Ieders veiligheid onze zaak!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ieders veiligheid onze zaak!"

Transcriptie

1 Ieders veiligheid onze zaak! Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Uitgangspunten van een veilige school Regels en afspraken Pesten Stappenplan bij conflicten Klachtenregeling Gedragscode op Roemte Incidenten en ongelukken Internetgebruik op school Omgang met de media Maatregelen bij speciale activiteiten Kwaliteitskaart Schoolklimaat van Roemte De fysieke veiligheid Slot Veiligheidsplan CBS Roemte 1

2 Ieders veiligheid.onze zaak! Inleiding Veiligheid is een voorwaarde om vrij te kunnen leven, te werken en te vieren. Veiligheid voor ieder mens zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar is dat niet. Veiligheid vereist betrokkenheid en medewerking van alle deelnemers. In dit plan wordt beschreven wat is ondernomen om een veilige leef- en werkomgeving te maken in en rond Roemte. Een school waar kinderen, leraren en ouders dagelijks met elkaar hebben te maken en daarom blootgesteld zijn aan elkaar. Naast de veiligheid die het welzijn van mensen bepaalt is er ook de veiligheid die geboden moet worden door goedgekeurde apparatuur en andere gebruiksvoorwerpen. Waarschijnlijk zal niet alles in dit plan zijn beschreven, maar het plan blijft in ontwikkeling en zal met regelmaat worden aangepast en bijgesteld. In dit plan wordt geregeld verwezen naar documenten, waarin ook sprake is van maatregelen die zijn genomen om de grootst mogelijke veiligheid voor iedereen te waarborgen. Voorbeelden hiervan zijn (in willekeurige volgorde): het personeelsbeleidplan van Noordkwartier; het zorgprofiel van Roemte; het schoolplan van Roemte; de schoolgids van Roemte; de Arbo-meester van Noordkwartier; de kwaliteitskaarten Kwintoo van Roemte; de risico-inventarisatie van Roemte; het plan van aanpak van Roemte; de groepsmap met protocollen, regels en afspraken de resultaten van het oudertevredenheidsonderzoek. We trachten een actief beleid te voeren op het gebied van veiligheid: de school moet op de hoogte zijn van de feitelijke situatie; de school werkt aan preventie; de school pakt zaken die niet deugen aan. In overleg met de teamleden, de ouderraad en de medezeggenschapsraad is dit plan tot stand gekomen en geeft een gezonde basis voor een school waar veilig geleefd, gewerkt en gevierd kan worden. E.J.G. Klungel (dir. CBS Roemte, Loppersum) Veiligheidsplan CBS Roemte 2

3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van een veilige school Roemte wil een plek zijn waar rust heerst, waar kinderen, leraren en ouders/verzorgers zich thuis voelen en waar iedereen respectvol en vriendelijk met elkaar omgaat. Dat betekent: Respect voor jezelf, voor elkaar en voor de omgeving. voor kinderen Weten dat ze bij iemand terecht kunnen als er problemen zijn. Weten dat ze serieus genomen worden. Weten dat pesten moet worden gemeld. Weten dat geweld en intimidatie niet worden getolereerd. Weten dat er duidelijke afspraken zijn over gedrag, taalgebruik en regels. Weten dat die afspraken worden nageleefd. voor ouders/verzorgers Weten dat ze een open oor vinden als er vragen of problemen zijn. Weten dat signalen worden opgepakt. Weten dat er duidelijke afspraken zijn en dat die worden nageleefd. Weten dat er geen bedreigingen mogen zijn. Weten dat hun kinderen graag naar school gaan. voor leraren en andere medewerkers Weten dat ze met respect worden behandeld door collega s, kinderen en ouders/verzorgers. Weten dat problemen worden aangepakt. Weten dat ze terecht kunnen met problemen. Weten dat er duidelijkheid is over de meeste zaken. Weten dat signalen serieus worden genomen. voor de buurt/omgeving Weten dat overlast niet wordt toegestaan. Weten dat kinderen worden aangesproken op hun gedrag. Weten dat er in Roemte een aanspreekpunt is bij problemen. Weten dat signalen en/of klachten serieus worden genomen. In de eerder genoemde documenten zijn deze uitgangspunten terug te vinden. Een open communicatie is essentieel. Het team, de ouderraad, de medezeggenschapsraad, de ouders en de buurtbewoners zijn allen gebaat bij een open en eerlijk overleg, waarbij het altijd moet gaan over het zoeken naar gezamenlijke oplossingen en verbeteringen. Veiligheid zal een geregeld terugkerend onderwerp zijn binnen de verschillende groepen ook zonder directe aanleiding. Veiligheidsplan CBS Roemte 3

4 Hoofdstuk 2 Regels en afspraken Voor de kinderen. In Roemte zijn de regels in overleg met de kinderen afgesproken, waarbij het uitgangspunt is geweest om zo weinig mogelijk regels te hanteren. Tijdens de maandopeningen wordt er, als dat nodig is, aandacht aan besteed. We vinden het belangrijk dat de regels positief zijn gesteld en een vanzelfsprekendheid hebben, waardoor sancties overbodig worden. In de schoolgids worden de regels en afspraken genoemd in hoofdstuk 4. De gang van zaken bij het overblijven en de daar geldende regels staan eveneens in hoofdstuk 4 van de schoolgids. De 5 regels die in Roemte de sfeer en het klimaat bepalen zijn: Wees aardig voor elkaar Denk om je taalgebruik Luister goed naar elkaar Probeer ruzie te voorkomen Wees zuinig op elkaars spullen De praktijk heeft in de afgelopen jaren laten zien dat genoemde regels voldoende zijn en door ieder worden gerespecteerd. In gevallen van overtreding van de regels wordt erover gesproken en aangegeven hoe er mee moet worden omgegaan. Als blijkt dat de regels vaker worden overtreden, volgt opnieuw een gesprek en wordt contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s). Op de pleinen gelden dezelfde regels en afspraken. Op ieder plein is een leraar aanwezig tijdens de pauzes. De ouders zijn hiervan op de hoogte door middel van de schoolgids. Als er zich problemen voordoen bij het overblijven tijdens de middagpauze wordt dezelfde procedure gevolgd en is de coördinator het aanspreekpunt. Voor de leraren. In het personeelsbeleidsplan zijn de regels en afspraken opgenomen die gelden voor de leraren. Ook zijn daar de procedures te vinden die aangeven hoe gehandeld dient te worden als er zich problemen voordoen. Voor de hulpouders en stagiaires. Iedere groep hulpouders heeft als aanspreekpunt een leraar. De activiteiten worden doorgesproken, de schoolregels worden nog eens genoemd en er wordt aangegeven dat er geen drempel is om te komen met vragen of suggesties. Met de stagiaires vindt voor de stageperiode een gesprek plaats. De onderwerpen die aan de orde komen zijn te vinden in de gele ordner, die in elk lokaal is te vinden onder het hoofdstuk Protocollen. De stagiaires weten wie hun aanspreekpunt is. Veiligheidsplan CBS Roemte 4

5 Hoofdstuk 3 Pesten Pesten is bedreigend en gebeurt over een langere periode. De pester misbruikt zijn of haar macht en het slachtoffer wordt uitgelachen, uitgescholden, vernederd en soms geslagen of geschopt. Dan zijn er ook nog de pesterijen die niet zichtbaar zijn, bijvoorbeeld het systematisch buitensluiten van de ander. Er zijn vier rollen: 1. kinderen die andere kinderen pesten; 2. kinderen die gepest worden; 3. de meelopers; 4. kinderen die niet direct bij de pesterijen zijn betrokken, maar toch de gevolgen ondervinden. Er is een goed pedagogisch klimaat nodig om te kunnen praten met kinderen over dit onderwerp, individueel en in de groep. Het belangrijkste is dat kinderen vertrouwen hebben in degene met wie ze praten. Vertrouwen ontstaat door een manier van omgaan met elkaar, die niet is gebaseerd op macht, maar op respect voor elkaar. Voorkomen Om pesten te voorkomen is het van essentieel belang dat kinderen, leraren en ouders weten dat ze serieus worden genomen als ze komen met een melding over pesten. Evenzo is het belangrijk dat elke melding over pesten niet wordt uitgelegd als een achterbakse actie, maar is bedoeld om erger te voorkomen. Onze school probeert pesten te voorkomen door: steeds te werken aan en goed pedagogisch klimaat, waar veiligheid en vertrouwen belangrijk zijn; pesten onder de aandacht te brengen als er sprake van is; ouders en verzorgers te informeren over activiteiten die bijdragen aan een gezond pedagogisch klimaat; duidelijk te stellen dat het signaleren van pesten geen klikken is; als teamleden één lijn te trekken: afkeuring van pestgedrag en actie ondernemen zoals is afgesproken. Bestrijden Wanneer er een melding wordt gemaakt door een ouder, kind of teamlid van pestgedrag, zal er direct onderzocht worden of er daadwerkelijk sprake is van pesten. Als inderdaad blijkt dat een kind of kinderen gepest worden, handelen we als volgt: 1. er is overleg met de collega ( s); 2. er wordt geobserveerd; 3. er wordt gepraat met a. het kind dat wordt gepest; b. het kind of de kinderen die pesten; c. (indien nodig) de groep(en); d. de ouder(s) van pester en gepeste worden telefonisch geïnformeerd; 4. als er geen verbetering optreedt, wordt opnieuw gepraat met de kinderen om wie het gaat en de betrokken ouders worden uitgenodigd voor een gesprek op school; 5. als het blijft voortduren wordt contact opgenomen met deskundigen buiten de school, bijvoorbeeld met mensen van de schoolbegeleidingsdienst of de jeugdgezondheidsdienst; 6. er wordt aantekening van gemaakt in de incidentenregistratie. Als het nodig is wordt er naderhand gepraat met het kind of de kinderen, die gepest zijn en ook met de dader(s). Tijdens de gesprekken kan het gaan over eigenwaarde, over wrok, over spijt, over opnieuw beginnen. Veiligheidsplan CBS Roemte 5

6 Hoofdstuk 4 Stappenplan bij conflicten Als het zover komt dat, in het uiterste geval, een kind verwijderd wordt van school geldt de volgende procedure, die ook beschreven staat in de schoolgids onder hoofdstuk 4. Als binnen de school alle gesprekken tussen leraren, schoolleiding en ouder(s) niets meer opleveren worden de volgende stappen genomen: 1. het bestuur hoort de betrokken groepsleraar en de ouder(s); 2. het besluit wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar; 3. het bestuur dient ervoor te zorgen, dat een andere school bereid is het kind op te nemen in overleg met de ouder(s); lukt dat niet binnen 8 weken dan kan het bestuur het kind verwijderen zonder vervolgonderwijs veilig te stellen; 4. het bestuur maakt het besluit tot verwijderen schriftelijk (aangetekend verzenden) bekend aan de ouder(s), met vermelding van de reden; 5. binnen 6 weken kan/kunnen de ouder(s) schriftelijk bezwaar aantekenen; 6. wanneer de ouder(s) tijdig bezwaar maakt/maken, beslist het bestuur binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift; 7. het bestuur hoort de ouder(s), voor een definitief besluit wordt genomen. Hier tegen kan/kunnen de ouder(s) weer in beroep gaan bij de bestuursrechter. Voor het zover komt is overleg en advisering nodig. Dat kan bij een aantal instanties en per geval zal duidelijk worden, waar externe hulp gevraagd moet worden. Aan een overleg kunnen deelnemen medewerkers van de jeugdgezondheidsdienst, de politie, de schoolbegeleidingsdienst en hier (nog) niet genoemde instanties. Waar mensen zijn en met elkaar werken, kunnen zich conflicten voordoen. De wijze van omgaan met conflicten geeft aan hoe het klimaat is in de school: leren we van opgeloste conflicten of veroorzaakt het ene conflict het andere conflict. Elk opgelost conflict maakt de mensen in de organisatie sterker en verliezers hoeven er niet te zijn. Veiligheidsplan CBS Roemte 6

7 Hoofdstuk 5 Klachtenregeling Met ingang van het schooljaar 1998/1999 moeten alle scholen een klachtenregeling hebben voor iedereen die betrokken is bij de school: teamleden, leerlingen, bestuursleden en ouders. Deze klachtenregeling is op school beschikbaar. Ouders die een klacht hebben kunnen die uiteraard het best eerst bespreken met de leraar, de directeur of het bestuur. Als de klacht daardoor niet is weggenomen, kunnen ze zich wenden tot de contactpersoon van de school en/of de vertrouwenspersoon van de vereniging. Tenslotte is de gang mogelijk naar een onafhankelijke commissie. De namen en adressen van voornoemde personen en instanties vindt u hieronder genoemd: De contactpersoon voor onze school is: Dhr. A. Booy Stationslaan AB Loppersum tel De vertrouwenspersonen van onze schoolvereniging zijn: Dhr. O. Odolphie Streekje AP Middelstum tel Mevr. H. Reitsema-Planting Rijksweg PT Wirdum te De klachtencommissie is ondergebracht bij: Metrium Postbus BJ Leeuwarden tel Veiligheidsplan CBS Roemte 7

8 Hoofdstuk 6 Gedragscode op Roemte Algemeen Kinderen op schoot nemen Kinderen die knuffelen Kinderen aanraken, aanhalen Alleen met kinderen in afgesloten ruimten Kinderen troosten Kinderen zoenen Kinderen straffen Opmerking over kleding Wanneer een kind aangeeft bij de leraar op schoot te willen zitten, moet dat kunnen. Geen kinderen tegen hun wil op schoot nemen. In groep 4 afbouwen. Een spontane knuffel van een kind hoeft niet afgeweerd te worden. Een aai over de bol of een schouderklopje zijn goede pedagogische middelen. Verder geldt in het algemeen: let goed op of een kind gediend is van aanrakingen. Probeer te voorkomen dat je met een kind alleen in een afgesloten ruimte bent. Bij ons is dit met name van toepassing in de magazijnen. Zorg ervoor dat er een deur openstaat, zodat een collega kan horen wat er gebeurt of wat er besproken wordt. Probeer ervoor te zorgen dat je niet in een kwetsbare positie komt. (R.T. uitgezonderd) Lichamelijke aanraking kan bij troosten heel goed zijn. Merk je dat een kind dit liever niet wil, neem dan afstand. Leraren zoenen geen kinderen. Wanneer een kind een leraar spontaan wil zoenen, wordt dit toegelaten. Er worden geen lichamelijke straffen gegeven, ook geen lichte tikken of knijpen in de arm. Als vechtende kinderen uit elkaar moeten worden gehaald en het lukt niet met woorden, dan worden ze met minimale aanraking uit elkaar gehaald. Maak geen opmerking over kleding, die als kwetsend of bewust prikkelend kunnen worden uitgelegd. Tijdens de gymles Betreden kleedruimte door Leraren blijven bij het omkleden tot groep 5. Bij het leraar betreden van de kleedruimte vanaf groep 5, altijd even aangeven, zodat de komst is aangekondigd. Ruimte van andere sekse betreden alleen als dit nodig is. Relatie personeel gymzaal Personeel van de gymzaal nooit alleen laten met individuele kinderen, ook niet in bijruimtes van de sporthal. Ook een leraar blijft daar nooit alleen met een kind. Omkleden Vanaf groep 3 kleden jongens en meisjes zich gescheiden om. Gedraging- hulp tijdens gymles Lichamelijke aanrakingen zijn soms nodig. Wees je Ongelukjes in gymzaal of kleedruimte Zwemmen Kleedruimte Zelf mee zwemmen Instructeur, ander zwembadpersoneel ervan bewust waar je kinderen aanraakt. Lichamelijke aanrakingen zijn ter behandeling natuurlijk wel noodzakelijk. Zorg dat er zo mogelijk een ander kind bij aanwezig is. Jongens en meisjes kleden zich gescheiden om. Wanneer de leraren zich omkleden, gebeurt dit gescheiden van de kinderen. Voorkom situaties van één op één, blijf altijd in de buurt. Veiligheidsplan CBS Roemte 8

9 Schoolkamp Slapen Slapen teamleden Situaties van één op één In bossen en buitenlucht Ongelukjes Troosten Jongens en meisjes slapen gescheiden. Mannen bij de jongens in de buurt of in de slaapzaal bij de jongens, vrouwen in de buurt van de meisjes of op de slaapzaal. Deze voorkomen zowel binnen als buiten. Altijd in groepen blijven, geen kinderen alleen het bos insturen. Zie bij gymzaal Bij heimwee kinderen troosten; een aai over de bol of een arm om de schouder kan wonderen doen. Als kinderen laten merken daar niet van gediend te zijn, dit nalaten. Veiligheidsplan CBS Roemte 9

10 Hoofdstuk 7 Incidenten en ongelukken Incidentenbespreking Tijdens de incidentenbesprekingen van zowel kinderen als personeel gaat het erom de deelnemers zo veel mogelijk in eigen woorden te laten vertellen wat zij hebben meegemaakt. De gespreksleider kan daarvoor de volgende technieken gebruiken: Open vragen stellen: vragen waarop de ander niet kan volstaan met een kort ja/neeantwoord, maar die de ander uitnodigen uitgebreider te vertellen over de eigen ervaring (wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe). Doorvragen: vragen die volgen op een open vraag en de bedoeling hebben beter te begrijpen wat de ander vertelt. Dit zijn vragen die altijd aansluiten op wat de ander heeft ingebracht. Aanmoedigen: twee maal zo veel informatie kan worden verkregen door de ander met gebaren, houding of woorden aan te moedigen verder te vertellen: knikken, voorover zitten en geïnteresseerd de ander aankijken, horen hierbij. Samenvatten: door in eigen woorden samen te vatten wat de ander heeft ingebracht, toon je aandacht en begrip. Met een samenvatting laat je de ander weten dat je hem of haar hebt gehoord. Tevens geeft het de ander de kans jou te corrigeren als je iets niet of niet volledig hebt begrepen. Gevoel reflecteren: maak de ander duidelijk dat je probeert te begrijpen hoe hij of zij zich heeft gevoeld in de besproken situatie. Concretiseren: door de ander zo nauwkeurig en precies mogelijk te laten vertellen komen bij hem of haar de feiten, gedachten en gevoelens in een helder perspectief te staan. Een groepsbespreking van incidenten is een bespreking van een (kleine) groep kinderen die met elkaar praten over incidenten, volgens een vaste vorm en met duidelijke regels (een gespreksprotocol) en met een gespreksleider. De doelen van een klassenbespreking van incidenten zijn: praten over incidenten zoals: diefstal, pesten, vechten, dreigen en vernielen; gevoelens onder woorden brengen; begrip hebben voor en krijgen van andere kinderen; het verbeteren van de veiligheid op school. De spelregels van een klassenbespreking van incidenten zijn: iedereen vertelt zijn eigen verhaal; persoonlijke informatie blijft binnen de groep; kritiek op elkaar geven is verboden; kritiek geven op iemand die er niet bij is, is ook verboden; je valt elkaar niet in de rede en je luistert naar elkaar. Na afloop van ieder gesprek wordt een plan van aanpak gemaakt. Het plan van aanpak wordt besproken met de hele groep. In het plan van aanpak doen de gespreksleider en zijn gespreksgroep voorstellen voor verbetering van de veiligheid op school. Werkbespreking van incidenten Voor personeelsleden van een school kan het goed zijn in groepsverband te spreken over incidenten. Dat gebeurt tijdens een werkbespreking over incidenten. Tijdens deze besprekingen wordt gebruikgemaakt van een gespreksprotocol met een vaste vorm en duidelijke regels. Veiligheidsplan CBS Roemte 10

11 De doelen van een werkbespreking van incidenten zijn: het bespreekbaar maken van eigen ervaringen; gevoelens en gedachten onder woorden brengen; begrip van collega's krijgen en begrip voor collega's hebben; afspraken maken over oplossingen via een concreet plan van aanpak. De spelregels van werkbespreking van incidenten zijn: iedereen vertelt zijn of haar eigen verhaal; persoonlijke informatie blijft binnen de groep; iedereen moet vrij kunnen spreken zonder dat er kritiek wordt gegeven; er mag geen afbrekende kritiek worden gegeven; de eigen beleving staat centraal. Aan het einde van de bespreking wordt een plan van aanpak gemaakt. Een plan van aanpak moet worden uitgewerkt, omdat op die manier optimaal gebruik wordt gemaakt van de deskundigheid van het team. Daarnaast leidt teamverantwoordelijkheid tot een grotere betrokkenheid bij het werk. Verder wordt de motivatie van het team om het plan van aanpak uit te voeren groter als de teamleden zelf de oorzaken en oplossingen hebben aangedragen. Incidentenregistratie Incidenten zijn er in vele soorten en maten: een pesterij, een diefstal, een ruzie, een steekpartij, een ingeslagen ruit, het zijn allemaal incidenten. Sommige incidenten, zoals ruzie, komen vaker voor op school en andere, zoals steekpartijen, zijn minder vaak aan de orde. De meeste incidenten die geregistreerd zijn, vinden plaats in het schoolgebouw (lokaal, gang, gymzaal) of op het schoolplein. Incidenten op routes van en naar school komen slechts weinig in de registratie terecht. Alleen de meest ernstige incidenten worden geregistreerd. Voor een goed overzicht van wat er in en om de school gebeurt en voor inzicht in de mogelijke verbanden tussen verschillende incidenten, is het aan te bevelen ook de incidenten op de routes van en naar school te registreren. Voorwaarden Voor een goed werkend incidentenregistratiesysteem moet aan de volgende randvoorwaarden worden voldaan. Het is duidelijk wie verantwoordelijk is voor het verzamelen en registreren van incidenten binnen de school. Intern is goed afgesproken welke typen incidenten wel en welke niet worden geregistreerd. Om scholen onderling te kunnen vergelijken worden er bovenschools afspraken gemaakt over welke typen incidenten wel en welke niet worden geregistreerd. Het feit dat er wordt geregistreerd, welke informatie over welke incidenten wordt geregistreerd en hoe de meldingsprocedure eruit ziet, wordt intern duidelijk gemaakt aan de medewerkers en aan de ouders/verzorgers. Soms kan het voor sommige externen, andere scholen, politie of hulpdiensten, belangrijk zijn hen op de hoogte te brengen van het bestaande incidentenregistratiesysteem. Het systeem is zowel incident- als persoonsgericht. De privacy blijft te allen tijde gewaarborgd. Veiligheidsplan CBS Roemte 11

12 Afhandeling van een (ernstig) incident Betreft: 1 Ongeluk met lichamelijk letsel 2 Zware vormen van pesten 3 Vernieling 4 Bedreiging van kinderen 5 Bedreiging van leraren 6 Fysiek geweld tegen kinderen 7 Fysiek geweld tegen leraren 8 Wapenbezit 9 Seksueel geweld 10 Discriminatie van kinderen 11 Discriminatie van leraren Datum incident: Plaats:... Korte beschrijving van het incident:.... De volgende personen zijn ingelicht over het incident: 0 directeur 0 groepsleerkracht t.w.. 0 ouders 0 politie 0 brandweer 0 dokter / ziekenhuis 0 BHV-er(s) 0 anderen namelijk... Naar aanleiding van het incident zijn de volgende acties ondernomen: Ingevuld door:. Contactpersoon:.. Datum:.. Veiligheidsplan CBS Roemte 12

13 Hoofdstuk 8 Internetgebruik op school Inleiding Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken, contacten te leggen met kinderen van andere scholen en deskundigen te raadplegen. De software die in ontwikkeling is, verwijst (in toenemende mate) naar internetsites voor aanvullend, actueel of alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van methodes en leergangen. De software bij methodes kan (in de toekomst) door kinderen via internet benaderd worden. Onze school is aangesloten op het internet. In principe hebben alle medewerkers en kinderen toegang tot het internet. De toegang tot internet wordt aangeboden binnen het kader van het volgen van het onderwijs of ter ondersteuning aan de bedrijfsvoering van de school. Voor de groepssituatie geldt dat de groepsleraar wel/geen toestemming geeft aan kinderen gebruik te maken van internet (onafhankelijk welke groep). Er wordt in de lessen waarbij internet wordt ingezet, gewezen op kindvriendelijke zoekmachines. De vereniging Noordkwartier heeft een contract gesloten met QLict voor netwerkbeheer en voor een internetfilter. Gedragsregels internet Het internet wordt conform de voorschriften en of aanwijzingen van het management gebruikt. Het is niet toegestaan andere activiteiten te ontplooien, zoals: het spelen van spelletjes via internet met derden; zonder toestemming (educatieve) spelletjes downloaden en installeren; het verwerven van geld voor persoonlijk gewin; het verrichten van handelingen met een commercieel privé-doel; het bezoeken van niet-onderwijs gerelateerde chatrooms en internetforums; het verkrijgen van onbevoegde toegang tot systemen en gegevens van de school of enige andere organisatie; internetsites bezoeken die obscene, tot haat opruiende of anderszins aanstootgevende informatie bevatten; persoonlijke opvattingen als opvattingen van de instelling voorstellen; het internet gebruiken voor gokken of onwettige activiteiten; commerciële software of materiaal waarop copyright berust in strijd met dat copyright uploaden, downloaden of anderszins overbrengen; het downloaden en/of installeren van niet-educatieve spelletjes. Ander gebruik dan hierboven genoemd van het internet, dat door de schoolleiding of de netwerkbeheerder als ongepast wordt aangemerkt, is ook verboden. Het is niet toegestaan materiaal te downloaden en binnen de school aan te wenden, waaronder teksten, afbeeldingen, geluidsopnames of video-opnames met een discriminatoire of pornografische inhoud, dan wel met een zodanige inhoud dat de gebruiker redelijkerwijze kan begrijpen dat de school zich hiermee niet kan verenigen en/of de betrokkenheid van de school bij dit materiaal de identiteit, eer en goede naam van de school schaadt. Het is niet toegestaan dat medewerkers hun adres en de naam van de school achterlaten op websites en of forums, tenzij men hiervoor toestemming heeft gekregen van de schoolleiding. Het is in beginsel niet toegestaan de ict-voorzieningen van de school te gebruiken voor het opzoeken van of toegang verkrijgen tot informatie van internet die niet dienstbaar is aan het volgen van het onderwijs of ter ondersteuning aan de bedrijfsvoering, behoudens surfen voor incidenteel privé-gebruik. Veiligheidsplan CBS Roemte 13

14 Het is niet toegestaan software, gegevens en artikelen te downloaden of te kopiëren waarvoor auteursrechten of licenties gelden. Het is niet toegestaan vanaf een door de school verstrekt werkstation rechtstreeks in te bellen op een ISP (Internet Service Provider). Dit omdat de school het risico loopt, dat de aangebrachte beveiligingsmaatregelen worden omzeild, waardoor onder meer de kans ontstaat op inbreuk op vertrouwelijkheid van de gegevens op het netwerk van de school, het binnenhalen van virussen en verzenden van wachtwoorden over het netwerk. Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden. Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen. Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken. De leraar draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is immers meestal niet hun schuld. Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen. De website van Roemte De website van de school is toegankelijk via het adres De ictcoördinatoren dragen zorg voor de inhoud van de site. Zij onderhouden het contact met het dienstverlenende bedrijf (QLICT). Op de website kunnen werkstukjes en foto's van kinderen worden geplaatst. Op het aanmeldingsformulier dat ouders invullen bij de opgave van hun kind voor de school, kunnen zij aangeven dat zij: instemmen met publicatie van werk en/of foto s van hun kind(eren), of publicatie van werk en/of foto s van hun kind(eren) weigeren. De directeur verzamelt de namen van ouders die bezwaar hebben en plaatst ze op een lijst. Deze lijst wordt telkens geraadpleegd door een ieder die informatie of foto s van kinderen op de website wil plaatsen. Ouders kunnen hun bezwaar dan wel hun instemming herroepen. Bij de publicatie van materiaal van kinderen op het internet worden geen achternamen vermeld. Bij publicatie van informatie wordt (strikt) persoonlijke informatie weggelaten. Bij vermelding van persoonlijke gegevens van hen die bij de school zijn betrokken, zal meestal niet meer worden gepubliceerd dan vrij verkrijgbare informatie. Bij publicatie van informatie, waar een betrokkene bezwaar tegen maakt, zal de webmaster deze informatie op verzoek verwijderen. Veiligheidsplan CBS Roemte 14

15 Vertaling naar de groepssituatie De Surfplank De kinderen van Roemte worden in kennis gesteld van de gedragsregels in een inleidend groepsgesprek. Er zijn regels bij die ook te maken hebben met de thuissituatie. Indien de groepsleraar het nodig acht, worden de regels en de voor- en nadelen van internet in de loop van het jaar weer aan de orde gesteld. We noemen onze afspraken De Surfplank. Het is een papier met daarop 10 regels en afspraken over verantwoord computergebruik en hangt in elke groep (vanaf groep 4). In het groepsgesprek komt het volgende aan de orde: toon respect voor anderen; behandel anderen zoals jij behandeld wilt worden; stuur geen gemene of vervelende s; wees voorzichtig online; je gedrag op de elektronische snelweg bepaalt hoe veilig je bent, dus: niet zoeken naar seks, geweld, discriminatie, racisme, enz.; wegklikken als er toch iets op je scherm komt, waarvan je schrikt; geef nooit persoonlijke informatie door; je echte naam, adres, (mobiele) telefoonnummer, je bankpas, maar ook foto s van jezelf of je familie laat je niet zomaar overal slingeren; dus ook niet op internet, want je weet nooit wat anderen daarmee doen; je wachtwoord is alleen van jou: vertel het aan niemand, want voor je het weet, is het bij iedereen bekend; wees zuinig met het geven van je adres en (mobiele) telefoonnummer; stop met chatten als het vervelend wordt, of je je niet meer veilig voelt; praat er met anderen over, blijf er niet mee zitten, neem bekenden in vertrouwen; meld het je leerkracht/contactpersoon/vertrouwenspersoon als jij op internet iets tegenkomt wat je vreemd, vervelend, smerig, beledigend of bedreigend vindt; meld het ook als jij onbeschofte of gemene mailberichten ontvangt; verwijder volgende s van dezelfde afzender zonder ze te openen; als daders geen reacties krijgen is de lol er voor hen snel af; reageer niet op pestmail; maak nooit (!) afspraken met internetvrienden: afspreken met iemand die je via internet hebt leren kennen, is gevaarlijk; je weet nooit zeker met wie je chat; de Surfplank (aantal belangrijke afspraken): Veiligheidsplan CBS Roemte 15

16 op CBS Roemte 1. Ik mag alleen mijn voornaam gebruiken en ik geef anderen geen persoonlijke gegevens zoals mijn adres, mijn telefoonnummer, mijn adres of het adres van mijn ouders of dat van andere bekenden. 2. Ik ga meteen naar mijn meester of juf of mijn ouders als ik op internet heel vervelende informatie tegenkom. Houd jij je aan de afspraken, dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt. 3. Ik zal nooit toestemming geven aan iemand, die ik op internet ben tegengekomen, mij in het echt te ontmoeten. 4. Ik zal internetpersonen geen foto s van mezelf toesturen, behalve als mijn ouders en mijn meester of juf hier toestemming voor hebben gegeven. 5. Ik spreek van tevoren met mijn meester of juf af wat ik op internet ga doen. 6. Internetten mag alleen als de meester of juf in de klas is, tenzij je iets anders hebt afgesproken. 7. Ik mail alleen met mijn eigen mailadres; mijn gebruikersnaam en wachtwoord zijn geheim. 8. Ik reageer niet op gemene, valse, oneerlijke, slechte of vervelende e- mail. Het is niet mijn schuld dat sommige mensen zich niet weten te gedragen. Als het heel gemene dingen zijn, waarschuw ik meteen mijn meester of juf of mijn ouders. 9. Als ik aan het chatten of mailen ben, gedraag ik mij netjes; mijn taalgebruik is goed en ik zeg of typ geen rare of oneerlijke dingen. Chatten onder schooltijd mag niet. Veiligheidsplan CBS Roemte 16

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, Stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: 2 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland

Nadere informatie

SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN. John F. Kennedyschool

SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN. John F. Kennedyschool SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN John F. Kennedyschool Versie 24-09-2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan John F. Kennedyschool Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief

Nadere informatie

sociaal veiligheidsplan

sociaal veiligheidsplan sociaal veiligheidsplan OBS J.P. MINCKELERS Inhoudsopgave 1 INLEIDING 6 1.1 Werken aan veiligheid in en om school 6 1.2 Algemene doelen 6 1.3 Procedure 6 2 SCHOOL EN OMGANGSREGELS 7 2.1 Algemene omgangsregels

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

Een veilige school voor iedereen!

Een veilige school voor iedereen! Een veilige school voor iedereen! Inhoudsopgave 1. Woord vooraf...3 2. Visie, doelen en uitgangspunten...4 3. Wettelijk kader...5 4. Planmatige aanpak...6 5. De huidige situatie...9 6. Coördinatie veiligheid...

Nadere informatie

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich veilig voelen in onze leer- en werkomgeving. De regelgeving

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 2 e Daltonschool oktober 2013 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school - verplicht

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDS PLAN

SCHOOLVEILIGHEIDS PLAN SCHOOLVEILIGHEIDS PLAN schoolveiligheidsbeleid Bs. De Schare 2016-2020 Inhoudsopgave SCHOOLVEILIGHEIDSBELEID DE SCHARE ST. HUBERT... 2 INLEIDING... 2 ONDERZOEK... 2 VISIE SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN DE SCHARE...

Nadere informatie

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID 0.0 inhoud 0.0 inhoud... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Schoolveiligheidsplan... 3 2.1 Preventiebeleid... 3 2.2 Incident beleid... 4 2.2.1 Aangifte politie:... 5 2.2.3 Contacten media... 5 2.2.4 Registratiesysteem...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15 VEILIGHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE DE VEILIGE SCHOOL...1 VEILIGHEIDSPLAN VOOR DE VELDVESTSCHOLEN...1 HOOFDSTUK 1: PROTOCOLLEN...3 1.1 Protocol omgaan met agressie en geweld...3 1 : Preventief beleid...4 2 :

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Basisschool de Vonder Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave Inleiding 4 1. COORDINATIE VEILIGHEID 5 1.1 Schoolleiding 5 1.2 Preventiemedewerker 5 1.3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle Woord vooraf Voor u ligt het format fysieke en sociale veiligheid. Elke school van Stichting Allure kan dit veiligheidsplan

Nadere informatie

Protocol veilige school

Protocol veilige school Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik

Nadere informatie

Basisschool de Ganzerik. Veiligheidsbeleid. Missie van de school

Basisschool de Ganzerik. Veiligheidsbeleid. Missie van de school Basisschool de Ganzerik Veiligheidsbeleid Missie van de school Op basisschool de Ganzerik willen leerkrachten samen met kinderen en ouders een veilige en respectvolle omgeving creëren waarbinnen kinderen

Nadere informatie

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012 Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL Versie Rudolf Steiner College Rotterdam P. Scholtes juni 2012 Inhoudsopgave INLEIDING VEILIG OP SCHOOL... 4 1. Missie en visie op de schoolveiligheid... 4 2.

Nadere informatie

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede Voorwegschool Heemstede Inhoud: 1. Voorwoord 2. Visie 2.1. Veiligheidsbeleidverklaring 2.2. Aandachtsgebieden 2.3. Aanpak 2.4. Overzicht 3. Fysieke veiligheid 3.1. Verkeer 3.2. Gebouwen 3.3. Schoolplein

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol

Pestprotocol. Pestprotocol Pestprotocol februari 202 2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 3 Voorwoord... 5 Plagen... 6 Pesten... 6 Voorbeelden van pestgedrag... 6 Partijen bij het pestprobleem... 7 Sociale Media... 8 Preventieve

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan BASISSCHOOL DE DIABOLO KERKRADE SEPTEMBER 2013 (GROEIDOCUMENT) INLEIDING pagina 3 Hoofdstuk 1: Kader 1.1 Wettelijk kader pagina 4 1.2 Bovenschools kader pagina 5 Hoofdstuk 2: Veiligheid

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Vereniging Nutsschool Wassenaar Zijllaan 39 2242 CA Wassenaar telefoon +(31)070-5114461 fax: +(31)070-5141705 email: info@nutswassenaar.nl 8-dec-11 08-12-2011 1 INHOUDSOPGAVE: Coördinatie

Nadere informatie

Structurele aanpak bij pesten. Hoe vergroten wij de kans op een respectvolle omgang met elkaar in het middelbaar beroeps onderwijs?

Structurele aanpak bij pesten. Hoe vergroten wij de kans op een respectvolle omgang met elkaar in het middelbaar beroeps onderwijs? Structurele aanpak bij pesten Hoe vergroten wij de kans op een respectvolle omgang met elkaar in het middelbaar beroeps onderwijs? Platform Veiligheid MBO, 2014 1 Titel : Structurele aanpak bij pesten

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Dit beleidsplan is voor het eerst in december 2004 opgesteld. Deze zesde editie is in directie en PMR besproken en goedgekeurd in januari 2014. Naast dit plan

Nadere informatie

Pestprotocol. Hoe vergroten wij de kans op. een respectvolle omgang met. elkaar in het Middelbaar Beroeps. Onderwijs?

Pestprotocol. Hoe vergroten wij de kans op. een respectvolle omgang met. elkaar in het Middelbaar Beroeps. Onderwijs? Pestprotocol Hoe vergroten wij de kans op een respectvolle omgang met elkaar in het Middelbaar Beroeps Onderwijs? Inhoudsopgave Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Een respectvolle leer- en werkomgeving binnen

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan ST GREGORIUS COLLEGE 2011 2012 M:\SWP2 VANAF 1700\3619 SGC_Schoolveiligheidsplan_2011_v4.docx 1 Schoolveiligheidsplan Inhoud Inleiding Hoofdstuk 1 Coördinatie en veiligheid 1.1 De

Nadere informatie

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Bijstelling Pedagogisch beleidsplan, toegepast aan de nieuwe locatie. Dit is het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Schoolgids OBS It Fiifde Sté Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS It Fiifde Sté Schooljaar 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 4 1. LEESWIJZER... 5 2. DE SCHOOL... 6 2.1 SCHOOLKLIMAAT... 7 2.2 VISIE EN MISSIE OT NANNEWIID... 7 2.3 NORMEN EN WAARDEN... 7 2.4 WERKWIJZE / ORGANISATIE... 9 2.5 KENNIS EN

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie