Financieel Besluit Wmo gemeente s-hertogenbosch 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel Besluit Wmo gemeente s-hertogenbosch 2015"

Transcriptie

1 Financieel Besluit Wmo gemeente s-hertogenbosch 2015 Artikel 1 Persoonsgebonden budget en kwaliteit 1. Bij de verstrekking van een persoonsgebonden budget voor een hulpmiddel, een woningaanpassing of diensten dient te worden voldaan aan de door het College gestelde voorwaarden voor wat betreft de kwaliteit als bedoeld in de wet. Daaronder wordt in ieder geval verstaan dat de maatwerkvoorwerkvoorziening: a. als veilig, doeltreffend en cliëntgericht kan worden aangemerkt; b. wordt afgestemd op de individuele situatie van de cliënt; c. wordt verstrekt in overeenstemming met de professionele standaard; d. wordt verstrekt met respect voor en inachtneming van de rechten van de cliënt. Artikel 2 Persoonsgebonden budget woningaanpassing 1. Het persoonsgebonden budget voor woningaanpassingen dient binnen maximaal 15 maanden na toekenning te zijn aangewend voor de bekostiging van het resultaat waarvoor de verlening heeft plaatsgevonden. 2. Voor de verstrekking van een persoonsgebonden budget voor een woningaanpassing gelden de volgende voorwaarden: a. met de werkzaamheden waarop de maatwerkvoorziening betrekking heeft, mag geen aanvang worden gemaakt voordat het College positief heeft beslist op de aanvraag; b. de PGB budgethouder verstrekt inzage in de bescheiden en tekeningen die betrekking hebben op de woningaanpassing; c. aan het College wordt de gelegenheid geboden tot het controleren van de gerealiseerde woningaanpassing. 3. Onmiddellijk na de voltooiing van de aanpassingswerkzaamheden, doch uiterlijk binnen 15 maanden na het besluit tot toekenning verklaart de cliënt schriftelijk aan het College dat de bedoelde werkzaamheden zijn voltooid. 4. De gereedmelding, bedoeld in het vorige lid, is voorzien van een verklaring van de PGB budgethouder waaruit blijkt dat bij het treffen van de maatwerkvoorziening is voldaan aan de voorwaarden waaronder het persoonsgebonden budget is toegekend. 5. De PGB budgethouder aan wie een persoonsgebonden budget is verstrekt voor het realiseren van een woningaanpassing aan de eigen woning is verplicht zorg te dragen voor een opstalverzekering die in voldoende mate de te verzekeren waarde van de woning dan wel de getroffen woningaanpassing dekt voor het risico van schade. Een afschrift van het (gewijzigde) polisblad wordt door de PGB budgethouder na gereedmelding als bedoeld in lid 3 met de verklaring overlegd.

2 Artikel 3 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen 1. Bij de verstrekking van een persoonsgebonden budget voor een hulpmiddel (rolstoel of vervoersvoorziening) kunnen, voor zover van toepassing in de individuele situatie, de volgende voorwaarden worden opgelegd: a. de PGB budgethouder dient een onderhoudscontract voor een elektrisch hulpmiddel af te sluiten met een leverancier, waarin tenminste zijn opgenomen de kosten van reparaties (inclusief onderdelen, voorrijkosten en arbeidsloon), 24-uurs-service, recht op gebruik van leenvoorziening, jaarlijks onderhoud en keuring; b. de PGB budgethouder dient bij aanschaf van een vervoersvoorziening een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Artikel 4 Hoogte PGB hulpmiddelen en woonvoorzieningen 1. a. Het persoonsgebonden budget voor hulpmiddelen en woonvoorzieningen wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de goedkoopst passende voorziening inclusief onderhoud, reparatie en verzekering zoals die door het college aan de leverancier wordt betaald bij verstrekking in natura. b. Het hulpmiddel (vervoersvoorziening, rolstoel) of de woonvoorziening wordt ingedeeld naar gebruikerscategorie. De tegenwaarde wordt per categorie bepaald aan de gemiddelde huurprijs per maand in de betreffende categorie vermenigvuldigd met een gebruikersduur van vijf jaar. c. In bijlage 1 zijn de PGB-tarieven voor hulpmiddelen en woonvoorzieningen per categorie opgenomen. De berekening van de hoogte van een persoonsgebonden budget, die niet opgenomen is in bijlage 1, wordt vastgesteld op basis van de aanschafprijs (offerte) van de goedkoopst passende voorziening. d. De hierboven genoemde PGB-bedragen gelden als uitgangspunt. Indien de belanghebbende burger aantoont dat in zijn situatie het PGB-tarief niet toereikend is om passende ondersteuning in te kopen, kan aanpassing plaatsvinden. 2. a. Het persoonsgebonden budget voor hulpmiddelen en woonvoorzieningen wordt vastgesteld na indicatiestelling en verstrekt voor een periode van vijf jaar b. De PGB budgethouder is zelf verantwoordelijk om een passende voorziening aan te schaffen en gedurende een periode van vijf jaar in stand te houden c. Binnen de vastgestelde verstrekkingsduur kan de PGB budgethouder niet nogmaals in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget voor dezelfde maatwerkvoorziening of voor een dergelijke voorziening in natura d. Afwijking van het gestelde onder c is mogelijk in situaties waar de beperkingen van de PGB budgethouder dusdanig zijn veranderd dat de verstrekte voorziening niet meer passend is.

3 3. Uitbetaling van het persoonsgebonden budget hulpmiddelen en woonvoorzieningen vindt plaats na het overleggen van een (proforma) nota waaruit blijkt dat de maatwerkvoorziening is of wordt gekocht conform het gestelde resultaat in de toekenningsbeschikking. 4. Er wordt geen persoonsgebonden budget verstrekt voor de toegang tot het regiotaxivervoer regio s-hertogenbosch tegen gereduceerd tarief omdat dit collectieve vervoerssysteem anders niet in stand kan worden gehouden. Artikel 5 Hoogte PGB diensten 1. a. Het persoonsgebonden budget voor diensten is afgeleid van de tarieven waarvoor het college deze diensten heeft gecontracteerd bij verstrekking in natura. b. Voor de diensten begeleiding individueel, begeleiding groep, kortdurend verblijf en beschermd wonen, worden de maximum PGB-tarieven overgenomen zoals het zorgkantoor deze in 2014 voor de AWBZ hanteert. c. In bijlage 2 zijn de geldende maximum PGB-bedragen per categorie dienst opgenomen. 2. Er is sprake van een gedifferentieerde tariefstelling voor het persoonsgebonden budget diensten. a. Een PGB budgethouder die een inschakelt met medewerkers in loondienst met de voor de sector toepasselijke cao (veelal VVT), kan het maximum (100%) PGB-tarief ontvangen. b. Inschakeling van een zzp er, personen (niet zijnde uit iemands sociaal netwerk) die in loondienst zijn bij de budgethouder, die arbeidsvoorwaarden met lagere loonschalen hanteert, leidt agv aannemelijke minderkosten, tot een verlaging van het maximum PGB-tarief met 15%. c. Bij van iemand uit het sociaal netwerk door een PGB budgethouder geldt een korting op het PGB-tarief van 50%. Dit met een maximum van 20,- per uur en bij kortdurend verblijf maximaal 30,- per etmaal (zie overeenkomstig PGB tarief Wet langdurige zorg voor hulp van niet professionele zorgverleners). d. De genoemde kortingspercentages gelden als uitgangspunt. Indien de PGB budgethouder kan aantonen dat in zijn situatie het PGB-tarief niet toereikend is om passende ondersteuning in te kopen, kan aanpassing plaatsvinden. e. Het PGB kan vastgesteld worden op basis van een combinatie van tarieven als de diensten geleverd worden door verschillende soorten zorgverleners. 3. De PGB budgethouder komt met de aanbieder(s) een PGB zorgovereenkomst overeen (model SVB) waar ten minste afspraken in zijn opgenomen over de kwaliteit en het resultaat van de maatschappelijke ondersteuning, de van het type hulpverlener (medewerker van cao, zzp er/andere of sociaal netwerk) en de wijze van declareren. 4. Toetsing over de hoogte van de gedifferentieerde tariefstelling PGB diensten vindt vervolgens door de gemeente plaats aan de hand van de PGB zorgovereenkomst 5. De belanghebbende burger met een doorlopende indicatie in 2015 behoudt zijn huidige PGBvergoeding tot uiterlijk 1 januari 2016 tenzij de indicatie eerder afloopt 6. Verantwoording en uitbetaling van het persoonsgebonden budget diensten vindt plaats via de sociale verzekeringsbank.

4 7. De controle richt zich alleen op de besteding van het doel van het persoonsgebonden budget. Er vindt geen controle plaats of het aantal geïndiceerde uren ook overeenstemt met het aantal door de PGB budgethouder ingekochte zorguren. 8. De PGB budgethouder overlegt aan de sociale verzekeringsbank de PGB-overeenkomst die met de zorgverlener is afgesloten (modelovereenkomsten SVB) en verder toont hij via nota s aan welk budget nodig is voor de inkoop van zorgverlening, ondersteuning en overige zaken (verzekering, reiskosten, lidmaatschap Per Saldo, feestdagenuitkering) die verband houden met de diensten Wmo. Het is mogelijk nota s te overleggen van vaste maandlonen als nota s per uur of per dag(deel). 9. Een gedeelte van het toegekende PGB, 1,5% met een minimum van 250,- en maximum van 1250,- per jaar, wordt niet voorafgaand aan besteding door de sociale verzekeringsbank gecontroleerd. Dit gedeelte wordt het vrij besteedbare bedrag genoemd. Dat bedrag is bedoeld voor (kleine) uitgaven en administratieve kosten die te maken hebben met het PGB. Ook de kosten voor arbeidsbemiddeling van een bemiddelingspartij (met een Per Saldo Keurmerk), vallen hieronder. De PGB budgethouder kan het vrij besteedbare bedrag in één keer of verspreid over meerdere momenten declareren. De sociale verzekeringsbank laat aan de PGB budgethouder weten wanneer dit mogelijk is en hoe de budgethouder dit kan doen. 10. Indien uit de gegevens van de sociale verzekeringsbank blijkt dat binnen een half jaar geen besteding heeft plaatsgevonden, vindt in overleg met de belanghebbende burger beeindiging of omzetting naar hulp in natura plaats 11. De gemeente controleert het gebruik van het persoonsgebonden budget per kalenderjaar. Bij onderbesteding > 25% volgt een overleg met de PGB budgethouder naar de oorzaak van de onderbesteding. Artikel 6 Eigen bijdrage voor maatwerkvoorziening of PGB 1. De bedragen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor de berekening van de eigen bijdrage zijn gelijk aan die genoemd in artikel 3.8, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo Op grond van het vastgestelde minimabeleid wordt aan personen met een verzamelinkomen tot 110% van het sociaal minimum, wel een eigen bijdrage (fictief) opgelegd door het Centraal Administratie Kantoor doch deze wordt in opdracht van de gemeente niet geïnd. 3. Voor de maximale eigen bijdrage kostprijs hulpmiddelen, woonvoorzieningen en hulp bij het huishouden gelden de bedragen als genoemd in bijlage 1 en bijlage 2. Voor de maximale eigen bijdrage van de diensten begeleiding individueel, begeleiding groep, kortdurend verblijf en beschermd wonen geldt een maximale kostprijs van 14,- per uur of 14,- per dagdeel (begeleiding groep).

