van Duurzaam naar Huurzaam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van Duurzaam naar Huurzaam"

Transcriptie

1 van Duurzaam naar Huurzaam 1

2 COLOFON van Duurzaam naar Huurzaam : Omdat duurzaam niets bijzonders is. Betaalbaar huren wordt echter wél bijzonder als wij niet tijdig omschakelen naar een zeer lage energiebehoefte en gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Fossiele energie wordt steeds schaarser en daarmee erg duur! Wij realiseren toekomst robuuste verhuurzaming, dat is onze missie! De zes partijen van de Stadlander-verduurzamingscoalitie zijn INNAX, VolkerWessels, BuildDesk/BOOM, ZOOOW/New Urban Green, DAT Architecten en Companen. Eindredactie: Khing Go Vormgeving & opmaak: Niels van Ham M.m.v. Wytze Kuijper, Marnix Groenland, Ad Hoogers, Rik Janssen, Arjen Meijer, Eric van de Wetering, Theo van Esch van Duurzaam naar Huurzaam Postbus 445, 3900 AK Veenendaal Telefoon: Referentie: kg10462/ Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van van Duurzaam naar Huurzaam 2

3 Hey you! Don t tell me there s no hope at all Together we stand, divided we fall! Roger Waters, The Wall

4 INHOUD 02 Colofon 03 Thema 04 Inhoud 05 Voorwoord 08 Hoofdstuk 1 Uitdagingen voor een regio in transitie 10 Hoofdstuk 2 Samen: Participatie, communicatie en co-creatie 12 Hoofdstuk 3 Onze aanpak: Verleiden en in beweging komen 14 Hoofdstuk 4 Communicatie tijdens het verbouwproces 16 Hoofdstuk 5 Architectuur 18 Hoofdstuk 6 Nultrede 21 Hoofdstuk 7 Woonlastenontwikkeling 22 Hoofdstuk 8 Energie visie en technische uitwerkingen 28 Hoofdstuk 9 Een levensduurimpuls van 25 jaar 30 Hoofdstuk 10 Financieringsmogelijkheden voor particulieren 34 Hoofdstuk 11 Bergen op Stroom 36 Hoofdstuk 12 Aanpak, planning en uitvoering van verspreid- en gespikkeld bezit 38 Hoofdstuk 13 Onderhoud, garanties en TCO 40 Bijlagen 4

5 5

6 Voorwoord Detroit; gevolgen van krimp Samen op weg naar een toekomstbestendige regio De urgentie is hoog: Het woon- en leefgebied West Brabant is onderhevig aan krimp. De bevolking vergrijst in rap tempo, jongeren neigen naar de steden. Het risico dat voorzieningen daarmee ook gaan verdwijnen maakt de regio alleen nog maar onaantrekkelijker waarmee een neerwaartse tendens tot sluiting van dorpen en woonkernen wordt ingezet. Tijdig ingrijpen is dus absolute noodzaak. Door het samenbrengen van de juiste partijen, kennis, ervaring en gezamenlijke belangen, zijn we in staat om tot een bijzondere oplossingen te komen: Een nieuwe kans voor West Brabant waarbij optimaal betaalbaar woongenot, maximaal duurzame oplossingen, een solide technische basis en een structurele impuls voor de leefomgeving wordt gerealiseerd. We kiezen voor een gezamenlijke en vooral flexibele oplossing, waarin de woonlasten Niet meer dan NU zijn en alle ruimte biedt aan individuele wensen van bewoners. Wij nemen daarvoor de verantwoording: niet alleen nu, maar ook de komende 25 jaar. Integrale vernieuwing Mensen zijn geneigd vanuit een geheel eigen perspectief naar een vraagstuk te kijken. Echter, door duidelijk en uitgesproken te zijn over ambities, droom én werkelijkheid vinden we elkaar. Als alle partijen de grenzen van hun vakgebied overstijgen, kunnen we gezamenlijk invulling geven aan de route die leidt tot het realiseren van onze droom: Een toekomstbestendige en duurzame leefomgeving. Dit vraagt een andere vorm van samenwerking en het vraagt om lef, afstemming en inzet van alle betrokkenen en dus de zoektocht voor Stadlander naar een echte gamechanger! Van Duurzaam naar Huurzaam is de uitdaging van Stadlander aangegaan en dat leidde tot een integraal vernieuwend concept voor de verduurzaming van de bestaande woningen met positieve impulsen voor de regio. 6

7 Essenties in onze benadering Verbeelding, hoe gaat het worden? Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je écht verder. Door buiten de geijkte kaders te treden kunnen we na een gecontroleerde aan loop de grote sprong maken in de verbinding tussen milieu, energie, woonkwaliteit, gezondheid en een kansrijke leefomgeving. Enthousiasme ontstaat bij het samen uitdenken van innovatieve concepten. We nemen bewoners, Stadlander en andere partijen mee in de positieve dynamiek. Toekomstbestendig heid, woongenot en leefplezier van de bewoners hebben wij centraal gesteld in de uitwerking van onze aanpak. Aandacht, interesse en respect. Naar de bewoners, naar Stadlander, naar de stakeholders en naar elkaar. Dat is een voorwaarde om te realiseren waarin we oprecht geloven. Niet alleen nu, maar vooral de komende 25 jaar en wellicht langer! Samenwerking is nodig om de sturing vanuit de abstracte klimaat- milieu- en energieproblematiek te overstijgen. Zo verbinden we de kennis uit alle disciplines én gebruikers groepen. We handelen nu en bieden ruimte aan ontwikkelingen in de tijd. Zo creëren we, al werkend aan de concrete opgave van Stadlander, een alliantie die nieuw perspectief biedt aan de wijk en de regio. Met wie gaan we samen aan de slag? Alleen gedeelde verantwoordelijkheid leidt tot draagvlak voor een duurzaam toekomstig gebruik. Daar hebben we alle partijen héél hard bij nodig: onze coalitie van Duurzaam naar Huurzaam, de bewoners, Stadlander, de vier gemeentes, de tien dorpskernen en alle anderen die belang hebben bij een toekomstbestendige regio. Vanuit een integrale samen werking met alle partijen zijn we in staat een fundament te leggen voor de noodzakelijke brede benadering, waarin we duurzaamheid verbinden aan de woonbehoefte en belangen van het individu. Een benadering die de huidige en toekomstige bewoners veel te bieden heeft. Leeswijzer In deze presentatie gaan we nader in op de vraagstelling en de context waarin deze plaatsvindt. Vervolgens gaan we nader in op oplossingsrichtingen zoals wij dat vanuit van Duurzaam naar Huurzaam zien, dus wat we gaan realiseren en hoe wij dat doen. In de bijlagen worden oplossingen nader gespecificeerd. De kern van onze oplossing : Wij bouwen samen aan vertrouwen Door eerste iets te brengen naar alle bewoners (eigenaren & huurders) Dat start met het samen inkopen van energie dit brengt bewustwording en het eerste gezamenlijke draagvlak en verdienmodel om te bewegen. Middels buren voor buren samen in kaart brengen wat er leeft en waar belangstelling voor is van kleinschalig en lucratief tot we pakken nu samen door Samen optrekken in de uitvoer van de gewenste maatregelen. Ieder voor zich (N1) maar met de kracht van samen. Dit als gemeenschappelijk aanloop naar de sprong. Bij iedere stap al rekening houden met wat nog kan komen ten aanzien van verdere gewenste aanpassing voor een nultrede woning en altijd rekeninghoudend met de aangegeven levensduurverlening van de woning. En dat gaat dus veel verder dan alleen realisatie. De uitkomst Voor de bewoners: een aantrekkelijke en betaalbare woning met ruimte voor persoonlijke wensen nu en in de toekomst Voor de woonkernen: een platform waar samen betekenis krijgt in de vorm van een sociaal betrokken leefgemeenschap. Voor Stadlander: het bieden van een woning aanbod en woonomgeving die nu al aansprekend en verrassend is maar die tevens ruimte blijft bieden aan de veranderende vraag vanuit de leefgemeenschap. 7

8 1. Uitdagingen voor een regio in transitie De regio waarin Stadlander opereert loopt tegen het einde van een groeitijdperk. Er dient rekening gehouden te worden met toekomstige huishoudenskrimp. De prognoses voor de regio West-Brabant wijzen op een gematigde huishoudensgroei van circa huishoudens (8%) tot Daarna krimpt het aantal huishoudens met ruim (-2%) tot 2040 (PER JAAR OF TOTAAL?). Aan deze demografische ontwikkeling is niet veel aan te doen. Mensen krijgen minder kinderen en veel jongeren trekken uit de regio weg vanwege persoonlijke motieven als werk en opleiding. Tegelijkertijd is de dubbele vergrijzing al ingezet: het aantal ouderen neemt sterk toe en ouderen worden steeds ouder. Ook het aantal huishoudens, gezinnen met kinderen, neemt af. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de woningmarkt. Ook zal door de vergrijzing het aantal huishoudens met een laag inkomen gaan stijgen wegens inkomensdalingen (AOW, pensioen). De primaire doelgroep van de corporatie neemt dus toe. Dit hoeft geen probleem te zijn, want tal van ouderen zijn in het gelukkige bezit van een eigen woning. Zij zijn niet direct aangewezen op een sociale huurwoning. Sociaal maatschappelijke ontwikkelingen Een andere ingrijpende ontwikkeling betreft de wijzigingen in de langdurige zorg (AWBZ). In de nabije toekomst is er een zware zorgindicatie nodig om in aanmerking te komen voor plaatsing in een zorg- of verpleeginstelling. Dit betekent dat een grote groep ouderen zorg aan huis moet ontvangen. Daarnaast worden verstandelijk of lichamelijk beperkten, chronisch zieken en GGZcliënten, steeds vaker geïntegreerd in wijken en dorpen. Veel zorg die voorheen vanuit de AWBZ bekostigd werd, gaat via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) geregeld worden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Er wordt echter fors gekort op het budget dat vanuit de AWBZ naar de WMO wordt overgeheveld. Gemeenten moeten dus met minder middelen meer zorg aan huis financieren! Een van de gevolgen hiervan is dat ouderen een groter beroep zullen moeten doen op mantelzorg. Daarnaast is het niet onwaarschijnlijk dat er in de toekomst ook gekort zal worden op andere faciliteiten waarvan ouderen gebruik maken. situatie 2013 vergrijzing & verdunning schrikbeeld van elke woningcorporatie 8 De geschetste ontwikkelingen leidden tot een toenemende vraaguitval, waardoor een de gerede kans bestaat dat woningen op termijn leeg komen te staan. Als de volgende generatie zich niet meer wil vestigen in de geboortestreek, zullen kinderen de nalatenschap van hun ouders, hun eigen woning, weigeren. Omdat zij elders zijn gevestigd en de last van een moeilijk verkoopbare woning niet kunnen of willen dragen. Deze leegloop heeft negatieve gevolgen voor de wijken en buurten waar ook Stadlander haar sociale woningbezit heeft. Het is dus de uitdaging om de zowel de sociale woningvoorraad als de woningen van particuliere eigenaren die in dezelfde buurten en blokken wonen, te verbeteren. Zo blijft de regio leefbaar en aantrekkelijk en blijft de verhuurbaarheid én de waarde van het particuliere bezit op peil. Dit heeft onherroepelijk gevolgen voor de organisatie van beschikbaar vastgoed, openbare ruimte en samenlevingsopbouw. Denk aan een toenemende behoefte aan thuiszorg, een buurthuis en lokaal georganiseerde ouderenactiviteiten. Voor zorg aan huis zullen geschikte woningen nodig zijn. Vanwege afnemende mobiliteit groeit de behoefte aan de nabijheid van winkels voor dagelijkse boodschappen en mogelijkheden voor ontmoeting en openbaar vervoer. Bezuinigingen in de zorg en de WMO vragen om een grotere inzet en verantwoordelijkheid van de samenleving om voor elkaar te zorgen. Er zal een groter beroep gedaan worden op medebewoners om zelf de bibliotheek, buurtcentra en (ouderen)activiteiten draaiende te houden en ouderen te verzorgen. Hoewel veel mensen dat het liefst in hun eigen netwerk doen, kan een goede buurtbinding, waarbij mensen elkaar kennen en helpen, hieraan bijdragen.

9 Stadlanders project is een goed aangrijpingspunt om in te spelen op het versterken van woning- en buurtstructuren. In onze aanpak zetten wij daarom in op: Verduurzamen en toegankelijker maken van de huurwoningen. Dit biedt uitgelezen kansen om woningen en de woonomgeving op te plussen en geschikt te maken voor de genoemde doelgroepen. Wij gaan uit van een solide basisaanpak waarbij het hele woonprogramma drempel- en traploos is. Daarnaast denken wij optioneel aan extra voorzieningen zoals diverse vormen van uitbouw en domoticatoepassingen, gekoppeld aan zorg- en servicemogelijkheden. Het aanbod wordt zodanig geformuleerd, dat het ook voor de eigenaar-bewoners in de buurt interessant en aantrekkelijk is om deel te nemen in de nultrede-maatregelen Samen versterken van samenlevingsopbouw. In eerste instantie op het gebied van energiebesparing als aanjager, maar in overleg met Stadlander, bewoners(organisaties), de gemeente, welzijn, zorg, enz. kan dit verbreed worden naar andere activiteiten. Denk aan het aanbieden van zorg- en servicemogelijkheden. Onze aanpak moet leiden tot het vergroten van de aantrekkingskracht van dorpen en wijken in de regio. Zowel voor de huidige bewoners als voor mensen die, tegen de stroom in, richting krimpgebieden gaan bewegen. We willen een aantrekkelijk perspectief bieden met betaalbare woningen in een prachtige woonomgeving waarbij het leven op het dorp gemoedelijk wordt gevonden. Dit willen wij graag versterken. nieuwe orde toekomst: duurzame samenleving De vraagstelling: Het thema wat voorligt is even eenvoudig als complex: Realiseer een duurzaam concept waarbij een antwoord wordt gegeven op de krimp- & vergrijzing die zich in het gebied voltrekt, zodat de woningen weer voor minimaal 25 jaar goed verhuurt kunnen worden tegen acceptabele woonlasten. Hierbij rekening houdend met de particuliere woningbezitter die verspreid woont binnen het Stadlander bezit. Dit thema is door Stadlander vertaald in een aantal concrete (minimum) randvoorwaarden, namelijk: Optimale flexibiliteit en keuzemogelijkheden, vraag gestuurde, seriematige aanpak waarbij n=1 Energieprestatie : minimaal 45% energiebesparing en minimaal energielabel B; Oplossingen voor het nultrede woonprincipe De verlengde levensduur van de opgewaardeerde woning is minimaal 25 jaar. Lever realistische financiering opties voor de particuliere woningeigenaren De maximale investering bedraagt ,= inclusief btw voor de hierboven beschreven basisoplossing voor de bouwkundige schil plus woonhuisinstallaties. 9

10 2. Samen: Participatie, communicatie en co-creatie Stadlander heeft een uitdagende opgave neergelegd: verleid zowel de huurders als de kopers om hun woning te verduurzamen. Deze vraag is om meerdere redenen uitdagend: Uitdagend omdat bewoners gevraagd wordt om mee te werken hun woning aan te laten passen en om de woningen van particuliere eigenaren bij de opgave te betrekken. Daarover heeft de al helemaal geen zeggenschap! Het sleutelwoord in onze aanpak is daarom verleiding. Niet door ons, maar door de buren. Dat is in onze visie de enige oprechte manier om bewoners, huurders én kopers, te bewegen om hun woning en nog veel belangrijker, hun leefpatroon te verduurzamen. Voordat wij overgaan naar de wijze waarop wij denken dat bewoners verleid kunnen worden, schetsen wij enkele kaders waarbinnen deze opgave zich naar onze mening beweegt.. Anders kijken naar Nederland Nederland is een land van verzekerd zijn! Veel Nederlanders zijn risicomijdend. Wij zijn dubbel verzekerd (inboedel, reisverzekering), oververzekerd (auto, rechts bijstandverzekering, inzittendenverzekering), minder zinvol verzekerd (huisdierenverzekering, mobiele telefoon verzekering, verlengde garanties) en zelfs 71% met een uitvaartverzekering. Er valt direct ca. 40% te besparen op het gemiddelde premiebedrag per jaar. Toch is maar 45% van de Nederlanders de afgelopen 3 jaar overgestapt op gunstigere premies of heeft de verzekeringen opgezegd. En ondanks deze (over)verzekering, hebben we jaarlijks te maken met stijgende kosten en een steeds hogere eigen bijdrage! We willen risico s afdekken en daarbij blijkbaar liever iets te veel dan te weinig betalen. Anders kijken naar Nederland Nederland is een land van willen weten waar je aan toe bent! Het merendeel van de Nederlanders heeft een lange vaste renteperiode op de hypotheek. Liever iets meer betalen dan telkens wisselende bedragen per maand. Schommelingen van 1% op een hypotheek van kan al een verandering betekenen van je maandlasten van ruim 200. Weten waar je aan toe bent is belangrijker dan maandelijkse verras singen. Anders kijken naar Nederland Nederlanders en energieprijzen De prijs voor energie opereert als een sluipmoordenaar op de portemonnee: De afgelopen tien jaren is de prijs voor energie zelfs meer dan verdubbeld. Met het vrijgeven van de energiemarkt in juli 2004, stapte 6% van de consumenten over, in 2012 stapt 13% jaarlijks over van energie leverancier. Daarnaast zijn er maar heel weinig mensen die bij hun huidige leverancier fikse kortingen te bedingen als ruil om niet over te stappen. Weten mensen het niet, gaat het nog te goed, is het gemakzucht of is het onwetendheid? De grootste drempel blijkt vertrouwen te zijn of juist het ontbreken daarvan. Wat beweegt mensen en wat brengt hen in beweging? Zo logisch als het lijkt om maatregelen te nemen voor het energiezuiniger maken van je woning, zo lastig is het in de praktijk om mensen aan te zetten tot het maken van concrete stappen. Zijn de mensen die niet van energieleverancier overstappen om jaarlijks te besparen, nu ineens wél over te halen om fors te investeren om hun woning te verbeteren of zelfs energienotaloos te maken? Op de vraag wie op termijn een energienotaloze woning wil zegt niemand nee. Maar om er vandaag concreet mee aan de slag te gaan zegt niemand gelijk ja!. Hoe komt dat? Naar onze overtuiging komt dat doordat het niet hun eigen wens is. De markt probeert al meer dan tien jaar de consument energiebesparing te verkopen. Het zijn vooral de markt en de overheid die willen dat bewoners duurzaamheidsinvesteringen te doen. ZIJ willen dat. Niet WIJ! Met als gevolg een gebrek aan vertrouwen over het ware motief van installateurs, bouwbedrijven en energieleveranciers. 10

11 Wij zijn ervan overtuigd dat bewoners wél interesse tonen en in actie komen als: Zij onderdeel worden van de beslissingsproc es om al dan niet te investeren in duurzaamheid Door aan te sluiten op hun natuurlijke beslismomenten Energie(besparing) tastbaar te maken: wat is mogelijk, wat kan alleen en wat kan beter samen? Deze benadering vraagt dus niet om een verkoopteam maar om een onafhankelijke organisatie (een gids) die er vóór en ván alle bewoners is. Deze gids begeleid bewoners waar nodig en maakt de verschillende mogelijkheden inzichtelijk voor het uiteindelijk stapsgewijs te behalen grotere doel: een energienotaloze woning. Het belang van onze coalitie ligt dan ook niet bij het morgen kunnen verkopen en uitvoeren van het ideale concept maar in het creëren van betrokkenheid, bewustwording en handelingsperspectief. Een samenspel en onderling vertrouwen tussen bewoners, Stadlander en onze coalitie. De opmaat voor ons voorstel komt dan ook niet zomaar aanwaaien. Het is het samenbrengen van verschillende deelervaringen binnen de coalitie op tal van trajecten. Niet handelen vanuit het directe eigenbelang, maar onszelf durven te overstijgen op weg naar het gezamenlijke belang op de lange termijn: Een betaalbare, aantrekkelijke woning in een aantrekkelijke omgeving. Er is inmiddels het nodige bekend waarom mensen niet snel overgaan tot het nemen van energiebesparende maatregelen. Ook is bekend hoe zij te verleiden zijn. Naast ons betoog om niet te verkopen maar betrokkenheid te creëren, hebben wij de belangrijkste redenen op een rij gezet. Deze (dis)satisfiers vormen de basis voor onze aanpak. Dissatisfiers Waarom niets doen - Verlies aversie: investeren in een maatregel met een lange terugverdientijd en waarvan het (verdien)effect bov endien niet erg inzichtelijk is. Men begrijpt het gewoonweg niet - Geen keuze leidt tot weerstand (bewoners hebben behoeft om in control te zijn) - Hoog abstractieniveau van voorgestelde maatregelen - Te lastig: Mensen ervaren een gebrek aan kennis, informatie en tijd om uit te zoeken wie en wat hen kan helpen - Financieel bufferen: Wegens de crisis sparen mensen liever dan dat zij investeren in hun woning - Afhaken bij preken over het belang van een beter milieu - Rommel in je huurwoning die de bewoner voor zijn gevoel niet veel oplevert (onzichtbare maatregelen) Specifieke dissatisfiers bij eigenaar-bewoners: - Waarom investeren in een woning die toch in waarde daalt? Juist in een anticipeerregio speelt dit argument een rol - Vooral jonge eigenaar-bewoners zitten aan hun maximale leencapaciteit en hebben geen investeringsruimte - Bewoners die op korte termijn willen verhuizen willen doorgaans niet investeren - Mensen die net zelf hun woning hebben aangepakt zullen hooguit interesse hebben in aanvullende maatrege len - Ontbreken natuurlijk moment Satisfiers waarom wél energiemaatregelen - Een lagere energierekening. Vooral bij jonge huishoudens en energie-onverschilligen speelt dit een rol. In het verlengde hiervan speelt risico aversie: minder risico lopen op stijgende energieprijzen - Het verbeteren van wooncomfort, vooral in situaties waar klachten zijn over koudeval, koude trek over de vloer, vocht, schimmel en achterstallig onderhoud - Bekend maakt bemind: mensen die al geïnteresseerd zijn in energiebesparing, zijn veel makkelijker te verlei den om verdere stappen te zetten - Vooral 55-plussers geven aan dat zij milieuvriendelijker willen leven (bron: SEV Energiesprong, 2011)) - Duidelijk zicht op winst die behaald wordt. Denk aan slimme meters die direct de besparingen laten zien en goede voorlichting - Vertrouwen: geen verkoper aan de deur maar een bekende uit de buurt die al succes heeft geboekt als ver leider - Maatregelen laten ervaren, bijvoorbeeld door middel van voorbeeldwoning - Anderen doen ook mee - Praten over investeren en terugverdienen - In control zijn over de beïnvloeding van het eigen energieverbruik en over de maatregelen waaruit gekozen kan worden. Specifieke satisfiers bij eigenaar-bewoners: - Vergroten woningwaarde, courantheid of tenminste het behoud ervan 11

12 De euro s vliegen het huis uit Op wijkniveau is dit heel veel geld Door bijvoorbeeld collectief het dak te isoleren i.c.m. zonnepanelen... verspil je minder euro s, sterker nog... je kunt gezame 3. Onze aanpak: Verleiden en in beweging komen buurtmanifestatie voorbeeld van een thermografie scan voorbeeld van een blowerdoor test 12 Bewustzijn: energiecoöperatie en buurtmanifestaties Wij beginnen bij het vergroten van het energiebewustzijn door energiebesparing tastbaar te maken. Immers, mensen die al interesse hebben in energiebesparing zijn eerder te verleiden dan de energie-onverschilligen. Wij doen dit door eerst geld naar mensen te brengen en door hen daar zelf verantwoordelijk voor te maken. Via de op te richten energie-coöperatie Bergen op Stroom (zie verder xxxxxxx) wordt collectief energie ingekocht, zoals dat ook via de Consumentenbond mogelijk is. De besparing die dit oplevert vloeit goeddeels terug naar de bewoners. Een deel wordt gebruikt voor de aanschaf van slimme meters die het energieverbruik inzichtelijk maken. Deze eerste stap maakt het mogelijk om energie tastbaar te maken en dit levert tevens de eerste besparing op door bewustwording van het gebruik en door vergelijkingen met de buren. Het inkoop collectief kunnen we gaan onderbrengen in een door bewoners zelf op te richten coöperatie. Als coalitie geven we daarvoor de volledige ondersteuning. Als het draagvlak nog wat tijd vraagt voor een coöperatie dan is het eerste voordeel toch al behaald door samen in te kopen. Ter verdere ondersteuning van de tastbaarheid en zichtbaarheid van energie zal een thermografie scan gemaakt worden van de verschillende woningen en zal middels het onder druk zetten van een woning (luchtdichtheidsmeting middels blowerdoor) zichtbaar worden waar de warmte het huis uitvliegt. Dit doen wij tijdens een buurt- of dorpsmanifestatie waar we de bewoners uitnodigen. Deze manifestatie is tevens het eerste moment waarbij bewoners informatie kunnen inwinnen over de mogelijkheden om energiemaatregelen te nemen en wat het effect ervan is. Wij komen dus naar de bewoner toe en nemen ze mee in de aanloop naar de sprong. Ambassadeurs: buren voor buren Tegelijkertijd met het bewustwordingsproces zoeken wij samen met Stadlander naar bewoners die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid en tijd willen steken in het traject. Zij worden de ambassadeurs van het project. Zij begeleiden bewoners bij het maken van een keuze en het proces. De ambassadeurs krijgen extra middelen ter beschikking om zelf en bij anderen in te zetten, bijvoorbeeld een Plugwise-set, om op apparaten niveau online het energieverbruik in kaart te brengen en apparaten draadloos aan en uit te schakelen. Wij begeleiden de ambassadeurs bij het gebruik van de apparatuur, uitleg over de maatregelen, het effect en het verleiden van deelnemers. Samen met de gemeente onderzoeken wij of werklozen in dit project betrokken kunnen worden. Zo werken we ook aan sociale duurzaamheid door nieuwe participatiekansen te creëren. De ambassadeurs gaan samen met de huismeesters aan de slag om bij zoveel mogelijk bewoners eerst simpele stappen te zetten, zoals het plaatsen van goede deurrubbers en folie achter de radiatoren, het afdichten van dak en het afstellen van de CV. Dit levert direct extra comfort en besparing op. Maar bovenal zal dit vertrouwen brengen en bewustwording stimuleren. Vertrouwen in dat er kansen zijn en ruimte voor iedereen om te kiezen voor een volgende mogelijk aangrenzende stap in de expeditie.

13 Mobiliseren van de buurt: wedstrijd, inventarisatie wensen en uitleg over mogelijkheden We beginnen in een pilot-dorp of -wijk waar wij een oproep aan bewoners doen om hun eigen woonblok te mobiliseren. We organiseren een wedstrijd: welk blok kan zich als eerste organiseren voor een (gefaseerde) transformatie naar een energienotaloze woning? Zien is geloven Met de eerste financiële voordelen van het samen inkopen van energie, inzicht in je eigen energiegebruik door de slimme meter, de bewustwording van wat een lekke woning is (blowerdoor en thermografie) en het eerste voorbeeld van een gerealiseerde transformatie van een woonblok, is de toon gezet! lijk veel euro s vangen... met jullie gezamelijke ZOOMSTROOM centrale... een voorbeeld van innovatief denken! Wij maken hierbij gebruik van de ambassadeurs. Zij gaan aan de hand van een even simpel als slagvaardig formulier hun buren benaderen. Op basis van de keuzemogelijkheden zeker interesse, misschien interesse en heb ik al zal op blokniveau en per woonkern duidelijk worden wat er speelt, wat er leeft en waar handelingsperspectief ligt. Daarnaast zetten wij diverse media in, zoals nieuwsbrieven, posters, een website en social media. Wij benaderen verenigingen en lokale ondernemers om het verhaal verder te vertellen en de poster op te hangen. Na de generieke inventarisatie zal een onderverdeling worden gemaakt op basis van hoekwoningen en tussenwoningen. Iedere groep zal worden meegenomen in de mogelijkheden, fasering, kosten/ financiering en aanpassing van de huur en energienota. Dit doen de ambassadeurs tijdens individuele gesprekken. Bewoners kunnen individueel kiezen uit een pakket maatregelen, aangeven of ze meedoen en of er aanvullende wensen zijn die ze willen laten uitvoeren naast de basistransformatie van de woning ten aanzien gevel, dak, vloer, installatie en nultrede concept. Naast het opnemen van de wensen ten aanzien van de woning, inventariseren wij de wensen ten aanzien van de uitvoering van de bouw en verwerken dit in de uitvoeringsplanning. Als deze verzamelde informatie wordt verwerkt in een pakket van keuzemogelijkheden waarin duidelijk staat wat het rendement is: financieel, comfort, de wijk en sociale leefomgeving en voor eigenaar-bewoners de waardecreatie van hun eigen woning. Na de pilot van het eerste blok of wijk rollen we de aanpak verder uit over de verschillende kernen. Hierbij nemen we de gezamenlijk opgebouwde kennis en ervaringen die wij telkens opdoen mee om de aanpak verder te verfijnen. Wijk- en dorpsontwikkeling Deze werkwijze biedt de uitgelezen mogelijkheid om ook andere wijk- of dorpsdoelstellingen aan te koppelen. Hoewel wij ambassadeurs zoeken die zich focussen op het energievraagstuk, zullen zij ook andere zaken opvangen die te maken hebben met de woonomgeving. Andersom kunnen bewoners verleidt worden om ook andere initiatieven op te pakken. Bijvoorbeeld het opzetten van een burennetwerk rondom zorg. Om het buurtgevoel te versterken denken wij ook aan het inzetten van buurtbewoners bij het opknappen van de wijk, elkaar helpen bij het inpakken van spullen of zelfs meewerken aan de woningen. Op deze plek werken we de wijkaanpak niet verder uit, maar het is denkbaar om de samenwerking met bewoners(organisaties), gemeente, welzijn, zorgorganisaties op te zetten. Met name de samenwerking met de gemeente om ook de openbare ruimte aan te pakken is essentieel. 13

14 4. Communicatie tijdens het verbouwproces Na het inventariseren van de wensen komen we in de fase van het verbouwproces. Een goede communicatie, ruimte voor inbreng van bewoners en het zoveel mogelijk beperken van de hinder staan centraal. Dichtbij en individueel bereikbaar Wij zorgen voor een optimale bereikbaarheid, persoonlijk ter plaatse, zowel per mail en direct per telefoon. Bewoners met vragen of zorgen, kunnen te allen tijde contact hebben met iemand van onze coalitie. Tijdens het werk overdag is dat doorgaans de bouwopzichter. Tevens maken wij afspraken met de service (noodnummer) van Stadlander. Informatie snel beschikbaar Wij zorgen voor een projectwebsite met altijd de juiste en meest actuele informatie. Bewoners met vragen, vinden daarop in veel gevallen een antwoord. Ook biedt de website ruimte voor eigen inbreng. Bewoners en andere betrokken partijen krijgen er een podium voor ideeën en onderlinge discussie. Tijdens de uitvoering zijn ook onze uitvoerende medewerkers op de bouwplaats een belangrijke informatiebron voor bewoners. Zij zijn goed aanspreekbaar en herkenbaar. Randvoorwaarden Randvoorwaarden Wij zorgen voor een aantal randvoorwaarden die bewoners verder kunnen verleiden: - Verliesaversie tegengaan: (PV model Stadlander) De investering beperken of weg nemen, of de winst zeer duidelijk inzichtelijk te maken. De ervaring is dat mensen het niet goed begrijpen dus is een zeer duidelijke uitleg nodig. - Huurders: een woonlastengarantie is een krachtig instrument om huurders over te halen mee te doen. De huurders die wij tijdens de voorbereidende periode spraken zijn bereid iets extra te betalen, maar dit gaat om klein geld: vijftig euro, liefst terug te verdienen via de besparing op de energierekening. - Zelfregie: wij zoeken in onze aanpak naar om zoveel mogelijk regie voor de bewoners. Uitgangspunt is dat bewoners zelf kunnen kiezen uit een reeks maatregelen, waaronder ook meerwerkopties waar zij zelf een extra bijdrage voor over hebben. - Op basis van het aanbod voor de woningtransformatie van de woningen van Stadlander kunnen woningeigenaren meeliften op de uitvoeringskosten van de maatregelen. Als bewoners gezamenlijk vergelijkbare offertes willen aanvragen dan staan ze hier vrij in. Doet iedereen mee? Onze aanpak geeft niet de ultieme garantie dat alle woningeigenaren en huurders mee gaan doen: wij kunnen namelijk niet beschikken over de portemonnee van de bewoner. Wij zijn echter wél graag de aanstichter om bewoners enthousiast te maken om mee te gaan doen. Onze aanpak zal een wezenlijk verschil maken in de bewustwording, de betrokkenheid en het zowel gezamenlijk en individueel inzichtelijk maken van keuzemogelijkheden. Wij geloven in de individuele aanpak (n=1) maar ook in een gezamenlijke bewustwording die een hoge deelname dichterbij zal brengen. 14

15 15

16 5. Architectuur en stedenbouw In stedenbouwkundig en architectonisch opzicht kenmerken de woonwijken uit de jaren 60 en 70 zich door veel groene openbare ruimten en herhaling van hetzelfde woningtype. Dit heeft geresulteerd in helder opgezette woonwijken met voldoende ruimte voor parken, groen- en spelvoorzieningen. De verduurzamingsopgave ligt verspreid over 4 gemeenten en 10 verschillende dorpskernen. De woningen hebben de typische kenmerken van deze jaren 60/ 70 bouwperiode en zijn mooie representanten van het doorzontype. Ruimte voor licht en lucht gaven de woningen ooit een bijzondere woonkwaliteit. Na ruim 45 jaar is er veel veranderd in de wensen en eisen met betrekking tot wonen. Binnen de woningen is het licht-aspect nog heel herkenbaar aanwezig, maar tegelijkertijd zijn de woningen nu ook synoniem geworden aan oncomfortabel (koudeval en tocht) en energieverspillend wonen. In stedenbouwkundig opzicht valt het op dat de eenduidige strokenbouw van identieke woningen is verdwenen. Willekeurige verkoop en renovaties van individuele woningen hebben het monotone beeld verandert in een grote mate van diversiteit. 16 van Duurzaam naar Huurzaam ziet in dit huidige beeld dé aanleiding om de toekomst van de Stadlanderwijken te beschouwen als wijken en buurten met een grote diversiteit in beeld en in persoonlijke keuzen van huurders en kopers. Dit heeft geleid tot het concept dat we per individuele woning het project willen aanpakken en keuzepakketten gaan aanbieden aan huurders en kopers. Om de individuele keuzes en deelname in het architectonische beeld goed op te lossen is het principe van de rits geïntroduceerd. De Rits Elke individuele woning moet gekoppeld kunnen worden op dak niveau middels hoogtesprongen en aansluitingen in de gevel. Dat doen wij door de bestaande penanten als koppelstuk, de rits, te hanteren. Bestaand vindt aansluiting bij nieuw, kopers en huurders kunnen naar eigen wens en keuze variëren in het gevelbeeld. Het uiteindelijk resultaat is een omzetting van horizontale strokenbouw naar een veel kleurige individuele pandsgewijze opbouw van de bouwmassa s.

17 17

18 6. Nultreden Stadlander stelt ons voor de uitdaging om nultrede woningen te realiseren: woningen waarbij er gebruik wordt gemaakt van een efficiënt gebruik en goede ontsluiting van de woningplattegrond voor mensen met een beperkte mobiliteit inclusief mogelijkheden voor het verlenen van zorg aan huis. Wij hanteren bij onze oplossing het uitgangspunt dat er in principe drie partijen verantwoordelijkheid nemen om mensen (noodgedwongen) langer in hetzelfde huis te kunnen laten wonen: bewoners zelf, de overheid en de verhuurder. De nultrede varianten De huidige woningen zijn niet goed toegankelijk door de maat van voor- en achterdeur. De binnendeuren zijn smal en de badkamer op de verdieping is te klein. Met betrekking tot het nultrede principe hebben wij een drietal varianten uitgewerkt Variant 1: Bestaand volume Het nultrede principe wordt gerealiseerd binnen het bestaande volume, zodat de unieke woonkwaliteit van de doorzon -woning, zon in woonkamer en tuinoriëntatie blijft gehandhaafd. Een uitbreiding van de woonkamer en de tuinzijde blijft ook tot de toekomstige veranderingen behoren. Ook als eigen voorziening van de huurders of kopers. Bij deze variant van het nultrede concept wordt de kleine slaapkamer aan de achterzijde van de woning getransformeerd tot een volwaardige badkamer met toilet. De huidige (kleine) badkamer wordt een ruimte voor bijvoorbeeld de wasmachine. Om bij minder validiteit de verdieping te bereiken zijn twee alternatieven mogelijk, te weten de traplift of een verticale huislift. Daarvoor heeft van Duurzaam naar Huurzaam een bedrag in haar aanbieding gereserveerd. begane grond verdieping variant 1. 18

19 Variant 2: Uitbreiding bestaand volume Bij variant twee behoudt de woning haar drie slaapkamers. De badkamer op de verdieping wordt uitgebreid aan de voorzijde. We noemen dit de Buidelbadkamer. Ook binnen dit principe blijft het voordeel van het wonen in de doorzon - woning gehandhaafd. Variant 3: Het loft principe Hierbij wordt een kleine aanbouw van ca 3 meter diep gerealiseerd aan de achterzijde. De badkamer komt op de positie van de huidige keuken. Keuken en woonkamer komen aan de achterzijde van de woningen. Het bed komt aan de voorzijde van de woning. Het voordeel van deze oplossing is de grote mate van flexibiliteit. Bewoners bepalen zelf wanneer zij toe zijn aan volledig nultrede, dus slapen op de begane grond. Tot die tijd kan het slaapvlak ook als woonvlak worden gebruikt. verdieping variant 2. verdieping variant 3. 19

20 traplift of huislift De lift In onze aanpak hanteren wij het uitgangspunt dat alleen bewoners die het écht nodig hebben in aanmerking komen voor een traplift. De aanvraag van deze lift wordt in het kader van de WMO bij de gemeente ingediend. We zorgen wel dat er ruimte is in iedere woning. Hiervoor hebben wij de volgende argumenten: - Bewoners die het niet nodig hebben, waarderen de aanwezigheid van een (trap)lift zeer negatief. Uit onze ervaring met WMO-beleid en bewonersgesprekken blijkt dat bewoners vooral het stigmatiserende effect én de ruimte die deze voorziening inneemt als belangrijkste bezwaren aandragen. Zelfs mensen die moeizaam kunnen traplopen waarderen een traplift niet! - De werkelijke behoefte aan liften is zeer laag. Wij hebben berekend dat in de periode er maximaal 12 aanvragen voor trapliften in de betreffende huurwoningen zijn te verwachten (zie aannames bijlage nultredeprincipe). - Tegen de achtergrond van deze bezwaren, wensen en benodigde liften, zien wij het plaatsen van een traplift op aanvraag als een efficiënte en verantwoorde inzet van maatschappelijk gebonden vermogen - Deze aanpak sluit aan bij het WMO-beleid van gemeenten dat er doorgaans op gericht is om betaalbare aanpassingen te vergoeden waaronder een traplift. Bij duurdere ingrepen wordt het primaat van verhuizen gehanteerd. Dus als een woningaanpassing te duur is, normbedragen zijn vaak in lokaal beleid en/of WMOverordening vastgesteld, dan wordt men verplicht te verhuizen naar een geschikte(re) woning met de juiste faciliteiten. Dit kan gezien worden als een onvriendelijke benadering van oudere hulpbehoevende bewoners, maar het is wel een benadering die economisch gezien noodzakelijk en het meest verantwoord is. De gelijkvloerse oplossing In aanvulling op het uitgangspunt lift alleen op verzoek vinden wij het van groot belang dat mensen met een zwaardere zorgvraag in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen. Daarom willen wij een budget reserveren om enkele woningen zéér zorggeschikt te maken voor huurders die dit echt nodig hebben. Deze woningen krijgen een bad- en slaapkamer op de begane grond (variant 3) inclusief domotica-voorzieningen. Of de woningen worden voorzien van een verticale huislift. In deze woningen kan dan ook zwaardere zorg geleverd worden. Wij gaan uit van maximaal zeven woningen die deze aanpassingen behoeven. Hiervoor wordt een budget ter grootte van ( per woning) gereserveerd binnen het totale project budget, bestemd voor: Kleine aanbouw (variant3) óf Verticale huislift Domotica voorzieningen 20

Bergen op Zoom Bidbook 23 mei 2013

Bergen op Zoom Bidbook 23 mei 2013 Bergen op Zoom Bidbook 23 mei 2013 VOORWOORD Beste vertegenwoordigers van Stadlander, beste bewoners en andere lezers, Voor u ligt ons plan voor de verbetering van ruim 600 huur- en koopwoningen, verspreid

Nadere informatie

duurzaam bouwen doe je samen

duurzaam bouwen doe je samen duurzaam bouwen doe je samen 2 REIMARKT duurzaam bouwen doe je samen REIMARKT Reimarkt is een winkel waar iedere woningeigenaar en huurder transparant en betaalbaar duurzaam wonen kan kopen of huren. Hoe?

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten

Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten 1 1. Voorwoord... 3 2. Duurzaam wonen in Dronten... 4 3. Oost Flevoland Woondiensten... 6 4. Algemeen kader duurzame ontwikkeling...

Nadere informatie

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 Het gaat om vijf partijen: De huurder: Wil plezierig, comfortabel en betaalbaar wonen op een niveau dat past bij zijn portemonnee. Betaalt iedere maand

Nadere informatie

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii KEN Ontwikkelplan Inhoudsopgave Samenvatting... 1 Voorwoord... ii 1. Opgave en Visie... 1 1.1 Verduurzaming van de bestaande bouw... 1 1.2 Gebieden Energie Neutraal... 1 1.3 Kerschoten in Apeldoorn...

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG VOOR

SAMEN AAN DE SLAG VOOR SAMEN AAN DE SLAG VOOR DUURZAAM WOONGENOT Onderlegger voor het samen aanpakken van woningen (ADV-aanpak in impulsprojecten, buurt- en burgerinitiatieven) STICHTING ACHTERHOEK DUURZAAM VERBOUWEN AUTEUR:

Nadere informatie

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0 DE STR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern OOM VERS NELL 19 JUNI 2013 ING VERSIE 6.0 afkortingen BZK CFV CO 2 DAEB ESCo ICR kwh LTV WSW WWS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal

Nadere informatie

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen.

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 01 2015 2 Onderzoek EIB Financiering restschuld scheiden van nieuwe hypotheek 6 Henk Hartveld, ANBO Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 8 Ronald Schneider, wethouder Rotterdam Wij staan

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Toezicht op duurzaamheid

Toezicht op duurzaamheid Toezicht op duurzaamheid Colofon Deze handreiking is een uitgave van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). Auteurs Vincent Gruis en Anke van Hal, Technische Universiteit Delft Een

Nadere informatie

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Energie- en klimaatprogramma 2008-2015 Gemeente s-hertogenbosch 1. Woord vooraf Wanneer klimaatneutraal: 2040? 2050? 2060? Aannames en onzekerheid Klimaatneutraal

Nadere informatie

Gemeente Waalwijk. Woonvisie 2010-2019. Over woonlasten en lusten

Gemeente Waalwijk. Woonvisie 2010-2019. Over woonlasten en lusten Gemeente Waalwijk Woonvisie 2010-2019 Over woonlasten en lusten 12 mei 2009 Projectnr. 867.72 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Energy Service Companies

Energy Service Companies Energy Service Companies In de markt voor energetisch renoveren van woningen Versie: 1. Datum: 25-9-214 HYPERCUBE B U S I N E S S I N N O V A T I O N Managementsamenvatting Energetisch renoveren van woningen

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Energielasten stabiel

Energielasten stabiel Energielasten stabiel Eindrapport Uitgevoerd in Opdracht van Agentschap NL Contactpersoon Dhr. A.J.A. Kock Auteurs: Rik Janssen Joris Berben Hans Schneider Rapportnummer: 100270/RJ/111660 BuildDesk Benelux

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

DUURZAME CO 2 -NEUTRALE ONTWIKKELING VAN WOONWIJK KLOOSTERVEEN III. Vandaag keuzes maken, morgen een duurzame leefomgeving

DUURZAME CO 2 -NEUTRALE ONTWIKKELING VAN WOONWIJK KLOOSTERVEEN III. Vandaag keuzes maken, morgen een duurzame leefomgeving DUURZAME CO 2 -NEUTRALE ONTWIKKELING VAN WOONWIJK KLOOSTERVEEN III Vandaag keuzes maken, morgen een duurzame leefomgeving augustus 2010 Eindrapport - Duurzame CO 2-neutrale ontwikkeling van woonwijk Kloosterveen

Nadere informatie

Bestaande bouw Energie Neutraal. Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak

Bestaande bouw Energie Neutraal. Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak Bestaande bouw Energie Neutraal Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak Inhoud van deze Reisgids VOORWOORD 5 GOED OM TE WETEN 7 1. Bestaande Bouw 9 2. Schaalsprong 11 3. Gebiedsgericht 13 4. Landschap

Nadere informatie

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK Auteurs: Wouter Schepers, RIGO Research en Advies BV Adré Buys, RIGO Research en Advies BV Rotterdam, oktober 2009 Dit is een publicatie uit het SEV-programma: Wat beweegt de

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie