:2 Bi rlarget GINFORMATION?1=1" Smart Mobility als antwoord op de veranderende wereld UK! MISEARCH. Air% 11AGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ":2 Bi rlarget GINFORMATION?1=1" Smart Mobility als antwoord op de veranderende wereld UK! MISEARCH. Air% 11AGE"

Transcriptie

1 mobiliteitsmanagement STEDELIJKE BEREIKBAARHEID, INDIVIDUELE INFORMATIEDIENSTEN EN GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE Smart Mobility als antwoord op de veranderende wereld In 2020 woont naar verwachting zo'n 70 procent van de wereldbevolking in steden Air% MANAgMENThcaArYS-IS- :2 Bi rlarget GINFORMATION?1=1" 11AGE UK! MISEARCH Door de groeiende vraag naar mobiliteit en de impact daarvan op onze leefomgeving staan we voor grote maatschappelijke uitdagingen. Slimme mobiliteitsoplossingen zijn nodig om negatieve effecten als verkeerscongestie, milieuvervuiling en de wereldwijd 1,2 miljoen verkeersdoden per jaar in de kiem te smoren. Smart Mobility lijkt de juiste tool. Het containerbegrip staat voor stedelijke bereikbaarheid, maar ook voor op het individu toegesneden informatiediensten en het beter benutten van wegen. En voor de rol die geavanceerde technologie kan spelen bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor stedelijke bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer, rekening houdend met veiligheid, leefbaarheid en het milieu. 8 verkeer in beeld

2 Voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen is het echter van belang een aantal trends en ontwikkelingen in ogenschouw te nemen. Zo woont in 2020 naar verwachting zo'n 70 procent van de wereldbevolking in steden. Dit heeft niet alleen consequenties voor de mobiliteitspatronen, maar ook voor de knelpunten in het netwerk. Parkeren in de stad wordt een steeds grotere opgave en reisinformatie en verkeersmanagement nog meer van belang om de doorstroming en bereikbaarheid van gebieden op een maatschappelijk acceptabel niveau te houden. Ook is er sprake van een forse toename van het fietsgebruik in Europese steden, door deelfietsen en elektrificatie. Wat de verschillende doelgroepen betreft: steeds meer ouderen gaan reizen door een betere gezondheid en het gebruik van rijtaak ondersteunende diensten. Jongeren zijn minder gericht op autobezit en -gebruik en flexibeler in hun mobiliteitskeuzes. Hierdoor ontstaat een explosieve groei en diversificatie in informatie aanbod en -aanbieders. Waarde collectieve informatie neemt af Reizigers maken meer dan ooit eigen afwegingen, op basis van een steeds verder verrijkte en gepersonaliseerde informatievoorziening, waar ze op elk moment van de dag over kunnen beschikken. De waarde en invloed van collectieve informatie neemt steeds verder af. Reizigers zoeken zelf flexibele vervoersdiensten en mobiliteitsopties. Er ontstaat een andere vraag naar diensten met snelle veranderingen en een sterke dynamiek. Van de overheid wordt niet gevraagd dit proces te sturen, maar te faciliteren. De explosieve groei van smartphones, draagbare computers en de beschikbaarheid van WiFi maakt dat alles met elkaar verbonden raakt. Dit creëert ook nieuwe mogelijkheden om reizigers en specifieke doelgroepen te bereiken, te volgen of te faciliteren in hun mobiliteitskeuzes. Technologie ontwikkelt snel Co5peratieve systemen, smart cars, smartphones en autonome voertuigen: de technologische ontwikkelingen gaan snel. Verwacht wordt dat binnen tien jaar zo'n 60 procent van het Nederlandse wagenpark connected zal zijn via communicatietechnologie voor de lange en/of korte afstand communicatietechnologie. Dit zal zich verder doorzetten: op een termijn van 15 tot 20 jaar zal naar verwachting nagenoeg het volledige wagenpark connected zijn. Hiertoe ontstaat er een duidelijke trend naar meer openheid in data, software, standaarden voor communicatie en platforms voor diensten (onder andere in voertuigen). De verwachting is dat een bredere beschikbaarheid van publieke verkeersdata (open data beleid) en de combinatie van meer en grotere databronnen (big data) leidt tot nieuwe inzichten en innovatieve diensten en bedrijven. Gezien het internationale speelveld waarop deze vraagstukken zich afspelen zal Europa zich hier de komende jaren nog nadrukkelijker in mengen met wet- en regelgeving. Rol wegbeheerder verandert Ook de verhoudingen tussen publieke en private sector zijn volop in beweging. Deze ontwikkeling heeft consequenties voor de rol van bijvoorbeeld de wegbeheerders. Nieuwe aanbieders van producten en diensten op het gebied van verkeersinformatie en verkeersmanagement bieden zich aan, en zijn in staat individuele weggebruikers te bereiken. Voor wegbeheerders komt het accent daardoor (nog) meer te liggen op het bewaken van de collectieve belangen, zoals bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Trends en ontwikkelingen die om innovatie vragen - Veranderende demografie en ruimtegebruik; - Veranderende en versnipperde mobiliteit; - Verdergaande individualisering; - Permanent online en connected; - Sterke toename technologische mogelijkheden; - Toename belang open data, open source en de Europese context; - Veranderende rol van overheden en markt. Optimale dienstverlening Verkeersinformatie en verkeersmanagement wordt een domein waarop een veelheid aan publieke en private spelers actief is. Deze activiteiten moeten onderling goed op elkaar afgestemd zijn voor een optimale dienstverlening aan de weggebruiker. De traditionele relatie tussen overheid en markt maakt plaats voor dienstenketens waarin markt en overheid intensief samenwerken en hun eigen toegevoegde waarde leveren. In het actieprogramma 'Beter geïnformeerd op "De knelpunten liggen in de business cases voor het bedrijfsleven en de maatschappelijke kosten-baten voor overheden" Reizigers maken meer dan ooit eigen afwegingen, op basis van steeds verder verrijkte en gepersonaliseerde informatievoorziening #01 - mrt

3 mobiliteitsmanagement der het door ontwikkelen van de dienstverlening voor reisinformatie en verkeersmanagement. Overheden, leveranciers, consultants en kennisinstellingen laten gezamenlijk talloze mobiliteitsoplossingen zien in het Smart Mobility Center. Een aantal deelnemers aan het Smart Mobility Center geeft haar visie op de huidige ontwikkelingen en in hoeverre hierop wordt ingezet in de praktijk. Reizen we in 2030 vooral op deze manier? "De mogelijkheden die ontstaan door Smart Mobility zijn groot, maar roepen ook nog veel vragen op" weg' stippelen overheid en markt samen een koers uit, met als leidend perspectief: 1. Voordeel reizigers: betere reisinformatie zodat ze efficiënter kunnen reizen op de snelwegen, de onderliggende wegen en in stedelijk gebied. 2 Voordeel Nederlandse bedrijven: zij kunnen nieuwe mobiliteitsoplossingen ontwikkelen waarvoor binnen en buiten Nederland veel belangstelling is. 3. Voordeel overheden (Rijk en regio): de algemene doelstellingen (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid) kunnen beter en meer kosteneffectief worden gerealiseerd. Samenwerking conform actieprogramma BGOW De Routekaart van het actieprogramma 'Beter Geïnformeerd op Weg' is het begin van een intensief samenspel, gericht op het realiseren van innovatieve mobiliteitsoplossingen voor een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland. Omdat Intertraffic Amsterdam bijna bezoekers uit 123 verschillende landen wereldwijd trekt, biedt een gezamenlijke presence op het Smart Mobility Center mogelijkheden om de concurrentiepositie van Nederland te versterken. De opgedane kennis omtrent verkeers- en mobiliteitsmanagement en de ervaringen op het gebied van publiek-private samenwerking zijn een exportproduct voor het Nederlandse bedrijfsleven geworden. In het actieprogramma 'Beter Geïnformeerd op Weg' zetten bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen samen hun schouders on- DITCM - Dutch Integrated Test site for Cooperative Mobility Binnen DITCM is een gezamenlijk programma ontwikkeld voor publiek-private realisatie. DITCM wil hiermee kennis, methoden, faciliteiten en oplossingen bieden om slimme mobiliteit versneld beschikbaar te maken op de weg. Joelle van den Broek van DITCM Innovations: "We geloven sterk in 'learning by doing'. We willen de realisatie van nieuwe, slimme mobiliteitsoplossingen versnellen door project overschrijdend de handen ineen te slaan. Dit betreft onderwerpen als 'wat vindt de mobilist', 'wat zijn de effecten bij opschaling', 'hoe maken we de systemen robuust en secure', 'hoe zorgen we ervoor dat onze oplossingen aansluiten bij internationale ontwikkelingen' en 'welke rolverdelingen en nieuwe business cases zullen ontstaan'. Onderwerpen die alle DITCM partijen belangrijk vinden en die efficiënter en effectiever opgepakt kunnen worden door samenwerking van de triple helix: overheden, bedrijven en kennisinstellingen." DITCM is hiermee het living lab voor Nederland: nieuwe ontwikkelingen worden hier van concept tot deployment geleid. Dit innovatie programma geeft invulling aan de transitiepaden zoals beschreven in de Routekaart 'Beter geïnformeerd op Weg' en technologische uitdagingen in de roadmap Automotive en Smart Mobility van de topsector HTSM (High Tech Systemen en Materialen). Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) "De mogelijkheden die ontstaan door Smart Mobility zijn groot, maar roepen ook nog veel vragen op", aldus Olaf Vroom van de NDW. "Wij gaan uit van veel veronderstellingen, zoals het overnemen van verkeersmanagementtaken door het bedrijfsleven, en de individualisering van reisinformatie. Voor gegevensstromen maakt het niet zoveel uit of de ontvanger publiek of privaat 10 verkeer in beeld

4 is. Waar naar ons inzicht de knelpunten liggen zijn de business cases voor het bedrijfsleven en de maatschappelijke kosten-baten voor de overheden." Stelt u zich eens voor: 60 procent van uw medeweggebruikers krijgt persoonlijke reisinformatie in de auto. Het is druk op de Amsterdamse ring; het netwerk loopt bijna vast. Er moet wat gebeuren en dus gaan de navigatieleveranciers het verkeer 'verdelen' over de beschikbare wegcapaciteit. Dat betekent dat u mogelijk een ander advies krijgt dan uw buurman. U komt daardoor later thuis omdat u omgeleid bent. Bent u dan tevreden over uw navigatieleverancier? Of u bent een dienstverlener op het gebied van routeplanning en geleiding en maakt zich door de geschetste situatie zorgen over het behoud van uw klanten. Durft u eigenlijk wel het verkeer te verdelen over de beschikbare capaciteit, als uw klanten daardoor ontevreden zijn? Kunnen uw klanten hun persoonlijk belang overstijgen en kijken naar het collectieve belang van een functionerend netwerk? En verplaatst u zich eens in de overheid. Als het helemaal vastloopt of er zijn calamiteiten, dan wilt u dat er omleidingen worden ingesteld die in de navigatie terecht komen. Gaan de serviceproviders hier aan meewerken? En welke gegevens gaat u uitwisselen met hen? Vroom: "Kortom, het is goed dat er programma's zijn zoals Beter Benutten en 'Beter Geïnformeerd op Weg', want er is nog flink wat werk aan de winkel!" in de regio Amsterdam te verminderen. Het is een grootschalige proef met innovatief gebruik van technologieën in de auto en langs de weg. Vanuit het Rijk wordt met interesse meegekeken, omdat de resultaten die de test boekt van belang zijn voor de invulling van het initiatief 'Beter Geïnformeerd Op Weg'. Bij de Praktijkproef Amsterdam reageren verkeerslichten en TDI's (verkeerslichten bij de opritten naar de snelweg) gecol5rdineerd op filevoorspellingen. Bovendien krijgen ongeveer weggebruikers persoonlijke reisinformatie in de auto om zelf de beste reiskeuze te maken. Twee consortia, ArcadisNID en ARS/TNO, gaan deze In-Car-informatiediensten vanaf medio 2014 aanbieden. De gedachte bij de praktijkproef is: liever op verschillende plaatsen een beetje drukte, dan een grote opstopping die zich als een olievlek uitbreidt en steeds meer punten op het wegennet lamlegt. De proef gaat na in hoeverre deze aanpak ertoe leidt dat opstoppingen later beginnen, korter zijn en eerder oplossen. De evaluatie van de eerste fase van de proef is voorzien in De tweede fase bestaat onder meer uit een integratie van de wegkant- en In-car-delen van de proef. Goede resultaten en aangetoonde kosteneffectiviteit leiden tot mogelijkheden voor nationale en internationale toepassingen en kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Resultaten Praktijkproef Amsterdam van belang voor invulling 'Beter Geïnformeerd op Weg' Metropoolregio Amsterdam Praktijkproef Amsterdam, RegioRegie Dankzij een alsmaar groeiende wereldbevolking zal halverwege deze eeuw bijna driekwart van alle mensen in verstedelijkt gebied leven. Dit is een trend die zaken als bereikbaarheid en leefbaarheid stevig onder druk zet. Bedrijfsleven, overheid en wetenschap bedenken gezamenlijk oplossingen die wegennet en milieu kunnen ontlasten. De Metropoolregio Amsterdam speelt op deze trends in met slim verkeersmanagement: het resultaat van overheden, marktpartijen en kennisinstituten die intensief samenwerken. Door gezamenlijk te opereren kunnen de schaal en het succes van de toepasbaarheid van verkeerstechnologie worden vergroot. Een mooi voorbeeld is het pilotproject PPA: Praktijkproef Amsterdam. Dit is een programma dat is opgezet om files #01 - mrt

5 mobiliteitsmanagement "De kloof tussen industrie en wegbeheerder is te groot" Met 'The Tube' in Kopenhagen worden voorkeursroutes als een metrokaart weergegeven Technolution De autonoom rijdende auto, connected navigatie, dynamische rijstrookbegeleiding; Technolution is bij veel partijen betrokken als innovatiepartner en realisator. Een mooi voorbeeld is het initiatief 'The Tube' in Kopenhagen. Voorkeursroutes worden hierbij als een metrokaart weergegeven, waarbij regelscenario's continu de prestaties van al deze routes berekenen. Hiermee kan direct real-time worden ingespeeld op een evenement of vertraging. Dit kan doordat elke weggebruiker individueel wordt geleid over de routes. Dit is gebiedsgericht benutten, waarbij ook de voorkeurroutes flexibel worden ingericht. Als er vertraging of een evenement is wordt er gelijk op geanticipeerd. Programmamanager Paul van Koningsbruggen: "De tijd dat de wegbeheerder het alleenrecht op verkeersmanagement had is voorbij. De optimale doorstroming voor het individu kan tegenstrijdig werken aan het optimum voor het gehele netwerk. Als wegbeheerders en serviceproviders (bijvoorbeeld navigatieleveranciers) samenwerken om het netwerk beter te benutten, volgt vanzelf een betere doorstroming. Belangrijk onderdeel hierbij is dat we meer met gemeten data gaan doen. De Praktijkproef Amsterdam is een mooi voorbeeld: door de koppelingen die worden gemaakt, begrijpen we steeds beter hoe we de kiemen van een verkeeropstopping kunnen detecteren en beïnvloeden. Ik denk dat een toenemend aantal serviceproviders apps en andere slimme diensten op de markt gaat brengen om automobilisten te geleiden. Daarnaast worden werktijden beter afgestemd, waardoor na de spits wordt begonnen of vaker thuisgewerkt wordt het jaar voor wegbeheerders om zich in deze nieuwe technologieën te verdiepen. In Nederland is door de aanbestedingsprocessen een kloof ontstaan tussen wat de industrie aanbiedt en wat de wegbeheerder wil. Daar is te weinig discussie over en daardoor komen innovatieprocessen niet verder. Het is nu de tijd om door samenwerking verder te komen." CGI: Move Smarter Niet meer asfalt of meer spoor, maar het veel slimmer gebruiken van informatie en een persoonlijk reisadvies voor reizigers: daarin ligt volgens CGI de oplossing van het mobiliteitsprobleem. CGI heeft in Nederland haar eigen expertisecentrum op het gebied van verkeer en vervoer. Een belangrijke ontwikkeling in verkeersmanagement is de overgang van systemen voor iedereen, zoals de informatieborden langs de snelweg, naar persoonlijke informatievoorziening. Ruim twee derde van alle Nederlanders heeft inmiddels een smartphone en dat biedt de mogelijkheid voor een persoonlijk reisadvies. "Daar ligt dè oplossing voor effectievere en duurzamere mobiliteit", zegt Dirk de Groot, vice president Infrastructuur & Milieu bij CGI. "Verkeersmanagement wordt steeds intelligenter, mede dankzij de ontwikkelingen in open data en big data. Middels open data kunnen gegevens worden gedeeld en gecombineerd voor oplossingen, zoals een app die een automobilist naar een verkeer in beeld

6 beperkingen." Concreet verwacht Van Kleef veel van reisinformatiediensten. Deze worden steeds actueler, slimmer en persoonlijker. Dat komt uiteraard door technologie en data, maar ook omdat we reiskeuzegedrag steeds beter begrijpen en dus kunnen beïnvloeden. "Met dit soort diensten geven we de regie terug aan de reiziger, want daar gaat het om: mensen. Smart mobility betekent bouwen aan vitale steden voor mensen zoals u en ik, onze ouders, onze kinderen. Dat mag je nooit vergeten." "Smart Mobility is de kunst van het verbinden" lege parkeerplek leidt of de treinreiziger naar een zitplaats. Met de analyse van big data kan beter geanticipeerd worden op verkeersdrukte. Bovendien kan dit soort data in een simulatieomgeving gebruikt worden om te onderzoeken welke maatregelen het meeste effect hebben. Rijk, provincies en gemeenten zijn momenteel bezig een nieuwe generatie verkeersmanagementsystemen te implementeren, waarin simulatie een veel belangrijker rol zal spelen. Met als uiteindelijk doel dat reizigers snel en comfortabel op de plaats van bestemming komen en Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar blijft." Goudappel (DAT.Mobility, MAPtm, Goudappel Coffeng) "Smart omgaan met Smart Mobility betekent de kunst van het verbinden", aldus Jos van Kleef, CEO van de Goudappel Groep. De dienstverlening is ook hier verschoven van aanleggen en uitbreiden naar het steeds slimmer gebruiken van infrastructuur, onder meer middels gedrag- en cultuurbeïnvloeding en technologie. Concepten als Spitsmijden rusten op beide pijlers: verbinding dus. "Verbinden geldt op allerlei niveaus: tussen steden, mensen, voertuigen, reizigers en infrastructuur, tussen publiek en privaat en vooral tussen disciplines." Als Van Kleef één advies heeft voor iedereen die met smart mobility aan de slag wil is het dit: "Waak voor disciplinedominantie, omarm diversiteit, sla bruggen. Smart Mobility of een smart City wordt net zo zeer bepaald door technologie als door de menselijke behoeften en BEREIK! In de provincie Zuid-Holland werken de wegbeheerders onder de noemer BEREIK! samen aan verbetering van de bereikbaarheid, volgens de principes informeren, adviseren, sturen en accommoderen. Verkeersinformatie en verkeersmanagement zijn onderdelen van een heel pakket aan maatregelen. Vier verkeerscentrales zorgen door het inzetten van regelscenario's voor verbetering van de doorstroming. Hiermee kunnen zowel op lokale, provinciale als rijkswegen maatregelen worden genomen. Waar nodig of mogelijk wordt samengewerkt en afgestemd. Dit gebeurt op operationeel niveau via de Regiodesk, in de voorbereiding van scenario's via het Regionaal Verkeerskundig Team, bij de realisatie van systemen, bij het doen van onderzoek naar verbeteringen en op tactisch niveau. Patrick van Norden, programmamanager BEREIK!: "Over de geschetste trends in het programma 'Beter Geïnformeerd op Weg' denken we gezamenlijk na. Over de nieuwe kansen die het oplevert, maar ook over nieuwe uitdagingen waarvoor we staan, de toepassing in onze regio en de bijdragen die we aan de ontwikkeling kunnen leveren. Centraal staat het verminderen van vertraging op het wegennet door dagelijkse files, wegwerkzaamheden, evenementen en incidenten. Door het koppelen van wegkantsystemen aan verkeerscentrales en verdere automatisering van processen zal de inzet sneller en effectiever worden. Om onze inzet van maatregelen nog effectiever te maken moeten we in de toekomst nauwer samenwerken met serviceproviders, werkgevers en publiekstrekkers en oog hebben voor het handelen van de individuele consument. Helpt u ons de bereikbaarheid in Zuid-Holland verbeteren?" PRI En hoe speelt u in op de ontwikkelingen rondom Smart Mobility? 1 Lees meer over het Smart Mobility Center in het Intertraffic Katern op pagina 22. Over het actieprogramma 'Beter Geïnformeerd op Weg': #01 - mrt

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Waarom PPA? PPA is geen doel en staat niet op zich! Problemen door verkeer: Milieu: 29,3 miljoen ton CO 2 uitstoot

Nadere informatie

REISINFORMATIE- DIENSTEN

REISINFORMATIE- DIENSTEN REISINFORMATIE- DIENSTEN Met pre- en on-trip reisinformatiediensten kunnen reizigers slimmer, gemakkelijker en eenvoudiger reizen. Ze ontvangen reisinformatie op maat, op hun PC, via een app op hun smartphone

Nadere informatie

In car-proeven Resultaten. Folkert Bloembergen

In car-proeven Resultaten. Folkert Bloembergen In car-proeven Resultaten Folkert Bloembergen Samenhang en interactie in-car en wegkant Informeren Adviseren Optimaliseren Geleiden Sturen In-car spoor PPA Wegkant spoor PPA Domein markt Domein wegbeheerder

Nadere informatie

PPA. de essentie. Praktijkproef Amsterdam

PPA. de essentie. Praktijkproef Amsterdam PPA de essentie Praktijkproef Amsterdam PPA is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de stadsregio

Nadere informatie

Bijlage 1. Spookfiles. Wat is het probleem?

Bijlage 1. Spookfiles. Wat is het probleem? Bijlage 1 Deze bijlage geeft ter illustratie een (niet limitatief) overzicht van een aantal projecten dat wordt uitgevoerd op het gebied van ITS (Intelligente Transportsystemen) voor het wegverkeer. Spookfiles

Nadere informatie

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015 StadsDashboard Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld Merle Blok 12 mei 2015 Missie TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn

Nadere informatie

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie Werkplaats Mobiliteit en Innovatie Stand van zaken Bereikbaarheidsagenda Regionaal Platform 20 april 2016 Roël Hoppezak Job van den Berg Bereikbaarheid Zuid-Nederland Bidbook, november 2015 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Webinar Beter Benutten: 18 mei 2016 Zijn de Brabantse ITS projecten ook iets voor jouw regio?

Webinar Beter Benutten: 18 mei 2016 Zijn de Brabantse ITS projecten ook iets voor jouw regio? Webinar Beter Benutten: 18 mei 2016 Zijn de Brabantse ITS projecten ook iets voor jouw regio? Nederlandse ambitie ITS Sneller, veiliger, plezieriger en betrouwbaarder reizen Verbetering totale leefomgeving

Nadere informatie

Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant:

Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant: BEREIKBAARHEIDSAGENDA ZUID OOST BRABANT BEREIKBAARHEIDSAKKOORD ZUID OOST BRABANT Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant: Bereikbaarheidsagenda als basis voor een bereikbaarheidsakkoord De directe aanleiding

Nadere informatie

Dynamisch Verkeersmanagement kan niet langer zonder een onafhankelijke coördinator

Dynamisch Verkeersmanagement kan niet langer zonder een onafhankelijke coördinator Dynamisch Verkeersmanagement kan niet langer zonder een onafhankelijke coördinator Frank Ottenhof Samenvatting Reizigers gaan steeds meer gebruik maken van apps en moderne in-car apparatuur om slim van

Nadere informatie

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens Nationale Databank Wegverkeersgegevens NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens Minder files, minder uitstoot, meer veiligheid NDW, de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, is het meest bekend

Nadere informatie

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 Van verkeerskundige functies naar eisen aan C-ITS Discussiepaper Henk Taale (Rijkswaterstaat, TrafficQuest en TU Delft) Isabel Wilmink (TNO en TrafficQuest) Aroen Soekroella

Nadere informatie

Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio. Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 -

Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio. Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 - Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 - Slim laden Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio elektrisch

Nadere informatie

Landelijk Verkeersmanagement Beraad

Landelijk Verkeersmanagement Beraad Landelijk Verkeersmanagement Beraad Landelijke tafel voor verkeersmanagement Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800-8002 (ma t/m zo 06.00-22.30

Nadere informatie

Filevrij en duurzaam autorijden binnen 10 jaar, dromen of durven?

Filevrij en duurzaam autorijden binnen 10 jaar, dromen of durven? Filevrij en duurzaam autorijden binnen 10 jaar, dromen of durven? Onze ambitie: de complete verkeers infrastructuur future proof Nu de zelfrijdende auto steeds dichterbij komt, kondigen steeds meer landelijke,

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

Beter Benutten en VRI s: Global meets local

Beter Benutten en VRI s: Global meets local Beter Benutten en VRI s: Global meets local Door Caspar de Jonge, programmamanager Intelligente Transport Services & Smart Mobility Beter Benutten 17/2/16 1 2 Smart Mobility Ten minste 4 clusters van activiteiten:

Nadere informatie

Ideate Januari 2016 1. MaaS aan de Maas. Mobility as a Service in Rotterdam

Ideate Januari 2016 1. MaaS aan de Maas. Mobility as a Service in Rotterdam Ideate Januari 2016 1 MaaS aan de Maas Mobility as a Service in Rotterdam Ideate April 2016 2 Ideate April 2016 3 Wat is een MaaS? MOBILITEIT C O M PLEET O NTZ O R G D! Mobility as a Service is een hot

Nadere informatie

Sensor City Presentatie meeting Digitale Steden Agenda. TT Circuit Assen, 16 juni 2016

Sensor City Presentatie meeting Digitale Steden Agenda. TT Circuit Assen, 16 juni 2016 Sensor City Presentatie meeting Digitale Steden Agenda TT Circuit Assen, 16 juni 2016 1 Focus op sensor technologie Elementen van Living Lab Assen Living Lab: open innovatiesysteem gericht op de gebruiker

Nadere informatie

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT September 2016 1 Beleidskader openbaar DAV in vogelvlucht Het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden / Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (DAV) wordt opnieuw

Nadere informatie

Slimmer naar Scheveningen

Slimmer naar Scheveningen Slimmer naar Scheveningen verkeersmanagement als co-productie Arjen Reijneveld Gemeente Den Haag Verkeersnet Jaarcongres 2015; verkeer in de slimme stad Slimmer naar Den Haag verkeersmanagement als co-productie

Nadere informatie

De auto als actuator

De auto als actuator De auto als actuator Martie van der Vlist Goudappel Coffeng BV mvdvlist@goudappel.nl Rolf Krikke Quest-TC rolf@quest-tc.nl Samenvatting De auto als actuator Communicatiemiddelen in de auto worden gebruikt

Nadere informatie

Werken aan mobiliteit levert winst op.

Werken aan mobiliteit levert winst op. Werken aan mobiliteit levert winst op. www.twentemobiel.nl Werken aan mobiliteit levert winst op Onze werk- en leefomgeving verandert. De digitale wereld, globalisering en toenemende verkeersdrukte vragen

Nadere informatie

SMART MOBILITY: INNOVATIES IN STEDELIJKE MOBILITEIT. ir. Bart Vuijk

SMART MOBILITY: INNOVATIES IN STEDELIJKE MOBILITEIT. ir. Bart Vuijk SMART MOBILITY: INNOVATIES IN STEDELIJKE MOBILITEIT ir. Bart Vuijk TNO: MISSIE TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving

Nadere informatie

Verkeersmanagement in de praktijk

Verkeersmanagement in de praktijk 6/8/2016 Verkeersmanagement in de praktijk De civiele ingenieur in The Matrix 1 19 mei 2016 Introductie (1) Niels van den Brink Senior adviseur verkeer & omgeving Co-auteur van de werkwijzer Minder Hinder

Nadere informatie

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door

Nadere informatie

Technologie & Maatschappij

Technologie & Maatschappij Technologie & Maatschappij 2 november 2015 Voorlopige Resultaten Technologie & Maatschappij Doel en werkwijze Inventariseren welke technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zich de komende periode

Nadere informatie

Samen op weg naar een Smart City

Samen op weg naar een Smart City Samen op weg naar een Smart City Amsterdam Smart City (ASC) is een uniek samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen én de Amsterdammer. ASC loopt voorop in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Rapport DE ANTIFILE-APP

Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport over een klacht over de minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) Datum: 19 augustus 2015 Rapportnummer: 2015/125 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een

Nadere informatie

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen BRAVISSIMO Vraagspecificatie Deel A: Algemeen Het inwinnen en presenteren van reistijden en intensiteiten op geselecteerde provinciale wegen en Rijkswegen in de provincie Noord-Brabant 18 december 2006

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 59

Provinciaal blad 2012, 59 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 59 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 4 december 2012 nr 80CCBD4E, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

C-ITS in het OV De coöperatieve bus. 6 oktober 2016

C-ITS in het OV De coöperatieve bus. 6 oktober 2016 C-ITS in het OV De coöperatieve bus 6 oktober 2016 Agenda 1. Smart Mobility en C-ITS 2. Vragen 3. Daimler Showcase 4. What s next Trends in mobiliteit Zelfrijdende auto Internet of things Mobility as a

Nadere informatie

MIRT onderzoek bereikbaarheid metropoolregio Rotterdam Den Haag Metropolitaan Debat. 29 november 2016

MIRT onderzoek bereikbaarheid metropoolregio Rotterdam Den Haag Metropolitaan Debat. 29 november 2016 MIRT onderzoek bereikbaarheid metropoolregio Rotterdam Den Haag Metropolitaan Debat 29 november 2016 Aantrekkelijk groen is van groot belang voor de economie. De fiets is het beste vervoermiddel om in

Nadere informatie

1. Welke knelpunten staan een betere benutting/doorstroming op de genoemde wegen momenteel in de weg?

1. Welke knelpunten staan een betere benutting/doorstroming op de genoemde wegen momenteel in de weg? NoLogo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Tobias Dander (Raad voor Verkeer en Waterstaat) : Pieter Prins (senior adviseur Dynamisch Verkeersmanagement) en Pieter Tanja (senior adviseur Duurzame

Nadere informatie

Beter geïnformeerd op weg Routekaart 2013-2023 Hoofddocument

Beter geïnformeerd op weg Routekaart 2013-2023 Hoofddocument Beter geïnformeerd op weg Routekaart 2013-2023 Hoofddocument Voorwoord Elke weggebruiker is uniek, elke reis is uniek. Afhankelijk van het reisdoel, moment van de dag en persoonlijke omstandigheden maken

Nadere informatie

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Minder hinder bij wegwerkzaamheden

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Minder hinder bij wegwerkzaamheden Nationale Databank Wegverkeersgegevens Minder hinder bij wegwerkzaamheden en evenementen Minder hinder door goede planning en informatie Niets is vervelender voor een weggebruiker dan van de ene omleiding

Nadere informatie

Smart Mobility - Big Data voorspellingen. Bjorn Heijligers Bjorn.Heijligers@tno.nl +31620106733

Smart Mobility - Big Data voorspellingen. Bjorn Heijligers Bjorn.Heijligers@tno.nl +31620106733 voorspellingen Bjorn Heijligers Bjorn.Heijligers@tno.nl 31620106733 TNO Smart Mobility Mobilist aan roer van eigen mobiliteit! verleiden waar mogelijk Slim Meten Slimme Diensten Slim regelen Overlap tussen

Nadere informatie

Concept Routekaart Beter geïnformeerd op weg Versie: 8 juli 2013

Concept Routekaart Beter geïnformeerd op weg Versie: 8 juli 2013 Concept Routekaart Beter geïnformeerd op weg Versie: 8 juli 2013 Statusinformatie: Conceptversie - te gebruiken voor draagvlakproces periode juli - september Inclusief aanpassingen n.a.v. diner 5 november

Nadere informatie

LED & de integratie in slimme netwerken met diverse sensoren, bieden nieuwe kansen voor openbare verlichting,

LED & de integratie in slimme netwerken met diverse sensoren, bieden nieuwe kansen voor openbare verlichting, / solution partner of the at TU/e De vraag Samenhangende vraagstellingen mbt openbare verlichting: Mogelijke vervanging van 21.000 lichtmasten in de stad Strategie die breder kijkt dan energiebesparing

Nadere informatie

Beter Benutten ITS slimmer, leuker en aantrekkelijker op weg

Beter Benutten ITS slimmer, leuker en aantrekkelijker op weg Beter Benutten ITS slimmer, leuker en aantrekkelijker op weg DATA INCIDENTEN REISINFORMATIE DIENSTEN SUPERMARKT LOGISTIEK EVENEMENTEN De zeven thema s van Beter Benutten ITS t/m 2017 www.beterbenutten.nl

Nadere informatie

betreffende de geautomatiseerde, gemotoriseerde voertuigen (driverless vehicles)

betreffende de geautomatiseerde, gemotoriseerde voertuigen (driverless vehicles) ingediend op 219 (2014-2015) Nr. 1 23 januari 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Peter Van Rompuy, Annick De Ridder, Mathias De Clercq, Bert Maertens, Dirk de Kort en Björn Anseeuw betreffende

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Meldsysteem wegwerkmeldingen en evenementen in een nieuw jasje Klaas Friso (DAT.Mobility) Samenvatting Het belang van meldsystemen van wegwerkzaamheden en evenementen

Nadere informatie

TNO draagt bij aan de oplossing van verschillende complexe maatschappelijke vraagstukken op terreinen als energievoorziening, watermanagement,

TNO draagt bij aan de oplossing van verschillende complexe maatschappelijke vraagstukken op terreinen als energievoorziening, watermanagement, TNO draagt bij aan de oplossing van verschillende complexe maatschappelijke vraagstukken op terreinen als energievoorziening, watermanagement, landbouw, gezondheidszorg, mobiliteit, veiligheid en bouw.

Nadere informatie

Pagina 1 13 juni 2013 Connekt

Pagina 1 13 juni 2013 Connekt Pagina 1 13 juni 2013 Connekt Marktversnelling Mobiliteits Informatie (MMI) 13 juni 2013 - Connekt Mark Olivierse Verkeersmanager MAPtm Pagina 2 13 juni 2013 Connekt Verkeersmanagement 2.0: Marktwerking,

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Stedelijke distributie: van kansloos naar kansrijk! Hogeschool van Amsterdam Walther Ploos van Amstel Mei 2015

Stedelijke distributie: van kansloos naar kansrijk! Hogeschool van Amsterdam Walther Ploos van Amstel Mei 2015 Stedelijke distributie: van kansloos naar kansrijk! Hogeschool van Amsterdam Walther Ploos van Amstel Mei 2015 Walther Ploos van Amstel Hogeschool van Amsterdam Lector Citylogistiek Vrije Universiteit

Nadere informatie

ICT-ontwikkelingen. Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city

ICT-ontwikkelingen. Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city ICT-ontwikkelingen Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city Wouter van de Kasteele, Hoofd van de sector I&B en Johannes van Veen, Strategisch adviseur, CIO office, sector Strategie

Nadere informatie

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco.

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. just smarter... Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. Voor een eerste offshore traject met MMP in India waren onze ambities behoorlijk hoog. Maar alle deadlines werden

Nadere informatie

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie

C-ITS. www.beterbenutten.nl/its VERBETERDE VERKEERSDOORSTROOM VERHOOGDE VEILIGHEID EN COMFORT 40-50% REISTIJD REDUCTIE VERMINDERING LUCHTVERVUILING

C-ITS. www.beterbenutten.nl/its VERBETERDE VERKEERSDOORSTROOM VERHOOGDE VEILIGHEID EN COMFORT 40-50% REISTIJD REDUCTIE VERMINDERING LUCHTVERVUILING Het meest omvangrijke thema van Beter Benutten ITS is C-ITS: connected en coöperatieve intelligente transportsystemen. Connected toepassingen werken met langeafstandscommunicatie, via het telecomnetwerk

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

DVM nu voor iedereen. w h i t e p a p e r

DVM nu voor iedereen. w h i t e p a p e r DVM nu voor iedereen w h i t e p a p e r DVM nu voor iedereen Tot voor kort waren het alleen de grote, kapitaalkrachtige wegbeheerders in Nederland die zich een Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systeem

Nadere informatie

Themabijeenkomst Connected Car: In-car devices for smart mobility

Themabijeenkomst Connected Car: In-car devices for smart mobility Themabijeenkomst Connected Car: In-car devices for smart mobility Datum: dinsdag 26 maart 2013 Tijd: 17:30 22:00 uur Locatie: AutomotiveCampusNL, Helmond SAMENVAT TING Het is geen vraag meer of het voertuig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN

Nadere informatie

de digitale wegbeheerder

de digitale wegbeheerder de digitale wegbeheerder mobiliteitsmanagement van de toekomst 1 AMBITION 2016 ROUTE PROJECT 3 CO-CREATIE wordt mainstream Ledbord wordt DASHBOARD Gebruikers wensen informatie volgens het MARTINI MODEL

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt. Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm

Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt. Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm Primaire processen 1 Ontwikkelen beleid Openbaar vervoer Reinigingsdiensten Verkeer Vergunning verstrekken

Nadere informatie

Wegwerkzaamheden Actueel

Wegwerkzaamheden Actueel Betere doorstroming, minder reistijdverlies en snellere hulpverlening dankzij Wegwerkzaamheden Betere doorstroming, minder reistijdverlies en snellere hulpverlening dankzij Wegwerkzaamheden Het is onmogelijk

Nadere informatie

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie Werkplaats Mobiliteit en Innovatie Bereikbaarheidsagenda Raadsledenbijeenkomst 6 april 2016 Roël Hoppezak Job van den Berg Bereikbaarheid Zuid-Nederland Bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland: Samen, slim,

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik!

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Helène van der Poel Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) Sharon Schoppema Provincie Noord-Holland Wim Smittenaar Nationale Databank Wegverkeersgegevens

Nadere informatie

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak KIvI Jaarcongres Sustainable Mobility,6 november 2013 Pieter Tanja Leefbaarheid en gezondheid in stad en regio verkeersveiligheid geluidoverlast

Nadere informatie

Slimme Mobiliteit de toekomst begint in het heden. Prof. Henk Meurs Radboud Universiteit

Slimme Mobiliteit de toekomst begint in het heden. Prof. Henk Meurs Radboud Universiteit Slimme Mobiliteit de toekomst begint in het heden Prof. Henk Meurs Radboud Universiteit Doel en opzet Trends in mobiliteit Toekomst is nu al zichtbaar Gevolgen voor opgaven Bijdrage van Slimme Mobiliteit

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Coöperatief Verkeersmanagement o.b.v. realtime modellen : wat vergt dit van huidige systemen? Bas van der Bijl (Grontmij Smart Mobility) Guus Tamminga (Grontmij Smart

Nadere informatie

MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën

MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën >the right development >nederlands MobiMaestro /hoe creëer je doorstroming? Het wegverkeer groeit; steden en provinciale wegen krijgen steeds vaker

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 Files oplossen? Reizigers zelf laten doen! Auteurs: Paul Veelenturf, Frans Jan Douglas (P2managers, Rossum) Samenvatting De files in Nederland zijn de afgelopen 20 jaar

Nadere informatie

Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht

Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht 2 Inhoud Ruim baan voor beter inzicht Sturen op alle niveaus Betrouwbare gegevens innovatief gekoppeld Informatie op maat De

Nadere informatie

magazine Verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement groeien naar elkaar toe Een introductie op reistijd Verkeersmanagement in Vlaanderen

magazine Verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement groeien naar elkaar toe Een introductie op reistijd Verkeersmanagement in Vlaanderen Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. magazine 8 e Jaargang Nummer 2, 2013 www.nm-magazine.nl Het is tijd om een hechte klantrelatie met de weggebruiker op te bouwen Verkeersmanagement

Nadere informatie

Drechtsteden en de BARgemeenten

Drechtsteden en de BARgemeenten Bereikbaarheid in Drechtsteden en de BARgemeenten Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Samen werken aan slimmer reizen! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Verkeersmanagement o.b.v. RT modellen : wat vergt dit van huidige systemen? Bas van der Bijl (Grontmij Smart Mobility) Guus Tamminga (Grontmij Smart Mobility) Gerbrand

Nadere informatie

Jaarverslag STICHTING STANDAARDISATIE- EN INFORMATIEBELEID MOBILITEIT SECTOR (SIMS)

Jaarverslag STICHTING STANDAARDISATIE- EN INFORMATIEBELEID MOBILITEIT SECTOR (SIMS) Jaarverslag 2015 STICHTING STANDAARDISATIE- EN INFORMATIEBELEID MOBILITEIT SECTOR (SIMS) Inhoudsopgave 3 - Voorwoord 5 - Visie en missie 7 - Behaalde resultaten 9 - Bestuursleden 2 Voorwoord SIMS VERBINDENDE

Nadere informatie

Brusselse technologiesector

Brusselse technologiesector Smart city, smart mobility?! 14 januari 2015 Persconferentie Agoria Brussel Brusselse technologiesector Informatie- en communicatietechnologie (ICT) IBM, Unisys, Sogeti, Steria, Zetes, Atos Worldline,

Nadere informatie

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

Werksessie 1 Effectief en efficiënt gebruik van de vaarweg: Blauwe Golf en Verkeersmanagement

Werksessie 1 Effectief en efficiënt gebruik van de vaarweg: Blauwe Golf en Verkeersmanagement Werksessie 1 Effectief en efficiënt gebruik van de vaarweg: Blauwe Golf en Verkeersmanagement Kim Hofhuis Platform WOW Bart Bosman Provincie Noord-Holland Verkeersmanagement Efficiënt, effectief gebruik

Nadere informatie

Whitepaper Future Events

Whitepaper Future Events Whitepaper Future Events Versie: R0s2 Datum: 01 maart 2015 Auteur: Felicia Flamm Over Future Events Naar aanleiding van de ondertekening van het Smart City convenant (6 maart 2013), een diner pensant (13

Nadere informatie

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven VanMeijel 3.0: De basis Wij zijn er van overtuigd dat bouwondernemingen een betere kwaliteit en een hoger rendement kunnen realiseren door meer grip op de complexiteit en dynamiek van het bouwproces te

Nadere informatie

ADVIESCOMMISSIE VERKEERSINFORMATIE

ADVIESCOMMISSIE VERKEERSINFORMATIE aanbiedingsbrief ADVIESCOMMISSIE VERKEERSINFORMATIE Aan de Minister van Verkeer en Waterstaat de heer ir. C.M.P.S. Eurlings Postbus 20906 2500 EX Den Haag Den Haag, 27 april 2009 Excellentie, Met genoegen

Nadere informatie

Verkeersmanagement, Overzicht belangrijke punten 2016/2017 i.h.k.v. Verkeersinformatie en Intelligente Transportsystemen Portefeuille: Datum:

Verkeersmanagement, Overzicht belangrijke punten 2016/2017 i.h.k.v. Verkeersinformatie en Intelligente Transportsystemen Portefeuille: Datum: woensdag 17 mei 2017 agendapunt 22 Onderwerp: Verkeersmanagement, Overzicht belangrijke punten 2016/2017 i.h.k.v. Verkeersinformatie en Intelligente Transportsystemen Portefeuille: Datum: Auto, netwerkmanagement

Nadere informatie

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam- Alexander Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Beter geïnformeerd op weg Routekaart 2013-2023 Samenvatting

Beter geïnformeerd op weg Routekaart 2013-2023 Samenvatting Beter geïnformeerd op weg Routekaart 2013-2023 Samenvatting Voorwoord Elke weggebruiker is uniek, elke reis is uniek. Afhankelijk van het reisdoel, moment van de dag en persoonlijke omstandigheden maken

Nadere informatie

Smart Industries, Smart Connections Leo Esselman, Financieel directeur NLR, Kernteamlid cluster maakindustrie Amsterdam Economic Board Innovatie

Smart Industries, Smart Connections Leo Esselman, Financieel directeur NLR, Kernteamlid cluster maakindustrie Amsterdam Economic Board Innovatie Smart Industries, Smart Connections Leo Esselman, Financieel directeur NLR, Kernteamlid cluster maakindustrie Amsterdam Economic Board Innovatie Ontketend - 10 sept 2015 Innovatie Ontketend: Smart Industries,

Nadere informatie

Met genoegen kondigen we de verkiezing van De Slimste Binnenstad van Nederland aan.

Met genoegen kondigen we de verkiezing van De Slimste Binnenstad van Nederland aan. Gemeente t.a.v. het College van Burgemeester en wethouders Datum: 24-2-2015 verkiezing@smartdatacity.org Aankondiging Slimste Binnenstad van Nederland Bijlage: Toelichting Geacht college, Met genoegen

Nadere informatie

B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus

B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus John Steendijk Provincie Zuid-Holland Jan-Willem Grotenhuis XTNT Samenvatting Coördinatie van Alternatieve Routes (CAR) wordt toegepast

Nadere informatie

Bijlage 2 - Uitvoeringsagenda en Routeprojecten

Bijlage 2 - Uitvoeringsagenda en Routeprojecten Bijlage 2 - Uitvoeringsagenda en Routeprojecten De Uitvoeringsagenda vertaalt de koersbepaling uit de Routekaart naar concrete maatregelen en investeringsbeslissingen en zet hier meerjarig een programmatische

Nadere informatie

interview HENK VAN RAAN

interview HENK VAN RAAN interview HENK VAN RAAN 60 CIO MAGAZINE Door Kim Loohuis Ó Fotografie Mark van den Brink HENK VAN RAAN, CHIEF INNOVATION OFFICER AMSTERDAM ARENA VOORBEELD VOOR smart Cities De Amsterdam Arena was bij de

Nadere informatie

Informatiebulletin over ontwikkelingen Bereikbaarheid Zuid-Nederland

Informatiebulletin over ontwikkelingen Bereikbaarheid Zuid-Nederland Informatiebulletin over ontwikkelingen Bereikbaarheid Zuid-Nederland 4 maart 2016 Het aanbieden van het bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland: samen slim robuust aan de minister van Infrastructuur en Milieu

Nadere informatie

Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee

Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee Bereikbaarheid in Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Opkomende ontwikkelingen Alles staat of valt met een goede ontsluiting en bereikbaarheid

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Floating Car Data voor filestaartbeveiliging Marco Schreuder (RWS) NDW-NM 7 december 2016

Floating Car Data voor filestaartbeveiliging Marco Schreuder (RWS) NDW-NM 7 december 2016 Floating Car Data voor filestaartbeveiliging Marco Schreuder (RWS) NDW-NM 7 december 2016 Inhoud Aanleiding Aanpak Resultaat Vervolg Praktijkproef Amsterdam Verkeersinfo Toepassingen FCD voor RWS Verkeersmanagement

Nadere informatie

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Water. Wegen. Werken.. Workshop "Privacy en geo-informatie: een onmogelijke combinatie!? Gebruik van Geo-informatie bij in Verkeersmanagement ir Jose A. Hernandez Procesmanager Verkeerscentrum Nederland

Nadere informatie

Regiodesk Zuid-Holland: effectiviteit op simpele wijze getoetst

Regiodesk Zuid-Holland: effectiviteit op simpele wijze getoetst Regiodesk Zuid-Holland: effectiviteit op simpele wijze getoetst Henk Meurs MuConsult/Radboud Universiteit h.meurs@muconsult.nl Lieke Berghout Regionaal samenwerkingsverband Bereik! l.berghout@bereiknu.nl

Nadere informatie

SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden. Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit

SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden. Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit Innovaties in verkeer en vervoer SURF: Smart Urban Regions of the Future (SURF) - Vanuit onder meer:

Nadere informatie

Hoe maken we van NDW een effectief instrument? Wat kunt u hieraan bijdragen?

Hoe maken we van NDW een effectief instrument? Wat kunt u hieraan bijdragen? NDW Jaarcongres Data voor Doorstroming Over de effectieve inzet van wegverkeersgegevens Woensdag 27 januari 2010 Programma 9.00 9.30 Ontvangst 9.30 9.40 Opening door dagvoorzitter Bruno Bruins, voorzitter

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Nederlandstalige samenvatting (summary in Dutch language)

Nederlandstalige samenvatting (summary in Dutch language) Nederlandstaligesamenvatting 145 Nederlandstaligesamenvatting (summaryindutchlanguage) Reizen is in de afgelopen eeuwen sneller, veiliger, comfortabeler, betrouwbaarder, efficiënter in het gebruik van

Nadere informatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie Pallas Advies Bedrijfsinformatie Wat is Pallas Advies? Pallas Advies ondersteunt en adviseert overheidsorganisaties op het gebied van parkeren, mobiliteit en (reis)informatie. De ondersteuning kan op meerdere

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

1. De missie van Fiets in de Versnelling is Brabanders te verleiden meer gebruik te maken van de fiets

1. De missie van Fiets in de Versnelling is Brabanders te verleiden meer gebruik te maken van de fiets Statenmededeling Onderwerp Stand van zaken Fiets in de Versnelling Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De stand van zaken van het programma Fiets in de Versnelling. Aanleiding In

Nadere informatie