Algemene Voorwaarden Buckaroo B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Buckaroo B.V."

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Buckaroo B.V. Buckaroo B.V. is een internet billing en payment provider, die aan Merchants diverse Betaaldiensten ter beschikking stelt voor online Transacties. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder Merchant Betaaldiensten kan afnemen, en daartoe toegang krijgt tot de Payment Engine en de Buckaroo Payment Plaza van Buckaroo. 1. Definities In deze "Algemene Voorwaarden" wordt verstaan onder: Betaaldiensten: Beschikbaar Saldo: Betaalmethode Eigenaar: Boeksaldo: BPP: Buckaroo: Derdengeldenrekening: Financiële Instelling: Groep: Klant: Merchant: MOI: Overeenkomst: Partijen: Payment Engine: Piekuren: Rolling Reserve: Stichting: Transactie: Transactiegegevens: Vergoedingen: De door Buckaroo aan Merchant aangeboden diensten, waaronder Achteraf Betalen, Ukash en paysafecard, cadeaukaarten en loyalty, creditcards + 3-D Secure, emaestro, eenmalige/doorlopende machtiging, Giropay, ideal, online giro, overboeking, PayPal en Buckaroo Subscription Services, en/of alle andere door Buckaroo aangeboden diensten, zoals digitale kassa s, incassodiensten, al dan niet in de vorm van een batchbetaling, en credit management, al dan niet in samenwerking met entiteiten uit de Groep. Het voor Merchant beschikbare deel van het Boeksaldo. Entiteit(en) die eigenaar is (zijn) van een betaalmethode (zoals Currence ideal B.V., die de eigenaar is van ideal). Saldo op de Derdengeldenrekening op naam van Merchant. Buckaroo Payment Plaza, het backoffice-systeem van Buckaroo voor het beheren van de Transacties en gelden, met bijbehorende software, infrastructuur, ondersteuning, rapportages, downloads en handleidingen. Buckaroo B.V., statutair gevestigd te Beilen, in het Handelsregister ingeschreven onder nummer De door de Stichting beheerde bankrekening waarop het Boeksaldo staat. Een door Buckaroo, de Stichting, Merchant en/of de Klant gekozen financiële instelling voor het beheer van gelden. De groep van ondernemingen in de zin van artikel 2:24b BW waarvan Buckaroo deel uitmaakt. (potentiële) Klant van Merchant die een online Transactie wenst aan te gaan c.q. aangaat met Merchant. De (rechts)persoon, handelend in de uitoefening van een beroep en/of bedrijf, die met Buckaroo een Overeenkomst aangaat voor het afnemen van Betaaldiensten. Melding Onterechte Incasso. De tussen Partijen gesloten overeenkomst en eventuele bijlagen, inzake de Betaaldiensten. Buckaroo en Merchant. Systeem, inclusief software, infrastructuur en handleidingen van Buckaroo of haar licentiegevers voor het verwerken van Transacties en het bijbehorende berichtenverkeer. Maandag t/m zondag tussen 09:00 en 21:00 uur. Het op verzoek van Buckaroo door de Stichting gedurende een bepaalde periode geblokkeerde deel van het Boeksaldo. De Stichting Derdengelden Buckaroo, statutair gevestigd te Utrecht, in het Handelsregister ingeschreven onder nummer , die optreedt als onafhankelijk bewaarder van derdengelden en de Derdengeldenrekening. Betalingsopdracht van Klant die met behulp van de Payment Engine wordt verwerkt. Gegevens betreffende een Transactie. De door Merchant aan Buckaroo verschuldigde vergoedingen. Algemene Voorwaarden v.10 1 van 10

2 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, waarbij Buckaroo aan Merchant Betaaldiensten verleent. 2.2 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Merchant is uitdrukkelijk uitgesloten. 2.3 Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. 2.4 Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze door Buckaroo uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd. 2.5 Buckaroo is gerechtigd op een termijn van drie (3) maanden deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Indien Merchant niet instemt met deze wijzigingen, kan Merchant - in afwijking van artikel binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving de Overeenkomst opzeggen tegen de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden. 2.6 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met het bepaalde in de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst. 2.7 Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ''schriftelijk'' wordt daaronder ook communicatie per verstaan, tenzij dwingendrechtelijk anders is voorgeschreven. 3. Aanvang, Duur en Beëindiging van de Overeenkomst 3.1 Buckaroo hanteert een acceptatiebeleid, zoals dat van tijd tot tijd gepubliceerd wordt op de website van Buckaroo. De Overeenkomst komt pas tot stand na de uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van een aanvraag door Buckaroo of ondertekening van de Overeenkomst door Buckaroo en Merchant. Voor de totstandkoming van de Overeenkomst is tevens de acceptatie van Merchant door de relevante Financiële Instelling en de Betaalmethode Eigenaar vereist. Uitbetalingen aan Merchant zullen eerst worden gedaan na het moment dat alle benodigde documenten in het kader van de naleving van de Wwft en Wft zijn ontvangen en door Buckaroo zijn goedgekeurd. Mocht niet binnen twee weken na aansluiting zijn voldaan aan hetgeen de Wwft en Wft voor cliëntacceptatie eisen of blijken dat op grond van die regels Buckaroo niet tot acceptatie kan overgaan, dan zal Buckaroo het contract met Merchant zonder opgaaf van reden beëindigen en zal Buckaroo zich inspannen om eventuele binnengekomen betalingen bestemd voor Merchant te refunden. Voor zover de toetsing op grond van de Wwft en Wft vertraagd is door omstandigheden die niet aan Merchant verwijtbaar zijn, kan Buckaroo de hiervoor genoemde termijn steeds met een periode van twee weken verlengen. 3.2 De duur van de initiële contractperiode hangt af van de startdatum van de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst aanvangt in de periode 1 januari t/m 30 juni, loopt de initiële contractperiode tot en met 31 december van datzelfde jaar. Indien de Overeenkomst aanvangt in de periode 1 juli t/m 31 december, loopt de initiële contractperiode tot en met 31 december van het daaropvolgende jaar. Na afloop van de initiële contractperiode wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend met één kalenderjaar verlengd, tenzij een Partij de Overeenkomst schriftelijk opzegt voor afloop van de initiële of een verlengde contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voorafgaand aan de eerstvolgende verlenging. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. 3.3 Elk der Partijen is - onverminderd het bepaalde in artikel gerechtigd de Overeenkomst na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, waarin aan de andere Partij, een redelijke termijn wordt gegeven zijn verplichtingen uit de Overeenkomst alsnog deugdelijk na te komen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de andere Partij binnen de gestelde redelijke termijn nalaat alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. 3.4 Onverminderd het elders bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, kan Buckaroo de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang schriftelijk, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk ontbinden indien: Algemene Voorwaarden v.10 2 van 10

3 3.4.1 aan Merchant - al dan niet voorlopige - surseance van betaling wordt verleend, of Merchant failliet wordt verklaard, dan wel dat daartoe een aanvraag is ingediend; de onderneming van Merchant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen; Merchant een natuurlijk persoon is, en er sprake is van ondercuratelestelling, onderbewindstelling of overlijden van Merchant; Merchant goederen en/of diensten aanbiedt waarvan het bestaan, aanbieden, verhandelen, in bezit hebben of gebruik strafbaar is, althans strijdig met de geldende wet- en regelgeving; Merchant in strijd handelt met het door Buckaroo gevoerde acceptatiebeleid; het imago en/of het merk van Buckaroo beschadigd wordt of dreigt te worden door handelen of nalaten van Merchant. 3.5 Indien Merchant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 3.3 of 3.4 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende verplichting tot betaling van een eventueel verschuldigde Vergoeding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Vergoedingen die Buckaroo vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 3.6 Buckaroo zal alle op het tijdstip van de beëindiging van de Overeenkomst lopende Transacties afwikkelen. Indien Merchant voor deze Transacties een Vergoeding is verschuldigd, dan zal deze Vergoeding worden verrekend met het eventueel uit hoofde van de Transactie uit te betalen bedrag. Voor zover dit bedrag niet toereikend is of er geen verrekening plaats kan vinden, is Merchant de Vergoeding onmiddellijk verschuldigd en is de Vergoeding direct opeisbaar. 3.7 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt het recht van Merchant tot gebruik van de Payment Engine en BPP van rechtswege. 4. Transacties 4.1 Na totstandkoming van de Overeenkomst sluit Buckaroo Merchant aan op de Payment Engine en BPP. 4.2 Transacties worden verwerkt door Buckaroo via de Payment Engine. De met de Transacties gerelateerde geldstromen kunnen daarnaast al dan niet verlopen via de Derdengeldenrekening. Buckaroo treedt op als: a) Processor: als de geldstromen niet verlopen via de Derdengeldenrekening, maar rechtstreeks worden aangeboden aan de Financiële Instelling, of rechtstreeks op de bankrekening van Merchant worden gestort door de Financiële Instelling ; en als b) Collector: als de geldstromen verlopen via de Derdengeldenrekening. 4.3 Merchant erkent dat Buckaroo geen partij is bij de rechtsverhouding tussen Merchant en de Klant (en zullen dit ook nooit naar de Klant toe uitdragen). Buckaroo treedt slechts op als intermediair voor de verwerking van de Transacties. 4.4 Buckaroo heeft evenmin invloed op de informatie die in het kader van de verwerking van Transacties door Financiële Instellingen en Betaalmethode Eigenaren wordt verzonden. 4.5 Merchant zal alle verrichte Transacties steeds onmiddellijk en nauwgezet controleren op eventuele onvolkomenheden. Als Merchant onvolkomenheden ter zake van de Transacties, de Payment Engine en/of het BPP constateert, zal Merchant Buckaroo hiervan onmiddellijk schriftelijk verwittigen. 4.6 Als Merchant onterecht gelden heeft ontvangen van Buckaroo of de Stichting, zal Merchant deze gelden zo spoedig mogelijk, dan wel in ieder geval op eerste verzoek van Buckaroo of de Stichting daartoe, terugstorten op de Derdengeldenrekening. 4.7 Buckaroo kan de verwerking van een Transactie weigeren als: - de opdracht tot een Transactie onjuiste, onvolledige en/of onduidelijke gegevens bevat, of anderszins onjuist is gegeven; Algemene Voorwaarden v.10 3 van 10

4 - een conservatoir of executoriaal beslag op de betaalrekening van Merchant en/of de Klant aan de uitvoering van de Transactie in de weg staat; - de betaalrekening van Merchant en/of de Klant om andere redenen geblokkeerd is; - het Beschikbaar Saldo ontoereikend is; - er gegronde vrees bestaat dat de Transactie de Rolling Reserve aantast; - er een vermoeden bestaat dat Merchant of de Klant betrokken is bij frauduleuze handelingen en/of er sprake is van misbruik van de Payment Engine en/of het BPP; - het uitvoeren van de Transactie anderszins in strijd is met wet- en/of regelgeving; en/of - andere dringende en gegronde redenen zich hiertegen verzetten. 4.8 Buckaroo kan, eventueel op verzoek van Financiële Instellingen, Betaalmethode Eigenaren en/of overheidsinstellingen, nadere eisen stellen aan het gebruik van de Payment Engine en het BPP. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan het vaststellen van limieten voor wat betreft het aantal, de soort, de hoogte en de omvang van Transacties (zoals minimum en maximum bedragen, valuta en het aantal Transacties per tijdseenheid). Buckaroo is gerechtigd deze eisen te wijzigen en neemt hierbij een aankondigingstermijn van één maand in acht. Indien Merchant niet akkoord gaat met de door Buckaroo aangekondigde wijziging(en), zijn Merchant en Buckaroo gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk binnen twee weken na de aankondiging op te zeggen tegen de datum dat de wijzigingen in werking zouden treden. 4.9 Om toekomstige refunds, charge backs, storneringen en MOI s te ondervangen en een debet stand te voorkomen, is Buckaroo gerechtigd om om haar moverende redenen een Rolling Reserve in te stellen. 5. Beheer en onderhoud 5.1 Buckaroo is gerechtigd om ten behoeve van het beheer en onderhoud de Payment Engine en het BPP tijdelijk buiten gebruik te stellen. Buckaroo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schadelijke gevolgen die een tijdelijke buitengebruikstelling voor Merchant mee zou kunnen brengen 5.2 Merchant zal door Buckaroo vooraf worden geïnformeerd over het buiten gebruik stellen van de Payment Engine en het BPP, voor zover dat in alle redelijkheid van Buckaroo gevergd kan worden, en uitsluitend voor zover de buitengebruikstelling aanmerkelijke consequenties heeft voor Merchant. Buckaroo streeft ernaar om het onderhoud van de Payment Engine en het BPP zo veel mogelijk te doen plaatsvinden buiten Piekuren. 6. De Stichting 6.1 De Stichting treedt op als een door Buckaroo aangewezen bewaarder van de derdengelden en beheerder van de Derdengeldenrekening. 6.2 De Stichting neemt bij de uitoefening van haar taken de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt naar beste vermogen rekening met gerechtvaardigde belangen van Merchant en de Klant. 6.3 Buckaroo en de Stichting zijn hoofdelijk schuldeiser (artikel 6:16 Burgerlijk Wetboek) ter zake de Vergoedingen en zijn uitdrukkelijk gerechtigd om de Vergoedingen in te houden op het Boeksaldo van Merchant. Voor zover nodig, machtigt Merchant de Stichting hierbij enige Vergoedingen namens Buckaroo te incasseren. Algemene Voorwaarden v.10 4 van 10

5 7. Verplichtingen Merchant 7.1 Buckaroo verleent de Betaaldiensten slechts aan Merchants en Klanten. Een Merchant mag derden niet gebruik laten maken van de Betaaldiensten van Buckaroo, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan op grond van de Overeenkomst. Indien een derde gebruik wenst te maken van de Betaaldiensten, dan verwijst een Merchant deze derde door naar Buckaroo. 7.2 Merchant zal steeds alle redelijke voorschriften en instructies van Buckaroo inzake de Payment Engine en het BPP opvolgen. Ook zal Merchant steeds tijdig alle voor de behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Merchant zal bovendien ervoor zorgen dat de door hem verschafte c.q. te verschaffen informatie juist, volledig en op rechtmatige wijze is verkregen c.q. verwerkt. Merchant zal tevens ervoor zorgen dat de Transacties in overeenstemming zijn of worden afgesloten met de geldende wet- en regelgeving. 7.3 Merchant staat er voor in dat hij de rechthebbende is op de domeinnaam/domeinnamen van de website(s) via welke de Transacties worden verricht. 7.4 Merchant zal een zakelijke betaalrekening aanhouden bij een Financiële Instelling in de landen waar hij zijn producten en/of diensten aanbiedt. Daarnaast houdt hij in ieder geval een betaalrekening aan bij een Financiële Instelling in een EU-lidstaat. Merchant verplicht zich deze betaalrekeningen ten minste gedurende zes maanden na de beëindiging van de Overeenkomst aan te houden. 7.5 Merchant is zelf volledig verantwoordelijk voor de aansluiting van zijn website op de Payment Engine en de BPP. Merchant is zich bewust van de risico s verbonden aan het gebruik van internet, en/of Betaaldiensten. Merchant is en blijft ook zelf verantwoordelijk voor de beveiliging en het functioneren van zijn eigen website. 7.6 Het is Merchant niet toegestaan om de normale werking van de Payment Engine en het BPP te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Het is Merchant evenmin toegestaan de toegang tot de Payment Engine en het BPP te beperken of anderszins te beïnvloeden. 7.7 Merchant garandeert dat: - hij geen goederen en/of diensten aanbiedt waarvan het bestaan, aanbieden, verhandelen, in bezit hebben en/of gebruik strafbaar is, strijdig is met geldende wet- en regelgeving en/of strijdig is met het door Buckaroo gevoerde acceptatiebeleid; - hij zijn verplichtingen jegens de Klant nakomt; - hij zich onthoudt van activiteiten welke schade kunnen toebrengen aan de reputatie en/of het merk van Buckaroo. 7.8 Merchant zal geen debetstand hebben op zijn Boeksaldo. Doet zich deze situatie toch voor, dan dient Merchant het debetsaldo terstond te zuiveren en verkrijgt de Stichting een direct opeisbare vordering op Merchant ter hoogte van deze debetstand, vermeerderd met de wettelijke handelsrente. 7.9 Merchant beschikt voor Klanten over een goed gedocumenteerde en goed werkende klachtenprocedure Merchant verplicht zich relevante wijzigingen omtrent bedrijfsgegevens onverwijld aan Buckaroo door te geven. Onder bedrijfsgegevens wordt o.a. verstaan: wijzigingen inschrijving Kamer van Koophandel, contactgegevens, verhuisgegevens, etc. 8. Vergoedingen 8.1 De Vergoedingen voor de Betaaldiensten bestaan uit eenmalige aansluitkosten, maandelijkse abonnementskosten en overige periodieke kosten, en overige Vergoedingen. 8.2 Buckaroo brengt de aansluitkosten na de totstandkoming van de Overeenkomst in rekening. 8.3 Buckaroo brengt de door Merchant verschuldigde maandelijkse abonnementskosten en andere periodieke kosten steeds één maand vooruit in rekening. 8.4 Betaling van de overige Vergoedingen gebeurt voor zover mogelijk steeds door verrekening van de verschuldigde Vergoedingen onmiddellijk met het Boeksaldo van Merchant op het moment dat de betreffende Vergoeding in rekening wordt gebracht. Algemene Voorwaarden v.10 5 van 10

6 8.5 Indien voornoemde verrekening niet (volledig) mogelijk blijkt, omdat het Boeksaldo ontoereikend is, zal de Stichting overgaan tot automatische incasso om het Boeksaldo tot het benodigde bedrag aan te vullen en alsnog tot verrekening over gaan. Merchant verleent de Stichting nu reeds voor alsdan een machtiging voor deze automatische incasso. 8.6 Voor zover het (ook na automatische incasso) niet mogelijk blijkt de Vergoedingen te verrekenen met het Boeksaldo van Merchant, ontvangt Merchant een factuur voor de nog verschuldigde Vergoedingen. Merchant dient binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum zorg te dragen voor betaling van deze factuur door aanvulling van zijn Boeksaldo met het bedrag van de factuur. Vult Merchant niet binnen deze termijn zijn Boeksaldo aan, dan is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede buitengerechtelijke incassokosten conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) zoals geldend ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit buitengerechtelijke incassokosten. De vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend als percentage van het bedrag dat Merchant verschuldigd is. Hierbij geldt dat het minimumbedrag aan buitengerechtelijke incassokosten 40 euro is en het maximumbedrag euro. Buckaroo kan alsdan, na een schriftelijke aankondiging, tevens de toegang tot de Payment Engine (tijdelijk) blokkeren en/of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. 8.7 Via het BPP kan Merchant overzichten raadplegen van in rekening gebrachte en verrekende Vergoedingen. 8.8 Buckaroo en de Stichting zijn gerechtigd de (opeisbare) Vergoedingen, te verrekenen met (opeisbare) tegenvorderingen van Merchant op Buckaroo respectievelijk de Stichting. Dit ongeacht de valuta waarin de Vergoedingen en tegenvorderingen luiden. 8.9 Indien na blokkade van de Payment Engine overeenkomstig de Overeenkomst, deze blokkade wordt opgeheven, worden de kosten voor dit deblokkeren bij Merchant in rekening gebracht Alle kosten, belastingen en/of heffingen welke betrekking hebben op ten behoeve van Merchant door Buckaroo bij Financiële Instellingen aangegane verplichtingen, komen voor rekening van Merchant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of dwingendrechtelijk anders is voorgeschreven Indien een Financiële Instelling bij Buckaroo MOI kosten in rekening brengt, worden deze kosten door Buckaroo aan Merchant doorberekend Als Buckaroo wordt betrokken bij een beslag, geschil of procedure tussen Merchant en een derde, dan zal Merchant de daaruit voor Buckaroo voortvloeiende kosten (bijvoorbeeld rechtsbijstandskosten) volledig aan haar vergoeden Indien meerdere Merchants gezamenlijk gebruik maken van één en dezelfde aansluiting op de Payment Engine, zijn deze Merchants ten opzichte van Buckaroo hoofdelijk verbonden en aansprakelijk ter zake de aan die aansluiting gerelateerde Vergoedingen en alle overige verplichtingen jegens Buckaroo Merchant zal op eerste daartoe strekkend verzoek van Buckaroo voldoende zekerheid stellen ter zake van de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst door middel van het vestigen van een pandrecht (eerste in rang) op zijn debiteurenportefeuille. Merchant zal hieraan geen nadere voorwaarden verbinden Buckaroo is gerechtigd om schriftelijk op een termijn van ten minste één (1) maand de geldende periodiek verschuldigde Vergoedingen jaarlijks aan te passen. Indien Merchant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Merchant gerechtigd binnen tien (10) dagen na de kennisgeving de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden Tegenover Merchant strekt de administratie van Buckaroo en/of de Stichting tot volledig bewijs. Bij twijfel over de inhoud van een bericht, is de inhoud van het door Buckaroo en/of de Stichting verzonden c.q. ontvangen bericht bepalend. 9. Aansprakelijkheid en Vrijwaring 9.1 Buckaroo stelt zich het adequaat functioneren van de Payment Engine en het BPP ten doel en streeft naar maximale beschikbaarheid. Buckaroo neemt alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen om de veiligheid van de Payment Engine en het BPP zo goed mogelijk te waarborgen. Onderdeel hiervan is de Algemene Voorwaarden v.10 6 van 10

7 beveiligde opslag van de Transactiegegevens. Buckaroo voldoet naar beste vermogen aan de veiligheidseisen van de Payment Card Industry. 9.2 Buckaroo kan evenwel niet garanderen dat de Payment Engine en het BPP steeds beschikbaar zijn of dat alle Transacties foutloos worden verwerkt. Buckaroo stelt de Payment Engine en BPP "'as is"' ter beschikking aan Merchant. Buckaroo is evenmin verantwoordelijk voor het blijvende aanbod, de beschikbaarheid en/of de goede werking van de betaalmethodes en andere diensten van Betaalmethode Eigenaren en/of Financiële Instellingen, behoudens voor zover door een aan Buckaroo toerekenbare oorzaak het blijvende aanbod, de beschikbaarheid en/of de goede werking daarvan (tijdelijk) onderbroken wordt. 9.3 De totale aansprakelijkheid van Buckaroo wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de bedongen Vergoedingen over het jaar voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis (excl. BTW), met een maximum van per schadegeval, of in geval van een serie van schadegevallen met één en dezelfde oorzaak, met een maximum van per serie. Indien Buckaroo aansprakelijk is/zijn voor enige niet, niet juist en/of niet tijdig uitgevoerde Transacties, is het bedrag waarvoor Buckaroo aansprakelijk is, beperkt tot het renteverlies met een maximum van 225 per gebeurtenis. In geen geval zal de totale schadevergoeding voor directe schade meer bedragen dan per kalenderjaar. 9.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: redelijke kosten die Merchant zou moeten maken om de prestatie van Buckaroo aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Merchant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden. 9.5 De aansprakelijkheid van Buckaroo voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan (één miljoen Euro). 9.6 Aansprakelijkheid van Buckaroo voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Merchant, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Merchant aan Buckaroo voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Merchant aan Buckaroo voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in de andere leden van dit artikel 9, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten. 9.7 Beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Buckaroo of diens leidinggevenden. 9.8 Tenzij anders bepaald ontstaat aansprakelijkheid van Buckaroo wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts indien Merchant Buckaroo onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Buckaroo ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar (hun) verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Buckaroo in staat is adequaat te reageren. 9.9 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Buckaroo zich ter uitvoering van de Overeenkomst bedient (bedienen) Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Merchant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Buckaroo meldt, doch uiterlijk binnen één maand nadat Merchant met de schade bekend is geworden en/of redelijkerwijs bekend had moeten worden Merchant vrijwaart Buckaroo van alle aanspraken, uit welke hoofde dan ook, van Financiële Instellingen, Betaalmethoden Eigenaren, overheidsinstellingen, Klanten en/of andere derden voortvloeiend uit enig handelen en/of nalaten van Merchant, daaronder begrepen zijn Klanten en door hem ingeschakelde derden, en zal Buckaroo schadeloos stellen en vrijwaren voor alle bijbehorende kosten (met inbegrip van Algemene Voorwaarden v.10 7 van 10

8 kosten van juridische bijstand) die Buckaroo redelijkerwijs zal/zullen moeten maken indien zij door een Klant en/of een andere derde wordt/worden aangesproken in verband met enig handelen en/of nalaten van Merchant. 10. Overmacht 10.1 Partijen zijn niet aansprakelijk in geval van overmacht Van overmacht aan de zijde van Buckaroo en de Stichting is mede sprake wanneer toeleveranciers, waaronder internet poviders, Betaalmethode Eigenaren en Financiële Instellingen, (toerekenbaar) niet aan hun verplichtingen voldoen. Indien nieuwe en/of gewijzigde wet- en/of regelgeving aan de uitvoering van Transacties in de weg staat, geldt dit ook als overmacht aan de zijde van Buckaroo Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen ten gevolge van de Overeenkomst reeds gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar over en weer iets verschuldigd zullen zijn. 11. Intellectuele Eigendom 11.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de Payment Engine, BPP, alsmede overige programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, handleidingen, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Buckaroo of haar licentiegevers Merchant verkrijgt uitsluitend het niet-overdraagbare, niet-exclusieve gebruiksrecht om de Payment Engine en het BPP voor eigen interne doeleinden te gebruiken, in het kader van de afgenomen Betaaldiensten, een en ander zoals nader bij Overeenkomst en de wet uitdrukkelijk wordt toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Merchant is uitgesloten. Een sub-licentie aan een derde verstrekken is niet toegestaan. Niets in de Overeenkomst beoogt een overdracht van rechten, tenzij zulks expliciet anders is overeengekomen Buckaroo behoudt zich het recht voor om de Payment Engine en BPP op ieder moment te wijzigen, en de functionaliteiten en/of eigenschappen van de Payment Engine en BPP te wijzigen. Voor zover een dergelijke aanpassing een voor Merchant wezenlijke negatieve wijziging in de dienstverlening van Buckaroo meebrengt, is Merchant gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding Buckaroo is gerechtigd om nadere beperkingen te stellen aan het aantal gebruikers dat de Payment Engine en/of het BPP gebruikt en/of het aantal servers en/of werkstations waarop de Payment Engine en BPP draait. Buckaroo is gerechtigd dit te controleren In geval van overtreding van de in het voorgaande lid genoemde beperkingen, is Buckaroo gerechtigd de ontbrekende gebruiksrechten alsnog te verstrekken en de bijbehorende Vergoedingen met terugwerkende kracht in rekening te brengen Buckaroo is gerechtigd de (handels)naam en het logo/merk van Merchant te gebruiken voor referentiedoeleinden en als zodanig in haar reclame-uitingen te vermelden. 12. Geheimhouding 12.1 Partijen verplichten zich jegens elkaar tot geheimhouding van alle gegevens en alle informatie ter zake elkaars organisatie, bedrijfsvoering, financiële zaken, tot Merchant herleidbare informatie over Transacties, pincodes, wachtwoorden en diensten in de ruimste zin van het woord waarover zij beschikking krijgen bij de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen het bestaan van de onderlinge relatie tussen Partijen Het voorgaande geldt behoudens voor zover in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald; Partijen anders zijn overeengekomen; een wettelijke plicht tot bekendmaking bestaat; bekendmaking is opgelegd door een bevoegde autoriteit; of de betreffende informatie reeds buiten toedoen van een andere Partij openbaar is. Algemene Voorwaarden v.10 8 van 10

9 13. Persoonsgegevens 13.1 Bij de uitvoering van Overeenkomsten verwerken Partijen persoonsgegevens van Klanten. Elke Partij kwalificeert als de verantwoordelijke van deze persoonsgegevens voor zover de Partij die voor haar eigen doeleinden en met eigen middelen verwerkt. Partijen hebben zowel gezamenlijke als gedifferentieerde verantwoordelijkheid. De gezamenlijke verantwoordelijkheid betreft de verwerkingen die uitgevoerd worden voor de gezamenlijke doeleinden, zoals het bewerkstelligen van Transacties middels de Betaaldiensten. Voor andere verwerkingen hebben Partijen gedifferentieerde verantwoordelijkheid, in die zin dat elke Partij onafhankelijk van de andere Partijen de verantwoordelijke is voor deze verwerkingen. Zo zal Buckaroo zelfstandig verantwoordelijk zijn voor het gebruiken, delen en anonimiseren van persoonsgegevens voor diensten zoals het uitvoeren van fraude checks en credit management diensten Elke Partij garandeert dat zij de persoonsgegevens van Klanten zal verwerken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en eventuele andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens Elke Partij zal passende technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en eventuele andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en door relevante autoriteiten uitgevaardigde richtlijnen Aangezien Merchant degene is die het eerste en het directe contact heeft met de Klanten, zal Merchant de Klant alle vereiste informatie verstrekken over de voorgenomen verwerking van diens persoonsgegevens, de verantwoordelijken daarvoor en de doeleinden daarvan. Wat de gegevensverwerking door Buckaroo en de entiteiten binnen de Groep betreft, zal Buckaroo desgewenst aan Merchant informatieteksten verstrekken en zal Merchant eventuele nadere redelijke instructies van Buckaroo in dit verband opvolgen Buckaroo zal de Transactiegegevens zolang bewaren als voorgeschreven door toepasselijke wet- en regelgeving. Transactiegegevens worden door Buckaroo zodanig vastgelegd dat deze in ieder geval, gedurende één jaar na vastlegging, door Merchant geraadpleegd kunnen worden. Algemene Voorwaarden v.10 9 van 10

10 14. Overname personeel en non-concurrentie 14.1 Merchant verplicht zich om gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede gedurende één jaar na het beëindigen van de Overeenkomst, hetzij direct of indirect, geen werknemers van Buckaroo in dienst te nemen of voor zich te laten werken Merchant verplicht zich om gedurende de looptijd van de Overeenkomst, tot één jaar na het beëindigen van de Overeenkomst, niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buckaroo, binnen Nederland betaaldiensten aan te bieden, hierin deel te nemen en/of te participeren, hetzij direct of indirect. Daarnaast onthoudt Merchant zich ervan om gedurende deze periode klanten van Buckaroo, hetzij direct of indirect, te werven en/of te benaderen met betrekking tot betaaldiensten Merchant zal ervoor zorgdragen dat ook met hem gelieerde ondernemingen zich aan voornoemde verplichtingen houden Indien Merchant één of meer van de in dit artikel vastgelegde verplichtingen overtreedt, verbeurt Merchant aan Buckaroo een direct opeisbare boete van voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van Slotbepalingen 15.1 Buckaroo kan bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikmaken van diensten van derden De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten Op elke Overeenkomst, inclusief de totstandkoming en uitvoering hiervan, is Nederlands Recht van toepassing Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en in de Engelse taal. In geval van een verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de Engelse tekst van deze Algemene Voorwaarden of een verschil in de interpretatie daarvan, prevaleren de Algemene Voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal. Algemene Voorwaarden v van 10

1.3 Beheerder: Gebruiker welke volgens Kamer van Koophandel of per schriftelijke volmacht bevoegd is tot het beheren van de Merchant aansluiting.

1.3 Beheerder: Gebruiker welke volgens Kamer van Koophandel of per schriftelijke volmacht bevoegd is tot het beheren van de Merchant aansluiting. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: 1.1 Bank: de bank of de financiële instelling die online, krediet- en of betaalkaart betalingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES. In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES. In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: 1.1 Addendum: Door pay.nl opgesteld document met aanvullende afspraken aangaande tarieven, aanvullende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002

ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002 ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities Legalsense B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 58081186. Klant,

Nadere informatie

MoneyMonk Voorwaarden (versie 2.0)

MoneyMonk Voorwaarden (versie 2.0) MoneyMonk Voorwaarden (versie 2.0) Deze onderstaande voorwaarden, tezamen met de bijbehorende Nederland ICT voorwaarden, zijn de MoneyMonk Voorwaarden. De MoneyMonk Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT. Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003

Algemene voorwaarden van FENIT. Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

Algemene- en Leveringsvoorwaarden Refresh-it B.V. Versie 1.1 d.d. 15 oktober 2010

Algemene- en Leveringsvoorwaarden Refresh-it B.V. Versie 1.1 d.d. 15 oktober 2010 Algemene- en Leveringsvoorwaarden Refresh-it B.V. Versie 1.1 d.d. 15 oktober 2010 Dit zijn de Algemene- en Leveringsvoorwaarden van Refresh-it B.V., de eigenaar en exploitant van diverse websites en online

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT

Algemene voorwaarden van FENIT Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Dynamx Beveiliging B.V., is gevestigd aan Waardsedijk Oost 10-3 (3417 XJ Montfoort) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30145402 0000, gedeponeerd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. uw betrouwbare ict partner. Ursulaland 6 2591 GZ Den Haag T +31 (0)70 770 90 18 info@frits-it.nl www.frits-it.

ALGEMENE VOORWAARDEN. uw betrouwbare ict partner. Ursulaland 6 2591 GZ Den Haag T +31 (0)70 770 90 18 info@frits-it.nl www.frits-it. uw betrouwbare ict partner ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1.0, oktober 2011 Ursulaland 6 2591 GZ Den Haag T +31 (0)70 770 90 18 info@frits-it.nl www.frits-it.nl IBAN NL 48 RABO 0135 1651 99 BIC RABONL2U KvK

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van MacHelp

Algemene voorwaarden van MacHelp Algemene voorwaarden van MacHelp ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij MacHelp

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Figlo B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52262219

Algemene Voorwaarden Figlo B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52262219 Algemene Voorwaarden Figlo B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52262219 Algemene Bepalingen 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Felloo Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid Felloo Voorwaarden

Felloo Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid Felloo Voorwaarden Felloo Voorwaarden De Felloo Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 51713209. Meer informatie vindt u op www.kvk.nl/algemenevoorwaarden Note Felloo is een

Nadere informatie

I n z i c h t C o n tro l e A c t i e LEVERINGSVOORWAARDEN REFINE-IT

I n z i c h t C o n tro l e A c t i e LEVERINGSVOORWAARDEN REFINE-IT Op alle rechtsverhoudingen tussen Refine-IT B.V., statutair gevestigd te Barendrecht en kantoorhoudend te Dordrecht, (verder te noemen Refine-IT ) en haar wederpartijen (verder te noemen Cliënt ) zijn

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden Nederland ICT Voorwaarden De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

HOOFD ABONNEMENTSOVEREENKOMST

HOOFD ABONNEMENTSOVEREENKOMST HOOFD ABONNEMENTSOVEREENKOMST Artikel 1 Definities In onderhavige overeenkomst en de daarbij horende bijlagen zal onder de navolgende begrippen tenzij specifiek anders overeengekomen, het volgende worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden GLOMIDCO

Algemene Voorwaarden GLOMIDCO Algemene Voorwaarden GLOMIDCO Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1 De ICT~Office Voorwaarden zijn opgesteld door ICT~Office. De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de onderhavige

Nadere informatie

Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN

Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Abecon Leveringsvoorwaarden ( Leveringsvoorwaarden ) zijn van toepassing

Nadere informatie

1.1 Onder Aanmeldingsformulier wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering van Diensten door H4Hosting.

1.1 Onder Aanmeldingsformulier wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering van Diensten door H4Hosting. ALGEMENE VOORWAARDEN H4Hosting B.V. versie 25-06-2010 1 Definities 1.1 Onder Aanmeldingsformulier wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering van Diensten door H4Hosting.

Nadere informatie

elke overeenkomst tussen Leverancier en de Cliënt met betrekking tot dienst(en) die Leverancier levert aan de Cliënt

elke overeenkomst tussen Leverancier en de Cliënt met betrekking tot dienst(en) die Leverancier levert aan de Cliënt ALGEMENE VOORWAARDEN versie: 6 november 2012 DEFINITIES Algemene Voorwaarden deze Algemene Voorwaarden Oscin de eenmanszaak handelend onder de naam Oscin", gevestigd te Oosterhout. In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

het ter beschikking stellen van de Software, ofwel als SaaS Dienst ofwel als Download Dienst.

het ter beschikking stellen van de Software, ofwel als SaaS Dienst ofwel als Download Dienst. GEBRUIKERSVOORWAARDEN SPEAKAP Artikel 1 Definities Bijlagen: Data: Dienst: Download Dienst: Fout: Gebruikers: Gebruiksvoorwaarden: Helpdesk: Intellectuele Eigendomsrechten: Klant: Noodsituatie: Overeenkomst:

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

DEFINITIES In deze voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

DEFINITIES In deze voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 1.1 DEFINITIES In deze voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: Adressenbestand: een door Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Mellcom ict v.o.f.

Algemene voorwaarden van Mellcom ict v.o.f. Algemene voorwaarden van Mellcom ict v.o.f. Algemene Bepalingen 1. Algemeen 1.1 Deze Algemene voorwaarden gelden voor iedere onderhandeling, offerte en overeenkomst tussen Mellcom ict v.o.f. (hierna: Mellcom

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie