jaarverslag2010 Klaar voor de regio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag2010 Klaar voor de regio"

Transcriptie

1 jaarverslag2010 Klaar voor de regio

2 Bestuurder Medio 2010 ging de kogel door de kerk: de gemeenten worden verantwoordelijk voor inrichting en de uitvoering van het grootste deel van de jeugdzorg. Zeker, risico s zijn er, bijvoorbeeld dat de zorg versnippert. Maar de overgang biedt ook kansen. Meer dan ooit is er de mogelijkheid om de jeugdzorg dichtbij de mensen te organiseren. Dit sluit perfect aan bij het beleid dat stichting Oosterpoort zeven jaar geleden inzette met het concept Wonen doe je thuis en Andere Zorg, Zorg Anders. De voorbereiding voor de transitie is in 2010 begonnen. Beleidsinspanningen van de overheden waren daarbij meer gericht op de gemeenten als ontvangende partijen en nog weinig op hoe de verantwoordelijkheid voor de zorg geborgd moet worden. De transitie is vooral bestuurlijk en weinig inhoudelijk gedefinieerd. De tijd tot 2015 is uitgetrokken voor de overdracht. Dit is kort; een korte periode waarin veel moet gebeuren. De afbreukrisico s zijn groot en het proces is complex. Hier staat tegenover dat men zich kan afvragen of meer tijd uittrekken tot een beter traject leidt. Ook na de overdracht van de beleidsverantwoordelijkheden zal Oosterpoort een centrale rol in de jeugdzorg in de regio blijven spelen. Er is geen gemeente in noordoost Noord-Brabant zonder cliënten, jeugdigen of ouders die een beroep op Oosterpoort doen. Dit zal niet veranderen. Wat wel verandert, is de aard van de samenwerking. Bureau Jeugdzorg treedt deels terug. De Centra voor Jeugd en Gezin nemen lokaal een deel van de openvallende ruimte. Een ander deel wordt ingevuld door stichting Oosterpoort, in nauw overleg met de andere zorgaanbieders. Om dit effectief te organiseren moeten de zorgaanbieders hun activiteiten bundelen en integreren. Als grootste zorgaanbieder zal Oosterpoort hierin het voortouw nemen. Deze verantwoordelijkheid kunnen wij waarmaken met deskundige medewerkers, betrouwbare ketenpartners en een stabiele overheid. Planningszekerheid is hierbij van groot belang. In dit tijdsgewricht is het essentieel dat de jeugdzorginstellingen, binnen globale kaders, de noodzakelijke autonomie krijgen. Verantwoording afleggen gebeurt achteraf op de hoofddoelstellingen van het beleid. drs. J. van der Eerden, directeur/bestuurder. Oss, juli jaarverslag 2010

3 Raad van Toezicht De overheid heeft het terugtreden tot speerpunt van haar beleid verheven. Ze wil meer ruimte voor (maatschappelijk) ondernemerschap. En in de zorg: meer ruimte voor initiatieven om de zorg te vernieuwen en minder bureaucratie. Dit beleid stelt hoge eisen aan het toezicht. Enerzijds moet de toezichthouder de bestuurder de ruimte bieden om zijn eigen beleid vorm te geven en anderzijds moet ze bewaken dat de bestuurder daarmee niet buiten het gegeven mandaat treedt. Tot zover liggen de zaken duidelijk. Maar in de werkelijkheid is de zaak veel complexer. In een advies aan de regering stellen VNO-NCW en MKB-Nederland voor het ambtenarenapparaat met 10% te verminderen. De nieuwe regering heeft vergelijkbare ambities. De Raad van Economisch Adviseurs nuanceert: aan iedere regering werd een kleiner ambtenarenapparaat en vermindering van regeldruk voorgesteld, maar dat werd nooit waargemaakt. Als toezichthouder het veld in 2010 van enige afstand bekijkend, zagen wij overheid en instellingen worstelen met hun verantwoordelijkheden. Instellingen, waaronder stiching Oosterpoort, vragen beleidsruimte om optimaal aan te kunnen sluiten op de snel veranderende vragen van de regio. Politiek en (beleids)ambtenaren komen daarmee in spagaat: ligt het primair bij het creëren van beleidsruimte en het sturen op hoofdlijnen of bij het toezicht op het naleven van de regels? Hoop was dat denktankbijeenkomsten, waaraan ook de Raad van Toezicht van Oosterpoort deelnam, helderheid zouden bieden. Wij moeten vaststellen dat dit niet gelukt is. Het hemd is nader dan de rok: het maken van regels, hoe ingewikkeld en complex ook, is kennelijk eenvoudiger dan het afschaffen ervan. De blijvende onduidelijkheid over verantwoordelijkheden is een gemiste kans en is ook niet zonder risico s. Uit het regeerakkoord en de financiële bijlage van medio 2010 blijkt dat de decentralisatie van de provinciale jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvg versneld wordt uitgevoerd. In de kabinetsvisie van het demissionaire kabinet Balkenende IV was nog sprake van een transitiefase tot In het conceptregeerakkoord is de transitie afgerond in In datzelfde jaar worden een efficiencykorting en eigen bijdrage 'jeugdzorg breed' ingevoerd. In dit tijdsperspectief is het essentieel dat instellingen de ruimte krijgen voor te sorteren op wat er komen gaat en niet voor voldongen feiten geplaatst worden. De Raad werkt volgens het model van de Zorgbrede Governance Code. De code geeft structuur aan de verhoudingen tussen bestuur en toezichthouder en geeft richting aan de agenda en de planning van de werkzaamheden van de Raad. De werkzaamheden van de Raad zijn onderdeel van de pdca-cyclus. In het kader van het kwaliteitsbeleid is het daarom passend het werk van de Raad van Toezicht aan een audit te onderwerpen, zoals dat ook met andere afdelingen en activiteiten gebeurt. In 2011 zal dit worden geëffectueerd. De Raad van Toezicht blijft zorgen houden over het late tijdstip waarop de Provincie Noord-Brabant haar beschikkingen afgeeft. Aan het einde van 2010 was nog niet helder wat het subsidie voor 2010 zou zijn en de Raad kon daardoor, net als in 2008 en 2009, haar statutaire verantwoordelijkheid, het goedkeuren van een begroting, niet goed waarmaken. drs. A. de Goeij, voorzitter Raad van Toezicht. jaarverslag

4 Cliëntenbeleid Cliënten moeten zoveel als mogelijk aan het roer van hun eigen zorg- en veranderproces staan. Dit is niet alleen een ethisch standpunt, het sluit ook aan bij alles wat wij weten over effectiviteit van zorg. Op dit microniveau, de concrete zorgverlening, is de positie van cliënten binnen Oosterpoort goed verankerd. Wij verwachten veel van het project Thuis in je dossier. Dit project is gestart in 2010 en loopt nog door in Het moet cliënten de mogelijkheid geven om thuis hun persoonlijke dossier te benaderen, in te zien en begeleidingsgesprekken voor te bereiden. Het moet hen ook het gevoel geven thuis te zijn in hun dossier: het dossier is primair hún dossier en niet in eerste instantie het dossier van de hulpverleners. Participatie Oosterpoort heeft een actief platform van jeugdigen. Voor de participatie van ouders is in 2009 een nieuwe vorm ontwikkeld. Aandachtsfunctionarissen in de verschillende werkeenheden waarborgen dat aan de participatie van onderop een stevige basis gegeven wordt Heeft echter niet helemaal opgeleverd wat ervan werd verwacht. Inmiddels is op grond van evaluatie 2010 voor 2011 een aanpassing van de participatie voorzien. Minder vrijblijvendheid, een meer thematische aanpak en handhaven van het eigen reglement staan hierin centraal. De ondersteuning van de cliëntenparticipatie is sinds 2009 gezamenlijk met de Stichting Maashorst georganiseerd. Dit is een goede keuze geweest. Cliëntenvertrouwenspersoon Cliëntvertrouwenspersonen zijn een Brabants initiatief dat met wisselend succes binnen Oosterpoort is geïmplementeerd. De stichting Zorgbelang is verantwoordelijk voor de uitrol. In het verleden concentreerde Zorgbelang zich naar ons idee teveel op de verblijfseenheden. In 2010 maakten wij nieuwe afspraken. Enerzijds moet dit een bredere insteek waarborgen, waardoor vertrouwenspersonen ook bereikbaar worden voor cliënten, jeugdigen en ouders, die jeugdhulp thuis krijgen. Anderzijds moeten de medewerkers van Oosterpoort de vertrouwenspersonen beter op de kaart zetten. 4 jaarverslag 2010

5 Cliëntenbeleid Klachten De samenstelling van de klachtencommissie is niet gewijzigd. In 2010 zijn zeven klachten ingediend. Zes klachten werden na bemiddeling afgehandeld. Een zevende klacht was niet-ontvankelijk, omdat de klager ook aangifte deed bij de politie (net als de aangeklaagde medewerker). De klachtencommissie behoefde niet bij elkaar te komen. Tijd en werk maken van bemiddeling blijkt een effectieve methode. Figuur 1 Klachten Ingediend Niet ontvankelijk Afgehandeld door bemiddeling Behandeld door klachtencommissie Klacht gegrond jaarverslag

6 Personeel Oosterpoort heeft ruim 350 medewerkers in dienst. De verwachte terugloop van de personeelsomvang bleef in 2010 uit. Dit is voor een groot deel te danken aan nieuwe projecten buiten het provinciale bekostigingsdomein. Het was in het bijzonder voor de gezinshuizen lastig om nieuw personeel te werven. In het verleden was een bericht op de website voor deze doelgroep veelal voldoende, nu volstaat dit niet meer. Figuur 2 - Relatieve groei personele inzet, periode % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Uitvoering zorg Behandelcoödinator Directie, management, staf Facilitaire ondernemening -10 % Verzuim en arbo De doelen van 2010 op het terrein van verzuim en arbo zijn deels gerealiseerd. Nieuw verzuimbeleid werd ontwikkeld en is ook al uitgerold. De echte effecten verwachten wij niet eerder dan in Het verzuimbeleid zal meer dan ooit worden gefocust op het gebruik maken van de restcapaciteit van medewerkers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Figuur 3 - Verzuimpercentage stichting Oosterpoort t.o.v. landelijke benchmark 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % Oosterpoort Landelijke benchmark 2 % 1 % 0 % jaarverslag 2010

7 Personeel Opleidingsbeleid De kwaliteit van het personeel is het kapitaal van de organisatie. In 2010 is het opleidingsbeleid heroverwogen en opnieuw ingericht. Interne opleidingen staan daarin centraal, maar ook zijn relaties gelegd met de hogescholen in de regio. Naast de zelf ontwikkelde handboeken voor pedagogisch medewerkers ( vraag- en oplossingsgericht werken ) en voor ambulant hulpverleners ( gezin centraal ), komen wij nu een fase waarin, naast aandacht voor het uitvoerend personeel, extra wordt ingezet op het bedrijfsbureau waarin de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Participatie Wellicht nog belangrijker dan de formele participatie die is geregeld in de Wet op de ondernemingsraden, is er de informele participatie. Oosterpoort wil graag dat iedereen meedenkt over kansen en mogelijkheden die er door alle maatschappelijke ontwikkelingen liggen op personeel en inhoudelijk vlak. De wens om mee te denken is bij vrijwel iedereen aanwezig. Maar ook hier geldt: tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Deze komen in de kern op steeds hetzelfde neer: waar haal ik de tijd vandaan als ik ook aan mijn productie- en verantwoordingseisen moet voldoen? Wij zullen hiervoor nog creatieve oplossingen moeten bedenken. jaarverslag

8 Financiën In 2010 is de p&c-cyclus integraal herzien. Inzet was betere managementinformatie te genereren en de verschillende onderdelen van administratie klaar te maken voor het werken met een integrale 'b.i.'-tool'. Met zorgverzekeraar UVIT konden afspraken gemaakt worden voor 2011 over de bekostiging van behandelingen die via de zorgverzekeringswet betaald moeten worden. Financiële exploitatie De financiële exploitatie laat een resultaat zien van g77.113,-. Baten Subsidie Provincie Noord-Brabant en exploitatiesubsidies Overige subsidies (waar onder flexsubsidie Provincie) Overige opbrengsten Totaal Lasten Personeelskosten Afschrijvingen immateriële/materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Financiële baten en lasten Totaal SALDO RESULTATENREKENING jaarverslag 2010

9 Financiën In 2008 en 2009 is jaarlijks een budget van g ,- vrijgespeeld voor het aanjagen van het lokaal beleid. Dit was bedoeld als opmaat voor de intergratie van deze werkzaamheden in het reguliere zorgpakket. Deze onttrekking komen we in 2010 dan ook niet meer tegen. We vinden op het terrein van advieskosten onverwachte kostenposten: inregelen p&c-cyclus (g20.000,-) en advocatenkosten in verband met een verschil van inzicht over de uitvoering van de regels ten aanzien van de vergoedingen voor dienstreizen en woon-werkverkeer (g50.000,-). Voor de uitkomst van de arbitrage over het dienstreizenconflict is geen voorziening getroffen. De balans over de jaren 2009 en 2010 geeft een vertekend beeld door de extra subsidies in het kader van de bouwimpuls die in 2009 en 2010 moesten worden uitgegeven. Balans per Activa Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa Passiva Groepsvermogen Algemene reserve Risicoreserve Risicoreserve KWE Bestemmingsreserve Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva jaarverslag

10 Zorg Stichting Oosterpoort profileert zich de laatste jaren nadrukkelijk als een regionale netwerkorganisatie voor noordoost Noord-Brabant. Voor een breed scala van problemen kan men bij Oosterpoort terecht. Dit betekent niet dat Oosterpoort alle zorg zelf uitvoert. Samenwerking Samenwerking is het uitgangspunt; samenwerking bínnen de jeugdzorg, in het bijzonder met de stichting Maashorst, en daarbuíten, met het onderwijs en het lokale veld. Samenwerking met Maashorst stond weliswaar prominent op de agenda, maar heeft in 2010 uiteindelijk toch minder opgeleverd dan verwacht. In het voorjaar van 2011 zal in het overleg met de moederorganisatie van Maashorst (Koraalgroep te Sittard) duidelijk worden welke ruimte er is voor een integrale samenwerking. Binnen de filosofie van samenwerking past de oprichting van de stichting Oosterwijs waarin speciaal onderwijs (cluster-4) is ingebracht met het perspectief speciaal onderwijs en Oosterpoort-jeugdzorg geïntegreerd aan te bieden. Structurele samenwerking is er voorts met het Verdihuis (een algemene opvangvoorziening) en uiteraard met de andere zorgaanbieders in Noord-Brabant. Andere voorbeelden van samenwerking in de zorg zijn: Triple-P voor ouderondersteuning, Kindspoor voor kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld, regionale nazorg samen met het Algemeen Maatschappelijk Werk en Reboundprojecten. In 2008 startte Oosterpoort een project in Boekel voor jeugdigen met zeer complexe problematiek. Oosterpoort werkte hierin samen met GGz en het speciaal onderwijs. De resultaten waren wisselend en de exploitatie was niet kostendekkend te maken. Het project is in 2010 gestopt. Een bijzondere vorm van samenwerking kwam van de grond in het project '2live': Kamers met kansen. Oosterpoort werkt hierin samen met Zayaz (woningbouwcorporatie), Juvans (algemeen maatschappelijk werk Den Bosch), Cello (zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) en een aantal organisaties buiten de zorg. Oosterpoort werkt sinds een aantal jaren met integrale zorgprogramma s die zijn samengesteld uit meerdere modules. In andere organisaties zien we vergelijkbare ontwikkelingen, maar Oosterpoort opereert consequenter. Productie Het budget voor de zorg is begrensd. In de beschikkingen is bepaald hoeveel eenheden van welke zorg geleverd mogen worden. Een uitzondering gold sinds 2003 de pleegzorg. De open-eindfinanciering kreeg in het beleidskader een definitieve verankering. Wij zijn eind 2010 opgeschrikt door berichten van de Provincie dat men met terugwerkende kracht toch zo n plafond wil aanbrengen. 10 jaarverslag 2010

11 Zorg Figuur 4 Zorgvraag in absolute getallen (nieuw gehonoreerde zorgaanspraken vanaf 2003) Jeugdhulp Pleegzorg Verblijf deeltijd Verblijf voltijd (incl. crisis) Hulpduurverkorting Onderdeel van het beleid van de Provincie Noord-Brabant om de wachtlijsten te verminderen is sinds enkele jaren het inzetten op hulpduurverkorting. Inmiddels is er het inzicht dat zo n insteek te ongenuanceerd is en dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen cure en care. Figuur 5 - Ontwikkeling gemiddelde hulpduur in dagen Jeugdhulp Verblijf deeltijd Verblijf 24-uurs jaarverslag

12 Zorg Wij breken een lans voor het inzetten op korte intensieve zorgtrajecten en extensivering van langere trajecten. Belangrijk: veel cliënten geven, desgevraagd in het tevredenheidsonderzoek, aan dat de hulp te kort geduurd heeft. Wachtlijsten Wachtlijsten in de jeugdzorg steken al naar gelang de bruikbaarheid van de uitkomsten in de politieke discussie de kop op. Toch is het wel mogelijk een goed zicht te krijgen op de omvang van het aantal wachtenden en de tijd die men moet wachten. Dit vraagt dat gegevens uit verschillende bestanden gekoppeld worden: Oosterpoort, GGZ en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapten. We zien dat het aantal wachtenden, noch bij Oosterpoort noch bij andere aanbieders, onrustbarend hoog is. Figuur 6 - Totaal aantal wachtenden op zorg Jeugdhulp thuis + acc. zorgaanbod Pleegzorg Verblijf zorgaanbieder deeltijd Verblijf accommodatie zorgaanbieder 24-uurs Minstens zo relevant als het aantal wachtenden (de wachtlijst) is de wachttijd. De wachttijden hebben betrekking op iedereen die wacht op enige vorm van zorg. Het beeld is grillig. Het aantal wachtenden voor een gezinshuis vormt het grootste knelpunt. Overstappen op specialistische pleegzorg, waardoor gekwalificeerde mensen de zorg in meer gevallen thuis kunnen leveren is een alternatief. 12 jaarverslag 2010

13 Zorg Figuur 7 - Wachttijd in dagen (gemiddeld over het jaar) Jeugdhulp thuis + acc. zorgaanbod Pleegzorg Verblijf deeltijd Verblijf voltijd jaarverslag

14 Kwaliteitsbeleid In 2007 is Oosterpoort gecertificeerd door Lloyd s op basis van het HKZ-schema voor de jeugdzorg. Hiermee voldeed de organisatie tevens aan de clausules van de ISO-9001: In 2010 vond een eerste hercertificering plaats. Dit leverde op een enkel punt tekortkomingen op die in de loop van het jaar bij een reguliere externe audit niet meer aan de orde waren. Interne audits hadden in 2010 een specifieke focus. De auditoren werden door ons ingezet op thema s die actueel zijn zoals het meldingensysteem voor fouten en afwijkingen van de cliëntrouten en het beoordelen van leveranciers. In de audit staat de prospectieve risicoanalyse nu centraal. Dit is nodig. Oosterpoort had en detail een enorme hoeveel richtlijnen en voorschriften in een gedocumenteerd systeem vastgelegd. Dit zag er op papier mooi uit. Maar de keerzijde van de medaille was dat het onderscheid tussen wat vormgeving is en wat er echt toe doet, verdween naar de achtergrond. Wij verwachten met deze aanpak te bereiken dat het kwaliteitsdenken, zoals verankerd in de Kwaliteitswet zorginstellingen weer prominent op de agenda staat. Het gaat hierbij om verantwoorde zorg, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht. Dit wordt niet bereikt met mooie documenten en voorschriften; het vraagt opleiding, training en onderhoud. Oosterpoort bracht als eerste zorgaanbieder in Nederland haar bibliotheek onder in het systeem van de openbare bibliotheken via BasisBibliotheek Maasland. Naast een beter beheer van boeken en andere documentatie betekent dit voor alle medewerkers een rechtstreekse entree tot alle Nederlandse bibliotheken. Dashboard kwaliteitsregistraties Oosterpoort heeft voor het registreren afwijkingen en fouten, ongevallen en bijna-ongevallen, incidenten, traumatische ervaringen, agressiemeldingen, klachten en ongenoegens een systeem ingericht. De implementatie heeft meer voeten in de aarde gehad dan verwacht en kon pas aan het einde van het jaar voltooid worden. Figuur 8 - Cliënttevredenheid Oosterpoort t.o.v. landelijke benchmark Ouders Oosterpoort Jongeren Oosterpoort Ouders landelijke benchmark Jongeren landelijke benchmark 14 jaarverslag 2010

15 Kwaliteitsbeleid Op het terrein van cliënttevredenheid scoort Oosterpoort sinds jaren boven de landelijke benchmark. De respons is op de uitgezette vragenlijsten is niet optimaal, maar ligt toch ruim boven de landelijke respons. Cliënten zijn door de bank genomen tevreden tot zeer tevreden over hoe ze geholpen zijn, maar dit zegt weinig over hun inschatting of ze zich zorgonafhankelijk achten voor de toekomst. Bij de uitvraag die wij deden bij de pleegzorg zien we eenzelfde beeld. Oosterpoort scoort (marginaal) beter dan de andere pleegzorginstellingen. Een punt van aandacht vormt het aantal overplaatsingen in de jeugdzorg. In het kader van een masteropleiding Pedagogiek is gekeken naar alle pleegkinderen die in 2009 gestart zijn met een pleeggezinplaatsing of waarvan de plaatsing is beëindigd. Voor bijna de helft (48%) van het betrokken aantal kinderen betrof dit niet de eerste plaatsing binnen de pleegzorg. Vergeleken met landelijke onderzoeksgegevens is dit aan de hoge kant. Het onderzoek levert een aantal aanbevelingen op, op het gebied van begeleiding van ouders, pleegkinderen en pleegouders en op het gebied van de organisatie van de pleegzorg. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Met uitzondering van de inhoud van het werk waren de respondenten in de onderzoek van 2010 net iets tevredener dan de respondenten van Het actuele onderwerp waarop bevraagd is, betrof het verlof- en vitaliteitsbudget. Figuur 9 Medewerkerstevredenheidsonderzoek Inhoud Verhoudingen Arbeidsomstandigheden Actueel onderwerp jaarverslag

16 Ambities voor 2011 Beleidsinspanningen zullen zich meer dan ooit richten op een opbouwen van een zorgstelsel vanuit dorps-, wijk- en buurtniveau. We weten dat er een sterke samenhang is tussen de problemen waarvoor Oosterpoort als vanouds oplossingen probeert te vinden en de leefomstandigheden waarin burgers leven. De organisatiestructuur, geënt op het concept van total solutions, is aangepast om tegemoet te kunnen komen aan de eisen die een moderne netwerkorganisatie stelt. De implementatie is voor 2011 voorzien. Samenwerking met andere zorgaanbieders en afstemming met aanpalende voorzieningen zoals het onderwijs zullen het beleid in 2011 domineren. Stichting Oosterpoort heeft de ambitie om in 2011, in enigerlei vorm, te komen tot één regionale organisatie voor jeugdzorg. Verregaande regionale samenwerking is ook noodzakelijk vanuit het perspectief van de budgettaire beperkingen die voor de komende jaren in het vooruitzicht zijn gesteld. Dit laatste stelt eisen aan de doelmatigheid en de efficiency van onze werkprocessen. Wij voorzien een uitbouw op het terrein van het lokaal jeugdbeleid en het leveren van zorg in het kader van de AWBZ en de Zorgverzekeringswet. Wij stellen ons voor aan het kwaliteitsbeleid samen met de alliantiepartners (Kompaan en De Bocht en Combinatie Jeugdzorg) en met Maashorst een nieuwe impuls te geven. B.I.-oplossingen zullen in 2011 de kwaliteit van de managementinformatie sterk verbeteren. Aanvankelijk zullen deze oplossingen vooral gefocust zijn op de hardere kant van de bedrijfsinformatie: productie, financiën, personeel, enzovoort. Maar daar zal het niet bij blijven. Koppelingen zijn nodig met kwalitatieve prestatie-indicatoren voor de zorg die aan cliënten geleverd wordt. Voor nieuwe vormen van cliëntenparticipatie is het voorwerk gedaan in In 2011 is de uitrol en de doorontwikkeling voorzien. De bekostiging van de accommodatiekosten vraagt bijzondere aandacht. Het huisvestingssubsidie is momenteel zo laag dat in 2011 bijna vier procent aan het zorgbudget moet worden onttrokken om de accommodatiekosten te kunnen dekken. Na de harmonisatie van de prijzen in de zorg zouden vanaf 2011 de prijzen voor de huisvesting worden geharmoniseerd. Wij kunnen slechts hopen dat de financier wat dit betreft woord houdt. De liaison met het SISP-project in India wordt gecontinueerd. 16 jaarverslag 2010

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur Transitie Jeugdzorg Door José Vianen; Adviseur relevante thema s 1. Transitie jeugdzorg 2. Wat beogen we? 3. Kansen van de transitie 4. Concept wettekst 5. Richtlijnen en planning 1 Aanleiding van de transitie:

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

P- en C-toets Kompaan en De Bocht. Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire

P- en C-toets Kompaan en De Bocht. Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire P- en C-toets Kompaan en De Bocht Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire Agenda Onderzoek uitvoering, respons en scores In het oog springende resultaten Implementatie

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Jeugdzorg in Brabant Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Introductie 1. Wet op de Jeugdzorg 2. Financiën 3. Bureau Jeugdzorg 4. Het zorgaanbod 5. Actuele ontwikkelingen Wet op de Jeugdzorg

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk!

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk! Decentralisatie Jeugdzorg Van transitie naar transformatie Samen maken we het mogelijk! 13 oktober 2011 Drentse pilot jeugd Waar gaat het om? Opvoed- en opgroeiondersteuning Jeugdgezondheidszorg Opvoed-

Nadere informatie

in 2013 Kompaan en De Bocht

in 2013 Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht in 2013 In het maatschappelijk jaardocument van 2013 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Steeds sterker

Nadere informatie

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio West-Brabant Oost Oktober 2012 Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg.

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Onderwerp Decentralisatie Jeugdzorg Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Inleiding Gemeenten worden verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Achttiende wijzigingsregeling Subsidieregeling jeugdbeleid Noord-Brabant 2009 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) - Gelet op artikel

Nadere informatie

VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR. Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley

VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR. Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley In deze brochure de belangrijkste opbrengsten van vier jaar hard werken met een grote groep mensen. Niet alleen de projectleiders,

Nadere informatie

Het jaar 2016 beschreven

Het jaar 2016 beschreven Het jaar 2016 beschreven Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om u op een andere wijze inzage te geven in de jaarcijfers over 2016 en de gebeurtenissen in dat jaar. Allereerst willen wij u meenemen in de

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Kwaliteit

Hoofdstuk 4. Kwaliteit Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 4. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - - DIS-stuknummer : 1576181 Behandelend ambtenaar : E. Tenneij Directie/bureau : Sociale en Culturele Ontwikkeling/ Programma Jeugd

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant. Nummer: 6f. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 oktober 2013 Aanleiding Door de decentralisatie

Nadere informatie

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Deze rapportage geeft informatie over het verloop van de wachtlijsten in het jaar 2004. De laatste peildatum van de rapportage is 1 januari 2005. Nu de rapportage

Nadere informatie

Inkoop en bekostiging jeugdhulp. Informatiebijeenkomst de Kuip 16 februari 2016

Inkoop en bekostiging jeugdhulp. Informatiebijeenkomst de Kuip 16 februari 2016 Inkoop en bekostiging jeugdhulp Informatiebijeenkomst de Kuip 16 februari 2016 Doelstelling bijeenkomst vandaag Straks weet u: Wat de nieuwe, resultaatgerichte werkwijze inhoudt Wat de verschillende percelen

Nadere informatie

Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ

Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ Aan Betreft Van Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd Inrichting overlegtafels bestuurlijk aanbesteden Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ Datum 17 maart 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut 18 januari 2012 te Den Bosch t.vanyperen@nji.nl / s.vanhaaren@nji.nl Waarom de stelselwijziging? 1.

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 977 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen Nr. 9 DERDE

Nadere informatie

Betreft: advies verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Lingewaal 2015

Betreft: advies verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Lingewaal 2015 Asperen, 2 oktober 2014 Aan: Het college van burgemeester en wethouders gemeente Lingewaal Postbus 1014 4147 ZG Asperen Betreft: advies verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Lingewaal 2015

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 WELKE OUDERS EN KINDEREN? GGZ voor jeugd Licht verstandelijk beperkte jeugdigen Jeugdstrafrecht Jeugdzorg en Jeugdbescherming

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp GGZbehandeling bij Elker Jeugd- en opvoedhulp Inleiding Elker is een maatschappelijke zorgaanbieder voor jeugd- en opvoedhulp die haar activiteiten uitvoert in de vorm van een (not for profit) stichting.

Nadere informatie

Onderwerp Reactie aanbieders Antwoord gemeenten

Onderwerp Reactie aanbieders Antwoord gemeenten Reacties en vragen aanbieders bij de marktconsultatie van 27 augustus 2015 1 Onderwerp: productindikking Wmo, Jeugd Ambulant en Jeugd Residentieel Versie: 16 september 2015 Wmo Onderwerp Reactie aanbieders

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

Brancherapport Bureaus Jeugdzorg

Brancherapport Bureaus Jeugdzorg Brancherapport Bureaus Jeugdzorg 2007 i ii Brancherapport Bureaus Jeugdzorg 2007 iii iv Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Toelichting op de 5 1.2 Leeswijzer 5 2. Verantwoording 7 2.1 Werkwijze en respons

Nadere informatie

Marktconsultatie

Marktconsultatie Marktconsultatie 1. 08-09-2016 Disclaimer: Onderstaande informatie is onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring van gemeente(n) Agenda Kennismaking Spelregels Outputbekostiging (toelichting op gewenste

Nadere informatie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum Jaarrekening 2011 publieksversie Inhoudsopgave Verslag Raad van Toezicht 3 Bestuursverslag 4 Beleidsverantwoording 5 Balans per 31 december 2011 12 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Wereldfoundation. Assen. Jaarverslag 2012

Stichting Wereldfoundation. Assen. Jaarverslag 2012 Stichting Wereldfoundation Assen Jaarverslag 2012 ## JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE 2. JAARREKENING 2012 Balans per 31 december 2012 3. Resultatenrekening over 2012 5. Toelichting

Nadere informatie

Jeugdhulp naar gemeenten

Jeugdhulp naar gemeenten Jeugdhulp naar gemeenten Raad op Zaterdag Den Haag, mei 2014 Astrid Jansen Programma Voorgeschiedenis & Jeugdwet Rol van de Gemeenteraad Financiën Vragen & Discussie Voorgeschiedenis Decentralisatie is

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden:

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden: Vrijheid en verantwoordelijkheid Regeerakkoord VVD-CDA De Koepel Wmo-raden heeft voor u het huidige regeerakkoord en bijbehorende stukken doorgenomen. Er zijn weinig specifieke opmerkingen over de WMO

Nadere informatie

Klachtenreglement Human Concern

Klachtenreglement Human Concern Klachtenreglement Human Concern 1. Klachtenreglement 1. Begripsbepaling - Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar voren

Nadere informatie

Samen om de leerling vanuit onderwijs en jeugdhulp wat loopt goed en wat kan beter?

Samen om de leerling vanuit onderwijs en jeugdhulp wat loopt goed en wat kan beter? Samen om de leerling vanuit onderwijs en jeugdhulp wat loopt goed en wat kan beter? Chaja Deen (NJi) c.deen@nji.nl Opzet Verbinding onderwijs-jeugd, waar kom je elkaar tegen? Wat zien we in het land (o.a.vanuit

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn i.v.m. regionale subsidiëring jeugdzorg en WIZ-portaal

Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn i.v.m. regionale subsidiëring jeugdzorg en WIZ-portaal Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 17 december 2014 / 155/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn i.v.m. regionale subsidiëring jeugdzorg

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013 Transitie en transformatie Jeugdzorg Themabijeenkomst 16 september 2013 Agenda Film: Transitie jeugdzorg Jeugdwet en Wetstraject Film: Regionaal transitie arrangement Regionaal transitie arrangement Film:

Nadere informatie

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Onderwerpen Cijfers Beleidsnota Inkoop Budget Vervolgproces Nieuwe taken: 5+5 1.

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Bekostiging en contractering in de jeugdzorg

Bekostiging en contractering in de jeugdzorg Bekostiging en contractering in de jeugdzorg Berg en Dal, 24-05-2012 Jos Baecke Visie bij transitie jeugdzorg kernthema s Verbinden verschillende domeinen CJG plus / ZATs verbindende schakel(s) Focus op

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Professor Bouman Fonds. Juli 2014, Rotterdam

Jaarverslag Stichting Professor Bouman Fonds. Juli 2014, Rotterdam Jaarverslag 2013 Stichting Professor Bouman Fonds Juli 2014, Rotterdam http://www.boumanggz.nl/boumanfonds Inhoud Inleiding... 3 Algemene informatie... 3 Missie, doelstelling en strategie... 3 Raad van

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde 9 januari 2017 Inleiding In dit document wordt gerapporteerd over de bevindingen en resultaten van het Programma Veilig Thuis de basis

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 839 Jeugdzorg Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën. Kwaliteits- en budgetsturing 3D s

Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën. Kwaliteits- en budgetsturing 3D s Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën Kwaliteits- en budgetsturing 3D s De decentralisaties vragen sturing op kwaliteit en budget Aanleiding De decentralisaties (Jeugdzorg, delen van de AWBZ en Participatiewet)

Nadere informatie

Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) geschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

Onderwerp : Transitiearrangement Jeugdzorg regio Noordoost Brabant.

Onderwerp : Transitiearrangement Jeugdzorg regio Noordoost Brabant. Zaaknummer Documentnummer Z-12-02024 INT/005217 Raadsvergadering : 9 december 2013 Agendapunt : 8 Onderwerp : Transitiearrangement Jeugdzorg regio Noordoost Brabant. Samenvatting voorstel Door de decentralisatie

Nadere informatie

Wat is provinciale jeugdzorg?

Wat is provinciale jeugdzorg? Wat is provinciale jeugdzorg? I Rol van de provincie II De veranderingen Hans Esmeijer Gedeputeerde provincie Gelderland Jeugd en Gezin Toetsvraag 1 Hoeveel jeugdigen 0 t/m 17 jaar wonen er in Gelderland?

Nadere informatie

Stichting Sonic Acts. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Sonic Acts. Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 inhoud pagina A Samenstelling bestuur 1 B Balans 2 C Exploitatierekening 3 D Algemene toelichting 4 A. Samenstelling van het bestuur op 31-12-2013

Nadere informatie

JAARVERSLAG DoorBrekers

JAARVERSLAG DoorBrekers JAARVERSLAG 2014 DoorBrekers GROEI In 2013 is DoorBrekers gestart met twee nieuwe locaties, namelijk DoorBrekers Zwolle en DoorBrekers Zeeland. Medio 2014 is er op beide locaties een kerngroep ontstaan

Nadere informatie

Rabo Foundation Klantenfonds

Rabo Foundation Klantenfonds Rabo Foundation Klantenfonds Jaarverslag 2014 Inhoud Samen met klanten Rabobank Foundation biedt klanten van de Rabobank de mogelijkheid om door middel van een schenking te participeren in haar projecten.

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Van zorgen voor naar zorgen dat. Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012

Transitie Jeugdzorg. Van zorgen voor naar zorgen dat. Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012 Transitie Jeugdzorg Van zorgen voor naar zorgen dat Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012 Doel decentralisatie Één financieringssysteem voor het gehele jeugdbeleid: preventief, ambulant

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 april 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 april 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Transformatieagenda FoodValley

Transformatieagenda FoodValley transformatie jeugdzorg FoodValley Transformatieagenda FoodValley Versie 5 februari 2014 Dit is de transformatieagenda decentralisatie Jeugdzorg FoodValley. In deze agenda beschrijven de gemeenten Barneveld,

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE 2015 JEUGDHULP NO-BRABANT

JAARRAPPORTAGE 2015 JEUGDHULP NO-BRABANT JAARRAPPORTAGE 2015 JEUGDHULP NO-BRABANT INHOUD VAN DE PRESENTATIE Cijfers en aantallen Hoe staan wij er financieel voor? Zorggebruik en aantal cliënten per gemeente Overzicht gecontracteerde instellingen

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Resultaten: Het boekjaar 2013 is afgesloten met een verlies van 2.131 Terwijl het boekjaar 2012 is afgesloten met een winst van 40.301, hoofdzakelijk ontstaan door

Nadere informatie

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie +

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie + Jeugdzorg verandert Decentralisatie + Wet op de jeugdzorg 2009-2012 Evaluatie transitie van de jeugdzorg Doel nieuwe wet Realiseren van inhoudelijke en organisatorische verandering in de jeugdzorg Terugdringen

Nadere informatie

Samenvatting Het draait om het kind

Samenvatting Het draait om het kind Samenvatting Het draait om het kind Visie op monitoring in de opvoedingsvariant van pleegzorg Inleiding Aangezien de pleegzorg een onvoldoende geobjectiveerd overzicht heeft van hoe het met de jeugdige

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

FACTSHEET PLEEGZORG 2012

FACTSHEET PLEEGZORG 2012 FACTSHEET PLEEGZORG 2012 In Nederland worden veel kinderen door familieleden of bekenden opgevoed wanneer dat door omstandigheden in de thuissituatie niet mogelijk is. Bij deze informele zorg is geen jeugdzorg-

Nadere informatie

definitieve jaarrekening 2014

definitieve jaarrekening 2014 Stichting Week van de Chronisch Zieken definitieve jaarrekening 2014 dd: 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARREKENING Balans 1 Staat van baten en lasten 2 Waarderingsgrondslagen 3 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant cliëntenraad@jeugdzorg-nb.nl Eindhoven, maart 2013 Voorwoord Graag bieden wij u dit jaarverslag

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

Publicatie op website i.v.m. ANBI status. 1. Naam van de instelling Stichting Wigwam Eveneens bekend onder de naam: Wigwamvakanties

Publicatie op website i.v.m. ANBI status. 1. Naam van de instelling Stichting Wigwam Eveneens bekend onder de naam: Wigwamvakanties Publicatie op website i.v.m. ANBI status 1. Naam van de instelling Stichting Wigwam Eveneens bekend onder de naam: Wigwamvakanties 2. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Deel 3: Bijlagen. Stichting Lindenhout

Jaardocument 2014. Deel 3: Bijlagen. Stichting Lindenhout Jaardocument 2014 Deel 3: Bijlagen Stichting Lindenhout 1 PROVINCIE GELDERLAND... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 CLIËNTENSTROOM... 3 1.3 VOLUME EN PRIJZEN P MAAL Q... 3 1.4 RECAPITULATIE SUBSIDIE GELDERLAND 2014...

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland

Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland Werken aan effectiviteit Effectieve jeugdzorg Werken aan de effectiviteit van de jeugd zorg. Dat is de ambitie die veel instellingen in de jeugdzorgketen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007WMC01 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : WMC Registratienummer : 2007MEC001224i Portefeuillehouder : mevr. Dekker Titel : Ondersteuning

Nadere informatie

Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T

Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april 2012 Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T Het hele stelsel gaat op de schop! 1. Passend Onderwijs 2. Stelselherziening Jeugdzorg

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013 Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset 2013-2015 Versie 23 januari 2013 Doel: Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten in de FoodValley in staat om de zorg voor

Nadere informatie