Evaluatie Crisiskredietregeling van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie Crisiskredietregeling van"

Transcriptie

1 Evaluatie Crisiskredietregeling van Start Foundation Rekenen op sociale waarde In opdracht van Uitgevoerd door :Start Foundation :Koster & van Hooren EgberinkDeWinter B.V. Datum :November

2 Gevolgen van recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Start Foundation heeft in 2009 de Crisiskredietregeling opgezet om het tijdelijke probleem van de zwakke economie aan te pakken. Het is nu eind 2012 en geconstateerd moet worden dat de economie nog steeds zwak is. CBS-cijfers tonen een stijging van het aantal faillissementen 1. Veel ondernemers die in het kader van de evaluatie van de Crisiskredietregeling gesproken zijn, vertellen dat zij nog nauwelijks verbetering zien. De regio Eindhoven, met veel maakindustrie, wordt in de Volkskrant 2 in het artikel Hoe is het met de werkloosheid in uw gemeente expliciet aangemerkt als een gebied waarin economische krimp zich snel vertaald in oplopende werkloosheid. Als gevolg van de economische krimp ziet het kabinet zich genoodzaakt te bezuinigen op diverse posten. Eén van de maatregelen is de verkorting van de rechten op WW. Uit de laatste UWV-cijfers 3 blijkt dat 7 op de 10 oudere werknemers een jaar na instroom in de WW nog niet is uitgestroomd naar een nieuwe betaalde baan. Mensen in deze groep hadden gemiddeld, gezien hun arbeidsverleden, langdurig recht op WW; een recht dat vanaf 2014 aanzienlijk bekort wordt. Juist deze werkende ouderen hebben een prima arbeidsmarktpositie en minder risico op werkloosheid dan jongeren. Faillissement van een werkgever raakt iedere medewerker, oud en jong, maar het is de oudere medewerker die in de nabije toekomst grotere gevolgen zal ondervinden dan de jongere collega. Verwacht mag worden dat de gevolgen van de verkorting van WW-rechten oudere werknemers extra hard zullen treffen als de onderneming waar zij werkzaam zijn failliet gaat. Doordat zij eerder in de bijstand terechtkomen, kunnen gemeenten in een relatief kwetsbare regio als Eindhoven fors geraakt worden. In dit onderzoek wordt de impact van de Crisiskredietregeling geëvalueerd op het voorkómen van faillissement en het behouden van werkgelegenheid voor potentieel kwetsbare werknemers in de regio Zuidoost Brabant. We laten zien dat de preventieve aanpak van de Crisiskredietregeling een positief sociaal rendement oplevert. 1 Bron: 2 Bron: 3 Bron: 2

3 Inhoud Gevolgen van recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt... 2 Leeswijzer... 4 Deel I Samenvatting Samenvatting Achtergrond en doelstelling Crisiskredietregeling Criteria Sociaal rendement Crisiskredietregeling... 6 Deel II Resultaten Crisiskredietregeling Inleiding Uitgangspunten SROI Toepassing SROI-methodiek op de Crisiskredietregeling Sociaal rendement Crisiskredietregeling Behoud werkgelegenheid Investering Start Foundation Hefboomeffect van de investering Effecten voor de belanghebbenden Impact van de Crisiskredietregeling op het behalen van de effecten Netto sociale rendement van de Crisiskredietregeling Deel III Bijlagen

4 Leeswijzer Dit onderzoeksrapport bestaat uit drie delen. Deel I is een beknopte samenvatting van het rapport en geeft op hoofdlijnen de uitkomst van het onderzoek weer. Deel II geeft inzicht in de resultaten van het onderzoek met betrekking tot het sociale rendement van de Crisiskredietregeling. Deel II begint met een inleiding op de Social Return on Investment (SROI) methodiek en de manier waarop SROI toegepast is op de analyse van de Crisiskredietregeling. Deel III bevat de bijlagen waarin de gebruikte begrippen en methodes voor waardering nader toegelicht worden. 4

5 Deel I Samenvatting 1. Samenvatting 1.1 Achtergrond en doelstelling Crisiskredietregeling In 2008 wordt Nederland hard getroffen door de kredietcrisis. Banken worden terughoudend met het verstrekken van krediet en bedrijven worden geconfronteerd met fors dalende omzetten. Het kabinet stelt de deeltijd-ww in om bedrijven in staat te stellen deze periode zonder uitstroom van vakmensen door te komen. Kleinere MKB-bedrijven die krediet nodig hebben krijgen nul op hun rekest bij banken waar ze voorheen met open armen ontvangen werden. Start Foundation, een maatschappelijke investeerder die streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, constateert dat het overheidsingrijpen zich vooral richt op innovatieve bedrijven. Regelingen als de bijzondere werktijdverkorting en deeltijd-ww richten zich wel op het behoud van banen en vakmanschap, maar hebben geen expliciete aandacht voor de positie van potentieel kwetsbare werknemers. Voor de doelgroep van Start Foundation, mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, stijgt het risico op ontslag doordat hun werkgevers amper het hoofd boven water kunnen houden. In reactie op de economische krimp en het ontbreken van specifieke instrumenten voor het MKB (Midden- en Kleinbedrijf) stelt Start Foundation in 2009 de Crisiskredietregeling in. Start Foundation richt zich met de regeling op het MKB in de regio Zuidoost Brabant. De regeling is bedoeld om bedrijven te ondersteunen die (tijdelijk) in zwaar weer terecht zijn gekomen en waar een substantieel aantal werknemers in geval van ontslag waarschijnlijk moeilijk een nieuwe baan kan vinden. 1.2 Criteria In de periode augustus 2009 tot en met juni 2011 heeft Start Foundation 80 aanvragen voor het Crisiskrediet ontvangen. Start Foundation hanteerde drie selectiecriteria waaraan een kredietaanvraag sowieso moet voldoen alvorens nader onderzoek naar de aanvragende onderneming gestart wordt: 1. Minimaal 40% van de werknemers is kwetsbaar en valt in één of meerdere van de onderstaande risicogroepen: mensen die ouder zijn dan 50 jaar, werknemers zonder startkwalificatie, voortijdige schoolverlaters, mensen met een handicap, expsychiatrische patiënten of ex-gedetineerden. 2. Het bedrijf moet deze kwetsbare werknemers daadwerkelijk in dienst houden. Mijn aanvraag werd snel in behandeling genomen waardoor de investering op tijd rond kwam om mijn bedrijf te redden. 3. Het bedrijf heeft een gezond toekomstperspectief. Uiteindelijk is voor 18% van de ondernemingen de aanvraag tot krediet toegekend. 5

6 1.3 Sociaal rendement Crisiskredietregeling Start Foundation heeft tussen eind 2009 en medio 2011 geïnvesteerd in 14 ondernemingen in het kader van de Crisiskredietregeling. Op het moment van investering hadden deze ondernemingen 272 werknemers in dienst, waarvan 131 aangemerkt konden worden als potentieel kwetsbaar op de arbeidsmarkt in geval van ontslag. In de afgelopen periode zijn 4 ondernemingen failliet gegaan (30%), waarvan 2 een doorstart met (gedeeltelijk) behoud van personeel gemaakt hebben. Medio november 2012 zijn in totaal 256 werknemers in dienst bij deze ondernemingen, waaronder 122 potentieel kwetsbare werknemers. Start Foundation heeft in totaal voor aan leningen verstrekt aan de geselecteerde ondernemingen. Bij 9 van de 14 investeringen kunnen we concluderen dat de betrokkenheid van Start Foundation ertoe leidde dat banken bereid waren tot extra financieren. In totaal hebben die daardoor geïnvesteerd, hetgeen een hefboomfactor van 1,85 op de investering van Start Foundation oplevert. De Crisiskredietregeling heeft een netto sociaal rendement gerealiseerd van Dit is het rendement na aftrek van de investeringen en na correctie voor de toerekening van effecten aan externe factoren en andere partijen. De impact, de maatstaf voor het effect dat door de Crisiskredietregeling bereikt wordt, is 46%. Dit is een echt bedrijf waar ik goed werk doe. In het SWbedrijf zou ik weer eenvoudig productiewerk moeten doen. Met iedere geïnvesteerde euro is een sociale waarde van circa 3,8 euro gecreëerd. Deze opbrengsten worden gerealiseerd omdat het behoud van werkgelegenheid de volgende effecten heeft: werknemers behouden hun inkomen, het UWV WERKbedrijf hoeft geen WW-uitkeringen aan deze werknemers te verstrekken, belastingopbrengsten blijven in stand, de gemeente hoeft geen extra WWB-uitkeringen te verstrekken. 6

7 Deel II Resultaten Crisiskredietregeling In dit deel wordt dieper ingegaan op het sociale rendement dat de Crisiskredietregeling opgeleverd heeft en op de investeringen die Start Foundation hiervoor gedaan heeft. We leiden dit deel in met een toelichting op de principes en methodiek die toegepast zijn om de resultaten te onderzoeken. 1. Inleiding Voor de berekening van het sociale rendement van de Crisiskredietregeling is de Social Return on Investment (SROI) methodiek gevolgd. 1.1 Uitgangspunten SROI Internationaal worden 7 principes gehanteerd bij de uitvoering van een SROI-analyse. Hieronder staan deze principes aangegeven, zoals deze door het Nederlandse SROI Netwerk worden beschreven 4 : 1. Directe betrokkenheid van stakeholders. 2. Onderzoeken wat verandert vanuit het stakeholderstandpunt. 3. Effecten / resultaten / outcomes waarderen van activiteiten. 4. Richten op relevante en significante zaken. 5. Niet teveel (willen) claimen. 6. Transparantie tonen (zichtbaarheid van keuzes in de analyse). 7. Financiële aannames en resultaten verifiëren. Toepassing van deze principes betekent dat men in gesprek gaat met alle potentiële belanghebbenden om bij hen, en vanuit hun perspectief, te achterhalen welk effect zij ervaren of verwachten als gevolg van een project/interventie. Met interviews of vragenlijsten wordt achterhaald wat de belangrijkste effecten zijn (relevant en significant) en wat de waarde is van deze effecten. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre het bereiken van deze effecten aan de interventie mag worden toegerekend (claimen). Hiervoor worden alle externe factoren, die van invloed zijn (bijvoorbeeld demografische/economische ontwikkelingen of veranderende wetgeving), in kaart gebracht. De rapportage maakt vervolgens inzichtelijk welke aannames zijn gemaakt en welke gegevens al dan niet worden gebruikt in de uiteindelijke berekeningen om tot bepaling van de investering en de waarde te komen. 1.2 Toepassing SROI-methodiek op de Crisiskredietregeling In overleg met Start Foundation is besloten de betrokkenheid van de belanghebbenden te beperken tot de ondernemers achter de ondernemingen waarin geïnvesteerd is. Op basis van discussie met Start Foundation en literatuurstudie zijn belanghebbenden en effecten geïdentificeerd waarvan werd verwacht dat zij significante veranderingen zouden ondervinden als gevolg van de Crisiskredietregeling. 4 Bron: 7

8 De gegevensverzameling voor de SROI-analyse van de Crisiskredietregeling is gebaseerd op een combinatie van interviews met de ondernemers en literatuuronderzoek. Op basis van het begrip baanvindduur is bepaald in hoeverre werknemers potentieel kwetsbaar zijn als zij door faillissement van de onderneming ontslagen zouden worden. De baanvindduur drukt uit hoe lang de te verwachten werkloosheidsduur is van werknemers indien ze op een bepaald moment ontslagen zouden worden. Een werknemer is potentieel kwetsbaar als deze, op basis van zijn leeftijd en opleidingsniveau, een baanvindduur heeft die boven het landelijk gemiddelde ligt. Hoe langer de baanvindduur is, hoe groter de besparing op maatschappelijke kosten indien werkgelegenheid wordt behouden. Op basis van data uit CBS statline is de baanvindduur voor werknemers volgens diverse leeftijds- en opleidingscategorieën bepaald voor de jaren 2009, 2010 en 2011 waarin de investeringen gepleegd werden. De mate van toerekening van het effect aan de Crisiskredietregeling is bepaald door bij diverse betrokkenen (ondernemer, leden kredietcommissie, bedrijfsadviseur Start Foundation) navraag te doen naar de kans op faillissement, de mate waarin andere partijen bijdroegen aan de financiering, en de mate waarin deze financiering door derden conditioneel was op de investering door Start Foundation. Op deze manier worden zowel economische als bedrijfsspecifieke factoren in de Een goede vriend had nog wel meer kunnen en willen investeren als dat nodig was geweest. berekening van de impact van Start Foundation betrokken en kan zo objectief mogelijk vastgesteld worden of er sprake was van een hefboomeffect door de investering van Start Foundation. 8

9 2. Sociaal rendement Crisiskredietregeling In de volgende paragrafen geven we aan welke resultaten de Crisiskredietregeling tot nu toe opgeleverd heeft en welke investering Start Foundation gedaan heeft. 2.1 Behoud werkgelegenheid De Crisiskredietregeling is in het leven geroepen om banen voor potentieel kwetsbare werknemers te behouden of een eventueel ontslag met een aanzienlijke periode uit te stellen. Tussen november 2009 en augustus 2011 heeft Start Foundation in 14 ondernemingen geïnvesteerd. Van de veertien bedrijven in portfolio zijn vier ondernemingen failliet gegaan. Twee van de vier ondernemingen zijn actief doorgestart (onderneming 2 en onderneming 13) waardoor een deel van de werkgelegenheid behouden is gebleven. Bij twee ondernemingen (onderneming 5 en onderneming 14) is de status van de doorstart onduidelijk en zijn geen werknemers meer in dienst. Een aantal bedrijven hebben ondanks de crisis toch meer werknemers aan kunnen nemen, enkele anderen hebben hun personeelsbestand licht moeten inkrimpen. Onderstaande tabel geeft het aantal en het type werknemers weer dat de ondernemingen in dienst hadden op het moment van de investering (T=0) en per november 2012 (T=1). De baanvindduur betreft de gemiddelde baanvindduur voor de werknemers van de betreffende onderneming, in het jaar waarin de investering gedaan is. Werknemers op T=0 Werknemers op T=1 Onderneming Kwetsbaar Niet kwetsbaar Baanvindduur Kwetsbaar Niet kwetsbaar , , , , , , , , , , , , , , Gemiddelde 9,4 10,1 8,87 8,7 9,6 Totaal In totaal zijn 122 kwetsbare banen behouden (T=0: 131) en 134 niet-kwetsbare banen behouden (T=0: 141). De verhouding tussen kwetsbare en niet-kwetsbare medewerkers is bijna gelijk gebleven. 9

10 Het valt op dat gemiddeld 48% van het werknemersbestand als kwetsbaar te kenmerken is op basis van de verwachte baanvindduur. Als de gemiddelde baanvindduur in Nederland vergeleken wordt met de baanvindduur in de portfolio, gesorteerd op jaargang, dan kan geconcludeerd worden dat de baanvindduur van de Crisiskredietportfolio consequent hoger is dan de gemiddelde baanvindduur in Nederland. Gemiddelde baanvindduur Jaar Nederland Portfolio Delta ,76 9,60 9,6% ,99 8,32 4,1% ,87 9,93 26,2% 2.2 Investering Start Foundation De investering door Start Foundation in de ondernemingen bestaat uit drie componenten; de lening, een korting op de gangbare marktinterest en ondersteuning door de bedrijfsadviseurs van Start Foundation. Hieronder worden de achtergrond en waarde van elke component beschreven. 1. De hoogte van het verstrekte krediet Start Foundation heeft in totaal aan leningen verstrekt. De verstrekte kredieten variëren van tot met een gemiddelde hoogte van De waarde van de korting op de gangbare marktinterest Start Foundation verstrekt leningen met een interestpercentage dat onder de gemiddelde marktinterestvoet voor vergelijkbare kredieten ligt. Uit onderzoek van Start Foundation kwam naar voren dat banken voor vergelijkbare kredieten een interestpercentage van circa 9% hanteren. Uit discussie komt eveneens naar voren dat banken bij meer risicovolle ondernemingen navenant hogere interestpercentages hanteren. Voor de berekening van de interestkorting wordt echter uitgegaan van een conservatief gemiddelde van 9%. Afhankelijk van een aantal sociale en financiële kengetallen bepaalt Start Foundation per onderneming het vereiste interestpercentage. 3. De waarde van de ondersteuning aan de ondernemingen Start Foundation investeert in de ondernemingen in portfolio door de tijd van een adviseur ter beschikking te stellen. Deze ondersteuning gaat de normale activiteiten rondom het administratieve beheer van een investering te boven. Met de sectorkennis, het financiële inzicht en de ervaring in bedrijfsadvisering kan de adviseur van Start Foundation veel bijdragen aan de overleving van de onderneming. We baseren de waarde van het advies daarom op het gemiddelde uurtarief van 120 dat een financieel adviseur hanteert 5. In totaal verwachten de adviseurs van Start Foundation uren aan ondersteuning te zullen bieden, hetgeen een waarde vertegenwoordigt van In dit bedrag zijn geen kosten versleuteld voor de tijd die de staf van Start Foundation kwijt is aan behandeling van aanvragen die uiteindelijk niet tot een investering kwamen. De waarde van de advisering bevat dus geen expliciete opslag voor overhead ten aanzien van de activiteiten voor het beheer van de Crisiskredietportfolio. Verdeeld over de drie componenten bedraagt de totale investering van Start Foundation in de Crisiskredietregeling In onderstaande tabel presenteren we per onderneming de hoogte 5 Bron: 10

11 van de verstrekte lening, de waarde van de interestkorting en de waarde van de advisering door Start Foundation. Investering Start Foundation in lening, interestkorting en advies Onderneming Lening Waarde interestkorting Waarde advies Totale inbreng Gemiddelde Totaal Hefboomeffect van de investering Een van de aanleidingen om de Crisiskredietregeling te starten was gelegen in het feit dat banken, vanwege de kredietcrisis, de deur dichthielden voor financieringsaanvragen van bedrijven die in moeilijke omstandigheden verkeerden. Door te investeren in dit type bedrijven wilde Start Foundation aanjager zijn voor het verkrijgen van aanvullende bancaire financiering. Bij 9 van de 14 investeringen kunnen we concluderen dat de participatie van Start Foundation ertoe leidde dat banken bereid waren tot financieren. Deze financiering betreft zowel additionele financieringen als opschorting van aflossingsverplichtingen. In totaal hebben de banken op deze manier geïnvesteerd. De som van de door Start Foundation verstrekte lening is waardoor de hefboom op de totale portefeuille uitkomt op 1,85. Bij de 5 andere investeringen was financiering door derden niet conditioneel op de participatie door Start Foundation. Deze derden (banken, particuliere investeerders, bijdragen van de ondernemer in privé) hebben weliswaar samen met Start Foundation geïnvesteerd, maar zouden deze investering ook gedaan hebben als Start Foundation niet geparticipeerd had in de financieringsronde. Op dit bedrag ( ) is daarom geen hefboom van toepassing. In onderstaande tabel is de verdeling van de financiering over de partijen, de procentuele bijdrage van Start Foundation en de hefboomfactor weergegeven. Investering Start Foundation en hefboomeffect Lening Start Bedrag hefboom Niet-hefboom Totaal Bijdrage Start Hefboom Gemiddelde Totaal % 1,85 11

12 2.4 Effecten voor de belanghebbenden In overleg met Start Foundation zijn 5 belanghebbenden gedefinieerd waarvoor middels een SROIanalyse de verwachte effecten in kaarten zijn gebracht en de sociale waarde is berekend. Belanghebbende Effect Indicator Kwetsbare werknemer Behoud vaste baan Behoud inkomen Nieuwe baan Hoger inkomen Niet-kwetsbare werknemer Behoud vaste baan Behoud inkomen Nieuwe baan Hoger inkomen Gemeentelijke overheid Lagere instroom WWB Lagere kosten WWB Uitstroom WWB Lagere kosten WWB Landelijke overheid Behoud belasting Behoud belastingopbrengst Meer belasting Hogere belastingopbrengst UWV WERKbedrijf Lagere instroom WW Lagere kosten WW Uitstroom WW Lagere kosten WW Voor elke belanghebbende zijn twee effecten gedefinieerd. Het eerstgenoemde effect (behoud vaste baan, lagere instroom WWB, etc.) is steeds gerelateerd aan het werknemersbestand op het moment van investering. Het als tweede genoemde effect (nieuwe baan, uitstroom WWB, etc.) is steeds gerelateerd aan de eventuele groei van het werknemersbestand in de periode tussen het moment van investering en november Voor elk effect is één indicator vastgesteld waarmee gemeten kan worden in hoeverre het effect bereikt wordt en wat de verwachte waarde van het effect is. De waarde van de effecten is afhankelijk van de samenstelling van het werknemersbestand, en varieert daarom van bedrijf tot bedrijf. Factoren die een rol spelen bij de berekening van de waarde zijn onder meer de leeftijd, de verwachte baanvindduur, het huidige bruto maandloon en de opgebouwde WW-rechten van de werknemers. 2.5 Impact van de Crisiskredietregeling op het behalen van de effecten Een belangrijk onderdeel van een SROI-analyse betreft de bepaling in hoeverre een effect is toe te rekenen aan de interventie die gepleegd is, in dit geval de Crisiskredietregeling van Start Foundation. Op basis van de kans op faillissement zonder financiering door Start Foundation, de procentuele bijdrage van Start Foundation en de hefboom kunnen we bepalen hoe groot de impact is van de Crisiskredietregeling van Start Foundation op het bereiken van de in vorige paragraaf beschreven effecten. De kans op faillissement betreft hier de kans uitgedrukt in een percentage van 0% tot 100% dat de onderneming binnen een aantal maanden failliet zou gaan indien er geen aanvullende en/of vervangende financiering zou komen. De impact stijgt naarmate de kans op faillissement hoger is. De procentuele bijdrage van Start Foundation en de respectievelijke hefboomfactor zijn reeds weergegeven in paragraaf 2.2 en 2.3. De impact stijgt naarmate de bijdrage en/of de hefboom hoger zijn. In bijlage 1 van deel III wordt de berekening van de impactbepaling nader toegelicht. 12

13 In onderstaande tabel wordt de impact per onderneming weergegeven, gebaseerd op de kans op faillissement, de procentuele bijdrage van Start Foundation en de hefboomfactor. Impact van de Crisiskredietregeling Onderneming Kans op faillissement Bijdrage Start Foundation* Hefboom* Impact* 1 88% 20% 3,0 70% 2 83% 45% 1,2 83% 3 89% 100% 0,0 89% 4 38% 18% 4,4 38% 5 52% 40% 0,5 31% 6 75% 24% 0,3 23% 7 81% 10% 0,0 8% 8 63% 20% 0,0 13% 9 89% 25% 3,0 89% 10 32% 13% 6,5 32% 11 50% 100% 0,0 50% 12 85% 50% 1,0 85% 13 75% 37% 1,7 75% 14 88% 50% 0,0 44% Gemiddelde 71% 26% 1,85 46% * De gemiddelden van de bijdrage van Start Foundation, de hefboom en de impact zijn berekend op portfolioniveau en zijn daarom geen gemiddelde van de in de tabel weergegeven cijfers. 2.7 Netto sociale rendement van de Crisiskredietregeling Om het netto sociale rendement te bepalen, wordt de sociale waarde afgezet tegen de investeringen en wordt rekening gehouden met de onzekerheid van toekomstige opbrengsten. Onzekerheid toekomstige opbrengsten Start Foundation heeft leningen verstrekt aan ondernemingen met een relatief hoog risico. De kans op spoedig faillissement is weliswaar verkleind door de investering, maar het risicoprofiel blijft hoog gezien de relatief zwakke positie van de ondernemingen en de staat van de economie. In maatschappelijke kosten-baten analyses (MKBA s) wordt normaliter uitgegaan van een discontovoet van 4% voor de berekening van contante waardes van toekomstige opbrengsten en investeringen. In deze rapportage is ervan uitgegaan dat de disconto die van toepassing is op de Crisiskredietregeling aanzienlijk hoger zou moeten zijn omdat er een hoger dan gemiddeld risico is dat de verwachte sociale waarde en de terugbetaling van de lening niet volledig gerealiseerd wordt. Naarmate er sprake is van een hogere disconto daalt de contante waarde van de in de toekomst te verwachten effecten en aflossingen, hetgeen de onzekerheid reflecteert. In gesprekken met leden van de kredietcommissie is per onderneming het risicoprofiel besproken. Dit risicoprofiel is omgezet naar een discontovoet om de contante waarde van toekomstige opbrengsten te berekenen. De gemiddelde disconto is 27%, met individuele variaties van 10% tot 45%. 13

14 Realisatie netto sociaal rendement Onderstaande tabel laat het nettoresultaat van de investering in de Crisiskredietregeling zien. Realisatie netto sociaal rendement Onderneming Investering* Sociale waarde** Netto resultaat*** SROI Ratio**** , , , , , , , , , , , , , ,1 Gemiddelde Totaal ,8 * Investering na aftrek van voldane aflossingen, inclusief afgeboekte kredieten en na correctie voor de discontofactor over de nog af te lossen bedragen en te verstrekken interestkorting gedurende de openstaande investeringstermijn. ** De sociale waarde is gebaseerd op het werknemersbestand bij aanvang van een investering en is gecorrigeerd voor eventuele tussentijdse wijzigingen zoals groei of faillissement. *** Sociale waarde minus investering. **** Sociale waarde gedeeld door investering. De Crisiskredietportfolio heeft tot op heden een positief netto sociaal rendement van 3,8 gerealiseerd. Dit betekent dat voor iedere geïnvesteerde euro een sociale waarde van 3,8 euro gerealiseerd wordt. Als Start Foundation er niet was geweest, dan was mijn onderneming binnen een maand failliet gegaan. Bij het viertal faillissementen resteert een negatief nettoresultaat doordat de lening niet afgelost wordt en geen sociale waarde is gerealiseerd voor het UWV WERKbedrijf. Door het faillissement is in deze gevallen niet bespaard op WW-uitkeringen en moeten de WW-uitkeringen alsnog op een later moment uitbetaald worden. Wel is er sociale waarde gecreëerd voor de werknemers respectievelijk De Belastingdienst door het (achteraf gezien tijdelijke) behoud van inkomen en belastinginkomsten. 14

15 Deel III Bijlagen Bijlage 1: Begrippen Begrip Definitie en omschrijving Voorbeeld Deadweight Deadweight is het deel van een effect dat ook zonder de interventie van Start Foundation behaald zou zijn. Voor de Crisiskredietregeling wordt de deadweight bepaald op basis van de kans op faillissement. Hoe hoger de kans op faillissement, des te lager de deadweight; als de onderneming zonder financiering vanuit Start Foundation failliet zou zijn gegaan, dan zouden de verwachte effecten niet bereikt kunnen worden. De formule voor de berekening van deadweight is 100% minus de procentuele kans op faillissement. De deadweight wordt voor iedere onderneming afzonderlijk vastgesteld. Kans op faillissement: 88% Deadweight: 12% Attributie Impact Risicoprofiel en disconto Attributie is het deel van een effect dat door de participatie/invloed van andere partijen/factoren bereikt wordt. De attributie wordt berekend op basis van het procentuele aandeel van Start Foundation in de financieringsronde ( a ), vermenigvuldigd met de eventuele hefboom ( b ) op het loskrijgen van financiering door derden. De attributie aan andere partijen wordt berekend volgens de formule 100% minus ( a plus ( a maal b )). De attributie wordt voor iedere onderneming afzonderlijk vastgesteld. De impact is het deel van het effect dat is toe te rekenen aan de interventie van Start Foundation. De impact wordt vastgesteld door de formule (1 minus deadweight) maal (1 minus attributie). Het risicoprofiel is een inschatting van de leden van de kredietcommissie ten aanzien van de mogelijkheid dat een onderneming gedurende de looptijd van de lening failliet gaat. Het risicoprofiel wordt operationeel gemaakt met de disconto. De disconto is dus een maatstaf voor de onzekerheid van het realiseren van sociale waarde en inlossen van aflossings- en rentebetalingsverplichtingen. Met de disconto wordt de netto contante waarde berekend van de aflossingen, de interestkorting, de waarde van de ondersteuning en sociale waarde. Procentuele aandeel Start in de financieringsronde: 20% Hefboom: 3,0 Attributie: 20% Deadweight: 12% Attributie: 20% Impact: 70,4% Risicoprofiel: 20% Disconto: 20% 15

16 Bijlage 2: Waardering van effecten In onderstaande tabel is per indicator de waarderingsmethode aangegeven. Belanghebbende Effect Indicator Waarderingsmethode Kwetsbare medewerker Behoud vaste baan Behoud inkomen 1. Verschil netto inkomen uit huidige werk en netto-inkomen uit WW- en/of WWB-uitkering Nieuwe baan Hoger inkomen 2. Verschil netto-inkomen uit nieuwe werk en netto inkomen uit WW- en/of WWB-uitkering Niet-kwetsbare medewerker Gemeentelijke overheid Landelijke overheid UWV WERKbedrijf Behoud vaste baan Behoud inkomen 1. Verschil netto-inkomen uit huidige werk en netto-inkomen uit WW- en/of WWB-uitkering Nieuwe baan Hoger inkomen 2. Verschil netto-inkomen uit nieuwe werk en netto-inkomen uit WW- en/of WWB-uitkering Lagere instroom WWB Uitstroom WWB Behoud belasting Meer belasting Lagere instroom WW Uitstroom WW Lagere kosten WWB Lagere kosten WWB Behoud belastingopbrengst Hogere belastingopbrengst Lagere kosten WW Lagere kosten WW 3. Hoogte van de WWB-uitkering gedurende maanden van werkloosheid die niet gedekt worden door een WWuitkering 4. Besparing op de WWB-uitkering doordat de bijstandsgerechtigde inkomsten uit een dienstverband ontvangt 5. Verschil tussen opbrengsten uit belastingheffing op inkomen uit werk en inkomen uit uitkering 5. Verschil tussen opbrengsten uit belastingheffing op inkomen uit werk en inkomen uit uitkering 6. Som van bruto WW-uitkeringen gedurende de maanden van werkloosheid 7. Besparing som van bruto WWuitkeringen doordat de uitkeringsgerechtigde inkomsten uit werk ontvangt Voor meer informatie over de uitvoering van de waarderingsmethode kunt u contact opnemen met de onderzoekers van EgberinkDeWinter 16

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting re-integratie

Beleidsdoorlichting re-integratie Beleidsdoorlichting re-integratie 0. Samenvatting... 3 1. Inleiding... 9 1.1 Aanleiding... 9 1.2 Opdracht... 9 1.3 Reikwijdte van de doorlichting naar inhoud en periode... 9 1.4 Doelstelling en indicatoren

Nadere informatie

Kosten en baten van schuldhulpverlening

Kosten en baten van schuldhulpverlening Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Op weg naar effectieve schuldhulp Kosten en baten van schuldhulpverlening Kosten en baten van schuldhulpverlening Voorwoord De schuldhulpverlening is flink

Nadere informatie

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse School 23

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse School 23 Maatschappelijke Kosten Baten Analyse School 23 Status Definitief Opdrachtgever ROC Eindhoven Een onderzoek naar de rentabiliteit van het AKA en Stap Op traject Datum September 2008 auteurs Eva Lobbes

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

gemeente Bergen op Zoom

gemeente Bergen op Zoom gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage 17 juli 2009 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...7 2.1. Onderzoeksvragen...7 2.2.

Nadere informatie

Feedbackstatement. Consultatiedocument toetskader hypothecaire kredietverlening

Feedbackstatement. Consultatiedocument toetskader hypothecaire kredietverlening Feedbackstatement Consultatiedocument toetskader hypothecaire kredietverlening Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Kosten en baten van. schuldhulpverlening

Kosten en baten van. schuldhulpverlening Opdrachtgever SZW Kosten en baten van schuldhulpverlening Opdrachtnemer APE: Leo Aarts Karlien Douma Rafiq Friperson Carlien Schrijvershof (APE) Martijn Schut (Stimulansz Onderzoek Kosten en baten gemeentelijke

Nadere informatie

Business case PreventieConsult CMR

Business case PreventieConsult CMR Business case PreventieConsult CMR Business case PreventieConsult CMR In opdracht van de partners van het PreventieConsult Ede, april 2013 Contact VitaValley / Vital Innovators Zonneoordlaan 17 6718 TK

Nadere informatie

Arbeidsmarkteffecten webmodule VAR en medeverantwoordelijkheid opdrachtgever

Arbeidsmarkteffecten webmodule VAR en medeverantwoordelijkheid opdrachtgever Arbeidsmarkteffecten webmodule VAR en medeverantwoordelijkheid opdrachtgever Eindrapport Opdrachtgever: de Ministeries van Economische Zaken, Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid SEOR Kees Zandvliet

Nadere informatie

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA José Gravesteijn Jaap de Koning Hassel Kroes Vera van den Maagdenberg Arjan de Wit Rotterdam, november 2005 Adres

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 Nr. 56 BRIEF VAN

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

Armoedebestrijding. Doel en vraagstelling. Conclusie

Armoedebestrijding. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Armoedebestrijding Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWII Om de inkomenspositie van de kwetsbaren te verbeteren heeft het kabinet veel maatregelen getroffen om armoede te bestrijden.

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND ONDERZOEK BIJ ZES SOCIALE DIENSTEN EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Jaap de Koning Peter van Nes Marinka van de Kamp Marcel Spijkerman

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Meetrapport SZW Balansmodel II. Nulmeting voor het domein Werkloosheidswet. Versie 1.0. Nieuwegein, 11 maart 2008

Meetrapport SZW Balansmodel II. Nulmeting voor het domein Werkloosheidswet. Versie 1.0. Nieuwegein, 11 maart 2008 Meetrapport SZW Balansmodel II Nulmeting voor het domein Werkloosheidswet Versie 1.0 Nieuwegein, 11 maart 2008 Drs. ing. P.M.H.H. Bex Drs. M.J. Aalders Drs. J.J.F.M. van den Hurk SIRA Consulting is inhoudelijk

Nadere informatie

CONSULTATIEDOCUMENT TOETSKADER HYPOTHECAIRE KREDIETVERLENING

CONSULTATIEDOCUMENT TOETSKADER HYPOTHECAIRE KREDIETVERLENING CONSULTATIEDOCUMENT TOETSKADER HYPOTHECAIRE KREDIETVERLENING Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

De weg terug: Van arbeidsongeschiktheid naar werk

De weg terug: Van arbeidsongeschiktheid naar werk Amsterdam, 27 oktober 2005 Onderzoek in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) De weg terug: Van arbeidsongeschiktheid naar werk Gevolgen van herbeoordelingen in de periode 2001-2004 voor de arbeidsmarkt-

Nadere informatie

Kansen voor oudere Ww'ers (45+)!

Kansen voor oudere Ww'ers (45+)! Opdrachtgever Inspectie SZW Opdrachtnemer Inspectie SZW Onderzoek Einddatum 14 maart 2014 Categorie Werkwijze en dienstverlening Kansen voor oudere Ww'ers (45+)! Conclusie Verslag van een onderzoek naar

Nadere informatie

Starten als ondernemer

Starten als ondernemer Starten als ondernemer vanuit een (arbeidsongeschiktheids) uitkering www.bpv.nl Y regelingen Y tips Y ondernemingsplan Y financiering Y verzekeringen bpv&w starten als ondernemer 1 Inhoud Inleiding 3 1.

Nadere informatie

NULMETING INFORMAL INVESTMENT

NULMETING INFORMAL INVESTMENT NULMETING INFORMAL INVESTMENT Eindrapport Uitgebracht op verzoek van Business Angels Netwerk Nederland Amersfoort, 18 januari 2011 Inhoud VOORWOORD 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Doelstelling en

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Meting 2011 Florieke Westhof Mirjam Tom Paul Vroonhof Zoetermeer, december 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

DE FINANCIËLE POSITIE VAN HET MBO ONDERZOEK OP BASIS VAN JAARSTUKKEN 2011

DE FINANCIËLE POSITIE VAN HET MBO ONDERZOEK OP BASIS VAN JAARSTUKKEN 2011 DE FINANCIËLE POSITIE VAN HET MBO ONDERZOEK OP BASIS VAN JAARSTUKKEN 2011 Utrecht, december 2012 Voorwoord Naar aanleiding van de financiële problemen bij ROC Amarantis onderwijsgroep heeft de minister

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening

SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening ! SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening! ! SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening - eindrapport - Dr.

Nadere informatie

Ga direct naar een standaard reïntegratietraject, ga niet langs start

Ga direct naar een standaard reïntegratietraject, ga niet langs start Ga direct naar een standaard reïntegratietraject, ga niet langs start Knelpunten bij het starten van een eigen bedrijf vanuit een uitkeringssituatie drs. A. Bruins drs. P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, september

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Werk en Inkomen: kerngegevens & trends Rapportage 2013

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Werk en Inkomen: kerngegevens & trends Rapportage 2013 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Werk en Inkomen: kerngegevens & trends Rapportage 2013 Joris van der Veer Geeke Waverijn Peter Spreeuwenberg

Nadere informatie

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Onderzoeksvragen 5 1.1. Aanleiding voor dit onderzoek 5 1.2. Onderzoeksvragen 5 1.3.

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw)

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw) Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden Algemene nabestaandenwet (Anw) Februari 2013 Inhoud Samenvatting... - 3-1.Inleiding... - 4-1.1 Achtergrond beleidsdoorlichtingen, analysekader

Nadere informatie