BIJLAGE 6A: BEOORDELING VAN ECONOMISCHE HAALBAARHEID VAN INTENSIEVERE ACTIEF KOOL BEHANDELING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 6A: BEOORDELING VAN ECONOMISCHE HAALBAARHEID VAN INTENSIEVERE ACTIEF KOOL BEHANDELING"

Transcriptie

1 BIJLAGE 6A: BEOORDELING VAN ECONOMISCHE HAALBAARHEID VAN INTENSIEVERE ACTIEF KOOL BEHANDELING De verwerkers van externe bedrijfsafvalwaters en vloeibare/silbachtige bedrijfsafvalstromen hebben doorgaans 2 actief kool filters in serie geïnstalleerd. De 2 de filter is echter niet continu in dienst en wordt enkel bij verhoogde CZV concentraties (d.i. bij een nakende overschrijding van de geldende lozingsnorm) ingeschakeld. Er is dus mogelijkheid tot een intensievere actief kool behandeling. Met het oog op de formulering van de BBT-conclusies, meer bepaald deze voor nazuivering, actief kool adsorptie, beoordelen we in voorliggende bijlage de economische haalbaarheid, kostenhaalbaarheid en effectiviteit, van een intensievere actief kool behandeling in meer detail. We beoordelen de kostenhaalbaarheid voor een gemiddeld bedrijf uit de sector, door een vergelijking van de totale jaarlijkse kosten en de referentiewaarden voor een aantal financiële parameters. Door de jaarlijkse kosten te relateren t.o.v. referentiewaarden voor een aantal financiële parameters kan de kostenhaalbaarheid van verschillende technieken worden ingeschat. Deze referentiewaarden zijn weergegeven in onderstaande tabel (Vercaemst, 2002). Ze zijn afgeleid van praktijkgegevens uit vorige studies en dus niet het resultaat van wetenschappelijk onderzoek. Tabel 1: Indicatieve referentiewaarden voor kostenhaalbaarheid Totale jaarlijkse kost van aanvaardbaar verder te bespreken onaanvaardbaar techniek in verhouding tot Omzet < 0,5% 0,5 5% > 5% Toegevoegde waarde < 2% 2 50% > 50% Bedrijfswinst < 10% % > 100% Investeringskost in aanvaardbaar verder te bespreken onaanvaardbaar verhouding tot Gemiddelde investering < 10% % > 100% van laatste 5 jaar Bron: (Vercaemst, 2002) Bij deze methode worden de totale jaarlijkse kosten van de techniek bekeken in verhouding tot een aantal kengetallen van de onderneming: de omzet, de bedrijfswinst en de toegevoegde waarde. Ook de verhouding van het absolute investeringsbedrag t.o.v. van de gemiddelde investeringen van de voorbije jaren wordt hier bekeken. Om variaties uit te middelen wordt bij voorkeur een gemiddelde gemaakt van de voorbije 4 à 5 jaar. 1

2 Bijlage 6A: Beoordeling van economische haalbaarheid van intensievere actief kool behandeling Elk van deze verhoudingen kan ingedeeld worden in een van de drie klassen: aanvaardbaar, verder te bespreken en onaanvaardbaar. Valt de techniek binnen de aanvaardbare zone, dan kan men stellen dat de totale jaarlijkse kosten en de inversteringskost relatief gezien klein genoeg zijn t.o.v. de kengetallen om zonder meer als aanvaardbaar beschouwd te kunnen worden. De klasse onaanvaardbaar bevat die technieken waarvoor de totale jaarlijkse kosten en de investeringskost als overdreven groot kunnen beschouwd worden t.o.v. de activiteiten en ondernemingsresultaten. Daartussen bevindt zich nog de klasse verder te bespreken waar geen eenduidige beoordeling gegeven kan worden van de haalbaarheid van de techniek. Het voordeel van deze methode is dat ze ons in staat stelt de omvang van de kosten van de techniek in relatie te stellen tot de financiële resultaten (omzet, bedrijfswinst, toegevoegde waarde) en grootte (omzet, toegevoegde waarde, investeringen) van de ondernemingen binnen een sector. Het grootste aantal van de beschouwde technieken in eerdere studies valt echter in de klasse verder te bespreken. Dit geeft meteen de belangrijkste tekortkoming van deze methode aan: de klasse te bespreken vormt als het ware een grote grijze zone waarbinnen geen conclusie kan getrokken worden over de haalbaarheid van de techniek. Anderzijds vormt deze aanpak sowieso een basis voor het aftoetsen van haalbaarheid en moet dit gecombineerd worden met andere overwegingen om tot een beslissing te komen. We beoordelen de kosteneffectiviteit eveneens voor een gemiddeld bedrijf uit de sector, door een vergelijking van de totale kost, in /kg (CZV), en een referentiewaarde voor kosteneffectiviteit. In (Broeckx, Meynaerts, & Vercaemst, 2008) werd een marginale kostencurven opgesteld voor de reductie van CZV naar oppervlaktewater (zie Figuur 1). Bij de uitvoering van het stroomgebiedbeheersplan voor het Vlaamse Gewest werden, tot nog toe, alle maatregelen t.e.m. de uitbouw collectieve saneringsinfrastructuur (goedkope clusters) met een marginale kost van ca. 10 /kg (CZV) weerhouden. We kunnen dus aannemen dat de maatschappij bereid is om in dergelijke technieken te investeren. We hanteren 10 /kg CZV dan ook als referentiewaarde voor kosteneffectiviteit. 2

3 Figuur 1: Marginale kostencurve voor reductie van CZV naar oppervlaktewater Bron: (Broeckx, Meynaerts, & Vercaemst, 2008) We baseren ons verder op: Een vergelijking van de prijs voor zuivering van eerder complexe afvalwaters (in /m³), als de kosten voor de intensievere actief kool behandeling worden doorgerekend aan de klant, en de prijs voor verbranding (eveneens in /m³). Zo kunnen we inschatten of er een wezenlijke dreiging is dat klanten overschakelen naar verbranding (substituut). Een vergelijking van de meerkost voor zuivering van eerder complexe afvalwaters (in /m³) en de operationele kosten voor transport door de klant (in /m³.100 km). Zo kunnen we inschatten of er een wezenlijke dreiging is dat klanten overschakelen naar naburige verwerkers in Wallonië en buitenland. 3

4 Bijlage 6A: Beoordeling van economische haalbaarheid van intensievere actief kool behandeling Basisaannames voor berekeningen: Debiet 1 : 300 [m³/d] Werkingsduur: 365 [d/jaar] Verhouding Maximale ogenblikkelijke concentratie/jaarlijks 1,9 1,5 gemiddelde concentratie 2 : Adsorptiecapaciteit actief kool 3 : 200 [g CZV/kg actief kool] Kost actief kool (incl. terugname en reactivitatie) 4 : 1,17 [ /kg] Financiële kengetallen 5 : 4 Omzet: [ ] Toegevoegde waarde: [ ] Bedrijfswinst: [ ] Gemiddelde prijs voor zuivering van eerder complexe afvalwaters 6 : 80,00 [ /m³] Gemiddelde prijs voor verbanding (voor matig organisch belaste afvalwaters) 7 : Operationele kosten voor transport 8 : 160,00 [ /m³] vrachtwagen ton 5,83 [ /m³.100 km] vrachtwagen 3,5-7,5 ton 29,15 [ /m³.100 km] 1: De mediaan van de debieten van de geselecteerde bedrijven ( Error! Reference source not found.) in 2009 (Bron: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (gegevens) en BBT-kenniscentrum (berekeningen)). 2: De verhouding van de maximale ogenblikkelijke concentratie tot de jaarlijkse gemiddelde concentratie daalt naarmate de maximale ogenblikkelijke concentratie daalt. Zo komt, volgens de lozingsgegevens van de geselecteerde bedrijven ( Error! Reference source not found.) in 2009, een maximale ogenblikkelijke concentratie van 500 mg O 2 /l, overeen met een jaarlijks gemiddelde concentratie van 264 mg O 2 /l. En komt een maximale ogenblikkelijke concentratie van 125 mg O 2 /l overeen met een jaarlijks gemiddelde concentratie van 82 mg O 2 /l. (Bron: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (gegevens) en BBT-kenniscentrum (berekeningen)). 3: Desotec en (Desmet, De Messenmaeker, Larmuseau, & Malfait, 2009) maken melding van een hogere adsorptiecapaciteit, zijnde 300 g CZV/kg actief kool. Volgens FEBEM/bedrijven bedraagt, in de praktijk, de (gemiddelde) adsorptiecapaciteit eerder 200 g CZV/kg actief kool. De adsorptiecapaciteit actief kool is echter afhankelijk van tal van factoren (zie Error! Reference source not found.). Het werken met een constante waarde voor de adsorptiecapaciteit is een benadering. In de praktijk zal de adsorptiecapaciteit variëren in functie van tijd, type vloeibaar afval/afvalwater, initiële concentratie CZV. Het is echter onmogelijk om al deze factoren in rekening te brengen in de scenario s.

5 Zo wordt het hydraulisch profiel in een actief kool filter, naarmate de standtijd van de actief kool filter langer wordt, meer en meer verstoord door verstopping, kanaal- en biofilmvorming. Een adequate voorbehandeling (voorfiltratie) en, bij terugspoeling, een voldoende hoog debiet kunnen soelaas bieden. Bij een te laag debiet wordt kanaalvorming immers in de hand gewerkt. Niet het volledige koolbed, maar enkel de makkelijkste zones worden dan gespoeld, gewassen. De ongewassen zones slibben steeds verder dicht en worden steeds minder doorstroomd. 4: De kostprijs van actief kool, incl. terugname en reactivatie bedraagt ca. 1,17 /kg. (Bron: Desotec). 5: De mediaan van de financiële kengetallen van de geselecteerde bedrijven ( Error! Reference source not found.) in 2009 (Bron: Bel-First (gegevens) en BBT-kenniscentrum (berekeningen)). 6: Bron: Bedrijven. 7: Bron: Indaver. 8: Bron: (Delhaye, De Ceuster, & Maerivoet, 2010). Enkel de operationele kosten voor transport voor de klant of de erkend overbrenger zijn opgenomen. De prijs die door een erkend overbrenger aan de klant zal worden aangerekend, zal dus, in principe, hoger zijn. Ook de kosten voor laden en lossen zijn niet inbegrepen. Volgens FEBEM situeren de kosten voor een transport van 30 m³ afvalwater, incl. laden en lossen (2 uur), zich tussen 4,20 en 10,00 /m³.100 km. 5

6 Bijlage 6A: Beoordeling van economische haalbaarheid van intensievere actief kool behandeling Berekening van kostenhaalbaarheid en -effectiviteit van verdergaande zuiveringstechnieken & afweging van dreiging substituten (verbranding) en naburige concurrenten De resultaten van de berekeningen moet geplaatst worden in het licht van de aannames. Scenario 1: kosten worden niet doorgerekend aan de klant Zie Rekenbladen Scenario 1. Een (CZV) reductie van ca. 33 mg O 2 /l (d.m.v. een intensievere actief kool behandeling) wordt betaalbaar (kostenhaalbaar) geacht voor een gemiddeld bedrijf uit de sector (alle 3 financiële criteria kleuren groen). Voor een bedrijf met een maximale ogenblikkelijke concentratie van 500 mg O 2 /l vóór intensievere actief kool behandeling, komt dit neer op een maximale ogenblikkelijke concentratie van ca. 468 mg O 2 /l nà intensievere actief kool behandeling. Een aantal bedrijven uit de sector halen nu al lagere concentraties. T.e.m. een reductie van ca. 115 mg O 2 /l kleuren 2/3 financiële criteria groen (aanvaardbaar). 1/3 financiële criteria kleurt oranje (verder te bespreken), maar bevindt zich nog steeds in de lower range. De totale kost in /kg (CZV) is, voor elk van de reductiestappen, lager dan de referentiewaarde voor kosteneffectiviteit. Een intensievere actief kool behandeling wordt dus kosteneffectief geacht. De representativiteit van de (mediaan van de) financiële kengetallen (bij de berekening van kostenhaalbaarheid) voor de verwerking van externe bedrijfafvalwaters en vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalwaters is onzeker ( Error! Reference source not found.). De kosten van een intensievere actief kool behandeling zullen echter (gedeeltelijk) worden doorgerekend aan de klant, zoals ook al is aangegeven in Error! Reference source not found.. De berekening en de beoordeling van de kostenhaalbaarheid, en dus de representativiteit van de financiële kengetallen, zijn bijgevolg niet doorslaggevend in de beoordeling van de economische haalbaarheid van een intensievere actief kool behandeling. Scenario 2: kosten worden voor 100% doorgerekend aan de klant Zie Rekenbladen Scenario 2. De totale kost in /kg (CZV) is, voor elk van de reductiestappen, lager dan de referentiewaarde voor kosteneffectiviteit. Een intensievere actief kool behandeling wordt dus kosteneffectief geacht. Het percentage van de ingenomen volumes waaraan de kosten van de intensievere actief kool behandeling worden doorgerekend, stijgt naarmate de maximale ogenblikkelijke concentratie nà intensievere actief kool behandeling daalt. We berekenen dit percentage a.d.h.v. het debiet, de concentratie vóór en nà intensievere actief kool behandeling en het rendement van de actief kool 6

7 filter. We hanteren een rendement van 99,9% (d.i. een worst case benadering). Hoe hoger het rendement van de actief kool filter, hoe lager het percentage van de ingenomen volumes waaraan de kosten van de intensievere actief kool behandeling kan worden doorgerekend, hoe hoger de gemiddelde meerkost in /m³. Het feit we rekenen met een rendement van 99,9% betekent niet dat we er ook van uit gaat dat een rendement van 99,9% in de praktijk haalbaar is. De berekeningswijze wordt verder verduidelijkt a.d.h.v. onderstaande figuur (reductiescenario 1). 300 m³/d 264 mg/l Actief kool Fractie x * 300 m³/d 264 mg/l * (1-ŋ) 300 m³/d 253 mg/l (1-Fractie x) * 300 m³/d 264 mg/l Voor reductiescenario 1: 300 m³/dag * 253 mg/l = (1 x) * 300 m³/dag * 264 mg/l + x * 300 m³/dag * 264 mg/l * (1-ŋ). De fractie x kan hieruit berekend worden. Voor reductiescenario 1 bedraagt deze fractie 4,2%. Er is geen wezenlijke dreiging van verbranding. De aangepaste (hogere) prijs voor zuivering van eerder complexe afvalwaters is lager dan de prijs voor verbranding. Er is, voor het merendeel van de verwerkers in Vlaanderen, geen wezenlijke (grote) dreiging van naburige verwerkers in Wallonië en buitenland. De extra afstand, die een klant (of een erkend overbrenger) in ruil voor de prijsstijging door een intensievere actief kool behandeling kan (laten) afleggen, nl km enkel, is eerder beperkt. Grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen is bovendien gebonden aan strikte regels (zie Zo moet er een kennisgevingsdocument worden aangevraagd bij OVAM. Om de potentiële dreiging van naburige verwerkers in Wallonië verder te kunnen inschatten, hebben we de afstand tussen een fictieve klant gevestigd in het geografisch centrum van Vlaanderen, zijnde Opdorp, en de verschillende verwerkers in Vlaanderen en Wallonië in kaart gebracht. Zie Rekenbladen Fictief vb. 7

8 Bijlage 6A: Beoordeling van economische haalbaarheid van intensievere actief kool behandeling Het verschil in die afstanden voor de dichtstbijzijnde verwerker in Wallonië en in Vlaanderen bedraagt 77 km (enkel) (> dan 3 13 km, d.i. de afstand die de klant (enkel) zou kunnen afleggen in ruil voor de meerkost die hij/zij zou moeten betalen voor een intensievere actief kool behandeling). Het verschil in prijs voor transport (incl. laden en lossen), gebaseerd op een extrapolatie van (prijs)gegevens van FEBEM, bedraagt bovendien 3,00 /m³ (> dan 1,54 /m³, d.i. gem. meerkost voor een intensievere actief kool behandeling). Gemiddeld gezien, bedraag het verschil in prijs voor transport naar een verwerker in Wallonië en in Vlaanderen 2,48 /m³ (nog steeds > dan 1,54 /m³, d.i. gem. meerkost voor een intensievere actief kool behandeling). We brengen in scenario 2 de investeringskosten verbonden aan een actief kool behandeling (betonnen vloer, filters, opvoerpomp, leidingwerk, drukmeting met signalisatie, ) niet in rekening. De verwerkers van externe bedrijfsafvalwaters beschikken doorgaans al over 2 actief kool filters. De belangrijkste investeringen hebben al plaatsgevonden. Volgens Desotec bedraagt de kost van actief kool, incl. terugname en reactivatie, incl. huur of afschrijving van 2 filters ca. 1,40 /kg actief kool (aanname voor bedrijf dat ca. 100 ton actief kool/jaar verbruikt, 2 filters huurt en op ca. 100 km van Desotec gevestigd is). We brengen de operationele kosten (personeel en energie) verbonden aan een intensievere actief kool behandeling evenmin in rekening. Actief kool adsorptie is immers een eenvoudig techniek naar opvolging en een weinig energie-intensieve techniek, en de operationele kosten zijn dus eerder beperkt. Een stijging van de actief kool prijs (de laatste 5 jaar is de prijs met ca. 30% gestegen) valt te verwachten. De kostprijs is gebonden aan de kostprijs voor energie, beschikbaarheid van grondstoffen, beschikbaarheid van productiecapaciteit, enz. Om meer lokale onafhankelijkheid in te bouwen, en aldus de prijs te stabiliseren, wordt er daarentegen volop geïnvesteerd in hergebruik (reactivatie) van actief kool. Bovendien zijn alle prijzen aan evoluties onderhevig, dus ook de prijzen voor verbranding en transport. In een aangepaste versie van scenario 2 rekenen met een prijs, kost, van 1,82 /kg actief kool (d.i. de kost van actief kool, incl. terugname en reactivatie, incl. huur of afschrijving van 2 filter, incl. prijsstijging van 30 %). Zie Rekenbladen Scenario 2 (aangepast). Er lijkt evenwel nog steeds geen wezenlijke dreiging van verbranding en naburige verwerkers te zijn. 8

9 PBS (mmol/l) BIJLAGE 6B: BEOORDELING VAN MILIEUVOORDEEL VAN INTENSIEVERE ACTIEF KOOL BEHANDELING Uit de resultaten van (Weltens, Jacobs, Maes, Borburg, & Leppens, 2011) blijkt dat het afvalwater (effluent) van bedrijven die complexe externe bedrijfsafvalwaters verwerken bioaccumulerende en/of toxische stoffen kan bevatten, ondanks de aanwezigheid van een uitgebreid afvalwaterzuiveringssysteem, waaronder een voorbehandeling, een fysico-chemische voorzuivering, een biologische zuivering en een nazuivering. De PBS (concentratie potentieel bioaccumuleerbare stoffen) en toxiciteitsresultaten (Microtox) kunnen aanzienlijk verschillen van monster tot monster voor eenzelfde bedrijf. Bij de Microtox testen werden (enkel) de organische extracten van de effluenten (C18-extractie) bestudeerd. De aanwezigheid van bioaccumulerende en toxische stoffen kan, voor de meeste bedrijven, worden beschouwd als een tijdelijke fenomeen. En is waarschijnlijk toe te schrijven aan de verwerking van bepaalde afval(water)stromen met specifieke gevaarlijke stoffen die niet verwijderd en/of gedetoxificeerd zijn in de afvalwaterzuiveringsinstallatie. De aard van deze specifieke gevaarlijke stoffen is vaak niet bekend. Over het algemeen zal de waterzuiveringsinstallatie de organische probleemstoffen voldoende verwijderen, maar er is in een aantal bedrijven toch minstens tijdelijk en in sommige bedrijven systematisch een probleem met de verwijdering van deze stoffen. Onderstaande figuur toont het verband tussen de PBS- en de microtoxresultaten. Zoals de figuur toont, is de correlatie zeer zwak. Dit is niet onverwacht, omdat niet alle bioaccumuleerbare stoffen giftig zijn, en omdat niet bij alle giftige stoffen bioaccumulatie op treedt. Figuur 2: Correlatie tussen PBS- en microtoxsresultaten R² = % inhibitie bij 1% extract De correlatie tussen PBS- en de microtoxresultaten en de fysisch-chemische parameters (BZV, CZV en AOX) is zeer zwak of niet-bestaande. Afvalwaters met lage concentraties BZV, CZV en AOX kunnen nog steeds giftige of bioaccumulerende stoffen bevatten.omgekeerd kunnen afvalwaters met relatief hoge waarden voor de fysischchemische parameters, vrij lage waarden hebben voor de PBS- en microtoxresultaten. Onderstaande figuren tonen de correlatie tussen de resultaten van de bepaling van microtox en de geanalyseerde fysicochemische parameters (BZV, CZV en AOX). De figuren tonen aan dat er slechts een zwakke correlatie is tussen de 9

10 %inhibition % inhibition Bijlage 6B: Beoordeling van milieuvoordeel van intensievere actief kool behandeling toxiciteitsgegevens en de BZV en CZV gegevens en bijna geen correlatie is tussen de toxiciteitsgegevens en de AOX gegevens y = 0,7824x + 39,05 R² = 0, BZV (mg/l) Figuur 3: Correlatie tussen toxiciteit en BZV y = 0,0939x + 24,07 R² = 0, CZV (mg/l) Figuur 4: Correlatie tussen toxiciteit en CZV 10

11 PBS (mmol/l) % inhibition y = 9E-05x + 48,016 R² = 3E AOX (mg/l) Figuur 5: Correlatie tussen toxiciteit en AOX Onderstaande figuren tonen de correlatie tussen de resultaten van de bepaling van PBS en de geanalyseerde fysicochemische parameters (BZV, CZV en AOX). De figuren tonen aan dat er een zwakke positieve correlatie is tussen de PBS gegevens en de BZV gegevens, maar bijna geen correlatie is tussen de PBS gegevens en de CZV en AOX gegevens y = 0,1517x + 5,1599 R² = 0, BZV (mg/l) Figuur 6: Correlatie tussen PBS en BZV 11

12 PBS (mmol/l) PBS (mmol/l) Bijlage 6B: Beoordeling van milieuvoordeel van intensievere actief kool behandeling y = 0,0075x + 5,0654 R² = 0, CZV (mg/l) Figuur 7: Correlatie tussen PBS en CZV y = -0,0005x + 7,3895 R² = 0, AOX (mg/l) Figuur 8: Correlatie tussen PBS en AOX Daarom is volgens (Weltens, Jacobs, Maes, Borburg, & Leppens, 2011) de conventionele aanpak van de beheersing van emissies van gevaarlijke stoffen m.b.v. een set van fysisch-chemische en biologische parameters onvoldoende voor bedrijven die complexe externe bedrijfsafvalwaters verwerken. En is het aan te bevelen om de haalbaarheid van een normering o.b.v. bioaccumuleerbaarheid en toxiciteit (maar ook persistentie) als aanvulling op de huidige normering (EGW) te onderzoeken. Temeer gezien in het effluent van de verwerkers een breed scala aan stoffen kunnen worden aangetroffen en de praktische onmogelijkheid om voor iedere stof individuele EGW op te nemen. Op basis van bovenstaande waarnemingen kan (de significantie van) het milieuvoordeel van een intensievere actief kool behandeling in vraag worden gesteld. Door toepassing van een intensievere actief kool behandeling zal de concentratie CZV in het afvalwater (effluent) van de verwerkers dalen. De effecten van de residuele CZV (persistentie? bioaccumulatie? acute en chronische toxiciteit?) zijn momenteel echter onvoldoende gekend. Het is bovendien onduidelijk of bij problemen naar persistentie, bioaccumulatie 12

13 en/of toxiciteit, de (meest) gevaarlijke stoffen door de intensievere actief kool behandeling (met een voldoende hoog rendement) worden verwijderd. 13

14 14

Dit rapport is ook beschikbaar via www.milieurapport.be of via www.vmm.be/mira

Dit rapport is ook beschikbaar via www.milieurapport.be of via www.vmm.be/mira INTERNALISERING VAN EXTERNE KOSTEN VOOR DE PRODUCTIE EN DE VERDELING VAN ELEKTRICITEIT IN VLAANDEREN Rudi Torfs, Leo De Nocker, Liesbeth Schrooten, Kristien Aernouts, Inge Liekens Vito Integrale Milieustudies

Nadere informatie

De hernieuwbare energiesector. Een Vlaamse socio-economische analyse

De hernieuwbare energiesector. Een Vlaamse socio-economische analyse De hernieuwbare energiesector Een Vlaamse socio-economische analyse INLEIDING... 4 HOOFDSTUK 1: AFBAKENING... 6 HOOFDSTUK 2: METHODOLOGIE... 9 2.1 Bottom-upbenadering... 9 2.2 Enquête... 11 2.2.1 Schriftelijke

Nadere informatie

Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor de Zwembaden

Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor de Zwembaden Algemene verspreiding (Contractnummer: 991575) Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor de Zwembaden Eindrapport Liesbet Van den Abeele, Peter Vercaemst en Roger Dijkmans Studie uitgevoerd door het Vlaams

Nadere informatie

STUDIE (F)100204-CDC-929

STUDIE (F)100204-CDC-929 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Mededeling aan het AB

Mededeling aan het AB IPP Mededeling aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. geraed/2013.11086 Onderwerp Zonnepanelen Agendapuntnr. 3.2 AB-vergadering 11-12-2013 Samenvatting In het AB van 6-12-2012 is het voorstel pilot

Nadere informatie

Het MilieuKostenModel

Het MilieuKostenModel 3.4 Resultaat 3 Het MilieuKostenModel 3.4.1 Kosteneffectieve maatregelenprogramma s voor oppervlaktewaterkwaliteit in het 1ste stroomgebiedbeheerplan 3 3.4.2 Een webgebaseerd instrument 31 3.4.3 Kosteneffectiviteit

Nadere informatie

IWT-Studies 53. Wie zijn onze klanten? Het innovatieprofiel, bron van inspiratie. Donald Carchon Bart Clarysse Lieven De Clercq Eric Sleeckx

IWT-Studies 53. Wie zijn onze klanten? Het innovatieprofiel, bron van inspiratie. Donald Carchon Bart Clarysse Lieven De Clercq Eric Sleeckx IWT M&A IWT-Studies 53 Wie zijn onze klanten? Het innovatieprofiel, bron van inspiratie Donald Carchon Bart Clarysse Lieven De Clercq Eric Sleeckx C o l o f o n IWT-studies worden uitgegeven door IWT-Vlaanderen

Nadere informatie

WARM op weg naar een winstgevend afdank & retour management

WARM op weg naar een winstgevend afdank & retour management Lectoraat Duurzame Bedrijfsvoering Duurzame ontwikkeling in de praktijk WARM op weg naar een winstgevend afdank & retour management Handleiding voor winstgevend hergebruik ten behoeve van het midden- en

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie en het elektronisch archief:

Rapport. Elektronische facturatie en het elektronisch archief: Rapport Elektronische facturatie en het elektronisch archief: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie en archivering Verkorte versie - Meetresultaten

Nadere informatie

Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Autoverzekering BA bij jongeren Car Insurance Survey Eindrapport Statistics Belgium Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 2 0 1 3 Inhoudstafel 1 Doel en onderwerp van de studie... 3 2

Nadere informatie

Investeren in energiebesparing en duurzame energie op bedrijventerrein t Heen. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse

Investeren in energiebesparing en duurzame energie op bedrijventerrein t Heen. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse Investeren in energiebesparing en duurzame energie op bedrijventerrein t Heen Een maatschappelijke kosten-batenanalyse Rapport Delft, april 2010 Opgesteld door: M.H. (Marisa) Korteland H.J. (Harry) Croezen

Nadere informatie

Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten. > Rapport 2009/10106/004

Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten. > Rapport 2009/10106/004 Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten > Rapport 2009/10106/004 > Matthys Jeroen, Rommel Jan & Verhoest Koen ii Inhoudstafel

Nadere informatie

74Mei 2012. Samenvatting van de portfolio-analyse bedrijfssteun. Jeroen Fiers, Eric Sleeckx, Leo Van de Loock, IWT

74Mei 2012. Samenvatting van de portfolio-analyse bedrijfssteun. Jeroen Fiers, Eric Sleeckx, Leo Van de Loock, IWT agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 74Mei 2012 Samenvatting van de portfolio-analyse bedrijfssteun Jeroen Fiers, Eric Sleeckx, Leo Van de Loock, IWT Colofon Wilt u meer weten? IWT-studies

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement 2011 2012 Masterproef Analyse van het overheidsbeleid ter ondersteuning van de elektrische wagen Promotor

Nadere informatie

Inzetbaarheid van economische instrumenten in het reductiebeleid voor NO x, SO 2 en VOS-emissies in Vlaanderen

Inzetbaarheid van economische instrumenten in het reductiebeleid voor NO x, SO 2 en VOS-emissies in Vlaanderen Algemene verspreiding (Contract 021392) Inzetbaarheid van economische instrumenten in het reductiebeleid voor NO x, SO 2 en VOS-emissies in Vlaanderen Deel 2: Stappenplan en eindconclusies J. Duerinck,

Nadere informatie

Concurrentie op de hypotheekmarkt

Concurrentie op de hypotheekmarkt Concurrentie op de hypotheekmarkt Een update van de margeontwikkelingen sinds begin 2011 Pagina 1/33 April 2013 Autoriteit Consument en Markt Monitor Financiële Sector Postbus 16326 2500 BH Den Haag Inhoudsopgave

Nadere informatie

De waarde van Value at Risk

De waarde van Value at Risk De toepasbaarheid van Value at Risk op beleggingen in direct vastgoed Master Thesis MSRE Amsterdam School of Real Estate ir. Ruben A.R. Langbroek September 2008 Voorwoord De Griekse filosoof Plato (347

Nadere informatie

Duurzaam Vermogensbeheer

Duurzaam Vermogensbeheer Duurzaam Vermogensbeheer Een keuzeafweging Verkenning naar de invloed maatschappelijk verantwoord beleggen op het rendement risicoprofiel Koers / waarde aandeel risico / rendement profiel algemeen risicobeheersing

Nadere informatie

Economische consequenties invoering CTTnorm zoute baggerspecie voor Nederlandse havens

Economische consequenties invoering CTTnorm zoute baggerspecie voor Nederlandse havens Economische consequenties invoering CTTnorm zoute baggerspecie voor Nederlandse havens Analyse CTT-norm 1999-2003 Vincent Linderhof (IVM) Sebastiaan Hess (IVM) Gideon Kruseman (IVM) Bert van Hattum (IVM)

Nadere informatie

Voorstellen voor Afhoudingspercentages bij verhandeling van Toeslagrechten

Voorstellen voor Afhoudingspercentages bij verhandeling van Toeslagrechten Voorstellen voor Afhoudingspercentages bij verhandeling van Toeslagrechten September 2005 Leen Bas, Veerle Campens, Dirk Van Gijseghem Afdeling Monitoring en Studie (AM&S) Administratie Land- en Tuinbouw

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE KWALITEIT VAN HET SCHELDEWATER VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEI FLANDER S M ARINE INSTITUTE

EVOLUTIE VAN DE KWALITEIT VAN HET SCHELDEWATER VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEI FLANDER S M ARINE INSTITUTE VIBNA VERENIGING VAN DE INDUSTRIELLE BEDRIJVEN VAN NOORD-ANTWERPEN EVOLUTIE VAN DE KWALITEIT VAN HET SCHELDEWATER 4 0 1 4 7 5 ' / U Z (vzw ) VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEI FLANDER S M ARINE INSTITUTE stand

Nadere informatie

Kosten voor riolering

Kosten voor riolering Kosten voor riolering Gemeentelijk Financieringsmodel VMM - 2011 DOCUMENTBESCHRIJVING Titel Kosten voor riolering - Gemeentelijk Financieringsmodel Samenstellers Team Financieel toezicht gemeentelijke

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie

Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen

Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen augustus, 2012 Deze Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen

Nadere informatie

Risico Analyse. Een verkenning. Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging

Risico Analyse. Een verkenning. Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging Risico Analyse Een verkenning Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging CIO Platform Nederland, september 2012 www.cio-platform.nl/publicaties CIG Informatiebeveiliging- Risico Analyse

Nadere informatie

Safety Culture. Analyse van de kosten en baten. Eindrapport

Safety Culture. Analyse van de kosten en baten. Eindrapport Safety Culture Analyse van de kosten en baten Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat Generaal Goederenvervoer Directie Transportveiligheid ECORYS Transport TNO Arbeid

Nadere informatie

Kopen of huren: een omslagpunt in de woningmarkt?

Kopen of huren: een omslagpunt in de woningmarkt? Kopen of huren: een omslagpunt in de woningmarkt? Frans Schilder Johan Conijn 2013-09 April 2013 Kopen of huren: een omslagpunt in de woningmarkt? Frans Schilder Johan Conijn In opdracht van: Nederlandse

Nadere informatie

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ téåçó=iéóëëéåë éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=k~å=qlocp ÅçJéêçãçíçê=W mêçñk=çêk=k~çáåé=iv_^boq j~ëíéêéêçéñ=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=î~å= ã~ëíéê=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééåi=

Nadere informatie

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER

Nadere informatie

Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee. Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s

Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee. Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming

Nadere informatie