Kenmerk: JR Vaals, Agendapunt nr. 2005/INW/012 Raadsvergadering d.d. 3 oktober 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kenmerk: JR 050030 Vaals, 04-09-2007 Agendapunt nr. 2005/INW/012 Raadsvergadering d.d. 3 oktober 2005"

Transcriptie

1 Kenmerk: JR Vaals, Agendapunt nr. 2005/INW/012 Raadsvergadering d.d. 3 oktober 2005 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Evaluatie Wet Voorzieningen Gehandicapten Vaals 2004 Voorstel Instemmen met de rapportage aangaande de doeltreffendheid en effecten van de WVG-verordening over Inleiding Met ingang van is de Wet Voorzieningen Gehandicapten in werking getreden. Op grond van artikel 7.4 van de Verordening WVG Vaals 1996 dient het college van burgemeester en wethouders een verslag over doeltreffendheid en effecten van de verordening in de praktijk aan de gemeenteraad te zenden. Het verslag over 2004 treft u dan ook bijgaand aan. Doel/meetbaar effect Inzicht geven in de inhoudelijke en financiële uitvoering van de WVG over het jaar Argumenten 1.1. De uitvoering van de WVG is in 2004 voortvarend ter hand genomen. In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van het aanbod van de voorzieningen en de uitvoering van de WVG over 2004 en bijlage 2 bevat een overzicht van het aantal aanvragen en afhandelingen over In het jaar 2004 zijn geen signalen ontvangen, die erop kunnen duiden dat de doelgroepen van de WVG ontevreden zouden zijn over het WVG-beleid en de uitvoering door de gemeente Vaals. Van de bestaande klachtenregeling is geen gebruik gemaakt. Er kan dan ook worden gesteld, dat de uitvoering van de WVG in 2004 voortvarend ter hand is genomen en dat het resultaat in de praktijk bevredigend is De invoering van het CVV per 1 januari 2005 heeft consequenties voor wat betreft het budget van de WVG. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de inkomsten en uitgaven in de WVG over In de raming 2005 is nog een bedrag gereserveerd voor autokostenvergoedingen. Dit bedrag is vanwege de invoering van het CVV per 1 januari 2005 vervallen aangezien in principe geen autokostenvergoedingen meer worden verstrekt. Kosten, baten en dekking 1. Uit het overzicht in bijlage 3 blijkt, dat de totale uitgaven ten opzichte van het jaar 2003 zijn gestegen met +/ : a) De uitgaven voor het taxivervoer zijn ten opzichte van 2003 gestegen met b) De kosten van huur rolstoelen e.d. + kosten van medisch advies zijn ten opzichte van 2003 opgelopen met ruim c) De totale uitgaven voor roerende en onroerende woonvoorzieningen zijn ten opzichte van 2003 Pagina 1 van 8

2 gedaald met d) In 2004 ontving de gemeente Vaals als zijnde AWBZ-gemeente vanwege Zorgcentrum "Langedael een bijdrage ad Dergelijke toekomstige rijksbijdragen zijn echter niet voorspelbaar. e) Het jaar 2004 vertoont een netto-tekort van tegen een tekort van in Uitvoering Communicatie Het verslag is tijdig doorgezonden aan Stichting Gehandicaptenplatform Vaals voor kennisgeving/ advisering. Indien nodig zal het gehandicaptenplatform reageren danwel adviseren met betrekking tot de uitvoering/beleid WVG. In het voorkomende geval zal uw raad nog nader worden geïnformeerd. Evaluatie/controle In het derde kwartaal 2005 zal een overzicht m.b.t. de financiële situatie over het eerste half jaar t.b.v. het college verstrekt worden. Verder zal in deze tussentijdse evaluatie de besloten maatregelen uit de risicoevaluatie voor wat betreft bezuinigingen ingaande 2005 verder worden toegelicht. Eventuele financiele consequenties worden meegenomen in de najaarsnota Korte samenvatting Op grond van de WVG-verordening geeft het college de raad inzicht in de inhoudelijke en financiële uitvoering van de WVG over het jaar De uitvoering is goed verlopen en loopt financieel gezien in de pas met de uitgaven van de voorgaande jaren. Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals, H.J.M. Coumans MPM Secretaris Mw. drs. M.J.I. Quint-Maagdenberg Burgemeester Pagina 2 van 8

3 BIJLAGE 1. BELEID IN 2004 Aanbod van voorzieningen per 1 januari Sinds de invoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten is de gemeente verantwoordelijk voor het verstrekken van vervoersvoorzieningen, rolstoelen en woningaanpassingen. Hieronder zal in het kort worden ingegaan op deze voorzieningen. vervoersvoorzieningen. Onder vervoersvoorzieningen wordt verstaan: 1. Collectief dan wel individueel taxivervoer; de gehandicapte kan op jaarbasis voor 3250 eenheden ad 0,31 = 1007,50 aan taxivervoer verrijden. Hierbij speelt geen rol, of hij gebruik moet maken van het taxibusje of dat er een rolstoel in de taxi moet worden mee vervoerd. Een echtpaar, waarbij voor beide echtelieden een vervoersindicatie bestaat ontvangt elk 3/4 x het maximum aantal eenheden per jaar. 2. Vergoeding voor de aanpassingskosten van een eigen auto. Deze (gedeeltelijke) vergoeding wordt alleen toegekend, wanneer er een medische indicatie bestaat voor een vervoersvoorziening en waarbij betrokkene zelf kiest voor aanpassing van de eigen auto. 3. Autokostenvergoeding voor het gebruik van een (eigen) auto. Deze vergoeding wordt alleen dan toegekend, wanneer de gehandicapte op medische gronden geen dan wel zeer bezwaarlijk gebruik kan maken van het bestaande taxivervoer. 4. Een vergoeding voor het gebruik van een (eigen) auto op grond van de zogenaamde "overgangs- regeling". De gehandicapte, die reeds vóór 1 april 1994 van de bedrijfsvereniging een autokostenvergoeding ontving en die in het bezit was van een eigen auto, kon in 2004 nog van deze regeling gebruik maken. rolstoelen Tot de rubriek rolstoelen behoren handmatig bewogen rolstoelen, de elektrisch voortbewogen rolstoelen voor binnen- en/of buitengebruik en de sportrolstoelen. Andere voorzieningen in natura zoals aangepaste fietsen, aangepaste kinderfietsen en driewielers alsook verticale verplaatsingshulpmiddelen zoals een verrijdbare patiëntenlift e.d. vallen echter ook onder deze rubriek. woonvoorzieningen Onder woonvoorzieningen vallen naast de aanpassingen aan de woning zelf, ook verhuiskostenvergoedingen, de kosten van bruikleen, onderhoud, keuringen en reparatie van trapliften, kosten voor tijdelijke huisvesting, kosten van huurderving alsmede woonvoorzieningen van niet-bouwkundige of woontechnische aard zoals bijvoorbeeld woningsanering als gevolg van allergie. De eigen bijdragen. Voor vervoersvoorzieningen welke in 2004 werden verstrekt in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) konden de gebruikers afhankelijk van de hoogte van het inkomen een eigen bijdrage verschuldigd zijn. Voor woonvoorzieningen gold in 2004 een financiële tegemoetkoming van 100% van de noodzakelijke aanpassingskosten. Alleen wanneer het inkomen hoger was dan de geldende WVG-inkomensnorm (1 ½ x bijstandsnorm), dan gold een eigen bijdrage op jaarbasis met een maximum van 25% van de daadwerkelijke kosten. Bij een inkomen tussen 1½ en 2 x de bijstandsnorm gold voor een woon- en/of vervoersvoorziening een gestaffelde eigen bijdrage, dat wil zeggen onderverdeeld per 45,38, afhankelijk van de hoogte van het netto-inkomen. Pagina 3 van 8

4 De organisatie. De intake. In één of meerdere gesprekken met de cliënt vormt de intaker zich een beeld omtrent de gevraagde voorzieningen, de (technische) mogelijkheden, de medische noodzaak, de ergonomische belemmeringen en beperkingen, de medicatie en de mogelijke sociale aspecten. Aangezien de intaker niet medisch is onderlegd, vraagt hij advies bij een van de adviserende instanties. Daar in veel gevallen de belanghebbende niet persoonlijk door de adviseur wordt gezien c.q. gekeurd, is de (kwaliteit van de) informatie welke hij door de intaker krijgt aangeleverd van groot belang. De advisering. De gemeente Vaals wordt bijgestaan door twee adviserende instanties, te weten Argonaut te Sittard en de Gemeenschappelijk Geneeskundige Dienst Oostelijk Zuid-Limburg (GGD). De GGD adviseert grotendeels ten aanzien van vervoersvoorzieningen en verhuiskostenvergoedingen. Argonaut adviseert in den regel ten aanzien van grotere woningaanpassingen, rolstoelen en gecombineerde aanvragen. De GGD adviseert op twee manieren. Een sociaal geneeskundige neemt deel aan de wekelijks gehouden adviesteamvergadering. Dit team bestaat uit de intakers van de gemeente Gulpen-Wittem en Vaals en de sociaal geneeskundige. In eerste instantie is het de bedoeling, dat de geneeskundige adviseert op grond van de verkregen informatie van de intakers. De tweede wijze van advisering is het zogenaamde externe advies. Deze keuring wordt aangevraagd wanneer de adviserend geneeskundige in het adviesteam geen advies kan geven omdat er te weinig informatie voorhanden is, de diagnose niet duidelijk is of als verwacht wordt dat het verzoek van de belanghebbende zal worden afgewezen. Argonaut adviseert uitsluitend op schriftelijk verzoek van de gemeente. Bij het verzoek geeft de gemeente aan of het een claimgericht onderzoek (t.b.v. specifieke voorziening/aanvraag) dan wel een integraal (algemeen/totaal) onderzoek dient te zijn. Voorts wordt aangegeven of het onderzoek enkel de indicatie of de selectie van het hulpmiddel omvat, of een combinatie van beiden. Welzorg Maastricht verzorgt vervolgens ten behoeve van de gemeente Vaals een offerte van de geadviseerde voorziening en zorgt tevens voor realisatie en beheer van de gevraagde voorziening. Dat betekent dat zij het door Argonaut geadviseerde hulpmiddel aan belanghebbende in bruikleen kan verstrekken. De gemeente betaalt dan maandelijks aan Welzorg Maastricht een huur voor het verstrekte hulpmiddel. Onderhoud en reparatie van de hulpmiddelen zijn daarbij inbegrepen. Aan hand van de aard van de geadviseerde voorziening en de uitgebrachte offerte kan de gemeente eveneens besluiten, de voorziening aan te kopen. In dit geval ontvangt de gemeente een factuur van Welzorg, waarbij eventueel een onderhoudsovereenkomst kan worden afgesloten. De uitvoering. De uitvoering van het advies berust bij de ambtenaar WVG. Deze stelt de beschikking op en verzendt deze aan de aanvragers. Tevens worden opdrachten verstrekt voor levering van de verplaatsingsvoorzieningen en het aanleveren van offertes voor woningaanpassingen en laten uitvoeren van de woningaanpassingen. Ten behoeve van het taxivervoer in 2004 maakte de vervoersgerechtigde in de gemeente Vaals gebruik van chipkaarten. Het voordeel van het gebruik van chipkaarten was, dat de belanghebbende tijdens een taxirit zelf kon controleren hoeveel vervoerseenheden hij/zij heeft verbruikt. Ook kon in de taxi het resterende saldo op de chipkaart worden afgelezen. Door middel van een daartoe ontwikkeld en aangeschaft software-pakket kon de WVG-ambtenaar op het gemeentehuis de chipkaarten "schrijven" en "opladen". Tevens werd aan het einde van elke maand een diskette via het systeem aangemaakt waarmee, door middel van uitwisseling, het cliëntenbestand bij de gemeente en het taxibedrijf actueel en "up to date" werd gehouden. Pagina 4 van 8

5 De coördinator WVG is budgetbeheerder van het WVG-budget en zodanig gemandateerd tot het doen van betalingen. De financiële hoofdadministratie alsmede de debiteuren- en crediteurenadministratie is ondergebracht bij de afdeling Financiën. Voorlichtingsactiviteiten. De WVG-ambtenaar geeft in eerste instantie voorlichting in het contact met de cliënten middels het intakegesprek. Indien de totale doelgroep moet worden bereikt, worden de cliënten persoonlijk, schriftelijk in kennis gesteld. Daarnaast volgen in geval van wijzigingen publicaties in het Vaalser Weekblad, het gemeentelijke infoblad of soms in de regionale kranten. De gehandicapten worden tevens geïnformeerd via de Stichting Gehandicaptenplatform Vaals. De één-loketgedachte. In het kader van een Integraal Ouderenbeleid is de intentie om ouderen en gehandicapten voor verschillende voorzieningen zoveel mogelijk bij één loket te helpen. Het loket WVG krijgt dan een meer algemeen karakter, zodat gesproken kan worden van een service-loket. In 2004 kon men bij het WVG-loket eveneens terecht voor informatie met betrekking tot opname verzorgingscentra c.q. verpleeghuizen, Groene Kruis en Thuiszorg in relatie tot de geïntegreerde indicatiestelling, welke verzorgd wordt door het Regionaal Indicatieorgaan te Heerlen (RIO OZL). Het WVG-loket fungeerde in deze als een verwijsinstantie. De benodigde formulieren waren bij dit loket voorhanden en konden met hulp van de WVG-ambtenaar ter plekke worden ingevuld. Op 2 juni 2005 is in Vaals officieel het service-loket van start gegaan. Periodiek overleg. Bij behoefte wordt overleg gepleegd met de Stichting Gehandicaptenplatform Vaals. Tijdens dit overleg worden alle voorkomende zaken besproken, zoals beleidswijzigingen, wensen van de achterban, klachten, de rol van het Platform enz. Het overleg met het vervoersbedrijf en GGD gebeurde formeel 1 keer per jaar in de vorm van een evaluatiegesprek. Eens per jaar komt de manager van Welzorg Maastricht naar het gemeentehuis voor bespreking van de cijfers en de prognoses aangaande verstrekte rolstoelen en overige verplaatsingshulpmiddelen. Regionale Indicatiestelling. Per 1 april 1998 is het Regionale Indicatieorgaan RIO OZL officieel van start gegaan. Deze stichting verzorgt voor 8 gemeenten in de regio, waaronder ook Vaals, de indicatie voor wat betreft aanvragen voor opname verzorgingstehuizen, verpleeghuizen, ondersteuning door Groene Kruis en/of Thuiszorg. Per wetswijziging zijn de gemeenten per 1 april 2000 verplicht om dure woningaanpassingen (vanaf ,- tot ,-) ter indicatie voor te leggen aan RIO c.q het huidige CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Pagina 5 van 8

6 BIJLAGE 2 De cijfers over Hieronder volgt een overzicht van de uitvoering van de WVG over het evaluatiejaar 2004 voor wat betreft de aantallen. Algemeen. Totaal aantal binnengekomen en volledig afgehandelde nieuwe verzoeken in vervoersvoorzieningen 68 45,0% woonvoorzieningen 38 25,0% rolstoelen en andere hulpmiddelen 45 30,0% TOTAAL ,0% Tabel 1 Toelichting In bovenstaand overzicht wordt een overzicht weergegeven van nieuwe en volledig afgehandelde verzoeken over het jaar Het aantal aanvragen voor een vervoersvoorzieningen is ten opzichte van het jaar 2003 gelijk gebleven (2003: 69). Het aantal aanvragen voor woonvoorzieningen is ten opzichte van 2003 gedaald (in 2003: 53). Deze aanvragen betreffen woningaanpassingen, verhuizingen, verstrekte trapliften alsook reparatie en onderhoud aan woonvoorzieningen. Het aantal aanvragen voor een rolstoel (en andere bijzondere voorzieningen, zoals patiëntenliften, draaiplateau's, po-stoelen) is ten opzichte van 2003 vrijwel gelijk gebleven (in 2003: 44). De vervoersvoorzieningen. nieuwe verzoeken 68 TOTAAL % toegekend 61 90,0% afgewezen 7 10,0% TOTAAL % Toegekend % voor vervoersysteem 0,0% voor gebruik eigen auto SAMEN % Afgewezen 0,0% op grond van inkomen (>2 x normbedrag) 7 100% medisch niet noodzakelijk SAMEN 7 100% Tabel 2 TOTAAL 68 Toelichting Het aantal nieuwe verzoeken voor een vervoersvoorziening is ten opzichte van 2003 vrijwel gelijk gebleven. In 2003 werden 69 taxivoorzieningen toegekend tegenover 68 in aanvragen werden na GGD-keuring wegens het ontbreken van een medische indicatie afgewezen. Pagina 6 van 8

7 In de gemeente Vaals maken per 1 januari personen gebruik van een vervoersvoorziening. Rekening houdende met het aantal overledenen of anders afgevallenen, is het aantal vervoersgerechtigden gezien de laatste 5 jaar constant te noemen (+/- 440 personen). Woonvoorzieningen verzoeken om woonvoorzieningen 38 waarvan toegewezen 38 en afgewezen 0 Waarvan: verzoeken om verhuiskosten 7 waarvan toegewezen 7 en afgewezen 0 verzoeken om woningaanpassing 31 waarvan toegewezen 31 en afgewezen 0 verzoek om woningsanering 0 waarvan toegewezen 0 en afgewezen 0 SAMEN 38 SAMEN 38 Tabel 3 Toelichting Het aantal verzoeken om een woonvoorziening heeft ten opzichte van 2003 gedaald (in 2003: 53). In 2004 zijn 4 trapliften door de gemeente in bruikleen (her)verstrekt. Dit houdt in, dat de gemeente eigenaar blijft en deze trapliften bij overtolligheid in depot genomen worden in afwachting van herverstrekking. De depots zijn van liftenfabrikant Thyssen de Reus en Otto Ooms, die verder dan ook weer voor onderhoud en herverstrekking zorgen. Hiermee worden de kosten van een traplift reduceert. Rolstoelvoorzieningen en andere bijzondere hulpmiddelen Aangevraagd en toegekend 45 Tabel 4 Toelichting Van de 45 ingekomen en verstrekte rolstoelen, bestaat een 11-tal uit aanvragen voor verstrekking van een scootermobiel (in 2003: 12). Per 1 januari 2005 zijn in de gemeente Vaals 39 scootermobielen in gebruik. Dit was per 1 januari 2004 nog 43. De terugloop vindt onder andere zijn oorzaak in een aantal overledenen. Mede om de maandelijkse huurkosten te temperen, is de gebruiker de mogelijkheid gegeven, de scootermobiel voor winterstalling terug te geven, zodat tevens onderhoud aan de voorziening kan worden gepleegd door Welzorg. Gedurende deze winterstalling wordt de maandelijkse huur van de voorziening door Welzorg beëindigd. Van deze mogelijkheid hebben een tiental belanghebbenden gebruik gemaakt. Bezwaarschriften Over het jaar 2004 zijn geen bezwaarschriften ingediend, hetgeen duidt op duidelijke en goed gemotiveerde beslissingen naar de cliënten toe. Pagina 7 van 8

8 Inkomsten en uitgaven BIJLAGE 3 raming 2005 definitieve rekening 2004 definitieve rekening 2003 LASTEN 1. Taxi-voorziening Vergoeding eigen auto Huur rolstoelen e.d. + medisch adviezen Roerende en onroerende woonvoorz Automatisering Overige uitgaven p.m Gehandicaptenplatform Salaris + bureaukosten TOTALE LASTEN BATEN Eigen bijdragen p.m Bijdrage Rijk (AWBZ-gem.) p.m TOTALE BATEN SALDO LASTEN/BATEN p.m Begroot STAND EGALISATIEVOORZIENING Overschot/tekort lopende jaar -/ / Egalisatie-voorziening per Uit bovenstaand overzicht blijkt, dat de totale uitgaven ten opzichte van het jaar 2003 zijn gestegen met +/ De uitgaven voor het taxivervoer zijn ten opzichte van 2003 gestegen met De toenemende vergrijzing van de bevolking is hoofdzakelijk oorzaak van de stijging van de uitgaven voor taxivervoer. De kosten van huur rolstoelen e.d. + kosten van medisch advies zijn ten opzichte van 2003 opgelopen met ruim Aan kosten voor huur rolstoelen e.d. is de gemeente Vaals gemiddeld een bedrag ad per maand kwijt. Ter vergelijking: voor de gemeente Gulpen-Wittem bedraagt dit per maand; Margraten ; Meerssen ; Valkenburg en Eijsden per maand. Qua percentage inwoners kan gesteld worden, dat de gemeente Vaals in vergelijking met de resterende 5 heuvellandgemeenten de minste uitgaven heeft. In de raming 2005 zijn de kosten van de medische adviezen niet meegenomen bij de huurkosten rolstoelen e.d. Deze kosten werden in het verleden apart vermeld doch zijn in de productenraming & afdelingsplannen 2005 inmiddels samengevoegd onder één kostenpost (P ). De geraamde kosten ad ,-- zullen te zijner tijd mogelijk verhoogd moeten worden met ongeveer ,-- voor kosten medische advisering. Dit bedrag is afgeleid van een gemiddelde uitgave aan advieskosten over de afgelopen jaren. Voorts is in de raming 2005 nog een bedrag gereserveerd voor autokostenvergoedingen. Dit bedrag is vanwege de invoering van het CVV per 1 januari 2005 vervallen aangezien in principe geen autokostenvergoedingen meer worden verstrekt. De totale uitgaven voor roerende en onroerende woonvoorzieningen zijn ten opzichte van 2003 gedaald met In 2003 zijn 4 trapliften in bruikleen herverstrekt. In 2004 ontving de gemeente Vaals als zijnde AWBZ-gemeente vanwege Zorgcentrum "Langedael een bijdrage ad Dit bedrag varieert van jaar tot jaar. Het jaar 2004 vertoont een netto-tekort van tegen een tekort van in Pagina 8 van 8

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

ter kennisgeving Medewerk(st)er

ter kennisgeving Medewerk(st)er Voorstel ~atwijk Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : Î-I,)'l - j6bb Status : Openbaar / Ter besluitvorming Dotum : 1 mei 2012 Afdeling : Sociale Zaken Raad: :Ja : R.F.J.M. van Hest ter kennisgeving

Nadere informatie

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 Inleiding Algemene uitgangspunten 2.1 Begripsbepaling gehandicapte 2.2 Zorgplicht t.a.v. vreemdelingen 2.3 De bevoegde gemeente 2.4 Niet algemeen gebruikelijk 2.5

Nadere informatie

VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL

VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL Versie : november 2007 Afdeling : Sociale Zaken Steller : Kees-Willem Bruggeman Mede-adviseurs : Iris Kunnen, Ad Ravestein

Nadere informatie

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 2 HOOFDSTUK 1 INLEIDING.9 1.1. Inleiding..9 1.2. Opbouw 9. HOOFDSTUK 2 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN C.Q. BELEIDSREGELS 10 2.1. Inleiding 10 2.2. Niet algemeen gebruikelijk.10

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken 2014 1

Jaarstukken 2014. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken 2014 1 Jaarstukken 2014 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken 2014 1 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord. Ten opzichte van de begroting is er over het boekjaar 2014

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2014 4 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning;

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 26 Uitgifte: 26 april 2012 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 april

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 6 Eigen verantwoordelijkheid 6 Beperking, chronisch psychisch probleem of psychosociaal

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011.

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011. Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011. Inleiding Naast een Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2011 (Verordening Wmo 2011) is er het Besluit

Nadere informatie

Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012

Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 6 - Inleiding 6 - Eigen verantwoordelijkheid.. 6 - Mantelzorgers en vrijwilligers... 7 - Het gesprek.

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015). De Wmo 2015 maakt onderdeel uit van de bestuurlijke en met toepassing van een budgetkorting

Nadere informatie

Wvg-verordening Zoetermeer

Wvg-verordening Zoetermeer Wvg-verordening Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen

Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen Van hangmat naar vangnet? Opsteller team 7 Datum 15 april 2012 Versie def2 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Proces/bouwstenen

Nadere informatie

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2007 TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2007 INLEIDING In de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Pagina 1 van 37 Pagina 2 van 37 Inhoudsopgave Pagina INLEIDING 5 HOOFDSTUK 1. COMPENSATIEBEGINSEL EN VERSTREKKINGEN 1.1. Compensatiebeginsel 7 1.2.

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals 2010 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

- dat het noodzakelijk is gebleken de manier van indiceren bij het aanvullend openbaar vervoer te wijzigen;

- dat het noodzakelijk is gebleken de manier van indiceren bij het aanvullend openbaar vervoer te wijzigen; Burgemeester en wethouders van Purmerend, Overwegende - dat het noodzakelijk is gebleken de manier van indiceren bij het aanvullend openbaar vervoer te wijzigen; - dat introductie van de alfacheque leidt

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 op te nemen in Handboek Wmo Schulinck Vastgesteld door Drechtstedenbestuur op 20 december 2012 en van toepassing vanaf 1 januari 2013 Voorwoord

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN HELMOND

GEMEENTEBLAD VAN HELMOND GEMEENTEBLAD VAN HELMOND Jaar : 2006 Nummer: 32 Besluit : B & W 9 mei 2006 BELEIDSREGELS WET VOORZIENING GEHANDICAPTEN (WVG) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Recht op WVG-voorzieningen 01.02-001 - Hardheidsclausule

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht Burgemeester en wethouders van Bergambacht; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 3 van de Verordening individuele voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Bronckhorst Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst

Nadere informatie

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 41 Besluit: B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning Helmond 2007 Richtlijnen "Individuele voorzieningen" Hoofdstuk 1 - Aanvraag I001 - Schriftelijke

Nadere informatie

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 7 1.1 Afbakening... 7 1.2 In overwegende mate op het individu gericht... 7 1.3 Langdurig noodzakelijk...

Nadere informatie

1. Bedrijfsvoering...2. 2. Minimabeleid...4 2.1 AANTAL AANVRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND... 4 2.2 AANTAL AANVRAGEN DECLARATIEFONDS...

1. Bedrijfsvoering...2. 2. Minimabeleid...4 2.1 AANTAL AANVRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND... 4 2.2 AANTAL AANVRAGEN DECLARATIEFONDS... 1. Bedrijfsvoering...2 2. Minimabeleid...4 2.1 AANTAL AANVRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND... 4 2.2 AANTAL AANVRAGEN DECLARATIEFONDS... 5 3. Stand van zaken inzake inkoop trajecten...6 3.1 FINANCIËLE VERANTWOORDING...

Nadere informatie