Vademecum. NAAM SCHOOL: De Poort PT Nootdorp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vademecum. NAAM SCHOOL: De Poort 4 2631 PT Nootdorp Info@dewaterwilg.nl www.dewaterwilg.nl 015-3105300"

Transcriptie

1 Vademecum Onderwerp : Jaarplan en Jaarverslag Vastgesteld in : BMT PO Datum : Juni 2010 Eigenaar Laatst geactualiseerd op : Peter van der Niet : Mei 2012 NAAM SCHOOL: De Poort PT Nootdorp Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 1

2 Samenvatting schoolplan (4 jaar) (koppeling tussen schoolplan en jaarplan) Onderwijskundige doelen worden met een x aangegeven. Speerpunten van ieder beleidsterrein worden gevet aangegeven: X Beleidsterrein Beschreven op pagina. van schoolplan Uitvoeringsjaar doelen jaarplan Subsidies en projecten Aangeven met kruisjes Inkomsten Uitgaven Pedagogisch-didactisch 1. Schrijven van Schoolplan X X X 2. Werken met ontwikkelingsprofielen en referentieniveaus. Pag. 16, 4.8 X X 3. Werken met zorgarrangementen X X 4. Remedial-teaching in de school, X X 6. Overgang naar Passend Onderwijs Nieuw beleid X 7. Overstappen van Zorgmanager op ander X digitaal zorgsysteem, 9. Vernieuwen van VLL in groep 3 X 10. Onderwijs in Engelse taal in de groepen 5 X 11. Vernieuwen van de methode voor studie- X vaardigheden in groepen 7 en Volgen van ontwikkelingen in X ICT / 21-skills, 13. Certificering als Kanjerschool X Personeel 1. Digitaal bekwaamheidsdossier Pag. 25, 6.2 X X Financieel 1. Meerjarenbegroting Pag.27, 7.1 X X X Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 2

3 Huisvesting 1. Aanschaffen van een traplift X geen 6000,00 2. Onderhoud gebouw X Relationeel X X 1. PO-vensters Nieuw beleid X Kwaliteitsbeleid 1. Ouder-tevredenheidsenquête Pag. 5 X X Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 3

4 Beleidstoelichting : Werken met ontwikkelingsprofielen. Beleidsterrein Onderwerp Onderwijs Werken met Eindverantwoordelijke ontwikkelingsprofielen en referentieniveaus. en overige betrokkenen Achtergrond c.q. aanleiding Directie en MT Doelgroep Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften Budget Dit beleidsonderdeel staat wederom op de doelenlijst omdat met de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 De Waterwilg zal gaan werken conform de richtlijnen van het Samenwerkingsverband Wat is een ontwikkelingsprofiel? Een ontwikkelingsprofiel, ook wel een ontwikkelingsperspectief genoemd, volgt de ontwikkeling van de individuele leerling; de leerling die specifieke onderwijsbehoeften heeft. Het ontwikkelingsprofiel zorgt ervoor dat het onderwijs zicht heeft op of krijgt in het uitstroomprofiel van de individuele (zorg)leerling. Door middel van dit profiel kan het onderwijs beter worden afgestemd op de behoefte van de leerling. Ook is het mogelijk om de ontwikkeling van de leerling op een inzichtelijke wijze uit te leggen aan ouders. Referentieniveau 1F is hierbij de leidraad. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat een leerling dit niveau bereikt aan het einde van groep 8. Voor de leerlingen met een vertraagde ontwikkeling in een of meerdere leerstofgebieden zal de school in de toekomst ontwikkelingsprofielen gaan maken. Doelen Gewenst resultaat De intern begeleiders zijn bekwaam in het opstellen van een ontwikkelingsprofielen en de leerkrachten kunnen hiermee werken. Het kunnen gebruiken en maken van ontwikkelingsprofielen voor zorgleerlingen met een eigen leerlijn. Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 4

5 Beleidstoelichting: Remedial-teaching, nu ook voor SEN-leerlingen Beleidsterrein Onderwijskundig Eindverantwoordelijke Onderwerp Remedial- teaching Directie en intern begeleiders Doelgroep Leerlingen Achtergrond c.q. aanleiding en overige betrokkenen Budget In september 2014 is er een pilot gestart met het aanbieden van remedial teaching aan leerlingen met hiaten in de leerstof van verschillende leerjaren. We zijn gestart met 1dag per week. Deze pilot heeft zich positief ontwikkeld. Inmiddels is er een urenuitbreiding gerealiseerd naar 1 hele dag en 2 ochtenden. Naast begeleiding in de vorm van RT aan kleine groepjes leerlingen met eenzelfde leerstofprobleem wordt er momenteel speciale begeleiding gegeven aan een kleine groep leerlingen uit meerdere leerjaren. Dit groepje wordt gevormd door leerlingen met speciale onderwijsbehoeften ( special educational needs, SEN). Dit groepje leerlingen (5 leerlingen) wordt 3 keer per week gedurende 75 minuten begeleid door de remedial teacher. De begeleiding van de SEN-leerlingen heeft als vetrekpunt voor pedagogisch en didactisch handelen de onderwijshulpvraag van elk individueel kind van dit groepje. De randvoorwaarden zoals we die geformuleerd hebben in Jaarplan voor de RT-groepjes blijven ongewijzigd. Doelen Gewenst resultaat Begeleidingsmogelijkheid voor de SEN- leerlingen uitbreiden. Speciale begeleiding kunnen bieden aan leerlingen vanuit de specifieke en speciale onderwijsbehoefte van de individuele leerling. Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 5

6 Beleidstoelichting : Invoering Passend onderwijs Beleidsterrein Onderwerp Achtergrond c.q. aanleiding Doelen Gewenst resultaat Pedagogischdidactisch Passend Onderwijs Eindverantwoordelijke Directie en intern begeleiders Doelgroep leerkrachten en leerlingen en overige betrokkenen Budget De overgang van De Waterwilg naar een nieuw Samenwerkingsverband 2802 en de invoering van Passend Onderwijs is een hele klus voor alle betrokkenen. De kaders zijn inmiddels duidelijk maar er zijn ook nog heel veel onduidelijkheden. Het werken in de dagelijkse praktijk van de school met de nieuwe richtlijnen, de nieuwe werkwijzen en met de nieuwe mensen met hun nieuwe functies zal veel tijd en energie vergen van vooral de intern begeleiders. Invoeren van Passend Onderwijs als systeem van de interne leerlingezorg. Een goed gestroomlijnde leerlingenzorg op De Waterwilg. Beleidstoelichting : Digitaal bekwaamheidsdossier personeel Beleidsterrein Personeel Eindverantwoordelijke Directie Doelgroep Alle personeelsleden Onderwerp Digitaal bekwaamheidsdossier en overige betrokkenen Budget Achtergrond c.q. aanleiding Er is nu een papieren bekwaamheidsdossier en we willen overgaan op het digitale bekwaamheidsdossier. Ieder personeelslid is/wordt beheerder van zijn/haar eigen DBD. In dit schooljaar zal elk personeelslid de papieren versie van het eigen dossier ontvangen met het verzoek dit te digitaliseren en daarna op te slaan in het eigen digitale dossier. Een ieder krijgt hiervoor 2 maanden. Doelen Gewenst resultaat Eigen dossier digitaal maken. Elk personeelslid heeft een DBD en is hiervan de beheerder. Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 6

7 Beleidstoelichting : Vernieuwen van de methode Veilig Leren lezen in groepen 3 Beleidsterrein Onderwerp didactisch Vernieuwen van de Eindverantwoordelijke leesmethode in de groepen 3 en overige betrokkenen Achtergrond c.q. aanleiding Intern begeleider en leraren groepen 3 Doelgroep Leerlingen van de groepen 3 Budget Er is een nieuwe versie uit van de Methode van Veilig Leren Lezen. Omdat wij er groot belang aan hechten dat onze leerlingen goed leren lezen en wij de nieuwste didactische inzichten willen toepassen in het onderwijs hebben we de methode VLL-3 aangeschaft. De leerkrachten van de groepen 3 zullen een scholing gaan volgen om geheel vertrouwd te raken met deze methode zodat zij deze optimaal kunnen benutten. Doelen Gewenst resultaat Implementatie van Veilig leren lezen-3 Optimale leesvaardigheid van onze leerlingen. Beleidstoelichting : Onderwijs van Engelse taal in de groepen 5 Beleidsterrein didactisch Eindverantwoordelijke Onderwerp Directeur, intern begeleider en leraren Doelgroep Leerlingen groepen 5 Achtergrond c.q. aanleiding Doelen Gewenst resultaat en overige betrokkenen Budget De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 krijgen reeds onderwijs in de Engelse taal. De Engelse taal is een wereldtaal en we vinden het belangrijk dat de leerlingen al op jonge leeftijd hiermee in aanraking komen. Daarnaast gebruiken wij in onze eigen taal veel Engelse leenwoorden. En is dit daarom goed voor de woordenschatontwikkeling. Aanschaf van deze methode voor de groepen 5 en implementeren. Leerlingen vertrouwd laten raken met de Engelse taal Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 7

8 Beleidstoelichting: Certificering van De Waterwilg als Kanjerschool Beleidsterrein Pedagogisch Directeur en intern Directie Doelgroep Leraren Onderwerp Certificering van de school als Kanjerschool. begeleiders Budget Achtergrond c.q. aanleiding De kanjermethode behoort tot de, door het ministerie, voorlopig erkende methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en als methode tegen het pesten op school. Wij zijn hier blij mee omdat de school al vele jaren investeert in het kwalificeren van de leerkrachten. In september 2014 staat de laatste cursusdag gepland en de school mag zich dan een Kanjerschool noemen. Doelen Gewenst resultaat Certificering als Kanjerschool Een veilig pedagogisch klimaat voor alle leerlingen en personeelsleden. Beleidstoelichting: De vaardigheden voor de 21 e eeuw Beleidsterrein Didactisch Directeur en intern Onderwerp 21-skills begeleiders Directie Doelgroep Leerkrachten en leerlingen Budget Achtergrond c.q. aanleiding Doelen Gewenst resultaat Als we spreken over 21-skills dan hebben we het over de vaardigheden welke van belang zijn voor het goed functioneren van onze leerlingen in de 21 e eeuw. We spreken dan over het gebruik van ICT-mogelijkheden binnen het onderwijs. Gaan onze leerlingen werken met tablets? Gaan de leerlingen van de nabije toekomst nog leren schrijven? Inmiddels is er een besluit genomen ten aanzien van de internetverbinding in de school; we gaan aan het begin van schooljaar over op WIFI in de gehele school. Omschakelen naar WIFI WIFI-verbinding in het hele schoolgebouw Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 8

9 JAARPLAN (BIJ INVULLING ALLEEN DE EERSTE TWEE KOLOMMEN INVULLEN) Beleidsterrein Onderwijskundig & Pedagogisch Gewenst resultaat Wat wil(de) men bereiken? (PLAN - DO Behaald resultaat Wat is er bereikt? (CHECK) Toelichting bij resultaat persoonlijke noot Vervolg c.q. borging input nieuwe jaarplan (ACT) Schrijven Schoolplan Er zal een nieuw schoolplan geschreven gaan worden. Werken met ontwikkelingsprofielen en referentieniveaus. De overgang naar Passend Onderwijs maakt dat dit onderdeel ook dit jaar zeer actueel is. Wij zullen ons conformeren aan de werkwijze van ons nieuwe Samenwerkingsverband Werken met zorgarrangementen. Met de invoering van Passend Onderwijs wordt LGF financiering het rugzakje vervangen door zorgarrangementen. Na de deelname aan de pilot zorg arrangeren in het vorige schooljaar wordt schoolbreed gewerkt met zorgarrangementen. Remedial teaching ook voor SEN-leerlingen Het aanbieden van de leerlingen met speciale onderwijsbehoeften zal intensief aandacht krijgen en we zullen hierop beleid formuleren. Overgang naar Passend Onderwijs We kunnen nu nog niet goed overzien wat de gevolgen zijn van de overgang naar PO en naar een ander samenwerkingsverband. Wel is duidelijk dat deze overgang de Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 9

10 nodige inspanningen zal vragen van de intern begeleiders. Vernieuwen van de lees- en spellingmethode in de groepen 3 Onderwijs in de Engelse taal voor de groepen 5 Vernieuwen van de methode voor studievaardigheden in de groepen 7 en 8 Certificering van De Waterwilg als een Kanjerschool ICT-vaardigheden voor de 21 e eeuw Personeel Digitaal bekwaamheidsdossier, (DKD) De vernieuwde methode van VLL zal geïmplementeerd worden. Leerkrachten volgen scholing. De groepen 5 krijgen, evenals de leerlingen van de leerjaren 6, 7 en 8, onderwijs in de Engelse taal. De methode Zipp past niet meer bij de actualiteit. Mensen zoeken de vertrektijden van de treinen niet meer op in een spoorboekje! Daarom hebben wij de methode BLITS aangeschaft en zullen we deze methode gaan implementeren. Behalen van de certificering van KANJERSCHOOL We hechten grote waarde aan het volgen van de 21-skills. De Waterwilg zal gaan overstappen op WIFI en volgt nauwlettend de ontwikkelingen van het gebruik van computers en tablets in het onderwijs. Ieder personeelslid heeft een digitaal bekwaamheidsdossier en is hiervan de beheerder. Financieel Meerjarenbegroting Huisvesting Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 10

11 Aanschaf van een traplift Onderhoud gebouw Relationeel PO-Vensters Vanuit de leerlinggebonden financiering is het niet mogelijk om een traplift vergoed te krijgen. Vanuit de WSNS-gelden zal er een traplift aangeschaft gaan worden voor onze minder mobiele leerlingen. Volgens jaarlijkse planning Het PO-venster van De Waterwilg is reeds grotendeels ingevuld en zichtbaar / leesbaar voor geïnteresseerden. Er worden nog steeds nieuwe tools toegevoegd door het ministerie en het PO-venster zal ook het komende schooljaar verhoogde aandacht vragen vanuit de directie. Kwaliteitsbeleid Oudertevredenheidsenquête Deze is afgenomen in mei Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 11

12 Jaarverslag Beleidsterrein Onderwijskundig & Pedagogisch 1. Vernieuwen van leerlingvolgsysteem in de groepen 1-2. Gewenst resultaat Wat wil(de) men bereiken? (PLAN - DO Implementeren ontwikkelingsvolgsysteeem KIJK Behaald resultaat Wat is er bereikt? (CHECK) Het gewenst resultaat is behaald de leerkrachten -maken gebruik van de gegevens, die ze met KIJK verzamelen. -kunnen op basis van hun observaties aangeven in welke ontwikkelingsfase een kind zich bevindt. -kunnen op basis van de KIJK registraties keuzes maken voor hun onderwijsaanbod. Door het werken met KIJK lijsten voor leerkrachten en ouders is er partnerschap ontstaan tussen school en ouders. Toelichting bij resultaat persoonlijke noot Bedoeling was om ook aan de slag te gaan met het groepsplan behorend bij KIJK. Echter, het format van KIJK wijkt af van het groepsplan format wat schoolbreed wordt gebruikt. Een doorgaande lijn in deze vinden we belangrijk. Een werkgroep buigt zich over het inpassen van KIJK in het groepsplan format van de school op zo n manier dat het HGW is geborgd. Vervolg c.q. borging input nieuwe jaarplan (ACT) Er wordt gewerkt met KIJK om de ontwikkeling van leerlingen in de groepen 1-2 te volgen. 2. Werken met ontwikkelingsprofielen en referentieniveaus. Deskundigheidsbevordering intern begeleiders. Dit item hebben we moeten opschuiven omdat we ingehaald zijn door de ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs. Vanuit het WSNS 2802 zal deze deskundigheid gestroomlijnd worden zodat alle scholen van dit samenwerkingsverband op dezelfde wijze gaan werken. Resultaat bekend in juli 2015 Werken volgens werkwijze van Samenwerkingsverband Werken met zorgarrangementen. Door deelname aan de pilot zorg arrangeren van het nieuwe samenwerkingsverband Delflanden vaardigheid ontwikkelen in het formuleren van een zorgarrangement voor een van onze leerlingen met LGF Betrokkenen zijn zich bewust geworden van de veranderingen die Passend Onderwijs met zich meebrengt; de overgang van leerlinggebonden financiering naar het zorgarrangement. Met betrokkenen is het formuleren van een arrangement verkend. Zorgarrangementen worden vanaf schooljaar in samenspraak met de Lokale OndersteuningsAdviseur (LOA) van het nieuwe SWV 2802 geformuleerd. Implementatie van Passend Onderwijs Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 12

13 4. Remedial teaching. Aanbieden van extra begeleiding aan leerlingen met hiaten in de leerstof Het gewenste resultaat zoals geformuleerd is behaald en wij, maar ook de leerlingen, zijn zeer tevreden over deze begeleidingsmogelijkheid. In januari hebben we de aanstelling van de RT-er uitgebreid. De extra uren worden besteed aan leerlingen met Special Educational Needs, (SEN) We willen deze begeleidingsmogelijkheid continueren. Voortzetting op de lange termijn zal afhankelijk zijn van de financiële mogelijkheden van de school. 5. Kanjertraining, Opleiden 2 e kanjercoach De opleiding is gevolgd door een van de leerkrachten en zij is gecertificeerd. De 2 e kanjercoach zal 1 dag per 14 dagen ingezet worden in deze functie. Personeel Digitaal bekwaamheidsdossier (DKD) Invoeren van BKD Nieuwe dossier worden digitaal ingevoerd en beheerd. De hoge werkdruk op de administratie heeft het niet mogelijk gemaakt. We blijven tegen hetzelfde probleem aanlopen en kiezen voor een andere aanpak. Zie toerlichting. Financieel Meerjarenbegroting Terugdringen van financieel tekort. Tot voor kort was de inspanning sterk gericht op kostenbesparing. Het herfstakkoord heeft een goede financiële impuls aan het onderwijs op de school gegeven waarmee de nodige knelpunten opgeheven konden worden. Ondanks het feit dat er meer financiële rek zit in de onderwijsbegroting van de school zullen we voortgaan met kritisch uitgeven van de gelden. Huisvesting Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 13

14 Onderhoud Onderhoud gebouw. Verloopt volgens planning. Gebouw ziet er goed onderhouden uit. Planning blijft gehandhaafd. Relationeel Communicatie met ouders Voeren van kennismakingsgesprekken. Door de leerkrachten van alle jaargroepen zijn deze gesprekken gevoerd. Zowel ouders als leerkrachten zijn enthousiast over deze kennismaking met elkaar aan het begin van een schooljaar. Wel hebben wij de naam inmiddels gewijzigd in STARTGESPREKKEN omdat de gespreksinhoud verder gaat dan alleen maar kennismaken. De werkwijze wordt voortgezet. Kwaliteitsbeleid Tevredenheidsenquête voor ouders. Afnemen van deze enquête bij ouders. De enquête is afgenomen in de maand mei. Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 14

15 JAARVERSLAG (met schoolspecifieke informatie) Verdrietige momenten Bij aanvang van het schooljaar werden wij overvallen door het plotseling overlijden van een ouder. Het was een ingrijpende gebeurtenis voor de familie; moeder en 3 kinderen, waarbij er 2 stiefkinderen zijn. De jongste dochter was een leerling bij de kleutrgoep, de middelste dochter was leerling van groep 8, de oudste dochter was leerling op het VO. Het had daarbij een enorme impact, daar het pas 1 jaar geleden was, dat onze collega Jeroen de Lede plotseling overleed. Aan de kleutergroep, de ouders van de groep en de groepsleerkracht is rouwtherapie aangeboden. Personeel op De Waterwilg heeft nl. privé ook het e.e.a. meegemaakt. Het is daarbij belangrijk om de processen goed te bewaken. Het maakt namelijk nog meer wie wij zijn; De Waterwilg, een boom met een breed bladerdak, bescherming biedend voor leerlingen en leerkrachten. Een boom met een sterke stam. Wij blikken terug op een schooljaar met tal van prachtige activiteiten. Wij vinden het belangrijk om deze activiteiten, naast de reguliere zaken, aan onze leerlingen aan te bieden. De mooie momenten; Opening schooljaar waarbij de leefregel Maak geen ruzie centraal stond. Tevens startsein voor het 15 jarig jubileum; Thema Wij gaan op Safari. Ballonnen met print van de wilde dieren werden er opgelaten. Niet lang daarna bleek dat wij post kregen uit Finland. In Finland, was de eerlijke vinder naar de plaatselijke krant gegaan. Het gaf een mooi artikel en een unieke correspondentie. Uiteindelijk op de speelplaats van de Waterwilg kwamen alle kinderen weer bij een om te laten zien, waar de verste ballon toch wel niet gevonden was. Een tocht van 2000 km. Nieuw bij aanvang van het schooljaar waren de verplichte informatie avonden voor de Overblijfouders. Daarbij werden de puntje weer even op de i gezet en werd e.e.a. doorgenomen. Dhr. Ed van Veen van Voorbeeldschool TSO was daarbij ook aanwezig. Later in het schooljaar werden wij blij verrast met de uitreiking van een Gouden Ster vanuit TSO Voorbeeldschool i.v.m. de goed georganiseerde overblijf op De Waterwilg De informatieavonden werden goed bezocht; ouders van de groepen 1-2 kregen daarbij extra informatie over het nieuwe leerlingvolgsysteem bij de kleuters. KIJK. Ouders van leerlingen in groep 5 kregen voor aanvang een uur een introductie over onze methode Topondernemers en de groepen 8 kregen uitgebreide info over Onderwijs Transparant en andere VO zaken. Deze workshop verzorgt de Waterwilg zelf. Kinderboekenweek; een sensationele opening uitgevoerd door gelegenheidstheatergroep Hussen. Mediawijsheid; een week lang stond dit thema centraal. Bureau Halt informeerde daarbij de leerlingen van de groepen 7 over internet gebruik, vrienden op Face boek, chatten en msn-en. Sinterklaas. Kerst; van elkaar voor elkaar. Leerlingen maken de gerechten voor het Kerstdiner. Op de speelplaats heeft de traditionele Kerstborrel plaats gevonden. Ouders verblijven tijdens het diner op de speelplaats onder het genot van een drankje en een hapje. De opbrengst van de verkoop van deze hapjes en drankjes is voor het Keniaproject. De speelplaats is omgetoverd in Kerstsferen en de Kerstband laat daarbij de traditionele liedjes horen. Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 15

16 Kerstgaladiner; Dit is het laatste kerstdiner voor de leerlingen van de groepen 8 op de basisschool. Ook in 2013 verschenen onze leerlingen in galakleding. Ouders zijn de obers. De klassen zijn veranderd in een echt restaurant met dezelfde tafel aankleding, borden, bestek en glazen. Elke groep heeft daarbij genoten van een voortreffelijk diner, met een disco als afsluiting. Natuurochtend; deze stond in het teken van de Nieuwe Wildernis. De Voorleesdagen werden geopend met een voorleesontbijt voor de groepen 1 t/m 4. Het voorlezen gebeurde door opa s en oma s Gekke Kapsel dag; een item verzonnen door de leerlingenraad. Schitterende creaties verschenen er in de school voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Het Lentepad; de 7 kleutergroepen gingen daarbij rond de school op zoek naar kabouters. Elke kabouter had een specifieke opdracht. Nederland Schoon, een activiteit voor de leerlingen van de groepen 6, waarbij zij de buurt rond de school gaan opschonen. Een verzoek vanuit de Gemeente om hier aan deel te nemen. NL Doet; studenten leergang Defensie Mondriaan kwamen in de stromende regen hun klus klaren. Het vullen van de plantenbakken bij de bomen op de speelplaats. Techniekochtend; de professoren van Madscience verzorgden deze ochtend voor de groepen 5 t/m 8. De ochtend was zo n succes dat de mensen van Mad Science later in het schooljaar terug kwamen voor workshops na schooltijd, waarvoor 108 kinderen zich hadden aangemeld. De workshops over een periode van 6 weken, moesten daardoor wegens succes nog een keer over een periode van 6 weken worden verdeeld. De week van het Geld, een aanrader. Waarbij de groepen 8 voorlichting kregen over hun mobiele telefoon, kosten, abonnementen, gebruik etc. Paasviering; met als thema groeien en bloeien. Verkeersexamen groepen 7; alle leerlingen zijn geslaagd. Voor het praktijkgedeelte was de steun van de Oudervereniging onontbeerlijk omdat de begeleiding vanuit de gemeente wegbezuinigd was. De Oudervereniging pakte dit initiatief goed op. Voetbaltoernooi; een speciaal evenement in de kern Nootdorp waarbij 41 teams vanuit De waterwilg deelnamen. De leerlingen waren gestoken in professionele tenues. De nieuwe gele T shirts deden hun intrede. Nu vallen wij als Waterwilg nog meer op. Niet altijd werd er gewonnen maar met elkaar kijken wij terug op 2 sportieve woensdagmiddagen. Koningsspelen. Nu mooi droog weer. Een heerlijk Koningsontbijt, een geweldige dan en veel sportactiviteiten. Een bijzondere dag om op terug te kijken. Op en Oma Inloop; Een activiteit, die wij eens in de 3 jaar hebben. De school stroomt vol met opa s en oma s. Waarbij wij hele jonge opa s en oma s zien. Maar ook opa s en oma s die vol verbazingkijken naar de moderne technieken van de ICT; smartboard, laptops en Active boards. Geweldig om te zien hoe de leerlingen hun grootouders weg wijs maken. Er gaat wel een strak schema aan vooraf, anders zijn er teveel mensen in het gebouw. De gehele ochtend was het een komen en gaan, waarbij veel grootouders ook de moeit hadden genomen om heel vroeg van huis te gaan of om bij de kinderen en de kleinkinderen de nacht ervoor te overnachten KIKA; activiteit groep 5; inzamelen van lege flessen gaf het bedrag van 300,10 Musicals van de groepen 8; Een muzikaal optreden van onze 4 groepen 8 met ieder een eigen musical in het dorpstheater De Avondvierdaagse; Een blauwe sliert van kinderen trok door het dorp. Kinderen van De Waterwilg wonnen de prijs voor de grootste groep en alle leerlingen gingen gekleed in een blauw Waterwilg T-shirt. Met wederom de prijs voor de groep met de meeste deelnemers. Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 16

17 Het kamp voor groep 8: De leerlingen leven hier een heel jaar al naar toe en was wederom zeer geslaagd. Met de afscheidsavond van de 97 leerlingen van de groepen 8 sloten wij, ook als team, dit schooljaar feestelijk af. Invoering van het nieuwe logo op advies van de Leerlingenraad. Er zijn nu meer jongens bijgeplaatst. In het kader van de maatschappelijke betrokkenheid heeft De Waterwilg daarnaast nog steeds het Keniaproject. Dankzij Wandelen voor Water hebben de 81 leerlingen van de groepen ,00 opgehaald. Door de stichting Aqua for All zal dit bedrag met een factor van 1,8 worden aangevuld.. Hierdoor was het mogelijk dat ook de jongens van de Dzombo primary- school, een toiletgroep krijgen met 4 toiletten. De andere 4 toiletten zijn in gebruik voor de meisjes. Deze laatste hebben nu 12 toilette. Het Makena project, een specifieke sponsoring van meisjes/vrouwen in Kenia gaf een bedrag van Wat een geweldig bedrag is er dit jaar opgebracht door de leerlingen van groep 8 voor het Makena project! Door heel veel acties van leerlingen, sponsoring en leuke activiteiten is er een bedrag bijeengebracht van 5105,76! Dit grote bedrag werd mogelijk gemaakt door de inzet van alle kinderen in groep 8. Zo was er de Makena-markt, kerstmarkt, het concert en de verkoop van de musicalboekjes. Daarnaast individuele acties; verkoop cupcakes, poppenkast, koffieschenken bij HCP, de statiegeld acties en de spelletjesmiddag afgelopen woensdag (opbrengst 507,-). Op de afscheidsavond kwam de laatste bijdrage vanuit de leerlingen een envelop met 135,- opgehaald door de verkoop van eieren. Het laatste hoogtepunt was de. Feestweek met het thema: We gaan op Safari. Deze week was speciaal georganiseerd in het kader van het 15 jarig bestaan van De Waterwilg. Op maandag 23 juni werd het project feestelijk geopend en kregen de leerlingen allemaal een special safari tas met logo erop. De leerlingen kregen daarna gedurende de hele week workshops van uit Jambo Africa voor de groepen 4 t/m 8 ( bodypercussion, Djembé en Afrikaanse dans ). De groepen kregen dansworkshops van studio Dans XL. Ook het team deed aan teambuilding en studeerde een dans in. Naast deze culturele activiteiten gingen wij ook op stap met de groepen 1 t/m 4 naar Diergaarde Blijdorp en met de groep 5 t/m 8 naar de Beekse Bergen. Ook werden de leerlingen verrast met een cadeau uit Kenia. groepen kregen 2 houten big five figuurtjes, de groepen 4 kregen een armband, jongens groepen 5 t/m 8 een sleutelhanger,meisjes groepen 5-6 een tasje met Masai borduursel, meisjes groepen 7-8 een Keniaanse ketting. Tussendoor werden er tal van andere Afrikaanse activiteiten per parallel gedaan. Het was een echte feestweek. Het klapstuk waren de optredens op vrijdagmiddag 27 juni.veel ouders bij het publiek. Zeer tevreden en met een goed gevoel kijken wij terug op deze Feestweek. Ridderorde Op 23 juni 2014 was de uitreiking van de Ridder Orde aan de directeur van De Waterwilg door loco burgemeester Peter van Haagen. Een kroon op het werk voor de onderwijswerkzaamheden, alsmede de activiteiten voor Kenia vanuit De Waterwilg en vanuit de netwerkorganisatie Tenda Pamoja. Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 17

18 De Leerzame momenten zaten in de volgende onderdelen: Verbetering van de technische leesvaardigheid in de groepen 3. Verbetering van de technische leesvaardigheid in de groepen 4-5 Scholing Kanjercoach. De Waterwilg heeft nu 2 Kanjercoaches. Wij merken, dat de Kanjertraining aanslaat en past bij onze 10 leefregels. Inzet specifieke Kanjertraining groepen 6. De groepen 6 lieten aanvankelijk bijzonder gedrag zien van leerlingen. Door goede communicatie tussen en ouders en school. Met daarbij specifieke inzet van de Kanjercoach. Aan het eind van het schooljaar kijken wij terug op 3 sociaal sterke groepen. Scholing aangaande Wet op Passend Onderwijs. Scholing individueel Masteropleiding Jonge Kind, Master Sen opleiding met specialisatie Dyscalculie. Scholing bij de Lucasacademie aantal leerkrachten groepen 1-2 Scholing BHV voor het gehele team. Invoering van het digitaal bekwaamheidsdossier Touch Screens kleutergroepen Gesprekscyclus is ingebed. Kennismakingsgesprekken gaan echter Startgesprekken heten. De Ouderenquête. Rapport score van de ouders een 7,6. Rapportscore leerlingen 8,2 De Waterwilg staat op de kaart gemeente breed met de Kangoeroegroep. Hier geven wij onderwijs aan onze leerlingen die extra uitdaging behoeven. Kangoeroe rekenwedstrijd, waarbij een leerling van de groepen 4 landelijk als tweede eindigde en de deelnemers uit de groepen 6, landelijk de achtste plaats innamen. Regionale First Lego League. Het team van de Waterwilg, de Redtornado s behaalde bij de Regio Finale in Delft, de tweede plaats en landelijk bij de finale in Utrecht de zesde plaats. Waarborg kwaliteit TSO. Er heeft een observatiemoment plaats gevonden door de landelijke organisatie TSO. De scholing van overblijfouders heeft effect gehad. De Waterwilg heeft het keurmerk GOUD gekregen Uitbreiding Schoolmaatschappelijk werk SEN groep. Special Educational Need Groep. Deze groep is gestart voor leerlingen met specifieke zorg. RT De waterwilg kende geen specifieke RT er. Echter door de grootte van de groepen en de meer specialistische hulp die r gevraagd wordt, heeft de Waterwilg nu een RT er in huis. Orthopedagoge. In het kader van bovenstaande is er nu 1 dag in de week een Orthopedagoge werkzaam. Zij heeft de Zorgstructuur van De Waterwilg onder de loep genomen, zij heeft zorgarrangementen uitgezet en onderzoek gedaan bij 20 leerlingen. De nog meer specialistische hulpvraag voor 10 leerlingen hebben wij laten onder zoeken bij OA Advies te Zoetermeer. Het nieuwe ontwikkelingsvolgsysteem Kijk voor de groepen 1-2, heeft zijn intrede gedaan en is zeer goed ontvangen zowel door leerkrachten als door de ouders Implementatie van de PO Vensters Realisatie van het Jaarplan. Aandachtspunten blijven het digitaal bekwaamheidsdossier en het werken met ontwikkelingsprofielen en referentie niveaus Bij deze onderdelen hebben wij niet onze doelstelling gehaald. Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 18

19 Alle, hierboven genoemde activiteiten, zijn kenmerkend voor De Waterwilg en wij mochten wederom onze 700-ste leerling mochten verwelkomen. Wij eindigden met 711 leerlingen. De uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs laat een goede opbrengst van ons onderwijs zien waarbij 60 % van de leerlingen een Havo/VWO-advies heeft gekregen en 40 % een VMBO- advies. Ons onderwijs leverde wederom een mooie Citoscore van 538,9 Een zeer belangrijk aandachtspunt is de toename van de klassengrootte. De gemiddelde grootte bedraagt nu 28 leerlingen. Echter wij gingen van 4 kleine groepen 5 naar 3 grote groepen 6, van 30 leerlingen. Het gevolg was dat er 4 leerlingen vertrokken. Wij zien de zorgvragen veranderen; de problematieken zijn ernstiger, nog meer maatschappelijk gerelateerd, thuissituaties gaan een belangrijkere rol spelen bij de schoolloopbaan. De schoolmaatschappelijk werker is niet meer weg te denken binnen De Waterwilg. Deze vragen kosten veel extra investering zoals overleg, verslaglegging, onderzoek en begeleiding. Dit baart de Waterwilg met haar geledingen ( MR en OV) grote zorgen, zeker gezien de Wet op Passend Onderwijs. Er wordt steeds meer van ons, als school, verwacht. De Waterwilg heeft het afgelopen jaar, dezelfde kwaliteit moeten leveren terwijl de groepsgrootte toenam er meer zorgvragen waren en we over minder personeel konden beschikken. Namens het team van De Waterwilg Marijke Paap directeur Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 19

20 Jaarplan en Jaarverslag RKBS De Waterwilg 20

Vademecum. NAAM SCHOOL: De Poort 4 2631 PT Nootdorp Info@dewaterwilg.nl www.dewaterwilg.nl 015-3105300

Vademecum. NAAM SCHOOL: De Poort 4 2631 PT Nootdorp Info@dewaterwilg.nl www.dewaterwilg.nl 015-3105300 Vademecum Onderwerp : Jaarplan 2015-2016 en Jaarverslag 2014-2015 Vastgesteld in : BMT PO Datum : Juni 2010 Eigenaar Laatst geactualiseerd op : Henk Wanders : Mei 2012 NAAM SCHOOL: De Poort 4 2631 PT Nootdorp

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Lesmethoden in onze school

Lesmethoden in onze school Bijlage 1. Lesmethoden in onze school Gebruikte lesmethoden: Invoeringsjaar Toelichting / motivering Rekenen / wiskunde 1/2:Piramide 1 t/m 8 Wizwijs Nederlandse taal 1/2:Piramide 4 t/m 8 Taal Actief 4

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2015-2016 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 Irenesirene maandag 6 juni 2016 nr. 15 Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 -groep 1-2 a Saskia van Wijnen -groep 1-2 b Carla Markensteijn -groep 1-2 c Marieke de Jong (ma,di) en Marjolein Minderhoud (wo,do,vrij)

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid. Onderwijs in ontwikkeling 7-1-2015

Kwaliteitsbeleid. Onderwijs in ontwikkeling 7-1-2015 2015 Kwaliteitsbeleid Onderwijs in ontwikkeling 7-1-2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Kwaliteitsstructuur... 2 3. 4- jarig schoolplan... 3 4. Onderwijsjaarplan... 4 5. Literatuurlijst... 4

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS De Oerstek Noardburgum Datum: 1 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS De Oerstek Schoolnaam OBS De Oerstek Datum 20-05-2015

Nadere informatie

1. Doel van de trajectgroep voor eigen school

1. Doel van de trajectgroep voor eigen school KADERPLAN TRAJECTGROEPEN LYCEUM SANCTA MARIA INLEIDING. Sancta is een van de zes scholen die zich heeft aangemeld voor de pilot Trajectgroep. We zien mogelijkheden om met inzet van deze voorziening de

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht: Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Jaarplan Versie: augustus 2017 Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Aanleiding Voor u ligt het jaarplan van schooljaar. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering

Notulen MR-vergadering Maandag 26 september Aanvang: 19.30 uur 21.00 uur Aanwezig: Yvette van den Broek (voorzitter), Yvonne Haneman, Thea Zuiderduin, Stephanie Bol, Saskia Vos (vanaf agendapunt 8) AGENDA 1. Opening 2. Medelingen/ingekomen

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarverslag 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3,

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Nascholingsplan. Schooljaar 2015-2016. SBO De Oostvogel. Nascholingsplan SBO De Oostvogel schooljaar 2015-2016.

Nascholingsplan. Schooljaar 2015-2016. SBO De Oostvogel. Nascholingsplan SBO De Oostvogel schooljaar 2015-2016. Nascholingsplan SBO De Oostvogel Schooljaar 2015-2016 1 Visie van SBO De Oostvogel: Het team van SBO de Oostvogel werkt aan het vervullen van de volgende kernopgave: We verplichten ons aan ieder kind en

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool de Langereis Ursem www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool de Langereis Schoolnaam Basisschool de Langereis Datum

Nadere informatie

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie )

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie ) Jaarplan 2013- De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie 140603) U leest nu het jaarplan 2013- van Basisschool de Hazelmuis te Stolwijk. Boven alle plannen voor dit schooljaar staat altijd onze missie. Vanuit

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2013-2014 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG. Schooljaar 2013-2014

OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG. Schooljaar 2013-2014 OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG Schooljaar 2013-2014 Jacqueline de Fouw Buren, 15 september 2014 Inleiding In dit verslag van obs Koningin Beatrix geef ik weer welke activiteiten zijn ondernomen in het

Nadere informatie

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar 2014-2015 De Kameleon R.Schreurs Juni 2014 School Schoolleider Datum Juni 2015 In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van R.K. Basisschool De Waterwilg Jaargang 16, nummer 16

Nieuwsbrief van R.K. Basisschool De Waterwilg Jaargang 16, nummer 16 Nieuwsbrief van R.K. Basisschool De Waterwilg Jaargang 16, nummer 16 Nieuwsbrief 9 januari 2015 Jarigen De komende week zijn de volgende kinderen jarig; 11-01 Vicky Collings groep 3 12-01 Julia van der

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

OP DE HOOGTE. Algemeen. Beste ouders en kinderen,

OP DE HOOGTE. Algemeen. Beste ouders en kinderen, OP DE HOOGTE Sint Trudostraat 10 5616 GB Eindhoven 040-2517585 trudo@skpo.nl 09-12-2016 Agenda Wo. 14-12: Kerst-knutsel ochtend, komt u helpen? Wo. 14-12: Speluitleen bibliotheek 12.00 uur tot 12.30 uur

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 1 Inleiding: In dit resumé geven wij u inzicht in de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek van 2009. Het gehele rapport omvat

Nadere informatie

Vullerflits 16. Gorssel, 21 april KALENDER maandag 24 april t/m vrijdag 05 mei verkleed komen start 4 e ronde keuzeateliers

Vullerflits 16. Gorssel, 21 april KALENDER maandag 24 april t/m vrijdag 05 mei verkleed komen start 4 e ronde keuzeateliers Vullerflits 16 Gorssel, 21 april 2017 KALENDER maandag 24 april t/m vrijdag 05 mei 2017 woensdag 10 mei 2017 vrijdag 19 mei 2017 Meivakantie juffendag kleuters; kleuters mogen verkleed komen start 4 e

Nadere informatie

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van : Jenaplan Christelijke Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Visie op zorg... 4 Opbrengstgericht werken en passend onderwijs... 5 De structuur van de zorg... 9 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

de bentetop Kwaliteitszorg Evaluatie jaarplannen op hoofdlijnen

de bentetop Kwaliteitszorg Evaluatie jaarplannen op hoofdlijnen de bentetop Resultaten 2016-2017 en plannen 2017-2018 De Bentetop In dit document leggen we openbare verantwoordelijkheid af aan de belanghebbenden betreffende de gerealiseerde onderwijskwaliteit en de

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint Jaarplan 2017-2018 Onderwijs Voortzetten en borgen van opbrengstgericht en handelingsgericht werken. Opbrengsten van onze Presentatie in een LVS toetsen analyseren verplichte teamvergadering Plan (doel)

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Jaarplan Coevorden. Datum: 2 augustus

Jaarplan Coevorden. Datum: 2 augustus Jaarplan 2016 RKBS St. Willibrordus Coevorden Datum: 2 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 Schoolnaam RKBS St. Willibrordus Datum 10-12-2015 Inleiding Dit jaarplan is geschreven voor de RKBS

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1.

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1. Jaarplan 2013-2014 In het schoolplan 2011 2015 zijn de kaders neergelegd voor de schoolontwikkeling op de langere termijn, a.d.h.v. vier strategische keuzen. In dit jaarplan beschrijven we concreet welke

Nadere informatie

Thema: Pinksteren. Nieuwsbrief april 2016 nummer 5

Thema: Pinksteren. Nieuwsbrief april 2016 nummer 5 Nieuwsbrief april 2016 nummer 5 Thema: Pinksteren In deze weken ontdekken we dat Petrus verder ging met de dingen die Jezus altijd gedaan had. Met Pinksteren vieren we dat de heilige Geest bij de leerlingen

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Toermalijn 1 Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN Jaarplan 206-207 Inhoudsopgave INLEIDING... 3TS:... 3 BEGRIJPEND LEZEN:... 3. DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN 206-207... 5 DOMEIN : KWALITEITSZORG (KWALITEITSZORG OPBRENGSTEN ONTWIKKELING VAN LEERLINGEN) NORMINDICATOREN

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek Netwerkschool Loppersum Oost Annemarie Nienhuis - mei 2017

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek Netwerkschool Loppersum Oost Annemarie Nienhuis - mei 2017 Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek Netwerkschool Loppersum Oost Annemarie Nienhuis - mei 2017 Inleiding Wat een genot om als leerling een locatie van de Netwerkschool te bezoeken! En wat een heerlijke

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis. jaargang 18, nummer 12 vrijdag 8 april 2016

Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis. jaargang 18, nummer 12 vrijdag 8 april 2016 Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis jaargang 18, nummer 12 vrijdag 8 april 2016 Kalender - Woensdag 13 april Ateliers groepen 3 en 4 - Donderdag 14 april studiedag, alle leerlingen

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF januari 2015

NIEUWSBRIEF januari 2015 NIEUWSBRIEF januari 2015 Beste ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van januari. We wensen u veel leesplezier. Welkom Deze maand zijn de volgende leerlingen bij ons op school gekomen:

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 De Troubadour, Vredenburg 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Troubadour, Vredenburg. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Jaarplan 2013-2014. Still going strong.

Jaarplan 2013-2014. Still going strong. Jaarplan 2013-2014 Still going strong. Een jaarplan is afgeleid van het schoolplan Alle plannen voor 2011-2015 Eerst alle plannen keurig verdeeld over vier jaar; Bijstellingen door evaluaties; Toevoegingen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dalton basisschool Confettti

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dalton basisschool Confettti SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dalton basisschool Confettti Schoolondersteuningsprofiel schooljaar 2015-2016 basisschool Confetti pag: 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Obs Koningin Emma

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Obs Koningin Emma SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Obs Koningin Emma 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Koningin Emma. Iedere school stelt een SOP op, dit is een

Nadere informatie

Nieuwsbrief van RKBS De Waterwilg Jaargang 17, nummer 37

Nieuwsbrief van RKBS De Waterwilg Jaargang 17, nummer 37 Nieuwsbrief van RKBS De Waterwilg Jaargang 17, nummer 37 Nieuwsbrief 17 juni 2016 Jarigen Komend weekend en volgende week zijn de volgende kinderen jarig; 18-06 Veerle Heeren groep 1-2 18-06 Evian Heijbers

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Maasparel 1 Inhoud jaarverslag Inhoud Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel Onze basisschool is onderdeel van Stichting Kindwijs. Voor meer informatie over onze Stichting verwijzen we u graag naar www.kindwijs.org Deze operationele planning is onderdeel van onze kwaliteitscyclus

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

NOTULEN MR vergadering 18 november 2014 Locatie: MFR Aanvang: 19.00 uur

NOTULEN MR vergadering 18 november 2014 Locatie: MFR Aanvang: 19.00 uur NOTULEN MR vergadering 18 november 2014 Locatie: MFR Aanvang: 19.00 uur Aanwezig: Maartje Oudbier, Maria Ramselaar, Sarah Reintjes, Pamela Hoogenveen, Babette Hofstede, Merel van Galen, Emmeline Bijlsma,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur H.H. Benes Adres Thorbeckestraat 1 Plaats Coevorden Telefoon 0524-513531 Fa 0524-523360 E-Mail info@willibrordusschool.nl Website www.willibrordusschool.nl

Nadere informatie

Willibrord Ouderraad Stichting. Jaarverslag. Ouderbijdrage Willibrord. Schooljaar 2012-2013

Willibrord Ouderraad Stichting. Jaarverslag. Ouderbijdrage Willibrord. Schooljaar 2012-2013 Willibrord Ouderraad Stichting Jaarverslag Ouderbijdrage Willibrord Schooljaar 2012-2013 Geschreven door: Penningmeester Willibrord Ouderraad Financieel verslag gecontroleerd door de Kascommissie 2012-2013:

Nadere informatie

OR jaarverslag 2012/2013

OR jaarverslag 2012/2013 OR jaarverslag 2012/2013 Beste Ouders/verzorgers, Dit verslag wordt doorgesproken op de aankomende jaarvergadering. Hebt u vragen en/of opmerkingen over dit verslag dan kunt u die melden op de jaarvergadering

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

onderwerp reden doel planning, verantwoordelijke personen evaluatie en borging juni 2017 Profilering

onderwerp reden doel planning, verantwoordelijke personen evaluatie en borging juni 2017 Profilering Veranderplan voor de cursus 2016 / 2017 CBS de Arke Nij Beets 1 Inleiding: Dit plan is de jaarlijkse uitwerking van de in het schoolplan opgenomen actiepunten voor het komende jaar. Deze actiepunten zijn

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid. Onderwijs in ontwikkeling 17-12-2014

Kwaliteitsbeleid. Onderwijs in ontwikkeling 17-12-2014 2014 Kwaliteitsbeleid Onderwijs in ontwikkeling 17-12-2014 Kwaliteitsstructuur 4- jarig schoolplan Kwaliteitszorg moet in onze optiek gebaseerd zijn op het inspectiekader. Zij doen immers uitspraken over

Nadere informatie