Analyse Wmo-prestatieveld voorzieningen voor mensen met een beperking in de subregio Helden, Kessel, Maasbree en Meijel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse Wmo-prestatieveld voorzieningen voor mensen met een beperking in de subregio Helden, Kessel, Maasbree en Meijel"

Transcriptie

1 Analyse Wmo-prestatieveld voorzieningen voor mensen met een beperking in de subregio Helden, Kessel, Maasbree en Meijel Bestuur & Management Consultants juni 2006 P. Koster (TMOP) drs. R.J.J. Stevens (BMC) Projectnummer:

2 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 VERGELIJKING PROCEDURES, DOORLOOPTIJDEN EN VERORDENINGEN WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Algemeen Procedure in de gemeenten Helden, Kessel en Maasbree Procedure in de gemeente Meijel Bezwaar en beroep Doorlooptijden Financiële paragraaf Leveranciers Wvg-klantenbestand Verordeningen Klanttevredenheid Sterkte-zwakteanalyse 16 HOOFDSTUK 2 WONEN Algemeen Woonvoorzieningen in de zin van de Wet voorzieningen gehandicapten Overzicht en aanbevelingen corporaties Sterkte-zwakteanalyse 28 HOOFDSTUK 3 MOBILITEIT EN VERVOER Algemeen Mobiliteit in beeld Klanttevredenheidsonderzoek CVV Deeltaxi Noord-Limburg Financiële tegemoetkomingen Scootmobiel Gehandicaptenparkeerkaart Tabel 24 Rolstoelvoorziening Sportrolstoel Sterkte-zwakteanalyse 32 2/41

3 HOOFDSTUK 4 ZORG Cijfers over gebruik huishoudelijke verzorging Toeleiding zorgvoorzieningen subregio Helden Aanbod zorgvoorzieningen subregio Helden Opgave Verpleeg- en Verzorgingshuiszorg en seniorenhuisvesting Sterkte-zwakteanalyse 37 HOOFDSTUK 5 STERKTE EN ZWAKTEANALYSE 38 BIJLAGE 1 PRIJZEN CIZ 42 BIJLAGE 2 SCHEMATISCHE VERGELIJKING VERORDENINGEN 43 BIJLAGE 3 LIJST GEÏNTERVIEWDEN EN INFORMANTEN 49 3/41

4 Inleiding Dit rapport is de weergave van een onderzoek en inventarisatie van kerngegevens van de onderdelen die straks onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen. De Wmo is een kaderwet waarin de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg), Welzijnswet en de AWBZ-functie Huishoudelijke verzorging zullen opgaan, alsmede enkele AWBZ-subsidieregelingen. In ons onderzoek hebben wij de kerncijfers bij elkaar gebracht, hoewel dat een enkele keer geen gemakkelijke opgave was. Een voorbeeld is de samenstelling van de tabel over de bevolkingsprognoses voor ouderen. Beschikbaar zijn cijfers van de gemeenten, Primos, CBS en provincie. In overleg met de projectgroep is besloten om dezelfde cijfers te gebruiken als die in het lopende Companenonderzoek Leven in het Dorp worden gebruikt. Tabel 1 Bevolkingsprognoses subregio Helden, Kessel, Maasbree en Meijel Bevolking Helden Kessel jaar jaar Bevolking Maasbree Meijel jaar jaar In de gemeenten Helden en Maasbree zien wij in 2020 een verdubbeling van het aantal 75-plussers, grootgebruikers van onder andere Wvg-voorzieningen. Leeswijzer De kerncijfers van het gebruik van de Wvg-voorzieningen worden in drie hoofdstukken gepresenteerd. Een algemeen onderdeel met een vergelijking van de doorlooptijden, de verordeningen en de financiële vergoedingen. Het tweede onderdeel betreft de woongerelateerde voorzieningen. Het laatste onderdeel zijn de gegevens over Mobiliteit en vervoer. De kerncijfers over de zorg zijn opgenomen in het vierde hoofdstuk. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een sterkte-zwakteanalyse. Het laatste hoofdstuk vormt een algemene SWOT-analyse. 4/41

5 Hoofdstuk 1 Vergelijking procedures, doorlooptijden en verordeningen Wet voorzieningen gehandicapten 1.1 Algemeen Wanneer een cliënt in aanmerking wil komen voor een vervoers-, rolstoel-, en/of woonvoorziening wordt een aanvraag op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) ingediend. In de subregio Helden, Kessel, Maasbree en Meijel wordt de Wvg procedureel op twee verschillende wijzen uitgevoerd. De gemeente Helden behandelt de aanvragen van cliënten uit de gemeenten Helden, Maasbree en Kessel. De gemeente Helden doet de uitvoering van de Wvg tussen drie gemeenten. Bij de uitvoering wordt een procedure gevolgd met drie verschillende verordeningen. Een aanvraag van een burger uit Kessel wordt door de uitvoerder behandeld aan de hand van de verordening uit Kessel. De gemeente Meijel voert de Wvg zelfstandig uit. Iedere gemeente heeft een eigen verordening met een eigen karakter. 1.2 Procedure in de gemeenten Helden, Kessel en Maasbree Om in aanmerking te kunnen komen voor een voorziening op grond van de Wvg kan de burger uit de gemeenten Helden, Kessel en Maasbree zich rechtstreeks melden bij het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ), regiokantoor Grubbenvorst. Het CIZ indiceert, stelt een advies samen en verzendt dit advies naar de gemeente Helden. De Wvg-consulent beoordeelt het advies en na goedkeuring bereidt hij een beslissing voor. Het besluit geeft recht op een voorziening. De gemeente geeft de desbetreffende leveranciers de opdracht het besluit uit te voeren. Deze procedure is gekozen vanwege de onafhankelijkheid en deskundigheid van het CIZ wat in het belang van de cliënt is. 1 Een integrale intake door de indicatiestellers van het CIZ voorkomt meerdere aanvragen bij verschillende loketten. In de verwijzing van de cliënt naar het CIZ speelt de WegWijZer een belangrijke rol. De WegWijZer is een gezamenlijk informatie- en adviesorgaan in Noord-Limburg waarin de organisaties MEE en Welzijnsorganisaties, alsmede het CIZ participeren. De werkelijkheid is weerbarstiger. De integrale indicatie wordt niet altijd bereikt. Uit ervaringsgegevens van het bureau Wvg van de gemeente Helden blijkt dat 75% van de aanvragen integraal worden geïndiceerd. Het komt meer dan eens voor dat bij bijvoorbeeld een aanvraag voor een handbewogen rolstoel, de component vervoer niet wordt meegewogen in het CIZ-advies. Uit de Marap over het jaar 2005 blijkt dat een vijfde van de aanvragen langere doorlooptijden (zie par. 1.5) heeft dan zes weken. Dat geldt overigens niet voor medisch gerelateerde indiceringen. De doorlooptijden zijn langer. 1 De gemeente Meijel heeft ervoor gekozen om de deskundigheid in eigen huis te houden en niet afhankelijk te zijn van het CIZ. 5/41

6 Het CIZ geeft aan dat een groot deel van de overschrijding van de doorlooptijd wordt veroorzaakt door de cliënt zelf die niet tijdig zijn gegevens aanlevert of het geplande onderzoek annuleert, waardoor vertraging ontstaat. In het algemeen constateert het CIZ dat het aandeel afgebroken en vervallen aanvragen toeneemt. Op basis van de informatie die de CIZ-medewerker verstrekt, komt de aanvrager tot de conclusie dat men geen recht heeft op de Wvg-voorziening en trekt de aanvraag in. Het CIZ stuurt een kopie van de aanvraag naar de gemeente bij de melding van een afgebroken procedure. De gemeente registreert deze melding in haar systeem en stelt de cliënt of de erven op de hoogte. (Voor de prijzen CIZ-diensten zie bijlage I.) 1.3 Procedure in de gemeente Meijel Om in aanmerking te komen voor een voorziening op grond van de Wvg moet de burger zich in de gemeente Meijel melden bij de gemeente. De Wvg-consulent gaat voor het intakegesprek op huisbezoek. Tijdens het huisbezoek worden de mogelijkheden besproken om de belemmeringen van de aanvrager op te heffen c.q. te verminderen. Schriftelijke informatie over de procedure wordt uitgereikt aan de aanvrager. De Wvg-consulent bepaalt aan de hand van het gesprek en intakeformulier (gelijk aan intakeformulier CIZ) of de aanvraag (geheel of gedeeltelijk) wordt doorgestuurd naar het CIZ. Eenvoudige woningaanpassingen, aanvraag gebruik Deeltaxi, eenvoudige rolstoelen worden door de consulente zelf afgehandeld. Aanvragen voor een rolstoel van bewoners van het Zorgcentrum worden veelal vergezeld van een advies van behandelend ergotherapeut. Dit programma van eisen gaat rechtstreeks naar Ligtvoet voor een offerte. Alle andere aanvragen worden doorgestuurd naar CIZ ter advisering. Het ontvangen CIZ-advies wordt beoordeeld en bij goed bevinden wordt een beslissing voorbereid. Wanneer verstrekking van een voorziening medisch noodzakelijk wordt geacht, geeft de gemeente Meijel de desbetreffende leverancier(s) de opdracht de voorziening te verstrekken. 1.4 Bezwaar en beroep Indien de cliënt het niet eens is met het besluit van de gemeente, dan kan hij binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indien bij het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de betreffende gemeente. De bezwaarschriften worden voor alle drie de gemeenten behandeld door de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie van de gemeente Helden. De commissie hoort de bezwaarmaker tijdens een hoorzitting. De commissie geeft een advies aan het college van B&W van de betreffende gemeente. Het college neemt uiteindelijk het besluit op het bezwaar. Na ontvangst van het besluit op het bezwaar kan de cliënt binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank. Na een hoorzitting bij de rechtbank, doet de rechtbank een uitspraak op het beroep. De rechtbank stuurt de uitspraak naar de betreffende gemeente. 6/41

7 De gemeente Meijel heeft een eigen bezwarencommissie. De cliënt kan - net zoals in de gemeente Helden (Awb-procedure) - in beroep gaan tegen het besluit bij de rechtbank. De procedure verloopt in dat geval hetzelfde als in de gemeente Helden. De gemeente Meijel is voornemens om haar commissie op korte termijn te laten samengaan met de bezwarencommissie in Helden. Geconstateerd wordt dat het aantal bezwaren bij de drie gemeenten toeneemt, in de gemeente Meijel niet. 1.5 Doorlooptijden De doorlooptijden binnen de subregio Helden c.s. verschillen doordat de gemeente Meijel de Wvg zelfstandig uitvoert en heeft gekozen voor een andere procesgang. In het onderstaande schema wordt de procedure schematisch weergegeven. Onder het schema treft u de doorlooptijden. Schema Helden, Kessel en Maasbree Aanmelding en intake CIZ (1) Beoordeling advies en registratie aanvragen (2) Aanvraag woning aan passing/verhuiskosten (3a) Aanvraag vervoersvoorziening CVV(3b) Aanvraag voorziening in bruikleen (3c) Beslissing onder voorwaarden (voorlopige toekenning met PvE) (4a) Ontvangst offerte woningeigenaar (5a) Beslissing (definitief) CVV-pasje of financiële tegemoetkoming (4b) Ontvangst en goedkeuring offerte leverancier (4c) Levering rolstoel (5c) Beslissing onder voorwaarden (6a) Definitief besluit (6c) Gereedmelding/ Verhuisbericht (7a) Definitief besluit (8a) 7/41

8 Wettelijke doorlooptijd in de gemeenten Helden, Kessel en Maasbree De wettelijke termijn van aanvraag tot beslissing is vastgesteld op twaalf weken. Overeengekomen is dat de tijd van twaalf weken in twee stukken wordt geknipt. Het CIZ krijgt van intake tot het uitbrengen van advies een termijn van zes weken 2, de gemeente Helden heeft vervolgens zes weken om de aanvraag te beoordelen en te komen tot een beslissing. Afhankelijk van de aanvraag wordt een beslissing onder voorwaarden genomen. Een beslissing onder voorwaarden is een tussentijdse beslissing om de faciliteiten aan te bieden voor de levering van voorzieningen. De doorlooptijden worden tot en met de archivering in het werkbeheersingssysteem geregistreerd. De daadwerkelijke financiële afhandeling vindt plaats in het natraject. De gemeente wil voor het overmaken van de financiële vergoeding toetsen of voldaan is aan de gestelde voorwaarden. Daadwerkelijke doorlooptijd de gemeenten Helden, Kessel en Maasbree De doorlooptijd is gemeten vanaf het moment dat het CIZ-advies is ontvangen. Hieronder staan de doorlooptijden voor respectievelijk de woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen. Tabel 2 Doorlooptijden gemeenten Helden, Kessel en Maasbree Wonen (Woningaanpassing/verhuiskostenvergoeding) Mobiliteit (Vervoersvoorziening) Mobiliteit (voorzieningen in bruikleen) Van tot Doorlooptijd Van-tot Doorlooptijd Van/tot Doorlooptijd weken weken weken 2-3a 1 dag 2-3b 1 dag 2-3c 1 dag 3a 4a 1 tot 2 weken 3b-4b 1 tot 2 weken 3c- 4c 1 tot 2 weken 4a 5a 1 week 4c 5c Variërend van 1 week tot 5 weken (afhankelijk van maatwerk) 5c 6c 1 dag Totaal 8 weken en Totaal 8 weken en 1 een dag 3 dag Totaal Minimaal circa 10 weken en 1 dag, maximaal circa 14 weken en 1 dag Tussen het eerste voorlopige besluit met programma van eisen (4a) en het indienen van de offerte (5a) zit maximaal twee maanden. Dit is niet in het schema meegenomen. De totale periode is in werkelijkheid vaak langer dan 9 weken en 1 dag. 2 Er is geen zicht vanuit de gemeenten op termijnoverschrijding van de aanvragen bij het CIZ. Het CIZ geeft achteraf met behulp van managementrapportages en een toelichting het werkelijke aantal Wvg-indicaties en sociaal-medische adviezen weer uitgesplitst per gemeente. Zie het aparte rapport van het CIZ. 3 De meting van de doorlooptijd stopt na beslissing genomen door de gemeente. Over de doorlooptijd van de realisatie van de beslissing, het uiteindelijk aanbrengen van de woningaanpassing, wordt in de verordeningen een maximale termijn van vijftien maanden genoemd. 8/41

9 Doorlooptijden gemeente Meijel De gemeente Meijel hanteert een andere procedure dan de gemeenten Helden, Maasbree en Kessel. In het onderstaande schema wordt het proces van de gemeente Meijel weergegeven. Aanmelding en intake gemeente (1) (1) (2a) Aanvraag rolstoel (2a) Combinatie aanvraag of complexe woningaanpassing (2b) Kleine woningaanpassing (2c) (2c) (3a) Advies ergotherapeut (3a) Advies CIZ (3b) Zelfstandige afhandeling (3c) Beoordeling advies (4a) Beoordeling advies (4b) Beslissing (4c) (5a) Offerte leverancier (5) Beslissing (6a) Offerte (5b) Beslissing onder voorwaarde (6b) Gereedmelding/ adreswijziging (7b) (7b) Definitief besluit (8b) 9/41

10 Wettelijke doorlooptijd gemeente Meijel De wettelijke doorlooptijd van aanvraag tot beslissing bedraagt twaalf weken en wordt ook door de gemeente Meijel gevolgd. In de gemeente Meijel is echter geen duidelijke tweedeling te maken. De gemeente kiest ervoor om zelf de intake van de aanvraag te doen. Tijdens het intakegesprek wordt gekeken naar de belemmeringen die de cliënt met een beperking ondervindt en vervolgens wordt aan de hand hiervan de aanvraag opgemaakt en wordt bepaald of het CIZ wordt ingeschakeld. De procesmatige route is vervolgens afhankelijk van de voorzieningen die noodzakelijk zijn om de ondervonden belemmeringen op te heffen. Na de intake wordt bekeken of het CIZ om advies wordt gevraagd. Aanvragen voor een rolstoel van bewoners van het Zorgcentrum worden veelal vergezeld van een advies van de behandelend ergotherapeut. Dit programma van eisen gaat rechtstreeks naar Ligtvoet voor een offerte. Dit betekent een aanzienlijke verkorting van de doorlooptijd en advieskosten. De gemeente Meijel verzoekt het CIZ tot het leveren van advies wanneer een meervoudige aanvraag noodzakelijk is om de ergonomische belemmeringen op te heffen. Bijvoorbeeld de aanvraag voor rolstoelaanpassing in een niet-rolstoeltoegankelijke woning. Daarnaast wordt advies bij het CIZ opgevraagd als duidelijk wordt dat alleen een grote woningaanpassing tot het verstrekken van een adequate voorziening kan leiden. Tabel 3 Doorlooptijden gemeente Meijel Mobiliteit (rolstoelvoorziening) Wonen (complexe en meervoudige aanvragen) Wonen (kleine woningaanpassingen) Van-tot Doorlooptijd Van-tot Doorlooptijd Van-tot Doorlooptijd 1-2a 1 dag 1-2b 1 dag 1-2c 1 dag 2a-3a 1 week 2b-3b Maximaal 6 weken 2c-3c Maximaal 1 week 3a-4a 1 dag 3b-4b 1 dag 3c-4c Maximaal 1 week 4a-5a 1 week 4b-5b 2 weken 5a-6a 1 dag 5b-6b 1-3 dagen Totaal Maximaal 2 weken en 3 dagen totaal Maximaal 8 weken en 5 dagen 4 2 weken en 1 dag 4 De gemeten doorlooptijd - van aanvraag tot besluit van de termijn van daadwerkelijke realisatie van de geïndiceerde woningaanpassing is niet gemeten. In de verordening wordt aangegeven dat de aanpassing binnen de termijn van vijftien maanden gereed dient te zijn. 10/41

11 1.6 Financiële paragraaf Tabel 4 Hoeveel geld werd aan de Wvg-voorzieningen door de gemeenten in de subregio in 2005 uitgegeven? 2005 Helden Kessel Maasbree Meijel CIZ-indicering , 7.145, , 4.495, Leefvoorzieningen , , , Wonen , , , , Vervoer incl , , , , Deeltaxi CVV Uitvoeringskosten , , , , (zie hieronder) Wvg Totaal , , , , 9 Specificatie uitvoeringskosten 2005 Helden Kessel Maasbree Meijel Uitvoeringskosten algemeen , , , Bijdrage aan Bureau Helden , Bijdrage aan Bureau Helden Kosten formatie , - - Gehandicaptenparkeerkaarten all in Doorbelastingen algemeen beheer , , - - Wij vergelijken de kosten op drie onderdelen: de aanvragen, het aantal cliënten en verstrekkingen en de uitvoering. Aanvragen Het aantal aanvragen is van groot belang om te vergelijken. Het aantal aanvragen heeft immers veel invloed op de uitgaven. In de volgende tabel is het aantal aanvragen en beschikkingen opgenomen per gemeente over de afgelopen vier jaar. 5 Onder andere leverings- en onderhoudscontract Wvg hulpmiddelen. 6 Kessel is de forfaitaire vergoeding langzaam aan het afbouwen: deze bedraagt in , zodat het hele bedrag , , = ,. 7 Aangezien er nog diverse afrekeningen voor 2005 moeten worden gemaakt is het begroot bedrag 2005 opgenomen. 8 Netto kosten, waarbij de uitgaven zijn verminderd met inkomsten van dezelfde kostensoort. 9 In deze kosten van de gemeente Meijel zijn alle kosten opgenomen (verstrekkingen, advieskosten, vervoersvoorzieningen (inclusief Deeltaxi) woonvoorzieningen en alle uren). Het uurtarief in Meijel bedraagt 81,. 10 Netto formatiekosten na aftrek bijdragen Kessel en Meijel en exclusief uren GPK. 11/41

12 Tabel 5 Ontvangen aanvragen en beschikkingen 11 Helden Aanvragen Beschikkingen Kessel Aanvragen Beschikkingen Maasbree Aanvragen Beschikkingen Meijel Aanvragen Beschikkingen Het verschil tussen de werkwijze van de bureaus Helden en Meijel is toe te schrijven aan het feit dat Helden bijvoorbeeld twee aanvragen registreert bij een advies voor twee voorzieningen. In hetzelfde voorbeeld registreert het bureau Meijel één aanvraag die kan leiden tot meerdere beschikkingen. Verstrekkingen Bezien wij de jaren 2004 en 2005 de verstrekkingen (rolstoelen en dergelijke) dan zien wij in drie gemeenten een flinke stijging. In de gemeente Meijel daarentegen zijn de verstrekkingen gedaald. Helden 162 leveringen in 2005 tegen 146 leveringen in 2004 (+ 11 %) Kessel 21 leveringen in 2005 tegen 14 leveringen in 2004 (+ 50 %) Maasbree 95 leveringen in 2005 tegen 86 leveringen in 2004 (+ 10 %) Meijel 30 leveringen in 2005 tegen 47 leveringen in 2004 (- 36 %) Indien een voorziening niet meer noodzakelijk is, dan wordt deze in depot geplaatst en herverstrekt c.q. verkocht aan een andere gemeente. Uit de evaluaties van 2005 blijkt een stijging van de uitgaven door een stijging van het aantal verstrekkingen. Als wij over meerdere jaren de verstrekkingen en uitgaven bekijken, dan komt daar een ander beeld naar voren: de Wvg-verstrekkingen kennen piekjaren en jaren met minder uitgaven. Tabel 6 Cijfers uitgaven Ligtvoet/Care to Move 12 Helden Kessel Maasbree Meijel , , , , , , , , , , , , Vanuit het Bureau Helden is aangegeven dat de gegevens over de jaren 2002 en 2003 niet meer compleet zijn. Alle aanvragen tot en met 2003 zijn afgewerkt en uit het systeem verwijderd. Niet alle afgegeven beschikkingen zijn positief; er kunnen ook negatieve danwel afwijzende beschikkingen worden afgegeven. Het is niet mogelijk dit onderscheid aan te geven. 12 Exclusief woningaanpassingen, trapliften, verhuiskosten, bruikleenauto, financiële tegemoetkomingen auto/taxi en sportrolstoelen. 12/41

13 Deze gegevens komen niet overeen met de cijfers over de leefvoorzieningen in de eerste tabel van deze paragraaf. In het bedrag onder de leefvoorzieningen zijn ook kapitaallasten en enkele uren beleid opgenomen (gemeente Meijel). Tabel 7 De gemiddelde prijs per voorziening (cijfers Ligtvoet Care2Move) Soort voorziening Gemiddelde prijs in 2004 Gemiddelde prijs in 2005 Aanpassingen 407,47 469,17 Douche- en toiletvoorzieningen 367,10 358,47 Elektrische rolstoelen 4.077, ,95 Fietsen 1.953, ,58 Handbewogen rolstoelen 1.082, ,12 Liften 2.571, ,98 Overige voorzieningen 1.503, ,84 Scooters 2.377, ,58 Totaal 1.369, ,25 Beslissingen over woningaanpassingen boven , worden door het college van B&W (van iedere gemeente) genomen. Als het advies van het team Wvg afwijkt van het advies van het CIZ worden deze adviezen voorgelegd aan het college van B&W. In voorkomende gevallen wijkt het college op basis van de hardheidsclausule af van de vigerende verordening. Kosten uitvoering De gemeente Helden doet de Wvg-verstrekkingen mede namens de gemeenten Maasbree en Kessel uit. Deze betalen naar rato van het aantal inwoners en het aantal cliënten, in totaal ± , aan de gemeente Helden als vergoeding voor de dienstverlening. De gemeente Kessel betaalt , en de gemeente Maasbree betaalt , aan de gemeente Helden. De uitvoeringskosten van de gemeente Meijel bedroegen in , en van de gemeente Helden ,. Personeel Het Wvg-team in Helden omvat 1,84 fte. (1fte = uur). De beleidsmedewerker mag 0,3 fte besteden aan het beleid rond de Wvg, CIZ en vervoer. De werkzaamheden zijn als volgt verdeeld in uren. Uit interviews blijkt dat de communicatie tussen de uitvoerende en beleidsfunctionarissen te weinig gestructureerd is. Tabel 8 Wvg-team Helden (werkzaam voor de gemeenten Helden, Maasbree en Kessel) 1,84 fte Uitvoering = uren bruto netto Afgifte gehandicaptenparkeerkaart Applicatiebeheer Voorbereiding beslissing/uitvoering/overig 0,3 fte Beleid (waaronder CIZ, Deeltaxi, overleg, algemeen) = 544 uren bruto uren 60 uren 60 uren uren 476 uren 13/41

14 Het bureau in Meijel heeft 0,4 fte in dienst. Hieraan wordt aan beleid 0,02 fte besteed. Tabel 9 Bureau Meijel Uitvoering Gehandicaptenparkeerkaart Financieel (betalingen) Wvg (hoogwaardige intake, beschikkingen) Beleid CIZ Deeltaxi Regionaal coördinatorenoverleg 0,38 fte 11 uren 11 uren 425 uren 0,02 fte 7 uren 34 uren 7 uren 1.7 Leveranciers De gemeenten binnen de subregio hebben alle dezelfde leveranciers. De contracten met deze leveranciers zijn na Europese aanbestedingsprocedures overeengekomen. In de onderstaande tabel worden de leveranciers in beeld gebracht. Tabel 10 Leveranciers voorzieningen Leverancier Voorziening Bijzonderheden Munckhof taxi BV Deeltaxi Noord-Limburg Het contract loopt eind 2006 af. De provincie Limburg wil het CVV integreren in het reguliere OV-systeem (het CVV blijft bestaan). Ligtvoet/Care to Move Roerende woonvoorzieningen Rolstoelen Scootmobiel Aangepaste fietsen Overige vervoersvoorzieningen Verstrekking uit depot gaat voor. Contract loopt tot 1 juli De aanbesteding is in volle gang. Otto Ooms b.v. Stoeltraplift Verstrekking uit depot gaat voor. Diverse leveranciers Rolstoel/plateaulift Sta-plateaulift Woonhuislift Hefplateaulift Balanslift en zweeflift Verstrekkingen worden in eigendom gegeven aan de woningeigenaar. 14/41

15 1.8 Wvg-klantenbestand Binnen de subregio hebben burgers (peiljaar 2005) een voorziening op grond van de Wvg. De voorzieningen worden in bruikleen verstrekt. De deeltaxigebruikers ontvangen een deeltaxipas, waardoor Wvg-cliënten met korting kunnen reizen. Apart daarvan verleent de gemeente Meijel korting voor 65+ ers. Tabel 11 Aantal gebruikers per voorziening 2005 Gemeente Totaal Vervoer Scootmobiel Rolstoelvoorziening Roerende Woonvoorzieningen Helden Maasbree Meijel Kessel Totaal Verordeningen In de subregio Helden c.s. worden aanvragen aan de hand van drie verschillende verordeningen behandeld. Zoals eerder gesteld doet de gemeente Helden tevens de behandeling van de aanvragen van de gemeenten Maasbree en Kessel. De gemeente Meijel voert de Wvg geheel zelfstandig uit. In het verleden heeft de gemeente Helden aan een externe partij gevraagd om de verschillen in de verordeningen van de gemeenten Helden, Maasbree en Kessel te onderzoeken. Naast het aantonen van de verschillen is gevraagd om te komen tot een gezamenlijke verordening. Hoewel in het verleden ervoor gekozen is om dit onderzoek (nog) niet te gebruiken, blijkt, na een zorgvuldige vergelijking, het advies van het externe bureau van goede kwaliteit. In de bijlage staan de verschillen in de verordeningen aangegeven. De grootste verschillen zijn de besluiten op basis van de verordeningen. Enkele saillante verschillen: Bij het CVV geldt voor de gemeente Helden een inkomenstoets, voor de gemeenten Maasbree en Kessel geldt die niet. Art. 2.1 lid 2. De gemeenten Helden en Meijel verstrekken in natura. De gemeenten Kessel en Maasbree verstrekken naast in natura ook in bruikleen. In diverse artikelen betalen de gemeenten Kessel en Meijel alleen financiële tegemoetkomingen aan de eigenaar van de woonruimte of de leverancier van de voorziening. De gemeenten Helden en Maasbree laten dat in het midden. Bij de gemeente Helden geldt geen eigen bijdrage. Bij de gemeenten Kessel. Maasbree en Meijel geldt een inkomensafhankelijke bijdrage. Alle gemeenten kennen een eigen betalingsregeling; cliënten kunnen zelf extra bijbetalen voor een kwalitatief betere voorziening. De gemeente Helden heeft in de uitvoeringsregeling een vangnetvoorziening voor Wvg-vervoersgerechtigden in een minimuminkomensituatie opgenomen. 15/41

16 1.10 Klanttevredenheid De gemeente Meijel heeft in 2004 de tevredenheid van de burgers die een beroep hebben gedaan op de Wvg onderzocht. Sinds 2003 en 2004 ontvangen burgers die een beroep hebben gedaan op de Wvg een formulier. Door Meijel zijn in totaal 97 formulieren verstuurd. Er volgde een respons van 60%. Vanaf begin 2005 wordt aan alle cliënten die een beschikking ontvangen een enquêteformulier gestuurd. Het onderzoek was breed georiënteerd. De vragen variëren van tevredenheid over het aanvraagformulier tot tevredenheid over de verstrekte voorziening. Het laagste tevredenheidspercentage was 64% (het betrof hier de vraag over de tevredenheid over een externe adviseur) tot 94% (over de duidelijkheid over de genomen beslissing). Gesteld kan worden dat 60% van de burgers die een beroep hebben gedaan op de Wvg in Meijel meer dan tevreden zijn. Uit Wvg-benckmarkonderzoeken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten komt hetzelfde beeld naar voren Sterkte-zwakteanalyse Ieder hoofdstuk eindigen wij met een sterkte-zwakteanalyse op basis van de geboden informatie in iedere paragraaf. Sterk Soepele afhandeling aanvragen in alle vier gemeenten, waarbij Meijel een snellere doorlooptijd heeft. Tevredenheid cliënten Meijel. Dominante rol CIZ door integrale indicering. Goede toeleiding en verwijzing WegWijZer. Kansen/aanbevelingen Ineenschuiven van de verordeningen en gelijkluidende besluiten is goed mogelijk. De gemeente Meijel bewijst dat door hoogwaardige intake een geschikt programma van eisen kan worden uitgebracht. Zwak Vier verordeningen en verschillende besluiten. Geen gelijke aanspraak op voorzieningen tussen de vier gemeenten. Afhankelijkheid gemeenten van CIZdeskundigheid. Bedreigingen Kleine schaal Wvg-bureaus Meijel en Helden verhoogt kwetsbaarheid bij ziekte of uitvallen medewerkers. 16/41

17 Hoofdstuk 2 Wonen 2.1 Algemeen Op het gebied van wonen vormt dit hoofdstuk een nulmeting in relatie tot de Wmovoorzieningen in de subregio Helden. De vier Wvg-verordeningen vormden een belangrijke inspiratiebron. De samenwerking met de drie woningcorporaties Antares Woonservice, Wonen Helden en Woningstichting Kessel en de vier gemeenten is vruchtbaar. Op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn wordt al jarenlang samengewerkt met een groot aantal partners en dat heeft geresulteerd in de nota Wonen, Zorg en Welzijn à la carte. In het kader van de Wmo willen de drie woningcorporaties op vier onderdelen afspraken maken: Sluitende afspraken over het aanbrengen, verwijderen en kosten van de individuele Wmo-voorzieningen en het delen van kosten van aanpassingen in woonzorgcomplexen. Vergoeding voor voorzieningen/aanpassingen in nieuwbouwwoningen voor senioren. Vergoeding voor het opplussen van bestaande woningen. Inspraak in de conceptwmo-verordening. In dit hoofdstuk zal daar verderop aandacht worden besteed. Woningaanbod In een recente studie van de provincie Limburg in het kader van de provinciale woonvisie is in 2005 een inventarisatie opgesteld van de regionale volkshuisvestingsplannen. 13 Voor de regio Venlo, waar de subregio Helden toe behoort, is een matige groei voorzien van het aantal woningen. Ter vergelijking: de regio Parkstad Limburg voorziet een afname van het aantal woningen. Het Limburgse Streekplan en de gemeentelijke volkshuisvestingsplannen beperken de bouw van woningen in de kleine keren. Door verdere verdunning van het aantal mensen dat in een woning verblijft, zal het aantal inwoners in de kleine kernen afnemen is de verwachting. Uit een andere studie blijkt dat de meerderheid (56%) van jonge senioren (55-65-jarigen) in de huidige woning oud kunnen worden, met of zonder aanpassingen. 14 Woningbouw behoeften en trends Door Companen is afgelopen jaar een grootschalig behoeftenonderzoek onder 55- plussers verricht in de kernen van de vier gemeenten van de subregio in het kader van het programma Leven in het Dorp. Wonen vormt een belangrijk onderdeel van dit onderzoek. Companen werkte per kern samen met een kernteam Welzijn-Wonen- Zorg van vrijwilligers onder begeleiding van Stichting Vorkmeer Provinciale Woonvisie Limburg, 10 mei USP Marketing Consultancy, 17/41

18 De rapporten per kern van het onderzoek zijn gepubliceerd op de website van de gemeente Helden (www.helden.nl - plannen en projecten - Leven in het dorp - Dialoog met de vrager). Companen constateert dat de huursector een zeer belangrijke rol speelt in het lang zelfstandig kunnen blijven wonen voor een groot aandeel ouderen. Het grootste deel van de kopers woont in een ruime eengezinswoning, dit biedt technisch mogelijkheden tot aanpassing van een 0-tredenwoning 15. Hieronder staan opgenomen hoeveel tot het jaar 2020 additioneel onderstaande woningen beschikbaar moeten zijn voor 55-plussers bij een autonome ontwikkeling en gelijke oriëntaties. Toename Segment Strategie tredenwoningen huur via nieuwbouw tredenwoningen koop via nieuwbouw/aanpassing woning. 650 ongelijkvloers huur gebruik bestaande woning; aanpassen? ongelijkvloers koop gebruik bestaande woning; aanpassen? Totaal: Trends in wensen Uit het onderzoek van Companen blijkt dat de oriëntatie van (oudere) mensen toeneemt op 0-tredenwoningen en huurwoningen. Volgens de trend betekent dat in 2020 additioneel onderstaande woningen beschikbaar moeten zijn voor 55-plussers. Toename Segment Strategie tredenwoningen huur via nieuwbouw tredenwoningen koop via nieuwbouw tredenwoningen koop aanpassing huidige woning. 450 ongelijkvloers huur gebruik bestaande woning; aanpassen? ongelijkvloers koop gebruik bestaande woning; aanpassen? Totaal: Het aantal huishoudens dat bij voorkeur kiest voor een woonvorm waarbij zorg is gegarandeerd, wordt geschat op circa verhuisgeneigde huishoudens in de gehele regio. In paragraaf 4.4 is het aantal plaatsen in verzorgings- en verpleeghuizen opgenomen in de subregio. Belangrijke aandachtspunten die Companen in haar onderzoek constateert: Deel van de huurders woont in ruimere eengezins-, maar geen 0-tredenwoning (alle functies op één woonlaag), zij zullen zelf de woning niet aanpassen tot 0-tredenwoning. Deel van de huurders woont in rijwoning, niet of nauwelijks aanpasbaar. Groeiende groep ouderen oriënteert zich op huur 0-tredenwoning, is er op lange termijn voldoende aanbod? 15 0-tredenwoning = woning die extern en intern toegankelijk is. Alle verblijfsruimten zijn op één verdieping gesitueerd. 18/41

19 Veel eigenaar-bewoners wonen niet in een 0-tredenwoning. In het geval dat zij niet overgaan tot aanpassingen van hun woningen, dan zullen zij op termijn mogelijk niet meer functioneel zijn. Beide overzichten van de trends die Companen constateert zullen/moeten in overeenstemming worden gebracht met de behoeftecijfers van de gemeentelijke nota s wonen. Wat is het woningaanbod per gemeente, gesplitst naar koop- en huurwoningen? Tabel 12 Woningaanbod Gemeente Aantal Huurwoning Percentage Koop- Percentage woningen woningen Helden % % Maasbree % % Meijel % % Kessel % % Totaal % % Bron: Primos en woningcorporaties 1 januari Het bestand van huurwoningen is opgebouwd uit diverse woningtypen. In de onderstaande tabel worden deze typen opgesomd. In Nederland worden verschillende definities gehanteerd. In principe worden op dit moment door de woningcorporaties alleen levensloopbestendige woningen gebouwd. Onder levensloopbestendige woningen wordt verstaan: Woningen die op de begane grond liggen of met een lift bereikbaar zijn, waarbij alle primaire woonfuncties (woonkamer, keuken, toilet, badkamer en minimaal één slaapkamer) op één woonlaag zijn gesitueerd. Deze levensloopbestendige woningen kunnen zowel grondgebonden woningen als appartementen die toegankelijk 16 en doorgankelijk zijn. Seniorenwoningen en woonzorgcomplexen (Wozoco s) vallen binnen deze definitie. Alleen de eengezinswoningen die ingrijpend zijn aangepast op grond van de Wvg vallen ook onder deze definitie. Op basis van het bovenstaande komen wij tot de vier woningtypen: woonzorgcomplex, seniorenwoning, eengezinswoning en (overige) appartement. 16 Toegankelijk = Het deel van de woning dat zonder traptreden kan worden bereikt vanaf de openbare weg. 19/41

20 Tabel 13 Opbouw huurwoningenbestand Type woning Wonen Wonen Antares Totaal Kessel Helden 1. Woonzorgcomplex Seniorenwoningen Eengezinswoningen (Overige) appartementen Totaal Geschikt voor mensen met een beperking (1 + 2) Woningen ingrijpend veranderd op grond van Wvg 25 (schatting) Bron: Opgave cijfers 31 december 2005 door woningcorporaties. 2.2 Woonvoorzieningen in de zin van de Wet voorzieningen gehandicapten In deze paragraaf komen de procedures en afspraken tussen de gemeenten en de woningcorporaties aan de orde. Wordt door de gemeente het opplussen cq aanpassen van bestaande huurwoningen zodat deze geschikt zijn voor bewoning door senioren en/of licht gehandicapten gestimuleerd door het inzetten van een bestaande gemeentelijke subsidieregeling? Bij de inventarisatie in het kader van de woonvisie van de provincie Limburg geeft de gemeente Helden aan dat zij voor dit doel geen financiële middelen heeft. Door het project Wonen, Welzijn Zorg worden maatregelen genomen om particulieren te stimuleren aanpassingen te doen, teneinde zo lang mogelijk in hun eigen woningen te kunnen blijven wonen. Wonen Helden heeft een onderzoek gedaan in welke grondgebonden woningen het mogelijk is een toilet op de verdieping te maken (vaak een randvoorwaarde voor ouderen om in de woning te kunnen blijven wonen; dit kan bij vrijwel alle woningen). Verder zal met Wonen Helden nader overleg worden gepleegd over de inzet van de bestaande woningen op de langere termijn voor herontwikkeling (sloop in combinatie met vervangende nieuwbouw). De gemeente Kessel geeft aan dat meer levensloopbestendige woningen moeten worden gebouwd in plaats van eensgezinswoningen. De gemeente Maasbree geeft in datzelfde onderzoek aan dat in het geval van mutaties door Wonen Helden wordt bekeken of aanpassing van de huurwoning, c.q. het geschikt maken van de woning voor senioren tot de technische mogelijkheden behoort. Zodra uitvoering daarvan is gerealiseerd stelt de gemeente daarvoor een stimuleringsbijdrage van 908, per woning ter beschikking. Deze regeling blijft ook voor de toekomst gehandhaafd. De gemeente Meijel tenslotte geeft aan dat getracht zal worden de bestaande woningvoorraad geschikt te maken voor bewoning door senioren. Hiervoor wordt onder andere in samenwerking met woningcorporatie Antares onderzocht welke woningen hiervoor in aanmerking kunnen komen. 20/41

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2012 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS Geboortenaam Burgerlijke staat Ongehuwd Gehuwd Geregistreerd Partnerschap Weduw(e)(naar) Bank- of gironummer BSN Indien

Nadere informatie

Samen leven in de gemeente Best

Samen leven in de gemeente Best Samen leven in de gemeente Best Inhoud De WMO en u 4 Veel voorkomende oplossingen 1. Hulp bij het huishouden 6 2. Woonvoorziening 8 3. Vervoersvoorziening 11 4. Rolstoelvoorziening 13 5. Sportvoorziening

Nadere informatie

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 ALGEMEEN De individuele voorzieningen Wmo betreffen vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woonvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Onderstaand

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Derde en vierde kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 15 februari 2008 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget....3

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Tweede kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 3 september 2007 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren.

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren. CONCEPT CONCEPT CONCEPT Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente. Inleiding Naast een Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT. maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude

FINANCIEEL BESLUIT. maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude FINANCIEEL BESLUIT maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2017 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen In dit Financieel besluit is zoveel mogelijk de volgorde van de artikelen in de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal INHOUD Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebondenbudget... 2 Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen... 3 Hoofdstuk 3 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelet op de artikelen 2 t/m 7 van de Verordening

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Deze brochure geeft informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze brochure krijgt u informatie over de volgende onderwerpen. Inhoud Wat is

Nadere informatie

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Huishoudelijke verzorging algemeen Huishoudelijke verzorging kan in natura of in de vorm van een persoonsgebonden

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Maasbree Officiële naam regeling Besluit nadere regels

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 0.RI4O.OOI Inboeknummer ogbstoxogs Dossiernummer Szo.6ox xr mei zoos Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft afhandelingstermijnen Wet voorzieningen gehandicapten.

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-005 Datum : 29 januari 2016 Besluit Maatschappelijke

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2016

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2016 Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2016 Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Artikel 1. Bedragen persoonsgebonden budget voor maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE GORINCHEM

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE GORINCHEM BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE GORINCHEM 2014 HOOFDSTUK 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. Regels over het persoonsgebonden budget 3-5 HOOFDSTUK 3. Eigen bijdragen en eigen aandeel 6

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

Convenant WMO met Wonen Limburg vestiging Venray en gemeente Venray

Convenant WMO met Wonen Limburg vestiging Venray en gemeente Venray Convenant WMO met Wonen Limburg vestiging Venray en gemeente Venray Onderstaande afspraken hebben betrekking op prestatieveld 6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Partijen: De gemeente Venray,

Nadere informatie

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4 De heer P.C. Schultink De heer A.J. de Leeuw Datum: Ons kenmerk: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Uw kenmerk: Onderwerp: WMO-- Samenleving A. Bok 21 november 2012 Beantwoording vragen Wmo Datum

Nadere informatie

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek A. Algemene toelichting 1.0 Omvang van de eigen bijdrage/eigen aandeel In de Verordening is bepaald dat een cliënt een eigen bijdrage betaalt bij een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2014

Aanvraagformulier Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2014 In te vullen door de gemeente / zorgloket Dag, datum, tijd intake WMO-adviseur Reg. Nr(s) Aanvraagformulier Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2014 Aankruisen wat van toepassing is. 1. Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Woningaanpassingen: Wat betekent de WMO voor installateurs?

Woningaanpassingen: Wat betekent de WMO voor installateurs? Deze brochure is gebaseerd op de via www.rijksoverheid.nl ontsloten informatie over de Wmo alsmede de publicatie Woningaanpassingen van A-Z van Vilans (2011). Andere bronnen zijn de website van de Belastingdienst

Nadere informatie

Toelichting op het Financieel Besluit Wmo

Toelichting op het Financieel Besluit Wmo Toelichting op het Financieel Besluit Wmo Inleiding. Naast een Verordening maatschappelijke ondersteuning en het Verstrekkingenboek Wmo is er ook een gemeentelijke Financieel Besluit Wmo. In dit besluit

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo 2 3 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de gemeente Beverwijk mee kan blijven

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2013 Nr. 114031 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Besluit maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp; gelet op de artikelen 11 vierde en zevende lid, 12 tweede, derde en vierde

Nadere informatie

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeenteblad nr. 10 1 Gemeente Wijk bij Duurstede, versie december 2014 Gemeenteblad nr. 10 2 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

INDIVIDUELE VOORZIENINGEN

INDIVIDUELE VOORZIENINGEN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (Wmo) Uitgave van de gemeente Heemstede, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bennebroek,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008 juli 2008 Burgermeester en wethouders van Barneveld; gelet op de bepalingen in de artikelen 3, 6, 7, 12, 19, 21 25, 32, 33 38 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Barneveld;

Nadere informatie

GEMEENTE OOSTZAAN 2014

GEMEENTE OOSTZAAN 2014 1 januari 2014 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN...... 3 1. Inleiding... 3 2. Definities... 3 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET... 4 Artikel 2 Regels rond verstrekking...

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

Vastgestelde beleidsregels - Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude

Vastgestelde beleidsregels - Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 24-12-2014 Nummer gemeenteblad: 0368 Vastgestelde beleidsregels - Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

Hoe vraagt u een WMO vergoeding aan.

Hoe vraagt u een WMO vergoeding aan. Hoe vraagt u een WMO vergoeding aan. U kunt bij uw gemeente een aanvraag indienen als u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van de woningaanpassing. Het aanvragen van woningaanpassingen valt binnen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst; gelet op: - de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 - de Verordening

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Besluit maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp; gelet op de artikelen 11 vierde en zevende lid, 12 tweede, derde en vierde

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2010 Besluit WMO gemeente Nunspeet Januari 2010 afdeling Publiek en Sociaal gemeente Nunspeet - 2 - Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017.

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam; gelet op artikel 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-verordening gemeente Heusden

Nadere informatie

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING AANVRAAGFORMULIER IN TE VULLEN DOOR GEMEENTE WMO-TEAM Datum ontvangst Inboeknummer Consulent Eerste aanvraag ZIN/PGB Herindicatie Uitbreiding uren Spoed BEZOEKADRES:

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke Nummer: 106-10 Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van wijzigen van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 De raad van de gemeente Waterland,

Nadere informatie

Voor iedereen maar met nadruk op Wmogeïndiceerden

Voor iedereen maar met nadruk op Wmogeïndiceerden Raadsvergadering: 24 september 2007 Onderwerp: Tarief voor 65+ Regiotaxi Doel van agendering Besluitvorming Voorstel / Advies Maak een keuze tussen conceptbesluit A en B. 1. Invoeren aangepast tarief Regiotaxi

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting op het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 2 INHOUDSOPGAVE Toelichting

Nadere informatie

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Lid 1 Verstrekking

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek In deze bijlage wordt uitgelegd hoe de (maximale) eigen bijdrage per voorziening wordt vastgesteld. Deze

Nadere informatie

Nadere regel Wmo Gemeente Ede

Nadere regel Wmo Gemeente Ede Nadere regel Wmo Gemeente Ede Inhoud Inhoud 2 Hoofdstuk 1 - Inleiding 3 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (PGB) 3 Artikel 1. Tarief PGB Artikel 2. Hoogte PGB Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout!

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT)

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) INLEIDING Het besluit maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om alle bedragen in op te nemen. Dit is van belang omdat bedragen tenminste

Nadere informatie

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo De klant betaalt een eigen bijdrage voor de zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die deze thuis krijgt (zorg zonder verblijf),

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording. 1. Verstrekking van een

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Financieel Besluit Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording...

Nadere informatie

Wmo-informatieblad 1. advies aan de gemeente en als de gemeente dat advies overneemt, heeft u een zogeheten indicatie voor hulp in de huishouding.

Wmo-informatieblad 1. advies aan de gemeente en als de gemeente dat advies overneemt, heeft u een zogeheten indicatie voor hulp in de huishouding. Wmo-informatieblad 1 Hulp in de huishouding Als je een hulp in kunt huren om het huishouden voor je te doen, dan is dat fijn. Vooral als je het druk hebt met werk of andere zaken en het daarom niet zelf

Nadere informatie

Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013

Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013 Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013 Dienst Sociale Zaken en werkgelegenheid Noardwest Fryslân, oktober 2014 1 Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 gemeente West Maas en Waal november 2006 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2007 (op basis van delegatie in de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus

Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus Inleiding ROGplus heeft in 2010 samen met 98 andere organisaties deelgenomen aan de module Individuele voorzieningen van de benchmark

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE 2014 INHOUDSOPGAVE BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE...1 Artikel 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel 3 Artikel 2. Persoonsgebonden

Nadere informatie

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk; gelet op de artikelen 11, 12,

Nadere informatie

Toelichting. Artikel 2

Toelichting. Artikel 2 Toelichting Algemeen De systematiek van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat steeds algemene voorzieningen, waaronder het collectief vervoer, het primaat hebben.

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Zwartewaterland 2017

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Zwartewaterland 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwartewaterland. Nr. 10635 23 januari 2017 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Zwartewaterland 2017 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Advisering en samenhangende afstemming... 2 Artikel 1. Verplicht advies... 2 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording 3 Artikel 3 Vaststelling bedrag persoonsgebonden

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wmo-voorzieningen

Aanvraagformulier Wmo-voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Telefoon 030-286 95 00 www.utrecht.nl/wmo Aanvraagformulier Wmo-voorzieningen (Wet maatschappelijke ondersteuning) Toelichting Met dit aanvraagformulier kunt u voor

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 - De colleges van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 76900 23 december 2014 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning GEMEENTE ZWARTEWATERLAND 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning GEMEENTE ZWARTEWATERLAND 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwartewaterland. Nr. 121963 16 december 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning GEMEENTE ZWARTEWATERLAND 2016 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.

Nadere informatie

EINDRAPPORT EVALUATIE ONDERZOEK NIJESTEE 2004-2005 TEVREDENHEID CLIENTEN DOORLOOPTIJDEN

EINDRAPPORT EVALUATIE ONDERZOEK NIJESTEE 2004-2005 TEVREDENHEID CLIENTEN DOORLOOPTIJDEN HVD-GGD Groningen, 27 juni 2006 sectie epidemiologie (Jan Broer) team WVG (Hans Bolt)... EINDRAPPORT EVALUATIE ONDERZOEK NIJESTEE 2004-2005 TEVREDENHEID CLIENTEN DOORLOOPTIJDEN GGD Groningen sectie epidemiologie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken In te vullen door gemeente Oldambt Cliëntnummer : WPnummer : Consulent : Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een Wmovoorziening doen. Langsbrengen

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen gemeente Zaanstad 2015

Beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen gemeente Zaanstad 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 63559 14 juli 2015 Beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen gemeente Zaanstad 2015 In deze beleidsregels wordt beschreven hoe het college

Nadere informatie

Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen

Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijziging nr. 1: Hoofdstuk 1. Begripsbepaling In artikel 1 wordt aangegeven dat voor de omschrijving van de begrippen in

Nadere informatie

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Bijlage 1 bij raadsvoorstel. (RV 2012.015) Voorstel uitbreiding eigen bijdrage regeling De eigen bijdrage is wettelijk geregeld in artikel 15 van de Wmo en het hierop gebaseerde (landelijk geldende) Besluit

Nadere informatie

Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning

Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving 24 februari 2011 1 Inhoud 1. Wijzingen in de Verordening Maatschappelijke ondersteuning... 2 2. Wijzigingen

Nadere informatie

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw Raadsbrief Made, 10 januari 2012 Registratienr.: Onderwerp: Risico's gemeentelijk inkomensbeleid m.b.t. de Wmo Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M.F.L.A. van Oosterhout Maatschappelijke

Nadere informatie