Verstrekkingenboek individuele voorzieningen gemeente Sint-Michielsgestel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verstrekkingenboek individuele voorzieningen gemeente Sint-Michielsgestel"

Transcriptie

1 Verstrekkingenboek individuele voorzieningen gemeente Sint-Michielsgestel Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente Sint-Michielsgestel Verstrekkingenboek individuele voorzieningen gemeente Sint- Michielsgestel Verstrekkingenboek individuele voorzieningen gemeente Sint- Michielsgestel het college van burgemeester en wethouders WMO, verstrekkingenboek Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen Grondslagen 1. Verordening individuele voorzieningen wet maatschappelijke ondersteuning, art. 2, lid ev Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 1. Geen Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ontstaansbron: datum ondertekening; bron bekendmaking nieuwe regeling Themakrant december 2006 Inwerkingtreding: datum ondertekening; bron bekendmaking Themakrant december 2006 Voorstel gemeenteraad Index, versie per

2 Geconsolideerde tekst van de regeling Verstrekkingenboek voorzieningen gehandicapten Verstrekkingenboek individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Sint-Michielsgestel versie per

3 Voorwoord. Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning () heeft de gemeente de voormalige zorg-plicht uit de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) behouden. Deze zorgplicht betrof de woonvoorzie-ningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen. Met de is de zorgplicht uitgebreid met de hulp bij het huishouden en de compensatieplicht. De geeft gemeenten de opdracht in een verordening de aard en vorm van de te verstrekken voor-zieningen vast te leggen. In de -verordening is onder meer geregeld in welke gevallen en in welke vorm een voorziening kan worden verleend en welke criteria gelden voor de financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen respec-tievelijk de hoogte van de forfaitaire vergoedingen. De geeft gemeenten eigen beleidsvrijheid bij de uitvoering. De gemeente Sint-Michielsgestel wil voor gelijke gevallen gelijk beleid voeren, het is dus belangrijk dat er een vaste gedragslijn wordt gevolgd bij het vaststellen van feiten en de afweging van belangen. In de motivering van besluiten kan worden verwezen naar vastgelegd beleid en het beleid wordt hiermee ook toetsbaar ge-maakt. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is onze gemeente verplicht de beleidsregels vast te leggen en openbaar te maken. Het beleid van de gemeente Sint-Michielsgestel is vastgelegd in; 1. de verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, 2. financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en 3. dit verstrekkingenboek. Het behoeft geen betoog dat voor wat betreft procedurele zaken volstaan kan worden te verwijzen naar de Algemene wet bestuursrecht. Duidelijk is dat het omschrijven van een te voeren beleid nooit volledig kan aansluiten bij de ontwikkelingen in de praktijk. Daarnaast zullen zich altijd situaties blijven voordoen waar niet op te anticiperen is. In deze gevallen zal zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij de omschreven richtlijnen. versie per

4 1. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN VAN HET UITVOERINGSBELEID. 1.1 De zorgplicht / compensatieplicht van de gemeente. Met de komst van de is het begrip zorgplicht blijven bestaan zonder dat dit als zodanig wordt genoemd. De voormalige Wvg-beleid ten aanzien van de zorgplicht is geïntegreerd in de en uitgebreid met de compensatieplicht. Het compeseren wil zeggen dat er een alternatief geboden moet worden voor aantoonbare beperkingen ten gevolge van ziekte of gebrek die iemand heeft om te kunnen participeren in de samenleving, zodanig dat de gevolgen van die beperkingen zoveel mogelijk worden opgeheven, daarbij uitgaande van de zelfredzaamheid van de ondersteuningsbehoevemnde (art. 1.1.y, art. 1.2.a. en e van de verordening). 1.2 Het in de gemeente woonachtig zijn. Om vast te stellen of iemand in de gemeente Sint-Michielsgestel woonachtig is, volstaat doorgaans het raadplegen van de gemeentelijke bevolkingsadministratie (GBA). Bij aanvragen van ondersteuningsbehoevende die in een AWBZ-instelling wonen is het niet altijd duidelijk welke gemeente de zorgplicht heeft voor het verstrekken van -voorzieningen. Sommige bewoners van AWBZ-instellingen hanteren een postadres. Zij staan niet ingeschreven in de gemeente waar de AWBZ - instelling staat, maar op hun postadres, soms in een andere gemeente. Op grond van de GBA is het mogelijk uit privacyoverwegingen een briefadres te kiezen dat anders is dan het feitelijk woonadres. De gemeente waar de ondersteuningsbehoevnde daadwerkelijk woonachtig is, is verantwoordelijk voor het verstrekken van -voorzieningen. Er moet sprake zijn van een woonsituatie aldaar (art.1.1.s. en art.1.2.d. veror-dening). 1.3 Individueel gericht, vorm en terugvordering PGB. De ondersteuningsbehoevende die een -voorziening nodig heeft, kan deze voorziening alleen ten eigen nutte aanvragen. De betreffende voorzieningen kunnen in natura, in de vorm van een financiele tegemoetkoming of in de vorm van een PGB worden verstrekt. Bij de verstrekking van een voorziening in de vorm van een PGB is sprake van een budgetverstrekking voor de duur van meerdere jaren. In praktijk kan het voorkomen dat er zich voor het verstrijken van de toekenningstermijn een mutatie voor doet (bijvoorbeeld overlijden / verhuizing naar een andere gemeente). In die situaties is er sprake van een onverschuldigde betaling en daarmee een vordering. In deze situaties is terugbetaling van het in evenredigheid onverschuldigde PGB-budget uitgangspunt. Wij zullen niet de door ondersteuningsbehoevende aangekocht voorziening terugnemen als compensatie van onze vordering. 1.4 Geschikt en langdurig noodzakelijk. De is nadrukkelijk bedoeld voor langdurige en permanente voorzieningen. Een voorziening dient geschikt en langdurig noodzakelijk te zijn om de beperkingen op het gebied van het wonen of verplaatsingen binnen of buiten de woning op te heffen of te verminderen en/of contacten te kunnen onderhouden. De hulp bij het huishouden (HV) is een uitzondering op het begrip langdurige noodzaak. Deze kan van tijdelijke duur zijn (art verordening). Geschikt wil zeggen, dat het voorziening of de aanpassingen de belemmering wegneemt of aanzienlijk vermindert. De gevraagde voorziening moet noodzakelijk zijn, dus niet (alleen maar) door de ondersteunings-behoevende gewenst of gemakkelijk zijn. Langdurig noodzakelijk wil zeggen, dat betrokkene voor langere tijd aangewezen moet zijn op een desbetreffende aanpassing of een desbetreffende voorziening. Voor langere tijd betekent in ieder geval, dat wie tijdelijk beperkingen heeft, bijvoorbeeld door een ongeluk, terwijl vaststaat dat deze beperking van voorbijgaande aard is, niet voor een -voorziening in aanmerking komt. In dergelijke gevallen dient de ondersteuningsbehoevende een beroep doen op voorliggende voorzieningen zoals bijvoorbeeld de hulpmiddelen uit depots van de Thuiszorgorganisaties/Zorgwinkels. Die gefinancieerd worden in het kader van de AWBZ. Waar precies de grens ligt tussen kortdurend en langdurig, zal van situatie tot situatie verschillen. In dit kader zal de prognose van groot belang zijn. Zegt de prognose dat de ondersteuningsbehoevende na enige tijd zonder de benodigde voorzieningen of aanpassingen zal kunnen functioneren, dan mag men van een kortdurende noodzaak uitgaan. Bij een wisselend beeld, waarbij verbetering in de toestand situaties van terugval opvolgen kan echter uitgegaan worden van een langdurige noodzaak, mits dat wisselend beeld permanent is. 1.5 De adequaat goedkoopste voorziening / voor eigen rekening ondersteuningsbehoevende. -voorzieningen moeten, naar objectieve maatstaven gemeten zowel adequaat als het goedkoopst zijn. Met het begrip adequaat wordt bedoeld hetgeen volgens objectieve maatstaven nog verantwoord en versie per

5 toereikend is. De vraag wat als adequaat moet worden beschouwd, zal steeds moeten worden getoetst aan de omstandigheden waarin de ondersteuningsbehoevende verkeert. Eigenschappen die kostenverhogend werken, zonder dat zij de voorzienig meer adequaat maken, zullen in principe niet voor vergoeding in aanmerking komen. Het is mogelijk om van het vereiste goedkoopst af te wijken, wanneer een bepaalde voorziening, in combinatie met andere voorzieningen het meest adequaat blijkt te zijn, doch niet tegelijkertijd het goedkoopst is. In een aantal gevallen kan desgevraagd een oplossing worden gekozen die duurder is dan de adequaatst goedkoopste voorziening als de ondersteuningsbehoevende bereid is het prijsverschil voor eigen rekening te nemen (klantgericht maatwerk). Gedacht kan worden aan een voorkeurkleur van een rolstoel, bepaalde inrichtingselementen van de woning, maar ook aan het vervangen van een complete keuken, waar vanuit de slechts die elementen worden vervangen waarvoor een indicatie bestaat of een extra c.q. een duurder soort vervoersvoorziening. 1.6 Het begrip algemeen gebruikelijk. Onze -verordening (art.1.1.j.) omschrijft het begrip algemeen gebruikelijk en art c. bepaalt wanneer een voorziening wordt geweigerd omdat deze algemeen gebruikelijk wordt geacht. 1.7 Aanspraken via andere regelingen (voorliggende voorzieningen). Er wordt géén -voorziening toegekend indien er enige andere wettelijke regeling of privaatrechtelijke overeenkomst bestaat, op grond waarvan een aanspraak kan worden gemaakt (voorliggende voorziening). 2. HUISHOUDELIJKE VOORZIENINGEN Kring rechthebbenden. Een huishoudelijke voorziening kan worden verleend aan een ondersteuningsbehoevende en/of een mantelzorger (art.3.1.van de verordening) 3. WOONVOORZIENINGEN 3.1 Het recht op een woonvoorziening. Het doel van de woonvoorzieningen is het wegnemen of verminderen van ergonomische beperkingen die ondersteuningsbehoevende ondervinden in het normale gebruik van de woonruimte. Het gaat dus niet om het wegnemen of verminderen van de beperking, van gezondheidsklachten of van de ziekteverschijnselen. 3.2 Primaat van de verhuizing in relatie met plaatsen woonunit. Bij het opheffen van belemmeringen moet worden gekozen voor de dequaatst goedkoopste oplossing. Voorwaarde om voor ondersteuning in aanmerking te komen is dat er géén goedkoper alternatief realiseerbaar is. Verhuizing naar een op dat moment beschikbare aangepaste woonruimte kan in dit verband een optie zijn. Uitgangspunt is dat de verhuiskostenvergoeding vermeerderd met de aanpassingskosten van de nieuwe woning tesamen minder bedragen dan een aanpassing van de huidige woonruimte. Bij verhuizing spelen ook sociale aspecten een rol. De achterliggende gedachte is zo efficiënt mogelijk met de beschikbare middelen en de woningvoorraad omgaan. Aandachtspunt bij het verhuizen naar een eenvoudiger aan te passen woonruimte is het verlenen van toestemming voor het aanpassen van die woning door de woningeigenaar. Laatstgenoemde kan o.g.v. de Woningwet niet worden verplicht tot medewerking. Er zijn de laatste jaren goede contacten met de diverse woningcorporaties opgebouwd en zijn prestatieafspraken gemaakt in het kader van de woonvisie. Waar noodzakelijk vindt vanuit WegWijs afstemming met de verhuurder(s) plaats. Als alle factoren zijn afgewogen en onze gemeente beslist dat het verhuizen danwel het plaatsen van een (losse) woonunide adequaat goedkoopste oplossing is, dan wordt een van deze voorzieningen verleend. Door het primaat bij verhuizen of een (losse) woonunit te leggen heeft de gemeente juridisch gezien voldoende handvat om de ondersteuningsbehoevende géén financiële tegemoetkoming voor het aanpassen van de huidige woonruimte te verstrekken als deze niet wenst te verhuizen. Als de ondersteuningsbehoevende niet wil verhuizen en/of geen (losse) woonunit geplaatst wil hebben kan aan de gemeente niet worden verweten dat zij niet aan haar compensatieplicht heeft voldaan. De gemeente heeft dan immers een adequate voorziening aangeboden, die echter niet door de ondersteuningsbehoevende is geaccepteerd. versie per

6 3.3. Er zijn aangepaste of eenvoudig aan te passen woningen aanwezig/ inzet verhuiskostenregeling. Als er aangepaste of eenvoudiger aan te passen woonruimten aanwezig zijn, moet worden bezien of de woning leeg staat dan wel dat er (bijvoorbeeld na overlijden van de ondersteuningsbehoevende) nog achterblijvende gezinsleden in de woning zijn. Het is mogelijk dat bekend is dat elders binnenkort een woning vrij gaat komen. Als een woning leeg staat, kan de ondersteuningsbehoevende op korte termijn verhuizen en wordt de gemeente niet geconfronteerd met kosten voor het vrijmaken van de woning. Ook kan op deze manier worden voorkomen, dat een woning langer dan strikt noodzakelijk leeg staat (huurderving) Vergelijking van de aanpassingskosten huidige woonruimte versus verhuizen/woonunit. Als er een kostenafweging wordt gemaakt tussen het aanpassen van de huidige woonruimte enerzijds en verhuizen danwel de plaatsing van een (losse) woonunit anderzijds moeten alle kosten daarbij worden betrokken. Dit houdt in dat de aanpassingskosten van de huidige woning moeten worden afgezet tegen: - de verhuiskostenvergoeding voor de ondersteuningsbehoevende - het eventueel aanpassen van de nieuwe woning - het eventueel vrijmaken van de woning - een eventuele financiële tegemoetkoming voor huurderving woonvoorzieningen versus volkshuisvestelijke afwegingen. Niet alleen de kosten (wel / niet in combinatie met een verhuiskostenregeling) spelen een rol bij de uiteindelijke keuze van een voorziening. Ook volkshuisvestelijke belangen spelen een rol. Als een aangepaste woning beschikbaar is, kan het ondoelmatig zijn om een andere woning aan te passen. Immers niet alle aangepaste woningen zullen even goed verhuurbaar zijn. Als een geschikte ondersteuningsbehoevende voor die woning wordt gevonden, kan verhuizen de voorkeur hebben, ook al leidt dat niet direct tot lagere kosten. Ook afspraken die mogelijk met verhuurders zijn gemaakt over het opnieuw toewijzen van een reeds aangepaste woning aan een andere ondersteuningsbehoevende kunnen hierbij een rol spelen. O.b.v. intensief overleg / afstemming met de grootste verhuurders wordt gestreefd beschikbare aangepaste woningen zo adequaat mogelijk opnieuw in te zetten voor ondersteuningsbehoevenden (Woonvisie) Sociale omstandigheden van de ondersteuningsbehoevende. M.b.t. de te verstrekken voorziening wordt tot op zekere hoogte met de voorkeur van de ondersteuningsbehoevende rekening gehouden. Sociale omstandigheden kunnen een rol spelen bij de afweging wel of niet verhuizen. Hierbij kan worden gedacht aan; - de binding die de ondersteuningsbehoevende met de buurt heeft (art.6.3. fin.besluit), - de directe aanwezigheid van familie en/of vrienden, - de mantelzorg, die door de verhuizing wegvalt, - de aanwezigheid en afstand tot de verschillende voorzieningen (winkels, ziekenhuis etcetera). De nabijheid van verschillende voorzieningen kan van belang zijn aangezien de ondersteuningsbehoevende in veel gevallen minder mobiel is. Hier ook een relatie leggen met eventuele vervoersvoorziening(en). 3.7 Afweging verhuizing / werksituatie. Ook de werksituatie van de ondersteuningsbehoevende kan van invloed zijn op de beslissing om al dan niet te verhuizen. Als de ondersteuningsbehoevende door de verhuizing dichter bij zijn werk kan komen te wonen, verdient verhuizing wellicht de voorkeur. Dit houdt echter niet in, dat verhuizing om reden van het dichter bij de werkplek wonen op zichzelf een reden is om verhuiskosten te vergoeden. 3.8 Is de ondersteuningsbehoevende eigenaar van de woning Als de ondersteuningsbehoevende eigenaar is van de woonruimte, zal een verhuizing of woningaanpassing andere gevolgen met zich meebrengen dan wanneer de gehandicapte de woning huurt. Het verhuizen vanuit een koopwoning heeft meer consequenties dan vanuit een huurwoning, zowel emotionele als financiële. Bij het verkopen van een huis komen meer aspecten aan de orde dan bij het verlaten van een huurwoning. Een aantal aspecten zal pleiten voor het verkopen van de woning en verhuizen naar een huurwoning. Andere aspecten daartegen zullen de balans naar het aanpassen van de eigen woning doen omslaan. Er kunnen vermogenswinsten en/of -verliezen optreden. Een eigenaar heeft doorgaans geld geleend en/of een hypo-theek op het huis. Als vermogensverliezen optreden of als de ondersteuningsbehoevende veel aan de woning heeft verbeterd, zal de medewerking van de ondersteuningsbehoevende waarschijnlijk minder zijn. Als men van werk moet veranderen of misschien zelfs zijn baan kwijtraakt kan het noodzakelijk zijn om naar een andere woning te zoeken, omdat de financieringslasten überhaupt (ook zonder aanpassingskosten) te groot worden. In dat geval zal de ondersteuningsbehoevende minder problemen met verhuizen hebben. versie per

7 Tevens moet er rekening mee worden gehouden dat een aangepaste koopwoning minder kans heeft om voor hergebruik in aanmerking te komen. Juist in die situaties kan een woonunit een uitkomst op maat zijn Woonaanpassingen aan eisen des tijds. Inmiddels heeft zich voor wat betreft woonaanpassingen de nodige jurisprudentie gevormt. Globaal kan worden gezegd dat die kosten die nodig zijn om een woning te laten voldoen aan de eisen des tijds niet vanuit de vergoed worden. Bijvoorbeeld het realiseren van; a. een centrale verwarming, b. een douchegelegenheid, c. een wasmachineaansluiting, d. maar ook kosten voortkomend uit achterstallig onderhoud van de woning Trapliften Door praktijkervaringen met de woonaanpassingen is de mogelijkheid gecreëerd een traplift als woonvoorziening in koop, huur of lease te verstrekken. Zo wordt voorkomen dat eenmaal in particuliere woningen aangebrachte liften bij het verhuizen van de eigenaar/ bewoner verloren gaan, hetgeen de mogelijkheid van herverstrekking bevorderd. De individuele (woon)situatie, de leeftijd, de toekomstverwachtingen en soort beperking zijn in combinatie met het kostenaspect (adequaat goedkoopst) bepalend of voor een koop-, huur dan wel leaselift wordt gekozen. Dit is niet alleen kostenbesparend maar betekent uiteindelijk ook vaak dat niet gekozen hoeft te worden voor het primaat verhuizing. 4. ROLSTOELEN Er kunnen alleen rolstoelen worden verstrekt voor verplaatsing binnen dan wel voor verplaatsing binnen en buiten de woonruimte. Als er een rolstoel wordt verstrekt moet deze ook bij de ondersteuningsbehoevende passen. Het selecteren van een rolstoel betekent maatwerk. De rolstoelen moeten voldoen aan kwaliteits- en veiligheidsnormen. Hoewel de selectie van een rolstoel individueel is bepaald, kunnen een aantal factoren worden genoemd, die bij iedere selectie een rol spelen: - het gebruik (frequentie, duur, doel) - het gebruikersgebied (binnen, buiten, zowel binnen als buiten) - de aandrijving (via eigen lichaam, mechanisch, duwen door anderen) - de zithouding (actief, passief, rust/slaaphouding) - de meeneembaarheid (inklappen, demonteren) - de antropometrische gegevens (de lichaamsmaten van de gebruiker) De handbewogen rolstoel Bij handbewogen rolstoelen kan onderscheid worden gemaakt tussen zelfbewegers en duwwandelwagens. Zelfbewegers zijn handbewogen rolstoelen, die door de ondersteuningsbehoevende zelf door middel van hoepels (of soms hefbomen) worden voortbewogen. Besturing van deze zelfbewegers vereist een goede arm- en handfunctie en een redelijk uithoudingsvermogen. Zelfbewegers voor ondersteuningsbehoevenden met een goede armfunctie hebben in het algemeen kleine wielen voor en grote hoepels achter. Een dergelijke wielconstructie stelt de ondersteuningsbehoevende in staat gemakkelijk te manoeuvreren en rijdt relatief licht. Voor ondersteuningsbehoevenden die slechts in één hand of arm een sterke functie hebben zijn rolstoelen ontwikkeld met twee hoepels aan één zijde. Rolstoelen met kleine wielen achter en grote wielen voor kunnen voor de ondersteuningsbehoevende met een beperkte arm/handfunctie geschikt zijn. Duwwandelwagens worden voortgeduwd door een begeleider en hebben kleine wielen. Duwwandelwagens kennen verschillende wielconstructies, zoals zwenkwielen voor of achter om het sturen te vergemakkelijken. Aan een handbewogen rolstoel kan een handbike (of tracker) worden gekoppeld waardoor met armkracht zelfstandig gefietst kan worden. Bij het verstrekken van deze voorziening geldt als criterium dat hiermee in de vervoersbehoefte op korte afstand (circa 1 a 1,5 kilometer) voorzien wordt. De voorziening kan niet worden gecombineerd met een scootermobiel of een andere vervoersvoorziening voor de korte afstand Elektrische rolstoel Ondersteuningsbehoevenden, voor wie een handbewogen rolstoel niet geschikt of toepasbaar is, kunnen in aanmerking komen voor een elektrische rolstoel. Het assortiment elektrische rolstoelen is groot en door voortschrijdende technieken komen er steeds nieuwe modellen met geavanceerde technieken op de markt. Elektrisch aangedreven rolstoelen zijn voor het sturen en rijden meestal voorzien van een zogenaamde joystickbesturing. versie per

8 Nieuwe ontwikkelingen bij elektrische rolstoelen zijn computergestuurde rolstoelen waarvan het zitgedeelte om zijn as kan draaien en sta-rolstoelen. Sta-rolstoelen hebben een zitgedeelte dat verticaal kan worden uitgeklapt, zodat de ondersteuningsbehoevende in de rolstoel kan staan en staande kan rijden. Een andere voorziening voor het verplaatsen binnenshuis, die eveneens onder de valt, is de elektrische trippelstoel (in tegenstelling tot de gewone trippelstoel, die een AWBZ verstrekking is). Het beleid ten aanzien van verstrekking van elektrische rolstoelen voor bewoners van een verzorgingshuis duidelijk. Slechts dan, wanneer de bewoner in het eigen appartement zich niet meer zonder loophulpmiddel kan verplaatsen, kan (wanneer duidelijk is dat de ondersteuningsbehoevende) niet meer in staat is een hand-bewogen rolstoel voort te bewegen) tot verstrekking van een elektrische rolstoel worden overgegaan. Daarbij wordt gekeken in hoeverre een dergelijke voorziening meerwaarde heeft ten opzichte van de bestaande mogelijkheden van de ondersteuningsbehoevende binnen het appartement. Achtergrond van dit beleid is dat binnen het verzorgingshuis het verplegend/verzorgend personeel een taak heeft bij het verplaatsen van de bewoners bijvoorbeeld voor dagelijkse activiteiten. Wanneer een elektrische rolstoel uitsluitend, dan wel in belangrijke mate voor verplaatsingen buitenshuis gebruikt wordt, kan hiermee met de verstrekking van (aanvullende) vervoersvoorzieningen rekening gehouden worden De sportrolstoel Aan ondersteuningsbehoevenden die voor de beoefening van hun sport een sportrolstoel nodig hebben, kan een financiële tegemoetkoming in de kosten van een sportrolstoel worden verstrekt. De hoogte van de financiële tegemoetkoming is vastgelegd in de het financieel besluit. De vergoeding is bestemd voor de aanschaf en de kosten van reparatie en wordt eens per 5 jaar verstrekt (gerekend vanaf datum nota). Wanneer de kosten van de gekozen rolstoel meer dan het forfaitaire bedrag bedragen, moet de gebruiker de meerkosten zelf betalen. Alleen in geval van calamiteit of onbruikbaarheid van de rolstoel buiten de schuld van de ondersteuningsbehoevende om, kan alsnog binnen de periode van 5 jaar een vergoeding worden uitgekeerd. In dat geval moet naar de aard van het geval worden beoordeeld of het forfaitaire bedrag geheel of naar rato wordt uitgekeerd (maatwerk). Bij de verstrekking wordt uitgegaan van het niveau van recreatiesport. De meerkosten van speciale, duurdere sportrolstoelen die ondersteuningsbehoevenden nodig hebben om sport op wedstrijdniveau te beoefenen, komen voor rekening van de ondersteuningsbehoevende Accessoires. Accessoires zijn extra s, die, in tegenstelling tot aanpassing in de regel niet noodzakelijk zijn om de rolstoel op zich een adequate voorziening te laten zijn. Er is dan ook in het algemeen geen reden deze accessoires te vergoeden. Er kunnen zich echter situaties voordoen dat accessoires gezien de stoornissen, beperkingen en belemmeringen van de ondersteuningsbehoevende noodzakelijk zijn voor het gebruik van de rolstoel (als verplaatsingsvoorziening). Bijvoorbeeld: spaakbeschermers, werkblad, zonneschermen bij allergie voor zonnestralen, winterbekleding. Accessoires zonder medische noodzaak vallen niet onder de. Indien de leverancier gewenste accessoires kan leveren, er geen plaatsingsbezwaar is en de ondersteuningsbehoevende ze toch wil hebben dan dienen deze zelf bekostigd te worden. 5. VERVOERSVOORZIENINGEN 5.1. Inleiding Dit hoofdstuk geeft het beleid weer m.b.t.de vervoersvoorzieningen en de afbakening van de compensatieplicht, de algemene uitgangspunten die gehanteerd worden, het primaat van het collectief vervoer en het vervoersplafond worden besproken. Vervolgens is per vervoersvoorziening aangegeven welke uitgangspunten ten grondslag liggen aan de verstrekking van deze voorziening. Vervoersvoorzieningen kunnen worden verleend (art.6.1. verordening) aan een ondersteuningsbehoevende die door zijn beperking of probleem niet in staat is om in zijn directe woon- en leefomgeving in aanvaardbare mate sociale contacten te onderhouden en deel te nemen aan het leven van alle dag Het verplaatsingsgedrag van de ondersteuningsbehoevende Het verplaatsingsgedrag kan worden beschreven aan de hand van de volgende kenmerken: 1. het verplaatsingsmotief (waarom) 2. de verplaatsingsbestemming (waarheen) versie per

9 3. de frequentie van verplaatsen (hoe vaak) 4. de wijze van verplaatsen (hoe verplaatst men zich) 5. hoe heeft men zich tot nu toe verplaatst (vervoersverleden) Op deze afzonderlijke aspecten zal in de volgende paragrafen worden ingegaan. Er is een duidelijke relatie tussen de leeftijd van een belanghebbende en diens verplaatsingsgedrag. De volgende uitgangspunten worden gehanteerd: a. Kinderen jonger dan 12 jaar hebben in principe geringe vervoersproblemen, omdat de ouders/verzorgers hen kunnen meenemen zonder dat een voorziening hoeft te worden getroffen. Voor deze leeftijdsgroep lijken de vervoersproblemen, voorzover ze betrekking hebben op begeleiding of gesloten vervoer, niet zodanig afwijkend van het vervoersprobleem van niet-ondersteuningsbehoevende leeftijdsgenoten, dat er aanleiding is voor een omvangrijke aanvullende vervoersvoorziening. Derhalve kan een ondersteuningsbehoevende jonger dan 12 jaar slechts in aanmerking komen voor een vervoerskostenvergoeding gebaseerd op 25% van het vervoersplafond (art.10 van het financiële besluit). b. Kinderen van 12 tot 18 jaar hebben (evenals volwassenen) wel een zelfstandig maar geringer verplaatsingsgedrag. Wij gaan bij de vervoerskostenvergoeding uit van een 50%-regel van het vervoersplafond (als bedoeld in artikel 10 van het financiële besluit) Beperkingen bij het verstrekken van vervoersvoorzieningen In de verordening is een aantal algemene beperkingen opgenomen die voor de vervoersvoorzieningen gelden. Het gaat hierbij om de volgende uitgangspunten: 1. de voorziening dient individueel gericht te (zijn met uitzondering van het collectief vervoer); 2. voorziening dient langdurig noodzakelijk te zijn; 3. de voorziening dient niet algemeen gebruikelijk te zijn; 4. er dient geen aanspraak te bestaan op de voorziening op grond van een andere wettelijke regeling; de voorziening dient altijd de adequaatst goedkoopste oplossing te zijn. 5.4 Primaat van het collectief vervoer Bij de vaststelling van de beleidsuitgangspunten heeft de gemeente er voor wat betreft vervoersvoor-zieningen voor gekozen het primaat te leggen bij het aanbieden van collectief vervoer (CVV). In het kader van maatwerk en/of individuele wensen, kan het budget voor het collectief vervoer anders worden ingezet. Het vervoersplafond (artikel 10 finacieel besluit) blijft hierbij het uitgangspunt. 6.. AFBAKENING NAAR ANDERE REGELGEVING, AFSTEMMING EN SAMENWERKING. 6.1 Inleiding Zolang er verschillende regelingen bestaan van waaruit voorzieningen verstrekt worden aan een ondersteuningsbehoevende zullen zich afstemmingsproblemen voordoen. Daarbij zijn de diverse regelingen voortdurend in beweging, hetgeen een grote alertheid vereist om ondersteuningsbehoevende op een goede manier te kunnen voorlichten. Wat betreft de samenhang tussen -voorzieningen en verstrekking van voorzieningen vanuit aangren-zende terreinen is het van belang de grenzen van alle regelingen goed in beeld te hebben. Daarbij valt te constateren dat op alle niveaus voortdurend gezocht wordt naar meer mogelijkheden om regelingen en procedures zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Kern is zoveel mogelijk duidelijkheid en eenstem-migheid en ook vooral klantvriendelijkheid daarin te bereiken. De één-loket -gedachte (WegWijs) Hulpmiddelen voor de mobiliteit van personen Onder deze categorie vallen de loophulpmiddelen: wandelstokken, blindetaststokken, looprekjes, rollators en zogenaamde trippelstoelen. Hoewel deze voorzieningen met de beperkingen van de ondersteunings-behoevende hebben te maken vallen deze niet onder de maar onder de zorgverzekeringswetgeving. 7 VERSTREKKINGEN Alfabetische voorzieningenlijst naar soort t.b.v. het -verstrekkingenboek individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. versie per

10 Soort voorziening Soort wet of regelgeving aangepaste auto aangepaste box, na besparingsbijdrage aangepaste kinderstoel Geen vergoeding aangepaste tafel aangepaste stoel aankleedtafel voor kinderen en volwassenen, na besparingsbijdrage aankoppelfiets (fietswiel gekoppeld aan een rolstoel) aanpassingen aan auto s aanpassingen aan binnenschip aanpassingen aan rolstoelen aanpassingen aan sportrolstoelen (forfaitair bedrag) aanpassingen aan vervoermiddelen aanpassingen aan woonwagen aanpassingen in ADL-clusterwoningen Regeling subsidies AWBZ alarmintercomsysteem in ADL-clusters Regeling subsidies AWBZ allergeenvrije matras-/kussenhoezen anti-decubitus kussen in rolstoel of auto anti-decubitus kussen** (m.u.v. in rolstoel of in auto) anti-decubitus matras/overtrek** auto-aanpassing autokostenvergoeding automatische transmissie auto-rijlessen (meerkosten) autostoel (speciale) autozitje (meerkosten), na besparingsbijdrage badzitje badlift bedden in speciale uitvoering losstaande bedgalgen bedportalen bedverkorters/-verlengers beenzak voor rolstoel begeleidingskosten openbaar vervoer blindengeleidehond blindentaststokken brillen gecombineerd met bijz. gezichtshulpmiddelen bromfiets brommobiel/-scooter bruikleenauto buitenwagen buggies centrale verwarming click and go-systeem collectief vervoersysteem communicatie-apparatuur (aangepast) computer, incl. in- en uitvoerapp (op indicatie) contactlenzen (op zeer strikte indicatie), geen vergoeding Regeling, na besparingsbijdrage. dekenbogen dieetkosten (indien dieetpreparaten) Regeling farmaceutische hulp 1996 dieetkosten (indien dieetproducten) dieetpreparaten (bij bepaalde indicaties) Regeling farmaceutische hulp 1996 dieetproducten Bijzondere bijstand douche-/toiletstoel douche-brancard douche-stretcher douchestoel doventelefoon/teksttelefoon apparatuur doventolk in werksituatie Besluit zorgaanspraken AWBZ, WIA draaischrijf (hulpmiddel van bed op stoel) driewielfiets (ook vierwielfiets) versie per

11 duwwandelwagens éénhandelmengkraan eetapparaten elastische kousen elektrische rolstoel elektrische buitenwagens fax-apparatuur fiets (benzinemotor bv spartamet) fiets (met electrische hulpmotor) fietszitje (speciaal) gebruikskosten van eigen-/bruikleenauto gehandicaptenparkeertkaart (GPK) gehandicaptenparkeerplaats op kenteken (GPP) gehoorhulpmiddelen gesloten buitenwagen gezichtshulpmiddelen (op zeer strikte indicatie) handbewogen rolstoel handi-move (onderdeel patiëntenlift) herstelonderhoud rolstoelen hobbyruimte (aanpassing) hobbyvoorziening hoepelrolstoel hoog-laag bed hoortoestellen huishoudelijke hulp (HV) HDL (gezinsverzorging) hulpmiddelen voor het zitten hulpmiddelen voor het slapen hulpmiddelen voor communicatie (bij maatwerk vervoersplafond) (bij maatwerk vervoersplafond), besparingsbijdrage Gemeente, geen Gemeente, geen, indien in natura (bij PGB voor eigen rekening gebruiker) Geen vergoeding mogelijk AWBZ inductiekookplaat (strikt medische indicatie) injectiespuiten inkomensondersteunende voorzieningen invalidetoilet schoolgebouw invalidetoilet openbare gebouwen keramische kookplaat keuringskosten auto kilometer- en taxikosten kilometervergoedingen, alleen meerkosten t.o.v. keramisch Geen vergoeding Geen vergoeding versie per

12 kinderrolstoel kledingslijtage kruiphulpmiddel kruipwagen krukken kussenhoezen (stofdicht/allergeenvrij) leerlingenvervoer ligbad medisch noodzakelijk/niet therapeutisch ligfiets loophulpmiddelen (loopfiets) looprek loopwagens losse woonvoorzieningen in ADL-clusterwoningen matras- en kussenhoezen (stofdicht) matrassen (orthopedisch) mobiele telefoon onrusthekken ontwikkeling en ontspanning open buitenwagen oplaadkosten orthesen parkeerontheffing parkeervoorzieningen patiëntenlift patiëntenlift met bandages personal computer personenalarmering (bij medische indicatie) plateaurolstoel po-stoel prothesen pruiken reclinatie-corsetten rekenmachines (aangepaste) reparatiekosten rolstoel/vervoermiddel roadmaster (speelmobiel) rollators rolstoel rolstoelaanpassingen rolstoelaccessoires rolstoelhandschoenen rolstoel AWBZ-bewoners (m.u.v. GVT en RIBW) rolstoel in focus-woning rolstoel in verpleeghuis rolstoel in verzorgingshuis rolstoel-taxivervoer rolstoeltraining rolstoelverzekering voor eigen Gemeente Gemeente Gemeente, indien bij verordening geregeld, indien bij verordening geregeld, mits medische indicatie, mits medische indicatie AWBZ AWBZ AWBZ, indien in natura (bij PGB rekening gebruiker) 12

13 schootskleed scootermobiel sondevoeding (toedieningsapparatuur) sondevoeding (preparaten) spaakbeschermer (bij rolstoel) speciale auto speelmobielen speelvoertuigen sportrolstoel sta-orthese stoelen op wielen (niet elektrisch te verplaatsen) stoel met katapultzitting stookkosten stuurbekrachtiging tandem (verplaatsing alledag) tandem (ontwikkeling, ontspanning of recreatief) tandemet taxikostenvergoedingen teksttelefoon telefoneerhulpmiddelen thermostatische mengkraan tijdelijke rolstoelverstrekking tilvest (bij patiëntenlift) tinitus maskeerders (ernstig oorsuizen) toiletstoel toiletverhoger transferbed transferhulpmiddelen traplift trippelstoel uitleenartikelen (tijdelijk) uitraasruimte, indien medisch noodzakelijk, mits medische indicatie Besluit zorgaanspraken AWBZ Besluit zorgaanspraken AWBZ vakantiewoning (aanpassing) Geen vergoeding mogelijk vergoeding voor extra stookkosten verhoogde toiletpot verhuis- en (her)inrichtingskosten op basis medische noodzaak verhuiskostenvergoeding op basis medische noodzaak verzorgingsmiddelen verstelbare keukens vervangen van lavet door douche vervoer sociale werkvoorziening Wet sociale werkvoorziening (WSW) vervoer naar ziekenhuis vervoer naar (medisch) specialisten vervoerskosten schoolbezoek Gemeenten of Wet REA vervoerskosten overig onderwijs Wet WIA vervoersvoorziening (leef-) vervoersvoorziening (werk) Wet WIA verwijderen woonvoorzieningen Geen voor mogelijk voetenzak (bij rolstoel), mits medische indicatie 13

14 wasdroger waterbed wek- en waarschuwingsinstallatie (voor doven) werkblad bij rolstoel werkrolstoel (in verband met arbeidstoeleiding) werkvoorzieningen (in verband met arbeidstoeleiding) winterbekleding (op rolstoel) woningaanpassing in ADL-clusters woningsanering woonvoorzieningen woonwagen (aanpassing), mits medische indicatie Wet WIA Wet WIA, mits medische indicatie Regeling subsidies AWBZ zitbad (medisch noodzakelijk/niet therapeutisch) zitorthesen als vast onderdeel van rolstoel of duwwandelwagen zitschalen als vast onderdeel van rolstoel of duwwandelwagen 14

VERSTREKKINGENLIJST WMO 2007 (versie 29-06-07)

VERSTREKKINGENLIJST WMO 2007 (versie 29-06-07) Verstrekkingenlijst.xls Pagina 1 VERSTREKKINGENLIJST WMO 2007 (versie 29-06-07) A Wettelijke verankering Opmerkingen: Aangepaste auto Aangepaste box Aangepaste kinderstoel Aangepaste stoel Aangepaste tafel

Nadere informatie

Bijlage 4 Overzicht regeling per voorziening voor gehandicapten en chronisch zieken

Bijlage 4 Overzicht regeling per voorziening voor gehandicapten en chronisch zieken Bijlage 4 Overzicht regeling per voorziening voor gehandicapten en chronisch zieken Een alfabetische, niet-uitputtende lijst van voorzieningen voor gehandicapten en chronisch zieken, met tussen haken de

Nadere informatie

Hulpmiddelenlijst NTAC Onderverdeling budgetten van: - - Zorgverzekeraars - Zorgkantoren (AWBZ) - Gemeenten (WMO) - Versie 2008

Hulpmiddelenlijst NTAC Onderverdeling budgetten van: - - Zorgverzekeraars - Zorgkantoren (AWBZ) - Gemeenten (WMO) - Versie 2008 Zorgverzekeraars Zorgkantoren n AANKLEEDTAFEL VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN AANKOPPELFIETS (FIETSWIEL GEKOPPELD AAN EEN ROLSTOEL) Zorgkant. Zorgkant. N.V.T. N.V.T. AANPASSINGEN AAN ROLSTOELEN Zorgkant.

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Maasbree Officiële naam regeling Besluit nadere regels

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-verordening gemeente Heusden

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2012 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting op het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 2 INHOUDSOPGAVE Toelichting

Nadere informatie

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Capelle aan den IJssel Officiële naam regeling Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2015 Citeertitel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Samenvatting Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Waarover

Nadere informatie

Beleidsregels. Vervoersvoorzieningen Wmo citeertitel: Beleidsregels vervoersvoorzieningen Wmo vastgesteld bij besluit van

Beleidsregels. Vervoersvoorzieningen Wmo citeertitel: Beleidsregels vervoersvoorzieningen Wmo vastgesteld bij besluit van Beleidsregels Vervoersvoorzieningen Wmo 2015 citeertitel: Beleidsregels vervoersvoorzieningen Wmo 2015 vastgesteld bij besluit van Opdrachtgever: gemeente Scherpenzeel, afdeling Samenleving Auteur: N.

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden

aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden Zaaknummer: OWZCM12 Onderwerp aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden Collegevoorstel Inleiding Eind 2010 zijn, in het kader van de bezuinigingen, de nieuwe verordening Wet maatschappelijk

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 gemeente West Maas en Waal november 2006 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2007 (op basis van delegatie in de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Toelichting. Artikel 2

Toelichting. Artikel 2 Toelichting Algemeen De systematiek van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat steeds algemene voorzieningen, waaronder het collectief vervoer, het primaat hebben.

Nadere informatie

Verstrekkingenbesluit voorzieningen gehandicapten Deventer 2004

Verstrekkingenbesluit voorzieningen gehandicapten Deventer 2004 CVDR Officiële uitgave van Deventer. Nr. CVDR9439_1 15 maart 2016 Verstrekkingenbesluit voorzieningen gehandicapten Deventer 2004 (Wet en Verordening voorzieningen gehandicapten) HOOFDSTUK I. ALGEMENE

Nadere informatie

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Lid 1 Verstrekking

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 09bwb00759 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op het overleg met de Cliëntenraad WMO van

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal INHOUD Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebondenbudget... 2 Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen... 3 Hoofdstuk 3 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

VERORDENING WMO VOORZIENINGEN GEMEENTE GRONINGEN

VERORDENING WMO VOORZIENINGEN GEMEENTE GRONINGEN TOELICHTING VERORDENING WMO VOORZIENINGEN GEMEENTE GRONINGEN Inleiding Dit is de tweede verordening nadat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vanaf 1 januari 2007 van toepassing is. In de eerste

Nadere informatie

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren.

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren. CONCEPT CONCEPT CONCEPT Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente. Inleiding Naast een Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Begripsbepalingen Algemeen gebruikelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verstrekkingenboek Wmo (Verplaatsen in en rond de woning)

Hoofdstuk 6 Verstrekkingenboek Wmo (Verplaatsen in en rond de woning) Bijlage 4 Hoofdstuk 6 Verstrekkingenboek Wmo (Verplaatsen in en rond de woning) Voorzieningenlijst rolstoelen Onderwerpen Aankoppel deel rolstoel (Tracker / vijfde wiel) 2 Accessoires 3 Anti-decubituskussen

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 76900 23 december 2014 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Wijzigingen Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen

Wijzigingen Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijzigingen Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijziging nr. 1: Paragraaf 2.1. Verschillende wijzen om voorzieningen te verstrekken. Subparagraaf: Omvang van het Persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 127842 29 december 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening voorzieningen gehandicapten 2005

Verordening voorzieningen gehandicapten 2005 Verordening voorzieningen gehandicapten 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Oosterhout Officiële naam regeling Verordening voorzieningen gehandicapten

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Nadere regels individuele voorzieningen Wmo gemeente Woudenberg

Nadere regels individuele voorzieningen Wmo gemeente Woudenberg Nadere regels individuele voorzieningen Wmo gemeente Woudenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg; Gelezen het voorstel aan burgemeester en wethouders van 5 april 2011: Gelet op de

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelet op de artikelen 2 t/m 7 van de Verordening

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BERKELLAND 2015

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BERKELLAND 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland; Gelet op het bepaalde in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, artikel 25 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Berkelland 2015 en

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling

Nadere informatie

In het algemeen kan worden gesteld dat iets algemeen gebruikelijk is wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden:

In het algemeen kan worden gesteld dat iets algemeen gebruikelijk is wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden: Bijlage wijzigingen VERSTREKKINGENBOEK WMO Toegevoegd Het huidige Verstrekkingenboek heeft geen inhoudsopgave. Er is een inhoudsopgave opgenomen in het concept Verstrekkingenboek WMO (pagina 1). In het

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede 8 februari 2011 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning met toelichting versie dinsdag 8 februari 2011 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. BIJZONDERE REGELS

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording 3 Artikel 3 Vaststelling bedrag persoonsgebonden

Nadere informatie

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget;

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget; Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Ede Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1 Verstrekking van een toegekende

Nadere informatie

Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning

Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving 24 februari 2011 1 Inhoud 1. Wijzingen in de Verordening Maatschappelijke ondersteuning... 2 2. Wijzigingen

Nadere informatie

Gemeente Schinnen Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2012 Behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Schinnen

Gemeente Schinnen Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2012 Behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Schinnen Gemeente Schinnen Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2012 Behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Schinnen Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Schinnen 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek In deze bijlage wordt uitgelegd hoe de (maximale) eigen bijdrage per voorziening wordt vastgesteld. Deze

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2010 Besluit WMO gemeente Nunspeet Januari 2010 afdeling Publiek en Sociaal gemeente Nunspeet - 2 - Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van het college van B & W van 22 december 2015 Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

Wmo. Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade Afdeling Zorg

Wmo. Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade Afdeling Zorg Wmo Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Afdeling Zorg 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 Leeswijzer...3 AFDELING I ALGEMEEN...4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelezen het voorstel d.d. 10 mei 2012, besluiten: Vast te stellen onderstaand Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2013 met

Nadere informatie

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden... 3 Artikel 2.2 Toepassing primaat verhuizing...

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2013 Nr. 114031 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012.

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012. Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012. Inleiding. Naast een verordening maatschappelijke ondersteuning is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning. In dit

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Deze brochure geeft informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze brochure krijgt u informatie over de volgende onderwerpen. Inhoud Wat is

Nadere informatie

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017.

besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 0 1 januari 1900 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gemeente Beek Besluit maatschappelijke ondersteuning 2012 Behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Beek

Gemeente Beek Besluit maatschappelijke ondersteuning 2012 Behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Beek Gemeente Beek Besluit maatschappelijke ondersteuning 2012 Behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Beek HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1. Algemene Bepalingen

Nadere informatie

De raad van de gemeente Millingen aan de Rijn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari 2014;

De raad van de gemeente Millingen aan de Rijn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Millingen aan de Rijn. Nr. 18997 7 april 2014 De raad van de gemeente Millingen aan de Rijn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke Nummer: 106-10 Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van wijzigen van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 De raad van de gemeente Waterland,

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Financieel Besluit Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording...

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

WMO verordening gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009

WMO verordening gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009 WMO verordening gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten

Nadere informatie

Reactie op advies Wmo-raad

Reactie op advies Wmo-raad Reactie op advies Wmo-raad Reactie op schriftelijk advies van de Wmo-raad van 6 februari 2012. Verordening 1. Hoofdstuk 1: wij hebben moeite met de scheiding van aanmelding en aanvraag. Wij willen dat

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008 juli 2008 Burgermeester en wethouders van Barneveld; gelet op de bepalingen in de artikelen 3, 6, 7, 12, 19, 21 25, 32, 33 38 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Barneveld;

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Vastgesteld door het college : d.d. 5 januari 2010 Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant : d.d. Inwerkingtreding : d.d. 1 januari 2010 Registratienr: 2009/12/003193

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeenteblad nr. 10 1 Gemeente Wijk bij Duurstede, versie december 2014 Gemeenteblad nr. 10 2 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording. 1. Verstrekking van een

Nadere informatie

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

MEMO van college aan de raad

MEMO van college aan de raad MEMO van college aan de raad datum : 25 februari 2010 (binnengekomen bij de griffie 1 maart 2010) aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Besluit individuele maatschappelijke ondersteuning 2010 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Gemeente Nijkerk - Regeling maatschappelijke ondersteuning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk;

Gemeente Nijkerk - Regeling maatschappelijke ondersteuning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijkerk. Nr. 182568 27 december 2016 Gemeente Nijkerk - Regeling maatschappelijke ondersteuning 2017 Collegebesluit Registratienummer 796733 / 799073 Het college

Nadere informatie

Moties AOV/Ouderenunie

Moties AOV/Ouderenunie Onderzoek naar aanleiding van twee ingediende moties met betrekking tot voorzieningen voor gehandicapten Sociale Dienst Dordrecht Afdeling Zorg Piet van der Meijden maart 2004 11 Inleiding In de gemeenteraad

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND JULI 2012

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND JULI 2012 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND JULI 2012 FINANCIËLE REGELS VANAF 15 JULI 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Artikel 1: Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel 4 Artikel 2. Hulp bij

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE 2014 INHOUDSOPGAVE BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE...1 Artikel 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel 3 Artikel 2. Persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 1 Begripsomschrijving 4 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen over het

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Montfoort Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort;

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Montfoort Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montfoort. Nr. 113357 27 november 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Montfoort 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND 2014 FINANCIËLE REGELS VANAF 1 JANUARI 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Artikel 1: Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel 3 Artikel 2. Uurtarief

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

Stuknummer: bl08.02187

Stuknummer: bl08.02187 gemeente Den Helder Stuknummer: bl08.02187 Raadsvergadering d.d.: Raadsbesluit Besluit nummer: Onderwerp: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Helder 2009 De raad van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Rolstoelvoorzieningen

Hoofdstuk 1: Rolstoelvoorzieningen Inhoud Hoofdstuk 1: Rolstoelvoorzieningen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Cliëntonderzoek: analyseren van gegevens 3 1.3 Indicatie rolstoel 4 1.4 Functioneel programma van eisen rolstoelvoorziening 4 Antropometrie

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008;

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008; RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 10 december 2009 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2009; overwegende dat de huidige tekst van artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 2007; gelet op artikel 5, 6, 7, 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr. 264157 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Advisering en samenhangende afstemming... 2 Artikel 1. Verplicht advies... 2 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 24 april 2007; gelet op artikel

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

Nadere regels Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015

Nadere regels Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 Nadere regels Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 1. De nadere regels Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 worden aangehaald als Nadere regels

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montferland. Nr. 59769 3 juli 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; Overwegende dat: Het wenselijk of voorgeschreven is

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK 3. NATURAVERSTREKKING

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente 2015 concept. Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening...

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente <NAAM> 2015 concept. Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente 2015 concept Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

RICHTLIJN NR. I 046 VERVOERSVOORZIENING AANPASSING VAN EEN AUTO

RICHTLIJN NR. I 046 VERVOERSVOORZIENING AANPASSING VAN EEN AUTO Jaar: 2009 Nummer: 35 Besluit: B&W 31 maart 2009 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. I 046 VERVOERSVOORZIENING AANPASSING VAN EEN AUTO Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 4, eerste lid,

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017.

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam; gelet op artikel 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR23840_1 29 maart 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet

Nadere informatie