Notitie Persoonsgebonden Budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie Persoonsgebonden Budget"

Transcriptie

1 Notitie Persoonsgebonden Budget Walcheren Oktober 2013

2 1 Inleiding In Zeeland functioneert vanaf 2012, onder de paraplu van het College Zorg en Welzijn (CZW), het provinciaal transitieteam (PTT). In deze ambtelijke werkgroep werken de drie Zeeuwse regio s samen bij de voorbereidingen van de transitie en transformatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Eén van de vraagstukken voor gemeenten is het wel of niet handhaven van het persoonsgebonden budget (PGB) als alternatief voor zorg in natura voor deze nieuwe taken. De provinciale samenwerking heeft geleid tot een gezamenlijke notitie (bijlage 3), waarin overwegingen voor lokaal PGB-beleid worden gegeven. Deze notitie is gemaakt door het CZW-bureau op verzoek van de regio Walcheren. In de afgelopen tijd is duidelijk geworden dat met name bij PGBhouders veel onrust is over de toekomst. Dat bleek ook bij de reacties op Denk mee over zorg : de meeste reacties gingen over PGB s. We moeten dan ook nu al uitspraken doen over onze plannen met het PGB. Het CZW heeft de concept-notitie eind vorig jaar besproken met vijf Zeeuwse PGBambassadeurs van Per Saldo, een vertegenwoordiger van Per Saldo en een aantal beleidsmedewerkers van Zeeuwse gemeenten. De suggesties en de opmerkingen, die tijdens dit overleg zijn gedaan, zijn in de definitieve notitie van CZW verwerkt. De notitie van het CZW is door ons gebruikt om te onderbouwen waarom en op welke manier wij gebruik willen maken van het instrument PGB. Ter voorbereiding op het schrijven van deze notitie is ook gesproken met de 3 Walcherse Wmo-raden en is het onderwerp aan de orde gekomen tijdens een werkplaats 1. Deze notitie die nu voor u ligt gaat in op de notitie van het CZW. Daarnaast worden het advies van de Wmo-raden en de kamerbrief langdurige zorg gebruikt om tot een voorstel over de Walcherse kaders van beleid voor PGB s te komen. 2 Notitie CZW (bijlage 3) De notitie is zeer informatief. Het beeld dat er uit ontstaat is dat het huidige PGB in de AWBZ aan het eigen succes ten onder is gegaan: er was sprake van een aanzuigende werking. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat 43% van de huidige PGB-cliënten zich nooit voor een naturavoorziening zou hebben gemeld. Dit heeft dan ook geleid tot een stop op PGB s: vanaf juni 2011 komen alleen nog mensen met een indicatie zorg met verblijf (zorgzwaartepakket) in aanmerking voor een PGB. Bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in 2007 kwam voor gemeenten ook de verplichting mee om de optie PGB aan te bieden. Hier heeft het echter niet geleid tot grootschalig kiezen voor het PGB, althans niet bij de traditionele voorzieningen die voorheen via de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) werden verstrekt (zoals rolstoel, scootmobiel, woningaanpassing). PGB-ers vinden we in de Wmo vooral in de voormalige AWBZ-voorziening huishoudelijke hulp. Maar ook in de Wmo groeit het aantal PGB-houders harder dan het aantal naturacliënten. 1 De werkplaats dagbesteding en begeleiding was een bijeenkomst waarbij de Walcherse gemeenten en (grote en kleine) zorgaanbieders met elkaar in gesprek zijn gegaan over toekomstbeelden en mogelijkheden rondom contractering, samenwerking en partnerschap, privacy en delen van gegevens. 2

3 In de notitie worden de voor- en nadelen van het PGB opgesomd (pagina 17 en 18). Bij de nadelen ligt het accent vooral op financieel nadeel voor de overheid, zoals betalen van het netwerk (dat dit voorheen gratis deed) en de toename van de zorgconsumptie (door zoveel mogelijk te claimen door aansporing door intermediairs). Bij de voordelen ligt het accent vooral op de cliënt: die heeft keuzevrijheid en kan maatwerk krijgen voor zijn eigen specifieke situatie. De notitie noemt een aantal overwegingen (pagina 19, 20 en 21) die leiden tot een conclusie/aanbeveling, namelijk dat het PGB behouden moet worden. Bij deze overwegingen en conclusies moet de volgende kanttekening worden gemaakt: hoewel de titel niet voor niets aangeeft dat het om overwegingen gaat, is het afrondende hoofdstuk Conclusie en aanbeveling voor ons te mager. De hierin opgenomen stelling behoud het huidig PGB beleid onderschrijven we niet. Het gaat om handhaving van het instrument PGB en niet om handhaving van het huidige beleid. 3 Advies van de Wmo-raden (bijlage 1) De notitie van het CZW is besproken met de Wmo-adviesraden van de 3 gemeenten. Zij onderschrijven de notitie. Hun opmerkingen zijn opgenomen in bijlage 1. Samengevat kwamen zij tot de volgende belangrijke aandachtspunten/opmerkingen: Sluit gebruik van bemiddelingsbureaus uit; Wel (beter dan nu) controleren, maar niet bureaucratisch maken; Voorkom het betalen van het eigen netwerk c.q. de mantelzorgers, tenzij het in dat geval de juiste oplossing is. 4 Kamerbrief langdurige zorg 2 In een aantal passages, die terug te vinden zijn in de kamerbrief hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg, zijn een aantal visies en uitgangspunten te vinden die van belang zijn voor deze notitie over PGB. Overigens wordt de kamerbrief nog uitgewerkt in overleg met de VNG. Er kunnen dus nog wijzigingen plaatsvinden. 4.1 Decentralisatie naar gemeenten en herinrichting van de Wmo Voordat onze inwoners een beroep doen op de publieke financiering van de gemeente, dient er gekeken te worden naar oplossingen in de eigen sociale omgeving. Vervolgens wordt er binnen de Wmo gekeken naar collectieve voorzieningen. Tenslotte komen de individuele voorzieningen aan bod. Bij individuele voorzieningen is zeggenschap en keuzevrijheid een groot goed, daarom is in die gevallen, onder stringente voorwaarden, een PGB mogelijk. Hiernaast wordt door het kabinet bezien of gemeenten zelf mogen besluiten of en onder welke voorwaarden een PGB verstrekt kan worden bij mantelzorg. 4.2 Zeggenschap bij de cliënt Voor mensen die lange tijd afhankelijk zijn van ondersteuning en zorg is zeggenschap van groot belang. Elementen van zeggenschap zijn: 2 De brief is te vinden op: 3

4 Keuzevrijheid voor een aanbieder; Zorgplan waarin eisen van levering in beschreven zijn; intensiteit en tijden bijvoorbeeld; Continuïteit van zorg en zorgverleners; Zeggenschap over de financiële tegemoetkoming aan zorgverlener(werkgeversrol). Uitwerking van zeggenschap kan zowel via een persoonsvolgend budget (PVB) 3 of persoonsgebonden budget 4 geregeld worden. Het PGB zorgt ervoor dat cliënten met voldoende eigen regie, zeggenschap krijgen over de ondersteuning en zorg. Dit komt ten goede aan de kwaliteit en leidt tot innovaties in de zorg. Het PGB gaat geregeld worden in een nieuwe kern-awbz en de Wmo (bij een individuele voorziening). De gemeenten op Walcheren krijgen als taak de PGB-systematiek te organiseren met betrekking tot de Wmo. Vanwege de ervaringen met de PGB-regeling worden er vanuit het Rijk strenge voorwaarden gesteld aan het verstrekken van een PGB: De budgethouder dient daadwerkelijk in staat te zijn de regie te kunnen voeren over de ondersteuning en zorg; De kwaliteit van de zorg dient goed te zijn (wel oog houden voor eisen die de budgethouder stelt); De zorg moet goedkoper zijn dan via zorg in natura; Oriëntatie op gemeentelijke ingekochte voorzieningen; De PGB s dienen bruto 5 toegewezen te worden; De regeling dient fraudebestendig te zijn. Dit kan door onder andere het trekkingsrecht 6 in te voeren. Trekkingsrecht is vergelijkbaar met persoonsvolgend budget. Wij stellen voor om die term te blijven gebruiken. In de concept-tekst van de nieuwe Wmo staat dat ter voorkoming van misstanden niet meer een geldbedrag aan de klant wordt verstrekt, maar dat de gemeente een budget beschikbaar stelt, waaruit de Sociale Verzekeringsbank (SVB) namens het college betalingen kan doen aan degene die de aanvrager heeft ingeschakeld voor zijn ondersteuning (na een toets door het college of aan de gestelde voorwaarden is voldaan). 3 Bij het persoonsvolgend budget wordt een bedrag gekoppeld aan een cliënt. Deze cliënt kan dan zorg inkopen bij een zorgaanbieder. De zorgaanbieder wordt dan via een derde (op dit moment het zorgkantoor) betaald. De cliënt krijgt in tegenstelling tot een PGB het geld niet in handen. 4 Bij een persoonsgebonden budget krijgt een budgethouder een geldbedrag in handen wat de budgethouder uit dient te geven aan hulp. De budgethouder is zelf opdrachtgever of werkgever van zijn hulpverleners. Hij krijgt zijn PGB op zijn rekening gestort en organiseert zijn eigen zorg (huurt zijn hulpverleners in, sluit contracten met ze af, betaalt ze en legt verantwoording af over de besteding). 5 Bij een bruto PGB zullen PGB-houders het PGB bruto ontvangen en wordt de eigen bijdrage van de budgethouder achteraf in perioden geëind door het CAK. Bij een netto PGB wordt de eigen bijdrage afgetrokken van het bruto budget en krijgt de budgethouder een lager PGB. 6 Bij het trekkingsrecht krijgen cliënten het PGB niet meer op hun eigen rekening gestort. De SVB gaat de budgetten beheren. De cliënt geeft deze organisatie de opdracht om betalingen te doen aan zijn zorgverleners, vanuit een omgeving die lijkt op internetbankieren. Trekkingsrecht is vergelijkbaar met persoonsvolgend budget. Wij stellen voor om die term te blijven gebruiken. 4

5 5 Gegevens huidige PGB (AWBZ) In 2011 waren er op Walcheren in totaal 931 PGB s voor volwassenen. Deze waren als volgt over de gemeenten in functies verdeeld. Middelburg Veere Vlissingen Totaal PGB 2011 totaal waarvan Begeleiding Persoonlijke verzorging Tijdelijk verblijf Restant In het PGB-bestand zitten dubbelingen. Een cliëntnummer kan meer dan één keer voorkomen. Het gaat dan vooral om mensen die een PGB hebben voor zowel Persoonlijke verzorging als Begeleiding. De verdeling van unieke cliënten volwassenen is als volgt: Middelburg Veere Vlissingen Totaal PGB 2011 totaal Daarnaast waren er in 2011 PGB s voor jeugd (tot 18 jaar). Hiervan waren er in totaal 855 op Walcheren. Deze waren als volgt over de functies verdeeld. Middelburg Veere Vlissingen Totaal PGB 2011 totaal waarvan Begeleiding Persoonlijke verzorging Tijdelijk verblijf Restant De verdeling van unieke cliënten jeugd is als volgt Middelburg Veere Vlissingen Totaal PGB 2011 totaal Bij jeugd neemt de behoefte niet af met het stijgen van de leeftijd. Er zijn meer jongeren van 12 tot 17 dan van 0 tot 11 jaar die een PGB hebben. Ook als we alleen naar de functie Begeleiding kijken. Bij ongewijzigd beleid zal de vraag naar PGB s dan ook blijven groeien. 7 Varieert van GGZ 1-5, VG 1-8, LG 3-7 en VV Varieert van GGZ 1-5, VG 1-8, LG 3-7 en VV 3-9 5

6 6 Beleid 6.1 Vooraf Wij onderscheiden op dit moment drie groepen PGB-houders 9 : Mensen die zorg nodig hebben en bewust kiezen voor het PGB als middel om zo eigen regie te behouden; Mensen die zorg nodig hebben en moeten kiezen voor het PGB omdat er geen passende zorg in natura beschikbaar is; Mensen die zorg nodig hebben en dit via een PGB verkrijgen, maar waar het PGB te veel administratieve last geeft. De Rijksoverheid heeft in de Kamerbrief langdurige zorg aangegeven voorwaarden aan een PGB te gaan stellen (zie pagina 4): Aan deze voorwaarden dienen onze PGB s minimaal te voldoen. Het is nu nog onduidelijk of gemeenten zelf mogen besluiten of en onder welke voorwaarden een PGB verstrekt kan worden bij mantelzorg. Uit de voorwaarden die de Rijksoverheid gaat stellen, kunnen we afleiden dat het PGB vooral bedoeld is voor de eerste groep. De tweede en derde groep willen helemaal geen PGB, maar de zorg in natura is (nog niet) afgestemd op hun behoeften. Dat betekent dat we er voor moeten zorgen dat dit gaat veranderen. Kleine zorgaanbieders zijn flexibeler en kunnen daardoor makkelijker inspringen op specifieke wensen. Grote zorgaanbieders zijn deze slag ook aan het maken. Onze inkoopvoorwaarden moeten afgestemd worden op zo veel mogelijk leveren in natura. Dit wordt uitgewerkt in de pentekening. Dit is het vervolg van de houtskoolschets en gaat over de toegang van de zorg. De pentekening wordt als kadernota aan de raad van februari 2014 voorgelegd. 6.2 Voorgestelde kaders Op basis van de notitie van de CZW, het advies van de afzonderlijke Wmo-raden en de Kamerbrief langdurige zorg stellen wij de volgende kaders voor: Aanzuigende werking voorkomen. Dit is al geregeld met de voorwaarden van het rijk. Betalen van het eigen netwerk als het tot een betere en effectievere ondersteuning leidt. Het betalen van het eigen netwerk is een lastig dilemma. Wij vinden dat zorg die (voorheen) gratis werd verstrekt door de omgeving niet vergoed moet gaan worden. Dit staat ook haaks op het idee van eigen kracht: je doet het zelf, of je zoekt hulp in je omgeving, daarna kijk je naar collectieve voorzieningen en pas daarna komen individuele voorzieningen in beeld. Het is dan ook onlogisch om het eigen netwerk te gaan betalen. Aan de andere kant: er kan (veel) professionele zorg vermeden worden doordat de mantelzorger (een deel van) de zorg op zich neemt. Bovendien geeft betaling een wat meer zakelijke verhouding en kan de zorgvrager zijn verzorger makkelijker aanspreken op kwaliteit. 9 Dit werd bevestigd in de reacties op Denk mee over zorg en tijdens de werkplaats. 6

7 Wij denken dat de oplossing voor dit dilemma is te vinden in het daadwerkelijk in dienst nemen van de mantelzorger door de zorgvrager: als een mantelzorger immers minder of niet meer kan werken vanwege de mantelzorg ligt betaling wel voor de hand, met inachtneming van de regelgeving rondom gebruikelijk zorg. Overigens wordt dit ook in de concept-wettekst van de nieuwe Wmo genoemd: de gemeente kan om redenen van doelmatigheid bepalen welke mogelijkheden geboden worden om nietprofessionals financieel voor hun diensten te belonen. De regering acht het wenselijk dat dit beperkt blijft tot die gevallen waarin dit aantoonbaar tot betere en effectievere ondersteuning leidt (bijvoorbeeld 24/7 beschikbaarheid van ondersteuning op afroep ). De gemeente kan differentiatie aanbrengen voor professionele en niet professionele ondersteuning. Kortom: we gaan het netwerk alleen (laten) betalen als het tot een betere en effectievere ondersteuning leidt. Hieronder kan ook worden verstaan mantelzorgers die professionele zorg mogen verlenen. In de verordening die moet worden vastgesteld in het kader van de nieuwe Wmo 2015, moeten criteria worden opgenomen onder welke voorwaarden de persoon aan wie een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, de mogelijkheid heeft om diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen te betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk. Sluit gebruik van bemiddelingsbureaus uit. Wij stellen voor om deze voorwaarde op te nemen. Hij komt ook logisch voort uit de voorwaarden van de Rijksoverheid: een budgethouder moet immers in staat zijn om zelf de regie te voeren. Een bemiddelingsbureau is daarmee overbodig. Beter controleren (maar niet bureaucratisch maken). Wij stellen voor om de zorgvragers te verplichten om een zorgplan te hebben. Hiermee wordt duidelijk waar de zorg/ondersteuning voor gebruikt gaat worden. Hiermee is meer controle op de uitgaven mogelijk. Gebruiken van contra-indicaties Ook nu verstrekken we geen PGB als op grond van aanwijzingen die tijdens het onderzoek duidelijk zijn geworden het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een PGB. Hier kan sprake van zijn als de aanvrager: Wilsonbekwaam is; Geen inzicht heeft in zijn functionele beperkingen; Niet over voldoende organisatie- en regelvermogen en verantwoordelijkheidsbesef beschikt; Niet over voldoende inzicht beschikt door dementie, een verstandelijke handicap, of ernstige psychische problemen; Schuldenproblematiek heeft; Eerder onjuist gebruik heeft gemaakt van een PGB. Het PGB zo veel mogelijk verstrekken in de vorm van een PVB. Het persoonsvolgend budget kan gezien worden als een middenweg tussen een PGB en ondersteuning in natura. Het persoonsvolgend budget is een geldbedrag dat is toegekend aan een cliënt, maar het bedrag wordt niet aan de cliënt uitgekeerd. We geven opdracht aan een interne of externe partij om het PGB te beheren voor onze budgethouders. De cliënt kan kiezen bij welke zorgaanbieder hij zijn budget besteed en kan in principe met meerdere aanbieders in onderhandeling gaan. Hiermee voorkomen we fraude. 7

8 NB: Zoals al aangegeven op pagina 4: in de concept-tekst van de nieuwe Wmo staat dat niet meer een geldbedrag aan de klant wordt verstrekt, maar dat de gemeente een budget beschikbaar stelt, waaruit de Sociale Verzekeringsbank namens het college betalingen kan doen aan degene die de aanvrager heeft ingeschakeld voor zijn ondersteuning. Hiermee wordt dit een voorwaarde. Wij stellen voor om dit zelf te regelen als het alsnog uit de wettekst verdwijnt. Ondersteuning op- en afschalen naar gelang de situatie Ondersteuning moet niet geprotocolleerd worden op frequentie en aantal uren, maar op- en afgeschaald worden naar gelang de situatie. Voorgesteld wordt om dit uitgangspunt uit de houtskoolschets van het Klantproces over te nemen. Via inkoop bewerkstelligen dat zorg wel in natura beschikbaar is. In 6.1 is al aangegeven dat er PGB-houders zijn die voor een PGB kiezen, omdat er geen passende zorg in natura beschikbaar is. Dit gebeurt bijvoorbeeld als iemand een specifieke vorm van dagbesteding wil hebben en deze alleen via een PGB kan worden ingekocht. Deze constructie willen wij uit het systeem halen. We denken hierbij aan inkoop als collectieve voorziening met betaling via het PVB. 6.3 Afsluitend Hoewel er nog veel onduidelijk is op dit gebied (de nieuwe Wmo is nog niet vastgesteld en de kamerbrief wordt nog verder uitgewerkt) is het toch tijd om al een aantal uitspraken te doen over hoe wij aankijken tegen het PGB. Dit zal een hoop onrust wegnemen bij de huidige PGB-houders. 8

9 Bijlage 1 Opmerkingen Walcherse Wmo-raden Vlissingen (31/5/13) Stuk CZW is goed. De 10-uursregeling niet gebruiken voor gemeenten. Het gaat om zelfregie en dan is het aantal uren niet relevant. NB: deze regeling is landelijk inmiddels geschrapt. Beheren PGB kan niet iedereen: coach nodig. Gebruik bemiddelingsbureaus verbieden. Of zorgen voor keurmerk. Opmerking: sinds 2012 is er het keurmerk van het Keurmerkinstituut. Zie --> Overigens kunnen alleen budgethouders aan wie voor of op 31 december 2011 een PGB is toegekend nog bemiddelingskosten verantwoorden aan het zorgkantoor (budget > max. 500 per jaar bemiddelingskosten, budget < max. 250 per jaar).er is in Zeeland op dit moment 1 PGB-bureau met een keurmerk; dat is Buitenkans v.o.f. uit Goes. Nu een deel van het bedrag vrij besteedbaar. Zou toch verantwoord moeten worden. Opmerking; het vrij besteedbaar bedrag is 1,5% van het budget met een minimum van 250 en een maximum van Verantwoording hiervan lijkt overbodig. Wel controleren, maar niet te bureaucratisch (te duur). Denk na over maximeren bedrag voor inzetten mantelzorgers of vrijwilligers. Belangrijk is gesprek aan begin: wat is nodig en hoe kun je daar voor zorgen? Kan leiden tot conclusie PGB of niet. PGB dus niet bij voorbaat uitsluiten of inzetten. Hangt af van de situatie. Middelburg (4/6/13) Stuk CZW is helder, met name het stuk geschiedenis. PGB houden kan alleen maar onderschreven worden, maar dan wel met betere controle op uitgaven. Je kunt denken aan bijvoorbeeld zorgplan hebben. Denk ook aan rol SVB: die zorgt nu (als mensen dat zelf willen) dat mensen geen enkele administratieve last hebben en het is gratis. Opmerking: gratis voor de zorgvrager, maar niet voor de belastingbetaler c.q. gemeente. Goede controle op gelden kan ook via goede intake, te halen doelstellingen en goede opvolging. Verder is trekkingsrecht ook een goede optie (opmerking: nu kan het bij gebruik maken van de SVB zo zijn dat er al een soort van trekkingsrecht is. De budgethouder geeft uren door aan SVB en SVB schrijft door middel van incasso geld af van rekening budgethouder. Alleen de budgethouder bepaalt hoeveel uren er uitbetaald worden en houdt daarom volledig de regie. Trekkingsrecht heeft eigenlijk geen invloed op PGB, het is meer dat de budgethouder geen geld kan pinnen (denk dan vooral aan mensen die leuke dingen doen van PGB en dan bij verantwoording geen zorg kunnen verantwoorden). Aanbesteden straks is belangrijk: eisen bepalen en vragen aan instellingen of ze dat kunnen leveren en hoe dan. Denk vooral ook aan de kleintjes: daar zit innovatie en flexibiliteit. Veere (11/6/13) Stuk CZW is gedegen. Wmo-raad is voorstander van trekkingsrecht. Dat voorkomt fraude (beter). Ook wordt genoemd: PGB op declaratiebasis. Daarmee zal iemand eerst nadenken of de uitgave echt nodig is, want het risico bestaat dat het niet vergoed wordt. Wmo-raad is geen voorstander van dienstencheques. Die kunnen onderling geruild worden en dan komt de zorg misschien juist niet op de goede plaats terecht. Bovendien ben je daarmee een soort tweederangsburger. Wmo-raad is er voorstander van om de bemiddelingsbureaus te verbieden. 9

10 De 10-uren regeling zijn ze geen voorstander van: het gaat om het juiste maatwerk en dan is het onlogisch om een ondergrens te gebruiken. NB: deze regeling is landelijk inmiddels geschrapt. Bij de contra-indicaties wordt de opmerking gemaakt dat zij niet graag degenen zouden zijn die aan iemand moet vertellen dat hij/zij de voorziening niet krijgt. Raad begrijpt de worsteling of je wel/niet toestemming moet geven om mantelzorg te kunnen betalen uit het budget. Na een discussie is het gevoel: niet toestaan, tenzij iemand echt zorg levert (bijvoorbeeld baan opzegt om te zorgen). 10

11 Bijlage 2 Gebruikte afkortingen AWBZ CZW PGB PVB PTT SCP SVB Wmo WVG Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten College voor Zorg en Welzijn Persoonsgebonden Budget Persoonsvolgend Budget Provinciaal Transitie Team Sociaal Cultureel Planbureau Sociale Verzekeringsbank Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Voorzieningen Gehandicapten 11

12 Bijlage 3 Notitie CZW Overwegingen voor lokaal PGB 10 (persoonsgebonden budget) beleid 11 In Zeeland functioneert vanaf 2012, onder de paraplu van het College Zorg en Welzijn, het provinciaal transitie team Wmo begeleiding (PTT). In deze ambtelijke werkgroep werken de drie Zeeuwse regio s samen bij de voorbereidingen van de transitie en transformatie van de AWBZ begeleiding en persoonlijke verzorging (samenstelling PTT zie bijlage 2). Een van vraagstukken voor gemeenten is het wel/ niet handhaven van het persoonsgebonden budget als alternatief voor zorg in natura voor deze nieuwe taken. In het regeerakkoord Bruggen slaan d.d. 29 oktober 2012 wordt gesteld dat gemeenten geheel verantwoordelijk worden voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging en dat gemeenten een zeer ruime beleidsvrijheid wordt gegeven met betrekking tot de concrete invulling van de nieuwe taken. Gezien deze uitspraak gaan gemeenten er daarom van uit dat de verantwoordelijkheid voor een PGB beleid primair bij het lokaal bestuur ligt. Deze notitie Overwegingen voor lokaal PGB beleid kan door gemeenten en regio s worden gebruikt om een afgewogen keuze te maken en te onderbouwen waarom en op welke manier zij gebruik willen maken van het instrument PGB. Op vijf december is de conceptnotitie Overwegingen voor PGB beleid besproken met vijf PGB ambassadeurs van Per Saldo uit Zeeland, een vertegenwoordiger van Per Saldo 12 en een aantal beleidsmedewerkers van Zeeuwse gemeenten. De suggesties en de opmerkingen die tijdens dit overleg zijn gedaan, zijn in deze notitie verwerkt. De definitieve versie van deze notitie wordt aangeboden aan de Zeeuwse gemeenten. 10 Het persoonsgebonden budget (het PGB) is een geldbedrag dat mensen krijgen om binnen bepaalde regels zorg en ondersteuning te organiseren. 11 Er is in ruim gebruik gemaakt van de Positionpaper, de Handleiding voor PGB beleid van de VNG en lokale notities Wmo van Zeeuwse gemeenten. 12 Per Saldo: de belangenorganisatie van budgethouders Per Saldo uit Utrecht. 12

13 Goes, 7 maart

14 Inhoud 1 Achtergronden van het PGB in de AWBZ Gemeenten en het PGB Vanaf Juni Mei Oktober Inventarisatie van voor en nadelen van het PGB Nadelen: Voordelen: Overwegingen Meer maatwerk Ondermijning collectieve voorzieningen Ondermijning informele zorg Rol van de bemiddelingsbureaus/ vertegenwoordiger Samenhang Wmo/ zorgkantoor en zorgverzekeraar Overige aandachtspunten/ overwegingen Alternatieve vormen van vraag gestuurde financiering Conclusie en aanbeveling Behoud het PGB Nawoord Bijlagen: Bijlage Bijlage

15 Achtergronden van het PGB in de AWBZ Het PGB werd in 1996 door staatssecretaris Erica Terpstra ingevoerd in de AWBZ en bestaat uit een geldbedrag, waarvan de besteding aan bepaalde regels gebonden is, dat mensen krijgen om zorg en ondersteuning te organiseren voor zichzelf of hun familieleden. Het PGB geniet sindsdien brede en bijna unanieme steun als hét middel om doelen als vraagsturing, deregulering en de cliënt centraal - gedachte dichterbij te brengen. Het paternalisme, waarbij de overheid bepaalt wat voor voorziening iemand nodig heeft, moest verdwijnen; de cliënt zelf is de ultieme expert van zijn probleem en van zijn oplossing. Deze gedachte oversteeg partijpolitieke grenzen. Tegenstanders van het PGB waren lange tijd nauwelijks te horen. Waren er aanvankelijk allerlei administratieve drempels, zoals het feit dat het geld werd beheerd door een overheidsdienst, gaandeweg werd het PGB steeds meer gedereguleerd. Dit had het (beoogde) effect op het gebruik ervan. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau groeit het gebruik sinds de invoering elk jaar met 18%, de laatste jaren ongeveer met 25%. De regeling (het PGB in de AWBZ is een subsidieregeling) kost inmiddels ongeveer 2,3 miljard per jaar en er maken mensen gebruik van: ouderen, gehandicapten, chronisch zieken, maar ook kinderen met bijvoorbeeld autisme of andere psychische problemen. Pas de laatste jaren begint er meer aandacht te komen voor de negatieve aspecten van het PGB. Behalve de onbeheersbare groei werden vooral allerlei vormen van onbedoeld en oneigenlijk gebruik en fraude belicht. Niet alleen in de media, maar ook in onderzoek en politiek. Het bleek dat het laagdrempelig maken van deze overheidsvoorziening in de vorm van een geldbedrag heeft geleid tot een geheel nieuwe doelgroep die niet aan de loketten zou zijn verschenen als er alleen een dienst in natura beschikbaar was. Deze aanzuigende werking werd wel al langer vermoed, maar recent heeft het SCP laten zien dat 43% van de huidige PGB-cliënten zich nooit voor een naturavoorziening zou hebben gemeld. De laagdrempeligheid van het PGB is ook aanleiding geweest voor het ontstaan van allerlei intermediairs die de burgers op hun PGB-rechten wijzen en hen de administratieve verplichtingen uit handen nemen. Het PGB is aan het eigen succes ten onder gegaan. De kosten overschrijden de begroting van VWS bijna ieder jaar. Najaar 2010 werd het PGB zelfs tot het eind van het jaar op slot gezet. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte 1 was in september 2010 al aangekondigd dat het PGB beheersbaar gemaakt zou worden. 15

16 Gemeenten en het PGB In de Wet voorzieningen gehandicapten ( ) kwam het begrip PGB niet voor en ook in de praktijk gebruikten gemeenten het begrip zelden. Wel verstrekten gemeenten bepaalde voorzieningen standaard in de vorm van een geldbedrag, meestal met de overweging dat er dermate sprake was van maatwerk, dat de cliënt het beste zelf als opdrachtgever of inkoper kon optreden. Bijvoorbeeld bij aanpassingen aan de woning of aanschaf van een sportrolstoel. Afgezien van dergelijke forfaitaire vergoedingen (sportrolstoel) was er meestal geen sprake van een ongebonden bedrag. Verantwoording van de besteding was vereist of de gemeente betaalde rechtstreeks aan de leverancier. Vanaf 2007 Bij de invoering van de Wmo in 2007 is voor gemeenten wél de verplichting meegekomen om de PGB-optie aan te bieden, waarbij de wetgever overigens heeft verzuimd om te definiëren wat een PGB precies inhoudt (qua bestedingsbinding, verantwoording, hoogte). De wet bepaalde dat als een burger recht had op een individuele voorziening, de gemeenten hem de keuze moest bieden tussen natura of PGB. Het PGB was dus een wijze van verstrekken, niet een voorziening op zich. Iets wat zowel in de AWBZ als in de Wmo nogal eens vergeten wordt. Gemeenten maakten zich rond de wetsbehandeling in 2006 en 2007 ernstig zorgen over de gevolgen van de verplichte PGB-optie voor tot dan toe collectief georganiseerde Wvg-voorzieningen, zoals het collectief vraagafhankelijk vervoer. Als een groot deel van de gebruikers voor het PGB zou kiezen, zou het economisch draagvlak voor de vervoerssystemen wegvallen. In de kamerbehandeling is toen vastgelegd dat gemeenten cliënten met een vervoersvoorziening de PGB-optie niet hoefden te bieden. De verplichte PGB-optie in de Wmo heeft niet geleid tot een grootschalig kiezen voor een PGB door gebruikers van de traditionele Wvg-voorzieningen (rolstoel, scootmobiel, woningaanpassing). De PGB-ers in de Wmo vinden we grotendeels in de voormalige AWBZ-voorziening huishoudelijke hulp. Tussen de 8 en 16% van de Wmo klanten maakt gebruik van een PGB. Het SCP geeft in haar advies over het Wmo budget huishoudelijke hulp voor 2011 aan dat er bij de Wmo HH sinds 2006 sprake is van een groei van ¾ % per jaar voor zorg in natura. Met het PGB HH erbij stijgt het groeicijfer tot 1,5% per jaar. Ook in de Wmo groeit het aantal PGB-houders dus harder dan het aantal natura-cliënten. Juni 2011 De ongewenste en explosieve kostenstijgingen van het PGB in de AWBZ leidde in juni 2011 tot een ingrijpende maatregel van de regering Rutte 1 ten aanzien van het PGB. Deze maatregel hield in dat alleen mensen met een indicatie zorg met verblijf (zorg zwaartepakket) in aanmerking kwamen voor een PGB. Later werd deze ingreep afgezwakt door de introductie van de Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg. Onder bepaalde voorwaarden kunnen burgers een beroep doen op de nieuwe vergoedingsregeling persoonlijke zorg. Mei 2012 In mei 2012 werd, als resultaat van het lenteakkoord, vervolgens de hierboven geschetste maatregel in de AWBZ vervangen door de 10-uursmaatregel. Cliënten met alléén een indicatie voor Begeleiding (en/ of Kortdurend Verblijf) voor minder dan 10 uur per week werden uitgesloten van het PGB. Deze maatregel gaat vanaf januari 2014 ook gelden voor bestaande budgethouders. 16

17 Oktober 2012 In het regeerakkoord Rutte 2 zijn de volgende teksten/ citaten te vinden over het PGB. Deze uitspraken zijn voorlopig de kaders voor gemeentelijk beleid ten aanzien van het PGB: 17

18 Het PGB in de AWBZ De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt omgevormd tot een nieuwe landelijke voorziening waarin de intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg (vanaf ZZP 5) landelijk wordt georganiseerd met een budgetgrens middels de contracteerruimte. De voorziening krijgt daarbij een centraal beleidskader, zowel zorg in natura als PGB s maken deel uit van de voorziening. In januari 2013 kondigt het Zorgkantoor aan dat de vergoedingsregeling persoonlijke zorg (VPZ) komt te vervallen en weer worden omgezet naar een regulier PGB. De volgende cliënten worden in de AWBZ uitgesloten van een PGB: - Cliënten met een indicatie alleen voor de functie begeleiding voor minder dan 10 uur; - Cliënten met een zorgbehoefte van minder dan 10 uur per week; - Cliënten met een indicatie voor ZZP VV9b, 4LVG, 5 LVG,1SGLVG, GGZ B. - Het PGB in de Wmo De gemeenten wordt een zeer ruime beleidsvrijheid gegeven met betrekking tot de concrete invulling van deze gedecentraliseerde voorzieningen. Het recht op zorg, het PGB kan bepaling en de gemeentelijke taak worden in de nieuwe wet zodanig beschreven dat dit voldoende beleidsvrijheid en ruimte voor maatwerk biedt. Voorlopig betreft het regeerakkoord de hoofdlijnen van beleid en laat op veel punten onduidelijkheden bestaan. Gezien de bovenstaande uitspraken in het Regeerakkoord kan worden aangenomen dat gemeenten gaan beschikken over de gewenste beleidsvrijheid. 18

19 Inventarisatie van voor en nadelen van het PGB Nadelen: Er is de laatste jaren meer aandacht gekomen voor de negatieve aspecten van het gebruik van het PGB in de AWBZ. Wanneer het PGB wordt ingezet om het eigen sociale netwerk te betalen voor het leveren van hulp en zorg kan dit op gespannen voet staan met het bevorderen van informele zorg zoals buren- en vriendenhulp en de hulp die familieleden als vanzelfsprekend aan elkaar geven. Als steeds meer burgers kiezen voor het PGB verdwijnt het financieel draagvlak (schaalvoordeel) voor collectieve voorzieningen. Dit kan zich voordoen bij de inkoop van hulpmiddelen. Of dit effect zal optreden hangt ook af van bestuurlijke keuzes die worden gemaakt. Het PGB heeft in de AWBZ geleid tot toename van de zorgconsumptie. Hierdoor is in de AWBZ een diagnose- en indicatiecircuit ontstaan, om in aanmerking te kunnen komen voor een PGB. Ook vinden indicatieprocedures plaats om in aanmerking te kunnen komen voor het mantelzorgcompliment (SVB). Commerciële bureaus stimuleren mensen uit winstoogmerk om zoveel mogelijk hulp te claimen. Met het PGB vinden grensoverschrijdende uitbetalingen aan buren, kennissen en familie voor gangbare en gebruikelijke hulp en zorg aan elkaar. Er is geen zicht en controle op de kwaliteit en effectiviteit van de zorg en ondersteuning. De budgethouder is in principe altijd werkgever of opdrachtgever, met alle bijbehorende administratieve lasten en verantwoordelijkheden. Niet ieder budgethouder beschikt over de juiste kennis en vaardigheden om deze taken uit te voeren. Een check op deze vaardigheden is noodzakelijk. Het PGB-tarief is weliswaar lager dan de natura-kosten, maar het PGB wordt vaker volledig besteed terwijl een naturavoorziening gemiddeld maar voor 75 tot 80% wordt gebruikt. Voordelen: Het persoonsgebonden budget is voor burgers met beperkingen het geëigende instrument om regie te houden op het eigen leven. Door het PGB wordt het mogelijk de zorg zelf te organiseren zoals: - Een vast team van zorgverleners samen te stellen. De budgethouder kan zelf de zorgverleners aannemen of ontslaan. - De budgethouder maakt zelf rechtstreeks afspraken met zorgverleners. Er is geen tussenkomst van teamleiders of planners. Een budgethouder kan met zorgverleners flexibele afspraken maken. Dan gaat het ook om zorg buiten kantoortijden (bijvoorbeeld hulp bij het aan en uitkleden) en zorg op verschillende locaties. Een PGB maakt maatwerk en keuzevrijheid mogelijk. Het PGB stelt burgers in staat de zorg te regelen die het beste bij hun leefsituatie en levensfase past. Jonge mensen met ernstige beperkingen voelen zich minder thuis in een traditioneel verzorgingshuis en kunnen met een PGB deze zorg in hun eigen omgeving organiseren. Het PGB kan worden ingezet om het netwerk en mantelzorgers te ondersteunen, zodat een gezins- of leefsituatie in stand kan blijven. Het PGB kan leiden tot vernieuwing van het zorgaanbod in de hele sector. De zorgboerderijen en de woondroom 13 woningen zijn door burgers met een PGB tot stand gekomen. Met een PGB worden burgerinitiatieven mogelijk. 13 Woondroom woningen zijn woonprojecten voor mensen met autisme en normale begaafdheid. 19

20 Een PGB levert in beginsel meer zorg per euro, omdat de cliënt inkoopt zonder overhead. Afhankelijk van beleid heeft de gemeente minder uitvoeringslasten. Als er geen passende zorg in natura beschikbaar is kunnen burgers met een PGB deze zorg toch inkopen. Burgers die heel veel zorg in de vorm van een achterwacht nodig hebben, zoals bijvoorbeeld 24-uurs zorg, biedt het PGB de mogelijkheid om met een kleine vergoeding deze achterwacht in te kopen binnen het netwerk. 20

Overwegingen voor lokaal persoonsgebonden budget beleid

Overwegingen voor lokaal persoonsgebonden budget beleid Overwegingen voor lokaal persoonsgebonden budget beleid Binnen de gemeenten De Friese Meren (Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân), Littenseradiel en Súdwest-Fryslân fungeert sinds maart 2012 een

Nadere informatie

Het pgb in de Wmo, nu en straks 1

Het pgb in de Wmo, nu en straks 1 VNG-position paper Het pgb in de Wmo, nu en straks 1 1. Achtergronden van het pgb in de AWBZ Het pgb werd in 1996 door staatssecretaris Erica Terpstra ingevoerd in de AWBZ en bestaat uit een geldbedrag,

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff 18 februari 2014 Oorsprong van het pgb VS: Centrum voor independent living eigen regie Nederland: actie jaren 70 Begin jaren 90 experiment

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek 2013 regeerakkoord Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg en pgb Zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering in Nederland

Persoonsvolgende financiering in Nederland Persoonsvolgende financiering in Nederland Een eerlijke verdeling van beschikbare middelen? Martijn Koot 24 februari 2012 Inhoudsopgave Wie zijn wij wat is de VGN? Introductie AWBZ de langdurige zorg in

Nadere informatie

AWBZ. Financiering van zorg

AWBZ. Financiering van zorg AWBZ en WMO AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten - Volksverzekering - Premie opgenomen in loonheffing voor volksverzekeringen - 2012: ruim 12% afdracht via loonheffing Voor wie? - Ouderen - Mensen

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Hans van der Knijff 30 september 2015 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff november 2013 Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek Regeerakkoord/zorgakkoord/beleidsbrief 25 april/begroting 2014/herfstakkoord

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? De zorg is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd. Maar u kunt nog steeds een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb) krijgen uit

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013?

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? Hans van der Knijff programma Stand van zaken landelijke politiek Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg Zorgzwaartepakketten Overheveling begeleiding en kortdurend

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Samenvatting Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Waarover

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen Aartjan ter Haar Van: vcp@nieuwsbrief.programmavcp.nl namens Aandacht voor iedereen Verzonden: woensdag 8 mei 2013 14:17 Aan: Aartjan ter Haar Onderwerp: Aandacht voor

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers Persoonsgebonden budget in de Wmo Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers AVI-toolkit 9 12 februari 2014 1 Inhoud Persoonsgebonden budget in de Wmo... 3 1. Wat is het persoonsgebonden

Nadere informatie

PGB s vanuit een gemeentelijk perspectief

PGB s vanuit een gemeentelijk perspectief PGB s vanuit een gemeentelijk perspectief Henk Procé en Guzelien Hermans Namens Netwerk Gemeentelijke Directeuren Sociaal Domein G4/G32 In samenwerking met de VNG Algemeen Het PGB is een mooi instrument

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff Januari 2014 Waar gaan we het over hebben? Hoe en waar vraag ik pgb aan? Stand van zaken landelijke politiek Pgb in Wet langdurige zorg (Wlz)

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff 10 september 2013 Eigen Regie Eigen regie = eigen leven inrichten participeren: werken, studeren, recreëren uitdrukken wie je bent: uiterlijk,

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

Nadere regeling. persoonsgebonden budget

Nadere regeling. persoonsgebonden budget Nadere regeling persoonsgebonden budget citeertitel: nadere regeling persoonsgebonden budget 2015 vastgesteld bij besluit van 17 maart 2015 Beleidsregels persoonsgebonden budget Opdrachtgever: gemeente

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget Informatiefolder Persoonsgebonden budget Juni 2015 1 1 Vanaf 1 januari 2015 regelt de gemeente de hulp die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. De hulp kan bestaan uit diensten, hulpmiddelen,

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48 dinsdag, 30 maart 2010 10:38 Laatst aangepast donderdag, 05 februari 2015 08:48 De Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

Het pgb in de Wmo HANDVATTEN VOOR PGB-BELEID

Het pgb in de Wmo HANDVATTEN VOOR PGB-BELEID Het pgb in de Wmo HANDVATTEN VOOR PGB-BELEID Het pgb in de Wmo Handvatten voor pgb-beleid Vereniging van Nederlandse Gemeenten Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG, november 2012. Vereniging

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB). Roomweg 157 a 7523 BM Enschede www.uwbudget.nl T: 053-4316765 06-52554807 (nood) E: info@uwbudget.nl PGB-SERVICE UW BUDGET U W P A R T N E R V O O R H E T P G B Administratie- en advieskantoor voor mensen

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014

Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014 Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014 Wijziging I Artikel 5. Gesprek Deze bepaling is opgenomen om een zorgvuldige

Nadere informatie

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn.

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn. DE CONCEPT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 in het kort Onderstaand schetsen wij de contouren van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van de concept

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Bijeenkomst van de participatieraad gemeente Buren: PGB in Wmo en jeugdhulp voor (psychisch) kwetsbare mensen

Bijeenkomst van de participatieraad gemeente Buren: PGB in Wmo en jeugdhulp voor (psychisch) kwetsbare mensen Bijeenkomst van de participatieraad gemeente Buren: PGB in Wmo en jeugdhulp voor (psychisch) kwetsbare mensen Spreker van Per Saldo*: Kristine Durksz *Per saldo is een vereniging van PGB budgethouders

Nadere informatie

het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u?

het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u? Foto: www.voordejeugd.nl het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u? tweede druk februari 2015 Overheveling pgb naar gemeenten Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee

Nadere informatie

Actualiteiten en 2015

Actualiteiten en 2015 Actualiteiten en 2015 Hans van der Knijff 14 november 2014 Motieven voor het pgb Keuze zorgverlener die bij je past Werkwijze en taken in overleg vaststellen Flexibiliteit in inzet Hulp waar en wanneer

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer

Collegevoorstel. Zaaknummer Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis De Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bepalen dat u uitgangspunten voor het toekennen van Persoonsgebonden Budget (PGB) moet vaststellen.

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp Veranderingen in de zorg. Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Het kabinet wil de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 2015 ingrijpend hervormen. De taakverdeling ziet er vanaf 2015 op hoofdlijnen

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid Typ teksttyp teksttyp tekst drs. K.P. Klein Wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens 030 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de leden van de Commissie Samenleving r- RIS296071 Contactpersoon

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Zin en onzin over het. Persoons Gebonden Budget PGB

Zin en onzin over het. Persoons Gebonden Budget PGB Zin en onzin over het Persoons Gebonden Budget PGB Dit e-book is aan jou persoonlijk verstrekt en mag niet zonder schriftelijke toestemming van Familycare Support worden doorgegeven aan derden. Familycare

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren.

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren. CONCEPT CONCEPT CONCEPT Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente. Inleiding Naast een Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ De 12 gemeenten in Brabant Noordoost-oost (BNO-o) hebben samen met een groot aantal instellingen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie AWBZ.

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Aanvraag persoonsgebonden budget

Aanvraag persoonsgebonden budget Aanvraag persoonsgebonden budget Hans van der Knijff 19 april 2016 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Pgb in Jeugdwet Pgb

Nadere informatie

Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB

Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB Regeling PGB De regeling PersoonsGebonden Budget en het SVB Servicecentrum PGB Inhoud 1. Inleiding Wat is PGB? 2. Servicecentrum PGB 3. Wat doet het Servicecentrum?

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo De klant betaalt een eigen bijdrage voor de zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die deze thuis krijgt (zorg zonder verblijf),

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (aoo7).

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (aoo7). gemeente Eindhoven Raadsnummer O6. RZ8 5q.. OOZ Inboeknummer o6bstozzzz Dossiernummer 644.4SS sr oktober zoo6 Commissie notitie Betreft startnotitie over Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek A. Algemene toelichting 1.0 Omvang van de eigen bijdrage/eigen aandeel In de Verordening is bepaald dat een cliënt een eigen bijdrage betaalt bij een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom!

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom! Actualiteitencongres Awbz naar Wmo Niet stilstaan maar doorpakken Denk andersom! Samen op weg naar Wmo 2015! Agenda Samen op weg naar 2015! 1. Gemeente Almere: beleidskader & praktijkexperimenten 2. Stipter:

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting bij Besluit maatschappelijke ondersteuning Putten 2016

Artikelsgewijze toelichting bij Besluit maatschappelijke ondersteuning Putten 2016 *548423* Bijlage BBV Artikelsgewijze toelichting bij Besluit maatschappelijke ondersteuning Putten 2016 Artikel 1 Begripsbepaling In de benoemde documenten staan alle begrippen reeds uitgewerkt. Voor de

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Het college van burgemeester en wethouders van Almere, BESLUIT: Vast te stellen navolgende Nadere regels tot wijziging (tweede wijziging) van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo Artikel I: De

Nadere informatie

Alleen de hoofdzaken

Alleen de hoofdzaken Alleen de hoofdzaken Bekostiging in de care (middagprogramma) Klaas Meersma 11 januari 2011 Wat komt aan de orde? Wijziging in de WMG Wijziging in Besluit zorgaanspraken, Zorgindicatiebesluit en de beleidsregels

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget 2016

Persoonsgebonden Budget 2016 Persoonsgebonden Budget 2016 (Wmo 2015 Jeugdwet) In deze folder leest u wat een PGB is, onder welke voorwaarden u er voor in aanmerking komt en hoe deze wordt verstrekt. Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL

Nadere informatie

de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Datum Betreft voorlopige contracteerruimte 2014

de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Datum Betreft voorlopige contracteerruimte 2014 > Retouradres VWS, Postbus 20350, 2550EJ DEN HAAG de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Directie Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

16 november 2010/35607 Datum :

16 november 2010/35607 Datum : Agendapunt 16 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer 16 november 2010/35607 Datum : : 2010 Programma : Welzijn Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder mw. M. van Beukering-Huijbregts

Nadere informatie

De Wmo Nu en straks. Aandachtspunten. Hans van der Knijff 6 oktober 2012

De Wmo Nu en straks. Aandachtspunten. Hans van der Knijff 6 oktober 2012 De Wmo Nu en straks Hans van der Knijff 6 oktober 2012 Aandachtspunten Stand van zaken landelijke politiek Zorg in natura en pgb Zorgzwaartepakketten Begeleiding en kortdurend verblijf wel /niet naar gemeente

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Inleiding. Naast de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,

Nadere informatie

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad Dit is de presentatie de wordt gehouden tijdens de informatiebijeenkomsten Veranderingen in de zorg in Almere. We hebben de informatie zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Bijlage 1 bij raadsvoorstel. (RV 2012.015) Voorstel uitbreiding eigen bijdrage regeling De eigen bijdrage is wettelijk geregeld in artikel 15 van de Wmo en het hierop gebaseerde (landelijk geldende) Besluit

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening de geldende

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W. nr. 12.1154 d.d. 27-11-2012 Onderwerp Gewijzigd proces beleidsplan MO als gevolg van regeerakkoord Rutte II Besluiten:Behouden s advies van de commissie 1. Bijgaande

Nadere informatie