5 Artikel 7 Bijdrage voor algemene voorzieningen 1. Voor de volgende algemene voorzieningen is de belanghebbende burger een bijdrage in de kosten verschuldigd: a. Collectief vervoer (regiotaxi vervoer s-hertogenbosch). Belanghebbende betaalt voor een rit een opstaptarief van 0,65 en 0,65 voor iedere OV-zone waar hij doorheen reist. Een medisch begeleider (indicatie wordt door de gemeente verstrekt) reist gratis mee. Een sociaal begeleider betaalt hetzelfde tarief als van toepassing is voor de belanghebbende. De betaling van de belanghebbende wordt door de vervoerder in ontvangst genomen, in naam en voor rekening van de gemeente. Een rit kan maximaal 5 zones zijn. De collectieve vervoersvoorziening maakt maatschappelijke participatie door middel van lokale verplaatsingen mogelijk tot een bandbreedte van 800 zones (2000 kilometer) op jaarbasis. b. Hulp bij het huishouden. Een belanghebbende burger of mantelzorger die na toegangverlening door de gemeente lid wordt van de zorg coöperatie hulp bij het huishouden betaalt respectievelijk 12,50 danwel 10,50 per uur aan de zorgcoöperatie hulp bij het huishouden. De criteria om in aanmerking te komen voor een huishoudelijke hulp toelage zijn opgenomen in de beleidsregels Wmo gemeente s-hertogenbosch c. Maatschappelijke opvang. Betaling vindt plaats aan de maatschappelijke opvang organisatie. In de Verordening bijdrage in de kosten Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang gemeente s-hertogenbosch wordt de hoogte van de bijdrage in de kosten bepaald. Vastgesteld wordt dat een belanghebbende in elk geval een bedrag ter hoogte van het zaken kleedgeld overhoudt. Artikel 8 Waardering voor mantelzorgers 1. De waardering voor mantelzorgers vindt plaats door: a. een individuele blijk van waardering in de vorm van een waardebon van 50,00, en b. een collectieve blijk van waardering aan mantelzorgers tijdens de jaarlijkse nationale Dag van de Mantelzorg. 2. De criteria om in aanmerking te komen voor de individuele blijk van waardering zijn opgenomen in de beleidsregels Wmo gemeente s-hertogenbosch Artikel 9 Tegemoetkoming voor kosten rolstoeltaxi, gebruik eigen auto, gebruik bruikleenauto, verhuis-en herinrichtingskosten, bezoekbaar maken van de woning en sportrolstoel De maximale tegemoetkoming voor: a. Rolstoeltaxi bedraagt 300,- per jaar b. Autokostenvergoeding bedraagt 600,- per jaar c. Gebruik bruikleenauto bedraagt 350,- per jaar d. Verhuis-en herinrichtingskosten bedraagt eenmalig 2500,- e. Bezoekbaar maken van de woning bedraagt 100% van de kosten met een maximum van 2300,- f. Sportrolstoel bedraagt 2800,- per 5 jaar Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel 1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Dit besluit wordt aangehaald als Financieel Besluit Wmo gemeente s-hertogenbosch Met de inwerkingtreding van dit besluit wordt het Gewijzigde Financieel Besluit individuele verstrekkingen Wmo gemeente s-hertogenbosch 2014 ingetrokken.

6 Bijlage 1 PGB Tarieven voor hulpmiddelen en woonvoorzieningen in 2015 Categorie Gemiddelde huurprijs categorie per maand inclusief reparatie/onderhoud en WA-verzekering huurprijs over 5 jaar PGB HANDBEWOGEN ROLSTOELEN Rolstoel incidenteel/kortdurend gebruik 16,- 960,- 960,- Rolstoel (semi) pemanent gebruik 63,- 3780, ,- Hoepelrolstoel actief gebruik 43, , ,- Vastframe hoepelrolstoel actief gebruik 82, , ,- Rolstoel met vast frame 35, , ,- Rolstoel permanent gebruik 61, , ,- ELEKTRISCHE ROLSTOELEN Elektrische rolstoel voor gebruik binnenshuis en buitenhuis inclusief contour zitting, contour rugleuning, hoofdsteun, comfort beensteunen, werkblad en elektrische kantelverstelling. 169, , ,- Electrische kinderrolstoel inclusief spaakbeschermers, beensteunen en gordel. 140, , Individuele aanpassingen Op basis van nacalculatie VERVOERSVOORZIENING Scootmobiel max 12 km per uur 63, , ,-

7 Categorie Gemiddelde huurprijs categorie per maand inclusief reparatie/onderhoud en WA-verzekering huurprijs over 5 jaar PGB Scootmobiel extra geveerd (op medische indicatie) 118, Handbike 50, , Driewielfiets voor volwassenen 46, , ,- Driewielfiets voor kinderen 38, , ,- WOONVOORZIENINGEN Traplift 53,- 3200, Tillift 73, , ,- Badlift elektrisch 24, , ,- Douche-/toiletstoel 6,- 360,- 360,-

8 Bijlage 2 Bruto PGB tarieven Wmo diensten in 2015 Onderstaande tabel geeft de maximale bruto PGB bedragen aan die de gemeente s-hertogenbosch voor Wmo-diensten in 2015 verstrekt. De tabel is afgeleid van de bruto PGB bedragen die het College voor Zorgverzekeringen in 2014 voor PGB-budgethouders hanteert. Hiermee tracht de gemeente s- Hertogenbosch rust en continuering van huidige PGB-ondersteuning te bieden in Desalniettemin zullen PGB-houders in 2015 toch belangrijke wijzigingen ervaren. Invoering van het landelijk verplicht gestelde trekkingsrecht, budgethouders worden hierover per brief door de sociale verzekeringsbank geïnformeerd, zorgt voor minder flexibiliteit en meer verantwoordingsverplichtingen. Verder wordt een bruto PGB door de gemeente uitgekeerd en kan de PGB budgethouder de te betalen eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor niet meer met zijn persoonsgebonden budget verrekenen. Voor nieuwe aanvragen of herindicaties PGB geldt een gedifferentieerde PGB-tariefstelling. Dat wil zeggen: a. Een PGB budgethouder die een inschakelt met medewerkers in loondienst met de voor de sector toepasselijke cao (veelal VVT), kan het maximum (100%) PGB-tarief ontvangen. b. Inschakeling van een zzp er of die een lagere cao hanteert, leidt tot een verlaging van het maximum PGB-tarief met 15%. c. Bij van iemand uit het sociaal netwerk door een PGB budgethouder geldt een korting op het PGB-tarief van 50%. Dit met een maximum van 20,- per uur en bij kortdurend verblijf maximaal 30,- per etmaal. d. De genoemde kortingspercentages gelden als uitgangspunt. Indien de PGB budgethouder kan aantonen dat in zijn situatie het PGB-tarief niet toereikend is om passende ondersteuning in te kopen, kan aanpassing plaatsvinden. Persoonlijke verzorging Persoonlijke verzorging valt voor het grootste deel onder de Zorgverzekeringswet. Het valt onder de Wmo als het samenhangt met begeleiding. In de praktijk is de persoonlijke verzorging dan een onderdeel van de begeleiding. Er zijn echter een aantal uitzonderingen waarvoor persoonlijke verzorging onder het overgangsregime vallen: mensen met een verstandelijke handicap (VG), zintuiglijke handicap (ZG) of met een psychiatrische aandoening/beperking (PSY) met een AWBZ-indicatie voor alleen persoonlijke verzorging (en geen begeleiding). In de praktijk komt dit waarschijnlijk nauwelijks voor. Zodra deze doelgroepen verpleging en/of verzorging nodig hebben in verband met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, zal de verpleging en verzorging vallen onder de Zorgverzekeringswet, de aanspraak wijkverpleging. Klasse Uren per week Maximum Pgb per jaar bij Maximum Pgb per week Korting 15% bij andere of zzp er Max per week Korting 50% met een maximum van 20,- per uur bij sociaal netwerk Max per week 1 0-1,9 uur 1.409,00 27,02 22,97 13, ,9 uur 4.226,00 81,05 68,89 40,52

9 3 4-6,9 uur 7.748,00 148,59 126,30 74, ,9 uur ,00 229,66 195,21 114, ,9 uur ,00 310,70 264,10 155, ,9 uur ,00 391,77 333,00 195, ,9 uur ,00 486,32 413,37 243, ,9 uur ,00 607,91 516,72 303,95 Begeleiding Klasse Uren per week per jaar bij per week Korting 15% bij andere of zzp er Max PGB per week Korting 50% met een maximum van 20,- per uur bij sociaal netwerk Max PGB per week 1 0-1,9 uur ,84 30,47 17, ,9 uur ,55 91,42 53, ,9 uur ,19 167,61 98, ,9 uur ,76 259,05 152, ,9 uur ,31 350,46 206, ,9 uur ,86 441,88 259, ,9 uur ,36 548,56 322, ,9 uur ,69 685,68 403,34 B. Dagbesteding Klasse Dagdelen per week per jaar bij per week Korting 15% bij andere of zzp er Korting 50% met een maximum van 20,- per dagdeel bij sociaal netwerk ,30 37,66 20, ,64 75,34 40, ,94 113,00 60, ,28 150,69 80, ,60 188,36 100, ,90 226,02 120, ,24 263,71 140, ,55 301,36 160, ,87 339,04 180,00

10 Toeslag vervoer 5,33 per verblijfdag Als uw aantal geïndiceerde uren en/of dagdelen hoger is dan hier staat, dan wordt het tarief van de hoogste klasse verhoogd met uurtarief of dagdeeltarief op jaarbasis maal aantal extra uren of dagdelen. C. Hulp bij het huishouden per uur bij Korting 15% bij andere of zzp er Korting 50% met een maximum van 20,- per uur bij sociaal netwerk 19,- 16,00 10,00 D. Kortdurend Verblijf per etmaal bij (maximaal 3 etmalen per week) Korting 15% bij andere of zzp er (maximaal 3 etmalen per week) 30,- per etmaal bij sociaal netwerk (maximaal 3 etmalen per week) 101,- 85,85 30,00 E. Beschermd wonen/specialistisch verblijf Indien van toepassing, specialistisch maatwerktarief op basis van AWBZ PGB tarieven ZZP 2014

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN BUDGET... 4 Artikel 2.1 Verstrekking op verzoek... 4 Artikel 2.2 Geen persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Grootegast. Nr. 68831 28 juli 2015 Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2014 4 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 De raad van de gemeente Arnhem; gelezen het voorstel van het college van @ 2014, nummer@; 1 gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4,

Nadere informatie

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning;

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 26 Uitgifte: 26 april 2012 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 april

Nadere informatie

- dat het noodzakelijk is gebleken de manier van indiceren bij het aanvullend openbaar vervoer te wijzigen;

- dat het noodzakelijk is gebleken de manier van indiceren bij het aanvullend openbaar vervoer te wijzigen; Burgemeester en wethouders van Purmerend, Overwegende - dat het noodzakelijk is gebleken de manier van indiceren bij het aanvullend openbaar vervoer te wijzigen; - dat introductie van de alfacheque leidt

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groesbeek 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Afkortingenlijst 4 Begrippenlijst 5 Inleiding 7 Wmo 2015 7 Richtinggevende kaders 7 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht Burgemeester en wethouders van Bergambacht; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 3 van de Verordening individuele voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 De raad van de gemeente Groningen gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015 Naam opsteller R. Broeren Datum vaststelling 6 november 2014 Afdeling Dienstverlening Vastgesteld door Gemeenteraad Team Sociaal en Welzijn Eventueel

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2. Afbakening Wmo 2015 met andere wetten... 4 2.1 Afbakening Wmo 2015 met de Wet langdurige

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals 2010 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar niet tot in detail. Voor verpleging en verzorging is het onder

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011.

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011. Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011. Inleiding Naast een Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2011 (Verordening Wmo 2011) is er het Besluit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp...

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Wat wordt van burgers verwacht... 6 Zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving... 6 Verantwoordelijk tot indicatie

Nadere informatie

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 7 1.1 Afbakening... 7 1.2 In overwegende mate op het individu gericht... 7 1.3 Langdurig noodzakelijk...

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING. Gemeente Hof van Twente 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING. Gemeente Hof van Twente 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Hof van Twente 2014 Goor, januari 2014 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK 2 HULP BIJ HET HUISHOUDEN

Nadere informatie

Handen uit de mouwen

Handen uit de mouwen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Handen uit de mouwen beleidsnota huishoudelijke verzorging in Gemeente Leiderdorp Concretisering verkenning Q-Consult en Radar Regionale sub-werkgroep beleidsnota huishoudelijke

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning Financieel Besluit Wmo Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning December 2006 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Beperkingen 3 Hoofdstuk 2 Hulp bij het

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 op te nemen in Handboek Wmo Schulinck Vastgesteld door Drechtstedenbestuur op 20 december 2012 en van toepassing vanaf 1 januari 2013 Voorwoord

Nadere informatie

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Pagina 1 van 37 Pagina 2 van 37 Inhoudsopgave Pagina INLEIDING 5 HOOFDSTUK 1. COMPENSATIEBEGINSEL EN VERSTREKKINGEN 1.1. Compensatiebeginsel 7 1.2.

Nadere informatie