Chronisch geregel(d) Case study: Regeldruk van COPD-patiënt Annette en haar zorgprofessionals

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Chronisch geregel(d) Case study: Regeldruk van COPD-patiënt Annette en haar zorgprofessionals"

Transcriptie

1 Chronisch geregel(d) Case study: Regeldruk van COPD-patiënt Annette en haar zorgprofessionals Opdrachtgever: Adviescollege toetsing administratieve lasten Rotterdam, 2 december 2010

2

3 Chronisch geregeld(d) Case study: Regeldruk van COPD-patiënt Annette en haar zorgprofessionals Opdrachtgever: Adviescollege toetsing administratieve lasten Rotterdam, 2 december 2010 ML/WO AS21715 report

4 Over Ecorys Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke thema s. Wij bieden wereldwijd onderzoek, advies en projectmanagement en zijn gespecialiseerd in economische, maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling. We richten ons met name op complexe markt-, beleids- en managementvraagstukken en bieden opdrachtgevers in de publieke, private en not-forprofit sectoren een uniek perspectief en hoogwaardige oplossingen. We zijn trots op onze 80-jarige bedrijfsgeschiedenis. Onze belangrijkste werkgebieden zijn: economie en concurrentiekracht; regio s, steden en vastgoed; energie en water; transport en mobiliteit; sociaal beleid, bestuur, onderwijs, en gezondheidszorg. Wij hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid, integriteit en samenwerkingspartners. Ecorys-medewerkers zijn betrokken experts met ruime ervaring in de academische wereld en adviespraktijk, die hun kennis en best practices binnen het bedrijf delen en met internationale samenwerkingspartners. ECORYS Nederland BV Watermanweg GG Rotterdam Postbus AD Rotterdam Nederland T F E K.v.K. nr W Ecorys Macro- & Sectorbeleid T F Chronisch geregel(d)

5 Inhoudsopgave 1 Oudere chronisch zieken en regeldruk 5 2 COPD uitgelicht 7 3 Maak kennis met Annette Annette, haar zorggebruik en haar zorgverleners Aanvraag, indicatie en verantwoording van zorg Regeldruk waar Annette mee te maken heeft Regeldruk van professionals Waar zit de regeldruk voor Annette en haar zorgverleners? 13 4 Minder regeldruk door meer vertrouwen Meer ruimte voor professioneel handelen Uitgaan van risicoprofielen / behoefteprofielen Verantwoordingsplicht PGB afschaffen Harmonisatie van informatieverplichtingen Toezicht op kwaliteit concentreren Samenvoegen van huidige wettelijke regelingen Regelrust gedurende een aantal jaren Budgethouder en indicatiesteller AWBZ fuseren/samenvoegen 21 5 Meer vertrouwen: wat levert het op? De winst voor Annette De winst voor de betrokken professionals Beschouwing 27 Chronisch geregel(d) 3

6

7 1 Oudere chronisch zieken en regeldruk Tussen 1900 en 2009 is het aandeel 65-plussers toegenomen van 6% naar bijna 15% van de bevolking, ofwel ongeveer 2,5 miljoen mensen. Het aantal 80-plussers hierbinnen bedraagt ruim Chronische ziekten ontstaan vooral op oudere leeftijd (57% van de 65-plussers). Ook in de komende decennia zal het aantal chronisch zieke ouderen sterk blijven toenemen 1 en daarmee ook het beroep op de zorg, dat nog wordt versterkt doordat ouderen vaker een complexe zorgvraag hebben, die hoge eisen stelt aan samenwerking binnen de zorg. Dit brengt ook veel administratieve verplichtingen en lasten voor zowel de oudere chronisch zieken als de betrokken (zorg)professionals met zich mee. Het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) heeft Ecorys gevraagd in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om vanuit het uitgangspunt van meer vertrouwen te komen tot minder regeldruk voor oudere chronisch zieken en de daarbij betrokken professionals, in administratieve processen van aanvraag, (her)indicatiestelling en verantwoording van zorg. Het onderzoek is gericht op ouderen met dementie, COPD, chronisch hartfalen, diabetes of permanente lichamelijke beperkingen. Voor iedere groep is een cliëntenprofiel opgesteld, waarbij tevens de betrokken professionals in kaart zijn gebracht. Voor ieder profiel en de betrokken professionals is de initiële regeldruk zo veel mogelijk kwantitatief omschreven. Vervolgens is gekeken welke meer op vertrouwen gebaseerde regels en controles leiden tot minder regeldruk. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen al genomen of voorgenomen maatregelen en aanvullende - door Ecorys geïdentificeerde - maatregelen. De effecten van deze maatregelen zijn in algemene zin geschat voor de vijf cliëntenprofielen en betrokken professionals. 2 In deze case study wordt de vermindering van de regeldruk die, met de door Ecorys voorgestelde aanvullende maatregelen, kan worden bereikt voor oudere COPD-patiënten en betrokken professionals nader geconcretiseerd en gepresenteerd. Er is gekozen voor COPD als voorbeeld op grond van de volgende overwegingen: COPD-patiënten hebben uiteenlopende zorgbehoeften die kenmerkend zijn voor oudere chronisch zieken. Met de juiste ondersteuning kunnen patiënten langer zelfredzaam blijven, maar in de laatste stadia van de ziekte zijn COPD-patiënten vaak langdurig ernstig beperkt en in hun dagelijks functioneren zeer afhankelijk van zorg en ondersteuning; COPD is één van de aandoeningen waarvoor recent een nieuwe bekostigingsvorm (ketendbc s) is ingevoerd; Op basis van bestaande informatie is het goed mogelijk om een afgewogen beeld van de regeldruk en mogelijke lastenvermindering van COPD-patiënten te geven. 1 2 Idenburg, P., Van Schaik, M. Diagnose Over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg, Zie: achtergrondrapport Chronisch geregel(d): vertrouwen als uitgangspunt voor minder regeldruk voor oudere chronisch zieken en hun zorgprofessionals. Ecorys in opdracht van Actal, september Chronisch geregel(d) 5

8

9 2 COPD uitgelicht Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische obstructieve longaandoeningen - COPD), is een verzamelnaam voor longaandoeningen die zich kenmerken door een niet of niet geheel omkeerbare luchtwegvernauwing. 3 Op 1 januari 2007 waren er in Nederland mensen met gediagnosticeerde COPD (puntprevalentie). 4 Het percentage 65-plussers vormt 60% van deze patiëntenpopulatie (circa ). Tevens is bekend dat bijna 9% van de mannen ouder dan 64 jaar en ruim 5% van de vrouwen ouder dan 64 jaar COPD had in De incidentie van COPD (het optreden van de ziekte) neemt vanaf de leeftijd van 40 jaar voor mannen en vrouwen snel toe (zie Figuur 1). Ongeveer de helft van de nieuwe ziektegevallen treedt op bij 65-plussers (ruim in 2007). In totaal kwamen er in nieuwe COPDpatiënten bij. 5 Figuur 1 Epidemiologische kengetallen COPD Pre va len tie COPD In cid en tie COPD mann en vr ouwen ma nne n vrouwen Bron: Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV) COPD is een geleidelijk verergerende ziekte (d.i. progressief). COPD veroorzaakt behalve ademhalingsproblemen en hoge bloeddruk, bij een aantal patiënten ook afwijkingen zoals verminderde spiermassa. Op den duur worden mensen afhankelijk van toegediende zuurstof uit zuurstofflessen. Door de ademhalingsproblemen raken mensen ernstig beperkt in hun mobiliteit en dagelijks functioneren. De GOLD-standaard (uitgaande van de meetbare longfunctie) wordt gebruikt om de ernst van de aandoening aan te duiden. Van de mensen met COPD in Nederland heeft 28% lichte COPD (GOLD 1), 54% matige COPD (GOLD 2), 15 % heeft ernstige COPD (GOLD 3) en 3% heeft zeer ernstige COPD (GOLD 4). 6 Om een samenhangende behandeling van COPD door verschillende zorgverleners in de eerste lijn (huisarts, fysiotherapeut, diëtist, etc.) te stimuleren zijn ketenzorgstandaarden ontwikkeld. Sinds Long Alliantie Nederland. Zorgstandaard COPD, 14 juni 2010 [zie: Nationaal Kompas Volksgezondheid, versie 4.1, 23 september 2010: Gommer, A.M., Poos, M.J.J.C. Cijfers COPD (prevalentie, incidentie en sterfte) uit de VTV In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <http://www.nationaalkompas.nl> Nationaal Kompas Volksgezondheid\Gezondheid en ziekte\ziekten en aandoeningen\ademhalingswegen\copd, 17 mei De jaarprevalentie van COPD in 2007 ( patiënten) is daardoor hoger dan de puntprevalentie op 1 januari Voorstel voor een model keten-dbc COPD, Chronisch geregel(d) 7

10 2010 is het ook mogelijk om COPD-ketenzorg integraal te bekostigen door middel van de keten-dbc voor COPD. De landelijke uitrol van de keten-dbc s voor COPD lijkt echter moeizaam op gang te komen. In 2010 hebben zes zorggroepen 7 een contract voor keten-dbc s gesloten, terwijl er in zorggroepen een zorgprogramma voor COPD in voorbereiding hadden. 8 In het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) geldt dat huisartsenzorg niet onder het verplicht eigen risico valt, maar overige eerstelijns COPD-zorg (zoals dieetadvisering en fysiotherapie) wel. Bij wijze van overgangsmaatregel zijn de keten-dbc s in 2010 geheel buiten het verplicht eigen risico geplaatst. In 2009 heeft de minister het voornemen geuit om per 2011 keten-dbc s, inclusief de huisartsenzorg die daarbij hoort, onder het verplicht eigen risico te laten vallen. Dit om te voorkomen dat zorgverzekeraars een complexe administratie moeten voeren om de kosten van verschillende zorgverleners binnen een keten te scheiden. 9 Het zorgprofiel dat aan de keten-dbc voor COPD ten grondslag ligt, onderscheidt verschillende fasen in het zorgaanbod voor elke mate van ernst van de aandoening. De meest voorkomende fase en mate van ernst is de stabiele fase van matige COPD (GOLD 2). In die fase hebben patiënten per jaar gemiddeld een huisartsconsult, een longartsconsult en een vervolgspirometrie, 10 waarbij de huisarts, de longverpleegkundige en de longarts betrokken zijn Een organisatie met rechtspersoonlijkheid waarin zorgaanbieders zijn verenigd. De zorggroep is verantwoordelijk voor de coördinatie en levering van de gecontracteerde zorg in een bepaalde regio. Van Til, J.T., De Wildt, J.E., Struijs, J.N. De organisatie van zorggroepen anno 2010: Huidige stand van zaken en de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. RIVM rapport , 16 september In de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de voorzitter van de Eerste Kamer over de stand van zaken van toezeggingen aan de Eerste Kamer, is gemeld dat de minister nog niet met het College voor zorgverzekeringen (CVZ) de positie ten aanzien van ketenzorg en het eigen risico s bezien heeft, omdat dit onderwerp na de val van Kabinet Balkenende-IV controversieel is verklaard (Brief van 7 oktober 2010, Eerste Kamer, XVI B). Met een spirometer wordt het volume lucht (in liters) bij het in- en uitademen bepaald gedurende een zekere tijd. Hieruit blijkt of de luchtwegen zijn vernauwd door een longaandoening [zie: 8 Chronisch geregel(d)

11 3 Maak kennis met Annette 3.1 Annette, haar zorggebruik en haar zorgverleners Annette heeft matige COPD (GOLD 2) en bevindt zich momenteel in een stabiele fase. Ze is 72 jaar, alleenstaand en woont in een huurappartement. Ze heeft dagelijks last van chronische benauwdheid en heeft moeite met de dagelijkse bezigheden als aankleden of een stukje lopen. Na een korte inspanning moet ze vaak enige tijd rusten. Afgezien van de beperkingen als gevolg van de COPD, heeft Annette geen andere ziekten of klachten. 11 Annette heeft zowel bij de huisarts als bij de longarts eens per jaar een longcontrole en een gesprek over de algemene stand van zaken. Ze gebruikt langdurig medicijnen (luchtwegverwijders). Drie uur per week krijgt ze hulp in het huishouden van een helpende van de thuiszorg, die voor haar schoonmaakt, de was doet en strijkt. Ze wordt elke ochtend geholpen bij de persoonlijke verzorging (douchen en aankleden) door een verzorgende van de thuiszorg. Er is thuis een traplift geïnstalleerd. Ze heeft een scootmobiel voor de korte afstanden in haar wijk. Als ze langere afstanden moet reizen, maakt ze gebruik van een taxikaart. Dr. Van der Zande, de longarts van Annette, noemt haar situatie typerend voor oudere COPD ers. De ziekte is progressief. Toen de ziekte net bij Annette geconstateerd was, kreeg Van der Zande de ene na de andere informatieaanvraag en machtigingsverzoek van de verzekeraar, de gemeente en het zorgkantoor. Het ziektebeloop is nu redelijk onder controle en Annette maakt gelukkig goed gebruik van de beschikbare voorzieningen om haar zo veel mogelijk een normaal leven te laten leiden. Veel ouderen roepen uit bescheidenheid veel minder hulp in dan je zou willen. De meeste COPD ers vragen in het begin van hun ziekte de benodigde voorzieningen aan. Daarna wordt het qua aanvragen rustiger voor de patiënt en voor ons, tenzij de ziekte weer zwaardere beperkingen veroorzaakt. Mevrouw van Traa is longverpleegkundige en ondersteunt Van der Zande in de behandeling van Annette. Ze heeft veel persoonlijk contact met de patiënten van de verschillende longartsen. De meeste rompslomp voor aanvraag, indicatie en verantwoording van zorg komt bij mij terecht; gemiddeld twee á drie machtigingen per week. Denk aan trapliften, scootmobielen, zuurstofflessen, zuurstofcompressors, hulp in het huishouden, persoonlijke verzorging en taxivervoer. Dat kost me elke week weer 30 tot 45 minuten, en dat komt bovenop mijn echte werk. 3.2 Aanvraag, indicatie en verantwoording van zorg De medicijnen, de artsenbezoeken en de vergoeding voor de apotheek worden betaald uit de basisverzekering (Zvw). Het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) gaf indicatiebesluiten voor de omvang van de huishoudelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning: Wmo) en de persoonlijke verzorging (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten: AWBZ). De traplift, scootmobiel, taxikaart en huishoudelijke verzorging ontvangt Annette in natura van de gemeente (Wmo). De persoonlijke verzorging betaalt ze zelf uit een persoongebonden budget (PGB) dat ze van het zorgkantoor krijgt (AWBZ). De eigen bijdrage die Annette zou moeten betalen als ze voor zorg in natura gekozen had, heeft het zorgkantoor al op het PGB ingehouden. De salarisadministratie die 11 Er is geen sprake van zogenaamde multimorbiditeit. Chronisch geregel(d) 9

12 het inhuren van de verzorgende voor persoonlijke verzorging met zich meebrengt, wordt door de Sociale verzekeringsbank (SVB) gratis uit handen genomen. 12 Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is belast met de oplegging van een eigen bijdrage voor huishoudelijke ondersteuning. Het huidige zorggebruik van Annette valt uiteen in acht typen. Per type zijn er verschillende zorgverleners en administratieve instanties betrokken, en geldt een andere financieringsbron. Tabel 1 geeft deze informatie in een overzicht. De complexiteit van het totale zorggebruik is gevisualiseerd in Figuur 2. Tabel 1 De betrokken zorgverleners en administratieve instanties Zorggebruik Zorgverlener Administratie Financiering 1 Huisartsbezoek Huisarts Zorgverzekeraar Zvw 2 Longartsbezoek Longarts, longverpleegkundige Zorgverzekeraar Zvw 3 Geneesmiddelengebruik Huisarts, longarts, apotheker Zorgverzekeraar 4 Persoonlijke verzorging Thuiszorg (verzorgende) Zorgkantoor, CIZ, SVB 5 Huishoudelijke Thuiszorg (hulp Gemeente, CIZ, CAK ondersteuning huishouding) Zvw AWBZ d.m.v. PGB Wmo 6 Taxikaart Longverpleegkundige Gemeente Wmo 7 Scootmobiel Longverpleegkundige Gemeente Wmo 8 Traplift Longverpleegkundige Gemeente Wmo In de onderstaande figuur is voor elk type zorggebruik van Annette aangegeven wie de betrokken zorgprofessionals zijn (zeshoeken) en welke administratieve instanties een rol spelen bij de aanvraag, indicatie en verantwoording van elk type zorggebruik (rechthoeken). De zorgprofessionals hebben rechtstreeks contact met deze administratieve instanties, maar ook Annette heeft rechtstreeks contact met de administratieve instanties. Om al deze relaties op een overzichtelijke manier weer te geven, komt Annette twee maal voor in de figuur. De figuur is uitdrukkelijk niet bedoeld om weer te geven welke route gevolg moet worden bij de aanvraag, indicatie en verantwoording van zorggebruik. 12 Als iemand binnen een PGB een arbeidsovereenkomst afsluit met een zorgverlener voor vier of meer dagen per week (onafhankelijk van het aantal uren op die dagen) dan is hij of zij officieel werkgever met alle verplichtingen van dien. Het beeld bestaat dat deze werkgeverstaken bij een PGB per definitie leiden tot een omvangrijke regeldruk men moet immers betalingen verrichten en een administratie bijhouden. Echter, de salarisadministratie voor zorgverleners die uit een AWBZ-PGB betaald worden, kan altijd geheel of gedeeltelijk aan het Servicecentrum PGB van de SVB worden uitbesteed. Als het gaat om een Wmo-PGB kan de SVB de administratie overnemen als de gemeente hiertoe een contract met de SVB gesloten heeft of als de cliënt tevens een AWBZ-PGB heeft. De meeste gemeenten hebben een dergelijk contract met de SVB. Enkele gemeenten nemen de salarisadministratie voor het Wmo-PGB zelf uit handen van de cliënt Het aantal gemeenten dat een overeenkomst met de SVB heeft afgesloten steeg van 384 in 2008 naar 388 in Het aantal Wmobudgethouders dat op basis van deze overeenkomst gebruik kan maken van deze dienstverlening, steeg volgens de opgaven van gemeenten van in 2008 naar in In 2009 maakte iets meer dan 17% van alle Wmobudgethouders gebruik van hulp bij de salarisadministratie. Hun aantal steeg van in 2008 naar in Zij hadden samen zorgverleners in dienst, een gemiddelde van 1,1 per budgethouder. Loonstroken die alleen Wmowerkzaamheden vermeldden, kwamen voor rekening van gemeenten. Dit aantal steeg van in 2008 naar in De overige loonstroken vermeldden alleen AWBZ-werkzaamheden, of zowel Wmo- als AWBZ-werkzaamheden. Deze loonstroken kwamen voor rekening van het CVZ (Bron: SBV Servicecentrum PGB, Uitvoeringsverslag 2009). 10 Chronisch geregel(d)

13 Figuur 2 Aanvraag, indicatie en verantwoording voor Annette 3.3 Regeldruk waar Annette mee te maken heeft Bij de verschillende typen zorg zijn verschillende zorgverleners en administratieve instanties betrokken. Annette en haar zorgverleners moeten dan ook verschillende administratieve processen doorlopen om de zorgverlening tot stand te laten komen. Van een aantal processen is op basis van eerder onderzoek bekend hoeveel tijd en geld een dergelijk proces de gemiddelde zorggebruiker kost. 13 Samen vormen deze processen de administratieve lasten van Annette. Per jaar hebben oudere COPD-patiënten als Annette gemiddeld 17 uur en 39 minuten plus enkele euro s aan administratieve lasten in verband met de aanvraag, indicatie en verantwoording van zorg (zie Tabel 2 - de nummering van de administratieve processen verwijst naar de nummering in Tabel 1). Tabel 2 Annette s regeldruk als gevolg van administratieve processen Administratief proces Wet Instantie Tijd Kosten 3 Aanvragen recept via bij huisarts 14 Zvw Zorgverzekeraar 3/60 4 Aanvraag persoonsgebonden budget persoonlijke AWBZ Zorgkantoor 50/60 1,27 verzorging 4 Bijhouden PGB-administratie AWBZ Zorgkantoor 7 58/60 3,12 5 Standaard procedure indicatie voor huishoudelijke Wmo CIZ 1 30/60 ondersteuning 6 Aanvraag vergoeding taxikaart (incl. indicatie) Wmo Gemeente 2 16/60 0,78 7 Aanvraag vergoeding scootmobiel (incl. indicatie) Wmo Gemeente 2 16/60 0,78 8 Aanvraag vergoeding traplift (incl. indicatie) Wmo Gemeente 2 16/60 0,78 Ontvangen uitkomsten indicaties Wmo CIZ 10/60 Aanvraag zorgtoeslag Zvw Belastingdienst 20/60 Totaal 17 39/60 6, Deze gemiddelde cijfers zijn waarschijnlijk een onderschatting in het geval van kwetsbare, minder zelfstandige oudere chronisch zieken. Zij hebben waarschijnlijk meer moeite met invullen van formulieren en bijhouden van een administratie. Van Dijk, C., Verheij, R. Huisartsenzorg in cijfers. Integrale bekostiging dekt fractie zorg. Huisarts en Wetenschap, 2010; 53 (6): 299. Chronisch geregel(d) 11

14 3.4 Regeldruk van professionals Professionals betrokken bij de zorgverlening aan oudere chronisch zieken, zoals Annette, hebben in meer of mindere mate te maken met de volgende (informatie) verplichtingen: Het voldoen aan de registratieverplichtingen in het kader van keten-dbc s, 15 zorgstandaarden en richtlijnen; Het aanleveren van medische informatie over de zorgbehoefte van de cliënt bij een indicatieaanvraag, zowel AWBZ als Wmo; Informatievragen van zorgverzekeraars aan zorgverleners ten behoeve van machtigingen aan verzekerden; Aanleveren van informatie aan verzekeraars en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ten behoeve van interne- en externe kwaliteitsbenchmarks (zorginkoop, verantwoording over kwaliteit). De totale administratieve belasting van de gemiddelde huisarts bedraagt ongeveer 25% van de totale werktijd: 500 tot 635 uur op jaarbasis. Het is niet mogelijk om aan te geven welk deel van deze lasten betrekking hebben op de aanvraag, indicatie en verantwoording van zorg, omdat de gegevens onvoldoende mogelijkheid bieden om onderscheid te maken in administratieve processen. Op basis van een meting op het niveau van de gehele huisartsenpraktijk (waarin meerdere huisartsen en andere medewerkers kunnen werken, zoals assistenten en praktijkondersteuners) is dit wel mogelijk. Ecorys heeft een schatting gemaakt op basis van een deze eerdere meting. 16 Processen van aanvraag, indicatie en verantwoording van zorg vormen ongeveer 35% van de totale administratieve lasten en ondernemerslasten in de huisartsenpraktijk. Op jaarbasis besteden alle medewerkers samen ongeveer 411 uur (ofwel ruim tien werkweken; 0,20 0,25 fte) aan de aanvraag, indicatie en verantwoording van zorg. 17 De administratieve lasten van verpleegkundigen in ziekenhuizen en verzorgenden in verzorgingshuizen zijn gemeten in Over het algemeen kan gesteld worden dat verpleegkundigen en verzorgenden niet zozeer gebukt gaan onder administratieve lasten uit weten regelgeving, maar beroepshalve veel registratieverplichtingen en interne managementverplichtingen kennen. Op basis van deze metingen is geen nauwkeurige inschatting te maken van de specifieke regeldruk bij het leveren van zorg aan chronisch zieke ouderen, of bij de aanvraag, indicatie en verantwoording van zorg. De metingen zijn bovendien niet volgens het standaardkostenmodel uitgevoerd. Op basis van verschillende rapportages kan wel een indicatie worden gegeven van de ervaren regeldruk: verpleegkundigen in ziekenhuizen besteden 39% van hun werktijd (ruim 3 uur van een 8-urige werkdag) aan administratieve taken die als een last ervaren worden. Voor verzorgenden in verzorgingshuizen geldt een administratieve tijdsbesteding van 7% die als last wordt ervaren (31 minuten van een 7,4-urige werkdag) Fraza, L., Raams, J., Schrijvers, G. Tijd voor regionale huisartsengroepen. Medisch Contact, 2010, jaargang 65, nr. 20: SIRA Consulting. Meting Lasten Huisartsen - Onderzoek naar de lasten door administratieve handelingen en inhoudelijke verplichtingen voor huisartsen, juli Voor de berekening en onderbouwing verwijzen wij naar het achtergrondrapport Chronisch geregel(d): vertrouwen als uitgangspunt voor minder regeldruk voor oudere chronisch zieken en hun zorgprofessionals. Ecorys in opdracht van Actal, september EIM. Tijdsbesteding en taakbeleving verzorgende in verzorgingshuis november EIM. Tijdsbesteding en taakbeleving verpleegkundigen in ziekenhuizen, november Rapportage Administratieve Lastenvermindering Professionals (bijlage 4 bij Voortgangsrapportage Dienstverlening, regeldruk en informatiebeleid, najaar 2009). 12 Chronisch geregel(d)

15 3.5 Waar zit de regeldruk voor Annette en haar zorgverleners? De inventarisatie van de regeldruk voor Annette en haar zorgverleners laat zien dat haar regeldruk wordt bijna volledig veroorzaakt wordt door de aanvraag, indicatie en verantwoording van zorg in de AWBZ en Wmo. Dit komt vooral doordat in de Wmo en AWBZ de processen van diagnosestelling en indicatiestelling uit elkaar getrokken zijn getrokken; daardoor ervaren cliënten een stapeling van administratieve processen. Bij curatieve zorgverlening is de indicatiestelling meestal geïntegreerd in de diagnosestelling van de zorgverlener. Als de zorgverlener besluit dat verdere zorgverlening nodig is, is dat meestal voldoende. De regeldruk van oudere chronisch zieken en hun zorgverleners moet zo laag mogelijk worden gehouden. Alle tijd en geld die bespaard kunnen worden, zijn nodig om de zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden. Een regeldruk van ruim 17 uur per jaar voor de oudere chronisch zieken met COPD en tien werkweken in de gemiddelde huisartsenpraktijk is hiervoor niet bevorderlijk. In het volgende hoofdstuk presenteren we mogelijke oplossingen om de regeldruk merkbaar te verminderen. Chronisch geregel(d) 13

16

17 4 Minder regeldruk door meer vertrouwen Annette en haar betrokken professionals hebben regeldruk als gevolg van de aanvraag, indicatie en verantwoording van zorg. Om hun regeldruk merkbaar te verminderen heeft Ecorys acht aanvullende maatregelen geformuleerd. Al deze maatregelen hebben gemeen dat ze uitgaan van meer vertrouwen in Annette en de betrokken professionals. Bij maatregelen op basis van meer vertrouwen is het van belang om meer samen te werken en minder te sturen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat niet alles van te voren wordt dichtgeregeld, maar dat er ruimte wordt gegeven aan eigen verantwoordelijkheid van de zorgverlener en de cliënt. Zij kunnen samen binnen kaders bepalen welke zorg, ondersteuning of andere compensatie nodig is en hoe deze geleverd moet worden. Dit betekent wel dat er een omslag moet plaatsvinden bij alle betrokken partijen. Het gaat om wederzijds vertrouwen waarbij duidelijke afspraken, professionaliteit en leiderschap belangrijke randvoorwaarden zijn. Hieronder geven we per maatregel aan wat het inhoudt en hoe de toepassing ervan concreet uitpakt voor Annette en de professionals die betrokken zijn in haar zorgproces. 4.1 Meer ruimte voor professioneel handelen Deze maatregel houdt in dat zorgverleners meer ruimte en vertrouwen verdienen om zorg op basis van hun deskundigheid zodanig te organiseren dat geleverd wordt wat in individuele gevallen nodig is; niet wat volgens de regels of het standaardprotocol mag. De extra ruimte wordt gegeven op drie niveaus: Meer vrijheid in de manier waarop de zorgverleners hun eigen onderdeel van het totale zorggebruik invullen; Meer vrijheid in de manier waarop de verschillende onderdelen van het totale zorggebruik samenhangen en op elkaar inspelen; Zorgindicaties moeten nauwer aansluiten op de behoefte van de cliënt. Concreet betekent dit bijvoorbeeld het afschaffen van minutenregistraties in instellingen, het afschaffen van onzinnige vragenlijsten bij zorgstandaarden,en meer inhoudelijke zeggenschap voor thuiszorgmedewerkers, zoals in buurtzorg. Effecten voor Annette Het verwachte effect voor Annette is niet minder administratieve belasting. Annette moet een actievere rol oppakken en zo veel mogelijk regie nemen in overleg met de zorgaanbieder. Doordat Annette meer invloed krijgt over wat haar precies aangeboden wordt, en dit sneller kan aanpassen Chronisch geregel(d) 15

18 aan veranderende behoefte, neemt de kwaliteit van de zorg gemeten in patiënttevredenheid toe. Effecten voor professionals Ook de zorgverlener krijgt het niet makkelijker, maar wel beter. Het werk geeft meer voldoening en de zorgverlener wordt weer gewaardeerd op inhoudelijke kwaliteit, als hij de ruimte heeft om het werk naar professioneel inzicht in te delen. De zorgverlener zal zo veel mogelijk samen met de cliënt de (variërende) zorgbehoefte correct schatten en krijgt ruimte voor creatieve oplossingen om maatwerk te leveren in plaats van klakkeloos inhoudelijke voorschriften te volgen. Minutenregistraties zijn een vorm van wantrouwen, omdat daarmee het professionele oordeel gecontroleerd wordt op de bestede tijd per cliënt. Minutenregistraties kunnen worden afgeschaft. Het afschaffen van onzinnige vragenlijsten bij zorgstandaarden ontlast de huisartsen. Medewerkers in de thuiszorg willen meer zeggenschap over hun werk, zoals in buurtzorg voor verpleging en verzorging aan huis. 20 Speciale aandacht moet er zijn voor die gevallen waar de schotten tussen de bekostiging vanuit Zvw, AWBZ en Wmo voor onnodige begrenzing van de zorgverleners zorgen Uitgaan van risicoprofielen / behoefteprofielen Als je wat ouder bent en een chronische ziekte hebt, is het heel normaal om geleidelijk meer en intensievere zorg te gaan gebruiken. Daar kan in de indicatiestelling rekening mee gehouden worden. Het behoefteprofiel richt zich dus op kenmerken van de aandoening. Voorbeelden zijn de levensloopindicatie voor zorg en het verantwoordingsvrij verstrekken van hulpmiddelen aan ouderen met een beperking. Met betrekking tot COPD geldt dat mensen met COPD steeds ernstiger ziek worden. Welke zorg COPD-patiënten nodig hebben, is deels afhankelijk van de ernst van de ziekte. Daarom wordt een onderscheid gemaakt in die onderdelen van de zorg die voor alle mensen met COPD relevant zijn en de onderdelen die alleen voor bepaalde GOLD-stadia (zie hoofdstuk 2) gelden. Dit behoefteprofiel kan vervolgens toegepast worden in de indicatiestelling, waarbij de geleidelijk toenemende zorgvraag automatisch (zonder aanvullende indicatie) wordt gehonoreerd, of de indicatie wordt gesteld bij eerste aanvraag met een professioneel oordeel over het tijdstip van herindicatie (op te bepalen in welke stadium zich de ziekte bevindt). 22 Bij het uitgaan van risicoprofielen wordt een strenge indicatieprocedure toegepast bij cliënten met een hoog risico op een onterechte aanvraag of misbruik van zorg, terwijl cliënten met een laag risico op misbruik geen of een beperkte indicatieprocedure te doorlopen. Het risicoprofiel richt zich dus op persoonlijke kenmerken van de aanvrager. Om uit te kunnen gaan van risicoprofielen van oudere COPD-patiënten, moet eerst onderzocht worden welke persoonskenmerken samenhangen met het risico op misbruik van voorzieningen. Vervolgens moeten relevante kenmerken van patiënten in kaart gebracht worden De zorgverlening wordt door verpleegkundigen en verzorgenden in kleine autonome wijkteams georganiseerd, soms in samenwerking met onder meer welzijnsorganisaties en woningcorporaties. Hierdoor wordt het oplossend vermogen en de professionaliteit van medewerkers volledig benut. Van Til, J.T., De Wildt, J.E., Struijs, J.N. De organisatie van zorggroepen anno 2010: Huidige stand van zaken en de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. RIVM rapport , 16 september Zie bijvoorbeeld: Hoogendoorn, M. et al. (2006) Severity distribution of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in Dutch general practice. Respiratory Medicine, Vol. 100, Issue 1, Pages (DOI: /j.rmed ). 16 Chronisch geregel(d)

19 Uitgaan van behoefteprofielen kan op betrekkelijk korte termijn worden opgenomen in de (her)indicatiestelling voor COPD. Deze maatregel voorkomt een boel ergernis en verloren tijd voor zorggebruikers, zorgverleners en indicatiestellers. Effecten voor Annette Deze maatregel scheelt Annette de indicatiegesprekken en papieren rompslomp. Eén briefje (digitaal formulier via Internet) aan het CIZ, de gemeente of het zorgkantoor is binnen deze maatregel genoeg om de benodigde zorg/voorzieningen aan te vragen of te krijgen. Als de COPD verergert, verzwaart de zorgvraag. Annette zal op termijn dus meer persoonlijke en huishoudelijke verzorging nodig hebben maar ook aanvullende hulpmiddelen en voorzieningen. Vooral een rolstoel, zuurstofvoorziening en verdere aanpassingen in huis zullen onvermijdelijk zijn. Deze wijzigingen in het zorggebruik passen goed in een levensloopindicatie of verantwoordingsvrije verstrekking. Effecten voor professionals De longarts (in de praktijk de longverpleegkundige) moet voor veel aanvragen van Annette een verklaring over haar gezondheid afgeven. Als de diagnose COPD eenmaal is gesteld, moet dat genoeg zijn. Het CIZ, gemeente en zorgkantoor zouden automatisch van de diagnose op de hoogte gesteld moeten worden. 4.3 Verantwoordingsplicht PGB afschaffen Deze maatregel behelst het afschaffen van de controle achteraf op de besteding van het PGB. Het PGB is bedoeld om mensen zelf verantwoordelijkheid en vrijheid te geven in de organisatie van het zorgaanbod dat zij nodig hebben. De noodzaak voor het gebruik van zorg is vooraf door de indicatie vastgesteld. Als je het PGB aan iets anders wilt besteden dan zorg, dan is dat de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. Drie spelregels moeten echter strikt worden gehandhaafd: Er is in principe geen uitbreiding van het PGB of aanvullende zorg mogelijk, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn, zoals: o De indicatiestelling is aantoonbaar onvoldoende geweest; o De zorgbehoefte is tussentijds toegenomen; o Er is regionale schaarste in het zorgaanbod waardoor het in een specifieke regio significant duurder is om een bepaalde zorgvorm in te kopen in vergelijking met het landelijke gemiddelde. De indicatiestelling moet goed zijn zodat mensen die zorg nodig hebben een toereikend PGB krijgen, en mensen die het niet nodig hebben geen PGB krijgen; Er is geen vangnet. Als een cliënt kiest om zijn budget aan iets anders dan de bedoelde zorg te besteden is dat zijn eigen verantwoordelijkheid. Je krijgt achteraf je zorg niet als het PGB verkeerd is besteed. Onder deze spelregels is het onze overtuiging dat mensen vanzelf verantwoord en betrouwbaar gedrag zullen vertonen. Het is voorstelbaar dat niet alle PGB s verantwoordingsvrij gemaakt worden. Om misbruik te voorkomen zou bij het aanbieden van de mogelijkheid van een verantwoordingsvrij PGB een risicoselectie kunnen worden overwogen. Het verhogen van de verantwoordingsdrempel van het PGB is een maatregel die nauwelijks minder regeldruk geeft voor mensen die een hoog PGB hebben. Zij moeten in dat geval nog steeds een boekhouding bijhouden voor het meerdere van de drempel. Als bijvoorbeeld het verantwoordingsvrije deel van het PGB van een cliënt met 50% toeneemt, dan neemt de regeldruk niet met 50% af. Chronisch geregel(d) 17

20 Effecten voor Annette Veruit de grootste bron bijna de helft van de regeldruk voor Annette vervalt. Annette hoeft namelijk geen facturen meer te bewaren, geen boekhouding bij te houden en geen verantwoordingsformulieren in te vullen. Ze is ook aan geen enkele regel meer gebonden als het gaat om de selectie van zorg- of dienstverleners die zij wil contracteren. Annette voelt zich serieus genomen en niet gewantrouwd. Ze krijgt namelijk de volledige verantwoordelijkheid over het geldbedrag. Annette krijgt alle lusten van een vrij besteedbaar PGB maar houdt wel bepaalde lasten die ze nu ook heeft. Als haar PGB achteraf ontoereikend blijkt, en ze wil een aanvulling, dan moet ze kunnen bewijzen dat ze haar PGB verantwoord en doelmatig heeft besteed. Het blijft dus verstandig om bewijsstukken te bewaren maar dat leidt nauwelijks tot regeldruk. In het sporadische geval dat Annette inderdaad om een aanvulling vraagt, heeft ze incidentele regeldruk. Effecten voor professionals De relatie van de zorgverleners ten opzichte van cliënten met een PGB verandert enigszins. De zorgverlener zal merken dat Annette inhoudelijk meer betrokken wil zijn bij de te verlenen zorg en de prijs die daarvoor wordt gerekend. Annette kan meer rationele keuzes maken over welk deel van de zorg zij wel wil afnemen, en welk deel niet. Op de korte termijn is dit misschien vervelend voor de zorgverlener, want misschien wordt een prettige cliënt ineens een veeleisende cliënt. Op de langere termijn kan de zorgverlener merken dat hij gewaardeerd wordt om de waarde die hij toevoegt aan de gezondheid of het welzijn van de cliënt. 4.4 Harmonisatie van informatieverplichtingen Bij harmonisatie van informatieverplichtingen moet de overheid een actieve rol innemen om de wildgroei aan kwaliteitscriteria, inkoopcriteria en informatieformats tegen te gaan. Er moet één geharmoniseerde basisset van indicatoren komen voor zorgaanbieders. Zorgverzekeraars en overheid beperken hun uitvraag zo veel mogelijk tot deze set van indicatoren. Marktpartijen committeren zich door middel van zelfregulering of de overheid zal naleving verplichten en handhaven. In dat laatste geval moeten nieuwe verbodsbepalingen en verplichtingen worden ingevoerd om meer regeldruk te voorkomen. Effecten voor Annette Annette merkt indirect dat haar zorgverleners meer tijd hebben voor het echte werk. Haar eigen regeldruk wordt niet verminderd. Effecten voor professionals Het belangrijkste positieve effect is minder rompslomp bij contractering, declaratie en productieverantwoording. De effecten zijn vooral te bereiken waar een zorgaanbieder of instelling te maken heeft met meerdere gelijksoortige partijen. Zorgverleners die zelf ook betrokken zijn in deze processen merken het meeste van een harmonisatie. In grotere instellingen, zoals thuiszorgorganisaties, zijn het vooral de medewerkers van financiële en administratieve afdelingen die een verminderde regeldruk krijgen. De grootste vooruitgang voor zorgverleners valt te verwachten voor vrije beroepsbeoefenaren in de eerstelijns curatieve zorg. In deze case study betreft het de huisarts en de apotheker. 4.5 Toezicht op kwaliteit concentreren Het op te richten Nationaal Kwaliteitsinstituut Gezondheidszorg moet publiekrechtelijke bevoegdheden krijgen om zorgeigen regeldruk tegen te gaan. Dit is regeldruk die samenhangt 18 Chronisch geregel(d)

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Enschede, 22 april 2013 SV/13/0659/anzvw ir. Arthur Frank Jan Schovers ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 3 Samenvatting...

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Zorginkoopgids AWBZ 2012

Zorginkoopgids AWBZ 2012 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding...4 2. Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ... 7 3. Uitgangspunten voor goede zorg... 9

Nadere informatie

De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens...

De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens... De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens... Barry Popma Rob van de Ven MBA-Health 2010-2012 Erasmus CMDZ INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 6 HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo. Investeren in vertrouwen

Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo. Investeren in vertrouwen Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo Investeren in vertrouwen Colofon Programma Regeldruk en Administratieve Lastenvermindering van het ministerie

Nadere informatie

Indicatiestelling binnen de collectieve zorgverzekering. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Indicatiestelling binnen de collectieve zorgverzekering. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport CPB Notitie 9 januari 2014 Indicatiestelling binnen de collectieve zorgverzekering Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport CPB Notitie Aan: Ministerie van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Handen uit de mouwen

Handen uit de mouwen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Handen uit de mouwen beleidsnota huishoudelijke verzorging in Gemeente Leiderdorp Concretisering verkenning Q-Consult en Radar Regionale sub-werkgroep beleidsnota huishoudelijke

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

Visiedocument Kraamzorg

Visiedocument Kraamzorg Visiedocument Kraamzorg Een advies over vrije prijsvorming november 2009 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting en advies 7 1. Inleiding 15 1.1 Doelstelling 15 1.2 Aanleiding 15 1.3 Verhouding tot het

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Financiering en bekostiging van ehealth

Financiering en bekostiging van ehealth Flim Projectmanagement in samenwerking met RVZ Financiering en bekostiging van ehealth Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Consumenten-eHealth Den Haag, 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

RVZ raad in gezondheidszorg

RVZ raad in gezondheidszorg Beter zonder AWBZ? RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich in voor de volksgezondheid

Nadere informatie

Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen

Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen Van hangmat naar vangnet? Opsteller team 7 Datum 15 april 2012 Versie def2 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Proces/bouwstenen

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Voorwoord Samen werken aan een betere aanpak van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

Zorgthermometer. Jaargang 18, september 2013. Zorg in regio s

Zorgthermometer. Jaargang 18, september 2013. Zorg in regio s Zorgthermometer Jaargang 18, september 2013 Zorg in regio s Over Vektis gesproken Vektis, informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit van de gezondheidszorg

Nadere informatie

DE ONTVOOGDING VAN DE AWBZ. Rapport van de MDW-werkgroep AWBZ 30 mei 2000

DE ONTVOOGDING VAN DE AWBZ. Rapport van de MDW-werkgroep AWBZ 30 mei 2000 DE ONTVOOGDING VAN DE AWBZ Rapport van de MDW-werkgroep AWBZ 30 mei 2000 Aan de voorzitter van de ambtelijke commissie MDW de Secretaris-Generaal van het ministerie van Economische Zaken Geachte heer Oosterwijk,

Nadere informatie

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ 08 03 Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ advies Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006 Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Verruiming grenzen en soorten ketens januari 2010 Inhoud Vooraf 3 Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 9 2. Bestaande ketens 11 3. Grenzen

Nadere informatie