Chronisch geregel(d) Case study: Regeldruk van COPD-patiënt Annette en haar zorgprofessionals

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Chronisch geregel(d) Case study: Regeldruk van COPD-patiënt Annette en haar zorgprofessionals"

Transcriptie

1 Chronisch geregel(d) Case study: Regeldruk van COPD-patiënt Annette en haar zorgprofessionals Opdrachtgever: Adviescollege toetsing administratieve lasten Rotterdam, 2 december 2010

2

3 Chronisch geregeld(d) Case study: Regeldruk van COPD-patiënt Annette en haar zorgprofessionals Opdrachtgever: Adviescollege toetsing administratieve lasten Rotterdam, 2 december 2010 ML/WO AS21715 report

4 Over Ecorys Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke thema s. Wij bieden wereldwijd onderzoek, advies en projectmanagement en zijn gespecialiseerd in economische, maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling. We richten ons met name op complexe markt-, beleids- en managementvraagstukken en bieden opdrachtgevers in de publieke, private en not-forprofit sectoren een uniek perspectief en hoogwaardige oplossingen. We zijn trots op onze 80-jarige bedrijfsgeschiedenis. Onze belangrijkste werkgebieden zijn: economie en concurrentiekracht; regio s, steden en vastgoed; energie en water; transport en mobiliteit; sociaal beleid, bestuur, onderwijs, en gezondheidszorg. Wij hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid, integriteit en samenwerkingspartners. Ecorys-medewerkers zijn betrokken experts met ruime ervaring in de academische wereld en adviespraktijk, die hun kennis en best practices binnen het bedrijf delen en met internationale samenwerkingspartners. ECORYS Nederland BV Watermanweg GG Rotterdam Postbus AD Rotterdam Nederland T F E K.v.K. nr W Ecorys Macro- & Sectorbeleid T F Chronisch geregel(d)

5 Inhoudsopgave 1 Oudere chronisch zieken en regeldruk 5 2 COPD uitgelicht 7 3 Maak kennis met Annette Annette, haar zorggebruik en haar zorgverleners Aanvraag, indicatie en verantwoording van zorg Regeldruk waar Annette mee te maken heeft Regeldruk van professionals Waar zit de regeldruk voor Annette en haar zorgverleners? 13 4 Minder regeldruk door meer vertrouwen Meer ruimte voor professioneel handelen Uitgaan van risicoprofielen / behoefteprofielen Verantwoordingsplicht PGB afschaffen Harmonisatie van informatieverplichtingen Toezicht op kwaliteit concentreren Samenvoegen van huidige wettelijke regelingen Regelrust gedurende een aantal jaren Budgethouder en indicatiesteller AWBZ fuseren/samenvoegen 21 5 Meer vertrouwen: wat levert het op? De winst voor Annette De winst voor de betrokken professionals Beschouwing 27 Chronisch geregel(d) 3

6

7 1 Oudere chronisch zieken en regeldruk Tussen 1900 en 2009 is het aandeel 65-plussers toegenomen van 6% naar bijna 15% van de bevolking, ofwel ongeveer 2,5 miljoen mensen. Het aantal 80-plussers hierbinnen bedraagt ruim Chronische ziekten ontstaan vooral op oudere leeftijd (57% van de 65-plussers). Ook in de komende decennia zal het aantal chronisch zieke ouderen sterk blijven toenemen 1 en daarmee ook het beroep op de zorg, dat nog wordt versterkt doordat ouderen vaker een complexe zorgvraag hebben, die hoge eisen stelt aan samenwerking binnen de zorg. Dit brengt ook veel administratieve verplichtingen en lasten voor zowel de oudere chronisch zieken als de betrokken (zorg)professionals met zich mee. Het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) heeft Ecorys gevraagd in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om vanuit het uitgangspunt van meer vertrouwen te komen tot minder regeldruk voor oudere chronisch zieken en de daarbij betrokken professionals, in administratieve processen van aanvraag, (her)indicatiestelling en verantwoording van zorg. Het onderzoek is gericht op ouderen met dementie, COPD, chronisch hartfalen, diabetes of permanente lichamelijke beperkingen. Voor iedere groep is een cliëntenprofiel opgesteld, waarbij tevens de betrokken professionals in kaart zijn gebracht. Voor ieder profiel en de betrokken professionals is de initiële regeldruk zo veel mogelijk kwantitatief omschreven. Vervolgens is gekeken welke meer op vertrouwen gebaseerde regels en controles leiden tot minder regeldruk. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen al genomen of voorgenomen maatregelen en aanvullende - door Ecorys geïdentificeerde - maatregelen. De effecten van deze maatregelen zijn in algemene zin geschat voor de vijf cliëntenprofielen en betrokken professionals. 2 In deze case study wordt de vermindering van de regeldruk die, met de door Ecorys voorgestelde aanvullende maatregelen, kan worden bereikt voor oudere COPD-patiënten en betrokken professionals nader geconcretiseerd en gepresenteerd. Er is gekozen voor COPD als voorbeeld op grond van de volgende overwegingen: COPD-patiënten hebben uiteenlopende zorgbehoeften die kenmerkend zijn voor oudere chronisch zieken. Met de juiste ondersteuning kunnen patiënten langer zelfredzaam blijven, maar in de laatste stadia van de ziekte zijn COPD-patiënten vaak langdurig ernstig beperkt en in hun dagelijks functioneren zeer afhankelijk van zorg en ondersteuning; COPD is één van de aandoeningen waarvoor recent een nieuwe bekostigingsvorm (ketendbc s) is ingevoerd; Op basis van bestaande informatie is het goed mogelijk om een afgewogen beeld van de regeldruk en mogelijke lastenvermindering van COPD-patiënten te geven. 1 2 Idenburg, P., Van Schaik, M. Diagnose Over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg, Zie: achtergrondrapport Chronisch geregel(d): vertrouwen als uitgangspunt voor minder regeldruk voor oudere chronisch zieken en hun zorgprofessionals. Ecorys in opdracht van Actal, september Chronisch geregel(d) 5

