u beleid

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN Wmo-klanttevredenheidsonderzoek GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING SAMENVATTING Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009

Nadere informatie

WMO MONITOR 2013 Samenvatting belangrijkste bevindingen

WMO MONITOR 2013 Samenvatting belangrijkste bevindingen WMO MONITOR 213 Samenvatting belangrijkste bevindingen Financieel De eindejaarsverwachtingen voor monitor 2 zijn gebaseerd op de cijfers over de maanden januari tot en met augustus. De eindejaarsverwachting

Nadere informatie

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING AANVRAAGFORMULIER IN TE VULLEN DOOR GEMEENTE WMO-TEAM Datum ontvangst Inboeknummer Consulent Eerste aanvraag ZIN/PGB Herindicatie Uitbreiding uren Spoed BEZOEKADRES:

Nadere informatie

Raamovereenkomst Tolkdiensten

Raamovereenkomst Tolkdiensten Raamovereenkomst Tolkdiensten ten behoev e v an de Dienst Justitiële Inrichtingen Algemeen Vanaf 1 juni 2015 verzorgt Concorde Tolken de tolkdienstverlening aan DJI. Onder deze overeenkomst geldt dat tolken

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN. Opdracht specifiek overeengekomen werkzaamheden inzake doorlooptijd

RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN. Opdracht specifiek overeengekomen werkzaamheden inzake doorlooptijd 0 x> voor het leven Sociale Verzekeringsbank RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN Opdracht specifiek overeengekomen werkzaamheden inzake doorlooptijd verloning maandlonen inzake Trekkingsrechten PGB (Bestemd

Nadere informatie

Achternaam (eventueel meisjesnaam): Voornaam en voorletters. Adres: - straat+huisnummer. - postcode+woonplaats :. Telefoonnummer overdag

Achternaam (eventueel meisjesnaam): Voornaam en voorletters. Adres: - straat+huisnummer. - postcode+woonplaats :. Telefoonnummer overdag AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning 1. Gegevens aanvrager¹ Achternaam (eventueel meisjesnaam): Voornaam en voorletters Adres: - straat+huisnummer. - postcode+woonplaats. Geboortedatum

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Reg.nr.: I-SZ/2014/446 / RIS 2014-252 Bijlage Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget Informatiefolder Persoonsgebonden budget Juni 2015 1 1 Vanaf 1 januari 2015 regelt de gemeente de hulp die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. De hulp kan bestaan uit diensten, hulpmiddelen,

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

onderzoeksopzet aanbesteding zorg en welzijn - deel 1

onderzoeksopzet aanbesteding zorg en welzijn - deel 1 onderzoeksopzet aanbesteding zorg en welzijn - deel 1 2 aanbesteding zorg en welzijn 1 1 inleiding aanleiding Op donderdag 4 september 2014 heeft de Rekenkamer Capelle aan den IJssel met de raad een zogenoemde

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Echt-Susteren 2016

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Echt-Susteren 2016 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR600017_1 14 januari 2016 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Echt-Susteren 2016 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Monitoring. Meetbare effecten van beleid. Hoofdlijnen. Bestuurlijk contracteren

Monitoring. Meetbare effecten van beleid. Hoofdlijnen. Bestuurlijk contracteren Monitoring De concretisering van beleid wordt in beeld gebracht en zo veel mogelijk gemeten om tijdig bij te kunnen sturen. Wanneer beleid ingezet wordt dient de outcome (effecten en resultaten) gemeten

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE

MANAGEMENTRAPPORTAGE MANAGEMENTRAPPORTAGE Totaaloverzicht Hulp bij het Huishouden (ZIN & PGB) en WRV Onderdeel Hulp bij het Huishouden Zorg in Natura Utrechtse Heuvelrug Gemiddelde WMO gemeenten Betaald voorschot gemeente

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

Om de resultaten van onderzoeken zo zuiver mogelijk weer te geven, worden de resultaten apart gepresenteerd op de volgende wijze:

Om de resultaten van onderzoeken zo zuiver mogelijk weer te geven, worden de resultaten apart gepresenteerd op de volgende wijze: tevredenheidsonderzoeken door BAR-dichtbij van Wmo dienstverlening Huishoudelijke hulp binnen de BAR gemeenten Zorgperiode 1 t/m 13 2014 (1 januari t/m 28 december 2014) Deze evaluatie geeft een overzicht

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. 169685 5 december 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo 2 3 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de gemeente Beverwijk mee kan blijven

Nadere informatie

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket?

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket? Vragenlijst Hulp bij het huishouden 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget....3

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX)

CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX) CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX) Instituut/Dienst Opleiding/Afdeling Auteur(s) Functie auteur(s) Verantwoordelijk directeur

Nadere informatie

Addendum Rechtmatigheid Wmo Begeleiding 2015

Addendum Rechtmatigheid Wmo Begeleiding 2015 Addendum Rechtmatigheid Wmo Begeleiding 2015 Addendum rechtmatigheid WMO 2015 19012016 1 Algemeen - Dit addendum is tot stand gekomen naar aanleiding van overleg tussen zorgaanbieders en Gemeenten. Uitgangspunt

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie Gemeente Súdwest-Fryslân

Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie Gemeente Súdwest-Fryslân Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie Gemeente Súdwest-Fryslân Artikel 1. Doel van de regeling Deze regeling heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming

Nadere informatie

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo De klant betaalt een eigen bijdrage voor de zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die deze thuis krijgt (zorg zonder verblijf),

Nadere informatie

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Inleiding De wet bepaald dat de gemeente een verordening dient vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het door de gemeenteraad

Nadere informatie

Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Beschermd wonen Centrum gemeente Nijmegen Versie 25 oktober

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten klanttevredenheid Ridderkerk 2014 uitgevoerd door BAR-dichtbij in opdracht van de gemeente Ridderkerk.

Samenvatting uitkomsten klanttevredenheid Ridderkerk 2014 uitgevoerd door BAR-dichtbij in opdracht van de gemeente Ridderkerk. Bijlage 1 Samenvatting uitkomsten klanttevredenheid Ridderkerk 2014 uitgevoerd door BAR-dichtbij in opdracht van de gemeente Ridderkerk. Klanten over de dienstverlening van de aanbieder De dienstverlening

Nadere informatie

Overwegende bezwaren NING

Overwegende bezwaren NING BIJLAGE 5 REGELING PERSOONSGEBONDEN BUDGET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NING Algemeen Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 1 januari 2007 is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

INKOOPPROCEDURE Levering van Low Vision hulpmiddelen 2015

INKOOPPROCEDURE Levering van Low Vision hulpmiddelen 2015 INKOOPPROCEDURE Levering van Low Vision hulpmiddelen 2015 22 oktober 2014. Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inkoopprocedure... 4 2.1. Inkoopprocedure op maat gemaakte Low Vision hulpmiddelen... 4 2.2. Inkoopprocedure

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari

Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (PGB) in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet

Persoonsgebonden budget (PGB) in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet Informatieblad Persoonsgebonden budget (PGB) in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet Informatie voor wie gebruik wil maken van het Persoonsgebonden Budget Het persoonsgebonden budget (afgekort:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13672 27 mei 2013 Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Geachte leden van de Raad,

Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Molenstraat 50 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 12 juni 2015 1500069978 Mw. N. Keus UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer Reg.nr.: I-SZ/2012/862 / RIS 2013-463 Bijlage KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2012 Gemeente Boxmeer Vragenlijst over het aanvragen van een Wmo-voorziening U heeft zich in 2012 bij de gemeente Boxmeer gemeld

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Artikel 1. Doel van de regeling Deze regeling heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming in de kosten van de eigen

Nadere informatie

Handleiding. Zorgregelbestanden

Handleiding. Zorgregelbestanden Handleiding Zorgregelbestanden Inleiding Wij stellen periodiek een zorgregelbestand beschikbaar aan de gemeenten. Met het zorgregelbestand is het voor u mogelijk om de facturen, die ingediend zijn door

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie