Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015/2016"

Transcriptie

1 Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015/2016 Rapportage Drunen, juli 2016 Jaap Heirman

2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Aanleiding & onderzoeksdoel... 2 Vragenlijst... 2 Selectie respondenten & afname... 3 Kwalitatieve verdieping... 3 Resultaten... 4 Representativiteit respons... 4 Toegankelijkheid maatschappelijke ondersteuning... 5 Kwaliteit Wmo-voorziening... 6 Effecten Wmo-voorziening... 7 Contact Bijeen... 8 De gekozen oplossing en het persoonlijk plan... 9 Kwaliteit per ondersteuning Overige ondersteuning Cliëntondersteuning Persoonsgebonden budget Financiële situatie cliënten Website Bijeen Conclusie Beperkingen onderzoek Cliëntervaringsonderzoek 2016/ Bijlagen

3 Inleiding Aanleiding & onderzoeksdoel Mei 2016 is de gemeente Heusden een onderzoek gestart met als doel de ervaringen van cliënten met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in beeld te brengen. De onderzoeksverplichting uit Wmo 2015 Artikel vormde de directe aanleiding voor het onderzoek. Daarnaast biedt het cliëntervaringsonderzoek de gemeente Heusden een handvat om de recente veranderingen in de uitvoering van de Wmo te beoordelen en eventuele knelpunten te signaleren. De onderzoeksresultaten kunnen aanleiding geven tot een eventueel vervolgonderzoek of verbetertraject. Vragenlijst Om cliëntervaring te meten is gekozen voor een combinatie van kwantitatieve vragenlijsten en kwalitatieve interviews. De vragenlijst bestond uit een landelijk verplichte component en een facultatieve component. Gemeenten waren verplicht om een set van 10 stellingen en een open vraag op te nemen in het onderzoek. De 10 stellingen hadden betrekking op drie centrale aspecten van de uitvoering van de Wmo: - De ervaring met de toegang tot de maatschappelijke ondersteuning; - De ervaren kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning; - Het ervaren effect op de zelfredzaamheid. Cliënten konden op een vijfpuntsschaal aangeven in hoeverre zij het eens dan wel oneens waren met de stellingen. Tevens konden ze aangeven wanneer een stelling niet van toepassing was of wanneer men geen mening over de stelling had. Middels de open vraag konden cliënten in eigen woorden aangeven wat men goed vond, minder goed vond, of anderzijds dacht van de geboden hulp. Naast de 10 verplichte vragen bevatte de vragenlijst 40 aanvullende vragen. Deels gingen de aanvullende vragen dieper in op de onderwerpen van de verplichte vragenlijst. Daarnaast werden in de aanvullende vragen enkele nieuwe onderwerpen aangesproken zoals het keukentafelgesprek, ondersteuning vanuit het voorliggend veld, en de website van Bijeen. Ook is gevraagd naar enkele achtergrondkenmerken zoals leeftijd, geslacht en opleiding. Deze zijn opgenomen in het onderzoek om te controleren of de netto steekproef (respons) representatief is voor de populatie en om te bestuderen of er verschillen in cliëntervaring zijn tussen demografische groepen. De vragenlijst is te bezichtigen in de bijlagen. 2

4 Selectie respondenten & afname De onderzoekspopulatie in kwestie waren alle inwoners van Heusden die geregistreerd stonden als Wmo-cliënt met een individuele voorziening in Op het moment van selectie (5 april 2016) bestond het cliëntenbestand bij de gemeente Heusden uit 1749 Wmo-cliënten, waarvan 1451 cliënten een Wmo-voorziening hadden ontvangen in Om voldoende betrouwbare resultaten te garanderen was een bruto steekproef vereist van 760 respondenten. 1 Niet alle personen in het cliëntbestand zijn opgenomen in de bruto steekproef. 2 Na selectie bleven 1244 cliënten over. Om inzicht te krijgen in het proces van toegang tot de Wmo is gekozen om de groep cliënten die het afgelopen jaar (opnieuw) Wmo-cliënt zijn geworden (374 respondenten) in zijn geheel aan te spreken. Onder de 870 Wmo-cliënten die voorgaand kalenderjaar niet meer door een consulent zijn gezien is een steekproef getrokken waarbij 400 cliënten zijn geselecteerd. Daarmee bestond de bruto steekproef uit 774 cliënten. De geselecteerde respondenten is een uitnodigingsbrief met vragenlijst en retourenveloppe toegestuurd. Middels de uitnodigingsbrief werden respondenten op de hoogte gesteld van het onderzoeksdoel, anonimiteit, procedure, en verdere informatie over het onderzoek. Om de respons te verhogen kregen respondenten de keuze om de vragenlijst niet alleen schriftelijk maar ook via internet in te vullen. Ongeveer twee weken na het versturen van de vragenlijst is een herinneringsbrief gestuurd. Respondenten hebben 39 dagen de tijd gekregen om de vragenlijst in te vullen en te retourneren. In totaal zijn 321 vragenlijsten teruggekomen 3 ; een respons van 41.5%. Kwalitatieve verdieping Om de resultaten van de vragenlijst verder uit te diepen is gekozen om de vragenlijst op te volgen met enkele interviews. Aan het einde van de vragenlijst konden respondenten aangeven of ze interesse hadden om een persoonlijk gesprek aan te gaan met de gemeente Heusden over hun ervaringen met de Wmo. Zeven cliënten die aangaven interesse te hebben, zijn geïnterviewd. De bevindingen uit de interviews zijn opgenomen in de resultaten-sectie. 1 Zoals gebruikelijk is hanteren we een minimaal betrouwbaarheidsniveau van 95% bij een steekproefmarge van 5%. Met een populatie van 1451 resulteert dit in een netto steekproef van 304 respondenten. Met een verwachte respons van 40% leidt dit tot een vereiste bruto steekproef van 760 respondenten. 2 Groepen die zijn uitgesloten van de bruto steekproef: cliënten zonder adresgegevens of wonend in een andere gemeente; cliënten onder de 18 jaar; cliënten die onlangs zijn overleden of verhuisd vragenlijsten zijn schriftelijk geretourneerd. Drie vragenlijsten zijn via internet geretourneerd. 3

5 Resultaten In dit hoofdstuk worden de bevindingen van het cliëntervaringsonderzoek Wmo weergegeven. Als eerste wordt bekeken of de respons representatief is voor de gehele populatie. Vervolgens zullen de resultaten met betrekking tot de toegankelijkheid, kwaliteit en effecten van de maatschappelijke ondersteuning worden gepresenteerd. Daarna wordt het contact met Bijeen besproken. Vervolgens wordt de situatie van de respondenten nader bekeken, waarbij onder andere aandacht is voor het type Wmo-ondersteuning, eventuele ondersteuning vanuit het voorliggend veld, persoonsgebonden budget, en de financiële situatie van de Wmo-cliënten. Tenslotte worden de ervaringen van cliënten met de website Bijeenheusden.nl bediscussieerd. De respondenten die bij een stelling niet van toepassing of geen mening hebben ingevuld, zijn bij de analyse buiten beschouwing gelaten. Waar van toepassing worden de bevindingen uit de interviews en de open vraag aangehaald om eventuele knelpunten in de uitvoering van de Wmo nader te illustreren. Representativiteit respons Gekeken is of de respons representatief is voor de populatie. Omdat de groep cliënten die het afgelopen jaar opnieuw cliënt is geworden in zijn geheel is aangeschreven (zie sectie: selectie respondenten & afname ) is deze groep oververtegenwoordigd in de respons. Hier dient rekening mee te worden gehouden bij het interpreteren van de resultaten. Er is bekeken of de respons een afspiegeling van de populatie is wat betreft geslacht en leeftijd. 4 Hoewel het percentage vrouwen in de steekproef iets lager is ten opzichte van de populatie lijkt dit binnen een acceptabele marge. De gemiddelde leeftijd van cliënten uit de steekproef ligt iets hoger dan dat van cliënten uit de populatie. We dienen er rekening mee te houden dat de leeftijdsklasse 65 tot 79 jaar licht oververtegenwoordigd is, en de leeftijdsklasse tot 64 jaar licht ondervertegenwoordigd is in de respons. Populatie Netto steekproef % vrouw 68% 66% % % 18% % % 39% % % 43% Gem leeftijd Tabel 1: Geslacht en leeftijd in populatie en respons. 4 Cijfers populatie afkomstig uit cliëntadministratie Wmo (5 april, 2016) bij gemeente Heusden. 4

6 Toegankelijkheid maatschappelijke ondersteuning De eerste vier stellingen uit de vragenlijst hadden betrekking op de toegankelijkheid van de Wmovoorzieningen. Cliënten van wie het initiële contact met Bijeen langer dan een jaar geleden was, is gevraagd de vragen uit dit blok niet in te vullen. 205 respondenten hebben één of meerdere vragen met betrekking tot de toegankelijkheid ingevuld. Figuur 1: Toegankelijkheid van de maatschappelijke ondersteuning (n=205) Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag Ik werd snel geholpen De medewerker nam mij serieus... samen naar oplossingen gezocht Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Van de vier stellingen met betrekking tot de toegankelijkheid reageerden cliënten het minst positief op de eerste stelling: Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag. Bijna één vierde was het hier (helemaal) niet mee eens. Iets meer dan 60% van de Wmo-cliënten gaf aan wel te weten waar men terecht kon met de hulpvraag. De overige drie stellingen hebben betrekking op hoe er met de hulpvraag van cliënten is omgegaan. De tweede stelling luidde: Ik werd snel geholpen. Drie vierde van de cliënten gaf aan dat dit het geval was. Ongeveer 10% gaf aan niet snel te zijn geholpen. Op de derde stelling: De medewerker nam mij serieus, waren de meeste positieve reacties. 80% van de respondenten gaf aan serieus te zijn genomen gedurende het initiële contact met Bijeen. Een kleine 10% vond dat dit niet het geval was. De vierde en laatste stelling luidde: De medewerker en ik hebben samen naar oplossingen gezocht. Ten opzichte van de vorige twee stellingen lieten respondenten zich iets minder positief uit over deze stelling. Ongeveer 14% was van mening dat er niet samen naar oplossingen was gezocht. Bijna drie kwart van de respondenten vond dat dit wel het geval was. In de interviews is de toegang naar de ondersteuning meermalig aan bod gekomen. Enkele Wmocliënten gaven aan met meerdere zorginstanties te maken te krijgen en niet altijd te weten of ze bij Bijeen of een andere instantie terecht konden met hun (hulp)vraag. Ook na contact met een zorginstantie bleef dit soms onduidelijk. Cliënten kregen soms het gevoel van het kastje naar de muur te worden gestuurd. 5 Ervaringen van geïnterviewde cliënten met de toegang waren niet louter negatief. Zo gaf een Wmo-cliënt bijvoorbeeld aan dat hij goed wist waar hij terecht kon met zijn hulpvraag en bovendien netjes werd geholpen. 5 Vragenlijst

7 Kwaliteit Wmo-voorziening Figuur 2 laat zien hoe respondenten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning hebben ervaren. 290 respondenten hebben de vragen met betrekking tot de kwaliteit van de voorziening ingevuld. Figuur 2: Kwaliteit Wmo-voorziening (n=290) Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed De ondersteunning die ik krijg past bij mijn hulpvraag Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens De eerste stelling luidde: Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed. Over het algemeen werd positief gereageerd op de stelling. Meer dan drie kwart van de respondenten gaf aan dat de kwaliteit van de ondersteuning goed was, tegenover 11% die aangaf dit niet te vinden. Op de stelling of de ondersteuning past bij de hulpvraag, reageerden cliënten net iets minder positief. 16% was het hier (helemaal) niet mee eens. Desondanks vond de ruime meerderheid (71%) dat de ondersteuning paste bij de hulpvraag. Middels een open vraag konden cliënten aangeven wat men goed vond, minder goed vond, of anderzijds dacht over de ondersteuning. Cliënten gaven vaker aan dat de kwantiteit van de hulp die men kreeg onvoldoende was, dan dat de kwaliteit onvoldoende was. Zo stelde meerdere cliënten dat het aantal uren hulp bij het huishouden niet genoeg was, en gaven cliënten aan in het verleden meer uren hulp te hebben gehad. 6 In de interviews kwam eenzelfde beeld naar voren. Zo gaf een respondent aan zeer te spreken te zijn over zijn huishoudelijke hulp, maar ook dat het aantal uur huishoudelijke hulp onvoldoende was om het gehele huis schoon te krijgen. Een andere cliënt gaf aan dat de kwaliteit van de rolstoel prima was, maar dat hij wel een hoop extra zaken zoals een motor en een zuurstoftank zelf moest bekostigen. In beide gevallen beoordeelde men de kwaliteit van de gekregen ondersteuning positief maar was de ondersteuning onvoldoende toereikend in relatie tot de hulpvraag. Dit kan een mogelijke verklaring zijn voor waarom respondenten net iets positiever reageerden op de eerste stelling dan op de tweede. Over het algemeen laten de resultaten echter zien dat beide aspecten van de ondersteuning vrij positief worden beoordeeld. 6 Bijvoorbeeld vragenlijst 41, 42, 61, 99, 100,

8 Effecten Wmo-voorziening Het bevorderen van de eigen kracht en het stimuleren van deelname aan het maatschappelijk verkeer staat centraal in de Wmo. Van een Wmo-voorziening mag men verwachten dat deze een bijdrage levert aan de zelfredzaamheid en/of maatschappelijke participatie van de cliënt. Figuur 3 laat zien welke effecten de Wmo-voorziening heeft op het leven van cliënten. 278 respondenten hebben één of meerdere vragen met betrekking tot de effecten van de Wmo-voorziening ingevuld. Figuur 3: Effecten Wmo-voorziening (n=278). Door de ondersteuning die ik krijg kan ik beter de dingen doen die ik wil... kan ik mij beter redden heb ik een betere kwaliteit van leven Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Van de drie stellingen met betrekking tot de effecten van de Wmo-voorziening, konden cliënten zich het minst vinden in de stelling: Door de ondersteuning die ik krijg kan ik beter de dingen doen die ik wil. Ook met een Wmo voorziening blijkt het voor sommige cliënten lastig te zijn om de dingen te doen die ze zouden willen doen. Bijna 70% van de Wmo-cliënten gaf aan dankzij de ondersteuning beter de dingen te kunnen doen die men wilt. 11% gaf aan dat dit niet zo was. Een vrij grote groep (20%) stond neutraal tegenover de stelling. Op de tweede stelling: Door de ondersteuning die ik krijg kan ik mij beter redden, werd het meest positief gereageerd. 77% van de respondenten gaf aan het met de stelling eens te zijn. Iets minder dan 10% gaf aan zich niet beter te kunnen redden met de Wmo-voorziening. De derde stelling luidde: Door de ondersteuning die ik krijg heb ik een betere kwaliteit van leven. 73% van de Wmo-cliënten was het hier mee eens. 11% gaf aan geen betere kwaliteit van leven te hebben. Ten opzichte van de toegang en kwaliteit van de ondersteuning zijn de effecten van de ondersteuning minder tot uiting gekomen in de opmerkingen bij de open vraag en in de interviews. Enkele respondenten gaf bij de open vraag aan zich door de ondersteuning beter te kunnen redden of de kwaliteit van leven terug te krijgen. 7 Andere respondenten lieten zich minder positief uit en gaven aan dat de ondersteuning onvoldoende toereikend was om de dingen te doen die ze wilden doen. 8 7 Vragenlijst 211, Bijvoorbeeld vragenlijst 76 7

9 Contact Bijeen Om in aanmerking te komen voor maatschappelijke ondersteuning hebben de meeste Wmo-cliënten een keukentafelgesprek gevoerd met een medewerker van Bijeen. Figuur 4 geeft weer hoe Wmocliënten het contact met Bijeen gedurende dit keukentafelgesprek hebben ervaren. Omdat we met name geïnteresseerd zijn in recente ervaringen is cliënten van wie het laatste keukentafelgesprek langer dan een jaar geleden was gevraagd de vragen uit dit blok over te slaan. 191 respondenten hebben één of meerdere vragen met betrekking tot het keukentafelgesprek beantwoord. De antwoorden op de zes stellingen vertonen een hoge mate van covariantie; cliënten gaven regelmatig op de zes stellingen eenzelfde antwoord. Desondanks laten de resultaten ook enkele verschillen tussen de stellingen zien. Figuur 4: Contact met Bijeen (n=191) De medewerker van Bijeen was vriendelijk en beleefd De medewerker van Bijeen nam voldoende tijd voor mij De medewerker van Bijeen nam mij serieus De medewerker van Bijeen gaf duidelijke informatie... kwam gemaakte afspraken na... hield rekening met mijn situatie en behoeften Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens De eerste stelling: De medewerker van Bijeen was vriendelijk en beleefd, werd het meest positief beoordeeld. 88% van de cliënten gaf aan dat dit het geval was. Volgens slechts 5% was dit niet het geval. Soortgelijke positieve resultaten zien we bij de volgende stelling: De medewerker van Bijeen nam voldoende tijd voor mij. 87% van de respondenten geeft aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling. Op de laatste vier stellingen werd ten opzichte van de eerste twee, iets minder positief gereageerd. 83% was het eens met de stelling de medewerker van Bijeen nam mij serieus. Ongeveer 81% stelde dat de medewerker van Bijeen duidelijke informatie gaf. Met de 5 e stelling: De medewerker van Bijeen kwam gemaakte afspraken na, was 82% het (helemaal) eens. Over de laatste stelling, De medewerker van Bijeen hield rekening met mijn situatie en behoeften, waren cliënten het meest verdeeld. 75% was het met de stelling eens. Ten opzichte van de overige stelling gaven opvallend veel respondenten aan het (helemaal) niet eens te zijn met de stelling; 13% vond dat de medewerker van Bijeen geen rekening hield met de situatie en behoeften van de cliënt. 8

10 Cliënten is in de vragenlijst de mogelijkheid geboden een opmerking te plaatsen over de medewerker van Bijeen en/of het keukentafelgesprek. Enkele respondenten hebben hier gebruik van gemaakt. Een mantelzorger van een cliënt gaf aan dat de medewerker van Bijeen onvoldoende handelt naar de mening van de mantelzorger, terwijl deze inzicht heeft in de behoeftes van de Wmo-cliënt. 9 Omdat het cliëntervaringsonderzoek zich richt op de ervaringen van de Wmo-cliënt zelf, is het onduidelijk of deze mening gedeeld wordt door meerdere mantelzorgers. Eén cliënt merkte op graag meer informatie te hebben gewild over alternatieve zorgmogelijkheden en stelde daarnaast dat de financiële kant tijdens het gesprek onderbelicht bleef. 10 Andere cliënten gaven onder andere aan dat het keukentafelgesprek voor hen niet van toegevoegde waarde was, of hadden het gevoel niet serieus genomen te worden. 11 De bevindingen uit de interviews liggen grotendeels in lijn met de resultaten van de vragenlijst. De resultaten van zowel de vragenlijst als de interviews suggereren dat cliënten positief zijn over de manier waarop men tijdens het gesprek is bejegend door de medewerker van Bijeen, maar soms enkele kanttekeningen plaatsen bij inhoudelijke aspecten van het gesprek, zoals de informatieverstrekking. Over het algemeen genomen kan worden geconcludeerd dat het contact met de medewerker van Bijeen als vruchtbaar en prettig wordt ervaren. De gekozen oplossing en het persoonlijk plan Tijdens het keukentafelgesprek stelt de medewerker van Bijeen in samenspraak met de Wmo-cliënt een persoonlijk plan op. Het persoonlijk plan brengt de ondersteuningsbehoefte van de cliënt in kaart en vormt het uitgangspunt voor de ondersteuning. Figuur 3 geeft de mening van cliënten weer met betrekking tot de gekozen oplossing en het persoonlijk plan. Cliënten van wie het laatste keukentafelgesprek langer dan een jaar geleden was, is gevraagd dit vragenblok niet in te vullen. 188 respondenten hebben één of meerdere vragen met betrekking tot de gekozen oplossing en het persoonlijk plan beantwoord. Figuur 5: Gekozen oplossing en het persoonlijk plan (n=188) Ik ben tevreden met de gekozen oplossing Het persoonlijk plan is voldoende doorgesproken... liet mij meedenken over het persoonlijk plan Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 9 Vragenlijst Vragenlijst Vragenlijst 117,

11 De eerste stelling uit het blok luidde: Ik ben tevreden over de gekozen oplossing. 72% van de cliënten gaf aan het hiermee eens te zijn. 16% was het niet eens met de gekozen oplossing. Uit de tweede stelling is een soortgelijke respons gekomen. 74% van de cliënten gaf aan dat het persoonlijk plan gedurende het keukentafelgesprek voldoende is doorgesproken. 13% gaf aan dat dit niet het geval was. 70% van de respondenten gaf aan het eens te zijn met de stelling: De medewerker van Bijeen liet mij meedenken over het persoonlijk plan. 14% was het hier niet mee eens. Uit de opmerkingen in de vragenlijst blijkt dat niet alle respondenten te spreken waren over de manier waarop het persoonlijk plan gecommuniceerd werd. Een aantal respondenten gaf aan dat het persoonlijk plan onvoldoende of helemaal niet was doorgesproken. 12 Ook gaven enkele respondenten aan hun inziens geen invloed te hebben gehad op de gekozen oplossing. 13 Zo merkte één respondent op: Het leek er verdacht veel op dat van tevoren al vast stond dat er een half uur per week van mijn huishoudelijke hulp af zou gaan. Ik heb er geen goed gevoel aan overgehouden. Je had zelf weinig in te brengen. 14 Al met al laten de bevindingen echter zien dat de meerderheid van de cliënten zich kan vinden in de gekozen oplossing en de manier waarop het persoonlijk plan behandeld is. Kwaliteit per ondersteuning Figuur 6 geeft weer van welke Wmo-voorzieningen cliënten gebruik maakten. Figuur 6: Ondersteuning vanuit Wmo (n=291) Dagbesteding Begeleiding Hulp bij het huishouden Verplaatsingsmiddelen/vervoersvoorzieningen Woonvoorzieningen/woonaanpassingen Anders 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Van de cliënten die de vragenlijst hebben ingevuld, ontvangt ongeveer 70% huishoudelijke hulp via de Wmo, 40% ontvangt een verplaatsingsmiddel dan wel vervoersvoorziening, 12% een woonvoorziening of woonaanpassing, 12% begeleiding en 9% dagbesteding. 2% van de respondenten heeft aangegeven een Wmo-ondersteuning te ontvangen die buiten deze categorieën valt. 57% van de respondenten had enkel ondersteuning(en) uit één categorie. 42% van de respondenten hadden ondersteuning(en) uit twee of meer categorieën. 12 Bijvoorbeeld vragenlijst 17, 66, 134, online vragenlijst Bijvoorbeeld vragenlijst 61, 92, Vragenlijst

12 Gekeken is of de tevredenheid van cliënten afhankelijk was van de Wmo-ondersteuning waar zij gebruik van maakten. Figuur 7 geeft de reacties weer op de stelling: De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag, onderverdeeld naar type ondersteuning. Figuur 7: De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag Dagbesteding Begeleiding Hulp bij huishouden Verplaatsingsmiddelen/vervoersvoorzieningen Woonvoorzieningen/woonaanpassingen Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens De resultaten suggereren dat respondenten met een vorm van begeleiding het meest tevreden waren. Slechts 7% vond niet dat de ondersteuning bij de hulpvraag past. Huishoudelijk hulp was de groep met de meeste ontevreden cliënten. 16% van de cliënten met huishoudelijke hulp vond niet dat de hulpvraag bij de ondersteuning past. Dit is in lijn met de bevindingen uit de open vraag, waarbij een groot deel van de respondenten aangaf dat het aantal uren huishoudelijke hulp onvoldoende toereikend was. Bij het interpreteren van de resultaten dient echter rekening te worden gehouden met het feit dat enkele categorieën voorzieningen een laag aantal respondenten bevat. Dit heeft gevolgen voor de betrouwbaarheid. Ook hebben Wmo-cliënten die meerdere vormen van ondersteuning ontvangen niet per voorziening kunnen aangeven hoe ze de kwaliteit hadden ervaren. In plaats daarvan hebben ze een algemene beoordeling gegeven voor het geheel aan ondersteuningen die ze ontvangen. 11

13 Overige ondersteuning Respondenten is gevraagd in welke mate zij aanspraak deden op hun sociale cirkel en/of (particuliere) diensten voor ondersteuning. De resultaten staan weergegeven in figuur 8. Figuur 8: Overige ondersteuning (n=321) Gebruik openbaar toegankelijke voorzieningen Hulp particuliere schoonmaakster Hulp individuele vrijwilliger Hulp partner, familie, vrienden of buren 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 52% van de respondenten maakte van één of meerdere vormen van ondersteuning gebruik. Minder dan 10% van de respondenten gaf aan gebruik te maken van openbaar toegankelijke voorzieningen zoals de activiteiten van een buurthuis, klussendienst, boodschappenservice of was- en strijkservice. Grofweg hetzelfde aantal respondenten gaf aan gebruik te maken van een particuliere schoonmaakster. Minder dan 3% van de respondenten kreeg hulp van een individuele vrijwilliger zoals een maatje of coach. 44% van de Wmo-cliënten heeft een naaste die hen ondersteunt. Onduidelijk is of deze ondersteuning het karakter heeft van mantelzorg, of dat het hier meer incidentele ondersteuning betreft. Fig 9: Heeft u het idee dat uw naaste die voor u zorgt het aankan? (n=127) Ja Nee Weet ik niet De groep Wmo-cliënten die hulp van een naaste ontvangt is gevraagd of ze het idee hadden dat de naaste de zorg aankan (figuur 9). Krap 50% was van mening dat de naaste de zorg wel aankan. Ongeveer één vijfde gaf aan niet dit idee te hebben. De overige respondenten gaven aan dit niet te weten. Een geïnterviewde mantelzorger van een Wmo-cliënt gaf aan de hulp voor zijn partner maar moeilijk aan te kunnen. Een van de factoren die daarbij speelde is dat hij het gevoel had onvoldoende een beroep te kunnen doen op zijn sociale kring. Zijn familie woonde te ver weg en buren en zijn mensen uit zijn sociale kring hadden niet de kennis in huis om zijn partner adequaat te helpen. Een eventuele vervolgstudie gericht op de belasting van mantelzorgers zou meer inzicht kunnen geven in dit onderwerp. 12

14 Cliëntondersteuning De Wmo 2015 verplicht gemeenten om cliëntondersteuning als laagdrempelige en kosteloze voorziening beschikbaar te stellen aan cliënten die maatschappelijke ondersteuning behoeven. Respondenten is gevraagd of ze wisten dat ze gebruik konden maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Figuur 10 laat zien dat slechts 21% hiervan op de hoogte bleek te zijn. Fig 10: Wist u dat u gebruik kon maken van een clientondersteuner? (n=247) Ja Nee 11% van de respondenten die het afgelopen jaar een keukentafelgesprek heeft gehad, gaf aan dat hier een onafhankelijk cliëntondersteuner bij aanwezig was. Figuur 11 geeft de tevredenheid van deze groep over de cliëntondersteuning weer. Respondenten die gebruik maakten van cliëntondersteuning, waren hier over het algemeen erg over te spreken. Slechts één respondent gaf aan ontevreden te zijn, de rest was tevreden of heel tevreden met de ondersteuning. Doordat slechts een beperkte groep respondenten aangaf gebruik te maken van een cliëntondersteuner zijn de resultaten minder betrouwbaar. Figuur 11: Tevredenheid clientondersteuning (n=20) Heel tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Heel ontevreden Bij de vraag: Van welke organisatie is uw onafhankelijke cliëntondersteuner afkomstig? werd twee keer Mee benoemd en vier keer K.B.O. Daarnaast gaven enkele respondenten aan cliëntondersteuning te ontvangen vanuit andere organisaties. Er is onvoldoende gebruik gemaakt van cliëntondersteuning om een uitspraak te kunnen doen over de tevredenheid per aanbieder van cliëntondersteuning. Bij de vraag: Van welke organisatie was uw onafhankelijke cliëntondersteuner afkomstig? gaf een deel van de respondenten (abusievelijk) de naam op van hun zorgverlener in plaats van een cliëntondersteuner. 15 Deze verwarring bij cliënten tast mogelijk de validiteit aan van de bevindingen. Het is echter ook een duidelijke signaal dat het fenomeen cliëntondersteuning lang niet bij iedereen bekend is. 15 Deze vraag is enkel gesteld aan respondenten die aangaven dat er een onafhankelijk cliëntondersteuner bij het keukentafelgesprek aanwezig was. 13

15 Persoonsgebonden budget De gemeente verstrekt een deel van de Wmo-cliënten een persoonsgebonden budget (PGB) waarmee zij zelf de maatwerkvoorziening kunnen inkopen. 36 respondenten gaven aan gebruik te maken van een PGB. Figuur 12 geeft weer in hoeverre deze groep van mening was dat het verstrekte PGB toereikend was om een maatwerkvoorziening te kunnen inkopen. Figuur 12: Toereikendheid PGB (n=33) Zeer goed Goed Redelijk Nauwelijks Niet De meningen hierover zijn verdeeld: ongeveer 32% van de respondenten gaf aan het PGB toereikend te vinden, 39% vond het PGB redelijk toereikend, en een 27% gaf aan het PGB nauwelijks of niet toereikend te vinden. Figuur 13: De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag (n=36) Zorg in natura Persoonsgebonden budget Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Vervolgens hebben we gekeken of er een verschil is tussen cliënten met een PGB en cliënten met zorg in natura wat betreft de mate waarin de Wmo-voorziening past bij de hulpvraag. Figuur 13 laat zien dat cliënten met een PGB iets minder tevreden waren. Een mogelijke verklaring hiervoor is het lagere budget van PGB s ten opzichte van zorg in natura. De verschillen in tevredenheid zijn echter niet groot en gezien slechts een beperkte groep respondenten gebruik maakt van een PGB, zijn de resultaten minder betrouwbaar. 14

16 Financiële situatie cliënten De financiële situatie van cliënten beïnvloedt mogelijk diens ervaringen met de Wmo. Zo kunnen cliënten met minder financiële middelen wellicht meer afhankelijk zijn van ondersteuning vanuit de Wmo omdat het lastiger voor ze is om zorg of ondersteuning te bekostigen. Cliënten met een hoger inkomen betalen een hogere eigen bijdrage, wat diens tevredenheid over de Wmo kan beïnvloeden. Om deze reden hebben we enkele vragen over de financiële situatie van cliënten meegenomen in het onderzoek. Ten eerste is gekeken naar het netto gezamenlijk inkomen van het huishouden van de Wmo-cliënt. De bevindingen staan gepresenteerd in figuur 14. Figuur 14: Netto gezamelijk inkomen (n=301) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 3.100,- of meer per maand 1.800,- tot 3.100,- per maand 1.400,- tot 1.800,- per maand 1.050,- tot 1.400,- per maand Minder dan 1.050,- per maand Weet ik niet/wil ik niet zeggen Daarnaast is gekeken in hoeverre cliënten financieel konden rondkomen (figuur 15). Figuur 15: In hoeverre kunt u financieel rondkomen? (n=311) Zeer goed Goed Redelijk Nauwelijks Niet Eén kwart van de respondenten gaf aan (zeer) goed te kunnen rondkomen, een meerderheid van 52% gaf aan redelijk te kunnen rondkomen, 20% gaf aan nauwelijks te kunnen rondkomen en 3% gaf aan niet te kunnen rondkomen. Opmerkelijk is dat inkomen en financieel rond kunnen komen slechts matig gecorreleerd zijn aan elkaar (r=0.32). Een mogelijk verklaring is dat naast inkomen andere factoren invloed hebben op het gevoel financieel rond te kunnen komen, te denken aan maandelijkse lasten, budgettering en de subjectie beleving van de financiële situatie. Vervolgens is gekeken of het netto besteedbaar inkomen van cliënten invloed heeft op de mate waarin zij de ondersteuning vinden passen bij de hulpvraag. De groep met een lager besteedbaar inkomen bestond uit respondenten met minder dan 1.400,- netto huishoudelijk inkomen per maand. 16 De groep respondenten die geen inkomen had opgegeven is buiten beschouwing gelaten. Figuur 16 laat zien dat cliënten met een hoger inkomen over het algemeen meer tevreden zijn over de mate waarin de ondersteuning past bij de hulpvraag. 16 Er werd respondenten gevraag om uitkeringen, alimentatie en pensioen mee te rekenen en zaken als vakantiegeld, kinderbijslag en kindertoeslag, zorg- en huurtoeslag niet mee te rekenen. 15

17 Figuur 16: De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag (n=211) Laag inkomen (< 1.400,- ) Hoog inkomen (> 1.400,- ) Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Figuur 17 laat zien dat cliënten die het gevoel hebben financieel goed te kunnen rondkomen meer tevreden zijn over de mate waarin de ondersteuning past bij de hulpvraag. Figuur 17: De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag (n=211) Minder goed rondkomen Goed rondkomen Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Website Bijeen Op de website Bijeenheusden.nl kunnen cliënten terecht voor informatie over de zorg die vanuit de gemeente Heusden georganiseerd wordt. Respondenten is gevraagd naar hun ervaringen met deze website (figuur 18). Figuur 18: Kent u de website Bijeenheusden.nl? (n=304) Ja Nee Onder de groep Wmo-cliënten bleek slechts 16% bekend te zijn met de website Bijeenheusden.nl. De overgrote meerderheid van de Wmo-cliënten kende de website van Bijeen dus niet. Mogelijk speelt de hoge gemiddelde leeftijd van de Wmo-cliënten hier een rol bij. Onduidelijk is hoe dit aantal zich verhoudt tot bijvoorbeeld de bekendheid van heusden.nl, de website van de gemeente Heusden. 16

18 Figuur 19: Maakt u gebruik van de website Bijeenheusden.nl? (n=49) Zeer vaak Vaak Soms Zelden Nooit Het deel van de groep Wmo-cliënten dat wel bekend was met Bijeenheusden.nl is gevraagd hoe vaak men van de website gebruik maakt. Figuur 19 laat zien dat een kwart van de cliënten die bekend was met de site deze (vrijwel) nooit gebruikt. De overige drie kwart gebruikt de site slechts zelden of soms. Geen enkele cliënt gaf aan Bijeenheusden.nl vaak of zeer vaak te bezoeken. Figuur 20: Kunt u de informatie vinden die u zoekt? (n=44) Ja Soms Nee Figuur 20 laat zien of cliënten op Bijeenheusden.nl de informatie konden vinden die ze zochten. Een kwart van de respondenten gaf aan dat dit het geval was, 64% gaf aan dat dit soms het geval was en 11% gaf aan dat dit niet het geval was. Daarnaast is gevraagd Bijeenheusden.nl een cijfer te geven. Het gemiddelde cijfer onder 32 respondenten was een 6.8, waarbij één respondent de site beoordeelde met een 4, twee met een 5 en één met een 9. Respondenten werd de mogelijkheid geboden om suggesties ter verbetering van Bijeenheusden.nl te doen. Slechts vier respondenten maakte hier gebruik van. Twee respondenten gaven aan (delen van) de website onduidelijk te vinden. Eén respondent gaf aan graag meer informatie over autisme op de site te zien en één respondent gaf aan dat het financiële gedeelte erg onoverzichtelijk is. Al met al maken Wmo-cliënten slechts beperkt gebruik van Bijeenheusden.nl. Uit eerder besproken bevindingen bleek dat dat niet alle respondenten wisten waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag en dat het hen soms aan heldere informatie ontbrak. In dit licht gezien is het jammer dat Bijeenheusden.nl momenteel slechts een beperkt aandeel levert in de informatievoorziening van Wmo-cliënten. 17

19 Conclusie Doel van het onderzoek was om een algemeen beeld te verschaffen van de ervaringen van Wmocliënten. De focus lag hierbij op de toegankelijkheid, kwaliteit, en effecten van de Wmo, en het contact met Bijeen. De bevindingen laten zien dat de ervaringen van cliënten met de Wmo grotendeels positief waren. De antwoordcategorieën niet van toepassing en geen mening buiten beschouwing gelaten, reageerden de meerderheid van de cliënten positief op alle landelijk verplichte stellingen. 17 Het percentage tevreden cliënten varieerde van 62% tot 80% per stelling. Positief was men met name over de stellingen: De medewerker nam mij serieus, Door de ondersteuning kan ik mij beter redden en Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed Het minst positief was men over de stelling: Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag, waarbij 24% van de respondenten aangaf (heel) ontevreden te zijn. Ook de stelling: De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag, scoorde betrekkelijk laag. Cliënten met hulp bij het huishouden bleken oververtegenwoordigd te zijn in de groep ontevreden respondenten. Dit bleek ook uit de open vragen, waarbij cliënten met huishoudelijke hulp regelmatig aangaven dat met name de kwantiteit van de ondersteuning onvoldoende toereikend was. Wat betreft het contact met Bijeen leken respondenten met name positief te zijn over de manier waarop zij werden bejegend door de medewerker van bijeen. Minder positief waren cliënten over de mate waarin de medewerker rekening hield met de wensen en behoeften van cliënten en over de informatievoorziening. Andere noemenswaardige bevindingen zijn dat maar weinig cliënten wisten dat zij gebruik konden maken van onafhankelijke cliënt ondersteuning, dat de website van Bijeen maar een beperkt aandeel lijkt te kunnen leveren bij de informatievoorziening van cliënten, en dat een betrekkelijk grote groep cliënten met een PGB aangeven dat deze ontoereikend is. Concluderend kunnen we stellen dat, hoewel er ruimte is voor verbetering, cliënten grotendeels positieve ervaringen hebben met de Wmo in de gemeente Heusden. Beperkingen onderzoek Bij het interpreteren van de bevindingen dient rekening te worden gehouden met enkele beperkingen van het onderzoek. Mogelijk was het cliënten niet altijd duidelijk met welke instantie ze contact hebben gehad. Zo zijn tot januari 2016 enkele medewerkers van modus ook actief geweest in het mandaatteam. Voor cliënten die een keukentafelgesprek hebben gehad was het misschien onduidelijk met welke pet op deze medewerkers in een gesprek zaten; als lid van het mandaatteam of als lid van modus. Dit kan gevolgen hebben voor de validiteit van het onderzoek. 17 Stelling 1t/m10. 18

20 Omdat de groep cliënten die het afgelopen jaar opnieuw cliënt is geworden in zijn geheel is aangeschreven (zie sectie: selectie respondenten & afname ) is deze groep oververtegenwoordigd in de respons. De reden hiervoor is dat dit meer data opleverde over de toegang tot ondersteuning en het keukentafelgesprek, maar dit heeft ook als gevolg dat de resultaten mogelijk minder generaliseerbaar zijn naar de gehele populatie. Cliëntervaringsonderzoek 2016/2017 Artikel van de Wmo 2015 stelt gemeenten verplicht om ook in de komende jaren een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. De verwachting is dat gemeenten dezelfde vragenlijst mogen gebruiken als dit jaar gebruikt is. Op basis van de ervaringen met de vragenlijst van dit jaar kunnen onderstaande aanpassingen worden overwogen. Vraag 13: De vraag van welke organisatie de cliëntondersteuner afkomstig was, leverde weinig informatie op. Slechts een beperkt aantal respondenten maakte gebruik maken van cliëntondersteuning en bovendien gaf niet elke respondent aan van welke organisatie de cliëntondersteuner afkomstig was. Ter gevolge was de respons te laag om een zinvolle vergelijking te maken tussen verschillende aanbieders van cliëntondersteuning. Vraag 27: Om de vragenlijst zo kort mogelijk houden is gekozen om verschillende Wmo-voorzieningen te groeperen in brede antwoordcategorieën. De categorie verplaatsingsmiddelen/ vervoersvoorzieningen is mogelijk te breed om zinvolle uitspraken over te doen. Mogelijk kan deze categorie in een vervolgstudie worden uitgesplitst. Vraag 37: De meerderheid van de respondenten gaf aan niet bekend te zijn met de website Bijeenheusden.nl en kon daardoor slechts één van de vijf vragen over de website beantwoorden. Het cliëntervaringsonderzoek lijkt daarmee niet het beste medium te zijn voor vragen over de website. Vraag 40: Gevraagd werd of respondenten een cijfer wilden geven aan de website Bijeenheusden.nl. Veel respondenten dachten echter dat ze een cijfer voor Bijeen mochten geven. Deze vraag zal in het vervolg beter gespecificeerd moeten worden. Enkele respondenten veronderstelden dat ze bij de helemaal mee eens helemaal niet mee eens vragenblokken, maar één antwoord konden geven per vragenblok in plaats van één antwoord per vraag. Mogelijk kan dit verduidelijkt worden door lijnen tussen de vragen te zetten zodat het vragenblok minder op één geheel lijkt. Het huidige cliëntervarings-onderzoek is primair bedoeld om een algemeen beeld te scheppen van de stand van de Wmo. Dit betekent dat niet ieder onderwerp uitgebreid aan bod komt. Het kan echter lonen om in een toekomstig onderzoek bepaalde onderwerpen verder uit te diepen. Hierbij wordt vooral gedacht aan onderwerpen waar de gemeente Heusden minder positief op scoorde (zoals bijvoorbeeld het indienen van de hulpvraag), of onderwerpen die dit jaar niet aan bod zijn gekomen. Zo werd de stelling: De organisaties werken goed samen om mijn kind te helpen. betrekkelijk negatief beoordeeld in het onderzoek Jeugd. Om erachter te komen of de samenwerking tussen de instanties ook een kwestie is die speelt bij de uitvoering van de Wmo, kan dit onderwerp volgend jaar mogelijk worden opgenomen in het onderzoek. 19

21 Bijlagen Vragenlijst Wmo 21 20

22 21

23 22

24 23

25 24

Collegevoorstel. Zaaknummer 00481269. Onderwerp Resultaten cliëntervaringsonderzoeken Wmo en jeugd 2015

Collegevoorstel. Zaaknummer 00481269. Onderwerp Resultaten cliëntervaringsonderzoeken Wmo en jeugd 2015 Zaaknummer 00481269 Onderwerp Resultaten cliëntervaringsonderzoeken Wmo en jeugd 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 1 januari 2015 zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Reg.nr.: I-SZ/2016/2119 / RIS 2016-446 (Bijlage) Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Utrechtse Heuvelrug Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 19 september 2016 DATUM 19 september 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Alphen aan den Rijn September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1409-7060 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeenten 2016 Gemeente AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Best Definitief rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0209-7037 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2016

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2016 Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 16 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken Juni 17 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2016 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo gemeente Utrechtse Heuvelrug Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Nijkerk Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/109 Datum Juli 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Ede September 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum September

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Ede Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/99 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Noordenveld juli 2017 Samenvatting In april t/m juni 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Noordenveld het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Hof van Twente Juli 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/101 Datum Juli

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Groningen 2016 Age Stinissen Erik van der Werff Juli 2017 Michiel Mollema www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting... 2 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet van het onderzoek...

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Purmerend September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 7500 AN Enschede1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/172

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Emmen juli 2017 Samenvatting In april t/m juni heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Emmen het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor dit

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/85 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel Tijdsperiode: 15-10-2016 t/m 31-03-2017 Aantal enquêtes: 475 Gemeente: Harderwijk Datum: 04 mei 2017 Opgesteld

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Elburg juni 2017 Samenvatting In maart t/m mei 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Elburg het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Raalte Rapport Augustus 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel T. Plat Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0908-6077 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 HET CONTACT

Nadere informatie

DE ERVARINGEN VAN INWONERS MET DE WMO

DE ERVARINGEN VAN INWONERS MET DE WMO DE ERVARINGEN VAN INWONERS MET DE WMO EN JEUGDHULP IN 2015 GEMEENTE OUDEWATER Concept Woerden, 12 augustus 2016 Luci Torregrosa Mariska van der Steege Bart de Jong Colofon VanMontfoort Dit cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Winterswijk. Rapport September 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Winterswijk. Rapport September 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Gemeente Winterswijk Rapport September 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-0409-8731 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO IHOUD SAMEVATTIG 1 HOOFDSTUK 1 ILEIDIG 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Oost Gelre. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Oost Gelre. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Gemeente Oost Gelre Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-3008-8715 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO IHOUD SAMEVATTIG 1 HOOFDSTUK 1 ILEIDIG 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Rol mantelzorger en eigen bijdrage aandachtspunten bij uitvoering Wmo

Rol mantelzorger en eigen bijdrage aandachtspunten bij uitvoering Wmo Rol mantelzorger en eigen bijdrage aandachtspunten bij uitvoering Wmo SOCIAAL PLANBUREAU GRONINGEN EN TRENDBUREAU DRENTHE ZIJN ONDERDEEL VAN CMO STAMM 1 1. Introductie De ervaringen met de Wmo waren in

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2017 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning. Rapportage tweede meting

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning. Rapportage tweede meting Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage tweede meting Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage tweede meting Aanvullend

Nadere informatie

Pijnacker - Nootdorp

Pijnacker - Nootdorp Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning

Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Zwolle 2016 Status: definitief Versie oktober 2016 Voor nadere informatie: Madelinde Tuk, senior Adviseur en Onderzoeker m.tuk@zwolle.nl 038

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Nulmeting 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2017 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Voor de levering van de hulpmiddelen

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Sittard-Geleen. Rapport 12 juni 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Sittard-Geleen. Rapport 12 juni 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Sittard-Geleen Rapport 12 juni 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-1206-8498 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 1.1 Aanleiding onderzoek 4 1.2 Doelgroep

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Heeze-Leende Rapport Augustus 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel Naomi Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0908-6079 : CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 14 oktober 2016 DATUM 14 oktober 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

X Algemeen Bestuur (AB)

X Algemeen Bestuur (AB) Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 19 september 2017 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage meting 2016 Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage meting 2016 Aanvullend cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Renkum Rapport Oktober 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel A. Olsthoorn Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0610-8022 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO INHOUD

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Cliëntervaring Wet maatschappelijke ondersteuning

Cliëntervaring Wet maatschappelijke ondersteuning Cliëntervaring Wet maatschappelijke ondersteuning Harderwijk, 10-10-2017 Inleiding Sinds 2008 moeten gemeenten volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) onderzoek doen onder de cliënten die zich

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Tilburg juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015-2016 Inzicht in de ervaringen van inwoners met ondersteuning vanuit de Wmo in de gemeente Loon op Zand. Datum 17 augustus 2017 Titel Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015-2016

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Eindhoven Juni 2016 Inleiding Aanleiding Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 artikel 2.5.1 verplicht om een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. Het

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Reg.nr.: I-SZ/2014/446 / RIS 2014-252 Bijlage Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2013 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken April

Nadere informatie

Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp

Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp Zwolle 2016 Status: definitief Versie 8-11-2016 Voor nadere informatie: Madelinde Tuk, senior Adviseur en Onderzoeker m.tuk@zwolle.nl 038 498

Nadere informatie

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 CEO Colofon Het Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO Wmo) is op verzoek van de VNG/VWS ontwikkeld door BMC onderzoek, met inbreng van een klankbordgroep van cliëntenorganisaties

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WMO

KLANTTEVREDENHEID WMO Rapport KLANTTEVREDENHEID WMO 2-meting Gemeente Venray Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Juni 2016

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Cranendonck Rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel K.J. van de Werfhorst Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-2209-7081 INHOUD INLEIDING

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Gespreksverslag focusgroep CEO Wmo

Gespreksverslag focusgroep CEO Wmo RAPPORTAGE Gespreksverslag focusgroep CEO Wmo Gemeente Veenendaal augustus 2017 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... ".. "... """... "... "... 1 1.1 Aanleiding en doel""... "".".".. "".. "."..... """".""".""..

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Heemstede November 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 Kenmerknummer: Wmo-2409-4588 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Rapportnummer 2015/49 Datum Juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Groesbeek Auteurs:

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

Nulmeting Wmo Gemeente Oldebroek. Rapportage December 2015 Projectnummer: Correspondentienummer: Wmo

Nulmeting Wmo Gemeente Oldebroek. Rapportage December 2015 Projectnummer: Correspondentienummer: Wmo Nulmeting Wmo 2015 Gemeente Oldebroek Rapportage December 2015 Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: Wmo-1412-4716 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SOCIALE SAMENHANG, EENZAAMHEID EN MEEDOEN 2 1.1

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014 Reg.nr.: I-SZ/2015/876 Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014 Gemeente Boxmeer Afdeling Sociale

Nadere informatie

Kerngegevens veteranen 2017

Kerngegevens veteranen 2017 Kerngegevens veteranen 2017 Veteranenbeleid Veteranen zijn in het algemeen tevreden over het veteranenbeleid en de dienstverlening. Het meest positief zijn zij over het herdenken van omgekomen militairen,

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Cliëntervaringsonderzoek wmo 2016 1- Notagegevens Notanummer 2016-001395 Datum 30-08-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Valkenswaard Rapport September 2016 I. Dooms A. van den Heuvel A. Olsthoorn Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0410-8013 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Hardinxveld-Giessendam Rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel Tom Plat Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-3009-8002 INHOUD INLEIDING 1

Nadere informatie