Naast dit besluit over wegverkeerslawaai is er ook een besluit over het industrielawaai.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naast dit besluit over wegverkeerslawaai is er ook een besluit over het industrielawaai."

Transcriptie

1 Besluit met betrekking tot woningen gelegen binnen het bestemmingsplan Jaagpad Midden. Het betreft woningen die komen te staan binnen de zone van de bestaande wegen, Alexander Flemingstraat, Oudorperdijkje, Edisonweg en Schermerweg. Onderwerp is het vaststellen van hogere waarden vanwege het verkeerslawaai vanaf de genoemde wegen in de zin van de Wet geluidhinder Naast dit besluit over wegverkeerslawaai is er ook een besluit over het industrielawaai. 1. Inleiding Het gebied van het bestemmingsplan Jaagpad Midden ligt geheel of gedeeltelijk binnen de 200 meter geluidszone van de Alexander Flemingstraat, Oudorperdijkje, Edisonweg en Schermerweg. Woningen passen niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Daarom is het bestemmingsplan Jaagpad Midden in procedure gebracht. Vanwege de Wet geluidhinder is onderzoek verricht naar de geluidbelasting op de te ontwikkelen woningen vanwege het wegverkeer op de hiervoor genoemde wegen. Het akoestisch onderzoek van de Grontmij d.d. 23 september 2010 met kenmerk W&E DA, revisie D is bijgevoegd. In onderhavig ontwerpbesluit worden ten behoeve van de woningen die liggen binnen de genoemde zones wegverkeerslawaai hogere waarden vastgesteld. In het besluit wordt ten eerste ingegaan op de juridisch-planologische aspecten omtrent de hogere waarde (onder 2). Daarna wordt het wettelijk kader geschetst (onder 3). Vervolgens wordt (onder 4) de procedure over het vaststellen van hogere waarden omschreven. Tenslotte volgt (onder 5) het aantal geluidgevoelige objecten waarvoor hogere waarden moeten worden vastgesteld en de hoogte van de waarden. Besloten wordt met de tekst van het ontwerpbesluit hogere waarden. 2. Juridisch planologische procedure Om de woningbouw mogelijk te maken is het ontwerp bestemmingsplan Jaagpad Midden opgesteld. Uitgangspunten voor de vaststelling van de hogere waarden geluid zijn gegeven in de Wgh (Wet geluidhinder) en in de notitie hogere waarden Wet geluidhinder van de gemeente Alkmaar van 19 november Onderhavig besluit heeft tegelijkertijd met het akoestisch onderzoek en het bestemmingsplan ter inzage gelegen. 3. Wettelijke kader Ingevolge artikel 76 en 77 Wgh is akoestisch onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting op de woningen vanwege het wegverkeerslawaai. Indien de geluidbelasting op de woningen hoger is dan de betreffende voorkeursgrenswaarde van 48 db, kunnen burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 110a van de Wgh, hogere waarden vaststellen tot een maximum van 63 db. 4. Hogere waarde procedure Wet geluidhinder In de Wgh zijn normen opgenomen voor de toelaatbare geluidbelasting als gevolg van verschillende geluidbronnen (wegverkeers-, industrie- en spoorweglawaai). De Wgh maakt een onderscheid tussen de voorkeursgrenswaarde en de hoogst toelaatbare geluidbelasting. Indien de geluidbelasting onder de voorkeursgrenswaarde valt, 1

2 worden de effecten van geluid zonder meer toelaatbaar geacht. Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, maar de geluidbelasting de ten hoogst toelaatbare waarde niet te boven gaat, is de overschrijding na een afweging van mogelijke maatregelen, toelaatbaar. Het bevoegd gezag inzake het vaststellen van hogere waarden is overeenkomstig artikel 110a Wgh het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar. In artikel 110c Wgh is vastgelegd, dat op het besluit tot vaststellen van een hogere waarde de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. Overeenkomstig die procedure dient het ontwerpbesluit te worden aangekondigd door middel van publicatie en zes weken ter inzage te worden gelegd. Dit is uitgevoerd tegelijkertijd met de procedure voor het onderliggende bestemmingsplan Jaagpad Midden. Tijdens de termijn van ter inzage ligging is het mogelijk zienswijzen in te dienen. De zienswijzen zullen worden meegenomen in de afweging omtrent het verlenen van de hogere waarde. Nadat het college van burgemeester en wethouders hebben besloten over de hogere waarde, staat tegen dat besluit beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (artikel 145 Wgh). 5. Akoestisch onderzoek Het bestemmingsplan geeft bouwgrenzen en bouwhoogtes aan waarbinnen woningen gebouwd mogen worden, maar legt niet het aantal woningen vast. Afhankelijk van de grootte van de woningen kan bijvoorbeeld het aantal wisselen. De Wgh geeft aan dat bij het vaststellen van hogere waarden ook de aantallen woningen waarvoor deze gelden, moeten worden aangegeven. Om deze aantallen te bepalen is daarom gebruik gemaakt van de voorlopige bouwplannen zoals die zijn opgesteld door de ontwikkelaar voor Jaagpad Midden. Dit plan omvat circa 180 woningen. Op basis daarvan en het akoestisch onderzoek is bepaald dat er voor 9 woningen een hogere waarden moet worden vastgesteld om de plannen te kunnen realiseren. Deze bouwplannen kunnen dus nog wijzigen maar het (maximale) aantal woningen waarvoor een hogere waarde geldt ligt vast. Bij de verdere uitwerking van de woningbouwplannen zal met dit aantal rekening gehouden moeten worden. Het akoestisch onderzoek wijst uit dat vanwege wegverkeerslawaai: Vanwege het wegverkeer op de Alexander Flemingsstraat, Edisonweg en het Oudorperdijkje is de maximale geluidbelasting lager dan 48 db. Er vindt geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde plaats. Er wordt aan de Wet geluidhinder voldaan. Vanwege het wegverkeers op de Schermerweg is de maximale gevelbelasting 56 db. Bij 9 woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 db overschreden. Hierna volgt een overzicht van de berekende gevelbelastingen hoger dan 48 db. Uit: Rapport van de Grontmij d.d. 23 september 2010 met kenmerk W&E DA, revisie D. Vanwege het verkeer op Schermerweg Deelgebied Bouwfonds 2 Blok Waarneem Aantal Situering gevel Verdieping punt woningen Hogere waarde 2 13 en 14 Noord / Oost Begane en 16 Zuid / Oost grond, en 16 Zuid / Oost eerste en en 16 Zuid / Oost tweede en 16 Zuid / Oost verdieping

3 Maatregelen en akoestische situatie Bij het nemen van maatregelen wordt een onderscheid gemaakt tussen maatregelen aan de bron, in de overdracht of bij de ontvanger. Maatregelen bij de bron: Omleiden van verkeer: De Schermerweg is een van de ontsluitingswegen voor het bedrijventerrein Oudorp en de ontsluitingsweg voor de toekomstige woningen die binnen het bestemmingsplan Jaagpad Midden gebouwd zullen worden. Er zijn dus geen maatregelen uit verkeer- of vervoerskundig oogpunt te treffen. Conclusie: In de onderhavige situatie is het omleiden van verkeer geen reële optie. Reductie van de rijsnelheid: De Schermerweg is een van de ontsluitingswegen voor het bedrijventerrein Oudorp. Voor het vrachtverkeer geeft de toepassing van verkeersdrempels en / of wegversmallingen, die een voorwaarde zijn voor de inrichting van een 30 km/h weg, ongewenste hinder. Conclusie: Een snelheidsbeperkende maatregel is in deze situatie niet wenselijk dus onmogelijk. Toepassing ander wegdek: Dit zou van toepassing kunnen zijn op de Schermerweg. Het wegdek hiervan bestaat uit standaardasfalt. Het wegdek van het Oudorperdijkje bestaat geheel uit klinkers. Asfaltdeel: Gezien het aantal in- en uitritten en de aanwezige bochten en invoegstroken is het niet gewenst om geluidarm asfalt toe te passen. In en uitdraaiend, optrekkend en remmend vrachtverkeer is een slechte combinatie met geluidsarm asfalt. Deze asfaltsoort is fysiek minder goed bestand tegen dit soort vrachtverkeer. Bronmaatregelen, op dit deel, in de vorm van het toepassen van een ander soort wegdek is daarom ondoelmatige en ontmoet overwegende bezwaren in technische en financiële zin. Conclusie: Het aanleggen van geluidreducerend asfalt is gezien de functie van de wegen niet wenselijk. Betonklinkers: Het niveau van het geluid van het wegverkeer op het Oudorperdijkje is lager dan 48 db. Vervanging van de klinkers door een asfaltsoort heeft dus een marginale invloed op de totale geluidsbelasting. Conclusie: Het vervangen van de klinkers door asfalt is geen effectieve optie. Maatregelen in de overdracht: Met afschermende maatregelen, in de vorm van een doorlopend geluidscherm, kan de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde worden verminderd of voorkomen. Echter, het verkeer tussen de weg en de aanliggende woningen (o.a. het te realiseren bouwplan) wordt onmogelijk gemaakt. Dit zorgt voor een praktisch en onoverkomelijk probleem. Gezien het voorgaande, de stedelijke situatie zijn afschermende maatregelen geen reële technische optie. Conclusie: Afschermende maatregelen zijn ondoelmatig en ontmoeten overwegende bezwaren in praktische en stedenbouwkundige zin. Maatregelen bij de ontvanger: De gevelisolatie zal zodanig zijn dat wordt voldaan aan een binnenwaarde van 33 db. Door de plaats en hoogte van de te realiseren woningen (afschermende werking) zal aan de zuidzijde (zijde Noord-Hollands kanaal) een zogenaamde geluidluwe zijde ontstaan. De geluidgevoelige ruimten (bij voorkeur de slaapkamers) zullen voor minimaal 30% van het verblijfoppervlak aan deze zijde gesitueerd moeten worden. Ook worden de buitenruimtes van de woningen zoveel als mogelijk aan deze geluidluwe zijde gesitueerd. Indien dit niet mogelijk is en de geluidbelasting van de buitenruimte is hoger dan 53 db (de gecumuleerde waarde van alle geluidbronnen 3

4 volgens de Wgh) dan dienen er bij deze buitenruimte(s) afschermende maatregelen te worden getroffen waardoor deze waarde van 53 db wel gehaald wordt. Gecumuleerde geluidsniveau Buiten het wegverkeerslawaai heeft ook het industrielawaai invloed op de gevelbelasting vanwege geluid. Daarom is er een onderzoek uitgevoerd naar de totale geluidbelasting op de gevels. Het resultaat van dit onderzoek staat beschreven in het rapport Onderzoek gecumuleerde geluidbelasting t.p.v. woningen in het bestemmingsplan Jaagpad Midden t.g.v. wegverkeer en industrielawaai d.d. 2 september 2010 van de afdeling Wonen & Milieu. Conclusie: Uit het hiervoor genoemde onderzoek naar de gecumuleerde op de zuidgevels van de bouwblokken (zijde N-H Kanaal), inclusief de aftrek van 5 db, tussen de 52 en 57 db ligt. Zie tabel 1 op blz 5 van voornoemd rapport. Geluidluwe gevel In het rapport van de Grontmij d.d. 23 september 2010 met kenmerk W&E DA, revisie D is ook onderzoek gedaan naar het de achtergevelgevel van de woningen in bouwblok 2 in hoeverre deze geluidsluw zal zijn. In 4.3 Geluidsluwe gevel: op blz 11 van voornoemd rapport is de conclusie dat voor het wegverkeer aan deze eis wordt voldaan. In het rapport van de gemeente Alkmaar voor het onderzoek naar het industrielawaai ten gevolge van het industrieterrein Oudorp is onderzoek gedaan naar de achtergevel van bouwblok 2 in hoeverre deze geluidluw is. Uit tabel 1 op blz. 7 blijkt dat deze gevels een belasting hebben die lager is dan 50 db(a) en dus als geluidluw aangemerkt kunnen worden. Conclusie: Door de planopzet zijn alle achtergevels van de woningen, waarvoor een hogere waarde voor benodigd is vanwege het wegverkeerslawaai geluidsluw. Ontheffingsgronden Nu verdergaande maatregelen om de geluidbelasting terug te brengen onvoldoende doeltreffend zijn en bezwaren ontmoeten van financiële, verkeerskundige en stedenbouwkundige aard dient te worden onderzocht op basis van welke gronden ontheffing kan worden verleend. Stads- of dorpsvernieuwingsplan: Gesteld kan worden dat het beoogde bouwproject benoemd kan worden als stedelijke vernieuwing. Als ontheffingscriterium kan dus tevens gehanteerd worden Stads- of dorpsvernieuwingsplan. Voorwaarden Aan de ontheffingsgronden zijn drie voorwaarden verbonden indien de hogere waarden 5 db of meer bedragen ten opzichte van de voorkeursgrenswaarde cumulatief. In dit geval betreft het de 5 woningen die gesitueerd zijn langs de Schermerweg. De woning heeft tenminste één geluidsluwe gevel. Minimaal 30% van de verblijfsruimten dient aan de geluidsluwe gevel gelegen te zijn. (bij voorkeur de slaapkamer(s). De buitenruimte te situeren aan de geluidsluwe zijde van de woning. Indien dit niet mogelijk is en de gevelbelasting ter plaatse is 5 db hoger dan de betreffende voorkeursgrenswaarde dan moet de ruimte afgeschermd kunnen worden zodat deze waarde wel gehaald kan worden.(betreft de cumulatieve belasting) Hogere waarden Zoals hiervoor gesteld zijn maatregelen bij de bron of in de overdrachtsweg niet mogelijk. De bouwplannen voor Jaagpad Midden zijn nog in ontwikkeling. Om te voorkomen dat voor een licht gewijzigde situatie opnieuw een hogere waarde procedure gevolgd zal moeten worden wordt de volgende werkwijze gehanteerd: 4

5 Voor alle woningen aan de zijde van het industrieterrein, inclusief de zijgevels (Noordoost en Zuidwest) wordt, onder voorbehoud, een hogere waarde zoals genoemd in de hierna volgende opsomming vanwege het wegverkeer vastgesteld. De definitieve bouwaanvraag gaat vergezeld van een akoestisch onderzoek waaruit blijkt wat, per woning, de werkelijk te hanteren gevelbelasting vanwege het industrieterrein zal worden. Op basis van deze gegevens wordt aangegeven welke woningen daadwerkelijk een gevelbelasting krijgen die hoger is dan 48 db, maar niet meer dan 2 db hoger dan die hierna genoemde waarden. Op grond van deze gegevens worden de uiteindelijk vast te leggen hogere waarde bepaald. Op basis van deze gegevens worden ook de hiervoor genoemde voorwaarden getoetst. Op basis van deze gegevens wordt aangegeven welke voorzieningen aan de gevels worden getroffen om te voldoen aan de wettelijk vereiste binnenwaarde van 33 db vanwege het wegverkeerslawaai. Bij dit laatste wordt in de berekeningen meegenomen dat ook het industrielawaai op diverse punten hoger zal zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 50 db (A) De voorzieningen zullen dus ontworpen worden op de gecumuleerde geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai en industrielawaai. Na vaststelling van bovengenoemde zaken en de noodzakelijke adresgegevens zal namens burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar melding worden gedaan aan het kadaster over de toegekende hogere waarden inzake de Wet geluidhinder. Besluit Overwegende Dat op grond van artikel 76 juncto 110a van de Wet geluidhinder het College van burgemeester en wethouders binnen de gemeentegrenzen bevoegd zijn tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting kan op grond van artikel 110a lid 3 Wgh ambtshalve worden vastgesteld; Dat artikel 110a, lid 5 Wgh bepaalt dat het vaststellen van een hogere grenswaarde voor geluid slechts plaats vindt indien geluidsreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard; Dat de hogere waarde kan vastgesteld worden op grond van de volgende ontheffingsgrond Stads- of dorpsvernieuwingsplan: Gesteld kan worden dat het beoogde bouwproject benoemd kan worden als stedelijke vernieuwing. Als ontheffingscriterium kan dus tevens gehanteerd worden Stads- of dorpsvernieuwingsplan. Dat in onderhavig hogere waarden besluit gemotiveerd is aangegeven waarom maatregelen ondoeltreffend dan wel bezwarend zijn; Dat bij alle woningen aan de voorwaarden die behoren bij de ontheffing kan worden voldaan. Dat bij de indiening van het definitieve bouwplan deze voorwaarden als een eis zullen worden gehanteerd waar het bouwplan aan voldoen moet; 5

6 Dat de woningen liggen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de wegen Alexander Flemingstraat, Marconistraat en Schermerweg; Dat de aan dit besluit ten grondslag liggende rapport is uitgevoerd volgens de technische en wettelijke bepalingen; Dat overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kennis is gegeven aan het ontwerpbesluit en dit inclusief de stukken vanaf 23 december 2010 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen; Dat in genoemde periode zienswijzen zijn ontvangen; De inhoud van deze zienswijze geeft de gemeente geen aanleiding om wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit hogere geluidswaarden aan te brengen. Dat het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alkmaar, gelet op artikel 110a lid 1 van de Wet geluidhinder; B e s l u i t e n : I Dat vanwege het verkeer op Schermerweg de volgende hogere waarden gaan gelden; Deelgebied Bouwfonds 2 Blok Waarneem Aantal Hogere waarde Situering gevel Verdieping punt woningen In db 2 13 en 14 Noord / Oost Begane en 16 Zuid / Oost grond, en 16 Zuid / Oost eerste en en 16 Zuid / Oost tweede en 16 Zuid / Oost verdieping 1 49 II III IV V Dat de hiervoor genoemde punten onder hogere waarden en voorwaarden onderdeel uitmaken van dit besluit; Pas als bekend is hoe hoog de uiteindelijke gevelbelasting gaat worden en de adresgegevens van de bedoelde woningen bekend is zal hiervan melding aan het kadaster worden gedaan; Kennis te geven aan onderhavig besluit door toezending aan belanghebbenden / publicatie in het Alkmaars Nieuwsblad Dat ondergetekende, Burgemeester en secretaris van de gemeente Alkmaar, Langestraat JD te Alkmaar verklaren dat een eensluidend afschrift van onderhavig besluit, nadat aan het in III genoemde is voldaan, wordt aangeboden aan het kadaster ter inschrijving van de hogere waarden. 6

7 Aldus besloten op: 28 juni 2011 Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alkmaar Burgemeester Secretaris Gedurende zes weken vanaf bekendmaking van onderhavig besluit kan een belanghebbende die bij het ontwerpbesluit zienswijzen kenbaar heeft gemaakt, overeenkomstig artikel 145 en 146 van de Wet geluidhinder beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 2009, 2500 EZ te s Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 36 Wet op de Raad van State juncto artikel 8:81 van de Algemene wet bestuurrecht een verzoek om voorlopige voorziening vragen, wanneer onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vordert. Dit besluit wordt van kracht zes weken na de hierboven genoemde datum, behoudens hetgeen gesteld in artikel 20.8 van de Wet milieubeheer. 7

4. Hogere waarde procedure Wet geluidhinder

4. Hogere waarde procedure Wet geluidhinder 1 Besluit met betrekking tot woningen binnen Bestemmingsplan Spieghelbuurt inzake het vaststellen hogere waarde wegverkeerslawaai in de zin van de Wet geluidhinder 1. Inleiding Het gebied van het bestemmingsplan

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Juridisch procedure. 3. Wettelijke kader

1. Inleiding. 2. Juridisch procedure. 3. Wettelijke kader 1 Besluit Hogere waarde wegverkeerslawaai vanwege de Kanaalkade. (3 woningen extra) Het Besluit wordt genomen naar aanleiding van de wijziging van de Kanaalkade van 1 naar 2 richtingsverkeer. Het Besluit

Nadere informatie

2. Juridisch planologische procedure

2. Juridisch planologische procedure 1 Besluit met betrekking tot de woningen gelegen binnen bestemmingsplan Overstad - Woongebied inzake het vaststellen van een hogere waarde vanwege het railverkeer op het spoor tussen Alkmaar en Alkmaar

Nadere informatie

2. Juridisch planologische procedure

2. Juridisch planologische procedure 1 Besluit met betrekking tot de woningen gelegen binnen bestemmingsplan Overstad - Woongebied inzake het vaststellen van een hogere waarde vanwege het wegverkeer op de Koedijkerstraat in de zin van de

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina 1 van 8 Opsteller : Michiel Smits Datum : 8 maart februari 2017 Doorkiesnr. : 088 0225119 Onderwerp : n procedure ex art 110a Wet geluidhinder; bouwplan woning op perceel Rietveld 33A te Woerden.

Nadere informatie

Ontwerp Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Ontwerp Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Opsteller : Cees Vermeent Datum : Juni 2013 Doorkiesnr. : 0348-428.348 Onderwerp : Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeerslawaai ex art 110a Wet geluidhinder (Wgh.) voor grondgebonden woningen

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina 1 van 7 Opsteller Datum Doorkiesnr. Onderwerp Procedurekader Periode ter visie Bijlagen Olav Lamme 15 april 2014 088 022 5000 n procedure ex art 110a Wet geluidhinder bestemmingsplan 'De Clinckhoeff'.

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina 1 van 6 Opsteller : Michiel Smits Datum : 30 juni 2016 Doorkiesnr. : 088 0225119 Onderwerp : n procedure ex art 110a Wet geluidhinder; woning Barwoutswaarder 49B te Woerden. Procedurekader : Aanvraag

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza.

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van planontwikkeling wordt het bestemmingsplan Stadscentrum

Nadere informatie

Wet geluidhinder beschikking

Wet geluidhinder beschikking ZNSTD Wet geluidhinder beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van hogere

Nadere informatie

Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid. Woningbouw Waardeel Glimmen

Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid. Woningbouw Waardeel Glimmen Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid Woningbouw Waardeel Glimmen Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren. Nummer: Datum: INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. BEOORDELINGSKADER...

Nadere informatie

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015.

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015. ONTWERPBESLUIT HOGERE GELUIDGRENSWAARDEN datum: XX 2015 BETREFT: Vaststelling hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder, in samenhang

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013)

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013) (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013) I. OVERWEGINGEN De locatie In het kader van het Meerjarenprogramma herziening Bestemmingsplannen 2011-2013 wordt het bestemmingsplan

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde. ONTWERP-BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163.

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163. (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van planontwikkeling wordt het bestemmingsplan Voorweg 163 opgesteld.

Nadere informatie

Hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerp-besluit

Hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerp-besluit Hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerp-besluit Datum besluit : Naam project : Bestemmingsplan Staatsliedenbuurt Adres project : Talmastraat (tussen Talmastraat, Savornin Lohmanlaan,) Zaaknummer : Bijlagen

Nadere informatie

(Ontwerp)besluit tot vaststelling Hogere waarde inzake bestemmingsplan Hoogvenne Armhoef 2007, 3 e herziening, Ringbaan- Oost 180.

(Ontwerp)besluit tot vaststelling Hogere waarde inzake bestemmingsplan Hoogvenne Armhoef 2007, 3 e herziening, Ringbaan- Oost 180. (Ontwerp)besluit tot vaststelling Hogere waarde inzake bestemmingsplan Hoogvenne Armhoef 2007, 3 e herziening, Ringbaan- Oost 180. 1 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg stellen

Nadere informatie

pagina 2 van 8 aftrek van 2 db gehanteerd.

pagina 2 van 8 aftrek van 2 db gehanteerd. Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder voor een woongebouw met 17 appartementen en bergingen op de begane grond en 5de verdieping op het perceel naast het adres Vurehout 20 te Zaandam

Nadere informatie

Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder VLK: Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg, Boxtel Aanvraag

Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder VLK: Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg, Boxtel Aanvraag Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder VLK: Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg, Boxtel Aanvraag Op 31 maart 2017 hebben wij een verzoek ontvangen van de gemeente Boxtel, voor het op grond van artikel

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder UV/

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder UV/ Aanvraag Op 17 oktober 2014 is een verzoek ontvangen van de Woonstichting Sint Joseph, Baroniestraat 54 te Boxtel voor het op grond van artikel 83 vaststellen van hogere waarden dan de voorkeursgrenswaarde

Nadere informatie

Beschikking hogere waarde Wet geluidhinder (wegverkeerslawaai)

Beschikking hogere waarde Wet geluidhinder (wegverkeerslawaai) Beschikking hogere waarde Wet geluidhinder (wegverkeerslawaai) Op 1 februari 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum een verzoek (artikel 76 en 77 van de Wet geluidhinder

Nadere informatie

Gemeentewerken Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Tarwewijk

Gemeentewerken Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Tarwewijk Gemeentewerken Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Tarwewijk Kenmerk: 221770 Algemeen toetsingskader De Wet geluidhinder beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge geluidsbelasting.

Nadere informatie

Ontwerp-Beschikking. hogere grenswaarden geluid

Ontwerp-Beschikking. hogere grenswaarden geluid Ontwerp-Beschikking hogere grenswaarden geluid ten behoeve van het realiseren van twee woningen aan de Triemsterloane te Kollumerzwaag Kollumerland c.a. (wijzigingsplan Kollumerzwaag De Saedkampe ) Besluit

Nadere informatie

Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97

Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Teteringsedijk 97 te Breda Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Gemeente Woerden 14L01710 Pagina 1 van 7 Opsteller Datum Doorkiesnr. Onderwerp Procedurekader Periode ter visie Bijlagen Michiel Smits 13 Februari 2014 (ontwerp), 23 april 2014 (aangepast) 0346-260655

Nadere informatie

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESCHIKKING

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESCHIKKING Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESCHIKKING Datum besluit : GEGEVENS LOCATIE Naam locatie: : Bredeweg 14 te Waddinxveen Adres : Bredeweg 14 Postcode en plaats : 2742 KT Waddinxveen Ons kenmerk :

Nadere informatie

Afwijking van het bestemmingsplan

Afwijking van het bestemmingsplan 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT Datum besluit : GEGEVENS LOCATIE Naam inrichting/locatie : Hoofdweg te Nieuwerkerk aan den IJssel Adressen : Hoofdweg Noord 15 en Hoofdweg Zuid 22a Ons kenmerk

Nadere informatie

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT Datum besluit : GEGEVENS LOCATIE Naam inrichting/locatie : Ravestein te Boskoop, gemeente Alphen aan den Rijn Adres : Omloop [huisnummers nog onbekend] Ons

Nadere informatie

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder)

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan Princenhage-Haagpoort Het besluit van het College

Nadere informatie

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht; Hogere waarden Wet geluidhinder Meentwal 2-192 (kadastrale gemeente JPS00, sectie D, 3294) Kenmerk:595738 Datum: 8 september 2016 ONTWERPBESLUIT Burgemeester en wethouders van Nieuwegein; Overwegende dat;

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina van 7 Wet geluidhinder, artikel 0a Opsteller : Michiel Smits Datum : 9 december 206 Doorkiesnr. : 088 02259 Onderwerp : n procedure ex art 0a Wet geluidhinder; voor grondgebonden woningen en appartementen

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Inzake het uitwerkingsplan NogMeerPolder te Berkel en Rodenrijs Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland. Bouwplan Het bouwplan bestaat

Nadere informatie

ONTWERP Wet geluidhinder beschikking

ONTWERP Wet geluidhinder beschikking 1 ONTWERP Wet geluidhinder beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde

Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde 1 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg stellen hogere waarden vast op grond van art. 110a Wet geluidhinder ten behoeve van het

Nadere informatie

ontwerp-beschikking Wet geluidhinder

ontwerp-beschikking Wet geluidhinder ontwerp-beschikking Wet geluidhinder Besluit van Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel, inzake vaststelling Hogere Grenswaarden wegverkeerslawaai ingevolge artikel 83 lid 2 Wet geluidhinder

Nadere informatie

Bestemmingsplan Stationsgebied

Bestemmingsplan Stationsgebied Ontwerp-Beschikking Hogere grenswaarden geluid Spoorweg Bestemmingsplan Stationsgebied Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren INHOUD 1. AANLEIDING... 3 2. BEOORDELINGSKADER... 4 3. ONDERZOEK...

Nadere informatie

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008 alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : datum : 27 juni 2008 opdrachtleider : drs.ing. J.M. van Riet auteur(s) : mw. ing. W. Sondorp Inhoud 1 1.

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Project: Nieuwbouw woningen Steekterweg 78 A-C in Alphen aan den Rijn Datum besluit: Milieudienst West-Holland Bezoekadres: Postbus 159 Schipholweg 128 Tel.:

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. hogere grenswaarden geluid. Melisseweg

Ontwerpbesluit. hogere grenswaarden geluid. Melisseweg Ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid ten behoeve van het bestemmingsplan Melisseweg Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen. Nummer: Datum: BESLUIT De Wet

Nadere informatie

Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder Molengraafseweg 3 te Boxtel

Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder Molengraafseweg 3 te Boxtel Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder Molengraafseweg 3 te Boxtel Aanvraag Op 21 september 2015 hebben wij een verzoek ontvangen van de gemeente Boxtel, voor het op grond van artikel 107 van de

Nadere informatie

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht; Hogere waarden Wet geluidhinder Brinkwal 7 (kadastrale gemeente JPS00, sectie D, nummer 2028) Kenmerk: Datum: 25 juni 2012 ONTWERPBESLUIT Burgemeester en wethouders van Nieuwegein; Overwegende dat; Er

Nadere informatie

1 2014/ Wet geluidhinder Besluit hogere waarden ligplaatsen woonschepen

1 2014/ Wet geluidhinder Besluit hogere waarden ligplaatsen woonschepen 1 2014/174062 Wet geluidhinder Besluit hogere waarden ligplaatsen woonschepen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad voor het bestemmingsplan Wormerveer op grond van artikel

Nadere informatie

Aantal bijlagen. afdeling. Strategie

Aantal bijlagen. afdeling. Strategie Aan het projectteam De Elementen T.a.v. dhr. K. Boonstra Hongerlandsedijk 1 3201 LW SPIJKENISSE datum 10 november 2015 pagina l van 5 2 Aantal bijlagen betreft Besluit hogere grenswaarden De uw kenmerk

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Besluit hogere waarden Wet geluidhinder t.b.v. de omgevingsvergunning 2.12 lid 1 onder a onder 3 voor een Woning aan de Prins Hendrikkade te Rotterdam Kenmerk 21380178 1. Aanleiding In verband met de omgevingsvergunning

Nadere informatie

"Wet geluidhinder, plan "Nieuwe verbinding grenscorridor N69"

Wet geluidhinder, plan Nieuwe verbinding grenscorridor N69 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl IBAN NL86INGB0674560043 ** Onderwerp "Wet geluidhinder, plan "Nieuwe verbinding

Nadere informatie

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ons kenmerk Bijlage(n) Maastricht Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder voor de woning aan de Dorperdijk 19 te Horst aan de Maas ten behoeve van

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER 1 Ambtshalve besluit Voor het plangebied Dorst-West (verder: plangebied) is gelijktijdig met dit ontwerpbesluit

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zevenkamp Nesselande Kenmerk 21577579 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan Zevenkamp Nesselande dienen hogere waarden te worden

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDE WGH

ONTWERPBESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDE WGH ONTWERPBESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDE WGH Besluit van burgemeester en wethouders tot vaststelling ex artikel 110a, lid 1 van de Wet geluidhinder van een hogere grenswaarde ten behoeve van de Herinrichting

Nadere informatie

Wet geluidhinder beschikking

Wet geluidhinder beschikking Wet geluidhinder beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van hogere waarden

Nadere informatie

BESLUIT WET GELUIDHINDER

BESLUIT WET GELUIDHINDER BESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeer voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in de Indische Buurt te Almere, artikel 110a Wet geluidhinder Besluit Wet geluidhinder

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeer voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen gelegen op het bedrijventerrein De Binderij te Almere, artikel 110a

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk Contactpersoon

Datum Ons kenmerk Contactpersoon Leefomgevingskwaliteit Besluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder Nijmegen Woonpark Oosterhout 2013-1 Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 90 19 E-mail gemeente@nijmegen.n1

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Kenmerk: 210011737 Algemeen toetsingskader De Wet geluidhinder beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge geluidsbelasting.

Nadere informatie

Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht

Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht 1 Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht 1 Inleiding Voor een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling van 7 bouwkavels gelegen ten zuiden van de Zuidkil, Oostkil

Nadere informatie

Besluit Hogere Waarde Wet Geluidhinder bestemmingsplan Ruimte voor de Waal-Nijmegen

Besluit Hogere Waarde Wet Geluidhinder bestemmingsplan Ruimte voor de Waal-Nijmegen Besluit Hogere Waarde Wet Geluidhinder bestemmingsplan Ruimte voor de Waal-Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax 024 322 98 88 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

HOGERE WAARDEN BOUWPLAN RENOVATIE ACHTERHUIS VAN HET PROVENIERSHUIS

HOGERE WAARDEN BOUWPLAN RENOVATIE ACHTERHUIS VAN HET PROVENIERSHUIS gemeente Schiedam cluster Stedelijke Ontwikkeling afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vastgoed & Grondzaken Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 010 219 11 11 W www.schiedam.nl

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier Kenmerk 21826618 1. Aanleiding ln verband met het bestemmingsplan Lloydkwartier dienen hogere waarden te worden vastgesteld voor woningen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Gebr. Blokland B.V. Damstraat 24 3371 AE HARDINXVELD-GIESSENDAM Kenmerk Verzenddatum Bouwplan Door Gebr. Blokland B.V. is een verzoek ingediend voor

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Overschiese Kleiweg & Zestienhovensekade

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Overschiese Kleiweg & Zestienhovensekade Gemeente Rotterdam Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Overschiese Kleiweg & Zestienhovensekade Kenmerk: 21308986 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan Overschiese Kleiweg

Nadere informatie

BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER

BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal hebben op 11 februari 2014 een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere

Nadere informatie

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) ter plaatse van ontwikkellocatie 1, het voormalig walgebouw aan de noordzijde van

Nadere informatie

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Overzicht Reclamanten Nr. Naam / Adres 1. XXX (Rijpersweg 108, Oud Gastel) 2. XXX (Rijpersweg 73a, Oud Gastel) 3. XXX (Rijpersweg

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Figuur 1: Overzicht ontwikkellocatie

Akoestisch onderzoek. Figuur 1: Overzicht ontwikkellocatie Onderwerp wegverkeerslawaai bestemmingsplan De Zevenster te Zevenhuizen (gemeente Zuidplas) Datum 4 april 2012 Uitgevoerd door Maarten Groen Kenmerk 201130442 versie 2 Inleiding In opdracht van het College

Nadere informatie

Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere waarden woning Hemkade 48a in Zaandam

Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere waarden woning Hemkade 48a in Zaandam 1 Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere waarden woning Hemkade 48a in Zaandam Ontwerpbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad ten behoeve van het bestemmingsplan Bedrijven zuid

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOOGTE HOGERE WAARDE

ONTWERPBESLUIT HOOGTE HOGERE WAARDE 1 ONTWERPBESLUIT Hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting volgens de Wet geluidhinder voor 19 nieuwe appartementen op het perceel Leusderweg 43 Het college is voornemens om een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT Datum besluit : GEGEVENS LOCATIE Naam inrichting/locatie : Kaagjesland 60 te Reeuwijk-Dorp Adres : Kaagjesland 60 te Reeuwijk-Dorp Ons kenmerk : 2016197069

Nadere informatie

BESLUIT HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER. Kenmerk Z

BESLUIT HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER. Kenmerk Z BESLUIT HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER Kenmerk Z13-48979 Van de gemeente Vught hebben wij op 27 mei 2013 een verzoek om hogere waarden vast te stellen ontvangen. Het verzoek houdt verband met de wens

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder 1 AANLEIDING De gemeente Harderwijk heeft een bestemmingsplanprocedure

Nadere informatie

BESLUIT HOGERE WAARDEN WIJZIGINGSPLAN DIENSTWONING BABBERSMOLEN

BESLUIT HOGERE WAARDEN WIJZIGINGSPLAN DIENSTWONING BABBERSMOLEN Gemeente Schiedam Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl BESLUIT HOGERE WAARDEN WIJZIGINGSPLAN DIENSTWONING BABBERSMOLEN Hogere waarden Wet geluidhinder

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder In het kader van bestemmingsplan DWL-de Esch

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder In het kader van bestemmingsplan DWL-de Esch Gemeente Rotterdam Gemeentewerken Besluit hogere waarden Wet geluidhinder In het kader van bestemmingsplan DWL-de Esch Kenmerk: 21181295 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan DWL-de Esch dienen

Nadere informatie

GEMEENTE. Datum Ons kenmerk Contactpersoon 25 maart 2015 ML30/HW2015109 Frans Boumans (bureau Geluid en Lucht)

GEMEENTE. Datum Ons kenmerk Contactpersoon 25 maart 2015 ML30/HW2015109 Frans Boumans (bureau Geluid en Lucht) GEMEENTE ijmegen Besluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder Nijmegen Oranjesingel 9 Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 322 98 88 E-mail gemeente@nijmegen.ni Postadres Postbus

Nadere informatie

Hogere grenswaarden Wet geluidhinder BESLUIT

Hogere grenswaarden Wet geluidhinder BESLUIT Hogere grenswaarden Wet geluidhinder BESLUIT Datum besluit : Naam project : Adres project : 2 e herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg ten behoeve van de planontwikkeling Het Plaatje Baanhoek

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum Gemeente Rotterdam Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum Kenmerk: 21247475 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan IJsselmonde Gentrum dienen hogere

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK PLAN 27 STARTERSWONINGEN CPO STIPHOUT Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-04 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 2 Status: definitief Datum: 12

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 18 maart 2008,

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 18 maart 2008, Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 18 maart 2008, overwegende dat de Wet geluidhinder tot doel heeft het voorkomen en beperken van geluidhinder; dat voor woningen, andere

Nadere informatie

Ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder. van het. bestemmingsplan Kadoelen- Oostzanerwerf III

Ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder. van het. bestemmingsplan Kadoelen- Oostzanerwerf III Ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder Bestemmingsplan 1 e partiële herziening van het bestemmingsplan Kadoelen- Oostzanerwerf III Gemeente Amsterdam, d.d. 20 oktober 2015 Inleiding Op 20 juni

Nadere informatie

V&V. Bijlage 17 bij besluit 2016/0567-V1. Hypotheken 4

V&V. Bijlage 17 bij besluit 2016/0567-V1. Hypotheken 4 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Plangebied Smallsteps gelegen aan de Liesboslaan 50-52 te Breda Afwijking van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Park Forum Zuid Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise, VM - Verkeer en Milieu oktober 2017 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise,

Nadere informatie

Ontwerp-besluit. hogere grenswaarden geluid. Friesestraatweg 145 te Groningen

Ontwerp-besluit. hogere grenswaarden geluid. Friesestraatweg 145 te Groningen Ontwerp-besluit hogere grenswaarden geluid ten behoeve van het Bestemmingsplan Friesestraatweg 145 te Groningen Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen. Nummer:

Nadere informatie

BELEIDSREGELS HOGERE WAARDE WET GELUIDSHINDER GEMEENTE HEUMEN

BELEIDSREGELS HOGERE WAARDE WET GELUIDSHINDER GEMEENTE HEUMEN BELEIDSREGELS HOGERE WAARDE WET GELUIDSHINDER GEMEENTE HEUMEN Datum: 15 augustus 2007 Locatie: Malden INHOUD Pagina 1 INLEIDING... 3 2 ACHTERGROND... 4 2.1 Wat willen we bereiken?... 4 2.2 Argumenten en

Nadere informatie

Definitief besluit vaststelling hogere grenswaarden, voor het ontwerpbestemmingsplan Someren-Eind, multifunctionele accommodatie Nieuwendijk 34

Definitief besluit vaststelling hogere grenswaarden, voor het ontwerpbestemmingsplan Someren-Eind, multifunctionele accommodatie Nieuwendijk 34 Pagina - 1 - van 8 Definitief besluit vaststelling hogere grenswaarden, voor het ontwerpbestemmingsplan Someren-Eind, multifunctionele accommodatie Nieuwendijk 34 ex artikel 83 Wet geluidhinder Burgemeester

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerp bestemmingsplan Revalidatiehotel Motorstraat Kenmerk 21259293 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan Revalidatiehotel Motorstraat dienen

Nadere informatie

Milieudienst Kop van Noord-Holland

Milieudienst Kop van Noord-Holland L( Milieudienst Kop van Noord-Holland Van: Afdeling: Aan: Onderwerp: Datum: Rob Stoop Beleid & Regulering Betsy Schoorl Geluidcontouren BP Bonkelaarsdijk 1e.o. Schagen 17februari2011 1. Inleiding Bij de

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Overschie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Overschie Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Overschie Kenmerk 999923686 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan Overschie dienen hogere waarden te worden vastgesteld voor nieuwe

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School Akoestisch Onderzoek Helmond West Wijkhuis Brede School AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST-WIJKHUIS BREDE SCHOOL Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: Eigenaar:

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Wet geluidhinder Aanleg weg en reconstructie van de kruisende wegen 1 INLEIDING De provincie Gelderland is

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN T HOUT - KOEVELDSESTR AAT 10 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-01 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zuidwijk

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zuidwijk Gemeente Rotterdam Besluit Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zuidwijk Kenmerk: 21259445 1. Aanleiding Voor het bestemmingsplan Zuidwijk dienen te worden vastgesteld in verband met 543 geprojecteerde woningen.

Nadere informatie

Wet geluidhinder. Ontwerpbesluit Hogere waarde

Wet geluidhinder. Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Hogere waarde Locatie: Verbeekstraat 1-9 Plaats: Leiden Datum ontwerpbesluit: 29 juli 2014 Omgevingsdienst West-Holland Bezoekadres: Postbus 159 Schipholweg 128 Tel.: 071

Nadere informatie

I. Wegverkeerslawaai. 11. Industrielawaai

I. Wegverkeerslawaai. 11. Industrielawaai Volgvel 2 I. Wegverkeerslawaai De Wet geluidhinder heeft tot doel het voorkomen en beperken van geluidhinder. Alle wegen (exclusief wegen met de maximale snelheid van 30 km/h) in en rond een plangebied

Nadere informatie

1 Besluit vaststelling hogere geluidgrenswaarden bestemmingsplan De Zaanse Eilanden.

1 Besluit vaststelling hogere geluidgrenswaarden bestemmingsplan De Zaanse Eilanden. 1 Besluit vaststelling hogere geluidgrenswaarden bestemmingsplan De Zaanse Eilanden. Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder,

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder T.b.v. (ontwerp)bestemmingsplan Spangen

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder T.b.v. (ontwerp)bestemmingsplan Spangen Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder T.b.v. (ontwerp)bestemmingsplan Spangen Kenmerk 21554687 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan Spangen dienen hogere waarden te worden vastgesteld

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER. Vaststelling hogere waarden Bestemmingsplan Vogelhorst te Almere, artikel 83 en 110a Wet geluidhinder

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER. Vaststelling hogere waarden Bestemmingsplan Vogelhorst te Almere, artikel 83 en 110a Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden Bestemmingsplan Vogelhorst te Almere, artikel 83 en 110a Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Wet geluidhinder Ontwerpbesluit op grond van de Wet

Nadere informatie

3. De woningen in het plangebied zijn gelegen in de zone van de volgende weg:

3. De woningen in het plangebied zijn gelegen in de zone van de volgende weg: Besluit Hogere grenswaarde ingevolge artikel 83 Wet geluidhinder en artikel 4.11 Besluit geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan Drielanden Groene Zoom Gelezen het voorstel d.d. 12 september 2013

Nadere informatie

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zaandijkerkerk en omgeving

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zaandijkerkerk en omgeving Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zaandijkerkerk en omgeving Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet Geluidhinder, bestemmingplan Zuidwest Kwadrant

Besluit hogere waarden Wet Geluidhinder, bestemmingplan Zuidwest Kwadrant Besluit hogere waarden Wet Geluidhinder, bestemmingplan Zuidwest Kwadrant Colofon Opdrachtgever gemeente Amsterdam Opdrachtnemer RVE Ruimte en Duurzaamheid, team Nieuw-West Datum Planstatus vastgesteld

Nadere informatie

Nota zienswijzen, ontheffing hogere grenswaarden Wet geluidhinder Briellaerd Noord Onderwerp Voornemen Procedure Zienswijzen

Nota zienswijzen, ontheffing hogere grenswaarden Wet geluidhinder Briellaerd Noord Onderwerp Voornemen Procedure Zienswijzen [De persoonsgegevens zijn weggelaten in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens] Nota zienswijzen, ontheffing hogere grenswaarden Wet geluidhinder Briellaerd Noord In deze nota worden de ingediende

Nadere informatie