Algemene Voorwaarden Buckaroo B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Buckaroo B.V."

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Buckaroo B.V. Buckaroo B.V. is een internet billing en payment provider, die aan Merchants diverse Betaaldiensten ter beschikking stelt voor online Transacties. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder Merchant Betaaldiensten kan afnemen, en daartoe toegang krijgt tot de Payment Engine en de Buckaroo Payment Plaza van Buckaroo. 1. Definities In deze "Algemene Voorwaarden" wordt verstaan onder: Betaaldiensten: Beschikbaar Saldo: Betaalmethode Eigenaar: Boeksaldo: BPP: Buckaroo: Derdengeldenrekening: Financiële Instelling: Groep: Klant: Merchant: MOI: Overeenkomst: Partijen: Payment Engine: Piekuren: Rolling Reserve: Stichting: Transactie: Transactiegegevens: Vergoedingen: De door Buckaroo aan Merchant aangeboden diensten, waaronder Achteraf Betalen, Ukash en paysafecard, cadeaukaarten en loyalty, creditcards + 3-D Secure, emaestro, eenmalige/doorlopende machtiging, Giropay, ideal, online giro, overboeking, PayPal en Buckaroo Subscription Services, en/of alle andere door Buckaroo aangeboden diensten, zoals digitale kassa s, incassodiensten, al dan niet in de vorm van een batchbetaling, en credit management, al dan niet in samenwerking met entiteiten uit de Groep. Het voor Merchant beschikbare deel van het Boeksaldo. Entiteit(en) die eigenaar is (zijn) van een betaalmethode (zoals Currence ideal B.V., die de eigenaar is van ideal). Saldo op de Derdengeldenrekening op naam van Merchant. Buckaroo Payment Plaza, het backoffice-systeem van Buckaroo voor het beheren van de Transacties en gelden, met bijbehorende software, infrastructuur, ondersteuning, rapportages, downloads en handleidingen. Buckaroo B.V., statutair gevestigd te Beilen, in het Handelsregister ingeschreven onder nummer De door de Stichting beheerde bankrekening waarop het Boeksaldo staat. Een door Buckaroo, de Stichting, Merchant en/of de Klant gekozen financiële instelling voor het beheer van gelden. De groep van ondernemingen in de zin van artikel 2:24b BW waarvan Buckaroo deel uitmaakt. (potentiële) Klant van Merchant die een online Transactie wenst aan te gaan c.q. aangaat met Merchant. De (rechts)persoon, handelend in de uitoefening van een beroep en/of bedrijf, die met Buckaroo een Overeenkomst aangaat voor het afnemen van Betaaldiensten. Melding Onterechte Incasso. De tussen Partijen gesloten overeenkomst en eventuele bijlagen, inzake de Betaaldiensten. Buckaroo en Merchant. Systeem, inclusief software, infrastructuur en handleidingen van Buckaroo of haar licentiegevers voor het verwerken van Transacties en het bijbehorende berichtenverkeer. Maandag t/m zondag tussen 09:00 en 21:00 uur. Het op verzoek van Buckaroo door de Stichting gedurende een bepaalde periode geblokkeerde deel van het Boeksaldo. De Stichting Derdengelden Buckaroo, statutair gevestigd te Utrecht, in het Handelsregister ingeschreven onder nummer , die optreedt als onafhankelijk bewaarder van derdengelden en de Derdengeldenrekening. Betalingsopdracht van Klant die met behulp van de Payment Engine wordt verwerkt. Gegevens betreffende een Transactie. De door Merchant aan Buckaroo verschuldigde vergoedingen. Algemene Voorwaarden v.10 1 van 10

2 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, waarbij Buckaroo aan Merchant Betaaldiensten verleent. 2.2 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Merchant is uitdrukkelijk uitgesloten. 2.3 Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. 2.4 Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze door Buckaroo uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd. 2.5 Buckaroo is gerechtigd op een termijn van drie (3) maanden deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Indien Merchant niet instemt met deze wijzigingen, kan Merchant - in afwijking van artikel binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving de Overeenkomst opzeggen tegen de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden. 2.6 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met het bepaalde in de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst. 2.7 Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ''schriftelijk'' wordt daaronder ook communicatie per verstaan, tenzij dwingendrechtelijk anders is voorgeschreven. 3. Aanvang, Duur en Beëindiging van de Overeenkomst 3.1 Buckaroo hanteert een acceptatiebeleid, zoals dat van tijd tot tijd gepubliceerd wordt op de website van Buckaroo. De Overeenkomst komt pas tot stand na de uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van een aanvraag door Buckaroo of ondertekening van de Overeenkomst door Buckaroo en Merchant. Voor de totstandkoming van de Overeenkomst is tevens de acceptatie van Merchant door de relevante Financiële Instelling en de Betaalmethode Eigenaar vereist. Uitbetalingen aan Merchant zullen eerst worden gedaan na het moment dat alle benodigde documenten in het kader van de naleving van de Wwft en Wft zijn ontvangen en door Buckaroo zijn goedgekeurd. Mocht niet binnen twee weken na aansluiting zijn voldaan aan hetgeen de Wwft en Wft voor cliëntacceptatie eisen of blijken dat op grond van die regels Buckaroo niet tot acceptatie kan overgaan, dan zal Buckaroo het contract met Merchant zonder opgaaf van reden beëindigen en zal Buckaroo zich inspannen om eventuele binnengekomen betalingen bestemd voor Merchant te refunden. Voor zover de toetsing op grond van de Wwft en Wft vertraagd is door omstandigheden die niet aan Merchant verwijtbaar zijn, kan Buckaroo de hiervoor genoemde termijn steeds met een periode van twee weken verlengen. 3.2 De duur van de initiële contractperiode hangt af van de startdatum van de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst aanvangt in de periode 1 januari t/m 30 juni, loopt de initiële contractperiode tot en met 31 december van datzelfde jaar. Indien de Overeenkomst aanvangt in de periode 1 juli t/m 31 december, loopt de initiële contractperiode tot en met 31 december van het daaropvolgende jaar. Na afloop van de initiële contractperiode wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend met één kalenderjaar verlengd, tenzij een Partij de Overeenkomst schriftelijk opzegt voor afloop van de initiële of een verlengde contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voorafgaand aan de eerstvolgende verlenging. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. 3.3 Elk der Partijen is - onverminderd het bepaalde in artikel gerechtigd de Overeenkomst na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, waarin aan de andere Partij, een redelijke termijn wordt gegeven zijn verplichtingen uit de Overeenkomst alsnog deugdelijk na te komen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de andere Partij binnen de gestelde redelijke termijn nalaat alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. 3.4 Onverminderd het elders bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, kan Buckaroo de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang schriftelijk, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk ontbinden indien: Algemene Voorwaarden v.10 2 van 10

3 3.4.1 aan Merchant - al dan niet voorlopige - surseance van betaling wordt verleend, of Merchant failliet wordt verklaard, dan wel dat daartoe een aanvraag is ingediend; de onderneming van Merchant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen; Merchant een natuurlijk persoon is, en er sprake is van ondercuratelestelling, onderbewindstelling of overlijden van Merchant; Merchant goederen en/of diensten aanbiedt waarvan het bestaan, aanbieden, verhandelen, in bezit hebben of gebruik strafbaar is, althans strijdig met de geldende wet- en regelgeving; Merchant in strijd handelt met het door Buckaroo gevoerde acceptatiebeleid; het imago en/of het merk van Buckaroo beschadigd wordt of dreigt te worden door handelen of nalaten van Merchant. 3.5 Indien Merchant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 3.3 of 3.4 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende verplichting tot betaling van een eventueel verschuldigde Vergoeding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Vergoedingen die Buckaroo vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 3.6 Buckaroo zal alle op het tijdstip van de beëindiging van de Overeenkomst lopende Transacties afwikkelen. Indien Merchant voor deze Transacties een Vergoeding is verschuldigd, dan zal deze Vergoeding worden verrekend met het eventueel uit hoofde van de Transactie uit te betalen bedrag. Voor zover dit bedrag niet toereikend is of er geen verrekening plaats kan vinden, is Merchant de Vergoeding onmiddellijk verschuldigd en is de Vergoeding direct opeisbaar. 3.7 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt het recht van Merchant tot gebruik van de Payment Engine en BPP van rechtswege. 4. Transacties 4.1 Na totstandkoming van de Overeenkomst sluit Buckaroo Merchant aan op de Payment Engine en BPP. 4.2 Transacties worden verwerkt door Buckaroo via de Payment Engine. De met de Transacties gerelateerde geldstromen kunnen daarnaast al dan niet verlopen via de Derdengeldenrekening. Buckaroo treedt op als: a) Processor: als de geldstromen niet verlopen via de Derdengeldenrekening, maar rechtstreeks worden aangeboden aan de Financiële Instelling, of rechtstreeks op de bankrekening van Merchant worden gestort door de Financiële Instelling ; en als b) Collector: als de geldstromen verlopen via de Derdengeldenrekening. 4.3 Merchant erkent dat Buckaroo geen partij is bij de rechtsverhouding tussen Merchant en de Klant (en zullen dit ook nooit naar de Klant toe uitdragen). Buckaroo treedt slechts op als intermediair voor de verwerking van de Transacties. 4.4 Buckaroo heeft evenmin invloed op de informatie die in het kader van de verwerking van Transacties door Financiële Instellingen en Betaalmethode Eigenaren wordt verzonden. 4.5 Merchant zal alle verrichte Transacties steeds onmiddellijk en nauwgezet controleren op eventuele onvolkomenheden. Als Merchant onvolkomenheden ter zake van de Transacties, de Payment Engine en/of het BPP constateert, zal Merchant Buckaroo hiervan onmiddellijk schriftelijk verwittigen. 4.6 Als Merchant onterecht gelden heeft ontvangen van Buckaroo of de Stichting, zal Merchant deze gelden zo spoedig mogelijk, dan wel in ieder geval op eerste verzoek van Buckaroo of de Stichting daartoe, terugstorten op de Derdengeldenrekening. 4.7 Buckaroo kan de verwerking van een Transactie weigeren als: - de opdracht tot een Transactie onjuiste, onvolledige en/of onduidelijke gegevens bevat, of anderszins onjuist is gegeven; Algemene Voorwaarden v.10 3 van 10

4 - een conservatoir of executoriaal beslag op de betaalrekening van Merchant en/of de Klant aan de uitvoering van de Transactie in de weg staat; - de betaalrekening van Merchant en/of de Klant om andere redenen geblokkeerd is; - het Beschikbaar Saldo ontoereikend is; - er gegronde vrees bestaat dat de Transactie de Rolling Reserve aantast; - er een vermoeden bestaat dat Merchant of de Klant betrokken is bij frauduleuze handelingen en/of er sprake is van misbruik van de Payment Engine en/of het BPP; - het uitvoeren van de Transactie anderszins in strijd is met wet- en/of regelgeving; en/of - andere dringende en gegronde redenen zich hiertegen verzetten. 4.8 Buckaroo kan, eventueel op verzoek van Financiële Instellingen, Betaalmethode Eigenaren en/of overheidsinstellingen, nadere eisen stellen aan het gebruik van de Payment Engine en het BPP. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan het vaststellen van limieten voor wat betreft het aantal, de soort, de hoogte en de omvang van Transacties (zoals minimum en maximum bedragen, valuta en het aantal Transacties per tijdseenheid). Buckaroo is gerechtigd deze eisen te wijzigen en neemt hierbij een aankondigingstermijn van één maand in acht. Indien Merchant niet akkoord gaat met de door Buckaroo aangekondigde wijziging(en), zijn Merchant en Buckaroo gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk binnen twee weken na de aankondiging op te zeggen tegen de datum dat de wijzigingen in werking zouden treden. 4.9 Om toekomstige refunds, charge backs, storneringen en MOI s te ondervangen en een debet stand te voorkomen, is Buckaroo gerechtigd om om haar moverende redenen een Rolling Reserve in te stellen. 5. Beheer en onderhoud 5.1 Buckaroo is gerechtigd om ten behoeve van het beheer en onderhoud de Payment Engine en het BPP tijdelijk buiten gebruik te stellen. Buckaroo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schadelijke gevolgen die een tijdelijke buitengebruikstelling voor Merchant mee zou kunnen brengen 5.2 Merchant zal door Buckaroo vooraf worden geïnformeerd over het buiten gebruik stellen van de Payment Engine en het BPP, voor zover dat in alle redelijkheid van Buckaroo gevergd kan worden, en uitsluitend voor zover de buitengebruikstelling aanmerkelijke consequenties heeft voor Merchant. Buckaroo streeft ernaar om het onderhoud van de Payment Engine en het BPP zo veel mogelijk te doen plaatsvinden buiten Piekuren. 6. De Stichting 6.1 De Stichting treedt op als een door Buckaroo aangewezen bewaarder van de derdengelden en beheerder van de Derdengeldenrekening. 6.2 De Stichting neemt bij de uitoefening van haar taken de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt naar beste vermogen rekening met gerechtvaardigde belangen van Merchant en de Klant. 6.3 Buckaroo en de Stichting zijn hoofdelijk schuldeiser (artikel 6:16 Burgerlijk Wetboek) ter zake de Vergoedingen en zijn uitdrukkelijk gerechtigd om de Vergoedingen in te houden op het Boeksaldo van Merchant. Voor zover nodig, machtigt Merchant de Stichting hierbij enige Vergoedingen namens Buckaroo te incasseren. Algemene Voorwaarden v.10 4 van 10

5 7. Verplichtingen Merchant 7.1 Buckaroo verleent de Betaaldiensten slechts aan Merchants en Klanten. Een Merchant mag derden niet gebruik laten maken van de Betaaldiensten van Buckaroo, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan op grond van de Overeenkomst. Indien een derde gebruik wenst te maken van de Betaaldiensten, dan verwijst een Merchant deze derde door naar Buckaroo. 7.2 Merchant zal steeds alle redelijke voorschriften en instructies van Buckaroo inzake de Payment Engine en het BPP opvolgen. Ook zal Merchant steeds tijdig alle voor de behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Merchant zal bovendien ervoor zorgen dat de door hem verschafte c.q. te verschaffen informatie juist, volledig en op rechtmatige wijze is verkregen c.q. verwerkt. Merchant zal tevens ervoor zorgen dat de Transacties in overeenstemming zijn of worden afgesloten met de geldende wet- en regelgeving. 7.3 Merchant staat er voor in dat hij de rechthebbende is op de domeinnaam/domeinnamen van de website(s) via welke de Transacties worden verricht. 7.4 Merchant zal een zakelijke betaalrekening aanhouden bij een Financiële Instelling in de landen waar hij zijn producten en/of diensten aanbiedt. Daarnaast houdt hij in ieder geval een betaalrekening aan bij een Financiële Instelling in een EU-lidstaat. Merchant verplicht zich deze betaalrekeningen ten minste gedurende zes maanden na de beëindiging van de Overeenkomst aan te houden. 7.5 Merchant is zelf volledig verantwoordelijk voor de aansluiting van zijn website op de Payment Engine en de BPP. Merchant is zich bewust van de risico s verbonden aan het gebruik van internet, en/of Betaaldiensten. Merchant is en blijft ook zelf verantwoordelijk voor de beveiliging en het functioneren van zijn eigen website. 7.6 Het is Merchant niet toegestaan om de normale werking van de Payment Engine en het BPP te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Het is Merchant evenmin toegestaan de toegang tot de Payment Engine en het BPP te beperken of anderszins te beïnvloeden. 7.7 Merchant garandeert dat: - hij geen goederen en/of diensten aanbiedt waarvan het bestaan, aanbieden, verhandelen, in bezit hebben en/of gebruik strafbaar is, strijdig is met geldende wet- en regelgeving en/of strijdig is met het door Buckaroo gevoerde acceptatiebeleid; - hij zijn verplichtingen jegens de Klant nakomt; - hij zich onthoudt van activiteiten welke schade kunnen toebrengen aan de reputatie en/of het merk van Buckaroo. 7.8 Merchant zal geen debetstand hebben op zijn Boeksaldo. Doet zich deze situatie toch voor, dan dient Merchant het debetsaldo terstond te zuiveren en verkrijgt de Stichting een direct opeisbare vordering op Merchant ter hoogte van deze debetstand, vermeerderd met de wettelijke handelsrente. 7.9 Merchant beschikt voor Klanten over een goed gedocumenteerde en goed werkende klachtenprocedure Merchant verplicht zich relevante wijzigingen omtrent bedrijfsgegevens onverwijld aan Buckaroo door te geven. Onder bedrijfsgegevens wordt o.a. verstaan: wijzigingen inschrijving Kamer van Koophandel, contactgegevens, verhuisgegevens, etc. 8. Vergoedingen 8.1 De Vergoedingen voor de Betaaldiensten bestaan uit eenmalige aansluitkosten, maandelijkse abonnementskosten en overige periodieke kosten, en overige Vergoedingen. 8.2 Buckaroo brengt de aansluitkosten na de totstandkoming van de Overeenkomst in rekening. 8.3 Buckaroo brengt de door Merchant verschuldigde maandelijkse abonnementskosten en andere periodieke kosten steeds één maand vooruit in rekening. 8.4 Betaling van de overige Vergoedingen gebeurt voor zover mogelijk steeds door verrekening van de verschuldigde Vergoedingen onmiddellijk met het Boeksaldo van Merchant op het moment dat de betreffende Vergoeding in rekening wordt gebracht. Algemene Voorwaarden v.10 5 van 10

6 8.5 Indien voornoemde verrekening niet (volledig) mogelijk blijkt, omdat het Boeksaldo ontoereikend is, zal de Stichting overgaan tot automatische incasso om het Boeksaldo tot het benodigde bedrag aan te vullen en alsnog tot verrekening over gaan. Merchant verleent de Stichting nu reeds voor alsdan een machtiging voor deze automatische incasso. 8.6 Voor zover het (ook na automatische incasso) niet mogelijk blijkt de Vergoedingen te verrekenen met het Boeksaldo van Merchant, ontvangt Merchant een factuur voor de nog verschuldigde Vergoedingen. Merchant dient binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum zorg te dragen voor betaling van deze factuur door aanvulling van zijn Boeksaldo met het bedrag van de factuur. Vult Merchant niet binnen deze termijn zijn Boeksaldo aan, dan is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede buitengerechtelijke incassokosten conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) zoals geldend ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit buitengerechtelijke incassokosten. De vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend als percentage van het bedrag dat Merchant verschuldigd is. Hierbij geldt dat het minimumbedrag aan buitengerechtelijke incassokosten 40 euro is en het maximumbedrag euro. Buckaroo kan alsdan, na een schriftelijke aankondiging, tevens de toegang tot de Payment Engine (tijdelijk) blokkeren en/of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. 8.7 Via het BPP kan Merchant overzichten raadplegen van in rekening gebrachte en verrekende Vergoedingen. 8.8 Buckaroo en de Stichting zijn gerechtigd de (opeisbare) Vergoedingen, te verrekenen met (opeisbare) tegenvorderingen van Merchant op Buckaroo respectievelijk de Stichting. Dit ongeacht de valuta waarin de Vergoedingen en tegenvorderingen luiden. 8.9 Indien na blokkade van de Payment Engine overeenkomstig de Overeenkomst, deze blokkade wordt opgeheven, worden de kosten voor dit deblokkeren bij Merchant in rekening gebracht Alle kosten, belastingen en/of heffingen welke betrekking hebben op ten behoeve van Merchant door Buckaroo bij Financiële Instellingen aangegane verplichtingen, komen voor rekening van Merchant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of dwingendrechtelijk anders is voorgeschreven Indien een Financiële Instelling bij Buckaroo MOI kosten in rekening brengt, worden deze kosten door Buckaroo aan Merchant doorberekend Als Buckaroo wordt betrokken bij een beslag, geschil of procedure tussen Merchant en een derde, dan zal Merchant de daaruit voor Buckaroo voortvloeiende kosten (bijvoorbeeld rechtsbijstandskosten) volledig aan haar vergoeden Indien meerdere Merchants gezamenlijk gebruik maken van één en dezelfde aansluiting op de Payment Engine, zijn deze Merchants ten opzichte van Buckaroo hoofdelijk verbonden en aansprakelijk ter zake de aan die aansluiting gerelateerde Vergoedingen en alle overige verplichtingen jegens Buckaroo Merchant zal op eerste daartoe strekkend verzoek van Buckaroo voldoende zekerheid stellen ter zake van de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst door middel van het vestigen van een pandrecht (eerste in rang) op zijn debiteurenportefeuille. Merchant zal hieraan geen nadere voorwaarden verbinden Buckaroo is gerechtigd om schriftelijk op een termijn van ten minste één (1) maand de geldende periodiek verschuldigde Vergoedingen jaarlijks aan te passen. Indien Merchant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Merchant gerechtigd binnen tien (10) dagen na de kennisgeving de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden Tegenover Merchant strekt de administratie van Buckaroo en/of de Stichting tot volledig bewijs. Bij twijfel over de inhoud van een bericht, is de inhoud van het door Buckaroo en/of de Stichting verzonden c.q. ontvangen bericht bepalend. 9. Aansprakelijkheid en Vrijwaring 9.1 Buckaroo stelt zich het adequaat functioneren van de Payment Engine en het BPP ten doel en streeft naar maximale beschikbaarheid. Buckaroo neemt alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen om de veiligheid van de Payment Engine en het BPP zo goed mogelijk te waarborgen. Onderdeel hiervan is de Algemene Voorwaarden v.10 6 van 10

7 beveiligde opslag van de Transactiegegevens. Buckaroo voldoet naar beste vermogen aan de veiligheidseisen van de Payment Card Industry. 9.2 Buckaroo kan evenwel niet garanderen dat de Payment Engine en het BPP steeds beschikbaar zijn of dat alle Transacties foutloos worden verwerkt. Buckaroo stelt de Payment Engine en BPP "'as is"' ter beschikking aan Merchant. Buckaroo is evenmin verantwoordelijk voor het blijvende aanbod, de beschikbaarheid en/of de goede werking van de betaalmethodes en andere diensten van Betaalmethode Eigenaren en/of Financiële Instellingen, behoudens voor zover door een aan Buckaroo toerekenbare oorzaak het blijvende aanbod, de beschikbaarheid en/of de goede werking daarvan (tijdelijk) onderbroken wordt. 9.3 De totale aansprakelijkheid van Buckaroo wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de bedongen Vergoedingen over het jaar voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis (excl. BTW), met een maximum van per schadegeval, of in geval van een serie van schadegevallen met één en dezelfde oorzaak, met een maximum van per serie. Indien Buckaroo aansprakelijk is/zijn voor enige niet, niet juist en/of niet tijdig uitgevoerde Transacties, is het bedrag waarvoor Buckaroo aansprakelijk is, beperkt tot het renteverlies met een maximum van 225 per gebeurtenis. In geen geval zal de totale schadevergoeding voor directe schade meer bedragen dan per kalenderjaar. 9.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: redelijke kosten die Merchant zou moeten maken om de prestatie van Buckaroo aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Merchant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden. 9.5 De aansprakelijkheid van Buckaroo voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan (één miljoen Euro). 9.6 Aansprakelijkheid van Buckaroo voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Merchant, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Merchant aan Buckaroo voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Merchant aan Buckaroo voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in de andere leden van dit artikel 9, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten. 9.7 Beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Buckaroo of diens leidinggevenden. 9.8 Tenzij anders bepaald ontstaat aansprakelijkheid van Buckaroo wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts indien Merchant Buckaroo onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Buckaroo ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar (hun) verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Buckaroo in staat is adequaat te reageren. 9.9 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Buckaroo zich ter uitvoering van de Overeenkomst bedient (bedienen) Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Merchant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Buckaroo meldt, doch uiterlijk binnen één maand nadat Merchant met de schade bekend is geworden en/of redelijkerwijs bekend had moeten worden Merchant vrijwaart Buckaroo van alle aanspraken, uit welke hoofde dan ook, van Financiële Instellingen, Betaalmethoden Eigenaren, overheidsinstellingen, Klanten en/of andere derden voortvloeiend uit enig handelen en/of nalaten van Merchant, daaronder begrepen zijn Klanten en door hem ingeschakelde derden, en zal Buckaroo schadeloos stellen en vrijwaren voor alle bijbehorende kosten (met inbegrip van Algemene Voorwaarden v.10 7 van 10

8 kosten van juridische bijstand) die Buckaroo redelijkerwijs zal/zullen moeten maken indien zij door een Klant en/of een andere derde wordt/worden aangesproken in verband met enig handelen en/of nalaten van Merchant. 10. Overmacht 10.1 Partijen zijn niet aansprakelijk in geval van overmacht Van overmacht aan de zijde van Buckaroo en de Stichting is mede sprake wanneer toeleveranciers, waaronder internet poviders, Betaalmethode Eigenaren en Financiële Instellingen, (toerekenbaar) niet aan hun verplichtingen voldoen. Indien nieuwe en/of gewijzigde wet- en/of regelgeving aan de uitvoering van Transacties in de weg staat, geldt dit ook als overmacht aan de zijde van Buckaroo Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen ten gevolge van de Overeenkomst reeds gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar over en weer iets verschuldigd zullen zijn. 11. Intellectuele Eigendom 11.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de Payment Engine, BPP, alsmede overige programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, handleidingen, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Buckaroo of haar licentiegevers Merchant verkrijgt uitsluitend het niet-overdraagbare, niet-exclusieve gebruiksrecht om de Payment Engine en het BPP voor eigen interne doeleinden te gebruiken, in het kader van de afgenomen Betaaldiensten, een en ander zoals nader bij Overeenkomst en de wet uitdrukkelijk wordt toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Merchant is uitgesloten. Een sub-licentie aan een derde verstrekken is niet toegestaan. Niets in de Overeenkomst beoogt een overdracht van rechten, tenzij zulks expliciet anders is overeengekomen Buckaroo behoudt zich het recht voor om de Payment Engine en BPP op ieder moment te wijzigen, en de functionaliteiten en/of eigenschappen van de Payment Engine en BPP te wijzigen. Voor zover een dergelijke aanpassing een voor Merchant wezenlijke negatieve wijziging in de dienstverlening van Buckaroo meebrengt, is Merchant gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding Buckaroo is gerechtigd om nadere beperkingen te stellen aan het aantal gebruikers dat de Payment Engine en/of het BPP gebruikt en/of het aantal servers en/of werkstations waarop de Payment Engine en BPP draait. Buckaroo is gerechtigd dit te controleren In geval van overtreding van de in het voorgaande lid genoemde beperkingen, is Buckaroo gerechtigd de ontbrekende gebruiksrechten alsnog te verstrekken en de bijbehorende Vergoedingen met terugwerkende kracht in rekening te brengen Buckaroo is gerechtigd de (handels)naam en het logo/merk van Merchant te gebruiken voor referentiedoeleinden en als zodanig in haar reclame-uitingen te vermelden. 12. Geheimhouding 12.1 Partijen verplichten zich jegens elkaar tot geheimhouding van alle gegevens en alle informatie ter zake elkaars organisatie, bedrijfsvoering, financiële zaken, tot Merchant herleidbare informatie over Transacties, pincodes, wachtwoorden en diensten in de ruimste zin van het woord waarover zij beschikking krijgen bij de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen het bestaan van de onderlinge relatie tussen Partijen Het voorgaande geldt behoudens voor zover in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald; Partijen anders zijn overeengekomen; een wettelijke plicht tot bekendmaking bestaat; bekendmaking is opgelegd door een bevoegde autoriteit; of de betreffende informatie reeds buiten toedoen van een andere Partij openbaar is. Algemene Voorwaarden v.10 8 van 10

9 13. Persoonsgegevens 13.1 Bij de uitvoering van Overeenkomsten verwerken Partijen persoonsgegevens van Klanten. Elke Partij kwalificeert als de verantwoordelijke van deze persoonsgegevens voor zover de Partij die voor haar eigen doeleinden en met eigen middelen verwerkt. Partijen hebben zowel gezamenlijke als gedifferentieerde verantwoordelijkheid. De gezamenlijke verantwoordelijkheid betreft de verwerkingen die uitgevoerd worden voor de gezamenlijke doeleinden, zoals het bewerkstelligen van Transacties middels de Betaaldiensten. Voor andere verwerkingen hebben Partijen gedifferentieerde verantwoordelijkheid, in die zin dat elke Partij onafhankelijk van de andere Partijen de verantwoordelijke is voor deze verwerkingen. Zo zal Buckaroo zelfstandig verantwoordelijk zijn voor het gebruiken, delen en anonimiseren van persoonsgegevens voor diensten zoals het uitvoeren van fraude checks en credit management diensten Elke Partij garandeert dat zij de persoonsgegevens van Klanten zal verwerken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en eventuele andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens Elke Partij zal passende technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en eventuele andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en door relevante autoriteiten uitgevaardigde richtlijnen Aangezien Merchant degene is die het eerste en het directe contact heeft met de Klanten, zal Merchant de Klant alle vereiste informatie verstrekken over de voorgenomen verwerking van diens persoonsgegevens, de verantwoordelijken daarvoor en de doeleinden daarvan. Wat de gegevensverwerking door Buckaroo en de entiteiten binnen de Groep betreft, zal Buckaroo desgewenst aan Merchant informatieteksten verstrekken en zal Merchant eventuele nadere redelijke instructies van Buckaroo in dit verband opvolgen Buckaroo zal de Transactiegegevens zolang bewaren als voorgeschreven door toepasselijke wet- en regelgeving. Transactiegegevens worden door Buckaroo zodanig vastgelegd dat deze in ieder geval, gedurende één jaar na vastlegging, door Merchant geraadpleegd kunnen worden. Algemene Voorwaarden v.10 9 van 10

10 14. Overname personeel en non-concurrentie 14.1 Merchant verplicht zich om gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede gedurende één jaar na het beëindigen van de Overeenkomst, hetzij direct of indirect, geen werknemers van Buckaroo in dienst te nemen of voor zich te laten werken Merchant verplicht zich om gedurende de looptijd van de Overeenkomst, tot één jaar na het beëindigen van de Overeenkomst, niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buckaroo, binnen Nederland betaaldiensten aan te bieden, hierin deel te nemen en/of te participeren, hetzij direct of indirect. Daarnaast onthoudt Merchant zich ervan om gedurende deze periode klanten van Buckaroo, hetzij direct of indirect, te werven en/of te benaderen met betrekking tot betaaldiensten Merchant zal ervoor zorgdragen dat ook met hem gelieerde ondernemingen zich aan voornoemde verplichtingen houden Indien Merchant één of meer van de in dit artikel vastgelegde verplichtingen overtreedt, verbeurt Merchant aan Buckaroo een direct opeisbare boete van voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van Slotbepalingen 15.1 Buckaroo kan bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikmaken van diensten van derden De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten Op elke Overeenkomst, inclusief de totstandkoming en uitvoering hiervan, is Nederlands Recht van toepassing Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en in de Engelse taal. In geval van een verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de Engelse tekst van deze Algemene Voorwaarden of een verschil in de interpretatie daarvan, prevaleren de Algemene Voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal. Algemene Voorwaarden v van 10

Algemene Voorwaarden Buckaroo B.V.

Algemene Voorwaarden Buckaroo B.V. Algemene Voorwaarden Buckaroo B.V. Buckaroo B.V. is een internet billing en payment provider, die aan Merchants diverse Betaaldiensten ter beschikking stelt voor online Transacties. Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud:

1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Versie 6.2 10-05-2012 Pagina 1 van 9 Algemene Voorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Betaaldienst: Beschikbaar

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1. Aanbieding en overeenkomst Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Call-IT International goederen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Buckaroo B.V.

Algemene Voorwaarden Buckaroo B.V. Algemene Voorwaarden Buckaroo B.V. 1. Definities In deze "Algemene Voorwaarden" wordt verstaan onder: Aansluitovereenkomst: Acquirer: Betaaldiensten: Betaalmethode Eigenaar: Boeksaldo: BPP: Chargeback:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Guncorp Studio. Datum laatste versie: 3 februari 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden van Virtual Skillslab (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: A. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: algemene voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Klant : De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Eastfield Webservices een overeenkomst sluit.

Klant : De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Eastfield Webservices een overeenkomst sluit. Algemene voorwaarden Eastfield Webservices 1. Definities Eastfield Webservices, De onderneming Eastfield Webservices en/of een van haar handelsnamen zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Resultaatgenieters goederen en of diensten van welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Deze bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Evry BV, Ondernemingsweg 66t, 2404 HN Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RaaT-Communicatie goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 20Twaalf.nl Versie geldig vanaf: 1 januari 2012

Algemene Voorwaarden 20Twaalf.nl Versie geldig vanaf: 1 januari 2012 Algemene Voorwaarden 20Twaalf.nl Versie geldig vanaf: 1 januari 2012 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1; 20Twaalf.nl: De eenmanszaak 20Twaalf.nl, statutair gevestigd te Opende en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden De Patroon Versie geldig vanaf: 25 april Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene leveringsvoorwaarden De Patroon Versie geldig vanaf: 25 april Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Algemene leveringsvoorwaarden De Patroon Versie geldig vanaf: 25 april 2016 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 De Patroon: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De Patroon is statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8 Algemene voorwaarden 2013 Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene voorwaarden... 3 Artikel 1. Algemene voorwaarden tvtweb... 3 Artikel 2. Offertes en oriënterende gesprekken... 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTSLIMMER

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTSLIMMER ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTSLIMMER Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Dit is een voorbeeld van een Bewerkersovereenkomst zoals gegenereerd met de Bewerkersovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/bewerkersovereenkomstgenerator/

Nadere informatie

URENTOOL Algemene Voorwaarden

URENTOOL Algemene Voorwaarden URENTOOL Algemene Voorwaarden Versie: 2.0 Datum: 24 mei 2017 ALGEMENE VOORWAARDEN URENTOOL B.V. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities Urentool B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven

Nadere informatie

4. Uitvoering van de dienstverlening

4. Uitvoering van de dienstverlening ALGEMENE VOORWAARDEN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN MKB SERVICEDESK B.V. Artikel 1. - Indeling, definities 1. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van MKB Servicedesk voor het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetadvies Bakker partij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS Ondergetekenden: [NAAM KLANT], gevestigd [ADRES] te [PLAATS] en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KVKNUMMER], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN Artikel 1: Definities Onder de begrippen in deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan: Algemene voorwaarden deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Poppe Persoonlijk, versie 1.2, augustus 2012 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De "Opdrachtgever": de natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN MKB SERVICEDESK B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN MKB SERVICEDESK B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN MKB SERVICEDESK B.V. Artikel 1. - Indeling, definities 1. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van de MKB Servicedesk voor

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe

Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ColorMe goederen en of diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 0031 Academy

Algemene voorwaarden 0031 Academy Algemene voorwaarden 0031 Academy Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1. Voorwaarden : algemene voorwaarden van 0031 Academy. 2. 0031 Academy : 0031 Academy,

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) Algemene inkoopvoorwaarden Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) ALGEMENE BEPALINGEN 1 Definities 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Stichting Farmaceutische Kengetallen, gevestigd te s-gravenhage.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, overeenkomsten en leveringen. 1.2. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Budgetcoaching

Algemene Voorwaarden Budgetcoaching Algemene Voorwaarden Budgetcoaching Telefoonnummer: 06-29235211 e-mail: info@stapsteen-begeleiding.nl website: www.stapsteen-begeleiding.nl KvK: 64207137 Artikel 1. Begripsbepaling In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Charlotte Event Management

Algemene voorwaarden Charlotte Event Management Artikel 1 Toepasselijkheid van voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. 1.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Aanbiedingen en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Derogee IT Consultants B.V. ( Derogee ) goederen en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

Raamwerkovereenkomst GS1 Keurmerk. voor Data Management Services levensmiddelen en drogisterij

Raamwerkovereenkomst GS1 Keurmerk. voor Data Management Services levensmiddelen en drogisterij voor Data Management Services levensmiddelen en drogisterij Versie 1.0, 27 juni 2016 Samenvatting Documenteigenschap Naam Waarde Raamwerkovereenkomst GS1 Keurmerk Datum 27 juni 2016 Status Beschrijving

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

Liteserver Algemene Voorwaarden

Liteserver Algemene Voorwaarden Liteserver Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. Liteserver: Liteserver is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18090797. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie