Notitie Persoonsgebonden Budget

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie Persoonsgebonden Budget"

Transcriptie

1 Notitie Persoonsgebonden Budget Walcheren Oktober 2013

2 1 Inleiding In Zeeland functioneert vanaf 2012, onder de paraplu van het College Zorg en Welzijn (CZW), het provinciaal transitieteam (PTT). In deze ambtelijke werkgroep werken de drie Zeeuwse regio s samen bij de voorbereidingen van de transitie en transformatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Eén van de vraagstukken voor gemeenten is het wel of niet handhaven van het persoonsgebonden budget (PGB) als alternatief voor zorg in natura voor deze nieuwe taken. De provinciale samenwerking heeft geleid tot een gezamenlijke notitie (bijlage 3), waarin overwegingen voor lokaal PGB-beleid worden gegeven. Deze notitie is gemaakt door het CZW-bureau op verzoek van de regio Walcheren. In de afgelopen tijd is duidelijk geworden dat met name bij PGBhouders veel onrust is over de toekomst. Dat bleek ook bij de reacties op Denk mee over zorg : de meeste reacties gingen over PGB s. We moeten dan ook nu al uitspraken doen over onze plannen met het PGB. Het CZW heeft de concept-notitie eind vorig jaar besproken met vijf Zeeuwse PGBambassadeurs van Per Saldo, een vertegenwoordiger van Per Saldo en een aantal beleidsmedewerkers van Zeeuwse gemeenten. De suggesties en de opmerkingen, die tijdens dit overleg zijn gedaan, zijn in de definitieve notitie van CZW verwerkt. De notitie van het CZW is door ons gebruikt om te onderbouwen waarom en op welke manier wij gebruik willen maken van het instrument PGB. Ter voorbereiding op het schrijven van deze notitie is ook gesproken met de 3 Walcherse Wmo-raden en is het onderwerp aan de orde gekomen tijdens een werkplaats 1. Deze notitie die nu voor u ligt gaat in op de notitie van het CZW. Daarnaast worden het advies van de Wmo-raden en de kamerbrief langdurige zorg gebruikt om tot een voorstel over de Walcherse kaders van beleid voor PGB s te komen. 2 Notitie CZW (bijlage 3) De notitie is zeer informatief. Het beeld dat er uit ontstaat is dat het huidige PGB in de AWBZ aan het eigen succes ten onder is gegaan: er was sprake van een aanzuigende werking. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat 43% van de huidige PGB-cliënten zich nooit voor een naturavoorziening zou hebben gemeld. Dit heeft dan ook geleid tot een stop op PGB s: vanaf juni 2011 komen alleen nog mensen met een indicatie zorg met verblijf (zorgzwaartepakket) in aanmerking voor een PGB. Bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in 2007 kwam voor gemeenten ook de verplichting mee om de optie PGB aan te bieden. Hier heeft het echter niet geleid tot grootschalig kiezen voor het PGB, althans niet bij de traditionele voorzieningen die voorheen via de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) werden verstrekt (zoals rolstoel, scootmobiel, woningaanpassing). PGB-ers vinden we in de Wmo vooral in de voormalige AWBZ-voorziening huishoudelijke hulp. Maar ook in de Wmo groeit het aantal PGB-houders harder dan het aantal naturacliënten. 1 De werkplaats dagbesteding en begeleiding was een bijeenkomst waarbij de Walcherse gemeenten en (grote en kleine) zorgaanbieders met elkaar in gesprek zijn gegaan over toekomstbeelden en mogelijkheden rondom contractering, samenwerking en partnerschap, privacy en delen van gegevens. 2

3 In de notitie worden de voor- en nadelen van het PGB opgesomd (pagina 17 en 18). Bij de nadelen ligt het accent vooral op financieel nadeel voor de overheid, zoals betalen van het netwerk (dat dit voorheen gratis deed) en de toename van de zorgconsumptie (door zoveel mogelijk te claimen door aansporing door intermediairs). Bij de voordelen ligt het accent vooral op de cliënt: die heeft keuzevrijheid en kan maatwerk krijgen voor zijn eigen specifieke situatie. De notitie noemt een aantal overwegingen (pagina 19, 20 en 21) die leiden tot een conclusie/aanbeveling, namelijk dat het PGB behouden moet worden. Bij deze overwegingen en conclusies moet de volgende kanttekening worden gemaakt: hoewel de titel niet voor niets aangeeft dat het om overwegingen gaat, is het afrondende hoofdstuk Conclusie en aanbeveling voor ons te mager. De hierin opgenomen stelling behoud het huidig PGB beleid onderschrijven we niet. Het gaat om handhaving van het instrument PGB en niet om handhaving van het huidige beleid. 3 Advies van de Wmo-raden (bijlage 1) De notitie van het CZW is besproken met de Wmo-adviesraden van de 3 gemeenten. Zij onderschrijven de notitie. Hun opmerkingen zijn opgenomen in bijlage 1. Samengevat kwamen zij tot de volgende belangrijke aandachtspunten/opmerkingen: Sluit gebruik van bemiddelingsbureaus uit; Wel (beter dan nu) controleren, maar niet bureaucratisch maken; Voorkom het betalen van het eigen netwerk c.q. de mantelzorgers, tenzij het in dat geval de juiste oplossing is. 4 Kamerbrief langdurige zorg 2 In een aantal passages, die terug te vinden zijn in de kamerbrief hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg, zijn een aantal visies en uitgangspunten te vinden die van belang zijn voor deze notitie over PGB. Overigens wordt de kamerbrief nog uitgewerkt in overleg met de VNG. Er kunnen dus nog wijzigingen plaatsvinden. 4.1 Decentralisatie naar gemeenten en herinrichting van de Wmo Voordat onze inwoners een beroep doen op de publieke financiering van de gemeente, dient er gekeken te worden naar oplossingen in de eigen sociale omgeving. Vervolgens wordt er binnen de Wmo gekeken naar collectieve voorzieningen. Tenslotte komen de individuele voorzieningen aan bod. Bij individuele voorzieningen is zeggenschap en keuzevrijheid een groot goed, daarom is in die gevallen, onder stringente voorwaarden, een PGB mogelijk. Hiernaast wordt door het kabinet bezien of gemeenten zelf mogen besluiten of en onder welke voorwaarden een PGB verstrekt kan worden bij mantelzorg. 4.2 Zeggenschap bij de cliënt Voor mensen die lange tijd afhankelijk zijn van ondersteuning en zorg is zeggenschap van groot belang. Elementen van zeggenschap zijn: 2 De brief is te vinden op: 3

4 Keuzevrijheid voor een aanbieder; Zorgplan waarin eisen van levering in beschreven zijn; intensiteit en tijden bijvoorbeeld; Continuïteit van zorg en zorgverleners; Zeggenschap over de financiële tegemoetkoming aan zorgverlener(werkgeversrol). Uitwerking van zeggenschap kan zowel via een persoonsvolgend budget (PVB) 3 of persoonsgebonden budget 4 geregeld worden. Het PGB zorgt ervoor dat cliënten met voldoende eigen regie, zeggenschap krijgen over de ondersteuning en zorg. Dit komt ten goede aan de kwaliteit en leidt tot innovaties in de zorg. Het PGB gaat geregeld worden in een nieuwe kern-awbz en de Wmo (bij een individuele voorziening). De gemeenten op Walcheren krijgen als taak de PGB-systematiek te organiseren met betrekking tot de Wmo. Vanwege de ervaringen met de PGB-regeling worden er vanuit het Rijk strenge voorwaarden gesteld aan het verstrekken van een PGB: De budgethouder dient daadwerkelijk in staat te zijn de regie te kunnen voeren over de ondersteuning en zorg; De kwaliteit van de zorg dient goed te zijn (wel oog houden voor eisen die de budgethouder stelt); De zorg moet goedkoper zijn dan via zorg in natura; Oriëntatie op gemeentelijke ingekochte voorzieningen; De PGB s dienen bruto 5 toegewezen te worden; De regeling dient fraudebestendig te zijn. Dit kan door onder andere het trekkingsrecht 6 in te voeren. Trekkingsrecht is vergelijkbaar met persoonsvolgend budget. Wij stellen voor om die term te blijven gebruiken. In de concept-tekst van de nieuwe Wmo staat dat ter voorkoming van misstanden niet meer een geldbedrag aan de klant wordt verstrekt, maar dat de gemeente een budget beschikbaar stelt, waaruit de Sociale Verzekeringsbank (SVB) namens het college betalingen kan doen aan degene die de aanvrager heeft ingeschakeld voor zijn ondersteuning (na een toets door het college of aan de gestelde voorwaarden is voldaan). 3 Bij het persoonsvolgend budget wordt een bedrag gekoppeld aan een cliënt. Deze cliënt kan dan zorg inkopen bij een zorgaanbieder. De zorgaanbieder wordt dan via een derde (op dit moment het zorgkantoor) betaald. De cliënt krijgt in tegenstelling tot een PGB het geld niet in handen. 4 Bij een persoonsgebonden budget krijgt een budgethouder een geldbedrag in handen wat de budgethouder uit dient te geven aan hulp. De budgethouder is zelf opdrachtgever of werkgever van zijn hulpverleners. Hij krijgt zijn PGB op zijn rekening gestort en organiseert zijn eigen zorg (huurt zijn hulpverleners in, sluit contracten met ze af, betaalt ze en legt verantwoording af over de besteding). 5 Bij een bruto PGB zullen PGB-houders het PGB bruto ontvangen en wordt de eigen bijdrage van de budgethouder achteraf in perioden geëind door het CAK. Bij een netto PGB wordt de eigen bijdrage afgetrokken van het bruto budget en krijgt de budgethouder een lager PGB. 6 Bij het trekkingsrecht krijgen cliënten het PGB niet meer op hun eigen rekening gestort. De SVB gaat de budgetten beheren. De cliënt geeft deze organisatie de opdracht om betalingen te doen aan zijn zorgverleners, vanuit een omgeving die lijkt op internetbankieren. Trekkingsrecht is vergelijkbaar met persoonsvolgend budget. Wij stellen voor om die term te blijven gebruiken. 4

5 5 Gegevens huidige PGB (AWBZ) In 2011 waren er op Walcheren in totaal 931 PGB s voor volwassenen. Deze waren als volgt over de gemeenten in functies verdeeld. Middelburg Veere Vlissingen Totaal PGB 2011 totaal waarvan Begeleiding Persoonlijke verzorging Tijdelijk verblijf Restant In het PGB-bestand zitten dubbelingen. Een cliëntnummer kan meer dan één keer voorkomen. Het gaat dan vooral om mensen die een PGB hebben voor zowel Persoonlijke verzorging als Begeleiding. De verdeling van unieke cliënten volwassenen is als volgt: Middelburg Veere Vlissingen Totaal PGB 2011 totaal Daarnaast waren er in 2011 PGB s voor jeugd (tot 18 jaar). Hiervan waren er in totaal 855 op Walcheren. Deze waren als volgt over de functies verdeeld. Middelburg Veere Vlissingen Totaal PGB 2011 totaal waarvan Begeleiding Persoonlijke verzorging Tijdelijk verblijf Restant De verdeling van unieke cliënten jeugd is als volgt Middelburg Veere Vlissingen Totaal PGB 2011 totaal Bij jeugd neemt de behoefte niet af met het stijgen van de leeftijd. Er zijn meer jongeren van 12 tot 17 dan van 0 tot 11 jaar die een PGB hebben. Ook als we alleen naar de functie Begeleiding kijken. Bij ongewijzigd beleid zal de vraag naar PGB s dan ook blijven groeien. 7 Varieert van GGZ 1-5, VG 1-8, LG 3-7 en VV Varieert van GGZ 1-5, VG 1-8, LG 3-7 en VV 3-9 5

6 6 Beleid 6.1 Vooraf Wij onderscheiden op dit moment drie groepen PGB-houders 9 : Mensen die zorg nodig hebben en bewust kiezen voor het PGB als middel om zo eigen regie te behouden; Mensen die zorg nodig hebben en moeten kiezen voor het PGB omdat er geen passende zorg in natura beschikbaar is; Mensen die zorg nodig hebben en dit via een PGB verkrijgen, maar waar het PGB te veel administratieve last geeft. De Rijksoverheid heeft in de Kamerbrief langdurige zorg aangegeven voorwaarden aan een PGB te gaan stellen (zie pagina 4): Aan deze voorwaarden dienen onze PGB s minimaal te voldoen. Het is nu nog onduidelijk of gemeenten zelf mogen besluiten of en onder welke voorwaarden een PGB verstrekt kan worden bij mantelzorg. Uit de voorwaarden die de Rijksoverheid gaat stellen, kunnen we afleiden dat het PGB vooral bedoeld is voor de eerste groep. De tweede en derde groep willen helemaal geen PGB, maar de zorg in natura is (nog niet) afgestemd op hun behoeften. Dat betekent dat we er voor moeten zorgen dat dit gaat veranderen. Kleine zorgaanbieders zijn flexibeler en kunnen daardoor makkelijker inspringen op specifieke wensen. Grote zorgaanbieders zijn deze slag ook aan het maken. Onze inkoopvoorwaarden moeten afgestemd worden op zo veel mogelijk leveren in natura. Dit wordt uitgewerkt in de pentekening. Dit is het vervolg van de houtskoolschets en gaat over de toegang van de zorg. De pentekening wordt als kadernota aan de raad van februari 2014 voorgelegd. 6.2 Voorgestelde kaders Op basis van de notitie van de CZW, het advies van de afzonderlijke Wmo-raden en de Kamerbrief langdurige zorg stellen wij de volgende kaders voor: Aanzuigende werking voorkomen. Dit is al geregeld met de voorwaarden van het rijk. Betalen van het eigen netwerk als het tot een betere en effectievere ondersteuning leidt. Het betalen van het eigen netwerk is een lastig dilemma. Wij vinden dat zorg die (voorheen) gratis werd verstrekt door de omgeving niet vergoed moet gaan worden. Dit staat ook haaks op het idee van eigen kracht: je doet het zelf, of je zoekt hulp in je omgeving, daarna kijk je naar collectieve voorzieningen en pas daarna komen individuele voorzieningen in beeld. Het is dan ook onlogisch om het eigen netwerk te gaan betalen. Aan de andere kant: er kan (veel) professionele zorg vermeden worden doordat de mantelzorger (een deel van) de zorg op zich neemt. Bovendien geeft betaling een wat meer zakelijke verhouding en kan de zorgvrager zijn verzorger makkelijker aanspreken op kwaliteit. 9 Dit werd bevestigd in de reacties op Denk mee over zorg en tijdens de werkplaats. 6

7 Wij denken dat de oplossing voor dit dilemma is te vinden in het daadwerkelijk in dienst nemen van de mantelzorger door de zorgvrager: als een mantelzorger immers minder of niet meer kan werken vanwege de mantelzorg ligt betaling wel voor de hand, met inachtneming van de regelgeving rondom gebruikelijk zorg. Overigens wordt dit ook in de concept-wettekst van de nieuwe Wmo genoemd: de gemeente kan om redenen van doelmatigheid bepalen welke mogelijkheden geboden worden om nietprofessionals financieel voor hun diensten te belonen. De regering acht het wenselijk dat dit beperkt blijft tot die gevallen waarin dit aantoonbaar tot betere en effectievere ondersteuning leidt (bijvoorbeeld 24/7 beschikbaarheid van ondersteuning op afroep ). De gemeente kan differentiatie aanbrengen voor professionele en niet professionele ondersteuning. Kortom: we gaan het netwerk alleen (laten) betalen als het tot een betere en effectievere ondersteuning leidt. Hieronder kan ook worden verstaan mantelzorgers die professionele zorg mogen verlenen. In de verordening die moet worden vastgesteld in het kader van de nieuwe Wmo 2015, moeten criteria worden opgenomen onder welke voorwaarden de persoon aan wie een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, de mogelijkheid heeft om diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen te betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk. Sluit gebruik van bemiddelingsbureaus uit. Wij stellen voor om deze voorwaarde op te nemen. Hij komt ook logisch voort uit de voorwaarden van de Rijksoverheid: een budgethouder moet immers in staat zijn om zelf de regie te voeren. Een bemiddelingsbureau is daarmee overbodig. Beter controleren (maar niet bureaucratisch maken). Wij stellen voor om de zorgvragers te verplichten om een zorgplan te hebben. Hiermee wordt duidelijk waar de zorg/ondersteuning voor gebruikt gaat worden. Hiermee is meer controle op de uitgaven mogelijk. Gebruiken van contra-indicaties Ook nu verstrekken we geen PGB als op grond van aanwijzingen die tijdens het onderzoek duidelijk zijn geworden het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een PGB. Hier kan sprake van zijn als de aanvrager: Wilsonbekwaam is; Geen inzicht heeft in zijn functionele beperkingen; Niet over voldoende organisatie- en regelvermogen en verantwoordelijkheidsbesef beschikt; Niet over voldoende inzicht beschikt door dementie, een verstandelijke handicap, of ernstige psychische problemen; Schuldenproblematiek heeft; Eerder onjuist gebruik heeft gemaakt van een PGB. Het PGB zo veel mogelijk verstrekken in de vorm van een PVB. Het persoonsvolgend budget kan gezien worden als een middenweg tussen een PGB en ondersteuning in natura. Het persoonsvolgend budget is een geldbedrag dat is toegekend aan een cliënt, maar het bedrag wordt niet aan de cliënt uitgekeerd. We geven opdracht aan een interne of externe partij om het PGB te beheren voor onze budgethouders. De cliënt kan kiezen bij welke zorgaanbieder hij zijn budget besteed en kan in principe met meerdere aanbieders in onderhandeling gaan. Hiermee voorkomen we fraude. 7

8 NB: Zoals al aangegeven op pagina 4: in de concept-tekst van de nieuwe Wmo staat dat niet meer een geldbedrag aan de klant wordt verstrekt, maar dat de gemeente een budget beschikbaar stelt, waaruit de Sociale Verzekeringsbank namens het college betalingen kan doen aan degene die de aanvrager heeft ingeschakeld voor zijn ondersteuning. Hiermee wordt dit een voorwaarde. Wij stellen voor om dit zelf te regelen als het alsnog uit de wettekst verdwijnt. Ondersteuning op- en afschalen naar gelang de situatie Ondersteuning moet niet geprotocolleerd worden op frequentie en aantal uren, maar op- en afgeschaald worden naar gelang de situatie. Voorgesteld wordt om dit uitgangspunt uit de houtskoolschets van het Klantproces over te nemen. Via inkoop bewerkstelligen dat zorg wel in natura beschikbaar is. In 6.1 is al aangegeven dat er PGB-houders zijn die voor een PGB kiezen, omdat er geen passende zorg in natura beschikbaar is. Dit gebeurt bijvoorbeeld als iemand een specifieke vorm van dagbesteding wil hebben en deze alleen via een PGB kan worden ingekocht. Deze constructie willen wij uit het systeem halen. We denken hierbij aan inkoop als collectieve voorziening met betaling via het PVB. 6.3 Afsluitend Hoewel er nog veel onduidelijk is op dit gebied (de nieuwe Wmo is nog niet vastgesteld en de kamerbrief wordt nog verder uitgewerkt) is het toch tijd om al een aantal uitspraken te doen over hoe wij aankijken tegen het PGB. Dit zal een hoop onrust wegnemen bij de huidige PGB-houders. 8

9 Bijlage 1 Opmerkingen Walcherse Wmo-raden Vlissingen (31/5/13) Stuk CZW is goed. De 10-uursregeling niet gebruiken voor gemeenten. Het gaat om zelfregie en dan is het aantal uren niet relevant. NB: deze regeling is landelijk inmiddels geschrapt. Beheren PGB kan niet iedereen: coach nodig. Gebruik bemiddelingsbureaus verbieden. Of zorgen voor keurmerk. Opmerking: sinds 2012 is er het keurmerk van het Keurmerkinstituut. Zie --> Overigens kunnen alleen budgethouders aan wie voor of op 31 december 2011 een PGB is toegekend nog bemiddelingskosten verantwoorden aan het zorgkantoor (budget > max. 500 per jaar bemiddelingskosten, budget < max. 250 per jaar).er is in Zeeland op dit moment 1 PGB-bureau met een keurmerk; dat is Buitenkans v.o.f. uit Goes. Nu een deel van het bedrag vrij besteedbaar. Zou toch verantwoord moeten worden. Opmerking; het vrij besteedbaar bedrag is 1,5% van het budget met een minimum van 250 en een maximum van Verantwoording hiervan lijkt overbodig. Wel controleren, maar niet te bureaucratisch (te duur). Denk na over maximeren bedrag voor inzetten mantelzorgers of vrijwilligers. Belangrijk is gesprek aan begin: wat is nodig en hoe kun je daar voor zorgen? Kan leiden tot conclusie PGB of niet. PGB dus niet bij voorbaat uitsluiten of inzetten. Hangt af van de situatie. Middelburg (4/6/13) Stuk CZW is helder, met name het stuk geschiedenis. PGB houden kan alleen maar onderschreven worden, maar dan wel met betere controle op uitgaven. Je kunt denken aan bijvoorbeeld zorgplan hebben. Denk ook aan rol SVB: die zorgt nu (als mensen dat zelf willen) dat mensen geen enkele administratieve last hebben en het is gratis. Opmerking: gratis voor de zorgvrager, maar niet voor de belastingbetaler c.q. gemeente. Goede controle op gelden kan ook via goede intake, te halen doelstellingen en goede opvolging. Verder is trekkingsrecht ook een goede optie (opmerking: nu kan het bij gebruik maken van de SVB zo zijn dat er al een soort van trekkingsrecht is. De budgethouder geeft uren door aan SVB en SVB schrijft door middel van incasso geld af van rekening budgethouder. Alleen de budgethouder bepaalt hoeveel uren er uitbetaald worden en houdt daarom volledig de regie. Trekkingsrecht heeft eigenlijk geen invloed op PGB, het is meer dat de budgethouder geen geld kan pinnen (denk dan vooral aan mensen die leuke dingen doen van PGB en dan bij verantwoording geen zorg kunnen verantwoorden). Aanbesteden straks is belangrijk: eisen bepalen en vragen aan instellingen of ze dat kunnen leveren en hoe dan. Denk vooral ook aan de kleintjes: daar zit innovatie en flexibiliteit. Veere (11/6/13) Stuk CZW is gedegen. Wmo-raad is voorstander van trekkingsrecht. Dat voorkomt fraude (beter). Ook wordt genoemd: PGB op declaratiebasis. Daarmee zal iemand eerst nadenken of de uitgave echt nodig is, want het risico bestaat dat het niet vergoed wordt. Wmo-raad is geen voorstander van dienstencheques. Die kunnen onderling geruild worden en dan komt de zorg misschien juist niet op de goede plaats terecht. Bovendien ben je daarmee een soort tweederangsburger. Wmo-raad is er voorstander van om de bemiddelingsbureaus te verbieden. 9

10 De 10-uren regeling zijn ze geen voorstander van: het gaat om het juiste maatwerk en dan is het onlogisch om een ondergrens te gebruiken. NB: deze regeling is landelijk inmiddels geschrapt. Bij de contra-indicaties wordt de opmerking gemaakt dat zij niet graag degenen zouden zijn die aan iemand moet vertellen dat hij/zij de voorziening niet krijgt. Raad begrijpt de worsteling of je wel/niet toestemming moet geven om mantelzorg te kunnen betalen uit het budget. Na een discussie is het gevoel: niet toestaan, tenzij iemand echt zorg levert (bijvoorbeeld baan opzegt om te zorgen). 10

11 Bijlage 2 Gebruikte afkortingen AWBZ CZW PGB PVB PTT SCP SVB Wmo WVG Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten College voor Zorg en Welzijn Persoonsgebonden Budget Persoonsvolgend Budget Provinciaal Transitie Team Sociaal Cultureel Planbureau Sociale Verzekeringsbank Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Voorzieningen Gehandicapten 11

12 Bijlage 3 Notitie CZW Overwegingen voor lokaal PGB 10 (persoonsgebonden budget) beleid 11 In Zeeland functioneert vanaf 2012, onder de paraplu van het College Zorg en Welzijn, het provinciaal transitie team Wmo begeleiding (PTT). In deze ambtelijke werkgroep werken de drie Zeeuwse regio s samen bij de voorbereidingen van de transitie en transformatie van de AWBZ begeleiding en persoonlijke verzorging (samenstelling PTT zie bijlage 2). Een van vraagstukken voor gemeenten is het wel/ niet handhaven van het persoonsgebonden budget als alternatief voor zorg in natura voor deze nieuwe taken. In het regeerakkoord Bruggen slaan d.d. 29 oktober 2012 wordt gesteld dat gemeenten geheel verantwoordelijk worden voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging en dat gemeenten een zeer ruime beleidsvrijheid wordt gegeven met betrekking tot de concrete invulling van de nieuwe taken. Gezien deze uitspraak gaan gemeenten er daarom van uit dat de verantwoordelijkheid voor een PGB beleid primair bij het lokaal bestuur ligt. Deze notitie Overwegingen voor lokaal PGB beleid kan door gemeenten en regio s worden gebruikt om een afgewogen keuze te maken en te onderbouwen waarom en op welke manier zij gebruik willen maken van het instrument PGB. Op vijf december is de conceptnotitie Overwegingen voor PGB beleid besproken met vijf PGB ambassadeurs van Per Saldo uit Zeeland, een vertegenwoordiger van Per Saldo 12 en een aantal beleidsmedewerkers van Zeeuwse gemeenten. De suggesties en de opmerkingen die tijdens dit overleg zijn gedaan, zijn in deze notitie verwerkt. De definitieve versie van deze notitie wordt aangeboden aan de Zeeuwse gemeenten. 10 Het persoonsgebonden budget (het PGB) is een geldbedrag dat mensen krijgen om binnen bepaalde regels zorg en ondersteuning te organiseren. 11 Er is in ruim gebruik gemaakt van de Positionpaper, de Handleiding voor PGB beleid van de VNG en lokale notities Wmo van Zeeuwse gemeenten. 12 Per Saldo: de belangenorganisatie van budgethouders Per Saldo uit Utrecht. 12

13 Goes, 7 maart

14 Inhoud 1 Achtergronden van het PGB in de AWBZ Gemeenten en het PGB Vanaf Juni Mei Oktober Inventarisatie van voor en nadelen van het PGB Nadelen: Voordelen: Overwegingen Meer maatwerk Ondermijning collectieve voorzieningen Ondermijning informele zorg Rol van de bemiddelingsbureaus/ vertegenwoordiger Samenhang Wmo/ zorgkantoor en zorgverzekeraar Overige aandachtspunten/ overwegingen Alternatieve vormen van vraag gestuurde financiering Conclusie en aanbeveling Behoud het PGB Nawoord Bijlagen: Bijlage Bijlage

15 Achtergronden van het PGB in de AWBZ Het PGB werd in 1996 door staatssecretaris Erica Terpstra ingevoerd in de AWBZ en bestaat uit een geldbedrag, waarvan de besteding aan bepaalde regels gebonden is, dat mensen krijgen om zorg en ondersteuning te organiseren voor zichzelf of hun familieleden. Het PGB geniet sindsdien brede en bijna unanieme steun als hét middel om doelen als vraagsturing, deregulering en de cliënt centraal - gedachte dichterbij te brengen. Het paternalisme, waarbij de overheid bepaalt wat voor voorziening iemand nodig heeft, moest verdwijnen; de cliënt zelf is de ultieme expert van zijn probleem en van zijn oplossing. Deze gedachte oversteeg partijpolitieke grenzen. Tegenstanders van het PGB waren lange tijd nauwelijks te horen. Waren er aanvankelijk allerlei administratieve drempels, zoals het feit dat het geld werd beheerd door een overheidsdienst, gaandeweg werd het PGB steeds meer gedereguleerd. Dit had het (beoogde) effect op het gebruik ervan. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau groeit het gebruik sinds de invoering elk jaar met 18%, de laatste jaren ongeveer met 25%. De regeling (het PGB in de AWBZ is een subsidieregeling) kost inmiddels ongeveer 2,3 miljard per jaar en er maken mensen gebruik van: ouderen, gehandicapten, chronisch zieken, maar ook kinderen met bijvoorbeeld autisme of andere psychische problemen. Pas de laatste jaren begint er meer aandacht te komen voor de negatieve aspecten van het PGB. Behalve de onbeheersbare groei werden vooral allerlei vormen van onbedoeld en oneigenlijk gebruik en fraude belicht. Niet alleen in de media, maar ook in onderzoek en politiek. Het bleek dat het laagdrempelig maken van deze overheidsvoorziening in de vorm van een geldbedrag heeft geleid tot een geheel nieuwe doelgroep die niet aan de loketten zou zijn verschenen als er alleen een dienst in natura beschikbaar was. Deze aanzuigende werking werd wel al langer vermoed, maar recent heeft het SCP laten zien dat 43% van de huidige PGB-cliënten zich nooit voor een naturavoorziening zou hebben gemeld. De laagdrempeligheid van het PGB is ook aanleiding geweest voor het ontstaan van allerlei intermediairs die de burgers op hun PGB-rechten wijzen en hen de administratieve verplichtingen uit handen nemen. Het PGB is aan het eigen succes ten onder gegaan. De kosten overschrijden de begroting van VWS bijna ieder jaar. Najaar 2010 werd het PGB zelfs tot het eind van het jaar op slot gezet. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte 1 was in september 2010 al aangekondigd dat het PGB beheersbaar gemaakt zou worden. 15

16 Gemeenten en het PGB In de Wet voorzieningen gehandicapten ( ) kwam het begrip PGB niet voor en ook in de praktijk gebruikten gemeenten het begrip zelden. Wel verstrekten gemeenten bepaalde voorzieningen standaard in de vorm van een geldbedrag, meestal met de overweging dat er dermate sprake was van maatwerk, dat de cliënt het beste zelf als opdrachtgever of inkoper kon optreden. Bijvoorbeeld bij aanpassingen aan de woning of aanschaf van een sportrolstoel. Afgezien van dergelijke forfaitaire vergoedingen (sportrolstoel) was er meestal geen sprake van een ongebonden bedrag. Verantwoording van de besteding was vereist of de gemeente betaalde rechtstreeks aan de leverancier. Vanaf 2007 Bij de invoering van de Wmo in 2007 is voor gemeenten wél de verplichting meegekomen om de PGB-optie aan te bieden, waarbij de wetgever overigens heeft verzuimd om te definiëren wat een PGB precies inhoudt (qua bestedingsbinding, verantwoording, hoogte). De wet bepaalde dat als een burger recht had op een individuele voorziening, de gemeenten hem de keuze moest bieden tussen natura of PGB. Het PGB was dus een wijze van verstrekken, niet een voorziening op zich. Iets wat zowel in de AWBZ als in de Wmo nogal eens vergeten wordt. Gemeenten maakten zich rond de wetsbehandeling in 2006 en 2007 ernstig zorgen over de gevolgen van de verplichte PGB-optie voor tot dan toe collectief georganiseerde Wvg-voorzieningen, zoals het collectief vraagafhankelijk vervoer. Als een groot deel van de gebruikers voor het PGB zou kiezen, zou het economisch draagvlak voor de vervoerssystemen wegvallen. In de kamerbehandeling is toen vastgelegd dat gemeenten cliënten met een vervoersvoorziening de PGB-optie niet hoefden te bieden. De verplichte PGB-optie in de Wmo heeft niet geleid tot een grootschalig kiezen voor een PGB door gebruikers van de traditionele Wvg-voorzieningen (rolstoel, scootmobiel, woningaanpassing). De PGB-ers in de Wmo vinden we grotendeels in de voormalige AWBZ-voorziening huishoudelijke hulp. Tussen de 8 en 16% van de Wmo klanten maakt gebruik van een PGB. Het SCP geeft in haar advies over het Wmo budget huishoudelijke hulp voor 2011 aan dat er bij de Wmo HH sinds 2006 sprake is van een groei van ¾ % per jaar voor zorg in natura. Met het PGB HH erbij stijgt het groeicijfer tot 1,5% per jaar. Ook in de Wmo groeit het aantal PGB-houders dus harder dan het aantal natura-cliënten. Juni 2011 De ongewenste en explosieve kostenstijgingen van het PGB in de AWBZ leidde in juni 2011 tot een ingrijpende maatregel van de regering Rutte 1 ten aanzien van het PGB. Deze maatregel hield in dat alleen mensen met een indicatie zorg met verblijf (zorg zwaartepakket) in aanmerking kwamen voor een PGB. Later werd deze ingreep afgezwakt door de introductie van de Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg. Onder bepaalde voorwaarden kunnen burgers een beroep doen op de nieuwe vergoedingsregeling persoonlijke zorg. Mei 2012 In mei 2012 werd, als resultaat van het lenteakkoord, vervolgens de hierboven geschetste maatregel in de AWBZ vervangen door de 10-uursmaatregel. Cliënten met alléén een indicatie voor Begeleiding (en/ of Kortdurend Verblijf) voor minder dan 10 uur per week werden uitgesloten van het PGB. Deze maatregel gaat vanaf januari 2014 ook gelden voor bestaande budgethouders. 16

17 Oktober 2012 In het regeerakkoord Rutte 2 zijn de volgende teksten/ citaten te vinden over het PGB. Deze uitspraken zijn voorlopig de kaders voor gemeentelijk beleid ten aanzien van het PGB: 17

18 Het PGB in de AWBZ De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt omgevormd tot een nieuwe landelijke voorziening waarin de intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg (vanaf ZZP 5) landelijk wordt georganiseerd met een budgetgrens middels de contracteerruimte. De voorziening krijgt daarbij een centraal beleidskader, zowel zorg in natura als PGB s maken deel uit van de voorziening. In januari 2013 kondigt het Zorgkantoor aan dat de vergoedingsregeling persoonlijke zorg (VPZ) komt te vervallen en weer worden omgezet naar een regulier PGB. De volgende cliënten worden in de AWBZ uitgesloten van een PGB: - Cliënten met een indicatie alleen voor de functie begeleiding voor minder dan 10 uur; - Cliënten met een zorgbehoefte van minder dan 10 uur per week; - Cliënten met een indicatie voor ZZP VV9b, 4LVG, 5 LVG,1SGLVG, GGZ B. - Het PGB in de Wmo De gemeenten wordt een zeer ruime beleidsvrijheid gegeven met betrekking tot de concrete invulling van deze gedecentraliseerde voorzieningen. Het recht op zorg, het PGB kan bepaling en de gemeentelijke taak worden in de nieuwe wet zodanig beschreven dat dit voldoende beleidsvrijheid en ruimte voor maatwerk biedt. Voorlopig betreft het regeerakkoord de hoofdlijnen van beleid en laat op veel punten onduidelijkheden bestaan. Gezien de bovenstaande uitspraken in het Regeerakkoord kan worden aangenomen dat gemeenten gaan beschikken over de gewenste beleidsvrijheid. 18

19 Inventarisatie van voor en nadelen van het PGB Nadelen: Er is de laatste jaren meer aandacht gekomen voor de negatieve aspecten van het gebruik van het PGB in de AWBZ. Wanneer het PGB wordt ingezet om het eigen sociale netwerk te betalen voor het leveren van hulp en zorg kan dit op gespannen voet staan met het bevorderen van informele zorg zoals buren- en vriendenhulp en de hulp die familieleden als vanzelfsprekend aan elkaar geven. Als steeds meer burgers kiezen voor het PGB verdwijnt het financieel draagvlak (schaalvoordeel) voor collectieve voorzieningen. Dit kan zich voordoen bij de inkoop van hulpmiddelen. Of dit effect zal optreden hangt ook af van bestuurlijke keuzes die worden gemaakt. Het PGB heeft in de AWBZ geleid tot toename van de zorgconsumptie. Hierdoor is in de AWBZ een diagnose- en indicatiecircuit ontstaan, om in aanmerking te kunnen komen voor een PGB. Ook vinden indicatieprocedures plaats om in aanmerking te kunnen komen voor het mantelzorgcompliment (SVB). Commerciële bureaus stimuleren mensen uit winstoogmerk om zoveel mogelijk hulp te claimen. Met het PGB vinden grensoverschrijdende uitbetalingen aan buren, kennissen en familie voor gangbare en gebruikelijke hulp en zorg aan elkaar. Er is geen zicht en controle op de kwaliteit en effectiviteit van de zorg en ondersteuning. De budgethouder is in principe altijd werkgever of opdrachtgever, met alle bijbehorende administratieve lasten en verantwoordelijkheden. Niet ieder budgethouder beschikt over de juiste kennis en vaardigheden om deze taken uit te voeren. Een check op deze vaardigheden is noodzakelijk. Het PGB-tarief is weliswaar lager dan de natura-kosten, maar het PGB wordt vaker volledig besteed terwijl een naturavoorziening gemiddeld maar voor 75 tot 80% wordt gebruikt. Voordelen: Het persoonsgebonden budget is voor burgers met beperkingen het geëigende instrument om regie te houden op het eigen leven. Door het PGB wordt het mogelijk de zorg zelf te organiseren zoals: - Een vast team van zorgverleners samen te stellen. De budgethouder kan zelf de zorgverleners aannemen of ontslaan. - De budgethouder maakt zelf rechtstreeks afspraken met zorgverleners. Er is geen tussenkomst van teamleiders of planners. Een budgethouder kan met zorgverleners flexibele afspraken maken. Dan gaat het ook om zorg buiten kantoortijden (bijvoorbeeld hulp bij het aan en uitkleden) en zorg op verschillende locaties. Een PGB maakt maatwerk en keuzevrijheid mogelijk. Het PGB stelt burgers in staat de zorg te regelen die het beste bij hun leefsituatie en levensfase past. Jonge mensen met ernstige beperkingen voelen zich minder thuis in een traditioneel verzorgingshuis en kunnen met een PGB deze zorg in hun eigen omgeving organiseren. Het PGB kan worden ingezet om het netwerk en mantelzorgers te ondersteunen, zodat een gezins- of leefsituatie in stand kan blijven. Het PGB kan leiden tot vernieuwing van het zorgaanbod in de hele sector. De zorgboerderijen en de woondroom 13 woningen zijn door burgers met een PGB tot stand gekomen. Met een PGB worden burgerinitiatieven mogelijk. 13 Woondroom woningen zijn woonprojecten voor mensen met autisme en normale begaafdheid. 19

20 Een PGB levert in beginsel meer zorg per euro, omdat de cliënt inkoopt zonder overhead. Afhankelijk van beleid heeft de gemeente minder uitvoeringslasten. Als er geen passende zorg in natura beschikbaar is kunnen burgers met een PGB deze zorg toch inkopen. Burgers die heel veel zorg in de vorm van een achterwacht nodig hebben, zoals bijvoorbeeld 24-uurs zorg, biedt het PGB de mogelijkheid om met een kleine vergoeding deze achterwacht in te kopen binnen het netwerk. 20

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Handen uit de mouwen

Handen uit de mouwen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Handen uit de mouwen beleidsnota huishoudelijke verzorging in Gemeente Leiderdorp Concretisering verkenning Q-Consult en Radar Regionale sub-werkgroep beleidsnota huishoudelijke

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 1/25 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

DE ONTVOOGDING VAN DE AWBZ. Rapport van de MDW-werkgroep AWBZ 30 mei 2000

DE ONTVOOGDING VAN DE AWBZ. Rapport van de MDW-werkgroep AWBZ 30 mei 2000 DE ONTVOOGDING VAN DE AWBZ Rapport van de MDW-werkgroep AWBZ 30 mei 2000 Aan de voorzitter van de ambtelijke commissie MDW de Secretaris-Generaal van het ministerie van Economische Zaken Geachte heer Oosterwijk,

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen

Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen Van hangmat naar vangnet? Opsteller team 7 Datum 15 april 2012 Versie def2 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Proces/bouwstenen

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Startnota 3D BMWE Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Versie 19 december 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Aanleiding: Achtergrond van

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Decentralisaties Sociaal Domein 2015

Decentralisaties Sociaal Domein 2015 A gemeente Eindhoven Decentralisaties Sociaal Domein 2015 WIJeindhoven: landingsbaan voor de drie decentralisaties Mens & Maatschappij I.s.m. de sectoren Werk en Zorg & Inkomen Oktober 2013 mda/qc13018010

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Eigen kracht in gemeente Leiden

Eigen kracht in gemeente Leiden Eigen kracht in gemeente Leiden Een exploratieve studie naar de opvattingen van ambtenaren in de Wmo- praktijk over het aanspreken van eigen kracht Lisanne Visser Nadine Raaphorst Jeannette Boiten Laurence

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Afkortingenlijst 4 Begrippenlijst 5 Inleiding 7 Wmo 2015 7 Richtinggevende kaders 7 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Sociaal domein in de praktijk De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Oktober 2014 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. UITGANGSPUNTEN EN PERSPECTIEVEN...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Geregeld in de Zorg

Nieuwsbrief Geregeld in de Zorg Nieuwsbrief Geregeld in de Zorg Ofte Pagina 1 Jaargang 9, no. 2 februari 2015 Voorwoord Via diverse TV uitzendingen, behandelingen in de Tweede Kamer en een veelheid van krantenberichten zijn we in februari

Nadere informatie