Inhoud. 1. Wat is xdoss? 2. Systeemvereisten. 3. Installeren van xdoss. 4. Gebruik van het programma xdoss

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. 1. Wat is xdoss? 2. Systeemvereisten. 3. Installeren van xdoss. 4. Gebruik van het programma xdoss"

Transcriptie

1

2 Inhoud 1. Wat is xdoss? 2. Systeemvereisten 3. Installeren van xdoss 4. Gebruik van het programma xdoss

3 1. Wat is xdoss xdoss is een softwareapplicatie dat u toelaat om op een gestructureerde wijze de kostprijs van een expeditiedossier te berekenen. Dit programma werd door vzw BITO ontwikkeld met de hulp van verschillende expeditiebedrijven en organisaties in België. 2. Systeemvereisten Windows 2000 of hoger.net Framework MB Diskspace

4 3. Installatie Het computerprogramma xdoss kan van de site van BITO gedownload worden. Het is gecomprimeerd in een zip file. Nadat u de file gedecomprimeerd hebt, zal u volgende bestanden vinden: setup.exe ExpeditiedossierSetup.msi De installatieprocedure bestaat uit 3 fases. Stap 1 Start Setup.exe op. De Windows installer zal de installatieprocedure begeleiden.! Het is belangrijk dat uw versie van Windows up to date is. Indien dit niet het geval is, zal voorgesteld worden om het.net Framework van Windows aan te passen. U kan de update van de site van Windows downloaden en installeren. Stap 2 Nadat u de installatie van xdoss uitgevoerd hebt, zal xdoss slechts werken indien u het bestand Licence.bin van Bito ontvangen en gekopieerd hebt naar het bestand xdoss op uw harde schijf. (Dit bestand is terug te vinden onder C:/program files/bito Ibot) Stap 3 Nadat u dit gedaan hebt, kan u de toepassing xdoss opstarten door dubbel te klikken op het icoontje xdoss op uw werkblad.

5 4. Gebruik programma xdoss Het programma is opgebouwd uit 3 delen: het bepalen van de kostenelementen het bepalen van de dossierelementen het genereren van het dossierrapport In dit hoofdstuk wordt op elk van deze zaken dieper ingegaan. VOORAF: na het invullen of wijzigen van een getal moet er een herberekening plaatsvinden. Dit doet u via: de toets F12 het menu Kosten : kies Herberekenen het icoontje voor herberekeningen

6 A. Het bepalen van de kostenelementen Het programma is zo opgebouwd dat in het algemeen kosten as such in een dossier kunnen ingevoerd worden. Daarnaast werd voor de belangrijkste kosten voorzien dat deze apart berekend kunnen worden. Deze specifieke kosten hebben betrekking op: lonen infrastructuur (huur) werkpost (PC) gedrukte documenten rijdend materieel financieringskost van het dossier 1. LONEN Hier kan u verschillende werknemers invullen met hun respectievelijke lonen en/of loonkosten. In dit werkblad wordt de loonkost per minuut berekend. Om een personeelslid toe te voegen (ook het allereerste) klikt u op het gele kruisje onderaan het werkblad.

7 Vak Naam In dit vak vult u een identificatie in voor de persoon die u wil invoeren. Deze identificatie zal in de keuzelijst verschijnen bij het toewijzen van de operationele taken in het blad Dossier. Vak Categorie Hier kan u een omschrijving geven die als geheugensteun kan dienen. Voorbeeld: functie of classificatie van de persoon in kwestie. Deze omschrijving verschijnt enkel in dit werkblad.

8 Vakken Bruto maandloon, Bruto uurloon, Sociale bijdrage (%) en Extra legaal (%) Op het maandloon zal het percentage voor de sociale (patronale) bijdragen én een percentage voor de extra legale lasten kunnen berekend worden. A. Bedienden Het maandloon wordt op jaarbasis uitgerekend volgens de volgende formule: 12 x [Bruto maandloon] x [1 + [Sociale bijdrage (%) + Extra legaal (%)]] Deze berekening is slechts een hulpmiddel. Indien u de maandkost van de werknemer kent, kan u dit bedrag invoeren. Als er niets ingevoerd wordt in de vakken Sociale bijdrage (%) én Extra legaal (%) wordt alleen het bedrag in het vak Bruto maandloon als basis voor de verdere berekening genomen. Op deze wijze kan u bijvoorbeeld ook de maandkost van een interim personeelslid invoeren. B. Arbeiders Het bruto uurloon is hier het vertrekpunt. Op het ingevoerde bruto uurloon zal het percentage voor de sociale bijdragen en de extra legale kosten berekend worden. Vakken Bijkomende kosten/maand & Bijkomende kosten/uur Kosten die buiten de normale bruto vergoeding vallen, maar toch een wezenlijk deel uitmaken van de kost van de werknemer in kwestie, kunnen hier ingevuld worden. Voorbeelden hiervan zijn : auto of verplaatsingsvergoedingen, forfaitaire kostenvergoeding en andere kosten op maandbasis.

9 In het programma worden deze kosten met 12 vermenigvuldigd om een jaarkost te berekenen. Voor een arbeider kunnen op dezelfde wijze bijkomende kosten per uur toegerekend worden. Vakken Weken per jaar en Uren per week Om de loonkost om te rekenen naar kost per minuut, moet het totaal aantal gepresteerde uren op jaarbasis berekend worden. In deze vakken wordt de effectieve arbeidstijd ingevuld.

10 2. HUUR In het werkblad Huur worden de kosten voor infrastructuur of huisvesting ingegeven. Om een locatie toe te voegen (ook de allereerste) klikt u op het gele kruisje onderaan het werkblad. Per locatie kan u de jaarprijs per m² invullen voor burelen en/of magazijnen. Vak Locatie Hier voert u de benaming van de locatie in. Dit kan eender welke omschrijving zijn: gemeente, naam van een gebouw, enz.

11 Deze omschrijving zal in de keuzelijst verschijnen bij het toewijzen van de kosten voor bureel en magazijn in het blad Dossier. Vak Kost per m²/jaar Als de volledige huurkost per m² per jaar gekend is (vb. tarieven van TBAC op Brucargo) kan hier deze kost ingegeven worden. In deze kost zal ook de prijs voor verwarming, elektriciteit, afval en verzekering inbegrepen zijn. In alle andere gevallen zal u de kosten voor huisvesting moeten omrekenen naar een kost per m² per jaar. Aan te raden is om de volledige huisvestingskosten om te rekenen naar m². Naderhand kunnen het aantal m² toegewezen worden per dossier. Vak Aantal dagen per jaar Om de kost naar effectieve gebruiksduur om te rekenen, wordt rekening gehouden met het aantal dagen per jaar waarop dossiers behandeld worden. (De kost voor infrastructuur wordt uiteindelijk omgerekend naar de kost per dossier.) Voorbeeld: Een gebouw met burelen wordt gehuurd tegen 3000 Euro op jaarbasis. De bijkomende kosten bedragen 1000 Euro. De totale oppervlakte bedraagt 50m². De kost per m² per jaar bedraagt 200 Euro voor 365 (of 366) dagen. Indien er effectief 250 dagen dossiers gemaakt worden, kan de kost per jaar omgerekend worden naar de 250 effectieve dagen.

12 3. WERKPOST Op het werkblad Werkpost wordt een berekening gemaakt van het gebruik van een PC naar de kostprijs per minuut. A. Hardware Deze mogelijkheid voorziet dat u de investering berekent met een workstation, scherm, een kleine printer. Indien u dit niet volgt, kan u het subtotaal invullen. Dit subtotaal krijgt voorrang op de vakken Investering. Daarnaast kan u een percentage invullen voor het gebruik van een netwerkserver. Het vak Kost server (%) vermeerdert de investering met het opgegeven percentage.

13 B. Annuïteiten In het programma werd de mogelijkheid ingebouwd om de maandelijkse kost te berekenen volgens een (postnumerando) annuïteitenlening. Deze berekening rekent de totale investering uit naar een vast afbetalingsbedrag per maand (annuïteit). Indien u de investering in een PC niet financiert met een lening, kan u dit toch waarderen met een zelf te kiezen interne rentevoet. Op die wijze wordt de investering tegen een zelf bepaalde ROI * omgerekend naar een kost per maand. In het vak Aantal maanden vult u het aantal maanden van de financiering in of bij een ROI het aantal maanden dat de PC operationeel blijft. Vak Aantal effectieve dagen per jaar Ook hier wordt rekening gehouden met het aantal dagen per jaar waarop dossiers behandeld worden. (De kost voor de PC wordt omgerekend naar de dagen waarop er effectief gebruik van gemaakt wordt.) In de berekening wordt voor elke effectieve dag 7,5 uur geteld. Vak Contractueel bedrag per maand Indien u niet met de annuïteitenberekening wenst te werken omdat u bijvoorbeeld de PC s huurt of met vaste afbetalingen financiert, kan u in dit vak de maandelijkse kost invullen. (Dit vak heeft voorrang op de annuïteitenberekening). Let wel: indien een netwerk geïnstalleerd is, zal het bedrag best de kost voor een PC met de bijhorende netwerk kost weerspiegelen. * ROI = Return On Investment

14 4. DOCUMENTEN Ook de kost van documenten zoals e mails, faxen, facturen, e.d. zijn in het programma voorzien. De berekening van een gedrukt document, een gedrukte pagina bestaat uit 2 delen: enerzijds wordt de kost voor het drukken berekend, vervolgens wordt de prijs per vel papier in rekening gebracht. Het multifunctioneel toestel kan beschouwd worden als de centrale printer waarmee de meeste documenten afgedrukt worden. A. Multifunctioneel toestel Ook hier vertrekken wij van een investering die met een annuïteitenberekening omgerekend wordt naar een kost per maand.

15 Bij de investering in een multifunctioneel toestel is de mogelijkheid voorzien om deze te vermeerderen met een percentage voor onderhoud en verbruik. Het gebruik van een annuïteitenomrekening werd onder vorig punt Werkpost uitgelegd (zie hiervoor). Hier is het eveneens mogelijk om te rekenen met een gekend, vast bedrag per maand. Het vak Contractuele maandelijkse kost heeft voorrang op de annuïteitenberekening. De maandelijkse kost wordt omgerekend naar kost per gedrukte pagina door het vak Aantal afdrukken per maand in te vullen. Indien u een vaste prijs betaalt per gedrukte pagina, kan u het vak Contractuele kost per gedrukte pagina invullen. Dit vak heeft voorrang op alle andere vakken onder de hoofding Multifunctioneel toestel. B. Papier Naast de prijs voor het drukken wordt de prijs voor een vel papier berekend. U kan vertrekken van een bulkprijs en vult ook in het vak Aantal pagina s voor deze bulkprijs in. Anderzijds kan u ook direct het vak Prijs per pagina invullen. Dit vak heeft voorrang op de berekening volgens de bulkprijs.

16 5. RIJDEND MATERIAAL Voor de berekening van de kost van Rijdend materiaal zijn wij uitgegaan van het gebruik van een heftruck. De kost van andere voertuigen kunnen hier natuurlijk ook berekend worden. De berekening is opgesplitst in 2 delen: bepaling van de investeringskost per minuut en van de verbruikskost. De kost per maand voor een heftruck wordt op dezelfde wijze berekend als bij de Pc en het multifunctioneel toestel (zie hiervoor). Bij het investeringsbedrag kan ook een percentage bijgevoegd worden voor het onderhoud en het verbruik van olie, banden, verzekering,enz.

17 Indien u deze kosten apart per maand wil vermelden, dan kan u het vak Andere kosten per maand gebruiken. Als u een vast bedrag per maand kent en niet van de annuïteitenberekening gebruik wenst te maken, kan u het vak Contractuele maandelijkse kost gebruiken. Dit vak heeft voorrang op de berekening van de annuïteiten. De maandelijkse kost wordt naar een kost per minuut omgerekend als u het werkelijk gepresteerde uren per maand invoert in het vak Aantal uren per maand. In het onderdeel Verbruik kan u de kost voor het verbruik van bv. diesel berekenen. De som van de twee delen investeringskost en verbruik resulteert in de totale kost per minuut van een heftruck.

18 6. FINANCIERINGSKOST In het programma is de mogelijkheid ingebouwd om de financieringskost van het dossier te verrekenen. Dit onderdeel berekent de financieringsfactor van het dossier aan de hand van een jaarlijkse rentevoet en het aantal dagen (klanten)krediet er gegeven wordt. Indien deze gegevens niet ingevuld worden, zal er bij de berekening van de dossierkost geen rekening gehouden worden met een (interne) financieringskost van het dossier.

19 B. Het bepalen van de dossierelementen Nadat u op de eerste 6 werkbladen de kosten hebt gedefinieerd, kan het dossier opgesteld worden. In de vakken Naam en Referenties kan u de nodige informatie voor de identificatie van het dossier invullen. Vak Operationele deeltaken Een belangrijk onderdeel van de kostprijsberekening is de bepaling van de operationele deeltaken. Hierin wordt beschreven welke taken in de behandeling van het dossier uitgevoerd worden. Voorbeelden zijn: Quotatie, offertes maken Aanmaken van het dossier Boeking + bevestiging van de boeking Instructies doorgeven i.v.m. voortransport, losplaats Verzekeringsdossier opmaken

20 In of uitklaring voor de Douane opstellen Instructies Bill of Loading opvragen en doorgeven Opvragen status en kosten Doorgeven details van vertrek en aankomst Ophalen van documenten Doorgeven, verzenden van documenten aan agent en/of klant Facturatie Opvolgen van de zending, tracking & tracing Opvolgen van de betalingen Controle op de inkomende facturen Op elke lijn in het vak Operationele deeltaken kan u een taak invullen. Voor elke taak dient het aantal minuten gespecificeerd te worden én de werknemer die de deeltaak uitvoert. In de kolom voor de werknemer kan u een keuze maken in de lijst met personen die u in het werkblad Lonen ingevuld hebt. Onder de tabel voor de operationele deeltaken vindt u een totaal van het aantal minuten mét de bijbehorende operationele personeelskost van het dossier. Vak Andere kosten In dit vak kan u eender welke andere kost inzake het dossier invullen. (Let wel: andere kosten = kosten die niet in de werkbladen gespecificeerd werden)

21 Voorbeelden zijn : Laat volgen Veterinair attest Attest van oorsprong Specifieke aan het dossier verbonden kosten Voor elk van deze kosten dient u het bedrag in te vullen. Andere vakken voor andere kosten Vak Documenten In dit vak vult u het aantal pagina s in dat u voor dit dossier afgedrukt hebt. Het programma zal automatisch de kostprijs hiervan berekenen volgens de gegevens die u in het werkblad Documenten ingevuld hebt. Vak Gebruik rijdend materiaal In dit vak vult u in hoelang er voor dit dossier gebruik werd gemaakt van de heftruck. Het programma zal automatisch de kostprijs hiervan berekenen volgens de gegevens die u in het werkblad Rijdend materiaal ingevuld hebt.

22 Vak Overhead personeelskosten Naast de operationele personeelsleden, zijn er in de onderneming ook werknemers in ondersteunende of staffuncties actief. Voorbeelden hiervan kunnen zijn : management, afdeling boekhouding, personeelsdienst, Voor de kost hiervan zijn 2 mogelijkheden voorzien: ofwel kiest u voor een percentage op de operationele personeelskosten (kosten van de operationele deeltaken) ofwel kiest u voor een vast bedrag per dossier. Deze laatste keuze heeft voorrang op het percentage, als u beiden invult. Vak Werkpost PC In deze versie van het programma werd gekozen om het aantal minuten te koppelen aan het totaal aantal minuten van de operationele deeltaken. De kost wordt berekend volgens de gegevens die u in het werkblad Werkpost hebt ingevuld. Vak Kosten aan derden Dit vak is bestemd voor eventuele kosten aan derden. Hierbij denken wij aan accountant, bedrijfsrevisor, e.d. Ook hier is er de keuze tussen een percentage op de operationele personeelskosten en een vast bedrag voor het dossier. Dit laatste heeft ook voorrang op het percentage. Vak Bureel en Magazijn In deze vakken gaan wij ervan uit dat er kan berekend worden hoeveel m² er nodig is per dossier.

23 Een geijkte manier om dit te berekenen voor de burelen is de volgende: gemiddeld aantal m² per operationele werknemer/bediende gemiddeld aantal dossiers per operationeel personeelslid per dag m² per dossier = gemiddeld aantal m² per operationele werknemer / gemiddeld aantal dossier per dag een rekenvoorbeeld: gemiddeld aantal m² per operationele werknemer = 15m² (dit is hall, eetruimte, archief, e.d. inclusief) gemiddeld aantal dossiers per operationele werknemer = 5 per dag aantal m² per dossier per dag = 15 / 5 = 3m² Op dezelfde wijze kan u het aantal m² voor het magazijn berekenen. Berekening van de dossierkosten Onderaan het werkblad wordt automatisch het subtotaal, de prefinanciering en de totale dossierkost berekend. De prefinanciering berekent de financieringskost (die u gedefinieerd hebt in het werkblad Financiering ) op het subtotaal van het dossier. Indien u geen financieringskost ingevoerd hebt, zal er in het vak Prefinanciering interne kost 0,00 verschijnen. De totale dossierkost is de som van het subtotaal en de prefinancieringskost.

24 C. Afdrukken van het dossier Indien u Bovenaan het scherm op het woord Kosten klikt, krijgt u een keuzemenu. Wanneer u op Rapport of de functietoets F11 klikt, zal er een rapport gegenereerd worden. Dit rapport bevat op de eerste pagina de gegevens van het dossier met een overzicht van de dossierkosten. Op de tweede pagina wordt een overzicht van de kostenelementen gepresenteerd. Dit rapport kan afgedrukt worden. Een voorbeeld vindt u hierna.

25

Inhoudstafel. Ceres Bedrijfsbeheer

Inhoudstafel. Ceres Bedrijfsbeheer Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Hoofdstuk 1 Opstartgegevens... 3 1. Printerset-up... 3 2. Algemene instellingen... 3 3. Bedrijfstakken... 4 4. Soorten uitgaven en ontvangsten... 6 5. Kenmerken... 7 6. ASDAC

Nadere informatie

CRM Prestaties. Flexibel, efficiënt & accuraat

CRM Prestaties. Flexibel, efficiënt & accuraat CRM Prestaties WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat PRESTATIES CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Algemeen 4 INSTELLINGEN 2.1. Wings Instellingen 5 BASISBESTANDEN 2.2. Wings Basisbestanden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Legal Eagle. 2014 Sdu Uitgevers

Gebruikershandleiding Legal Eagle. 2014 Sdu Uitgevers Gebruikershandleiding Legal Eagle 2014 Sdu Uitgevers 2 Gebruikershandleiding Legal Eagle 2.19 Inhoud Welkom... 5 Installatietips... 6 Windows-rechten... 7 Aan de slag met Legal Eagle... 8 Activeer licentie...

Nadere informatie

Handleiding. Copyright Link \ Manage bvba 2006. - 2 -

Handleiding. Copyright Link \ Manage bvba 2006. - 2 - - 1 - Handleiding Het programma starten en aanmelden... 3 1 Opbouw van de schermen - Functionaliteiten... 4 1.1 Schermen... 4 Het Modulescherm... 4 Een Overzichtscherm... 4 Het Structuur menu... 5 Een

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding Inhoudsopgave Fiscale boekhouding 1. Algemeenheden 2 1.1. Boekjaren... 2 1.2. Dagboeken... 4 1.3. Algemene rekeningen... 5 1.4. Rappelbrieven... 6 1.5. Klanten en leveranciers... 7 1.6. Algemene instellingen...

Nadere informatie

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Versie: 1.0 Datum: 9-12- 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1. Facturatie 4 2.2. Debiteurenbeheer 5 2.3. Incasso 5 2.4. Administratie 5 3. Gebruik

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

Handleiding voor de OCMW s

Handleiding voor de OCMW s Uniek verslag Handleiding voor de OCMW s Versie 5 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Afrondingen...5 Verbinding maken met de toepassing...6 De gegevens van het OCMW invoeren...14

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 2011 BE Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België Externe statistieken de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

SAFESCAN TA-Software / TA + -Software TIJDREGISTRATIE SOFTWARE HANDLEIDING ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS

SAFESCAN TA-Software / TA + -Software TIJDREGISTRATIE SOFTWARE HANDLEIDING ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS SAFESCAN TA-Software / TA + -Software TIJDREGISTRATIE SOFTWARE HANDLEIDING ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE EN GEBRUIKSAANWIJZINGEN 1. DE BASIS 1.1

Nadere informatie

Handleiding Fidea Tariefsimulator

Handleiding Fidea Tariefsimulator Handleiding Fidea Tariefsimulator Versie 2015-03 I. De «Fidea tariefsimulator» Wat is de Fidea tariefsimulator? De Fidea tariefsimulator is een snelle, lokale tariferingsmodule voor de producten: personenauto

Nadere informatie

EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING - 1 - Equisis v2 - août 98

EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING - 1 - Equisis v2 - août 98 EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING Equisis v2 - août 98-1 - MANUEL DE REFERENCE INHOUDSOPGAVE 1. WAARSCHUWING... 6 2. INSTALLATIE...7 3. OPSTARTEN...8 A. INSTELLING VAN HET BOEKJAAR...10

Nadere informatie

Handleiding Expert/M Plus

Handleiding Expert/M Plus Handleiding Expert/M Plus Inhoud 1. Welkom bij Expert/M Plus 1 2. Werken met Expert/M Plus 2 Expert/M Plus opstarten 2 Algemene gebruiksregels 3 Algemene gebruiksregels 3 Controle vrije nummers klanten

Nadere informatie

Computerprogramma voor de boekhouding diensten en omhalingen op de parochies voor het jaar 2014

Computerprogramma voor de boekhouding diensten en omhalingen op de parochies voor het jaar 2014 Computerprogramma voor de boekhouding diensten en omhalingen op de parochies voor het jaar 2014 Bisdom Brugge, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge, 050/33 59 05 kerkfabrieken.bisdom.brugge@kerknet.be Vereiste

Nadere informatie

EasyTrade Lite Exposantenmodule

EasyTrade Lite Exposantenmodule EasyTrade Lite Exposantenmodule 2 Inhoudsopgave 1 EasyTrade starten PC... 4 1.1 Snelkoppeling maken... 4 1.2 EasyTrade starten... 4 2 EasyTrade starten Mac OS / Apple... 5 2.1 Snelkoppeling maken... 5

Nadere informatie

Handleiding. Assistance LITE 2007 Versie 3.0. Voor Windows 2000 / XP / Vista

Handleiding. Assistance LITE 2007 Versie 3.0. Voor Windows 2000 / XP / Vista Handleiding Assistance LITE 2007 Versie 3.0 Voor Windows 2000 / XP / Vista Assistance LITE handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Leer KineQuick gebruiken in 10 eenvoudige stappen!

Leer KineQuick gebruiken in 10 eenvoudige stappen! Agenda Handleiding Leer KineQuick gebruiken in 10 eenvoudige stappen! Welkom in de korte handleiding van KineQuick. In tien stappen leggen we u het gebruik van de agenda uit. Een methode die u toelaat

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

Handleiding Oase. Copyright 2011 VST Software BV Haarlem Februari 2011,Versie 0.18. Wagenweg 110 2012 NJ Haarlem

Handleiding Oase. Copyright 2011 VST Software BV Haarlem Februari 2011,Versie 0.18. Wagenweg 110 2012 NJ Haarlem Handleiding Oase Copyright 2011 VST Software BV Haarlem Februari 2011,Versie 0.18 Wagenweg 110 2012 NJ Haarlem Tel. +31-23-5516731 Fax +31-23-5519712 E-mail: postbus@vst.nl Website: www.vst.nl I. Inleiding...

Nadere informatie

AAN DE SLAG ALS PROJECTPROMOTOR LEADER VLAAMSE ARDENNEN

AAN DE SLAG ALS PROJECTPROMOTOR LEADER VLAAMSE ARDENNEN AAN DE SLAG ALS PROJECTPROMOTOR LEADER VLAAMSE ARDENNEN Versie 2012 1 1. Financiële en administratieve afhandeling... 3 1.1 Declaratiedossiers... 4 1.1.1 Indienen declaratiedossiers... 4 1.1.2 Samenstelling

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie