FINANCIEEL BESLUIT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIEEL BESLUIT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015"

Transcriptie

1 FINANCIEEL BESLUIT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 vastgesteld: 16 december 2014 Financieel besluit Wmo

2 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 4 Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN BUDGET (pgb)... 5 Artikel 2.1 Hoogte pgb in het buitenland... 5 Artikel 2.2 Hoogte van het pgb bij materiële voorzieningen... 5 Artikel 2.3 Hoogte van het pgb bij immateriële voorzieningen... 5 HOOFDSTUK 3 EIGEN BIJDRAGE VOOR MAATWERKVOORZIENINGEN... 7 Artikel 3 Eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen... 7 HOOFDSTUK 4 TEGEMOETKOMING IN DE MEERKOSTEN... 9 Artikel 4 Tegemoetkoming in de meerkosten... 9 HOOFDSTUK 5 MAATWERKVOORZIENINGEN...10 Artikel 5 Woonvoorzieningen...10 Artikel 6 Woningsanering in de Wmo...10 Artikel 7 Bouwkundige woningaanpassing...10 Artikel 8 Eigendom en onderhoud...11 Artikel 9 Vervoer...11 HOOFDSTUK 6 SLOTBEPALINGEN...12 Artikel 10 Slotbepalingen...12 Bijlage 1: Aanvaardbaarheidspercentages Financieel besluit Wmo

3 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk; gelet op de artikelen in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 de hierbij behorende regels en gelet op het bepaalde in de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Rijswijk 2015, gelet op het uitvoeringsbesluit Wmo 2015, gelet op het uitvoeringsbesluit Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, besluit vast te stellen het Financieel Besluit Wmo Financieel besluit Wmo

4 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit Besluit wordt verstaan onder: 1. verordening: de Verordening maatschappelijke ondersteuning Rijswijk 2015; 2. de Wet: de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; 3. beleidsregels: de Beleidsregels Wmo 2015; 4. eigen bijdrage: de bijdrage in de kosten die de cliënt verschuldigd is voor het gebruik van een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening; 5. immateriële voorzieningen: ondersteuning die geleverd wordt door personele inzet; 6. materiële voorzieningen: voorzieningen die bestaan uit tastbare voorzieningen; 7. persoonsgebonden budget: een bedrag waaruit namens het college betalingen worden gedaan voor diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot een maatwerkvoorziening behoren, en die een cliënt van derden heeft betrokken; 8. voorziening in natura: een voorziening, in te zetten om het resultaat te bereiken. Financieel besluit Wmo

5 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN BUDGET (pgb) Artikel 2.1 Hoogte pgb in het buitenland In de Beleidsregels wordt in artikel 5.6 genoemd dat de hoogte van het pgb afgestemd wordt op het land waar de cliënt tijdelijk verblijft. De hoogte van het pgb wordt herberekend aan de hand van de aanvaardbaarheidspercentages zoals genoemd in bijlage 1. De hoogte van het pgb geldt voor materiële en immateriële voorzieningen. Artikel 2.2 Hoogte van het pgb bij materiële voorzieningen 1. De hoogte van een pgb voor materiële voorzieningen is 100% en wordt bepaald op basis van het programma van eisen van de goedkoopst adequate voorziening. De geaccepteerde offerte dient te komen van een erkende leverancier. 2. De hoogte van het pgb voor de kosten van het verplichte onderhoudscontract voor voorzieningen genoemd in artikel 7.1 van de Beleidsregels is vastgesteld op 100% van de aanvaarde kosten. 3. Bij het vaststellen van de hoogte van het pgb in de kosten van een bouwkundige woningaanpassing wordt rekening gehouden met de volgende kostensoorten: a. de aanneemsom (waarin begrepen de loon- en materiaalkosten) voor het treffen van de voorziening; b. de risicoverrekening van loon- en materiaalkosten, met inachtneming van het bepaalde in de risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991; c. in gevallen dat het noodzakelijk wordt, is een architect in te schakelen: het architectenhonorarium tot ten hoogste tien procent van de aanneemsom, met dien verstande dat dit niet hoger is dan het maximale honorarium als bepaald in SR 1997 van de Bond van Nederlandse Architecten; d. de kosten van het toezicht op de uitvoering, indien dit noodzakelijk is, tot een maximum van twee procent van de aanneemsom; e. de leges voor zover deze betrekking hebben op het treffen van de voorziening; f. de verschuldigde en niet verrekenbare of terugvorderbare omzetbelasting; g. renteverlies in verband met het verrichten van noodzakelijke betaling aan derden voordat de bijdrage is uitbetaald, voor zover dit verband houdt met de bouw dan wel het treffen van de voorziening; h. de kosten van het verwerven van extra bouwrijpe grond indien noodzakelijk als niet gebouwd kan worden binnen de oorspronkelijke kavel; i. de door burgemeester en wethouders schriftelijk goedgekeurde kostenverhogingen die ten tijde van de raming van de kosten redelijkerwijs niet voorzien hadden kunnen zijn; j. de kosten in verband met noodzakelijk technisch onderzoek en adviezen met betrekking tot het verrichten van de aanpassing; k. de kosten van heraansluiting op de openbare nutsvoorziening. Artikel 2.3 Hoogte van het pgb bij immateriële voorzieningen 1. Het bruto-pgb voor gestructureerd huishouden (Hulp bij het huishouden HH 1) bedraagt 17,50 per uur. 2. Het bruto-pgb voor gestructureerd huishouden (Hulp bij het huishouden HH 2) bedraagt 18,50 per uur. 3. Voor Wmo-cliënten die gebruik maken van vervoer naar groepsbegeleiding wordt de maximale hoogte van het pgb gebaseerd op de werkelijk te maken kosten en bedraagt per dag: a. 20,35 voor rolstoelgebonden cliënten; b. 7,15 voor niet-rolstoelgebonden cliënten. Financieel besluit Wmo

6 4. De hoogte van het pgb voor beschermd wonen wordt bepaald door de centrumgemeente die deze functie uitvoert. 5. Hieronder worden tarieven vastgesteld voor cliënten die in aanmerking willen komen voor een pgb voor de functie begeleiding. In de hoogte van het pgb wordt onderscheid gemaakt tussen de levering van de begeleiding door een professional of een niet-professional (iemand uit het sociaal netwerk of iemand die geen diploma s heeft voor die functie). Begeleiding door een professional: Individueel pgb Basis 36,90 per uur Speciaal 52,22 per uur Groep Licht Basis Speciaal pgb 28,60 (dagdelen p/w) 38,42 (dagdelen p/w) 44,96 (dagdelen p/w) Begeleiding door de niet-professional: Het maximale tarief voor individuele begeleiding en begeleiding groep door een niet-professional zoals een persoon behorend tot het sociale netwerk van de zorgvrager maar ook, werkstudenten, zzp-ers zonder diploma s e.d. is het tarief 20,00 per uur. Voor begeleiding groep is het tarief 20,00 per dagdeel. Pgb-tarief voor logeervoorziening per persoon per etmaal of deel daarvan: Kortdurend Verblijf (Logeervoorziening) per persoon Voor aantoonbaar gediplomeerd Voor het sociale netwerk, verzorger waaronder zzp-ers werkstudenten, zzp-ers zonder Per etmaal, of een deel daarvan (incl. bescherming, alarmering, servicekosten en kosten van maaltijden) Optioneel (wanneer nodig) kunnen 3 extra uren diploma s e.d. 32,20 20,00 119,78 20,00 begeleiding** worden ingezet * * een deel van Begeleiding kan worden betaald uit de aanspraak op wijkverpleging ** volledig arrangement is 151,98 Financieel besluit Wmo

7 HOOFDSTUK 3 EIGEN BIJDRAGE VOOR MAATWERKVOORZIENINGEN Artikel 3 Eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen Jaarlijks bepaalt de Minister de maximale eigen bijdrage die gemeenten kunnen vragen bij verstrekking van een maatwerkvoorziening, alsmede de inkomensgrenzen binnen welke deze gelden. Deze normbedragen zijn per 1/1/2015 niet gewijzigd. De gemeente Rijswijk volgt deze maxima. 3.1 Eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen 1. De bedragen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor de berekening van de eigen bijdrage, die de cliënt verschuldigd is ingevolge artikel 12 van de verordening, zijn gelijk aan die genoemd in artikel 3.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, en zoals hieronder vermeld. De eigen bijdrage wordt gerekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Standaardmaximum per vier weken a. voor de ongehuwde persoon die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt b. voor de ongehuwde persoon die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt c. voor de gehuwde personen indien één van beiden de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt of beiden die leeftijd nog niet hebben bereikt d. voor de gehuwde personen die beiden de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt Bedrag vanaf 1 januari ,40 27,60 Voor deze categorieën wordt de eigen bijdrage opgehoogd met 1/13 de deel van 15% van het gedeelte dat genoemde inkomensgrens te boven gaat. Inkomensgrens vanaf 1 januari 2015 a. voor de ongehuwde persoon die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt b. voor de ongehuwde persoon die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt c. voor de gehuwde personen indien een van beiden de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt of beiden die leeftijd nog niet hebben bereikt d. voor de gehuwde personen die beiden de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt , , , ,- 2. Voor alle maatwerkvoorzieningen, geleverd in de vorm van natura of in de vorm van een pgb is een eigen bijdrage verschuldigd, met uitzondering van: a. een rolstoel; b. een cliënt die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, met uitzondering van een woningaanpassing; c. als de maatwerkvoorziening gerealiseerd wordt in een woongebouw waarvan de woning van cliënt onderdeel uitmaakt, én voor zover de voorziening betrekking heeft op het toeen/of doorgankelijk maken van het woongebouw; d. een tegemoetkoming in de meerkosten. 3. Voor de volgende immateriële voorzieningen wordt een eigen bijdrage gevraagd, zo lang als de hulp/zorg geleverd wordt: a. de eigen bijdrage voor begeleiding individueel bedraagt maximaal 14,20 per uur; b. de eigen bijdrage voor begeleiding groep bedraagt maximaal 14,20 per dagdeel; Financieel besluit Wmo

8 c. de eigen bijdrage voor kortdurend verblijf (logeren) bedraagt maximaal 14,20 per etmaal; d. voor gestructureerd huishouden (Hulp bij het huishouden HH 1) is een eigen bijdrage verschuldigd van 17,50 per uur; e. voor gestructureerd huishouden (Hulp bij het huishouden HH2) is een eigen bijdrage verschuldigd van 18,50 per uur. 4. Voor de volgende materiële voorzieningen wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht gelijk aan 50% van de kostprijs van de voorziening en over de hieronder genoemde maximale periode: - voor driewielfietsen, autoaanpassingen: 7 jaar; - voor elektrische voorzieningen: 7 jaar; - voor woonvoorzieningen (bv traplift, douche brancard, verrijdbare douchestoel): 10 jaar; - voor woningaanpassingen (verbouwing/aanbouw): 20 jaar; - voor andere voorzieningen voor de technische levensduur van de voorziening. 5. Voor een scootmobiel wordt een eigen bijdrage gevraagd van 6,00 per periode voor zolang de scootmobiel aan de cliënt is toegekend. Voor het eerst zal een eigen bijdrage gevraagd worden ingaande 1 juli De eigen bijdrage mag niet worden betaald uit het pgb. 7. De omvang van de eigen bijdrage is nooit hoger dan de kostprijs van de voorziening in natura, dan wel het bedrag van het Pgb. 8. Bij overname van een voorziening van een andere gemeente is voor het overnamebedrag een eigen bijdrage verschuldigd, voor zover de voorziening nog niet is afgeschreven. De eigen bijdrage wordt berekend over de restwaarde van de voorziening. Financieel besluit Wmo

9 HOOFDSTUK 4 TEGEMOETKOMING IN DE MEERKOSTEN Artikel 4 Tegemoetkoming in de meerkosten De tegemoetkoming in de meerkosten bedraagt op jaarbasis: a. voor taxikosten: 562,50; b. rolstoeltaxikosten: 1.510,-; c. vervoerskosten eigen auto: 450,-; d. verhuis- en herinrichtingskosten: 2.000,-. Voor de tegemoetkoming in de meerkosten voor de vervoerskosten geldt het volgende. Indien een cliënt, vanaf 16 jaar, een vervoersvoorziening in bruikleen heeft gekregen en tevens in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de meerkosten voor de vervoerskosten, dan wordt maximaal 50% van de voorziening toegekend. Daarnaast geldt voor de tegemoetkoming in de meerkosten voor taxikosten, dat dit alleen wordt toegekend wanneer iemand geen gebruik kan maken van de regiotaxi en eveneens geen gebruik kan maken van vervoer met eigen auto. De tegemoetkoming wordt maandelijks uitbetaald met uitzondering van de vergoeding voor verhuisen herinrichtingskosten. Financieel besluit Wmo

10 HOOFDSTUK 5 MAATWERKVOORZIENINGEN Artikel 5 Woonvoorzieningen Hieronder zijn een aantal regelingen opgenomen voor woonvoorzieningen: a. bouwkundige of woontechnische voorzieningen aan de eigen woning vanaf een bedrag van 5.000,00 worden beoordeeld op basis van twee of meer offertes. De hoogte van het persoonsgebonden budget is het bedrag van de goedkoopste door het college geaccepteerde offerte; b. roerende woonvoorzieningen: Op basis van de bedragen en de kortingspercentages die de gemeente heeft afgesproken met de gecontracteerde leveranciers, eventueel verhoogd met een bedrag voor onderhoud en reparatie. Roerende woonvoorzieningen die niet kunnen worden geleverd door de gecontracteerde leveranciers: de kostprijs op basis van de door het college geaccepteerde offerte; c. de functie begeleid wonen wordt uitgevoerd door de centrumgemeente; d. het college verleent een tegemoetkoming in de kosten van onderhoud, keuring en reparatie van een liftinstallatie indien die verstrekking heeft plaatsgevonden in het kader van de Wmo. De hoogte van het onderhoud en reparatie is gebaseerd op het contract tussen gemeente en leveranciers van het lopende jaar. Artikel 6 Woningsanering in de Wmo a. Voor gordijnen en vloerbedekking worden de volgende normbedragen per vierkante meter gehanteerd: overgordijnen woonkamer: 32,61 per m2 raamoppervlak overgordijnen slaapkamer: 23,38 per m2 raamoppervlak vitrage woon- en slaapkamer: 21,47 per m2 raamoppervlak vloerbedekking woonkamer: 17,40 per m2 vloeroppervlak vloerbedekking slaapkamer: 15,37 per m2 vloeroppervlak b. Bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding wordt rekening gehouden met afschrijving van de te vervangen gordijnen, vitrage en vloerbedekking op de volgende wijze: leeftijd tot 2 jaar : vergoeding van 100% van het normbedrag leeftijd tot 4 jaar : vergoeding van 75% van het normbedrag leeftijd tot 6 jaar : vergoeding van 50% van het normbedrag leeftijd tot 8 jaar : vergoeding van 25% van het normbedrag leeftijd ouder dan 8 jaar : geen vergoeding i.v.m. economische afschrijving Artikel 7 Bouwkundige woningaanpassing Bij het vaststellen van de hoogte van de bouwkundige aanpassingen wordt rekening gehouden met de volgende kostensoorten: 1. de aanneemsom (waarin begrepen de loon- en materiaalkosten) voor het treffen van de voorziening; 2. de risicoverrekening van loon- en materiaalkosten, met inachtneming van het bepaalde in de risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991; 3. in gevallen dat het noodzakelijk wordt, is een architect in te schakelen: het architectenhonorarium tot ten hoogste tien procent van de aanneemsom, met dien verstande dat dit niet hoger is dan het maximale honorarium als bepaald in SR 1997 van de Bond van Nederlandse Architecten; 4. de kosten van het toezicht op de uitvoering, indien dit noodzakelijk is, tot een maximum van twee procent van de aanneemsom; Financieel besluit Wmo

11 5. de leges voor zover deze betrekking hebben op het treffen van de voorziening; 6. de verschuldigde en niet verrekenbare of terugvorderbare omzetbelasting; 7. renteverlies in verband met het verrichten van noodzakelijke betaling aan derden voordat de bijdrage is uitbetaald, voor zover dit verband houdt met de bouw dan wel het treffen van de voorziening; 8. de kosten van het verwerven van extra bouwrijpe grond indien noodzakelijk als niet gebouwd kan worden binnen de oorspronkelijke kavel; 9. de door burgemeester en wethouders schriftelijk goedgekeurde kostenverhogingen die ten tijde van de raming van de kosten redelijkerwijs niet voorzien hadden kunnen zijn; 10. de kosten in verband met noodzakelijk technisch onderzoek en adviezen met betrekking tot het verrichten van de aanpassing; 11. de kosten van heraansluiting op de openbare nutsvoorziening. Artikel 8 Eigendom en onderhoud Alle voorzieningen waarvan de kosten lager zijn dan 300,00 zijn na verstrekking eigendom van de aanvrager, met uitzondering van drempelhulpen. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en reparatie van deze voorzieningen. Indien het bedrag boven de 300,00 bedraagt is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud, reparatie en verzekering van de voorzieningen, mits geen sprake is van nalatigheid van de cliënt. Bouwkundige nagelvaste woonvoorzieningen in natura (met uitzondering van traplift en drempelhulpen) worden eigendom van de woningeigenaar ongeacht de hoogte van de aanschafprijs. De woningeigenaar is verantwoordelijk voor onderhoud en reparatie van de voorzieningen. Artikel 9 Vervoer Indien de indicatie regiotaxi wordt toegekend, dan kan de cliënt voor 600 zones per jaar tegen een gereduceerd tarief reizen. Indien andere vervoersvoorzieningen zijn toegekend dan wordt maximaal 50% van het aantal zones toegekend. Voor de opstapzone en de eerste drie gereisde zones per rit geldt een reizigerstarief van 0,65 per zone. Voor de vierde en vijfde gereisde zone geldt een reizigerstarief van 1,30 per zone. Financieel besluit Wmo

12 HOOFDSTUK 6 SLOTBEPALINGEN Artikel 10 Slotbepalingen 1. Met ingang van 1 januari 2015 wordt het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2014 ingetrokken. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Financieel besluit Wmo Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk in zijn vergadering van 16 december Het college van burgemeester en wethouders van Rijswijk, de secretaris, de burgemeester, drs. A. de Baat drs. M.J. Bezuijen Financieel besluit Wmo

13 Bijlage 1: Aanvaardbaarheidspercentages 2015 Kortingspercentages op het pgb in het buitenland zoals bedoeld in de artikel Andorra 100% Mexico 43% Aruba 60% Monaco 100% Australië 100% Nieuw-Zeeland 72% Bosnië 43% Noorwegen 100% België 100% Oostenrijk 100% Bonaire 60% Polen 48% Canada 100% Portugal 69% Curaçao 60% Roemenië 33% Denemarken 100% Rusland 38% Duitsland 100% Saba 60% Finland 100% Servië 43% Frankrijk 100% Singapore 100% Griekenland 78% Sint Eustatius 60% Hongarije 57% Sint Maarten 60% Hong Kong 100% Slowakije 50% Ierland 100% Spanje 85% IJsland 100% Suriname 48% Israël 83% Thailand 31% Italië 92% Tsjechië 59% Japan 89% Turkije 41% Kroatië 44% Verenigd Koninkrijk 100% Liechtenstein 100% Verenigde Staten 100% Luxemburg 100% Zuid-Afrika 42% Maleisië 37% Zuid-Korea 72% Malta 63% Zweden 100% Zwitserland 100% Het aanvaardbaarheidspercentage voor alle ontbrekende landen is 30%. Van: Zorginstatuut Nederland AWBZ-kompas persoonsgebonden budget Financieel besluit Wmo

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht Burgemeester en wethouders van Bergambacht; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 3 van de Verordening individuele voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2014 4 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning;

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 26 Uitgifte: 26 april 2012 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 april

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Grootegast. Nr. 68831 28 juli 2015 Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN BUDGET... 4 Artikel 2.1 Verstrekking op verzoek... 4 Artikel 2.2 Geen persoonsgebonden

Nadere informatie

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning Financieel Besluit Wmo Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning December 2006 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Beperkingen 3 Hoofdstuk 2 Hulp bij het

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING. Gemeente Hof van Twente 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING. Gemeente Hof van Twente 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Hof van Twente 2014 Goor, januari 2014 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK 2 HULP BIJ HET HUISHOUDEN

Nadere informatie

- dat het noodzakelijk is gebleken de manier van indiceren bij het aanvullend openbaar vervoer te wijzigen;

- dat het noodzakelijk is gebleken de manier van indiceren bij het aanvullend openbaar vervoer te wijzigen; Burgemeester en wethouders van Purmerend, Overwegende - dat het noodzakelijk is gebleken de manier van indiceren bij het aanvullend openbaar vervoer te wijzigen; - dat introductie van de alfacheque leidt

Nadere informatie

VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL

VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL Versie : november 2007 Afdeling : Sociale Zaken Steller : Kees-Willem Bruggeman Mede-adviseurs : Iris Kunnen, Ad Ravestein

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals 2010 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

Wvg-verordening Zoetermeer

Wvg-verordening Zoetermeer Wvg-verordening Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 De raad van de gemeente Arnhem; gelezen het voorstel van het college van @ 2014, nummer@; 1 gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4,

Nadere informatie

B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009

B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009 Jaar: 2009 Nummer: 75 Besluit: B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond; collegevoorstel

Nadere informatie

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Pagina 1 van 37 Pagina 2 van 37 Inhoudsopgave Pagina INLEIDING 5 HOOFDSTUK 1. COMPENSATIEBEGINSEL EN VERSTREKKINGEN 1.1. Compensatiebeginsel 7 1.2.

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 De raad van de gemeente Groningen gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

ter kennisgeving Medewerk(st)er

ter kennisgeving Medewerk(st)er Voorstel ~atwijk Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : Î-I,)'l - j6bb Status : Openbaar / Ter besluitvorming Dotum : 1 mei 2012 Afdeling : Sociale Zaken Raad: :Ja : R.F.J.M. van Hest ter kennisgeving

Nadere informatie

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 41 Besluit: B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning Helmond 2007 Richtlijnen "Individuele voorzieningen" Hoofdstuk 1 - Aanvraag I001 - Schriftelijke

Nadere informatie

Sportrolstoel Het bedrag is maximaal 2.357,40 inclusief btw. Voor reparatie en onderhoud is het bedrag maximaal 589,35 voor drie jaar.

Sportrolstoel Het bedrag is maximaal 2.357,40 inclusief btw. Voor reparatie en onderhoud is het bedrag maximaal 589,35 voor drie jaar. Financiële bijlage PGB maatwerkvoorzieningen 2015 1 Inleiding Als bijlage bij artikel 4.5 Hoogte PGB van het Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Assen geeft het college de normen

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Afkortingenlijst 4 Begrippenlijst 5 Inleiding 7 Wmo 2015 7 Richtinggevende kaders 7 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groesbeek 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 7 1.1 Afbakening... 7 1.2 In overwegende mate op het individu gericht... 7 1.3 Langdurig noodzakelijk...

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011.

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011. Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011. Inleiding Naast een Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2011 (Verordening Wmo 2011) is er het Besluit

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. Herontwikkeling Lichtenberg voorbereiding besluit. Vaststellen verslagen vaststelling

Molendijkzaal 0.01. Herontwikkeling Lichtenberg voorbereiding besluit. Vaststellen verslagen vaststelling OVERZICHT De Raad 19-09-2006 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Plan Lichtenberg Donatie slachtoffers aardbeving Indonesië 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Zendmachtiging

Nadere informatie