Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012"

Transcriptie

1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012

2 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ III. Bijlagen 7 Bijlage 1. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 voor medisch specialistische zorg 7 Bijlage 2. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 voor dyslexiezorg 8 Bijlage 3. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 voor eerstelijnspsychologische zorg 9 Bijlage 4a. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 voor paramedische zorg 10 Bijlage 4b. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 voor dieetadvisering 13 Bijlage 5. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 voor mondzorg 14 Bijlage 6. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 voor farmaceutische zorg 16 Bijlage 7. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 voor hulpmiddelenzorg 17 2 Inhoudsopgave

3 I. Algemeen gedeelte Artikel 1. Algemeen In deze Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 vindt u de maximale vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgaanbieder gaat met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten. VGZ Zorgverzekering, Blue van VGZ Basisverzekering en Plus Basisverzekering De Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 is de uitwerking van uw recht op keuzevrijheid. U mag voor zorg, die wij voor u in natura regelen, naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. De Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 hoort bij artikel 1.4 van de verzekeringsvoorwaarden van de VGZ Zorgverzekering, de Blue van VGZ Basisverzekering en de Plus Basisverzekering. In dit artikel is bepaald wat de hoogte is van de maximale vergoeding als u voor zorg in natura naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Welke maximale vergoeding geldt voor welke zorgvorm, kunt u in deze lijst vinden. Op deze manier kunt u precies nagaan op welke maximale vergoeding u recht hebt als u voor zorg in natura naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Als er sprake is van acute zorg die verleend wordt door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, hebt u recht op vergoeding van de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke Wmg-tarieven. Als er geen Wmgtarieven gelden voor de betreffende zorg, worden de kosten vergoed tot maximaal de in Nederland geldende redelijke marktprijs. U moet ons zo spoedig mogelijk over deze zorg informeren. VGZ aanvullende verzekeringsvoorwaarden en Verzekeringsvoorwaarden Plus Aanvullende Verzekeringen Deze Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 hoort ook bij artikel 1.4 van de VGZ aanvullende verzekeringsvoorwaarden en de Verzekeringsvoorwaarden Plus Aanvullende Verzekeringen. In deze aanvullende verzekeringsvoorwaarden is bepaald dat voor een aantal zorgvormen verleend door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder een maximale vergoeding van toepassing is. Dit geldt voor zorg verleend door een niet-gecontracteerde diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, huidtherapeut, oefentherapeut of zorgaanbieder voor eerstelijnspsychologische zorg. Welke maximale vergoeding geldt voor welke zorgvorm en zorgaanbieder, vindt u in deze Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ. In het Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 (bladzijde 4), vindt u de berekeningswijze van de maximale vergoeding voor de hier genoemde zorgvormen. In bijlage 3, 4a en 4b vindt u de maximale vergoedingen 2012 per zorgvorm waarvoor geen Wmg-tarieven gelden. Artikel 2. Wmg-tarieven In deze lijst wordt verwezen naar de geldende Wmg-tarieven. Deze tarieven kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit, De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de markttoezichthouder in de zorg. Zij ziet erop toe dat alle partijen zich aan de regels houden en dat de zorgmarkten goed blijven functioneren. In de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) staat wat de taken en bevoegdheden van de NZa zijn. De Wmg bevat regels voor een doelmatig en doeltreffend stelsel van zorg en helpt de ontwikkeling van de kosten van de zorg in de greep te houden. Ook stelt de Wmg regels voor de bescherming en bevordering van de positie van patiënten en verzekerden. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ

4 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Zorgvorm / zorgaanbieders Maximale vergoeding Bijzonderheden/toelichting Geneeskundige zorg Huisartsenzorg Algemeen: 80% van de geldende Wmg-tarieven 2012; Individuele begeleiding bij stoppen met roken door derden die medisch bevoegd zijn: 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals Maximale vergoeding is 52; Gedragsmatige ondersteuning bij stoppen met roken door derden die medisch bevoegd zijn: 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Maximale vergoeding is 265,75. Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg 80% van geldende Wmg-tarieven Kraamzorg 80% van de geldende Wmg-tarieven; de vergoeding van de inschrijfkosten is vastgesteld op 10. Medisch specialistische zorg medisch specialist verbonden aan een ziekenhuis medisch specialist verbonden aan een instelling (niet zijnde een ziekenhuis) of buiten het ziekenhuis of de instelling werkende medisch specialist, al dan niet verbonden aan een ziekenhuis of instelling Wanneer er een Wmg-tarief geldt: 80% van de geldende Wmg-tarieven 2012; Wanneer er geen Wmg-tarief geldt: 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2012, zoals Wanneer er een Wmg-tarief geldt: 64% van de geldende Wmg-tarieven Wanneer er geen Wmg-tarief geldt: 64% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven van ziekenhuizen. Ter toelichting: de gemiddeld gecontracteerde tarieven voor deze zorgaanbieders zijn gebaseerd op 80% van de gecontracteerde tarieven zoals overeengekomen met ziekenhuizen. De maximale vergoeding is dus gelijk aan 80% van 80% van het gemiddeld gecontracteerde ziekenhuistarief en komt neer op de hiervoor omschreven 64%. Bij de nota voor kraamzorg moet u een kopie meesturen van: de indicatiestelling volgens het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg, en; het diploma van de kraamverzorgende. Deze kopieën kunt u opvragen bij het betreffende kraamcentrum, kraamzorghotel of bij de zelfstandig werkende kraamverzorgende. Medisch specialistische zorg wordt door de betreffende zorgaanbieders via Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) in rekening gebracht. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de DBC s waarvoor geen Wmg-tarieven gelden. Per DBC is de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven. Medisch specialistische zorg wordt door de betreffende zorgaanbieders via Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) in rekening gebracht. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de DBC s waarvoor geen Wmg-tarieven gelden. Per DBC is de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven. Dyslexiezorg 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2012, zoals Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Eerstelijnspsychologische zorg 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2012, zoals Specialistische GGZ een vrijgevestigde psychiater/ 80% van de geldende Wmg-tarieven zenuwarts, klinisch psycholoog of psychotherapeut GGZ-instelling 60% van de geldende Wmg-tarieven Paramedische zorg Fysiotherapie, Oefentherapie Cesar/Mensendieck Lymf-oedeemtherapie 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2012, zoals 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2012, zoals In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 4a is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 4a is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. Logopedie 80% van de geldende Wmg-tarieven Voor een aantal prestaties wijken wij af van de maximale Wmg-tarieven. In bijlage 4a is een overzicht opgenomen van de betreffende prestaties en maximale vergoedingen. 4 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012

5 Zorgvorm / zorgaanbieders Maximale vergoeding Bijzonderheden/toelichting Ergotherapie vrijgevestigde ergotherapeut 80% van de geldende Wmg-tarieven instellingen ergotherapie ergotherapeut die werkzaam is in een 80% van de geldende Wmg-tarieven instelling Dieetadvisering op grond van de aanvullende verzekeringsvoorwaarden vrijgevestigde diëtist 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2012, zoals diëtist werkzaam in een instelling 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2012, zoals Mondzorg Tandheelkundige zorg Tandheelkundige zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar door een kaakchirurg 80% van de geldende Wmg-tarieven tandarts, mondhygiënist of instelling voor jeugdtandverzorging tandprotheticus Tandheelkundige en orthodontische zorg in bijzondere gevallen tandarts of orthodontist verbonden aan een Centrum voor bijzondere tandheelkunde, tandarts-implantoloog of orthodontist 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2012, zoals 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2012, zoals 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2012, zoals kaakchirurg 80% van de geldende Wmg-tarieven Kaakchirurgie voor verzekerden van 18 jaar en ouder kaakchirurg 80% van de geldende Wmg-tarieven Prothetische voorzieningen voor verzekerden van 18 jaar en ouder tandarts 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2012, zoals kaakchirurg 80% van de geldende Wmg-tarieven tandprotheticus Farmaceutische zorg Geneesmiddelen UR-geneesmiddelen (uitsluitend verkrijgbaar op recept bij apotheek of apotheekhoudend huisarts) 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2012, zoals Terhandstelling: 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2012, zoals In bijlage 4b is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 4b is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. Voor 2012 is het ons niet gelukt om met voldoende tandartsen, mondhygiënisten of instellingen voor jeugdtandverzorging een overeenkomst te sluiten voor deze zorg. Dit betekent dat in 2012 de hier genoemde kosten worden vergoed tot maximaal de in Nederland geldende redelijke marktprijs. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen als de zorg wordt verleend door een nietgecontracteerde tandprotheticus. Voor 2012 is het ons niet gelukt om met voldoende zorgaanbieders een overeenkomst te sluiten voor deze zorg. Dit betekent dat in 2012 de hier genoemde kosten worden vergoed tot maximaal de in Nederland geldende redelijke marktprijs. Voor 2012 is het ons niet gelukt om met voldoende tandartsen een overeenkomst te sluiten voor deze zorg. Dit betekent dat in 2012 de hier genoemde kosten worden vergoed tot maximaal de in Nederland geldende redelijke marktprijs. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen als de zorg wordt verleend door een nietgecontracteerde tandprotheticus. In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van de maximale vergoedingen als de zorg wordt verleend door niet-gecontracteerde zorgaanbieder. UR-geneesmiddel: 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoals De gemiddelde gecontracteerde tarieven zijn gelijk aan de apotheekinkoopprijs volgens G-standaard (uitgegeven door Z-index BV), verminderd met 6,82 % met een maximum van 6,80 per keer dat de vergoeding in rekening mag worden gebracht. De apotheekinkoopprijs mag niet hoger zijn dan de apotheekinkoopprijs zoals vermeld in de G-standaard van de maand oktober 2011 en bovendien niet meer bedragen dan de prijs die voortkomt uit de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP). De geldende apotheekinkoopprijs voor een geneesmiddel is vooraf op te vragen bij de betreffende apotheker of apotheekhoudend huisarts. Dit tarief wordt door deze ook vermeld op het etiket van het afgeleverde geneesmiddel, eventueel inclusief het tarief van de dienstverlening waarbij een URgeneesmiddel ter hand wordt gesteld. Zelfzorggeneesmiddelen (geneesmiddelen die zonder recept mogen worden verkocht) 80% van de op de afleverdatum in de G-standaard vastgelegde apotheekinkoopprijs vermeerderd met een opslag van 15%. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ

6 Zorgvorm / zorgaanbieders Maximale vergoeding Bijzonderheden/toelichting Dieetpreparaten Hulpmiddelenzorg Hulpmiddelen en verbandmiddelen Verblijf in een instelling Verblijf in verband met medisch specialistische zorg in een ziekenhuis. in verband met medische specialistische zorg in een instelling (niet zijnde een ziekenhuis) in verband met chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard (kaakchirurgie) 80% van de apotheekinkoopprijs volgens de G-standaard (uitgegeven door Z-Index BV) vermeerderd met een opslag van 2%. De apotheekinkoopprijs mag niet meer bedragen dan de prijs in de G-standaard van de maand oktober De maximale vergoeding voor energieverrijkte drinkvoeding bedraagt 1,85 per verpakking. De maximale vergoeding voor geconcentreerde drinkvoeding bedraagt 2,45 per verpakking. In eigendom: 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2012, zoals deze voor de desbetreffende hulpmiddelen en verbandmiddelen zijn Bij bruikleen: 80% van de gemiddelde kosten per gebruiker per jaar. De hoogte van de gemiddelde kosten is gelijk aan de kosten, die wij zouden hebben betaald voor verstrekking van een hulpmiddel in bruikleen. Wanneer er een Wmg-tarief geldt: 80% van de geldende Wmg-tarieven Wanneer er geen Wmg-tarief geldt: 80% van de gemiddelde tarieven 2012, zoals overeengekomen met ziekenhuizen. Wanneer er een Wmg-tarief geldt: 64% van de geldende Wmg-tarieven Wanneer er geen Wmg-tarief geldt: 64% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven van ziekenhuizen. Ter toelichting: de gemiddeld gecontracteerde tarieven voor deze zorgaanbieders zijn gebaseerd op 80% van de gecontracteerde tarieven zoals overeengekomen met ziekenhuizen. De maximale vergoeding is dus gelijk aan 80% van 80% van het gemiddeld gecontracteerde ziekenhuistarief en komt neer op de hiervoor omschreven 64%. 80% van de geldende Wmg-tarieven in verband met Specialistische GGZ 60% van de geldende Wmg-tarieven Ziekenvervoer Zittend ziekenvervoer 1,08 per beladen kilometer. Beladen kilometer wil zeggen, uitsluitend het aantal kilometers dat u als verzekerde ook daadwerkelijk in de taxi zit. De geldende, in de Z-index vastgelegde apotheekinkoopprijs vermeerderd met een opslag van 2% voor een dieetpreparaat is vooraf op te vragen bij de betreffende apotheker, apotheekhoudend huisarts of leverancier en wordt door deze ook vermeld op het etiket van het afgeleverde dieetpreparaat. Bij de nota moet u de aanvraag van de behandelend arts of een kopie van de machtiging die u van ons hebt ontvangen, meesturen. In bijlage 7 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. Verblijf wordt door de betreffende zorgaanbieders via zogenaamde Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) in rekening gebracht. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de DBC s waarvoor geen Wmg-tarieven gelden. Per DBC is de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven. Verblijf wordt door de betreffende zorgaanbieders via Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) in rekening gebracht. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de DBC s waarvoor geen Wmg-tarieven gelden. Per DBC is de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven. Bij de nota dient u een volledig ingevuld en ondertekend declaratieformulier vervoerskosten mee te sturen. Het declaratieformulier vervoerskosten kunt u vinden op onze website of telefonisch opvragen; kijk voor het telefoonnummer voorin uw voorwaarden. 6 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012

7 III. Bijlagen Bijlage 1. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 voor medisch specialistische zorg Deze lijst geeft een overzicht van de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) waarvoor geen Wmg-tarief geldt. De maximale vergoeding per DBC is afhankelijk van de zorgaanbieder die de zorg verleent. Helaas zijn de gemiddeld gecontracteerde tarieven voor 2012 voor deze zorg nog niet beschikbaar. Dat betekent dat de hiervan afgeleide maximale vergoedingen ook nog niet beschikbaar zijn. Wij streven ernaar om de maximale vergoedingen voor 2012 zo spoedig mogelijk te publiceren. Wilt u een indicatie van de maximale vergoeding waarop u aanspraak kunt maken? Neemt u dan contact op met onze klantenservice. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Bijlage 1 7

8 Bijlage 2. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 voor dyslexiezorg Deze lijst geeft een overzicht van de maximale vergoedingen voor dyslexiezorg. Omschrijving Declaratiecode Maximale vergoeding 2012 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten ,92 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten ,64 Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten ,34 Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten ,67 Diagnostiek - vanaf 800 tot en met 1199 minuten ,93 Diagnostiek - vanaf 1200 tot en met 1799 minuten 25A ,64 Diagnostiek - vanaf 1800 minuten 25A ,58 Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten ,30 Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1799 minuten ,25 Overige kindertijd - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten ,13 Overige kindertijd - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten ,02 Overige kindertijd - vanaf 6000 tot en met minuten ,49 Overige kindertijd - vanaf tot en met minuten 25A ,97 Overige kindertijd - vanaf minuten 25A ,97 8 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Bijlage 2

9 Bijlage 3. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 voor eerstelijnspsychologische zorg Deze lijst geeft een overzicht van de maximale vergoedingen voor eerstelijnspsychologische zorg. Omschrijving behandeling Tariefcode Maximale vergoeding 2012 individueel eerstelijnspsychologisch consult ,00 individueel kort eerstelijnspsychologisch consult ,00 telefonisch consult ,00 consult ,00 consult relatietherapie ,00 consult gezinstherapie éénouder ,00 consult gezinstherapie tweeouder ,00 consult groepstherapie 4 tot en met 8 personen ,00 consult groepstherapie 9 tot en met 12 personen ,80 Dubbele consulten dubbel individ. eerstelijnspsychologisch consult ,00 dubbel consult relatietherapie ,00 dubbel consult gezinstherapie éénouder ,00 dubbel consult gezinstherapie tweeouder ,00 dubbel consult groepstherapie 4 t/m 8 personen ,00 (dubbele) consulten aan huis individueel eerstelijnspsychologisch consult aan huis ,00 Individ. kort eerstelijnspsychologisch consult aan huis ,00 consult relatietherapie aan huis ,00 dubbel consult relatietherapie aan huis ,00 consult gezinstherapie éénouder aan huis ,00 dubbel consult gezinstherapie éénouder aan huis ,00 consult gezinstherapie tweeouder aan huis ,00 dubbel consult gezinstherapie tweeouder aan huis ,00 dubbel individ. eerstelijnspsychol. consult aan huis ,00 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Bijlage 3 9

10 Bijlage 4a. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 voor paramedische zorg Deze lijst geeft een overzicht van de maximale vergoedingen voor paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie Cesar/ Mensendieck, lymfoedeemtherapie en logopedie). De maximale vergoeding is afhankelijk van de zorgaanbieder die de zorg verleent. 1. Fysiotherapie door een vrijgevestigde (kinder)fysiotherapeut, geriatrisch fysiotherapeut, heilgymnast-masseur, manueel therapeut, oedeemtherapeut of bekkenfysiotherapeut Omschrijving behandeling Maximale vergoeding 2012 Zitting fysiotherapie Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling Zitting fysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag Zitting kinderfysiotherapie Zitting kinderfysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling Zitting kinderfysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag Instructie/overleg ouders van de patiënt Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport Zitting manuele therapie Zitting manuele therapie inclusief toeslag uitbehandeling Zitting manuele therapie inclusief inrichtingstoeslag Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen Groepszitting van meer dan tien personen Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag uitbehandeling Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief inrichtingstoeslag Zitting oedeemtherapie Zitting oedeemtherapie inclusief toeslag uitbehandeling Zitting oedeemtherapie inclusief inrichtingstoeslag Zitting bekkenfysiotherapie Zitting bekkenfysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling Zitting bekkenfysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag Lange zitting voor complexe aandoeningen Lange zitting voor complexe aandoeningen inclusief toeslag uitbehandeling Lange zitting voor complexe aandoeningen inclusief inrichtingstoeslag Zitting geriatrische fysiotherapie Zitting geriatrische fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling Zitting geriatrische fysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag Telefonische zitting Screening Screening inclusief toeslag uitbehandeling Screening inclusief inrichtingstoeslag Intake en onderzoek na screening Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling Intake en onderzoek na screening inclusief inrichtingstoeslag Intake en onderzoek na verwijzing Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling Intake en onderzoek na verwijzing inclusief inrichtingstoeslag Toeslag buiten reguliere werktijden Verstrekte verband- en hulpmiddelen Eenvoudige, korte rapporten Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten 22,67 31,58 27,12 33,84 42,74 38,30 22,67 22,67 29,55 38,46 34,00 22,67 20,44 16,11 12,79 4,00 42,54 51,45 47,00 33,84 42,74 38,30 33,84 42,74 38,30 32,62 41,54 37,08 29,55 38,46 34,00 8,00 7,86 16,76 12,30 22,67 31,58 27,12 22,67 31,58 27,12 0,00 afhankelijk van soort middel 8,00 12,00 10 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Bijlage 4a

11 2. Fysiotherapie door een (kinder)fysiotherapeut, geriatrisch fysiotherapeut, heilgymnast-masseur, manueel therapeut, oedeemtherapeut of bekkenfysiotherapeut die werkzaam is in een instelling Omschrijving behandeling Maximale vergoeding 2012 Zitting fysiotherapie Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling Loopbad/vlinderbad/stangerbad (incl. evt. massage en oefeningen) Zitting kinderfysiotherapie Zitting kinderfysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling Instructie/overleg ouders van de patiënt Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport Zitting manuele therapie Zitting manuele therapie inclusief toeslag uitbehandeling Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen Groepszitting van meer dan tien personen Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag uitbehandeling Zitting oedeemtherapie Zitting oedeemtherapie inclusief toeslag uitbehandeling Zitting bekkenfysiotherapie Zitting bekkenfysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling Lange zitting voor complexe aandoeningen Lange zitting voor complexe aandoeningen inclusief toeslag uitbehandeling Telefonische zitting Screening Screening inclusief toeslag uitbehandeling Intake en onderzoek na screening Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling Intake en onderzoek na verwijzing Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling Toeslag buiten reguliere werktijden Verstrekte verband- en hulpmiddelen Eenvoudige, korte rapporten Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten 19,27 28,18 18,50 28,78 37,69 19,27 19,27 25,14 34,04 19,27 17,37 13,68 10,89 4,00 36,15 45,06 28,78 37,69 28,22 37,12 27,73 36,63 8,00 6,68 15,58 19,27 28,18 19,27 28,18 0,00 afhankelijk van soort middel 8,00 12,00 3. Oefentherapie Cesar/Mensendieck door een vrijgevestigde (kinder)oefentherapeut Cesar/Mensendieck Omschrijving behandeling Maximale vergoeding 2012 Reguliere zitting Reguliere zitting inclusief toeslag voor uitbehandeling Reguliere zitting inclusief inrichtingstoeslag 22,67 31,58 27,12 Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek 42,54 Instructie/overleg ouders van de patiënt 22,67 Groepszitting 2 personen Groepszitting 3 personen Groepszitting 4 personen Groepszitting 5-10 personen Groepszitting van meer dan 10 personen Zitting kinderoefentherapie Zitting kinderoefentherapie inclusief toeslag voor uitbehandeling Zitting kinderoefentherapie inclusief inrichtingstoeslag 22,67 20,44 16,11 12,79 4,00 33,84 42,74 38,30 Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport 22,67 Telefonische zitting Screening Screening inclusief toeslag uitbehandeling Screening inclusief inrichtingstoeslag Intake en onderzoek na screening Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling Intake en onderzoek na screening inclusief inrichtingstoeslag Intake en onderzoek na verwijzing Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling Intake en onderzoek na verwijzing inclusief inrichtingstoeslag 8,00 7,86 16,76 12,30 22,67 31,58 27,12 22,67 31,58 27,12 Lange zitting voor complexe aandoeningen 32,62 Lange zitting voor complexe aandoeningen inclusief toeslag uitbehandeling 41,54 Lange zitting voor complexe aandoeningen inclusief inrichtingstoeslag 37,08 Toeslag buiten reguliere werktijden Eenvoudige, korte rapporten Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten 0,00 8,00 12,00 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Bijlage 4a 11

12 4. Oefentherapie Cesar/Mensendieck door een (kinder)oefentherapeut Cesar/Mensendieck die werkzaam is in een instelling Omschrijving behandeling Maximale vergoeding 2012 Reguliere zitting Reguliere zitting inclusief toeslag voor uitbehandeling 19,27 28,18 Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek 36,15 Instructie/overleg ouders van de patiënt 19,27 Groepszitting 2 personen 19,27 Groepszitting 3 personen 17,37 Groepszitting 4 personen 13,68 Groepszitting 5-10 personen 10,89 Groepszitting van meer dan 10 personen 4,00 Zitting kinderoefentherapie Zitting kinderoefentherapie inclusief toeslag voor uitbehandeling Telefonische zitting Screening Screening inclusief toeslag uitbehandeling Intake en onderzoek na screening Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling Toeslag buiten reguliere werktijden Eenvoudige, korte rapporten Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten 28,78 37,69 8,00 6,68 15,58 19,27 28,18 0,00 8,00 12,00 5. Lymf-oedeemtherapie door een huidtherapeut Omschrijving behandeling Maximale vergoeding 2012 Lymf-oedeemtherapie 30,77 Lymf-oedeemtherapie met toeslag uitbehandeling 39,67 Lymf-oedeemtherapie met inrichtingstoeslag 35,22 Screening 7,86 Screening, inclusief toeslag uitbehandeling 16,76 Screening, inclusief inrichtingstoeslag 12,30 Intake en onderzoek na screening 22,67 Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling 31,58 Intake en onderzoek na screening inclusief inrichtingstoeslag 27,12 Intake en onderzoek na verwijzing 22,67 Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling 31,58 Intake en onderzoek na verwijzing inclusief inrichtingstoeslag 27,12 6. Logopedie Voor logopedie, verzorgd door een logopedist met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de geldende Wmg-tarieven. Voor onderstaande prestaties wijken wij af van de maximale Wmg-tarieven. Omschrijving behandeling Maximale vergoeding 2012 Internetzitting/telelogopedie 8,00 Groepszitting logopedie voor twee personen Groepszitting logopedie voor drie personen Groepszitting logopedie voor vier personen Groepszitting logopedie voor vijf tot tien personen Overleg met derden (valt niet onder de aanspraak van de zorgverzekering) Verslaglegging aan derden (valt niet onder de aanspraak van de zorgverzekering) Telefonische zitting 22,44 20,21 15,88 9,62 0,00 0,00 8,00 12 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Bijlage 4a

13 Bijlage 4b. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 voor dieetadvisering Deze lijst geeft een overzicht van de maximale vergoedingen voor dieetadvisering op grond van de aanvullende verzekeringsvoorwaarden. De maximale vergoeding is afhankelijk van de zorgaanbieder die de zorg verleent. 1. Dieetadvisering door een vrijgevestigde diëtist Voor dieetadvisering, verzorgd door een vrijgevestigd diëtist, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal de volgende berekende maximale vergoedingen: Omschrijving behandeling Maximale vergoeding 2012 Reguliere behandeling dieetadvisering 11,74 Groepsbehandeling dieetadvisering * 11,74 Uittoeslag 16,19 Reguliere behandeling dieetadvisering Groepsbehandeling dieetadvisering Uittoeslag Screening dieetadvisering** 14,67 per kwartier 14,67 per kwartier 20,24 per zitting 9,82 per screening * Bij een groepsbehandeling dieetadvisering wordt het tarief gedeeld door het aantal deelnemers in de groep. ** De prestatie screening komt alleen voor vergoeding in aanmerking wanneer de therapeut de door de beroepsvereniging vastgestelde cursus heeft gevolgd. 2. Dieetadvisering door een diëtist die werkzaam is in een instelling Voor dieetadvisering, verzorgd door een diëtist die werkzaam is in een instelling, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal de volgende berekende maximale vergoedingen Omschrijving behandeling Maximale vergoeding 2012 Reguliere behandeling dieetadvisering 10,12 Groepsbehandeling dieetadvisering * 10,12 Uittoeslag 16,19 * Bij een groepsbehandeling dieetadvisering wordt het tarief gedeeld door het aantal deelnemers in de groep. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Bijlage 4b 13

14 Bijlage 5. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 voor mondzorg Deze lijst geeft een overzicht van de maximale vergoedingen voor mondzorg, verleend door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. De maximale vergoeding is afhankelijk van de zorgaanbieder die de zorg verleent. Mondzorg door een tandprotheticus In onderstaand overzicht vindt u de maximale vergoedingen 2012 voor mondzorg, verzorgd door een tandprotheticus. Code Tarievenlijst tandprotheticus voor prothese op basis van 2 implantaten Maximale vergoeding 2012 G311 Maken mesostructuur bestaande uit 2 drukknoppen 96,09 G211 Klikgebit per kaak 208,20 G113 Volledig kunstgebit bovenkaak 135,00 Max. tandtechnische kosten 1.142,40 Totaal prothetiek 1.581,69 G311 Maken mesostructuur bestaande uit 2 drukknoppen 96,09 G211 Klikgebit per kaak 208,20 Max. tandtechnische kosten 888,80 Totaal prothetiek 1.193,09 G311 Maken mesostructuur bestaande uit 2 drukknoppen 96,09 G611 Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten 75,00 Max. tandtechnische kosten 727,20 Totaal prothetiek 898,29 G113 Volledig kunstgebit bovenkaak 135,00 G211 Klikgebit per kaak 208,20 G331 Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen 2 implantaten of elementen 132,00 Max. tandtechnische kosten 1.548,00 Totaal prothetiek 2.023,20 G211 Klikgebit per kaak 208,20 G331 Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen 2 implantaten of elementen 132,00 Max. tandtechnische kosten 1.373,60 Totaal prothetiek 1.713,80 G611 Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten 75,00 G331 Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen 2 implantaten of elementen 132,00 Max. tandtechnische kosten 976,00 Totaal prothetiek 1.183,00 G113 Volledig kunstgebit bovenkaak 135,00 G251 Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten 208,20 Max. tandtechnische kosten 774,40 Totaal prothetiek 1.117,60 G251 Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten 208,20 G311 Maken mesostructuur bestaande uit 2 drukknoppen 96,09 Max. tandtechnische kosten 897,60 Totaal prothetiek 1.201,89 G251 Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten 208,20 Max. tandtechnische kosten 500,00 Totaal prothetiek 708,20 G113 Volledig kunstgebit bovenkaak 135,00 14 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Bijlage 5

15 Code Tarievenlijst tandprotheticus voor prothese op basis van 2 implantaten Maximale vergoeding 2012 G253 Vervangend klikgebit op verbonden implantaten 259,80 Max. tandtechnische kosten 774,40 Totaal prothetiek 1.169,20 G253 Vervangend klikgebit op verbonden implantaten 259,80 G331 Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen 2 implantaten of elementen 132,00 Max. tandtechnische kosten 1.387,20 Totaal prothetiek 1.779,00 G253 Vervangend klikgebit op verbonden implantaten 259,80 Max. tandtechnische kosten 500,00 Totaal prothetiek 759,80 G731 Opvullen bestaand klikgebit per kaak 86,79 Max. tandtechnische kosten 148,00 Totaal prothetiek 234,79 Max. tandtechnische kosten 284,00 Totaal prothetiek 370,79 G311 Maken mesostructuur bestaande uit 2 drukknoppen 96,00 Max. tandtechnische kosten 740,00 Totaal prothetiek 922,79 G733 Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak 112,15 Max. tandtechnische kosten 148,00 Totaal prothetiek 260,15 Max. tandtechnische kosten 284,00 Totaal prothetiek 396,15 G331 Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen 2 implantaten of elementen 132,00 Max. tandtechnische kosten 979,20 Totaal prothetiek 1.223,35 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Bijlage 5 15

16 Bijlage 6. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 voor farmaceutische zorg Deze lijst geeft een overzicht van de maximale vergoedingen voor de terhandstelling van geneesmiddelen door een nietgecontracteerde apotheker of apotheekhoudend huisarts. Dienstverlening, waarbij een UR-geneesmiddel ter hand wordt gesteld Maximale vergoeding Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag 4,41 2 Gewone vervolguitgifte, bereiding, werkdag 13,22 3 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 70,55 4 Week vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag 2,42 5 Week vervolguitgifte, bereiding, werkdag 2,42 6 Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 2,42 7 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag 8,82 8 Gewone eerste uitgifte, bereiding, werkdag 17,63 9 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 74,96 10 Week eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag 6,83 11 Week eerste uitgifte, bereiding, werkdag 6,83 12 Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 6,83 13 Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) 13,22 14 Gewone vervolguitgifte, bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) 22,04 15 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) 79,37 16 Week vervolguitgifte, geen bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) 2,42 17 Week vervolguitgifte, bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) 2,42 18 Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) 2,42 19 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) 17,63 20 Gewone eerste uitgifte, bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) 26,45 21 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) 83,78 22 Week eerste uitgifte, geen bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) 6,83 23 Week eerste uitgifte, bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) 6,83 24 Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) 6,83 25 Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, toeslag thuis 4,41 26 Gewone vervolguitgifte, bereiding, werkdag, toeslag thuis 13,22 27 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, toeslag thuis 70,55 28 Week vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, toeslag thuis 2,42 29 Week vervolguitgifte, bereiding, werkdag, toeslag thuis 2,42 30 Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, toeslag thuis 2,42 31 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, toeslag thuis 8,82 32 Gewone eerste uitgifte, bereiding, werkdag, toeslag thuis 17,63 33 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, toeslag thuis 74,96 34 Week eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, toeslag thuis 6,83 35 Week eerste uitgifte, bereiding, werkdag, toeslag thuis 6,83 36 Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, toeslag thuis 6,83 37 Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis 13,22 38 Gewone vervolguitgifte, bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis 22,04 39 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis 79,37 40 Week vervolguitgifte, geen bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis 2,42 41 Week vervolguitgifte, bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis 2,42 42 Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis 2,42 43 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis 17,63 44 Gewone eerste uitgifte, bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis 26,45 45 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis 83,78 46 Week eerste uitgifte, geen bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis 6,83 47 Week eerste uitgifte, bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis 6,83 48 Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis 6,83 16 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Bijlage 6

17 Dienstverlening, waarbij een UR-geneesmiddel ter hand wordt gesteld Maximale vergoeding 2012 Overige tarieven Dienstverlening waarbij geen UR-geneesmiddel ter hand wordt gesteld* 0,00 Instructie patiënt UR-geneesmiddel-gerelateerd hulpmiddel 0,00 Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelengebruik 0,00 * U hebt recht op vergoeding van de terhandstelling als er in overleg met u geen UR-geneesmiddel (een geneesmiddel dat uitsluitend op recept verkrijgbaar is bij de apotheek) ter hand is gesteld, na uitvoering van de volgende activiteiten: 1. beoordelen of het voorschrift leesbaar, authentiek, rationeel en doelmatig is; 2. uitvoeren medicatiebewaking: beoordelen of de voorgeschreven farmacotherapie geschikt is voor de patiënt door te controleren op onvolkomenheden, onvolledigheden, onjuistheden of vergissingen ten aanzien van geneesmiddel, dosering, duur van behandeling, interacties, contra-indicaties, dubbelmedicatie en overgevoeligheid op basis van het actuele geneesmiddelengebruik van de patiënt (inclusief zelfzorgmiddelen); 3. terugkoppelen naar of afstemmen met de voorschrijver, als de voorgeschreven farmacotherapie niet geschikt is; 4. het direct of indirect aan de patiënt verstrekken van mondelinge en schriftelijke relevante informatie (minimaal de bijsluiter) voorafgaand of tijdens de terhandstelling ter bevordering van goed geneesmiddelengebruik. Bij de declaratie dient de naam van de zorgaanbieder, de voorschrijver en het oorspronkelijk voorgeschreven geneesmiddel vermeld te zijn. Bijlage 7. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 voor hulpmiddelenzorg Deze lijst geeft een overzicht van de maximale vergoedingen per hulpmiddel of verbandmiddel, geleverd door een leverancier met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten. Ter toelichting: met AIP wordt de apotheekinkoopprijs bedoeld uit de ZI-taxe; deze kunt u opvragen bij uw leverancier/apotheek; maximale vergoedingen (bijvoorbeeld hoortoestellen en orthopedische schoenen) zijn gebaseerd op regelgeving voor Omschrijving Maximale vergoeding 2012 Artikel 2.8 Regeling zorgverzekering: uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan: Hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van: de onderste en bovenste extremiteiten, inclusief oplaadinrichting en batterijen indien het gaat om hulpmiddelen met een energievoorziening zoals prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet onderbeenprothese geriatrisch 2.938,00 onderbeenprothese normaal 3.857,00 onderbeenprothese actief 5.044,00 conventioneel onderbeenproth ,00 knie -exarticulatie geriatrisch 4.078,00 knie -exarticulatie normaal 5.659,00 knie -exarticulatie actief offerte (op basis van Overige prothesen) omkeerplastiek (alle uitvoeringen) 4.867,00 bovenbeenprothese geriatrisch 4.604,00 bovenbeenprothese normaal 6.626,00 bovenbeenprothese actief 8.473,00 bovenbeenprothese high tech offerte (op basis van Overige prothesen) symne/pyrogoff normaal 2.406,00 symne/pyrogoff actief 3.371,00 Stompkous (per 4 stuks) 104,00 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Bijlage 7 17

18 Omschrijving Maximale vergoeding 2012 Overige prothesen (niet-genoemde artikelen) op basis van offerte met deze variabelen uurtarief 69,63 eenheid bulkgrondstof 1,47 halffabricaten 80%*(inkoopprijs + 5%) de mamma, zoals mammaprothesen gebruiksklare prothese voor uitwendige toepassing 163,00 de mamma, zoals mammaprothesen afzonderlijk vervaardigd voor uitwendige toepassing 895,00 de stembanden, zoals stemprothesen en spraakversterkers al dan niet gecombineerd het haar indien sprake is van gehele of gedeeltelijke kaalhoofdigheid als gevolg van een medische aandoening of behandeling van medische aard Hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging of bedekking van: 80%* (AIP + 6% BTW) 314,40 de oogbol, zoals volledige oogprothesen (inclusief scleraschalen) 560,00 scleralenzen met ingekleurde iris of pupil zonder visuscorrectie het gelaat, zoals gelaatsprothesen Artikel 2.9 Regeling zorgverzekering: uitwendige hulpmiddelen voor het ademhalingsstelsel: 80% van notabedrag 80% van notabedrag Uitwendige hulpmiddelen voor het geheel of gedeeltelijk opheffen van de gevolgen van stoornissen in de functie van het ademhalingsstelsel, met inbegrip van stoffen die met behulp van deze hulpmiddelen worden toegediend, zoals: zuurstof met de daarbij behorende toedieningsapparatuur 995,72 de vergoeding van stroomkosten bij gebruik van zuurstofconcentrator overige stoffen die gecertificeerd zijn als medisch hulpmiddel in de zin de Wet op de medische hulpmiddelen met daarbij behorende toedieningsapparatuur Apparatuur voor positieve uitademingsdruk 0,06 per geregistreerd gebruiksuur 995,72 CPAP-apparatuur met toebehoren 325,00 longvibrators 144,70 trachea canule 80%* (AIP + 6% BTW) vernevelaars met toebehoren 183,45 losse voorzetkamers (aerochamber) slijmuitzuigapparatuur voor het wegzuigen van slijm uit het mond- of keelgebied 942,43 mandibulair repositie apparaat (MRA beugel) Artikel 2.11 Regeling zorgverzekering: hulpmiddelen bij stoornis in de functies van urinelozing en defecatie, zoals: urine-opvangzakken met de noodzakelijke hulpstukken ter bevestiging aan het been of bed onsteriele disposable urine-opvangzakken onsteriele semi disposable urine-beenzakken onsteriele semi disposable urine-nachtzakken steriele urine-opvangzakken katheters, met blaasspoelvloeistoffen katheters voor intermitterende katheterisatie verblijfscatheters afhankelijk van het materiaal: 80% van het wettelijk tarief voor deze tandheelkundige prestatie - latex - latex/siliconen - siliconen - hydrogel hulpstukken voor bevestiging aan het been hulpstukken voor bevestiging aan het bed katheterstopjes (met kraansysteem) condoomkatheter voorzieningen voor stomapatiënten colostoma eendelig colostoma tweedelig plak colostoma tweedelig zak ileostoma eendelig ileostoma tweedelig plak ileostoma tweedelig zak urostoma eendelig urostoma tweedelig plak urostoma tweedelig zak 18 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Bijlage 7

19 Omschrijving Maximale vergoeding 2012 reinigingsgaasjes wegwerpzakjes stomapluggen, eendelig stomapluggen, tweedelig plak stomapluggen, tweedelig plug afdekpleisters en katheters voor continentstoma huidbeschermende zalven of cremes incontinentie-absorptiematerialen wegwerpluiers wegwerpluierbroeken wasbare luiers en luierbroeken anaaltampons spoelapparatuur voor anaalspoelen (irrigatiepomp) 248 Artikel 2.12 Regeling zorgverzekering: uitwendig lichaamsgebonden hulpmiddelen voor het bewegingssysteem uitwendige lichaamsgebonden hulpmiddelen toe te passen bij een ernstige aandoening waarop de verzekerde langdurig en niet uitsluitend bij sportactiviteiten is aangewezen en die dienen voor het wijzigen van; gestoorde functies van het bewegingssysteem, aan beweging verwante functies of anatomische eigenschappen van structuren verwant aan beweging en anatomische eigenschappen van de schedel, zoals: uitwendige lichaamsgebonden hulpmiddelen voor de ledematen of romp met correctie-, redressie- of immobilisatiefunctionaliteit voetorthesen 133,00 voetorthesen (type II (20%)) 431,00 knie-orthese hyperextensie 274,00 knie-orthese vast frame 1.004,00 KO semi-confectie/maatwerk 159,00 heuporthesen (kinderen) 150,00 halskraag nekbrace 106,00 halskraag schoudersteunend 142,00 halskraag rompfixerend 378,00 reclinatie/delordoserend korset 450,00 confectiekorset 186,00 polsorthese/-spalk 88,00 armdraagorthese 427,00 liesbreukband enkel/dubbel 146,00 heuporthesen (volwassenen) 717,00 VO klompvoetredressie 163,00 EVO klompvoetredressie 248,00 onderbeenbeugel 1.013,00 arthrodesekoker 1.143,00 langebeenbeugel/kevo 2.194,00 bekkenbeenbeugel 4.044,00 achterspalk 546,00 handspalk siliconen 678,00 handspalk (leer en kunststof) 378,00 polskoker 454,00 jones apparaat 968,00 armbeugel 704,00 uitwendige lichaamsgebonden hulpmiddelen bij breuken van weke delen van de romp stofkorset 594,00 leerkorset 1.210,00 kunststofkorset 845,00 scoliosekorset/boston brace 1.230,00 buikbreukband 115,00 reclinatie/delordoserend korset 450,00 confectiekorset 186,00 Overige Orthesen (niet genoemde artikelen) op basis van offerte met deze variabelen uurtarief 69,63 eenheid bulkgrondstof 1,47 halffabricaten 80%*(inkoopprijs + 5%) Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Bijlage 7 19

20 Omschrijving Maximale vergoeding 2012 uitwendige lichaamsgebonden hulpmiddelen bij schedelassymetrie redressiehelm 814,00 uitwendige lichaamsgebonden hulpmiddelen ter opvang en positionering van het lichaam in liggende houding ligorthese 1.557,60 sta-orthese 2.400,00 orthopedisch schoeisel niet-orthopedische schoenen 449,00 semi-orthopedische schoenen 449,00 voorlopige orthopedische schoen (met uitgebreide voorzieningen), de aanpassingen aan de confectieschoen t.b.v. de andere voet wordt berekend conform OVAC-lijst 913,00 voorlopige orthopedische schoenen (met uitgebreide voorzieningen aan beide zijde) 1.737,00 lage orthopedische schoenen 840,00 hoge orthopedische schoenen (schacht hoogte tot 15 cm) 959,00 orthopedische laarzen (met uitgebreide voorzieningen aan een laars. Schachthoogte +15 cm) 1.348,00 orthopedische laarzen (met uitgebreide voorzieningen aan beide laarzen. Schachthoogte +15 cm) 1.737,00 Orthopedische voorziening aan confectieschoenen (OVAC) maatnemen, afleveren en nazorg 39,00 supplementen individueel 58,00 supplement met medialeen / of laterale enkelkap versteviging tot over de enkel 164,00 prosupinatie wig zool + hak 49,00 eenvoudige afwikkelrol opgezet:jonesbalk versnelde afwikkeling 32,00 gecompliceerde afwikkelrol met slijtlaag: richtingafwikkeling, meerfase afwikkeling, afwikkelrol met uitsparing, hallux-rigidus afwikkeling. 53,00 hakaanpassing van de bestaande hak t/m 2 cm: uitsluitend in combinatie met post 46 of 47 32,00 hakzoolverhoging niet bekleed van 1cm tot 3 cm 68,00 hakzoolverhoging niet bekleed vanaf 3 cm t/m 7 cm 97,00 hakverhoging niet bekleed 7 cm of meer 112,00 hakzoolverhoging bekleed vanaf 3 cm t/m 7 cm 145,00 hakverhoging bekleed vanaf 7 cm of meer 180,00 aangepaste hakken: sleehak, bufferhak, geschoorde hak, afrolhak, vleugelhak, bekledehak, achteruit gebouwde hak 60,00 zoolverstijving; exclusief afwikkeling en hakaanpassing 86,00 drukvrij maken d.m.v. uitzetten van de schacht 10,00 drukvrij maken van een exostose aan de voet in de schacht van de schoen met polstering en/of uitsparingen 24,00 nieuwe wreefsluiting aan een bestaande schoen (hoog en laag) 119,00 beugelbevestiging (inclusief cambreur + hak) 144,00 Binnenschoenen aanvullingsprothese bij amputatie van de middenvoet of volledig verlies van de tenen. 743,00 aanvullingsprothese bij amputatie in de voetwortel. (b.v. Chopart-amputatie) 1.105,00 aanvullingsprothese bij amputatie van de totale voet. (b.v. Symeof Pyrogoff-amputatie) 1.105,00 orthese als arthrodese koker 931,00 P.B. orthese (dynamisch) 553,00 verkortingsbinnenschoen vanaf 2 cm t/m 5 cm 758,00 verkortingsbinnenschoen vanaf 6 cm t/m 10 cm 954,00 verkortingsbinnenschoen vanaf 11 cm t/m 15 cm 1.048,00 Artikel 2.13 Regeling zorgverzekering: uitwendige hulpmiddelen ter correctie van stoornissen van de visuele functie, zoals: lenzen; contactlenzen, corneale lenzen en bandagelenzen met een visuscorrigerende werking 275,00* *U bent een eigen bijdrage verschuldigd van 51,50 per lens als u de lens langer dan 1 jaar gebruikt. Als u de lens korter dan een jaar gebruikt, bedraagt de eigen bijdrage 103 per kalenderjaar. bijzondere optische hulpmiddelen, ptosisbrillen, kappenbrillen en kijkersystemen. 400,00 elektronische handloepen 150,40 tafel- en statiefloepen 160,00 Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen in het lezen, schrijven of gebruik van telecommunicatieapparatuur, zoals: schrijfmachines 300,00 in- en uitvoerapparatuur 1.300,00 computerprogrammatuur 900,00 memorecorders 100,00 20 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Bijlage 7

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde. zorgaanbieders Cares Gouda 2013. Geldig vanaf 1 januari 2013

Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde. zorgaanbieders Cares Gouda 2013. Geldig vanaf 1 januari 2013 Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde zorgaanbieders Cares Gouda 2013 Geldig vanaf 1 januari 2013 Inhoudsopgave I. Artikel 1. Algemeen gedeelte... 3 Algemeen... 3 Artikel 2. Wmg-tarieven... 3

Nadere informatie

geldend vanaf 1 januari 2011

geldend vanaf 1 januari 2011 1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2011 geldend vanaf 1 januari 2011 2 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ 2011 Inhoudsopgave Pagina

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen VGZ

Lijst maximale vergoedingen VGZ Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Geldig

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016 Geldig vanaf 1 januari 2016 D0260-201603 Inhoud Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2013

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2013 2 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS ZEKUR 2013 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016 Geldig vanaf 1 januari 2016 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic Geldig vanaf 1 januari www.na.nl/downloads Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1 Algemeen 2 2 Wmg-tarieven 2 3

Nadere informatie

niet-gecontracteerde zorgaanbieders Natura 2014

niet-gecontracteerde zorgaanbieders Natura 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners Natura 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com

Nadere informatie

NATIONAL ACADEMIC. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

NATIONAL ACADEMIC. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders NATIONAL ACADEMIC Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016 Geldig vanaf 1 januari 2016 D0260-201510 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig tot 1 januari 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig tot 1 januari 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014 Geldig tot 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Geldig tot 1 januari 2014 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016. Geldig vanaf 1 januari 2016

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016. Geldig vanaf 1 januari 2016 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016 Geldig vanaf 1 januari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale en niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Geldig vanaf 1 juli 2015 D0260-201507 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale en niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Aanvullende- en tandartsverzekering 2015 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Algemeen 3 Artikel 2 Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 D0201-201410 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Contents Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor: Dieetpreparaten

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 D0260-201502 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Nadere informatie

IZZ Zorg voor de zorg. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

IZZ Zorg voor de zorg. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 IZZ Zorg voor de zorg Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Contents Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale en niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Geldig van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale en niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Geldig vanaf 1 juli 2015 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale en niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014 Lijt maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieder National Academic 2014 geldig tot 1 januari 2014 www.na.nl/download Inhoudopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Wmg-tarieven

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015. Geldig vanaf 1 juli 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015. Geldig vanaf 1 juli 2015 Lijst maximale en niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Geldig vanaf 1 juli 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale en niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Nadere informatie

Tarieven Paramedische Zorg naturapolis

Tarieven Paramedische Zorg naturapolis Tarieven Paramedische Zorg naturapolis Tarieven Fysiotherapie (1000-1971) Tarieven Oefentherapie (2000-3803) Tarieven Logopedie (4000-4307) Tarieven Ergotherapie (5000-5002) Tarieven Dieetadvisering (6000-6302)

Nadere informatie

Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015

Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015 Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015 Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2011 1 In het onderstaande overzicht staan per hulpmiddel

Nadere informatie

niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com geldig

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013

Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013 Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013 Wijzigingen in de basisverzekering Wijziging in eigen risico 2012 2013 Eigen risico 220 350 Wijzigingen in eigen bijdrage 2012 2013 Bevalling in het ziekenhuis - Zonder

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZZ

Reglement hulpmiddelen IZZ Reglement en IZZ Geldend vanaf 1 januari 2010 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Algemene bepalingen 4 Artikel 3. Verzekerde prestaties 5 Artikel 4. Overzicht

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud Geldig vanaf 1 januari 2012 Zorgverzekering en de Aanvullende Verzekeringen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Contractbeheer 030 68 69 177 AGB-code: Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2006

Reglement Hulpmiddelen 2006 Reglement Hulpmiddelen 2006 Vragen en opvragen informatie. Hebt u vragen of wilt u aanvullende informatie? Neemt u dan gerust contact op. Uw brief kunt u sturen aan N.V. Interpolis Schade, Postbus 13,

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ 2006

Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 geldend vanaf 1 januari 2006 als bedoeld in de verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2006. Pagina 1 van 17 Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 geldend vanaf 1 januari

Nadere informatie

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! GELDIG VANAF 1 JANUARI 2014 Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009

Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Geldig tot 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016

globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016 globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen en, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen en en aanvullende verzekeringen 2016 Toelichting In deze Globale

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ

Reglement hulpmiddelen VGZ 2009 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement en VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 Alle aandacht voor goede zorg 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN VGZ 2009 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN GEDEELTE 3 Artikel

Nadere informatie

A. Hulpmiddelen die onder artikel 3.4 van het Reglement Hulpmiddelen vallen:

A. Hulpmiddelen die onder artikel 3.4 van het Reglement Hulpmiddelen vallen: _ Lijst van door ons aangewezen hulpmiddelen Per 1 januari 2009 Wij geven in deze lijst aan welke hulpmiddelen volgens ons in ieder geval onder de artikelen 3.4., 3.5., en 3.6. van het Reglement Hulpmiddelen

Nadere informatie

Ten aanzien van de onderstaande prestaties zijn de Algemene bepalingen bij de prestaties door de desbetreffende zorgaanbieders van toepassing.

Ten aanzien van de onderstaande prestaties zijn de Algemene bepalingen bij de prestaties door de desbetreffende zorgaanbieders van toepassing. PRESTATIELIJST VOOR FYSIOTHERAPIE Bijlage bij beschikking TB/CU-7094-01 van 30 juni 2014 Prestaties die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals fysiotherapeuten die bieden in rekening kunnen

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen Menzis Basis

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer Ahold 2016. Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer Ahold 2016. Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer verzekeringen en aanvullende verzekeringen 2016 Toelichting In deze Globale Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar. In deze brochure Reglement

Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar. In deze brochure Reglement Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar In deze brochure Reglement Reglement Hulpmiddelen 2006 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de Regeling Zorgverzekering voor wat betreft de hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER?

INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER? PRODUCTWIJZIGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER? 3 1.1 Productwijzigingen Basisverzekering 3 1.2 Productwijzigingen aanvullende verzekeringen 5 1.3 Verandering in de algemene voorwaarden 5 1. WAT

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZZ

Reglement hulpmiddelen IZZ Reglement en IZZ Geldend vanaf 1 januari 2011 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Algemene bepalingen 4 Artikel 3. Verzekerde prestaties 5 Artikel 4. Overzicht

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ)

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) 1 Partijen: ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ statutair gevestigd

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 3 Aanvullende verzekeringen AV-Basis 8 AV-Top 9 AV-TopExtra 10 Zo werkt deze pdf In deze bladerbare pdf

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 3 Aanvullende verzekeringen AV WijkZorg-Basis 8 AV WijkZorg-Top 9 AV WijkZorg-TopExtra 10 Zo werkt deze

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ

Reglement hulpmiddelen VGZ 2010 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement en VGZ geldend vanaf 1 januari 2010 Alle aandacht voor goede zorg 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN VGZ 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2014

Vergoedingenoverzicht 2014 Vergoedingenoverzicht 2014 U kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max.

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max. 2013 Zet drie keuzevoordeel modules uit in uw PNO Budget en ontvang 15% korting op de premie! Dekkingsoverzicht Basis PNO Be Young PNO Budget PNO Extra PNO Compleet Zorg in het ziekenhuis Specialistische

Nadere informatie

Zorgverzekering 2014 Basis- en Aanvullende verzekeringen

Zorgverzekering 2014 Basis- en Aanvullende verzekeringen Zorgverzekering 04 Basis- en Aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012

Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012 Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012 Wijziging in de basisverzekering Dit zijn alle wijziging. Voor de exacte vergoeding de voorwaard waaronder u aanspraak kunt mak dit u de van Alle vergoeding /of eig

Nadere informatie

Vergoedingen in 2016. AV-Compact

Vergoedingen in 2016. AV-Compact Vergoedingen in 2016 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis aanvullend verzekerd, mits er wordt

Nadere informatie

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering 2 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De AV-Compact kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot

Nadere informatie

N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a.

N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a. N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a. REGLEMENT HULPMIDDELEN Ingaande 1 januari 2006 Vastgesteld door N.V. Univé Zorg en OVM Univé Zorgverzekeraar U.A., gebaseerd op de betreffende Regeling

Nadere informatie

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19.

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19. Leeswijzer In dit overzicht vindt u een overzicht van de van de basisverzekeringen van VGZ en de VGZ aanvullende verzekeringen. Als er in het overzicht een staat is deze zorg verzekerd. De hoogte van de

Nadere informatie

Samenvatting Vergoedingen Azivo 2016

Samenvatting Vergoedingen Azivo 2016 Samenvatting Vergoedingen Azivo 2016 \ Basisverzekering \ Aanvullende Verzekeringen AV-Basis, AV-Top en AV-TopExtra \ Geldig vanaf 1 januari 2016 www.azivo.nl Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekering

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Univé

Reglement hulpmiddelen Univé Reglement hulpmiddelen Univé geldend vanaf 1 januari 2011 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN UNIVÉ 2011 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2. Algemene bepalingen 3 Artikel 3. Verzekerde prestaties

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Ditzo Zorgverzekering Restitutiepolis 2012

Reglement hulpmiddelen Ditzo Zorgverzekering Restitutiepolis 2012 Reglement hulpmiddelen Ditzo Zorgverzekering Restitutiepolis 2012 Dit reglement is onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa. Geldend vanaf 1 januari 2012 1. Definities 1.1 Regeling: De Regeling zorgverzekering

Nadere informatie

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016 Compact AV Vergoedingenoverzicht 2016 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De Compact AV kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis aanvullend

Nadere informatie

e. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel CV-5800-4.0.1.-3 geldt, wordt gewijzigd van "tot 1 januari 2007" in "tot 1 juni 2006".

e. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel CV-5800-4.0.1.-3 geldt, wordt gewijzigd van tot 1 januari 2007 in tot 1 juni 2006. Beleidsregels fysiotherapeuten 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1 onder B nummer 7 (fysiotherapeuten) en in artikel 1 onder A

Nadere informatie

Artikel 2. Algemene bepalingen over hulp- en verbandmiddelen die in eigendom of in bruikleen worden verstrekt.

Artikel 2. Algemene bepalingen over hulp- en verbandmiddelen die in eigendom of in bruikleen worden verstrekt. Reglement Hulpmiddelenzorg 2012 bij de Alles Verzorgd Polis en de Vrije Keus Polis (geldig vanaf 1 januari 2012) Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan de kwaliteit van

Nadere informatie

Jongeren aanvullende verzekering 2013 Vergoedingenoverzicht

Jongeren aanvullende verzekering 2013 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Jongeren aanvullende verzekering 2013 Vergoedingenoverzicht 100222-BIJ SH07-2013 Bianca Tuinder Gezondheid = Holland = 2 Algemene informatie De premie is

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars.

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars. Contractbeheer 030 68 69 177 M\MW\1308094 19 september 2013 Zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Vergoedingenoverzicht 2015 Je kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW De artikelnummers in dit documenten verwijzen naar ons hulpmiddelenreglement. 6.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekering en aanvullende verzekeringen 2015 Toelichting In deze Globale

Nadere informatie

Handleiding Declareren Z-codes Basis plus module Versie 5.3 December 2015. HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module

Handleiding Declareren Z-codes Basis plus module Versie 5.3 December 2015. HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module 1 PRESTATIECODES TBV BASIS PLUS MODULE Onderstaande prestatiecodes zijn door ons tijdens de update aan de software toegevoegd. Betreffende prestatiecodes

Nadere informatie

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2014 Aanvullende verzekering

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2014 Aanvullende verzekering AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2014 Aanvullende verzekering 2 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De AV-Compact kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELEN behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis. per 1 januari 2008

REGLEMENT HULPMIDDELEN behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis. per 1 januari 2008 REGLEMENT HULPMIDDELEN behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis 1 Inleiding per 1 januari 2008 Dit reglement maakt onderdeel uit van de Polisvoorwaarden van de CZ Zorg-opmaatpolis en de

Nadere informatie

Basisovereenkomst Paramedische zorg 2016 Persoonlijk deel

Basisovereenkomst Paramedische zorg 2016 Persoonlijk deel Partijen A. DE ZORGVERZEKERAAR De zorgverzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren: - Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (inclusief ProLife) (3311); - OZF Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZZ

Reglement hulpmiddelen IZZ Reglement en IZZ Geldend vanaf 1 januari 2012 IZZ Zorg voor de zorg Dit Reglement en IZZ hoort bij artikel 31, Hulpmiddelen en verbandmiddelen van de verzekeringsvoorwaarden 2012 van het IZZ Basispakket,

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2016

Vergoedingenoverzicht 2016 Vergoedingenoverzicht 2016 Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2016) Ik-Zorg Gericht Ik-Zorg Goed Ik-Zorg Beter Geneeskundige zorg Huisartsenzorg hieronder valt ook: begeleiding bij het stoppen

Nadere informatie

Bang voor hoge zorgkosten?

Bang voor hoge zorgkosten? Stichting Collectieve Verzekeringen OCW Bang voor hoge zorgkosten? basispremie 2013 97, 15 p/m 50,- instapkorting* Doe het vooral niet zelf! * 50,- instapkorting per betalende verzekerde. Zie voor de voorwaarden

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2016. Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2016. Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2016 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekering en aanvullende verzekeringen GarantVerzorgd 2016 Toelichting

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst hulpmiddelen en zittend ziekenvervoer

Restitutie-tarievenlijst hulpmiddelen en zittend ziekenvervoer Restitutie-tarievenlijst hulpmiddelen en zittend ziekenvervoer Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016 De hulpmiddelen waar u recht op hebt en de voorwaarden waaraan per hulpmiddel voldaan moet zijn,

Nadere informatie

Wijzigingen zorgverzekering 2013

Wijzigingen zorgverzekering 2013 Wijzigingen zorgverzekering 2013 Meer weten? Onze website www.nedasco.nl Ons telefoonnummer 033-46 70 870 Bereikbaar: Maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur Dit wijzigingsoverzicht is een

Nadere informatie

Uitleg belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2016

Uitleg belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2016 Uitleg belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2016 De veranderingen in de basisverzekering De overheid bepaalt welke zorg er in de basisverzekering zit. Voor 2016 zijn er veranderingen. De belangrijkste

Nadere informatie

Compact aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht

Compact aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Compact aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Marcel Vermeule Holland = Gezondheid = 2 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen in de Agis Basispolis 2009

Belangrijkste wijzigingen in de Agis Basispolis 2009 6 Belangrijkste wijzigingen in de Agis Basispolis 2009 Dit document is gemaakt om u te informeren over de belangrijkste wijzigingen in polisvoorwaarden 2009. Het gaat om wijzigingen op de Agis Basispolis

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekering en aanvullende verzekeringen 2015 Toelichting In deze Globale

Nadere informatie

Wijzigingen in uw zorgverzekering

Wijzigingen in uw zorgverzekering IAK Zorgverzekeringen 2012 Wijzigingen in uw zorgverzekering Samen voor een perfect verzekerde toekomst Iedereen perfect verzekerd Uw gezondheid is niet iets waarop u wilt bezuinigen. Een verzekering met

Nadere informatie

VERGOEDINGENWIJZER 2016

VERGOEDINGENWIJZER 2016 VERGOEDINGENWIJZER 2016 Basisverzekering en aanvullende (tand)verzekeringen 2016 Statutaire naam Azivo Zorgverzekeraar N.V. Adres Oude Haagweg 128, 2552 GS sgravenhage Handelsnaam Azivo Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners Select Zorg Plan 2014

Vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners Select Zorg Plan 2014 Wij zijn er voor ú Vergoeding bij niet-gecontracteerde s Select Zorg Plan 2014 Met het Select Zorg Plan neemt u zorg af bij s waarmee afspraken hebben gemaakt. Daardoor betaalt u een iets lagere premie.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Basisverzekering Ditzo 2014. Geldend vanaf 1 januari 2014

Vergoedingenoverzicht Basisverzekering Ditzo 2014. Geldend vanaf 1 januari 2014 Vergoedingenoverzicht Basisverzekering Ditzo 2014 Geldend vanaf 1 januari 2014 Basisverzekering Anticonceptiva (de pil, koperhoudend spiraaltje en pessarium) Eigen risico Eigen bijdrage Vergoeding 100%

Nadere informatie

Wijzigingen in uw Basisverzekering

Wijzigingen in uw Basisverzekering De wijzigingen in uw zorgverzekering voor 2014 Wijzigingen in uw Basisverzekering Eigen risico artikel 2 Verplicht eigen risico lid 1 350 360 Vrijwillig eigen risico Bij een vrijwillig eigen risico van

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2012

Dekkingsoverzicht 2012 Dekkingsoverzicht 2012 Basis ZO R G I N H E T Z I E K E N H U I S Specialistische en 100% - - - - MammaPrint - 100% 100% 100% 100% Plastische chirurgie (Basis)* 100% - - - - Plastische chirurgie (aanvullende

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Reglement hulpmiddelen 2012. Natura VGZ

IAK Zorgverzekering. Reglement hulpmiddelen 2012. Natura VGZ IAK Zorgverzekering Reglement hulpmiddelen 2012 Natura VGZ 4 5 Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 6 2 Algemene bepalingen 7 3 Overzicht hulpmiddelen 8 6 1 Begripsomschrijvingen 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Bevoegd

Nadere informatie

Compact aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht

Compact aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Compact aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2015 Een aantal vergoedingen is verhoogd. Er heeft een

Nadere informatie

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016 Vergoedingenoverzicht 2016 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De premie voor de is 10,95 per persoon per maand. Voor de dien je tussen de 18 en 27 jaar oud te

Nadere informatie

Wat verandert er in 2016?

Wat verandert er in 2016? Jouw zorgverzekering in 2016 1 Wat verandert er in 2016? Handig om te weten 2 Algemene voorwaarden 3 4 Aanvullende verzekeringen 7 Anderzorg Budget 7 Anderzorg Jong 8 Anderzorg Extra 9 Anderzorg Tand 10

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CV-5900-4.0.-11

BELEIDSREGEL CV-5900-4.0.-11 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie Gelet op het bepaalde in artikel 59 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende beleidsregel vastgesteld.

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen. Zorgverzekeraar Trias

Reglement Hulpmiddelen. Zorgverzekeraar Trias Reglement Hulpmiddelen Zorgverzekeraar Trias 2007 behorende bij de Trias Natura Polis en Trias Restitutie Polis Trias Zorgverzekeraar N.V., Stadhuisplein 70, 4203 NS Gorinchem, Postbus 38, 4200 AA Gorinchem,

Nadere informatie

Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht

Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht De beste zorgverzekeraar van Nederland PNO Ziektekosten is al meer dan zestig jaar dé zorgverzekeraar voor de mediasector. En voor de vierde keer op rij

Nadere informatie