Hoorn TT T GEMEENTE. Onderwerp : Wijzigingen in het Besluit Voorzieningen Wmo gemeente Hoorn 2012:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoorn TT T GEMEENTE. Onderwerp : Wijzigingen in het Besluit Voorzieningen Wmo gemeente Hoorn 2012:"

Transcriptie

1 TT T GEMEENTE Reglstraüedatum 09/01/2012 Aanmaakdatum 09,01/2012 III Afd. II Ambt. T.N. Bruijn telnr: Raad d.d. Portefeuillehdr Budgethouder 17 april 2012 Wethouder de heer A.S. Ruppert mevrouw D. Gelinck Onderwerp : Wijzigingen in het Besluit Voorzieningen Wmo gemeente 2012: S^^/ 1 Besluit a. b. d. e. f. g- Inkomensafhankelijke eigen bijdrageregeling in te voeren voor woningaanpassingen; Inkomensafhankelijke eigen bijdrageregeling in te voeren voor vervoersvoorzieningen voor kortere afstanden; Het uurtarief waarop persoonsgebonden budgetten voor hulp bij het huishouden worden vastgesteld te verlagen van 18,86 naar 15,71 in situaties waarin men kiest geen zorgaanbieder in te schakelen, maar een persoon; Het bedrag van de verhuiskostenvergoeding te verhogen naar 2.500; Het bedrag van de bijbehorende vergoeding te verhogen naar als men kiest voor een woningaanpassing in plaats van te verhuizen; De voorgestelde overgangsregelingen vast te stellen voor de inwoners aan wie reeds eerder een vervoersvoorziening voor de kortere afstand is verstrekt en/of een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden; De financiële gevolgen op te nemen in de begrotingsbarometer. 1. Eerdere besluitvorming Uw Raad heeft op 13 december 2011 de nieuwe Wmo-verordening vastgesteld. Vervolgens zijn de beleidsregels en de financiële regeling vastgesteld. De beleidsregels en de financiële regeling sluiten daarmee weer aan bij de verordening. Inhoudelijk is de financiële regeling niet gewijzigd. Uw Raad heeft namelijk gesteld, dat de gekantelde werkwijze budgettair neutraal plaatsvindt. Sinds 1 januari 2012 wordt gewerkt volgens de gekantelde werkwijze. c Tijdens de behandeling van de Wmo-verordening is toegezegd dat uw Raad besluiten neemt over wijzigingen in de financiële regeling. 2. Probleem en doelstelling Los van de Kanteling is er op dit moment aanleiding om de financiële regeling te wijzigen: a. De regeling komt niet tegemoet aan de visie van dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat vertaalt zich onvoldoende in de eigenbijdrageregeling; b. De regeling wijkt af van de compensatieplicht 1). Van gemeenten wordt verwacht dat zij bij het bepalen van de voorzieningen rekening houden met de capaciteit van de aanvrager om uit een oogpunt van kosten zelf in maatregelen te voorzien. Dit geldt voor alle voorzieningen, terwijl dat in van voorziening tot voorziening verschilt. In kent elke voorziening zo zijn eigen regeling. Dat is in de loop der jaren zo ontstaan. In die verschillende regelingen is niet altijd rekening gehouden met de financiële mogelijkheden van de cliënten. Men betaalt bijvoorbeeld een volledige eigen bijdrage naar het inkomen voor hulp bij het huishouden, maar aan de andere kant betalen cliënten niets voor woningaanpassingen tot 7.000; c. Er ligt een ombuigopdracht van 4 ton op de eigen bijdrageregeling Wmo. nl Compensatieplicht (Wmo, artikel 4): 1. Ter compensatie van de beperkingen die een persoon ondervindt in zijn zelfredzaamheid en zijn maatschappelijke participatie treft het college van burgemeester en wethouders voorzieningen Bij het bepalen van de voorzieningen houdt het college van burgemeester en wethouders rekening met... de capaciteit van de aanvrager om uit een oogpunt van kosten zelf in maatregelen te voorzien.

2 -W- -W- GEMEENTE HIHI 2w10 : : : T.N. Bruijn telnr: : : Raad d.d. : 17 april 2012 Portefeuillehdr : Wethouder de heer A.S. Ruppert Budgethouder : mevrouw D. Gelinck Behalve de eigenbijdrageregeling staat een aantal vergoedingen niet in verhouding tot de kosten. Dat doet zich voor bij de persoonsgebonden budgetten voor hulp bij het huishouden en bij de verhuiskostenvergoedingen. Bij de persoonsgebonden budgetten is het bedrag te hoog als men ervoor kiest een persoon in te schakelen, zoals een familielid of een kennis, in plaats van een zorgaanbieder. De vergoedingen bij verhuizingen zijn lager dan de kosten. wil graag dat haar financiële regeling weer aansluit bij de regelingen van de andere West- Friese gemeenten. De se regeling wijkt af op de hiervoor vermelde onderdelen. 3. Wijzigingsvoorstel eigenbijdrageregeling 3.1 Keuze met betrekking tot het geadviseerd besluit in dit voorstel Wetgeving en uitspraken van de hoogste rechter beperken de keuzevrijheid van gemeenten: 1. De compensatieplicht is leidend. Gemeenten moeten aanvragers compenseren waar nodig. Aanvragers leveren een bijdrage naar hun mogelijkheden. 2. Voor rolstoelen geldt geen eigen bijdrage; 3. De eigen bijdragen zijn begrensd. De wetgever maakt deze grenzen elk jaar bekend; 4. Het inkomen mag uitsluitend een rol spelen bij de berekening van eigen bijdragen. 5. Personen met veel inkomen en/of eigen geld of vermogen mogen niet worden uitgesloten van voorzieningen en mogen niet extra betalen voor hun voorzieningen. Concreet bepaalt of zij een eigen bijdrage naar het inkomen invoert voor woningaanpassingen en voor vervoersvoorzieningen. Voor hulp bij het huishouden heeft dit al gedaan. De belangrijkste uitspraak van de hoogste rechter is bijgevoegd (zie bijlage). 3.2 Alternatieven kan ervoor kiezen de inkomensafhankelijke eigenbijdrageregeling beperkt uit te breiden, bijvoorbeeld alleen naar woningaanpassingen. Dat heeft niet de voorkeur, want het onderscheid in voorzieningen is niet langer gewenst. kan ook ervoor kiezen de eigen bijdrage lager te maximaliseren, maar dan betalen de mensen met veel inkomen niet volledig naar hun mogelijkheden. 3.3 Onze overwegingen 1. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten De gewijzigde eigenbijdrageregeling komt tegemoet aan het uitgangspunt: "de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten". Personen met veel inkomen betalen een hogere eigen bijdrage dan personen met de laagste inkomens. Hierdoor kan de meest kwetsbare burgers blijven helpen, ondanks de beperkte financiële middelen. 2, Aansluiting bij regio West-Friesland sluit weer aan bij de overige Westfriese gemeenten. Sinds 2012 hanteren de andere West- Friese gemeenten de eigenbijdrageregeling zoals u in dit voorstel aantreft. Landelijk breiden steeds meer gemeenten hun regeling uit. 3. Gemeenten laten geld liggen bij de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Gemeenten laten geld liggen bij de AWBZ, terwijl cliënten er financieel niet op achteruit gaan als de gemeente dat geld int. Het gaat om alle inwoners die zowel Wmo- als AWBZ-voorzieningen hebben. Zij betalen een eigen bijdrage aan het Zorgkantoor. Deze eigen bijdrage komt te vervallen als de gemeente de eigenbijdrageregeling Wmo uitbreidt. Dan treedt er een verschuiving op: De gemeente ontvangt de eigen bijdragen in plaats van het Zorgkantoor. Men gaat dus niet dubbel betalen.

3 TT " " GEMEENTE 3\a T.N. Bruijn telnr: : Raad d.d. : 17 april 2012 Portefeuillehdr : Wethouder de heer A.S. Ruppert Budgethouder : mevrouw D. Gelinck 4. Niet gericht op voorzieningen, maar denken in resultaten De eigenbijdrageregeling staat los van welke voorzieningen iemand nodig heeft en hoeveel voorzieningen iemand nodig heeft. Die situatie is gewenst. De verordening gaat immers uit van het bereiken van acht resultaten 121 die allemaal even belangrijk zijn. 3.4 Financiële aspecten De extra inkomsten zijn geraamd op 4 ton. Dat bedrag is gebaseerd op de volgende aannames: c Onderdeel Vervoersvoorzieningen, hogere eigen bijdrage telt ongeveer 500 cliënten met een scootmobiel of vergelijkbare voorziening. Voor ongeveer 1/3 van hen is dit hun enige voorziening. Zij betalen hiervoor nog geen eigen bijdrage naar hun inkomen. Ingeschat wordt dat deze groep gemiddeld 300 per jaar extra gaat betalen. 1/3 x 500personen = 167 personen. 167 personen x 300 = Vervoersvoorzieningen, zelf kopen / inleveren Ingeschat wordt dat 5% van de gebruikers hun voorziening zelf koopt of hem inlevert. Een scootmobiel kost gemiddeld ongeveer per jaar. 5% x 500 personen = 25 personen. 25 personen x = Woningaanpassingen, hogere eigen bijdrage De verhoogde eigen bijdragen leveren ongeveer 5% extra inkomsten op. In 2011 waren de uitgaven voor woningaanpassingen ongeveer % x = Extra inkomsten Woningaanpassingen, zelf realiseren Ongeveer 1 5% van de toekomstige cliënten zal afzien van een aanvraag en laat de aanpassingen zelf realiseren. Het gaat om de groep waarvoor de eigen bijdrage nagenoeg gelijk is aan de kosten van de woningaanpassing. 15% x = Verschuiving van AWBZ naar Wmo Een aantal cliënten die zowel een Wmo als een AWBZ voorziening heeft, gaat straks meer betalen voor de Wmo en daarom minder aan de AWBZ. Het totale bedrag van deze verschuiving is ingeschat op 5 10% van de eigen bijdragen die nu ontvangt. De huidige ontvangsten zijn 1 miljoen. 7,5% x 1 miljoen = Ruimte bij kapitaalkrachtigen Een aantal kapitaalkrachtige personen met hulp bij het huishouden heeft nog ruimte om een eigen bijdrage te betalen voor de andere voorzieningen die zij nodig hebben. Het extra bedrag is ingeschat op 10% van de eigen bijdragen die nu ontvangt. De huidige ontvangsten zijn 1 miljoen. 10% x 1 miljoen = Totaal ,2) De acht resultaten zijn: een schoon en leefbaar huis, wonen in een geschikt huis, beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften, beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding, het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren, zich verplaatsen in en om de woning, zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel en de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten.

4 W- ~W- GEMEENTE 111 4iai10 T.N. Bruijn telnr: Raad d.d. Portefeuillehdr Budgethouder 17 april 2012 Wethouder de heer A.S. Ruppert mevrouw D. Gelinck 3.5 Overige relevante aspecten Hoe wordt het, hoe was het? Woningaanpassingen: Wordt : Inkomensafhankelijke eigen bijdrage Was : Eenmalig 500, bij woningaanpassingen duurder dan 7.000, Vervoersvoorzieningen voor kortere afstanden: Wordt : Inkomensafhankelijke eigen bijdrage Was : 50, per jaar gedurende de gebruiksperiode van de voorziening '\^^p Wat betekent het voor de cliënt? De eigen bijdrage bestaat uit een basisbedrag en een inkomensafhankelijk deel. a. Basisbedrag Alle cliënten betalen straks een basisbedrag als zij hulp bij het huishouden, een woningaanpassing en/of een vervoersvoorziening voor de kortere afstanden ontvangen. Dat basisbedrag staat los van het aantal voorzieningen en wordt bepaald door de gezinssituatie. Er wordt onderscheid gemaakt in alleenstaanden en gehuwden en samenwonenden. Het basisbedrag is 18,00 of 25,80 per vier weken. Basisbedrag Ongehuwd Gehuwd, samenwonend 18,00 25,80 b. Inkomensafhankelijk deel Inwoners met een hoger inkomen betalen bovenop het basisbedrag nog een extra bijdrage. Deze bijdrage is alleen afhankelijk van het inkomen en staat dus los van het aantal voorzieningen. De bijdrage is 15% van het extra inkomen boven een bepaalde grens. Deze grens is afhankelijk van de gezinssituatie en de leeftijd van de cliënt. Er gelden vier verschillende grenzen voor vier situaties. Inkomensafhankelijk deel per jaar Ongehuwd 18 t/m 64 jaar Vanaf 65 jaar Gehuwd, samenwonend 18 t/m 64 jaar Vanaf 65 jaar 15% x het jaarinkomen boven % x het jaarinkomen boven % x het jaarinkomen boven % x het jaarinkomen boven c. Wet tegemoetkoming chronisch gehandicapten (Wtcg) Iedereen' 3 ' die een eigen bijdrage betaalt, krijgt hierop een korting via de Wtcg. Deze korting is 33% en geldt zowel voor het basisbedrag als voor het inkomensafhankelijk deel. Het CAK voert de Wtcg uit en krijgt gelden vanuit het Rijk om de kortingen te compenseren. Gemeenten ontvangen namelijk de bruto eigen bijdragen, dus niet de gekorte eigen bijdragen. De Wtcg kwam in 2009 in plaats van de fiscale teruggave regeling van bijzondere lasten. I3) De Wtcg is recentelijk gewijzigd. Vanaf 1 januari 2013 kunnen echtparen en samenwonenden met een gezamenlijk inkomen boven en alleenstaanden met een inkomen boven geen beroep meer doen op de Wtcg.

5 TT -W- GEMEENTE il 5\8 T.N. Bruijn telnr: Raad d.d. Portefeuillehdr Budgethouder 17 april 2012 Wethouder de heer A.S. Ruppert mevrouw D. Gelinck d. Wat betekent het voor de laagste inkomens? Cliënten met de laagste inkomens betalen alleen het basisbedrag, dus geen inkomensafhankelijk deel. Na aftrek van de Wtcg korting betalen zij 12,00 of 17,20 per vier weken, ongeacht het aantal voorzieningen dat zij nodig hebben. Dat geldt voor alle minima en inwoners met een inkomen tot 120% 140% x de bijstandsnorm. mag ervan uitgaan, dat de laagste inkomensgroepen de eigen bijdrage kunnen betalen. Het basisbedrag is immers landelijk vastgesteld. ^èffl&ftü/ Toch is het niet uit te sluiten dat personen tussen wal en schip belanden. Men kan bijvoorbeeld (onverwachts) geconfronteerd worden met een opstapeling van eigen bijdragen. Te denken valt aan kosten die verband houden met de handicap en die men zelf moet betalen. Dit risico is echter te verwaarlozen, zelfs nu de vergoedingen voor de eigen bijdragen Wmo in het kader van het armoedebeleid zijn afgeschaft. Verschillende ziektekostenverzekeraars bieden voor de eigen bijdragen Wmo namelijk goede aanvullende pakketten. Univé gemeentepakket 2012 bijvoorbeeld is de Collectieve Ziektekostenverzekering via de gemeente voor personen met de laagste inkomens. Deze regeling voorziet in een maximale vergoeding van 750,00 op jaarbasis. Dit bedrag dekt de kosten volledig. e. Wat betekent het voor de hogere inkomens? Inwoners met hogere inkomens betalen niet alleen het basisbedrag, maar ook een inkomensafhankelijk deel. Bovenop het basisbedrag betalen zij 15% van het inkomen boven een bepaalde grens. Dat geldt voor alle personen met een inkomen vanaf 120% 140% x de bijstandsnorm. mag ervan uitgaan dat deze cliënten hun eigen bedrage kunnen betalen. Immers, niet alleen is de regeling landelijk vastgesteld, maar ook voor hen bestaan goede pakketten bij ziektekostenverzekeraars. f. Voorbeelden van situaties (namen zijn fictief en willekeurig gekozen) v^&*' Voorbeeld 1 Mevrouw L. Broers is 56 jaar. Zij is gehuwd met de heer A. Wals. Het gezamenlijke inkomen is per jaar. Mevrouw Broers en de heer Wals hebben 3 uur hulp per week nodig en een antislipvloer, een douchezitje en een traplift. Wat is hun eigen bijdrage? Antwoord: 17,20. Basisbedrag gehuwd = 25,80 Inkomensafhankelijk deel is lager dan ,00 Bruto eigen bijdrage Wmo 25,80 Af: Korting Wtcg 33% x 25,80 8,60 Eigen bijdrage voor de cliënt 17,20 De gemeente ontvangt 25,80 Voorbeeld 2 Zie volgende pagina.

6 -W- "W- GEMEENTE 6vn10 T.N. Bruijn telnr: Raad d.d. : 17 april 2012 Portefeuillehdr : Wethouder de heer A.S. Ruppert Budgethouder : mevrouw D. Gelinck Voorbeeld 2 De heer E. van Westrop is 47 jaar. Hij woont alleen en heeft een inkomen van De heer Van Westrop heeft een scootmobiel, een traplift en aanpassingen in zijn toilet- en doucheruimte nodig. Wat is zijn eigen bijdrage? Antwoord: 81,96. Basisbedrag : alleenstaande = Inkomensafhankelijk deel : 15% x ( ) = 1.364,25 per jaar 1.364,25 per jaar / 13 perioden 18,00 104,94 Bruto eigen bijdrage Wmo = Af: Korting Wtcg : 33% x 122,94 = 40,98 Vervalt per {inkomen is hoger dan ,-) Eigen bijdrage voor de cliënt = De gemeente ontvangt 122,94 122,94 40,98 81,96 \^^é ' Voorbeeld 3 Mevrouw P. Geusebroek is 80 jaar. Zij is gehuwd met de heer W. Joris. Ze hebben het goed samen. Het gezamenlijke inkomen is per jaar. Mevrouw Geusebroek en de heer Joris hebben nodig: 6 uur hulp per week, een antislipvloer, een douchezitje en een traplift. Voor buiten hebben zij elk een scootmobiel nodig om zich te verplaatsen. Wat is hun eigen bijdrage? Antwoord: 268,61. Basisbedrag Inkomensafhankelijk deel gehuwd = 1 5% x( ) = 4.902,15 per jaar 4.902,15 per jaar / 13 perioden 25,80 377,09 Bruto eigen bijdrage Wmo Af: Korting Wtcg Eigen bijdrage voor de cliënt De gemeente ontvangt 402,89 33% x 402,89 = 134,28 Vervalt per (inkomen is hoger dan ,-) = 402,89 134,28 268,61 i Gevolgen voor voorzieningen Woningaanpassingen Men gaat straks bewust nadenken over de eigen woonsituatie. Vanwege de eigenbijdrageregeling ontstaat bij cliënten het besef dat zij niet langer nagenoeg kosteloos aanspraak kunnen maken op aanpassingen. Mogelijk stellen zij een verhuizing naar bijvoorbeeld een gelijkvloerse woning of appartement niet langer uit. Personen met een hoger inkomen of veel eigen geld zullen aanpassingen op eigen kosten gaan realiseren, vooral als de kosten laag zijn. Vervoersvoorzieningen Bij de vervoersvoorzieningen is de impact groter. Niet ondenkbaar is dat 5% van de bestaande cliënten hun voorziening inlevert, vooral als ze die heel af en toe gebruiken. Dat blijkt uit de eerste ervaringen in het land. In de toekomst gaan cliënten het echter steeds normaler vinden dat zij meebetalen aan hun voorziening. telt op ongeveer 500 gebruikers van een scootmobiel of vergelijkbare voorziening.

7 -W- TT GEMEENTE 7a T.N. Bruijn telnr: Raad d.d. Portefeuillehdr Budgethouder 17 april 2012 Wethouder de heer A.S. Ruppert mevrouw D. Gelinck Overgangsregeling voor bestaande gebruikers van een vervoersvoorziening Op grond van vaste jurisprudentie wordt een overgangsregeling getroffen voor de huidige gebruikers van een vervoersvoorziening. De gewijzigde eigen bijdrageregeling geldt namelijk niet alleen voor nieuwe cliënten, maar ook voor hen. Overgangsregeling voor bestaande gebruikers van een vervoersvoorziening Voor bestaande gebruikers van een vervoersvoorziening gaat de gewijzigde eigenbijdrageregeling in vanaf periode 1 van 2013 (januari 2013). \%0?' 4. Wijzigingsvoorstel persoonsgebonden budgetten hulp bij het huishouden 4.1 Keuze en alternatieven met betrekking tot het geadviseerd besluit in dit voorstel De keuzes zijn beperkt. De compensatieplicht is hierin namelijk leidend. Lagere uurtarieven zijn in strijd met de compensatieplicht en bij tussenliggende uurtarieven is nog steeds sprake van overcompensatie. Toch treft u ter illustratie hieronder een tabel aan met een doorrekening van twee alternatieve uurtarieven, te weten 17,50 en 16,50. Persoonsgebonden budgetten voor cliënten die geen zor gaanbieder inschakelen De jaarbedragen zijn indicatief en illustratief C Aantal Bestaand Cliënten \ pgb per jaar per cliënt Compensatieplicht uurtarief 15, Pgb op huidig uurtarief 18,86 3) Voorstol: uurtarief 15,71 ' Alternatief 1: uurtarief 17, Alternatief 2: uurtarief 16, Onze overwegingen a. Marktconforme tarieven De markttarieven liggen lager dan het uurtarief van 18,86 (4) waarop persoonsgebonden budgetten nu worden vastgesteld. In de regio bieden huishoudelijke hulpen zich aan tegen uurtarieven tussen 12,50 en 15,00. b. Aansluiten bij de andere West-Friese gemeenten wil graag aansluiten bij de andere West-Friese gemeenten. Deze gemeenten hebben inmiddels hun persoonsgebonden budgetten verlaagd naar het uurtarief van 15, Het uurtarief van 18,86 is gelijk aan 90% x het uurtarief van zorgaanbieders (= 90% x 20,95). Het uurtarief van 15,71 is gelijk aan 75% x het uurtarief van zorgaanbieders (= 75% x 20,95).

8 W - ~W GEMEENTE min 8 \ai10 T.N. Bruijn telnr: Raad d.d. Portefeuillehdr Budgethouder 17 april 2012 Wethouder de heer A.S. Ruppert mevrouw D. Gelinck c. Rekenkamercommissie gemeente De Rekenkamercommissie gemeente heeft onderzoek gedaan naar de persoonsgebonden budgetten. Zij stelt in haar rapport van maart 2011, dat de persoonsgebonden budgetten in over het algemeen hoger zijn dan in andere gemeenten. De Rekenkamercommissie gemeente adviseert de budgetten te verlagen in situaties waarin men een persoon inschakelt voor de huishoudelijke taken. d. Herbeoordelingen leiden tot hogere uitgaven In 2012 vindt een groot aantal herbeoordelingen van hulp bij het huishouden plaats, waaronder persoonsgebonden budgetten. Zonder ingrijpen leiden deze herbeoordelingen tot extra uitgaven. De persoonsgebonden budgetten worden namelijk niet meer vastgesteld op de oude geïndexeerde bedragen uit de AWBZ, maar in uren en een bijbehorend en actueel uurtarief. 4.3 Financiële aspecten Zonder ingrijpen leiden de herbeoordelingen van de pgb'houders tot ongeveer extra uitgaven. Het uurtarief van 1 5,71 leidt tot ongeveer 1 ton minder uitgaven. In onderstaande tabel treft u een doorrekening van deze bedragen. Persoonsgebonden budgetten voor cliënten die geen zorgaanbieder inschakelen Bedragen zijn indicatief en illustratief Bestaande Pgb's Pgb op huidig uurtarief Voorstel uurtarief Aantal 18,86 15,71 cliënten Pgb per jaar Totaal Pgb per jaar Totaal Pgb per jaar Totaal per cliënt per jaar per cliënt per jaar per cliënt per jaar Begrotingswijziging Het is nog te voorbarig om de begroting structureel aan te passen. Eerst moet worden gekeken naar de ontwikkeling van het klantenbestand en de structurele uitgaven. Andere ontwikkelingen die relevant zijn voor het wijzigen van de begroting, zijn de dalende rijksbijdrage voor de Wmo en de financiële gevolgen van de transitie van de AWBZ begeleidingstaken per 1 januari Hierover geeft het Rijk naar verwachting meer duidelijkheid in de eerste helft van U ontvangt in het tweede / derde kwartaal 2012 een financieel voorstel om de begroting structureel aan te kunnen passen.

9 " " f GEMEENTE 10 \Bl10 T.N. Bruijn telnr: : Raad d.d. : 17 april 2012 Portefeuillehdr : Wethouder de heer A.S. Ruppert Budgethouder : mevrouw D. Gelinck 6. Evaluatie U hebt bij de behandeling van de verordening bepaald, dat het beleid over één jaar wordt geëvalueerd. Hierin worden ook de effecten van de gewijzigde financiële regeling meegenomen. 7. Verdere procedure Nadat de wijzigingen zijn vastgesteld, worden deze verwerkt in het Besluit voorzieningen Wmo gemeente 2012, dat wij vervolgens publiceren. Alle cliënten voor wie de wijzigingen gelden, ontvangen vooraf en tijdig de vereiste informatie., Het college van burgemeester en wethouders, De secretaris, De burgemeester Säur' CUMA liu GJOAA 1- ö l/i \j

10 -f- -f- GEMEENTE 9\a T.N. Bruijn telnr: : Raad d.d. : 17 april 2012 Portefeuillehdr : Wethouder de heer A.S. Ruppert Budgethouder : mevrouw D. Gelinck 4.5 Overige relevante aspecten Gevolgen voor cliënten a. Gevolgen voor nieuwe cliënten De gewijzigde persoonsgebonden budgetten gelden direct voor nieuwe cliënten die hulp bij het huishouden ontvangen. Hiermee kunnen zij hulp inschakelen tegen marktconforme tarieven. b. Gevolgen voor bestaande cliënten De bestaande cliënten ontvangen straks een lager budget dan dat zij gewend waren. Dat verlaagde budget is voldoende om hulp geleverd te krijgen tegen marktconforme tarieven. Wel zullen de cliënten nieuwe afspraken moeten maken met de hulp die zij nu inschakelen. De meeste cliënten en hun hulpen zullen hier uitkomen. Toch kan het zich voordoen dat de (vaste) hulp zich terugtrekt vanwege het lagere uurtarief. Het zal om incidenten gaan. Hoe vervelend ook, maar hiervoor heeft geen compensatieplicht. Het gaat immers om het resultaat "een schoon en leefbaar huis", ongeacht hoe dat tot stand komt. Ook gaat het hier niet om het resultaat "de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen". Voor contacten zijn er talloze andere mogelijkheden en voorzieningen. Weliswaar is elk incident er een te veel, maar dat moet wel in het juiste perspectief worden gezien. Mocht de cliënt in de loop der jaren een vertrouwensband met de hulp hebben opgebouwd, dan ligt het voor de hand dat de cliënt ervoor kiest een ander iemand in te schakelen voor het huishouden, bijvoorbeeld een zorgaanbieder. Met de huidige hulp kunnen dan voortaan sociale contacten worden onderhouden Overgangsregeling bestaande cliënten met een persoonsgebonden budget Op grond van vaste jurisprudentie treffen we voor de bestaande cliënten met een persoonsgebonden budget een overgangsregeling. ^ß Overgangsregeling bestaande cliënten met een persoonsgebonden budget Voor de bestaande cliënten gelden de verlaagde persoonsgebonden budgetten vanaf 1 januari Wijzigingsvoorstel verhuiskostenvergoeding 5.1 Keuze en alternatieven met betrekking tot het geadviseerd besluit in dit voorstel De keuze is beperkt. Als de wijziging niet wordt ingevoerd, wordt voorbijgegaan aan de compensatieplicht. Een hoger bedrag leidt tot overcompensatie. 5.2 Onze overwegingen Het bedrag van sluit beter aan bij de werkelijke kosten. Op dit moment zijn de verhuiskostenvergoedingen 1.550, en al gelang het type woonruimte dat men betrekt. 5.3 Financiële aspecten De bijgestelde verhuiskostenvergoeding en de bijbehorende vergoeding in het geval men hiervan geen gebruik wil maken, leidt tot meer uitgaven op jaarbasis. Deze verhoging wordt meegenomen in het begrotingsvoorstel dat u medio 2012 ontvangt. Nu zijn de uitgaven ongeveer

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 6 Eigen verantwoordelijkheid 6 Beperking, chronisch psychisch probleem of psychosociaal

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen

Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen Van hangmat naar vangnet? Opsteller team 7 Datum 15 april 2012 Versie def2 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Proces/bouwstenen

Nadere informatie

Factsheet Inkomensondersteuning

Factsheet Inkomensondersteuning Factsheet Inkomensondersteuning In het regeerakkoord is aangekondigd dat er een nieuwe maatwerkregeling komt voor de inkomenssteun aan chronisch zieken en gehandicapten. Deze nieuwe voorziening vervangt

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 De vraag om ondersteuning...5 1.1 Te bereiken resultaten...5 1.2 Scheiding aanmelding en aanvraag...5 1.2.1 Melding van

Nadere informatie

Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012

Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 6 - Inleiding 6 - Eigen verantwoordelijkheid.. 6 - Mantelzorgers en vrijwilligers... 7 - Het gesprek.

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Bronckhorst Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst

Nadere informatie

Handen uit de mouwen

Handen uit de mouwen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Handen uit de mouwen beleidsnota huishoudelijke verzorging in Gemeente Leiderdorp Concretisering verkenning Q-Consult en Radar Regionale sub-werkgroep beleidsnota huishoudelijke

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 2 0 14-3 4 /. 9 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 26 september 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 op te nemen in Handboek Wmo Schulinck Vastgesteld door Drechtstedenbestuur op 20 december 2012 en van toepassing vanaf 1 januari 2013 Voorwoord

Nadere informatie

Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011

Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011 Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011 Inleiding Op 11 april 2011 heeft de gemeenteraad de Verordening voorzieningen Wmo Tilburg 2011 vastgesteld.

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals 2010 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015). De Wmo 2015 maakt onderdeel uit van de bestuurlijke en met toepassing van een budgetkorting

Nadere informatie

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 7 1.1 Afbakening... 7 1.2 In overwegende mate op het individu gericht... 7 1.3 Langdurig noodzakelijk...

Nadere informatie

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Veelgestelde vragen bij de inzet van de gemeentelijke collectieve zorgverzekering ( CZM ) bij het compenseren van inwoners met hoge zorgkosten,

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo Winsum. Bijlage 02 Informerend agendapunt 03

Beleidsregels Wmo Winsum. Bijlage 02 Informerend agendapunt 03 Beleidsregels Wmo Winsum Bijlage 02 Informerend agendapunt 03 Beleidsregels Wmo Winsum Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Algemeen 3 Hoofdstuk 2: In gesprek gaan 4 2.1 Aanmelding voor een gesprek 4 2.2 Het gesprek

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Afkortingenlijst 4 Begrippenlijst 5 Inleiding 7 Wmo 2015 7 Richtinggevende kaders 7 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels individuele voorzieningen, op te nemen in Handboek Wmo Schulinck aangepast per 1 september 2011 Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Beschermd wonen en opvang wordt uitgevoerd door zogenaamde centrumgemeenten. Voor Katwijk is dit gemeente Leiden. De hulpvraag is het uitgangspunt

Beschermd wonen en opvang wordt uitgevoerd door zogenaamde centrumgemeenten. Voor Katwijk is dit gemeente Leiden. De hulpvraag is het uitgangspunt INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 Overzicht procedure van melding tot en met aanvraag... 4 HOOFDSTUK 1. VOORLIGGEND AAN ONDERSTEUNING VANUIT DE WMO... 5 HOOFDSTUK 2. ALGEMENE VOORZIENING: SCHOON EN LEEFBAAR

Nadere informatie

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Pagina 1 van 37 Pagina 2 van 37 Inhoudsopgave Pagina INLEIDING 5 HOOFDSTUK 1. COMPENSATIEBEGINSEL EN VERSTREKKINGEN 1.1. Compensatiebeginsel 7 1.2.

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 versie 2

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 versie 2 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 versie 2 B&W 9 juni 2015 1 Voorwoord De Verordening is vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft een aantal verordenende

Nadere informatie

VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL

VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL Versie : november 2007 Afdeling : Sociale Zaken Steller : Kees-Willem Bruggeman Mede-adviseurs : Iris Kunnen, Ad Ravestein

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder S. Bak steller Jan Willem de Zeeuw Collegevergadering 12 maart 2013 Raadsvergadering

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Voorschoten 2013. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Voorschoten 2013. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Voorschoten 2013 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Voorschoten 2013 De

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2. Afbakening Wmo 2015 met andere wetten... 4 2.1 Afbakening Wmo 2015 met de Wet langdurige

Nadere informatie