Kenmerk: JR Vaals, Agendapunt nr. 2005/INW/012 Raadsvergadering d.d. 3 oktober 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kenmerk: JR 050030 Vaals, 04-09-2007 Agendapunt nr. 2005/INW/012 Raadsvergadering d.d. 3 oktober 2005"

Transcriptie

1 Kenmerk: JR Vaals, Agendapunt nr. 2005/INW/012 Raadsvergadering d.d. 3 oktober 2005 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Evaluatie Wet Voorzieningen Gehandicapten Vaals 2004 Voorstel Instemmen met de rapportage aangaande de doeltreffendheid en effecten van de WVG-verordening over Inleiding Met ingang van is de Wet Voorzieningen Gehandicapten in werking getreden. Op grond van artikel 7.4 van de Verordening WVG Vaals 1996 dient het college van burgemeester en wethouders een verslag over doeltreffendheid en effecten van de verordening in de praktijk aan de gemeenteraad te zenden. Het verslag over 2004 treft u dan ook bijgaand aan. Doel/meetbaar effect Inzicht geven in de inhoudelijke en financiële uitvoering van de WVG over het jaar Argumenten 1.1. De uitvoering van de WVG is in 2004 voortvarend ter hand genomen. In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van het aanbod van de voorzieningen en de uitvoering van de WVG over 2004 en bijlage 2 bevat een overzicht van het aantal aanvragen en afhandelingen over In het jaar 2004 zijn geen signalen ontvangen, die erop kunnen duiden dat de doelgroepen van de WVG ontevreden zouden zijn over het WVG-beleid en de uitvoering door de gemeente Vaals. Van de bestaande klachtenregeling is geen gebruik gemaakt. Er kan dan ook worden gesteld, dat de uitvoering van de WVG in 2004 voortvarend ter hand is genomen en dat het resultaat in de praktijk bevredigend is De invoering van het CVV per 1 januari 2005 heeft consequenties voor wat betreft het budget van de WVG. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de inkomsten en uitgaven in de WVG over In de raming 2005 is nog een bedrag gereserveerd voor autokostenvergoedingen. Dit bedrag is vanwege de invoering van het CVV per 1 januari 2005 vervallen aangezien in principe geen autokostenvergoedingen meer worden verstrekt. Kosten, baten en dekking 1. Uit het overzicht in bijlage 3 blijkt, dat de totale uitgaven ten opzichte van het jaar 2003 zijn gestegen met +/ : a) De uitgaven voor het taxivervoer zijn ten opzichte van 2003 gestegen met b) De kosten van huur rolstoelen e.d. + kosten van medisch advies zijn ten opzichte van 2003 opgelopen met ruim c) De totale uitgaven voor roerende en onroerende woonvoorzieningen zijn ten opzichte van 2003 Pagina 1 van 8

2 gedaald met d) In 2004 ontving de gemeente Vaals als zijnde AWBZ-gemeente vanwege Zorgcentrum "Langedael een bijdrage ad Dergelijke toekomstige rijksbijdragen zijn echter niet voorspelbaar. e) Het jaar 2004 vertoont een netto-tekort van tegen een tekort van in Uitvoering Communicatie Het verslag is tijdig doorgezonden aan Stichting Gehandicaptenplatform Vaals voor kennisgeving/ advisering. Indien nodig zal het gehandicaptenplatform reageren danwel adviseren met betrekking tot de uitvoering/beleid WVG. In het voorkomende geval zal uw raad nog nader worden geïnformeerd. Evaluatie/controle In het derde kwartaal 2005 zal een overzicht m.b.t. de financiële situatie over het eerste half jaar t.b.v. het college verstrekt worden. Verder zal in deze tussentijdse evaluatie de besloten maatregelen uit de risicoevaluatie voor wat betreft bezuinigingen ingaande 2005 verder worden toegelicht. Eventuele financiele consequenties worden meegenomen in de najaarsnota Korte samenvatting Op grond van de WVG-verordening geeft het college de raad inzicht in de inhoudelijke en financiële uitvoering van de WVG over het jaar De uitvoering is goed verlopen en loopt financieel gezien in de pas met de uitgaven van de voorgaande jaren. Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals, H.J.M. Coumans MPM Secretaris Mw. drs. M.J.I. Quint-Maagdenberg Burgemeester Pagina 2 van 8

3 BIJLAGE 1. BELEID IN 2004 Aanbod van voorzieningen per 1 januari Sinds de invoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten is de gemeente verantwoordelijk voor het verstrekken van vervoersvoorzieningen, rolstoelen en woningaanpassingen. Hieronder zal in het kort worden ingegaan op deze voorzieningen. vervoersvoorzieningen. Onder vervoersvoorzieningen wordt verstaan: 1. Collectief dan wel individueel taxivervoer; de gehandicapte kan op jaarbasis voor 3250 eenheden ad 0,31 = 1007,50 aan taxivervoer verrijden. Hierbij speelt geen rol, of hij gebruik moet maken van het taxibusje of dat er een rolstoel in de taxi moet worden mee vervoerd. Een echtpaar, waarbij voor beide echtelieden een vervoersindicatie bestaat ontvangt elk 3/4 x het maximum aantal eenheden per jaar. 2. Vergoeding voor de aanpassingskosten van een eigen auto. Deze (gedeeltelijke) vergoeding wordt alleen toegekend, wanneer er een medische indicatie bestaat voor een vervoersvoorziening en waarbij betrokkene zelf kiest voor aanpassing van de eigen auto. 3. Autokostenvergoeding voor het gebruik van een (eigen) auto. Deze vergoeding wordt alleen dan toegekend, wanneer de gehandicapte op medische gronden geen dan wel zeer bezwaarlijk gebruik kan maken van het bestaande taxivervoer. 4. Een vergoeding voor het gebruik van een (eigen) auto op grond van de zogenaamde "overgangs- regeling". De gehandicapte, die reeds vóór 1 april 1994 van de bedrijfsvereniging een autokostenvergoeding ontving en die in het bezit was van een eigen auto, kon in 2004 nog van deze regeling gebruik maken. rolstoelen Tot de rubriek rolstoelen behoren handmatig bewogen rolstoelen, de elektrisch voortbewogen rolstoelen voor binnen- en/of buitengebruik en de sportrolstoelen. Andere voorzieningen in natura zoals aangepaste fietsen, aangepaste kinderfietsen en driewielers alsook verticale verplaatsingshulpmiddelen zoals een verrijdbare patiëntenlift e.d. vallen echter ook onder deze rubriek. woonvoorzieningen Onder woonvoorzieningen vallen naast de aanpassingen aan de woning zelf, ook verhuiskostenvergoedingen, de kosten van bruikleen, onderhoud, keuringen en reparatie van trapliften, kosten voor tijdelijke huisvesting, kosten van huurderving alsmede woonvoorzieningen van niet-bouwkundige of woontechnische aard zoals bijvoorbeeld woningsanering als gevolg van allergie. De eigen bijdragen. Voor vervoersvoorzieningen welke in 2004 werden verstrekt in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) konden de gebruikers afhankelijk van de hoogte van het inkomen een eigen bijdrage verschuldigd zijn. Voor woonvoorzieningen gold in 2004 een financiële tegemoetkoming van 100% van de noodzakelijke aanpassingskosten. Alleen wanneer het inkomen hoger was dan de geldende WVG-inkomensnorm (1 ½ x bijstandsnorm), dan gold een eigen bijdrage op jaarbasis met een maximum van 25% van de daadwerkelijke kosten. Bij een inkomen tussen 1½ en 2 x de bijstandsnorm gold voor een woon- en/of vervoersvoorziening een gestaffelde eigen bijdrage, dat wil zeggen onderverdeeld per 45,38, afhankelijk van de hoogte van het netto-inkomen. Pagina 3 van 8

4 De organisatie. De intake. In één of meerdere gesprekken met de cliënt vormt de intaker zich een beeld omtrent de gevraagde voorzieningen, de (technische) mogelijkheden, de medische noodzaak, de ergonomische belemmeringen en beperkingen, de medicatie en de mogelijke sociale aspecten. Aangezien de intaker niet medisch is onderlegd, vraagt hij advies bij een van de adviserende instanties. Daar in veel gevallen de belanghebbende niet persoonlijk door de adviseur wordt gezien c.q. gekeurd, is de (kwaliteit van de) informatie welke hij door de intaker krijgt aangeleverd van groot belang. De advisering. De gemeente Vaals wordt bijgestaan door twee adviserende instanties, te weten Argonaut te Sittard en de Gemeenschappelijk Geneeskundige Dienst Oostelijk Zuid-Limburg (GGD). De GGD adviseert grotendeels ten aanzien van vervoersvoorzieningen en verhuiskostenvergoedingen. Argonaut adviseert in den regel ten aanzien van grotere woningaanpassingen, rolstoelen en gecombineerde aanvragen. De GGD adviseert op twee manieren. Een sociaal geneeskundige neemt deel aan de wekelijks gehouden adviesteamvergadering. Dit team bestaat uit de intakers van de gemeente Gulpen-Wittem en Vaals en de sociaal geneeskundige. In eerste instantie is het de bedoeling, dat de geneeskundige adviseert op grond van de verkregen informatie van de intakers. De tweede wijze van advisering is het zogenaamde externe advies. Deze keuring wordt aangevraagd wanneer de adviserend geneeskundige in het adviesteam geen advies kan geven omdat er te weinig informatie voorhanden is, de diagnose niet duidelijk is of als verwacht wordt dat het verzoek van de belanghebbende zal worden afgewezen. Argonaut adviseert uitsluitend op schriftelijk verzoek van de gemeente. Bij het verzoek geeft de gemeente aan of het een claimgericht onderzoek (t.b.v. specifieke voorziening/aanvraag) dan wel een integraal (algemeen/totaal) onderzoek dient te zijn. Voorts wordt aangegeven of het onderzoek enkel de indicatie of de selectie van het hulpmiddel omvat, of een combinatie van beiden. Welzorg Maastricht verzorgt vervolgens ten behoeve van de gemeente Vaals een offerte van de geadviseerde voorziening en zorgt tevens voor realisatie en beheer van de gevraagde voorziening. Dat betekent dat zij het door Argonaut geadviseerde hulpmiddel aan belanghebbende in bruikleen kan verstrekken. De gemeente betaalt dan maandelijks aan Welzorg Maastricht een huur voor het verstrekte hulpmiddel. Onderhoud en reparatie van de hulpmiddelen zijn daarbij inbegrepen. Aan hand van de aard van de geadviseerde voorziening en de uitgebrachte offerte kan de gemeente eveneens besluiten, de voorziening aan te kopen. In dit geval ontvangt de gemeente een factuur van Welzorg, waarbij eventueel een onderhoudsovereenkomst kan worden afgesloten. De uitvoering. De uitvoering van het advies berust bij de ambtenaar WVG. Deze stelt de beschikking op en verzendt deze aan de aanvragers. Tevens worden opdrachten verstrekt voor levering van de verplaatsingsvoorzieningen en het aanleveren van offertes voor woningaanpassingen en laten uitvoeren van de woningaanpassingen. Ten behoeve van het taxivervoer in 2004 maakte de vervoersgerechtigde in de gemeente Vaals gebruik van chipkaarten. Het voordeel van het gebruik van chipkaarten was, dat de belanghebbende tijdens een taxirit zelf kon controleren hoeveel vervoerseenheden hij/zij heeft verbruikt. Ook kon in de taxi het resterende saldo op de chipkaart worden afgelezen. Door middel van een daartoe ontwikkeld en aangeschaft software-pakket kon de WVG-ambtenaar op het gemeentehuis de chipkaarten "schrijven" en "opladen". Tevens werd aan het einde van elke maand een diskette via het systeem aangemaakt waarmee, door middel van uitwisseling, het cliëntenbestand bij de gemeente en het taxibedrijf actueel en "up to date" werd gehouden. Pagina 4 van 8

5 De coördinator WVG is budgetbeheerder van het WVG-budget en zodanig gemandateerd tot het doen van betalingen. De financiële hoofdadministratie alsmede de debiteuren- en crediteurenadministratie is ondergebracht bij de afdeling Financiën. Voorlichtingsactiviteiten. De WVG-ambtenaar geeft in eerste instantie voorlichting in het contact met de cliënten middels het intakegesprek. Indien de totale doelgroep moet worden bereikt, worden de cliënten persoonlijk, schriftelijk in kennis gesteld. Daarnaast volgen in geval van wijzigingen publicaties in het Vaalser Weekblad, het gemeentelijke infoblad of soms in de regionale kranten. De gehandicapten worden tevens geïnformeerd via de Stichting Gehandicaptenplatform Vaals. De één-loketgedachte. In het kader van een Integraal Ouderenbeleid is de intentie om ouderen en gehandicapten voor verschillende voorzieningen zoveel mogelijk bij één loket te helpen. Het loket WVG krijgt dan een meer algemeen karakter, zodat gesproken kan worden van een service-loket. In 2004 kon men bij het WVG-loket eveneens terecht voor informatie met betrekking tot opname verzorgingscentra c.q. verpleeghuizen, Groene Kruis en Thuiszorg in relatie tot de geïntegreerde indicatiestelling, welke verzorgd wordt door het Regionaal Indicatieorgaan te Heerlen (RIO OZL). Het WVG-loket fungeerde in deze als een verwijsinstantie. De benodigde formulieren waren bij dit loket voorhanden en konden met hulp van de WVG-ambtenaar ter plekke worden ingevuld. Op 2 juni 2005 is in Vaals officieel het service-loket van start gegaan. Periodiek overleg. Bij behoefte wordt overleg gepleegd met de Stichting Gehandicaptenplatform Vaals. Tijdens dit overleg worden alle voorkomende zaken besproken, zoals beleidswijzigingen, wensen van de achterban, klachten, de rol van het Platform enz. Het overleg met het vervoersbedrijf en GGD gebeurde formeel 1 keer per jaar in de vorm van een evaluatiegesprek. Eens per jaar komt de manager van Welzorg Maastricht naar het gemeentehuis voor bespreking van de cijfers en de prognoses aangaande verstrekte rolstoelen en overige verplaatsingshulpmiddelen. Regionale Indicatiestelling. Per 1 april 1998 is het Regionale Indicatieorgaan RIO OZL officieel van start gegaan. Deze stichting verzorgt voor 8 gemeenten in de regio, waaronder ook Vaals, de indicatie voor wat betreft aanvragen voor opname verzorgingstehuizen, verpleeghuizen, ondersteuning door Groene Kruis en/of Thuiszorg. Per wetswijziging zijn de gemeenten per 1 april 2000 verplicht om dure woningaanpassingen (vanaf ,- tot ,-) ter indicatie voor te leggen aan RIO c.q het huidige CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Pagina 5 van 8

6 BIJLAGE 2 De cijfers over Hieronder volgt een overzicht van de uitvoering van de WVG over het evaluatiejaar 2004 voor wat betreft de aantallen. Algemeen. Totaal aantal binnengekomen en volledig afgehandelde nieuwe verzoeken in vervoersvoorzieningen 68 45,0% woonvoorzieningen 38 25,0% rolstoelen en andere hulpmiddelen 45 30,0% TOTAAL ,0% Tabel 1 Toelichting In bovenstaand overzicht wordt een overzicht weergegeven van nieuwe en volledig afgehandelde verzoeken over het jaar Het aantal aanvragen voor een vervoersvoorzieningen is ten opzichte van het jaar 2003 gelijk gebleven (2003: 69). Het aantal aanvragen voor woonvoorzieningen is ten opzichte van 2003 gedaald (in 2003: 53). Deze aanvragen betreffen woningaanpassingen, verhuizingen, verstrekte trapliften alsook reparatie en onderhoud aan woonvoorzieningen. Het aantal aanvragen voor een rolstoel (en andere bijzondere voorzieningen, zoals patiëntenliften, draaiplateau's, po-stoelen) is ten opzichte van 2003 vrijwel gelijk gebleven (in 2003: 44). De vervoersvoorzieningen. nieuwe verzoeken 68 TOTAAL % toegekend 61 90,0% afgewezen 7 10,0% TOTAAL % Toegekend % voor vervoersysteem 0,0% voor gebruik eigen auto SAMEN % Afgewezen 0,0% op grond van inkomen (>2 x normbedrag) 7 100% medisch niet noodzakelijk SAMEN 7 100% Tabel 2 TOTAAL 68 Toelichting Het aantal nieuwe verzoeken voor een vervoersvoorziening is ten opzichte van 2003 vrijwel gelijk gebleven. In 2003 werden 69 taxivoorzieningen toegekend tegenover 68 in aanvragen werden na GGD-keuring wegens het ontbreken van een medische indicatie afgewezen. Pagina 6 van 8

7 In de gemeente Vaals maken per 1 januari personen gebruik van een vervoersvoorziening. Rekening houdende met het aantal overledenen of anders afgevallenen, is het aantal vervoersgerechtigden gezien de laatste 5 jaar constant te noemen (+/- 440 personen). Woonvoorzieningen verzoeken om woonvoorzieningen 38 waarvan toegewezen 38 en afgewezen 0 Waarvan: verzoeken om verhuiskosten 7 waarvan toegewezen 7 en afgewezen 0 verzoeken om woningaanpassing 31 waarvan toegewezen 31 en afgewezen 0 verzoek om woningsanering 0 waarvan toegewezen 0 en afgewezen 0 SAMEN 38 SAMEN 38 Tabel 3 Toelichting Het aantal verzoeken om een woonvoorziening heeft ten opzichte van 2003 gedaald (in 2003: 53). In 2004 zijn 4 trapliften door de gemeente in bruikleen (her)verstrekt. Dit houdt in, dat de gemeente eigenaar blijft en deze trapliften bij overtolligheid in depot genomen worden in afwachting van herverstrekking. De depots zijn van liftenfabrikant Thyssen de Reus en Otto Ooms, die verder dan ook weer voor onderhoud en herverstrekking zorgen. Hiermee worden de kosten van een traplift reduceert. Rolstoelvoorzieningen en andere bijzondere hulpmiddelen Aangevraagd en toegekend 45 Tabel 4 Toelichting Van de 45 ingekomen en verstrekte rolstoelen, bestaat een 11-tal uit aanvragen voor verstrekking van een scootermobiel (in 2003: 12). Per 1 januari 2005 zijn in de gemeente Vaals 39 scootermobielen in gebruik. Dit was per 1 januari 2004 nog 43. De terugloop vindt onder andere zijn oorzaak in een aantal overledenen. Mede om de maandelijkse huurkosten te temperen, is de gebruiker de mogelijkheid gegeven, de scootermobiel voor winterstalling terug te geven, zodat tevens onderhoud aan de voorziening kan worden gepleegd door Welzorg. Gedurende deze winterstalling wordt de maandelijkse huur van de voorziening door Welzorg beëindigd. Van deze mogelijkheid hebben een tiental belanghebbenden gebruik gemaakt. Bezwaarschriften Over het jaar 2004 zijn geen bezwaarschriften ingediend, hetgeen duidt op duidelijke en goed gemotiveerde beslissingen naar de cliënten toe. Pagina 7 van 8

8 Inkomsten en uitgaven BIJLAGE 3 raming 2005 definitieve rekening 2004 definitieve rekening 2003 LASTEN 1. Taxi-voorziening Vergoeding eigen auto Huur rolstoelen e.d. + medisch adviezen Roerende en onroerende woonvoorz Automatisering Overige uitgaven p.m Gehandicaptenplatform Salaris + bureaukosten TOTALE LASTEN BATEN Eigen bijdragen p.m Bijdrage Rijk (AWBZ-gem.) p.m TOTALE BATEN SALDO LASTEN/BATEN p.m Begroot STAND EGALISATIEVOORZIENING Overschot/tekort lopende jaar -/ / Egalisatie-voorziening per Uit bovenstaand overzicht blijkt, dat de totale uitgaven ten opzichte van het jaar 2003 zijn gestegen met +/ De uitgaven voor het taxivervoer zijn ten opzichte van 2003 gestegen met De toenemende vergrijzing van de bevolking is hoofdzakelijk oorzaak van de stijging van de uitgaven voor taxivervoer. De kosten van huur rolstoelen e.d. + kosten van medisch advies zijn ten opzichte van 2003 opgelopen met ruim Aan kosten voor huur rolstoelen e.d. is de gemeente Vaals gemiddeld een bedrag ad per maand kwijt. Ter vergelijking: voor de gemeente Gulpen-Wittem bedraagt dit per maand; Margraten ; Meerssen ; Valkenburg en Eijsden per maand. Qua percentage inwoners kan gesteld worden, dat de gemeente Vaals in vergelijking met de resterende 5 heuvellandgemeenten de minste uitgaven heeft. In de raming 2005 zijn de kosten van de medische adviezen niet meegenomen bij de huurkosten rolstoelen e.d. Deze kosten werden in het verleden apart vermeld doch zijn in de productenraming & afdelingsplannen 2005 inmiddels samengevoegd onder één kostenpost (P ). De geraamde kosten ad ,-- zullen te zijner tijd mogelijk verhoogd moeten worden met ongeveer ,-- voor kosten medische advisering. Dit bedrag is afgeleid van een gemiddelde uitgave aan advieskosten over de afgelopen jaren. Voorts is in de raming 2005 nog een bedrag gereserveerd voor autokostenvergoedingen. Dit bedrag is vanwege de invoering van het CVV per 1 januari 2005 vervallen aangezien in principe geen autokostenvergoedingen meer worden verstrekt. De totale uitgaven voor roerende en onroerende woonvoorzieningen zijn ten opzichte van 2003 gedaald met In 2003 zijn 4 trapliften in bruikleen herverstrekt. In 2004 ontving de gemeente Vaals als zijnde AWBZ-gemeente vanwege Zorgcentrum "Langedael een bijdrage ad Dit bedrag varieert van jaar tot jaar. Het jaar 2004 vertoont een netto-tekort van tegen een tekort van in Pagina 8 van 8

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT)

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) INLEIDING Het besluit maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om alle bedragen in op te nemen. Dit is van belang omdat bedragen tenminste

Nadere informatie

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4 De heer P.C. Schultink De heer A.J. de Leeuw Datum: Ons kenmerk: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Uw kenmerk: Onderwerp: WMO-- Samenleving A. Bok 21 november 2012 Beantwoording vragen Wmo Datum

Nadere informatie

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 ALGEMEEN De individuele voorzieningen Wmo betreffen vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woonvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Onderstaand

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 gemeente West Maas en Waal november 2006 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2007 (op basis van delegatie in de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget....3

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND 2014 FINANCIËLE REGELS VANAF 1 JANUARI 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Artikel 1: Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel 3 Artikel 2. Uurtarief

Nadere informatie

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Samengevat worden, met instemming van de WMO raad, de volgende beleidsaanpassingen voorgesteld:

Samengevat worden, met instemming van de WMO raad, de volgende beleidsaanpassingen voorgesteld: Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 14 december 2009 Agenda nr: 13 Onderwerp: Vaststellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2010 gemeente valkenburg aan de Geul en het Besluit nadere regels voorzieningen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2013 Nr. 114031 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2012 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Deze brochure geeft informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze brochure krijgt u informatie over de volgende onderwerpen. Inhoud Wat is

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008 juli 2008 Burgermeester en wethouders van Barneveld; gelet op de bepalingen in de artikelen 3, 6, 7, 12, 19, 21 25, 32, 33 38 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Barneveld;

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT. maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude

FINANCIEEL BESLUIT. maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude FINANCIEEL BESLUIT maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2017 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen In dit Financieel besluit is zoveel mogelijk de volgorde van de artikelen in de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel 2.1.3, en 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren.

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren. CONCEPT CONCEPT CONCEPT Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente. Inleiding Naast een Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-005 Datum : 29 januari 2016 Besluit Maatschappelijke

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek A. Algemene toelichting 1.0 Omvang van de eigen bijdrage/eigen aandeel In de Verordening is bepaald dat een cliënt een eigen bijdrage betaalt bij een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Lid 1 Verstrekking

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

Achternaam (eventueel meisjesnaam): Voornaam en voorletters. Adres: - straat+huisnummer. - postcode+woonplaats :. Telefoonnummer overdag

Achternaam (eventueel meisjesnaam): Voornaam en voorletters. Adres: - straat+huisnummer. - postcode+woonplaats :. Telefoonnummer overdag AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning 1. Gegevens aanvrager¹ Achternaam (eventueel meisjesnaam): Voornaam en voorletters Adres: - straat+huisnummer. - postcode+woonplaats. Geboortedatum

Nadere informatie

AAN de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving. Geachte voorzitter,

AAN de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving. Geachte voorzitter, uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2012/U1T/43299 10 september 2012 F. van der Heide BS/Sociale Zaken 0475-359 812 AAN de voorzitter van de

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-verordening gemeente Heusden

Nadere informatie

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting op het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 2 INHOUDSOPGAVE Toelichting

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk; gelet op de artikelen 11, 12,

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 05.1410 d.d. 06-12-2005

BESLUITEN. B&W-nr.: 05.1410 d.d. 06-12-2005 Behoudens advies van de commissie WOWZ B&W-nr.: 05.1410 d.d. 06-12-2005 Onderwerp Wvg Financieel Besluit 2006 BESLUITEN 1. Het Financieel Besluit 2006, behorend bij de uitvoering van de Wet voorzieningen

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND JULI 2012

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND JULI 2012 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND JULI 2012 FINANCIËLE REGELS VANAF 15 JULI 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Artikel 1: Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel 4 Artikel 2. Hulp bij

Nadere informatie

aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden

aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden Zaaknummer: OWZCM12 Onderwerp aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden Collegevoorstel Inleiding Eind 2010 zijn, in het kader van de bezuinigingen, de nieuwe verordening Wet maatschappelijk

Nadere informatie

Besluit Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Alkemade 2007

Besluit Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Alkemade 2007 Besluit Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Alkemade 2007 BBeessl lluui iit tt mmaaaat ttsscchhaappppeel lli iij jjkkee oonnddeer rrsst tteeuunni iinngg ggeemmeeeennt ttee AAl llkkeemmaaddee

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Het college van de gemeente Geertruidenberg. Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verordening Wmo 2015

Nadere informatie

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oude IJsselstreek 2013 13ini00380 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 3 Artikel 1.1 Regels rond verstrekking

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. AOW-gerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelet op de artikelen 2 t/m 7 van de Verordening

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Maasbree Officiële naam regeling Besluit nadere regels

Nadere informatie

Onderwerp : wijziging verordening voorziening gehandicapten gemeente Heusden 2003

Onderwerp : wijziging verordening voorziening gehandicapten gemeente Heusden 2003 Raad : 16 december 2003 Agendanr. : 12 Doc.nr : B 2003 14791 Afdeling: : Sociale Zaken en Werkgelegenheid RAADSVOORSTEL Onderwerp : wijziging verordening voorziening gehandicapten gemeente Heusden 2003

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Tweede kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 3 september 2007 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Derde en vierde kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 15 februari 2008 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Besluit maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp; gelet op de artikelen 11 vierde en zevende lid, 12 tweede, derde en vierde

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeenteblad nr. 10 1 Gemeente Wijk bij Duurstede, versie december 2014 Gemeenteblad nr. 10 2 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 2007; gelet op artikel 5, 6, 7, 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014. Ingangsdatum 1 januari 2014

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014. Ingangsdatum 1 januari 2014 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014 Ingangsdatum 1 januari 2014 Besluit voorzieningenmaatschappelijke ondersteuning Montferland 2014 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012.

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012. Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012. Inleiding. Naast een verordening maatschappelijke ondersteuning is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning. In dit

Nadere informatie

Toelichting. Artikel 2

Toelichting. Artikel 2 Toelichting Algemeen De systematiek van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat steeds algemene voorzieningen, waaronder het collectief vervoer, het primaat hebben.

Nadere informatie

Wijzigingen Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen:

Wijzigingen Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen: Wijzigingen Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen: Wijziging nr. 1: Artikel 2. Regels rond verstrekking en verantwoording. 2.4. a. bij hulp bij het huishouden: - de budgethouder is verplicht

Nadere informatie

Wmo. Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade Afdeling Zorg

Wmo. Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade Afdeling Zorg Wmo Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Afdeling Zorg 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 Leeswijzer...3 AFDELING I ALGEMEEN...4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal INHOUD Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebondenbudget... 2 Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen... 3 Hoofdstuk 3 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

Aan de leden van de Raad van de Gemeente Nijmegen. 22 juni 2004. Geachte leden van de Raad,

Aan de leden van de Raad van de Gemeente Nijmegen. 22 juni 2004. Geachte leden van de Raad, Directie Inwoners Gezondheid, Opvang en Zorg Aan de leden van de Raad van de Gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 3292981 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Begripsbepalingen Algemeen gebruikelijk

Nadere informatie

RICHTLIJN NR. I 046 VERVOERSVOORZIENING AANPASSING VAN EEN AUTO

RICHTLIJN NR. I 046 VERVOERSVOORZIENING AANPASSING VAN EEN AUTO Jaar: 2009 Nummer: 35 Besluit: B&W 31 maart 2009 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. I 046 VERVOERSVOORZIENING AANPASSING VAN EEN AUTO Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 4, eerste lid,

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Huishoudelijke verzorging algemeen Huishoudelijke verzorging kan in natura of in de vorm van een persoonsgebonden

Nadere informatie

Management rapportage Wmo

Management rapportage Wmo Management rapportage Wmo 2012 1 Inhoudsopgave 1. Overzicht aantal klantcontacten en aanvragen... 3 2. Hulp bij het huishouden... 3 2.1 Kosten hulp bij het huishouden ZIN... 4 2.2 Kosten hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 76900 23 december 2014 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Bijlage 1 bij raadsvoorstel. (RV 2012.015) Voorstel uitbreiding eigen bijdrage regeling De eigen bijdrage is wettelijk geregeld in artikel 15 van de Wmo en het hierop gebaseerde (landelijk geldende) Besluit

Nadere informatie

besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017.

besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 0 1 januari 1900 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2010 Besluit WMO gemeente Nunspeet Januari 2010 afdeling Publiek en Sociaal gemeente Nunspeet - 2 - Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 23 april 2013 Het college van Burgemeester en Wethouders van Rhenen, Gelet op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; Mede gelet op artikel

Nadere informatie

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM Dit besluit is een uitwerking van de onderdelen van de Verordening Wmo gemeente Werkendam. In de tekst wordt deze verordening aangehaald als de Verordening. Het beleid betreffende

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording 3 Artikel 3 Vaststelling bedrag persoonsgebonden

Nadere informatie

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 24 april 2007; gelet op artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Advisering en samenhangende afstemming... 2 Artikel 1. Verplicht advies... 2 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 127842 29 december 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek In deze bijlage wordt uitgelegd hoe de (maximale) eigen bijdrage per voorziening wordt vastgesteld. Deze

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Financieel Besluit Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording...

Nadere informatie

Koen van der Aa raad00202 Juni 2012

Koen van der Aa raad00202 Juni 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Koen van der Aa 0402083524 kda@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Opheffing inkomensgrens CVV Medisch. 12raad00202 Juni

Nadere informatie

Samen leven in de gemeente Best

Samen leven in de gemeente Best Samen leven in de gemeente Best Inhoud De WMO en u 4 Veel voorkomende oplossingen 1. Hulp bij het huishouden 6 2. Woonvoorziening 8 3. Vervoersvoorziening 11 4. Rolstoelvoorziening 13 5. Sportvoorziening

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Besluit maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp; gelet op de artikelen 11 vierde en zevende lid, 12 tweede, derde en vierde

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017.

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam; gelet op artikel 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

9 DEC. DIV TE f. Gemeente Dordrecht T.a.v. mevrouw J. Storm Hoofd afdeling Zorg Sociale dienst Postbus AA Dordrecht. Datum: 14 december 2005

9 DEC. DIV TE f. Gemeente Dordrecht T.a.v. mevrouw J. Storm Hoofd afdeling Zorg Sociale dienst Postbus AA Dordrecht. Datum: 14 december 2005 DIV TE f Gemeente Dordrecht T.a.v. mevrouw J. Storm Hoofd afdeling Zorg Sociale dienst Postbus 8 3300 AA Dordrecht A5DELJNG 9 DEC Datum: 14 december 2005 Betreft: Brief op maat gemeente Dordrecht j :...,,>..

Nadere informatie

Middelen Gelet op het gegeven dat er geen sprake is van een inhoudelijke beleidswijziging zijn er geen financiële consequenties.

Middelen Gelet op het gegeven dat er geen sprake is van een inhoudelijke beleidswijziging zijn er geen financiële consequenties. Raadsvoorstel 89 Vergadering 2 oktober 2012 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening inkomensondersteunende maatregelen minima Helmond 2012 B&W vergadering : 21 augustus 2012 Dienst / afdeling : SE/Zorgpoort

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg Het Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg (Besluit) is een uitwerking

Nadere informatie

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Samenvatting Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Waarover

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Inleiding. Naast de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008;

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008; RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 10 december 2009 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2009; overwegende dat de huidige tekst van artikel

Nadere informatie

Kenmerk: ASchösser 130011 Vaals, 13-03-2013 Agendapunt nr. 2013-MV-014 Raadsvergadering d.d. 23-04-2013

Kenmerk: ASchösser 130011 Vaals, 13-03-2013 Agendapunt nr. 2013-MV-014 Raadsvergadering d.d. 23-04-2013 Kenmerk: ASchösser 130011 Vaals, 13-03-2013 Agendapunt nr. 2013-MV-014 Raadsvergadering d.d. 23-04-2013 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling (GR Maastricht)

Nadere informatie