Hoorn TT T GEMEENTE. Onderwerp : Wijzigingen in het Besluit Voorzieningen Wmo gemeente Hoorn 2012:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoorn TT T GEMEENTE. Onderwerp : Wijzigingen in het Besluit Voorzieningen Wmo gemeente Hoorn 2012:"

Transcriptie

1 TT T GEMEENTE Reglstraüedatum 09/01/2012 Aanmaakdatum 09,01/2012 III Afd. II Ambt. T.N. Bruijn telnr: Raad d.d. Portefeuillehdr Budgethouder 17 april 2012 Wethouder de heer A.S. Ruppert mevrouw D. Gelinck Onderwerp : Wijzigingen in het Besluit Voorzieningen Wmo gemeente 2012: S^^/ 1 Besluit a. b. d. e. f. g- Inkomensafhankelijke eigen bijdrageregeling in te voeren voor woningaanpassingen; Inkomensafhankelijke eigen bijdrageregeling in te voeren voor vervoersvoorzieningen voor kortere afstanden; Het uurtarief waarop persoonsgebonden budgetten voor hulp bij het huishouden worden vastgesteld te verlagen van 18,86 naar 15,71 in situaties waarin men kiest geen zorgaanbieder in te schakelen, maar een persoon; Het bedrag van de verhuiskostenvergoeding te verhogen naar 2.500; Het bedrag van de bijbehorende vergoeding te verhogen naar als men kiest voor een woningaanpassing in plaats van te verhuizen; De voorgestelde overgangsregelingen vast te stellen voor de inwoners aan wie reeds eerder een vervoersvoorziening voor de kortere afstand is verstrekt en/of een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden; De financiële gevolgen op te nemen in de begrotingsbarometer. 1. Eerdere besluitvorming Uw Raad heeft op 13 december 2011 de nieuwe Wmo-verordening vastgesteld. Vervolgens zijn de beleidsregels en de financiële regeling vastgesteld. De beleidsregels en de financiële regeling sluiten daarmee weer aan bij de verordening. Inhoudelijk is de financiële regeling niet gewijzigd. Uw Raad heeft namelijk gesteld, dat de gekantelde werkwijze budgettair neutraal plaatsvindt. Sinds 1 januari 2012 wordt gewerkt volgens de gekantelde werkwijze. c Tijdens de behandeling van de Wmo-verordening is toegezegd dat uw Raad besluiten neemt over wijzigingen in de financiële regeling. 2. Probleem en doelstelling Los van de Kanteling is er op dit moment aanleiding om de financiële regeling te wijzigen: a. De regeling komt niet tegemoet aan de visie van dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat vertaalt zich onvoldoende in de eigenbijdrageregeling; b. De regeling wijkt af van de compensatieplicht 1). Van gemeenten wordt verwacht dat zij bij het bepalen van de voorzieningen rekening houden met de capaciteit van de aanvrager om uit een oogpunt van kosten zelf in maatregelen te voorzien. Dit geldt voor alle voorzieningen, terwijl dat in van voorziening tot voorziening verschilt. In kent elke voorziening zo zijn eigen regeling. Dat is in de loop der jaren zo ontstaan. In die verschillende regelingen is niet altijd rekening gehouden met de financiële mogelijkheden van de cliënten. Men betaalt bijvoorbeeld een volledige eigen bijdrage naar het inkomen voor hulp bij het huishouden, maar aan de andere kant betalen cliënten niets voor woningaanpassingen tot 7.000; c. Er ligt een ombuigopdracht van 4 ton op de eigen bijdrageregeling Wmo. nl Compensatieplicht (Wmo, artikel 4): 1. Ter compensatie van de beperkingen die een persoon ondervindt in zijn zelfredzaamheid en zijn maatschappelijke participatie treft het college van burgemeester en wethouders voorzieningen Bij het bepalen van de voorzieningen houdt het college van burgemeester en wethouders rekening met... de capaciteit van de aanvrager om uit een oogpunt van kosten zelf in maatregelen te voorzien.

2 -W- -W- GEMEENTE HIHI 2w10 : : : T.N. Bruijn telnr: : : Raad d.d. : 17 april 2012 Portefeuillehdr : Wethouder de heer A.S. Ruppert Budgethouder : mevrouw D. Gelinck Behalve de eigenbijdrageregeling staat een aantal vergoedingen niet in verhouding tot de kosten. Dat doet zich voor bij de persoonsgebonden budgetten voor hulp bij het huishouden en bij de verhuiskostenvergoedingen. Bij de persoonsgebonden budgetten is het bedrag te hoog als men ervoor kiest een persoon in te schakelen, zoals een familielid of een kennis, in plaats van een zorgaanbieder. De vergoedingen bij verhuizingen zijn lager dan de kosten. wil graag dat haar financiële regeling weer aansluit bij de regelingen van de andere West- Friese gemeenten. De se regeling wijkt af op de hiervoor vermelde onderdelen. 3. Wijzigingsvoorstel eigenbijdrageregeling 3.1 Keuze met betrekking tot het geadviseerd besluit in dit voorstel Wetgeving en uitspraken van de hoogste rechter beperken de keuzevrijheid van gemeenten: 1. De compensatieplicht is leidend. Gemeenten moeten aanvragers compenseren waar nodig. Aanvragers leveren een bijdrage naar hun mogelijkheden. 2. Voor rolstoelen geldt geen eigen bijdrage; 3. De eigen bijdragen zijn begrensd. De wetgever maakt deze grenzen elk jaar bekend; 4. Het inkomen mag uitsluitend een rol spelen bij de berekening van eigen bijdragen. 5. Personen met veel inkomen en/of eigen geld of vermogen mogen niet worden uitgesloten van voorzieningen en mogen niet extra betalen voor hun voorzieningen. Concreet bepaalt of zij een eigen bijdrage naar het inkomen invoert voor woningaanpassingen en voor vervoersvoorzieningen. Voor hulp bij het huishouden heeft dit al gedaan. De belangrijkste uitspraak van de hoogste rechter is bijgevoegd (zie bijlage). 3.2 Alternatieven kan ervoor kiezen de inkomensafhankelijke eigenbijdrageregeling beperkt uit te breiden, bijvoorbeeld alleen naar woningaanpassingen. Dat heeft niet de voorkeur, want het onderscheid in voorzieningen is niet langer gewenst. kan ook ervoor kiezen de eigen bijdrage lager te maximaliseren, maar dan betalen de mensen met veel inkomen niet volledig naar hun mogelijkheden. 3.3 Onze overwegingen 1. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten De gewijzigde eigenbijdrageregeling komt tegemoet aan het uitgangspunt: "de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten". Personen met veel inkomen betalen een hogere eigen bijdrage dan personen met de laagste inkomens. Hierdoor kan de meest kwetsbare burgers blijven helpen, ondanks de beperkte financiële middelen. 2, Aansluiting bij regio West-Friesland sluit weer aan bij de overige Westfriese gemeenten. Sinds 2012 hanteren de andere West- Friese gemeenten de eigenbijdrageregeling zoals u in dit voorstel aantreft. Landelijk breiden steeds meer gemeenten hun regeling uit. 3. Gemeenten laten geld liggen bij de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Gemeenten laten geld liggen bij de AWBZ, terwijl cliënten er financieel niet op achteruit gaan als de gemeente dat geld int. Het gaat om alle inwoners die zowel Wmo- als AWBZ-voorzieningen hebben. Zij betalen een eigen bijdrage aan het Zorgkantoor. Deze eigen bijdrage komt te vervallen als de gemeente de eigenbijdrageregeling Wmo uitbreidt. Dan treedt er een verschuiving op: De gemeente ontvangt de eigen bijdragen in plaats van het Zorgkantoor. Men gaat dus niet dubbel betalen.

3 TT " " GEMEENTE 3\a T.N. Bruijn telnr: : Raad d.d. : 17 april 2012 Portefeuillehdr : Wethouder de heer A.S. Ruppert Budgethouder : mevrouw D. Gelinck 4. Niet gericht op voorzieningen, maar denken in resultaten De eigenbijdrageregeling staat los van welke voorzieningen iemand nodig heeft en hoeveel voorzieningen iemand nodig heeft. Die situatie is gewenst. De verordening gaat immers uit van het bereiken van acht resultaten 121 die allemaal even belangrijk zijn. 3.4 Financiële aspecten De extra inkomsten zijn geraamd op 4 ton. Dat bedrag is gebaseerd op de volgende aannames: c Onderdeel Vervoersvoorzieningen, hogere eigen bijdrage telt ongeveer 500 cliënten met een scootmobiel of vergelijkbare voorziening. Voor ongeveer 1/3 van hen is dit hun enige voorziening. Zij betalen hiervoor nog geen eigen bijdrage naar hun inkomen. Ingeschat wordt dat deze groep gemiddeld 300 per jaar extra gaat betalen. 1/3 x 500personen = 167 personen. 167 personen x 300 = Vervoersvoorzieningen, zelf kopen / inleveren Ingeschat wordt dat 5% van de gebruikers hun voorziening zelf koopt of hem inlevert. Een scootmobiel kost gemiddeld ongeveer per jaar. 5% x 500 personen = 25 personen. 25 personen x = Woningaanpassingen, hogere eigen bijdrage De verhoogde eigen bijdragen leveren ongeveer 5% extra inkomsten op. In 2011 waren de uitgaven voor woningaanpassingen ongeveer % x = Extra inkomsten Woningaanpassingen, zelf realiseren Ongeveer 1 5% van de toekomstige cliënten zal afzien van een aanvraag en laat de aanpassingen zelf realiseren. Het gaat om de groep waarvoor de eigen bijdrage nagenoeg gelijk is aan de kosten van de woningaanpassing. 15% x = Verschuiving van AWBZ naar Wmo Een aantal cliënten die zowel een Wmo als een AWBZ voorziening heeft, gaat straks meer betalen voor de Wmo en daarom minder aan de AWBZ. Het totale bedrag van deze verschuiving is ingeschat op 5 10% van de eigen bijdragen die nu ontvangt. De huidige ontvangsten zijn 1 miljoen. 7,5% x 1 miljoen = Ruimte bij kapitaalkrachtigen Een aantal kapitaalkrachtige personen met hulp bij het huishouden heeft nog ruimte om een eigen bijdrage te betalen voor de andere voorzieningen die zij nodig hebben. Het extra bedrag is ingeschat op 10% van de eigen bijdragen die nu ontvangt. De huidige ontvangsten zijn 1 miljoen. 10% x 1 miljoen = Totaal ,2) De acht resultaten zijn: een schoon en leefbaar huis, wonen in een geschikt huis, beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften, beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding, het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren, zich verplaatsen in en om de woning, zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel en de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten.

4 W- ~W- GEMEENTE 111 4iai10 T.N. Bruijn telnr: Raad d.d. Portefeuillehdr Budgethouder 17 april 2012 Wethouder de heer A.S. Ruppert mevrouw D. Gelinck 3.5 Overige relevante aspecten Hoe wordt het, hoe was het? Woningaanpassingen: Wordt : Inkomensafhankelijke eigen bijdrage Was : Eenmalig 500, bij woningaanpassingen duurder dan 7.000, Vervoersvoorzieningen voor kortere afstanden: Wordt : Inkomensafhankelijke eigen bijdrage Was : 50, per jaar gedurende de gebruiksperiode van de voorziening '\^^p Wat betekent het voor de cliënt? De eigen bijdrage bestaat uit een basisbedrag en een inkomensafhankelijk deel. a. Basisbedrag Alle cliënten betalen straks een basisbedrag als zij hulp bij het huishouden, een woningaanpassing en/of een vervoersvoorziening voor de kortere afstanden ontvangen. Dat basisbedrag staat los van het aantal voorzieningen en wordt bepaald door de gezinssituatie. Er wordt onderscheid gemaakt in alleenstaanden en gehuwden en samenwonenden. Het basisbedrag is 18,00 of 25,80 per vier weken. Basisbedrag Ongehuwd Gehuwd, samenwonend 18,00 25,80 b. Inkomensafhankelijk deel Inwoners met een hoger inkomen betalen bovenop het basisbedrag nog een extra bijdrage. Deze bijdrage is alleen afhankelijk van het inkomen en staat dus los van het aantal voorzieningen. De bijdrage is 15% van het extra inkomen boven een bepaalde grens. Deze grens is afhankelijk van de gezinssituatie en de leeftijd van de cliënt. Er gelden vier verschillende grenzen voor vier situaties. Inkomensafhankelijk deel per jaar Ongehuwd 18 t/m 64 jaar Vanaf 65 jaar Gehuwd, samenwonend 18 t/m 64 jaar Vanaf 65 jaar 15% x het jaarinkomen boven % x het jaarinkomen boven % x het jaarinkomen boven % x het jaarinkomen boven c. Wet tegemoetkoming chronisch gehandicapten (Wtcg) Iedereen' 3 ' die een eigen bijdrage betaalt, krijgt hierop een korting via de Wtcg. Deze korting is 33% en geldt zowel voor het basisbedrag als voor het inkomensafhankelijk deel. Het CAK voert de Wtcg uit en krijgt gelden vanuit het Rijk om de kortingen te compenseren. Gemeenten ontvangen namelijk de bruto eigen bijdragen, dus niet de gekorte eigen bijdragen. De Wtcg kwam in 2009 in plaats van de fiscale teruggave regeling van bijzondere lasten. I3) De Wtcg is recentelijk gewijzigd. Vanaf 1 januari 2013 kunnen echtparen en samenwonenden met een gezamenlijk inkomen boven en alleenstaanden met een inkomen boven geen beroep meer doen op de Wtcg.

5 TT -W- GEMEENTE il 5\8 T.N. Bruijn telnr: Raad d.d. Portefeuillehdr Budgethouder 17 april 2012 Wethouder de heer A.S. Ruppert mevrouw D. Gelinck d. Wat betekent het voor de laagste inkomens? Cliënten met de laagste inkomens betalen alleen het basisbedrag, dus geen inkomensafhankelijk deel. Na aftrek van de Wtcg korting betalen zij 12,00 of 17,20 per vier weken, ongeacht het aantal voorzieningen dat zij nodig hebben. Dat geldt voor alle minima en inwoners met een inkomen tot 120% 140% x de bijstandsnorm. mag ervan uitgaan, dat de laagste inkomensgroepen de eigen bijdrage kunnen betalen. Het basisbedrag is immers landelijk vastgesteld. ^èffl&ftü/ Toch is het niet uit te sluiten dat personen tussen wal en schip belanden. Men kan bijvoorbeeld (onverwachts) geconfronteerd worden met een opstapeling van eigen bijdragen. Te denken valt aan kosten die verband houden met de handicap en die men zelf moet betalen. Dit risico is echter te verwaarlozen, zelfs nu de vergoedingen voor de eigen bijdragen Wmo in het kader van het armoedebeleid zijn afgeschaft. Verschillende ziektekostenverzekeraars bieden voor de eigen bijdragen Wmo namelijk goede aanvullende pakketten. Univé gemeentepakket 2012 bijvoorbeeld is de Collectieve Ziektekostenverzekering via de gemeente voor personen met de laagste inkomens. Deze regeling voorziet in een maximale vergoeding van 750,00 op jaarbasis. Dit bedrag dekt de kosten volledig. e. Wat betekent het voor de hogere inkomens? Inwoners met hogere inkomens betalen niet alleen het basisbedrag, maar ook een inkomensafhankelijk deel. Bovenop het basisbedrag betalen zij 15% van het inkomen boven een bepaalde grens. Dat geldt voor alle personen met een inkomen vanaf 120% 140% x de bijstandsnorm. mag ervan uitgaan dat deze cliënten hun eigen bedrage kunnen betalen. Immers, niet alleen is de regeling landelijk vastgesteld, maar ook voor hen bestaan goede pakketten bij ziektekostenverzekeraars. f. Voorbeelden van situaties (namen zijn fictief en willekeurig gekozen) v^&*' Voorbeeld 1 Mevrouw L. Broers is 56 jaar. Zij is gehuwd met de heer A. Wals. Het gezamenlijke inkomen is per jaar. Mevrouw Broers en de heer Wals hebben 3 uur hulp per week nodig en een antislipvloer, een douchezitje en een traplift. Wat is hun eigen bijdrage? Antwoord: 17,20. Basisbedrag gehuwd = 25,80 Inkomensafhankelijk deel is lager dan ,00 Bruto eigen bijdrage Wmo 25,80 Af: Korting Wtcg 33% x 25,80 8,60 Eigen bijdrage voor de cliënt 17,20 De gemeente ontvangt 25,80 Voorbeeld 2 Zie volgende pagina.

6 -W- "W- GEMEENTE 6vn10 T.N. Bruijn telnr: Raad d.d. : 17 april 2012 Portefeuillehdr : Wethouder de heer A.S. Ruppert Budgethouder : mevrouw D. Gelinck Voorbeeld 2 De heer E. van Westrop is 47 jaar. Hij woont alleen en heeft een inkomen van De heer Van Westrop heeft een scootmobiel, een traplift en aanpassingen in zijn toilet- en doucheruimte nodig. Wat is zijn eigen bijdrage? Antwoord: 81,96. Basisbedrag : alleenstaande = Inkomensafhankelijk deel : 15% x ( ) = 1.364,25 per jaar 1.364,25 per jaar / 13 perioden 18,00 104,94 Bruto eigen bijdrage Wmo = Af: Korting Wtcg : 33% x 122,94 = 40,98 Vervalt per {inkomen is hoger dan ,-) Eigen bijdrage voor de cliënt = De gemeente ontvangt 122,94 122,94 40,98 81,96 \^^é ' Voorbeeld 3 Mevrouw P. Geusebroek is 80 jaar. Zij is gehuwd met de heer W. Joris. Ze hebben het goed samen. Het gezamenlijke inkomen is per jaar. Mevrouw Geusebroek en de heer Joris hebben nodig: 6 uur hulp per week, een antislipvloer, een douchezitje en een traplift. Voor buiten hebben zij elk een scootmobiel nodig om zich te verplaatsen. Wat is hun eigen bijdrage? Antwoord: 268,61. Basisbedrag Inkomensafhankelijk deel gehuwd = 1 5% x( ) = 4.902,15 per jaar 4.902,15 per jaar / 13 perioden 25,80 377,09 Bruto eigen bijdrage Wmo Af: Korting Wtcg Eigen bijdrage voor de cliënt De gemeente ontvangt 402,89 33% x 402,89 = 134,28 Vervalt per (inkomen is hoger dan ,-) = 402,89 134,28 268,61 i Gevolgen voor voorzieningen Woningaanpassingen Men gaat straks bewust nadenken over de eigen woonsituatie. Vanwege de eigenbijdrageregeling ontstaat bij cliënten het besef dat zij niet langer nagenoeg kosteloos aanspraak kunnen maken op aanpassingen. Mogelijk stellen zij een verhuizing naar bijvoorbeeld een gelijkvloerse woning of appartement niet langer uit. Personen met een hoger inkomen of veel eigen geld zullen aanpassingen op eigen kosten gaan realiseren, vooral als de kosten laag zijn. Vervoersvoorzieningen Bij de vervoersvoorzieningen is de impact groter. Niet ondenkbaar is dat 5% van de bestaande cliënten hun voorziening inlevert, vooral als ze die heel af en toe gebruiken. Dat blijkt uit de eerste ervaringen in het land. In de toekomst gaan cliënten het echter steeds normaler vinden dat zij meebetalen aan hun voorziening. telt op ongeveer 500 gebruikers van een scootmobiel of vergelijkbare voorziening.

7 -W- TT GEMEENTE 7a T.N. Bruijn telnr: Raad d.d. Portefeuillehdr Budgethouder 17 april 2012 Wethouder de heer A.S. Ruppert mevrouw D. Gelinck Overgangsregeling voor bestaande gebruikers van een vervoersvoorziening Op grond van vaste jurisprudentie wordt een overgangsregeling getroffen voor de huidige gebruikers van een vervoersvoorziening. De gewijzigde eigen bijdrageregeling geldt namelijk niet alleen voor nieuwe cliënten, maar ook voor hen. Overgangsregeling voor bestaande gebruikers van een vervoersvoorziening Voor bestaande gebruikers van een vervoersvoorziening gaat de gewijzigde eigenbijdrageregeling in vanaf periode 1 van 2013 (januari 2013). \%0?' 4. Wijzigingsvoorstel persoonsgebonden budgetten hulp bij het huishouden 4.1 Keuze en alternatieven met betrekking tot het geadviseerd besluit in dit voorstel De keuzes zijn beperkt. De compensatieplicht is hierin namelijk leidend. Lagere uurtarieven zijn in strijd met de compensatieplicht en bij tussenliggende uurtarieven is nog steeds sprake van overcompensatie. Toch treft u ter illustratie hieronder een tabel aan met een doorrekening van twee alternatieve uurtarieven, te weten 17,50 en 16,50. Persoonsgebonden budgetten voor cliënten die geen zor gaanbieder inschakelen De jaarbedragen zijn indicatief en illustratief C Aantal Bestaand Cliënten \ pgb per jaar per cliënt Compensatieplicht uurtarief 15, Pgb op huidig uurtarief 18,86 3) Voorstol: uurtarief 15,71 ' Alternatief 1: uurtarief 17, Alternatief 2: uurtarief 16, Onze overwegingen a. Marktconforme tarieven De markttarieven liggen lager dan het uurtarief van 18,86 (4) waarop persoonsgebonden budgetten nu worden vastgesteld. In de regio bieden huishoudelijke hulpen zich aan tegen uurtarieven tussen 12,50 en 15,00. b. Aansluiten bij de andere West-Friese gemeenten wil graag aansluiten bij de andere West-Friese gemeenten. Deze gemeenten hebben inmiddels hun persoonsgebonden budgetten verlaagd naar het uurtarief van 15, Het uurtarief van 18,86 is gelijk aan 90% x het uurtarief van zorgaanbieders (= 90% x 20,95). Het uurtarief van 15,71 is gelijk aan 75% x het uurtarief van zorgaanbieders (= 75% x 20,95).

8 W - ~W GEMEENTE min 8 \ai10 T.N. Bruijn telnr: Raad d.d. Portefeuillehdr Budgethouder 17 april 2012 Wethouder de heer A.S. Ruppert mevrouw D. Gelinck c. Rekenkamercommissie gemeente De Rekenkamercommissie gemeente heeft onderzoek gedaan naar de persoonsgebonden budgetten. Zij stelt in haar rapport van maart 2011, dat de persoonsgebonden budgetten in over het algemeen hoger zijn dan in andere gemeenten. De Rekenkamercommissie gemeente adviseert de budgetten te verlagen in situaties waarin men een persoon inschakelt voor de huishoudelijke taken. d. Herbeoordelingen leiden tot hogere uitgaven In 2012 vindt een groot aantal herbeoordelingen van hulp bij het huishouden plaats, waaronder persoonsgebonden budgetten. Zonder ingrijpen leiden deze herbeoordelingen tot extra uitgaven. De persoonsgebonden budgetten worden namelijk niet meer vastgesteld op de oude geïndexeerde bedragen uit de AWBZ, maar in uren en een bijbehorend en actueel uurtarief. 4.3 Financiële aspecten Zonder ingrijpen leiden de herbeoordelingen van de pgb'houders tot ongeveer extra uitgaven. Het uurtarief van 1 5,71 leidt tot ongeveer 1 ton minder uitgaven. In onderstaande tabel treft u een doorrekening van deze bedragen. Persoonsgebonden budgetten voor cliënten die geen zorgaanbieder inschakelen Bedragen zijn indicatief en illustratief Bestaande Pgb's Pgb op huidig uurtarief Voorstel uurtarief Aantal 18,86 15,71 cliënten Pgb per jaar Totaal Pgb per jaar Totaal Pgb per jaar Totaal per cliënt per jaar per cliënt per jaar per cliënt per jaar Begrotingswijziging Het is nog te voorbarig om de begroting structureel aan te passen. Eerst moet worden gekeken naar de ontwikkeling van het klantenbestand en de structurele uitgaven. Andere ontwikkelingen die relevant zijn voor het wijzigen van de begroting, zijn de dalende rijksbijdrage voor de Wmo en de financiële gevolgen van de transitie van de AWBZ begeleidingstaken per 1 januari Hierover geeft het Rijk naar verwachting meer duidelijkheid in de eerste helft van U ontvangt in het tweede / derde kwartaal 2012 een financieel voorstel om de begroting structureel aan te kunnen passen.

9 " " f GEMEENTE 10 \Bl10 T.N. Bruijn telnr: : Raad d.d. : 17 april 2012 Portefeuillehdr : Wethouder de heer A.S. Ruppert Budgethouder : mevrouw D. Gelinck 6. Evaluatie U hebt bij de behandeling van de verordening bepaald, dat het beleid over één jaar wordt geëvalueerd. Hierin worden ook de effecten van de gewijzigde financiële regeling meegenomen. 7. Verdere procedure Nadat de wijzigingen zijn vastgesteld, worden deze verwerkt in het Besluit voorzieningen Wmo gemeente 2012, dat wij vervolgens publiceren. Alle cliënten voor wie de wijzigingen gelden, ontvangen vooraf en tijdig de vereiste informatie., Het college van burgemeester en wethouders, De secretaris, De burgemeester Säur' CUMA liu GJOAA 1- ö l/i \j

10 -f- -f- GEMEENTE 9\a T.N. Bruijn telnr: : Raad d.d. : 17 april 2012 Portefeuillehdr : Wethouder de heer A.S. Ruppert Budgethouder : mevrouw D. Gelinck 4.5 Overige relevante aspecten Gevolgen voor cliënten a. Gevolgen voor nieuwe cliënten De gewijzigde persoonsgebonden budgetten gelden direct voor nieuwe cliënten die hulp bij het huishouden ontvangen. Hiermee kunnen zij hulp inschakelen tegen marktconforme tarieven. b. Gevolgen voor bestaande cliënten De bestaande cliënten ontvangen straks een lager budget dan dat zij gewend waren. Dat verlaagde budget is voldoende om hulp geleverd te krijgen tegen marktconforme tarieven. Wel zullen de cliënten nieuwe afspraken moeten maken met de hulp die zij nu inschakelen. De meeste cliënten en hun hulpen zullen hier uitkomen. Toch kan het zich voordoen dat de (vaste) hulp zich terugtrekt vanwege het lagere uurtarief. Het zal om incidenten gaan. Hoe vervelend ook, maar hiervoor heeft geen compensatieplicht. Het gaat immers om het resultaat "een schoon en leefbaar huis", ongeacht hoe dat tot stand komt. Ook gaat het hier niet om het resultaat "de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen". Voor contacten zijn er talloze andere mogelijkheden en voorzieningen. Weliswaar is elk incident er een te veel, maar dat moet wel in het juiste perspectief worden gezien. Mocht de cliënt in de loop der jaren een vertrouwensband met de hulp hebben opgebouwd, dan ligt het voor de hand dat de cliënt ervoor kiest een ander iemand in te schakelen voor het huishouden, bijvoorbeeld een zorgaanbieder. Met de huidige hulp kunnen dan voortaan sociale contacten worden onderhouden Overgangsregeling bestaande cliënten met een persoonsgebonden budget Op grond van vaste jurisprudentie treffen we voor de bestaande cliënten met een persoonsgebonden budget een overgangsregeling. ^ß Overgangsregeling bestaande cliënten met een persoonsgebonden budget Voor de bestaande cliënten gelden de verlaagde persoonsgebonden budgetten vanaf 1 januari Wijzigingsvoorstel verhuiskostenvergoeding 5.1 Keuze en alternatieven met betrekking tot het geadviseerd besluit in dit voorstel De keuze is beperkt. Als de wijziging niet wordt ingevoerd, wordt voorbijgegaan aan de compensatieplicht. Een hoger bedrag leidt tot overcompensatie. 5.2 Onze overwegingen Het bedrag van sluit beter aan bij de werkelijke kosten. Op dit moment zijn de verhuiskostenvergoedingen 1.550, en al gelang het type woonruimte dat men betrekt. 5.3 Financiële aspecten De bijgestelde verhuiskostenvergoeding en de bijbehorende vergoeding in het geval men hiervan geen gebruik wil maken, leidt tot meer uitgaven op jaarbasis. Deze verhoging wordt meegenomen in het begrotingsvoorstel dat u medio 2012 ontvangt. Nu zijn de uitgaven ongeveer

Deze toelichting is u toegezegd in de Algemene Raadscommissie van 9 september jl.

Deze toelichting is u toegezegd in de Algemene Raadscommissie van 9 september jl. Ivanl -W- -W- GEMEENTE Hoorn Afdeling Sociale Zaken Aan de leden van de raad Bureau Beleid en Bedrijfsvoering Contactpersoon Telefoonnr. Email D. Bruijn 0229-252200 gemeente@hoorn.nl Uw brief d.d. Zaaknummer

Nadere informatie

16 november 2010/35607 Datum :

16 november 2010/35607 Datum : Agendapunt 16 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer 16 november 2010/35607 Datum : : 2010 Programma : Welzijn Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder mw. M. van Beukering-Huijbregts

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11 Onderwerp Wet maatschappelijke ondersteuning, de kanteling in de gemeente Boxtel. Status oordeelvormend Voorstel 1. Kennis te nemen van bijgaande notitie De kanteling in de gemeente Boxtel. 2. Voor de

Nadere informatie

De Wmo en inkomensgrenzen (2012)

De Wmo en inkomensgrenzen (2012) De Wmo en inkomensgrenzen (2012) 1. Aanleiding Recent zijn er door de Tweede Kamer en diverse gemeenten vragen gesteld over inkomensgrenzen in de Wmo, mede naar aanleiding van enkele rechterlijke uitspraken

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Raadsvoorstel OP.09A

Raadsvoorstel OP.09A Raadsvoorstel OP.09A Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : C.J. Schreuders Onderwerp : aanpassen Eigen bijdragen Wmo Aan de raad,

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013,

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Bijlage 1 bij raadsvoorstel. (RV 2012.015) Voorstel uitbreiding eigen bijdrage regeling De eigen bijdrage is wettelijk geregeld in artikel 15 van de Wmo en het hierop gebaseerde (landelijk geldende) Besluit

Nadere informatie

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo De klant betaalt een eigen bijdrage voor de zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die deze thuis krijgt (zorg zonder verblijf),

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

ALTERNATIEF VOOR DE EIGEN BIJDRAGEN WMO VAN DE

ALTERNATIEF VOOR DE EIGEN BIJDRAGEN WMO VAN DE ALTERNATIEF VOOR DE EIGEN BIJDRAGEN WMO VAN DE TIJDELIJKE TECHNISCHE WERKGROEP WMO 1. Inleiding Het college heeft bij het Voorjaarsdebat bezuinigingsvoorstellen voor de Wmo gedaan. Deze bezuinigingsvoorstellen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Versie d.d. 16 oktober 2006

Besluit maatschappelijke ondersteuning Versie d.d. 16 oktober 2006 Besluit maatschappelijke ondersteuning Versie d.d. 16 oktober 2006 Toelichting Inleiding. Naast de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning.

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Kaart 5: Voorzieningen Wmo Achtergrondinformatie voor patiënten

Kaart 5: Voorzieningen Wmo Achtergrondinformatie voor patiënten Kaart 5: Voorzieningen Wmo Achtergrondinformatie voor patiënten Onderscheid gesprek en beoordeling De Nederlandse gemeenten ontwikkelen een nieuwe manier van werken binnen de Wmo. Deze bestaat uit twee

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr. 264157 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Inleiding. Naast de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

8200 AB Lelystad 8244 DJ Lelystad

8200 AB Lelystad 8244 DJ Lelystad Aan College van de Gemeente Lelystad Van Wmo Cliëntenraad Lelystad Tav wethouder mevr. J. Sparreboom Adres Postbus 91 Adres Lemmerstraat 127 8200 AB Lelystad 8244 DJ Lelystad Telefoon 0320 264407 E-mail

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke Nummer: 106-10 Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van wijzigen van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 De raad van de gemeente Waterland,

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2. Resultaatgerichte compensatie... 4 Artikel

Nadere informatie

VRAGEN/TOEZEGGINGEN UIT RAAD/COMMISSIE

VRAGEN/TOEZEGGINGEN UIT RAAD/COMMISSIE VRAGEN/TOEZEGGINGEN UIT RAAD/COMMISSIE Agendering door griffie Betreft : Brede Commissie d.d. 25-08-2014 Agendapunt 4a Vraag en / of opmerking door: Naam / fractie : CDA - Van Helden Onderwerp : Hulp bij

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2013 Nr. 114031 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Financieel Besluit Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording...

Nadere informatie

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw Raadsbrief Made, 10 januari 2012 Registratienr.: Onderwerp: Risico's gemeentelijk inkomensbeleid m.b.t. de Wmo Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M.F.L.A. van Oosterhout Maatschappelijke

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek In deze bijlage wordt uitgelegd hoe de (maximale) eigen bijdrage per voorziening wordt vastgesteld. Deze

Nadere informatie

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Gemeente Sint Anthonis Besluit College d.d. 25 oktober 2016 Reg.nr.: I-SZ/2016/1995 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Sint Anthonis 2 Regeling Compensatie Zorgkosten

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten ADVIESNOTA Burgemeester en wethouders Registratienummer Datum Paraaf manager Onderwerp Naam opsteller Productgroep/afdeling/team Portefeuillehouder Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017.

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam; gelet op artikel 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking

Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goirle Oranjeplein 1 5051 LT Goirle Goirle, 21 oktober

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Koen van der Aa raad00202 Juni 2012

Koen van der Aa raad00202 Juni 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Koen van der Aa 0402083524 kda@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Opheffing inkomensgrens CVV Medisch. 12raad00202 Juni

Nadere informatie

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren.

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren. CONCEPT CONCEPT CONCEPT Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente. Inleiding Naast een Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo.

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. 1. Inleiding De gemeente Winsum is al enige tijd bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om voor alle Wmo-voorzieningen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede de Verordening

Nadere informatie

Onderwerp: Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer.

Onderwerp: Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer. Nummer: 8a. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 6 maart 2012 Aanleiding De Wet maatschappelijke

Nadere informatie

2. Hoeveel van hen krijgen hulp via een algemene voorziening en hoeveel via een maatwerkvoorziening?

2. Hoeveel van hen krijgen hulp via een algemene voorziening en hoeveel via een maatwerkvoorziening? Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Vragen: 1. Hoeveel inwoners krijgen dit jaar huishoudelijke hulp via de gemeente? Cijfers derde kwartaal 2016: 1675 2. Hoeveel van hen krijgen hulp

Nadere informatie

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget....3

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR.

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR. BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR. - 1 - HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1) college; het college van burgemeester en wethouders. HOOFDSTUK 2. HULP BIJ

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek 2013 regeerakkoord Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg en pgb Zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Toelichting. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude

Toelichting. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude Toelichting Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2012 Zoeterwoude Inleiding De nieuwe beleidsregels vormen met de nieuwe verordening een trendbreuk met de oude regels (ooit verstrekkingenboek geheten),

Nadere informatie

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oude IJsselstreek 2013 13ini00380 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 3 Artikel 1.1 Regels rond verstrekking

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

Verordening Wmo gemeente Appingedam 2012

Verordening Wmo gemeente Appingedam 2012 Verordening Wmo gemeente Appingedam 2012 Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad gemeente Appingedam op 14 maart 2012 Wmo verordening Appingedam 2012 1 WMO VERORDENING APPINGEDAM 2012 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Notitie bijdrage Wmo 2015

Notitie bijdrage Wmo 2015 Notitie bijdrage Wmo 2015 Inleiding. Deze notitie richt zich op het onderdeel eigen bijdrage binnen de Wmo 2015 (hierna te noemen bijdrage). In de ontwerp Wmo verordening zijn al de nodige zaken geregeld

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Zaaknummer : Onderwerp : Bespreking eigen bijdragen, inkomensregelingen en stapeling met de Raad

Zaaknummer : Onderwerp : Bespreking eigen bijdragen, inkomensregelingen en stapeling met de Raad Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 27 augustus 2014 Opgesteld door: Ine Boksebeld Zaaknummer : 18431 Onderwerp : Bespreking eigen bijdragen, inkomensregelingen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning

Eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder dr. T.C.M. Horn Collegevergadering 9 oktober 2007 Inlichtingen R.J. Kouwenhoven (023 567 66 15) S.W.H. Vosters (023 567 61 77) Registrat~enummer

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

VERGADERING HAMERRAAD d.d. 19 juni 2012 AGENDA NR. III / 4

VERGADERING HAMERRAAD d.d. 19 juni 2012 AGENDA NR. III / 4 VERGADERING HAMERRAAD d.d. 19 juni 2012 AGENDA NR. III / 4 VOORSTEL 1. tot vaststelling van de verordening voorziening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Gennep en intrekking van het raadsbesluit

Nadere informatie

Frank v.d. Meulen C.Elken. Aard voorstel: Strategisch > 50.000 Politiek gevoelig Regelgeving Risico s:

Frank v.d. Meulen C.Elken. Aard voorstel: Strategisch > 50.000 Politiek gevoelig Regelgeving Risico s: Onderwerp: Besluit Maatschappelijke ondersteuning (MO) Hoogeveen 2008 en beleidsregels MO indicatiestelling en gebruikelijke zorg voor hulp bij het huishouden Voorgesteld besluit: 1. Instemmen met het

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo.

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. 1. Inleiding De gemeente Winsum is al enige tijd bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om voor alle Wmo-voorzieningen

Nadere informatie

Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen

Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijziging nr. 1: Hoofdstuk 1. Begripsbepaling In artikel 1 wordt aangegeven dat voor de omschrijving van de begrippen in

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 20 januari 2014 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ontworpen door: M. van Bochove Ingekomen d.d. Adviesnr. 89688 Voorliggend

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF VERZONDEN 2 4 DEC 2QU. Onderwerp uitvoeringsbesluit en beleidsregels wmo 2015

RAADSINFORMATIEBRIEF VERZONDEN 2 4 DEC 2QU. Onderwerp uitvoeringsbesluit en beleidsregels wmo 2015 RAADSINFORMATIEBRIEF Brief van het college aan de raad Onderwerp uitvoeringsbesluit en beleidsregels wmo 2015 Van de raad gevraagde actie kennis te nemen van de informatie VERZONDEN 2 4 DEC 2QU Geachte

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Raadsvoorstel Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Datum raadsvergadering 20-11-2014 Portefeuillehouder(s) A. Verkaik R.G. te Beest Registratienummer Rs14.00608 Ambtenaar WIZ/ M.

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Het college van de gemeente Geertruidenberg. Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verordening Wmo 2015

Nadere informatie

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4 De heer P.C. Schultink De heer A.J. de Leeuw Datum: Ons kenmerk: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Uw kenmerk: Onderwerp: WMO-- Samenleving A. Bok 21 november 2012 Beantwoording vragen Wmo Datum

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 gemeente West Maas en Waal november 2006 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2007 (op basis van delegatie in de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Nota eigen bijdrage Wmo 2016

Nota van B&W. onderwerp Nota eigen bijdrage Wmo 2016 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Nota eigen bijdrage Wmo 2016 Portefeuillehouder dr. Tom Horn Collegevergadering 17 november 2015 inlichtingen Tessa Kraemer (+31235674957), Femke Nederstigt

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT)

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) INLEIDING Het besluit maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om alle bedragen in op te nemen. Dit is van belang omdat bedragen tenminste

Nadere informatie

Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten

Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betekent voor gemeenten een andere manier van denken en doen. De Nederlandse gemeenten werken gezamenlijk

Nadere informatie

Bijlage. Onderwerp: analyse jurisprudentie compensatieplicht Wmo

Bijlage. Onderwerp: analyse jurisprudentie compensatieplicht Wmo Bijlage Onderwerp: analyse jurisprudentie compensatieplicht Wmo Aanleiding Tijdens het Algemeen Overleg van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op 28 juni 2012 heeft mevrouw

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 - De colleges van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. : Verordening Wet Maatschappelijke ondersteuning Roerdalen 2011. Indiener agendapunt

Raadsvoorstel. Onderwerp. : Verordening Wet Maatschappelijke ondersteuning Roerdalen 2011. Indiener agendapunt Raadsvoorstel Onderwerp : Verordening Wet Maatschappelijke ondersteuning Roerdalen 2011. Indiener agendapunt : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder(s): J. Teuwen Gevraagd besluit

Nadere informatie

MEMO van college aan de raad

MEMO van college aan de raad MEMO van college aan de raad datum : 19 oktober 2010 (binnen gekomen bij de griffie op 2 november 2010) aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Uitwerking motie voorziening Wmo (1 juli 2010) Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Geachte mevrouw Gooijer, U heeft vragen gesteld over de eigen bijdrage in de Wmo. In deze brief geven wij antwoord op uw vragen.

Geachte mevrouw Gooijer, U heeft vragen gesteld over de eigen bijdrage in de Wmo. In deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Samenleving Advies bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Internet www.delft.nl Telefoon 14015 Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Fractie ChristenUnie

Nadere informatie

lx] Factsheet parameters Wmo 1.0 GESCAND OP -3 MilM 2015 Gemeente Oostzaan Lbr. 16/010 Hoogte eigen bijdrage Wmo Page 1 of2 Tjoelker, Nicolien Q) 1

lx] Factsheet parameters Wmo 1.0 GESCAND OP -3 MilM 2015 Gemeente Oostzaan Lbr. 16/010 Hoogte eigen bijdrage Wmo Page 1 of2 Tjoelker, Nicolien Q) 1 Lbr. 16/010 Hoogte eigen bijdrage Wmo Page 1 of2 Tjoelker, Nicolien Q) 1 Onderwerp: FW: Lbr. 16/010 Hoogte eigen bijdrage Wmo Van: VNG [nnailto:vng=vng.ni@nnaillo.wdco3.rsgsv.net] Namens VNG Verzonden:

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318

DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318 DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318 OPSCHRIFT Vergadering van 19 april 2016 Bevoegde portefeuillehouder: Arno van Kempen Onderwerp Raadsmededeling over: motie voorkomen stapeling eigen bijdrage - Besluitvormend

Nadere informatie

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48 dinsdag, 30 maart 2010 10:38 Laatst aangepast donderdag, 05 februari 2015 08:48 De Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit" LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ..

Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ.. Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit" LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ.. Raadsvoorstel no. R2014.0120 Agendapunl no. 9 z Onderwerp Uitgeest. 13 januari 2015 Voorstel inzake Hulp bij het huishouden in 2016 Aan

Nadere informatie

B&W-voorstel. Persgesprek : 23 december 2014

B&W-voorstel. Persgesprek : 23 december 2014 B&W-voorstel Onderwerp : Financieel Besluit Wmo, Besluit Jeugdhulp en beleidsregels Wmo B&W-vergadering : 23 december 2014 Registratienummer : BW14.00998 Registratiecode : *BW14.00998* Auteur : André Goudriaan

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

Vast te stellen: de beleidsregel "tegemoetkoming meerkosten" en "maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen".

Vast te stellen: de beleidsregel tegemoetkoming meerkosten en maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Zaaknummer: Z-15-52773 Documentnummer: 10-15-22340 Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik; Gelet op artikel 12 van het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2015,

Nadere informatie

Aanpassing regelgeving Wmo. Presentatie t.b.v. de Besluitvoorbereidende Raadscommissie d.d. 12 april 2012

Aanpassing regelgeving Wmo. Presentatie t.b.v. de Besluitvoorbereidende Raadscommissie d.d. 12 april 2012 Aanpassing regelgeving Wmo Presentatie t.b.v. de Besluitvoorbereidende Raadscommissie d.d. 12 april 2012 Hoe het was De aanpassing van de regelgeving richt zie op 2 onderdelen binnen de Wmo. 1. De inkomensgrens

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Westvoorne 2014

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Westvoorne 2014 Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Westvoorne 2014 November 2013: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 Artikel Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Onderwerp Raadsbeleidsregel Wmo 2015: onderdeel hulp bij het huishouden

Onderwerp Raadsbeleidsregel Wmo 2015: onderdeel hulp bij het huishouden Portefeuillehouder J.R. Zoetendal Datum collegebesluit 15 november 2016 Opsteller J.G. Sloothaak Registratie GF16.20082 Agendapunt 7 Onderwerp Raadsbeleidsregel Wmo 2015: onderdeel hulp bij het huishouden

Nadere informatie

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014 De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015 Februari 2014 Doel: Met elkaar in gesprek over mogelijkheden gemeentelijk beleid Agenda 1. Voorgeschiedenis wetsvoorstel,

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012 VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012 officiële titel citeertitel wettelijke grondslag Verordening Voorzieningen Wmo Gemeente Heerenveen Verordening Voorzieningen Wmo Artikel 5 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Financiële consequenties van de invoering van de Kanteling in de Wmo, individuele voorzieningen

Financiële consequenties van de invoering van de Kanteling in de Wmo, individuele voorzieningen Memo Financiële consequenties van de invoering van de Kanteling in de Wmo, individuele voorzieningen Met naar beneden bijgestelde bezuinigingen n.a.v. motie gemeenteraad /var/websites/nic-sh05/bestuur.goirle.nl/documenten/convert/1040.doc

Nadere informatie

Anouk Laudy & Xander de Graaf

Anouk Laudy & Xander de Graaf Anouk Laudy & Xander de Graaf Relatiemanagers CAK Hoe sluit de eigen bijdrage aan op uw gemeentelijk beleid? Programma - Wie zit er in de zaal? - De aanleiding - Profielen - Trends - Opdracht - Gemeente

Nadere informatie