RECHTSBESCHERMING 1 ADMINISTRATIEVE RECHTSBESCHERMING. 1. D. A. Willig beroep. 1. D. B. Hiërarchisch beroep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RECHTSBESCHERMING 1 ADMINISTRATIEVE RECHTSBESCHERMING. 1. D. A. Willig beroep. 1. D. B. Hiërarchisch beroep"

Transcriptie

1 RECHTSBESCHERMING Belangrijkste functie is bijgevolg een filterfunctie 1. D. SOORTEN 1 ADMINISTRATIEVE RECHTSBESCHERMING 1. ADMINISTRATIEF BEROEP 1.A. KENMERKEN - het beroep wordt ingesteld bij een orgaan van actief bestuur - beslissing heeft geen gezag van gewijsde - alles wordt beoordeeld: ontvankelijkheid, legaliteit & opportuniteit - er is devolutieve werking - er is geen verplichting tot uitputting indien ze niet-georganiseerd is. In het andere geval is ze een ontvankelijkheidsvoorwaarde voor een procedure bij de Raad van State. 1. B. VOORDELEN - informeel - ruimere toetsingsmogelijkheid dan jurisdictioneel beroep - bevordert het besluitvormingsproces 1. C. NADELEN - een nadeliger beslissing is niet uitgesloten - geen verplichting tot antwoorden (in principe) - vaak nauwe band met overheid die de beslissing genomen heeft - geen geazg van gewijsde. 1. D. A. Willig beroep - wordt ingesteld bij dezelfde overheid - men is niet verplicht te antwoorden - slaagkans is klein want de intrekkingsmogelijkheid is sowieso beperkt (cf. Bestuursrecht algemeen deel) 1. D. B. Hiërarchisch beroep - bij hiërarchisch meerdere ( cf. deconcentratie) - hiërarchisch gezag wordt uitgeoefend - injunctie: bindende richtlijnen worden gegeven - reformatie: hervorming - annulatie: ongedaanmaking - evocatie: dossier wordt naar zich toegetrokken 1. D. C. Beroep bij de toezichthoudende overheid - er wordt gevraagd om het administratief toezicht uit te oefenen (cf. decentralisatie) - vaak niet georganiseerd - uitkomsten zijn: schorsing, vernietiging, niet goedkeuren, ongunstig advies of niet machtigen 1

2 - soms zijn er bijzondere uitkomsten mogelijk: er wordt een commissaris aangesteld. 1. D. D. Georganiseerd administratief beroep - alles is in de wet geregeld - antwoord verplicht - de uitputting is een fundamentele ontvankelijkheidsvereiste voor de Raad van State - het bestuur is verplicht alle georganiseerde beroepsmogelijkheden in haar beslissing op te nemen, zoniet begint de termijn voor de Raad van State niet te lopen. 2. Beroep bij de toezichthoudende overheid - binnen termijn voor beroep Raad van State - binnen termijn voor het administratief toezicht - tot uitslag administratief toezicht (gevolg: kennisgeving bij nietbehandeling) VERDER OOK NOG: KLACHT & OMBUDSDIENSTEN: zie boek & codex 1. E. WEERSLAG OP HET JURISDICTIONEEL BEROEP 1. E. A. Georganiseerde beroepen - ontvankelijkheidsvoorwaarde bij de administratieve rechtscolleges 1. E. B. Niet-georganiseerde beroepen Er kan een stuiting van de termijn plaatsvinden. Een onderscheid moet gemaakt worden tussen de soorten beroepen, wil de stuiting plaatsvinden: 1. Willig & hiërarchisch beroep: - het beroep is ingesteld binnen termijn beroep Raad van State - er zijn nieuwe gegevens voorhanden (geen louter bevestigende beslissing) 2

3 2 JURISDICTIONELE RECHTSBESCHERMING 1. PLURALISME (ART. 144 & 145 GW.) - 2 soorten rechtscolleges: gewone hoven en rechtbanken administratieve rechtscolleges - bevoegdheid wordt bepaald door het onderscheid tussen burgerlijke subjectieve rechten en politieke subjectieve rechten Tenzij anders bepaald zijn de geschillen over politieke rechten door de administratieve rechters beslecht 2. KENMERKEN JURISDICTIONELE RECHTSBESCHERMING - vereist een geschil - beslissing heeft gezag van gewijsde - definitief (res iudicata pro veritate habetur) - binnen de perken van wat aangevochten wordt (cf. kenmerken administratief beroep) - een uitspraak is verplicht - inter partes (soms erga omnes) 3. RECHTSBESCHERMING DOOR DE GEWONE RECHTER 3. A. ART. 159 GW.: EXCEPTIE VAN ILLEGALITEIT - ambtshalve toetsing - ook administratieve rechtscolleges - zowel interne als externe legaliteit wordt getoetst - zowel voor individuele als reglementaire handelingen - zonder beperking in de tijd nuance: Raad van State aanvaardt voor individuele beslissingen dat dit binnen de 60 dagen moet ingesteld worden. De enige uitzondering is een grove onwettigheid - het vormt geen autonoom beroep (hoewel evolutie) maar je kan wel rechtstreeks op basis van art. 159 Gw. vorderen. - gevolg: de onwettige beslissing wordt buiten toepassing gelaten & er kan een positief injunctierecht bestaan. 3. B. OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID - Flandria-arrest! - het gemeen aansprakelijkheidsrecht wordt toegepast: fout kan bestaan uit een doen, laten of een materiële gedraging (de overheid moet handelen als een goed huisvader!) - Als de Raad van State de fout erkent, is een schadevergoeding mogelijk voor burgerlijke rechter (maar cf. staatshervorming) - Schade kan vanalles zijn: rechtmatig belang vereist. - Schadevergoeding tenzij verboden/onmogelijk 3. C. IMMUNITEIT TENUITVOERLEGGING OP DE GOEDEREN VAN DE OVERHEID - wordt verantwoord door continuïteit van de openbare dienst - MAAR art. 1412bis Ger.W. De overheid moet een lijst opstellen met alle goederen die zij voor beslag wenst open te stellen. Bij ontstentenis van zo n lijst kan men in beslag nemen wat kennelijk niet nuttig is voor de continuïteit van de openbare dienst. Verzet is echter mogelijk. - MAAR dwangsom is mogelijk 4. RECHTSBESCHERMING DOOR DE ADMINISTRATIEVE RECHTSCOLLEGES - Uitvoerende macht (art. 145 Gw.) - Specifiek opgericht (specialisatie) 3

4 - Veel onduidelijkheid: wirwar, soms verschillende hoedanigheid, vaak ook tekortkomingen aan art. 6 EVRM) 3 HET ANNULATIEBEROEP BIJ DE RAAD VAN STATE 1. DE RAAD VAN STATE EN HAAR HOEDANIGHEDEN 1. A. IN VOLLE RECHTSMACHT (ART. 16 RVS-WET) - geschillen over subjectieve politieke rechten - er is een nieuw onderzoek. Ze oordeelt in eerste en enige aanleg of als beroep. 1. B. ALS CASSATIERECHTER (ART RVS-WET) - het moet gaan om subjectieve politieke rechten - ingesteld tegen een beslissing van een administratief rechtscollege - het dossier wordt verwezen naar hetzelfde rechtscollege, eventueel met een andere samenstelling. - de beslissing is bindend. 1. C. ALS VERGOEDINGSRECHTER (ART. 11 RVS-WET) - vergoeding voor persoonlijke, directe en zekere buitengewone schade - de bevoegdheid is residuair (niemand anders is bevoegd) - de bevoegdheid is subsidiair (men is al eens gaan aankloppen bij de administratieve overheid) Termijnregelingen: 60 dagen als de administratieve overheid een beslissing geveld heeft 3 jaar als er geen beslissing is Als er al een vordering hangende was voor de gewone rechtscolleges, begint ze pas te lopen wanneer de procedure afgelopen is. - de schadevergoeding wordt niet toegekend als blijkt dat ze budgettair te zwaar zou zijn. - beslissing is van rechtswege uitvoerbaar 1. D. ALS ANNULATIERECHTER 1. D. A. Vereisten - bestuurshandelingen: eenzijdig, uitvoerbare handelingen en de actes détachables - ook tegen fictieve handelingen (stilzitten van het bestuur) Termijnen zijn te lezen in de wet: in ieder geval moet er een aanmaning naar de overheid gericht zijn om alsnog te beslissen - benadeling vereist - de bestuurshandelingen moeten gesteld zijn door administratieve overheden. Er is een uitzondering voor administratieve handelingen vanwege de wetgevende of rechterlijke macht: ook hier kun je bij de Raad van State terecht wat betreft de beslissingen m.b.t. hun personeel of overheidsopdrachten. 1. D. B. Kenmerken - algemeen (alle overheden) - subsidiair (de administratieve georganiseerde beroepen moeten uitgeput zijn) - residuair (geen ander rechtscollege is bevoegd) - het gaat om politieke subjectieve rechten: de Raad van State kan echter geen schadevergoeding toekennen noch uitspraak doen over het subjectieve recht. Ze kan enkel de schending van het objectief recht 4

5 vaststellen. Wil men zien of een geschil subjectief is (en dus de Raad van State onbevoegd) moet men zich afvragen of het bestuur een gebonden bevoegdheid heeft m.b.t. een bepaald subjectief recht en deze bevoegdheid geschonden heeft. 1. D. C. Geschillen van attributie Het gaat om bevoegdheidsconflicten tussen de Raad van State en de gewone hoven en rechtbanken. Zie hiervoor art. 33 & 34 RvS-wet) 1. D. D. Ontvankelijkheid - verzoekschrift (alles geregeld in wetboek) - binnen een termijn van 60 dagen na de bestreden beslissing - bekwaamheid: vertegenwoordiging vereist indien onbekwaam (cf. problematiek feitelijke verenigingen: zij moeten bovendien erkend zijn door de overheid) - hoedanigheid: de vertegenwoordigingsbevoegdheid moet blijken uit de wet, mandaat of een machtiging. - belang: een rechtstreeks, persoonlijk, actueel, zeker en geoorloofd belang. Rechtstreeks: Vereist een causaal verband tussen nadeel en beslissing Vereist een causaal verband tussen vernietiging en voordeel Persoonlijk: ook een persoonlijk voordeel vereist Actueel: continu Zeker: het moet redelijkerwijze zeker zijn dat men er nadeel van zal ondervinden (evt.) Functioneel belang: ter behartiging van de functie - uitputting interne beroepsmogelijkheden: je moet eerst alle georganiseerde beroepsmogelijkheden uitgeput hebben. 1. D. E. Vernietigingsgronden en middelen De vernietigingsgronden rechtvaardigen de vernietiging. De middelen tonen de geschonden geachte rechtsregel. - externe regelmatigheid: - vormvereisten -substantiële vormvereisten: degene die de openbare orde raken zoals deze voortvloeit uit de wet of de ABBB. -i/h belang van de rechtszoekende: de rechtszoekende moet immers effectief benadeeld zijn -op straffe van nietigheid voorgeschreven - onbevoegdheid ratione loci, tempori - interne regelmatigheid - machtsoverschrijding andere regels dan vormvereisten zijn overschreden (maar geen burgerlijke rechten!) - machtsafwending Men gebruikt de bevoegdheid voor een ander doel dan waarvoor ze bestemd is. Dit moet het enige doel zijn! 1. D. F. Ontvankelijkheid van de middelen - voldoende duidelijk en begrijpelijk: exceptio obscurii libelli wordt geweerd. Dit wordt beoordeeld in functie van de rechten van de verdediging. Er wordt nagegaan of men in redelijkheid de middelen kon begrijpen. - alle middelen moeten geformuleerd worden in het inleidend 5

6 verzoekschrift. De enige uitzondering is het middel dat de openbare orde raakt. 1. D. G. Gezag en gevolgen van de vernietigingsarresten - gezag van gewijsde erga omnes De rechtshandeling wordt geacht nooit te hebben bestaan. Ze verdwijnt voor iedereen uit het rechtsverkeer. Dit geldt zowel voor het dispositief als de rechtsgrond. Een verwerpingsarrest heeft echter slechts gezag van gewijsde inter partes. De gewone rechter is wel niet gebonden door een verwerpingsarrest. - annulatie ex tunc: de handeling houdt retroactief op met bestaan. De handeling wordt onwettig. Er bestaan hier verzachtingen op. - herstel na vernietiging. Sommige handelingen blijven evenwel onverkort bestaan. De gevolgen eventueel ook: handelingen die in strijd zijn met het arrest, daar staat een nieuw beroep tegen open. Men kan ook nog naar de gewone rechter gaan op basis van 1382 of een dwangsom vorderen. 1. E. HET ADMINISTRATIEF KORTGEDING - vordering tot schorsing - accessoir karakter (volgt de hoofdvordering!) - Raad van State is als enige bevoegd. - voorlopige maatregelen worden opgelegd 1. E. A. Grondvoorwaarden - ernstige middelen (prima facie) - moeilijk te herstellen ernstig nadeel - uiterst dringende noodzakelijkheid 6

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

Rolnummers 4887, 4891, 4899 en 4917. Arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 A R R E S T

Rolnummers 4887, 4891, 4899 en 4917. Arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 A R R E S T Rolnummers 4887, 4891, 4899 en 4917 Arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 6.1.1, derde en vierde lid, 6.1.2 en 6.1.47, eerste lid,

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek?

Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek? Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek? Adres van de Commissie: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Espace Jacqmotte Hoogstraat 139 1000 Brussel T: +32 (0)2 213 85

Nadere informatie

ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN

ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN Inhoud 3 Inleiding 4 Algemeen uitgangspunt: co-ouderschap 11 Wat bij conflicten tussen ouders? 19 De positie van minderjarige kinderen wanneer ouders

Nadere informatie

Rolnummers 5856 en 5859. Arrest nr. 84/2015 van 11 juni 2015 A R R E S T

Rolnummers 5856 en 5859. Arrest nr. 84/2015 van 11 juni 2015 A R R E S T Rolnummers 5856 en 5859 Arrest nr. 84/2015 van 11 juni 2015 A R R E S T In zake : de beroepen tot gedeeltelijke (artikel 5) of gehele vernietiging van de wet van 30 juli 2013 «houdende wijziging van de

Nadere informatie

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be Eerbiediging van het privéleven op het werk www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent Inhoud Inleiding basisbeginselen...6 I Bescherming van persoonsgegevens...7 1. Begrip persoonsgegevens...7

Nadere informatie

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging.

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. nr. 145 457 van 13 mei 2015 in de zaak RvV X / II In zake: X Gekozen woonplaats: X tegen: de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging.

Nadere informatie

Pleidooi voor een volwaardige rechtsbescherming voor minderjarigen

Pleidooi voor een volwaardige rechtsbescherming voor minderjarigen recht op recht Pleidooi voor een volwaardige rechtsbescherming voor minderjarigen Kinderrechtencommissariaat dossier Wat zijn de knelpunten in de rechtsbescherming van minderjarigen? Kunnen minderjarigen

Nadere informatie

Rolnummers 5316, 5329, 5331 en 5332. Arrest nr. 7/2013 van 14 februari 2013 A R R E S T

Rolnummers 5316, 5329, 5331 en 5332. Arrest nr. 7/2013 van 14 februari 2013 A R R E S T Rolnummers 5316, 5329, 5331 en 5332 Arrest nr. 7/2013 van 14 februari 2013 A R R E S T In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 13 augustus 2011 «tot wijziging van

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

Gezinshereniging in België: kan men het bos nog door de bomen zien?

Gezinshereniging in België: kan men het bos nog door de bomen zien? 286 RECHTSLEER Gezinshereniging in België: kan men het bos nog door de bomen zien? S. Dawoud* 1_Inleiding De wetgeving over gezinshereniging was de laatste jaren aan heel wat wijzigingen onderhevig 1.

Nadere informatie

1. Politieke vernieuwing... 5

1. Politieke vernieuwing... 5 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

Woord vooraf. Goodshot: Business and Euro Photo Alto: Crowds by Frédéric Cirou Corbis: Crime and Justice

Woord vooraf. Goodshot: Business and Euro Photo Alto: Crowds by Frédéric Cirou Corbis: Crime and Justice U bent veroordeeld Woord vooraf U bent door de rechter veroordeeld. Afhankelijk van de aard van de feiten die u ten laste werden gelegd en de omstandigheden waarin deze werden gepleegd, kan de rechter

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten

MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten Doel en strekking Bijgaande regeling dient ter regeling van het deviezenverkeer in de Landen. Deviezenregelingen zijn in

Nadere informatie

Samenvatting Handels en insolventierecht

Samenvatting Handels en insolventierecht Samenvatting Handels en insolventierecht 2011-2012 Jan Wesemael 1 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING... 8 AFDELING 1: HANDELSRECHT: NOTIE EN AFBAKENING... 8 1 WAAROM NOOD AAN HANDELSRECHT?...

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder

Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder Privacy informatie folder 1 2 Privacy informatie folder Inhoud 1. Inleiding 4 2. Algemene uitgangspunten gegevensbescherming 5 1. Informatieplicht 5 2.

Nadere informatie

Mr. M.A.R. Schuckink Kool, M.F. van Hulst, C.J.M. van den Brûle, J.M.G. Hulsman, advokaten bij de Hoge Raad der Nederlanden

Mr. M.A.R. Schuckink Kool, M.F. van Hulst, C.J.M. van den Brûle, J.M.G. Hulsman, advokaten bij de Hoge Raad der Nederlanden Mr. M.A.R. Schuckink Kool, M.F. van Hulst, C.J.M. van den Brûle, J.M.G. Hulsman, advokaten bij de Hoge Raad der Nederlanden HOGE RAAD DER NEDERLANDEN Rolnr. 10/ 05147 De dato: 21-7-2011 BORGERSBRIEF Inzake:

Nadere informatie

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is,

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is, Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 38 Wet van 28 januari 2010 tot implementatie van de rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

De gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder De gerechtsdeurwaarder InLEIDING Wanneer u een gerechtsdeurwaarder wil inschakelen of wanneer u geconfronteerd wordt met een tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, vraagt u zich wellicht af wat u te

Nadere informatie

Rolnummer 5582. Arrest nr. 11/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T

Rolnummer 5582. Arrest nr. 11/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T Rolnummer 5582 Arrest nr. 11/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 2, 3 en 4 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet?

De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet? De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet? Behoeft de Nederlandse Grondwet aanvulling met een recht op toegang tot de rechter en een eerlijk proces? De toegang tot de rechter en een

Nadere informatie