:2 Bi rlarget GINFORMATION?1=1" Smart Mobility als antwoord op de veranderende wereld UK! MISEARCH. Air% 11AGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ":2 Bi rlarget GINFORMATION?1=1" Smart Mobility als antwoord op de veranderende wereld UK! MISEARCH. Air% 11AGE"

Transcriptie

1 mobiliteitsmanagement STEDELIJKE BEREIKBAARHEID, INDIVIDUELE INFORMATIEDIENSTEN EN GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE Smart Mobility als antwoord op de veranderende wereld In 2020 woont naar verwachting zo'n 70 procent van de wereldbevolking in steden Air% MANAgMENThcaArYS-IS- :2 Bi rlarget GINFORMATION?1=1" 11AGE UK! MISEARCH Door de groeiende vraag naar mobiliteit en de impact daarvan op onze leefomgeving staan we voor grote maatschappelijke uitdagingen. Slimme mobiliteitsoplossingen zijn nodig om negatieve effecten als verkeerscongestie, milieuvervuiling en de wereldwijd 1,2 miljoen verkeersdoden per jaar in de kiem te smoren. Smart Mobility lijkt de juiste tool. Het containerbegrip staat voor stedelijke bereikbaarheid, maar ook voor op het individu toegesneden informatiediensten en het beter benutten van wegen. En voor de rol die geavanceerde technologie kan spelen bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor stedelijke bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer, rekening houdend met veiligheid, leefbaarheid en het milieu. 8 verkeer in beeld

2 Voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen is het echter van belang een aantal trends en ontwikkelingen in ogenschouw te nemen. Zo woont in 2020 naar verwachting zo'n 70 procent van de wereldbevolking in steden. Dit heeft niet alleen consequenties voor de mobiliteitspatronen, maar ook voor de knelpunten in het netwerk. Parkeren in de stad wordt een steeds grotere opgave en reisinformatie en verkeersmanagement nog meer van belang om de doorstroming en bereikbaarheid van gebieden op een maatschappelijk acceptabel niveau te houden. Ook is er sprake van een forse toename van het fietsgebruik in Europese steden, door deelfietsen en elektrificatie. Wat de verschillende doelgroepen betreft: steeds meer ouderen gaan reizen door een betere gezondheid en het gebruik van rijtaak ondersteunende diensten. Jongeren zijn minder gericht op autobezit en -gebruik en flexibeler in hun mobiliteitskeuzes. Hierdoor ontstaat een explosieve groei en diversificatie in informatie aanbod en -aanbieders. Waarde collectieve informatie neemt af Reizigers maken meer dan ooit eigen afwegingen, op basis van een steeds verder verrijkte en gepersonaliseerde informatievoorziening, waar ze op elk moment van de dag over kunnen beschikken. De waarde en invloed van collectieve informatie neemt steeds verder af. Reizigers zoeken zelf flexibele vervoersdiensten en mobiliteitsopties. Er ontstaat een andere vraag naar diensten met snelle veranderingen en een sterke dynamiek. Van de overheid wordt niet gevraagd dit proces te sturen, maar te faciliteren. De explosieve groei van smartphones, draagbare computers en de beschikbaarheid van WiFi maakt dat alles met elkaar verbonden raakt. Dit creëert ook nieuwe mogelijkheden om reizigers en specifieke doelgroepen te bereiken, te volgen of te faciliteren in hun mobiliteitskeuzes. Technologie ontwikkelt snel Co5peratieve systemen, smart cars, smartphones en autonome voertuigen: de technologische ontwikkelingen gaan snel. Verwacht wordt dat binnen tien jaar zo'n 60 procent van het Nederlandse wagenpark connected zal zijn via communicatietechnologie voor de lange en/of korte afstand communicatietechnologie. Dit zal zich verder doorzetten: op een termijn van 15 tot 20 jaar zal naar verwachting nagenoeg het volledige wagenpark connected zijn. Hiertoe ontstaat er een duidelijke trend naar meer openheid in data, software, standaarden voor communicatie en platforms voor diensten (onder andere in voertuigen). De verwachting is dat een bredere beschikbaarheid van publieke verkeersdata (open data beleid) en de combinatie van meer en grotere databronnen (big data) leidt tot nieuwe inzichten en innovatieve diensten en bedrijven. Gezien het internationale speelveld waarop deze vraagstukken zich afspelen zal Europa zich hier de komende jaren nog nadrukkelijker in mengen met wet- en regelgeving. Rol wegbeheerder verandert Ook de verhoudingen tussen publieke en private sector zijn volop in beweging. Deze ontwikkeling heeft consequenties voor de rol van bijvoorbeeld de wegbeheerders. Nieuwe aanbieders van producten en diensten op het gebied van verkeersinformatie en verkeersmanagement bieden zich aan, en zijn in staat individuele weggebruikers te bereiken. Voor wegbeheerders komt het accent daardoor (nog) meer te liggen op het bewaken van de collectieve belangen, zoals bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Trends en ontwikkelingen die om innovatie vragen - Veranderende demografie en ruimtegebruik; - Veranderende en versnipperde mobiliteit; - Verdergaande individualisering; - Permanent online en connected; - Sterke toename technologische mogelijkheden; - Toename belang open data, open source en de Europese context; - Veranderende rol van overheden en markt. Optimale dienstverlening Verkeersinformatie en verkeersmanagement wordt een domein waarop een veelheid aan publieke en private spelers actief is. Deze activiteiten moeten onderling goed op elkaar afgestemd zijn voor een optimale dienstverlening aan de weggebruiker. De traditionele relatie tussen overheid en markt maakt plaats voor dienstenketens waarin markt en overheid intensief samenwerken en hun eigen toegevoegde waarde leveren. In het actieprogramma 'Beter geïnformeerd op "De knelpunten liggen in de business cases voor het bedrijfsleven en de maatschappelijke kosten-baten voor overheden" Reizigers maken meer dan ooit eigen afwegingen, op basis van steeds verder verrijkte en gepersonaliseerde informatievoorziening #01 - mrt

3 mobiliteitsmanagement der het door ontwikkelen van de dienstverlening voor reisinformatie en verkeersmanagement. Overheden, leveranciers, consultants en kennisinstellingen laten gezamenlijk talloze mobiliteitsoplossingen zien in het Smart Mobility Center. Een aantal deelnemers aan het Smart Mobility Center geeft haar visie op de huidige ontwikkelingen en in hoeverre hierop wordt ingezet in de praktijk. Reizen we in 2030 vooral op deze manier? "De mogelijkheden die ontstaan door Smart Mobility zijn groot, maar roepen ook nog veel vragen op" weg' stippelen overheid en markt samen een koers uit, met als leidend perspectief: 1. Voordeel reizigers: betere reisinformatie zodat ze efficiënter kunnen reizen op de snelwegen, de onderliggende wegen en in stedelijk gebied. 2 Voordeel Nederlandse bedrijven: zij kunnen nieuwe mobiliteitsoplossingen ontwikkelen waarvoor binnen en buiten Nederland veel belangstelling is. 3. Voordeel overheden (Rijk en regio): de algemene doelstellingen (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid) kunnen beter en meer kosteneffectief worden gerealiseerd. Samenwerking conform actieprogramma BGOW De Routekaart van het actieprogramma 'Beter Geïnformeerd op Weg' is het begin van een intensief samenspel, gericht op het realiseren van innovatieve mobiliteitsoplossingen voor een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland. Omdat Intertraffic Amsterdam bijna bezoekers uit 123 verschillende landen wereldwijd trekt, biedt een gezamenlijke presence op het Smart Mobility Center mogelijkheden om de concurrentiepositie van Nederland te versterken. De opgedane kennis omtrent verkeers- en mobiliteitsmanagement en de ervaringen op het gebied van publiek-private samenwerking zijn een exportproduct voor het Nederlandse bedrijfsleven geworden. In het actieprogramma 'Beter Geïnformeerd op Weg' zetten bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen samen hun schouders on- DITCM - Dutch Integrated Test site for Cooperative Mobility Binnen DITCM is een gezamenlijk programma ontwikkeld voor publiek-private realisatie. DITCM wil hiermee kennis, methoden, faciliteiten en oplossingen bieden om slimme mobiliteit versneld beschikbaar te maken op de weg. Joelle van den Broek van DITCM Innovations: "We geloven sterk in 'learning by doing'. We willen de realisatie van nieuwe, slimme mobiliteitsoplossingen versnellen door project overschrijdend de handen ineen te slaan. Dit betreft onderwerpen als 'wat vindt de mobilist', 'wat zijn de effecten bij opschaling', 'hoe maken we de systemen robuust en secure', 'hoe zorgen we ervoor dat onze oplossingen aansluiten bij internationale ontwikkelingen' en 'welke rolverdelingen en nieuwe business cases zullen ontstaan'. Onderwerpen die alle DITCM partijen belangrijk vinden en die efficiënter en effectiever opgepakt kunnen worden door samenwerking van de triple helix: overheden, bedrijven en kennisinstellingen." DITCM is hiermee het living lab voor Nederland: nieuwe ontwikkelingen worden hier van concept tot deployment geleid. Dit innovatie programma geeft invulling aan de transitiepaden zoals beschreven in de Routekaart 'Beter geïnformeerd op Weg' en technologische uitdagingen in de roadmap Automotive en Smart Mobility van de topsector HTSM (High Tech Systemen en Materialen). Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) "De mogelijkheden die ontstaan door Smart Mobility zijn groot, maar roepen ook nog veel vragen op", aldus Olaf Vroom van de NDW. "Wij gaan uit van veel veronderstellingen, zoals het overnemen van verkeersmanagementtaken door het bedrijfsleven, en de individualisering van reisinformatie. Voor gegevensstromen maakt het niet zoveel uit of de ontvanger publiek of privaat 10 verkeer in beeld

4 is. Waar naar ons inzicht de knelpunten liggen zijn de business cases voor het bedrijfsleven en de maatschappelijke kosten-baten voor de overheden." Stelt u zich eens voor: 60 procent van uw medeweggebruikers krijgt persoonlijke reisinformatie in de auto. Het is druk op de Amsterdamse ring; het netwerk loopt bijna vast. Er moet wat gebeuren en dus gaan de navigatieleveranciers het verkeer 'verdelen' over de beschikbare wegcapaciteit. Dat betekent dat u mogelijk een ander advies krijgt dan uw buurman. U komt daardoor later thuis omdat u omgeleid bent. Bent u dan tevreden over uw navigatieleverancier? Of u bent een dienstverlener op het gebied van routeplanning en geleiding en maakt zich door de geschetste situatie zorgen over het behoud van uw klanten. Durft u eigenlijk wel het verkeer te verdelen over de beschikbare capaciteit, als uw klanten daardoor ontevreden zijn? Kunnen uw klanten hun persoonlijk belang overstijgen en kijken naar het collectieve belang van een functionerend netwerk? En verplaatst u zich eens in de overheid. Als het helemaal vastloopt of er zijn calamiteiten, dan wilt u dat er omleidingen worden ingesteld die in de navigatie terecht komen. Gaan de serviceproviders hier aan meewerken? En welke gegevens gaat u uitwisselen met hen? Vroom: "Kortom, het is goed dat er programma's zijn zoals Beter Benutten en 'Beter Geïnformeerd op Weg', want er is nog flink wat werk aan de winkel!" in de regio Amsterdam te verminderen. Het is een grootschalige proef met innovatief gebruik van technologieën in de auto en langs de weg. Vanuit het Rijk wordt met interesse meegekeken, omdat de resultaten die de test boekt van belang zijn voor de invulling van het initiatief 'Beter Geïnformeerd Op Weg'. Bij de Praktijkproef Amsterdam reageren verkeerslichten en TDI's (verkeerslichten bij de opritten naar de snelweg) gecol5rdineerd op filevoorspellingen. Bovendien krijgen ongeveer weggebruikers persoonlijke reisinformatie in de auto om zelf de beste reiskeuze te maken. Twee consortia, ArcadisNID en ARS/TNO, gaan deze In-Car-informatiediensten vanaf medio 2014 aanbieden. De gedachte bij de praktijkproef is: liever op verschillende plaatsen een beetje drukte, dan een grote opstopping die zich als een olievlek uitbreidt en steeds meer punten op het wegennet lamlegt. De proef gaat na in hoeverre deze aanpak ertoe leidt dat opstoppingen later beginnen, korter zijn en eerder oplossen. De evaluatie van de eerste fase van de proef is voorzien in De tweede fase bestaat onder meer uit een integratie van de wegkant- en In-car-delen van de proef. Goede resultaten en aangetoonde kosteneffectiviteit leiden tot mogelijkheden voor nationale en internationale toepassingen en kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Resultaten Praktijkproef Amsterdam van belang voor invulling 'Beter Geïnformeerd op Weg' Metropoolregio Amsterdam Praktijkproef Amsterdam, RegioRegie Dankzij een alsmaar groeiende wereldbevolking zal halverwege deze eeuw bijna driekwart van alle mensen in verstedelijkt gebied leven. Dit is een trend die zaken als bereikbaarheid en leefbaarheid stevig onder druk zet. Bedrijfsleven, overheid en wetenschap bedenken gezamenlijk oplossingen die wegennet en milieu kunnen ontlasten. De Metropoolregio Amsterdam speelt op deze trends in met slim verkeersmanagement: het resultaat van overheden, marktpartijen en kennisinstituten die intensief samenwerken. Door gezamenlijk te opereren kunnen de schaal en het succes van de toepasbaarheid van verkeerstechnologie worden vergroot. Een mooi voorbeeld is het pilotproject PPA: Praktijkproef Amsterdam. Dit is een programma dat is opgezet om files #01 - mrt

5 mobiliteitsmanagement "De kloof tussen industrie en wegbeheerder is te groot" Met 'The Tube' in Kopenhagen worden voorkeursroutes als een metrokaart weergegeven Technolution De autonoom rijdende auto, connected navigatie, dynamische rijstrookbegeleiding; Technolution is bij veel partijen betrokken als innovatiepartner en realisator. Een mooi voorbeeld is het initiatief 'The Tube' in Kopenhagen. Voorkeursroutes worden hierbij als een metrokaart weergegeven, waarbij regelscenario's continu de prestaties van al deze routes berekenen. Hiermee kan direct real-time worden ingespeeld op een evenement of vertraging. Dit kan doordat elke weggebruiker individueel wordt geleid over de routes. Dit is gebiedsgericht benutten, waarbij ook de voorkeurroutes flexibel worden ingericht. Als er vertraging of een evenement is wordt er gelijk op geanticipeerd. Programmamanager Paul van Koningsbruggen: "De tijd dat de wegbeheerder het alleenrecht op verkeersmanagement had is voorbij. De optimale doorstroming voor het individu kan tegenstrijdig werken aan het optimum voor het gehele netwerk. Als wegbeheerders en serviceproviders (bijvoorbeeld navigatieleveranciers) samenwerken om het netwerk beter te benutten, volgt vanzelf een betere doorstroming. Belangrijk onderdeel hierbij is dat we meer met gemeten data gaan doen. De Praktijkproef Amsterdam is een mooi voorbeeld: door de koppelingen die worden gemaakt, begrijpen we steeds beter hoe we de kiemen van een verkeeropstopping kunnen detecteren en beïnvloeden. Ik denk dat een toenemend aantal serviceproviders apps en andere slimme diensten op de markt gaat brengen om automobilisten te geleiden. Daarnaast worden werktijden beter afgestemd, waardoor na de spits wordt begonnen of vaker thuisgewerkt wordt het jaar voor wegbeheerders om zich in deze nieuwe technologieën te verdiepen. In Nederland is door de aanbestedingsprocessen een kloof ontstaan tussen wat de industrie aanbiedt en wat de wegbeheerder wil. Daar is te weinig discussie over en daardoor komen innovatieprocessen niet verder. Het is nu de tijd om door samenwerking verder te komen." CGI: Move Smarter Niet meer asfalt of meer spoor, maar het veel slimmer gebruiken van informatie en een persoonlijk reisadvies voor reizigers: daarin ligt volgens CGI de oplossing van het mobiliteitsprobleem. CGI heeft in Nederland haar eigen expertisecentrum op het gebied van verkeer en vervoer. Een belangrijke ontwikkeling in verkeersmanagement is de overgang van systemen voor iedereen, zoals de informatieborden langs de snelweg, naar persoonlijke informatievoorziening. Ruim twee derde van alle Nederlanders heeft inmiddels een smartphone en dat biedt de mogelijkheid voor een persoonlijk reisadvies. "Daar ligt dè oplossing voor effectievere en duurzamere mobiliteit", zegt Dirk de Groot, vice president Infrastructuur & Milieu bij CGI. "Verkeersmanagement wordt steeds intelligenter, mede dankzij de ontwikkelingen in open data en big data. Middels open data kunnen gegevens worden gedeeld en gecombineerd voor oplossingen, zoals een app die een automobilist naar een verkeer in beeld

6 beperkingen." Concreet verwacht Van Kleef veel van reisinformatiediensten. Deze worden steeds actueler, slimmer en persoonlijker. Dat komt uiteraard door technologie en data, maar ook omdat we reiskeuzegedrag steeds beter begrijpen en dus kunnen beïnvloeden. "Met dit soort diensten geven we de regie terug aan de reiziger, want daar gaat het om: mensen. Smart mobility betekent bouwen aan vitale steden voor mensen zoals u en ik, onze ouders, onze kinderen. Dat mag je nooit vergeten." "Smart Mobility is de kunst van het verbinden" lege parkeerplek leidt of de treinreiziger naar een zitplaats. Met de analyse van big data kan beter geanticipeerd worden op verkeersdrukte. Bovendien kan dit soort data in een simulatieomgeving gebruikt worden om te onderzoeken welke maatregelen het meeste effect hebben. Rijk, provincies en gemeenten zijn momenteel bezig een nieuwe generatie verkeersmanagementsystemen te implementeren, waarin simulatie een veel belangrijker rol zal spelen. Met als uiteindelijk doel dat reizigers snel en comfortabel op de plaats van bestemming komen en Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar blijft." Goudappel (DAT.Mobility, MAPtm, Goudappel Coffeng) "Smart omgaan met Smart Mobility betekent de kunst van het verbinden", aldus Jos van Kleef, CEO van de Goudappel Groep. De dienstverlening is ook hier verschoven van aanleggen en uitbreiden naar het steeds slimmer gebruiken van infrastructuur, onder meer middels gedrag- en cultuurbeïnvloeding en technologie. Concepten als Spitsmijden rusten op beide pijlers: verbinding dus. "Verbinden geldt op allerlei niveaus: tussen steden, mensen, voertuigen, reizigers en infrastructuur, tussen publiek en privaat en vooral tussen disciplines." Als Van Kleef één advies heeft voor iedereen die met smart mobility aan de slag wil is het dit: "Waak voor disciplinedominantie, omarm diversiteit, sla bruggen. Smart Mobility of een smart City wordt net zo zeer bepaald door technologie als door de menselijke behoeften en BEREIK! In de provincie Zuid-Holland werken de wegbeheerders onder de noemer BEREIK! samen aan verbetering van de bereikbaarheid, volgens de principes informeren, adviseren, sturen en accommoderen. Verkeersinformatie en verkeersmanagement zijn onderdelen van een heel pakket aan maatregelen. Vier verkeerscentrales zorgen door het inzetten van regelscenario's voor verbetering van de doorstroming. Hiermee kunnen zowel op lokale, provinciale als rijkswegen maatregelen worden genomen. Waar nodig of mogelijk wordt samengewerkt en afgestemd. Dit gebeurt op operationeel niveau via de Regiodesk, in de voorbereiding van scenario's via het Regionaal Verkeerskundig Team, bij de realisatie van systemen, bij het doen van onderzoek naar verbeteringen en op tactisch niveau. Patrick van Norden, programmamanager BEREIK!: "Over de geschetste trends in het programma 'Beter Geïnformeerd op Weg' denken we gezamenlijk na. Over de nieuwe kansen die het oplevert, maar ook over nieuwe uitdagingen waarvoor we staan, de toepassing in onze regio en de bijdragen die we aan de ontwikkeling kunnen leveren. Centraal staat het verminderen van vertraging op het wegennet door dagelijkse files, wegwerkzaamheden, evenementen en incidenten. Door het koppelen van wegkantsystemen aan verkeerscentrales en verdere automatisering van processen zal de inzet sneller en effectiever worden. Om onze inzet van maatregelen nog effectiever te maken moeten we in de toekomst nauwer samenwerken met serviceproviders, werkgevers en publiekstrekkers en oog hebben voor het handelen van de individuele consument. Helpt u ons de bereikbaarheid in Zuid-Holland verbeteren?" PRI En hoe speelt u in op de ontwikkelingen rondom Smart Mobility? 1 Lees meer over het Smart Mobility Center in het Intertraffic Katern op pagina 22. Over het actieprogramma 'Beter Geïnformeerd op Weg': #01 - mrt

magazine Het individu centraal De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Privacy en security van in-car systemen

magazine Het individu centraal De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Privacy en security van in-car systemen Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. 9 e Jaargang Nr. 1, 2014 nm-magazine.nl magazine De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Het individu centraal U arriveert 10 minuten

Nadere informatie

Coöperatieve systemen

Coöperatieve systemen NM Magazine 4 e Jaargang Nummer 1 2009 www.nm-magazine.nl Coöperatieve systemen Special Interview Laurens Schrijnen over de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven Regio VERDER: verkeers- en mobiliteismanagement

Nadere informatie

magazine op eigen benen? Adaptive Cruise Control ACC slim én coöperatief aansturen dankzij nieuw raamwerk.

magazine op eigen benen? Adaptive Cruise Control ACC slim én coöperatief aansturen dankzij nieuw raamwerk. Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. 10 e Jaargang Nr. 1, 2015 nm-magazine.nl magazine Staat regionaal operationeel verkeersmanagement na vijftien jaar op eigen benen? Stedelijk incidentmanagement

Nadere informatie

Ver V k er e k er e i er n i N der der a l n a d 201 2 5 014

Ver V k er e k er e i er n i N der der a l n a d 201 2 5 014 Verkeer in Nederland 2014 2015 Inhoud. Voorwoord 4 1. De verkeersafwikkeling in Nederland 8 1.1. Verkeersafwikkeling in cijfers 9 1.2. Case A12 Zevenhuizen-Harmelen 14 1.3. Case A4-N14 bij Leidschendam

Nadere informatie

Het individu centraal

Het individu centraal 8 De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Het individu centraal U arriveert 10 minuten te vroeg op uw afspraak. Wilt u nu tanken? U heeft nog 12,3 liter. Bevestig met ja. Het wordt steeds drukker

Nadere informatie

BETER BENUTTEN. Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur. Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners. Data Verbeter Top 5

BETER BENUTTEN. Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur. Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners. Data Verbeter Top 5 BETER BENUTTEN Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur Beter Benutten ITS: waar staan we? Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners Data Verbeter Top 5 Blauwe Golf: betere doorstroming

Nadere informatie

Wat is er bereikt, wat is er geleerd en hoe verder?

Wat is er bereikt, wat is er geleerd en hoe verder? 8 Mobiliteitsaanpak pakket 18, 19 en 20 Wat is er bereikt, wat is er geleerd en hoe verder? Afgelopen jaar zijn de generieke pakketten 18, 19 en 20 uit de Mobiliteitsaanpak afgerond. Deze pakketten dienden

Nadere informatie

Stedelijk verkeersmanagement. Problemen van nu en richtingen voor de toekomst

Stedelijk verkeersmanagement. Problemen van nu en richtingen voor de toekomst Stedelijk verkeersmanagement Problemen van nu en richtingen voor de toekomst Ben Immers TrafficQuest ben.immers@gmail.com Henk Taale TrafficQuest, Rijkswaterstaat & TU Delft henk.taale@rws.nl Serge Hoogendoorn

Nadere informatie

We worden één organisatie. NM Magazine. Karin Visser, HID van nieuwe Rijkswaterstaatonderdeel. Verkeer- en Watermanagement: Hoofdartikel.

We worden één organisatie. NM Magazine. Karin Visser, HID van nieuwe Rijkswaterstaatonderdeel. Verkeer- en Watermanagement: Hoofdartikel. NM Magazine 7 e Jaargang Nummer 1 2012 www.nm-magazine.nl Karin Visser, HID van nieuwe Rijkswaterstaatonderdeel Verkeer- en Watermanagement: We worden één organisatie Hoofdartikel Netwerkmanagement op

Nadere informatie

Technische harmonisering hard nodig

Technische harmonisering hard nodig NM Magazine 4 e Jaargang Nummer 3 2009 www.nm-magazine.nl Technische harmonisering hard nodig Standaardisatie essentieel voor ontwikkeling netwerkmanagement Interview Pieter Hofstra over zijn rol als Ambassadeur

Nadere informatie

Grenzeloze vernieuwing. Nederlandse deelnemers over Europese projecten

Grenzeloze vernieuwing. Nederlandse deelnemers over Europese projecten Grenzeloze vernieuwing Nederlandse deelnemers over Europese projecten Voorwoord Connekt is een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden dat partijen verbindt om in vertrouwen te werken aan duurzame

Nadere informatie

AGENDA VOOR NEDERLAND

AGENDA VOOR NEDERLAND AGENDA VOOR NEDERLAND Inspired by technology DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY UNIVERSITY OF TWENTE TNO WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH CENTRE STW AGENDA VOOR NEDERLAND

Nadere informatie

openbaar vervoer mobiliteitsmanagement infrastructuur parkeren verkeersmanagement fiets

openbaar vervoer mobiliteitsmanagement infrastructuur parkeren verkeersmanagement fiets Te nemen stappen in technologie, menselijk gedrag en standaardisatie DE ONTWIKKELING VAN DE ZELFRIJDENDE AUTO Veilig op een korte afstand van je voorganger rijden waarbij de auto zelf de snelheid bepaalt

Nadere informatie

Benutten naast bouwen

Benutten naast bouwen NM Magazine 3 e Jaargang Nummer 3 2008 www.nm-magazine.nl Waarom netwerkmanagement altijd nodig zal zijn Benutten naast bouwen Regio Innovatieve en netwerkbrede samenwerking in Zuidoost- Brabant Interview

Nadere informatie

Vooruitgang door verbinding

Vooruitgang door verbinding NM Magazine 7 e Jaargang Nummer 2 2012 www.nm-magazine.nl Kansen creëren door het koppelen van kennis, producten en diensten Vooruitgang door verbinding Interview Goede mogelijkheden voor business cases

Nadere informatie

Maatschappelijke waarden ALGEMEEN INHOUD Technisch: Wettelijk: Organisatorisch: Bestuurlijk:

Maatschappelijke waarden ALGEMEEN INHOUD Technisch: Wettelijk: Organisatorisch: Bestuurlijk: Maatschappelijke waarden ALGEMEEN Gelet op de brede definitie van duurzaamheid binnen Traduvem ligt het voor de hand de prioriteiten, naast de wensen van de gebruiker, ook vanuit de maatschappelijke waarden

Nadere informatie

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

Wat kunnen Zweden en Nederland verkeerskundig van elkaar leren? (Gluren bij onze Zweedse buren)

Wat kunnen Zweden en Nederland verkeerskundig van elkaar leren? (Gluren bij onze Zweedse buren) Wat kunnen Zweden en Nederland verkeerskundig van elkaar leren? (Gluren bij onze Zweedse buren) Martijn van Rij Grontmij Nederland Martijn.vanrij@grontmij.nl Per Englund Grontmij Zweden per.englund@grontmij.com

Nadere informatie

Driven to move the future 1

Driven to move the future 1 Driven to move the future 1 DRIVEN TO MOVE THE FUTURE Visie 2014-2018 2 Driven to move the future Driven to move the future 3 Technology, Talent & Traffic CONTENT 05 Introductie 33 08 The world s 39 13

Nadere informatie

Technologiebeleid in verkeer en vervoer. Samen werken aan innovatie

Technologiebeleid in verkeer en vervoer. Samen werken aan innovatie Technologiebeleid in verkeer en vervoer Samen werken aan innovatie Inhoudsopgave 1 2. 3. 4. 5. 6. Samenvatting Inleiding 1.1 Technologie is van vitaal belang 1.2 Technologie in verkeer en vervoer: problemen

Nadere informatie

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhoven op Weg duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhovenaren op weg in 2040 Malay, 31 jaar, kenniswerker: Ja, het is hier prettig wonen en werken. Ik kom van Bombay

Nadere informatie

Is de BIG al ingeburgerd in uw informatiebeveiliging?

Is de BIG al ingeburgerd in uw informatiebeveiliging? .info 21 e jaargang juli 2015.info is een uitgave van KPN Lokale Overheid en brengt nieuws, opinies en achtergronden over elektronische communicatie in de publieke sector. Lokale Overheid Is de BIG al

Nadere informatie

Innovatiebundel Mobiliteitsknooppuntenen. Een overzicht van de geboekte resultaten en quick wins voor de toekomst

Innovatiebundel Mobiliteitsknooppuntenen. Een overzicht van de geboekte resultaten en quick wins voor de toekomst Innovatiebundel Mobiliteitsknooppuntenen Een overzicht van de geboekte resultaten en quick wins voor de toekomst Maak kennis met het nieuwe Movinnio, katalysator van innovaties in mobiliteit Kennis ontwikkelen,

Nadere informatie

big ata magazine Route Velocity OV-chipkaart Sociale media Intensiteit CAN-bus Volume Petabytes Minuutgegevens Variety Floating car data Variability

big ata magazine Route Velocity OV-chipkaart Sociale media Intensiteit CAN-bus Volume Petabytes Minuutgegevens Variety Floating car data Variability Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. 9 e Jaargang Nr. 2, 2014 nm-magazine.nl Petabytes Sociale media Bluetooth VRI big ata GSM CAN-bus Intensiteit NDW GPS Volume Velocity Voorspellingen

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Beter Benutten. Een mobieler Nederland is een verantwoordelijkheid die we samen delen. Breng de motieven van reizigers in kaart

Beter Benutten. Een mobieler Nederland is een verantwoordelijkheid die we samen delen. Breng de motieven van reizigers in kaart Een mobieler Nederland is een verantwoordelijkheid die we samen delen Melanie Schultz van Haegen Lees verder op pagina 6 Breng de motieven van reizigers in kaart Met mobiliteitsprojecten stimuleert reizigers

Nadere informatie

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Eindconcept Door BenW vastgesteld als ontwerpbesluit 9 juni 2015 Openbaar Samenvatting Extra impulsen aan de Tilburgse economie en arbeidsmarkt Uitgewerkte

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

NAAR EEN SMART URBAN DELTA

NAAR EEN SMART URBAN DELTA NL SMART CITIES Ambities omzetten in concrete toepassingen, dat kan door kennis en ervaringen te delen. Het lerend netwerk NL Smart Cities biedt hiervoor een platform. (p. 2-3) ONTWERPEN AAN SMART CITIES

Nadere informatie

magazine Verkeersmanagement als oplossing voor binnenstedelijke problemen Werken met regelscenario s De effecten van informatieverschaffing

magazine Verkeersmanagement als oplossing voor binnenstedelijke problemen Werken met regelscenario s De effecten van informatieverschaffing Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. magazine 8 e Jaargang - Nummer 3, 2013 www.nm-magazine.nl Mogelijkheden, uitdagingen en praktijk Verkeersmanagement als oplossing voor binnenstedelijke

Nadere informatie