Samenvatting. 1 Inleiding. Verval en herstel Beleidsreacties op veranderingen in na-oorlogse woongebieden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting. 1 Inleiding. Verval en herstel Beleidsreacties op veranderingen in na-oorlogse woongebieden"

Transcriptie

1 Samenvatting Verval en herstel Beleidsreacties op veranderingen in na-oorlogse woongebieden 1 Inleiding Aanvankelijk waren veel na-oorlogse wijken populaire woongebieden. In de loop van de jaren hebben dergelijke wijken echter te maken gekregen met uiteenlopende problemen. Zo is de werkloosheid onder bewoners toegenomen, de kwaliteit van de woningvoorraad en de woonomgeving is gedaald, criminaliteitscijfers zijn gestegen en de tevredenheid van bewoners is afgenomen. Er wordt veel verwacht van de verschillende beleidsstrategieën om de ongewenste ontwikkelingen in deze buurten te keren. In bestaande studies wordt doorgaans aandacht besteed aan deze beleidsstrategieën door één strategie te belichten. In dit onderzoek worden verschillende beleidsstrategieën geanalyseerd, binnen zowel de Nederlandse als binnen een (beperkte) Europese context. De behandelde beleidsstrategieën kunnen ruwweg worden verdeeld in twee groepen. Zo zijn er strategieën behandeld waarbinnen de bewoners centraal staan, zoals bewonersparticipatie, sociale cohesie en sociale mix. Daarnaast zijn er strategieën bekeken die zich richten op de samenwerking tussen verschillende (markt)partijen, waaronder de integrale aanpak en publiek-private samenwerking. Het doel van deze studie is inzicht te krijgen in de beleidsreacties op de ongewenste ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in grootschalige na-oorlogse woongebieden. Door de Nederlandse beleidsreacties te vergelijken met de beleidsreacties in andere Europese landen worden verschillen zichtbaar in de manier waarop problemen worden aangepakt en ontstaat ruimte om optredende verschillen te verklaren. Het empirisch materiaal is gebaseerd op kwantitatief en kwalitatief onderzoek dat is uitgevoerd in verschillende na-oorlogse woongebieden in diverse Europese steden. 1 De centrale vraag luidt: Welke ideeën liggen ten grondslag aan de beleidsstrategieën die zijn gericht op grootschalige na-oorlogse woongebieden? Hoe kunnen verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en andere Europese landen ten aanzien van deze strategieën worden verklaard? En wat is het belang van deze strategieën voor het dagelijks leven van de bewoners van grootschalige woongebieden? Naast de inleiding en de conclusie bestaat dit onderzoek uit 6 empirische hoofdstukken. Ieder hoofdstuk omvat een afzonderlijk artikel, waarin steeds één strategie centraal staat. Allereerst is gekeken naar de rol van verschillende partijen in de stedelijke vernieuwing. Hiervoor is in hoofdstuk 2 de integrale aanpak bekeken en in hoofdstuk 3 zijn de achtergronden 167

2 en de uitwerking van publiek-private samenwerkingsverbanden geanalyseerd. In de hoofdstukken 4 en 5 verschuift de aandacht naar de rol van bewoners in de stedelijke vernieuwing. In dit kader is aandacht besteed aan bewonersparticipatie en aan het creëren van een sociale mix. Deze beide concepten zijn behandeld vanuit het perspectief van professionals. Dit is anders in de laatste hoofdstukken, waarin de strategieën zijn bekeken vanuit het perspectief van bewoners. In hoofdstuk 6 is gekeken naar de rol van de buurt in het activiteitenpatroon van bewoners. In hoofdstuk 7 is ingegaan op het belang dat bewoners hechten aan sociale cohesie. 2 Samenvatting van de resultaten Het beleid gericht op de problematiek in grootschalige na-oorlogse woongebieden omvat verschillende strategieën. In dit onderzoek zijn strategieën bekeken waarin bewoners centraal staan en strategieën die zijn gericht op de samenwerking tussen het toenemende aantal partijen in de stedelijke vernieuwing. Hieronder worden per behandelde strategie de belangrijkste resultaten weergegeven. Integrale aanpak In de jaren 90 werd in veel Europese landen duidelijk dat het traditionele sectorale beleid niet voldoende was om met de complexiteit van stedelijke problemen om te gaan. Bij de sectorale aanpak werken verschillende sectoren min of meer in isolement. Als reactie hierop hebben veel landen nieuwe initiatieven ontwikkeld waarin de problemen in bepaalde wijken op een integrale wijze worden aangepakt. In hoofdstuk 2 is gekeken hoe de integrale aanpak in na-oorlogse woongebieden in de praktijk werkt en hoe de sociale, fysieke en economische aspecten van de stedelijke vernieuwing met elkaar samenhangen. Uit empirisch onderzoek dat is uitgevoerd in na-oorlogse woongebieden in Groot-Brittannië (Birmingham) en Nederland (Amsterdam en Utrecht), is gebleken dat in plaats van een integrale aanpak, de sectorale aanpak vaak nog overheerst in de stedelijke vernieuwing. De introductie van een integrale aanpak komt vaak tot uiting in het toevoegen van een extra beleidslaag: in plaats van beleidsprogramma s die geënt zijn op een integrale manier van werken, worden er initiatieven toegevoegd aan het bestaande sectorale beleid. Daarnaast heeft de studie aangetoond dat er een onevenwichtige verhouding bestaat tussen strategieën die zijn gericht op de fysieke situatie en strategieën die zijn gericht op de sociale situatie. Gebleken is dat dergelijke ingrepen door de uiteenlopende belangen van betrokken partijen onvoldoende op elkaar worden afgestemd. Daarnaast hebben grootschalige fysieke ingrepen vaak een lange termijn perspectief terwijl sociale ingrepen eerder korte termijn resultaten beogen. Opvallend is dat de sociale ingrepen, die veelal zijn gericht op het verbeteren van de situatie van de zittende bewoners, teniet kunnen worden gedaan door grootschalige fysieke ingrepen, die zijn gericht op het aantrekken van huishoudens met een sterkere sociaaleconomische positie. In de stedelijke vernieuwing wordt bij het opstellen van beleid met een integrale aanpak onvoldoende rekening gehouden met de complexiteit van organisaties, die ieder een eigen manier van werken en agenda hebben. De veel voorkomende beleidsgedachte dat de geïntegreerde aanpak van fysieke, sociale en economische aspecten tot de beste resultaten leidt, blijkt geen vanzelfsprekendheid. Om het in de praktijk toe te passen zijn de juiste middelen nodig, maar 168

3 vooral commitment tussen de partijen; zij moeten hetzelfde doel nastreven. Sterk leiderschap is hierbij onontbeerlijk. Publiek-private samenwerking Naast de integrale aanpak, is in het onderzoek ook aandacht besteed aan een ander aspect dat samenhangt met een toenemend aantal partijen dat bij de stedelijke vernieuwing betrokken is, namelijk publiek-private partnerships (PPP). Traditiegetrouw was de (lokale) overheid de belangrijkste partij in stedelijke vernieuwing. Als gevolg van dereguleringsprocessen heeft echter een verschuiving plaatsgevonden en worden steeds vaker meerdere partijen betrokken. In hoofdstuk 3 is een vergelijking gemaakt tussen een partnership in Nederland (Utrecht) en een partnership in Spanje (Barcelona). Er is met name bekeken welke factoren bijdragen aan het succesvol of minder succesvol verlopen van een partnership. Het onderzoek heeft aangetoond dat een PPP waarin macht en verantwoordelijkheden zijn verdeeld onder de betrokken partijen, geconfronteerd kan worden met problemen ten aanzien van de samenwerking. Onenigheid over bijvoorbeeld financiën of onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden, kunnen leiden tot vertraging in het proces. Net als bij de integrale aanpak moet bij publiek-private samenwerking rekening worden gehouden met de complexiteit van organisaties die ieder met een bepaald idee deel uitmaken van een partnership. Een PPP is dus voor een groot deel georganiseerd volgens de logica en de wil van de betrokken partijen. Hiermee moet rekening worden gehouden door beleidsmakers, die hoge verwachtingen hebben van partnerships. Het succes van een partnership, en tegelijkertijd van een herstructureringsproces hangt niet af van de verdeling van macht tussen de betrokken partijen, maar van het feit of de partijen dezelfde visie delen. Zowel bij de totstandkoming van een partnership als tijdens de uitvoering is het van belang dat voldoende aandacht wordt besteed aan communicatie en duidelijkheid over de ingrepen en de verdeling van verantwoordelijkheden. Gezien het belang dat moet worden gehecht aan het bereiken van overeenstemming over een gemeenschappelijk doel en een gemeenschappelijke uitkomst. Gelijk aan de integrale aanpak zijn sterk leiderschap en netwerkvaardigheden onontbeerlijk. Bewonersparticipatie Door de veranderende rol van de overheid heeft bewonersparticipatie in veel Europese landen in de loop van de jaren steeds meer belangstelling gekregen; door een terugtredende overheid wordt ook de rol van bewoners steeds explicieter en meer georganiseerd. Wat zijn de achtergronden bij bewonersparticipatie? Waarom werkt het in de ene wijk beter dan in de andere? In hoofdstuk 4 zijn deze vragen onderzocht aan de hand van een vergelijking van de situatie ten aanzien van bewonersparticipatie in na-oorlogse woongebieden in Nederland (Utrecht), Spanje (Barcelona) en Hongarije (Budapest). Verschillen in de institutionele context blijken te resulteren in verschillende vormen van bewonersparticipatie op buurtniveau. In relatief jonge democratieën zoals Spanje en Hongarije is men minder bekend met het concept dan in oudere democratieën, zoals Nederland. Deze langere traditie van bewonersparticipatie zorgt er verder voor dat in Nederland meer instrumenten beschikbaar zijn om te participeren dan in Spanje en Hongarije. Dit wil echter niet zeggen dat deze instrumenten ook daadwerkelijk worden gebruikt. Het blijkt moeilijk om aan te geven waar bewonersparticipatie beter werkt en waarom. Wel blijkt de mate waarin bewoners participeren samen te hangen met buurtkenmerken. Gebleken is bijvoorbeeld dat bewonersorganisaties belangrijke overlegorganen zijn. De effectiviteit van 169

4 de bewonersorganisatie hangt af van de kwaliteit van de organisatiestructuur van de buurt. In buurten die gekenmerkt worden door een goede organisatiestructuur kan een bewonersorganisatie een belangrijke rol spelen in het herstructureringsproces. Een slechte organisatiestructuur daarentegen kan een goede communicatie en zeggenschap bij de herstructurering in de weg staan. Door organisatie van en samenwerking tussen bewonersorganisaties te stimuleren kan een effectief overlegorgaan met de overheid gevormd worden. Het lijkt raadzaam bewoners een betekenisvolle plek in het planproces te geven. Een bottom-up proces, waarbij op de wensen van bewoners wordt gereageerd, levert hieraan een positieve bijdrage. Het tot stand brengen van directe lijnen tussen projectmanagers en bewonersorganisaties wordt ook positief ervaren. Sociale mix In hoofdstuk 5 is gekeken naar de strategie waarbij getracht wordt via ingrepen in de woningvoorraad een gemengde buurtbevolking te creëren. Deze strategie in dit onderzoek sociale mix genoemd wordt vaak gebruikt om ruimtelijke segregatie aan te pakken of het ontstaan ervan te voorkomen. Het uitgangspunt hierbij is dat de situatie in een buurt van invloed is op het leven van haar bewoners. Een buurt die wordt gekenmerkt door een concentratie van problemen zou bijvoorbeeld de kansen van bewoners negatief beïnvloeden. Omdat het belang dat wordt gehecht aan het creëren van een sociale mix verschilt per land, is in drie landen die verschillen in de inzet van deze strategie, bekeken waarom en hoe deze strategie wordt gebruikt. Bekeken zijn de Nederlandse, Zweedse en Spaanse situatie. In tegenstelling tot Spanje speelt de strategie in Nederland en Zweden een belangrijke rol in het herstructureringsbeleid dat is gericht op na-oorlogse woongebieden. Zoals hierboven al werd aangegeven kunnen verschijnselen als ruimtelijke segregatie en concentratie aanleiding geven een sociale mix te creëren. De internationale vergelijking zoomt in op twee factoren die mede bepalend lijken te zijn om de sociale mix in te zetten als reactie op de optredende verschijnselen. In de eerste plaats is dat de situatie op de nationale woningmarkt. In Nederland en Zweden zijn lage inkomens afhankelijk van de (sociale) huursector. Deze woningen zijn vaak geconcentreerd in na-oorlogse wijken, zodat daar relatief eenvoudig een concentratie van lage inkomens kan ontstaan. Deze concentratie wordt gezien als een obstakel voor de integratie van de bewoners van deze wijken en het creëren van een sociale mix wordt gezien als oplossing. In Spanje bestaat de woningvoorraad in na-oorlogse woongebieden voornamelijk uit zogenaamde Vivienda de Protección Oficial (VPO); sociale koopwoningen waarvoor bewoners maandelijks een klein bedrag betalen zodat ze na 25 tot 30 jaar eigenaar zijn. Als men voortijdig verhuist kan de regionale overheid de woning onder de marktwaarde kopen. Bewoners wiens sociaal-economische situatie verbetert, besluiten hierdoor vaak te blijven. Van een concentratie van lage inkomens in na-oorlogse woongebieden is dus nauwelijks sprake. Dat verschijnselen als segregatie en concentratie zich voordoen betekent echter niet dat er een perfecte correlatie hoeft te bestaan tussen deze verschijnselen en de neiging om een sociale mix te creëren. Dit wordt geïllustreerd door de tweede factor die bekeken is. De integratie van immigranten en de daaraan gerelateerde angst voor het ontstaan van getto s blijkt van invloed te zijn op het kiezen voor het creëren van een sociale mix. Zowel in Nederland als in Zweden heeft een hoog percentage van de bevolking een allochtone achtergrond. Deze groepen zijn voor een groot deel gehuisvest in na-oorlogse woongebieden. Het debat over integratie en segregatie heeft in deze landen dan ook vaak betrekking op de etnische bevolkingssamenstelling in deze buurten. Aangezien in Spanje immigratie pas op gang kwam in de jaren 90, vormen segregatie 170

5 en integratie relatief nieuwe begrippen. Nadat de woningmarkt in de Spaanse na-oorlogse woongebieden lange tijd zeer gesloten is geweest, beginnen zich echter steeds meer immigranten te vestigen in deze buurten. Deze ontwikkeling zou ook in Spanje het debat over segregatie en integratie kunnen versterken waarbij de mogelijkheid van het creëren van een sociale mix interessant zou kunnen worden. Net als met het concept van bewonersparticipatie, blijkt de nationale en institutionele context voor een belangrijk deel te bepalen of en hoe een bepaalde strategie wordt gebruikt in de stedelijke vernieuwing. Rol van de buurt In hoofdstuk 6 is gekeken naar de effecten van herstructureringsingrepen die worden gedaan ten behoeve van het creëren van een sociale mix. In Nederland maken dergelijke ingrepen deel uit van het stedelijk herstructureringsbeleid dat in 1997 is ingevoerd. Het belangrijkste doel van dat beleid is het verbeteren van de leefsituatie in bepaalde buurten, waaronder veel naoorlogse woongebieden. Sloop of opwaardering van goedkope sociale huurwoningen en de bouw van nieuwe en duurdere huur- of koopwoningen zou moeten leiden tot een gemengde bevolkingssamenstelling in de betreffende buurten en tot een afname van de concentratie van lage inkomens. Vervolgens zouden contacten tot stand moeten komen tussen oude en nieuwe bewoners, en hoge en lage inkomens. Ook wordt verwacht dat de nieuwe bewoners een positieve impuls geven aan de buurt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van horeca en winkels. Gebaseerd op een empirisch onderzoek in Amsterdam en Utrecht, kan worden geconcludeerd dat de beschreven herstructureringsingrepen een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de woningvoorraad en de leefomgeving. Er is echter ook aangetoond dat de buurt over het algemeen een kleine rol speelt in het leven van haar bewoners; een meerderheid van de bewoners verricht de meeste activiteiten buiten de eigen buurt. Dit bemoeilijkt de totstandkoming van sociale contacten tussen verschillende groepen bewoners. Daarnaast is duidelijk naar voren gekomen dat bewoners met dezelfde achtergrond makkelijker met elkaar omgaan dan huishoudens die minder met elkaar gemeen hebben. Deze uitkomst staat haaks op de gedachte dat de sociale situatie in een buurt een positieve impuls krijgt door een mix van huishoudens met uiteenlopende sociaal-economische achtergronden te creëren. Herstructureri ngsingrepen kunnen het ontstaan van sociale contacten wel bevorderen door de maatregelen te richten op een bepaalde doelgroep, zoals jonge gezinnen met kinderen. Sociale cohesie De laatste strategie die in dit onderzoek is behandeld heeft ook betrekking op het verbeteren van contacten tussen bewoners. Het afgelopen decennium heeft het concept van sociale cohesie steeds meer aandacht gekregen in zowel onderzoek als beleid. De mate van sociale cohesie zou van invloed zijn op de kwaliteit van leven in een woongebied. Er is al veel onderzoek gedaan naar de effecten van beleid op sociale cohesie. Als bewoners echter niets met het begrip hebben, dan kan de vraag worden gesteld of in het beleid wel zoveel nadruk moet liggen op het vergroten van de sociale cohesie. Vragen die nog nauwelijks zijn gesteld, maar in dit verband relevant lijken, zijn of de wijkbewoners zelf sociale cohesie eigenlijk wel van belang vinden en of zij bepaalde aspecten van sociale cohesie in hun woonbuurt ervaren. In hoofdstuk 7 staan deze vragen centraal. In twee na-oorlogse herstructureringsbuurten in Utrecht is een enquête uitgevoerd, waarin verschillende aspecten van sociale cohesie aan de orde zijn gekomen, namelijk: gedeelde waarden 171

6 en normen, sociale solidariteit, sociale netwerken en binding met de plek waar men woont. Het is duidelijk geworden dat bewoners van na-oorlogse woongebieden een bepaalde mate van sociale cohesie zeker waarderen aangezien het ontbreken daarvan duidelijk een negatieve invloed heeft op de woonbeleving. De analyse heeft echter ook aangetoond dat er geen sprake lijkt te zijn van een grote rol van sociale cohesie bij de vestigingsmotieven van de bewoners. Mensen wonen niet in de wijk vanwege aspecten die te maken hebben met sociale cohesie. Wooncarrièremotieven en vooral ook het feit dat er geen (betaalbare) alternatieven elders voorhanden zijn, blijken veel belangrijker. Deze resultaten zijn niet nieuw, maar zijn voor dit onderzoek relevant. Het belang dat wordt toegeschreven aan sociale cohesie in de huidige literatuur en in huidig beleid is terecht, maar de invloed van die andere factoren moet niet onderschat worden. 3 Enkele slotopmerkingen De studie is beschrijvend van aard en geeft inzicht in potentiële knelpunten die met stedelijke vernieuwing gemoeid zijn. Aangetoond is dat de nationale en institutionele context voor een belangrijk deel bepalen of en hoe een bepaalde strategie wordt gebruikt binnen de stedelijke vernieuwing. Niet ieder land gaat op dezelfde manier om met de problematiek in na-oorlogse woongebieden. Lokale kenmerken zijn van invloed op de wijze waarop een strategie ten uitvoer wordt gebracht en daarmee op de effecten ervan. Drie uitkomsten verdienen het hier benadrukt te worden. In de eerste plaats is gebleken dat strategieën soms eerder tegenover elkaar staan dan dat ze elkaar versterken. Er bestaat bijvoorbeeld een onevenwichtige verhouding tussen strategieën waarin fysieke ingrepen centraal staan en strategieën die zijn gericht op de sociale situatie. Grootschalige fysieke ingrepen, zoals sloop-nieuwbouw zijn in Nederland met name gericht op het aantrekken van nieuwe huishoudens, terwijl sociale ingrepen, zoals het versterken van de sociale cohesie en het bevorderen van bewonersparticipatie, juist tot doel hebben de situatie voor de zittende bewoners te verbeteren. Wanneer deze ingrepen naast elkaar worden ingevoerd bestaat de kans dat de resultaten van de sociale ingrepen teniet worden gedaan door de grootschalige fysieke ingrepen. Hieraan zou in volgend onderzoek ruimer aandacht kunnen worden besteed. In de tweede plaats wordt algemeen aangenomen dat ruimtelijke segregatie en concentratie kunnen worden tegengegaan door in een buurt een gemengde bevolkingssamenstelling te creëren. Belangrijk middel hierbij is het samenstellen van een naar woningtypen en -prijs gemengde woningvoorraad. Er kunnen echter vraagtekens worden gezet bij het nut van deze ingrepen; het onderzoek heeft onder andere aangetoond dat mensen die niets gemeen hebben, minder makkelijk met elkaar omgaan dan huishoudens met een vergelijkbare sociaal-economische achtergrond. Tenslotte valt op dat niet zozeer de mate van ruimtelijke segregatie of concentratie bepaalt of ingrepen om een sociale mix te creëren moeten worden geïmplementeerd. Ook de angst voor het ontstaan voor getto s kan van invloed zijn op het al dan niet invoeren van deze ingrepen. De (politieke) perceptie van de situatie ten aanzien van immigratie, segregatie en concentratie speelt hierbij een rol. Het verdient aanbeveling nader onderzoek te doen naar deze meer subjectief bepaalde aanleidingen voor het invoeren van beleid om inzichtelijk te maken welk probleem met het ingezette middel wordt opgelost. 172

7 Noot 1 De steden die in dit onderzoek zijn betrokken: Amsterdam, Barcelona, Birmingham, Budapest, Stockholm, Utrecht. 173

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Symposium Bedrijvigheid en Leefbaarheid in stedelijke woonwijken 19 april 2010 De Haagse Lobby, Den Haag

Symposium Bedrijvigheid en Leefbaarheid in stedelijke woonwijken 19 april 2010 De Haagse Lobby, Den Haag Otto Raspe Anet Weterings Martijn van den Berge Frank van Oort Gerard Marlet (Atlas voor Gemeenten) Veronique Schutjens (Economische Geografie, UU) Wouter Steenbeek (Sociologie, UU) Symposium Bedrijvigheid

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders Visie op wonen Open Huis 16 mei 2017 Gesprek raad en stakeholders Opzet - Proces - Korte schets woningmarkt - Vijf stellingen Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad 8 september 2016 2 Beelden ophalen Bewoners

Nadere informatie

3. Minder tevreden over het wonen

3. Minder tevreden over het wonen 3. Minder tevreden over het wonen zijn minder tevreden over hun woning en hun woonomgeving dan autochtonen. Zij wonen in kwalitatief minder goede woningen en moeten met meer mensen de beschikbare ruimte

Nadere informatie

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Dick van der Wouw Nadet Somers SCOOP Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren,

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, Fact sheet nummer 1 maart 2004 Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, 1994-2003 Waar in Amsterdam wonen allochtone jongeren en ouderen? Allochtonen wonen vaker dan autochtonen in gezinsverband

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Planbureau voor de Leefomgeving De stad: magneet, roltrap en spons. IB Onderzoek, 22 mei Utrecht.

Onderzoeksflits. Planbureau voor de Leefomgeving De stad: magneet, roltrap en spons. IB Onderzoek, 22 mei Utrecht. Onderzoeksflits Planbureau voor de Leefomgeving De stad: magneet, roltrap en spons IB Onderzoek, 22 mei 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 8.79 43.2 4.9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 78.33 42.93 4.347 47.9 Aantal respondenten enquête..73.77

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Dutch Summary Acknowledgements Curriculum Vitae

Dutch Summary Acknowledgements Curriculum Vitae Dutch Summary Acknowledgements Curriculum Vitae 184 Welbevinden en hoofdpijn bij adolescenten: de rol van zelfregulatie In dit proefschrift is de rol van zelfregulatie processen voor het welbevinden van

Nadere informatie

Leefbaarometer. In grote delen van Tilburg gaat het prima met de leefbaarheid. Vooral in Tilburg-Noord zijn er leefbaarheidsproblemen.

Leefbaarometer. In grote delen van Tilburg gaat het prima met de leefbaarheid. Vooral in Tilburg-Noord zijn er leefbaarheidsproblemen. Leefbaarheid De Leefbaarometer brengt de leefbaarheid op het laagst mogelijke schaalniveau in beeld. In combinatie met andere gegevens en kaartbeelden wordt de achtergrond van de leefbaarheid duidelijk.

Nadere informatie

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling, met medewerking van Rink Drost,

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

GEBIEDEN. 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5

GEBIEDEN. 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5 GEBIEDEN 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5 Probleemwijken Groot aandeel sociale huurwoningen Slechte kwaliteit woonomgeving Afname aantal voorzieningen Toename asociaal gedrag Sociale en etnische spanningen

Nadere informatie

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum De enquête geeft een goed beeld van de woonwensen van de bevolking, vanwege de grote respons en de goede verdeling over de verschillende leeftijden en type bewoners.

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Van Ja, ik wil! naar Nee, bedankt... Over het wegblijven van bewoners met terugkeerwensen bij herstructurering

Van Ja, ik wil! naar Nee, bedankt... Over het wegblijven van bewoners met terugkeerwensen bij herstructurering Van Ja, ik wil! naar Nee, bedankt... Over het wegblijven van bewoners met terugkeerwensen bij herstructurering Annemarij Swart Atrivé, Houten Er wordt veel geherstructureerd in Nederland. Van de 56 prioriteitswijken

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Het aantal eerste en tweede generatie immigranten in Nederland is hoger dan ooit tevoren. Momenteel wonen er 3,2 miljoen immigranten in Nederland, dat is 19.7% van de totale

Nadere informatie

WijkWijzer Deel 1: de problemen

WijkWijzer Deel 1: de problemen WijkWijzer Deel 1: de problemen Ondiep, Utrecht overlast dronken mensen overlast door drugsgebruik overlast jongeren vernieling openbare werken rommel op straat overlast van omwonenden auto-inbraak fietsendiefstal

Nadere informatie

Doetu mee? SocialeRaad. Informatiepakket

Doetu mee? SocialeRaad. Informatiepakket Doetu mee? SocialeRaad Informatiepakket Informatiedossier over de Centrale Vraag Sociale Raad 3 Datum: 06 maart 2017 Met dit informatiedossier bieden wij u graag wat context voor de gesprekken tijdens

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Scholen in de Randstad sterk gekleurd

Scholen in de Randstad sterk gekleurd Scholen in de Randstad sterk gekleurd Marijke Hartgers Autochtone en niet-westers allochtone leerlingen zijn niet gelijk over de Nederlandse schoolvestigingen verdeeld. Dat komt vooral doordat niet-westerse

Nadere informatie

Mengen, verkopen, de weg kwijtraken

Mengen, verkopen, de weg kwijtraken Mengen, verkopen, de weg kwijtraken Reflecties en handvaten 03-12-2015 Dr. Reinout Kleinhans, Faculteit Bouwkunde, Afdeling OTB Bron: http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2000/03/01/dossier-verkoophuurwoningen/#more-19804

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Zaanstad (2015) Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Zaanstad (2015) Kerncijfers Fact sheet Wonen in (5) Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS)) 67.56.62 6.59 9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 66.59 2.9 6.7 7.9 Aantal respondenten enquête.58

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Amstelveen. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Amstelveen. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Amstelveen Kerncijfers Amstelveen SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* totaal huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 42.33 43.2 4. 3.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 42.73 42.3 4.347 4. Aantal

Nadere informatie

BLOEMKOOLWIJK. sociaal klimaat

BLOEMKOOLWIJK. sociaal klimaat ACHTERSTANDSWIJK BLOEMKOOLWIJK KRACHTWIJK _ Ieder voor zich Hoofd boven water houden Niet betrokken sociaal klimaat Mix betrokken en ieder voor zich Leukje hofjes bloeien, andere vervallen Waar gaat het

Nadere informatie

De wijk nemen. Een subtiel samenspel van burgers, maatschappelijke organisaties en overheid. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

De wijk nemen. Een subtiel samenspel van burgers, maatschappelijke organisaties en overheid. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling De wijk nemen Een subtiel samenspel van burgers, maatschappelijke organisaties en overheid Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling De wijk nemen Een subtiel samenspel van burgers, maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

REGIO GRONINGEN-A SSEN

REGIO GRONINGEN-A SSEN REGIO GRONINGEN-A SSEN W O N I N G B E H O E F T E O N D E R Z O E K 2 015 REGIO GRONINGEN-ASSEN WONINGBEHOEFTEONDERZOEK 2015 _ 2 Waarom dit onderzoek? De woningmarkt in de regio Groningen-Assen is de

Nadere informatie

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015 Gemeente Breda Subjectieve onveiligheid Individuele en buurtkenmerken onderzocht Juni 2015 Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek en Informatie e-mail: onderzoek@breda.nl www.kenjestadbreda.nl Publicatienummer:

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

Ruimte voor de Economie van morgen

Ruimte voor de Economie van morgen Algemeen Ruimte voor de Economie van morgen Reactie van het Amsterdamse bedrijfsleven Juli 2017 Het is verheugend dat de gemeente een visie heeft ontwikkeld op de ruimtelijk economische toekomst van stad

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Krayenhofflaan (complex 1062) en de Gildekamp (complex 1176) Nijmegen, 27

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

Verbindt de crisis? Conjunctuurgevoeligheid van participatie

Verbindt de crisis? Conjunctuurgevoeligheid van participatie Verbindt de crisis? Conjunctuurgevoeligheid van participatie Leefbaarheid in de buurt Wie moet daarvoor zorgen? Bronnen 1. WoON2012 2. Onderzoek Belevingen CBS-onderzoek Frequentie is jaarlijks Wisselende

Nadere informatie

Beter leven voor minder mensen

Beter leven voor minder mensen 1 Beter leven voor minder mensen Om te kijken hoe de regio Eemsdelta zich ontwikkelt en te monitoren op het gebied van demografie, leefbaarheid, de woningmarkt en bijvoorbeeld woon-, zorg en andere voorzieningen

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie INHOUD 1 Samenvatting... 3 2 De Statistische gegevens... 5 2.1. De Bevolkingsontwikkeling en -opbouw... 5 2.1.1. De bevolkingsontwikkeling... 5 2.1.2. De migratie... 5 2.1.3.

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016 Visie op wonen Open Huis 8 september 2016 Doel van vanavond Informeren en beelden peilen over huidige stand en toekomst van wonen in Bunnik Niet vandaag: oplossingen! Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Woonmonitor Limburg 2015 en Bevolkings- en huishoudensprognose Progneff 2016

Woonmonitor Limburg 2015 en Bevolkings- en huishoudensprognose Progneff 2016 provincie limburg!ngekomef\i Gemeente Nederweert PERSOONLIJK Gemeente Nederweert College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT 3 1 OKT. 2016 NR. -------- ----.. --- - - -- -- Cluster

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Wijkvisie Poppenhare. IkJijWij Poppenhare: samen en zelf het verschil maken DEFINITIEF SEPTEMBER van 9

Wijkvisie Poppenhare. IkJijWij Poppenhare: samen en zelf het verschil maken DEFINITIEF SEPTEMBER van 9 Wijkvisie Poppenhare IkJijWij Poppenhare: samen en zelf het verschil maken DEFINITIEF SEPTEMBER 13 van 9 Inhoud Inleiding... 2 1.1. Profiel van de wijk in 13... 3 1.2 Cijfers van de wijk in 13 (CBS)...

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 0,4% in het 1e kwartaal van 2008. De stijging van de prijs per m2 is met 0,7% iets hoger. De stijging

Nadere informatie

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Bijlage 6 Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Samenvatting en reacties uit "Moskee-project" Consultatie inwoners de Gagel via interviews, de Surinaamse Anwar-e-Quba moskee en de Omar

Nadere informatie

34 secondant #1 februari 2010. Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid

34 secondant #1 februari 2010. Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid 34 secondant #1 februari 2010 Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid De werkelijkheid achter de cijfers secondant #1 februari 2010 35 De wijk Oud-Charlois heeft meer dan gemiddeld te maken met problemen

Nadere informatie

Woningmarkt Zeeland: ontwikkelingen en beleidsconsequenties

Woningmarkt Zeeland: ontwikkelingen en beleidsconsequenties Woningmarkt Zeeland: ontwikkelingen en beleidsconsequenties Michiel Mulder Programmaleider Wonen & Projectanalyse EIB Masterclass Wethouders Middelburg, 9 juli 2014 1 Inhoud Drie vragen Wat zijn de recente

Nadere informatie

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Themapublicatie mede op basis van het WoON 2015 WoON-congres 7 april 2016 Johan van Iersel RIGO Research en Advies Aanleiding en context Een nieuw WoON-bestand

Nadere informatie

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4162, pagina 596, 31 juli 1998 (datum)

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4162, pagina 596, 31 juli 1998 (datum) Emancipatie en opleidingskeuze A uteur(s): Grip, A. de (auteur) Vlasblom, J.D. (auteur) Werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. (auteur) Een

Nadere informatie

Notitie Blijverslening Inleiding

Notitie Blijverslening Inleiding Notitie Blijverslening 2017 1 Inleiding 1.1 Het speelveld Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren sterk toe. Het CBS verwacht dat in 2040 ruim een kwart van de bevolking ouder is dan 65

Nadere informatie

Weten is meer dan meten

Weten is meer dan meten Weten is meer dan meten Inleiding bij presentatie website Kenniscluster Wonen Zuidoost-Brabant versie 1.0 Dave Havermans Marieke Leussink Jos Smeets Inhoud 1. Inleiding 2. Opzet website 3. Uitdagingen

Nadere informatie

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Artikelen. Huishoudensprognose : uitkomsten. Coen van Duin en Suzanne Loozen

Artikelen. Huishoudensprognose : uitkomsten. Coen van Duin en Suzanne Loozen Artikelen Huishoudensprognose 28 2: uitkomsten Coen van Duin en Suzanne Loozen Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 28 tot 8,3 miljoen in 239. Daarna zal het aantal

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

1.D VERNIEUWING VAN DE STADSVERNIEUWING - na de Novelle

1.D VERNIEUWING VAN DE STADSVERNIEUWING - na de Novelle 1.D VERNIEUWING VAN DE STADSVERNIEUWING - na de Novelle Stadsvernieuwing Transvaal Dag van de Projectontwikkeling, 15 mei 2014 Vernieuwing van de stadsvernieuwing Willem Krzeszewski Staedion Transvaal

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( )

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( ) Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad (15-2-2017) INLEIDING De betaalbaarheid van woningen en de verdeling van de woningvoorraad staan hoog op de lokale agenda voor bestuurders van gemeenten, woningcorporaties

Nadere informatie

Geachte raad, Met vriendelijke groet, R.E.C. Reynvaan Wethouder Wonen

Geachte raad, Met vriendelijke groet, R.E.C. Reynvaan Wethouder Wonen Aan: De gemeenteraad van Dordrecht Van: Wethouder wonen R.E.C. Reynvaan Betreft: Beantwoording motie 150630/M5: M5 Motie werken aan de woningmarkt. Datum: 20 januari 2016 Geachte raad, In uw motie met

Nadere informatie

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer Raadsvergadering 6 december 2012 Agendapunt Programmaveld Ruimte Portefeuillehouder C.Koppenol Wettelijke basis - Onderwerp Woonvisie Papendrecht 2012-2020

Nadere informatie

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT VOOR DE VOLKSHUISVESTING NUMMER 6 DECEMBER 2014 ANALYSE HERVORMINGEN

TIJDSCHRIFT VOOR DE VOLKSHUISVESTING NUMMER 6 DECEMBER 2014 ANALYSE HERVORMINGEN 40 KWETSBAARHEID VAN WONI HERVORMINGEN Het aantal huishoudens met aan het wonen gerelateerde financiële risico s is toegenomen in de periode 2002 2012. Een concentratie van huishoudens met zulke risico

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Samenvatting (summary in Dutch)

Samenvatting (summary in Dutch) Samenvatting (summary in Dutch) In de jaren zestig van de vorige eeuw merkte Jane Jacobs op dat steden gedijen door sociale en economische diversiteit. In haar invloedrijke boeken The Death and Life of

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Dit proefschrift gaat over de invloed van inductieprogramma s op het welbevinden en de professionele ontwikkeling van beginnende docenten, en welke specifieke kenmerken van inductieprogramma s daarvoor

Nadere informatie

Ontwerp-voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten. Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Ontwerp-voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Ontwerp-voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten Provinciale Staten van Zuid-Holland, Overwegende dat het provinciaal woonbeleid, zoals neergelegd in de Visie Ruimte en Mobiliteit, tot doel heeft te

Nadere informatie

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Dordtse wijken. 15 mei drs Jan Schalk

Ontwikkelingen in de Dordtse wijken. 15 mei drs Jan Schalk Ontwikkelingen in de Dordtse wijken 15 mei drs Jan Schalk Inhoud van de presentatie Leefbaarheid in wijken Integrale wijkaanpak sectoraal beleid Interventies Trends Terugblik en waar staan we nu? Vooruitblik

Nadere informatie

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam J. Snippe F. Schaap M. Boendermaker B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in %

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in % In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Wereldwijd zijn meer dan 3 miljard mensen afhankelijk van biomassa brandstoffen zoals hout en houtskool om in hun dagelijkse energie behoefte te voorzien. Het gebruik van deze

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

6 januari 2015 Huisvestingswet

6 januari 2015 Huisvestingswet 6 januari 2015 Huisvestingswet Eerlijke en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte in de sociale huursector Agenda van vanavond Korte toelichting op de wet Mogelijkheden voor lokaal maatwerk Regionaal

Nadere informatie

De leefbaarometer.nl ontwikkeling van de leefsituatie 1998-2010 in Amersfoort

De leefbaarometer.nl ontwikkeling van de leefsituatie 1998-2010 in Amersfoort De leefbaarometer.nl ontwikkeling van de leefsituatie 1998-2010 in Amersfoort Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal augustus 2011 De Leefbaarometer.nl is een instrument dat is ontworpen om voor heel Nederland

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie Mr Roger VAN BOXTEL, Minister of City Management and Integration, Netherlands Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie 21-22 mei 2001 Enkel gesproken tekst geldt Tweede

Nadere informatie

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor 3. Fysieke kwaliteit 3.1 Wonen en stedelijkheid Samenvatting: Woonaantrekkelijkheidsindex ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor Gemeenten

Nadere informatie

Acht vragen over de SCP leefsituatie-index voor gemeenten. Onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken

Acht vragen over de SCP leefsituatie-index voor gemeenten. Onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken Acht vragen over de SCP leefsituatie-index voor gemeenten Onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken Acht vragen over de SCP leefsituatie-index voor gemeenten Vraagt u zich ook wel eens af: hoe gaat

Nadere informatie

Verhuisonderzoek Drechtsteden

Verhuisonderzoek Drechtsteden Verhuisonderzoek Kenmerken van de verhuizingen en de verhuisredenen? Inhoud: 1. Conclusies 2. Verhuissaldo 3. Huishoudengroepen 4. Inkomensgroepen 5. Kenmerk en prijs woning 6. Woningvoorraad 7. Vertrekredenen

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016 DATUM 16 november 2016 PROJECTNUMMER 3400.107/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2016 Update woningmarktmonitor De afgelopen maand heeft er een grote update

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 Onderwerp Sloop sociale huurwoningen Rotterdam Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie