MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL"

Transcriptie

1 MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement met H.R. - Statuten met Stat. NAAM. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Model Vliegclub Nijverdal, of afgekort: M.V.N. en wordt verder in dit reglement aangeduid met M.V.N. en is gevestigd te Nijverdal, (gemeente Hellendoorn) met een vliegterrein aan de Tempelweg te Hulsen, gemeente Hellendoorn. DOEL. Artikel 2. Zie artikel 2 van de Stat. DE M.V.N. BESTAAT UIT. Artikel Leden artikel 4 H.R. 2. Gezinsleden artikel 5 H.R. 3. Jeugdleden en aspirant jeugdleden artikel 6 H.R. 4. Ereleden artikel 7 H.R. 5. Kandidaat-leden artikel 8 H.R. 6. Donateurs artikel 9 H.R. LEDEN. Artikel 4. Leden zijn zij die jaarlijks zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, jaarlijks door de algemene jaarvergadering vastgesteld (art.6 Stat. en art. 11 H.R. ). Tevens dient te worden voldaan in het in Art.12, 13 en 14 H.R. gestelde, om volgens art. 15 H.R. vrijgesteld te worden en het recht van art.16.1 H.R. te krijgen. Een lid heeft alle rechten en verplichtingen vastgelegd in de Stat. en het H.R. van de M.V.N. GEZINSLEDEN. Artikel 5. Zie art.4.2 Stat. en kinderen uit het gezin van 14 Jaar en ouder. Gezinsleden hebben geen stemrecht. Gezinsleden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage art.6 Stat. Jaarlijks vastgesteld door de algemene jaarvergadering. Gezinsleden kunnen geen aanspraak maken met het in art.15 en 16.1 H.R. gestelde.

2 JEUGDLEDEN. Artikel 6. Jeugdleden zijn te splitsen in: a. jeugdleden b. aspirant-jeugdleden. a. Jeugdleden zijn zij die bij de aanvang van het verenigingsjaar wel de leeftijd van 14 jaar maar nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Jeugdleden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage volgens art.6 Stat. De jaarlijkse contributie is voor jeugdleden de helft van het bedrag dat is vastgesteld voor gewone leden. Jeugdleden zijn verplicht om een verzekering af te sluiten in overeenstemming met art. 12 H.R. Jeugdleden moeten entreegeld betalen en wel de helft van het bedrag dat geldt voor een gewoon lid. Bij het overgaan van jeugdlid naar gewoon lid is geen entreegeld meer verschuldigd. Een jeugdlid heeft alle rechten en verplichtingen als een gewoon lid, met uitzondering van het stemrecht art Stat. Tevens dient te worden voldaan in het art. 12, 13 en 14 H.R. gestelde, om volgens art.15 H.R. vrijgesteld te worden en het recht van art.16.1 H.R. te krijgen. b. Aspirant-jeugdleden zijn zij die bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt. De jaarlijkse contributie voor aspirant jeugdleden is een achtste van het bedrag wat vastgesteld is voor gewone leden. Aspirant-jeugdleden zijn vrijgesteld van Art.11d, H.R. wat betreft entreegelden. Bij overgaan van aspirant-jeugdlid naar jeugdlid, moet wel een entreegeld betaald worden en wel de helft van het bedrag dat geldt voor gewoon lid. Aspirant-jeugdleden zijn verplicht om een verzekering af te sluiten in overeenstemming met art. 12 H.R. Een aspirant-jeugdlid heeft alle rechten en verplichtingen als een gewoon lid met uitzondering van het stemrecht. Tevens dient te worden voldaan aan het in art. 12, 13 en 14 H.R. gestelde om volgens art.15 H.R. vrijgesteld te worden en het recht van art.16.1 H.R. te krijgen. ERELEDEN. Artikel 7. Zie art. 4.4 van de Stat. uitgebreid met: De voordracht dient vergezeld te gaan van een verklaring waarom tot een voorstel werd overgegaan. Zij zijn vrijgesteld van het betalen van de jaarlijkse contributie art. 6 Stat. Tevens dient wel te worden voldaan in het Art.12,13 en 14 H.R. gestelde om van art. 15 H.R. vrijgesteld te worden en het recht van art.16.1 H.R. te verkrijgen. KANDIDAATLEDEN. Artikel 8. Zie artikel 4.5 van de Stat., uitgebreid met: Kandidaat-leden hebben pas in het tweede jaar van hun lidmaatschap kiesrecht. Kandidaat-leden zijn verplicht tot het betalen van het voor dat jaar vastgestelde bedrag, gelijk aan de contributie van de leden, art.6 Stat. Een kandidaat-lid heeft alle rechten en plichten als een gewoon lid met uitzondering van het stemrecht, art Stat. Tevens dient te worden voldaan in het art. 12, 13 en 14 H.R. gestelde om van art.15 H.R. te worden vrijgesteld en het recht van art.16.1 H.R. te krijgen.

3 DONATEURS. Artikel 9. Zie artikel 4.6 van de Stat. uitgebreid met: Donateurs hebben geen toegang tot een algemene jaarvergadering, art.11.1 Stat. Donateurs zijn geen leden. EINDE LIDMAATSCHAP. Artikel Door overlijden. Indien een weduwe c.q. weduwnaar van een overleden lid, en zij of hij valt onder art.5 H.R., de wens te kennen geeft om lid te blijven van de M.V.N., zij of hij dit kan blijven. 2. Door opzegging van het lid, zie art. 5.2 van de Stat.. Opzegging van het lid voor het volgende M.V.N. verenigingsjaar moet voor 1 december van het lopende M.V.N. verenigingsjaar schriftelijk of via bij de secretaris binnen zijn. Bij het nalaten van deze melding wordt aangenomen dat het lid het nieuwe jaar lid wenst te blijven en zijn onverminderd de contributie gelden voor dat jaar verschuldigd. 3. Door opzegging namens de vereniging, zie art van de Stat. 4. Door ontzetting zie art van de Stat. 5. Door beroeps en schorsingstermijn, zie art. 5.5 van de Stat. 6. Rechten en bevoegdheden. Met ingang van opzegging art.5.3 Stat. en art.10.3 H.R. en ontzetting art.5.4 Stat. en 10.4 H.R. en tijdens de schorsingstermijn art.5.5 Stat. en 10.5 H.R. treden alle rechten en bevoegdheden buiten werking. 7. Verplichtingen tegenover de M.V.N. blijven onverminderd van kracht. 8. Contributie. a. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse contributie geheel verschuldigd. b. Bij het niet voldoen van de contributie in de gestelde betalingstermijn zie HR. 11 e. kan de penningmeester volgens art.5.3 Stat. in opdracht van het bestuur het lidmaatschap schriftelijk beëindigen. Hierna vervalt het lid in een schorsingstermijn, schriftelijk medegedeeld en treedt art.5.3 Stat. en art.10.6 HR. in werking. 9. Ledenstop. Zie artikel 4.8 van de Stat. met inachtneming om jeugdleden die willen toetreden tot de M.V.N. hiervan vrij te stellen. 10. Wachtlijst. Zie artikel 4.9 van de Stat. met inachtneming om jeugdleden die willen toetreden tot de M.V. N. hiervan vrij te stellen. CONTRIBUTIE. Artikel 11. Zie Artikel 6 Stat. uitgebreid met: Bij aanvang van het lidmaatschap zal de contributie als volgt samengesteld zijn: a. Bij toetreding in de maanden januari t/m juli, het volledig vastgestelde bedrag. b. Bij toetreding in de maanden augustus t/m oktober, de helft van het jaarlijks vastgestelde bedrag. c. Bij toetreding in de maanden november en december het 1/4 gedeelte van het jaarlijks vastgestelde bedrag. d. Het bestuur is gehouden tot het heffen van entreegeld. e. Na de eerste week in het nieuwe verenigingsjaar (7 januari) verzoekt de penningmeester schriftelijk of per de leden de voor dat jaar vastgestelde contributie vóór 1 maart in dat jaar te voldoen. Na deze periode stuurt de penningmeester een herinnering om uiterlijk binnen 14 dagen de contributie alsnog te voldoen. Na deze 14 dagen kan de penningmeester namens het bestuur, nadat de betaling niet is voldaan besluiten het lidmaatschap te beëindigen door dit schriftelijk aan de betrokkene mede te delen en de schorsingstermijn ingaat en art. 5.3 Stat. in werking treedt.

4 VERZEKERING. Artikel 12. De M.V.N. verplicht haar leden zorg te dragen voor een verzekering ter dekking van schade aan derden. De M.V.N. treft een collectieve W.A. verzekering als buffer teneinde aan het voornoemde te voldoen, waarvan de te heffen premie in de contributie zal worden verwerkt. Om onder de verzekeringsbepalingen te vallen moeten de modelvliegers en de modelvliegtuigen aan de bepalingen van de M.V.N. voldoen. ZENDAPPARATUUR. Artikel 13. Een modelvliegtuig mag alleen radiografisch worden bestuurd, indien de daarvoor benodigde zendapparatuur door de daartoe gerechtigde instantie is type goedgekeurd. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van apparatuur dat een CE waarmerk heeft. De 35 MHz band is in Nederland gereserveerd voor modelvliegtuigen. De 2,4 GHz band is vrijgegeven voor allerlei andere toepassingen. Daartegenover zoekt de apparatuur in de modelvlieg frequenties automatisch een vrij beschikbaar kanaal op. ONDERWERPING DER REGLEMENTEN. Artikel 14. Door het toetreden tot de M.V.N, verklaart elk lid zich te zullen onderwerpen aan de statuten, het H.R. en andere reglementen en bepalingen, evenals wijzigingen en/of aanvullingen die daarin zullen worden aangebracht volgens een reglementair beleid. Het voorgaande in dit Artikel is ook van toepassing op gastvliegers. VLIEGVERBOD ONTHEFFING. Artikel 15. Vliegverbodontheffing hebben leden, ereleden, jeugdleden, kandidaat-leden en gastvliegers die niet in strijd handelen met het in art. 14 H.R. gestelde. RECHTEN DER LEDEN. Artikel Volgend op art.15 H.R. hebben zij het recht tot het vliegen met modelvliegtuigen op het modelvliegterrein van de M.V.N. 2. De leden hebben de rechten van initiatief, amendement en interpellatie. STATUTEN EN H.R. Artikel 17. Ieder lid heeft bij toetreding na betaling van entree en contributie geld recht op een exemplaar van de Statuten, het H.R. en de door de M.V.N beschikbaar gestelde bescheiden. ORGANISATIE. Artikel De leiding van de M.V.N. berust bij het bestuur, bestaande uit een voorzitter en minstens vier meerderjarige stemgerechtigde leden. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op de algemene jaarvergadering. 2. Commissies, zie artikel 8.2. Stat. 3. Bevoegdheden- Goedkeuringen. a. Het sluiten van overeenkomsten, zie art.8.3 Stat. b. Aanschaf materialen, het bestuur heeft de bevoegdheid tot aanschaf van materialen tot een bedrag, dat jaarlijks door de algemene jaarvergadering wordt vastgesteld.

5 Boven het gestelde bedrag is er toestemming van de leden nodig. c. Onroerende goederen, zie art.8.a Stat. d. Andere reglementen en bepalingen; het bestuur is bevoegd andere reglementen samen te stellen of te doen samenstellen, e. Andere maatregelen van het bestuur; het bestuur beslist in alle gevallen, waar in de Stat, en het H.R. niet voorziet, (algemene maatregelen die een permanent karakter hebben zijn onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering,). 4 Samenstelling van het bestuur, evenals de mutaties hierin zullen onverwijld door de secretaris ter kennis worden gebracht aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken, ten behoeve van het verenigingsregister. HET DAGELIJKS BESTUUR. Artikel 19. Zie artikel 7.3 Stat. VERKIEZING BESTUURSLEDEN. Artikel Bestuursleden worden door de algemene jaar en algemene vergaderingen uit de gewone meerderjarige leden vallende onder art.4 en 7 H.R. gekozen. 2. Bestuursfuncties, zie art. 7.2 Stat. 3. Schorsing bestuurslid, zie art. 7.4 Stat. 4. Aftreding,' zie art. 7.5 Stat. 5. Beëindiging, zie art. 7.6 Stat. KANDIDATEN, Artikel Kandidaten voor bestuursfuncties kunnen door leden tenminste één week voor de algemene jaarvergadering schriftelijk worden opgegeven bij het bestuur. 2. Het bestuur kan kandidaten op de algemene vergadering naar voren brengen. 3. Bij onverwacht uittreden van een bestuurslid of leden dient het overige bestuur binnen een termijn van vier weken een algemene vergadering te beleggen, om een volledig bestuur te verkrijgen. Bestuursleden en leden kunnen een nieuw bestuurslid of leden voordragen. VOORZITTER. Artikel 22. De voorzitter draagt zorg voor de goede gang van zaken, voor het nakomen van de statuten en het H.R. en andere reglementen en bepalingen. Hij leidt de algemene- en algemene jaarvergaderingen en de vergaderingen van het bestuur en stelt daarmee de orde van de dag vast. Hij heeft het recht de discussie te sluiten wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht ze weer te openen wanneer 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen dit verlangt. Hij is de officiële vertegenwoordiging van de M.V.N. en hij wordt bij diens afwezigheid vervangen hetzij door de vice- voorzitter, hetzij door de secretaris, hetzij door de penningmeester, hetzij door de materiaalbeheerder. Hij ziet toe op een juist beheer van de geldmiddelen, een nauwkeurige administratie en een goede Correspondentie. SECRETARIS. Artikel 23. De secretaris woont de algemene en de algemene jaar- en de bestuursvergaderingen bij, hij houdt de notulen van die vergaderingen, hij voert de briefwisseling in opdracht van en in overleg met het bestuur, hij is verplicht van alle uitgaande stukken een kopie te bewaren en heeft het beheer over het archief. Hij maakt verslag op van het afgelopen verenigingsjaar, welke de goedkeuring van het bestuur nodig heeft.

6 Het bestuur kiest uit zijn midden een 2e secretaris die bij afwezigheid of belet van de secretaris diens functie waarneemt. Bij afwezigheid of belet van beide zal een door het bestuur gekozen bestuurslid de functie waarnemen. PENNINGMEESTER. Artikel 24. De penningmeester beheert de gelden van de M.V.N. en is hiervoor persoonlijk aansprakelijk, tenzij hij overmacht kan bewijzen aan het bestuur. Hij kan slechts uitgaven doen met machtiging van het bestuur. Hij maakt een financieel jaarverslag welke een duidelijk overzicht geeft van de financiële toestand van de vereniging. Hij biedt dit verslag aan op de algemene jaarvergadering en dient tevens een begroting in voor het volgende verenigingsjaar. De kascontrolecommissie en het bestuur kunnen altijd inzage van zijn kas en boeken vorderen, mits deze commissie of bestuurslid zich bij de penningmeester vervoegt. De penningmeester houdt tevens het ledenstand bij. Bij afwezigheid of belet zal een door het bestuur gekozen bestuurslid de functie waarnemen. MATERIAALBEHEERDER. Artikel 25. De materiaalbeheerder is verantwoordelijk voor het onderhoud van alle materialen en opstallen die het eigendom zijn van de M.V.N. tenzij hij overmacht kan bewijzen aan het bestuur. Hij houdt een lijst van bezittingen, die eigendom van de M.V.N. zijn bij en geeft mutaties hierin door aan het bestuur voor vastlegging in het archief. Ten behoeve van de instandhouding van materialen en opstallen en modelvliegveld kan hij zich bij laten staan door te vormen commissies via de activiteiten coördinator. Bij afwezigheid of belet van de materiaalbeheerder zal een door het bestuur gekozen bestuurslid de functie waarnemen. ACTIVITEITENCOÖRDINATOR. Artikel 26. Het bestuur kan zich bij laten staan door commissies die te vormen zijn door de activiteiten coördinator. De commissies leggen hun verantwoording af aan de activiteiten coördinator via een commissie commissaris. De commissies krijgen hun opdrachten via de activiteiten coördinator. Deze geeft de resultaten door aan het bestuur voor een vastlegging in het archief. VERENIGINGSJAAR - OPRICHTING. Artikel 27. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. De vereniging is opgericht als onderafdeling Nijverdal van de T.R.M.C., ( Twentse Radio Model vlieg Club. Per is de vereniging onder de naam M.V.N. doorgegaan met een eigen club. VERANTWOORDING. Artikel 28. Zie art. 9.3 Stat. en 9.4 Stat.

7 KASCONTROLE COMMISSIE. Artikel 29. Zie art. 9.4 Stat. Uitgebreid met: Tussentijdse opmerkingen worden schriftelijk door de commissie aan de bestuursleden medegedeeld. Het voornemen tot controleren van de kas met bescheiden moet tenminste zeven dagen van te voren aan de penningmeester worden mede gedeeld, of op uitnodiging van de penningmeester. ALGEMENE VERGADERINGEN. Artikel Indien het bestuur of tenminste tien leden dit wenst, moet het bestuur een algemene vergadering uitschrijven. Deze vergadering draagt de naam: algemene vergadering. De leden moeten dit schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur in een met reden omkleed verzoekschrift, onder opgave der punten die men behandeld wenst te zien. De vergadering moet binnen vier weken na indiening van dit verzoekschrift plaats vinden. 2. Bevoegdheden algemene vergadering, zie art Stat. ALGEMENE JAARVERGADERING. Artikel Jaarlijks wordt er binnen een termijn van 6 maanden na het einde van het verenigingsjaar een Algemene Jaarvergadering gehouden, deze draagt de naam; Algemene Jaarvergadering. 2. De verplichte agenda punten van deze jaarvergadering zijn; a. Opening b. Ingekomen stukken c. Notulen en jaarverslag secretaris d. Jaarverslag penningmeester e. Verslag kascontrole commissie f. Pauze g. Bestuursverkiezing; met vermelding per bestuurslid herkiesbaar, niet herkiesbaar en eventueel kandidaten voor bestuursfuncties bij een niet herkiesbaar of uittredend bestuurslid of leden. Kandidaten kunnen voor bestuursfuncties volgens art H.R. worden opgegeven, tenminste 7 dagen voor de algemene jaarvergadering. h. Vaststelling contributie en andere vergoedingen. i. Verkiezing kascontrolecommissie. j. Voorstellen van het bestuur of leden aangekondigd in de convocatie. k. Jaarprogramma. l. Rondvraag. m. Sluiting. 3. Bevoegdheden algemene jaarvergadering, zie art Stat. TOEGANG en STEMRECHT. Artikel 32. Zie art. 11.1,2,3,4 Stat. GELDIGHEID BESLUITEN. Artikel 33. Behoudens art.4.8, 5.5 en 5.3 Stat. en art.10.5, 10.9 en 22.1 H.R., worden op de algemene- en algemene jaarvergaderingen besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal stemgerechtigde leden.

8 VORM STEMMEN. Artikel 34. Elk lid in de zin van het H.R. art.4 en 7 wordt één stem toegekend. Ter vergadering wordt schriftelijk of mondeling gestemd. De wijze waarop dit geschiedt wordt aan de voorzitter overgelaten. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk met gesloten stembriefjes. STEMMEN van ONWAARDE. Artikel Stembriefjes of stemmen in blanco. 2. Stembriefjes die een persoon niet duidelijk aanwijzen. 3. Stembriefjes die meerdere namen bevatten dan het te verkiezen aantal personen. 4. Stembriefjes die namen bevatten van personen die niet verkiesbaar zijn. 5. Ondertekende briefjes. Stemmen die van onwaarde zijn worden als niet uitgebracht beschouwd en bij gevolg van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken. STAKING STEMMEN. Artikel 36. Zie art en 13.5 Stat. BIJEENROEPING ALGEMENE en ALGEMENE JAARVERGADERING. Artikel 37. Zie Artikel 14 Stat. STATUTENWIJZIGING. Artikel 38. Zie art. 15 Stat. ONTBINDING. Artikel 39. Zie art. 16 Stat. WIJZIGING H.R. Artikel Een voorstel tot wijziging of aanvulling van dit H.R. wordt tenminste drie weken voor de algemene jaarvergadering ter kennis van het bestuur gebracht. 2. Het bestuur stelt tenminste zeven dagen voor het plaatsvinden van de algemene jaarvergadering de leden op de hoogte van het binnengekomen voorstel door bij convocatie voor de algemene jaarvergadering dat voorstel woordelijk op te nemen. 3. Een besluit tot opneming of wijziging van het voorstel behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen van de tegenwoordige leden. UITLEG. Artikel 41. Het bestuur is belast met het uitleggen van de Stat. en het H.R. en de overige reglementen en bepalingen.

9 GASTVLIEGERS. Artikel 42. Gastvliegers moeten na aanmelding bij het bestuur zich onderwerpen aan het in art.14 en 15 van het in het H.R. gestelde, en voldoen aan art. 13 H.R. Gastvliegers mogen driemaal per seizoen van onze gastvrijheid gebruik maken of anders in overleg met het bestuur. Na aanmelding treden zij in de zin van gastvlieger toe tot de M.V.N. alleen geldend voor de dag van aanmelding. Zij dienen een gelijke verzekering dekking te hebben als in art. 12 H.R. omschreven. Zij hebben geen rechten, doch onverminderd alle verplichtingen. Buitenlandse gastvliegers moeten op redelijke wijze voldoen aan de door de M.V.N. gestelde regels, dat ter beoordeling van het bestuur. Zij dienen de voor hen bestemde badge zichtbaar te dragen. Het bestuur van de M.V.N. is bevoegd om gastvliegers, indien zij het bestaande gedrag vlieg- en veiligheidsregels niet nakomen en zij die vliegen met een modelvliegtuig en / of een groot model vliegtuig, en de beheersing van besturen van dit model niet voldoende geacht wordt, de toegang tot het veld te weigeren of te ontzeggen. LEDENSTOP. Artikel 43. Bij de M.V.N. is een ledenstop van kracht bij maximaal 125 leden, exclusief het aantal jeugdleden. Aanmeldingen die de 125 leden overschrijden zullen op een wachtlijst worden geplaatst en in volgorde van aanmelding lid kunnen worden, met dien verstande dat het regionale karakter van de M.V.N. met een straal van 30Km. rond het M.V.N. terrein voorop staat. Plaatsing van nieuwe leden tussen het aantal van 105 en 125 zullen bekeken worden op hun woonplaats en diegenen die buiten de genoemde afstand wonen zullen per geval beoordeeld worden en als laatste of in het geheel niet geplaatst kunnen worden. Jeugdleden kunnen bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd altijd geplaatst worden als gewoon lid, ook al zou het aantal van 125 daardoor overschreden worden. Het teveel aan leden op dat moment wordt gecompenseerd met de ieder jaar afvallende leden.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel.

Artikel 1: de vereniging draagt de naam Bridge Veghel '77 en is gevestigd te Veghel. STATUTEN VAN "BRIDGE VEGHEL '77". OPRICHTING. Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel. Artikel 2: de vereniging is opgericht op 26 mei 1977. Artikel 3: zij

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of Doorlopende tekst van de statuten van de Ter Aar, gemeente Nieuwkoop, gevestigde vereniging: Surfclub Ter Aar, zoals de zijn komen te luiden na de statutenwijziging geconstateerd bij akte op twaalf juni

Nadere informatie

a. Het lidmaatschap wordt aangegaan als bepaald in artikel 5 van de statuten.

a. Het lidmaatschap wordt aangegaan als bepaald in artikel 5 van de statuten. Huishoudelijk reglement van de bridgeclub "Sans Atout" te Barendrecht Artikel 1 - Begrippen In dit huishoudelijk reglement worden verder aangeduid: a. De Bridgeclub "Sans Atout" als "SA" b. Het Bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort ALGEMEEN Artikel 1 1. Het Huishoudelijk Reglement geldt naast hetgeen in de statuten van Lopersgroep Brandevoort is opgenomen. 2. De algemene vergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT Oktober 2016 Artikel 1. De vereniging draagt de naam Volleybal Club Volt (afgekort VC Volt). Zij is gevestigd te Cuijk (NB) en is opgericht op 14 juli 2016 als voortvloeisel

Nadere informatie

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Algemene Bepalingen. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Watersportvereniging De Kievit. Zij is gevestigd te Dordrecht. Artikel 2. Het verenigingsjaar loopt van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

=========================================================

========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap.

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap. HUISHOUDELIJK REGLEMENT CENTRALE HUURDERSRAAD WOB ZWOLLE. Artikel 1. NAAM EN ZETEL. a. Zie artikel 1 der Statuten. b. In dit huishoudelijk reglement wordt met Vereniging Centrale Huurdersraad van de Woningstichting

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Dit Huishoudelijk Reglement is ingesteld krachtens artikel 23 van de statuten. 2. In dit reglement

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Lidmaatschap. Van het bestuur. Huishoudelijk reglement. Certified Media Professionals; gevestigd te IJsselstein, Hugo Poortmanstraat 12, 3404AK.

Lidmaatschap. Van het bestuur. Huishoudelijk reglement. Certified Media Professionals; gevestigd te IJsselstein, Hugo Poortmanstraat 12, 3404AK. Certified Media Professionals; gevestigd te IJsselstein, Hugo Poortmanstraat 12, 3404AK. Lidmaatschap Artikel 1 - Lid worden Wijze van toetreding als lid van de vereniging geschiedt met inachtname van

Nadere informatie

De algemene vergadering gehouden het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard.

De algemene vergadering gehouden het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard. (Huishoudelijk) Reglement De algemene vergadering gehouden 11-02-2008 het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard. Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1 Gepaste tenniskleding

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Naam en domicilie Artikel 1 De vereniging draagt de naam "Badmintonclub Smash" Zij is gevestigd te Vught. Zij is opgericht 5

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem).

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). pagina 1 Statuten Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). Artikel 2. De vereniging heeft ten doel: Het doen beoefenen

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen 1. Het Huishoudelijk Reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze zijn vastgesteld bij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN DE LEDEN ART. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Aanmelding voor het lidmaatschap Degene die als lid van de vereniging wil toetreden maakt dit

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 REGLEMENT van de personeelsvereniging PEVAD van: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Benamingen ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bedrijf: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Vereniging:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG)

Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) Dit Huishoudelijk Reglement is opgesteld in overeenstemming met en in aansluiting op de statuten van Energiecoöperatie Gaasterland (ECG). Definities

Nadere informatie

Oudervereniging t Hooghe Landt

Oudervereniging t Hooghe Landt Oudervereniging t Hooghe Landt Ouders en verzorgers in de Oudervereniging voor de kinderen en de school HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING VAN T HOOGHE LANDT COLLEGE DEFINITIES Artikel 1 Ouders: de

Nadere informatie

MarineBedrijf-, Sport en Ontspanningsvereniging (MBSOV)

MarineBedrijf-, Sport en Ontspanningsvereniging (MBSOV) MarineBedrijf-, Sport en Ontspanningsvereniging (MBSOV) Huishoudelijk reglement van de afdeling volleybal Den Helder MarineBedrijf Sport- en OntspanningsVereniging MBSOV Den Helder Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Tennisvereniging Oudegein. Huishoudelijk reglement (versie mei 2016) Rechten en plichten van leden

Tennisvereniging Oudegein. Huishoudelijk reglement (versie mei 2016) Rechten en plichten van leden Tennisvereniging Oudegein. Huishoudelijk reglement (versie mei 2016) Rechten en plichten van leden 1. Leden zijn verplicht zich strikt te houden aan de ter plaatse geldende baanreglementen (park-, afhang-

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 Aanvragen/toekennen lidmaatschap Artikel 1 verzoek tot lidmaatschap Een verzoek om lidmaatschap van de vereniging wordt ingediend bij het secretariaat van de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Opmaak: 14 april 2009 Vastgesteld per ALV besluit op: 19-04-2009 Algemeen Artikel 1. Te Groningen bestaat een vereniging genaamd Beachsport Groningen. Zij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VAN DE TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM OPGERICHT 10 MEI 1990 Herzien 16 maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Golfclub Houtrak d.d

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Golfclub Houtrak d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT Golfclub Houtrak d.d. 09-11-2006 Artikel 1 Kleuren en embleem van de vereniging 1. De kleuren van de vereniging zijn blauw-geel. 2. Het embleem van de vereniging is een gestileerde

Nadere informatie

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur.

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur. Statuten Spoorweg Sportvereniging Venlo (Notarieel bekrachtigd op 9 juni 1999) (artikel 01 t/m 19) 1 e wijziging art. 11 met ingang van 25 maart 2011. 2 e wijziging art. 5+6+7 met ingang van 30 maart 2012.

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Heemkunde Voerendaal zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum]

Huishoudelijk reglement Heemkunde Voerendaal zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum] zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum] Begripsbepaling In dit huishoudelijk reglement worden zowel mannelijke als vrouwelijk personen aangeduid met hij of hem Waar in

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen DEFINITIE Artikel 1 Leden: Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: De geledingenraad

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

Huishoudelijk Regelement Actualisering 12 mei 2009

Huishoudelijk Regelement Actualisering 12 mei 2009 Huishoudelijk Regelement Actualisering 12 mei 2009 Kandidaatleden Artikel 1 1.1 Een ieder kan, als vertegenwoordiger van het huishouden waartoe hij behoort, kandidaatlid van de vereniging worden door het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van EHBO Vereniging Stede Broec

Huishoudelijk reglement van EHBO Vereniging Stede Broec Huishoudelijk reglement van EHBO Vereniging Stede Broec Algemeen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder : Vereniging: De afdeling Stede Broec van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. ArtikeM.NAAMENZETEL De vereniging draagt de naam sportclub Olympus. Zij is gevestigd te Tilburg. De kleuren van de vereniging

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving

Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving Artikel 1 Leden en Donateurs (zie afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1. Behalve gewone leden, ereleden

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement MVC

Huishoudelijk Reglement MVC Huishoudelijk Reglement MVC De vereniging Art. 1 Op 29 april 1965 is de vereniging opgericht als volleybalvereniging Advendo en wel als onderafdeling van de gelijknamige gymnastiekvereniging. Art. 2 Als

Nadere informatie

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen.

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen. Opgericht 28 augustus 1974 Secretariaat : postbus 111, 7730 AC Ommen. Bankrekeningnr. : ING 69212648 Gironr. : 4218270 KvK nr. : 40059418 S T A T U T E N NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Ingaande 19 maart Spoorweg Sportvereniging Venlo

Huishoudelijk Reglement. Ingaande 19 maart Spoorweg Sportvereniging Venlo Huishoudelijk Reglement. Ingaande 19 maart 1999. Spoorweg Sportvereniging Venlo (artikel 01 t/m 33) (2 e wijziging ingaande 22 maart 2002) (3 e wijziging ingaande 26 maart 2004) (art.4a) (4 e wijziging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T. van de BRIDGECLUB TROEF INN. Aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond onder nr.

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T. van de BRIDGECLUB TROEF INN. Aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond onder nr. H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T van de BRIDGECLUB TROEF INN Aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond onder nr. 25028 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De Bridgeclub "Troef INN" wordt in dit reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Volleybalvereniging Spivo

Huishoudelijk reglement Volleybalvereniging Spivo Huishoudelijk reglement Volleybalvereniging Spivo Artikel 1 Leden 1.1. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging door de in artikel 5 van de statuten bedoelde natuurlijke personen geschiedt door

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen Artikel 1 De vereniging wordt geregeerd door de bepalingen van haar statuten en dit reglement. Artikel 2 De kleuren van het Nijmeegs

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. school: Bernadette Maria School te Delft; b. ouders: de ouders, voogden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING BASISSCHOOL ST. MARTINUS.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING BASISSCHOOL ST. MARTINUS. ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING BASISSCHOOL ST. MARTINUS. Artikel 1 1.In de eerste week dat hun kind op school zit ontvangen ouders* een brief met informatie over de oudervereniging. Daarin

Nadere informatie

INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS

INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS 1 STATUTEN INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS Statuten November 2010 versie 1.3 2 NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. ICTAS draagt de naam INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

Statuten: Naam en zetel

Statuten: Naam en zetel Statuten: Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Algemene Bewoners Vereniging Noorderhaghe afgekort ABV. 2. Zij is gevestigd te s-gravenhage Nieuwendamlaan 46 t/m 298 even nummers. Duur

Nadere informatie

Artikel 1 Naam en zetel De vereniging draagt de naam Alkmaarse Gymnastiekvereniging Turnlust. Zij is gevestigd te Alkmaar.

Artikel 1 Naam en zetel De vereniging draagt de naam Alkmaarse Gymnastiekvereniging Turnlust. Zij is gevestigd te Alkmaar. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Naam en zetel De vereniging draagt de naam Alkmaarse Gymnastiekvereniging Turnlust. Zij is gevestigd te Alkmaar. Artikel 2 Doel en middelen ter bereiking van het doel.

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement T.V. Electron versie Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1 Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5:

Huishoudelijk Reglement T.V. Electron versie Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1 Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Huishoudelijk Reglement T.V. Electron versie 20-1-2011 ============================================================== Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1 De leden zijn verplicht zich strikt te

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Medische en EHBO Stam

Huishoudelijk reglement. Medische en EHBO Stam Medische en EHBO Stam Akker 50 7671 NH Vriezenveen Huishoudelijk reglement Medische en EHBO Stam In afkortingen en spraakgebruik: MES E-mail info@mes.scouting.nl Internet http://mes.scouting.nl Doel en

Nadere informatie