8

9 2 COPD uitgelicht Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische obstructieve longaandoeningen - COPD), is een verzamelnaam voor longaandoeningen die zich kenmerken door een niet of niet geheel omkeerbare luchtwegvernauwing. 3 Op 1 januari 2007 waren er in Nederland mensen met gediagnosticeerde COPD (puntprevalentie). 4 Het percentage 65-plussers vormt 60% van deze patiëntenpopulatie (circa ). Tevens is bekend dat bijna 9% van de mannen ouder dan 64 jaar en ruim 5% van de vrouwen ouder dan 64 jaar COPD had in De incidentie van COPD (het optreden van de ziekte) neemt vanaf de leeftijd van 40 jaar voor mannen en vrouwen snel toe (zie Figuur 1). Ongeveer de helft van de nieuwe ziektegevallen treedt op bij 65-plussers (ruim in 2007). In totaal kwamen er in nieuwe COPDpatiënten bij. 5 Figuur 1 Epidemiologische kengetallen COPD Pre va len tie COPD In cid en tie COPD mann en vr ouwen ma nne n vrouwen Bron: Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV) COPD is een geleidelijk verergerende ziekte (d.i. progressief). COPD veroorzaakt behalve ademhalingsproblemen en hoge bloeddruk, bij een aantal patiënten ook afwijkingen zoals verminderde spiermassa. Op den duur worden mensen afhankelijk van toegediende zuurstof uit zuurstofflessen. Door de ademhalingsproblemen raken mensen ernstig beperkt in hun mobiliteit en dagelijks functioneren. De GOLD-standaard (uitgaande van de meetbare longfunctie) wordt gebruikt om de ernst van de aandoening aan te duiden. Van de mensen met COPD in Nederland heeft 28% lichte COPD (GOLD 1), 54% matige COPD (GOLD 2), 15 % heeft ernstige COPD (GOLD 3) en 3% heeft zeer ernstige COPD (GOLD 4). 6 Om een samenhangende behandeling van COPD door verschillende zorgverleners in de eerste lijn (huisarts, fysiotherapeut, diëtist, etc.) te stimuleren zijn ketenzorgstandaarden ontwikkeld. Sinds Long Alliantie Nederland. Zorgstandaard COPD, 14 juni 2010 [zie: Nationaal Kompas Volksgezondheid, versie 4.1, 23 september 2010: Gommer, A.M., Poos, M.J.J.C. Cijfers COPD (prevalentie, incidentie en sterfte) uit de VTV In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <http://www.nationaalkompas.nl> Nationaal Kompas Volksgezondheid\Gezondheid en ziekte\ziekten en aandoeningen\ademhalingswegen\copd, 17 mei De jaarprevalentie van COPD in 2007 ( patiënten) is daardoor hoger dan de puntprevalentie op 1 januari Voorstel voor een model keten-dbc COPD, Chronisch geregel(d) 7

10 2010 is het ook mogelijk om COPD-ketenzorg integraal te bekostigen door middel van de keten-dbc voor COPD. De landelijke uitrol van de keten-dbc s voor COPD lijkt echter moeizaam op gang te komen. In 2010 hebben zes zorggroepen 7 een contract voor keten-dbc s gesloten, terwijl er in zorggroepen een zorgprogramma voor COPD in voorbereiding hadden. 8 In het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) geldt dat huisartsenzorg niet onder het verplicht eigen risico valt, maar overige eerstelijns COPD-zorg (zoals dieetadvisering en fysiotherapie) wel. Bij wijze van overgangsmaatregel zijn de keten-dbc s in 2010 geheel buiten het verplicht eigen risico geplaatst. In 2009 heeft de minister het voornemen geuit om per 2011 keten-dbc s, inclusief de huisartsenzorg die daarbij hoort, onder het verplicht eigen risico te laten vallen. Dit om te voorkomen dat zorgverzekeraars een complexe administratie moeten voeren om de kosten van verschillende zorgverleners binnen een keten te scheiden. 9 Het zorgprofiel dat aan de keten-dbc voor COPD ten grondslag ligt, onderscheidt verschillende fasen in het zorgaanbod voor elke mate van ernst van de aandoening. De meest voorkomende fase en mate van ernst is de stabiele fase van matige COPD (GOLD 2). In die fase hebben patiënten per jaar gemiddeld een huisartsconsult, een longartsconsult en een vervolgspirometrie, 10 waarbij de huisarts, de longverpleegkundige en de longarts betrokken zijn Een organisatie met rechtspersoonlijkheid waarin zorgaanbieders zijn verenigd. De zorggroep is verantwoordelijk voor de coördinatie en levering van de gecontracteerde zorg in een bepaalde regio. Van Til, J.T., De Wildt, J.E., Struijs, J.N. De organisatie van zorggroepen anno 2010: Huidige stand van zaken en de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. RIVM rapport , 16 september In de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de voorzitter van de Eerste Kamer over de stand van zaken van toezeggingen aan de Eerste Kamer, is gemeld dat de minister nog niet met het College voor zorgverzekeringen (CVZ) de positie ten aanzien van ketenzorg en het eigen risico s bezien heeft, omdat dit onderwerp na de val van Kabinet Balkenende-IV controversieel is verklaard (Brief van 7 oktober 2010, Eerste Kamer, XVI B). Met een spirometer wordt het volume lucht (in liters) bij het in- en uitademen bepaald gedurende een zekere tijd. Hieruit blijkt of de luchtwegen zijn vernauwd door een longaandoening [zie: 8 Chronisch geregel(d)

11 3 Maak kennis met Annette 3.1 Annette, haar zorggebruik en haar zorgverleners Annette heeft matige COPD (GOLD 2) en bevindt zich momenteel in een stabiele fase. Ze is 72 jaar, alleenstaand en woont in een huurappartement. Ze heeft dagelijks last van chronische benauwdheid en heeft moeite met de dagelijkse bezigheden als aankleden of een stukje lopen. Na een korte inspanning moet ze vaak enige tijd rusten. Afgezien van de beperkingen als gevolg van de COPD, heeft Annette geen andere ziekten of klachten. 11 Annette heeft zowel bij de huisarts als bij de longarts eens per jaar een longcontrole en een gesprek over de algemene stand van zaken. Ze gebruikt langdurig medicijnen (luchtwegverwijders). Drie uur per week krijgt ze hulp in het huishouden van een helpende van de thuiszorg, die voor haar schoonmaakt, de was doet en strijkt. Ze wordt elke ochtend geholpen bij de persoonlijke verzorging (douchen en aankleden) door een verzorgende van de thuiszorg. Er is thuis een traplift geïnstalleerd. Ze heeft een scootmobiel voor de korte afstanden in haar wijk. Als ze langere afstanden moet reizen, maakt ze gebruik van een taxikaart. Dr. Van der Zande, de longarts van Annette, noemt haar situatie typerend voor oudere COPD ers. De ziekte is progressief. Toen de ziekte net bij Annette geconstateerd was, kreeg Van der Zande de ene na de andere informatieaanvraag en machtigingsverzoek van de verzekeraar, de gemeente en het zorgkantoor. Het ziektebeloop is nu redelijk onder controle en Annette maakt gelukkig goed gebruik van de beschikbare voorzieningen om haar zo veel mogelijk een normaal leven te laten leiden. Veel ouderen roepen uit bescheidenheid veel minder hulp in dan je zou willen. De meeste COPD ers vragen in het begin van hun ziekte de benodigde voorzieningen aan. Daarna wordt het qua aanvragen rustiger voor de patiënt en voor ons, tenzij de ziekte weer zwaardere beperkingen veroorzaakt. Mevrouw van Traa is longverpleegkundige en ondersteunt Van der Zande in de behandeling van Annette. Ze heeft veel persoonlijk contact met de patiënten van de verschillende longartsen. De meeste rompslomp voor aanvraag, indicatie en verantwoording van zorg komt bij mij terecht; gemiddeld twee á drie machtigingen per week. Denk aan trapliften, scootmobielen, zuurstofflessen, zuurstofcompressors, hulp in het huishouden, persoonlijke verzorging en taxivervoer. Dat kost me elke week weer 30 tot 45 minuten, en dat komt bovenop mijn echte werk. 3.2 Aanvraag, indicatie en verantwoording van zorg De medicijnen, de artsenbezoeken en de vergoeding voor de apotheek worden betaald uit de basisverzekering (Zvw). Het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) gaf indicatiebesluiten voor de omvang van de huishoudelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning: Wmo) en de persoonlijke verzorging (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten: AWBZ). De traplift, scootmobiel, taxikaart en huishoudelijke verzorging ontvangt Annette in natura van de gemeente (Wmo). De persoonlijke verzorging betaalt ze zelf uit een persoongebonden budget (PGB) dat ze van het zorgkantoor krijgt (AWBZ). De eigen bijdrage die Annette zou moeten betalen als ze voor zorg in natura gekozen had, heeft het zorgkantoor al op het PGB ingehouden. De salarisadministratie die 11 Er is geen sprake van zogenaamde multimorbiditeit. Chronisch geregel(d) 9

12 het inhuren van de verzorgende voor persoonlijke verzorging met zich meebrengt, wordt door de Sociale verzekeringsbank (SVB) gratis uit handen genomen. 12 Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is belast met de oplegging van een eigen bijdrage voor huishoudelijke ondersteuning. Het huidige zorggebruik van Annette valt uiteen in acht typen. Per type zijn er verschillende zorgverleners en administratieve instanties betrokken, en geldt een andere financieringsbron. Tabel 1 geeft deze informatie in een overzicht. De complexiteit van het totale zorggebruik is gevisualiseerd in Figuur 2. Tabel 1 De betrokken zorgverleners en administratieve instanties Zorggebruik Zorgverlener Administratie Financiering 1 Huisartsbezoek Huisarts Zorgverzekeraar Zvw 2 Longartsbezoek Longarts, longverpleegkundige Zorgverzekeraar Zvw 3 Geneesmiddelengebruik Huisarts, longarts, apotheker Zorgverzekeraar 4 Persoonlijke verzorging Thuiszorg (verzorgende) Zorgkantoor, CIZ, SVB 5 Huishoudelijke Thuiszorg (hulp Gemeente, CIZ, CAK ondersteuning huishouding) Zvw AWBZ d.m.v. PGB Wmo 6 Taxikaart Longverpleegkundige Gemeente Wmo 7 Scootmobiel Longverpleegkundige Gemeente Wmo 8 Traplift Longverpleegkundige Gemeente Wmo In de onderstaande figuur is voor elk type zorggebruik van Annette aangegeven wie de betrokken zorgprofessionals zijn (zeshoeken) en welke administratieve instanties een rol spelen bij de aanvraag, indicatie en verantwoording van elk type zorggebruik (rechthoeken). De zorgprofessionals hebben rechtstreeks contact met deze administratieve instanties, maar ook Annette heeft rechtstreeks contact met de administratieve instanties. Om al deze relaties op een overzichtelijke manier weer te geven, komt Annette twee maal voor in de figuur. De figuur is uitdrukkelijk niet bedoeld om weer te geven welke route gevolg moet worden bij de aanvraag, indicatie en verantwoording van zorggebruik. 12 Als iemand binnen een PGB een arbeidsovereenkomst afsluit met een zorgverlener voor vier of meer dagen per week (onafhankelijk van het aantal uren op die dagen) dan is hij of zij officieel werkgever met alle verplichtingen van dien. Het beeld bestaat dat deze werkgeverstaken bij een PGB per definitie leiden tot een omvangrijke regeldruk men moet immers betalingen verrichten en een administratie bijhouden. Echter, de salarisadministratie voor zorgverleners die uit een AWBZ-PGB betaald worden, kan altijd geheel of gedeeltelijk aan het Servicecentrum PGB van de SVB worden uitbesteed. Als het gaat om een Wmo-PGB kan de SVB de administratie overnemen als de gemeente hiertoe een contract met de SVB gesloten heeft of als de cliënt tevens een AWBZ-PGB heeft. De meeste gemeenten hebben een dergelijk contract met de SVB. Enkele gemeenten nemen de salarisadministratie voor het Wmo-PGB zelf uit handen van de cliënt Het aantal gemeenten dat een overeenkomst met de SVB heeft afgesloten steeg van 384 in 2008 naar 388 in Het aantal Wmobudgethouders dat op basis van deze overeenkomst gebruik kan maken van deze dienstverlening, steeg volgens de opgaven van gemeenten van in 2008 naar in In 2009 maakte iets meer dan 17% van alle Wmobudgethouders gebruik van hulp bij de salarisadministratie. Hun aantal steeg van in 2008 naar in Zij hadden samen zorgverleners in dienst, een gemiddelde van 1,1 per budgethouder. Loonstroken die alleen Wmowerkzaamheden vermeldden, kwamen voor rekening van gemeenten. Dit aantal steeg van in 2008 naar in De overige loonstroken vermeldden alleen AWBZ-werkzaamheden, of zowel Wmo- als AWBZ-werkzaamheden. Deze loonstroken kwamen voor rekening van het CVZ (Bron: SBV Servicecentrum PGB, Uitvoeringsverslag 2009). 10 Chronisch geregel(d)

13 Figuur 2 Aanvraag, indicatie en verantwoording voor Annette 3.3 Regeldruk waar Annette mee te maken heeft Bij de verschillende typen zorg zijn verschillende zorgverleners en administratieve instanties betrokken. Annette en haar zorgverleners moeten dan ook verschillende administratieve processen doorlopen om de zorgverlening tot stand te laten komen. Van een aantal processen is op basis van eerder onderzoek bekend hoeveel tijd en geld een dergelijk proces de gemiddelde zorggebruiker kost. 13 Samen vormen deze processen de administratieve lasten van Annette. Per jaar hebben oudere COPD-patiënten als Annette gemiddeld 17 uur en 39 minuten plus enkele euro s aan administratieve lasten in verband met de aanvraag, indicatie en verantwoording van zorg (zie Tabel 2 - de nummering van de administratieve processen verwijst naar de nummering in Tabel 1). Tabel 2 Annette s regeldruk als gevolg van administratieve processen Administratief proces Wet Instantie Tijd Kosten 3 Aanvragen recept via bij huisarts 14 Zvw Zorgverzekeraar 3/60 4 Aanvraag persoonsgebonden budget persoonlijke AWBZ Zorgkantoor 50/60 1,27 verzorging 4 Bijhouden PGB-administratie AWBZ Zorgkantoor 7 58/60 3,12 5 Standaard procedure indicatie voor huishoudelijke Wmo CIZ 1 30/60 ondersteuning 6 Aanvraag vergoeding taxikaart (incl. indicatie) Wmo Gemeente 2 16/60 0,78 7 Aanvraag vergoeding scootmobiel (incl. indicatie) Wmo Gemeente 2 16/60 0,78 8 Aanvraag vergoeding traplift (incl. indicatie) Wmo Gemeente 2 16/60 0,78 Ontvangen uitkomsten indicaties Wmo CIZ 10/60 Aanvraag zorgtoeslag Zvw Belastingdienst 20/60 Totaal 17 39/60 6, Deze gemiddelde cijfers zijn waarschijnlijk een onderschatting in het geval van kwetsbare, minder zelfstandige oudere chronisch zieken. Zij hebben waarschijnlijk meer moeite met invullen van formulieren en bijhouden van een administratie. Van Dijk, C., Verheij, R. Huisartsenzorg in cijfers. Integrale bekostiging dekt fractie zorg. Huisarts en Wetenschap, 2010; 53 (6): 299. Chronisch geregel(d) 11

14 3.4 Regeldruk van professionals Professionals betrokken bij de zorgverlening aan oudere chronisch zieken, zoals Annette, hebben in meer of mindere mate te maken met de volgende (informatie) verplichtingen: Het voldoen aan de registratieverplichtingen in het kader van keten-dbc s, 15 zorgstandaarden en richtlijnen; Het aanleveren van medische informatie over de zorgbehoefte van de cliënt bij een indicatieaanvraag, zowel AWBZ als Wmo; Informatievragen van zorgverzekeraars aan zorgverleners ten behoeve van machtigingen aan verzekerden; Aanleveren van informatie aan verzekeraars en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ten behoeve van interne- en externe kwaliteitsbenchmarks (zorginkoop, verantwoording over kwaliteit). De totale administratieve belasting van de gemiddelde huisarts bedraagt ongeveer 25% van de totale werktijd: 500 tot 635 uur op jaarbasis. Het is niet mogelijk om aan te geven welk deel van deze lasten betrekking hebben op de aanvraag, indicatie en verantwoording van zorg, omdat de gegevens onvoldoende mogelijkheid bieden om onderscheid te maken in administratieve processen. Op basis van een meting op het niveau van de gehele huisartsenpraktijk (waarin meerdere huisartsen en andere medewerkers kunnen werken, zoals assistenten en praktijkondersteuners) is dit wel mogelijk. Ecorys heeft een schatting gemaakt op basis van een deze eerdere meting. 16 Processen van aanvraag, indicatie en verantwoording van zorg vormen ongeveer 35% van de totale administratieve lasten en ondernemerslasten in de huisartsenpraktijk. Op jaarbasis besteden alle medewerkers samen ongeveer 411 uur (ofwel ruim tien werkweken; 0,20 0,25 fte) aan de aanvraag, indicatie en verantwoording van zorg. 17 De administratieve lasten van verpleegkundigen in ziekenhuizen en verzorgenden in verzorgingshuizen zijn gemeten in Over het algemeen kan gesteld worden dat verpleegkundigen en verzorgenden niet zozeer gebukt gaan onder administratieve lasten uit weten regelgeving, maar beroepshalve veel registratieverplichtingen en interne managementverplichtingen kennen. Op basis van deze metingen is geen nauwkeurige inschatting te maken van de specifieke regeldruk bij het leveren van zorg aan chronisch zieke ouderen, of bij de aanvraag, indicatie en verantwoording van zorg. De metingen zijn bovendien niet volgens het standaardkostenmodel uitgevoerd. Op basis van verschillende rapportages kan wel een indicatie worden gegeven van de ervaren regeldruk: verpleegkundigen in ziekenhuizen besteden 39% van hun werktijd (ruim 3 uur van een 8-urige werkdag) aan administratieve taken die als een last ervaren worden. Voor verzorgenden in verzorgingshuizen geldt een administratieve tijdsbesteding van 7% die als last wordt ervaren (31 minuten van een 7,4-urige werkdag) Fraza, L., Raams, J., Schrijvers, G. Tijd voor regionale huisartsengroepen. Medisch Contact, 2010, jaargang 65, nr. 20: SIRA Consulting. Meting Lasten Huisartsen - Onderzoek naar de lasten door administratieve handelingen en inhoudelijke verplichtingen voor huisartsen, juli Voor de berekening en onderbouwing verwijzen wij naar het achtergrondrapport Chronisch geregel(d): vertrouwen als uitgangspunt voor minder regeldruk voor oudere chronisch zieken en hun zorgprofessionals. Ecorys in opdracht van Actal, september EIM. Tijdsbesteding en taakbeleving verzorgende in verzorgingshuis november EIM. Tijdsbesteding en taakbeleving verpleegkundigen in ziekenhuizen, november Rapportage Administratieve Lastenvermindering Professionals (bijlage 4 bij Voortgangsrapportage Dienstverlening, regeldruk en informatiebeleid, najaar 2009). 12 Chronisch geregel(d)

15 3.5 Waar zit de regeldruk voor Annette en haar zorgverleners? De inventarisatie van de regeldruk voor Annette en haar zorgverleners laat zien dat haar regeldruk wordt bijna volledig veroorzaakt wordt door de aanvraag, indicatie en verantwoording van zorg in de AWBZ en Wmo. Dit komt vooral doordat in de Wmo en AWBZ de processen van diagnosestelling en indicatiestelling uit elkaar getrokken zijn getrokken; daardoor ervaren cliënten een stapeling van administratieve processen. Bij curatieve zorgverlening is de indicatiestelling meestal geïntegreerd in de diagnosestelling van de zorgverlener. Als de zorgverlener besluit dat verdere zorgverlening nodig is, is dat meestal voldoende. De regeldruk van oudere chronisch zieken en hun zorgverleners moet zo laag mogelijk worden gehouden. Alle tijd en geld die bespaard kunnen worden, zijn nodig om de zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden. Een regeldruk van ruim 17 uur per jaar voor de oudere chronisch zieken met COPD en tien werkweken in de gemiddelde huisartsenpraktijk is hiervoor niet bevorderlijk. In het volgende hoofdstuk presenteren we mogelijke oplossingen om de regeldruk merkbaar te verminderen. Chronisch geregel(d) 13

16

17 4 Minder regeldruk door meer vertrouwen Annette en haar betrokken professionals hebben regeldruk als gevolg van de aanvraag, indicatie en verantwoording van zorg. Om hun regeldruk merkbaar te verminderen heeft Ecorys acht aanvullende maatregelen geformuleerd. Al deze maatregelen hebben gemeen dat ze uitgaan van meer vertrouwen in Annette en de betrokken professionals. Bij maatregelen op basis van meer vertrouwen is het van belang om meer samen te werken en minder te sturen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat niet alles van te voren wordt dichtgeregeld, maar dat er ruimte wordt gegeven aan eigen verantwoordelijkheid van de zorgverlener en de cliënt. Zij kunnen samen binnen kaders bepalen welke zorg, ondersteuning of andere compensatie nodig is en hoe deze geleverd moet worden. Dit betekent wel dat er een omslag moet plaatsvinden bij alle betrokken partijen. Het gaat om wederzijds vertrouwen waarbij duidelijke afspraken, professionaliteit en leiderschap belangrijke randvoorwaarden zijn. Hieronder geven we per maatregel aan wat het inhoudt en hoe de toepassing ervan concreet uitpakt voor Annette en de professionals die betrokken zijn in haar zorgproces. 4.1 Meer ruimte voor professioneel handelen Deze maatregel houdt in dat zorgverleners meer ruimte en vertrouwen verdienen om zorg op basis van hun deskundigheid zodanig te organiseren dat geleverd wordt wat in individuele gevallen nodig is; niet wat volgens de regels of het standaardprotocol mag. De extra ruimte wordt gegeven op drie niveaus: Meer vrijheid in de manier waarop de zorgverleners hun eigen onderdeel van het totale zorggebruik invullen; Meer vrijheid in de manier waarop de verschillende onderdelen van het totale zorggebruik samenhangen en op elkaar inspelen; Zorgindicaties moeten nauwer aansluiten op de behoefte van de cliënt. Concreet betekent dit bijvoorbeeld het afschaffen van minutenregistraties in instellingen, het afschaffen van onzinnige vragenlijsten bij zorgstandaarden,en meer inhoudelijke zeggenschap voor thuiszorgmedewerkers, zoals in buurtzorg. Effecten voor Annette Het verwachte effect voor Annette is niet minder administratieve belasting. Annette moet een actievere rol oppakken en zo veel mogelijk regie nemen in overleg met de zorgaanbieder. Doordat Annette meer invloed krijgt over wat haar precies aangeboden wordt, en dit sneller kan aanpassen Chronisch geregel(d) 15

18 aan veranderende behoefte, neemt de kwaliteit van de zorg gemeten in patiënttevredenheid toe. Effecten voor professionals Ook de zorgverlener krijgt het niet makkelijker, maar wel beter. Het werk geeft meer voldoening en de zorgverlener wordt weer gewaardeerd op inhoudelijke kwaliteit, als hij de ruimte heeft om het werk naar professioneel inzicht in te delen. De zorgverlener zal zo veel mogelijk samen met de cliënt de (variërende) zorgbehoefte correct schatten en krijgt ruimte voor creatieve oplossingen om maatwerk te leveren in plaats van klakkeloos inhoudelijke voorschriften te volgen. Minutenregistraties zijn een vorm van wantrouwen, omdat daarmee het professionele oordeel gecontroleerd wordt op de bestede tijd per cliënt. Minutenregistraties kunnen worden afgeschaft. Het afschaffen van onzinnige vragenlijsten bij zorgstandaarden ontlast de huisartsen. Medewerkers in de thuiszorg willen meer zeggenschap over hun werk, zoals in buurtzorg voor verpleging en verzorging aan huis. 20 Speciale aandacht moet er zijn voor die gevallen waar de schotten tussen de bekostiging vanuit Zvw, AWBZ en Wmo voor onnodige begrenzing van de zorgverleners zorgen Uitgaan van risicoprofielen / behoefteprofielen Als je wat ouder bent en een chronische ziekte hebt, is het heel normaal om geleidelijk meer en intensievere zorg te gaan gebruiken. Daar kan in de indicatiestelling rekening mee gehouden worden. Het behoefteprofiel richt zich dus op kenmerken van de aandoening. Voorbeelden zijn de levensloopindicatie voor zorg en het verantwoordingsvrij verstrekken van hulpmiddelen aan ouderen met een beperking. Met betrekking tot COPD geldt dat mensen met COPD steeds ernstiger ziek worden. Welke zorg COPD-patiënten nodig hebben, is deels afhankelijk van de ernst van de ziekte. Daarom wordt een onderscheid gemaakt in die onderdelen van de zorg die voor alle mensen met COPD relevant zijn en de onderdelen die alleen voor bepaalde GOLD-stadia (zie hoofdstuk 2) gelden. Dit behoefteprofiel kan vervolgens toegepast worden in de indicatiestelling, waarbij de geleidelijk toenemende zorgvraag automatisch (zonder aanvullende indicatie) wordt gehonoreerd, of de indicatie wordt gesteld bij eerste aanvraag met een professioneel oordeel over het tijdstip van herindicatie (op te bepalen in welke stadium zich de ziekte bevindt). 22 Bij het uitgaan van risicoprofielen wordt een strenge indicatieprocedure toegepast bij cliënten met een hoog risico op een onterechte aanvraag of misbruik van zorg, terwijl cliënten met een laag risico op misbruik geen of een beperkte indicatieprocedure te doorlopen. Het risicoprofiel richt zich dus op persoonlijke kenmerken van de aanvrager. Om uit te kunnen gaan van risicoprofielen van oudere COPD-patiënten, moet eerst onderzocht worden welke persoonskenmerken samenhangen met het risico op misbruik van voorzieningen. Vervolgens moeten relevante kenmerken van patiënten in kaart gebracht worden De zorgverlening wordt door verpleegkundigen en verzorgenden in kleine autonome wijkteams georganiseerd, soms in samenwerking met onder meer welzijnsorganisaties en woningcorporaties. Hierdoor wordt het oplossend vermogen en de professionaliteit van medewerkers volledig benut. Van Til, J.T., De Wildt, J.E., Struijs, J.N. De organisatie van zorggroepen anno 2010: Huidige stand van zaken en de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. RIVM rapport , 16 september Zie bijvoorbeeld: Hoogendoorn, M. et al. (2006) Severity distribution of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in Dutch general practice. Respiratory Medicine, Vol. 100, Issue 1, Pages (DOI: /j.rmed ). 16 Chronisch geregel(d)

19 Uitgaan van behoefteprofielen kan op betrekkelijk korte termijn worden opgenomen in de (her)indicatiestelling voor COPD. Deze maatregel voorkomt een boel ergernis en verloren tijd voor zorggebruikers, zorgverleners en indicatiestellers. Effecten voor Annette Deze maatregel scheelt Annette de indicatiegesprekken en papieren rompslomp. Eén briefje (digitaal formulier via Internet) aan het CIZ, de gemeente of het zorgkantoor is binnen deze maatregel genoeg om de benodigde zorg/voorzieningen aan te vragen of te krijgen. Als de COPD verergert, verzwaart de zorgvraag. Annette zal op termijn dus meer persoonlijke en huishoudelijke verzorging nodig hebben maar ook aanvullende hulpmiddelen en voorzieningen. Vooral een rolstoel, zuurstofvoorziening en verdere aanpassingen in huis zullen onvermijdelijk zijn. Deze wijzigingen in het zorggebruik passen goed in een levensloopindicatie of verantwoordingsvrije verstrekking. Effecten voor professionals De longarts (in de praktijk de longverpleegkundige) moet voor veel aanvragen van Annette een verklaring over haar gezondheid afgeven. Als de diagnose COPD eenmaal is gesteld, moet dat genoeg zijn. Het CIZ, gemeente en zorgkantoor zouden automatisch van de diagnose op de hoogte gesteld moeten worden. 4.3 Verantwoordingsplicht PGB afschaffen Deze maatregel behelst het afschaffen van de controle achteraf op de besteding van het PGB. Het PGB is bedoeld om mensen zelf verantwoordelijkheid en vrijheid te geven in de organisatie van het zorgaanbod dat zij nodig hebben. De noodzaak voor het gebruik van zorg is vooraf door de indicatie vastgesteld. Als je het PGB aan iets anders wilt besteden dan zorg, dan is dat de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. Drie spelregels moeten echter strikt worden gehandhaafd: Er is in principe geen uitbreiding van het PGB of aanvullende zorg mogelijk, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn, zoals: o De indicatiestelling is aantoonbaar onvoldoende geweest; o De zorgbehoefte is tussentijds toegenomen; o Er is regionale schaarste in het zorgaanbod waardoor het in een specifieke regio significant duurder is om een bepaalde zorgvorm in te kopen in vergelijking met het landelijke gemiddelde. De indicatiestelling moet goed zijn zodat mensen die zorg nodig hebben een toereikend PGB krijgen, en mensen die het niet nodig hebben geen PGB krijgen; Er is geen vangnet. Als een cliënt kiest om zijn budget aan iets anders dan de bedoelde zorg te besteden is dat zijn eigen verantwoordelijkheid. Je krijgt achteraf je zorg niet als het PGB verkeerd is besteed. Onder deze spelregels is het onze overtuiging dat mensen vanzelf verantwoord en betrouwbaar gedrag zullen vertonen. Het is voorstelbaar dat niet alle PGB s verantwoordingsvrij gemaakt worden. Om misbruik te voorkomen zou bij het aanbieden van de mogelijkheid van een verantwoordingsvrij PGB een risicoselectie kunnen worden overwogen. Het verhogen van de verantwoordingsdrempel van het PGB is een maatregel die nauwelijks minder regeldruk geeft voor mensen die een hoog PGB hebben. Zij moeten in dat geval nog steeds een boekhouding bijhouden voor het meerdere van de drempel. Als bijvoorbeeld het verantwoordingsvrije deel van het PGB van een cliënt met 50% toeneemt, dan neemt de regeldruk niet met 50% af. Chronisch geregel(d) 17

20 Effecten voor Annette Veruit de grootste bron bijna de helft van de regeldruk voor Annette vervalt. Annette hoeft namelijk geen facturen meer te bewaren, geen boekhouding bij te houden en geen verantwoordingsformulieren in te vullen. Ze is ook aan geen enkele regel meer gebonden als het gaat om de selectie van zorg- of dienstverleners die zij wil contracteren. Annette voelt zich serieus genomen en niet gewantrouwd. Ze krijgt namelijk de volledige verantwoordelijkheid over het geldbedrag. Annette krijgt alle lusten van een vrij besteedbaar PGB maar houdt wel bepaalde lasten die ze nu ook heeft. Als haar PGB achteraf ontoereikend blijkt, en ze wil een aanvulling, dan moet ze kunnen bewijzen dat ze haar PGB verantwoord en doelmatig heeft besteed. Het blijft dus verstandig om bewijsstukken te bewaren maar dat leidt nauwelijks tot regeldruk. In het sporadische geval dat Annette inderdaad om een aanvulling vraagt, heeft ze incidentele regeldruk. Effecten voor professionals De relatie van de zorgverleners ten opzichte van cliënten met een PGB verandert enigszins. De zorgverlener zal merken dat Annette inhoudelijk meer betrokken wil zijn bij de te verlenen zorg en de prijs die daarvoor wordt gerekend. Annette kan meer rationele keuzes maken over welk deel van de zorg zij wel wil afnemen, en welk deel niet. Op de korte termijn is dit misschien vervelend voor de zorgverlener, want misschien wordt een prettige cliënt ineens een veeleisende cliënt. Op de langere termijn kan de zorgverlener merken dat hij gewaardeerd wordt om de waarde die hij toevoegt aan de gezondheid of het welzijn van de cliënt. 4.4 Harmonisatie van informatieverplichtingen Bij harmonisatie van informatieverplichtingen moet de overheid een actieve rol innemen om de wildgroei aan kwaliteitscriteria, inkoopcriteria en informatieformats tegen te gaan. Er moet één geharmoniseerde basisset van indicatoren komen voor zorgaanbieders. Zorgverzekeraars en overheid beperken hun uitvraag zo veel mogelijk tot deze set van indicatoren. Marktpartijen committeren zich door middel van zelfregulering of de overheid zal naleving verplichten en handhaven. In dat laatste geval moeten nieuwe verbodsbepalingen en verplichtingen worden ingevoerd om meer regeldruk te voorkomen. Effecten voor Annette Annette merkt indirect dat haar zorgverleners meer tijd hebben voor het echte werk. Haar eigen regeldruk wordt niet verminderd. Effecten voor professionals Het belangrijkste positieve effect is minder rompslomp bij contractering, declaratie en productieverantwoording. De effecten zijn vooral te bereiken waar een zorgaanbieder of instelling te maken heeft met meerdere gelijksoortige partijen. Zorgverleners die zelf ook betrokken zijn in deze processen merken het meeste van een harmonisatie. In grotere instellingen, zoals thuiszorgorganisaties, zijn het vooral de medewerkers van financiële en administratieve afdelingen die een verminderde regeldruk krijgen. De grootste vooruitgang voor zorgverleners valt te verwachten voor vrije beroepsbeoefenaren in de eerstelijns curatieve zorg. In deze case study betreft het de huisarts en de apotheker. 4.5 Toezicht op kwaliteit concentreren Het op te richten Nationaal Kwaliteitsinstituut Gezondheidszorg moet publiekrechtelijke bevoegdheden krijgen om zorgeigen regeldruk tegen te gaan. Dit is regeldruk die samenhangt 18 Chronisch geregel(d)

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Voorwoord Wie zorg nodig heeft kan dit in bepaalde gevallen zelf inkopen met een Persoons Gebonden Budget: het PGB Over dit

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 2014 2015 PGB via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Aanvraag PGB via zorgkantoor. Indicatiestelling loopt via CIZ. PGB vv via

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB

Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB Regeling PGB De regeling PersoonsGebonden Budget en het SVB Servicecentrum PGB Inhoud 1. Inleiding Wat is PGB? 2. Servicecentrum PGB 3. Wat doet het Servicecentrum?

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Hoe wordt jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? In deze folder lees je hoe het PGB voor verpleging en verzorging (PGB vv) bij Kiemer Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

=============================================================================

============================================================================= WMO 1. Inleiding 2. Voorbeelden hulp en voorzieningen Wmo 3. Voorzieningen in nature of een persoonsgebonden budget 4. PGB mogelijk bij verschillende wetten 5. Eigen bijdrage bij pgb 6. Administratie bij

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016

Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016 Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016 Inleiding Het minutenschema voor ketenzorg COPD is gebaseerd op het zorgprofiel voor ketenzorg COPD van de Stichting Ketenkwaliteit COPD uit juni

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Vertrouwen als uitgangspunt voor minder regeldruk voor oudere chronisch zieken en hun zorgprofessionals

Vertrouwen als uitgangspunt voor minder regeldruk voor oudere chronisch zieken en hun zorgprofessionals Chronisch geregel(d) Vertrouwen als uitgangspunt voor minder regeldruk voor oudere chronisch zieken en hun zorgprofessionals Eindrapport Opdrachtgever: Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten (Actal)

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

De juiste zorg, prettig bij u thuis

De juiste zorg, prettig bij u thuis De juiste zorg, prettig bij u thuis Veelzijdig in zorg Care: Persoonlijke Verzorging en Verpleging Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving Kennis over Ketenzorg Externe analyse, financiering 2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving In dit hoofdstuk verkennen we de externe omgeving die van invloed is op de vraag of het voor

Nadere informatie

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB). Roomweg 157 a 7523 BM Enschede www.uwbudget.nl T: 053-4316765 06-52554807 (nood) E: info@uwbudget.nl PGB-SERVICE UW BUDGET U W P A R T N E R V O O R H E T P G B Administratie- en advieskantoor voor mensen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2509 EJ DEN HAAG. Geachte heer Van Rijn,

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2509 EJ DEN HAAG. Geachte heer Van Rijn, De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2509 EJ DEN HAAG Datum 8 augustus 2013 Onderwerp Wetsvoorstel versterking eigen kracht Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Hans van der Knijff 30 september 2015 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld 2017 Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? -2 - Een Persoonsgebonden Budget

Nadere informatie

Het Wmo-loket PERSOONSGEBONDEN BUDGET Hulp bij het huishouden

Het Wmo-loket PERSOONSGEBONDEN BUDGET Hulp bij het huishouden 2 informatie voor bedrijven editie 2009 Informatie en adressen: Wmo-loket Gevestigd in het gemeentehuis van Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2 9203 RM Drachten Postadres: postbus 10.000, 9200 HA Drachten

Nadere informatie

Samengesteld op 30 maart 2016

Samengesteld op 30 maart 2016 Samengesteld op 30 maart 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Zorginkoopbeleid Zorg en Zekerheid 2017 In dit stuk vindt u de missie en visie van Zorg en Zekerheid op de inkoop van zorg. Het inkoopbeleid voor de

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL BR/CU-7012 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Chemie in de zorg: evolutie of schepping? Joop Raams, Lucas Fraza, huisartsen, 29 juni 2012

Chemie in de zorg: evolutie of schepping? Joop Raams, Lucas Fraza, huisartsen, 29 juni 2012 Chemie in de zorg: evolutie of schepping? Joop Raams, Lucas Fraza, huisartsen, 29 juni 2012 01 02 Chaostheorie: verbindingen komen vanzelf tot stand op de meest 02 aangepaste wijze. Scheppingstheorie:er

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad Dit is de presentatie de wordt gehouden tijdens de informatiebijeenkomsten Veranderingen in de zorg in Almere. We hebben de informatie zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

Gezondheidszorg in 2020

Gezondheidszorg in 2020 Gezondheidszorg in 2020 Een transitieproces Ida Spelt huisarts in Wassenaar kwaliteitsfunctionaris bij ELZHA Leerdoelen Inzicht in de zorgkosten tussen nu en 2020 Inzicht in organisatie van zorg in het

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden DuPont Nederland op 23 april 2015. Ontwikkelingen.

Nadere informatie

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland Wegwijzer in zorgland Is een en informatieve publicatie van Pagina 1 van 8 Ziekte in de familie geeft veel onrust en frustratie Soms voelt u zich als familie ongerust over de situatie rondom uw ouder(s).

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden:

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden: Vrijheid en verantwoordelijkheid Regeerakkoord VVD-CDA De Koepel Wmo-raden heeft voor u het huidige regeerakkoord en bijbehorende stukken doorgenomen. Er zijn weinig specifieke opmerkingen over de WMO

Nadere informatie

Samen voor ú. Samen COPD de baas

Samen voor ú. Samen COPD de baas Samen voor ú Samen COPD de baas Inhoudsopgave Samen COPD de baas! 3 Wat is COPD? 4 Wat is een zorgprogramma COPD en de zorggroep Syntein? 5 Wie maakt deel uit van het behandelteam in uw zorggroep? 6 Welke

Nadere informatie

Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)? Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)? Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Het Wmo-loket PERSOONSGEBONDEN BUDGET Hulp bij het huishouden

Het Wmo-loket PERSOONSGEBONDEN BUDGET Hulp bij het huishouden 2 informatie voor bedrijven Informatie en adressen: Wmo-loket Gevestigd in het gemeentehuis van Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2 9203 RM Drachten Postadres: postbus 10.000, 9200 HA Drachten Telefoon:

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Inhoudsopgave Hoe komt

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Heeft u langdurige zorg nodig?

Heeft u langdurige zorg nodig? Heeft u langdurige zorg nodig? U leest in deze folder hoe wij u op weg helpen 2017-1 - Datum uitgifte: januari 2017-2 - U heeft langdurige zorg nodig Als u niet langer met ondersteuning van mensen uit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf blz. 1. Algemeen 1 2. Overeenkomst 1 3. Betaling 3 4. Zorgplan 3 5. Meerdere medewerkenden 3 6. Wijziging/beëindiging van de zorgverlening 3 7. Privacy 4

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1: verpleegkundig-deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar : 2. Aanvrager Voor wie wordt dit PGB aangevraagd? Achternaam : Voorletters

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen VOOR: Gepensioneerden AGRIFIRM 24 en 26 maart 2015. Kort filmpje over mijn voettocht

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld 2016 Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Het Wmo-loket. editie Informatie en adressen:

Het Wmo-loket. editie Informatie en adressen: 2 editie 2010 Informatie en adressen: Wmo-loket Gevestigd in het gemeentehuis van Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2 9203 RM Drachten Postadres: postbus 10.000, 9200 HA Drachten Telefoon: (0512) 581234

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Samenvatting Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Samenvatting

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoren wijst u de weg

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoren wijst u de weg Langdurige zorg thuis CZ zorgkantoren wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u de zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Voor wie is deze brochure? Hebt u langdurige zorg

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie