INVESTERINGSSTATUUT. FidesWonen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVESTERINGSSTATUUT. FidesWonen"

Transcriptie

1 INVESTERINGSSTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 20 november 2012

2 Inhoud Inhoud 2 1. Doelstelling 4 2. Bedrijfsvisie, visie en beleid 5 Bedrijfsvisie 5 Visie op investeringen 5 Beleid ten aanzien van investeringen 6 3. Besluitvorming 7 Afwegingskader 7 Besliskader 7 4. Kwalitatieve kaders en randvoorwaarden 8 Bedrijfsvisie en ondernemingsplan 8 Volkshuisvestelijk kader en prestatieafspraken 8 Strategisch voorraadbeleid 8 Toets op alternatieven 9 Markt 9 Organisatie en capaciteit 9 5. Financiële kaders en randvoorwaarden 10 Financiële toets op projectniveau 10 Financiële toets op corporatieniveau 10 Relatie met financiering 11 Risico s 12 Fiscaliteit Procedures 13 Bestuurs- en directiestatuut 13 Procedurebeschrijvingen 13 Betrokkenheid Management Team 13 Specifieke betrokkenheid Raad van Commissarissen/Auditcommissie 13 Nacalculaties per project 14 Periodiek overleg 14 Informatievoorziening Organisatiestructuur Informatiestructuur 18 Richtlijnen ten aanzien van documentatie, beslisdocumenten 18 Richtlijnen ten aanzien van informatiestructuur Controle en evaluatie 19 Bijlage A: Rekensystematiek, parameters en inputvariabelen 20 Bijlage B: Nadere toelichting op financieel toetsingskader op corporatieniveau 23 2

3 Inleiding/aanleiding Per 1 juli 2011 is in de nieuwe Governancecode Woningcorporaties extra aandacht opgenomen voor verbindingen of investeringen. Letterlijk staat er het volgende in de code: II.1.3 Het bestuur legt ten minste de volgende majeure besluiten vooraf ter goedkeuring voor aan de raad van Commissarissen: h. vaststelling van een toetsingskader voor verbindingen of investeringen. II.1.4 In de woningcorporatie is een op de woningcorporatie en haar bedrijfsvoering toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem aanwezig. Als instrumenten van het interne risicobeheering- en controlesysteem hanteert de woningcorporatie in elk geval: f. een toetsingskader (in geval van verbindingen) waarin wordt vastgelegd welke criteria er worden gehanteerd bij het aangaan en beëindigen van verbindingen; g. een toetsingskader waarin wordt vastgelegd welke criteria worden gehanteerd bij het doen van investeringen. II.1.7. Het bestuur stelt een toetsingskader voor verbindingen alsmede een toetsingskader voor investeringen vast. De Raad van Commissarissen keurt deze toetsingskaders goed en ziet toe op de naleving van uitgangspunten hierin. Het voorliggende investeringsstatuut is opgesteld teneinde rondom investeringen zowel kaders als richtlijnen en procedures te hebben en ook vast te leggen. Zowel ten aanzien van de operationele als de organisatorische kant. Hoe vindt besluitvorming plaats? Hoe zijn de procedures ingericht met betrekking investeringen? Wie is verantwoordelijk voor welke processen? En hoe vindt de informatieverstrekking en de vastlegging plaats? Hoe vindt aansluiting plaats tussen realiteit en uitgangspunten? In het Investeringsstatuut is de visie en het beleid van FidesWonen ten aanzien van investeringen, maar ook de hoofdlijnen met betrekking tot de processen en de organisatie- en informatiestructuur aangaande investeringen in dit investeringsstatuut, vastgelegd en nader geconcretiseerd. Daardoor is een betere sturing, controle en evaluatie van het gevoerde investeringsbeleid mogelijk. Aan de hand van concrete beoordelingscriteria kunnen op een effectieve en verantwoorde wijze besluiten worden genomen over het wel of niet door laten gaan van projecten. Kansen respectievelijk risico s kunnen daarnaast herkend en erkend worden alsmede geoptimaliseerd respectievelijk geminimaliseerd worden. Daarnaast is het investeringsstatuut een goed instrument om zowel intern als extern in dit kader verantwoording af te leggen. Dit statuut dient bij alle handelingen met betrekking tot investeringen in acht genomen te worden. Het investeringsstatuut heeft de status van een bestuursbesluit en dient door de Raad van Commissarissen te worden goedgekeurd. Sommelsdijk, augustus 2012 G.J.(Gert-Jan) van der Valk, directeur-bestuurder 3

4 1. Doelstelling Doel van dit Investeringsstatuut is kaders en randvoorwaarden te bieden waaraan voorgenomen investeringen worden getoets en daarmee risico s te reduceren en te beheersen. Om deze doelstelling te bereiken is het van belang uitgangspunten ten aanzien van de processen en de organisatie- en informatiestructuur daaromheen, vast te leggen in werkprocessen. Daarbij wordt tevens aangegeven wat de afbakening van verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden en de verantwoording daarover is. Het investeringsstatuut dient daarbij, net als andere documenten, als leidraad. Dit investeringsstatuut is niet een op zichzelf staand document, maar dient in samenhang met de kernwaarde, de missie en de visie van FidesWonen te worden bezien. De visie geeft daarbij aan wat FidesWonen wil bereiken en dit statuut is bedoeld om kaders te scheppen waarbinnen gehandeld kan en dient te worden. Het statuut is bedoeld als beheers-, sturings-, beslis- en controle-instrument. Het investeringsstatuut is niet bedoeld als statisch document dat alles omvat. Veranderingen in strategie, beleid, bedrijfsvoering, gewijzigde wetgeving en dergelijke zullen mogelijk leiden tot aanpassing van het statuut. 4

5 2. Bedrijfsvisie, visie en beleid Bedrijfsvisie De kernwaarden, de missie en daaruit afgeleid de bedrijfsvisie van FidesWonen is als volgt geformuleerd: Kernwaarden: Betrouwbaar Menselijke maat in wonen / huisvesting Eenvoudig en doelmatig Modern vakmanschap Dynamisch en duurzaam Laagdrempelig en transparant Missie ( waar we voor gaan, onze drive ): Wij bieden zekerheid in wonen op Goeree-Overflakkee, primair voor mensen die daar zelf onvoldoende in kunnen voorzien. Visie (wat we vinden, onze opvatting ) : Het motto van FidesWonen: meer dan een huis Wij zijn een betrouwbare wooncorporatie op Goeree-Overflakkee die zich richt op diverse doelgroepen die onvoldoende in staat zijn in de eigen woonwensen te voorzien. Wij staan daarbij midden in de samenleving. Wij dragen vanuit een dynamische werkwijze zorg voor huisvesting op maat. Rekening houdend met een continu veranderende maatschappelijke omgeving. Wij investeren in een duurzame woon- en leefomgeving, met eenvoud en doelmatigheid, vanuit modern vakmanschap. Wij zijn laagdrempelig en transparant, waarbij in ons handelen de menselijke maat centraal staat. Wij zijn aanspreekbaar op waar wij voor staan. Visie op investeringen In aanvulling op de bedrijfsvisie is door FidesWonen een visie op investeringen geformuleerd. Deze visie is in overeenstemming met de bedrijfsvisie van FidesWonen. De visie ziet toe op: a. De strategie of koers ten aanzien van investeringen in nieuwbouw (huur), nieuwbouw (koop), herstructurering en aankoop huur; b. De houding/het gewenste gedrag ten aanzien van investeringen; c. De omgang met investeringsprocessen binnen FidesWonen. FidesWonen heeft haar visie op investeringen als volgt nader ingekleurd. Onze visie op investeringen is afgeleid van de volkshuisvestelijke doelstelling. Binnen deze doelstelling zal bij investeringen maximaal worden ingezet op een zo optimaal mogelijk resultaat. Optimaal betekent een evenwichtige balans tussen maatschappelijk en financieel resultaat, waarbij FidesWonen vanuit haar Ondernemingsplan 1 gericht is op de lange termijn. Teneinde deze doelstellingen te realiseren richt FidesWonen een adequaat beheerssysteem rondom investeringen in. 1 Het Ondernemingsplan wordt in het najaar 2012 opgesteld. Volgordelijk zou het logischer zijn eerst een Ondernemingsplan en dan een Investeringsstatuut op te stellen. Gezien de huidige investeringsopgaven waar FidesWonen voor staat 5

6 Beleid ten aanzien van investeringen Het beleid ten aanzien van investeringen vormt een belangrijk onderdeel van het Ondernemingsplan Het beleid ten aanzien van investeringen geeft aan wat FidesWonen binnen haar visie op investeringen bereiken wil. De volgende doelstellingen worden, vooruitlopend op het beleidsplan, gehanteerd: a. Investeren uitsluitend binnen de statutaire ruimte, vastgestelde visies en meerjarenplanning; b. Het inrichten van de organisatie rondom investeringen zodat deze goed in staat is om strategische keuzes te maken en daar naar te handelen; c. Het minimaliseren van risico s en het signaleren van kansen; d. Het waarborgen van de doelmatigheid en de doeltreffendheid rondom investeringen; e. Het borgen dat bij veranderingen de realiteit opnieuw wordt getoetst aan de uitgangspunten. is het goed om toch alvast een Investeringsstatuut op te stellen en eventueel in 2013 aan te passen op basis van ons meerjarenbeleid. 6

7 3. Besluitvorming De besluitvorming rondom investeringen dient gestructureerd en op een verantwoorde wijze plaats te vinden. Richtlijnen hieromtrent worden uitgesplitst in een afwegingskader en een besliskader. Afwegingskader Het afwegingskader ziet toe op de totstandkoming van het besluit en betreft een inventarisatie van: a. De probleemstelling; b. De mogelijke oplossingsrichtingen (met alternatieven); c. De overwegingen; d. De te hanteren besliscriteria. Binnen het afwegingskader van FidesWonen dienen de volgende richtlijnen in acht te worden genomen: a. Alle aspecten van de besluitvorming wordt schriftelijk vastgelegd; b. De probleemstelling, de oplossingsrichtingen, de alternatieven en de overwegingen worden helder geformuleerd; c. Van alle besluiten en beslissingen wordt een dossier opgebouwd; d. Externe adviezen worden ingeroepen indien dit nodig wordt geacht; e. De uiteindelijke beslissing om externe adviezen in te winnen ligt bij de directeur-bestuurder. Bij de afweging van beslissingen zal tenminste gelet worden op de volgende criteria: a. Financiële impact (incl. fiscale aspecten); b. Organisatorische impact; c. Haalbaarheid/kans van slagen; d. Effectiviteit/keerzijde; e. Maatschappelijke impact; f. Transparantie; g. Marktomstandigheden; h. Strategisch Voorraadbeleid. Besliskader Ten aanzien van het besliskader voor besluitvorming bestaan de volgende richtlijnen: a. Beslissingen zullen worden genomen door vorenstaande afwegingscriteria te wegen en daaraan een waardering toe te kennen; b. De afweging zal leiden tot een standpuntbepaling/beslissing; c. De uiteindelijke beslissingen alsmede de motivatie worden kort en bondig schriftelijk vastgelegd waarbij de zelfstandige leesbaarheid van het dossier/besluitvormingsdocument als uitgangspunt geldt. 7

8 4. Kwalitatieve kaders en randvoorwaarden Dit investeringsstatuut is bedoeld om rondom investeringen zowel kaders als randvoorwaarden vast te leggen. Dit hoofdstuk van het investeringsstatuut gaat vooral in op de kwalitatieve aspecten van de kaders en randvoorwaarden; het volgende hoofdstuk beschrijft de financiële aspecten. Bedrijfsvisie en ondernemingsplan De bedrijfsvisie is de basis voor het denken en het handelen van FidesWonen. Deze visie is richtinggevend voor het kiezen van doelstellingen en voor de vormgeving van ons beleid, de inrichting van de organisatie en de samenwerking met partners. De bedrijfsvisie levert dan ook de ingrediënten voor onze visie op investeringen. In het najaar van 2012 zal FidesWonen haar Ondernemingsplan opstellen. Dit Ondernemingsplan zal een concretisering worden van de bedrijfsvisie voor een periode van vijf jaar. Ieder jaar wordt uitgewerkt in een jaarplan dat op zijn beurt weer vertaald wordt in een jaarbegroting. In ons Ondernemingsplan gaan wij concreet in beeld brengen wat we gaan doen, welke maatschappelijke effecten wij willen bereiken en wat daar voor nodig is. Op basis van de beschrijving van het project wordt getoetst of het project: a. In overeenstemming is met de bedrijfsvisie; b. Voldoet aan de visie op investeringen; c. Voldoet aan de doelstellingen van en past binnen het Ondernemings- en Jaarplan 2. Volkshuisvestelijk kader en prestatieafspraken De investeringen moeten uiteraard ook voldoen aan de eisen die het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) stelt en aan prestatieafspraken die met gemeente(n) zijn gemaakt. Op basis van een kwalitatieve beschrijving van het project wordt getoetst of het investeringsproject voldoet aan de volgende criteria: a. Het project voldoet aan de eisen die in het BBSH worden gesteld; b. Het project voldoet aan de prestatieafspraken met betrokken gemeenten. Strategisch voorraadbeleid Na de volkshuisvestelijke toets vindt een toets plaats ten aanzien van de mate waarin het investeringsproject past binnen het Strategisch voorraadbeleid (SVB) 3. Deze toets is kwalitatief van aard en kent twee stappen, te weten: a. Locatietoets: de fysieke locatie (gemeente, wijk, buurt) van het project moet in het strategisch voorraadbeleid aangemerkt zijn als een gebied waarin FidesWonen haar portefeuille wil uitbreiden of vernieuwen; b. Toets op het type vastgoed: het product dient in het strategisch voorraadbeleid te zijn aangemerkt als type vastgoed waarmee FidesWonen haar portefeuille wil uitbreiden of wat zij wenst te verbeteren. 2 Toetsing zal plaatsvinden wanneer het Ondernemingsplan is vastgesteld. 3 Het Strategisch Voorraadbeleid (SVB) wordt in het voorjaar van 2013 vastgesteld. 8

9 Toets op alternatieven Om zeker te stellen dat de ontwikkelingsaanpak die wordt voorgesteld het beste past bij de volkshuisvestelijke doelstelling en daarmee het beste alternatief is, wordt voldoende onderzoek gedaan naar alternatieve mogelijkheden voor de ontwikkeling van de betreffende locatie en product. Om dit te toetsen worden allereerst de twee meest voor de hand liggende ontwikkelalternatieven in kaart gebracht: welke andere mogelijke producten zijn er (bijvoorbeeld: verbeterinvestering in plaats van sloop/nieuwbouw of sociale huur in plaats van dure huur) en welke andere locaties zijn er voor hetzelfde product. Vervolgens wordt van elk van deze ontwikkelalternatieven getoetst welke het beste past binnen onze visie, de prestatieafspraken met de gemeente en het strategisch voorraadbeleid. Er dient voldoende onderbouwing geleverd te worden dat het voorliggende project ook daadwerkelijk het beste scoort op elk van deze vlakken. Marktomstandigheden FidesWonen zal het investeringsproject ook toetsen aan de markt waarin zij actief is: (ontwikkeling van) vraag naar en aanbod van het type te ontwikkelen vastgoed dienen in kaart gebracht te worden. FidesWonen zal toetsen of er verwachting is dat op korte, middellange en lange termijn voldoende vraag zal bestaan naar het product dat zij wenst te ontwikkelen of renoveren. Aandacht zal besteed worden aan: a. Invloeden van demografische ontwikkelingen; b. Economische ontwikkelingen op lokaal en regionaal niveau; c. Locatie van het project ten opzichte van voorzieningen en/of de ontwikkeling van toekomstige voorzieningen. FidesWonen zal onderzoeken hoeveel gelijkwaardige projecten er opgestart zijn of naar inschatting zullen gaan worden door concurrerende ontwikkelaars of door wooncorporaties in de regio. FidesWonen zal op een kwalitatieve wijze onderbouwen dat het aanbod ook op lange termijn in evenwicht blijft met de verwachte vraag. Organisatie en capaciteit Investeren is alleen mogelijk indien de organisatie voldoende capaciteit heeft om het project te managen. Onvoldoende capaciteit leidt tot een te grote druk op de betrokken medewerkers, waardoor het onmogelijk wordt om aan alle projecten voldoende aandacht te besteden. Dit zorgt ervoor dat het risico op fouten (en de bijbehorende financiële consequenties) groter is dan verantwoord. Daarbij beperkt de capaciteitstoets het risico dat projecten wegens capaciteitsgebrek moeten worden doorgeschoven en daarmee onvoorziene financiële effecten veroorzaken ten opzichte van de jaarbegrotingen en het treasurybeleid. De organisatie dient voldoende slagkracht te hebben om een (additioneel) project te kunnen uitvoeren. De algemene capaciteitstoets houdt in dat FidesWonen per vhe s aan bestaand bezit maximaal 50 vhe s aan nieuwbouwontwikkelingen in verschillende fasen onder handen kan en mag hebben en maximaal aan 100 vhe s verbeteringen kan en mag uitvoeren. 9

10 5. Financiële kaders en randvoorwaarden Dit hoofdstuk van het investeringsstatuut gaat vooral in op de financiële aspecten van de kaders en randvoorwaarden rondom investeringen. De kwalitatieve aspecten zijn in het vorige hoofdstuk behandeld. Financiële toets op projectniveau Een belangrijke vereiste aan een project is dat de bedrijfseconomische kwaliteit gewaarborgd is. Om dit te kunnen beoordelen dient een financiële prognose van het project opgesteld te worden. Hierbij wordt een standaard rekensystematiek met eenduidige parameters en inputvariabelen gebruikt 4. Het berekende rendement van het project wordt getoetst aan een minimaal vereist niveau. Voor gecombineerde projecten geldt dat de kasstromen gescheiden en als separate deelprojecten worden beoordeeld. Indien een deelproject niet voldoet aan de rendementseis, voldoet het gehele project niet aan de gestelde normen. Het is noodzakelijk om de rendementseis op een transparante en consistente wijze vast te stellen. De rendementseis voor investeringen is opgebouwd uit drie onderdelen, te weten: a. Een algemene vergoeding voor het geïnvesteerde vermogen 5 ; b. Een opslag die recht doet aan de winstdoelstelling van een onderneming 6 ; c. Een vergoeding voor projectspecifieke risico s 7. Hieronder is per projectsoort de rendementseis weergegeven die FidesWonen hanteert. Deze rendementseisen worden jaarlijks herijkt. Algemene Projectspecifieke Totale vergoeding risico-opslag rendementseis DAEB (IRS + 1,5) % 0,0% - 1,0% 3,5% - 4,5% Nieuwbouw huur, aankoop huur, herstructurering Algemene Opslag Projectspecifieke Totale vergoeding niet -DAEB risico-opslag rendementseis Niet-DAEB (IRS + 2,0)% 1,0% 0,0% - 1,0% 5,0% - 6,0% Nieuwbouw huur, aankoop huur, herstructurering, nieuwbouw koop Financiële toets op corporatieniveau Naast de toets van de bedrijfseconomische kwaliteit van het project, onderzoekt FidesWonen ook op corporatieniveau welke invloed het uitvoeren van een project heeft op de financiële situatie van de 4 Voor de standaard rekensystematiek en de bijbehorende parameters en inputvariabelen wordt verwezen naar de bijlagen bij dit investeringsstatuut Bijlage A: Rekensystematiek, parameters en inputvariabelen. 5 FidesWonen vereist tenminste eenzelfde vergoeding op haar eigen vermogen als verschaffers van vreemd vermogen. De algemene vergoeding voor het geïnvesteerd vermogen is afgeleid van de 10-jaars Interest Rate Swap (IRS) rente plus een financieringsopslag van 1,5% voor DAEB-projecten en een opslag van 2,0% voor niet-daeb projecten. 6 Woningcorporaties hanteren geen winstdoelstelling voor DAEB-projecten. De winstopslag is enkel gehanteerd voor niet-daeb projecten. Voor dergelijke projecten dient een commerciële vergoeding voor geïnvesteerd vermogen geëist te worden. De opslag is vastgesteld op 1,0%. 7 Deze opslag bedraagt minimaal 0% en maximaal 1% en wordt i.o.m. Financiën vastgesteld op basis van de projectspecifieke risico s. 10

11 corporatie. Wanneer blijkt dat FidesWonen door het uitvoeren van een bepaald project niet meer aan de gestelde financiële vereisten voldoet, kan het project in deze vorm geen doorgang vinden. Om deze toets te kunnen uitvoeren wordt jaarlijks op basis van de vastgestelde begroting de limiet bepaald ten aanzien van het financieel toetsingskader. De limiet geeft aan hoeveel er nog extra geïnvesteerd kan worden naast de reeds ingerekende projecten, totdat de vastgestelde ondergrenzen worden bereikt. De limiet wordt uitgedrukt in maximaal totaalbedrag aan onrendabele toppen en een maximaal te financieren bedrag. Ten tijde van de projectbeoordeling worden de kenmerken van het project getoetst aan de vastgestelde limiet en wordt beoordeeld of een overschrijding plaatsvindt indien het project in de huidige vorm wordt uitgevoerd. Het financiële toetsingskader op corporatieniveau bestaat uit een aantal onderdelen 8, te weten: a. Het continuïteitsoordeel van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV): FidesWonen voert alleen projecten uit indien uit de financiële analyse blijkt dat het A1-oordeel door het uitvoeren van het project niet in gevaar komt. b. De solvabiliteit van de corporatie: FidesWonen stelt een minimale solvabiliteitseis van 10% bij waardering tegen de historische kostprijs; c. De Interest Coverage Ratio (ICR): FidesWonen stelt een minimale eis van 1,6 voor de ICR op corporatieniveau; d. Het direct rendement, ook wel cashflow rendement of exploitatierendement genoemd: FidesWonen stelt als eis dat deze ratio voor het DAEB-bezit na inrekening van het nieuwe project boven 4,0% blijft en voor het niet-daeb-bezit na inrekening van het project boven 5,5%. e. De Loan-to-value ratio (LTV): FidesWonen stelt als eis dat de LTV-ratio maximaal 75% bedraagt op basis van de bedrijfswaarde en toetst in dit kader tevens of de waarde van de leningportefeuille na uitvoering van het project niet meer bedraagt dan 50% van de WOZ-waarde van het bezit. De vereisten zijn hierbij zoveel mogelijk aangesloten bij de vereisten van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de vereisten voor commerciële financiering. Beschikbaarheid van financiering is immers een noodzakelijke voorwaarde voor het nemen van een investeringsbeslissing. Relatie met financiering Tot voor kort was (tijdige) beschikbaarheid van financiering tegen lage kosten vrijwel gegarandeerd via het WSW. Inmiddels hebben we echter te maken met de noodzaak om commerciële financiering aan te trekken voor de niet-daeb-projecten. Niet-DAEB-projecten kunnen niet meer door middel van geborgde leningen gefinancierd worden. Daarmee zijn én de beschikbaarheid én het lage-kosten-niveau voor financiering van die activiteiten niet langer vanzelfsprekend. Het aantrekken van ongeborgde financiering is de verantwoordelijkheid van de treasurycommissie 9. Voorwaarde voor het uitvoeren van een niet-daeb-project is dat de treasurycommissie na toetsing tot de conclusie komt dat de financiering van het project zeker is gesteld. Getoetst zal worden of het investeringsvoorstel niet-daeb activiteiten en hoe de financiering daarvan is geregeld, waarbij als voorwaarde geldt dat het investeringsvoorstel een positief oordeel verkrijgt van de treasurycommissie met betrekking tot de mogelijkheid van het aantrekking van financiering. 8 Voor een toelichting op de verschillende onderdelen en gehanteerde termen in het kader van het financieel toetsingskader op corporatieniveau, wordt verwezen naar de bijlagen bij dit investeringsstatuut: Bijlage B: Nadere toelichting op financieel toetsingskader op corporatieniveau 9 Een treasurycommissie zal in 2013 worden ingesteld. 11

12 Risico s Risicobeheersing is een integraal onderdeel van onze dagelijkse werkzaamheden. Wij brengen op bedrijfsniveau onze risico s (integraal) in beeld. In dit kader zal worden vastgesteld in hoeverre het investeringsvoorstel mogelijke risico s in beeld brengt en of die worden geanalyseerd en gekwantificeerd. Tevens of er adequate beheersingsmaatregelen worden genoemd. Inzicht zal verkregen worden in het effect van het investeringsvoorstel op het risicovolume van FidesWonen. Risico s, die vanuit het risicoprofiel, per project in beeld dienen te worden gebracht zijn: o Interne beheersing o o o o o o Financiële risico s Financieringsrisico s Informatievoorzieningrisico s Frauderisico s Waarderingsrisico s Fiscale risico s; Fiscaliteit Bij het proces rondom investeringen speelt fiscaliteit uiteraard een rol of kan een rol gaan spelen. Het is in dit kader van belang om in ieder geval de fiscale verplichtingen van FidesWonen te waarborgen. FidesWonen wil daarnaast de mogelijke fiscale risico s minimaliseren en/of mogelijke fiscale kansen signaleren. In dit kader zal daarom worden getoetst in hoeverre het investeringsvoorstel fiscale verplichtingen in ogenschouw neemt, fiscale risico s minimaliseert en/of fiscale kansen signaleert. 12

13 6. Procedures Het ontwikkelproces binnen FidesWonen wordt de komende jaren in hoge mate geformaliseerd in werkprocessen. In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de formele inrichting en de wijze waarop hier in de praktijk mee wordt omgegaan. Bestuurs- en directiestatuut De feitelijke procuratie met betrekking tot investeringen/projectontwikkeling wordt geregeld in het door de Raad van Commissarissen op 24 april 2012 vastgestelde Bestuurs- en directiestatuut. Procedurebeschrijvingen Nadere inbedding van de procedures rondom investeringen vindt plaats in gedetailleerde procesbeschrijvingen. In deze gedetailleerde beschrijvingen liggen ondermeer de volgende zaken vast: a. Wat is het doel van het proces en/of de werkzaamheden, de gewenste uitkomst; b. Wie is verantwoordelijk voor het proces en/of de werkzaamheden; c. Welke werkzaamheden zijn gekoppeld aan het proces; d. Wie voert de werkzaamheden uit; e. Welke randvoorwaarden er bestaan om deze werkzaamheden uit te voeren; f. Hoe vindt vastlegging binnen het proces plaats; g. Hoe wordt het proces beheerst. De procedurebeschrijvingen worden regelmatig aan de actuele ontwikkelingen aangepast. Betrokkenheid Management Team Om verantwoorden besluiten te kunnen nemen wordt een investering of project in het MT-overleg een zestal keren ingebracht (zes fasen). Per project worden de volgende documenten voorbereid en in het MToverleg behandeld: a. Notitie voorafgaand aan de start van de initiatieffase; b. Fasedocument met betrekking tot de definitiefase; c. Fasedocument met betrekking tot de voorontwerpfase; d. Fasedocument met betrekking tot de definitief ontwerpfase (besteksfase/aanbesteding); e. Fasedocument met betrekking tot de uitvoeringsfase; f. Fasedocument met betrekking tot de nazorg. Betreffende fasedocumenten zijn gestandaardiseerd en waarborgen dat voldoende aandacht wordt besteed aan de kwalitatieve en financiële kaders en randvoorwaarden. Voorafgaand aan de behandeling in het MT-overleg overleggen de Manager Projekten & Techniek en de Manager Financiën (in de rol van Controller) over het betreffende fasedocumenten (rekening houdend met de kaders en randvoorwaarden uit dit statuut) en voorzien de oplegnotitie bij het fasedocument van een hoofdstuk controle investeringsstatuut. Specifieke betrokkenheid Raad van Commissarissen/Auditcommissie In de statuten van FidesWonen zijn ten aanzien van investeringen een aantal specifieke bepalingen opgenomen. Deze bepalingen gaan in op de rol van de Raad van Commissarissen bij het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring en op haar rol bij investeringen. 13

14 Binnen FidesWonen wordt in navolging van genoemde specifieke bepalingen de rol van de Raad van Commissarissen ten aanzien van genoemde bepalingen als volgt ingeregeld: a. Voorafgaande aan de start van de initiatieffase wordt een notitie aan de Raad van Commissarissen voorgelegd over projecten met geprognosticeerde stichtingskosten groter dan 5,0 miljoen en/of een bijzonder karakter. De definitie van bijzonder karakter is breder is dan alleen financiële aspecten: ook risico s waaronder maatschappelijke discussies over een project spelen hierin een rol; b. Voorafgaand aan een aanbesteding wordt het fasedocument aan de Raad van Commissarissen voorgelegd voor investeringen met voorgecalculeerde stichtingskosten groter dan 1,0 miljoen; c. Aan- en verkopen met een transactiewaarde van meer dan ,-- worden altijd vooraf aan de Raad van Commissarissen voorgelegd. Nacalculaties per project Na afronding van een project wordt een nacalculatie opgesteld. In deze nacalculatie wordt aandacht besteed aan de kwalitatieve en financiële aspecten van het project. Periodiek overleg Binnen FidesWonen vindt in het kader van investeringen periodiek overleg plaats. Doelstelling van deze overleggen is het uitwisselen van informatie en het realiseren van draagvlak voor de binnen FidesWonen in ontwikkeling zijnde projecten. 2-maandelijks overleg Eens per twee maanden bespreekt het MT de relevante ontwikkelingen rond de projecten in een geselecteerde kern. Bij deze bespreking zijn de leden van het MT en de projectleiders aanwezig. Tijdens deze bijeenkomsten wordt in meer of mindere mate ingezoomd op de stand van zaken waarbij aandacht wordt besteed aan relevante kwalitatieve en financiële aspecten. 4 maandelijks overleg De Manager Financiën (in de rol van controller) neemt per vier maanden samen met de betreffende projectontwikkelaars en/of projectleiders alle projecten integraal door. Aandacht wordt besteed aan de stand van zaken vooral gericht op de informatievoorziening en risicobeheersing rondom investeringen. Projectbezoeken Circa twee keer per jaar wordt voor de Raad van Commissarissen, de directeur-bestuurder en de MT-leden een projectbezoek georganiseerd. Tijdens deze excursie worden verschillende projecten bezocht en wordt bij deze projecten informatie uitgewisseld over relevante ontwikkelingen die aan de orde zijn. Informatievoorziening In het kader van investeringen vindt uitgebreide periodieke informatievoorziening plaats. De frequentie van de informatievoorziening is vooral gekoppeld aan de P&C-cyclus. Meerjarenbegroting/jaarbegroting In de meerjarenbegroting/jaarbegroting wordt een overzicht opgenomen van projecten. Per project worden de begrote investeringskosten, verkoopopbrengsten en resultaten opgenomen alsmede andere voor het project relevante gegevens, zoals verwachte start-/opleverdatum en aard van het project. Per project wordt een schriftelijke toelichting opgenomen. 14

15 MARAP In de viermaandelijkse managementrapportages worden lopende projecten in een totaaloverzicht gepresenteerd en door middel van een zogenaamd stoplichtmodel wordt aangegeven bij welke projecten sprake is van bijzondere aandachtspunten of belangrijke risico s. Deze worden uitgebreid toegelicht. Jaarverslag In het jaarverslag wordt vanwege het externe karakter van het jaarverslag op hoofdlijnen informatie verstrekt over de verschillende projecten. De informatie spitst zich vooral toe op de situatie per 31 december van enig jaar en de ontwikkelingen in het betreffende jaar. In het jaarverslag wordt aandacht besteed aan ondermeer de aard van het project, de stand van zaken, de relevante risico s en de financiële stand van zaken. 15

Treasurystatuut 2.1. Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor gewoon goed wonen.

Treasurystatuut 2.1. Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor gewoon goed wonen. Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor gewoon goed wonen. Vanuit deze visie werken wij samen met onze partners aan het perspectief voor mensen die op onze woningen zijn aangewezen. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Treasurystatuut Acantus

Treasurystatuut Acantus Treasurystatuut Acantus versie 19 juni 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.4 DOELSTELLING VAN DE

Nadere informatie

Wonen Noordwest Friesland

Wonen Noordwest Friesland Treasurystatuut (Definitief) Wonen Noordwest Friesland december 2013 Sint Annaparochie Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 WETTELIJK KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 4 1.3 DOEL VAN HET

Nadere informatie

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut Treasurystatuut RWS partner in wonen Stationspark 30 4462 DZ GOES Postbus 158 4460 AD GOES T (0113) 23 16 74 F (0113) 23 38 11 Info@rwsgoes.nl www.rwsgoes.nl Goes, november 2013 Vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

WONEN NOORDWEST FRIESLAND

WONEN NOORDWEST FRIESLAND Treasurystatuut WONEN NOORDWEST FRIESLAND Mei 2015 Sint Annaparochie Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT...

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. 19 juni 2015

Financieel jaarverslag 2014. 19 juni 2015 Financieel jaarverslag 2014 19 juni 2015 63 Jaarstukken deltawonen 2014 1.17 Inleiding 1.17.1 Financieel beleid en bedrijfsvoering De resultaten Als woningcorporatie zien we dat de woningbeleggingen (in

Nadere informatie

Extern toezicht, intern toezicht en functioneren van de onderneming

Extern toezicht, intern toezicht en functioneren van de onderneming Uitgangspunten investeringsopgave Oktober 2012 Extern toezicht, intern toezicht en functioneren van de onderneming 1 Inhoudsopgave... 1 1. Voorwoord... 3 2. Positie en inbedding binnen Brabantse Waard...

Nadere informatie

Het investeringsstatuut. In control of het schip in

Het investeringsstatuut. In control of het schip in Het investeringsstatuut In control of het schip in Naam student: Toon van Hulten Email: toonvanhulten@hotmail.com Masterscriptie: Master of Science in Real Estate Begeleider: prof. dr. Johan Conijn Tweede

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie Jaarverslag 2011 Stichting de Alliantie 1 Gevestigd te Huizen 1271 ZA, Bestevaer 48 Telefoon: 035 528 07 80 E-mail: info@de-alliantie.nl Internet: www.de-alliantie.nl Stichting de Alliantie is ingeschreven

Nadere informatie

Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0. Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:.

Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0. Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:. Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0 Status: Vastgesteld Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:. Ten geleide Deze meerjarenprognose vervangt versie 1.1 welke op 18 december is goedgekeurd door

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

rapport Treasurystatuut Versie 1.1 Datum 22 november 2012 Frank aan de Wiel Patrimonium Barendrecht

rapport Treasurystatuut Versie 1.1 Datum 22 november 2012 Frank aan de Wiel Patrimonium Barendrecht rapport Treasurystatuut Versie 1.1 Datum 22 november 2012 Auteur Frank aan de Wiel Afdeling Financiën Patrimonium Barendrecht Inhoud Inleiding... 3 1. Algemeen... 5 2. Treasuryorganisatie & -besluitvorming...

Nadere informatie

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties HANDREIKING Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties Colofon In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitgevoerd door BNG Advies Tekst: Gabriël de Groot, senior adviseur BNG

Nadere informatie

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Deel A Jaarverslag 2013 Hoofdstuk 1. Governance

Nadere informatie

TREASURY BIJ WONINGCORPORATIES

TREASURY BIJ WONINGCORPORATIES TREASURY BIJ WONINGCORPORATIES Naarden, 1 februari 2002 I N H O U D INHOUD 2 INHOUDSOPGAVE... 2 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES... 3 2. AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Financiële

Nadere informatie

BEGROTING 2014 2014 2015 2016 2017 2018

BEGROTING 2014 2014 2015 2016 2017 2018 BEGROTING 2014 2014 2015 2016 2017 2018 INHOUD Voorwoord [4] 1 Inleiding [6] 2 Strategisch kader en speerpunten van beleid [9] 3 Strategisch voorraadbeleid [16] 4 Bedrijfswaarde en beleidswaarde [19]

Nadere informatie

DrieKamerModel De resultaten van het pilotprogramma. Johan Conijn en François Claessens

DrieKamerModel De resultaten van het pilotprogramma. Johan Conijn en François Claessens DrieKamerModel De resultaten van het pilotprogramma Johan Conijn en François Claessens November 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De hoofdlijnen van het DrieKamerModel... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Maatschappelijke

Nadere informatie

Treasurystatuut Woningstichting Barneveld te Barneveld

Treasurystatuut Woningstichting Barneveld te Barneveld Treasurystatuut Woningstichting Barneveld te Barneveld 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Algemene uitgangspunten en randvoorwaarden 4 2.1 Doelstellingen treasury 4 2.2 Algemene uitgangspunten 4 3. Cashmanagement

Nadere informatie

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden Opgesteld door: Functie: Afdeling: Cluster: Marieke Wagemakers Adviseur Planning & Control Middelen Bedrijfsbureau - 1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties

Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties INFORMATIEVOORZIENING AAN TOEZICHTHOUDERS VAN WONINGCORPORATIES Colofon Deze handreiking is een uitgave van de Vereniging van Toezichthouders

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Stichting Thuisvester Treasurystatuut

Stichting Thuisvester Treasurystatuut Stichting Thuisvester Treasurystatuut Vastgesteld door het bestuur: 3 april 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht: 15 april 2015 TREASURYSTATUUT STICHTINGTHUISVESTER DEF 15-4-20153-4-2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting

Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting Opdrachtgever: Patrimonium woonstichting Rotterdam, 3 maart 2011 Maatschappelijke Visitatie Patrimonium Opdrachtgever: Patrimonium woonstichting Bert

Nadere informatie

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot?

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Derivaten bij woningcorporaties 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

Nadere informatie

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760 Jaarstukken 2014 ALGEMEEN Naam toegelaten instelling : Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Gevestigd te : Vlaardingen Adres : Stadhouderslaan 181, 3136 BM Postadres : Postbus 206, 3130 AE Telefoon

Nadere informatie

Investeringsstatuut. Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Investeringsstatuut. Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Investeringsstatuut Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Versie 1.0 d.d. 07-02-2013 Versie is goedgekeurd in de RvC vergadering van 28-02-2013 1 Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Definities...3 1.3

Nadere informatie

Nota: Zicht op risico s

Nota: Zicht op risico s Zicht op risico s Nota: Zicht op risico s Risicomanagementbeleid Gemeente Hengelo 1 Inleiding... 3 2 Management Summary.... 3 3 Risicomanagement... 5 3.1 Begripsbepaling, wat is risicomanagement?... 5

Nadere informatie

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept)

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Treasurystatuut Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015 Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOELSTELLING

Nadere informatie