Evaluatie Crisiskredietregeling van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie Crisiskredietregeling van"

Transcriptie

1 Evaluatie Crisiskredietregeling van Start Foundation Rekenen op sociale waarde In opdracht van Uitgevoerd door :Start Foundation :Koster & van Hooren EgberinkDeWinter B.V. Datum :November

2 Gevolgen van recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Start Foundation heeft in 2009 de Crisiskredietregeling opgezet om het tijdelijke probleem van de zwakke economie aan te pakken. Het is nu eind 2012 en geconstateerd moet worden dat de economie nog steeds zwak is. CBS-cijfers tonen een stijging van het aantal faillissementen 1. Veel ondernemers die in het kader van de evaluatie van de Crisiskredietregeling gesproken zijn, vertellen dat zij nog nauwelijks verbetering zien. De regio Eindhoven, met veel maakindustrie, wordt in de Volkskrant 2 in het artikel Hoe is het met de werkloosheid in uw gemeente expliciet aangemerkt als een gebied waarin economische krimp zich snel vertaald in oplopende werkloosheid. Als gevolg van de economische krimp ziet het kabinet zich genoodzaakt te bezuinigen op diverse posten. Eén van de maatregelen is de verkorting van de rechten op WW. Uit de laatste UWV-cijfers 3 blijkt dat 7 op de 10 oudere werknemers een jaar na instroom in de WW nog niet is uitgestroomd naar een nieuwe betaalde baan. Mensen in deze groep hadden gemiddeld, gezien hun arbeidsverleden, langdurig recht op WW; een recht dat vanaf 2014 aanzienlijk bekort wordt. Juist deze werkende ouderen hebben een prima arbeidsmarktpositie en minder risico op werkloosheid dan jongeren. Faillissement van een werkgever raakt iedere medewerker, oud en jong, maar het is de oudere medewerker die in de nabije toekomst grotere gevolgen zal ondervinden dan de jongere collega. Verwacht mag worden dat de gevolgen van de verkorting van WW-rechten oudere werknemers extra hard zullen treffen als de onderneming waar zij werkzaam zijn failliet gaat. Doordat zij eerder in de bijstand terechtkomen, kunnen gemeenten in een relatief kwetsbare regio als Eindhoven fors geraakt worden. In dit onderzoek wordt de impact van de Crisiskredietregeling geëvalueerd op het voorkómen van faillissement en het behouden van werkgelegenheid voor potentieel kwetsbare werknemers in de regio Zuidoost Brabant. We laten zien dat de preventieve aanpak van de Crisiskredietregeling een positief sociaal rendement oplevert. 1 Bron: 2 Bron: 3 Bron: 2

3 Inhoud Gevolgen van recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt... 2 Leeswijzer... 4 Deel I Samenvatting Samenvatting Achtergrond en doelstelling Crisiskredietregeling Criteria Sociaal rendement Crisiskredietregeling... 6 Deel II Resultaten Crisiskredietregeling Inleiding Uitgangspunten SROI Toepassing SROI-methodiek op de Crisiskredietregeling Sociaal rendement Crisiskredietregeling Behoud werkgelegenheid Investering Start Foundation Hefboomeffect van de investering Effecten voor de belanghebbenden Impact van de Crisiskredietregeling op het behalen van de effecten Netto sociale rendement van de Crisiskredietregeling Deel III Bijlagen

4 Leeswijzer Dit onderzoeksrapport bestaat uit drie delen. Deel I is een beknopte samenvatting van het rapport en geeft op hoofdlijnen de uitkomst van het onderzoek weer. Deel II geeft inzicht in de resultaten van het onderzoek met betrekking tot het sociale rendement van de Crisiskredietregeling. Deel II begint met een inleiding op de Social Return on Investment (SROI) methodiek en de manier waarop SROI toegepast is op de analyse van de Crisiskredietregeling. Deel III bevat de bijlagen waarin de gebruikte begrippen en methodes voor waardering nader toegelicht worden. 4

5 Deel I Samenvatting 1. Samenvatting 1.1 Achtergrond en doelstelling Crisiskredietregeling In 2008 wordt Nederland hard getroffen door de kredietcrisis. Banken worden terughoudend met het verstrekken van krediet en bedrijven worden geconfronteerd met fors dalende omzetten. Het kabinet stelt de deeltijd-ww in om bedrijven in staat te stellen deze periode zonder uitstroom van vakmensen door te komen. Kleinere MKB-bedrijven die krediet nodig hebben krijgen nul op hun rekest bij banken waar ze voorheen met open armen ontvangen werden. Start Foundation, een maatschappelijke investeerder die streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, constateert dat het overheidsingrijpen zich vooral richt op innovatieve bedrijven. Regelingen als de bijzondere werktijdverkorting en deeltijd-ww richten zich wel op het behoud van banen en vakmanschap, maar hebben geen expliciete aandacht voor de positie van potentieel kwetsbare werknemers. Voor de doelgroep van Start Foundation, mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, stijgt het risico op ontslag doordat hun werkgevers amper het hoofd boven water kunnen houden. In reactie op de economische krimp en het ontbreken van specifieke instrumenten voor het MKB (Midden- en Kleinbedrijf) stelt Start Foundation in 2009 de Crisiskredietregeling in. Start Foundation richt zich met de regeling op het MKB in de regio Zuidoost Brabant. De regeling is bedoeld om bedrijven te ondersteunen die (tijdelijk) in zwaar weer terecht zijn gekomen en waar een substantieel aantal werknemers in geval van ontslag waarschijnlijk moeilijk een nieuwe baan kan vinden. 1.2 Criteria In de periode augustus 2009 tot en met juni 2011 heeft Start Foundation 80 aanvragen voor het Crisiskrediet ontvangen. Start Foundation hanteerde drie selectiecriteria waaraan een kredietaanvraag sowieso moet voldoen alvorens nader onderzoek naar de aanvragende onderneming gestart wordt: 1. Minimaal 40% van de werknemers is kwetsbaar en valt in één of meerdere van de onderstaande risicogroepen: mensen die ouder zijn dan 50 jaar, werknemers zonder startkwalificatie, voortijdige schoolverlaters, mensen met een handicap, expsychiatrische patiënten of ex-gedetineerden. 2. Het bedrijf moet deze kwetsbare werknemers daadwerkelijk in dienst houden. Mijn aanvraag werd snel in behandeling genomen waardoor de investering op tijd rond kwam om mijn bedrijf te redden. 3. Het bedrijf heeft een gezond toekomstperspectief. Uiteindelijk is voor 18% van de ondernemingen de aanvraag tot krediet toegekend. 5

6 1.3 Sociaal rendement Crisiskredietregeling Start Foundation heeft tussen eind 2009 en medio 2011 geïnvesteerd in 14 ondernemingen in het kader van de Crisiskredietregeling. Op het moment van investering hadden deze ondernemingen 272 werknemers in dienst, waarvan 131 aangemerkt konden worden als potentieel kwetsbaar op de arbeidsmarkt in geval van ontslag. In de afgelopen periode zijn 4 ondernemingen failliet gegaan (30%), waarvan 2 een doorstart met (gedeeltelijk) behoud van personeel gemaakt hebben. Medio november 2012 zijn in totaal 256 werknemers in dienst bij deze ondernemingen, waaronder 122 potentieel kwetsbare werknemers. Start Foundation heeft in totaal voor aan leningen verstrekt aan de geselecteerde ondernemingen. Bij 9 van de 14 investeringen kunnen we concluderen dat de betrokkenheid van Start Foundation ertoe leidde dat banken bereid waren tot extra financieren. In totaal hebben die daardoor geïnvesteerd, hetgeen een hefboomfactor van 1,85 op de investering van Start Foundation oplevert. De Crisiskredietregeling heeft een netto sociaal rendement gerealiseerd van Dit is het rendement na aftrek van de investeringen en na correctie voor de toerekening van effecten aan externe factoren en andere partijen. De impact, de maatstaf voor het effect dat door de Crisiskredietregeling bereikt wordt, is 46%. Dit is een echt bedrijf waar ik goed werk doe. In het SWbedrijf zou ik weer eenvoudig productiewerk moeten doen. Met iedere geïnvesteerde euro is een sociale waarde van circa 3,8 euro gecreëerd. Deze opbrengsten worden gerealiseerd omdat het behoud van werkgelegenheid de volgende effecten heeft: werknemers behouden hun inkomen, het UWV WERKbedrijf hoeft geen WW-uitkeringen aan deze werknemers te verstrekken, belastingopbrengsten blijven in stand, de gemeente hoeft geen extra WWB-uitkeringen te verstrekken. 6

7 Deel II Resultaten Crisiskredietregeling In dit deel wordt dieper ingegaan op het sociale rendement dat de Crisiskredietregeling opgeleverd heeft en op de investeringen die Start Foundation hiervoor gedaan heeft. We leiden dit deel in met een toelichting op de principes en methodiek die toegepast zijn om de resultaten te onderzoeken. 1. Inleiding Voor de berekening van het sociale rendement van de Crisiskredietregeling is de Social Return on Investment (SROI) methodiek gevolgd. 1.1 Uitgangspunten SROI Internationaal worden 7 principes gehanteerd bij de uitvoering van een SROI-analyse. Hieronder staan deze principes aangegeven, zoals deze door het Nederlandse SROI Netwerk worden beschreven 4 : 1. Directe betrokkenheid van stakeholders. 2. Onderzoeken wat verandert vanuit het stakeholderstandpunt. 3. Effecten / resultaten / outcomes waarderen van activiteiten. 4. Richten op relevante en significante zaken. 5. Niet teveel (willen) claimen. 6. Transparantie tonen (zichtbaarheid van keuzes in de analyse). 7. Financiële aannames en resultaten verifiëren. Toepassing van deze principes betekent dat men in gesprek gaat met alle potentiële belanghebbenden om bij hen, en vanuit hun perspectief, te achterhalen welk effect zij ervaren of verwachten als gevolg van een project/interventie. Met interviews of vragenlijsten wordt achterhaald wat de belangrijkste effecten zijn (relevant en significant) en wat de waarde is van deze effecten. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre het bereiken van deze effecten aan de interventie mag worden toegerekend (claimen). Hiervoor worden alle externe factoren, die van invloed zijn (bijvoorbeeld demografische/economische ontwikkelingen of veranderende wetgeving), in kaart gebracht. De rapportage maakt vervolgens inzichtelijk welke aannames zijn gemaakt en welke gegevens al dan niet worden gebruikt in de uiteindelijke berekeningen om tot bepaling van de investering en de waarde te komen. 1.2 Toepassing SROI-methodiek op de Crisiskredietregeling In overleg met Start Foundation is besloten de betrokkenheid van de belanghebbenden te beperken tot de ondernemers achter de ondernemingen waarin geïnvesteerd is. Op basis van discussie met Start Foundation en literatuurstudie zijn belanghebbenden en effecten geïdentificeerd waarvan werd verwacht dat zij significante veranderingen zouden ondervinden als gevolg van de Crisiskredietregeling. 4 Bron: 7

8 De gegevensverzameling voor de SROI-analyse van de Crisiskredietregeling is gebaseerd op een combinatie van interviews met de ondernemers en literatuuronderzoek. Op basis van het begrip baanvindduur is bepaald in hoeverre werknemers potentieel kwetsbaar zijn als zij door faillissement van de onderneming ontslagen zouden worden. De baanvindduur drukt uit hoe lang de te verwachten werkloosheidsduur is van werknemers indien ze op een bepaald moment ontslagen zouden worden. Een werknemer is potentieel kwetsbaar als deze, op basis van zijn leeftijd en opleidingsniveau, een baanvindduur heeft die boven het landelijk gemiddelde ligt. Hoe langer de baanvindduur is, hoe groter de besparing op maatschappelijke kosten indien werkgelegenheid wordt behouden. Op basis van data uit CBS statline is de baanvindduur voor werknemers volgens diverse leeftijds- en opleidingscategorieën bepaald voor de jaren 2009, 2010 en 2011 waarin de investeringen gepleegd werden. De mate van toerekening van het effect aan de Crisiskredietregeling is bepaald door bij diverse betrokkenen (ondernemer, leden kredietcommissie, bedrijfsadviseur Start Foundation) navraag te doen naar de kans op faillissement, de mate waarin andere partijen bijdroegen aan de financiering, en de mate waarin deze financiering door derden conditioneel was op de investering door Start Foundation. Op deze manier worden zowel economische als bedrijfsspecifieke factoren in de Een goede vriend had nog wel meer kunnen en willen investeren als dat nodig was geweest. berekening van de impact van Start Foundation betrokken en kan zo objectief mogelijk vastgesteld worden of er sprake was van een hefboomeffect door de investering van Start Foundation. 8

9 2. Sociaal rendement Crisiskredietregeling In de volgende paragrafen geven we aan welke resultaten de Crisiskredietregeling tot nu toe opgeleverd heeft en welke investering Start Foundation gedaan heeft. 2.1 Behoud werkgelegenheid De Crisiskredietregeling is in het leven geroepen om banen voor potentieel kwetsbare werknemers te behouden of een eventueel ontslag met een aanzienlijke periode uit te stellen. Tussen november 2009 en augustus 2011 heeft Start Foundation in 14 ondernemingen geïnvesteerd. Van de veertien bedrijven in portfolio zijn vier ondernemingen failliet gegaan. Twee van de vier ondernemingen zijn actief doorgestart (onderneming 2 en onderneming 13) waardoor een deel van de werkgelegenheid behouden is gebleven. Bij twee ondernemingen (onderneming 5 en onderneming 14) is de status van de doorstart onduidelijk en zijn geen werknemers meer in dienst. Een aantal bedrijven hebben ondanks de crisis toch meer werknemers aan kunnen nemen, enkele anderen hebben hun personeelsbestand licht moeten inkrimpen. Onderstaande tabel geeft het aantal en het type werknemers weer dat de ondernemingen in dienst hadden op het moment van de investering (T=0) en per november 2012 (T=1). De baanvindduur betreft de gemiddelde baanvindduur voor de werknemers van de betreffende onderneming, in het jaar waarin de investering gedaan is. Werknemers op T=0 Werknemers op T=1 Onderneming Kwetsbaar Niet kwetsbaar Baanvindduur Kwetsbaar Niet kwetsbaar , , , , , , , , , , , , , , Gemiddelde 9,4 10,1 8,87 8,7 9,6 Totaal In totaal zijn 122 kwetsbare banen behouden (T=0: 131) en 134 niet-kwetsbare banen behouden (T=0: 141). De verhouding tussen kwetsbare en niet-kwetsbare medewerkers is bijna gelijk gebleven. 9

10 Het valt op dat gemiddeld 48% van het werknemersbestand als kwetsbaar te kenmerken is op basis van de verwachte baanvindduur. Als de gemiddelde baanvindduur in Nederland vergeleken wordt met de baanvindduur in de portfolio, gesorteerd op jaargang, dan kan geconcludeerd worden dat de baanvindduur van de Crisiskredietportfolio consequent hoger is dan de gemiddelde baanvindduur in Nederland. Gemiddelde baanvindduur Jaar Nederland Portfolio Delta ,76 9,60 9,6% ,99 8,32 4,1% ,87 9,93 26,2% 2.2 Investering Start Foundation De investering door Start Foundation in de ondernemingen bestaat uit drie componenten; de lening, een korting op de gangbare marktinterest en ondersteuning door de bedrijfsadviseurs van Start Foundation. Hieronder worden de achtergrond en waarde van elke component beschreven. 1. De hoogte van het verstrekte krediet Start Foundation heeft in totaal aan leningen verstrekt. De verstrekte kredieten variëren van tot met een gemiddelde hoogte van De waarde van de korting op de gangbare marktinterest Start Foundation verstrekt leningen met een interestpercentage dat onder de gemiddelde marktinterestvoet voor vergelijkbare kredieten ligt. Uit onderzoek van Start Foundation kwam naar voren dat banken voor vergelijkbare kredieten een interestpercentage van circa 9% hanteren. Uit discussie komt eveneens naar voren dat banken bij meer risicovolle ondernemingen navenant hogere interestpercentages hanteren. Voor de berekening van de interestkorting wordt echter uitgegaan van een conservatief gemiddelde van 9%. Afhankelijk van een aantal sociale en financiële kengetallen bepaalt Start Foundation per onderneming het vereiste interestpercentage. 3. De waarde van de ondersteuning aan de ondernemingen Start Foundation investeert in de ondernemingen in portfolio door de tijd van een adviseur ter beschikking te stellen. Deze ondersteuning gaat de normale activiteiten rondom het administratieve beheer van een investering te boven. Met de sectorkennis, het financiële inzicht en de ervaring in bedrijfsadvisering kan de adviseur van Start Foundation veel bijdragen aan de overleving van de onderneming. We baseren de waarde van het advies daarom op het gemiddelde uurtarief van 120 dat een financieel adviseur hanteert 5. In totaal verwachten de adviseurs van Start Foundation uren aan ondersteuning te zullen bieden, hetgeen een waarde vertegenwoordigt van In dit bedrag zijn geen kosten versleuteld voor de tijd die de staf van Start Foundation kwijt is aan behandeling van aanvragen die uiteindelijk niet tot een investering kwamen. De waarde van de advisering bevat dus geen expliciete opslag voor overhead ten aanzien van de activiteiten voor het beheer van de Crisiskredietportfolio. Verdeeld over de drie componenten bedraagt de totale investering van Start Foundation in de Crisiskredietregeling In onderstaande tabel presenteren we per onderneming de hoogte 5 Bron: 10

11 van de verstrekte lening, de waarde van de interestkorting en de waarde van de advisering door Start Foundation. Investering Start Foundation in lening, interestkorting en advies Onderneming Lening Waarde interestkorting Waarde advies Totale inbreng Gemiddelde Totaal Hefboomeffect van de investering Een van de aanleidingen om de Crisiskredietregeling te starten was gelegen in het feit dat banken, vanwege de kredietcrisis, de deur dichthielden voor financieringsaanvragen van bedrijven die in moeilijke omstandigheden verkeerden. Door te investeren in dit type bedrijven wilde Start Foundation aanjager zijn voor het verkrijgen van aanvullende bancaire financiering. Bij 9 van de 14 investeringen kunnen we concluderen dat de participatie van Start Foundation ertoe leidde dat banken bereid waren tot financieren. Deze financiering betreft zowel additionele financieringen als opschorting van aflossingsverplichtingen. In totaal hebben de banken op deze manier geïnvesteerd. De som van de door Start Foundation verstrekte lening is waardoor de hefboom op de totale portefeuille uitkomt op 1,85. Bij de 5 andere investeringen was financiering door derden niet conditioneel op de participatie door Start Foundation. Deze derden (banken, particuliere investeerders, bijdragen van de ondernemer in privé) hebben weliswaar samen met Start Foundation geïnvesteerd, maar zouden deze investering ook gedaan hebben als Start Foundation niet geparticipeerd had in de financieringsronde. Op dit bedrag ( ) is daarom geen hefboom van toepassing. In onderstaande tabel is de verdeling van de financiering over de partijen, de procentuele bijdrage van Start Foundation en de hefboomfactor weergegeven. Investering Start Foundation en hefboomeffect Lening Start Bedrag hefboom Niet-hefboom Totaal Bijdrage Start Hefboom Gemiddelde Totaal % 1,85 11

12 2.4 Effecten voor de belanghebbenden In overleg met Start Foundation zijn 5 belanghebbenden gedefinieerd waarvoor middels een SROIanalyse de verwachte effecten in kaarten zijn gebracht en de sociale waarde is berekend. Belanghebbende Effect Indicator Kwetsbare werknemer Behoud vaste baan Behoud inkomen Nieuwe baan Hoger inkomen Niet-kwetsbare werknemer Behoud vaste baan Behoud inkomen Nieuwe baan Hoger inkomen Gemeentelijke overheid Lagere instroom WWB Lagere kosten WWB Uitstroom WWB Lagere kosten WWB Landelijke overheid Behoud belasting Behoud belastingopbrengst Meer belasting Hogere belastingopbrengst UWV WERKbedrijf Lagere instroom WW Lagere kosten WW Uitstroom WW Lagere kosten WW Voor elke belanghebbende zijn twee effecten gedefinieerd. Het eerstgenoemde effect (behoud vaste baan, lagere instroom WWB, etc.) is steeds gerelateerd aan het werknemersbestand op het moment van investering. Het als tweede genoemde effect (nieuwe baan, uitstroom WWB, etc.) is steeds gerelateerd aan de eventuele groei van het werknemersbestand in de periode tussen het moment van investering en november Voor elk effect is één indicator vastgesteld waarmee gemeten kan worden in hoeverre het effect bereikt wordt en wat de verwachte waarde van het effect is. De waarde van de effecten is afhankelijk van de samenstelling van het werknemersbestand, en varieert daarom van bedrijf tot bedrijf. Factoren die een rol spelen bij de berekening van de waarde zijn onder meer de leeftijd, de verwachte baanvindduur, het huidige bruto maandloon en de opgebouwde WW-rechten van de werknemers. 2.5 Impact van de Crisiskredietregeling op het behalen van de effecten Een belangrijk onderdeel van een SROI-analyse betreft de bepaling in hoeverre een effect is toe te rekenen aan de interventie die gepleegd is, in dit geval de Crisiskredietregeling van Start Foundation. Op basis van de kans op faillissement zonder financiering door Start Foundation, de procentuele bijdrage van Start Foundation en de hefboom kunnen we bepalen hoe groot de impact is van de Crisiskredietregeling van Start Foundation op het bereiken van de in vorige paragraaf beschreven effecten. De kans op faillissement betreft hier de kans uitgedrukt in een percentage van 0% tot 100% dat de onderneming binnen een aantal maanden failliet zou gaan indien er geen aanvullende en/of vervangende financiering zou komen. De impact stijgt naarmate de kans op faillissement hoger is. De procentuele bijdrage van Start Foundation en de respectievelijke hefboomfactor zijn reeds weergegeven in paragraaf 2.2 en 2.3. De impact stijgt naarmate de bijdrage en/of de hefboom hoger zijn. In bijlage 1 van deel III wordt de berekening van de impactbepaling nader toegelicht. 12

13 In onderstaande tabel wordt de impact per onderneming weergegeven, gebaseerd op de kans op faillissement, de procentuele bijdrage van Start Foundation en de hefboomfactor. Impact van de Crisiskredietregeling Onderneming Kans op faillissement Bijdrage Start Foundation* Hefboom* Impact* 1 88% 20% 3,0 70% 2 83% 45% 1,2 83% 3 89% 100% 0,0 89% 4 38% 18% 4,4 38% 5 52% 40% 0,5 31% 6 75% 24% 0,3 23% 7 81% 10% 0,0 8% 8 63% 20% 0,0 13% 9 89% 25% 3,0 89% 10 32% 13% 6,5 32% 11 50% 100% 0,0 50% 12 85% 50% 1,0 85% 13 75% 37% 1,7 75% 14 88% 50% 0,0 44% Gemiddelde 71% 26% 1,85 46% * De gemiddelden van de bijdrage van Start Foundation, de hefboom en de impact zijn berekend op portfolioniveau en zijn daarom geen gemiddelde van de in de tabel weergegeven cijfers. 2.7 Netto sociale rendement van de Crisiskredietregeling Om het netto sociale rendement te bepalen, wordt de sociale waarde afgezet tegen de investeringen en wordt rekening gehouden met de onzekerheid van toekomstige opbrengsten. Onzekerheid toekomstige opbrengsten Start Foundation heeft leningen verstrekt aan ondernemingen met een relatief hoog risico. De kans op spoedig faillissement is weliswaar verkleind door de investering, maar het risicoprofiel blijft hoog gezien de relatief zwakke positie van de ondernemingen en de staat van de economie. In maatschappelijke kosten-baten analyses (MKBA s) wordt normaliter uitgegaan van een discontovoet van 4% voor de berekening van contante waardes van toekomstige opbrengsten en investeringen. In deze rapportage is ervan uitgegaan dat de disconto die van toepassing is op de Crisiskredietregeling aanzienlijk hoger zou moeten zijn omdat er een hoger dan gemiddeld risico is dat de verwachte sociale waarde en de terugbetaling van de lening niet volledig gerealiseerd wordt. Naarmate er sprake is van een hogere disconto daalt de contante waarde van de in de toekomst te verwachten effecten en aflossingen, hetgeen de onzekerheid reflecteert. In gesprekken met leden van de kredietcommissie is per onderneming het risicoprofiel besproken. Dit risicoprofiel is omgezet naar een discontovoet om de contante waarde van toekomstige opbrengsten te berekenen. De gemiddelde disconto is 27%, met individuele variaties van 10% tot 45%. 13

14 Realisatie netto sociaal rendement Onderstaande tabel laat het nettoresultaat van de investering in de Crisiskredietregeling zien. Realisatie netto sociaal rendement Onderneming Investering* Sociale waarde** Netto resultaat*** SROI Ratio**** , , , , , , , , , , , , , ,1 Gemiddelde Totaal ,8 * Investering na aftrek van voldane aflossingen, inclusief afgeboekte kredieten en na correctie voor de discontofactor over de nog af te lossen bedragen en te verstrekken interestkorting gedurende de openstaande investeringstermijn. ** De sociale waarde is gebaseerd op het werknemersbestand bij aanvang van een investering en is gecorrigeerd voor eventuele tussentijdse wijzigingen zoals groei of faillissement. *** Sociale waarde minus investering. **** Sociale waarde gedeeld door investering. De Crisiskredietportfolio heeft tot op heden een positief netto sociaal rendement van 3,8 gerealiseerd. Dit betekent dat voor iedere geïnvesteerde euro een sociale waarde van 3,8 euro gerealiseerd wordt. Als Start Foundation er niet was geweest, dan was mijn onderneming binnen een maand failliet gegaan. Bij het viertal faillissementen resteert een negatief nettoresultaat doordat de lening niet afgelost wordt en geen sociale waarde is gerealiseerd voor het UWV WERKbedrijf. Door het faillissement is in deze gevallen niet bespaard op WW-uitkeringen en moeten de WW-uitkeringen alsnog op een later moment uitbetaald worden. Wel is er sociale waarde gecreëerd voor de werknemers respectievelijk De Belastingdienst door het (achteraf gezien tijdelijke) behoud van inkomen en belastinginkomsten. 14

15 Deel III Bijlagen Bijlage 1: Begrippen Begrip Definitie en omschrijving Voorbeeld Deadweight Deadweight is het deel van een effect dat ook zonder de interventie van Start Foundation behaald zou zijn. Voor de Crisiskredietregeling wordt de deadweight bepaald op basis van de kans op faillissement. Hoe hoger de kans op faillissement, des te lager de deadweight; als de onderneming zonder financiering vanuit Start Foundation failliet zou zijn gegaan, dan zouden de verwachte effecten niet bereikt kunnen worden. De formule voor de berekening van deadweight is 100% minus de procentuele kans op faillissement. De deadweight wordt voor iedere onderneming afzonderlijk vastgesteld. Kans op faillissement: 88% Deadweight: 12% Attributie Impact Risicoprofiel en disconto Attributie is het deel van een effect dat door de participatie/invloed van andere partijen/factoren bereikt wordt. De attributie wordt berekend op basis van het procentuele aandeel van Start Foundation in de financieringsronde ( a ), vermenigvuldigd met de eventuele hefboom ( b ) op het loskrijgen van financiering door derden. De attributie aan andere partijen wordt berekend volgens de formule 100% minus ( a plus ( a maal b )). De attributie wordt voor iedere onderneming afzonderlijk vastgesteld. De impact is het deel van het effect dat is toe te rekenen aan de interventie van Start Foundation. De impact wordt vastgesteld door de formule (1 minus deadweight) maal (1 minus attributie). Het risicoprofiel is een inschatting van de leden van de kredietcommissie ten aanzien van de mogelijkheid dat een onderneming gedurende de looptijd van de lening failliet gaat. Het risicoprofiel wordt operationeel gemaakt met de disconto. De disconto is dus een maatstaf voor de onzekerheid van het realiseren van sociale waarde en inlossen van aflossings- en rentebetalingsverplichtingen. Met de disconto wordt de netto contante waarde berekend van de aflossingen, de interestkorting, de waarde van de ondersteuning en sociale waarde. Procentuele aandeel Start in de financieringsronde: 20% Hefboom: 3,0 Attributie: 20% Deadweight: 12% Attributie: 20% Impact: 70,4% Risicoprofiel: 20% Disconto: 20% 15

16 Bijlage 2: Waardering van effecten In onderstaande tabel is per indicator de waarderingsmethode aangegeven. Belanghebbende Effect Indicator Waarderingsmethode Kwetsbare medewerker Behoud vaste baan Behoud inkomen 1. Verschil netto inkomen uit huidige werk en netto-inkomen uit WW- en/of WWB-uitkering Nieuwe baan Hoger inkomen 2. Verschil netto-inkomen uit nieuwe werk en netto inkomen uit WW- en/of WWB-uitkering Niet-kwetsbare medewerker Gemeentelijke overheid Landelijke overheid UWV WERKbedrijf Behoud vaste baan Behoud inkomen 1. Verschil netto-inkomen uit huidige werk en netto-inkomen uit WW- en/of WWB-uitkering Nieuwe baan Hoger inkomen 2. Verschil netto-inkomen uit nieuwe werk en netto-inkomen uit WW- en/of WWB-uitkering Lagere instroom WWB Uitstroom WWB Behoud belasting Meer belasting Lagere instroom WW Uitstroom WW Lagere kosten WWB Lagere kosten WWB Behoud belastingopbrengst Hogere belastingopbrengst Lagere kosten WW Lagere kosten WW 3. Hoogte van de WWB-uitkering gedurende maanden van werkloosheid die niet gedekt worden door een WWuitkering 4. Besparing op de WWB-uitkering doordat de bijstandsgerechtigde inkomsten uit een dienstverband ontvangt 5. Verschil tussen opbrengsten uit belastingheffing op inkomen uit werk en inkomen uit uitkering 5. Verschil tussen opbrengsten uit belastingheffing op inkomen uit werk en inkomen uit uitkering 6. Som van bruto WW-uitkeringen gedurende de maanden van werkloosheid 7. Besparing som van bruto WWuitkeringen doordat de uitkeringsgerechtigde inkomsten uit werk ontvangt Voor meer informatie over de uitvoering van de waarderingsmethode kunt u contact opnemen met de onderzoekers van EgberinkDeWinter 16

Het sociaal rendement van. Lokaal InvesteringsFonds Eindhoven

Het sociaal rendement van. Lokaal InvesteringsFonds Eindhoven Het sociaal rendement van Lokaal InvesteringsFonds Eindhoven s Hertogenbosch, 24 december 2014 Het sociaal rendement van Lokaal InvesteringsFonds Eindhoven Auteur: Jan Olde Loohuis Copyright 2014 Pimbaa.

Nadere informatie

Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën

Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën CPB Notitie Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën Budget deeltijd-ww 1 Inleiding Per 1 april 2009 is de regeling deeltijd-ww tot behoud van

Nadere informatie

Businesscase Floriade Werkbedrijf

Businesscase Floriade Werkbedrijf Businesscase Floriade Werkbedrijf UWV, Randstad en de gemeente Almere gaan een samenwerking aan om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt met behulp van de Floriade 2022, duurzaam aan het werk te helpen.

Nadere informatie

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth Stappenplan Social Return on Investment Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth 1 1. Inleiding Het succesvol implementeren van ehealth is complex en vraagt investeringen van verschillende

Nadere informatie

Impactmeting: een 10 stappenplan

Impactmeting: een 10 stappenplan Impactmeting: een 10 stappenplan Stap 1: De probleemanalyse De eerste stap in een impactmeting omvat het formuleren van de zogenaamde probleemanalyse welke tot stand komt door antwoord te geven op de volgende

Nadere informatie

De maatschappelijke opbrengsten van AutiTalent

De maatschappelijke opbrengsten van AutiTalent De maatschappelijke opbrengsten van AutiTalent s Hertogenbosch, juni 2014 In opdracht van Start Foundation De maatschappelijke opbrengsten van AutiTalent Eindrapportage in het kader van de evaluatie van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van:

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van: Richtlijn Loonkostensubsidie Gemeente Doetinchem Inleiding Het bieden van ondersteuning bij arbeidsinschakeling is voor bepaalde doelgroepen als taak voor het college vastgelegd in de Wet Werk en Bijstand.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 311 Zelfstandig ondernemerschap Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Hierna zal de berekening van de compensatie overkreditering worden toegelicht.

Hierna zal de berekening van de compensatie overkreditering worden toegelicht. 1. Inleiding Bij kredietverlening aan particulieren worden normen gehanteerd om te bepalen hoeveel krediet u op basis van uw persoonlijke omstandigheden maximaal verleend mag worden. Indien er meer krediet

Nadere informatie

Bijlage 3 behorend bij het initiatief voorstel Aanpak van de recessie. Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid.

Bijlage 3 behorend bij het initiatief voorstel Aanpak van de recessie. Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid. Bijlage 3 behorend bij het initiatief voorstel Aanpak van de recessie. Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid. Inleiding. Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in onze middelen zaten

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

PE Plus Basis oefenexamen

PE Plus Basis oefenexamen PE Plus Basis oefenexamen Kennis Vraag 1 Mariëtte (50 jaar) werkt al jaren als verpleegster in een ziekenhuis. Vanwege een reorganisatie raakt ze haar baan kwijt. Mariëtte wordt in 2020 ontslagen, ze is

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

5 Opstellen businesscase

5 Opstellen businesscase 5 Opstellen In de voorgaande stappen is een duidelijk beeld verkregen van het beoogde project en de te realiseren baten. De batenboom geeft de beoogde baten in samenhang weer en laat in één oogopslag zien

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4900 30 maart 2010 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 maart 2010, nr. IVV/I/2010/5660,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 364 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Social Return on Investment Gezinshuis De Kantelaar Peiljaar 2015 Ons gezinshuis in het kort

Social Return on Investment Gezinshuis De Kantelaar Peiljaar 2015 Ons gezinshuis in het kort Social Return on Investment Gezinshuis De Kantelaar Peiljaar 2015 Ons gezinshuis in het kort Het langdurig opvangen van uithuisgeplaatste kinderen in gezinshuis de Kantelaar heeft 1,47 meerwaarde. Dit

Nadere informatie

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten.

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten. BIJLAGE 3: G4-Divosa Benchmark In de commissievergadering van 11 mei 2017 is toegezegd Divosa cijfers (G4 Divosa- Benchmark) met u te delen (toezegging 17/T83). Dit document bevat de G4-Benchmark van 2016.

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 320 Ingangsdatum: 01-01-2014

Afdeling Samenleving Richtlijn 320 Ingangsdatum: 01-01-2014 Afdeling Samenleving Richtlijn 320 Ingangsdatum: 01-01-2014 VERREKENING VAN INKOMSTEN EN INKOMSTENVRIJLATING Algemeen De in aanmerking te nemen zijn in art. 31 WWB gedefinieerd. Hiermee wordt rekening

Nadere informatie

Rapportage Participatiewet / IOAW / IOAZ / BBZ

Rapportage Participatiewet / IOAW / IOAZ / BBZ Gemeente Groesbeek 2 e Rapportage Participatiewet / IOAW / IOAZ / BBZ 2 e Kenmerk: Z-15-28447 Versiedatum: 11-9-215 Afdeling Sociale Zaken M. Nijkamp 1 Gemeente Groesbeek 2 e Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek.

Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Inleiding: De genoemde vormen zijn voor starters de enige vormen die sinds 01-01-2013 leiden tot renteaftrek. Andere vormen,

Nadere informatie

Bouwaanvragen. Opbrengst bouwleges

Bouwaanvragen. Opbrengst bouwleges Kwartaalrapportage 1. Inleiding Vorig jaar werd Nederland geconfronteerd met de kredietcrisis. In eerste instantie werd nog gedacht dat dit probleem zich zou beperken tot de VS. Niets blijkt minder waar.

Nadere informatie

Beleidsregel Loonkostensubsidie Wwb

Beleidsregel Loonkostensubsidie Wwb Het college van de gemeente Hoogeveen; Beleidsregel Loonkostensubsidie gelet op de Wet werk en bijstand, de artikelen 8 en 13 van de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand en het Beleidsplan Reïntegratie

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

PE Plus Consumptief Krediet oefenexamen

PE Plus Consumptief Krediet oefenexamen PE Plus Consumptief Krediet oefenexamen Kennis Vraag 1 Mariëtte (50 jaar) werkt al jaren als verpleegster in een ziekenhuis. Vanwege een reorganisatie raakt ze haar baan kwijt. Mariëtte wordt in 2020 ontslagen,

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW). De hoogte

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

2. Globale analyse 2015

2. Globale analyse 2015 2. Globale analyse 2015 2.1. Tekort 2015 We zien dat de economie aantrekt. Dat zien we ook terug in Enschede. We nemen groei en dynamiek waar van bedrijven op de toplocaties (met name Kennispark en de

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beleidsregels Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz)

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beleidsregels Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Geld lenen met uitstekend en verantwoord advies

Geld lenen met uitstekend en verantwoord advies Sinds1999 specialist op het gebied van financial lease en financieringen Geld lenen met uitstekend en verantwoord advies Privé en zakelijke leningen Privé en Financial lease Service en ondersteuning Dit

Nadere informatie

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar Evaluatie Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief 2015 2018 periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Gemeente Wassenaar Oktober 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 03 1.1 Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 206 207 33 98 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Persoonlijk profiel. Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand

Persoonlijk profiel. Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Toekomstperspectief aanvrager

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Bestuursrapportage e kwartaal. Algemene gegevens IJsselgemeenten

Bestuursrapportage e kwartaal. Algemene gegevens IJsselgemeenten Bestuursrapportage 2016 1 e kwartaal Algemene gegevens IJsselgemeenten Schets van de situatie op de regionale arbeidsmarkt Aanbodzijde WW-uitkeringen-stand Eind februari waren er 38.075 WW-uitkeringen

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2006 Herstel economie zet fors door Aantal banen neemt toe Werkloosheidsdaling Breda minder groot Daling jeugdwerkloosheid stagneert Aantal bijstandsgerechtigden daalt

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord 19 juni 2014 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

Social Impact Bonds. Een partnership voor maatschappelijk rendement

Social Impact Bonds. Een partnership voor maatschappelijk rendement Social Impact Bonds Een partnership voor maatschappelijk rendement Social Impact Bonds Introductie Gemeenten staan voor steeds grotere uitdagingen. Door samen te werken met sociale ondernemers en in ves

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis Onderdeel van Wft PE+ modules zijn actualiteiten. Dat zijn de meest recente ontwikkeling in het betreffende vakgebied. De minister heeft deze actualiteiten op 6 oktober

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

ALTIJD OPNEMEN Naam contractant 1 Naam contractant 2 Adres en huisnummer Postcode XX PLAATS

ALTIJD OPNEMEN Naam contractant 1 Naam contractant 2 Adres en huisnummer Postcode XX PLAATS ALTIJD OPNEMEN Naam contractant 1 Naam contractant 2 Adres en huisnummer Postcode XX PLAATS onze referentie: P [nummer] betreft: toekenning compensatie voor overkreditering datum: [datum invullen] Geachte

Nadere informatie

Zencap de innovatieve online marktplaats voor bedrijfsfinanciering

Zencap de innovatieve online marktplaats voor bedrijfsfinanciering Persmap 2015 Zencap de innovatieve online marktplaats voor bedrijfsfinanciering Onze missie Succesvolle ondernemers hebben mensen nodig die in hen geloven en die hen de benodigde mielen ter beschikking

Nadere informatie

Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies

Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies Het onderzoek in het kort In opdracht van de Stuurgroep Arbeidsadviseur heeft TNO onderzoek verricht naar de informatie- en adviesbehoefte van (potentiële)

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 21 O&S November 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Meest gestelde vragen deeltijd-ww

Meest gestelde vragen deeltijd-ww Meest gestelde vragen deeltijd-ww De vragen zijn als volgt ingedeeld: 1. Gevolgen voor de WW 2. De uitvoering van de regeling 3. Pensioenen 4. Scholing 1. Deeltijd WW rechten en plichten Is er een volledige

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,2% tot 14.110. Deze maand werden 1.700 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 33 981 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak

Nadere informatie

voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 Partner in gezond ondernemerschap

voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 Partner in gezond ondernemerschap Starten als zelfstandig ondernemer vanuit de WW voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 1 Partner in gezond ondernemerschap A Varrolaan 100, Utrecht P Postbus 85400, 3508 AK Utrecht T 088-0997 010 F 088-0997 099

Nadere informatie

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken NAAM: UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Financiële ratio s met CASH!

Financiële ratio s met CASH! Inleiding Het is belangrijk dat je als ondernemer weet hoe je onderneming er financieel voor staat. Hier kan je financiële ratio's goed voor gebruiken. Maar wat zijn ze en wat doe je ermee? Om de financiële

Nadere informatie

Rendement, Effectief rendement, IRR, wat is het nu?

Rendement, Effectief rendement, IRR, wat is het nu? Rendement, Effectief rendement, IRR, wat is het nu? Author : G.K. van Dommelen Date : 02-10-2014 (publicatiedatum 3 oktober 2014) Op 18 september jongstleden publiceerden wij een artikel over het bod dat

Nadere informatie

Cluster : Samenleving Nummer : 8 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 14 december 2015

Cluster : Samenleving Nummer : 8 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 14 december 2015 Voorstel Cluster : Samenleving Nummer : 8 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 14 december 2015 Onderwerp : Vangnetregeling Participatiewet 2015 Inleiding Voor het verstrekken van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Flevoland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Flevoland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, augustus 2017 Afvlakking daling WW-uitkeringen in Flevoland In augustus 2017 daalde het aantal WW-uitkeringen in Flevoland nauwlijks. De stijging van de uitkeringen

Nadere informatie

Voorlopige update PwC rapport 2013: Laaggeletterdheid in Nederland kent aanzienlijke maatschappelijke kosten

Voorlopige update PwC rapport 2013: Laaggeletterdheid in Nederland kent aanzienlijke maatschappelijke kosten 24 Voorlopige update PwC rapport 2013: Laaggeletterdheid in Nederland kent aanzienlijke maatschappelijke kosten Maart 2017 PwC is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285),

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 526 Besluit van 11 december 2014 tot het bepalen van het moment en de wijze van het omzetten van het dagloon van uitkeringsrechten gebaseerd

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed Risicoprofiel Hoe is uw kennis en ervaring met / over: Algemeen Geen Gering Globaal Goed Ontwikkelingen op de financiële markten Financiële producten in het algemeen Fiscale wetgeving Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Toelichting bij de uitkomsten van de rekenvoorbeelden I Toelichting bij de Buitengewone uitgaven Het bepalen van de aftrek buitengewone

Nadere informatie

BIJLAGE. o De werknemer heeft een WW-uitkering ontvangen voordat hij ging. werken (starter of herintreder).

BIJLAGE. o De werknemer heeft een WW-uitkering ontvangen voordat hij ging. werken (starter of herintreder). BIJLAGE In deze bijlage zal aan de hand van enkele rekenvoorbeelden, worden aangegeven in welke situaties het nieuwe Dagloonbesluit tot hetzelfde of een ander dagloon leidt dan de Star-optie. Bij elk rekenvoorbeeld

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

O Denkt aan vervroegd pensioen O Denkt aan geheel stoppen met werken O Aanvullende opmerkingen

O Denkt aan vervroegd pensioen O Denkt aan geheel stoppen met werken O Aanvullende opmerkingen Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Uw antwoorden op onderstaande

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Beleidsregels overbruggingsuitkering

Beleidsregels overbruggingsuitkering Beleidsregels overbruggingsuitkering Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelet op artikel 7, lid 1, onderdeel b, artikel 18, lid 1 en artikel 48, lid 1 en

Nadere informatie

Notitie Social Return on Investment Alphen aan den Rijn

Notitie Social Return on Investment Alphen aan den Rijn Notitie Social Return on Investment Alphen aan den Rijn Aanleiding Social Return On Investment (SROI) is als thema opgenomen in het Beleidskader Programma Rijnstreek werkt dat op 28 februari 2013 door

Nadere informatie

Weer aan het werk als uitzendkracht: vaker wisseling van baan en sector na werkloosheid Jeroen van den Berg en Hester Houwing (UWV)

Weer aan het werk als uitzendkracht: vaker wisseling van baan en sector na werkloosheid Jeroen van den Berg en Hester Houwing (UWV) Weer aan het werk als uitzendkracht: vaker wisseling van baan en sector na werkloosheid Jeroen van den Berg en Hester Houwing (UWV) Paper voor workshop op NvA/TvA congres 2012 concept, niet citeren zonder

Nadere informatie

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet?

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Gemeenten ontvangen via het re-integratiebudget middelen voor ondersteuning en begeleiding van de doelgroep Participatiewet. Er zijn

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand Persoonlijk profiel van: (naam): In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Uw antwoorden op

Nadere informatie

De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten

De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten Beschut werk is goedkoper dan een participatievoorziening omdat met beschut werk opbrengsten worden gerealiseerd uit productie. Hiermee kunnen ongeveer

Nadere informatie

BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR

BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR Heeft u plannen om te gaan beleggen? En overweegt u daarvoor een afspraak te maken met een vermogensbeheerder of heeft u dit al gedaan? Dan worden u bij het eerste gesprek

Nadere informatie

Inclusiviteit Chain Logistics. In opdracht van Start Foundation

Inclusiviteit Chain Logistics. In opdracht van Start Foundation Inclusiviteit Chain Logistics 1 In opdracht van Start Foundation Inclusiviteit Chain Logistics Rapportagep eriod e: 31 december 216 Luuk Mallee Guus Smal Amsterdam, 26 april 217 Publicatienr. 1641-38 Regioplan

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie