DKlt S T A A T 8 B E G R O O T1 N G \ \\ EENIGE EUKOPEESCIIE SïAÏEÏi,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DKlt S T A A T 8 B E G R O O T1 N G \ \\ EENIGE EUKOPEESCIIE SïAÏEÏi,"

Transcriptie

1 i h... i.;:t,k Di^; MMNTIEELE TOESTAND DKlt VEBEEÜIGOE STAT! loobo-amierlka, Yni!fii;hi;Ki:\ MI'T DK S T A A T 8 B E G R O O T1 N G \ \\ EENIGE EUKOPEESCIIE SïAÏEÏi, iiicl wi'iilu'ii ('11 o )iii('iiiiit;('ii Mm allen, ili(! liij foiidscii hclaii» iii'lilicii. DOOJi -\}K\ fechhijver VAX»AMERllvAANSGHE Ü^J)SEX ALS GELDBELEddliXG. c_<f-ï7=ter-i>~= >- \MS'1-KI(1)A-M, H. DE HOOHH. 18()7. ƒ0,25 IHMU I ^nitl hhl Kil \ \\ H ih IIUIH II

2 n^^^^ r \ t

3 w i/1 DE FINANTIEELE TOESTAND DER VEEEENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

4 I m -'-^^ua

5 DE FINANTIEELE TOESTAND DER VEllGELEKEN MET DE STAATSBEGROOTING VAN EENIGE EUROPEESCHE STATEN. Met wenken en opmerkingen voor allen, die bij fondsen belang hebben. DOOR DEN SCHRIJVER VAN: AMERIKAANSCHE FONDSEN ALS GELDBELEGGING." -«-^- «^^--^-o AMSTERDAM, H. DE HOOGH

6 . ^ - ' -- \ I i 1

7 ^ «t^ VOORBERIGT. De buitengewone bijval, die aan mijne kleine brochure //Amerikaansche fondsen als geldbelegging," voor eenige maanden mogt ten deel vallen, deed mij besluiten mijne beschouwingen over fondsen nu en dan verder publiek te maken. Het zal daaruit blijken, dat men van verschillende zijden de zaak beschouwende, steeds tot hetzelfde resultaat komt, en dat de feiten dezer laatste maanden weder volkomen hebben bevestigd, wat door mij, door de ervaring van vroegere jaren geleerd, werd voorzien. Ook thans wensch ik slechts klare en duidelijke daadzaken onder het oog van het publiek te brengen, opdat iedereen daaruit de gevolgtrekkingen make, die hem dienstbaar zullen voorkomen, en van deze Avenken naar eigene overtuiging partij trekke. JVlogten in de eene of andere stelling, tegen den wensch des schrijvers, kleine onnaauwkeurigheden zijn ingeslopen, zoo zal ik dankbaar zijn voor elke teregtwijzing. AMSTEKDAM, W. V. O. B.,31 Augustus 1867.

8

9 Eene vergelijking tusschen de prijzen van 1 Januarij 1867 en 30 Aug. 1.1., ga ook thans weder vooraf, om ons bij onze beschouwingen in te lichten: 1 Januarij '/3 ppt. Werk. Schuld 56 pct. 87 // Rusland OL. givs 1864/ Serie 76 Euss. Spw. Aand. ƒ pct. Oostenr. Met. 5 Nat. 5 // Amst Italië Binn. Spanje Portugal II Amerika 72 ;/ I, V4 // Obl. Illinois Sp.74 St.Paul&Pass.Sp.58V2 u II II 2^ Serie SOVz /, ;, Atl. & Gr. Western Sp. Deb. 54V3,, II (Ohios) 45V2,/ // // // // ;/ /; // i> II 31 Aug pct /2 ƒ /4 501/ /4 381/ S/4 81i;.t 581/ If Lager. 3 pct. 21/2,/ Hooger. V2 Lager 3 51/3,/ ƒ12 Hooger. 3/4 21/4 1 Lager. 13/4 // II 31^3 Hooger. 71/4 IV2 Lager. 321/3 91/2 Bij deze lijst valt in het oog, dat niettegenstaande alle

10 6 vrees voor oorlog voor liet oogenblik geweken schijnt, nogthans vele prijzen weder zijn gedaald, en dat vooral Eusland de vrees heeft geregtvaardigd, die Europesclie Staats-fondsen inboezemen; terwijl het gebleken is, dat mijne meening, dat de 8 pct. Deb. van den Atlantic & Gr. Western Spoorweg eene zeer geringe waarde hebben, thans ook door het groote beurspubliek wordt gedeeld. Onvoorwaardelijk heb ik durven aanbevelen den aankoop van Oblig. Ver. Staten en 7 pct. Illinois Spoorweg Obligation; voor degenen, die bij hunne geldbelegging ook eenige spekulatie willen voegen, wees ik op de Oblig. St. Paul and Pacific Spoorweg; het resultaat mijner tegenwoordige beschouwingen zal niet anders zijn. Slaan wij daartoe den blik allereerst op RUSLAND, dat door het krediet, 't welk Nederland het geschonken heeft, nooit in geldverlegenheid behoeft te geraken, doch thans ook de maat heeft volgemeten. Hoewel een 4 pct. leening tot 60 pct., of 8 pct. lager dan de 5 pct. Eussen in verhouding stonden, werd aangeboden, de inschrijving bleef beneden het bedrag der leening, en dit rijk heeft thans bij ons grootelijks zijn prestige verloren. Een blik op de Staatsbegrootingen der Europeesche groote magten zal het best in staat zijn om over de soliditeit der fondsen te doen oordeelen. Deze bedraagt voor Rusland in totaal R. 443,850/ra., het deficit R. 15,206/m. Van de uitgaven bedragen: Ministerie van Oorlog R. 130,450/m. // // Marine,/ 16,643ym. // // Einanticn // 65,530/'m. Openbare Schuld 73,846/m. en Openbaar Onderwijs /, 7,355/m.

11 7 Deze cijfers zijn welsprekend! Het leger kost in tijd van vrede te land en te zee 137 millioen roebels; het openbaar onderwijs ongeveer 1/19 van dit bedrag! De schnld is intusscheu, alléén door de 4 pcts. leening, weder vermeerderd met R. 7 5/mm. Voor OOSTENRIJK zijn de uitgaven geraamd op fl. 433,896,000 de inkomsten op...,/ 407,297,000 het deficiet bedraagt dus ~~ ^26,599,000 behalve extra uitgaven in 1866 // 51,034,000 dus " " ïifiïïfiw Het ministerie van Oorlog (buiten de Marine ongeveer 8 millioen florijnen bedragende), vordert jaarlijks fl. 73,458,000 of Ve van alle uitgaven; de Staatsschuld fl. 3046/mm. bedragende, vereischt aan rente.... // 147/mm. aan amortisatie.. «24/mm. "1^ 17 l/mm. of meer dan Vs van het totaal bedrag. Voor Onderwijs en Eeredienst werd in 1866 toegestaan: fl. 5,335,758. Overigens schijnen thans alle middelen uitgeput, om op de gewone wijze nieuwe leeningen te sluiten; betaling in papieren geld wordt meer en meer als de normale toestand beschouwd; de kleine banknooten dragen niet eens meer een nummer; de Staatsdomeinen zijn reeds verbonden, en als laatste noodschot blijven nu nog slechts de geestelijke goederen ter verkoop over.

12 8 In ITALIË is men reeds daartoe overgegaan, maar met de stellige zekerheid, dat het ontzettend tekort slechts voor een klein gedeelte is gedekt. Als voorbode van een aanstaand staatsbankroet wordt thans reeds de coupon niet betaald van Spoorweg-obligatien, onder ondubbelzinnige guarantie van den Staat uitgegeven. v, Het deficit bedraagt, althans volgens raming, over 1867 'i fr. 500,000,000, en jaarlijks fr. 300,000,000! i De verhouding der uitgaven, voor 1867 geraamd op dui- j zend millioen francs, zijn als volgt: ' Mnantièn, publieke schuld en guarantie fr..503,358,586 I // administratie enz n 120,659,303 i Oorlog 162,878,400 Marine 46,163,774 en Onderwijs 16,065,416 Ook hier is alle verdere toelichting overbodig. SPANJE heeft trouwens in Nederland reeds alle vertrouwen verloren, en zal aan de Amsterdamsche beurs althans geene nieuwe leeningen meer beproeven. Niettegenstaande de meest uitnemende hulpbronnen, gaat het te gronde onder den druk der Eoomsche hiërarchie, en de revolutie, waarmede het bedreigd wordt, zal aldaar vroeg of laat de veranderingen te weeg brengen, waarvan wij de middelen ten sterkste afkeuren, maar waarvan de uitkomst Spanje ten zegen kan zijn voor vrijheid van gcaveten en godsdienst, zoo als wij het elders hebben gezien. De wereldgeschiedenis blijft het wereldgerigt. De raming der uitgaven over 1867/68 bedraagt E 263,946,776.

13 " * * " * ' ' * * ^, > «^. ^, Het tekort E 7,068,606, behalve E 15,000,000 nieuwe hulpbronnen. De schuld vereischt... E 67,781,871. Oorlog en Marine ,934,707. Onderwijs en Publieke Werken n 18,843,603.^ De conversie der Uitgestelde Schiüd en der Couponbewijzen, zal ook aldaar de schuld nog belangrijk vermeerderen, terwijl alle hulpbronnen zijn uitgeput. PORTUGAL moest in 1866 de toevlugt nemen tot leeningen met 13 tot 16 pct. jaarlijksche rente, en het te kort voor 1867 wordt op fr. 3.5,000,000 geraamd; eene leening van fr. 175,000,000 zal benoodigd zijn om alle achterstallige schulden te voldoen. Wenden wij nu onze blikken van deze treurige tafereelen naar de krachtige en bloeijende VEREEIVIGDE STATEN VAN N00RD-A9IËRIKA zoo vinden wij daar juist het tegenovergestelde der Europeesche toestanden, namelijk toenemenden rijkdom en delging van schuld, Noch het Amsterdamsch Effectenblad, noch de Almanach de Gotha, de beide eerste autoriteiten op dit gebied, geeft voor de Vereenigde Staten eene staatsbegi'ooting op Men moet dus veronderstellen, dat die gewoonte aldaar onbekend is. Dit is trouwens niet te verwonderen; alleen zij, die vree/.en aan het einde van het jaar te kort te komen, moeten vooruit hunne berekeningen maken; niet zij, die daaromtrent niet de minste vrees behoeven te koesteren Alleen de resulta-

14 10 ten, even als den tegenwoordigen staat der middelen, vinden wij in Noord-Amerika met groote naauwkeuriglieid aangegeven. Die staat was op 1 Augustus 1867: Scluild, betaalbaar in goud g 1,678,906, /' // // papier ,855. Vervallen Schuld 15,636, Papieren geld en goud Certif ,177, % 2,686,685, In de schatkist aanwezig: Goud en Zilver., % 102,905,174. Papier ,474, % 175,379,470.3_8 $ 2,511,306, Die schuld bedroeg op 1 Aug. 1865: $ 2,757,253,000. op 1 Aug. 1866: II 2,633,099,000. Zij is dus sedert den vrede met ruim 240 millioen dollars verminderd. Voor rente is jaarlijksch benoodigd 90 millioen dollars in goud, 50 millioen in papier. De helft meer is thans reeds in de schatkist aanwezig. De ontvangsten van den Staat bedroegen in het jaar, eindigende 1 Julij 1867 ongeveer 448 millioen dollars; de uitgaven, met inbegrip der rente 354 millioen; er bleef dus voor schulddelging 86 millioen dollars over; maar de werkelijkheid die de tekorten der meeste Europesche Staten altoos vergroot, heeft hier het tegendeel uitgewerkt en het eindresultaat is dat er 122 millioen minder is verschuldigd. ^). Daar kerk en school 1) Blijkens de laatste berigten uit New-York is dit het geval, doordien er is geamortiseerd $ 86,785,493 en de voorraad edel metaal en papier vermeerderd met 35,007,355 totiial % 121,792,848

15 11 vrij zijn van den Staat, is daartoe geen subsidie benoodigd; de leden der gemeenten zorgen gaarne voor hunne eigene kerken; de scholen ontvangen onderstand van de afzonderlijke staten, veelal door landschenkingen, waaruit een schoolfonds wordt opgerigt; terwijl de Bijbel in het Noorden overal op de scholen wordt gebruikt, en de meest gezegende invloed uitoefent op de opvoeding der natie, zooals thans ook in Pruissen is gebleken. Vermeerdering van inwoners geeft hieromtrent geene verhooging van het budget. Daarentegen vermindert de rentelast jaarlijks door de schulddelging. Wil men deze bespaarde rente gebruiken ter vermindering der belastingen, die gedurende den oorlog te hoog werden opgevoerd, dan zou men op deze wijze jaarlijks minstens 100 millioen dollars kunnen amortiseren, en de geheele schuld ware in 35 jaren verdwenen! Onder deze omstandigheden is alleen het goudagio van 40 pct. even onverklaarbaar als nadeelig voor de prijzen van de Amer. Staatsfondsen in Europa. Alle pogingen om eene gezonde oorzaak te vinden voor den hoogen stand van het papier in Amerika zijn nog vruchteloos geweest, en alle financiers komen in de overtuiging overeen, dat het den minister van financiën niet moeijelijk wezen kan, dit euvel spoedig te stuiten, of geheel te doen ophouden. Het belang van den handel; de bevordering der inwisseling van rentegevende schatkistbilletten in 6 pct. Obligatien; de oneenigheid van den President met het kongres, dit alles heeft geen oogenblik den finantieëlen bloei van den Staat kunnen stuiten, en kan ook op den duur niet opwegen tegen de noodzakelijkheid om den onnatuurlijken toestand van gedeprecieerd papiergeld te doen ophouden. Ondertusschen is het juist daardoor nu nog mogelijk alhier 6 pct. Ver. Staten voor den prijs van circa 77 te koopen; met de inwisseling van het papieren geld zal

16 12 natuurlijk de prijs ongeveer gelijk moeten zijn met dien te New-York, thans 112 pct. Na de oblig. der Ver. Staten blijven nog immer soliede Spoonveg-obligatiën, en daaronder in de eerste plaats die der ILLINOIS CENTRAAL SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ aanbevelingswaardig. De 7 pct. Obligatien (constructionbonds) worden voortdurend, naar wij vermeenen tot amortisatie, van de markt genomen; en het zijn nu de 6 pct. Redemptionbonds, die daarna als eerste hypotheek op den spoorweg overblijven, die tot den tegenwoordigen prijs (62 a 63 pct.) voor renteniers vooral in aanmerking komen. De prijs moest, in verhouding tot de 7 pct., circa 7 O Va bedragen. De ontvangsten van den spoorweg bedragen ongeveer 500,000 dollars per maand, voor verkocht land wordt ongeveer 200,000 per maand ontvangen (althans in Julij), en op de aandeden werd over pct. dividend geannonceerd. Onder zulke omstandigheden is het zeker niet gewaagd een gedeelte van zijn vermogen daarin te besteden. De weg is 704 mijlen lang. De schuld bedraagt circa 23 millioen dollars Aandeden en hoogstens nog 20 millioen dollars obligatien. Wil men ook voor kans van groote winst eene deur open houden, zonder daarentegen zijn kapitaal roekeloos te wagen, dan dunkt mij, dat daartoe nog steeds de 7 pct. obligatien ST. PAUL EN PACIFIC-SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ eene voortreffelijke gelegenheid aanbieden. Deze onderneming heeft met den Illinois Spoorweg de grootste overeenkomst, en is tot in de kldnste bijzonderheden

17 13 door de verslagen en de berigten van den lieer Kloos alhier bekend. Moest de Illinoiscentraal-spoorweg den btaat Illinois bewoonbaar en bloeijend maken, hetzelfde geschiedt thans met Minnesota door den St. Paul en Pacific Spoorweg. Het is vooral het landbezit, dat de zekerheid uitmaakt der obligation, en dit land is in de laatste maanden zoozeer in waarde gestegen, dat de spoorwegmaatschappij thans reeds meer dan $ 6 per akker bedingt. De hypotheek is naauwkeurig onderzocht, en in volmaakte orde bevonden, en het bezwaar dat voor de houders bestond, om in geval van nood hunne stukken in land te converteren, vervallen, door de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Landbezit in Minnesota, onder goedkeuring des Konings opgerigt, en door soliede mannen beheerd. Valsche geruchten, uitgestrooid door belanghebbenden bi] den Atlantic and Great Western spoorweg, en de moedeloosheid en het wantrouwen, dat door den ongelukkigen loop dier onderneming alle andere moest treffen, is dan ook alleen de oorzaak, dat de prijzen zich nog niet hebben verbeterd. De toestand der zaak is thans, wat de 7 pct. Obligatiën betreft: Voor de eerste leening (lijn St. Paul-Watab) zijn uitgegeven $ 3,800,000 Oblig., waarvan de zoogenoemde!»'«leening en de gekonsolideerden alhier verhandeld worden; voor de eerste leening zijn verbonden voor $.1,200, ,200 akkers land, als l^te hypotheek, de spoorweg als 2'^e. voor het geheel: de weg, kostende $ 3,500,000 het land, getaxeerd op.. 3,846,000 bezittingen te St. Paul en St. Cloud 400,000 $ 7,746,000 waarop de geheele hvpothekaire schuld bedraagt,/ 2,800,000

18 14 De opbrengst van den weg, waarvan 75 mijlen gereed zijn, is reeds bijna voldoende om alle renten der eerste Leening te betalen; bovendien is het land vooi^ rente en aflossing verbonden. De coupons worden in Londen betaald met 4 sh. per dollar; van de geconsolideerde schuld evenzeer de aflossing O' Van de tweede lijn, die eigenlijk de hoofdlijn worden moet, (St. Anthony-Bigstone-lake) zijn reeds 15 mijlen gereed, om eerstdaags geopend te worden. Daarvan zijn aan onze beurs bekend de zoogenaamde Obligation ^^^ sektie, % 3,000,000 op 576,000 akkers land, als eerste hypotheek, en 150 mijlen spoorweg (waarvan 40 in aanbouw) als tweede. Wanneer de weg gereed is zullen de 150 mijlen (naar den maatstaf der reeds gebouwde 75) kosten.. $ 6,000,000 het land getaxeerd op 9,000,000 $ 15,000,000^ waarop eene hypotheek zal rusten van 4,500,000. De waarde van het land is echter thans nog denkbeeldig; eerst wanneer de weg gereed is, kan het worden verkocht; daar echter de Maatschappij 6400 akkers per mijl ontvangt, behoeft het land niet eenmaal $ 10 per akker op te brengen (zoo als van den Illinois spoorweg) maar slechts % 6 om alle leeningen af te lossen. Worden nu voor de tweede lijn alle moeijelijkheden overwonnen, zoo als voor de eerste is geschied, dan koopt men de 7 pct. fondsen voor 49 pct.; en kan daarvan over weinige jaren eene belangrijke amortisatie verwachten; loopt echter alles tegen, dan levert men zijne Obligatie in bij de Minnesota-landcompagnie, ontvangt daarvoor land onder HoUandsclie administratie, heeft daardoor zijn kapitaal behouden, en doet welligt de beste zaken. Schrijver dezes heeft althans reeds nu, uit volle overtuiging, eenige zijner Obligation 2'^^ serie in land geconverteerd, en vermeent, dat onze Hollandsche ren-

19 15 teniers niet onverstandig zouden doen, indien zij ook een gedeelte van hun vermogen op die wijze in zekerheid bragten tegen den mogelijken finantieëlen krisis van Europa, en grondeigenaars werden in den meest in bloei toenemenden staat der Amerikaansche Unie. Van den ATLANTIC AND GREAT WESTERN SPOORWEG kan men thans niet uitvoerig spreken. Deze obligatiën zijn geheel spekulatiefondsen geworden. Met hoeveel het kapitaal moet vermeerderd worden om den weg gereed te maken? Hoe dit geld zal te vinden zijn? Of alsdan, de opbrengst voldoende zal zijn, om de renten te betalen? Hoelang het nog duren zal, aleer eene rentebetaling zal worden hervat? Op welke wijze de oneerlijke direktie door eene eerlijke zal kunnen vervangen worden? Deze vragen wachten nog steeds op antwoord. Welligt zal de vergadering in Oktober hieromtrent eenig licht verspreiden, en het aan de ijverige bemoeijingen van onzen landgenoot, den heer F. W. Oewel gelukken, de zaak tot een goed einde te brengen. Het is in elk geval voor de houders der obligatiën van groot belang, dat zij iemand hebben, aan wien zij gerustelijk hunne belangen kunnen toevertrouwen, en die uit eigene oogen de zaak onderzoekt. Naar aanleiding van hetgeen hiervoren is gezegd, en waaraan geene gissingen maar enkel feiten ten grondslag gelegd zijn, geef ik thans voor mijne lezers eenige wenken en opmerkingen ten beste, waarmede zij naar eigen oordeel en welgevallen kunnen handelen. Het vermogen in Nederland vermeerdert jaarlijks met honderd millioenen giüdens, en deze gelden moeten immers worden belegd? Bovendien is het immers steeds raadzaam kapi-

20 16 taal en rente te vermeerderen, indien dit zonder eenige risiko kan geschieden? Zoo groot is echter de moedeloosheid aan onze beurs geworden, dat bij de laatste Eussische leening houders van Russen van 1864 en 1866, die daarvoor ca. 9 pct. lager in verhouding een 4 pct. Russisch fonds konden bekomen, het voordeel van eenige duizende guldens liever lieten voorbijgaan, dan iets in fondsen te doen. Dit kan ook op den duur niet blijven. Men houde voor regel steeds het goedkoopste fonds van denzelfden Staat te nemen, en vooral een effekt te verkiezen, dat jaarlijks door loting amortiseert, waardoor de prijs het best wordt opgehouden, en men toch ten laatste voor verliezen bewaard kan blijven. Verder zullen prioriteitsleeningen van soliede spoorwegen het allereerst in aanmerking komen; de 4V2 pcts. en 4 pct. hypotheek Russische Spoorweg met vasten koers in Amsterdam betaalbaar, bieden b. v. meer zekerheid aan dan alle andere Russische fondsen, en staan in verhouding lager. Het kapitaal in Aandeden is 75 millioen Roebels groot, de geheele hypotheek mag hoogstens de helft bedragen, en is thans R. 37,359,635 Alle renten zijn door den Russischen Staat gewaarborgd. Voor Oostenrijk is geen betere belegging aan te bevelen, dan de 3 pcts. obligation van den Fransch-Oostenrijkschen Spoorweg, die behalve de rente-guarantie van den Staat een kapitaal in aandeelen heeft van 300,000,000 francs. Doch dit betreft vooral degenen, die hun geld niet geheel in Amerikaansche waarden willen beleggen. Men geeft immers met de meeste gerustheid zijn geld aan dien Staat, die jaarlijks overhoudt? Even als men dit liever zal doen aan een partikulier in dit geval, dan aan iemand, die jaarlijks te kort komt? Het is inderdaad te betreuren, dat onze beurs zoo vele soorten van Buropesche en zoo weinig soliede Amerikaansche fondsen verhandelt, De 7 pcts. Kalifornic, 5 pcts. Massa-

21 j^j^^ï*.». 17 chussetts, 6 pcts. XcM'-Tork, onder de Staatsfondsen, de O pcts. Pensjdvanië, New-York en anderen, onder de spoorwegobligatiën, beliooren tot de soliedste beleggingen ter wereld, en ziülen, hoop ik, vroeg of laat alhier aan onze renteniers gelegenheid geven niet langer bijna geheel van Europa af te hangen bij hunne aankoopen. Mogt men nu van deze wenken gebruik willen maken, zoo ben ik zoo vrij ten slotte nog eenige prijzen op te geven, waarvan de verhouding mij toeschijnt niet overeen te komen met de wezenlijke waarde. «aarde m \ eilioudiiig tot (Ie rente 3 pct. Spanje 30 pct. 7 pct. Pacific spoorw. 49 pct. 70 pgt. 3 // Portugal 39,/ // 49 i, 91 // 5 Nat. Met Italië Eusland 85 (5 pct. Amerika // // Massachussett=i 76 // 82 // (Dollarbonds in goud) 3,/ Frankrijk ö4 6 pct. Amerika 76 /, 128,/ welke.lijst door iedereen naar verlangen kan worden voortgezet, al naarmate hem de fondsen meer of minder vertrouwen inboezemen. Dat de beursnotering de innerlijke waarde der fondsen tot grondslag zou hebben, is volstrekt onjuist. De beurs is niet onafhankelijk, anders immers zou niet een 4 pct. Rus 59 kunnen gelden en een 5 pct. 85; niet een 4V3 pct. Eussische spoorweg hyp. 67 en een 4Va pct. Eussisch eiïekt 79 ; niet een 3 pct. Nederlanden te Amsterdam 63V4 en een 3 pct. Frankrijk te Parijs 6 pct. hooger (69Vi2 pct.)? Allerlei tijdelijke en plaatselijke omstandigheden oefenen invloed uit op de prijzen, en kunnen met voordeel voor geld-

22 18 belegging benuttigd worden. Mogt ik mij niet bedriegen in <le overtuiging, dcat het noodig wezen kan dit nu en dan te doen opmerken, dan zal welligt deze brocliure met eenig genoegen worden ontvangen, en vroeg of laat weder door eene andere worden opgevolgd.

23 »i«w?np"""v ^^'^

24 ü ö pi ü t?a ö h i?c a?^ 1 ' -d &d 1 1 CH co s ^^ o INJ CJi 2 m- a> «g P;» t &< ^^* tm ï5 «ü o ^ *-< ^ - - N «^^ 2 ^ 'T! 0. Q»» h^ s 55 ^ a» < S u? ^^^ Nw» c sr"» cl a Q O I I O i l K bö?d O Q h > "*! b üzl: O 2 o o t^araa?^s

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

Vast-stelling begrooting openbaar lichaam,,de Wieringermeer" voor 1938. Wijziging begrooting Zuiderzeefonds voor 1936.

Vast-stelling begrooting openbaar lichaam,,de Wieringermeer voor 1938. Wijziging begrooting Zuiderzeefonds voor 1936. 6 301.5. Vast-stelling begrooting openbaar lichaam,,de Wieringermeer" voor 1938. Wijziging begrooting Zuiderzeefonds voor 1936. 301. 5. BIJLAGE VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING. Nota betreffende de financiering

Nadere informatie

N 54. 'SGRAVENHAGE, den 10 October 1876.

N 54. 'SGRAVENHAGE, den 10 October 1876. A A (Extract). EXTRACT nit het Register der Resolutien van den Minister van Financien. In- en uitgaande regteu en accijnsen. N 54. 'SGRAVENHAGE, den 10 October 1876. Dc Minister, enz. Heeft goedgevonden

Nadere informatie

Zitting 1964-1965-7800

Zitting 1964-1965-7800 Zitting 1964-1965-7800 3 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1965 HOOFDSTUK IXA - NATIONALE SCHULD MEMORIE VAN TOELICHTING NR. 2 Algemeen Een vergelijking van de ramingen voor het dienstjaar 1965 met die

Nadere informatie

Is levensverzekering tegen den halven prijs levensvatbaar?

Is levensverzekering tegen den halven prijs levensvatbaar? Is levensverzekering tegen den halven prijs levensvatbaar? EBKE UITEENZETTING TEN DIENSTE YAN HEN DIB ZICH DOOR DE GOEDKOOPE AANBIEDINGEN YAN AsSESSlIENT- OF OMSLAGYERZEKBiUNGJIAATSCHAPPIJEN AANGETROKKEN

Nadere informatie

Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949 1000 VII Al 1 2

Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949 1000 VII Al 1 2 Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949 1000 VII Al 1 2 Artikel II. Op artikel 12 van het bij deze wet vastgestelde hoofdstuk worden aangewezen de tot het dienstjaar 1949 behorende uitgaven, welke de Nationale

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

Lyy^j^s, In het Algemeen Handelsblad van den 5 December 187G ko7nt het navolgend opstel voor:

Lyy^j^s, In het Algemeen Handelsblad van den 5 December 187G ko7nt het navolgend opstel voor: Lyy^j^s,. ^ «In het Algemeen Handelsblad van den 5 December 187G ko7nt het navolgend opstel voor: Er zijn er in den lande, vooral onder de rechterlijke ambtenaren en jongere rechtsgeleerden, die het der

Nadere informatie

/^ i^^^^d^^i^:^!^ ^^// t;-^ MUNTKWESTIE. IXlOl. üiicctoi' ot tlio rnion ]),ink of Spain and England. ->- «_Jir^^5^'^'":=^-ï_

/^ i^^^^d^^i^:^!^ ^^// t;-^ MUNTKWESTIE. IXlOl. üiicctoi' ot tlio rnion ]),ink of Spain and England. ->- «_Jir^^5^'^':=^-ï_ /^ i^^^^d^^i^:^!^ ^^// t;-^ DE MUNTKWESTIE IXlOl üiicctoi' ot tlio rnion ]),ink of Spain and England ->- «_Jir^^5^'^'":=^-ï_ \v. Vi. P. VAX STOCKITM & ZOOX 18.S3 ' -'r^:-: ^r^ac^'-y^y-::'/^ '.-'t*'/,.j

Nadere informatie

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 4 Onderwerpen: 1. De financiële crisis van 2008 2. Geldschepping 3. Hoe staan de landen er economisch voor? 4. De

Nadere informatie

No. 44 PUBLICATIE VAN DE NEDERLANDSCH.INDISCHE WEGENVEREENIGING TRACTIE-WEERSTANDEN ^«BANDOENG

No. 44 PUBLICATIE VAN DE NEDERLANDSCH.INDISCHE WEGENVEREENIGING TRACTIE-WEERSTANDEN ^«BANDOENG No. 44 PUBLICATIE VAN DE NEDERLANDSCH.INDISCHE WEGENVEREENIGING TRACTIE-WEERSTANDEN r / Q,\ ^«BANDOENG TRACTIE. WEERSTANDEN. Het moderne verkeer, het verkeer in mechanische tractie, over den gewonen weg,

Nadere informatie

STR^^TM^N, SOHMITZ & C. ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK

STR^^TM^N, SOHMITZ & C. ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK (BOXTEL-WESEL.) AANBIEDING voor rekening der firma STR^^TM^N, SOHMITZ & C te I«.OE]K]M[0]Vr>, VAN ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK DEE 5pOt. G^eiaieeiiing: gioot f*4,500,000., STAANDE TEN NAME DEK HEEIIEN

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten pagina 1 van 5 Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren

Nadere informatie

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2 Koninklijke DSM N.V. gevestigd te Heerlen Agenda algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V., te houden op het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1, Heerlen, op maandag

Nadere informatie

WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS

WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS * - J!" 3^ Ö. "y&s ^ j OVER I)E DRUKKnC WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS GEVOERD MOET WOKÜEN. ö^ I>^)Oil p. L. K IJ K E. ia Overgediukt uit Je Veislagtu eu Medeileehugeü dei K.üuiiiklijke Akademie vrtii

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22126 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) voor het jaar 1991 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

EENIGE AANVULLINGEN OP DE ENCYCLOPAED1E VAN WEST-INDIE

EENIGE AANVULLINGEN OP DE ENCYCLOPAED1E VAN WEST-INDIE EENIGE AANVULLINGEN OP DE ENCYCLOPAED1E VAN WEST-INDIE HET MUNTWEZEN IN SURINAME DOOR C. R. WEIJTINGH Kort na het uitbreken van den wereldoorlog in 1914 werd den Gouverneur bij Verordening van 18 Augustus

Nadere informatie

(Gelden voor de Kweekschool van Militaire Geneeskundigen).

(Gelden voor de Kweekschool van Militaire Geneeskundigen). ^ 1 i>l Caveant consules, ne quid detrimenti res publica capiat!" (Gelden voor de Kweekschool van Militaire Geneeskundigen). Aan de HH. Leden van de Staten-Generaal worden hij al de vorigen nog de volgende

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-164 d.d. 25 mei 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, en drs. L.B. Lauwaars RA, en G.J.P. Okkema, leden, met mevrouw mr. I.M.M. Vermeer als

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

ontladingsverschijnselen. Bij den Heer P. Noordhoff te Groningen is een boekje uitgekomen samengesteld

ontladingsverschijnselen. Bij den Heer P. Noordhoff te Groningen is een boekje uitgekomen samengesteld 180 TIJD EN KALENDER Boekbeoordeeling. samengesteld Bij den Heer P. Noordhoff te Groningen is een boekje uitgekomen»beveiliging tegen bliksemschade door Dr. D. van Gulik maatschappij van en uitgegeven

Nadere informatie

ALEXANDER & SIMON, CIVIL LAW NOTARIES [**] DRAFT DATED [**], 2013 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY

ALEXANDER & SIMON, CIVIL LAW NOTARIES [**] DRAFT DATED [**], 2013 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY Heden,------------------------------------------------------------ tweeduizend en dertien, verscheen voor mij, mr. Miguel Lionel ---- Alexander, notaris ter standplaats Curaçao: --------------------- [**]--------------------------------------------------------------

Nadere informatie

SJb Mei Maart 1938,Nr.1295,Afd.H.0. Wijziging en aanvulling der hooger-onaerwijswet#

SJb Mei Maart 1938,Nr.1295,Afd.H.0. Wijziging en aanvulling der hooger-onaerwijswet# 162 30. SJb Mei 8. 19 Maart 1938,Nr.1295,Afd.H.0. Wijziging en aanvulling der hooger-onaerwijswet# De Berste Af deeling van den Onderwijsraad heeft de eer hierbij ter kennis van Uwe Excellentie te brengen

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Groesbeek Millingen aan de Rijn U.A., gevestigd te Groesbeek, hierna te noemen Aangeslotene.

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Groesbeek Millingen aan de Rijn U.A., gevestigd te Groesbeek, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-32 d.d. 17 januari 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. J.S.W. Holtrop, leden, terwijl mr. M. van Pelt als secretaris)

Nadere informatie

De bedrieger bedrogen

De bedrieger bedrogen » De bedrieger bedrogen _2 Maar zijn eigen arbeiders moeten van hongerloonen leven en ze leven in sloppen als in een gevangenis. Engeland doet het voorkomen alsof het voor vrijheid en democratie strijdt.

Nadere informatie

BEZUINIGING OP MARINE

BEZUINIGING OP MARINE '1^^ BEZUINIGING OP MARINE }:J' -'.iuircr^^i ' -V " UITGAVE VAN ÓE CE t]^ate êömmissie VOOR BEZUINIGING DER NEDERLANDS CHE MAAT SCHAPPIJ VOOR NIJVERHEID EN HANDEL.^^Jy I ^ "^mm Overdruk uit Maatschappij-Belang-en"

Nadere informatie

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!.

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. L. S. Het is velen in Holland wellicht bekend, hoe ik, eerst onlangs uit Zuid-Afrika teruggekeerd, den langen en b'!ngen

Nadere informatie

Voorwaarden Bewaarbedrijven

Voorwaarden Bewaarbedrijven Voorwaarden Bewaarbedrijven 1. Inleiding 1.1. Welke bewaarbedrijven heeft de bank? 1. De bank heeft twee bewaarbedrijven: ABN AMRO Global Custody N.V.; en ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. 2. ABN AMRO

Nadere informatie

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten)

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) De directie stelt de volgende statutenwijzigingen voor en wenst nadere informatie te geven over een wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1976-1977 14162 Nadere regelen tot beëindiging van de afwikkeling van de oorlogs- en watersnoodschaden en van schaden in de zin van de Wet Overheidsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-270 d.d. 1 oktober 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heer H. Mik RA en de heer G.J.P. Okkema, leden en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer, secretaris)

Nadere informatie

Gezien het overlegde vertoogschrift en de uitgebrachte berichten,

Gezien het overlegde vertoogschrift en de uitgebrachte berichten, 2714 De Raad van Beroep voor de Directe Belastingen te Assen, Gezien het beroepschrift, ingediend door X te Z, d.d. 6 November 1925 tegen de uitspraak van den Inspecteur der directe belastingen te Y op

Nadere informatie

AVONTUUR VRIENDEN GELUK LIEFDE VERTROUWEN GEVOEL LEVEN WONEN GEBOORTE

AVONTUUR VRIENDEN GELUK LIEFDE VERTROUWEN GEVOEL LEVEN WONEN GEBOORTE AVONTUUR VRIENDEN GELUK AFSCHEID SAMEN LIEFDE VERTROUWEN GLIMLACH VERHUIZEN GEVOEL LEVEN WONEN GEBOORTE BLIJDSCHAP FAMILIE O N D E R L I N G E s - G R A V E N H A G E M O M E N T E N GLIMLACH GELUK LIEFDE

Nadere informatie

Ethica van Spinoza. (vertaald door D. Burger)

Ethica van Spinoza. (vertaald door D. Burger) Ethica van Spinoza (vertaald door D. Burger) Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

r-)j, ADRES NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TP:R BEVORDERING VAN NIJVERHEID AAN Zijne Majesteit den Koning, HAARLEM, Julij 1876.

r-)j, ADRES NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TP:R BEVORDERING VAN NIJVERHEID AAN Zijne Majesteit den Koning, HAARLEM, Julij 1876. r-)j, ADRES NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TP:R BEVORDERING VAN NIJVERHEID AAN Zijne Majesteit den Koning, s HAARLEM, Julij 1876. ADRES DER NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING VAN NIJVERHEID AAN Zijne

Nadere informatie

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?eltins^ uil clr Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr OUüFiRiJJKI. i'fk/i.«^ 1 i 1 DOOR MEVROUW VLIELANDER HEIN COUPERUS. 'S-GRAVENHAGE, W. P. VAN STOCKUM & ZOON 1908 Prijs 25 cent. Een woord over eene

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

instellingen, maar al is de beteekenis van den invloed dier bijzondere personen groot, na eene periode van belangstelling en enthousiasme voor

instellingen, maar al is de beteekenis van den invloed dier bijzondere personen groot, na eene periode van belangstelling en enthousiasme voor 27 wensch om eene nieuwe regeling te scheppen, maar niet van de gedachte, of men meer voelt voor de openbare school of de bijzondere school of omgekeerd. De Minister CORT VAN DER LINDEN zeide nog in de

Nadere informatie

GOUD OF ZILVER. noor. OVERdEDRrKT I'IT HET BIJBLAD VAN HET AMSTERDAMSCH EFFEGTENBLAD. VAN 22 FEliiiUARI.I '1871-. AMSTERDAM,

GOUD OF ZILVER. noor. OVERdEDRrKT I'IT HET BIJBLAD VAN HET AMSTERDAMSCH EFFEGTENBLAD. VAN 22 FEliiiUARI.I '1871-. AMSTERDAM, \ fe^ tljk^ijtieti GOUD OF ZILVER. noor M". F. S. VAN N I E R O P, i> I K i; e T K r ii i) E i: A 5t s T K K» A M S C II E IS \ N K. OVERdEDRrKT I'IT HET BIJBLAD VAN HET AMSTERDAMSCH EFFEGTENBLAD VAN 22

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

Overeenkomst van beheer

Overeenkomst van beheer Overeenkomst van beheer Tussen Allianz Holland Paraplufonds N.V. En Holland Beleggingsgroep B.V. Gedateerd 20 maart 2006 Inhoud Artikel Pagina 1.1 Definities...4 1.2 Verwijzingen...4 1.3 Kopjes...4 2 Statutair

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 21 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 633 Wet van 15 december 1995, houdende wijziging van de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting (belastingheffing in geval van tijdelijke

Nadere informatie

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE EN DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

' evenredige vertegenwoordiging der aandeelhouders,

' evenredige vertegenwoordiging der aandeelhouders, II Cumulative Voting II in de V. S. A. ' evenredige vertegenwoordiging der aandeelhouders, door Alain Dieryck IN LEIDING Het probleem van de evenredige vertegenwoordiging van de aandeelhouders en van de

Nadere informatie

Tekststudio Schrijven en Schrappen 06-13 59 30 44 www.schrijven-en-schrappen.nl - lotty@schrijven-en-schrappen.nl -

Tekststudio Schrijven en Schrappen 06-13 59 30 44 www.schrijven-en-schrappen.nl - lotty@schrijven-en-schrappen.nl - Graag zou ik je bij dezen iets vertellen betreffende onnodig moeilijk taalgebruik dat geregeld wordt gebezigd. Alhoewel de meeste mensen weten dat ze gerust in spreektaal mogen schrijven, gebruiken ze

Nadere informatie

KOllTE BESCHOUWINGEN. liktkuffende IIET WETSONTWERP, HOUDENDE BETALINGEN NOPENS. DJEl^ ACCIJ]«S OP DE BIEHEll, EN NOPENS DE AZIJ]«MAKERIJE]«.

KOllTE BESCHOUWINGEN. liktkuffende IIET WETSONTWERP, HOUDENDE BETALINGEN NOPENS. DJEl^ ACCIJ]«S OP DE BIEHEll, EN NOPENS DE AZIJ]«MAKERIJE]«. % ' \. KOllTE BESCHOUWINGEN liktkuffende IIET WETSONTWERP, HOUDENDE BETALINGEN NOPENS DJEl^ ACCIJ]«S OP DE BIEHEll, EN NOPENS DE AZIJ]«MAKERIJE]«. AMSTERDAM, J. NOORDENDORP. 1864. l»^-t>s>-è>sj'-3

Nadere informatie

DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V.

DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V. DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V. Dit drieluik bevat de voorgestelde statutenwijziging van Royal Imtech N.V. ("Imtech"), zoals zal worden voorgesteld aan de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Bij den Vijf-en-Twintigsten Jaargang

Bij den Vijf-en-Twintigsten Jaargang 1882. 1907 Bij den Vijf-en-Twintigsten Jaargang van DE VRIEND DES HUIZES" IT verwacht geen poëtische ont- U boezeming van mij en dat is maar goed ook, want in den hoofdredacteur zit geen dichter. U verwacht

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-317 d.d. 7 november 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. B.F. Keulen en prof.mr. E.H. Hondius, leden en mr. E.J. Heck, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015

UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015 VAK : ECONOMIE II (BA en BR) DATUM : 27 juli 2015 TIJD : 07.45u 10.45u Aantal opgaven bij dit vak : 6 Aantal pagina s : 5 Hulpmiddelen

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

De spoorweg en het rollend materieel.

De spoorweg en het rollend materieel. HOOFDSTUK i. De spoorweg en het rollend materieel. 1. Het rijden over de spoorbaan. Het spoorwegbedrijf vormt een onderdeel van het groote verkeersapparaat, waarover de menschheid beschikt. Het verkeer,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden De Europese Ministerraad hechtte op 25 juli 1985 zijn goedkeuring

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Friesland Bank N.V., gevestigd te Leeuwaarden, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Friesland Bank N.V., gevestigd te Leeuwaarden, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-245 d.d. 19 juni 2014 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en G.J.P. Okkema, leden en mevrouw mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

ENIGE BEGRIPPEN AANGAANDE EFFECTEN

ENIGE BEGRIPPEN AANGAANDE EFFECTEN ENIGE BEGRIPPEN AANGAANDE EFFECTEN DEEL I (Uit: V.V.O.F. Mededelingenblad Nr. 3 van september 2000, blz. 7-8, en 13) Er zijn enige vragen binnengekomen over het hoe en wat te interpreteren van opschriften

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake Koopovereenkomst tussen [Onderneming] en [Investeerder] inzake [O] Obligaties op naam met een nominale waarde van EUR 5 elk deel uitmakend van een obligatielening met een totale nominale waarde van EUR

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 7 de maart 2012 no. 12/1758, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening ter bevordering van grondontwikkeling. DE GOUVERNEUR

Nadere informatie

ARBITRAGEREGLEMENT (geldig vanaf 1 juli 2008)

ARBITRAGEREGLEMENT (geldig vanaf 1 juli 2008) ARBITRAGEREGLEMENT (geldig vanaf 1 juli 2008) (artikel I artikel XIV) I. Aanmelding van arbitrage Benoeming van arbiters 1. Arbitrage dient schriftelijk met een omschrijving van het geschil te worden aangemeld

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014

Nadere informatie

NED. VERENIGING VOOR KOELTECHNIEK

NED. VERENIGING VOOR KOELTECHNIEK NED. VERENIGING VOOR KOELTECHNIEK Secretariaat: Pasteurstraat 1 - Leiden. Tel. no. 21241 (K 1710). 72 ste ALGEMENE LEDENVERGADERING op Woensdag 25 Mei 1949. 10.30 uur. Bezoek aan de Coöp. Zuivelfabriek,,West-Friesland

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

Het reglement van 1836 1

Het reglement van 1836 1 Het reglement van 1836 1 Bepalingen op het innemen en ontslag van kinderen, in het Gereformeerd Burger-Weeshuis der Stad Utrecht. Artikel 1: De kinderen zullen moeten zijn geboren uit een wettig huwelijk,

Nadere informatie

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Hieronder worden de kenmerken van diverse vormen van effecten besproken en de daaraan verbonden specifieke risico s. Bij alle vormen van

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-335 d.d. 11 november 2013 (mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. C.E. du Perron en J.C. Buiter, leden en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer, secretaris)

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

NOG EENIGE OPMERKINGEN OVER SURINAAM- SCHE LIBERIA-KOFFIE EN DE MOGELIJKHEID TOT VERBETERING DER REPUTATIE ER VAN

NOG EENIGE OPMERKINGEN OVER SURINAAM- SCHE LIBERIA-KOFFIE EN DE MOGELIJKHEID TOT VERBETERING DER REPUTATIE ER VAN NOG EENIGE OPMERKINGEN OVER SURINAAM- SCHE LIBERIA-KOFFIE EN DE MOGELIJKHEID TOT VERBETERING DER REPUTATIE ER VAN DOOR DR. J. E. VAN AMSTEL In een artikel, getiteld: Een en ander over de bereiding van

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

De Minister van Financiën, Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft; (Tekst geldend op: 20-06-2013) Regeling van de Minister van Financiën van 12 december 2012, kenmerk: FM/2012/1887 M, houdende de inkomenscriteria voor het verstrekken van hypothecair krediet en regels

Nadere informatie

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910.

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910. De haas en de egel Wilhelm Grimm en Jacob Grimm bron. Z.n., z.p. 1900-1910 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim002haas01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 De haas en de egel. Het was een mooie

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

SPOORWEGEi^ EXPLOITATII. ^._>4>4- BROCHU. 1 Koloniën. j. Cl, Spoorwegen. ^_.' 'i < ' -' PH. J. WA] L. K. lust.

SPOORWEGEi^ EXPLOITATII. ^._>4>4- BROCHU. 1 Koloniën. j. Cl, Spoorwegen. ^_.' 'i < ' -' PH. J. WA] L. K. lust. j I ^_.' 'i < ' -' EXPLOITATII VAN SPOORWEGEi^ DOOR PH. J. WA] L. K. lust. (Ovcrgedrukt uit de Notulen der Ver Instituut van ingenieurs van TE 'SGHAVENHAl BIJ GEBR. J. & IL VAN L I ^._>4>4- BROCHU. 1 Koloniën.

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1977-1978 15 099 Goudherwaardering Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage, 13juli 1978

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procesverloop

Samenvatting. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-308 d.d. 31 oktober 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, en de heren H. Mik RA en J.C. Buiter, leden, en mevrouw mr. J.J. Guijt, secretaris)

Nadere informatie

Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 4. 33. 133

Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 4. 33. 133 Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 19... 1.. BIJLAGE N VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING. BESLUIT VAN DEN GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLAND SCH-INDIE. Batavia, den 9den September 191 n.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maatschap Soestdijk

Nieuwsbrief Maatschap Soestdijk Nieuwsbrief Maatschap Soestdijk Januari 2013 VERZOEK OM BIJSTORTING LEES DIT ZORGVULDIG Inleiding Het is ons gebleken dat niet alle maten onze nieuwsbrief van november 2012 hebben ontvangen. Deze gaat

Nadere informatie

EEN VERGETEN HOOFDSTUK UIT DE GESCHIE- DENIS VAN HET CURACAOSCHE CIRCULATIE- BANKWEZEN

EEN VERGETEN HOOFDSTUK UIT DE GESCHIE- DENIS VAN HET CURACAOSCHE CIRCULATIE- BANKWEZEN EEN VERGETEN HOOFDSTUK UIT DE GESCHIE- DENIS VAN HET CURACAOSCHE CIRCULATIE- BANKWEZEN DOOR J. VAN ETTINGER Medio Juli 1925 diende de Gouverneur van Curacao bij den Kolonialen Raad een voorstel in tot

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Verschijnt maandelijks INHOUD. Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945

Verschijnt maandelijks INHOUD. Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945 NATIONALE BANK VAN BELGIË Afdeeling Studiën en Documentatie O TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting Verschijnt maandelijks INHOUD Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945 Nummer van het Tijdschrift

Nadere informatie

L. Huysinga, Amsterdam

L. Huysinga, Amsterdam L. Huysinga, Amsterdam NEHA Bijzondere collecties 258 INVENTARIS - [?1790?] Betreft: 536 - Idem - Begeleidend schrijven, 02.01.1833. Betreft: D & S; handtekening van de Wed. Wm. Borski Erven H. Gartman,

Nadere informatie

SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN

SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN Een leerling van Hazrat Inayat Khan (Een kopie van de uitgave van) The Sufi International Headquarters Publishing Society 1 Liefde ontwikkelt zich tot harmonie en uit harmonie

Nadere informatie