Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014"

Transcriptie

1 Nummer : Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting Korte inhoud : Elke 5 jaar wordt het Beleidsplan Openbare Verlichting opnieuw vastgesteld. In februari 2009 zijn hiervoor de kaders vastgelegd. In dit beleidsplan is niet alleen gekeken naar de reguliere vervangingen. Ook is gekeken naar de mogelijkheden om energie te besparen en daaraan gekoppeld de uitstoot van CO2 te beperken. Om te voldoen aan de uitkomsten van de Taskforce Openbare Verlichting dient er een energiebesparing van 30% in 2020 te zijn gerealiseerd. Om dit te realiseren dient voor 2010 een extra investering, groot , beschikbaar te worden gesteld voor het onderhouden van de gemeentelijke Openbare Verlichting op niveau 4. Dekking van de extra jaarlijkse structurele lasten, voor 2011 berekend op , kunnen worden meegenomen in de kadernota, zonder dat hiervoor op dit moment dekking is aan te geven. In de kadenota dient tevens een meerjarige afweging gemaakt te worden voor wat betreft de kostendekking. Uithuizen, 21 januari AAN DE RAAD. Inleiding In bijgevoegd beleidsplan worden de ambities en de richtlijnen vastgelegd voor de gemeente Eemsmond betreffende de aanleg, beheer en onderhoud, wijziging en vervanging van de openbare verlichting. Bij het aangegeven van de ambities en de richtlijnen is rekening gehouden met de landelijke richtlijnen en wet- en regelgeving. Aanleiding Elke 5 jaar wordt het Beleidsplan Openbare Verlichting geactualiseerd. Het huidige beleidsplan dient in 2009 te worden herzien. Daarnaast is in het kader van het milieu door de minister van VROM een werkgroep in het leven geroepen met als opdracht de mogelijkheden te onderzoeken waar en hoe, o.a. bij de openbare verlichting, het energieverbruik en de CO2 uitstoot terug gebracht kan worden. Bovendien wordt landelijk steeds meer aandacht gevraagd voor het terugdringen van lichthinder. Er zijn in Nederland steeds minder plaatsen waar het nog echt donker wordt. Gewenste situatie / doel Beleidsplan Door uw raad is in februari 2009 de kaders, zoals hieronder genoemd, waaraan dit beleidsplan moet voldoen vastgelegd.? Vaststellen doel en verwachtingen ten aanzien van de openbare verlichting in de openbare ruimte.

2 2? Het bindend verklaren van de NPR / NSvV (2002) voor alle toekomstige ontwerpen voor alle verharde wegen binnen de bebouwde kom.? In het buitengebied geen of oriënterende verlichting langs wegen.? De gemeente handhaaft haar beleid om ook in de toekomst te kiezen voor een separaat ovl-net.? Achterpaden worden niet verlicht.? Bij nieuwe verlichtingsprojecten of aanpassingen van de bestaande verlichting wordt er binnen de dorpskommen uitsluitend nachtverlichting toegepast.? Bij nieuwe verlichtingsprojecten of aanpassingen van de bestaande verlichting wordt er gekozen voor thermisch verzinkte stalen masten. Voor verblijfgebieden zijn dat paaltopmasten van 4 meter hoog en voor wegen met een verkeersfunctie zijn dat 6 tot 8 meter hoge masten met een uithouder.? In historische en centrum gebieden passende armaturen en masten toepassen.? Alle inefficiënte verlichtingsarmaturen met energievretende lampen, inclusief de TLEM lamp, projectmatig vervangen door armaturen met een groot verlichtingsrendement en energiezuinige lampen.? In het kader van energiebesparing worden alleen nog energiezuinige lampen met de daarbij behorende voorschakelapparaten toegepast.? In het kader van sociale veiligheid en leefbaarheid wordt voor verblijfsgebieden gekozen voor wit licht met kleurnummer 830.? De gemeente staat reclame-uitingen aan lichtmasten niet toe.? Beleidsuitgangspunten van het OVL-Beleidsplan afstemmen op het Groenbeleid om een optimale lichtvoorziening te waarborgen.? Het vervangen van verouderde masten en armaturen.? Om aan de NPR / NSvV (2002) te voldoen moeten er, vooral in de oudere straten, extra masten worden bijgeplaatst. Naar schatting gaat het om ± 10 tot 20 % extra masten.? Gestructureerd uitvoeren van vervangingsprojecten per buurt of straat. Er dient afstemming plaatst te vinden met andere gemeentelijke projecten. Met de uitvoering ervan zal zo mogelijk worden meegelift met deze projecten.? Daar waar openbare verlichting in het buitengebied staat het in stand houden hiervan ter discussie stellen. De gemeente wil een actief beleid gaan voeren in het wegnemen van verlichting.? De maatregelen die worden genoemd in het rapport Groen licht voor energiebesparing wat is uitgebracht door de Taskforce Verlichting op 26 mei 2008, daar waar mogelijk, toepassen.? Bij iedere beslissing over de openbare verlichting in de gemeente Eemsmond wordt nauwgezet gekeken naar besparing van energiegebruik en CO2 uitstoot.? Bij het maken van een keuze voor masten en armaturen/lampen wordt rekening gehouden met de bewezen stand der techniek. Huidige situatie In de gemeente Eemsmond zijn in totaal 4478 aansluitingen op het openbare verlichtingsnet. Dit betreft ondermeer lichtmasten, tunnelverlichting, infoborden en luifelverlichting. Bij de openbare verlichting is de verdeling als volgt: Aantal Lichtmasten Armaturen Lampen 4.403

3 3 Een mast kan meerdere armaturen hebben en een armatuur meerdere lampen. De hoogten variëren van 3 tot 10 meter waarbij het zwaartepunt ligt bij de masten van 4 en 6 meter hoog. De masten zijn gemaakt van aluminium, staal en thermisch verzinkt staal. Er zijn 6 verschillende lamptypen in gebruik. In de periode van het vorig beleidsplan zijn alle TL lampen al vervangen. Op dit moment komt de PL lamp verreweg het meest voor. De TL lampen zijn in de periode van het beleidsplan allemaal vervangen. Naar aanleiding van het beleidsplan is bij nieuwe projecten gestart met het overzetten van avond-ochtend branders op nachtbranders. Het deel dat nog brand volgens het schema van avond-ochtend branders wordt hierdoor steeds kleiner. In de gemeente Eemsmond ligt voornamelijk nog een separaat ov-net. Hoewel de netbeheerder heeft besloten om in de toekomst over te gaan naar een geïntegreerd kabelnet blijft de gemeente haar beleid handhaven om ook in de toekomst te kiezen voor een separaat ov-net. Overweging Naast het meerjarenvervangingsplan is in het kader van de Taskforce Verlichting gekeken naar de mogelijkheden om het verbruik van energie en de uitstoot van CO2 terug te brengen. In dit kader heeft het kabinet de ambitie uitgesproken om in % minder energie te gebruiken ten opzichte van 2007 en daaraan gekoppeld de uitstoot van CO2 terug te brengen. Openbare verlichting binnen de bebouwde kom Door IP Lighting is in 2009 een nieuw beleidsplan opgesteld voor de periode Hierin is per wegcategorie op basis van de NPR voor de bebouwde kom een verlichtingskwaliteit vastgesteld. Dit is te beschouwen als een minimum verlichtingsniveau om risicoaansprakelijkheid te voorkomen en aan te sluiten bij de algemeen geaccepteerde verlichtingsnormen. Openbare verlichting buiten de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom wordt afgeweken van de NPR Wanneer om moverende redenen toch wordt besloten openbare verlichting te handhaven of te plaatsen zullen de te hanteren lampen proefondervindelijk worden gekozen. Dit betreft dan het buitengebied, de gebiedsontsluitingswegen, de erftoegangswegen en de fietspaden. Keuze van lichtmasten Lichtmasten hebben als richtlijn een economische levensduur van 40 jaar. Bij de keuze van de lichtmasten bij nieuwe projecten zal, rekening houdende met het gebied waar ze worden geplaatst, de keuze worden gemaakt uit de volgende masten. - Voor gebieden met een verblijfsfunctie, vrijliggende fietspaden, semiopenbare ruimten, enz. paaltopmasten van 4 meter waarbij de materiaal keuze vrij is maar waar mogelijk CO2 neutraal. Voor oudere wijken waar vaak masten zijn geplaatst van 6 meter betekent dit dat er extra masten moeten worden geplaatst om de gelijkmatigheid van het licht te waarborgen. Naar schatting betekend dit dat er 10 tot 20 % meer masten moeten worden bijgeplaatst. - Voor wegen met een verkeersfunctie en oriënterende verlichting wordt gekozen voor masten met een hoogte van 6 tot 8 meter met een uithouder. Ook hierbij is de materiaal keuze vrij.

4 4 Keuze van armaturen De technische levensduur van armaturen is gemiddeld 15 tot 20 jaar. Dit betekend dat op de levensduur van een mast er 2 armaturen moeten worden geplaatst. Vanuit de doelstelling voor energie en milieu worden inefficiënte armaturen vervangen door armaturen met een groot verlichtingsrendement. Keuze van lampen De lichtkleur van lampen is van belang hoe het licht wordt ervaren en hoe de kleurweergave van gekleurde voorwerpen afwijkt van de natuurlijke kleur. De gemeente Eemsmond kiest binnen de bebouwde kom voor wit licht, kleurnummer 830. Deze lichtsoort geeft een goede kleurherkenning en wordt als prettig ervaren. Bij de keuze van de type lamp wordt gekozen uit de meest efficiënte en energiezuinige lampen met de daarbij horende voorschakelapparaten volgens de bewezen stand der techniek. Schakeltijden lampen In het vorige beleidsplan is al gestart met het invoeren van nachtbranders. Hierdoor wordt de, volgens de NPR gevraagde, gelijkmatigheid van de verlichting gewaarborgd. Aangezien het in de nachtelijke uren acceptabel is dat de totale lichtsterkte minder wordt maar de gelijkmatigheid behouden blijft wordt bij nieuwe projecten gestart met het aanbrengen van dimmers. Daarnaast zullen in recent geplaatste armaturen dimmers worden aangebracht. Communicatie Conform de kaderstellende nota is het concept-beleidsplan na publicatie in de Ommelander Courant voor een ieder 14 dagen ter inzage gelegd bij de publieksbalie in het gemeentehuis te Uithuizen. Tevens is het concept beleidsplan voor een reactie toegezonden aan de Ouderenbond, Regiopolitie, Provincie Groningen, Platform Gehandicapten, Verkeerscommissie, Onderwijsorganisaties en Verenigingen van Dorpsbelangen in de gemeente. Op het ter inzage leggen en het toezenden zijn 2 reacties binnen gekomen. Bestuur Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert. d.d. 9 december 2009 Het bestuur vraagt aandacht voor het Verbeterplan entrees dorp Usquert Opzomeren. In dit plan zijn lichtmasten opgenomen, conform de Havenweg in Uithuizen, die niet voorkomen in het concept-beleidsplan. Wanneer het conceptplan in de huidige vorm betekent dat de betreffende masten niet meer kunnen worden geplaatst verzoeken zij het plan zodanig aan te passen dat de mogelijkheid aanwezig blijft om de door hen gewenste masten te zijner tijd te plaatsen. In het bet beleidsplan is aangegeven dat langs erftoegangswegen en in verblijfsgebieden, waar een maximum snelheid van 30 km/h. geldt, masten worden geplaatst met een hoogte van 4 meter gecombineerd met paaltoparmaturen. In het centrum is het eventueel mogelijk nostalgische armaturen te plaatsen. Gelet op het streven om uniformiteit in de openbare verlichting te krijgen is het niet wenselijk hiervan af te wijken. Politie Groningen, district Noord/West. Brief d.d. 8 december 2009 Instemming met het concept-beleidsplan met betrekking tot de verkeersveiligheid in de gemeente Eemsmond. Ten aanzien van de openbare orde en veiligheid wordt aangegeven dat de benodigde deskundigheid ontbreekt om tot een advies te kunnen komen.

5 5 Financiële gevolgen Om de financiële consequenties van de diverse mogelijkheden duidelijk te krijgen zijn er 5 situaties doorgerekend waarbij is gekeken naar de doelstellingen ten aanzien van het effect op het energieverbruik en de CO2 uitstoot. Huidige situatie Wanneer tijdens de beleidsplanperiode de werkwijze wordt gehanteerd die ook in de beleidsplanperiode is gehanteerd zal dit nagenoeg geen invloed hebben op het energieverbruik en de CO2 uitstoot. Bij het bepalen van de investeringswaarden voor het meerjarenvervangingsplan zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - één op één vervangingen; - masten vervangen bij 40 jaar, armaturen bij 20 jaar; - geen indexering toegepast. Jaar Bedrag armaturen Bedrag masten Totaal Jaar Bedrag armaturen Bedrag masten Totaal Gemiddeld is er voor de looptijd van het beleidsplan op jaarbasis (als gevolg van het verlagen van masten) = nodig. De jaren 2015 tot en met 2019 in bovenstaande tabel zijn enkel toegevoegd als doorkijk naar de eerste vijf jaar volgend op deze beleidsperiode. Gemeentelijke Energie-besparingsaanpak Openbare Verlichting (GEO) In het kader van energiebesparing en het terugdringen van de CO2 uitstoot is onderzoek verricht naar het energieverbruik van de aanwezige lampen. Hierbij is geen rekening gehouden met de leeftijd van deze lampen maar is het energieverbruik maatgevend voor het wel of niet vervangen door zuiniger oplossingen. Concreet betekent dit dat bij de niveaus 3 en 4 alle lampen in de gemeente in deze beleidsplanperiode zouden worden vervangen. Zie hiervoor Bijlage 4. Om kapitaalvernietiging te voorkomen is aan de hand van het overzicht van bijlage 4 een overzicht gemaakt van de masten en armaturen die tijdens deze beleidsperiode moeten worden vervangen. Bovendien is berekend wat de hieruit voortvloeiende kosten zijn en wat dit aan energiebesparing kan opleveren. Hierbij is het meerjarenvervangingsplan verwerkt in de diverse niveaus.

6 6 Niveau 1 Bij dit niveau worden 207 masten en 414 armaturen vervangen door energiezuiniger modellen. De aanwezige achterstand wordt echter hierbij niet weggewerkt. Niveau 2 Bij dit niveau worden 435 masten en 871 armaturen vervangen door energiezuinige modellen waarbij gebruik wordt gemaakt van dimmen naar 70% tussen en uur. Ook bij dit niveau wordt de aanwezige achterstand niet volledig weggewerkt. Niveau 3 Bij dit niveau worden 543 masten en 911 armaturen vervangen door energiezuinige modellen waarbij gebruik wordt gemaakt van dimmen naar 50% tussen en uur. De aanwezige achterstand wordt bij dit niveau volledig ingelopen. Niveau 4 Bij dit niveau worden, evenals bij niveau 3, ook 543 masten en 911 armaturen vervangen. Om energie te besparen worden hierbij echter, daar waar mogelijk, de armaturen voorzien van LED verlichting. Aangezien LED verlichting nog beperkt is in het te leveren vermogen is het nog niet mogelijk alle lampen te vervangen door LED. Evenals niveau 3 wordt hierbij de volledige achterstand ingelopen. Niveau 1 Jaarlijkse investering Energiebesparing per jaar in. 458 Energiebesparing per jaar in Kwh Besparing CO2 uitstoot per jaar in kg Niveau 2 Jaarlijkse investering Energiebesparing per jaar in. 371 Energiebesparing per jaar in Kwh Besparing CO2 uitstoot per jaar in kg Niveau 3 Jaarlijkse investering Energiebesparing per jaar in. 550 Energiebesparing per jaar in Kwh Besparing CO2 uitstoot per jaar in kg Niveau 4 Jaarlijkse investering Energiebesparing per jaar in. 956 Energiebesparing per jaar in Kwh Besparing CO2 uitstoot per jaar in kg Prijspeil 2009

7 7 Aangezien bij de niveaus 1 en 2 de aanwezige achterstand voor het vervangen van masten en armaturen niet wordt weggewerkt is niet aan te bevelen één van deze niveaus te hanteren. Resteren de niveaus 3 en 4. Niveau 3 is op dit moment de meest beproefde manier voor energiebesparing en tevens de minst kostbare oplossing. De jaarlijkse investeringen die hiermee tijdens de beleidsplanperiode gemoeid gaan bedragen Dit is inclusief de kosten voortvloeiend uit het meerjarenvervangingsplan. Optie 4 is de optie waarbij de meeste besparing plaatsvindt maar tegelijkertijd is dit een optie die nog volop in ontwikkeling is. Bovendien is dit de kostbaarste oplossing. De jaarlijkse investeringen die hiermee gemoeid gaan bedragen inclusief de kosten voortvloeiend uit het meerjarenvervangingsplan. Tegenover het investeringsverschil tussen niveau 3 en 4, te weten 5.877, staat een energiebesparing van 406 per jaar. Dit betekent dat de extra investering na 14,47 jaar terug verdient is. Op dit moment wordt door producenten een garantie gegeven van 20 jaar op de LED-verlichting bij gemiddeld 4000 branduren per jaar. In het kader van het terugdringen van het energieverbruik is de ambitie uitgesproken dat er in % zal zijn bespaard ten opzichte van In 2007 heeft de gemeente Eemsmond kwh verbruikt voor de Openbare Verlichting. Om te voldoen aan de ambitie zal daarom in 2020 het verbruik met kwh teruggebracht dienen te zijn. In onderstaande tabel is weergegeven wat de energiebesparing in kwh en % is ten opzichte van 2007 wanneer alle openbare verlichting conform niveau 3 of 4 is vervangen. Energieverbruik Besparing t.o.v. Besparing Besparing 2007 in kwh 2007 in kwh niveau 3 in kwh niveau 4 in kwh ,00% 14,82% 27,76% Hierbij moet worden vermeld dat dit moment niet in 2020 is gerealiseerd aangezien de economische levensduur van een aantal armaturen dan nog niet is verstreken. Dit moment zal, gekeken naar de vervangingstermijn van 20 jaar, in 2030 worden bereikt. Uit het vorengaande blijkt dat zelfs bij het meest ambitieuze niveau niet kan worden voldaan aan de ambitie die is vastgelegd in de Taskforce Verlichting. Gelet op de terugverdientijd van de meerkosten tussen niveau 3 en niveau 4 in relatie tot de levensduur van de LED-verlichting en de mate van energiebesparing en daaraan gekoppeld het terugdringen van de CO2 uitstoot is het aan te bevelen te kiezen voor niveau 4. Concreet betekent het voorgaande dat wanneer wordt gekozen voor niveau 4 er jaarlijks dient te worden geïnvesteerd. In de begroting 2010 is voor de Openbare Verlichting een investering opgenomen van en in de meerjarenbegroting is een investering opgenomen van voor 2011 en voor Voor 2010 betekent dit een tekort van = Vanuit de raad is er tevens op aangedrongen oriënterende verlichting aan te brengen op een tweetal gedeelten van het fietspad langs de N363. Berekend is dat hiervoor gedurende 5 jaar een extra investering benodigd is van , waardoor de totale jaarlijkse investering vanaf bedraagt.

8 8 Overzicht extra investeringen 2010 tot en met 2013: 2010: minus (reeds geraamd) = : minus (reeds geraamd) = : minus (reeds geraamd) = : : Uitgaande van afschrijving op basis van 30 jarige annuïteiten en 5% rente per jaar zijn de extra jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2011 als volgt: 2011: (investering ): : (investering ): : (investering ): : (investering ): : (investering ): Op bovenstaande extra kapitaallasten dienen de veronderstelde jaarlijkse bezuinigingen op energielasten in mindering te worden gebracht. Deze bezuiniging is geraamd op 956 per jaar. De totale extra structurele jaarlasten vanaf 2011 zijn dan als volgt: 2011: ( ) 2012: ( ) 2013: ( ) 2014: ( ) 2015: ( ) Voor de extra berekende kosten openbare verlichting is in de meerjarenraming vanaf 2011 geen dekking aanwezig. Ook in de begroting 2010 zijn binnen het product Infrastructuur geen extra structurele middelen aanwezig om de extra lasten vanaf 2011 te dekken. Voorgesteld wordt de extra structurele lasten mee te nemen in de kadernota voor 2011, zonder dat hiervoor op dit moment dekking is aan te geven. In de kadenota dient tevens een meerjarige afweging gemaakt te worden voor wat betreft de kostendekking. Voorstel Wij stellen u voor het Beleidsplan Openbare Verlichting vast te stellen en de hieruit voortvloeiende extra benodigde investering voor het jaar 2010 beschikbaar te laten stellen voor het onderhouden van de gemeentelijke Openbare Verlichting op niveau 4. Dekking van de extra jaarlijkse structurele lasten, voor 2011 berekend op , mee te nemen in de kadernota, zonder dat hiervoor op dit moment dekking is aan te geven. In de kadenota dient tevens een meerjarige afweging gemaakt te worden voor wat betreft de kostendekking. Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond, M. van Beek, burgemeester W.J.M. Haarsma, secretaris

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015

Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015 Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015 06 Beleidsplan Openbare Verlichting.doc 1 Verantwoording Titel : Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Opdrachtgever : Gemeente Goirle

Nadere informatie

Beleidsplan Het Donker Belicht. Over het duurzaam verlichten van de openbare ruimte in de gemeente Leeuwarden 2011-2020

Beleidsplan Het Donker Belicht. Over het duurzaam verlichten van de openbare ruimte in de gemeente Leeuwarden 2011-2020 Beleidsplan Het Donker Belicht Over het duurzaam verlichten van de openbare ruimte in de gemeente Leeuwarden 2011-2020 Vastgesteld door de raad 28 november 2011 Inhoudsopgave Samenvatting Hoofdstuk 1 Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 uitgave februari 2008 Inhoud Voorwoord...3 Samenvatting...4 Leeswijzer...5 1 Algemeen...6 1.1 Visie op verlichten...6 1.2 Wet- en regelgeving en richtlijnen...7

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Winsum 2012-2017. Mei 2012. 1 Pagina van 48

Beleidsplan. Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Winsum 2012-2017. Mei 2012. 1 Pagina van 48 Beleidsplan Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Winsum 2012-2017 Mei 2012 1 Pagina van 48 Pagina 2 van 48 Voorwoord Openbare verlichting lijkt vanzelfsprekend. We missen het pas wanneer het donker

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare verlichting

Beleidsplan Openbare verlichting Beleidsplan Openbare verlichting Colofon Project Openbare verlichting beleidsplan Opdrachtgever Gemeente Hoogeveen Met medewerking van Maaike Hamstra (projectleider), Jan Blom, Rients Turkstra, Barry van

Nadere informatie

Beleids- en beheerplan Openbare Verlichting 2013 2017. September 2012. 1 Pagina van 65

Beleids- en beheerplan Openbare Verlichting 2013 2017. September 2012. 1 Pagina van 65 Beleids- en beheerplan Openbare Verlichting 2013 2017 September 2012 1 Pagina van 65 HEEMSTEDE DOELMATIG DUURZAAM VERLICHT Beleids- en beheerplan Openbare Verlichting 2013 2017 September 2012 Documentnummer:

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Beleidsplan. verlichting openbare ruimte 2015-2020. Donker waar mogelijk, licht waar nodig

Beleidsplan. verlichting openbare ruimte 2015-2020. Donker waar mogelijk, licht waar nodig Beleidsplan verlichting openbare ruimte 2015-2020 Donker waar mogelijk, licht waar nodig 2 Voorwoord Inwoners van Doetinchem vinden het heel vanzelfsprekend dat de wegen, winkelgebieden en parkeer plaatsen

Nadere informatie

Beheerplan wegen 2011-2015

Beheerplan wegen 2011-2015 Beheerplan wegen 2011-2015 Concept Gemeente Winsum Grontmij Nederland B.V. Assen, 21 april 2011 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2011-2015 Subtitel : Projectnummer : 299547 Referentienummer : Revisie

Nadere informatie

Openbare Verlichting. Notitie Energiebesparing DEFINITIEF. November

Openbare Verlichting. Notitie Energiebesparing DEFINITIEF. November Openbare Verlichting Notitie Energiebesparing DEFINITIEF November Inhoud 1. Inleiding... 2 2. De doelstelling... 3 3. Opbouw kosten... 4 4. De besparingsvoorstellen... 5 4.1 Nieuw te plaatsen of te vervangen

Nadere informatie

Zuinig licht; Heldere keuze

Zuinig licht; Heldere keuze Dit is een publicatie van: Taskforce Verlichting p.a. Agentschap NL - NL Energie en Klimaat Croeselaan 15 Postbus 8242 3505 RE Utrecht T +31 (0)88 602 2770 Agentschap NL november 2011 Publicatie-nr. 2TFVL1104

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 10 februari 2010 Wurklistnûmer : 03B Beliedsprogramma : Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : Menno Keulen Tastel : 5344 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie "Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden"

Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden CONCEPTZaaknummer HHVBE10 Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie "Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden" Raadsvoorstel Inleiding Op verzoek van de raad heeft de Rekenkamercommissie Heusden

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie

Programmabegroting 2015-2018

Programmabegroting 2015-2018 1 Programmabegroting 2015-2018 Gemeentehuis Singelpark 1 3984 NC Odijk Postbus 5 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 48 48 Fax (030) 657 03 85 Website http://www.bunnik.nl/ E-mail info@bunnik.nl 1 2 2 3

Nadere informatie

Beheerplan wegen 2012-2016

Beheerplan wegen 2012-2016 Beheerplan wegen 2012-2016 Definitief Gemeente Leeuwarderadeel Postbus 24 9050 AA STIENS Grontmij Nederland B.V. Assen, 2 september 2011 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2012-2016 Subtitel : Projectnummer

Nadere informatie

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ -V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x G E M E E N T E NOOR D E N V E L D ParaaS secretaris ^ffloi/^x Paraaf direct leidinggev 2na^y3ïlfNA t jadvies VAN $ 0 / 2 Datum Afdeling 30 november 2012 R&S/OW&A III: III II Opsteller Telefoon 279/329

Nadere informatie

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 13 11ini01642

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 13 11ini01642 VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 13 11ini01642 1. Onderwerp: Speelruimtebeleid 2. Voor welke raadscyclus: 3. Agendering: 4. Behandelwijze: 5. Indien raadsrotonde, hoeveel behandeltijd is naar schatting

Nadere informatie

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANBIEDINGSBRIEF... 3 KERNGEGEVENS... 9 HOOFDSTUK 1 BELEIDSBEGROTING - DE PROGRAMMA

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

'lllllllll IÜIIIIIII ülllllll. Raadd.d.3oMia. NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J. Aan de gemeenteraad

'lllllllll IÜIIIIIII ülllllll. Raadd.d.3oMia. NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J. Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Roden, 23 januari 2013 G E M E E N T E t Raadd.d.3oMia NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J Onderwerp Uitvoering projectvoorstel "Bespaar

Nadere informatie

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 Programmabegroting 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Op eigen kracht, samen verder...3 2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 3 Leeswijzer...17 4 Beleidsbegroting...

Nadere informatie

B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014

B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014 B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014 119 DUURZAAM EN VEILIG Begin 2011 is de startnotitie Duurzaam en veilig opgeleverd en in februari als een van de vier startnotities aan de raad aangeboden. Bij de

Nadere informatie

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 gemeente Dinkelland Raad 21 april 2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de nota...

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

Beleidsplan IBOR 2012-2015

Beleidsplan IBOR 2012-2015 Beleidsplan IBOR 2012-2015 Afdeling Beheer Openbare Ruimte gemeente Sittard-Geleen Beleidsplan IBOR 2012-2015 Afdeling Beheer Openbare Ruimte Mei 2012 Beleidsplan IBOR 2012-2015 Afdeling Beheer Openbare

Nadere informatie