Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010"

Transcriptie

1 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

2 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3 Art. 4 Lidmaatschap...3 Art Art. 6 Donateurs...4 Art. 7 Inkomsten...5 Art. 8 Bestuur...5 Art. 9 Bevoegdheden en vertegenwoordiging...5 Art.10 Algemene ledenvergadering...6 Art Art Art Art.14 Statuten...7 Art Art.16 Ontbinding en vereffening... 8 Art.17 Reglementen...8 Art.18 Slotbepaling...9 Huishoudelijk Reglement..10 t/m 14 Heden, zeventien juni twee duizend tien, verschenen voor mij, mr Arie Jan van der Bijl, notaris te Zoetermeer: mevrouw Annemieke Lut, woonplaats kiezende ten kantore van mij--- notaris, geboren te Amsterdam op drieëntwintig april negentienhonderd drieënzeventig, gehuwd, te dezen tezamen handelend gevolmachtigde van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers, gevestigd en kantoorhoudendete Zoetermeer aan de lekstroom 22, 2721 BH Zoetermeer, hierna te noemen de vereniging,- ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van s-gravenhage onderdossiernummer , en derhalve de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende INLEIDING De comparante, handelend als gemeld, verklaarde: De vereniging werd opgericht bij akte op eenentwintig september negentienhonderd-- achtenzeventig verleden voor J.H. Goudstikker, destijds notaris te s-gravenhage De statuten van de vereniging zijn vervolgens op twaalf oktober negentienhonderd---- achtentachtig gewijzigd In de vergadering van de vereniging gehouden te Zoetermeer op vierentwintig maart-- tweeduizend tien werd met algemene stemmen besloten de statuten van de vereniging te wijzigen Van de vergadering zijn notulen gemaakt, waarvan een exemplaar aan deze acte is---- gehecht In die vergadering werd de comparante gemachtigd en verzocht om de statuten wijziging in een notariële akte vast te leggen en om voorts alles meer te doen, wat----- terzake nodig dan wel wenselijk wordt geacht Ter uitvoering van het besluit van voormelde vergadering verklaarde de comparante-- de statuten te wijzigen zodanig dat de statuten, waarin voormelde wijzigingen zijn---- opgenomen, thans luiden als volgt: Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers - versie

3 Statuten van de vereniging Interkerkelijk koor The Sprinter Singers Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Interkerkelijk koor The Sprinter Singers. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zoetermeer. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is het uitdragen van de oecumenische gedachte door middel van koorzang. 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. het oprichten en in stand houden van een of meer koren; b. het houden van repetities; c. het organiseren en/of meewerken aan kerkdiensten, concerten of ander soort evenementen; d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het eerder genoemde in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Duur Artikel 3 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. Lidmaatschap Artikel 4 1. De vereniging kent: a. Seniorleden; b. Juniorleden; c. Algemene leden, en d. Ereleden. Waar in deze statuten wordt gesproken van lid of leden wordt/worden daaronder verstaan alle hier genoemde soorten leden, tenzij uit de tekst van de statuten het tegendeel blijkt. a. Seniorleden zijn natuurlijke personen van zestien (16) jaar en ouder, die een inschrijfformulier hebben ingevuld en ondertekend, en die door het bestuur zijn ingeschreven als lid. b. Juniorleden zijn natuurlijke personen die jonger zijn dan zestien (16) jaar, waarvoor een inschrijfformulier is ingevuld dat is ondertekend door een wettelijke vertegenwoordiger, en die door het bestuur zijn ingeschreven als lid; c. Algemene leden zijn natuurlijke personen, die binnen de vereniging niet zingen, maar wel ondersteunende activiteiten uitvoeren en door het bestuur als zodanig zijn benoemd; d. Ereleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur. Het zijn natuurlijke personen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers - versie

4 2. Als het bestuur besluit iemand niet toe te laten die juniorlid of senior lid wil worden, kan de betrokkene bij de eerstkomende algemene ledenvergadering opnieuw om toelating als lid vragen. 3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen. Artikel 5 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door het overlijden van het lid; b. door opzegging door het lid of door de wettelijke vertegenwoordiger van het lid; c. door opzegging namens de vereniging; d. door ontzetting; 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of de wettelijke vertegenwoordiger kan slechts geschieden tegen het einde van iedere kalendermaand. Dit geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één kalendermaand. Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van de eerstvolgende kalendermaand. 3. Door opzegging namens de vereniging. Het bestuur is bevoegd het lidmaatschap van een lid onmiddellijk te beëindigen als: a. het lid zich niet, ook niet nadat hier door het bestuur schriftelijk om is gevraagd, houdt aan de verplichtingen die aan het lidmaatschap zijn verbonden en zoals die in de statuten en het huishoudelijk reglement zijn omschreven; b het lid in strijd handelt met de doelstelling van de vereniging of op andere wijze de vereniging benadeelt. Het lid mag in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering binnen de termijn van de opzegging. Gedurende deze termijn en de behandeling van het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene ledenvergadering tot toekenning van dit beroep moet worden genomen met een tweederde (2/3) meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 4. Als een lid van de vereniging in strijd handelt met de omschreven verplichtingen, of op enige wijze schade toebrengt aan de vereniging is het bestuur bevoegd over te gaan tot schorsing. 5. Schorsing gebeurt met opgave van termijn en reden. 6. Zolang de schorsing geldt, kan er geen aanspraak worden gemaakt op de rechten die aan het lidmaatschap zijn verbonden. De plichten blijven ongewijzigd. Donateurs Artikel 6 1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen. 2. Donateurs zijn niet verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers - versie

5 3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren. Inkomsten Artikel 7 1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit de contributies en andere bijdragen van de leden en de donateurs, uit erfenissen of legaten, schenkingen, subsidies, inkomsten uit uitvoeringen en uit eventueel andere inkomsten. 2. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. 3. Ereleden en algemene leden zijn geen contributie verschuldigd. 4. Contributie moet vooraf worden betaald. 5. Bij in gebreke blijven van de betaling van contributie heeft het bestuur het recht sancties op te leggen aan het betreffende lid. De op te leggen sanctie wordt bij bestuursbesluit bepaald. Bestuur Artikel 8 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste tien (10) natuurlijke personen. 2. Het bestuur wordt gekozen uit de stemgerechtigde leden van de vereniging. 3. De voorzitter wordt jaarlijks uit de voorgestelde kandidaten door de algemene ledenvergadering gekozen. 4. De secretaris en de penningmeester worden binnen het bestuur benoemd. Samen met de voorzitter vormen zij het dagelijks bestuur van de vereniging. 5. Regels voor het stellen van kandidaten voor een bestuursfunctie worden in het huishoudelijk reglement opgenomen. 6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt. 7. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid uit zijn/haar functie ontheffen indien daar een gegronde reden voor is. Het bestuurslid krijgt eerst de kans zich te verantwoorden. Een beslissing om een bestuurslid uit de functie te ontheffen vereist een meerderheid van tweederde (2/3e) van de geldig uitgebrachte stemmen. 8. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie (3) jaar. Na deze periode kunnen ze direct worden herkozen. 9. Bestuursleden mogen altijd tussentijds hun functie neerleggen. 10. Besluiten in de bestuursvergaderingen worden genomen met meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken is er geen besluit genomen. Bevoegdheden / vertegenwoordiging Artikel 9 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers - versie

6 tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 3. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 4. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris. Algemene ledenvergadering Artikel Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 2. Binnen drie maanden na afloop van het boekjaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. a. In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen boekjaar. b. Een verplicht agendapunt van de algemene ledenvergadering is de financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar. c. Ook worden de plannen voor het nieuwe boekjaar bekend gemaakt met daarbij de financiële onderbouwing. 3. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt een commissie van twee seniorleden benoemd die de controle uitvoert over de financiële verantwoording van het bestuur van het dan lopende boekjaar. Tijdens de volgende algemene ledenvergadering doen zij hier verslag van. a. De leden van deze commissie kunnen geen bestuursleden zijn. b. De leden van deze commissie hebben toegang tot alle financiële stukken en middelen van de vereniging. c. Als dit nodig blijkt kan de commissie zich door deskundigen laten adviseren. De hieruit voortvloeiende kosten zullen, na overleg met, en na goedkeuring van het bestuur, door de vereniging worden betaald. d. De algemene ledenvergadering oordeelt door stemming over de financiële verantwoording. Als de algemene ledenvergadering de verantwoording afkeurt wordt direct een commissie van drie (3) leden benoemd die de boeken opnieuw zal beoordelen. Als een algemene ledenvergadering, die vier weken na het benoemen van de bedoelde commissie wordt gehouden, ook nog geen goedkeuring geeft, worden tijdens deze vergadering alle benodigde maatregelen genomen die in het belang van de vereniging nodig zijn. Artikel Een algemene ledenvergadering wordt door het bestuur bijeen geroepen, door middel van een uitnodiging die minstens zeven (7) dagen van tevoren aan de leden verzonden moet zijn. Bij een voorstel tot wijziging van de statuten moet deze termijn minstens veertien (14) dagen zijn. 2. De algemene ledenvergadering wordt minimaal eenmaal per jaar gehouden, zoals omschreven in artikel 10 lid 2. Als het bestuur het nodig vindt worden extra algemene ledenvergaderingen gehouden. 3. Ook de leden kunnen een verzoek indienen tot het houden van een algemene ledenvergadering. Dit verzoek moet worden gedaan door ten minste één tiende Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers - versie

7 (1/10) deel van de stemgerechtigde leden van de vereniging. In het verzoek van de leden moet de opgaaf worden gedaan van de te behandelen onderwerpen. Zodra hieraan is voldaan, moet het bestuur binnen vier (4) kalenderweken de algemene ledenvergadering houden. Als het bestuur dit niet doet mogen de leden dit zelf organiseren. 4. Alle uitnodigingen voor een algemene ledenvergadering moeten vergezeld gaan van een agenda met de te behandelen onderwerpen. Artikel Alle senior-, algemene en ereleden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Al deze leden hebben bij stemming één (1) stem, met uitzondering van de ereleden die uitsluitend een adviserende stem hebben. 2. Het bestuur mag anderen dan leden uitnodigen de algemene ledenvergadering bij te wonen, eventueel op verzoek van de leden. 3. Alle stemgerechtigde leden kunnen een ander lid machtigen voor hem of haar te stemmen tijdens de algemene ledenvergadering. De machtiging moet schriftelijk gebeuren. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden. Bestuursleden mogen niet als gemachtigden optreden. 4. Een éénstemmig besluit, dat buiten de vergadering door een meerderheid van de stemgerechtigde leden, met voorkennis van het bestuur, is genomen, is geldig. Hiervan wordt aantekening gemaakt door de secretaris en in de eerstkomende algemene ledenvergadering bekrachtigd. 5. Stemming over personen gebeurt schriftelijk, alle andere stemmingen kunnen door handopsteking worden bepaald. 6. Een besluit wordt met meerderheid van stemmen genomen, als de statuten niet anders bepalen. Bij gelijke stemming wordt het voorstel verworpen. Stemmen zijn niet geldig als het stembiljet blanco wordt ingeleverd of van persoonlijke kenmerken is voorzien. 7. Een besluit is genomen op het moment dat de voorzitter tijdens de ledenvergadering dit uitspreekt. Bij twijfel hebben de leden het recht de stemming direct opnieuw te laten plaatsvinden. Artikel De voorzitter van het bestuur treedt op als voorzitter van de algemene ledenvergadering. 2. Bij afwezigheid of onvermogen, wordt de vergadering geleid door een van de andere bestuursleden. 3. Van de algemene vergadering worden, onder verantwoording van het bestuur, notulen gemaakt, welke in de eerstvolgende algemene ledenvergadering moeten worden goedgekeurd. Statutenwijziging Artikel Wijzigingen in de statuten kunnen pas plaatsvinden na instemming van de algemene ledenvergadering. 2. De voorgestelde gewijzigde tekst moet vijf (5) dagen voorafgaande aan de Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers - versie

8 algemene ledenvergadering aan de leden worden bekend gemaakt. 3. Over een statutenwijziging kan pas worden besloten als tweederde (2/3e) van de stemgerechtigde leden aanwezig is of door schriftelijke volmacht is vertegenwoordigd. Bij stemming moet een meerderheid van tweederde (2/3e) van het aantal uitgebrachte stemmen worden gehaald. Als er niet genoeg leden aanwezig zijn wordt er binnen dertig (30) dagen een nieuwe algemene ledenvergadering gehouden. De wijzigingen worden dan aangenomen als er tweederde (2/3e) van het aantal uitgebrachte stemmen instemt. Artikel 15 Van een statutenwijziging wordt een notariële akte gemaakt. Pas dan zijn de gewijzigde statuten geldig. Ontbinding en vereffening Artikel Het bepaalde in artikel 14 lid 3 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging, met dien verstande dat bij de eerst gehouden vergadering tenminste drie/vierde (3/4e) van alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn. 2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging. 3. De vereffening geschiedt door tijdens de vergadering aangewezen vereffenaars. 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn. 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen. Reglementen Artikel De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten. 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 14 van overeenkomstige toepassing. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers - versie

9 Slotbepaling Artikel In gevallen die niet in de statuten of in de aanvullende reglementen voorkomen besluit het bestuur. Als een van de leden het niet eens is met het genomen besluit van het bestuur kan deze in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. 2. Het beroep moet schriftelijk worden gedaan bij het bestuur, dat dan binnen vier (4) weken een algemene ledenvergadering houdt om het beroep te behandelen. Vastgesteld te Zoetermeer, 17 juni 2010 Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers - versie

10 Huishoudelijk reglement Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers - versie

11 Statuten Huishoudelijk 17 juni reglement maart 2010 Inhoudsopgave Huishoudelijk reglement Art.11 Inleiding...12 Art.12 De Vereniging...12 Art.13 Bestuur, kandidaatstelling...12 Art.14 Dagelijks bestuur...12 Art.15 Commissies...12 Art.16 Leden...13 Art.17 Plichten...13 Art.18 Koorkleding...13 Art.19 Dirigent...13 Art.10 Slotbepaling...14 Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers - versie

12 Statuten Huishoudelijk 17 juni reglement maart 2010 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de vereniging Interkerkelijk koor The Sprinter Singers Inleiding Artikel 1 Het huishoudelijk reglement van de vereniging interkerkelijk koor The Sprinter Singers is onlosmakelijk verbonden met de statuten. In het huishoudelijk reglement worden zaken geregeld, die niet in de statuten voorkomen, maar wel moeten worden geregeld. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet en/of de statuten. De vereniging Artikel 2 De vereniging kent op het moment van vaststellen van dit huishoudelijk reglement twee koren namelijk: (Interkerkelijk koor) The Sprinter Singers en (Jeugdkoor) The Green Voices. Bij besluit van de algemene ledenvergadering kunnen, op voorstel van het bestuur, meerdere koren worden toegevoegd. Ook beëindigen van een of meerdere koren moet door de algemene ledenvergadering worden goedgekeurd. Bestuur, kandidaatstelling Artikel 3 Kandidaten voor bestuursfuncties kunnen worden gesteld op voordracht van het bestuur of door de seniorleden van de vereniging. De voordracht door de seniorleden moet minimaal een week voor de algemene ledenvergadering worden gedaan bij het bestuur en moet zijn ondertekend door minstens vijf (5) seniorleden. De voorgestelde bestuurskandidaten worden vooraf aan de leden gemeld. Gekozen bestuursleden treden direct in functie. Dagelijks bestuur Artikel 4 Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging en is bevoegd spoedeisende besluiten te nemen. Van deze besluiten wordt het bestuur direct op de hoogte gebracht. De leden worden tijdens de eerstvolgende samenkomst op de hoogte gebracht. Commissies Artikel 5 1. Het bestuur is, met uitzondering van de commissie als benoemd in artikel 10 lid 3 van de statuten, bevoegd commissies in te stellen en/of te ontbinden. 2. De leden van deze commissies werken onder verantwoording van het bestuur en worden ingesteld om het bestuur bij de bestuurstaken te adviseren en te ondersteunen. 3. Commissieleden, met uitzondering van de commissie als benoemd in artikel 10 lid 3 van de statuten en de ledenadviescommissie, worden benoemd door het bestuur. Tussentijdse wijzigingen in personen en/of samenstelling van de commissie kunnen alleen gebeuren na goedkeuring door het bestuur. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers - versie

13 Statuten Huishoudelijk 17 juni reglement maart In elke commissie zit een bestuurslid, uitgezonderd de commissie benoemd in artikel 10 lid 3 van de statuten en de ledenadviescommissie. 5. Van alle vergaderingen van commissies wordt verslag gedaan aan het bestuur. Leden Artikel 6 Met het ondertekenen van het inschrijfformulier geven de leden, of de wettelijke vertegenwoordigers van de leden, aan de doelstelling van de vereniging te onderschrijven en zich aan de statuten en het huishoudelijk reglement te zullen houden. Over leeftijd bij toetreding tot de vereniging en ledenstop beslist het bestuur. De leden worden direct na het nemen van een dergelijke beslissing hierover ingelicht. Voordat een lid definitief wordt toegelaten wordt er een stemtest afgenomen door de dirigent. Deze stemtest is bindend voor de indeling in de stemgroep. Plichten Artikel 7 Naast de verplichtingen, opgenomen in de statuten en huishoudelijk reglement, zijn de senior- en juniorleden verplicht alle repetities en uitvoeringen aanwezig te zijn. Als men onverhoopt niet aanwezig kan zijn moet er mondeling worden afgemeld bij de daartoe aangewezen persoon, met opgaaf van reden. Het bestuur kan regels maken waarbij leden door regelmatige of langdurige afwezigheid tijdens repetities worden uitgesloten van deelname aan uitvoeringen. De vastgestelde regels worden direct aan de leden meegedeeld. Koorkleding Artikel 8 De algemene ledenvergadering stelt het kledingreglement vast. Hierin is opgenomen: a. welke kleding wordt gedragen tijdens uitvoeringen; b. hoe de kleding wordt gedragen; c. hoe de kleding wordt aangeschaft. Als er bij een uitvoering andere kleding gedragen moet worden neemt het bestuur hierover een besluit. Over dit soort besluiten worden de leden zo vroeg mogelijk ingelicht. Dirigent Artikel 9 De dirigent heeft de artistieke leiding over de vereniging of het onderdeel waarvoor deze is aangesteld. Het repertoire, de medewerking van solisten en/of begeleiders van de koren worden in overleg met het bestuur bepaald. De dirigent mag uitsluitend de algemene ledenvergadering bezoeken op uitnodiging van het bestuur of op verzoek van de leden. Dit verzoek dient via het bestuur te worden gedaan. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers - versie

14 Statuten Huishoudelijk 17 juni reglement maart 2010 Het zoeken naar en onderhandelen met een nieuwe dirigent wordt gedaan door het bestuur. In aanloop naar een aanstelling moet de kandidaat dirigent een of meerdere proefrepetities geven. In een algemene ledenvergadering wordt gestemd door de leden en na een meerderheid van drie vierde (3/4) van het aantal uitgebrachte stemmen wordt de dirigent door het bestuur benoemd. Slotbepaling Artikel 10 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. Tegen beslissingen van het bestuur kan ieder lid in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. Vastgesteld te Zoetermeer, 24 maart 2010 Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers - versie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen.

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen. ./ < ontwerp 2: 1510312011 MODELSTATUTEN OEELNEMINGEN VAN HET LAND CURACAO Naani, zetel en duur Artikel1 1. De vennootschap draagt de naam: "[naam] N.V.". 2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Ontbinding rechtspersonen

Ontbinding rechtspersonen Factsheet Ontbinding rechtspersonen Niet-rechterlijke ontbinding en vereffening van rechtspersonen (artikel 19 t/m 24 boek 2 BW) Mei 2014 Ontbinding Deze factsheet gaat over het ontbinden van rechtspersonen

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat:

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: - er sinds 1990 een gedragscode voor onderwijsonderzoekers, die lid zijn van de Vereniging voor Onderwijsresearch

Nadere informatie

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Reglement College van Toezicht Equine Osteopathie EDO Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1 1. Het

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische volgorde van de behandeling van subsidieaanvragen bij de Trombosestichting Nederland. Artikel 1. Taak van

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

13. Ordinantie voor het pastoraat

13. Ordinantie voor het pastoraat 13. Ordinantie voor het pastoraat I. De pastorale werkzaamheden Artikel 1 Het onderscheid in de pastorale werkzaamheden 1. De pastorale werkzaamheden der predikanten worden onderscheiden in gewone, buitengewone

Nadere informatie

Inhoudsopgave. AFDELING I - ALGEMENE BEPALINGEN 1. Algemeen 1a. Spirit of Cricket 1b. Verantwoordelijkheid

Inhoudsopgave. AFDELING I - ALGEMENE BEPALINGEN 1. Algemeen 1a. Spirit of Cricket 1b. Verantwoordelijkheid K.N.C.B. TUCHTREGLEMENT 12 april 2015 als bedoeld in artikel 22 van de statuten, vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering gehouden te Nieuwegein op 11 april 2015. Inhoudsopgave AFDELING I -

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie