FINANCIEEL BESLUIT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIEEL BESLUIT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015"

Transcriptie

1 FINANCIEEL BESLUIT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 vastgesteld: 16 december 2014 Financieel besluit Wmo

2 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 4 Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN BUDGET (pgb)... 5 Artikel 2.1 Hoogte pgb in het buitenland... 5 Artikel 2.2 Hoogte van het pgb bij materiële voorzieningen... 5 Artikel 2.3 Hoogte van het pgb bij immateriële voorzieningen... 5 HOOFDSTUK 3 EIGEN BIJDRAGE VOOR MAATWERKVOORZIENINGEN... 7 Artikel 3 Eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen... 7 HOOFDSTUK 4 TEGEMOETKOMING IN DE MEERKOSTEN... 9 Artikel 4 Tegemoetkoming in de meerkosten... 9 HOOFDSTUK 5 MAATWERKVOORZIENINGEN...10 Artikel 5 Woonvoorzieningen...10 Artikel 6 Woningsanering in de Wmo...10 Artikel 7 Bouwkundige woningaanpassing...10 Artikel 8 Eigendom en onderhoud...11 Artikel 9 Vervoer...11 HOOFDSTUK 6 SLOTBEPALINGEN...12 Artikel 10 Slotbepalingen...12 Bijlage 1: Aanvaardbaarheidspercentages Financieel besluit Wmo

3 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk; gelet op de artikelen in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 de hierbij behorende regels en gelet op het bepaalde in de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Rijswijk 2015, gelet op het uitvoeringsbesluit Wmo 2015, gelet op het uitvoeringsbesluit Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, besluit vast te stellen het Financieel Besluit Wmo Financieel besluit Wmo

4 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit Besluit wordt verstaan onder: 1. verordening: de Verordening maatschappelijke ondersteuning Rijswijk 2015; 2. de Wet: de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; 3. beleidsregels: de Beleidsregels Wmo 2015; 4. eigen bijdrage: de bijdrage in de kosten die de cliënt verschuldigd is voor het gebruik van een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening; 5. immateriële voorzieningen: ondersteuning die geleverd wordt door personele inzet; 6. materiële voorzieningen: voorzieningen die bestaan uit tastbare voorzieningen; 7. persoonsgebonden budget: een bedrag waaruit namens het college betalingen worden gedaan voor diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot een maatwerkvoorziening behoren, en die een cliënt van derden heeft betrokken; 8. voorziening in natura: een voorziening, in te zetten om het resultaat te bereiken. Financieel besluit Wmo

5 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN BUDGET (pgb) Artikel 2.1 Hoogte pgb in het buitenland In de Beleidsregels wordt in artikel 5.6 genoemd dat de hoogte van het pgb afgestemd wordt op het land waar de cliënt tijdelijk verblijft. De hoogte van het pgb wordt herberekend aan de hand van de aanvaardbaarheidspercentages zoals genoemd in bijlage 1. De hoogte van het pgb geldt voor materiële en immateriële voorzieningen. Artikel 2.2 Hoogte van het pgb bij materiële voorzieningen 1. De hoogte van een pgb voor materiële voorzieningen is 100% en wordt bepaald op basis van het programma van eisen van de goedkoopst adequate voorziening. De geaccepteerde offerte dient te komen van een erkende leverancier. 2. De hoogte van het pgb voor de kosten van het verplichte onderhoudscontract voor voorzieningen genoemd in artikel 7.1 van de Beleidsregels is vastgesteld op 100% van de aanvaarde kosten. 3. Bij het vaststellen van de hoogte van het pgb in de kosten van een bouwkundige woningaanpassing wordt rekening gehouden met de volgende kostensoorten: a. de aanneemsom (waarin begrepen de loon- en materiaalkosten) voor het treffen van de voorziening; b. de risicoverrekening van loon- en materiaalkosten, met inachtneming van het bepaalde in de risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991; c. in gevallen dat het noodzakelijk wordt, is een architect in te schakelen: het architectenhonorarium tot ten hoogste tien procent van de aanneemsom, met dien verstande dat dit niet hoger is dan het maximale honorarium als bepaald in SR 1997 van de Bond van Nederlandse Architecten; d. de kosten van het toezicht op de uitvoering, indien dit noodzakelijk is, tot een maximum van twee procent van de aanneemsom; e. de leges voor zover deze betrekking hebben op het treffen van de voorziening; f. de verschuldigde en niet verrekenbare of terugvorderbare omzetbelasting; g. renteverlies in verband met het verrichten van noodzakelijke betaling aan derden voordat de bijdrage is uitbetaald, voor zover dit verband houdt met de bouw dan wel het treffen van de voorziening; h. de kosten van het verwerven van extra bouwrijpe grond indien noodzakelijk als niet gebouwd kan worden binnen de oorspronkelijke kavel; i. de door burgemeester en wethouders schriftelijk goedgekeurde kostenverhogingen die ten tijde van de raming van de kosten redelijkerwijs niet voorzien hadden kunnen zijn; j. de kosten in verband met noodzakelijk technisch onderzoek en adviezen met betrekking tot het verrichten van de aanpassing; k. de kosten van heraansluiting op de openbare nutsvoorziening. Artikel 2.3 Hoogte van het pgb bij immateriële voorzieningen 1. Het bruto-pgb voor gestructureerd huishouden (Hulp bij het huishouden HH 1) bedraagt 17,50 per uur. 2. Het bruto-pgb voor gestructureerd huishouden (Hulp bij het huishouden HH 2) bedraagt 18,50 per uur. 3. Voor Wmo-cliënten die gebruik maken van vervoer naar groepsbegeleiding wordt de maximale hoogte van het pgb gebaseerd op de werkelijk te maken kosten en bedraagt per dag: a. 20,35 voor rolstoelgebonden cliënten; b. 7,15 voor niet-rolstoelgebonden cliënten. Financieel besluit Wmo

6 4. De hoogte van het pgb voor beschermd wonen wordt bepaald door de centrumgemeente die deze functie uitvoert. 5. Hieronder worden tarieven vastgesteld voor cliënten die in aanmerking willen komen voor een pgb voor de functie begeleiding. In de hoogte van het pgb wordt onderscheid gemaakt tussen de levering van de begeleiding door een professional of een niet-professional (iemand uit het sociaal netwerk of iemand die geen diploma s heeft voor die functie). Begeleiding door een professional: Individueel pgb Basis 36,90 per uur Speciaal 52,22 per uur Groep Licht Basis Speciaal pgb 28,60 (dagdelen p/w) 38,42 (dagdelen p/w) 44,96 (dagdelen p/w) Begeleiding door de niet-professional: Het maximale tarief voor individuele begeleiding en begeleiding groep door een niet-professional zoals een persoon behorend tot het sociale netwerk van de zorgvrager maar ook, werkstudenten, zzp-ers zonder diploma s e.d. is het tarief 20,00 per uur. Voor begeleiding groep is het tarief 20,00 per dagdeel. Pgb-tarief voor logeervoorziening per persoon per etmaal of deel daarvan: Kortdurend Verblijf (Logeervoorziening) per persoon Voor aantoonbaar gediplomeerd Voor het sociale netwerk, verzorger waaronder zzp-ers werkstudenten, zzp-ers zonder Per etmaal, of een deel daarvan (incl. bescherming, alarmering, servicekosten en kosten van maaltijden) Optioneel (wanneer nodig) kunnen 3 extra uren diploma s e.d. 32,20 20,00 119,78 20,00 begeleiding** worden ingezet * * een deel van Begeleiding kan worden betaald uit de aanspraak op wijkverpleging ** volledig arrangement is 151,98 Financieel besluit Wmo

7 HOOFDSTUK 3 EIGEN BIJDRAGE VOOR MAATWERKVOORZIENINGEN Artikel 3 Eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen Jaarlijks bepaalt de Minister de maximale eigen bijdrage die gemeenten kunnen vragen bij verstrekking van een maatwerkvoorziening, alsmede de inkomensgrenzen binnen welke deze gelden. Deze normbedragen zijn per 1/1/2015 niet gewijzigd. De gemeente Rijswijk volgt deze maxima. 3.1 Eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen 1. De bedragen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor de berekening van de eigen bijdrage, die de cliënt verschuldigd is ingevolge artikel 12 van de verordening, zijn gelijk aan die genoemd in artikel 3.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, en zoals hieronder vermeld. De eigen bijdrage wordt gerekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Standaardmaximum per vier weken a. voor de ongehuwde persoon die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt b. voor de ongehuwde persoon die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt c. voor de gehuwde personen indien één van beiden de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt of beiden die leeftijd nog niet hebben bereikt d. voor de gehuwde personen die beiden de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt Bedrag vanaf 1 januari ,40 27,60 Voor deze categorieën wordt de eigen bijdrage opgehoogd met 1/13 de deel van 15% van het gedeelte dat genoemde inkomensgrens te boven gaat. Inkomensgrens vanaf 1 januari 2015 a. voor de ongehuwde persoon die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt b. voor de ongehuwde persoon die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt c. voor de gehuwde personen indien een van beiden de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt of beiden die leeftijd nog niet hebben bereikt d. voor de gehuwde personen die beiden de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt , , , ,- 2. Voor alle maatwerkvoorzieningen, geleverd in de vorm van natura of in de vorm van een pgb is een eigen bijdrage verschuldigd, met uitzondering van: a. een rolstoel; b. een cliënt die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, met uitzondering van een woningaanpassing; c. als de maatwerkvoorziening gerealiseerd wordt in een woongebouw waarvan de woning van cliënt onderdeel uitmaakt, én voor zover de voorziening betrekking heeft op het toeen/of doorgankelijk maken van het woongebouw; d. een tegemoetkoming in de meerkosten. 3. Voor de volgende immateriële voorzieningen wordt een eigen bijdrage gevraagd, zo lang als de hulp/zorg geleverd wordt: a. de eigen bijdrage voor begeleiding individueel bedraagt maximaal 14,20 per uur; b. de eigen bijdrage voor begeleiding groep bedraagt maximaal 14,20 per dagdeel; Financieel besluit Wmo

8 c. de eigen bijdrage voor kortdurend verblijf (logeren) bedraagt maximaal 14,20 per etmaal; d. voor gestructureerd huishouden (Hulp bij het huishouden HH 1) is een eigen bijdrage verschuldigd van 17,50 per uur; e. voor gestructureerd huishouden (Hulp bij het huishouden HH2) is een eigen bijdrage verschuldigd van 18,50 per uur. 4. Voor de volgende materiële voorzieningen wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht gelijk aan 50% van de kostprijs van de voorziening en over de hieronder genoemde maximale periode: - voor driewielfietsen, autoaanpassingen: 7 jaar; - voor elektrische voorzieningen: 7 jaar; - voor woonvoorzieningen (bv traplift, douche brancard, verrijdbare douchestoel): 10 jaar; - voor woningaanpassingen (verbouwing/aanbouw): 20 jaar; - voor andere voorzieningen voor de technische levensduur van de voorziening. 5. Voor een scootmobiel wordt een eigen bijdrage gevraagd van 6,00 per periode voor zolang de scootmobiel aan de cliënt is toegekend. Voor het eerst zal een eigen bijdrage gevraagd worden ingaande 1 juli De eigen bijdrage mag niet worden betaald uit het pgb. 7. De omvang van de eigen bijdrage is nooit hoger dan de kostprijs van de voorziening in natura, dan wel het bedrag van het Pgb. 8. Bij overname van een voorziening van een andere gemeente is voor het overnamebedrag een eigen bijdrage verschuldigd, voor zover de voorziening nog niet is afgeschreven. De eigen bijdrage wordt berekend over de restwaarde van de voorziening. Financieel besluit Wmo

9 HOOFDSTUK 4 TEGEMOETKOMING IN DE MEERKOSTEN Artikel 4 Tegemoetkoming in de meerkosten De tegemoetkoming in de meerkosten bedraagt op jaarbasis: a. voor taxikosten: 562,50; b. rolstoeltaxikosten: 1.510,-; c. vervoerskosten eigen auto: 450,-; d. verhuis- en herinrichtingskosten: 2.000,-. Voor de tegemoetkoming in de meerkosten voor de vervoerskosten geldt het volgende. Indien een cliënt, vanaf 16 jaar, een vervoersvoorziening in bruikleen heeft gekregen en tevens in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de meerkosten voor de vervoerskosten, dan wordt maximaal 50% van de voorziening toegekend. Daarnaast geldt voor de tegemoetkoming in de meerkosten voor taxikosten, dat dit alleen wordt toegekend wanneer iemand geen gebruik kan maken van de regiotaxi en eveneens geen gebruik kan maken van vervoer met eigen auto. De tegemoetkoming wordt maandelijks uitbetaald met uitzondering van de vergoeding voor verhuisen herinrichtingskosten. Financieel besluit Wmo

10 HOOFDSTUK 5 MAATWERKVOORZIENINGEN Artikel 5 Woonvoorzieningen Hieronder zijn een aantal regelingen opgenomen voor woonvoorzieningen: a. bouwkundige of woontechnische voorzieningen aan de eigen woning vanaf een bedrag van 5.000,00 worden beoordeeld op basis van twee of meer offertes. De hoogte van het persoonsgebonden budget is het bedrag van de goedkoopste door het college geaccepteerde offerte; b. roerende woonvoorzieningen: Op basis van de bedragen en de kortingspercentages die de gemeente heeft afgesproken met de gecontracteerde leveranciers, eventueel verhoogd met een bedrag voor onderhoud en reparatie. Roerende woonvoorzieningen die niet kunnen worden geleverd door de gecontracteerde leveranciers: de kostprijs op basis van de door het college geaccepteerde offerte; c. de functie begeleid wonen wordt uitgevoerd door de centrumgemeente; d. het college verleent een tegemoetkoming in de kosten van onderhoud, keuring en reparatie van een liftinstallatie indien die verstrekking heeft plaatsgevonden in het kader van de Wmo. De hoogte van het onderhoud en reparatie is gebaseerd op het contract tussen gemeente en leveranciers van het lopende jaar. Artikel 6 Woningsanering in de Wmo a. Voor gordijnen en vloerbedekking worden de volgende normbedragen per vierkante meter gehanteerd: overgordijnen woonkamer: 32,61 per m2 raamoppervlak overgordijnen slaapkamer: 23,38 per m2 raamoppervlak vitrage woon- en slaapkamer: 21,47 per m2 raamoppervlak vloerbedekking woonkamer: 17,40 per m2 vloeroppervlak vloerbedekking slaapkamer: 15,37 per m2 vloeroppervlak b. Bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding wordt rekening gehouden met afschrijving van de te vervangen gordijnen, vitrage en vloerbedekking op de volgende wijze: leeftijd tot 2 jaar : vergoeding van 100% van het normbedrag leeftijd tot 4 jaar : vergoeding van 75% van het normbedrag leeftijd tot 6 jaar : vergoeding van 50% van het normbedrag leeftijd tot 8 jaar : vergoeding van 25% van het normbedrag leeftijd ouder dan 8 jaar : geen vergoeding i.v.m. economische afschrijving Artikel 7 Bouwkundige woningaanpassing Bij het vaststellen van de hoogte van de bouwkundige aanpassingen wordt rekening gehouden met de volgende kostensoorten: 1. de aanneemsom (waarin begrepen de loon- en materiaalkosten) voor het treffen van de voorziening; 2. de risicoverrekening van loon- en materiaalkosten, met inachtneming van het bepaalde in de risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991; 3. in gevallen dat het noodzakelijk wordt, is een architect in te schakelen: het architectenhonorarium tot ten hoogste tien procent van de aanneemsom, met dien verstande dat dit niet hoger is dan het maximale honorarium als bepaald in SR 1997 van de Bond van Nederlandse Architecten; 4. de kosten van het toezicht op de uitvoering, indien dit noodzakelijk is, tot een maximum van twee procent van de aanneemsom; Financieel besluit Wmo

11 5. de leges voor zover deze betrekking hebben op het treffen van de voorziening; 6. de verschuldigde en niet verrekenbare of terugvorderbare omzetbelasting; 7. renteverlies in verband met het verrichten van noodzakelijke betaling aan derden voordat de bijdrage is uitbetaald, voor zover dit verband houdt met de bouw dan wel het treffen van de voorziening; 8. de kosten van het verwerven van extra bouwrijpe grond indien noodzakelijk als niet gebouwd kan worden binnen de oorspronkelijke kavel; 9. de door burgemeester en wethouders schriftelijk goedgekeurde kostenverhogingen die ten tijde van de raming van de kosten redelijkerwijs niet voorzien hadden kunnen zijn; 10. de kosten in verband met noodzakelijk technisch onderzoek en adviezen met betrekking tot het verrichten van de aanpassing; 11. de kosten van heraansluiting op de openbare nutsvoorziening. Artikel 8 Eigendom en onderhoud Alle voorzieningen waarvan de kosten lager zijn dan 300,00 zijn na verstrekking eigendom van de aanvrager, met uitzondering van drempelhulpen. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en reparatie van deze voorzieningen. Indien het bedrag boven de 300,00 bedraagt is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud, reparatie en verzekering van de voorzieningen, mits geen sprake is van nalatigheid van de cliënt. Bouwkundige nagelvaste woonvoorzieningen in natura (met uitzondering van traplift en drempelhulpen) worden eigendom van de woningeigenaar ongeacht de hoogte van de aanschafprijs. De woningeigenaar is verantwoordelijk voor onderhoud en reparatie van de voorzieningen. Artikel 9 Vervoer Indien de indicatie regiotaxi wordt toegekend, dan kan de cliënt voor 600 zones per jaar tegen een gereduceerd tarief reizen. Indien andere vervoersvoorzieningen zijn toegekend dan wordt maximaal 50% van het aantal zones toegekend. Voor de opstapzone en de eerste drie gereisde zones per rit geldt een reizigerstarief van 0,65 per zone. Voor de vierde en vijfde gereisde zone geldt een reizigerstarief van 1,30 per zone. Financieel besluit Wmo

12 HOOFDSTUK 6 SLOTBEPALINGEN Artikel 10 Slotbepalingen 1. Met ingang van 1 januari 2015 wordt het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2014 ingetrokken. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Financieel besluit Wmo Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk in zijn vergadering van 16 december Het college van burgemeester en wethouders van Rijswijk, de secretaris, de burgemeester, drs. A. de Baat drs. M.J. Bezuijen Financieel besluit Wmo

13 Bijlage 1: Aanvaardbaarheidspercentages 2015 Kortingspercentages op het pgb in het buitenland zoals bedoeld in de artikel Andorra 100% Mexico 43% Aruba 60% Monaco 100% Australië 100% Nieuw-Zeeland 72% Bosnië 43% Noorwegen 100% België 100% Oostenrijk 100% Bonaire 60% Polen 48% Canada 100% Portugal 69% Curaçao 60% Roemenië 33% Denemarken 100% Rusland 38% Duitsland 100% Saba 60% Finland 100% Servië 43% Frankrijk 100% Singapore 100% Griekenland 78% Sint Eustatius 60% Hongarije 57% Sint Maarten 60% Hong Kong 100% Slowakije 50% Ierland 100% Spanje 85% IJsland 100% Suriname 48% Israël 83% Thailand 31% Italië 92% Tsjechië 59% Japan 89% Turkije 41% Kroatië 44% Verenigd Koninkrijk 100% Liechtenstein 100% Verenigde Staten 100% Luxemburg 100% Zuid-Afrika 42% Maleisië 37% Zuid-Korea 72% Malta 63% Zweden 100% Zwitserland 100% Het aanvaardbaarheidspercentage voor alle ontbrekende landen is 30%. Van: Zorginstatuut Nederland AWBZ-kompas persoonsgebonden budget Financieel besluit Wmo

FINANCIEEL BESLUIT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 voor het jaar 2016

FINANCIEEL BESLUIT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 voor het jaar 2016 FINANCIEEL BESLUIT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 voor het jaar 2016 vastgesteld: 22 december 2015 Financieel besluit Wmo 2015 1 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 4 Artikel 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT 2017 WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

FINANCIEEL BESLUIT 2017 WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Corsanummer: 16.109840 FINANCIEEL BESLUIT 2017 WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING vastgesteld: 18 april 2017 Financieel besluit 2017 Wmo 1 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 4 Artikel 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland - Besluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp

Gemeente Midden-Delfland - Besluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Gemeente Midden-Delfland - Besluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 1. Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Persoonsgebonden

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de artikelen 2, 13, derde en vierde lid, 16, derde en vierde lid, 17, tweede

Nadere informatie

Financieel besluit Wmo gemeente Heerde 2016

Financieel besluit Wmo gemeente Heerde 2016 Financieel besluit Wmo gemeente Heerde 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerde gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 2 HOOFDSTUK 2 PROCEDUREREGELS 2 artikel 2.1 Rechten en plichten 2

Nadere informatie

Gemeente Nijkerk - Regeling maatschappelijke ondersteuning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk;

Gemeente Nijkerk - Regeling maatschappelijke ondersteuning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijkerk. Nr. 182568 27 december 2016 Gemeente Nijkerk - Regeling maatschappelijke ondersteuning 2017 Collegebesluit Registratienummer 796733 / 799073 Het college

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

gelet op de artikelen 8, 11, 12, 13, 16, 17 en 21 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015, Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

gelet op de artikelen 8, 11, 12, 13, 16, 17 en 21 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015, Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen, overwegende dat het college van burgemeester en wethouders op grond van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 015 nadere regels

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel 2.1.3, en 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BERKELLAND 2015

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BERKELLAND 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland; Gelet op het bepaalde in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, artikel 25 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Berkelland 2015 en

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 09bwb00759 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op het overleg met de Cliëntenraad WMO van

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van het college van B & W van 22 december 2015 Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2012 Ons kenmerk: 11BWB00081 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen de adviezen van de Cliëntenraad Wmo van

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 - De colleges van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oude IJsselstreek 2013 13ini00380 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 3 Artikel 1.1 Regels rond verstrekking

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. AOW-gerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oude IJsselstreek. Nr. 101817 25 juli 2016 Financieel Besluit Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Besluit sociaal domein gemeente Oude IJsselstreek 201 6 Burgemeester

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording. 1. Verstrekking van een

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst; gelet op: - de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 - de Verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015, versie 2

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015, versie 2 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015, versie 2 HOOFDSTUK 1. Begripsomschrijvingen 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. Vorm Maatwerkvoorziening 2 artikel 2. Vorm

Nadere informatie

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Waddinxveen 2016

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Waddinxveen 2016 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Waddinxveen 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen; gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 en 2.1.7 van de Wet

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal Vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal Vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal Vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 26 januari 2010 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen a. Onder

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2017

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2017 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de artikelen 14, vierde en vijfde lid, 15 tweede lid, 27 derde lid, artikel

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. 169685 5 december 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Grootegast. Nr. 68831 28 juli 2015 Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Advisering en samenhangende afstemming... 2 Artikel 1. Verplicht advies... 2 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede de Verordening

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Financieel Besluit Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording...

Nadere informatie

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011,

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, B e s l u i t e n: vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lopik. Nr. 187414 29 december 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr. 264157 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten;

GEMEENTEBLAD. gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten; Het college van burgemeester en wethouders van Houten; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten; besluit vast te stellen: de

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-verordening gemeente Heusden

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Het college van de gemeente Geertruidenberg. Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verordening Wmo 2015

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Persoonsgebonden budget...4 Artikel 2.2 Budgetperiode...4

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening

Nadere informatie

Nadere regel Wmo Gemeente Ede

Nadere regel Wmo Gemeente Ede Nadere regel Wmo Gemeente Ede Inhoud Inhoud 2 Hoofdstuk 1 - Inleiding 3 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (PGB) 3 Artikel 1. Tarief PGB Artikel 2. Hoogte PGB Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout!

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal; gelet op de artikelen 11, 12, en 21 van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 76900 23 december 2014 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 127842 29 december 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening de geldende

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017.

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam; gelet op artikel 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Cranendonck 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Cranendonck 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Cranendonck 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Cranendonck 2016 (versie januari 2016) 1 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 artikel 1.1

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2013 H 1. Algemeen. Artikel 1. Norminkomen De norminkomens bedragen in 2013: Leefvorm Norminkomen Gehuwden beiden tot 65 jaar 16.037,04 Alleenstaande

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2014

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2014 H 1. Algemeen. Artikel 1. Norminkomen Inkomensgrenzen bedragen in 2014: huishouden + leeftijd maximale periodebijdrage inkomensgrens Eenpersoonshuishouden,

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek september. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek;

Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek september. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leek. Nr. 877 september 0 Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek september 0 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Capelle aan den IJssel Officiële naam regeling Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2015 Citeertitel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK 3. NATURAVERSTREKKING

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT. maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude

FINANCIEEL BESLUIT. maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude FINANCIEEL BESLUIT maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2017 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen In dit Financieel besluit is zoveel mogelijk de volgorde van de artikelen in de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeenteblad nr. 10 1 Gemeente Wijk bij Duurstede, versie december 2014 Gemeenteblad nr. 10 2 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij

Nadere informatie

Besluit Wmo 2016 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2016 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2016 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college voor Sociaal Domein op29 september 2015 (B&W 403542)

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Zwartewaterland 2017

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Zwartewaterland 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwartewaterland. Nr. 10635 23 januari 2017 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Zwartewaterland 2017 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands kroon; gelet op de artikelen 11, vijfde, zesde en zevende lid, 12, eerste

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT)

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) INLEIDING Het besluit maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om alle bedragen in op te nemen. Dit is van belang omdat bedragen tenminste

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-005 Datum : 29 januari 2016 Besluit Maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede; - gelet op de artikelen 6.1, 6.2, 9.5, 10.4, 11.1 en 11.2 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015, waarin aan

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoogeveen. Nr. 69943 1 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015 Het college

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning GEMEENTE ZWARTEWATERLAND 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning GEMEENTE ZWARTEWATERLAND 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwartewaterland. Nr. 121963 16 december 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning GEMEENTE ZWARTEWATERLAND 2016 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE OPSTERLAND 2016

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE OPSTERLAND 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opsterland. Nr. 150946 1 november 2016 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE OPSTERLAND 2016 Hoofdstuk 1. Algemeen Het college van burgemeester

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2016

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2016 Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2016 Behorende bij de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017, aanpassing tarieven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes;

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017, aanpassing tarieven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goes. Nr. 2005 4 januari 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017, aanpassing tarieven Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes;

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 RECHT EN VERPLICHTINGEN MAATWERKVOORZIENING ALS PERSOONSGE- BONDEN BUDGET

HOOFDSTUK 3 RECHT EN VERPLICHTINGEN MAATWERKVOORZIENING ALS PERSOONSGE- BONDEN BUDGET GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zoetermeer. Nr. 129165 28 december 2015 Wmo besluit Zoetermeer 2016 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen 1. In dit Besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2017

Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 30080 28 februari 2017 Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2017 gemeente Amersfoort Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Rolstoelvoorzieningen en vervoer...4 Artikel 1.1 Persoonsgebonden budget bij een rolstoel...4 Artikel

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening

Nadere informatie

Financieel besluit sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer;

Financieel besluit sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haarlemmermeer. Nr. 6019 22 januari 2015 Financieel besluit sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Gemeente Zoetermeer. Wmo besluit Zoetermeer 2016

Gemeente Zoetermeer. Wmo besluit Zoetermeer 2016 Gemeente Zoetermeer Wmo besluit Zoetermeer 2016 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3 Artikel 1.1 Begripsbepalingen... 3 HOOFDSTUK 2 - BIJZONDERE BEPALINGEN... 3 Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden...

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek;

Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leek. Nr. 33946 22 april 205 Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek 205 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek;

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 GEMEENTE EPE. *2014-47035* II91 liü l il IIEī I! íill 11 III

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 GEMEENTE EPE. *2014-47035* II91 liü l il IIEī I! íill 11 III BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 GEMEENTE EPE *2014-47035* II91 liü l il IIEī I! íill 11 III 2 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN EPE Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands kroon; gelet op de artikelen 11, vijfde, zesde en zevende lid, 12, eerste

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008 juli 2008 Burgermeester en wethouders van Barneveld; gelet op de bepalingen in de artikelen 3, 6, 7, 12, 19, 21 25, 32, 33 38 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Barneveld;

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk; gelet op de artikelen 11, 12,

Nadere informatie

besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017.

besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 0 1 januari 1900 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montferland. Nr. 59769 3 juli 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; Overwegende dat: Het wenselijk of voorgeschreven is

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Wormerland. Nr. 50136 8 juni 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 2015

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 2015 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf; gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 23 april 2013 Het college van Burgemeester en Wethouders van Rhenen, Gelet op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; Mede gelet op artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelet op de artikelen 2 t/m 7 van de Verordening

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2013 Nr. 114031 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Putten 2016.

vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Putten 2016. 1 *548410* Bijlage BBV Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten; gelet op het bepaalde in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Putten 2016; besluit: vast te stellen het

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Zevenaar 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning Zevenaar 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zevenaar. Nr. 5696 19 januari 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning Zevenaar 2016 gelet op de artikelen 11, tweede en derde lid, 12 derde en vierde lid,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie