Het effect van feedback op milieubewuste gedragsverandering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het effect van feedback op milieubewuste gedragsverandering"

Transcriptie

1 Het effect van feedback op milieubewuste gedragsverandering De rol van verschillende goal frames Bram Vreugenhil Studentnummer: Specialisatie: Arbeids- en Organisatiepsychologie Begeleider: Michel Handgraaf 2 e beoordelaar: Daniel Sligte Universiteit van Amsterdam Aantal woorden:

2 Inhoud Abstract... 3 Inleiding... 4 Feedback... 8 Goal Frame Theorie Hypotheses Methode Deelnemers en Design Materialen Procedure Resultaten Discussie Resultaten Implicaties voor Theorie Implicaties Praktijk Beperkingen van het onderzoek Literatuurlijst

3 Abstract Er worden al veel innovatieve technologieën ontwikkeld om het energieverbruik te reduceren, maar het gedragscomponent bij mensen speelt ook een belangrijke rol. In de huidige studie wordt het effect van feedback op milieubewuste gedragsverandering onderzocht aan de hand van de goal framing theory. Deze theorie stelt dat de manier waarop mensen informatie verwerken, gerangschikt ( geframed ) wordt door gestelde doelen. Hierbij zijn drie soorten doelen te onderscheiden: gain doelen, hedonische doelen en normatieve doelen. Een gain doel wordt gebruikt om erop vooruit te gaan qua middelen, zoals geld. Hedonische doelen worden gebruikt om zich beter te voelen en normatieve doelen worden gebruikt om moralistisch te handelen, om het goede te willen doen. Om de soorten doelen te meten die mensen gebruiken zal bij 86 huishoudens in Geuzeveld op twee momenten een vragenlijst worden afgenomen. Om de feedback te manipuleren zal er bij vijftig huishouden een display geïnstalleerd worden die feedback geeft over het energieverbruik en wekelijkse doelen stelt. Feedback en normatieve doelen blijken een belangrijke rol te spelen bij het milieubewust handelen. De groep die feedback kreeg, vertoonde meer milieubewuste gedragsverandering dan de groep die geen feedback kreeg. Daarnaast zorgde feedback voor meer bewustzijn over het energieverbruik. Mensen met hoge normatieve doelen vertonen meer milieubewuste gedragsverandering dan mensen met lage normatieve doelen. In de praktijk zal er meer aandacht besteed moeten worden aan het stimuleren van normatieve doelen bij mensen en zal er meer persoonlijke feedback gegeven moeten worden. 3

4 Inleiding In het kabinetsakkoord is afgesproken dat in 2020 de CO2-uitstoot met 30% moet zijn verlaagd, 20% van de energie duurzaam moet worden opgewekt en jaarlijks 20% energie moet worden bespaard (www.rijksoverheid.nl). Energievoorziening en energieverbruik zijn sociaaltechnisch van aard. Technologie en gedrag gaan gepaard als het gaat om energieverbruik. Met behulp van de nieuwste technologieën worden manieren ontwikkeld om meer uit grondstoffen te halen. Zo zijn verschillende energiebedrijven bezig om energie op te wekken uit natuurlijke bronnen, zoals de wind, zon of afvalgas van mest. De afgelopen jaren worden op dit gebied veel vooruitgangen geboekt, maar ook dit is niet meer genoeg om CO2- reductie te garanderen. Het andere steeds meer belangrijk wordende middel om CO2-uitstoot te reduceren is energiebesparing. De energie consumptie in identieke huishoudens kunnen namelijk, zelfs bij lage energieverbruikers, nog met een factor twee verschillen (Sonderegger, 1978; Curtis, ; Keesee, 2005, aangehaald in Darby, 2006). Energie besparen is daarom ook een belangrijke doelstelling om de CO2-uitstoot te reduceren. Hierin speelt de gedragscomponent van de mens een grote rol. De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor deze zogenaamde environmental psychology, de psychologie van het milieubewust handelen. Toch blijft het onderzoek naar energiebesparing in deze relatief nieuwe psychologische tak redelijk onderbelicht. In deze huidige veldstudie wordt onderzocht welke factoren van invloed zijn op het energiebesparinggedrag van mensen. Energieverbruik heeft sociale, financiële, culturele en ecologische aspecten (Darby, 2000). Een voorbeeld van een sociaal aspect is de behoefte om een grote auto te hebben om status te verwerven, maar die veel energie verbruikt. Een financieel aspect van energieverbruik is het feit dat energie geld kost, dus zuinige apparaten kosten minder energie en zijn dus op den duur goedkoper. Een cultureel aspect is bijvoorbeeld 4

5 dat mensen veel meer licht verbruiken tijdens Kerstmis, omdat het gebruikelijk is om dan veel sierlampjes aan te hebben. Een ecologisch aspect van energieverbruik is het schadelijke effect wat het gebruik van energie op het milieu kan hebben. Mensen kunnen verschillende doelen hebben om energie te verbruiken of juist te besparen vanuit deze verschillende aspecten. Veel mensen beseffen globaal wel wat het belang is van energiebesparing, maar weinig mensen linken dit belang van energiebesparing aan hun persoonlijke gedrag (Winward et al, 1998). Hoe komt het dat mensen dit niet aan hun eigen persoonlijke gedrag linken? Het antwoord hierop is te vinden als we de aard van het gedrag van mensen beschouwen. Volgens het heuristic model of environmental relevant behavior van Matthies (2005) is gedrag op te splitsen in routinematig en bewust gedrag. Routinematig gedrag bestaat uit handelingen waar niet over na wordt gedacht, maar die automatisch worden uitgevoerd op dezelfde manier. Het aanzetten van licht, wasjes draaien zoals we dat geleerd hebben, het kijken naar tv, luisteren naar de radio of het aanzetten van de verwarming zijn hier goede voorbeelden van. Routinematig gedrag is heel functioneel omdat het ons veel tijd en moeite scheelt bij handelingen die dagelijks voorkomen of voor handelingen waarvan we al hebben ondervonden dat dit goed genoeg werkt. Een consequentie is echter dat het routinematig gedrag niet meer verder geëvalueerd wordt, wat een negatief effect kan hebben op het resultaat van het gedrag. Dit gedrag verandert namelijk niet mee met de veranderende omstandigheden. In de context van milieubewust handelen moeten veel gedragingen worden aangepast, omdat in de tijd dat deze gedragingen zijn ontstaan, het milieu nog geen belangrijk onderwerp was. Daarnaast was men veel minder bewust van de consequenties van het gedrag van mensen op het milieu. Om deel uit te maken van het beslissingsproces te komen moeten voor nieuwe normen en overwegingen bewuste beslissingen gemaakt worden. Dit betekent dat de routine doorbroken moet worden en een persoon zich bewust moet zijn dat er gekozen moet worden 5

6 uit verschillende opties voor het nieuwe gedrag. Dit wordt ook wel norm activatie genoemd. Norm activatie bestaat volgens dit model van Matthies uit drie stappen. Allereerst moet de persoon erkennen dat er een probleem is. Dat is als het routinematige gedrag niet meer goed functioneert, getwijfeld wordt aan de functionaliteit van het gedrag of simpelweg niet meer beschikbaar is. In de huidige context zal een hoge energierekening wellicht het probleem zijn, of meer globaler; de CO2-uitstoot. Vaak is dit probleem echter onzichtbaar voor mensen, omdat mensen maar één keer per jaar een energierekening krijgen. De volgende stap is dat de persoon zich moet realiseren dat zijn of haar gedrag relevant is voor het probleem. Een persoon die zich dit niet realiseert zal denken dat de hoge energierekening komt door de hoge prijzen van de energie en zal dit niet linken aan diens eigen gedrag. Mensen weten vaak niet op welke manier ze energie kunnen besparen (Gardner & Stern, 2008). Hierdoor wordt men zich niet bewust van de relevantie van diens eigen gedrag. Maar ook als mensen die informatie wel tot hun beschikking hebben, zien mensen geen of weinig effect door milieubewust gedrag (Young, 1993). Hiermee komen we bij het probleem in de derde stap. In deze stap, waarin de persoon zich er van bewust moet zijn dat diegene mogelijkheden heeft om diens gedrag en de consequenties van diens gedrag te kunnen beïnvloeden of te veranderen. Mensen kunnen bijvoorbeeld de fiets en de trein nemen in plaats van de auto, maar zij krijgen hierbij geen terugkoppeling over hoeveel energie en/of CO2-uitstoot ze hebben bespaard, waardoor ze geen inzicht hebben in wat voor consequenties hun gedrag heeft. Of mensen kunnen wel spaarlampen vervangen door LED-lampen, maar als ze niet kunnen zien hoeveel dat bespaart, dan zullen ze dat misschien minder systematisch doen. Bovendien, als ze niet weten hoeveel ze hiermee besparen, maar wel denken dat ze hierdoor zuiniger zijn, kunnen ze het meer aan zichzelf verantwoorden dat ze de lampen langer aan laten staan. Dan wordt er uiteindelijk alsnog geen energie bespaard. Dit wordt ook wel het rebound-effect genoemd (Berkhout, Muskens & Veldhuijsen, 2000), mensen gaan 6

7 energiezuinige apparaten vaker en makkelijker gebruiken, omdat het toch energiezuiniger is. Hierdoor wordt de winst in reductie teniet gedaan. Kortom, mensen voelen niets van hun pogingen om energie te besparen en zullen dit dan ook snel opgeven. Daarbij wordt energie gebruikt bij heel veel dagelijkse activiteiten, zoals koken, muziek luisteren, werken achter de computer of telefoneren, waardoor het moeilijk is te bevatten als één bepaald actieveld. Energiebesparing betekent dan ook niet één actie op zich. Energiebesparing omvat aanpassingen in het gedrag bij elk van deze activiteiten, naast bewust aankopen doen van energiezuinige apparaten, bijvoorbeeld een zuinige wasmachine of LED-televisie. Als norm activatie uiteindelijk heeft plaatsgevonden, komt de persoon in een proces van het wikken en wegen van verschillende motieven over hoe de persoon zal handelen. Hierbij spelen persoonlijke normen, sociale normen en overige motieven een rol. De persoonlijke normen zijn individuele ideeën van personen over hoe deze personen vinden dat ze moeten handelen. Sociale normen zijn de normen waarvan de persoon denkt dat anderen die belangrijk vinden. Hierin kijkt de persoon naar wat er van diegene verwacht wordt, omdat de sociale relatie met anderen ook als belangrijk wordt ervaren. De overige motieven worden niet in detail beschreven, maar bevatten onder andere het verlangen naar comfort, betrouwbaarheid of efficiëntie. Vervolgens gaat de persoon het evaluatie proces in waarbij alle normen en motivaties tegen elkaar af worden gewogen voordat er actie wordt ondernomen en een nieuw gedrag wordt aangeleerd. Dit model is te zien in Figuur 1. 7

8 Figuur 1. Het heuristic model of environmental relevant behavior van Matthies (2005). Feedback Ook al weten mensen vaak globaal wat het effect van energiebesparing is, gedragsverandering op dit gebied blijkt toch een enorme opgave. Een verklaring hiervoor kan zijn dat deze mensen in het dagelijkse leven geen adequate feedback krijgen. In het model van Matthies (2005) is te zien dat er een belangrijk aspect mist om gedragsverandering te bewerkstelligen: Informatie. Feedback kan zorgen voor deze informatie door aan te grijpen op alle drie de stappen van norm activatie. De letterlijke vertaling van feedback is terugkoppeling. Feedback refereert naar het proces, waarbij een deel van de output wordt teruggegeven aan degene die de input geleverd heeft. Met andere woorden, informatie van consequenties van bepaalde handelingen wordt teruggekoppeld aan de actor, degene die deze handelingen verricht heeft. Op deze manier wordt de actor zich bewust van de consequenties 8

9 van diens gedrag en de consequenties van dit gedrag (Carrico, 2009). Als mensen feedback krijgen over hun energieverbruik, kunnen zij meer inzicht krijgen in het probleem (namelijk dat ze te veel energie verbruiken), in het effect van hun gedrag en de wijze waarop zij hun gedrag kunnen veranderen. Er is al veel onderzoek gedaan naar de effecten van feedback op het energieverbruik. Benders (2006) bijvoorbeeld heeft het effect onderzocht van een interactieve tool op het internet, die persoonlijke feedback geeft aan huishoudens. Hierbij kregen huishoudens tips over de manieren om energieverbruik te reduceren en feedback over hoeveel energie er bespaard werd. De huishoudens die feedback kregen, bespaarden daardoor 8.5% meer energie dan de controle groep die geen tips en feedback kregen. Vroegere studies over leerprocessen en prestaties wezen uit dat informatieve feedback een positieve invloed had op het niveau en de mate van het leren van nieuwe taken, het motiveren om een taak uit te voeren en het niveau van de prestatie van de uitgevoerde taak (Carrico, 2009). Deze bevindingen zijn ook vaak verklaard aan de hand van behavioristische theorieën, zoals Thorndike s (1927) law of effect en Skinner s (1938) theorie over conditionering. Hierin komt simpelweg naar voren dat handelingen die meer positieve ervaringen dan negatieve ervaringen veroorzaken een grote kans hebben om herhaald te worden. Hierbij zijn de ervaringen vaak geassocieerd met fysieke pijn of plezier. In de huidige studie worden andere objectieve maten gebruikt, zoals het wel of niet reduceren van het energieverbruik. Het niveau van positieve of negatieve ervaring hangt hierbij af van het doel wat vooraf gesteld wordt over het energieverbruik. De richting en de specificiteit van het doel zijn hierbij heel belangrijk. Feedback zal dus een positieve of negatieve ervaring opleveren, afhankelijk van het doel wat gesteld wordt. Carrico (2009) heeft een onderzoek gedaan naar het effect van feedback op energiebesparing, waarbij vooraf het doel werd gesteld om 15% te besparen. Hierin werd feedback één keer per maand gegeven. In dit onderzoek werd door het gebruik van feedback uiteindelijk 5% bespaard. Ook Grønhøj en 9

10 Thøgersen (2011) deden onderzoek naar het effect van feedback op energiebesparing. In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een display, waarbij huishoudens zelf hun doel aan konden geven en hier continu feedback over kreeg. Dit resulteerde uiteindelijk in een besparing van 8%. Deze effecten op energiebesparing kunnen ook deels worden verklaard aan de hand van de goal setting theorie. Deze goal setting theory identificeert vier mechanismes waardoor doelen de prestatie of motivatie beïnvloeden. Deze mechanismes 1) richten de aandacht en de energie op activiteiten die gerelateerd zijn aan het doel, 2) zorgen voor mentale en fysieke energie bij het individu (moeilijke doelen zorgen bijvoorbeeld voor een hogere mate van energie voor doel-gerelateerde activiteiten dan makkelijkere doelen), 3) verlengen de duur van de moeite om het doel te bereiken en 4) leiden tot het ontdekken van taakrelevante kennis of strategieën (Lock & Latham, 2002). Volgens deze theorie kan een doel alleen effectief bereikt worden als er passende feedback gegeven wordt, zodat het individu weet waar het staat in relatie tot het te behalen doel (McCalley, 2006). Met passende feedback wordt ook de specificiteit van de feedback bedoeld. Hoe specifieker de feedback, hoe meer informatie weer gebruikt kan worden om de doelen te bereiken. De literatuur over feedback maakt onderscheid tussen verschillende soorten feedback, die allemaal verschillen in specificiteit. In het onderzoek van Carrico werd bijvoorbeeld feedback bijvoorbeeld één keer in de maand gegeven, waar bij het onderzoek van Grønhøj en Thøgersen feedback continu beschikbaar was. De belangrijkste vormen van feedback, die in de literatuur zijn beschreven, zijn directe en indirecte feedback (Darby, 2006). Directe feedback is feedback die meteen na de actie gegeven wordt. Deze feedback is direct beschikbaar, men kan er meteen van leren door alleen maar te kijken of te betalen. Een voorbeeld van deze vorm van feedback is een display die continu het energieverbruik van het huishouden weergeeft. Indirecte feedback is feedback die wordt gegeven over een actie na een bepaald tijdsbestek. Hier zit dus een vertraging in van een bepaalde tijdseenheid. Bij 10

11 energieverbruik wordt indirecte feedback vaak gepresenteerd als ruwe data van het verbruik en wordt per tijdseenheid (week, maand of jaar) opgestuurd naar degene die de energie verbruikt. In Nederland worden alle huishoudens voorzien van deze vorm indirecte feedback door middel van energierekeningen die op jaarlijkse basis worden opgestuurd. Uit verschillende review artikelen (Darby: Darby, 2006; Fischer, 2005) blijkt dat directe feedback over het algemeen meer energiebesparing oplevert dan indirecte feedback, zie Tabel 1 (Darby, 2006). Tabel 1. Percentages van Energiebesparing bij de Verschillende Studies met Directe en Indirecte Feedback, gehaald uit het Review Artikel van Darby(2006). Er is al gebleken dat goal setting en de specificiteit van feedback belangrijke factoren zijn bij het onderzoek naar het effect van feedback op energiebesparing, maar toch zijn de onderzoeken die hiernaar gedaan zijn niet helemaal eenduidig, zoals te zien is in Tabel 1. Dit zou kunnen beteken dat er een andere factor meespeelt bij de relatie tussen feedback en energiebesparing. In het model van Matthies worden persoonlijk normen, sociale normen en overige motieven beschreven, die van invloed kunnen zijn op het beslissingsproces om nieuw milieubewust gedrag aan te leren. Deze normen en motieven worden in de literatuur vaak 11

12 buiten beschouwing gelaten, hoewel ze wel van invloed zouden kunnen zijn op het ontwikkelen van nieuw milieubewust gedrag. In een onderzoek van Graham, Koo en Wilson (2011) werden wel verschillende vormen van feedback gegeven. Zij onderzochten of zij het autogebruik van college studenten konden reduceren door feedback te geven. De onderzoekers maakten gebruik van twee soorten feedback, een morele vorm van feedback, namelijk het reduceren van de CO2-uitstoot, en een persoonlijke vorm van feedback, namelijk het besparen van geld. De studenten waren verdeeld over vier groepen: Één groep kreeg feedback over de CO2-uitstoot, de tweede groep kreeg financiële feedback, de derde groep kreeg beide vormen van feedback en de laatste groep kreeg geen feedback. De groep die beide vormen van feedback kreeg, gebruikten de auto minder vaak dan de groepen die één van de vormen van feedback of geen feedback kregen. Opvallend hierbij is, dat de groepen die één vorm van feedback kregen de auto niet minder vaak gebruikten dan de groep die geen feedback kregen. Goal Frame Theorie Een mogelijke verklaring voor de inconsistentie van de onderzoeken naar het effect van feedback op energiebesparinggedrag is dat verschillende vormen van feedback aan zouden kunnen grijpen op de verschillende normen en motieven en daarom van invloed zouden kunnen zijn op het energiebesparinggedrag. De verschillende motieven en normen van mensen zouden tegelijkertijd ook van invloed kunnen zijn op energiebesparinggedrag en milieubewust handelen. Het verschil in motieven van mensen en het verschil van het effect van de verschillende vorm van feedback zou verklaard kunnen worden aan de hand van de goal framing theory (Lindenberg & Steg, 2007). Mensen baseren hun keuze van gedrag op kennis en motivaties of doelen. Het idee van de goal framing theory is dat deze doelen bepalen of framen waar mensen hun aandacht op vestigen, welke kennis of attitudes het meest toegankelijk worden voor deze mensen, hoe ze de verschillende aspecten van de 12

13 situatie evalueren en welke alternatieven worden overwogen. Deze doelen kaderen dus de manier waarop informatie verwerkt wordt. Als je dus als doel hebt om geld te besparen, dan vestigt men zijn aandacht sneller op het branden van het licht, omdat de kennis wordt geactiveerd dat dit geld kost en dat het licht misschien wel onnodig aan staat en dat het licht beter uit had kunnen staan. Volgens deze theorie zijn de doelen in te delen in drie categorieën: gain doelen, hedonische doelen en normatieve doelen. Een gain goal frame activeert doelen die te maken hebben met het verbeteren of het efficiënter maken van de persoonlijke inkomsten of middelen. Geld besparen en inkomsten verhogen zijn bijvoorbeeld belangrijke subdoelen binnen dit frame en deze worden dan ook makkelijk geactiveerd. Mensen met een gain doel zullen bijvoorbeeld geen milieuvriendelijker wasmiddel kopen dat duurder is dan een milieu onvriendelijk wasmiddel, omdat ze dit onnodig extra geld kost. Wel zullen zij de kachel of het licht vaker uitzetten, omdat ze weten dat dit geld kost. Bij een hedonische goal frame worden subdoelen geactiveerd die ervoor zorgen dat zij zich beter gaan voelen in een bepaalde situatie, zoals het zoeken of hebben van plezier, het minimaliseren van moeite doen, het vermijden van negatieve gedachtes of emoties, het hebben van comfort of het vermijden van onzekerheid. Het is vaak een korte termijndoel met als criterium om iemands gemoedstoestand te verbeteren. Mensen met een hedonisch doel, zullen langer onder een warme douche staan omdat ze dat lekker vinden, of de kachel hoger hebben staan om hun comfort te verbeteren. Ook zullen zij minder geneigd zijn ergens moeite voor te doen. Als zij bijvoorbeeld chemisch afval hebben, waar ze vanaf willen omdat het niet mooi staat of onhygiënisch is, dan gooien ze dat eerder in de prullenbak dan dat ze dat naar een chemisch afvalpunt brengen, omdat dit relatief minder moeite kost. Maar mensen kunnen ook milieuvriendelijk handelen, omdat ze dit prettig vinden en zich hier beter bij voelen. Dan is milieuvriendelijk handelen voor hen een hedonisch doel. 13

14 Een normatieve goal frame zorgt voor activatie van alle soorten subdoelen die geassocieerd zijn met goed of juist gedrag, zoals bijdragen aan een beter milieu en je omgeving respecteren. Mensen met een normatieve goal frame zijn zeer gevoelig voor wat zij denken dat juist is om te doen, wat zij in die situatie horen te doen. Hierbij kijken zij naar wat normaal is om te doen volgens henzelf, maar ook kijken zij naar anderen naar wat normaal is om te doen. Een voorbeeld van iemand met een normatief subdoel is het uitzetten van de verwarming als het raam wordt opengezet, ook al hoeven zij de energierekening niet te betalen. De ruimte kan de warmte dan toch niet vasthouden en de verwarming heeft dan dus geen functie meer. Zij besparen hiermee energie, maar niet omdat ze hier financieel beter van worden of dat ze het leuk vinden, maar gewoon omdat ze dat normaal vinden. Maar ze kunnen het ook normaal vinden om met de auto naar het werk te gaan, omdat veel mensen dat doen. Als één van de doelen geactiveerd is bij mensen, dan worden de subdoelen van de andere goal frames naar de achtergrond verbannen en hebben daardoor minder effect op het uiteindelijke gedrag. Maar het gebeurt niet vaak dat er bij mensen maar één doel op één moment geactiveerd is. Gedrag komt voort uit meerdere doelen die tegelijk actief zijn, maar het is wel zo dat het gedrag op dat moment gedomineerd wordt door één bepaald doel. Zo blijkt uit een boek van Camerer (2003), waar interacties tussen mensen worden onderzocht, dat mensen zelden totaal egoïstisch handelen. Ook al is het dominante doel gain, zelfs dan zullen mensen zich hierin beperkt voelen door normatieve belangen. Maar Oesh en Murnighan (2003) vonden dat wanneer mensen geld verdelen, de verdeler van het geld meer in het eigen voordeel verdeelde, zelfs als de andere partij een vriend was. In deze gevallen wordt het dominante doel gain verzwakt door het normatieve doel die op de achtergrond acteert. Maar doelen die naar de achtergrond zijn verbannen hoeven het dominante doel niet alleen te verzwakken, ze kunnen het dominantie doel ook versterken. Zo zullen mensen als 14

15 dominante doel een gain doel hebben, namelijk geld verdienen, gemotiveerd zijn om hard te werken om dit doel te bereiken. Zij zullen echter nog meer gemotiveerd wanneer zij het werk wat ze doen ook nog leuk vinden om te doen. Op deze manier versterkt het hedonische doel het dominante gain doel. De doelen hebben van nature waarschijnlijk geen gelijke sterkte (Lindenberg & Steg, 2007). Het doel wat als het meest basale gezien wordt, is het hedonische doel. Omdat het gerelateerd is aan de directe gemoedstoestand, hebben Hedonische doelen weinig support nodig van de sociale omgeving. Gain doelen hebben externe factoren nodig, zoals geld of zicht op een verbeterde persoonlijke eigendomsrechten, om een persoon toe te staan zich zodanig te gedragen dat het er in de (directe) toekomst beter van wordt. Normatieve doelen hebben de meeste externe support nodig, zoals de expliciete afkeur van mensen of instanties wanneer de norm niet wordt gevolgd (Tangney & Dearing, 2002). Uit een onderzoek van Pelletier, Tuson, Green-Demers en Noels (1998) blijkt ook dat mensen eerder geneigd zijn zich milieuvriendelijk te gedragen, wanneer ze hier plezier en bevrediging uit halen, vergeleken met wanneer ze zich zo gedragen vanwege de morele en milieuvriendelijke normen. Dit gebeurt vooral wanneer het milieuvriendelijke gedrag relatief moeilijk is. Dit is een voorbeeld waarin hedonische doelen inderdaad meer dominant zijn dan normatieve doelen. In een ander onderzoek van Steg (2005) werd gevonden dat het gebruik van een auto het beste voorspeld werd door de affectie jegens de auto en niet door instrumentele motieven, zoals geld. Hier blijken hedonische doelen ook dominant over gain doelen. Emotionele reacties op problemen omtrent het milieu blijken ook gerelateerd te zijn aan milieuvriendelijk gedrag. Uit een onderzoek van Grob (1995), blijkt dat hoe intenser de emoties bij mensen als reacties op de verslechtering van het milieu, hoe meer deze mensen zich milieuvriendelijk zullen gedragen. Ook uit een onderzoek van Kals, Shumacher en 15

16 Montada (1999) blijkt dat affiniteit met het milieu positief gerelateerd is aan milieuvriendelijk gedrag. Abrahamse, Steg, Vlek en Rothengatter (2005) concluderen echter dat financiële beloningen een positief effect hebben op het energiebesparinggedrag. Dit betekent dat Gain doelen ook belangrijk kunnen zijn voor milieuvriendelijk gedrag. En een ander onderzoek (Thøgersen, 1999) wees uit dat wanneer mensen in de supermarkt moeten kiezen tussen producten met milieuvriendelijke verpakkingen en producten met niet milieuvriendelijke verpakkingen, zij kiezen voor milieuvriendelijke pakketten, ongeacht het financiële aspect. Het kiezen van het product met de milieuvriendelijke verpakking was in dit onderzoek te wijten aan normatieve belangen, en niet aan hedonische of gain belangen. De bevindingen over de verschillende redenen om milieuvriendelijk te handelen lopen dus uiteen. Een aantal jaar geleden constateerde Dawes (1980) dat mensen moeten nadenken over de kenmerken van een sociaal dilemma en deze begrijpen, zodat morele, normatieve en altruïstische belangen het gedrag van deze mensen kunnen beïnvloeden. Dit zou kunnen suggereren dat normatieve doelen sterker zijn wanneer ze zicht meer bewust zijn van de milieuproblematiek, wat zorgt voor meer milieuvriendelijk gedrag. Zoals eerder besproken zou feedback bij kunnen dragen aan dit bewustzijn. In de recente literatuur is er nog weinig onderzoek gedaan naar het effect van de combinatie van feedback en de verschillende goal frames op milieuvriendelijk gedrag. In het huidige onderzoek zal worden gekeken op welke manier deze verschillende soorten doelen invloed hebben op energiebesparinggedrag en welke invloed feedback hierop heeft. Er zal gebruik gemaakt worden van directe feedback in combinatie met gepersonaliseerde goal setting, omdat deze manier het effect van feedback en de verschillende doelen het meest duidelijk naar voren zou kunnen komen. Er zal verder niet ingegaan worden op de effecten van goal setting. Alle doelen zullen in het huidige onderzoek gekoppeld worden aan milieubewust handelen. 16

17 Hypotheses Uit onderzoek is gebleken dat directe feedback in combinatie met goal setting, informatie verschaft over het huidige energieverbruik en op welke manier er energie bespaard kan worden. Daarnaast geeft feedback terugkoppeling over waar de persoon staat in relatie tot het doel. Feedback kan ingrijpen op de norm activatie, waarna de persoon dit kan koppelen aan de persoonlijke norm, sociale norm of overige motivaties. Daarom verwachten wij allereerst 1a) Een positief effect van feedback op het bewustzijn van energieverbruik. 1b) Een positief effect van feedback op normatieve doelen 1c) Een positief effect van feedback op hedonische doelen 1d) Een positief effect van feedback op gain doelen Feedback zal meer inzicht kunnen geven in de mogelijkheden om Milieubewust gedrag te kunnen vertonen. Vervolgens kunnen mensen bij alle verschillende doelen een reden hebben om milieubewust gedrag te vertonen. De resultaten van verschillende eerdere onderzoeken lopen uiteen over de deze verschillende redenen om milieubewust gedrag te vertonen. Milieubewust gedrag kan financieel gunstig zijn en daardoor aanspreken op gain doelen. In de huidige context zullen de gain doelen alleen gericht zijn op het energiebesparinggedrag. Wij verwachten daarom een positieve relatie tussen gain doelen en milieubewust gedrag. Milieubewust gedrag kan als normaal en als moreel ervaren worden en daarom aanspreken op normatieve doelen. Als laatste kan milieubewust gedrag mensen beter doen voelen, omdat ze iets goeds doen en daarom aanspreken op hedonische doelen. Daarom verwachten wij: 2a) Een positief effect van feedback op milieubewust gedrag. 2b) Een positieve relatie tussen normatieve doelen en milieubewust gedrag. 17

18 2c) Een positieve relatie tussen hedonische doelen enmilieubewust gedrag. 2d) Een positieve relatie tussen gain doelen milieubewust gedrag. Om dezelfde redenen zouden normatieve, hedonische en gain doelen invloed kunnen hebben op de uiteindelijke milieubewuste gedragsverandering. Daarnaast zal bewustzijn van energieverbruik ook van invloed kunnen zijn op de milieubewuste gedragsverandering, omdat hierdoor meer aandacht en kennis is voor milieubewust handelen. Daarom verwachten wij: 3a) Een hoofdeffect voor feedback op milieubewuste gedragsverandering. 3b) Een hoofdeffect voor bewustzijn van energieverbruik op milieubewuste gedragsverandering. 3c) Een hoofdeffect voor normatieve doelen op milieubewuste gedragsverandering. 3d) Een hoofdeffect voor hedonische doelen op milieubewuste gedragsverandering. 3e) Een hoofdeffect voor gain doelen op milieubewuste gedragsverandering. Aangezien feedback van invloed kan zijn op de norm activatie van het model van Matthies (2005), zouden de verschillende goal frames in relatie tot milieuvriendelijk gedrag bij mensen meer gestimuleerd kunnen worden. Volgens dit model kunnen mensen die al een hoog normatief doel hebben omtrent milieubewust gedrag, specifieker zien op welke manier ze hun doel kunnen bereiken. Datzelfde geld voor mensen met hoge hedonische doelen en hoge gain doelen. Daarnaast is feedback, volgens de goal setting theorie, nodig om een doel te bereiken (Locke & Latham, 2002), omdat het aangeeft waar de persoon staat in relatie tot het doel. Daarbij kan feedback zorgen voor meer taakrelevante kennis om het doel te bereiken. Daarom verwachten wij een: 4a) Interactie-effect tussen normatieve doelen en feedback op milieubewuste gedragsverandering, waarbij feedback een positief effect heeft op de relatie tussen normatieve doelen en milieubewuste gedragsverandering. 18

19 4b) Interactie-effect tussen hedonische doelen en feedback op milieubewuste gedragsverandering, waarbij feedback een positief effect heeft op de relatie tussen hedonische doelen en milieubewuste gedragsverandering. 4c) Interactie-effect tussen gain doelen en feedback op milieubewuste gedragsverandering, waarbij feedback een positief effect heeft op de relatie tussen gain doelen en milieubewuste gedragsverandering. Als laatste wordt exploratief onderzocht wat de meningen van mensen zijn ten opzichte van de milieuproblematiek, welke verantwoordelijkheid mensen hebben ten opzichte van het milieu en welk effect feedback heeft op deze meningen. Dit zou gezien kunnen worden als een deel van de eerste stap van het model van Matthies en hier zou feedback ook invloed op kunnen hebben. In de huidige studie wordt er in een wijk in Geuzeveld in Amsterdam feedback gegeven aan huishoudens over hun energieverbruik aan de hand van displays. Bij deze displays is te zien hoeveel geld er bespaard kan worden en hoeveel kilowatt er verbruikt wordt en wordt er elke week een persoonlijk doel gesteld aan de hand van het huidige energieverbruik van het huishouden. Voorafgaande wordt vragenlijst afgenomen, waarbij wordt gemeten welke doelen mensen hebben om energie te verbruiken, hoe bewust ze zijn van hun energieverbruik, hoe milieubewust de mensen zich gedragen, welke verantwoordelijkheid de mens heeft ten opzichte van het milieu en wat de mening is over de huidige milieuproblematiek. Deze laatste twee attitudes worden gemeten om te onderzoeken in hoeverre mensen een probleem ervaren wat betreft energiebesparing. Ongeveer een maand na het ontvangen van de displays wordt een tweede vragenlijst afgenomen met grotendeels dezelfde vragen, om te onderzoeken of mensen hun doelen of meningen hebben veranderd naar aanleiding van de display. Daarnaast wordt ook speciaal gemeten in deze vragenlijst of mensen milieubewuste gedragsverandering hebben ervaren. 19

20 Er wordt verwacht dat mensen die een display krijgen meer milieubewuste gedragsverandering zullen rapporteren, meer bewust worden van het energieverbruik en meer milieubewust gedrag vertonen dan mensen die geen display. Daarnaast wordt er verwacht dat mensen met een display hogere normatieve, gain en hedonische doelen zullen hebben voor milieubewust gedrag. Ook wordt er verwacht dat mensen die hoog scoren op normatieve doelen, gain doelen of hedonische doelen, meer milieubewuste gedragsverandering zullen vertonen. Als laatste wordt verwacht dat mensen met hoge normatieve, gain of hedonische doelen en met display meer milieubewuste gedragsverandering zullen vertonen dan mensen met hoge normatieve, gain of hedonische doelen zonder display, dan mensen met lage normatieve, gain of hedonische doelen en met display en dan mensen met lage normatieve, gain of hedonische doelen zonder display. Er wordt dus verwacht dat het effect van feedback wordt versterkt wanneer mensen hoge normatieve, gain of hedonische doelen hebben voor milieubewust gedrag. Methode Deelnemers en Design Aan dit onderzoek deden 86 huishoudens mee, afkomstig uit wijk 9 van Geuzenveld/Slotermeer. Er is voor deze wijk gekozen, omdat op deze locatie slimme meters waren geïnstalleerd in de huishoudens, waar de display op aangesloten kon worden. Het grote verschil tussen normale meters en deze slimme meters is dat de bij slimme meters het elektriciteitsverbruik meteen afgelezen kan worden. Van de 86 huishoudens die begonnen aan het onderzoek kregen 27 huishoudens een display en 59 huishoudens niet. Van deze huishoudens werden 40 vragenlijsten door een man ingevuld, 39 vragenlijsten door een vrouw werden ingevuld en bij zeven vragenlijsten is er geen geslacht ingevuld. De 20

Milieu van later, wiens zorg nu?

Milieu van later, wiens zorg nu? 23 Milieu van later, wiens zorg nu? Desirée Verbeek en Jeroen Boelhouwer 23.1 Generatieperspectief in duurzame ontwikkeling 525 23.2 Hoe milieubewust is de Nederlandse bevolking? 527 23.3 Wat is milieuvriendelijk

Nadere informatie

Gedragsverandering via campagnes

Gedragsverandering via campagnes Gedragsverandering via campagnes Versie Datum 18 mei 2011 Status Concept Colofon Projectnaam Vergroten effectiviteit campagnes Projectnummer EP030012 Versienummer Locatie # 3602336 Projectleiders Babs

Nadere informatie

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers Angst en vertrouwen Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving Samenwerking tussen Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Het effect van de interventie: Ook zó omgaan met elkaar

Het effect van de interventie: Ook zó omgaan met elkaar Het effect van de interventie: Ook zó omgaan met elkaar Masterscriptie Opvoedingsondersteuning, Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam A.M. Blokland, 6339743 / 10082328

Nadere informatie

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers Een onderzoek naar de kenmerken van de motivatie van vrijwilligers Auteurs: Maud van Hoogstraten 2030828 Berbel Spiering 2032091 Programma: Afstudeertraject

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Onderzoek binnen de psychologie van arbeid en gezondheid

Onderzoek binnen de psychologie van arbeid en gezondheid j10 Onderzoek binnen de psychologie van arbeid en gezondheid Arnold Bakker, Toon Taris en Jan de Jonge j 10.1 Inleiding De afgelopen decennia zijn er talloze studies verricht naar de relatie tussen arbeid

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling?

Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling? Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling? Studies naar het bevorderen van regievoering door leraren Onderzoeksrapportage Rosa Hessing Evelien Loeffen Emerance Uytendaal Wilma Willems

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS

MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Dataverzameling... 4 1.2 Achtergrond respondenten... 4 1.3 Representativiteit en betrouwbaarheid

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik Rapportage Kwaliteit van toetsen binnen handbereik Een reviewstudie van onderzoek en onderzoeksresultaten naar de kwaliteit van toetsen Nathalie Maassen, Dorien den Otter, Saskia Wools, Bas Hemker, Gerard

Nadere informatie

Individuele Leertheorieën en het leren. onderzoeken in de Tweede Fase. Serge Hubers

Individuele Leertheorieën en het leren. onderzoeken in de Tweede Fase. Serge Hubers Individuele Leertheorieën en het leren onderzoeken in de Tweede Fase Serge Hubers Serge Hubers, Eindhoven Ontwerp kaft: Alex Hubers & Paul Verspaget ISBN 90-386-0772-5 Individuele Leertheorieën en het

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Eerst proces, dan prestatie

Eerst proces, dan prestatie HOOFDRAPPORTAGE Eerst proces, dan prestatie Naar een optimale afstemming tussen aanbieders, bewoners en de woning in renovaties richting energieneutraliteit. Omslagfoto s (bewerkt) afkomstig van EnergieSprong

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Het effect van de Allen Carr s Easyway stoppen met roken methode op de korte termijn.

Het effect van de Allen Carr s Easyway stoppen met roken methode op de korte termijn. Het effect van de Allen Carr s Easyway stoppen met roken methode op de korte termijn. The short term effect of the Allen Carr s Easyway smoking cessation method. Diederick Vos Interne begeleider: Prof.

Nadere informatie

Maakt vrije tijd gelukkig?

Maakt vrije tijd gelukkig? Maakt vrije tijd gelukkig? De invloed van vrije tijd op de geluksbeleving van Nederlanders S.F. Oosterhof 297986 Begeleiders: R. Veenhoven (EUR) en A. van den Broek (SCP) Rotterdam, februari 2008 Master

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag Inspiratie voor het vervolg van Beter Benutten Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 9 1.1 Het programma Beter Benutten (en haar voorgangers) 9 1.2

Nadere informatie

MAART 2014 DOEN EN LATEN EFFECTIEVER MILIEUBELEID DOOR MENSENKENNIS

MAART 2014 DOEN EN LATEN EFFECTIEVER MILIEUBELEID DOOR MENSENKENNIS MAART 2014 DOEN EN LATEN EFFECTIEVER MILIEUBELEID DOOR MENSENKENNIS Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor

Nadere informatie

Nederlanders & Draagvlak voor. onderzoeksreeks 16. onderzoeksreeks 16 - Nederlanders & Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking

Nederlanders & Draagvlak voor. onderzoeksreeks 16. onderzoeksreeks 16 - Nederlanders & Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking Nederlanders & Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking Een verdiepende studie onderzoeksreeks 16 1 NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning via het internet: achtergrondkenmerken van de gebruikers en de beoordeling van de websites

Opvoedingsondersteuning via het internet: achtergrondkenmerken van de gebruikers en de beoordeling van de websites achtergrondkenmerken van de gebruikers en de beoordeling van de websites Masterscriptie Opvoedingsondersteuning Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen Universiteit van Amsterdam E.E.A. Koks Begeleiding:

Nadere informatie

Samenvatting proefschrift Hoe Mbo-Studenten de Transitie Naar Werk Maken: Een Persoon-in-Context Benadering Pieter Baay

Samenvatting proefschrift Hoe Mbo-Studenten de Transitie Naar Werk Maken: Een Persoon-in-Context Benadering Pieter Baay Samenvatting proefschrift Hoe Mbo-Studenten de Transitie Naar Werk Maken: Een Persoon-in-Context Benadering Pieter Baay Wie vinden na afronding van hun opleiding gemakkelijk een baan en wie hebben daar

Nadere informatie