Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010"

Transcriptie

1 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

2 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3 Art. 4 Lidmaatschap...3 Art Art. 6 Donateurs...4 Art. 7 Inkomsten...5 Art. 8 Bestuur...5 Art. 9 Bevoegdheden en vertegenwoordiging...5 Art.10 Algemene ledenvergadering...6 Art Art Art Art.14 Statuten...7 Art Art.16 Ontbinding en vereffening... 8 Art.17 Reglementen...8 Art.18 Slotbepaling...9 Huishoudelijk Reglement..10 t/m 14 Heden, zeventien juni twee duizend tien, verschenen voor mij, mr Arie Jan van der Bijl, notaris te Zoetermeer: mevrouw Annemieke Lut, woonplaats kiezende ten kantore van mij--- notaris, geboren te Amsterdam op drieëntwintig april negentienhonderd drieënzeventig, gehuwd, te dezen tezamen handelend gevolmachtigde van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers, gevestigd en kantoorhoudendete Zoetermeer aan de lekstroom 22, 2721 BH Zoetermeer, hierna te noemen de vereniging,- ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van s-gravenhage onderdossiernummer , en derhalve de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende INLEIDING De comparante, handelend als gemeld, verklaarde: De vereniging werd opgericht bij akte op eenentwintig september negentienhonderd-- achtenzeventig verleden voor J.H. Goudstikker, destijds notaris te s-gravenhage De statuten van de vereniging zijn vervolgens op twaalf oktober negentienhonderd---- achtentachtig gewijzigd In de vergadering van de vereniging gehouden te Zoetermeer op vierentwintig maart-- tweeduizend tien werd met algemene stemmen besloten de statuten van de vereniging te wijzigen Van de vergadering zijn notulen gemaakt, waarvan een exemplaar aan deze acte is---- gehecht In die vergadering werd de comparante gemachtigd en verzocht om de statuten wijziging in een notariële akte vast te leggen en om voorts alles meer te doen, wat----- terzake nodig dan wel wenselijk wordt geacht Ter uitvoering van het besluit van voormelde vergadering verklaarde de comparante-- de statuten te wijzigen zodanig dat de statuten, waarin voormelde wijzigingen zijn---- opgenomen, thans luiden als volgt: Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers - versie

3 Statuten van de vereniging Interkerkelijk koor The Sprinter Singers Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Interkerkelijk koor The Sprinter Singers. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zoetermeer. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is het uitdragen van de oecumenische gedachte door middel van koorzang. 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. het oprichten en in stand houden van een of meer koren; b. het houden van repetities; c. het organiseren en/of meewerken aan kerkdiensten, concerten of ander soort evenementen; d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het eerder genoemde in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Duur Artikel 3 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. Lidmaatschap Artikel 4 1. De vereniging kent: a. Seniorleden; b. Juniorleden; c. Algemene leden, en d. Ereleden. Waar in deze statuten wordt gesproken van lid of leden wordt/worden daaronder verstaan alle hier genoemde soorten leden, tenzij uit de tekst van de statuten het tegendeel blijkt. a. Seniorleden zijn natuurlijke personen van zestien (16) jaar en ouder, die een inschrijfformulier hebben ingevuld en ondertekend, en die door het bestuur zijn ingeschreven als lid. b. Juniorleden zijn natuurlijke personen die jonger zijn dan zestien (16) jaar, waarvoor een inschrijfformulier is ingevuld dat is ondertekend door een wettelijke vertegenwoordiger, en die door het bestuur zijn ingeschreven als lid; c. Algemene leden zijn natuurlijke personen, die binnen de vereniging niet zingen, maar wel ondersteunende activiteiten uitvoeren en door het bestuur als zodanig zijn benoemd; d. Ereleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur. Het zijn natuurlijke personen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers - versie

4 2. Als het bestuur besluit iemand niet toe te laten die juniorlid of senior lid wil worden, kan de betrokkene bij de eerstkomende algemene ledenvergadering opnieuw om toelating als lid vragen. 3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen. Artikel 5 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door het overlijden van het lid; b. door opzegging door het lid of door de wettelijke vertegenwoordiger van het lid; c. door opzegging namens de vereniging; d. door ontzetting; 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of de wettelijke vertegenwoordiger kan slechts geschieden tegen het einde van iedere kalendermaand. Dit geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één kalendermaand. Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van de eerstvolgende kalendermaand. 3. Door opzegging namens de vereniging. Het bestuur is bevoegd het lidmaatschap van een lid onmiddellijk te beëindigen als: a. het lid zich niet, ook niet nadat hier door het bestuur schriftelijk om is gevraagd, houdt aan de verplichtingen die aan het lidmaatschap zijn verbonden en zoals die in de statuten en het huishoudelijk reglement zijn omschreven; b het lid in strijd handelt met de doelstelling van de vereniging of op andere wijze de vereniging benadeelt. Het lid mag in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering binnen de termijn van de opzegging. Gedurende deze termijn en de behandeling van het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene ledenvergadering tot toekenning van dit beroep moet worden genomen met een tweederde (2/3) meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 4. Als een lid van de vereniging in strijd handelt met de omschreven verplichtingen, of op enige wijze schade toebrengt aan de vereniging is het bestuur bevoegd over te gaan tot schorsing. 5. Schorsing gebeurt met opgave van termijn en reden. 6. Zolang de schorsing geldt, kan er geen aanspraak worden gemaakt op de rechten die aan het lidmaatschap zijn verbonden. De plichten blijven ongewijzigd. Donateurs Artikel 6 1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen. 2. Donateurs zijn niet verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers - versie

5 3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren. Inkomsten Artikel 7 1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit de contributies en andere bijdragen van de leden en de donateurs, uit erfenissen of legaten, schenkingen, subsidies, inkomsten uit uitvoeringen en uit eventueel andere inkomsten. 2. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. 3. Ereleden en algemene leden zijn geen contributie verschuldigd. 4. Contributie moet vooraf worden betaald. 5. Bij in gebreke blijven van de betaling van contributie heeft het bestuur het recht sancties op te leggen aan het betreffende lid. De op te leggen sanctie wordt bij bestuursbesluit bepaald. Bestuur Artikel 8 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste tien (10) natuurlijke personen. 2. Het bestuur wordt gekozen uit de stemgerechtigde leden van de vereniging. 3. De voorzitter wordt jaarlijks uit de voorgestelde kandidaten door de algemene ledenvergadering gekozen. 4. De secretaris en de penningmeester worden binnen het bestuur benoemd. Samen met de voorzitter vormen zij het dagelijks bestuur van de vereniging. 5. Regels voor het stellen van kandidaten voor een bestuursfunctie worden in het huishoudelijk reglement opgenomen. 6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt. 7. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid uit zijn/haar functie ontheffen indien daar een gegronde reden voor is. Het bestuurslid krijgt eerst de kans zich te verantwoorden. Een beslissing om een bestuurslid uit de functie te ontheffen vereist een meerderheid van tweederde (2/3e) van de geldig uitgebrachte stemmen. 8. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie (3) jaar. Na deze periode kunnen ze direct worden herkozen. 9. Bestuursleden mogen altijd tussentijds hun functie neerleggen. 10. Besluiten in de bestuursvergaderingen worden genomen met meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken is er geen besluit genomen. Bevoegdheden / vertegenwoordiging Artikel 9 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers - versie

6 tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 3. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 4. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris. Algemene ledenvergadering Artikel Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 2. Binnen drie maanden na afloop van het boekjaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. a. In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen boekjaar. b. Een verplicht agendapunt van de algemene ledenvergadering is de financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar. c. Ook worden de plannen voor het nieuwe boekjaar bekend gemaakt met daarbij de financiële onderbouwing. 3. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt een commissie van twee seniorleden benoemd die de controle uitvoert over de financiële verantwoording van het bestuur van het dan lopende boekjaar. Tijdens de volgende algemene ledenvergadering doen zij hier verslag van. a. De leden van deze commissie kunnen geen bestuursleden zijn. b. De leden van deze commissie hebben toegang tot alle financiële stukken en middelen van de vereniging. c. Als dit nodig blijkt kan de commissie zich door deskundigen laten adviseren. De hieruit voortvloeiende kosten zullen, na overleg met, en na goedkeuring van het bestuur, door de vereniging worden betaald. d. De algemene ledenvergadering oordeelt door stemming over de financiële verantwoording. Als de algemene ledenvergadering de verantwoording afkeurt wordt direct een commissie van drie (3) leden benoemd die de boeken opnieuw zal beoordelen. Als een algemene ledenvergadering, die vier weken na het benoemen van de bedoelde commissie wordt gehouden, ook nog geen goedkeuring geeft, worden tijdens deze vergadering alle benodigde maatregelen genomen die in het belang van de vereniging nodig zijn. Artikel Een algemene ledenvergadering wordt door het bestuur bijeen geroepen, door middel van een uitnodiging die minstens zeven (7) dagen van tevoren aan de leden verzonden moet zijn. Bij een voorstel tot wijziging van de statuten moet deze termijn minstens veertien (14) dagen zijn. 2. De algemene ledenvergadering wordt minimaal eenmaal per jaar gehouden, zoals omschreven in artikel 10 lid 2. Als het bestuur het nodig vindt worden extra algemene ledenvergaderingen gehouden. 3. Ook de leden kunnen een verzoek indienen tot het houden van een algemene ledenvergadering. Dit verzoek moet worden gedaan door ten minste één tiende Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers - versie

7 (1/10) deel van de stemgerechtigde leden van de vereniging. In het verzoek van de leden moet de opgaaf worden gedaan van de te behandelen onderwerpen. Zodra hieraan is voldaan, moet het bestuur binnen vier (4) kalenderweken de algemene ledenvergadering houden. Als het bestuur dit niet doet mogen de leden dit zelf organiseren. 4. Alle uitnodigingen voor een algemene ledenvergadering moeten vergezeld gaan van een agenda met de te behandelen onderwerpen. Artikel Alle senior-, algemene en ereleden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Al deze leden hebben bij stemming één (1) stem, met uitzondering van de ereleden die uitsluitend een adviserende stem hebben. 2. Het bestuur mag anderen dan leden uitnodigen de algemene ledenvergadering bij te wonen, eventueel op verzoek van de leden. 3. Alle stemgerechtigde leden kunnen een ander lid machtigen voor hem of haar te stemmen tijdens de algemene ledenvergadering. De machtiging moet schriftelijk gebeuren. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden. Bestuursleden mogen niet als gemachtigden optreden. 4. Een éénstemmig besluit, dat buiten de vergadering door een meerderheid van de stemgerechtigde leden, met voorkennis van het bestuur, is genomen, is geldig. Hiervan wordt aantekening gemaakt door de secretaris en in de eerstkomende algemene ledenvergadering bekrachtigd. 5. Stemming over personen gebeurt schriftelijk, alle andere stemmingen kunnen door handopsteking worden bepaald. 6. Een besluit wordt met meerderheid van stemmen genomen, als de statuten niet anders bepalen. Bij gelijke stemming wordt het voorstel verworpen. Stemmen zijn niet geldig als het stembiljet blanco wordt ingeleverd of van persoonlijke kenmerken is voorzien. 7. Een besluit is genomen op het moment dat de voorzitter tijdens de ledenvergadering dit uitspreekt. Bij twijfel hebben de leden het recht de stemming direct opnieuw te laten plaatsvinden. Artikel De voorzitter van het bestuur treedt op als voorzitter van de algemene ledenvergadering. 2. Bij afwezigheid of onvermogen, wordt de vergadering geleid door een van de andere bestuursleden. 3. Van de algemene vergadering worden, onder verantwoording van het bestuur, notulen gemaakt, welke in de eerstvolgende algemene ledenvergadering moeten worden goedgekeurd. Statutenwijziging Artikel Wijzigingen in de statuten kunnen pas plaatsvinden na instemming van de algemene ledenvergadering. 2. De voorgestelde gewijzigde tekst moet vijf (5) dagen voorafgaande aan de Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers - versie

8 algemene ledenvergadering aan de leden worden bekend gemaakt. 3. Over een statutenwijziging kan pas worden besloten als tweederde (2/3e) van de stemgerechtigde leden aanwezig is of door schriftelijke volmacht is vertegenwoordigd. Bij stemming moet een meerderheid van tweederde (2/3e) van het aantal uitgebrachte stemmen worden gehaald. Als er niet genoeg leden aanwezig zijn wordt er binnen dertig (30) dagen een nieuwe algemene ledenvergadering gehouden. De wijzigingen worden dan aangenomen als er tweederde (2/3e) van het aantal uitgebrachte stemmen instemt. Artikel 15 Van een statutenwijziging wordt een notariële akte gemaakt. Pas dan zijn de gewijzigde statuten geldig. Ontbinding en vereffening Artikel Het bepaalde in artikel 14 lid 3 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging, met dien verstande dat bij de eerst gehouden vergadering tenminste drie/vierde (3/4e) van alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn. 2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging. 3. De vereffening geschiedt door tijdens de vergadering aangewezen vereffenaars. 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn. 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen. Reglementen Artikel De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten. 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 14 van overeenkomstige toepassing. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers - versie

9 Slotbepaling Artikel In gevallen die niet in de statuten of in de aanvullende reglementen voorkomen besluit het bestuur. Als een van de leden het niet eens is met het genomen besluit van het bestuur kan deze in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. 2. Het beroep moet schriftelijk worden gedaan bij het bestuur, dat dan binnen vier (4) weken een algemene ledenvergadering houdt om het beroep te behandelen. Vastgesteld te Zoetermeer, 17 juni 2010 Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers - versie

10 Huishoudelijk reglement Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers - versie

11 Statuten Huishoudelijk 17 juni reglement maart 2010 Inhoudsopgave Huishoudelijk reglement Art.11 Inleiding...12 Art.12 De Vereniging...12 Art.13 Bestuur, kandidaatstelling...12 Art.14 Dagelijks bestuur...12 Art.15 Commissies...12 Art.16 Leden...13 Art.17 Plichten...13 Art.18 Koorkleding...13 Art.19 Dirigent...13 Art.10 Slotbepaling...14 Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers - versie

12 Statuten Huishoudelijk 17 juni reglement maart 2010 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de vereniging Interkerkelijk koor The Sprinter Singers Inleiding Artikel 1 Het huishoudelijk reglement van de vereniging interkerkelijk koor The Sprinter Singers is onlosmakelijk verbonden met de statuten. In het huishoudelijk reglement worden zaken geregeld, die niet in de statuten voorkomen, maar wel moeten worden geregeld. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet en/of de statuten. De vereniging Artikel 2 De vereniging kent op het moment van vaststellen van dit huishoudelijk reglement twee koren namelijk: (Interkerkelijk koor) The Sprinter Singers en (Jeugdkoor) The Green Voices. Bij besluit van de algemene ledenvergadering kunnen, op voorstel van het bestuur, meerdere koren worden toegevoegd. Ook beëindigen van een of meerdere koren moet door de algemene ledenvergadering worden goedgekeurd. Bestuur, kandidaatstelling Artikel 3 Kandidaten voor bestuursfuncties kunnen worden gesteld op voordracht van het bestuur of door de seniorleden van de vereniging. De voordracht door de seniorleden moet minimaal een week voor de algemene ledenvergadering worden gedaan bij het bestuur en moet zijn ondertekend door minstens vijf (5) seniorleden. De voorgestelde bestuurskandidaten worden vooraf aan de leden gemeld. Gekozen bestuursleden treden direct in functie. Dagelijks bestuur Artikel 4 Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging en is bevoegd spoedeisende besluiten te nemen. Van deze besluiten wordt het bestuur direct op de hoogte gebracht. De leden worden tijdens de eerstvolgende samenkomst op de hoogte gebracht. Commissies Artikel 5 1. Het bestuur is, met uitzondering van de commissie als benoemd in artikel 10 lid 3 van de statuten, bevoegd commissies in te stellen en/of te ontbinden. 2. De leden van deze commissies werken onder verantwoording van het bestuur en worden ingesteld om het bestuur bij de bestuurstaken te adviseren en te ondersteunen. 3. Commissieleden, met uitzondering van de commissie als benoemd in artikel 10 lid 3 van de statuten en de ledenadviescommissie, worden benoemd door het bestuur. Tussentijdse wijzigingen in personen en/of samenstelling van de commissie kunnen alleen gebeuren na goedkeuring door het bestuur. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers - versie

13 Statuten Huishoudelijk 17 juni reglement maart In elke commissie zit een bestuurslid, uitgezonderd de commissie benoemd in artikel 10 lid 3 van de statuten en de ledenadviescommissie. 5. Van alle vergaderingen van commissies wordt verslag gedaan aan het bestuur. Leden Artikel 6 Met het ondertekenen van het inschrijfformulier geven de leden, of de wettelijke vertegenwoordigers van de leden, aan de doelstelling van de vereniging te onderschrijven en zich aan de statuten en het huishoudelijk reglement te zullen houden. Over leeftijd bij toetreding tot de vereniging en ledenstop beslist het bestuur. De leden worden direct na het nemen van een dergelijke beslissing hierover ingelicht. Voordat een lid definitief wordt toegelaten wordt er een stemtest afgenomen door de dirigent. Deze stemtest is bindend voor de indeling in de stemgroep. Plichten Artikel 7 Naast de verplichtingen, opgenomen in de statuten en huishoudelijk reglement, zijn de senior- en juniorleden verplicht alle repetities en uitvoeringen aanwezig te zijn. Als men onverhoopt niet aanwezig kan zijn moet er mondeling worden afgemeld bij de daartoe aangewezen persoon, met opgaaf van reden. Het bestuur kan regels maken waarbij leden door regelmatige of langdurige afwezigheid tijdens repetities worden uitgesloten van deelname aan uitvoeringen. De vastgestelde regels worden direct aan de leden meegedeeld. Koorkleding Artikel 8 De algemene ledenvergadering stelt het kledingreglement vast. Hierin is opgenomen: a. welke kleding wordt gedragen tijdens uitvoeringen; b. hoe de kleding wordt gedragen; c. hoe de kleding wordt aangeschaft. Als er bij een uitvoering andere kleding gedragen moet worden neemt het bestuur hierover een besluit. Over dit soort besluiten worden de leden zo vroeg mogelijk ingelicht. Dirigent Artikel 9 De dirigent heeft de artistieke leiding over de vereniging of het onderdeel waarvoor deze is aangesteld. Het repertoire, de medewerking van solisten en/of begeleiders van de koren worden in overleg met het bestuur bepaald. De dirigent mag uitsluitend de algemene ledenvergadering bezoeken op uitnodiging van het bestuur of op verzoek van de leden. Dit verzoek dient via het bestuur te worden gedaan. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers - versie

14 Statuten Huishoudelijk 17 juni reglement maart 2010 Het zoeken naar en onderhandelen met een nieuwe dirigent wordt gedaan door het bestuur. In aanloop naar een aanstelling moet de kandidaat dirigent een of meerdere proefrepetities geven. In een algemene ledenvergadering wordt gestemd door de leden en na een meerderheid van drie vierde (3/4) van het aantal uitgebrachte stemmen wordt de dirigent door het bestuur benoemd. Slotbepaling Artikel 10 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. Tegen beslissingen van het bestuur kan ieder lid in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. Vastgesteld te Zoetermeer, 24 maart 2010 Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers - versie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen.

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen. Model statuten vereniging 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam:... 2. Zij is gevestigd in de gemeente:. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam Vereniging STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging ZZP Houten"). 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente

Nadere informatie

- 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422)

- 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422) - 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422) Heden, *, verschenen voor mij, mr. *, notaris te *: * te dezen handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk * en * van na te melden vereniging.

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST Artikel 1 - Naam en zetel De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Zij is gevestigd te Breda. Artikel

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

Heden, * verscheen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: *

Heden, * verscheen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: * dossiernr: 31424 PK/IK (IK) 1 STATUTENWIJZIGING Heden, * verscheen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: * ten deze handelend als * van de vereniging Amsterdamse Studenten Vereniging

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING Zaaknr.: 44404GV 10-04-2013MN Pagina 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Heden, *, versche*en voor mij, mr *Geert Venema, notaris te Enschede: * handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

Statuten Peak Oil Nederland

Statuten Peak Oil Nederland Statuten Peak Oil Nederland ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NAAM, PLAATS EN DUUR Artikel 1

Nadere informatie

2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/ AKTE VAN OPRICHTING

2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/ AKTE VAN OPRICHTING 1 2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/140505 AKTE VAN OPRICHTING Vandaag dinsdag vier en twintig mei tweeduizend vijf, verschijnen voor mij, Mr Dirk Johan Lucius Blok, notaris met plaats van vestiging Gouda: 1.

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN JW/16873.01-1 - OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN Heden, [passeerdatum], verscheen voor mij, mr. Jeroen van der Weele, notaris te Lelystad: *** De comparant verklaarde: - dat de

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging St. Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk Doel Artikel 2 Het doel

Nadere informatie

2. mevrouw Freya Verhulsdonk

2. mevrouw Freya Verhulsdonk STATUTEN VERENIGING KOPIE C.21095 Heden, achtentwintig december tweeduizend tien, verschenen voor mij, mr. Jeroen Maria Arthur van Rooij, notaris te Amsterdam:-------------------------- 1. mevrouw Nathal

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij,

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, bladzijde: 1 AKTE VAN OPRICHTING STICHTING 23238DB Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: midwives4mothers 2. Zij heeft haar zetel te Utrecht.

Nadere informatie

C O N C E P T 16 juni 2011 1

C O N C E P T 16 juni 2011 1 C O N C E P T 16 juni 2011 1 2011.060856.01/CM OPRICHTING Heden, @, verscheen voor mij, mr.john Kroes, notaris in de gemeente Nieuwkoop: @, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van @. De

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4 blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting 'Belangenzorg'. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Veenendaal. DOEL Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het verlenen van

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS STATUTENWIJZIGING van gevestigd te : Stichting Rechtswinkel Rotterdam : Rotterdam Heden, verschenen voor mij, Mr Simon Wilhelmus de Stigter, notaris te

Nadere informatie

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter 1 DOORLOPENDE TEKST Van de statuten van de stichting: Stichting tot Internationale Natuurbescherming (Van Tienhoven Stichting) thans genaamd: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming,

Nadere informatie

Statuten vereniging Choochem

Statuten vereniging Choochem Statuten vereniging Choochem Artikel 1: Naam vereniging 1. De vereniging draagt de naam: Choochem, vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen ; zij is statutair gevestigd te Amersfoort. 2.

Nadere informatie

Historische Vereniging Schoonhoven STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 Historische Vereniging Schoonhoven Doel Artikel 2

Historische Vereniging Schoonhoven STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 Historische Vereniging Schoonhoven Doel Artikel 2 Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging: Historische Vereniging Schoonhoven, gevestigd te Schoonhoven, zoals deze luiden na statutenwijziging op vijftien februari tweeduizend dertien verleden

Nadere informatie

26315ae statutenwijziging

26315ae statutenwijziging 1 26315ae statutenwijziging Heden, negen september tweeduizend elf, verscheen voor mij, Meester Abel Elzinga, notaris gevestigd te Hoogezand Sappemeer: de heer Mark Helmerhorst, geboren te Roden op tweeëntwintig

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn

Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn ALGEMEEN Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam Oudervereniging Basisschool Essesteijn en is opgericht op 1 augustus 1993. Zij is gevestigd in Voorburg.

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN STATUTEN Artikel 1: De naam der stichting is: Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag. De stichting is gevestigd te Bennekom. De stichting is opgericht voor onbepaald

Nadere informatie

d.45.408/04/15297/avdv versie: 01022010 STATUTENWIJZIGING VERENIGING

d.45.408/04/15297/avdv versie: 01022010 STATUTENWIJZIGING VERENIGING 1 d.45.408/04/15297/avdv versie: 01022010 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Heden, tweeduizendtien (------------2010) verscheen voor mij, Mr Frank Nicolaas Willibrordus Dessing, notaris te 's-gravenhage (Maaldrink

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

(oprichting en) statuten van een vereniging

(oprichting en) statuten van een vereniging (oprichting en) statuten van een vereniging - 1 - Q 2010.000543.01 / avc Vandaag, dertien augustus tweeduizend tien (13-08-2010), verschenen voor mij, mr Aloysius Petrus Maria van Commenée, notaris te

Nadere informatie

Historische Vereniging Den Dolder

Historische Vereniging Den Dolder Historische Vereniging Den Dolder STATUTEN HISTORISCHE VERENIGING NAAM, ZETEL EN DUUR. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam Historische Vereniging Den Dolder, en is opgericht op negen april negentienhonderdzevenennegentig.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

Goedgekeurde tekst wijziging van de Statuten Sportvereniging Ludentes. Voorgelegd op de Algemene Leden Vergadering op 17 december 2008.

Goedgekeurde tekst wijziging van de Statuten Sportvereniging Ludentes. Voorgelegd op de Algemene Leden Vergadering op 17 december 2008. Goedgekeurde tekst wijziging van de Statuten Sportvereniging Ludentes Voorgelegd op de Algemene Leden Vergadering op 17 december 2008. STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Sportvereniging

Nadere informatie

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland 1 Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland De Stichting is opgericht op 5 september 2012 Website: Email: www.gvpz.nl

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING

OPRICHTING VERENIGING Ref: 2014.000268.01/JJ OPRICHTING VERENIGING Heden, negentien september tweeduizend veertien, verschenen voor mij, mr. André Bosscher, notaris gevestigd te Groningen: 1. de heer Johannes Wilhelmus Maria

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem).

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). pagina 1 Statuten Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). Artikel 2. De vereniging heeft ten doel: Het doen beoefenen

Nadere informatie

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief S.G. Waterland voor aangepast sporten Statuten Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief Inhoudsopgave Artikel 1: Naam, zetel en duur... 2 Artikel 2: Doel... 2 Artikel 3: Vermogen... 2 Artikel

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

STICHTING t GILDE DE BEVELANDEN

STICHTING t GILDE DE BEVELANDEN 2002.001167.01/GS 1 STICHTING t GILDE DE BEVELANDEN Heden, drie november tweeduizenddrie zijn voor mij, mr Geertjan Lucius Frans Sarneel, notaris gevestigd te Reimerswaal, verschenen: 1. de heer Petrus

Nadere informatie

Heden, verschenen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen:

Heden, verschenen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: 1 Dossiernummer: 23380 PK/IK (IK) OPRICHTING EN STATUTEN VAN EEN VERENIGING Heden, verschenen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: 1. ( ) 2. ( ) 3. ( ). De verschenen personen verklaarden

Nadere informatie

rjc/jg/ / c1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Vereniging Wikimedia Nederland

rjc/jg/ / c1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Vereniging Wikimedia Nederland rjc/jg/23-12-2010/2010.001766.01 c1 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Vereniging Wikimedia Nederland Heden, @ verscheen voor mij, mr Johannes Borren, notaris te Amsterdam: @ De comparant gaf te kennen: dat

Nadere informatie

Bladzijde: 1 MR/1003477. Oprichting Stichting Roofvogelboerderij

Bladzijde: 1 MR/1003477. Oprichting Stichting Roofvogelboerderij Bladzijde: 1 MR/1003477 Oprichting Stichting Roofvogelboerderij Heden, veertien april tweeduizend elf, verschenen voor mij, mr. Jutta Wolf, notaris te Zoetermeer: 1. de heer Benny Johannes Minnekes de

Nadere informatie

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlands Instituut voor Biologie (bij afkorting: NIBI), 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Bijlage 1 Model statuten stichtingen

Bijlage 1 Model statuten stichtingen Bijlage 1 Model statuten stichtingen NAAM, ZETEL EN DUUR ARTIKEL 1. l. De stichting draagt de naam: STICHTING 2. Zij is gevestigd te Voorburg. 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. DOEL ARTIKEL

Nadere informatie

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog.

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Begripsbepalingen Artikel 1 Deze statuten verstaan onder: a. de oudervereniging: de in artikel 2 genoemde oudervereniging; b. leden: de leden

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld

Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Doorlopende tekst van de statuten van: de statutair te Barneveld gevestigde stichting: Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld, zoals de statuten zijn komen te luiden na de partiële statutenwijziging

Nadere informatie

Statuten Stichting Demeter

Statuten Stichting Demeter blad 1 Statuten Stichting Demeter NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING DEMETER. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Driebergen-Rijsenburg. 3. De stichting is opgericht

Nadere informatie

Dos : Ref : JSV ( ) STICHTING

Dos : Ref : JSV ( ) STICHTING Dos : 2014.000132.01 Ref : JSV (130314.1) STICHTING Heden, zevenentwintig maart tweeduizend veertien, verschijnen voor mij, mr. Ernst-Jan Gras, kandidaat-notaris, hierna verder te noemen: notaris, waarnemer

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

Statuten Dea Dia. Artikel 1 Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dea Dia. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft.

Statuten Dea Dia. Artikel 1 Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dea Dia. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft. Statuten Dea Dia Artikel 1 Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dea Dia. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft. Artikel 2 VISIE 1. Dea Dia biedt vrouwelijke ondernemers een praktisch

Nadere informatie

STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF

STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF 23-10-2009 Artikel 1. 1 De vereniging draagt de naam: Badminton Club Oosterbeek. 2 Zij heeft haar zetel te Oosterbeek (gemeente Renkum). 3 De vereniging is opgericht

Nadere informatie

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING blad 1 C O N C E P T OPRICHTING STICHTING Heden,+, verscheen voor mij, mr. Alex Huberto Korlaar, notaris te Scherpenzeel: ++ De verschenen persoon verklaarden bij deze akte een stichting op te richten

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

52239 ws/ce OPRICHTING EN STATUTEN VAN EEN VERENIGING

52239 ws/ce OPRICHTING EN STATUTEN VAN EEN VERENIGING 1 52239 ws/ce OPRICHTING EN STATUTEN VAN EEN VERENIGING Vandaag, veertien september tweeduizend zestien, verschenen voor mij, Reynier Jeroen Muijsson, notaris gevestigd in de gemeente Eersel: 1. de heer

Nadere informatie

Naam en Zetel Artikel

Naam en Zetel Artikel Naam en Zetel---------------------------------------------------- Artikel 1-------------------------------------------------------------- 1. De stichting draagt de naam: Stichting JCS.------------------

Nadere informatie

Stichting New Dutch Connections El en van Leusden STATUTEN naam, plaats van vestiging, duur doelstelling, (geld)middelen

Stichting New Dutch Connections El en van Leusden STATUTEN naam, plaats van vestiging, duur doelstelling, (geld)middelen Doorlopende tekst van de statuten van de Stichting New Dutch Connections, opgericht op tien maart tweeduizend vier, zoals zij luiden na de statutenwijziging van negentien december tweeduizend dertien,

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

STATUTEN. Gooise Vereniging van ArbeidsrechtAdvocaten GVAA. Artikel 1

STATUTEN. Gooise Vereniging van ArbeidsrechtAdvocaten GVAA. Artikel 1 STATUTEN Gooise Vereniging van ArbeidsrechtAdvocaten GVAA Artikel 1 1.De vereniging draagt de naam: Gooise Vereniging ArbeidsrechtAdvocaten. - 2.Zij heeft haar zetel in de gemeente Bussum. Doel Artikel

Nadere informatie

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen.

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft tot doel in Nijmegen en omgeving

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument Statuten Iedereen die een stichting opricht, wordt hierbij ook wettelijk verplicht statuten op te stellen. Hierin staan onder

Nadere informatie

Heden, [datum oprichting] verschenen voor mij, [naam notaris], notaris in de gemeente Amsterdam:

Heden, [datum oprichting] verschenen voor mij, [naam notaris], notaris in de gemeente Amsterdam: Heden, [datum oprichting] verschenen voor mij, [naam notaris], notaris in de gemeente Amsterdam: [naam oprichter 1], woonachtig te [plaats oprichter 1], BSN [BSN1] En [naam oprichter 2], woonachtig te

Nadere informatie

AKTE NOTARIS LAP, 2006 Voorbereid door mr C.M. Lap Dossier: en cl

AKTE NOTARIS LAP, 2006 Voorbereid door mr C.M. Lap Dossier: en cl AKTE NOTARIS LAP, 2006 Voorbereid door mr C.M. Lap Dossier: 20060015 en 20062143 cl WIJZIGING STATUTEN VAN EEN STICHTING (Stichting tot Steun aan het Werk van de Stichting Arcuris-De Grift wordt: Stichting

Nadere informatie

Voorbeeld statuten van een coöperatieve woon-werkvereniging

Voorbeeld statuten van een coöperatieve woon-werkvereniging Voorbeeld statuten van een coöperatieve woon-werkvereniging Toelichting: deze statuten betreffen een eenvoudige coöperatieve vereniging waarbij voorzien is in een combinatie van wonen en werken. Voor de

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

Honk- & Softbalvereniging UVV, Utrecht

Honk- & Softbalvereniging UVV, Utrecht Holtman Begheijn notarissen - 1 - LBCW810823 22-04-2009 V OPRICHTING VERENIGING Honk- & Softbalvereniging UVV, Utrecht Heden tweeëntwintig april tweeduizend negen verschenen voor mij, mr. Leon Jean Begheijn,

Nadere informatie

Leiderdorpse Bridge Club S T A T U T E N

Leiderdorpse Bridge Club S T A T U T E N Leiderdorpse Bridge Club S T A T U T E N De vereniging werd opgericht in september negentienhonderd eenenveertig. De statuten van de vereniging werden vastgelegd bij notariële akte verleden op vijftien

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING

OPRICHTING VERENIGING OPRICHTING VERENIGING Heden, de tweede december negentienhonderd achtennegentig, is voor mij, mr. Franciscus Joseph Maria Kompier, notaris ter standplaats Lisse, verschenen: de heer dr. GERRIT JAN DE WAARD

Nadere informatie

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of Doorlopende tekst van de statuten van de Ter Aar, gemeente Nieuwkoop, gevestigde vereniging: Surfclub Ter Aar, zoals de zijn komen te luiden na de statutenwijziging geconstateerd bij akte op twaalf juni

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

NOTULEN Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Fountain of Hope CambodjaNederland.

NOTULEN Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Fountain of Hope CambodjaNederland. NOTULEN Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Fountain of Hope CambodjaNederland. 2. Zij heeft haar zetel in Hendrik-Ido-Ambacht. Doel Artikel 2 De stichting heeft ten doel: a. het verlenen

Nadere informatie

Statuten. Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP)

Statuten. Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP) Statuten Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP) Status: definitief Datum: 06 november 2010 Pagina 1/8 STATUTEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: "NBLP -

Nadere informatie

dossier : 1 behandelaar :

dossier : 1 behandelaar : dossier : 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting Kumbatio Nederland, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien voor mevrouw Mr Imke Maria

Nadere informatie

Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel.

Artikel 1: de vereniging draagt de naam Bridge Veghel '77 en is gevestigd te Veghel. STATUTEN VAN "BRIDGE VEGHEL '77". OPRICHTING. Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel. Artikel 2: de vereniging is opgericht op 26 mei 1977. Artikel 3: zij

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

- 1 van 7 - MO/2009.002904.01 STATUTENWIJZIGING STICHTING

- 1 van 7 - MO/2009.002904.01 STATUTENWIJZIGING STICHTING - 1 van 7 - MO/2009.002904.01 STATUTENWIJZIGING STICHTING Heden, acht september tweeduizend negen, verscheen voor mij, Mr Caroline Cornélie Annette Hoevenaars, hierna te noemen 'notaris', als waarnemer

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING

BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING Stichting Konrad Koselleck Music akte van statutenwijziging ref: gv/2013.002257.01 Vandaag, dinsdag drie december tweeduizend dertien, verschenen voor mij, Nick van Buitenen, notaris in Utrecht: Willibrordus

Nadere informatie

MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING

MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING Heden, veertien mei tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris gevestigd in de gemeente Bellingwedde: 1. de heer JAN LUIKENS, 2. de heer

Nadere informatie

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VENLOSE SCHAAKVERENIGING OPGERICHT 1 SEPTEMBER 1925 Door goedkeuring van de statuten erkend bij Koninklijk Besluit van 17 juni 1952, nr. 38 (Nederlandse Staatscourant

Nadere informatie

OUDERVERENIGING. Namen van de toenmalige ouderraadsleden, worden hier niet genoemd

OUDERVERENIGING. Namen van de toenmalige ouderraadsleden, worden hier niet genoemd OUDERVERENIGING Vandaag veertien juni tweeduizend twee, Verschenen voor mij, mr. J. T. T.M. H., notaris te Almelo: Namen van de toenmalige ouderraadsleden, worden hier niet genoemd De comparanten, handelend

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN

STATUTEN NAAM EN STATUTEN-------------------------------------------------------------------------------------- NAAM EN ZETEL------------------------------------------------------------------------------ Artikel 1-------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam L.E.O.S. (Leusden en omstreken). Zij is gevestigd in Leusden.

Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam L.E.O.S. (Leusden en omstreken). Zij is gevestigd in Leusden. STATUTEN VAN DE VOLLEYBALVERENIGING L.E.O.S. Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam L.E.O.S. (Leusden en omstreken). Zij is gevestigd in Leusden. Duur. Artikel 2 Doel. Artikel 3 Artikel 4

Nadere informatie

Statuten van vereniging Fotoclub Twente datum:

Statuten van vereniging Fotoclub Twente datum: HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Naam en zetel 1. De vereniging draagt de naam Fotoclub Twente hierna kortweg te noemen De vereniging. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Enschede (Overijssel)

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

STOOMWALSENCLUB NEDERLAND; VERENIGING TOT BEHOUD VAN STOOMWALSEN, LOCOMOBIELEN EN STOOMTRACTOREN,

STOOMWALSENCLUB NEDERLAND; VERENIGING TOT BEHOUD VAN STOOMWALSEN, LOCOMOBIELEN EN STOOMTRACTOREN, JB24128 Statutenwijziging KOPIE voor website Heden, vijftien december tweeduizend elf, verschenen voor mij, mr. Jan Karel Alexander Bouma, notaris in de gemeente Lingewaard: VERSCHENEN PERSONEN 1. de heer

Nadere informatie