RECHTSBESCHERMING 1 ADMINISTRATIEVE RECHTSBESCHERMING. 1. D. A. Willig beroep. 1. D. B. Hiërarchisch beroep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RECHTSBESCHERMING 1 ADMINISTRATIEVE RECHTSBESCHERMING. 1. D. A. Willig beroep. 1. D. B. Hiërarchisch beroep"

Transcriptie

1 RECHTSBESCHERMING Belangrijkste functie is bijgevolg een filterfunctie 1. D. SOORTEN 1 ADMINISTRATIEVE RECHTSBESCHERMING 1. ADMINISTRATIEF BEROEP 1.A. KENMERKEN - het beroep wordt ingesteld bij een orgaan van actief bestuur - beslissing heeft geen gezag van gewijsde - alles wordt beoordeeld: ontvankelijkheid, legaliteit & opportuniteit - er is devolutieve werking - er is geen verplichting tot uitputting indien ze niet-georganiseerd is. In het andere geval is ze een ontvankelijkheidsvoorwaarde voor een procedure bij de Raad van State. 1. B. VOORDELEN - informeel - ruimere toetsingsmogelijkheid dan jurisdictioneel beroep - bevordert het besluitvormingsproces 1. C. NADELEN - een nadeliger beslissing is niet uitgesloten - geen verplichting tot antwoorden (in principe) - vaak nauwe band met overheid die de beslissing genomen heeft - geen geazg van gewijsde. 1. D. A. Willig beroep - wordt ingesteld bij dezelfde overheid - men is niet verplicht te antwoorden - slaagkans is klein want de intrekkingsmogelijkheid is sowieso beperkt (cf. Bestuursrecht algemeen deel) 1. D. B. Hiërarchisch beroep - bij hiërarchisch meerdere ( cf. deconcentratie) - hiërarchisch gezag wordt uitgeoefend - injunctie: bindende richtlijnen worden gegeven - reformatie: hervorming - annulatie: ongedaanmaking - evocatie: dossier wordt naar zich toegetrokken 1. D. C. Beroep bij de toezichthoudende overheid - er wordt gevraagd om het administratief toezicht uit te oefenen (cf. decentralisatie) - vaak niet georganiseerd - uitkomsten zijn: schorsing, vernietiging, niet goedkeuren, ongunstig advies of niet machtigen 1

2 - soms zijn er bijzondere uitkomsten mogelijk: er wordt een commissaris aangesteld. 1. D. D. Georganiseerd administratief beroep - alles is in de wet geregeld - antwoord verplicht - de uitputting is een fundamentele ontvankelijkheidsvereiste voor de Raad van State - het bestuur is verplicht alle georganiseerde beroepsmogelijkheden in haar beslissing op te nemen, zoniet begint de termijn voor de Raad van State niet te lopen. 2. Beroep bij de toezichthoudende overheid - binnen termijn voor beroep Raad van State - binnen termijn voor het administratief toezicht - tot uitslag administratief toezicht (gevolg: kennisgeving bij nietbehandeling) VERDER OOK NOG: KLACHT & OMBUDSDIENSTEN: zie boek & codex 1. E. WEERSLAG OP HET JURISDICTIONEEL BEROEP 1. E. A. Georganiseerde beroepen - ontvankelijkheidsvoorwaarde bij de administratieve rechtscolleges 1. E. B. Niet-georganiseerde beroepen Er kan een stuiting van de termijn plaatsvinden. Een onderscheid moet gemaakt worden tussen de soorten beroepen, wil de stuiting plaatsvinden: 1. Willig & hiërarchisch beroep: - het beroep is ingesteld binnen termijn beroep Raad van State - er zijn nieuwe gegevens voorhanden (geen louter bevestigende beslissing) 2

3 2 JURISDICTIONELE RECHTSBESCHERMING 1. PLURALISME (ART. 144 & 145 GW.) - 2 soorten rechtscolleges: gewone hoven en rechtbanken administratieve rechtscolleges - bevoegdheid wordt bepaald door het onderscheid tussen burgerlijke subjectieve rechten en politieke subjectieve rechten Tenzij anders bepaald zijn de geschillen over politieke rechten door de administratieve rechters beslecht 2. KENMERKEN JURISDICTIONELE RECHTSBESCHERMING - vereist een geschil - beslissing heeft gezag van gewijsde - definitief (res iudicata pro veritate habetur) - binnen de perken van wat aangevochten wordt (cf. kenmerken administratief beroep) - een uitspraak is verplicht - inter partes (soms erga omnes) 3. RECHTSBESCHERMING DOOR DE GEWONE RECHTER 3. A. ART. 159 GW.: EXCEPTIE VAN ILLEGALITEIT - ambtshalve toetsing - ook administratieve rechtscolleges - zowel interne als externe legaliteit wordt getoetst - zowel voor individuele als reglementaire handelingen - zonder beperking in de tijd nuance: Raad van State aanvaardt voor individuele beslissingen dat dit binnen de 60 dagen moet ingesteld worden. De enige uitzondering is een grove onwettigheid - het vormt geen autonoom beroep (hoewel evolutie) maar je kan wel rechtstreeks op basis van art. 159 Gw. vorderen. - gevolg: de onwettige beslissing wordt buiten toepassing gelaten & er kan een positief injunctierecht bestaan. 3. B. OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID - Flandria-arrest! - het gemeen aansprakelijkheidsrecht wordt toegepast: fout kan bestaan uit een doen, laten of een materiële gedraging (de overheid moet handelen als een goed huisvader!) - Als de Raad van State de fout erkent, is een schadevergoeding mogelijk voor burgerlijke rechter (maar cf. staatshervorming) - Schade kan vanalles zijn: rechtmatig belang vereist. - Schadevergoeding tenzij verboden/onmogelijk 3. C. IMMUNITEIT TENUITVOERLEGGING OP DE GOEDEREN VAN DE OVERHEID - wordt verantwoord door continuïteit van de openbare dienst - MAAR art. 1412bis Ger.W. De overheid moet een lijst opstellen met alle goederen die zij voor beslag wenst open te stellen. Bij ontstentenis van zo n lijst kan men in beslag nemen wat kennelijk niet nuttig is voor de continuïteit van de openbare dienst. Verzet is echter mogelijk. - MAAR dwangsom is mogelijk 4. RECHTSBESCHERMING DOOR DE ADMINISTRATIEVE RECHTSCOLLEGES - Uitvoerende macht (art. 145 Gw.) - Specifiek opgericht (specialisatie) 3

4 - Veel onduidelijkheid: wirwar, soms verschillende hoedanigheid, vaak ook tekortkomingen aan art. 6 EVRM) 3 HET ANNULATIEBEROEP BIJ DE RAAD VAN STATE 1. DE RAAD VAN STATE EN HAAR HOEDANIGHEDEN 1. A. IN VOLLE RECHTSMACHT (ART. 16 RVS-WET) - geschillen over subjectieve politieke rechten - er is een nieuw onderzoek. Ze oordeelt in eerste en enige aanleg of als beroep. 1. B. ALS CASSATIERECHTER (ART RVS-WET) - het moet gaan om subjectieve politieke rechten - ingesteld tegen een beslissing van een administratief rechtscollege - het dossier wordt verwezen naar hetzelfde rechtscollege, eventueel met een andere samenstelling. - de beslissing is bindend. 1. C. ALS VERGOEDINGSRECHTER (ART. 11 RVS-WET) - vergoeding voor persoonlijke, directe en zekere buitengewone schade - de bevoegdheid is residuair (niemand anders is bevoegd) - de bevoegdheid is subsidiair (men is al eens gaan aankloppen bij de administratieve overheid) Termijnregelingen: 60 dagen als de administratieve overheid een beslissing geveld heeft 3 jaar als er geen beslissing is Als er al een vordering hangende was voor de gewone rechtscolleges, begint ze pas te lopen wanneer de procedure afgelopen is. - de schadevergoeding wordt niet toegekend als blijkt dat ze budgettair te zwaar zou zijn. - beslissing is van rechtswege uitvoerbaar 1. D. ALS ANNULATIERECHTER 1. D. A. Vereisten - bestuurshandelingen: eenzijdig, uitvoerbare handelingen en de actes détachables - ook tegen fictieve handelingen (stilzitten van het bestuur) Termijnen zijn te lezen in de wet: in ieder geval moet er een aanmaning naar de overheid gericht zijn om alsnog te beslissen - benadeling vereist - de bestuurshandelingen moeten gesteld zijn door administratieve overheden. Er is een uitzondering voor administratieve handelingen vanwege de wetgevende of rechterlijke macht: ook hier kun je bij de Raad van State terecht wat betreft de beslissingen m.b.t. hun personeel of overheidsopdrachten. 1. D. B. Kenmerken - algemeen (alle overheden) - subsidiair (de administratieve georganiseerde beroepen moeten uitgeput zijn) - residuair (geen ander rechtscollege is bevoegd) - het gaat om politieke subjectieve rechten: de Raad van State kan echter geen schadevergoeding toekennen noch uitspraak doen over het subjectieve recht. Ze kan enkel de schending van het objectief recht 4

5 vaststellen. Wil men zien of een geschil subjectief is (en dus de Raad van State onbevoegd) moet men zich afvragen of het bestuur een gebonden bevoegdheid heeft m.b.t. een bepaald subjectief recht en deze bevoegdheid geschonden heeft. 1. D. C. Geschillen van attributie Het gaat om bevoegdheidsconflicten tussen de Raad van State en de gewone hoven en rechtbanken. Zie hiervoor art. 33 & 34 RvS-wet) 1. D. D. Ontvankelijkheid - verzoekschrift (alles geregeld in wetboek) - binnen een termijn van 60 dagen na de bestreden beslissing - bekwaamheid: vertegenwoordiging vereist indien onbekwaam (cf. problematiek feitelijke verenigingen: zij moeten bovendien erkend zijn door de overheid) - hoedanigheid: de vertegenwoordigingsbevoegdheid moet blijken uit de wet, mandaat of een machtiging. - belang: een rechtstreeks, persoonlijk, actueel, zeker en geoorloofd belang. Rechtstreeks: Vereist een causaal verband tussen nadeel en beslissing Vereist een causaal verband tussen vernietiging en voordeel Persoonlijk: ook een persoonlijk voordeel vereist Actueel: continu Zeker: het moet redelijkerwijze zeker zijn dat men er nadeel van zal ondervinden (evt.) Functioneel belang: ter behartiging van de functie - uitputting interne beroepsmogelijkheden: je moet eerst alle georganiseerde beroepsmogelijkheden uitgeput hebben. 1. D. E. Vernietigingsgronden en middelen De vernietigingsgronden rechtvaardigen de vernietiging. De middelen tonen de geschonden geachte rechtsregel. - externe regelmatigheid: - vormvereisten -substantiële vormvereisten: degene die de openbare orde raken zoals deze voortvloeit uit de wet of de ABBB. -i/h belang van de rechtszoekende: de rechtszoekende moet immers effectief benadeeld zijn -op straffe van nietigheid voorgeschreven - onbevoegdheid ratione loci, tempori - interne regelmatigheid - machtsoverschrijding andere regels dan vormvereisten zijn overschreden (maar geen burgerlijke rechten!) - machtsafwending Men gebruikt de bevoegdheid voor een ander doel dan waarvoor ze bestemd is. Dit moet het enige doel zijn! 1. D. F. Ontvankelijkheid van de middelen - voldoende duidelijk en begrijpelijk: exceptio obscurii libelli wordt geweerd. Dit wordt beoordeeld in functie van de rechten van de verdediging. Er wordt nagegaan of men in redelijkheid de middelen kon begrijpen. - alle middelen moeten geformuleerd worden in het inleidend 5

6 verzoekschrift. De enige uitzondering is het middel dat de openbare orde raakt. 1. D. G. Gezag en gevolgen van de vernietigingsarresten - gezag van gewijsde erga omnes De rechtshandeling wordt geacht nooit te hebben bestaan. Ze verdwijnt voor iedereen uit het rechtsverkeer. Dit geldt zowel voor het dispositief als de rechtsgrond. Een verwerpingsarrest heeft echter slechts gezag van gewijsde inter partes. De gewone rechter is wel niet gebonden door een verwerpingsarrest. - annulatie ex tunc: de handeling houdt retroactief op met bestaan. De handeling wordt onwettig. Er bestaan hier verzachtingen op. - herstel na vernietiging. Sommige handelingen blijven evenwel onverkort bestaan. De gevolgen eventueel ook: handelingen die in strijd zijn met het arrest, daar staat een nieuw beroep tegen open. Men kan ook nog naar de gewone rechter gaan op basis van 1382 of een dwangsom vorderen. 1. E. HET ADMINISTRATIEF KORTGEDING - vordering tot schorsing - accessoir karakter (volgt de hoofdvordering!) - Raad van State is als enige bevoegd. - voorlopige maatregelen worden opgelegd 1. E. A. Grondvoorwaarden - ernstige middelen (prima facie) - moeilijk te herstellen ernstig nadeel - uiterst dringende noodzakelijkheid 6

De hervorming van de Raad van State 2014: een eerste analyse van de voornaamste nieuwigheden

De hervorming van de Raad van State 2014: een eerste analyse van de voornaamste nieuwigheden De hervorming van de Raad van State 2014: een eerste analyse van de voornaamste nieuwigheden FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be

Nadere informatie

Samenvatting: Bestuursrecht Deel 2: Rechtsbescherming tegen de overheid

Samenvatting: Bestuursrecht Deel 2: Rechtsbescherming tegen de overheid 1 Inleiding Door Brecht Warnez Samenvatting: Bestuursrecht Deel 2: Rechtsbescherming tegen de overheid 2e Bachelor Rechten, 2008-2009 Prof. S. Lust Samengevat door Brecht Warnez I. Inleiding - Leven in

Nadere informatie

Bestuursrecht: rechtsbescherming tegen de overheid

Bestuursrecht: rechtsbescherming tegen de overheid Bestuursrecht: rechtsbescherming tegen de overheid 1. INLEIDING (PGS. 1-6)... 2 2. PREVENTIEVE RECHTSBESCHERMING (PGS. 6-8)... 2 3. RECHTSBESCHERMING A POSTERIORI (PGS. 8-145)... 2 A. INLEIDING (PG. 8)...

Nadere informatie

Recente en toekomstige evoluties inzake geschillen over overheidsopdrachten. Dirk De Keuster Bert Kelchtermans Advocaten

Recente en toekomstige evoluties inzake geschillen over overheidsopdrachten. Dirk De Keuster Bert Kelchtermans Advocaten Recente en toekomstige evoluties inzake geschillen over overheidsopdrachten Dirk De Keuster Bert Kelchtermans Advocaten : I. GUNNING II. UITVOERING B. Nieuwigheden: I. INFORMATIEVERPLICHTING II. WACHTTERMIJN

Nadere informatie

ACTUALIA PUBLIEKRECHT 3 HET BELANG IN HET PUBLIEKRECHTELIJK PROCESRECHT. M. VAN DAMME (ed.)

ACTUALIA PUBLIEKRECHT 3 HET BELANG IN HET PUBLIEKRECHTELIJK PROCESRECHT. M. VAN DAMME (ed.) ACTUALIA PUBLIEKRECHT 3 HET BELANG IN HET PUBLIEKRECHTELIJK PROCESRECHT M. VAN DAMME (ed.) E. BREWAEYS G. DEBERSAQUES P. LEFRANC K. LEUS B. MARTEL F. ONGENA K. VERANNEMAN W. WEYMEERSCH A. WIRTGEN 2011

Nadere informatie

Samenvatting. Rapport 26. Handhaving en geschillenbeslechting in het beleidsdomein WVG. Opzet en situering onderzoek

Samenvatting. Rapport 26. Handhaving en geschillenbeslechting in het beleidsdomein WVG. Opzet en situering onderzoek Steunpunt WVG Kapucijnenvoer 39 B-3000 Leuven +32 16 37 34 32 www.steunpuntwvg.be swvg@med.kuleuven.be Rapport 26 Handhaving en geschillenbeslechting in het beleidsdomein WVG Onderzoeker: Promotor: Ruth

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 MAART 2013 C.12.0408.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0408.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Zelfstandigen, met kabinet te 1060 Brussel, Guldenvlieslaan 87, eiser,

Nadere informatie

ACTUALIA RECHTSBESCHERMING TEGEN DE OVERHEID

ACTUALIA RECHTSBESCHERMING TEGEN DE OVERHEID ACTUALIA RECHTSBESCHERMING TEGEN DE OVERHEID ACTUALIA RECHTSBESCHERMING TEGEN DE OVERHEID Sabien Lust Peter Schollen Stijn Verbist (eds.) Antwerpen Cambridge Actualia rechtsbescherming tegen de overheid

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Vlaamse vö \ Regering DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN

Nadere informatie

DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 335

DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 335 XXVI DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 335 HOOFDSTUK 1. INLEIDING 335 HOOFDSTUK 2. DE STRAFFEN 336 Afdeling 1. Begrip en kenmerken 336 1. Het begrip straf 336 2. Kenmerken 337 Afdeling 2. Indeling van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... iii Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier............. i Inleiding............................................... 1 1. Algemeen......................................... 1 2.

Nadere informatie

Gerechtelijk Privaatrecht

Gerechtelijk Privaatrecht Marc Castermans Gerechtelijk Privaatrecht algemene beginselen, bevoegdheid en burgerlijke rechtspleging ACADEMU PRESS INHOUD Inhoud BOEKDKEL I: AEGEMENE BECINSEEEN 1 1. Toepassingsgebied van het Gerechtelijk

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.05.0190.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0190.N B.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel,

Nadere informatie

Rolnummer 4499. Arrest nr. 106/2009 van 9 juli 2009 A R R E S T

Rolnummer 4499. Arrest nr. 106/2009 van 9 juli 2009 A R R E S T Rolnummer 4499 Arrest nr. 106/2009 van 9 juli 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 14, 1, eerste lid, 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals dat artikel

Nadere informatie

II. Verloop van de rechtspleging

II. Verloop van de rechtspleging RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK IXe KAMER A R R E S T nr. 198.896 van 15 december 2009 in de zaak A. 157.422/IX-4701 In zake : Guido WIJNEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten David

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Veroordeling tot betaling van een uitkering tot onderhoud. Voorwaarde. Voorafgaande ingebrekestelling van de schuldenaar Datum 3 november 2009 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Hieronder volgt dus de beknopte verklaring van enkele termen die in de arresten van het Hof worden gebruikt.

Hieronder volgt dus de beknopte verklaring van enkele termen die in de arresten van het Hof worden gebruikt. Kort lexicon tot nut van de rechtzoekende, waarin enige uitleg wordt gegeven van de meest gangbare geschreven rechtstaal van het Hof van Cassatie en van het parket bij dit Hof ( 1 ). Dit korte lexicon

Nadere informatie

Raad van State. ACV-Openbare Diensten september 2014

Raad van State. ACV-Openbare Diensten september 2014 Raad van State ACV-Openbare Diensten september 2014 Mijn belangen verdedigen via de Raad van State Deze brochure bevat een bondige uitleg over de regels die van belang zijn bij geschilprocedures voor de

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 JANUARI 2014 F.12.0081.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.12.0081.F J. T., Mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009

Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009 Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009 OPGAVE 1 (34 punten) Vraag 1.1 (5 punten) Er staan geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen open. Het voorbereidingsbesluit van artikel

Nadere informatie

De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof met betrekking tot artikel 9 van het Verdrag van Aarhus

De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof met betrekking tot artikel 9 van het Verdrag van Aarhus De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof met betrekking tot artikel 9 van het Verdrag van Aarhus FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be

Nadere informatie

De verkavelingsvergunning: recente evoluties in de rechtspraak en bedenkingen

De verkavelingsvergunning: recente evoluties in de rechtspraak en bedenkingen De verkavelingsvergunning: recente evoluties in de rechtspraak en bedenkingen FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2014 C.14.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0122.N 1. M. H., 2. A. D. K., eisers, toegelaten tot de rechtsbijstand bij beslissing van 6 januari 2014 (nr. G.13.0163.N) vertegenwoordigd

Nadere informatie

Rolnummer 4045. Arrest nr. 200/2006 van 13 december 2006 A R R E S T

Rolnummer 4045. Arrest nr. 200/2006 van 13 december 2006 A R R E S T Rolnummer 4045 Arrest nr. 200/2006 van 13 december 2006 A R R E S T In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 468, 3, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 21

Nadere informatie

Rolnummer 5157. Arrest nr. 164/2011 van 20 oktober 2011 A R R E S T

Rolnummer 5157. Arrest nr. 164/2011 van 20 oktober 2011 A R R E S T Rolnummer 5157 Arrest nr. 164/2011 van 20 oktober 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 65/15 en 65/25 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en

Nadere informatie

Het administratief beroep

Het administratief beroep Het administratief beroep Kris Wauters (ed.) Jochen Anthierens Elif Can Wouter De Cock Stefaan Desrumaux Michiel Deweirdt Koen Geelen Elsbeth Loncke Dirk Van de Sijpe Kris Wauters Maklu Antwerpen / Apeldoorn

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MEI 2008 C.05.0223.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0223.F AXA BELGIUM, naamloze vennootschap, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. B. P., 2. AXA BELGIUM, naamloze

Nadere informatie

INHOUD. Lijst van afkortingen... xxiii Voorwoord... xxvii DEEL 1 WEGWIJS IN HET BESTUURSRECHT... 1

INHOUD. Lijst van afkortingen... xxiii Voorwoord... xxvii DEEL 1 WEGWIJS IN HET BESTUURSRECHT... 1 INHOUD Lijst van afkortingen................................................ xxiii Voorwoord......................................................... xxvii DEEL 1 WEGWIJS IN HET BESTUURSRECHT.................................

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Publius Express www.publius.be Onderwerp Vergunningverlenende overheid gebonden door burgerrechtelijke uitspraak over burenhinder? Datum 17 augustus 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Rolnummer 385. Arrest nr. 57/92 van 14 juli 1992 A R R E S T

Rolnummer 385. Arrest nr. 57/92 van 14 juli 1992 A R R E S T Rolnummer 385 Arrest nr. 57/92 van 14 juli 1992 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag gesteld door de Raad van State, afdeling administratie, VIIe kamer, bij arrest van 6 februari 1992 in zake de

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2014/0183 van 18 maart 2014 in de zaak 2010/0361/A/2/0337 In zake: de heer..., wonende te... verzoekende partij tegen: de deputatie van de provincieraad van

Nadere informatie

Rolnummer 2659. Arrest nr. 13/2004 van 21 januari 2004 A R R E S T

Rolnummer 2659. Arrest nr. 13/2004 van 21 januari 2004 A R R E S T Rolnummer 2659 Arrest nr. 13/2004 van 21 januari 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 14 en 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gesteld door de Raad

Nadere informatie

Arresten en documenten Gerechtelijk recht

Arresten en documenten Gerechtelijk recht Paul Lemmens en Stefaan Raes Arresten en documenten Gerechtelijk recht Acco Leuven / Amersfoort INHOUD WOORD VOORAF A. GERECHTELIJK RECHT - ALGEMEEN 15 1. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter

Nadere informatie

Zaak C-524/04. Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue

Zaak C-524/04. Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue Zaak C-524/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue [verzoek van de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, om een prejudiciële beslissing]

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2012/157/, Inzake : de heer, wonende te, bijgestaan door Mter, advocaat te,

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2012/157/, Inzake : de heer, wonende te, bijgestaan door Mter, advocaat te, 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING Nr. GOO/2012/157/, Inzake : de heer, wonende te, bijgestaan door Mter, advocaat te, Verzoekende partij Tegen : het,,, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting: de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

Rolnummer 5678. Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T

Rolnummer 5678. Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T Rolnummer 5678 Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, gesteld door het Hof van Cassatie.

Nadere informatie

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging.

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. nr. 145 457 van 13 mei 2015 in de zaak RvV X / II In zake: X Gekozen woonplaats: X tegen: de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 JUNI 2013 C.12.0450.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0450.F EUROGENERICS nv, Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. H.LUNDBECK A/S, vennootschap naar Deens

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 FEBRUARI 2006 C.05.0022.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0022.N V.P., eiser, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1060 Brussel,

Nadere informatie

Beginselen van behoorlijk bestuur. Prof. dr. Ingrid Opdebeek Gewoon hoogleraar bestuursrecht Advocaat

Beginselen van behoorlijk bestuur. Prof. dr. Ingrid Opdebeek Gewoon hoogleraar bestuursrecht Advocaat Beginselen van behoorlijk bestuur Prof. dr. Ingrid Opdebeek Gewoon hoogleraar bestuursrecht Advocaat INHOUD I. Bronnen (tucht)recht II. Begrip beginselen van behoorlijk bestuur III. Overzicht beginselen

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht)

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) Steeds meer worden we in de rechtspraktijk geconfronteerd met internationale echtscheidingen op basis van de volgende elementen:

Nadere informatie

Rechtsbescherming tegen overheidsoptreden inzake de wapenwet. Nico DEMEYERE, ondervoorzitter

Rechtsbescherming tegen overheidsoptreden inzake de wapenwet. Nico DEMEYERE, ondervoorzitter Rechtsbescherming tegen overheidsoptreden inzake de wapenwet Nico DEMEYERE, ondervoorzitter Overzicht Probleemstelling Georganiseerd administratief beroep Federale Wapendienst Annulatieberoep Raad van

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende uw klacht tegen leverancier X en Sibelga

Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende uw klacht tegen leverancier X en Sibelga Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende uw klacht tegen leverancier X en Sibelga I. Voorgeschiedenis Het onderzoek van de klacht heeft uitgewezen dat de eisende partij

Nadere informatie

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T Rolnummer 4792 Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 4, 2, en 6, 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,

Nadere informatie

Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders

Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De persoon die schade aan iemand anders veroorzaakt, is verplicht die te herstellen. Hierbij wordt een onderscheid

Nadere informatie

Spotlights - maart 2014

Spotlights - maart 2014 Spotlights - maart 2014 Grondige hervorming van de Raad van State De wet van 20 januari 2014 wijzigde zowel de bevoegdheid van als de proceduregeling voor de Raad van State fundamenteel. Verschillende

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v. Hoofdstuk I. De toetsing van sancties door de rechter: algemeen kader Beatrix Vanlerberghe... 1

INHOUD. Voorwoord... v. Hoofdstuk I. De toetsing van sancties door de rechter: algemeen kader Beatrix Vanlerberghe... 1 INHOUD Voorwoord............................................................ v Hoofdstuk I. De toetsing van sancties door de rechter: algemeen kader Beatrix Vanlerberghe............................................

Nadere informatie

Rechtsmisbruik (muurarrest)

Rechtsmisbruik (muurarrest) Rechtsmisbruik (muurarrest) 1. INSTRUCTIES... 2 2. HET CASSATIEARREST... 2 A. DE FEITEN... 2 B. BESLUIT VAN DE FEITENRECHTER... 2 C. MIDDELEN IN CASSATIE... 2 D. HET BESLUIT VAN CASSATIE... 2 3. DE NOOT

Nadere informatie

DEEL III. Het bestuursprocesrecht

DEEL III. Het bestuursprocesrecht DEEL III Het bestuursprocesrecht Inleiding op deel III In het voorgaande deel is het regelsysteem van art. 48 (oud) Rv besproken voor zover dit relevant was voor art. 8:69 lid 2 en 3 Awb. In dit deel

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 OKTOBER 2015 C.14.0504.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0504.N ROQUETTE FRÈRES, vennootschap naar Frans recht, met zetel te 62136 Lestrem (Frankrijk), rue de la Haute Loge 1, eiseres,

Nadere informatie

De grenzen van de rechtsstrijd in het bestuursrechtelijk beroep en hoger beroep in rechtsvergelijkend perspectief

De grenzen van de rechtsstrijd in het bestuursrechtelijk beroep en hoger beroep in rechtsvergelijkend perspectief De grenzen van de rechtsstrijd in het bestuursrechtelijk beroep en hoger beroep in rechtsvergelijkend perspectief The limits of the administrative law dispute in appeal to a court of first instance and

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 JUNI 2012 C.11.0467.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0467.F 1. M. B., 2. P. B., 3. K. B., Mr. Pierre Van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen SOGINVEST nv, Mr. Johan Verbist,

Nadere informatie

Bewind. 1. Het begrip bewind

Bewind. 1. Het begrip bewind Bewind De bedoeling van deze tekst is een kort overzicht te geven van enkele belangrijke elementen aan diegenen die een bewindvoering willen vragen en hen op bondige wijze wegwijs te maken in de daarvoor

Nadere informatie

De erkenning en uitvoerbaarverklaring van vreemde rechterlijke beslissingen en akten

De erkenning en uitvoerbaarverklaring van vreemde rechterlijke beslissingen en akten De erkenning en uitvoerbaarverklaring van vreemde rechterlijke beslissingen en akten EXEQUATURRECHT Vroeger onduidelijkheid omtrent begrippen art. 22 31 WbIPR geeft definities + moet er een rechtelijke

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 MAART 2011 C.10.0531.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0531.F B. A., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. P. F. en, 2. D. C., Mr. Michel Mahieu, advocaat

Nadere informatie

Rechtsbescherming tegen de (administratieve) overheid Een inleiding

Rechtsbescherming tegen de (administratieve) overheid Een inleiding Rechtsbescherming tegen de (administratieve) overheid Een inleiding Prof. dr. Sabien LUST Inhoud I. INLEIDING 1 II. PREVENTIEVE RECHTSBESCHERMING 9 III. RECHTSBESCHERMING A POSTERIORI 11 A. INLEIDING 11

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

De bestuursrechter en de bestuurlijke lus

De bestuursrechter en de bestuurlijke lus De bestuursrechter en de bestuurlijke lus Prof. dr. A.J.C. de Moor-van Vugt 3-4-2014 pag. 1 Einde Afdeling bestuursrechtspraak? Regeerakkoord : De Raad van State wordt gesplitst in een rechtsprekend deel

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

(B.S. 15/07/2000, p ; iwt 01/08/2000) Door het coördinatiebureau geconsolideerde tekst : versie toepasselijk vanaf 01/01/2007

(B.S. 15/07/2000, p ; iwt 01/08/2000) Door het coördinatiebureau geconsolideerde tekst : versie toepasselijk vanaf 01/01/2007 Koninklijk besluit van 9 juli 2000 houdende bijzondere procedureregeling inzake geschillen over beslissingen betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

Nadere informatie

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1 INHOUD VOORWOORD............................................ xv DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden.....................................

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 5 DECEMBER 1991 TOT BEPALING VAN DE RECHTSPLEGING IN KORT GEDING VOOR DE RAAD VAN STATE. (B.S. 14/01/1992, p.

KONINKLIJK BESLUIT VAN 5 DECEMBER 1991 TOT BEPALING VAN DE RECHTSPLEGING IN KORT GEDING VOOR DE RAAD VAN STATE. (B.S. 14/01/1992, p. KONINKLIJK BESLUIT VAN 5 DECEMBER 1991 TOT BEPALING VAN DE RECHTSPLEGING IN KORT GEDING VOOR DE RAAD VAN STATE. (B.S. 14/01/1992, p. 564) Door het coördinatiebureau geconsolideerde tekst, toepasselijk

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 SEPTEMBER 2014 P.14.0124.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0124.N B S, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Tom De Meester, advocaat bij de balie te Antwerpen, tegen 1. SOGETI BELGIUM

Nadere informatie

Op 4 maart 1985 heeft de Minister-Voorzitter van de Executieve van de Franse Gemeenschap een memorie ingediend.

Op 4 maart 1985 heeft de Minister-Voorzitter van de Executieve van de Franse Gemeenschap een memorie ingediend. Rolnummer : 13 Arrest nr. 1 van 5 april 1985 In zake : vordering van de Vlaamse Executieve tot schorsing van het decreet van de Franse Gemeenschapsraad van 26 juni 1984 "assurant la protection de l'usage

Nadere informatie

Samenvattingen Afdeling IV

Samenvattingen Afdeling IV Samenvattingen Afdeling IV Hoofdstuk 1 De rechterlijke macht word uitgeoefend door hoven en rechtbanken: a) Rechtbanken: Bevinden zich op het niveau van arrondissementen en kantons Er zetelen rechters

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JUNI 2012 P.12.0873.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.0873.F I. P. D. V., II. III. IV. P. D. V., P. D. V., P. D. V., V. P. D. V., Mrs. Cédric Vergauwen en Olivia Venet, advocaten bij de

Nadere informatie

Vaak gestelde vragen. over het Hof van Justitie van de Europese Unie

Vaak gestelde vragen. over het Hof van Justitie van de Europese Unie Vaak gestelde vragen over het Hof van Justitie van de Europese Unie WAAROM EEN HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE (HVJ-EU)? Om Europa op te bouwen hebben een aantal staten (thans 28) onderling verdragen

Nadere informatie

INHOUD. Ten geleide De UNCITRAL Modelwet nu ook in België Maud Piers... v. De arbitrageovereenkomst en de arbitreerbaarheid Luc Demeyere...

INHOUD. Ten geleide De UNCITRAL Modelwet nu ook in België Maud Piers... v. De arbitrageovereenkomst en de arbitreerbaarheid Luc Demeyere... INHOUD Ten geleide De UNCITRAL Modelwet nu ook in België Maud Piers...................................................... v De arbitrageovereenkomst en de arbitreerbaarheid Luc Demeyere....................................................

Nadere informatie

2) Ontbinding Wetgevende Kamers - verkiezingen binnen 40 dagen - nieuw verkozen kamers bijeenroepen binnen 2 maanden

2) Ontbinding Wetgevende Kamers - verkiezingen binnen 40 dagen - nieuw verkozen kamers bijeenroepen binnen 2 maanden Grondwet In de formele zin: = geheel van rechtsregels waarvan de goedkeuring aan strakkere regels is gebonden dan wat voor de gewone wetten geldt en waarvoor een specifieke wijzigingsprocedure geldt. In

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 49/2010 van 29 april 2010 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 49/2010 van 29 april 2010 A R R E S T Rolnummer 4857 Arrest nr. 49/2010 van 29 april 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 2 en 4 van de wet van 25 juli 2008 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de

Nadere informatie

Vredegerechten arrondissement Limburg V. BEWINDVOERING

Vredegerechten arrondissement Limburg V. BEWINDVOERING Vredegerechten arrondissement Limburg V. BEWINDVOERING V. Bewindvoering (wet 17 maart 2013) 1. Het begrip bewind Dit is een rechterlijke beschermingsmaatregel voor elke meerderjarige onbekwame persoon

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding Een handboek net op tijd Willy van Eeckhoutte...1. Hoofdstuk 1. Ontvankelijkheid van de voorziening in cassatie Hans Van Bavel...

Inhoud. Inleiding Een handboek net op tijd Willy van Eeckhoutte...1. Hoofdstuk 1. Ontvankelijkheid van de voorziening in cassatie Hans Van Bavel... Woord vooraf...v Inleiding Een handboek net op tijd Willy van Eeckhoutte...1 Hoofdstuk 1. Ontvankelijkheid van de voorziening in cassatie Hans Van Bavel...5 I. Beslissingen die door middel van een cassatieberoep

Nadere informatie

Rolnummer 3739. Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T

Rolnummer 3739. Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T Rolnummer 3739 Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 413bis tot 413octies van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening.

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening. Url : www.mi-is.be Aan de Dames en Heren voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Onze referentie : 6212 Datum : 22 augustus 2007 Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Omzendbrief

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 MEI 2015 C.13.0615.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0615.N Ch. V., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen,

Nadere informatie

-------------------------------

------------------------------- VERTROUWELIJK Volmachtovereenkomst ING Perpetuai III Tussen Naam: Bedrijf **: Vertegenwoordigd door **: Ondernemingsnummer **: Adres ***: ------------------------------- Tel***: ------------ E-mail***:

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Sector bestuursrecht zaaknummer: AWB 11/2308 WWB uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen [eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres, gemachtigde mr. W.G. Fischer,

Nadere informatie

De exceptie van onwettigheid: inzetbaar in de aanval of enkel in de verdediging?

De exceptie van onwettigheid: inzetbaar in de aanval of enkel in de verdediging? De exceptie van onwettigheid: inzetbaar in de aanval of enkel in de verdediging? I. Een exceptie die geen klassieke exceptie is 1. De hoven en rechtbanken passen de algemene, provinciale en plaatselijke

Nadere informatie

2. Soorten en verband

2. Soorten en verband Bij dit alles moet de rechter de rechten van verdediging eerbiedigen. Dit betekent dat hij, wanneer hij de rechtsgrond wenst te wijzigen en aan te passen, de debatten dient te heropenen om partijen toe

Nadere informatie

E-BOX WOONPLAATSKEUZE ADVOCAAT. Potpourri I - Dirk Scheers & Pierre Thiriar 1. POTPOURRI I Gerechtelijk recht

E-BOX WOONPLAATSKEUZE ADVOCAAT. Potpourri I - Dirk Scheers & Pierre Thiriar 1. POTPOURRI I Gerechtelijk recht POTPOURRI I Gerechtelijk recht Dirk Scheers vrederechter achtste kanton Antwerpen lector Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Pierre Thiriar raadsheer hof van beroep Antwerpen vrijwillig wetenschappelijk

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN per 2 mei 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN per 2 mei 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN per 2 mei 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 27/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 27/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T Rolnummer 5401 Arrest nr. 27/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 6 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de

Nadere informatie

Rolnummer 5552. Arrest nr. 161/2013 van 21 november 2013 A R R E S T

Rolnummer 5552. Arrest nr. 161/2013 van 21 november 2013 A R R E S T Rolnummer 5552 Arrest nr. 161/2013 van 21 november 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 378 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals vervangen bij artikel 380 van

Nadere informatie

Petra Vries Trainingen. Het Nieuwe Procederen bij de bestuursrechter. de wijzigingen in de Awb

Petra Vries Trainingen. Het Nieuwe Procederen bij de bestuursrechter. de wijzigingen in de Awb Het Nieuwe Procederen bij de bestuursrechter & de wijzigingen in de Awb Introductie Dit document is een bijlage bij de presentatie over Het Nieuwe Procederen bij de bestuursrechter. Hierin bespreek ik

Nadere informatie

Vlaamse Regering. --

Vlaamse Regering. -- .J - Vlaamse Regering. -- Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 47, 1, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 11 JANUARI 2016 S.14.0018.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.14.0018.N A.D. eiseres, vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen JAGA nv, met zetel

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België C.11.0673.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0595.F IMMOBILIÈRE CHRISTIAENS nv, Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen C. B. Nr. C.11.0673.F IMMOBILIÈRE CHRISTIAENS

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT ALGEMENE WET BESTUURSRECHT Besluitvorming Toezicht Sancties Rechtsgebied bestuursrecht oktober 2011 Rechtsgebied bestuursrecht Verhoudingen tussen bestuursorgaan/belanghebbende - stelt het bestuur is staat

Nadere informatie

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA Inspectiestrategie van LB en procedure voor de inbeslagname van dieren Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA 1. Inspectiestrategie van LB 1.1. Context 1.2. Wettelijke bepalingen 1.3.

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

Voorwerp van de vordering voor de eerste rechter. De vordering van appellant, ingesteld bij exploot van 5 juli 2007, strekt ertoe:

Voorwerp van de vordering voor de eerste rechter. De vordering van appellant, ingesteld bij exploot van 5 juli 2007, strekt ertoe: Gelet op de door de wet vereiste processtukken, in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het bestreden vonnis, door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen op 9 mei 2008 op tegenspraak uitgesproken,

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 76/2016 van 25 mei 2016 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 76/2016 van 25 mei 2016 A R R E S T Rolnummer 6177 Arrest nr. 76/2016 van 25 mei 2016 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 577 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Arrondissementsrechtbank te Antwerpen.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Bibliotheek Sociaal Recht Larcier... i. Inleiding... 1. TITEL I Onderscheid tussen vordering ex contractu en ex delicto

Inhoudstafel. Bibliotheek Sociaal Recht Larcier... i. Inleiding... 1. TITEL I Onderscheid tussen vordering ex contractu en ex delicto iii Bibliotheek Sociaal Recht Larcier......................................... i Inleiding........................................................... 1 TITEL I Onderscheid tussen vordering ex contractu

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KNV BUSVERVOER ALGEMENE VERVOER- EN REISVOORWAARDEN

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KNV BUSVERVOER ALGEMENE VERVOER- EN REISVOORWAARDEN REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KNV BUSVERVOER ALGEMENE VERVOER- EN REISVOORWAARDEN 1. Inleiding Volgens de Wet Personenvervoer 2000 dient de besloten busvervoerder te voorzien, al dan niet in samenwerking

Nadere informatie