jaarverslag2010 Klaar voor de regio

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag2010 Klaar voor de regio"

Transcriptie

1 jaarverslag2010 Klaar voor de regio

2 Bestuurder Medio 2010 ging de kogel door de kerk: de gemeenten worden verantwoordelijk voor inrichting en de uitvoering van het grootste deel van de jeugdzorg. Zeker, risico s zijn er, bijvoorbeeld dat de zorg versnippert. Maar de overgang biedt ook kansen. Meer dan ooit is er de mogelijkheid om de jeugdzorg dichtbij de mensen te organiseren. Dit sluit perfect aan bij het beleid dat stichting Oosterpoort zeven jaar geleden inzette met het concept Wonen doe je thuis en Andere Zorg, Zorg Anders. De voorbereiding voor de transitie is in 2010 begonnen. Beleidsinspanningen van de overheden waren daarbij meer gericht op de gemeenten als ontvangende partijen en nog weinig op hoe de verantwoordelijkheid voor de zorg geborgd moet worden. De transitie is vooral bestuurlijk en weinig inhoudelijk gedefinieerd. De tijd tot 2015 is uitgetrokken voor de overdracht. Dit is kort; een korte periode waarin veel moet gebeuren. De afbreukrisico s zijn groot en het proces is complex. Hier staat tegenover dat men zich kan afvragen of meer tijd uittrekken tot een beter traject leidt. Ook na de overdracht van de beleidsverantwoordelijkheden zal Oosterpoort een centrale rol in de jeugdzorg in de regio blijven spelen. Er is geen gemeente in noordoost Noord-Brabant zonder cliënten, jeugdigen of ouders die een beroep op Oosterpoort doen. Dit zal niet veranderen. Wat wel verandert, is de aard van de samenwerking. Bureau Jeugdzorg treedt deels terug. De Centra voor Jeugd en Gezin nemen lokaal een deel van de openvallende ruimte. Een ander deel wordt ingevuld door stichting Oosterpoort, in nauw overleg met de andere zorgaanbieders. Om dit effectief te organiseren moeten de zorgaanbieders hun activiteiten bundelen en integreren. Als grootste zorgaanbieder zal Oosterpoort hierin het voortouw nemen. Deze verantwoordelijkheid kunnen wij waarmaken met deskundige medewerkers, betrouwbare ketenpartners en een stabiele overheid. Planningszekerheid is hierbij van groot belang. In dit tijdsgewricht is het essentieel dat de jeugdzorginstellingen, binnen globale kaders, de noodzakelijke autonomie krijgen. Verantwoording afleggen gebeurt achteraf op de hoofddoelstellingen van het beleid. drs. J. van der Eerden, directeur/bestuurder. Oss, juli jaarverslag 2010

3 Raad van Toezicht De overheid heeft het terugtreden tot speerpunt van haar beleid verheven. Ze wil meer ruimte voor (maatschappelijk) ondernemerschap. En in de zorg: meer ruimte voor initiatieven om de zorg te vernieuwen en minder bureaucratie. Dit beleid stelt hoge eisen aan het toezicht. Enerzijds moet de toezichthouder de bestuurder de ruimte bieden om zijn eigen beleid vorm te geven en anderzijds moet ze bewaken dat de bestuurder daarmee niet buiten het gegeven mandaat treedt. Tot zover liggen de zaken duidelijk. Maar in de werkelijkheid is de zaak veel complexer. In een advies aan de regering stellen VNO-NCW en MKB-Nederland voor het ambtenarenapparaat met 10% te verminderen. De nieuwe regering heeft vergelijkbare ambities. De Raad van Economisch Adviseurs nuanceert: aan iedere regering werd een kleiner ambtenarenapparaat en vermindering van regeldruk voorgesteld, maar dat werd nooit waargemaakt. Als toezichthouder het veld in 2010 van enige afstand bekijkend, zagen wij overheid en instellingen worstelen met hun verantwoordelijkheden. Instellingen, waaronder stiching Oosterpoort, vragen beleidsruimte om optimaal aan te kunnen sluiten op de snel veranderende vragen van de regio. Politiek en (beleids)ambtenaren komen daarmee in spagaat: ligt het primair bij het creëren van beleidsruimte en het sturen op hoofdlijnen of bij het toezicht op het naleven van de regels? Hoop was dat denktankbijeenkomsten, waaraan ook de Raad van Toezicht van Oosterpoort deelnam, helderheid zouden bieden. Wij moeten vaststellen dat dit niet gelukt is. Het hemd is nader dan de rok: het maken van regels, hoe ingewikkeld en complex ook, is kennelijk eenvoudiger dan het afschaffen ervan. De blijvende onduidelijkheid over verantwoordelijkheden is een gemiste kans en is ook niet zonder risico s. Uit het regeerakkoord en de financiële bijlage van medio 2010 blijkt dat de decentralisatie van de provinciale jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvg versneld wordt uitgevoerd. In de kabinetsvisie van het demissionaire kabinet Balkenende IV was nog sprake van een transitiefase tot In het conceptregeerakkoord is de transitie afgerond in In datzelfde jaar worden een efficiencykorting en eigen bijdrage 'jeugdzorg breed' ingevoerd. In dit tijdsperspectief is het essentieel dat instellingen de ruimte krijgen voor te sorteren op wat er komen gaat en niet voor voldongen feiten geplaatst worden. De Raad werkt volgens het model van de Zorgbrede Governance Code. De code geeft structuur aan de verhoudingen tussen bestuur en toezichthouder en geeft richting aan de agenda en de planning van de werkzaamheden van de Raad. De werkzaamheden van de Raad zijn onderdeel van de pdca-cyclus. In het kader van het kwaliteitsbeleid is het daarom passend het werk van de Raad van Toezicht aan een audit te onderwerpen, zoals dat ook met andere afdelingen en activiteiten gebeurt. In 2011 zal dit worden geëffectueerd. De Raad van Toezicht blijft zorgen houden over het late tijdstip waarop de Provincie Noord-Brabant haar beschikkingen afgeeft. Aan het einde van 2010 was nog niet helder wat het subsidie voor 2010 zou zijn en de Raad kon daardoor, net als in 2008 en 2009, haar statutaire verantwoordelijkheid, het goedkeuren van een begroting, niet goed waarmaken. drs. A. de Goeij, voorzitter Raad van Toezicht. jaarverslag

4 Cliëntenbeleid Cliënten moeten zoveel als mogelijk aan het roer van hun eigen zorg- en veranderproces staan. Dit is niet alleen een ethisch standpunt, het sluit ook aan bij alles wat wij weten over effectiviteit van zorg. Op dit microniveau, de concrete zorgverlening, is de positie van cliënten binnen Oosterpoort goed verankerd. Wij verwachten veel van het project Thuis in je dossier. Dit project is gestart in 2010 en loopt nog door in Het moet cliënten de mogelijkheid geven om thuis hun persoonlijke dossier te benaderen, in te zien en begeleidingsgesprekken voor te bereiden. Het moet hen ook het gevoel geven thuis te zijn in hun dossier: het dossier is primair hún dossier en niet in eerste instantie het dossier van de hulpverleners. Participatie Oosterpoort heeft een actief platform van jeugdigen. Voor de participatie van ouders is in 2009 een nieuwe vorm ontwikkeld. Aandachtsfunctionarissen in de verschillende werkeenheden waarborgen dat aan de participatie van onderop een stevige basis gegeven wordt Heeft echter niet helemaal opgeleverd wat ervan werd verwacht. Inmiddels is op grond van evaluatie 2010 voor 2011 een aanpassing van de participatie voorzien. Minder vrijblijvendheid, een meer thematische aanpak en handhaven van het eigen reglement staan hierin centraal. De ondersteuning van de cliëntenparticipatie is sinds 2009 gezamenlijk met de Stichting Maashorst georganiseerd. Dit is een goede keuze geweest. Cliëntenvertrouwenspersoon Cliëntvertrouwenspersonen zijn een Brabants initiatief dat met wisselend succes binnen Oosterpoort is geïmplementeerd. De stichting Zorgbelang is verantwoordelijk voor de uitrol. In het verleden concentreerde Zorgbelang zich naar ons idee teveel op de verblijfseenheden. In 2010 maakten wij nieuwe afspraken. Enerzijds moet dit een bredere insteek waarborgen, waardoor vertrouwenspersonen ook bereikbaar worden voor cliënten, jeugdigen en ouders, die jeugdhulp thuis krijgen. Anderzijds moeten de medewerkers van Oosterpoort de vertrouwenspersonen beter op de kaart zetten. 4 jaarverslag 2010

5 Cliëntenbeleid Klachten De samenstelling van de klachtencommissie is niet gewijzigd. In 2010 zijn zeven klachten ingediend. Zes klachten werden na bemiddeling afgehandeld. Een zevende klacht was niet-ontvankelijk, omdat de klager ook aangifte deed bij de politie (net als de aangeklaagde medewerker). De klachtencommissie behoefde niet bij elkaar te komen. Tijd en werk maken van bemiddeling blijkt een effectieve methode. Figuur 1 Klachten Ingediend Niet ontvankelijk Afgehandeld door bemiddeling Behandeld door klachtencommissie Klacht gegrond jaarverslag

6 Personeel Oosterpoort heeft ruim 350 medewerkers in dienst. De verwachte terugloop van de personeelsomvang bleef in 2010 uit. Dit is voor een groot deel te danken aan nieuwe projecten buiten het provinciale bekostigingsdomein. Het was in het bijzonder voor de gezinshuizen lastig om nieuw personeel te werven. In het verleden was een bericht op de website voor deze doelgroep veelal voldoende, nu volstaat dit niet meer. Figuur 2 - Relatieve groei personele inzet, periode % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Uitvoering zorg Behandelcoödinator Directie, management, staf Facilitaire ondernemening -10 % Verzuim en arbo De doelen van 2010 op het terrein van verzuim en arbo zijn deels gerealiseerd. Nieuw verzuimbeleid werd ontwikkeld en is ook al uitgerold. De echte effecten verwachten wij niet eerder dan in Het verzuimbeleid zal meer dan ooit worden gefocust op het gebruik maken van de restcapaciteit van medewerkers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Figuur 3 - Verzuimpercentage stichting Oosterpoort t.o.v. landelijke benchmark 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % Oosterpoort Landelijke benchmark 2 % 1 % 0 % jaarverslag 2010

7 Personeel Opleidingsbeleid De kwaliteit van het personeel is het kapitaal van de organisatie. In 2010 is het opleidingsbeleid heroverwogen en opnieuw ingericht. Interne opleidingen staan daarin centraal, maar ook zijn relaties gelegd met de hogescholen in de regio. Naast de zelf ontwikkelde handboeken voor pedagogisch medewerkers ( vraag- en oplossingsgericht werken ) en voor ambulant hulpverleners ( gezin centraal ), komen wij nu een fase waarin, naast aandacht voor het uitvoerend personeel, extra wordt ingezet op het bedrijfsbureau waarin de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Participatie Wellicht nog belangrijker dan de formele participatie die is geregeld in de Wet op de ondernemingsraden, is er de informele participatie. Oosterpoort wil graag dat iedereen meedenkt over kansen en mogelijkheden die er door alle maatschappelijke ontwikkelingen liggen op personeel en inhoudelijk vlak. De wens om mee te denken is bij vrijwel iedereen aanwezig. Maar ook hier geldt: tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Deze komen in de kern op steeds hetzelfde neer: waar haal ik de tijd vandaan als ik ook aan mijn productie- en verantwoordingseisen moet voldoen? Wij zullen hiervoor nog creatieve oplossingen moeten bedenken. jaarverslag

8 Financiën In 2010 is de p&c-cyclus integraal herzien. Inzet was betere managementinformatie te genereren en de verschillende onderdelen van administratie klaar te maken voor het werken met een integrale 'b.i.'-tool'. Met zorgverzekeraar UVIT konden afspraken gemaakt worden voor 2011 over de bekostiging van behandelingen die via de zorgverzekeringswet betaald moeten worden. Financiële exploitatie De financiële exploitatie laat een resultaat zien van g77.113,-. Baten Subsidie Provincie Noord-Brabant en exploitatiesubsidies Overige subsidies (waar onder flexsubsidie Provincie) Overige opbrengsten Totaal Lasten Personeelskosten Afschrijvingen immateriële/materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Financiële baten en lasten Totaal SALDO RESULTATENREKENING jaarverslag 2010

9 Financiën In 2008 en 2009 is jaarlijks een budget van g ,- vrijgespeeld voor het aanjagen van het lokaal beleid. Dit was bedoeld als opmaat voor de intergratie van deze werkzaamheden in het reguliere zorgpakket. Deze onttrekking komen we in 2010 dan ook niet meer tegen. We vinden op het terrein van advieskosten onverwachte kostenposten: inregelen p&c-cyclus (g20.000,-) en advocatenkosten in verband met een verschil van inzicht over de uitvoering van de regels ten aanzien van de vergoedingen voor dienstreizen en woon-werkverkeer (g50.000,-). Voor de uitkomst van de arbitrage over het dienstreizenconflict is geen voorziening getroffen. De balans over de jaren 2009 en 2010 geeft een vertekend beeld door de extra subsidies in het kader van de bouwimpuls die in 2009 en 2010 moesten worden uitgegeven. Balans per Activa Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa Passiva Groepsvermogen Algemene reserve Risicoreserve Risicoreserve KWE Bestemmingsreserve Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva jaarverslag

10 Zorg Stichting Oosterpoort profileert zich de laatste jaren nadrukkelijk als een regionale netwerkorganisatie voor noordoost Noord-Brabant. Voor een breed scala van problemen kan men bij Oosterpoort terecht. Dit betekent niet dat Oosterpoort alle zorg zelf uitvoert. Samenwerking Samenwerking is het uitgangspunt; samenwerking bínnen de jeugdzorg, in het bijzonder met de stichting Maashorst, en daarbuíten, met het onderwijs en het lokale veld. Samenwerking met Maashorst stond weliswaar prominent op de agenda, maar heeft in 2010 uiteindelijk toch minder opgeleverd dan verwacht. In het voorjaar van 2011 zal in het overleg met de moederorganisatie van Maashorst (Koraalgroep te Sittard) duidelijk worden welke ruimte er is voor een integrale samenwerking. Binnen de filosofie van samenwerking past de oprichting van de stichting Oosterwijs waarin speciaal onderwijs (cluster-4) is ingebracht met het perspectief speciaal onderwijs en Oosterpoort-jeugdzorg geïntegreerd aan te bieden. Structurele samenwerking is er voorts met het Verdihuis (een algemene opvangvoorziening) en uiteraard met de andere zorgaanbieders in Noord-Brabant. Andere voorbeelden van samenwerking in de zorg zijn: Triple-P voor ouderondersteuning, Kindspoor voor kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld, regionale nazorg samen met het Algemeen Maatschappelijk Werk en Reboundprojecten. In 2008 startte Oosterpoort een project in Boekel voor jeugdigen met zeer complexe problematiek. Oosterpoort werkte hierin samen met GGz en het speciaal onderwijs. De resultaten waren wisselend en de exploitatie was niet kostendekkend te maken. Het project is in 2010 gestopt. Een bijzondere vorm van samenwerking kwam van de grond in het project '2live': Kamers met kansen. Oosterpoort werkt hierin samen met Zayaz (woningbouwcorporatie), Juvans (algemeen maatschappelijk werk Den Bosch), Cello (zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) en een aantal organisaties buiten de zorg. Oosterpoort werkt sinds een aantal jaren met integrale zorgprogramma s die zijn samengesteld uit meerdere modules. In andere organisaties zien we vergelijkbare ontwikkelingen, maar Oosterpoort opereert consequenter. Productie Het budget voor de zorg is begrensd. In de beschikkingen is bepaald hoeveel eenheden van welke zorg geleverd mogen worden. Een uitzondering gold sinds 2003 de pleegzorg. De open-eindfinanciering kreeg in het beleidskader een definitieve verankering. Wij zijn eind 2010 opgeschrikt door berichten van de Provincie dat men met terugwerkende kracht toch zo n plafond wil aanbrengen. 10 jaarverslag 2010

11 Zorg Figuur 4 Zorgvraag in absolute getallen (nieuw gehonoreerde zorgaanspraken vanaf 2003) Jeugdhulp Pleegzorg Verblijf deeltijd Verblijf voltijd (incl. crisis) Hulpduurverkorting Onderdeel van het beleid van de Provincie Noord-Brabant om de wachtlijsten te verminderen is sinds enkele jaren het inzetten op hulpduurverkorting. Inmiddels is er het inzicht dat zo n insteek te ongenuanceerd is en dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen cure en care. Figuur 5 - Ontwikkeling gemiddelde hulpduur in dagen Jeugdhulp Verblijf deeltijd Verblijf 24-uurs jaarverslag

12 Zorg Wij breken een lans voor het inzetten op korte intensieve zorgtrajecten en extensivering van langere trajecten. Belangrijk: veel cliënten geven, desgevraagd in het tevredenheidsonderzoek, aan dat de hulp te kort geduurd heeft. Wachtlijsten Wachtlijsten in de jeugdzorg steken al naar gelang de bruikbaarheid van de uitkomsten in de politieke discussie de kop op. Toch is het wel mogelijk een goed zicht te krijgen op de omvang van het aantal wachtenden en de tijd die men moet wachten. Dit vraagt dat gegevens uit verschillende bestanden gekoppeld worden: Oosterpoort, GGZ en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapten. We zien dat het aantal wachtenden, noch bij Oosterpoort noch bij andere aanbieders, onrustbarend hoog is. Figuur 6 - Totaal aantal wachtenden op zorg Jeugdhulp thuis + acc. zorgaanbod Pleegzorg Verblijf zorgaanbieder deeltijd Verblijf accommodatie zorgaanbieder 24-uurs Minstens zo relevant als het aantal wachtenden (de wachtlijst) is de wachttijd. De wachttijden hebben betrekking op iedereen die wacht op enige vorm van zorg. Het beeld is grillig. Het aantal wachtenden voor een gezinshuis vormt het grootste knelpunt. Overstappen op specialistische pleegzorg, waardoor gekwalificeerde mensen de zorg in meer gevallen thuis kunnen leveren is een alternatief. 12 jaarverslag 2010

13 Zorg Figuur 7 - Wachttijd in dagen (gemiddeld over het jaar) Jeugdhulp thuis + acc. zorgaanbod Pleegzorg Verblijf deeltijd Verblijf voltijd jaarverslag

14 Kwaliteitsbeleid In 2007 is Oosterpoort gecertificeerd door Lloyd s op basis van het HKZ-schema voor de jeugdzorg. Hiermee voldeed de organisatie tevens aan de clausules van de ISO-9001: In 2010 vond een eerste hercertificering plaats. Dit leverde op een enkel punt tekortkomingen op die in de loop van het jaar bij een reguliere externe audit niet meer aan de orde waren. Interne audits hadden in 2010 een specifieke focus. De auditoren werden door ons ingezet op thema s die actueel zijn zoals het meldingensysteem voor fouten en afwijkingen van de cliëntrouten en het beoordelen van leveranciers. In de audit staat de prospectieve risicoanalyse nu centraal. Dit is nodig. Oosterpoort had en detail een enorme hoeveel richtlijnen en voorschriften in een gedocumenteerd systeem vastgelegd. Dit zag er op papier mooi uit. Maar de keerzijde van de medaille was dat het onderscheid tussen wat vormgeving is en wat er echt toe doet, verdween naar de achtergrond. Wij verwachten met deze aanpak te bereiken dat het kwaliteitsdenken, zoals verankerd in de Kwaliteitswet zorginstellingen weer prominent op de agenda staat. Het gaat hierbij om verantwoorde zorg, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht. Dit wordt niet bereikt met mooie documenten en voorschriften; het vraagt opleiding, training en onderhoud. Oosterpoort bracht als eerste zorgaanbieder in Nederland haar bibliotheek onder in het systeem van de openbare bibliotheken via BasisBibliotheek Maasland. Naast een beter beheer van boeken en andere documentatie betekent dit voor alle medewerkers een rechtstreekse entree tot alle Nederlandse bibliotheken. Dashboard kwaliteitsregistraties Oosterpoort heeft voor het registreren afwijkingen en fouten, ongevallen en bijna-ongevallen, incidenten, traumatische ervaringen, agressiemeldingen, klachten en ongenoegens een systeem ingericht. De implementatie heeft meer voeten in de aarde gehad dan verwacht en kon pas aan het einde van het jaar voltooid worden. Figuur 8 - Cliënttevredenheid Oosterpoort t.o.v. landelijke benchmark Ouders Oosterpoort Jongeren Oosterpoort Ouders landelijke benchmark Jongeren landelijke benchmark 14 jaarverslag 2010

15 Kwaliteitsbeleid Op het terrein van cliënttevredenheid scoort Oosterpoort sinds jaren boven de landelijke benchmark. De respons is op de uitgezette vragenlijsten is niet optimaal, maar ligt toch ruim boven de landelijke respons. Cliënten zijn door de bank genomen tevreden tot zeer tevreden over hoe ze geholpen zijn, maar dit zegt weinig over hun inschatting of ze zich zorgonafhankelijk achten voor de toekomst. Bij de uitvraag die wij deden bij de pleegzorg zien we eenzelfde beeld. Oosterpoort scoort (marginaal) beter dan de andere pleegzorginstellingen. Een punt van aandacht vormt het aantal overplaatsingen in de jeugdzorg. In het kader van een masteropleiding Pedagogiek is gekeken naar alle pleegkinderen die in 2009 gestart zijn met een pleeggezinplaatsing of waarvan de plaatsing is beëindigd. Voor bijna de helft (48%) van het betrokken aantal kinderen betrof dit niet de eerste plaatsing binnen de pleegzorg. Vergeleken met landelijke onderzoeksgegevens is dit aan de hoge kant. Het onderzoek levert een aantal aanbevelingen op, op het gebied van begeleiding van ouders, pleegkinderen en pleegouders en op het gebied van de organisatie van de pleegzorg. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Met uitzondering van de inhoud van het werk waren de respondenten in de onderzoek van 2010 net iets tevredener dan de respondenten van Het actuele onderwerp waarop bevraagd is, betrof het verlof- en vitaliteitsbudget. Figuur 9 Medewerkerstevredenheidsonderzoek Inhoud Verhoudingen Arbeidsomstandigheden Actueel onderwerp jaarverslag

16 Ambities voor 2011 Beleidsinspanningen zullen zich meer dan ooit richten op een opbouwen van een zorgstelsel vanuit dorps-, wijk- en buurtniveau. We weten dat er een sterke samenhang is tussen de problemen waarvoor Oosterpoort als vanouds oplossingen probeert te vinden en de leefomstandigheden waarin burgers leven. De organisatiestructuur, geënt op het concept van total solutions, is aangepast om tegemoet te kunnen komen aan de eisen die een moderne netwerkorganisatie stelt. De implementatie is voor 2011 voorzien. Samenwerking met andere zorgaanbieders en afstemming met aanpalende voorzieningen zoals het onderwijs zullen het beleid in 2011 domineren. Stichting Oosterpoort heeft de ambitie om in 2011, in enigerlei vorm, te komen tot één regionale organisatie voor jeugdzorg. Verregaande regionale samenwerking is ook noodzakelijk vanuit het perspectief van de budgettaire beperkingen die voor de komende jaren in het vooruitzicht zijn gesteld. Dit laatste stelt eisen aan de doelmatigheid en de efficiency van onze werkprocessen. Wij voorzien een uitbouw op het terrein van het lokaal jeugdbeleid en het leveren van zorg in het kader van de AWBZ en de Zorgverzekeringswet. Wij stellen ons voor aan het kwaliteitsbeleid samen met de alliantiepartners (Kompaan en De Bocht en Combinatie Jeugdzorg) en met Maashorst een nieuwe impuls te geven. B.I.-oplossingen zullen in 2011 de kwaliteit van de managementinformatie sterk verbeteren. Aanvankelijk zullen deze oplossingen vooral gefocust zijn op de hardere kant van de bedrijfsinformatie: productie, financiën, personeel, enzovoort. Maar daar zal het niet bij blijven. Koppelingen zijn nodig met kwalitatieve prestatie-indicatoren voor de zorg die aan cliënten geleverd wordt. Voor nieuwe vormen van cliëntenparticipatie is het voorwerk gedaan in In 2011 is de uitrol en de doorontwikkeling voorzien. De bekostiging van de accommodatiekosten vraagt bijzondere aandacht. Het huisvestingssubsidie is momenteel zo laag dat in 2011 bijna vier procent aan het zorgbudget moet worden onttrokken om de accommodatiekosten te kunnen dekken. Na de harmonisatie van de prijzen in de zorg zouden vanaf 2011 de prijzen voor de huisvesting worden geharmoniseerd. Wij kunnen slechts hopen dat de financier wat dit betreft woord houdt. De liaison met het SISP-project in India wordt gecontinueerd. 16 jaarverslag 2010

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

in 2013 Kompaan en De Bocht

in 2013 Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht in 2013 In het maatschappelijk jaardocument van 2013 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Steeds sterker

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Achttiende wijzigingsregeling Subsidieregeling jeugdbeleid Noord-Brabant 2009 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) - Gelet op artikel

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Kwaliteit

Hoofdstuk 4. Kwaliteit Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 4. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden:

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden: Vrijheid en verantwoordelijkheid Regeerakkoord VVD-CDA De Koepel Wmo-raden heeft voor u het huidige regeerakkoord en bijbehorende stukken doorgenomen. Er zijn weinig specifieke opmerkingen over de WMO

Nadere informatie

P- en C-toets Kompaan en De Bocht. Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire

P- en C-toets Kompaan en De Bocht. Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire P- en C-toets Kompaan en De Bocht Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire Agenda Onderzoek uitvoering, respons en scores In het oog springende resultaten Implementatie

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp GGZbehandeling bij Elker Jeugd- en opvoedhulp Inleiding Elker is een maatschappelijke zorgaanbieder voor jeugd- en opvoedhulp die haar activiteiten uitvoert in de vorm van een (not for profit) stichting.

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Brancherapport Bureaus Jeugdzorg

Brancherapport Bureaus Jeugdzorg Brancherapport Bureaus Jeugdzorg 2007 i ii Brancherapport Bureaus Jeugdzorg 2007 iii iv Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Toelichting op de 5 1.2 Leeswijzer 5 2. Verantwoording 7 2.1 Werkwijze en respons

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Betreft: advies verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Lingewaal 2015

Betreft: advies verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Lingewaal 2015 Asperen, 2 oktober 2014 Aan: Het college van burgemeester en wethouders gemeente Lingewaal Postbus 1014 4147 ZG Asperen Betreft: advies verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Lingewaal 2015

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ

Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ Aan Betreft Van Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd Inrichting overlegtafels bestuurlijk aanbesteden Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ Datum 17 maart 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut 18 januari 2012 te Den Bosch t.vanyperen@nji.nl / s.vanhaaren@nji.nl Waarom de stelselwijziging? 1.

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Stichting Wereldfoundation. Assen. Jaarverslag 2012

Stichting Wereldfoundation. Assen. Jaarverslag 2012 Stichting Wereldfoundation Assen Jaarverslag 2012 ## JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE 2. JAARREKENING 2012 Balans per 31 december 2012 3. Resultatenrekening over 2012 5. Toelichting

Nadere informatie

Bekostiging en contractering in de jeugdzorg

Bekostiging en contractering in de jeugdzorg Bekostiging en contractering in de jeugdzorg Berg en Dal, 24-05-2012 Jos Baecke Visie bij transitie jeugdzorg kernthema s Verbinden verschillende domeinen CJG plus / ZATs verbindende schakel(s) Focus op

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, april 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Van zorgen voor naar zorgen dat. Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012

Transitie Jeugdzorg. Van zorgen voor naar zorgen dat. Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012 Transitie Jeugdzorg Van zorgen voor naar zorgen dat Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012 Doel decentralisatie Één financieringssysteem voor het gehele jeugdbeleid: preventief, ambulant

Nadere informatie

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met dit voorstel leggen wij een begrotingswijziging

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Klachtenreglement Human Concern

Klachtenreglement Human Concern Klachtenreglement Human Concern 1. Klachtenreglement 1. Begripsbepaling - Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar voren

Nadere informatie

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Resultaten: Het boekjaar 2013 is afgesloten met een verlies van 2.131 Terwijl het boekjaar 2012 is afgesloten met een winst van 40.301, hoofdzakelijk ontstaan door

Nadere informatie

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Projectpartners: 1e lijns praktijk voor psychologie Infano Diepenheim 1 e lijns praktijk voor psychologie Pedagogisch perspectief

Nadere informatie

Wat is provinciale jeugdzorg?

Wat is provinciale jeugdzorg? Wat is provinciale jeugdzorg? I Rol van de provincie II De veranderingen Hans Esmeijer Gedeputeerde provincie Gelderland Jeugd en Gezin Toetsvraag 1 Hoeveel jeugdigen 0 t/m 17 jaar wonen er in Gelderland?

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Deel 3: Bijlagen. Stichting Lindenhout

Jaardocument 2014. Deel 3: Bijlagen. Stichting Lindenhout Jaardocument 2014 Deel 3: Bijlagen Stichting Lindenhout 1 PROVINCIE GELDERLAND... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 CLIËNTENSTROOM... 3 1.3 VOLUME EN PRIJZEN P MAAL Q... 3 1.4 RECAPITULATIE SUBSIDIE GELDERLAND 2014...

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland

Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland Werken aan effectiviteit Effectieve jeugdzorg Werken aan de effectiviteit van de jeugd zorg. Dat is de ambitie die veel instellingen in de jeugdzorgketen

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

definitieve jaarrekening 2014

definitieve jaarrekening 2014 Stichting Week van de Chronisch Zieken definitieve jaarrekening 2014 dd: 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARREKENING Balans 1 Staat van baten en lasten 2 Waarderingsgrondslagen 3 Toelichting op

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam . OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk ond en leerwegonder

Nadere informatie

Rabo Foundation Klantenfonds

Rabo Foundation Klantenfonds Rabo Foundation Klantenfonds Jaarverslag 2014 Inhoud Samen met klanten Rabobank Foundation biedt klanten van de Rabobank de mogelijkheid om door middel van een schenking te participeren in haar projecten.

Nadere informatie

KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016

KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016 KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016 PROVINCIE GRONINGEN DECEMBER 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. VISIE EN AMBITIE JEUGD 2013-2016 5 3. PRIORITEITEN 6 1. UITVOEREN VAN DE WETTELIJKE TAAK JEUGDZORG

Nadere informatie

ANBI officiële naam en publiek bekende naam; Stichting Hermon Living Water Ministries/ Hope for Dalits

ANBI officiële naam en publiek bekende naam; Stichting Hermon Living Water Ministries/ Hope for Dalits ANBI officiële naam en publiek bekende naam; Stichting Hermon Living Water Ministries/ Hope for Dalits KVK en/of RSIN nummer. KvK.05066472-02.08.2000 in Zwolle Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer,

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf E. Verblijf (gezinsvervangende opvang) Verblijf is bedoeld voor jeugdigen voor wie wonen in een (veilige) thuissituatie tijdelijk of langdurig niet mogelijk is. Aanbieders en lokale teams streven ernaar

Nadere informatie

jaarverslag2006 OOSTERPOORT en de kunst van het opvoeden

jaarverslag2006 OOSTERPOORT en de kunst van het opvoeden jaarverslag2006 OOSTERPOORT en de kunst van het opvoeden Meer zorg verleend dan ooit tevoren! Colofon De kunst in dit jaarverslag is gemaakt door cliënten van Oosterpoort onder leiding van kunstenaars

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag Balans per 31 december 2014 1 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen jaarverslag 2013 voorwoord Met enige trots biedt de Stichting Vrienden van Rosa Manus hierbij haar jaarverslag 2013 aan. Een jaar waarin we in staat waren om nieuwe vrienden te werven, waarin we een aantal

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Jeugdzorg dichtbij? Evaluatie pilots ambulante jeugdzorg zonder indicatie. Provincie Gelderland. Provincie Gelderland

Jeugdzorg dichtbij? Evaluatie pilots ambulante jeugdzorg zonder indicatie. Provincie Gelderland. Provincie Gelderland Provincie Gelderland Regio Noord-Veluwe & Regio Nijmegen Jeugdzorg dichtbij? Evaluatie pilots ambulante jeugdzorg zonder indicatie Provincie Gelderland Dock4 & Organisatieadvies in Zorg Lotte Vermeer /

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007WMC01 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : WMC Registratienummer : 2007MEC001224i Portefeuillehouder : mevr. Dekker Titel : Ondersteuning

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Financieel verslag Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag Balans per 31 december 2013 1 Staat van baten en lasten over 2013 3 Grondslagen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Jeugdhulp VRAAG: Hoe wordt vanaf 2015 de zorg voor mijn kind geregeld? ANTWOORD: Vanaf 2015 regelt de gemeente alle zorg

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Transitie jeugdzorg inkoop Registratienummer: 00523307 Datum: 25 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller: E. Meulman Nummer: RIB-MS-1407 1. Inleiding Per 1-1-2015

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

Samenvatting Het draait om het kind

Samenvatting Het draait om het kind Samenvatting Het draait om het kind Visie op monitoring in de opvoedingsvariant van pleegzorg Inleiding Aangezien de pleegzorg een onvoldoende geobjectiveerd overzicht heeft van hoe het met de jeugdige

Nadere informatie

"Samen op reis" met de Jeugd Express Samen Doorreis implementatie van innoverende transformerende specialistische zorg Noordoost Brabant

Samen op reis met de Jeugd Express Samen Doorreis implementatie van innoverende transformerende specialistische zorg Noordoost Brabant "Samen op reis" met de Jeugd Express Samen Doorreis implementatie van innoverende transformerende specialistische zorg Noordoost Brabant Jeugd Express Samen (JES! zie bijlage 1) is het voertuig van vernieuwende

Nadere informatie

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan jeugd. Na de transitie (overdracht van taken)

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Veelgestelde vragen & antwoorden zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Algemeen Wat verandert er? De zorg in Nederland wordt vanaf 2015 geregeld in vier wetten: De Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Publicatie op website i.v.m. ANBI status. 1. Naam van de instelling Stichting Wigwam Eveneens bekend onder de naam: Wigwamvakanties

Publicatie op website i.v.m. ANBI status. 1. Naam van de instelling Stichting Wigwam Eveneens bekend onder de naam: Wigwamvakanties Publicatie op website i.v.m. ANBI status 1. Naam van de instelling Stichting Wigwam Eveneens bekend onder de naam: Wigwamvakanties 2. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal

Nadere informatie

Uitspraken. over inspraak. Van jeugdzorg naar jeugdhulp

Uitspraken. over inspraak. Van jeugdzorg naar jeugdhulp Uitspraken over inspraak Van jeugdzorg naar jeugdhulp Cliëntenraden van: Bijzonder Jeugdwerk Brabant Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Combinatie Jeugdzorg Juzt Kompaan en De Bocht Oosterpoort In samenwerking

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel Beschikbaar, bereikbaar, betrouwbaar en in beweging Peter Dijkshoorn Bestuurder Accare bestuurslid GGZNederland Amersfoort 23 april 2015 2 transformatiedoelen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009 Materiële vaste activa 31.12.2009 31.12.2008 a. Gronden en terreinen - - b. Woonruimten - - c. Gebouwen - - d. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken - - e. Vervoermiddelen - - f. Machines, apparaten

Nadere informatie

drs. Merijn Snoek Wethouder Jeugd, Onderwijs en Sport

drs. Merijn Snoek Wethouder Jeugd, Onderwijs en Sport Gemeente Haarlem drs. Merijn Snoek Wethouder Jeugd, Onderwijs en Sport Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Gemeenteraad Utrecht. Buurtteams jeugd en gezin d.d. 22 april 2014 rob c.p. hartings, bestuurder Youké,

Informatiebijeenkomst Gemeenteraad Utrecht. Buurtteams jeugd en gezin d.d. 22 april 2014 rob c.p. hartings, bestuurder Youké, Informatiebijeenkomst Gemeenteraad Utrecht Buurtteams jeugd en gezin d.d. 22 april 2014 rob c.p. hartings, bestuurder Youké, Aanpak Utrecht algemeen Ambitieus, daadkrachtig, gedurfd; Gestoeld op een duidelijke

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer,

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer, Gouda, 11 september 2014 Geachte lezer, In dit document wordt op basis van voorstellen aangegeven op basis van welke productparameters de gemeenten in Midden-Holland voornemens zijn om de zorg voor de

Nadere informatie