Vademecum. NAAM SCHOOL: De Poort PT Nootdorp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vademecum. NAAM SCHOOL: De Poort 4 2631 PT Nootdorp Info@dewaterwilg.nl www.dewaterwilg.nl 015-3105300"

Transcriptie

1 Vademecum Onderwerp : Jaarplan en Jaarverslag Vastgesteld in : BMT PO Datum : Juni 2010 Eigenaar Laatst geactualiseerd op : Peter van der Niet : Mei 2012 NAAM SCHOOL: De Poort PT Nootdorp Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 1

2 Samenvatting schoolplan (4 jaar) (koppeling tussen schoolplan en jaarplan) Onderwijskundige doelen worden met een x aangegeven. Speerpunten van ieder beleidsterrein worden gevet aangegeven: X Beleidsterrein Beschreven op pagina. van schoolplan Uitvoeringsjaar doelen jaarplan Subsidies en projecten Aangeven met kruisjes Inkomsten Uitgaven Pedagogisch-didactisch 1. Schrijven van Schoolplan X X X 2. Werken met ontwikkelingsprofielen en referentieniveaus. Pag. 16, 4.8 X X 3. Werken met zorgarrangementen X X 4. Remedial-teaching in de school, X X 6. Overgang naar Passend Onderwijs Nieuw beleid X 7. Overstappen van Zorgmanager op ander X digitaal zorgsysteem, 9. Vernieuwen van VLL in groep 3 X 10. Onderwijs in Engelse taal in de groepen 5 X 11. Vernieuwen van de methode voor studie- X vaardigheden in groepen 7 en Volgen van ontwikkelingen in X ICT / 21-skills, 13. Certificering als Kanjerschool X Personeel 1. Digitaal bekwaamheidsdossier Pag. 25, 6.2 X X Financieel 1. Meerjarenbegroting Pag.27, 7.1 X X X Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 2

3 Huisvesting 1. Aanschaffen van een traplift X geen 6000,00 2. Onderhoud gebouw X Relationeel X X 1. PO-vensters Nieuw beleid X Kwaliteitsbeleid 1. Ouder-tevredenheidsenquête Pag. 5 X X Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 3

4 Beleidstoelichting : Werken met ontwikkelingsprofielen. Beleidsterrein Onderwerp Onderwijs Werken met Eindverantwoordelijke ontwikkelingsprofielen en referentieniveaus. en overige betrokkenen Achtergrond c.q. aanleiding Directie en MT Doelgroep Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften Budget Dit beleidsonderdeel staat wederom op de doelenlijst omdat met de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 De Waterwilg zal gaan werken conform de richtlijnen van het Samenwerkingsverband Wat is een ontwikkelingsprofiel? Een ontwikkelingsprofiel, ook wel een ontwikkelingsperspectief genoemd, volgt de ontwikkeling van de individuele leerling; de leerling die specifieke onderwijsbehoeften heeft. Het ontwikkelingsprofiel zorgt ervoor dat het onderwijs zicht heeft op of krijgt in het uitstroomprofiel van de individuele (zorg)leerling. Door middel van dit profiel kan het onderwijs beter worden afgestemd op de behoefte van de leerling. Ook is het mogelijk om de ontwikkeling van de leerling op een inzichtelijke wijze uit te leggen aan ouders. Referentieniveau 1F is hierbij de leidraad. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat een leerling dit niveau bereikt aan het einde van groep 8. Voor de leerlingen met een vertraagde ontwikkeling in een of meerdere leerstofgebieden zal de school in de toekomst ontwikkelingsprofielen gaan maken. Doelen Gewenst resultaat De intern begeleiders zijn bekwaam in het opstellen van een ontwikkelingsprofielen en de leerkrachten kunnen hiermee werken. Het kunnen gebruiken en maken van ontwikkelingsprofielen voor zorgleerlingen met een eigen leerlijn. Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 4

5 Beleidstoelichting: Remedial-teaching, nu ook voor SEN-leerlingen Beleidsterrein Onderwijskundig Eindverantwoordelijke Onderwerp Remedial- teaching Directie en intern begeleiders Doelgroep Leerlingen Achtergrond c.q. aanleiding en overige betrokkenen Budget In september 2014 is er een pilot gestart met het aanbieden van remedial teaching aan leerlingen met hiaten in de leerstof van verschillende leerjaren. We zijn gestart met 1dag per week. Deze pilot heeft zich positief ontwikkeld. Inmiddels is er een urenuitbreiding gerealiseerd naar 1 hele dag en 2 ochtenden. Naast begeleiding in de vorm van RT aan kleine groepjes leerlingen met eenzelfde leerstofprobleem wordt er momenteel speciale begeleiding gegeven aan een kleine groep leerlingen uit meerdere leerjaren. Dit groepje wordt gevormd door leerlingen met speciale onderwijsbehoeften ( special educational needs, SEN). Dit groepje leerlingen (5 leerlingen) wordt 3 keer per week gedurende 75 minuten begeleid door de remedial teacher. De begeleiding van de SEN-leerlingen heeft als vetrekpunt voor pedagogisch en didactisch handelen de onderwijshulpvraag van elk individueel kind van dit groepje. De randvoorwaarden zoals we die geformuleerd hebben in Jaarplan voor de RT-groepjes blijven ongewijzigd. Doelen Gewenst resultaat Begeleidingsmogelijkheid voor de SEN- leerlingen uitbreiden. Speciale begeleiding kunnen bieden aan leerlingen vanuit de specifieke en speciale onderwijsbehoefte van de individuele leerling. Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 5

6 Beleidstoelichting : Invoering Passend onderwijs Beleidsterrein Onderwerp Achtergrond c.q. aanleiding Doelen Gewenst resultaat Pedagogischdidactisch Passend Onderwijs Eindverantwoordelijke Directie en intern begeleiders Doelgroep leerkrachten en leerlingen en overige betrokkenen Budget De overgang van De Waterwilg naar een nieuw Samenwerkingsverband 2802 en de invoering van Passend Onderwijs is een hele klus voor alle betrokkenen. De kaders zijn inmiddels duidelijk maar er zijn ook nog heel veel onduidelijkheden. Het werken in de dagelijkse praktijk van de school met de nieuwe richtlijnen, de nieuwe werkwijzen en met de nieuwe mensen met hun nieuwe functies zal veel tijd en energie vergen van vooral de intern begeleiders. Invoeren van Passend Onderwijs als systeem van de interne leerlingezorg. Een goed gestroomlijnde leerlingenzorg op De Waterwilg. Beleidstoelichting : Digitaal bekwaamheidsdossier personeel Beleidsterrein Personeel Eindverantwoordelijke Directie Doelgroep Alle personeelsleden Onderwerp Digitaal bekwaamheidsdossier en overige betrokkenen Budget Achtergrond c.q. aanleiding Er is nu een papieren bekwaamheidsdossier en we willen overgaan op het digitale bekwaamheidsdossier. Ieder personeelslid is/wordt beheerder van zijn/haar eigen DBD. In dit schooljaar zal elk personeelslid de papieren versie van het eigen dossier ontvangen met het verzoek dit te digitaliseren en daarna op te slaan in het eigen digitale dossier. Een ieder krijgt hiervoor 2 maanden. Doelen Gewenst resultaat Eigen dossier digitaal maken. Elk personeelslid heeft een DBD en is hiervan de beheerder. Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 6

7 Beleidstoelichting : Vernieuwen van de methode Veilig Leren lezen in groepen 3 Beleidsterrein Onderwerp didactisch Vernieuwen van de Eindverantwoordelijke leesmethode in de groepen 3 en overige betrokkenen Achtergrond c.q. aanleiding Intern begeleider en leraren groepen 3 Doelgroep Leerlingen van de groepen 3 Budget Er is een nieuwe versie uit van de Methode van Veilig Leren Lezen. Omdat wij er groot belang aan hechten dat onze leerlingen goed leren lezen en wij de nieuwste didactische inzichten willen toepassen in het onderwijs hebben we de methode VLL-3 aangeschaft. De leerkrachten van de groepen 3 zullen een scholing gaan volgen om geheel vertrouwd te raken met deze methode zodat zij deze optimaal kunnen benutten. Doelen Gewenst resultaat Implementatie van Veilig leren lezen-3 Optimale leesvaardigheid van onze leerlingen. Beleidstoelichting : Onderwijs van Engelse taal in de groepen 5 Beleidsterrein didactisch Eindverantwoordelijke Onderwerp Directeur, intern begeleider en leraren Doelgroep Leerlingen groepen 5 Achtergrond c.q. aanleiding Doelen Gewenst resultaat en overige betrokkenen Budget De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 krijgen reeds onderwijs in de Engelse taal. De Engelse taal is een wereldtaal en we vinden het belangrijk dat de leerlingen al op jonge leeftijd hiermee in aanraking komen. Daarnaast gebruiken wij in onze eigen taal veel Engelse leenwoorden. En is dit daarom goed voor de woordenschatontwikkeling. Aanschaf van deze methode voor de groepen 5 en implementeren. Leerlingen vertrouwd laten raken met de Engelse taal Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 7

8 Beleidstoelichting: Certificering van De Waterwilg als Kanjerschool Beleidsterrein Pedagogisch Directeur en intern Directie Doelgroep Leraren Onderwerp Certificering van de school als Kanjerschool. begeleiders Budget Achtergrond c.q. aanleiding De kanjermethode behoort tot de, door het ministerie, voorlopig erkende methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en als methode tegen het pesten op school. Wij zijn hier blij mee omdat de school al vele jaren investeert in het kwalificeren van de leerkrachten. In september 2014 staat de laatste cursusdag gepland en de school mag zich dan een Kanjerschool noemen. Doelen Gewenst resultaat Certificering als Kanjerschool Een veilig pedagogisch klimaat voor alle leerlingen en personeelsleden. Beleidstoelichting: De vaardigheden voor de 21 e eeuw Beleidsterrein Didactisch Directeur en intern Onderwerp 21-skills begeleiders Directie Doelgroep Leerkrachten en leerlingen Budget Achtergrond c.q. aanleiding Doelen Gewenst resultaat Als we spreken over 21-skills dan hebben we het over de vaardigheden welke van belang zijn voor het goed functioneren van onze leerlingen in de 21 e eeuw. We spreken dan over het gebruik van ICT-mogelijkheden binnen het onderwijs. Gaan onze leerlingen werken met tablets? Gaan de leerlingen van de nabije toekomst nog leren schrijven? Inmiddels is er een besluit genomen ten aanzien van de internetverbinding in de school; we gaan aan het begin van schooljaar over op WIFI in de gehele school. Omschakelen naar WIFI WIFI-verbinding in het hele schoolgebouw Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 8

9 JAARPLAN (BIJ INVULLING ALLEEN DE EERSTE TWEE KOLOMMEN INVULLEN) Beleidsterrein Onderwijskundig & Pedagogisch Gewenst resultaat Wat wil(de) men bereiken? (PLAN - DO Behaald resultaat Wat is er bereikt? (CHECK) Toelichting bij resultaat persoonlijke noot Vervolg c.q. borging input nieuwe jaarplan (ACT) Schrijven Schoolplan Er zal een nieuw schoolplan geschreven gaan worden. Werken met ontwikkelingsprofielen en referentieniveaus. De overgang naar Passend Onderwijs maakt dat dit onderdeel ook dit jaar zeer actueel is. Wij zullen ons conformeren aan de werkwijze van ons nieuwe Samenwerkingsverband Werken met zorgarrangementen. Met de invoering van Passend Onderwijs wordt LGF financiering het rugzakje vervangen door zorgarrangementen. Na de deelname aan de pilot zorg arrangeren in het vorige schooljaar wordt schoolbreed gewerkt met zorgarrangementen. Remedial teaching ook voor SEN-leerlingen Het aanbieden van de leerlingen met speciale onderwijsbehoeften zal intensief aandacht krijgen en we zullen hierop beleid formuleren. Overgang naar Passend Onderwijs We kunnen nu nog niet goed overzien wat de gevolgen zijn van de overgang naar PO en naar een ander samenwerkingsverband. Wel is duidelijk dat deze overgang de Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 9

10 nodige inspanningen zal vragen van de intern begeleiders. Vernieuwen van de lees- en spellingmethode in de groepen 3 Onderwijs in de Engelse taal voor de groepen 5 Vernieuwen van de methode voor studievaardigheden in de groepen 7 en 8 Certificering van De Waterwilg als een Kanjerschool ICT-vaardigheden voor de 21 e eeuw Personeel Digitaal bekwaamheidsdossier, (DKD) De vernieuwde methode van VLL zal geïmplementeerd worden. Leerkrachten volgen scholing. De groepen 5 krijgen, evenals de leerlingen van de leerjaren 6, 7 en 8, onderwijs in de Engelse taal. De methode Zipp past niet meer bij de actualiteit. Mensen zoeken de vertrektijden van de treinen niet meer op in een spoorboekje! Daarom hebben wij de methode BLITS aangeschaft en zullen we deze methode gaan implementeren. Behalen van de certificering van KANJERSCHOOL We hechten grote waarde aan het volgen van de 21-skills. De Waterwilg zal gaan overstappen op WIFI en volgt nauwlettend de ontwikkelingen van het gebruik van computers en tablets in het onderwijs. Ieder personeelslid heeft een digitaal bekwaamheidsdossier en is hiervan de beheerder. Financieel Meerjarenbegroting Huisvesting Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 10

11 Aanschaf van een traplift Onderhoud gebouw Relationeel PO-Vensters Vanuit de leerlinggebonden financiering is het niet mogelijk om een traplift vergoed te krijgen. Vanuit de WSNS-gelden zal er een traplift aangeschaft gaan worden voor onze minder mobiele leerlingen. Volgens jaarlijkse planning Het PO-venster van De Waterwilg is reeds grotendeels ingevuld en zichtbaar / leesbaar voor geïnteresseerden. Er worden nog steeds nieuwe tools toegevoegd door het ministerie en het PO-venster zal ook het komende schooljaar verhoogde aandacht vragen vanuit de directie. Kwaliteitsbeleid Oudertevredenheidsenquête Deze is afgenomen in mei Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 11

12 Jaarverslag Beleidsterrein Onderwijskundig & Pedagogisch 1. Vernieuwen van leerlingvolgsysteem in de groepen 1-2. Gewenst resultaat Wat wil(de) men bereiken? (PLAN - DO Implementeren ontwikkelingsvolgsysteeem KIJK Behaald resultaat Wat is er bereikt? (CHECK) Het gewenst resultaat is behaald de leerkrachten -maken gebruik van de gegevens, die ze met KIJK verzamelen. -kunnen op basis van hun observaties aangeven in welke ontwikkelingsfase een kind zich bevindt. -kunnen op basis van de KIJK registraties keuzes maken voor hun onderwijsaanbod. Door het werken met KIJK lijsten voor leerkrachten en ouders is er partnerschap ontstaan tussen school en ouders. Toelichting bij resultaat persoonlijke noot Bedoeling was om ook aan de slag te gaan met het groepsplan behorend bij KIJK. Echter, het format van KIJK wijkt af van het groepsplan format wat schoolbreed wordt gebruikt. Een doorgaande lijn in deze vinden we belangrijk. Een werkgroep buigt zich over het inpassen van KIJK in het groepsplan format van de school op zo n manier dat het HGW is geborgd. Vervolg c.q. borging input nieuwe jaarplan (ACT) Er wordt gewerkt met KIJK om de ontwikkeling van leerlingen in de groepen 1-2 te volgen. 2. Werken met ontwikkelingsprofielen en referentieniveaus. Deskundigheidsbevordering intern begeleiders. Dit item hebben we moeten opschuiven omdat we ingehaald zijn door de ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs. Vanuit het WSNS 2802 zal deze deskundigheid gestroomlijnd worden zodat alle scholen van dit samenwerkingsverband op dezelfde wijze gaan werken. Resultaat bekend in juli 2015 Werken volgens werkwijze van Samenwerkingsverband Werken met zorgarrangementen. Door deelname aan de pilot zorg arrangeren van het nieuwe samenwerkingsverband Delflanden vaardigheid ontwikkelen in het formuleren van een zorgarrangement voor een van onze leerlingen met LGF Betrokkenen zijn zich bewust geworden van de veranderingen die Passend Onderwijs met zich meebrengt; de overgang van leerlinggebonden financiering naar het zorgarrangement. Met betrokkenen is het formuleren van een arrangement verkend. Zorgarrangementen worden vanaf schooljaar in samenspraak met de Lokale OndersteuningsAdviseur (LOA) van het nieuwe SWV 2802 geformuleerd. Implementatie van Passend Onderwijs Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 12

13 4. Remedial teaching. Aanbieden van extra begeleiding aan leerlingen met hiaten in de leerstof Het gewenste resultaat zoals geformuleerd is behaald en wij, maar ook de leerlingen, zijn zeer tevreden over deze begeleidingsmogelijkheid. In januari hebben we de aanstelling van de RT-er uitgebreid. De extra uren worden besteed aan leerlingen met Special Educational Needs, (SEN) We willen deze begeleidingsmogelijkheid continueren. Voortzetting op de lange termijn zal afhankelijk zijn van de financiële mogelijkheden van de school. 5. Kanjertraining, Opleiden 2 e kanjercoach De opleiding is gevolgd door een van de leerkrachten en zij is gecertificeerd. De 2 e kanjercoach zal 1 dag per 14 dagen ingezet worden in deze functie. Personeel Digitaal bekwaamheidsdossier (DKD) Invoeren van BKD Nieuwe dossier worden digitaal ingevoerd en beheerd. De hoge werkdruk op de administratie heeft het niet mogelijk gemaakt. We blijven tegen hetzelfde probleem aanlopen en kiezen voor een andere aanpak. Zie toerlichting. Financieel Meerjarenbegroting Terugdringen van financieel tekort. Tot voor kort was de inspanning sterk gericht op kostenbesparing. Het herfstakkoord heeft een goede financiële impuls aan het onderwijs op de school gegeven waarmee de nodige knelpunten opgeheven konden worden. Ondanks het feit dat er meer financiële rek zit in de onderwijsbegroting van de school zullen we voortgaan met kritisch uitgeven van de gelden. Huisvesting Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 13

14 Onderhoud Onderhoud gebouw. Verloopt volgens planning. Gebouw ziet er goed onderhouden uit. Planning blijft gehandhaafd. Relationeel Communicatie met ouders Voeren van kennismakingsgesprekken. Door de leerkrachten van alle jaargroepen zijn deze gesprekken gevoerd. Zowel ouders als leerkrachten zijn enthousiast over deze kennismaking met elkaar aan het begin van een schooljaar. Wel hebben wij de naam inmiddels gewijzigd in STARTGESPREKKEN omdat de gespreksinhoud verder gaat dan alleen maar kennismaken. De werkwijze wordt voortgezet. Kwaliteitsbeleid Tevredenheidsenquête voor ouders. Afnemen van deze enquête bij ouders. De enquête is afgenomen in de maand mei. Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 14

15 JAARVERSLAG (met schoolspecifieke informatie) Verdrietige momenten Bij aanvang van het schooljaar werden wij overvallen door het plotseling overlijden van een ouder. Het was een ingrijpende gebeurtenis voor de familie; moeder en 3 kinderen, waarbij er 2 stiefkinderen zijn. De jongste dochter was een leerling bij de kleutrgoep, de middelste dochter was leerling van groep 8, de oudste dochter was leerling op het VO. Het had daarbij een enorme impact, daar het pas 1 jaar geleden was, dat onze collega Jeroen de Lede plotseling overleed. Aan de kleutergroep, de ouders van de groep en de groepsleerkracht is rouwtherapie aangeboden. Personeel op De Waterwilg heeft nl. privé ook het e.e.a. meegemaakt. Het is daarbij belangrijk om de processen goed te bewaken. Het maakt namelijk nog meer wie wij zijn; De Waterwilg, een boom met een breed bladerdak, bescherming biedend voor leerlingen en leerkrachten. Een boom met een sterke stam. Wij blikken terug op een schooljaar met tal van prachtige activiteiten. Wij vinden het belangrijk om deze activiteiten, naast de reguliere zaken, aan onze leerlingen aan te bieden. De mooie momenten; Opening schooljaar waarbij de leefregel Maak geen ruzie centraal stond. Tevens startsein voor het 15 jarig jubileum; Thema Wij gaan op Safari. Ballonnen met print van de wilde dieren werden er opgelaten. Niet lang daarna bleek dat wij post kregen uit Finland. In Finland, was de eerlijke vinder naar de plaatselijke krant gegaan. Het gaf een mooi artikel en een unieke correspondentie. Uiteindelijk op de speelplaats van de Waterwilg kwamen alle kinderen weer bij een om te laten zien, waar de verste ballon toch wel niet gevonden was. Een tocht van 2000 km. Nieuw bij aanvang van het schooljaar waren de verplichte informatie avonden voor de Overblijfouders. Daarbij werden de puntje weer even op de i gezet en werd e.e.a. doorgenomen. Dhr. Ed van Veen van Voorbeeldschool TSO was daarbij ook aanwezig. Later in het schooljaar werden wij blij verrast met de uitreiking van een Gouden Ster vanuit TSO Voorbeeldschool i.v.m. de goed georganiseerde overblijf op De Waterwilg De informatieavonden werden goed bezocht; ouders van de groepen 1-2 kregen daarbij extra informatie over het nieuwe leerlingvolgsysteem bij de kleuters. KIJK. Ouders van leerlingen in groep 5 kregen voor aanvang een uur een introductie over onze methode Topondernemers en de groepen 8 kregen uitgebreide info over Onderwijs Transparant en andere VO zaken. Deze workshop verzorgt de Waterwilg zelf. Kinderboekenweek; een sensationele opening uitgevoerd door gelegenheidstheatergroep Hussen. Mediawijsheid; een week lang stond dit thema centraal. Bureau Halt informeerde daarbij de leerlingen van de groepen 7 over internet gebruik, vrienden op Face boek, chatten en msn-en. Sinterklaas. Kerst; van elkaar voor elkaar. Leerlingen maken de gerechten voor het Kerstdiner. Op de speelplaats heeft de traditionele Kerstborrel plaats gevonden. Ouders verblijven tijdens het diner op de speelplaats onder het genot van een drankje en een hapje. De opbrengst van de verkoop van deze hapjes en drankjes is voor het Keniaproject. De speelplaats is omgetoverd in Kerstsferen en de Kerstband laat daarbij de traditionele liedjes horen. Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 15

16 Kerstgaladiner; Dit is het laatste kerstdiner voor de leerlingen van de groepen 8 op de basisschool. Ook in 2013 verschenen onze leerlingen in galakleding. Ouders zijn de obers. De klassen zijn veranderd in een echt restaurant met dezelfde tafel aankleding, borden, bestek en glazen. Elke groep heeft daarbij genoten van een voortreffelijk diner, met een disco als afsluiting. Natuurochtend; deze stond in het teken van de Nieuwe Wildernis. De Voorleesdagen werden geopend met een voorleesontbijt voor de groepen 1 t/m 4. Het voorlezen gebeurde door opa s en oma s Gekke Kapsel dag; een item verzonnen door de leerlingenraad. Schitterende creaties verschenen er in de school voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Het Lentepad; de 7 kleutergroepen gingen daarbij rond de school op zoek naar kabouters. Elke kabouter had een specifieke opdracht. Nederland Schoon, een activiteit voor de leerlingen van de groepen 6, waarbij zij de buurt rond de school gaan opschonen. Een verzoek vanuit de Gemeente om hier aan deel te nemen. NL Doet; studenten leergang Defensie Mondriaan kwamen in de stromende regen hun klus klaren. Het vullen van de plantenbakken bij de bomen op de speelplaats. Techniekochtend; de professoren van Madscience verzorgden deze ochtend voor de groepen 5 t/m 8. De ochtend was zo n succes dat de mensen van Mad Science later in het schooljaar terug kwamen voor workshops na schooltijd, waarvoor 108 kinderen zich hadden aangemeld. De workshops over een periode van 6 weken, moesten daardoor wegens succes nog een keer over een periode van 6 weken worden verdeeld. De week van het Geld, een aanrader. Waarbij de groepen 8 voorlichting kregen over hun mobiele telefoon, kosten, abonnementen, gebruik etc. Paasviering; met als thema groeien en bloeien. Verkeersexamen groepen 7; alle leerlingen zijn geslaagd. Voor het praktijkgedeelte was de steun van de Oudervereniging onontbeerlijk omdat de begeleiding vanuit de gemeente wegbezuinigd was. De Oudervereniging pakte dit initiatief goed op. Voetbaltoernooi; een speciaal evenement in de kern Nootdorp waarbij 41 teams vanuit De waterwilg deelnamen. De leerlingen waren gestoken in professionele tenues. De nieuwe gele T shirts deden hun intrede. Nu vallen wij als Waterwilg nog meer op. Niet altijd werd er gewonnen maar met elkaar kijken wij terug op 2 sportieve woensdagmiddagen. Koningsspelen. Nu mooi droog weer. Een heerlijk Koningsontbijt, een geweldige dan en veel sportactiviteiten. Een bijzondere dag om op terug te kijken. Op en Oma Inloop; Een activiteit, die wij eens in de 3 jaar hebben. De school stroomt vol met opa s en oma s. Waarbij wij hele jonge opa s en oma s zien. Maar ook opa s en oma s die vol verbazingkijken naar de moderne technieken van de ICT; smartboard, laptops en Active boards. Geweldig om te zien hoe de leerlingen hun grootouders weg wijs maken. Er gaat wel een strak schema aan vooraf, anders zijn er teveel mensen in het gebouw. De gehele ochtend was het een komen en gaan, waarbij veel grootouders ook de moeit hadden genomen om heel vroeg van huis te gaan of om bij de kinderen en de kleinkinderen de nacht ervoor te overnachten KIKA; activiteit groep 5; inzamelen van lege flessen gaf het bedrag van 300,10 Musicals van de groepen 8; Een muzikaal optreden van onze 4 groepen 8 met ieder een eigen musical in het dorpstheater De Avondvierdaagse; Een blauwe sliert van kinderen trok door het dorp. Kinderen van De Waterwilg wonnen de prijs voor de grootste groep en alle leerlingen gingen gekleed in een blauw Waterwilg T-shirt. Met wederom de prijs voor de groep met de meeste deelnemers. Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 16

17 Het kamp voor groep 8: De leerlingen leven hier een heel jaar al naar toe en was wederom zeer geslaagd. Met de afscheidsavond van de 97 leerlingen van de groepen 8 sloten wij, ook als team, dit schooljaar feestelijk af. Invoering van het nieuwe logo op advies van de Leerlingenraad. Er zijn nu meer jongens bijgeplaatst. In het kader van de maatschappelijke betrokkenheid heeft De Waterwilg daarnaast nog steeds het Keniaproject. Dankzij Wandelen voor Water hebben de 81 leerlingen van de groepen ,00 opgehaald. Door de stichting Aqua for All zal dit bedrag met een factor van 1,8 worden aangevuld.. Hierdoor was het mogelijk dat ook de jongens van de Dzombo primary- school, een toiletgroep krijgen met 4 toiletten. De andere 4 toiletten zijn in gebruik voor de meisjes. Deze laatste hebben nu 12 toilette. Het Makena project, een specifieke sponsoring van meisjes/vrouwen in Kenia gaf een bedrag van Wat een geweldig bedrag is er dit jaar opgebracht door de leerlingen van groep 8 voor het Makena project! Door heel veel acties van leerlingen, sponsoring en leuke activiteiten is er een bedrag bijeengebracht van 5105,76! Dit grote bedrag werd mogelijk gemaakt door de inzet van alle kinderen in groep 8. Zo was er de Makena-markt, kerstmarkt, het concert en de verkoop van de musicalboekjes. Daarnaast individuele acties; verkoop cupcakes, poppenkast, koffieschenken bij HCP, de statiegeld acties en de spelletjesmiddag afgelopen woensdag (opbrengst 507,-). Op de afscheidsavond kwam de laatste bijdrage vanuit de leerlingen een envelop met 135,- opgehaald door de verkoop van eieren. Het laatste hoogtepunt was de. Feestweek met het thema: We gaan op Safari. Deze week was speciaal georganiseerd in het kader van het 15 jarig bestaan van De Waterwilg. Op maandag 23 juni werd het project feestelijk geopend en kregen de leerlingen allemaal een special safari tas met logo erop. De leerlingen kregen daarna gedurende de hele week workshops van uit Jambo Africa voor de groepen 4 t/m 8 ( bodypercussion, Djembé en Afrikaanse dans ). De groepen kregen dansworkshops van studio Dans XL. Ook het team deed aan teambuilding en studeerde een dans in. Naast deze culturele activiteiten gingen wij ook op stap met de groepen 1 t/m 4 naar Diergaarde Blijdorp en met de groep 5 t/m 8 naar de Beekse Bergen. Ook werden de leerlingen verrast met een cadeau uit Kenia. groepen kregen 2 houten big five figuurtjes, de groepen 4 kregen een armband, jongens groepen 5 t/m 8 een sleutelhanger,meisjes groepen 5-6 een tasje met Masai borduursel, meisjes groepen 7-8 een Keniaanse ketting. Tussendoor werden er tal van andere Afrikaanse activiteiten per parallel gedaan. Het was een echte feestweek. Het klapstuk waren de optredens op vrijdagmiddag 27 juni.veel ouders bij het publiek. Zeer tevreden en met een goed gevoel kijken wij terug op deze Feestweek. Ridderorde Op 23 juni 2014 was de uitreiking van de Ridder Orde aan de directeur van De Waterwilg door loco burgemeester Peter van Haagen. Een kroon op het werk voor de onderwijswerkzaamheden, alsmede de activiteiten voor Kenia vanuit De Waterwilg en vanuit de netwerkorganisatie Tenda Pamoja. Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 17

18 De Leerzame momenten zaten in de volgende onderdelen: Verbetering van de technische leesvaardigheid in de groepen 3. Verbetering van de technische leesvaardigheid in de groepen 4-5 Scholing Kanjercoach. De Waterwilg heeft nu 2 Kanjercoaches. Wij merken, dat de Kanjertraining aanslaat en past bij onze 10 leefregels. Inzet specifieke Kanjertraining groepen 6. De groepen 6 lieten aanvankelijk bijzonder gedrag zien van leerlingen. Door goede communicatie tussen en ouders en school. Met daarbij specifieke inzet van de Kanjercoach. Aan het eind van het schooljaar kijken wij terug op 3 sociaal sterke groepen. Scholing aangaande Wet op Passend Onderwijs. Scholing individueel Masteropleiding Jonge Kind, Master Sen opleiding met specialisatie Dyscalculie. Scholing bij de Lucasacademie aantal leerkrachten groepen 1-2 Scholing BHV voor het gehele team. Invoering van het digitaal bekwaamheidsdossier Touch Screens kleutergroepen Gesprekscyclus is ingebed. Kennismakingsgesprekken gaan echter Startgesprekken heten. De Ouderenquête. Rapport score van de ouders een 7,6. Rapportscore leerlingen 8,2 De Waterwilg staat op de kaart gemeente breed met de Kangoeroegroep. Hier geven wij onderwijs aan onze leerlingen die extra uitdaging behoeven. Kangoeroe rekenwedstrijd, waarbij een leerling van de groepen 4 landelijk als tweede eindigde en de deelnemers uit de groepen 6, landelijk de achtste plaats innamen. Regionale First Lego League. Het team van de Waterwilg, de Redtornado s behaalde bij de Regio Finale in Delft, de tweede plaats en landelijk bij de finale in Utrecht de zesde plaats. Waarborg kwaliteit TSO. Er heeft een observatiemoment plaats gevonden door de landelijke organisatie TSO. De scholing van overblijfouders heeft effect gehad. De Waterwilg heeft het keurmerk GOUD gekregen Uitbreiding Schoolmaatschappelijk werk SEN groep. Special Educational Need Groep. Deze groep is gestart voor leerlingen met specifieke zorg. RT De waterwilg kende geen specifieke RT er. Echter door de grootte van de groepen en de meer specialistische hulp die r gevraagd wordt, heeft de Waterwilg nu een RT er in huis. Orthopedagoge. In het kader van bovenstaande is er nu 1 dag in de week een Orthopedagoge werkzaam. Zij heeft de Zorgstructuur van De Waterwilg onder de loep genomen, zij heeft zorgarrangementen uitgezet en onderzoek gedaan bij 20 leerlingen. De nog meer specialistische hulpvraag voor 10 leerlingen hebben wij laten onder zoeken bij OA Advies te Zoetermeer. Het nieuwe ontwikkelingsvolgsysteem Kijk voor de groepen 1-2, heeft zijn intrede gedaan en is zeer goed ontvangen zowel door leerkrachten als door de ouders Implementatie van de PO Vensters Realisatie van het Jaarplan. Aandachtspunten blijven het digitaal bekwaamheidsdossier en het werken met ontwikkelingsprofielen en referentie niveaus Bij deze onderdelen hebben wij niet onze doelstelling gehaald. Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 18

19 Alle, hierboven genoemde activiteiten, zijn kenmerkend voor De Waterwilg en wij mochten wederom onze 700-ste leerling mochten verwelkomen. Wij eindigden met 711 leerlingen. De uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs laat een goede opbrengst van ons onderwijs zien waarbij 60 % van de leerlingen een Havo/VWO-advies heeft gekregen en 40 % een VMBO- advies. Ons onderwijs leverde wederom een mooie Citoscore van 538,9 Een zeer belangrijk aandachtspunt is de toename van de klassengrootte. De gemiddelde grootte bedraagt nu 28 leerlingen. Echter wij gingen van 4 kleine groepen 5 naar 3 grote groepen 6, van 30 leerlingen. Het gevolg was dat er 4 leerlingen vertrokken. Wij zien de zorgvragen veranderen; de problematieken zijn ernstiger, nog meer maatschappelijk gerelateerd, thuissituaties gaan een belangrijkere rol spelen bij de schoolloopbaan. De schoolmaatschappelijk werker is niet meer weg te denken binnen De Waterwilg. Deze vragen kosten veel extra investering zoals overleg, verslaglegging, onderzoek en begeleiding. Dit baart de Waterwilg met haar geledingen ( MR en OV) grote zorgen, zeker gezien de Wet op Passend Onderwijs. Er wordt steeds meer van ons, als school, verwacht. De Waterwilg heeft het afgelopen jaar, dezelfde kwaliteit moeten leveren terwijl de groepsgrootte toenam er meer zorgvragen waren en we over minder personeel konden beschikken. Namens het team van De Waterwilg Marijke Paap directeur Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 19

20 Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 20

Jaarverslag 2010 Uitgave:

Jaarverslag 2010 Uitgave: Jaarverslag 2010 Uitgave: juni 2011 Onderwijs & identiteit 4 Personeel & organisatie 2 6 8 10 7 9 Werkgeverschap Leer- & werkklimaat Samenwerking School & ouders Financiën 12Algemeen Van het bestuur Als

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

DE ZORG VOOR KINDEREN

DE ZORG VOOR KINDEREN HOOFDSTUK 4 DE ZORG VOOR KINDEREN 4.1. De Zorgstructuur van de school De coördinatie van de leerlingenzorg en het leerlingvolgsysteem is in handen van de intern begeleiders en zij geven vorm en inhoud

Nadere informatie

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015 BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag van: Bernadette Mariaschool Delft Brinnummer: 13PI Schooljaar: 2013-2014 Samenstellers jaarverslag: Bespreking

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLGIDS Schooljaar 2015-2016 Voorwoord 4 De Achthoek pijlers 5 De Achthoek algemeen 7 De organisatie van ons onderwijs 9 De schooltijden 9 De groepsindelingen en de voorzieningen 10 De werkwijze en

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Inhoudsopgave: De onderstaande zaken komen aan bod:

Inhoudsopgave: De onderstaande zaken komen aan bod: Inhoudsopgave: Wat staat er in deze gids? In deze schoolgids vindt u alle belangrijke informatie over onze SBO-school. We hebben op een duidelijke wijze het beleid en de organisatie van ons onderwijs binnen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor het individuele kind Van harte welkom op de site van www.cbsjuliana.nl Inhoudsopgave 1. WOORD VOORAF... 3 2. DE SCHOOLSITUATIE... 4 2.1.

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Directie: Carin Bais Chantal van de Kamp : directeur : teamleider Bestuur: Bestuurscommissie : Stichting Ronduit Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830 Schooltijden:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool Graaf Jan van Montfoortschool Samen leven, samen leren VOORAF Hierbij presenteren wij u de nieuwe schoolgids voor het cursusjaar 2014-2015. Een schoolgids geeft een kijkje in de school. Met deze schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Jaarverslag. Bs de Binnendijk. Schooljaar 2013-2014. Oecumenische Basisschool

Jaarverslag. Bs de Binnendijk. Schooljaar 2013-2014. Oecumenische Basisschool Jaarverslag Oecumenische Basisschool De Binnendijk Schooljaar 2013-2014 Jaarversla 2013-2014 Bs de Binnendijk Inleiding Bij deze presenteren wij het jaarverslag van het schooljaar 2013-2014. Als motto

Nadere informatie

De Meeander. schoolgids

De Meeander. schoolgids De Meeander schoolgids EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s)/ verzorger(s), De basisschool is een stukje van het leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer

Nadere informatie

Jaarboek 2013 2014. openbare basisschool

Jaarboek 2013 2014. openbare basisschool Jaarboek 2013 2014 openbare basisschool Jaarboek 2013 2014 Schoolgids Dit Jaarboek is een aanvulling op de Schoolgids. In de Schoolgids staan onder meer de doelstellingen en uitgangspunten van onze

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie