van Duurzaam naar Huurzaam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van Duurzaam naar Huurzaam"

Transcriptie

1 van Duurzaam naar Huurzaam 1

2 COLOFON van Duurzaam naar Huurzaam : Omdat duurzaam niets bijzonders is. Betaalbaar huren wordt echter wél bijzonder als wij niet tijdig omschakelen naar een zeer lage energiebehoefte en gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Fossiele energie wordt steeds schaarser en daarmee erg duur! Wij realiseren toekomst robuuste verhuurzaming, dat is onze missie! De zes partijen van de Stadlander-verduurzamingscoalitie zijn INNAX, VolkerWessels, BuildDesk/BOOM, ZOOOW/New Urban Green, DAT Architecten en Companen. Eindredactie: Khing Go Vormgeving & opmaak: Niels van Ham M.m.v. Wytze Kuijper, Marnix Groenland, Ad Hoogers, Rik Janssen, Arjen Meijer, Eric van de Wetering, Theo van Esch van Duurzaam naar Huurzaam Postbus 445, 3900 AK Veenendaal Telefoon: Referentie: kg10462/ Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van van Duurzaam naar Huurzaam 2

3 Hey you! Don t tell me there s no hope at all Together we stand, divided we fall! Roger Waters, The Wall

4 INHOUD 02 Colofon 03 Thema 04 Inhoud 05 Voorwoord 08 Hoofdstuk 1 Uitdagingen voor een regio in transitie 10 Hoofdstuk 2 Samen: Participatie, communicatie en co-creatie 12 Hoofdstuk 3 Onze aanpak: Verleiden en in beweging komen 14 Hoofdstuk 4 Communicatie tijdens het verbouwproces 16 Hoofdstuk 5 Architectuur 18 Hoofdstuk 6 Nultrede 21 Hoofdstuk 7 Woonlastenontwikkeling 22 Hoofdstuk 8 Energie visie en technische uitwerkingen 28 Hoofdstuk 9 Een levensduurimpuls van 25 jaar 30 Hoofdstuk 10 Financieringsmogelijkheden voor particulieren 34 Hoofdstuk 11 Bergen op Stroom 36 Hoofdstuk 12 Aanpak, planning en uitvoering van verspreid- en gespikkeld bezit 38 Hoofdstuk 13 Onderhoud, garanties en TCO 40 Bijlagen 4

5 5

6 Voorwoord Detroit; gevolgen van krimp Samen op weg naar een toekomstbestendige regio De urgentie is hoog: Het woon- en leefgebied West Brabant is onderhevig aan krimp. De bevolking vergrijst in rap tempo, jongeren neigen naar de steden. Het risico dat voorzieningen daarmee ook gaan verdwijnen maakt de regio alleen nog maar onaantrekkelijker waarmee een neerwaartse tendens tot sluiting van dorpen en woonkernen wordt ingezet. Tijdig ingrijpen is dus absolute noodzaak. Door het samenbrengen van de juiste partijen, kennis, ervaring en gezamenlijke belangen, zijn we in staat om tot een bijzondere oplossingen te komen: Een nieuwe kans voor West Brabant waarbij optimaal betaalbaar woongenot, maximaal duurzame oplossingen, een solide technische basis en een structurele impuls voor de leefomgeving wordt gerealiseerd. We kiezen voor een gezamenlijke en vooral flexibele oplossing, waarin de woonlasten Niet meer dan NU zijn en alle ruimte biedt aan individuele wensen van bewoners. Wij nemen daarvoor de verantwoording: niet alleen nu, maar ook de komende 25 jaar. Integrale vernieuwing Mensen zijn geneigd vanuit een geheel eigen perspectief naar een vraagstuk te kijken. Echter, door duidelijk en uitgesproken te zijn over ambities, droom én werkelijkheid vinden we elkaar. Als alle partijen de grenzen van hun vakgebied overstijgen, kunnen we gezamenlijk invulling geven aan de route die leidt tot het realiseren van onze droom: Een toekomstbestendige en duurzame leefomgeving. Dit vraagt een andere vorm van samenwerking en het vraagt om lef, afstemming en inzet van alle betrokkenen en dus de zoektocht voor Stadlander naar een echte gamechanger! Van Duurzaam naar Huurzaam is de uitdaging van Stadlander aangegaan en dat leidde tot een integraal vernieuwend concept voor de verduurzaming van de bestaande woningen met positieve impulsen voor de regio. 6

7 Essenties in onze benadering Verbeelding, hoe gaat het worden? Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je écht verder. Door buiten de geijkte kaders te treden kunnen we na een gecontroleerde aan loop de grote sprong maken in de verbinding tussen milieu, energie, woonkwaliteit, gezondheid en een kansrijke leefomgeving. Enthousiasme ontstaat bij het samen uitdenken van innovatieve concepten. We nemen bewoners, Stadlander en andere partijen mee in de positieve dynamiek. Toekomstbestendig heid, woongenot en leefplezier van de bewoners hebben wij centraal gesteld in de uitwerking van onze aanpak. Aandacht, interesse en respect. Naar de bewoners, naar Stadlander, naar de stakeholders en naar elkaar. Dat is een voorwaarde om te realiseren waarin we oprecht geloven. Niet alleen nu, maar vooral de komende 25 jaar en wellicht langer! Samenwerking is nodig om de sturing vanuit de abstracte klimaat- milieu- en energieproblematiek te overstijgen. Zo verbinden we de kennis uit alle disciplines én gebruikers groepen. We handelen nu en bieden ruimte aan ontwikkelingen in de tijd. Zo creëren we, al werkend aan de concrete opgave van Stadlander, een alliantie die nieuw perspectief biedt aan de wijk en de regio. Met wie gaan we samen aan de slag? Alleen gedeelde verantwoordelijkheid leidt tot draagvlak voor een duurzaam toekomstig gebruik. Daar hebben we alle partijen héél hard bij nodig: onze coalitie van Duurzaam naar Huurzaam, de bewoners, Stadlander, de vier gemeentes, de tien dorpskernen en alle anderen die belang hebben bij een toekomstbestendige regio. Vanuit een integrale samen werking met alle partijen zijn we in staat een fundament te leggen voor de noodzakelijke brede benadering, waarin we duurzaamheid verbinden aan de woonbehoefte en belangen van het individu. Een benadering die de huidige en toekomstige bewoners veel te bieden heeft. Leeswijzer In deze presentatie gaan we nader in op de vraagstelling en de context waarin deze plaatsvindt. Vervolgens gaan we nader in op oplossingsrichtingen zoals wij dat vanuit van Duurzaam naar Huurzaam zien, dus wat we gaan realiseren en hoe wij dat doen. In de bijlagen worden oplossingen nader gespecificeerd. De kern van onze oplossing : Wij bouwen samen aan vertrouwen Door eerste iets te brengen naar alle bewoners (eigenaren & huurders) Dat start met het samen inkopen van energie dit brengt bewustwording en het eerste gezamenlijke draagvlak en verdienmodel om te bewegen. Middels buren voor buren samen in kaart brengen wat er leeft en waar belangstelling voor is van kleinschalig en lucratief tot we pakken nu samen door Samen optrekken in de uitvoer van de gewenste maatregelen. Ieder voor zich (N1) maar met de kracht van samen. Dit als gemeenschappelijk aanloop naar de sprong. Bij iedere stap al rekening houden met wat nog kan komen ten aanzien van verdere gewenste aanpassing voor een nultrede woning en altijd rekeninghoudend met de aangegeven levensduurverlening van de woning. En dat gaat dus veel verder dan alleen realisatie. De uitkomst Voor de bewoners: een aantrekkelijke en betaalbare woning met ruimte voor persoonlijke wensen nu en in de toekomst Voor de woonkernen: een platform waar samen betekenis krijgt in de vorm van een sociaal betrokken leefgemeenschap. Voor Stadlander: het bieden van een woning aanbod en woonomgeving die nu al aansprekend en verrassend is maar die tevens ruimte blijft bieden aan de veranderende vraag vanuit de leefgemeenschap. 7

8 1. Uitdagingen voor een regio in transitie De regio waarin Stadlander opereert loopt tegen het einde van een groeitijdperk. Er dient rekening gehouden te worden met toekomstige huishoudenskrimp. De prognoses voor de regio West-Brabant wijzen op een gematigde huishoudensgroei van circa huishoudens (8%) tot Daarna krimpt het aantal huishoudens met ruim (-2%) tot 2040 (PER JAAR OF TOTAAL?). Aan deze demografische ontwikkeling is niet veel aan te doen. Mensen krijgen minder kinderen en veel jongeren trekken uit de regio weg vanwege persoonlijke motieven als werk en opleiding. Tegelijkertijd is de dubbele vergrijzing al ingezet: het aantal ouderen neemt sterk toe en ouderen worden steeds ouder. Ook het aantal huishoudens, gezinnen met kinderen, neemt af. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de woningmarkt. Ook zal door de vergrijzing het aantal huishoudens met een laag inkomen gaan stijgen wegens inkomensdalingen (AOW, pensioen). De primaire doelgroep van de corporatie neemt dus toe. Dit hoeft geen probleem te zijn, want tal van ouderen zijn in het gelukkige bezit van een eigen woning. Zij zijn niet direct aangewezen op een sociale huurwoning. Sociaal maatschappelijke ontwikkelingen Een andere ingrijpende ontwikkeling betreft de wijzigingen in de langdurige zorg (AWBZ). In de nabije toekomst is er een zware zorgindicatie nodig om in aanmerking te komen voor plaatsing in een zorg- of verpleeginstelling. Dit betekent dat een grote groep ouderen zorg aan huis moet ontvangen. Daarnaast worden verstandelijk of lichamelijk beperkten, chronisch zieken en GGZcliënten, steeds vaker geïntegreerd in wijken en dorpen. Veel zorg die voorheen vanuit de AWBZ bekostigd werd, gaat via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) geregeld worden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Er wordt echter fors gekort op het budget dat vanuit de AWBZ naar de WMO wordt overgeheveld. Gemeenten moeten dus met minder middelen meer zorg aan huis financieren! Een van de gevolgen hiervan is dat ouderen een groter beroep zullen moeten doen op mantelzorg. Daarnaast is het niet onwaarschijnlijk dat er in de toekomst ook gekort zal worden op andere faciliteiten waarvan ouderen gebruik maken. situatie 2013 vergrijzing & verdunning schrikbeeld van elke woningcorporatie 8 De geschetste ontwikkelingen leidden tot een toenemende vraaguitval, waardoor een de gerede kans bestaat dat woningen op termijn leeg komen te staan. Als de volgende generatie zich niet meer wil vestigen in de geboortestreek, zullen kinderen de nalatenschap van hun ouders, hun eigen woning, weigeren. Omdat zij elders zijn gevestigd en de last van een moeilijk verkoopbare woning niet kunnen of willen dragen. Deze leegloop heeft negatieve gevolgen voor de wijken en buurten waar ook Stadlander haar sociale woningbezit heeft. Het is dus de uitdaging om de zowel de sociale woningvoorraad als de woningen van particuliere eigenaren die in dezelfde buurten en blokken wonen, te verbeteren. Zo blijft de regio leefbaar en aantrekkelijk en blijft de verhuurbaarheid én de waarde van het particuliere bezit op peil. Dit heeft onherroepelijk gevolgen voor de organisatie van beschikbaar vastgoed, openbare ruimte en samenlevingsopbouw. Denk aan een toenemende behoefte aan thuiszorg, een buurthuis en lokaal georganiseerde ouderenactiviteiten. Voor zorg aan huis zullen geschikte woningen nodig zijn. Vanwege afnemende mobiliteit groeit de behoefte aan de nabijheid van winkels voor dagelijkse boodschappen en mogelijkheden voor ontmoeting en openbaar vervoer. Bezuinigingen in de zorg en de WMO vragen om een grotere inzet en verantwoordelijkheid van de samenleving om voor elkaar te zorgen. Er zal een groter beroep gedaan worden op medebewoners om zelf de bibliotheek, buurtcentra en (ouderen)activiteiten draaiende te houden en ouderen te verzorgen. Hoewel veel mensen dat het liefst in hun eigen netwerk doen, kan een goede buurtbinding, waarbij mensen elkaar kennen en helpen, hieraan bijdragen.

9 Stadlanders project is een goed aangrijpingspunt om in te spelen op het versterken van woning- en buurtstructuren. In onze aanpak zetten wij daarom in op: Verduurzamen en toegankelijker maken van de huurwoningen. Dit biedt uitgelezen kansen om woningen en de woonomgeving op te plussen en geschikt te maken voor de genoemde doelgroepen. Wij gaan uit van een solide basisaanpak waarbij het hele woonprogramma drempel- en traploos is. Daarnaast denken wij optioneel aan extra voorzieningen zoals diverse vormen van uitbouw en domoticatoepassingen, gekoppeld aan zorg- en servicemogelijkheden. Het aanbod wordt zodanig geformuleerd, dat het ook voor de eigenaar-bewoners in de buurt interessant en aantrekkelijk is om deel te nemen in de nultrede-maatregelen Samen versterken van samenlevingsopbouw. In eerste instantie op het gebied van energiebesparing als aanjager, maar in overleg met Stadlander, bewoners(organisaties), de gemeente, welzijn, zorg, enz. kan dit verbreed worden naar andere activiteiten. Denk aan het aanbieden van zorg- en servicemogelijkheden. Onze aanpak moet leiden tot het vergroten van de aantrekkingskracht van dorpen en wijken in de regio. Zowel voor de huidige bewoners als voor mensen die, tegen de stroom in, richting krimpgebieden gaan bewegen. We willen een aantrekkelijk perspectief bieden met betaalbare woningen in een prachtige woonomgeving waarbij het leven op het dorp gemoedelijk wordt gevonden. Dit willen wij graag versterken. nieuwe orde toekomst: duurzame samenleving De vraagstelling: Het thema wat voorligt is even eenvoudig als complex: Realiseer een duurzaam concept waarbij een antwoord wordt gegeven op de krimp- & vergrijzing die zich in het gebied voltrekt, zodat de woningen weer voor minimaal 25 jaar goed verhuurt kunnen worden tegen acceptabele woonlasten. Hierbij rekening houdend met de particuliere woningbezitter die verspreid woont binnen het Stadlander bezit. Dit thema is door Stadlander vertaald in een aantal concrete (minimum) randvoorwaarden, namelijk: Optimale flexibiliteit en keuzemogelijkheden, vraag gestuurde, seriematige aanpak waarbij n=1 Energieprestatie : minimaal 45% energiebesparing en minimaal energielabel B; Oplossingen voor het nultrede woonprincipe De verlengde levensduur van de opgewaardeerde woning is minimaal 25 jaar. Lever realistische financiering opties voor de particuliere woningeigenaren De maximale investering bedraagt ,= inclusief btw voor de hierboven beschreven basisoplossing voor de bouwkundige schil plus woonhuisinstallaties. 9

10 2. Samen: Participatie, communicatie en co-creatie Stadlander heeft een uitdagende opgave neergelegd: verleid zowel de huurders als de kopers om hun woning te verduurzamen. Deze vraag is om meerdere redenen uitdagend: Uitdagend omdat bewoners gevraagd wordt om mee te werken hun woning aan te laten passen en om de woningen van particuliere eigenaren bij de opgave te betrekken. Daarover heeft de al helemaal geen zeggenschap! Het sleutelwoord in onze aanpak is daarom verleiding. Niet door ons, maar door de buren. Dat is in onze visie de enige oprechte manier om bewoners, huurders én kopers, te bewegen om hun woning en nog veel belangrijker, hun leefpatroon te verduurzamen. Voordat wij overgaan naar de wijze waarop wij denken dat bewoners verleid kunnen worden, schetsen wij enkele kaders waarbinnen deze opgave zich naar onze mening beweegt.. Anders kijken naar Nederland Nederland is een land van verzekerd zijn! Veel Nederlanders zijn risicomijdend. Wij zijn dubbel verzekerd (inboedel, reisverzekering), oververzekerd (auto, rechts bijstandverzekering, inzittendenverzekering), minder zinvol verzekerd (huisdierenverzekering, mobiele telefoon verzekering, verlengde garanties) en zelfs 71% met een uitvaartverzekering. Er valt direct ca. 40% te besparen op het gemiddelde premiebedrag per jaar. Toch is maar 45% van de Nederlanders de afgelopen 3 jaar overgestapt op gunstigere premies of heeft de verzekeringen opgezegd. En ondanks deze (over)verzekering, hebben we jaarlijks te maken met stijgende kosten en een steeds hogere eigen bijdrage! We willen risico s afdekken en daarbij blijkbaar liever iets te veel dan te weinig betalen. Anders kijken naar Nederland Nederland is een land van willen weten waar je aan toe bent! Het merendeel van de Nederlanders heeft een lange vaste renteperiode op de hypotheek. Liever iets meer betalen dan telkens wisselende bedragen per maand. Schommelingen van 1% op een hypotheek van kan al een verandering betekenen van je maandlasten van ruim 200. Weten waar je aan toe bent is belangrijker dan maandelijkse verras singen. Anders kijken naar Nederland Nederlanders en energieprijzen De prijs voor energie opereert als een sluipmoordenaar op de portemonnee: De afgelopen tien jaren is de prijs voor energie zelfs meer dan verdubbeld. Met het vrijgeven van de energiemarkt in juli 2004, stapte 6% van de consumenten over, in 2012 stapt 13% jaarlijks over van energie leverancier. Daarnaast zijn er maar heel weinig mensen die bij hun huidige leverancier fikse kortingen te bedingen als ruil om niet over te stappen. Weten mensen het niet, gaat het nog te goed, is het gemakzucht of is het onwetendheid? De grootste drempel blijkt vertrouwen te zijn of juist het ontbreken daarvan. Wat beweegt mensen en wat brengt hen in beweging? Zo logisch als het lijkt om maatregelen te nemen voor het energiezuiniger maken van je woning, zo lastig is het in de praktijk om mensen aan te zetten tot het maken van concrete stappen. Zijn de mensen die niet van energieleverancier overstappen om jaarlijks te besparen, nu ineens wél over te halen om fors te investeren om hun woning te verbeteren of zelfs energienotaloos te maken? Op de vraag wie op termijn een energienotaloze woning wil zegt niemand nee. Maar om er vandaag concreet mee aan de slag te gaan zegt niemand gelijk ja!. Hoe komt dat? Naar onze overtuiging komt dat doordat het niet hun eigen wens is. De markt probeert al meer dan tien jaar de consument energiebesparing te verkopen. Het zijn vooral de markt en de overheid die willen dat bewoners duurzaamheidsinvesteringen te doen. ZIJ willen dat. Niet WIJ! Met als gevolg een gebrek aan vertrouwen over het ware motief van installateurs, bouwbedrijven en energieleveranciers. 10

11 Wij zijn ervan overtuigd dat bewoners wél interesse tonen en in actie komen als: Zij onderdeel worden van de beslissingsproc es om al dan niet te investeren in duurzaamheid Door aan te sluiten op hun natuurlijke beslismomenten Energie(besparing) tastbaar te maken: wat is mogelijk, wat kan alleen en wat kan beter samen? Deze benadering vraagt dus niet om een verkoopteam maar om een onafhankelijke organisatie (een gids) die er vóór en ván alle bewoners is. Deze gids begeleid bewoners waar nodig en maakt de verschillende mogelijkheden inzichtelijk voor het uiteindelijk stapsgewijs te behalen grotere doel: een energienotaloze woning. Het belang van onze coalitie ligt dan ook niet bij het morgen kunnen verkopen en uitvoeren van het ideale concept maar in het creëren van betrokkenheid, bewustwording en handelingsperspectief. Een samenspel en onderling vertrouwen tussen bewoners, Stadlander en onze coalitie. De opmaat voor ons voorstel komt dan ook niet zomaar aanwaaien. Het is het samenbrengen van verschillende deelervaringen binnen de coalitie op tal van trajecten. Niet handelen vanuit het directe eigenbelang, maar onszelf durven te overstijgen op weg naar het gezamenlijke belang op de lange termijn: Een betaalbare, aantrekkelijke woning in een aantrekkelijke omgeving. Er is inmiddels het nodige bekend waarom mensen niet snel overgaan tot het nemen van energiebesparende maatregelen. Ook is bekend hoe zij te verleiden zijn. Naast ons betoog om niet te verkopen maar betrokkenheid te creëren, hebben wij de belangrijkste redenen op een rij gezet. Deze (dis)satisfiers vormen de basis voor onze aanpak. Dissatisfiers Waarom niets doen - Verlies aversie: investeren in een maatregel met een lange terugverdientijd en waarvan het (verdien)effect bov endien niet erg inzichtelijk is. Men begrijpt het gewoonweg niet - Geen keuze leidt tot weerstand (bewoners hebben behoeft om in control te zijn) - Hoog abstractieniveau van voorgestelde maatregelen - Te lastig: Mensen ervaren een gebrek aan kennis, informatie en tijd om uit te zoeken wie en wat hen kan helpen - Financieel bufferen: Wegens de crisis sparen mensen liever dan dat zij investeren in hun woning - Afhaken bij preken over het belang van een beter milieu - Rommel in je huurwoning die de bewoner voor zijn gevoel niet veel oplevert (onzichtbare maatregelen) Specifieke dissatisfiers bij eigenaar-bewoners: - Waarom investeren in een woning die toch in waarde daalt? Juist in een anticipeerregio speelt dit argument een rol - Vooral jonge eigenaar-bewoners zitten aan hun maximale leencapaciteit en hebben geen investeringsruimte - Bewoners die op korte termijn willen verhuizen willen doorgaans niet investeren - Mensen die net zelf hun woning hebben aangepakt zullen hooguit interesse hebben in aanvullende maatrege len - Ontbreken natuurlijk moment Satisfiers waarom wél energiemaatregelen - Een lagere energierekening. Vooral bij jonge huishoudens en energie-onverschilligen speelt dit een rol. In het verlengde hiervan speelt risico aversie: minder risico lopen op stijgende energieprijzen - Het verbeteren van wooncomfort, vooral in situaties waar klachten zijn over koudeval, koude trek over de vloer, vocht, schimmel en achterstallig onderhoud - Bekend maakt bemind: mensen die al geïnteresseerd zijn in energiebesparing, zijn veel makkelijker te verlei den om verdere stappen te zetten - Vooral 55-plussers geven aan dat zij milieuvriendelijker willen leven (bron: SEV Energiesprong, 2011)) - Duidelijk zicht op winst die behaald wordt. Denk aan slimme meters die direct de besparingen laten zien en goede voorlichting - Vertrouwen: geen verkoper aan de deur maar een bekende uit de buurt die al succes heeft geboekt als ver leider - Maatregelen laten ervaren, bijvoorbeeld door middel van voorbeeldwoning - Anderen doen ook mee - Praten over investeren en terugverdienen - In control zijn over de beïnvloeding van het eigen energieverbruik en over de maatregelen waaruit gekozen kan worden. Specifieke satisfiers bij eigenaar-bewoners: - Vergroten woningwaarde, courantheid of tenminste het behoud ervan 11

12 De euro s vliegen het huis uit Op wijkniveau is dit heel veel geld Door bijvoorbeeld collectief het dak te isoleren i.c.m. zonnepanelen... verspil je minder euro s, sterker nog... je kunt gezame 3. Onze aanpak: Verleiden en in beweging komen buurtmanifestatie voorbeeld van een thermografie scan voorbeeld van een blowerdoor test 12 Bewustzijn: energiecoöperatie en buurtmanifestaties Wij beginnen bij het vergroten van het energiebewustzijn door energiebesparing tastbaar te maken. Immers, mensen die al interesse hebben in energiebesparing zijn eerder te verleiden dan de energie-onverschilligen. Wij doen dit door eerst geld naar mensen te brengen en door hen daar zelf verantwoordelijk voor te maken. Via de op te richten energie-coöperatie Bergen op Stroom (zie verder xxxxxxx) wordt collectief energie ingekocht, zoals dat ook via de Consumentenbond mogelijk is. De besparing die dit oplevert vloeit goeddeels terug naar de bewoners. Een deel wordt gebruikt voor de aanschaf van slimme meters die het energieverbruik inzichtelijk maken. Deze eerste stap maakt het mogelijk om energie tastbaar te maken en dit levert tevens de eerste besparing op door bewustwording van het gebruik en door vergelijkingen met de buren. Het inkoop collectief kunnen we gaan onderbrengen in een door bewoners zelf op te richten coöperatie. Als coalitie geven we daarvoor de volledige ondersteuning. Als het draagvlak nog wat tijd vraagt voor een coöperatie dan is het eerste voordeel toch al behaald door samen in te kopen. Ter verdere ondersteuning van de tastbaarheid en zichtbaarheid van energie zal een thermografie scan gemaakt worden van de verschillende woningen en zal middels het onder druk zetten van een woning (luchtdichtheidsmeting middels blowerdoor) zichtbaar worden waar de warmte het huis uitvliegt. Dit doen wij tijdens een buurt- of dorpsmanifestatie waar we de bewoners uitnodigen. Deze manifestatie is tevens het eerste moment waarbij bewoners informatie kunnen inwinnen over de mogelijkheden om energiemaatregelen te nemen en wat het effect ervan is. Wij komen dus naar de bewoner toe en nemen ze mee in de aanloop naar de sprong. Ambassadeurs: buren voor buren Tegelijkertijd met het bewustwordingsproces zoeken wij samen met Stadlander naar bewoners die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid en tijd willen steken in het traject. Zij worden de ambassadeurs van het project. Zij begeleiden bewoners bij het maken van een keuze en het proces. De ambassadeurs krijgen extra middelen ter beschikking om zelf en bij anderen in te zetten, bijvoorbeeld een Plugwise-set, om op apparaten niveau online het energieverbruik in kaart te brengen en apparaten draadloos aan en uit te schakelen. Wij begeleiden de ambassadeurs bij het gebruik van de apparatuur, uitleg over de maatregelen, het effect en het verleiden van deelnemers. Samen met de gemeente onderzoeken wij of werklozen in dit project betrokken kunnen worden. Zo werken we ook aan sociale duurzaamheid door nieuwe participatiekansen te creëren. De ambassadeurs gaan samen met de huismeesters aan de slag om bij zoveel mogelijk bewoners eerst simpele stappen te zetten, zoals het plaatsen van goede deurrubbers en folie achter de radiatoren, het afdichten van dak en het afstellen van de CV. Dit levert direct extra comfort en besparing op. Maar bovenal zal dit vertrouwen brengen en bewustwording stimuleren. Vertrouwen in dat er kansen zijn en ruimte voor iedereen om te kiezen voor een volgende mogelijk aangrenzende stap in de expeditie.

13 Mobiliseren van de buurt: wedstrijd, inventarisatie wensen en uitleg over mogelijkheden We beginnen in een pilot-dorp of -wijk waar wij een oproep aan bewoners doen om hun eigen woonblok te mobiliseren. We organiseren een wedstrijd: welk blok kan zich als eerste organiseren voor een (gefaseerde) transformatie naar een energienotaloze woning? Zien is geloven Met de eerste financiële voordelen van het samen inkopen van energie, inzicht in je eigen energiegebruik door de slimme meter, de bewustwording van wat een lekke woning is (blowerdoor en thermografie) en het eerste voorbeeld van een gerealiseerde transformatie van een woonblok, is de toon gezet! lijk veel euro s vangen... met jullie gezamelijke ZOOMSTROOM centrale... een voorbeeld van innovatief denken! Wij maken hierbij gebruik van de ambassadeurs. Zij gaan aan de hand van een even simpel als slagvaardig formulier hun buren benaderen. Op basis van de keuzemogelijkheden zeker interesse, misschien interesse en heb ik al zal op blokniveau en per woonkern duidelijk worden wat er speelt, wat er leeft en waar handelingsperspectief ligt. Daarnaast zetten wij diverse media in, zoals nieuwsbrieven, posters, een website en social media. Wij benaderen verenigingen en lokale ondernemers om het verhaal verder te vertellen en de poster op te hangen. Na de generieke inventarisatie zal een onderverdeling worden gemaakt op basis van hoekwoningen en tussenwoningen. Iedere groep zal worden meegenomen in de mogelijkheden, fasering, kosten/ financiering en aanpassing van de huur en energienota. Dit doen de ambassadeurs tijdens individuele gesprekken. Bewoners kunnen individueel kiezen uit een pakket maatregelen, aangeven of ze meedoen en of er aanvullende wensen zijn die ze willen laten uitvoeren naast de basistransformatie van de woning ten aanzien gevel, dak, vloer, installatie en nultrede concept. Naast het opnemen van de wensen ten aanzien van de woning, inventariseren wij de wensen ten aanzien van de uitvoering van de bouw en verwerken dit in de uitvoeringsplanning. Als deze verzamelde informatie wordt verwerkt in een pakket van keuzemogelijkheden waarin duidelijk staat wat het rendement is: financieel, comfort, de wijk en sociale leefomgeving en voor eigenaar-bewoners de waardecreatie van hun eigen woning. Na de pilot van het eerste blok of wijk rollen we de aanpak verder uit over de verschillende kernen. Hierbij nemen we de gezamenlijk opgebouwde kennis en ervaringen die wij telkens opdoen mee om de aanpak verder te verfijnen. Wijk- en dorpsontwikkeling Deze werkwijze biedt de uitgelezen mogelijkheid om ook andere wijk- of dorpsdoelstellingen aan te koppelen. Hoewel wij ambassadeurs zoeken die zich focussen op het energievraagstuk, zullen zij ook andere zaken opvangen die te maken hebben met de woonomgeving. Andersom kunnen bewoners verleidt worden om ook andere initiatieven op te pakken. Bijvoorbeeld het opzetten van een burennetwerk rondom zorg. Om het buurtgevoel te versterken denken wij ook aan het inzetten van buurtbewoners bij het opknappen van de wijk, elkaar helpen bij het inpakken van spullen of zelfs meewerken aan de woningen. Op deze plek werken we de wijkaanpak niet verder uit, maar het is denkbaar om de samenwerking met bewoners(organisaties), gemeente, welzijn, zorgorganisaties op te zetten. Met name de samenwerking met de gemeente om ook de openbare ruimte aan te pakken is essentieel. 13

14 4. Communicatie tijdens het verbouwproces Na het inventariseren van de wensen komen we in de fase van het verbouwproces. Een goede communicatie, ruimte voor inbreng van bewoners en het zoveel mogelijk beperken van de hinder staan centraal. Dichtbij en individueel bereikbaar Wij zorgen voor een optimale bereikbaarheid, persoonlijk ter plaatse, zowel per mail en direct per telefoon. Bewoners met vragen of zorgen, kunnen te allen tijde contact hebben met iemand van onze coalitie. Tijdens het werk overdag is dat doorgaans de bouwopzichter. Tevens maken wij afspraken met de service (noodnummer) van Stadlander. Informatie snel beschikbaar Wij zorgen voor een projectwebsite met altijd de juiste en meest actuele informatie. Bewoners met vragen, vinden daarop in veel gevallen een antwoord. Ook biedt de website ruimte voor eigen inbreng. Bewoners en andere betrokken partijen krijgen er een podium voor ideeën en onderlinge discussie. Tijdens de uitvoering zijn ook onze uitvoerende medewerkers op de bouwplaats een belangrijke informatiebron voor bewoners. Zij zijn goed aanspreekbaar en herkenbaar. Randvoorwaarden Randvoorwaarden Wij zorgen voor een aantal randvoorwaarden die bewoners verder kunnen verleiden: - Verliesaversie tegengaan: (PV model Stadlander) De investering beperken of weg nemen, of de winst zeer duidelijk inzichtelijk te maken. De ervaring is dat mensen het niet goed begrijpen dus is een zeer duidelijke uitleg nodig. - Huurders: een woonlastengarantie is een krachtig instrument om huurders over te halen mee te doen. De huurders die wij tijdens de voorbereidende periode spraken zijn bereid iets extra te betalen, maar dit gaat om klein geld: vijftig euro, liefst terug te verdienen via de besparing op de energierekening. - Zelfregie: wij zoeken in onze aanpak naar om zoveel mogelijk regie voor de bewoners. Uitgangspunt is dat bewoners zelf kunnen kiezen uit een reeks maatregelen, waaronder ook meerwerkopties waar zij zelf een extra bijdrage voor over hebben. - Op basis van het aanbod voor de woningtransformatie van de woningen van Stadlander kunnen woningeigenaren meeliften op de uitvoeringskosten van de maatregelen. Als bewoners gezamenlijk vergelijkbare offertes willen aanvragen dan staan ze hier vrij in. Doet iedereen mee? Onze aanpak geeft niet de ultieme garantie dat alle woningeigenaren en huurders mee gaan doen: wij kunnen namelijk niet beschikken over de portemonnee van de bewoner. Wij zijn echter wél graag de aanstichter om bewoners enthousiast te maken om mee te gaan doen. Onze aanpak zal een wezenlijk verschil maken in de bewustwording, de betrokkenheid en het zowel gezamenlijk en individueel inzichtelijk maken van keuzemogelijkheden. Wij geloven in de individuele aanpak (n=1) maar ook in een gezamenlijke bewustwording die een hoge deelname dichterbij zal brengen. 14

15 15

16 5. Architectuur en stedenbouw In stedenbouwkundig en architectonisch opzicht kenmerken de woonwijken uit de jaren 60 en 70 zich door veel groene openbare ruimten en herhaling van hetzelfde woningtype. Dit heeft geresulteerd in helder opgezette woonwijken met voldoende ruimte voor parken, groen- en spelvoorzieningen. De verduurzamingsopgave ligt verspreid over 4 gemeenten en 10 verschillende dorpskernen. De woningen hebben de typische kenmerken van deze jaren 60/ 70 bouwperiode en zijn mooie representanten van het doorzontype. Ruimte voor licht en lucht gaven de woningen ooit een bijzondere woonkwaliteit. Na ruim 45 jaar is er veel veranderd in de wensen en eisen met betrekking tot wonen. Binnen de woningen is het licht-aspect nog heel herkenbaar aanwezig, maar tegelijkertijd zijn de woningen nu ook synoniem geworden aan oncomfortabel (koudeval en tocht) en energieverspillend wonen. In stedenbouwkundig opzicht valt het op dat de eenduidige strokenbouw van identieke woningen is verdwenen. Willekeurige verkoop en renovaties van individuele woningen hebben het monotone beeld verandert in een grote mate van diversiteit. 16 van Duurzaam naar Huurzaam ziet in dit huidige beeld dé aanleiding om de toekomst van de Stadlanderwijken te beschouwen als wijken en buurten met een grote diversiteit in beeld en in persoonlijke keuzen van huurders en kopers. Dit heeft geleid tot het concept dat we per individuele woning het project willen aanpakken en keuzepakketten gaan aanbieden aan huurders en kopers. Om de individuele keuzes en deelname in het architectonische beeld goed op te lossen is het principe van de rits geïntroduceerd. De Rits Elke individuele woning moet gekoppeld kunnen worden op dak niveau middels hoogtesprongen en aansluitingen in de gevel. Dat doen wij door de bestaande penanten als koppelstuk, de rits, te hanteren. Bestaand vindt aansluiting bij nieuw, kopers en huurders kunnen naar eigen wens en keuze variëren in het gevelbeeld. Het uiteindelijk resultaat is een omzetting van horizontale strokenbouw naar een veel kleurige individuele pandsgewijze opbouw van de bouwmassa s.

17 17

18 6. Nultreden Stadlander stelt ons voor de uitdaging om nultrede woningen te realiseren: woningen waarbij er gebruik wordt gemaakt van een efficiënt gebruik en goede ontsluiting van de woningplattegrond voor mensen met een beperkte mobiliteit inclusief mogelijkheden voor het verlenen van zorg aan huis. Wij hanteren bij onze oplossing het uitgangspunt dat er in principe drie partijen verantwoordelijkheid nemen om mensen (noodgedwongen) langer in hetzelfde huis te kunnen laten wonen: bewoners zelf, de overheid en de verhuurder. De nultrede varianten De huidige woningen zijn niet goed toegankelijk door de maat van voor- en achterdeur. De binnendeuren zijn smal en de badkamer op de verdieping is te klein. Met betrekking tot het nultrede principe hebben wij een drietal varianten uitgewerkt Variant 1: Bestaand volume Het nultrede principe wordt gerealiseerd binnen het bestaande volume, zodat de unieke woonkwaliteit van de doorzon -woning, zon in woonkamer en tuinoriëntatie blijft gehandhaafd. Een uitbreiding van de woonkamer en de tuinzijde blijft ook tot de toekomstige veranderingen behoren. Ook als eigen voorziening van de huurders of kopers. Bij deze variant van het nultrede concept wordt de kleine slaapkamer aan de achterzijde van de woning getransformeerd tot een volwaardige badkamer met toilet. De huidige (kleine) badkamer wordt een ruimte voor bijvoorbeeld de wasmachine. Om bij minder validiteit de verdieping te bereiken zijn twee alternatieven mogelijk, te weten de traplift of een verticale huislift. Daarvoor heeft van Duurzaam naar Huurzaam een bedrag in haar aanbieding gereserveerd. begane grond verdieping variant 1. 18

19 Variant 2: Uitbreiding bestaand volume Bij variant twee behoudt de woning haar drie slaapkamers. De badkamer op de verdieping wordt uitgebreid aan de voorzijde. We noemen dit de Buidelbadkamer. Ook binnen dit principe blijft het voordeel van het wonen in de doorzon - woning gehandhaafd. Variant 3: Het loft principe Hierbij wordt een kleine aanbouw van ca 3 meter diep gerealiseerd aan de achterzijde. De badkamer komt op de positie van de huidige keuken. Keuken en woonkamer komen aan de achterzijde van de woningen. Het bed komt aan de voorzijde van de woning. Het voordeel van deze oplossing is de grote mate van flexibiliteit. Bewoners bepalen zelf wanneer zij toe zijn aan volledig nultrede, dus slapen op de begane grond. Tot die tijd kan het slaapvlak ook als woonvlak worden gebruikt. verdieping variant 2. verdieping variant 3. 19

20 traplift of huislift De lift In onze aanpak hanteren wij het uitgangspunt dat alleen bewoners die het écht nodig hebben in aanmerking komen voor een traplift. De aanvraag van deze lift wordt in het kader van de WMO bij de gemeente ingediend. We zorgen wel dat er ruimte is in iedere woning. Hiervoor hebben wij de volgende argumenten: - Bewoners die het niet nodig hebben, waarderen de aanwezigheid van een (trap)lift zeer negatief. Uit onze ervaring met WMO-beleid en bewonersgesprekken blijkt dat bewoners vooral het stigmatiserende effect én de ruimte die deze voorziening inneemt als belangrijkste bezwaren aandragen. Zelfs mensen die moeizaam kunnen traplopen waarderen een traplift niet! - De werkelijke behoefte aan liften is zeer laag. Wij hebben berekend dat in de periode er maximaal 12 aanvragen voor trapliften in de betreffende huurwoningen zijn te verwachten (zie aannames bijlage nultredeprincipe). - Tegen de achtergrond van deze bezwaren, wensen en benodigde liften, zien wij het plaatsen van een traplift op aanvraag als een efficiënte en verantwoorde inzet van maatschappelijk gebonden vermogen - Deze aanpak sluit aan bij het WMO-beleid van gemeenten dat er doorgaans op gericht is om betaalbare aanpassingen te vergoeden waaronder een traplift. Bij duurdere ingrepen wordt het primaat van verhuizen gehanteerd. Dus als een woningaanpassing te duur is, normbedragen zijn vaak in lokaal beleid en/of WMOverordening vastgesteld, dan wordt men verplicht te verhuizen naar een geschikte(re) woning met de juiste faciliteiten. Dit kan gezien worden als een onvriendelijke benadering van oudere hulpbehoevende bewoners, maar het is wel een benadering die economisch gezien noodzakelijk en het meest verantwoord is. De gelijkvloerse oplossing In aanvulling op het uitgangspunt lift alleen op verzoek vinden wij het van groot belang dat mensen met een zwaardere zorgvraag in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen. Daarom willen wij een budget reserveren om enkele woningen zéér zorggeschikt te maken voor huurders die dit echt nodig hebben. Deze woningen krijgen een bad- en slaapkamer op de begane grond (variant 3) inclusief domotica-voorzieningen. Of de woningen worden voorzien van een verticale huislift. In deze woningen kan dan ook zwaardere zorg geleverd worden. Wij gaan uit van maximaal zeven woningen die deze aanpassingen behoeven. Hiervoor wordt een budget ter grootte van ( per woning) gereserveerd binnen het totale project budget, bestemd voor: Kleine aanbouw (variant3) óf Verticale huislift Domotica voorzieningen 20

Winst en comfort uit duurzaamheid. Bouw op onze kennis

Winst en comfort uit duurzaamheid. Bouw op onze kennis Winst en comfort uit duurzaamheid Bouw op onze kennis Even voorstellen "Het verschil tussen gewoon en uitzonderlijk is vaak dat kleine beetje extra, waarin samenwerking en krachtenbundeling mijn drijfveer

Nadere informatie

Energieprestaties grondgebonden woningen

Energieprestaties grondgebonden woningen Energieprestaties grondgebonden woningen Meer wooncomfort met minder energie Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels Stap voor stap naar minder energiegebruik De overheid stelt steeds scherpere

Nadere informatie

Rapportage Energiezuinige Woningen

Rapportage Energiezuinige Woningen Rapportage Energiezuinige Woningen Start peiling : 21 mei 2013 Einde peiling : 3 juni 2013 Aantal uitnodigingen tot deelname : circa 150 Aantal deelnemers peiling : 58 Respons : circa 30% Amersfoort, juli

Nadere informatie

Doelstelling en doelgroep

Doelstelling en doelgroep klimaat op maat Klimaat op maat Het klimaat verandert en de olievoorraden raken langzaamaan op. Dat laatste betekent concreet dat de energieprijzen naar verwachting flink stijgen in de komende decennia.

Nadere informatie

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven Datum Referentie Behandeld door 13 december 2011 20111278-07 P. Smoor/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Vraagstelling. 3. Hoe ga je met elkaar aan het werk; welke vaardigheden en competenties zijn nodig?

Vraagstelling. 3. Hoe ga je met elkaar aan het werk; welke vaardigheden en competenties zijn nodig? Vraagstelling 1. Wat vragen opdrachtgevers en gebruikers werkelijk en hoe kunnen aanbieders kansen pakken door hun dromen waar te maken? 2. Hoe ontstaat een win-win situatie door gebruik te maken van elkaars

Nadere informatie

BVR RENOVATIECONCEPT DOORZONWONINGEN. Presentatie 10 febr. 2011 Bouwbeurs Utrecht door mr. ir. A.J.P.M.G. (Ad) Wirken Algemeen directeur BVR Groep

BVR RENOVATIECONCEPT DOORZONWONINGEN. Presentatie 10 febr. 2011 Bouwbeurs Utrecht door mr. ir. A.J.P.M.G. (Ad) Wirken Algemeen directeur BVR Groep BVR RENOVATIECONCEPT DOORZONWONINGEN Presentatie 10 febr. 2011 Bouwbeurs Utrecht door mr. ir. A.J.P.M.G. (Ad) Wirken Algemeen directeur BVR Groep Presentatie Voorstellen BVR Groep Uitleg Concepten 2 BVR

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 Milieu - Aandacht in de tijd 2/31

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek koopwoningen Molenwijk energieneutraal

Haalbaarheidsonderzoek koopwoningen Molenwijk energieneutraal Haalbaarheidsonderzoek koopwoningen Molenwijk energieneutraal Eindrapportage In opdracht van de gemeente Katwijk BMC Implementatie Januari 2017 B.M.A. Lont MSc L. Dols MSc E.J. Timmerman MSc Projectnummer:

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN ENERGIEAKKOORD Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN 2 - Wie zijn wij? - Visie Ekwadraat - Beleid - Doelstellingen - Middelen - Financiering Inhoud - Conclusies en aanbevelingen 3 INLEIDING

Nadere informatie

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 Marc Smijers M 06-23924330 www.smijers-energieadvies.nl info@smijers-energieadvies.nl 1 Onderwerpen Relatie tussen energielabel en energiegebruik

Nadere informatie

Energie-Index advies tbv huursector

Energie-Index advies tbv huursector Energie-Index advies tbv huursector Ulft, 2 juli 2015. Project: ATAG E-I oplossingen Projectnummer: 2015-018 Woningtype: Rij-tussenwoningen bj 46/64, 65/74, 75/91 Opdrachtgever: ATAG Verwarming Nederland

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 2/25 3/25 1. Praktijk van het verleden

Nadere informatie

Schilindex. Kansen voor energiebesparing met de gebouwschilindicator in de nieuwe NEN 5128 en EPG. Gerrit Jan Kuiper NII

Schilindex. Kansen voor energiebesparing met de gebouwschilindicator in de nieuwe NEN 5128 en EPG. Gerrit Jan Kuiper NII Nederlandse Schilindex Kansen voor energiebesparing met de gebouwschilindicator in de nieuwe NEN 5128 en EPG Gerrit Jan Kuiper 1 Nederlandse Een goede schil is het halve werk 2 Schilindex = logisch denken

Nadere informatie

Deelplan 5 Geeren-Zuid 1. Resultaten onderzoek NOM-ready 2. Voorstel geriefverbeteringen 3. Sociaal plan 4. Website 5. Voorlopige planning

Deelplan 5 Geeren-Zuid 1. Resultaten onderzoek NOM-ready 2. Voorstel geriefverbeteringen 3. Sociaal plan 4. Website 5. Voorlopige planning Deelplan 5 Geeren-Zuid 1. Resultaten onderzoek NOM-ready 2. Voorstel geriefverbeteringen 3. Sociaal plan 4. Website 5. Voorlopige planning Vastgoedontwikkeling, Marieke Keyzer, 23-11-2015 Inhoud presentatie

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready

Duurzaamheidsagenda Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready Duurzaamheidsagenda 2015-2018 Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready Welkom Programma Inleiding gemeente Capelle aan den IJssel Toelichting programma naar een duurzame VvE Vragen

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam Energie Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Infoavond 8 oktober 2015 Yvonne Feuerhahn. Hoe begin je? Met het duurzamer maken van je huis?

Infoavond 8 oktober 2015 Yvonne Feuerhahn. Hoe begin je? Met het duurzamer maken van je huis? Infoavond 8 oktober 2015 Yvonne Feuerhahn Hoe begin je? Met het duurzamer maken van je huis? Yvonne Feuerhahn ambassadeur adviseur architect Sinds 2010 dagelijks bezig met het verduurzamen van bestaande

Nadere informatie

Wie is Woonlinie Het project duurzame isolatietechnieken oplossingen in de installaties van de woningen Monitoren

Wie is Woonlinie Het project duurzame isolatietechnieken oplossingen in de installaties van de woningen Monitoren Wie is Woonlinie Woonlinie is een middelgrote woningcorporatie actief in het Land van Heusden en Altena en Zaltbommel. Totaal verhuurt Woonlinie ongeveer 4200 woningen. Daarnaast bouwt de vastgoed afdeling

Nadere informatie

+HUIS renovatie. Het beste energieneutraal renovatieconcept voor de Sparrenhoeven

+HUIS renovatie. Het beste energieneutraal renovatieconcept voor de Sparrenhoeven +HUIS renovatie Het beste energieneutraal renovatieconcept voor de Sparrenhoeven Dirk de Vroome Door Zon en Wind Atelier 10/15 Zehnder J.E.StorkAir GeoEnergie Datum: 11 november 2013 1 +HUIS renovatie

Nadere informatie

Energietransitie Caldomus

Energietransitie Caldomus Energietransitie Caldomus Werkwijze transitieplan Bottom-up aanpak Gebouw centraal Gebouw- en gebiedgebonden maatregelen Participatie Transparante werkwijze Uitnodiging tot participatie: actief of passief

Nadere informatie

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners ENERGIE ZUINIGER WONEN! Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners 1 Energiebesparingsproject Energie besparen is een zaak van iedereen. Daarom investeert Woonpartners samen met haar huurders

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Zuinig met energie. waar je thuis bent...

Zuinig met energie. waar je thuis bent... Zuinig met energie waar je thuis bent... Goed voor het milieu en voor uw portemonnee HEEMwonen investeert fors in energiebesparende maatregelen. Dit doen we heel bewust. Zo verlagen we de energielasten

Nadere informatie

Verduurzamen zonder eigen geld

Verduurzamen zonder eigen geld Verduurzamen zonder eigen geld DUURZAAM WONEN NIJKERK (Woonabonnement) 29 november 2016 Waarom je woning verduurzamen? Comfortverbetering Voor een duurzame wereld Goed voor je portemonnee Woningverbetering

Nadere informatie

Energie besparing en woning verbetering voor VvE s. sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter

Energie besparing en woning verbetering voor VvE s. sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter Energie besparing en woning verbetering voor VvE s sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter Onderzoek doen en experimenteren met als doel: Mensen prettig laten wonen, leven en werken Experiment:

Nadere informatie

Kwaliteit bezit. kwaliteit woningen. Uitgaven onderhoud. 28,8 mln 26,8 mln. Niet planmatig. 55,6 mln. Nieuwbouw huur 18,5 mln

Kwaliteit bezit. kwaliteit woningen. Uitgaven onderhoud. 28,8 mln 26,8 mln. Niet planmatig. 55,6 mln. Nieuwbouw huur 18,5 mln 5 Kwaliteit bezit Visie en doelstellingen kwaliteit bezit De kwaliteit van de woning is cruciaal voor het thuisgevoel van de bewoners. We zetten in op verduurzaming van het bezit onder de voorwaarde dat

Nadere informatie

27-11-2013. Trias energetica, Rc-waarde, ketensamenwerking, energieneutraal, financiering, wetgeving, milieu, C2C,

27-11-2013. Trias energetica, Rc-waarde, ketensamenwerking, energieneutraal, financiering, wetgeving, milieu, C2C, ir. Frits Schultheiss lectoraat Duurzame Energie Energieneutraal bouwen Energiearm renoveren: 1. De besparingen op de energiekosten maken extra investeringen mogelijk (route van de Energiesprong); 2. De

Nadere informatie

u kunt er niet omheen

u kunt er niet omheen EPA-W Advies Het energielabel: u kunt er niet omheen Eigenaren van woningen zijn bij de verkoop of verhuur verplicht om een Energielabel te overhandigen aan de koper of huurder. Als erkend EPA-W Adviseur

Nadere informatie

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd 1E SCHOOL duurzaam gerenoveerd DUURZAAM RENOVEREN investeren in MEERVOUDIGE OPBRENGST INHOUD PRESENTATIE 1 Niet duurzame school 2 Duurzaam bouwen & leven 3 Duurzame energie, kleinschalig opgewekt 4 Passief

Nadere informatie

Renoveren Het slimme renovatieconcept. Van VolkerWessels

Renoveren Het slimme renovatieconcept. Van VolkerWessels Renoveren Het slimme renovatieconcept. Van VolkerWessels PlusRenoveren: Eenvoudig, zorgeloos, duurzaam De Nederlandse woningvoorraad slurpt nog altijd energie. Tegelijk blijven de energieprijzen stijgen.

Nadere informatie

Voorbeeldstraat 1 in Hilversum

Voorbeeldstraat 1 in Hilversum Voorbeeldstraat 1 in Hilversum Klantnummer 11111VA1 Contactpersoon Kasper van Heteren Energie prestatie adviseur woningen (EPA-W) Johannes Frölich E-mailadres kasper.van.heteren@maakjehuishoom.nl Datum

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Bomenbuurt. EnergieBesparingsProject. Projectgroep. Uitslag bewonersenquête. RDH Architecten. maart 2010. Nummer 2

Nieuwsbrief. Bomenbuurt. EnergieBesparingsProject. Projectgroep. Uitslag bewonersenquête. RDH Architecten. maart 2010. Nummer 2 Nieuwsbrief Nummer 2 maart 2010 EnergieBesparingsProject Bomenbuurt Projectgroep Uitslag bewonersenquête RDH Architecten Geachte bewoner van de Bomenbuurt, In uw buurt is Woongoed met het eerste energiebesparingsproject

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

Auteurs: Martin Liebregts en Haico van Nunen

Auteurs: Martin Liebregts en Haico van Nunen 1 Auteurs: Martin Liebregts en Haico van Nunen V A N L E V E N S D U U R D E N K E N N A A R M I L I E U W A A R D E N A N A L Y S E ( M I W A ) Bij duurzaamheid gaat het om doen of laten. De praktijk

Nadere informatie

WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS

WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS Wonen Zuid vindt duurzaam en energiezuinig bouwen belangrijk. Dit is beter voor ons milieu en huurders kunnen hiermee besparen op hun energierekening.

Nadere informatie

ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN

ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN Wim van den Bogerd HOGERE DOEL Woonwijken met gezonde, energiezuinige en kwalitatief hoogstaande woningen waar het fantastisch wonen is! PROGRAMMA

Nadere informatie

Energieprestatie in de toekomst Verdouw Beurs 2.0

Energieprestatie in de toekomst Verdouw Beurs 2.0 Energieprestatie in de toekomst Verdouw Beurs 2.0 ing. A.F. (André) Kruithof Oktober 2015 Programma Op weg naar 2050: doelstellingen bestaande bouw & nieuwbouw BENG-indicatoren Energiezuinigheid in de

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Groot economisch en maatschappelijk voordeel van energieneutraal renoveren Woningverbetering naar energieneutraal in de sociale huursector is economisch en maatschappelijk zeer

Nadere informatie

WAAROM ALLES-IN-HUIS?

WAAROM ALLES-IN-HUIS? WAAROM ALLES-IN-HUIS? ONTWIKKELD VOOR JOU Het Alles-in-Huis pakket is ontwikkeld met jou, de bewoner, als uitgangspunt. Een voorbeeld, wij weten dat veel mensen s nachts slapen met hun raam open. Daarom

Nadere informatie

Itho Daalderop Installatieconcepten voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. wonen zonder. energierekening

Itho Daalderop Installatieconcepten voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. wonen zonder. energierekening Itho Daalderop Installatieconcepten voor een gezond en comfortabel binnenklimaat wonen zonder energierekening regeltechniek Slimme installatieconcepten voor nieuwbouw en renovatie Vandaag nog beginnen

Nadere informatie

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda Wilt u weten hoe? Ga stap voor stap door onze aanpak: - Kennismaking Building4life - De Building4life werkwijze - Uitgewerkte case Amarant Tilburg Building4life Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus

Nadere informatie

De energieprestatievergoeding

De energieprestatievergoeding De energieprestatievergoeding Radewijkbrink 9-15, Enschede Striepebrink 10-16, Enschede Inhoudsopgave Inleiding 2 Waarom energie opwekkende woningen? 3 Wat is gebouw- en gebruik gebonden gebruik? 4 Wat

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Duurzaam Castricum 2030. Door vanuit ons vakgebied en met onze kennis de woningen in Castricum energie op te laten wekken in plaats van te laten

Duurzaam Castricum 2030. Door vanuit ons vakgebied en met onze kennis de woningen in Castricum energie op te laten wekken in plaats van te laten Duurzaam Castricum 2030. Door vanuit ons vakgebied en met onze kennis de woningen in Castricum energie op te laten wekken in plaats van te laten verbruiken. Hoe we werken De woning krijgt als het ware

Nadere informatie

Energiebesparing. Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties

Energiebesparing. Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Energiebesparing Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Eerste druk, november 2007 ENERGIEBESPARING Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Eerste druk, november 2007 2007, Nederlandse

Nadere informatie

EPV IN GESTAPELDE BOUW KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN

EPV IN GESTAPELDE BOUW KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN EPV IN GESTAPELDE BOUW KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN Wim van den Bogerd EERST NOM PROJECT 2013 RIJSWIJK Woonwijken met gezonde, energiezuinige en kwalitatief hoogstaande woningen waar het fantastisch

Nadere informatie

AMBITIELIJST VERDUURZAMEN WONING. NAW gegevens. Straat: Postcode: Plaats: Tel nr.: e-mail: HUIDIGE SITUATIE

AMBITIELIJST VERDUURZAMEN WONING. NAW gegevens. Straat: Postcode: Plaats: Tel nr.: e-mail: HUIDIGE SITUATIE AMBITIELIJST VERDUURZAMEN WONING NAW gegevens Naam: Straat: Postcode: Plaats: Tel nr.: e-mail: Datum: HUIDIGE SITUATIE 1. Waardevolle elementen woning Ja nee nvt - Locatie - Tuin - Uitzicht - Bezonning

Nadere informatie

Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen

Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen Interactie tussen gevelisolatie, ventilatiesystemen en capaciteit warmtepompsystemen Per 1 januari 2015 worden de EPCeisen aangescherpt. Voor woningen

Nadere informatie

De opkomst van all-electric woningen

De opkomst van all-electric woningen De opkomst van all-electric woningen Institute for Business Research Jan Peters Directeur Asset Management Enexis Inhoud Beeld van de toekomst Veranderend energieverbruik bij huishoudens Impact op toekomstige

Nadere informatie

Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen. 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider

Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen. 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider Wat loopt er allemaal? Duurzaamheid is: Energiebesparing Gezond wonen

Nadere informatie

BVR Groep BV. RENO+ Renovatieconcept voor particulieren

BVR Groep BV. RENO+ Renovatieconcept voor particulieren BVR Groep BV RENO+ Renovatieconcept voor particulieren BVR Groep BV RENO+ Renovatieconcept voor particulieren 2 BVR Groep BV RENO+ Renovatieconcept voor particulieren Inleiding 3 Over enige tijd gaat de

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale sportvereniging

Naar een klimaatneutrale sportvereniging Naar een klimaatneutrale sportvereniging Leidraad voor het maken van een eigen projectplan of Plan van Aanpak Inleiding Steeds meer sportverenigingen met een eigen accommodatie komen in actie om energie

Nadere informatie

Ruinerwold. Energie Neutraal. // Energiescan. Ruinerwold Energie Neutraal. Toelichting

Ruinerwold. Energie Neutraal. // Energiescan. Ruinerwold Energie Neutraal. Toelichting Ruinerwold Energie Neutraal // Energiescan Ruinerwold Energie Neutraal Toelichting De energiescan is zo opgezet dat er voor een minimum aan kosten, een advies gegeven kan worden, geheel afgestemd op de

Nadere informatie

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory.

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Een uitdagend klimaat 20 20 2020 In 2020 moet de uitstoot van CO 2 in de EU met 20% zijn teruggebracht ten opzichte van het 1990 niveau.

Nadere informatie

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Huis & Erf steekt energie in uw woning in de vorm van een compleet isolatiepakket voor uw hele woning.

Nadere informatie

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Raymond Roeffel Directeur Trineco Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Agenda Waarom zonnestroom? Wet en regelgeving rondom zonnesystemen Salderingstarieven De meest voorkomende situaties

Nadere informatie

Meer woonkansen voor ouderen

Meer woonkansen voor ouderen Meer woonkansen voor ouderen Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Met een slimme combinatie van maatregelen maakt u als gemeente dat mogelijk. Uw resultaten: Efficiënte

Nadere informatie

Duurzaamheid in Boswinkel Oost

Duurzaamheid in Boswinkel Oost Programma Waarom energiezuinig en duurzaam (ver)bouwen? Waarom energiemonitoring Duurzaamheid in Boswinkel Oost Energiemonitoring Velve Lindenhof, Enschede De energiezuinigste wijk van Enschede De uitvraag

Nadere informatie

ecologisch bouwen, economisch wonen 12 aantrekkelijke huurwoningen aan de Maalsteen in de Daalkampen in Borger

ecologisch bouwen, economisch wonen 12 aantrekkelijke huurwoningen aan de Maalsteen in de Daalkampen in Borger ecologisch bouwen, economisch wonen 12 aantrekkelijke huurwoningen aan de Maalsteen in de Daalkampen in Borger Wonen in een groene omgeving met veel ruimte? Dat kan in de Daalkampen, een nieuwe woonwijk

Nadere informatie

Onderhoud 84 WONINGEN. Sprundel. De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten:

Onderhoud 84 WONINGEN. Sprundel. De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Onderhoud 84 WONINGEN Sprundel De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Graaf Ansfriedstraat Benedictastraat Anna Leonorastraat Anna Salomestraat Koekoekstraat Noorderstraat 8 september

Nadere informatie

Energie-Index advies t.b.v. huursector

Energie-Index advies t.b.v. huursector Energie-Index advies t.b.v. huursector Ulft, 11 februari 2016. Project: ATAG E-I oplossingen Projectnummer: 2015-018 Woningtype: Rij-tussenwoningen bj 46/64, 65/74, 75/91 Opdrachtgever: ATAG Verwarming

Nadere informatie

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen.

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen De maatregelen verdienen zichzelf terug. Daar valt met de huidige lage rentestand niet tegenop te sparen. aldus Henk Brouwer (VVE Beheerder) van

Nadere informatie

Gebieden Energie Neutraal

Gebieden Energie Neutraal Gebieden Energie Neutraal Kennismaken met het programma GEN Liesbeth Schipper 27 september 2012 Inhoud Achtergrond Opzet GEN programma GEN Nieuwbouw Energieconcept Ontwikkel en businessmodel Omgeving GEN

Nadere informatie

De Energiebesparingsverkenner woningbouw voor professionals

De Energiebesparingsverkenner woningbouw voor professionals De Energiebesparingsverkenner woningbouw voor professionals Voor van uw klanten of huurders Breng de mogelijkheden voor energiebesparing snel en gemakkelijk in beeld energiebesparingsverkenner.rvo.nl Wilt

Nadere informatie

Energietransitie. Bouw op onze kennis

Energietransitie. Bouw op onze kennis Energietransitie Bouw op onze kennis Programma Introductie Energieverbruik van een woning Energieverbruik in de praktijk Energieneutraal + Opslag van energie Bewoner centraal Wat doen wij? Een greep uit

Nadere informatie

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Samen kiezen voor een sterke woningmarkt Martin Hoiting/Rob Ravestein 14 oktober 2013 verandering in denken: één woningportefeuille welke woningen hebben we nodig

Nadere informatie

Succesvolle campagne Informatieavonden 15 & 17 mei 2017 AD 13/11/2013

Succesvolle campagne Informatieavonden 15 & 17 mei 2017 AD 13/11/2013 AD 13/11/2013 Informatieavonden 15 & 17 mei 2017 Succesvolle campagne 2013 AD 13/11/2013 informatieavond ambassadeurs Projectteam: ervaringen delen = buren interesseren Aanloop: flyeren, enquête & thema-avond

Nadere informatie

energiebesparing bestaande bouw Noord-West Veluwe

energiebesparing bestaande bouw Noord-West Veluwe energiebesparing bestaande bouw Noord-West Veluwe Marc Smijers M 06-23924330 www.smijers-energieadvies.nl info@smijers-energieadvies.nl 1 Onderwerpen Hoe komt energielabel tot stand Relatie (of niet!)

Nadere informatie

LeidenPanel. Energiegebruik. BELEIDSONDERZOEK I I

LeidenPanel. Energiegebruik. BELEIDSONDERZOEK I I LeidenPanel Energiegebruik BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De gemeente Leiden werkt aan een warmtevisie. Om te peilen hoe inwoners omgaan met

Nadere informatie

Staal en duurzaamheid

Staal en duurzaamheid Staal en duurzaamheid ENDIS strategie Optimaal gebruik van staal Een energieneutraal gebouw De hoogst mogelijke classificatie in BREEAM-NL Een betaalbaar en financieel rendabel gebouw Integraal ontwerp

Nadere informatie

KENNISBANK 2012. VRAAGFORMULERING OF VRAAGSPECIFICATIE Serie over de praktijk van innovatief aanbesteden deel 2 -

KENNISBANK 2012. VRAAGFORMULERING OF VRAAGSPECIFICATIE Serie over de praktijk van innovatief aanbesteden deel 2 - KENNISBANK 2012 VRAAGFORMULERING OF VRAAGSPECIFICATIE Serie over de praktijk van innovatief aanbesteden deel 2 - Yuri van Bergen en Martin Liebregts, 2 juli 2012 De huidige aanpak van rijtjeswoningen Bij

Nadere informatie

De Krijntjes. Onderhoud De Krijntjes. Rucphen. De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Achterhoeksestraat

De Krijntjes. Onderhoud De Krijntjes. Rucphen. De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Achterhoeksestraat Onderhoud De Krijntjes Rucphen De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Achterhoeksestraat De Krijntjes Jan van Eyckstraat Pieter Breughelstraat Rubensstraat van den Houtestraat

Nadere informatie

Energietransitie bij Renovatie

Energietransitie bij Renovatie Energietransitie bij Renovatie Ir. Frans de Haas de Haas & Partners Studiedag Energietransitie bij Renovatie, naar de passief bouwen standaard? 9 oktober 2008 Inhoud 1981 Inhoud 1984 Inhoud 1997 Inhoud

Nadere informatie

Energiesprong Nul op de meter. Waarom zou je dat willen? Is het haalbaar? Alleen voor hele milieubewuste mensen? Wat is het precies?

Energiesprong Nul op de meter. Waarom zou je dat willen? Is het haalbaar? Alleen voor hele milieubewuste mensen? Wat is het precies? Energiesprong Nul op de meter Waarom zou je dat willen? Is het haalbaar? Alleen voor hele milieubewuste mensen? Wat is het precies? Energiesprong Waarom zou je dat willen? omdat de buitenschil lek en tochtig

Nadere informatie

Stadsdialoog particuliere woningverbetering

Stadsdialoog particuliere woningverbetering Stadsdialoog particuliere woningverbetering Jasper van der Wal, Hiske de Ridder en Rob van Beek 6 oktober 2013 14.30 uur Opening 14.35 uur Terugkoppeling resultaten van de stadsenqûete 14.45 uur Nadere

Nadere informatie

Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk

Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk Geert-Jan Persoon Adviseur woningkwaliteit Vereniging Nederlandse Woonbond Nieuwe Achtergracht 17 1018 XV Amsterdam 020-5517784 www.woonbond.n www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl

Nadere informatie

Energie Index berekening (EI)

Energie Index berekening (EI) 1 Energie berekening (EI) Tussenwoning Molenwijk Malden: schuine woningen, 138 stuks. Wat is een Energie : Het berekent het energieverbruik van de woning en geeft dat aan met een getal tussen de 0 en 5.

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen 2 Slimme investeerder Familie Roubos: We wonen in een hoekhuis met veel ramen en hebben

Nadere informatie

Steek Energie in je huis

Steek Energie in je huis Steek Energie in je huis 9 oktober 2012 Breda 1 Bouwbedrijf Boot B.V. Bouwbedrijf Boot is actief in de woningbouw (particulier, ontwikkeling), zorg huisvesting en utiliteit (scholen, kantoren, bedrijfsgebouwen).

Nadere informatie

Energie Merenwijk. Wie ben ik?

Energie Merenwijk. Wie ben ik? Energie Merenwijk Wie ben ik? Marcel van Ewijk Makelaar & Taxateur SCVM Eigen kantoor Aangesloten bij VBO Makelaar Seniorkeur Makelaar EPA Adviseur Energielabel Woningbouw Erkend deskundige Energielabel

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

L a a g E n e r g ie H u i s M o l e n w e g Laag Energie Huis concept, type duurzaam en energiezuinig. Hieronder vindt u informatie over het Laag Energie Huis. Vanuit de overtuiging dat een woning duurzaam

Nadere informatie

Rijksoverheid. Veel besparingsmogelijkheden t/m t/m 100. Dubbel glas. Dubbel glas. Niet extra geïsoleerd. Niet van toepassing. Nee.

Rijksoverheid. Veel besparingsmogelijkheden t/m t/m 100. Dubbel glas. Dubbel glas. Niet extra geïsoleerd. Niet van toepassing. Nee. Rijksoverheid Energielabel woning Westvest 191 2611BZ Delft BAG-ID: 0503010000010395 Veel besparingsmogelijkheden Energielabel B Registratienummer 863374920 Datum van registratie 13-01-2016 Geldig tot

Nadere informatie

Duurzaam bouwen is innovatief denken... slim clubhuis.nl

Duurzaam bouwen is innovatief denken... slim clubhuis.nl Duurzaam bouwen is innovatief denken... Duurzaam bouwen =toekomstbestendig bouwen Duurzaam bouwen is goed voor mens, milieu en portemonnee: * mens; comfort, gezondheid, welzijn * milieu; biodiversiteit,

Nadere informatie

Trias energetica. Verdiepende opdracht

Trias energetica. Verdiepende opdracht 2015 Trias energetica Verdiepende opdracht Inleiding; In dit onderdeel kun je meer leren over de Trias energetica, een strategie voor het bereiken van een zo duurzaam mogelijke energievoorziening. Pagina

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID donderdag 19 maart 2015 Duurzaamheid Duiding en context Groningen heeft de ambitie om in 2035 een energieneutrale stad te zijn.

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN

EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN A SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY FOR EVERYONE A SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY FOR EVERYONE o o o o Portaal (6x) Bo-Ex Stanleylaan Bo-Ex Livingstonelaan Isolatie Geen Wel Wel Glas enkel Dubbel Dubbel

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

WIJKAVOND ALPHEN AAN DEN RIJN LAGE ZIJDE

WIJKAVOND ALPHEN AAN DEN RIJN LAGE ZIJDE WIJKAVOND ALPHEN AAN DEN RIJN LAGE ZIJDE 8-12-2016 0 Energiek Alphen aan den Rijn & Hoom WAT KUNT U VERWACHTEN? Lage Zijde onder de loep Energiebesparende maatregelen I Gemeente Alphen aan den Rijn en

Nadere informatie

De cijfers worden in GJ (GigaJoule) uitgedrukt. Dit is de eenheid van Warmte. Ter vergelijk, 1 GJ komt overeen met 278 kwh of +/- 32 m3 gas.

De cijfers worden in GJ (GigaJoule) uitgedrukt. Dit is de eenheid van Warmte. Ter vergelijk, 1 GJ komt overeen met 278 kwh of +/- 32 m3 gas. Project: woningen Maasbommel Datum: april 2014 Onderwerp: jaarrapportage nr. 4 Inleiding Eind februari 2013 zijn de drie woning in Maasbommel opgeleverd aan de huurders van Woonstichting De Kernen. Deze

Nadere informatie

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Inleiding Energiesprong is een programma dat de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie