Ieders veiligheid onze zaak!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ieders veiligheid onze zaak!"

Transcriptie

1 Ieders veiligheid onze zaak! Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Uitgangspunten van een veilige school Regels en afspraken Pesten Stappenplan bij conflicten Klachtenregeling Gedragscode op Roemte Incidenten en ongelukken Internetgebruik op school Omgang met de media Maatregelen bij speciale activiteiten Kwaliteitskaart Schoolklimaat van Roemte De fysieke veiligheid Slot Veiligheidsplan CBS Roemte 1

2 Ieders veiligheid.onze zaak! Inleiding Veiligheid is een voorwaarde om vrij te kunnen leven, te werken en te vieren. Veiligheid voor ieder mens zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar is dat niet. Veiligheid vereist betrokkenheid en medewerking van alle deelnemers. In dit plan wordt beschreven wat is ondernomen om een veilige leef- en werkomgeving te maken in en rond Roemte. Een school waar kinderen, leraren en ouders dagelijks met elkaar hebben te maken en daarom blootgesteld zijn aan elkaar. Naast de veiligheid die het welzijn van mensen bepaalt is er ook de veiligheid die geboden moet worden door goedgekeurde apparatuur en andere gebruiksvoorwerpen. Waarschijnlijk zal niet alles in dit plan zijn beschreven, maar het plan blijft in ontwikkeling en zal met regelmaat worden aangepast en bijgesteld. In dit plan wordt geregeld verwezen naar documenten, waarin ook sprake is van maatregelen die zijn genomen om de grootst mogelijke veiligheid voor iedereen te waarborgen. Voorbeelden hiervan zijn (in willekeurige volgorde): het personeelsbeleidplan van Noordkwartier; het zorgprofiel van Roemte; het schoolplan van Roemte; de schoolgids van Roemte; de Arbo-meester van Noordkwartier; de kwaliteitskaarten Kwintoo van Roemte; de risico-inventarisatie van Roemte; het plan van aanpak van Roemte; de groepsmap met protocollen, regels en afspraken de resultaten van het oudertevredenheidsonderzoek. We trachten een actief beleid te voeren op het gebied van veiligheid: de school moet op de hoogte zijn van de feitelijke situatie; de school werkt aan preventie; de school pakt zaken die niet deugen aan. In overleg met de teamleden, de ouderraad en de medezeggenschapsraad is dit plan tot stand gekomen en geeft een gezonde basis voor een school waar veilig geleefd, gewerkt en gevierd kan worden. E.J.G. Klungel (dir. CBS Roemte, Loppersum) Veiligheidsplan CBS Roemte 2

3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van een veilige school Roemte wil een plek zijn waar rust heerst, waar kinderen, leraren en ouders/verzorgers zich thuis voelen en waar iedereen respectvol en vriendelijk met elkaar omgaat. Dat betekent: Respect voor jezelf, voor elkaar en voor de omgeving. voor kinderen Weten dat ze bij iemand terecht kunnen als er problemen zijn. Weten dat ze serieus genomen worden. Weten dat pesten moet worden gemeld. Weten dat geweld en intimidatie niet worden getolereerd. Weten dat er duidelijke afspraken zijn over gedrag, taalgebruik en regels. Weten dat die afspraken worden nageleefd. voor ouders/verzorgers Weten dat ze een open oor vinden als er vragen of problemen zijn. Weten dat signalen worden opgepakt. Weten dat er duidelijke afspraken zijn en dat die worden nageleefd. Weten dat er geen bedreigingen mogen zijn. Weten dat hun kinderen graag naar school gaan. voor leraren en andere medewerkers Weten dat ze met respect worden behandeld door collega s, kinderen en ouders/verzorgers. Weten dat problemen worden aangepakt. Weten dat ze terecht kunnen met problemen. Weten dat er duidelijkheid is over de meeste zaken. Weten dat signalen serieus worden genomen. voor de buurt/omgeving Weten dat overlast niet wordt toegestaan. Weten dat kinderen worden aangesproken op hun gedrag. Weten dat er in Roemte een aanspreekpunt is bij problemen. Weten dat signalen en/of klachten serieus worden genomen. In de eerder genoemde documenten zijn deze uitgangspunten terug te vinden. Een open communicatie is essentieel. Het team, de ouderraad, de medezeggenschapsraad, de ouders en de buurtbewoners zijn allen gebaat bij een open en eerlijk overleg, waarbij het altijd moet gaan over het zoeken naar gezamenlijke oplossingen en verbeteringen. Veiligheid zal een geregeld terugkerend onderwerp zijn binnen de verschillende groepen ook zonder directe aanleiding. Veiligheidsplan CBS Roemte 3

4 Hoofdstuk 2 Regels en afspraken Voor de kinderen. In Roemte zijn de regels in overleg met de kinderen afgesproken, waarbij het uitgangspunt is geweest om zo weinig mogelijk regels te hanteren. Tijdens de maandopeningen wordt er, als dat nodig is, aandacht aan besteed. We vinden het belangrijk dat de regels positief zijn gesteld en een vanzelfsprekendheid hebben, waardoor sancties overbodig worden. In de schoolgids worden de regels en afspraken genoemd in hoofdstuk 4. De gang van zaken bij het overblijven en de daar geldende regels staan eveneens in hoofdstuk 4 van de schoolgids. De 5 regels die in Roemte de sfeer en het klimaat bepalen zijn: Wees aardig voor elkaar Denk om je taalgebruik Luister goed naar elkaar Probeer ruzie te voorkomen Wees zuinig op elkaars spullen De praktijk heeft in de afgelopen jaren laten zien dat genoemde regels voldoende zijn en door ieder worden gerespecteerd. In gevallen van overtreding van de regels wordt erover gesproken en aangegeven hoe er mee moet worden omgegaan. Als blijkt dat de regels vaker worden overtreden, volgt opnieuw een gesprek en wordt contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s). Op de pleinen gelden dezelfde regels en afspraken. Op ieder plein is een leraar aanwezig tijdens de pauzes. De ouders zijn hiervan op de hoogte door middel van de schoolgids. Als er zich problemen voordoen bij het overblijven tijdens de middagpauze wordt dezelfde procedure gevolgd en is de coördinator het aanspreekpunt. Voor de leraren. In het personeelsbeleidsplan zijn de regels en afspraken opgenomen die gelden voor de leraren. Ook zijn daar de procedures te vinden die aangeven hoe gehandeld dient te worden als er zich problemen voordoen. Voor de hulpouders en stagiaires. Iedere groep hulpouders heeft als aanspreekpunt een leraar. De activiteiten worden doorgesproken, de schoolregels worden nog eens genoemd en er wordt aangegeven dat er geen drempel is om te komen met vragen of suggesties. Met de stagiaires vindt voor de stageperiode een gesprek plaats. De onderwerpen die aan de orde komen zijn te vinden in de gele ordner, die in elk lokaal is te vinden onder het hoofdstuk Protocollen. De stagiaires weten wie hun aanspreekpunt is. Veiligheidsplan CBS Roemte 4

5 Hoofdstuk 3 Pesten Pesten is bedreigend en gebeurt over een langere periode. De pester misbruikt zijn of haar macht en het slachtoffer wordt uitgelachen, uitgescholden, vernederd en soms geslagen of geschopt. Dan zijn er ook nog de pesterijen die niet zichtbaar zijn, bijvoorbeeld het systematisch buitensluiten van de ander. Er zijn vier rollen: 1. kinderen die andere kinderen pesten; 2. kinderen die gepest worden; 3. de meelopers; 4. kinderen die niet direct bij de pesterijen zijn betrokken, maar toch de gevolgen ondervinden. Er is een goed pedagogisch klimaat nodig om te kunnen praten met kinderen over dit onderwerp, individueel en in de groep. Het belangrijkste is dat kinderen vertrouwen hebben in degene met wie ze praten. Vertrouwen ontstaat door een manier van omgaan met elkaar, die niet is gebaseerd op macht, maar op respect voor elkaar. Voorkomen Om pesten te voorkomen is het van essentieel belang dat kinderen, leraren en ouders weten dat ze serieus worden genomen als ze komen met een melding over pesten. Evenzo is het belangrijk dat elke melding over pesten niet wordt uitgelegd als een achterbakse actie, maar is bedoeld om erger te voorkomen. Onze school probeert pesten te voorkomen door: steeds te werken aan en goed pedagogisch klimaat, waar veiligheid en vertrouwen belangrijk zijn; pesten onder de aandacht te brengen als er sprake van is; ouders en verzorgers te informeren over activiteiten die bijdragen aan een gezond pedagogisch klimaat; duidelijk te stellen dat het signaleren van pesten geen klikken is; als teamleden één lijn te trekken: afkeuring van pestgedrag en actie ondernemen zoals is afgesproken. Bestrijden Wanneer er een melding wordt gemaakt door een ouder, kind of teamlid van pestgedrag, zal er direct onderzocht worden of er daadwerkelijk sprake is van pesten. Als inderdaad blijkt dat een kind of kinderen gepest worden, handelen we als volgt: 1. er is overleg met de collega ( s); 2. er wordt geobserveerd; 3. er wordt gepraat met a. het kind dat wordt gepest; b. het kind of de kinderen die pesten; c. (indien nodig) de groep(en); d. de ouder(s) van pester en gepeste worden telefonisch geïnformeerd; 4. als er geen verbetering optreedt, wordt opnieuw gepraat met de kinderen om wie het gaat en de betrokken ouders worden uitgenodigd voor een gesprek op school; 5. als het blijft voortduren wordt contact opgenomen met deskundigen buiten de school, bijvoorbeeld met mensen van de schoolbegeleidingsdienst of de jeugdgezondheidsdienst; 6. er wordt aantekening van gemaakt in de incidentenregistratie. Als het nodig is wordt er naderhand gepraat met het kind of de kinderen, die gepest zijn en ook met de dader(s). Tijdens de gesprekken kan het gaan over eigenwaarde, over wrok, over spijt, over opnieuw beginnen. Veiligheidsplan CBS Roemte 5

6 Hoofdstuk 4 Stappenplan bij conflicten Als het zover komt dat, in het uiterste geval, een kind verwijderd wordt van school geldt de volgende procedure, die ook beschreven staat in de schoolgids onder hoofdstuk 4. Als binnen de school alle gesprekken tussen leraren, schoolleiding en ouder(s) niets meer opleveren worden de volgende stappen genomen: 1. het bestuur hoort de betrokken groepsleraar en de ouder(s); 2. het besluit wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar; 3. het bestuur dient ervoor te zorgen, dat een andere school bereid is het kind op te nemen in overleg met de ouder(s); lukt dat niet binnen 8 weken dan kan het bestuur het kind verwijderen zonder vervolgonderwijs veilig te stellen; 4. het bestuur maakt het besluit tot verwijderen schriftelijk (aangetekend verzenden) bekend aan de ouder(s), met vermelding van de reden; 5. binnen 6 weken kan/kunnen de ouder(s) schriftelijk bezwaar aantekenen; 6. wanneer de ouder(s) tijdig bezwaar maakt/maken, beslist het bestuur binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift; 7. het bestuur hoort de ouder(s), voor een definitief besluit wordt genomen. Hier tegen kan/kunnen de ouder(s) weer in beroep gaan bij de bestuursrechter. Voor het zover komt is overleg en advisering nodig. Dat kan bij een aantal instanties en per geval zal duidelijk worden, waar externe hulp gevraagd moet worden. Aan een overleg kunnen deelnemen medewerkers van de jeugdgezondheidsdienst, de politie, de schoolbegeleidingsdienst en hier (nog) niet genoemde instanties. Waar mensen zijn en met elkaar werken, kunnen zich conflicten voordoen. De wijze van omgaan met conflicten geeft aan hoe het klimaat is in de school: leren we van opgeloste conflicten of veroorzaakt het ene conflict het andere conflict. Elk opgelost conflict maakt de mensen in de organisatie sterker en verliezers hoeven er niet te zijn. Veiligheidsplan CBS Roemte 6

7 Hoofdstuk 5 Klachtenregeling Met ingang van het schooljaar 1998/1999 moeten alle scholen een klachtenregeling hebben voor iedereen die betrokken is bij de school: teamleden, leerlingen, bestuursleden en ouders. Deze klachtenregeling is op school beschikbaar. Ouders die een klacht hebben kunnen die uiteraard het best eerst bespreken met de leraar, de directeur of het bestuur. Als de klacht daardoor niet is weggenomen, kunnen ze zich wenden tot de contactpersoon van de school en/of de vertrouwenspersoon van de vereniging. Tenslotte is de gang mogelijk naar een onafhankelijke commissie. De namen en adressen van voornoemde personen en instanties vindt u hieronder genoemd: De contactpersoon voor onze school is: Dhr. A. Booy Stationslaan AB Loppersum tel De vertrouwenspersonen van onze schoolvereniging zijn: Dhr. O. Odolphie Streekje AP Middelstum tel Mevr. H. Reitsema-Planting Rijksweg PT Wirdum te De klachtencommissie is ondergebracht bij: Metrium Postbus BJ Leeuwarden tel Veiligheidsplan CBS Roemte 7

8 Hoofdstuk 6 Gedragscode op Roemte Algemeen Kinderen op schoot nemen Kinderen die knuffelen Kinderen aanraken, aanhalen Alleen met kinderen in afgesloten ruimten Kinderen troosten Kinderen zoenen Kinderen straffen Opmerking over kleding Wanneer een kind aangeeft bij de leraar op schoot te willen zitten, moet dat kunnen. Geen kinderen tegen hun wil op schoot nemen. In groep 4 afbouwen. Een spontane knuffel van een kind hoeft niet afgeweerd te worden. Een aai over de bol of een schouderklopje zijn goede pedagogische middelen. Verder geldt in het algemeen: let goed op of een kind gediend is van aanrakingen. Probeer te voorkomen dat je met een kind alleen in een afgesloten ruimte bent. Bij ons is dit met name van toepassing in de magazijnen. Zorg ervoor dat er een deur openstaat, zodat een collega kan horen wat er gebeurt of wat er besproken wordt. Probeer ervoor te zorgen dat je niet in een kwetsbare positie komt. (R.T. uitgezonderd) Lichamelijke aanraking kan bij troosten heel goed zijn. Merk je dat een kind dit liever niet wil, neem dan afstand. Leraren zoenen geen kinderen. Wanneer een kind een leraar spontaan wil zoenen, wordt dit toegelaten. Er worden geen lichamelijke straffen gegeven, ook geen lichte tikken of knijpen in de arm. Als vechtende kinderen uit elkaar moeten worden gehaald en het lukt niet met woorden, dan worden ze met minimale aanraking uit elkaar gehaald. Maak geen opmerking over kleding, die als kwetsend of bewust prikkelend kunnen worden uitgelegd. Tijdens de gymles Betreden kleedruimte door Leraren blijven bij het omkleden tot groep 5. Bij het leraar betreden van de kleedruimte vanaf groep 5, altijd even aangeven, zodat de komst is aangekondigd. Ruimte van andere sekse betreden alleen als dit nodig is. Relatie personeel gymzaal Personeel van de gymzaal nooit alleen laten met individuele kinderen, ook niet in bijruimtes van de sporthal. Ook een leraar blijft daar nooit alleen met een kind. Omkleden Vanaf groep 3 kleden jongens en meisjes zich gescheiden om. Gedraging- hulp tijdens gymles Lichamelijke aanrakingen zijn soms nodig. Wees je Ongelukjes in gymzaal of kleedruimte Zwemmen Kleedruimte Zelf mee zwemmen Instructeur, ander zwembadpersoneel ervan bewust waar je kinderen aanraakt. Lichamelijke aanrakingen zijn ter behandeling natuurlijk wel noodzakelijk. Zorg dat er zo mogelijk een ander kind bij aanwezig is. Jongens en meisjes kleden zich gescheiden om. Wanneer de leraren zich omkleden, gebeurt dit gescheiden van de kinderen. Voorkom situaties van één op één, blijf altijd in de buurt. Veiligheidsplan CBS Roemte 8

9 Schoolkamp Slapen Slapen teamleden Situaties van één op één In bossen en buitenlucht Ongelukjes Troosten Jongens en meisjes slapen gescheiden. Mannen bij de jongens in de buurt of in de slaapzaal bij de jongens, vrouwen in de buurt van de meisjes of op de slaapzaal. Deze voorkomen zowel binnen als buiten. Altijd in groepen blijven, geen kinderen alleen het bos insturen. Zie bij gymzaal Bij heimwee kinderen troosten; een aai over de bol of een arm om de schouder kan wonderen doen. Als kinderen laten merken daar niet van gediend te zijn, dit nalaten. Veiligheidsplan CBS Roemte 9

10 Hoofdstuk 7 Incidenten en ongelukken Incidentenbespreking Tijdens de incidentenbesprekingen van zowel kinderen als personeel gaat het erom de deelnemers zo veel mogelijk in eigen woorden te laten vertellen wat zij hebben meegemaakt. De gespreksleider kan daarvoor de volgende technieken gebruiken: Open vragen stellen: vragen waarop de ander niet kan volstaan met een kort ja/neeantwoord, maar die de ander uitnodigen uitgebreider te vertellen over de eigen ervaring (wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe). Doorvragen: vragen die volgen op een open vraag en de bedoeling hebben beter te begrijpen wat de ander vertelt. Dit zijn vragen die altijd aansluiten op wat de ander heeft ingebracht. Aanmoedigen: twee maal zo veel informatie kan worden verkregen door de ander met gebaren, houding of woorden aan te moedigen verder te vertellen: knikken, voorover zitten en geïnteresseerd de ander aankijken, horen hierbij. Samenvatten: door in eigen woorden samen te vatten wat de ander heeft ingebracht, toon je aandacht en begrip. Met een samenvatting laat je de ander weten dat je hem of haar hebt gehoord. Tevens geeft het de ander de kans jou te corrigeren als je iets niet of niet volledig hebt begrepen. Gevoel reflecteren: maak de ander duidelijk dat je probeert te begrijpen hoe hij of zij zich heeft gevoeld in de besproken situatie. Concretiseren: door de ander zo nauwkeurig en precies mogelijk te laten vertellen komen bij hem of haar de feiten, gedachten en gevoelens in een helder perspectief te staan. Een groepsbespreking van incidenten is een bespreking van een (kleine) groep kinderen die met elkaar praten over incidenten, volgens een vaste vorm en met duidelijke regels (een gespreksprotocol) en met een gespreksleider. De doelen van een klassenbespreking van incidenten zijn: praten over incidenten zoals: diefstal, pesten, vechten, dreigen en vernielen; gevoelens onder woorden brengen; begrip hebben voor en krijgen van andere kinderen; het verbeteren van de veiligheid op school. De spelregels van een klassenbespreking van incidenten zijn: iedereen vertelt zijn eigen verhaal; persoonlijke informatie blijft binnen de groep; kritiek op elkaar geven is verboden; kritiek geven op iemand die er niet bij is, is ook verboden; je valt elkaar niet in de rede en je luistert naar elkaar. Na afloop van ieder gesprek wordt een plan van aanpak gemaakt. Het plan van aanpak wordt besproken met de hele groep. In het plan van aanpak doen de gespreksleider en zijn gespreksgroep voorstellen voor verbetering van de veiligheid op school. Werkbespreking van incidenten Voor personeelsleden van een school kan het goed zijn in groepsverband te spreken over incidenten. Dat gebeurt tijdens een werkbespreking over incidenten. Tijdens deze besprekingen wordt gebruikgemaakt van een gespreksprotocol met een vaste vorm en duidelijke regels. Veiligheidsplan CBS Roemte 10

11 De doelen van een werkbespreking van incidenten zijn: het bespreekbaar maken van eigen ervaringen; gevoelens en gedachten onder woorden brengen; begrip van collega's krijgen en begrip voor collega's hebben; afspraken maken over oplossingen via een concreet plan van aanpak. De spelregels van werkbespreking van incidenten zijn: iedereen vertelt zijn of haar eigen verhaal; persoonlijke informatie blijft binnen de groep; iedereen moet vrij kunnen spreken zonder dat er kritiek wordt gegeven; er mag geen afbrekende kritiek worden gegeven; de eigen beleving staat centraal. Aan het einde van de bespreking wordt een plan van aanpak gemaakt. Een plan van aanpak moet worden uitgewerkt, omdat op die manier optimaal gebruik wordt gemaakt van de deskundigheid van het team. Daarnaast leidt teamverantwoordelijkheid tot een grotere betrokkenheid bij het werk. Verder wordt de motivatie van het team om het plan van aanpak uit te voeren groter als de teamleden zelf de oorzaken en oplossingen hebben aangedragen. Incidentenregistratie Incidenten zijn er in vele soorten en maten: een pesterij, een diefstal, een ruzie, een steekpartij, een ingeslagen ruit, het zijn allemaal incidenten. Sommige incidenten, zoals ruzie, komen vaker voor op school en andere, zoals steekpartijen, zijn minder vaak aan de orde. De meeste incidenten die geregistreerd zijn, vinden plaats in het schoolgebouw (lokaal, gang, gymzaal) of op het schoolplein. Incidenten op routes van en naar school komen slechts weinig in de registratie terecht. Alleen de meest ernstige incidenten worden geregistreerd. Voor een goed overzicht van wat er in en om de school gebeurt en voor inzicht in de mogelijke verbanden tussen verschillende incidenten, is het aan te bevelen ook de incidenten op de routes van en naar school te registreren. Voorwaarden Voor een goed werkend incidentenregistratiesysteem moet aan de volgende randvoorwaarden worden voldaan. Het is duidelijk wie verantwoordelijk is voor het verzamelen en registreren van incidenten binnen de school. Intern is goed afgesproken welke typen incidenten wel en welke niet worden geregistreerd. Om scholen onderling te kunnen vergelijken worden er bovenschools afspraken gemaakt over welke typen incidenten wel en welke niet worden geregistreerd. Het feit dat er wordt geregistreerd, welke informatie over welke incidenten wordt geregistreerd en hoe de meldingsprocedure eruit ziet, wordt intern duidelijk gemaakt aan de medewerkers en aan de ouders/verzorgers. Soms kan het voor sommige externen, andere scholen, politie of hulpdiensten, belangrijk zijn hen op de hoogte te brengen van het bestaande incidentenregistratiesysteem. Het systeem is zowel incident- als persoonsgericht. De privacy blijft te allen tijde gewaarborgd. Veiligheidsplan CBS Roemte 11

12 Afhandeling van een (ernstig) incident Betreft: 1 Ongeluk met lichamelijk letsel 2 Zware vormen van pesten 3 Vernieling 4 Bedreiging van kinderen 5 Bedreiging van leraren 6 Fysiek geweld tegen kinderen 7 Fysiek geweld tegen leraren 8 Wapenbezit 9 Seksueel geweld 10 Discriminatie van kinderen 11 Discriminatie van leraren Datum incident: Plaats:... Korte beschrijving van het incident:.... De volgende personen zijn ingelicht over het incident: 0 directeur 0 groepsleerkracht t.w.. 0 ouders 0 politie 0 brandweer 0 dokter / ziekenhuis 0 BHV-er(s) 0 anderen namelijk... Naar aanleiding van het incident zijn de volgende acties ondernomen: Ingevuld door:. Contactpersoon:.. Datum:.. Veiligheidsplan CBS Roemte 12

13 Hoofdstuk 8 Internetgebruik op school Inleiding Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken, contacten te leggen met kinderen van andere scholen en deskundigen te raadplegen. De software die in ontwikkeling is, verwijst (in toenemende mate) naar internetsites voor aanvullend, actueel of alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van methodes en leergangen. De software bij methodes kan (in de toekomst) door kinderen via internet benaderd worden. Onze school is aangesloten op het internet. In principe hebben alle medewerkers en kinderen toegang tot het internet. De toegang tot internet wordt aangeboden binnen het kader van het volgen van het onderwijs of ter ondersteuning aan de bedrijfsvoering van de school. Voor de groepssituatie geldt dat de groepsleraar wel/geen toestemming geeft aan kinderen gebruik te maken van internet (onafhankelijk welke groep). Er wordt in de lessen waarbij internet wordt ingezet, gewezen op kindvriendelijke zoekmachines. De vereniging Noordkwartier heeft een contract gesloten met QLict voor netwerkbeheer en voor een internetfilter. Gedragsregels internet Het internet wordt conform de voorschriften en of aanwijzingen van het management gebruikt. Het is niet toegestaan andere activiteiten te ontplooien, zoals: het spelen van spelletjes via internet met derden; zonder toestemming (educatieve) spelletjes downloaden en installeren; het verwerven van geld voor persoonlijk gewin; het verrichten van handelingen met een commercieel privé-doel; het bezoeken van niet-onderwijs gerelateerde chatrooms en internetforums; het verkrijgen van onbevoegde toegang tot systemen en gegevens van de school of enige andere organisatie; internetsites bezoeken die obscene, tot haat opruiende of anderszins aanstootgevende informatie bevatten; persoonlijke opvattingen als opvattingen van de instelling voorstellen; het internet gebruiken voor gokken of onwettige activiteiten; commerciële software of materiaal waarop copyright berust in strijd met dat copyright uploaden, downloaden of anderszins overbrengen; het downloaden en/of installeren van niet-educatieve spelletjes. Ander gebruik dan hierboven genoemd van het internet, dat door de schoolleiding of de netwerkbeheerder als ongepast wordt aangemerkt, is ook verboden. Het is niet toegestaan materiaal te downloaden en binnen de school aan te wenden, waaronder teksten, afbeeldingen, geluidsopnames of video-opnames met een discriminatoire of pornografische inhoud, dan wel met een zodanige inhoud dat de gebruiker redelijkerwijze kan begrijpen dat de school zich hiermee niet kan verenigen en/of de betrokkenheid van de school bij dit materiaal de identiteit, eer en goede naam van de school schaadt. Het is niet toegestaan dat medewerkers hun adres en de naam van de school achterlaten op websites en of forums, tenzij men hiervoor toestemming heeft gekregen van de schoolleiding. Het is in beginsel niet toegestaan de ict-voorzieningen van de school te gebruiken voor het opzoeken van of toegang verkrijgen tot informatie van internet die niet dienstbaar is aan het volgen van het onderwijs of ter ondersteuning aan de bedrijfsvoering, behoudens surfen voor incidenteel privé-gebruik. Veiligheidsplan CBS Roemte 13

14 Het is niet toegestaan software, gegevens en artikelen te downloaden of te kopiëren waarvoor auteursrechten of licenties gelden. Het is niet toegestaan vanaf een door de school verstrekt werkstation rechtstreeks in te bellen op een ISP (Internet Service Provider). Dit omdat de school het risico loopt, dat de aangebrachte beveiligingsmaatregelen worden omzeild, waardoor onder meer de kans ontstaat op inbreuk op vertrouwelijkheid van de gegevens op het netwerk van de school, het binnenhalen van virussen en verzenden van wachtwoorden over het netwerk. Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden. Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen. Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken. De leraar draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is immers meestal niet hun schuld. Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen. De website van Roemte De website van de school is toegankelijk via het adres De ictcoördinatoren dragen zorg voor de inhoud van de site. Zij onderhouden het contact met het dienstverlenende bedrijf (QLICT). Op de website kunnen werkstukjes en foto's van kinderen worden geplaatst. Op het aanmeldingsformulier dat ouders invullen bij de opgave van hun kind voor de school, kunnen zij aangeven dat zij: instemmen met publicatie van werk en/of foto s van hun kind(eren), of publicatie van werk en/of foto s van hun kind(eren) weigeren. De directeur verzamelt de namen van ouders die bezwaar hebben en plaatst ze op een lijst. Deze lijst wordt telkens geraadpleegd door een ieder die informatie of foto s van kinderen op de website wil plaatsen. Ouders kunnen hun bezwaar dan wel hun instemming herroepen. Bij de publicatie van materiaal van kinderen op het internet worden geen achternamen vermeld. Bij publicatie van informatie wordt (strikt) persoonlijke informatie weggelaten. Bij vermelding van persoonlijke gegevens van hen die bij de school zijn betrokken, zal meestal niet meer worden gepubliceerd dan vrij verkrijgbare informatie. Bij publicatie van informatie, waar een betrokkene bezwaar tegen maakt, zal de webmaster deze informatie op verzoek verwijderen. Veiligheidsplan CBS Roemte 14

15 Vertaling naar de groepssituatie De Surfplank De kinderen van Roemte worden in kennis gesteld van de gedragsregels in een inleidend groepsgesprek. Er zijn regels bij die ook te maken hebben met de thuissituatie. Indien de groepsleraar het nodig acht, worden de regels en de voor- en nadelen van internet in de loop van het jaar weer aan de orde gesteld. We noemen onze afspraken De Surfplank. Het is een papier met daarop 10 regels en afspraken over verantwoord computergebruik en hangt in elke groep (vanaf groep 4). In het groepsgesprek komt het volgende aan de orde: toon respect voor anderen; behandel anderen zoals jij behandeld wilt worden; stuur geen gemene of vervelende s; wees voorzichtig online; je gedrag op de elektronische snelweg bepaalt hoe veilig je bent, dus: niet zoeken naar seks, geweld, discriminatie, racisme, enz.; wegklikken als er toch iets op je scherm komt, waarvan je schrikt; geef nooit persoonlijke informatie door; je echte naam, adres, (mobiele) telefoonnummer, je bankpas, maar ook foto s van jezelf of je familie laat je niet zomaar overal slingeren; dus ook niet op internet, want je weet nooit wat anderen daarmee doen; je wachtwoord is alleen van jou: vertel het aan niemand, want voor je het weet, is het bij iedereen bekend; wees zuinig met het geven van je adres en (mobiele) telefoonnummer; stop met chatten als het vervelend wordt, of je je niet meer veilig voelt; praat er met anderen over, blijf er niet mee zitten, neem bekenden in vertrouwen; meld het je leerkracht/contactpersoon/vertrouwenspersoon als jij op internet iets tegenkomt wat je vreemd, vervelend, smerig, beledigend of bedreigend vindt; meld het ook als jij onbeschofte of gemene mailberichten ontvangt; verwijder volgende s van dezelfde afzender zonder ze te openen; als daders geen reacties krijgen is de lol er voor hen snel af; reageer niet op pestmail; maak nooit (!) afspraken met internetvrienden: afspreken met iemand die je via internet hebt leren kennen, is gevaarlijk; je weet nooit zeker met wie je chat; de Surfplank (aantal belangrijke afspraken): Veiligheidsplan CBS Roemte 15

16 op CBS Roemte 1. Ik mag alleen mijn voornaam gebruiken en ik geef anderen geen persoonlijke gegevens zoals mijn adres, mijn telefoonnummer, mijn adres of het adres van mijn ouders of dat van andere bekenden. 2. Ik ga meteen naar mijn meester of juf of mijn ouders als ik op internet heel vervelende informatie tegenkom. Houd jij je aan de afspraken, dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt. 3. Ik zal nooit toestemming geven aan iemand, die ik op internet ben tegengekomen, mij in het echt te ontmoeten. 4. Ik zal internetpersonen geen foto s van mezelf toesturen, behalve als mijn ouders en mijn meester of juf hier toestemming voor hebben gegeven. 5. Ik spreek van tevoren met mijn meester of juf af wat ik op internet ga doen. 6. Internetten mag alleen als de meester of juf in de klas is, tenzij je iets anders hebt afgesproken. 7. Ik mail alleen met mijn eigen mailadres; mijn gebruikersnaam en wachtwoord zijn geheim. 8. Ik reageer niet op gemene, valse, oneerlijke, slechte of vervelende e- mail. Het is niet mijn schuld dat sommige mensen zich niet weten te gedragen. Als het heel gemene dingen zijn, waarschuw ik meteen mijn meester of juf of mijn ouders. 9. Als ik aan het chatten of mailen ben, gedraag ik mij netjes; mijn taalgebruik is goed en ik zeg of typ geen rare of oneerlijke dingen. Chatten onder schooltijd mag niet. Veiligheidsplan CBS Roemte 16

17 Hoofdstuk 9 Omgang met de media Het is lastig om te gaan met (negatieve) aandacht van de media. Medewerkers van kranten en televisie kunnen de school, bijvoorbeeld na een ernstig incident, ongewenst belagen met telefoontjes en bezoekjes. De vraag is hoe de school in dergelijke situaties het beste kan handelen of juist het beste kan nalaten te handelen. Vervelende situaties kunnen worden voorkomen door met de media te overleggen en afspraken met hen te maken. Het verdient daarom aanbeveling een soort mediacoördinator aan te wijzen. In het geval van Roemte is dat de directeur (Henk Ebbers). Zijn telefoonnummer is bij alle medewerkers van de school bekend. Het kan gebeuren dat de directeur niet inzetbaar is. In dat geval is de plaatsvervangend directeur beschikbaar. Dat is Greetje Nomden. Ook haar telefoonnummer is bij alle teamleden bekend. Indien nodig kan ondersteuning worden gevraagd van de algemeen directeur van Noordkwartier, dhr. Geert Meijer. Hieronder volgen tips hoe om te gaan met de media. Als je voor het eerst over een onderwerp wordt benaderd door de media, vraag dan door wie je precies wordt benaderd en hoe die persoon te bereiken is. Voordat je inhoudelijk ingaat op vragen van de media, vraag je informatie over: de aanleiding van het contact; de inhoud van het contact; de bedoeling van het contact en over de informatie die al bekend is. Als je daadwerkelijk informatie gaat verstrekken, zorg dan dat je met de mediacoördinator, hebt besproken wat je gaat zeggen. Het kan ook zijn dat de mediacoördinator het over gaat nemen. Stel het personeel, de kinderen, de ouderraad en eventueel alle ouders per brief op de hoogte van de feiten, zodat het verhaal intern niet wordt behandeld als geheim of als taboe en daardoor een eigen leven gaat leiden. Laat het personeel, de kinderen en de ouders weten dat eigenhandige informatieverstrekking aan de media zorgt voor verwarring en tegenstrijdige verhalen en dat het beter is eerst te spreken met de mediacoördinator van de school, voordat je informatie verstrekt aan de media. Als er informatie wordt verstrekt aan de media, spreek dan van tevoren af, dat je de publicatie wilt zien vóór plaatsing, met de mogelijkheid om te corrigeren. Als dit laatste niet mogelijk is, vraag je dan af of je wel wilt meewerken. Een handige manier om de berichtgeving zelf in de hand te houden is het uitgeven van een persbericht. Dit is over het algemeen zeer aan te raden. Een persbericht heeft de vorm van een kort artikel, klaar voor publicatie. Van belang is dat er in een persbericht nieuws wordt gemeld in heldere en bondige formuleringen. Een persconferentie is een andere manier om zaken onder de aandacht te brengen en is vooral geschikt voor positief nieuws. Voor het verstrekken van informatie over een incident is een persbericht beter. Het aanmaken van een persbestand is aan te raden. Dit bestand kan contactinformatie bevatten van persbureaus, kranten, tijdschriften, omroepen, radio- en televisieprogramma s en individuele journalisten. Als er ongewenst cameraploegen rondlopen bij de school, zorg dan dat niemand toestemming aan de media geeft om binnen te komen en dat de kinderen zo veel mogelijk naar binnen worden gehaald en binnen blijven. Veiligheidsplan CBS Roemte 17

18 Vraag de media vriendelijk om niet te filmen. Zolang dit filmen op de openbare weg gebeurt, kun je het niet verbieden. Kaart geen problemen binnen de school aan via de media; probeer ze intern op te lossen. Denk niet dat de media-aandacht wel mee zal vallen. Behandel journalisten niet alsof ze zonder uitzondering sensatiezoekende aasgieren zijn. Wanneer journalisten druk uitoefenen op het krijgen van informatie, is het goed te bedenken dat hun handelen vaak wordt beïnvloed door de druk van een deadline. Verder is het goed te bedenken dat de media vaak geen expert zijn op het gebied van het onderwerp dat ze verslaan. Houd daar rekening mee bij het gebruik van taalgebruik en afkortingen. Onthoud de media niet alle informatie en verbied ze niet van alles, zonder tegelijkertijd ook iets te bieden. Beloof een medium niet te gemakkelijk een primeur: dit beperkt je verdere vrijheid van informatieverstrekking. Doe dit daarom alleen als daar belangrijke voordelen uit voortvloeien. Beloof de media niets. Maak geen ruzie met de media. Word bij voorkeur niet emotioneel tijdens een contact met de media. Als de media-aandacht is veroorzaakt door een gebeurtenis die in de school zelf ook veel gevolgen heeft, zorg dan dat de schoolleiding alle tijd en ruimte heeft voor de interne afwikkeling van het incident door een niet-betrokken mediacoördinator aan te wijzen. Deze persoon draagt zorg voor alle contacten met de media en voor neutrale informatieverstrekking. Dit kan een persoon binnen de school zijn, een schoolleider van een andere school, de algemeen directeur of iemand van het bestuur. Alle media worden naar de mediacoördinator van de school verwezen. Alleen het werktelefoonnummer van diegene mag aan de media worden gegeven. De mediacoördinator van de school regelt wie er door de media mogen worden geïnterviewd. Je kunt in bepaalde omstandigheden altijd met de afdeling voorlichting van de politie of met de gemeente contact opnemen. Zij kunnen helpen door bijvoorbeeld de media-aandacht naar zich toe te trekken of door te adviseren over de soort en de mate van informatieverstrekking aan de media. Haal in dringende gevallen de schoolsite zo snel mogelijk van het internet om ongewenste verspreiding van (gevoelige) informatie te voorkomen. Veiligheidsplan CBS Roemte 18

19 Hoofdstuk 10 Maatregelen bij speciale activiteiten Bijlagen De volgende formulieren worden gebruikt bij bijzondere activiteiten binnen en buiten de school. De genoemde maatregelen in de protocollen zijn niet bindend. In overleg wordt vastgesteld wat nodig is en wat niet. Bijlage 1: VEILIGHEIDSPROTOCOL BIJZONDERE ACTIVITEITEN (binnen het schoolgebouw) Activiteit Groep/plaats Datum/tijd :.. :.. : Verantwoordelijke leraren: Eén protocol in de groepsmap en/of activiteitenmap en één bij de directie. 0 Begeleiding: veel ouders en alle leraren. 0 Taak en eventuele plaats leraar. 0 Instructie aan ouders over wat van hen wordt verwacht bij deze activiteit. Tevens worden de ouders op de hoogte gesteld van het ontruimingsplan. 0 Binnen de school geldt een algemeen rookverbod. 0 Leraren zorgen dat alle vluchtwegen en nooduitgangen (raam/deur) vrij zijn van obstakels. 0 Plaats(en) waar kinderen mogen komen zijn: 0 De kinderen gaan als volgt naar binnen: 0 De kinderen verlaten de school: 0 Verdere belangrijke zaken: Veiligheidsplan CBS Roemte 19

20 Bijlage 2: VEILIGHEIDSPROTOCOL BIJZONDERE ACTIVITEITEN (buiten het schoolgebouw) Activiteit omcirkelen 0 sportdag 0 schoolkamp 0 schoolreis 0 bezoek aan : 0 tentoonstelling, 0 theater 0 bibliotheek 0 kinderboerderij 0 educatief centrum 0 scholen voortgezet onderwijs Datum :... Tijdstip heen/terug :... Locatie activiteit :... Bereikbaarheid activiteit : Welke groep(en) :... Aantal kinderen :... Verantwoordelijke :... Leraren :... Aantal begeleiders :... Mobiliteit naar activiteit :... Veiligheidsplan CBS Roemte 20

Activiteitenprotocol Jacinta-basisschool

Activiteitenprotocol Jacinta-basisschool Activiteitenprotocol Jacinta-basisschool ACTIVITEITENPROTOCOL Activiteit omcirkelen : sportdag/ kampdagen/tentoonstelling etc. / schoolreis. Ga verder bij Specifieke veiligheidsmaatregelen om de protocolonderdelen

Nadere informatie

Algemeen veiligheidsprotocol van een basisschool. Ten behoeve van de Vereniging voor Prot. Chr. Basisonderwijs Vroomshoop

Algemeen veiligheidsprotocol van een basisschool. Ten behoeve van de Vereniging voor Prot. Chr. Basisonderwijs Vroomshoop Algemeen veiligheidsprotocol van een basisschool Ten behoeve van de Vereniging voor Prot. Chr. Basisonderwijs Vroomshoop VEILIGHEIDSPROTOCOL Activiteit omcirkelen : sportdag/ kampdagen/tentoonstelling

Nadere informatie

Internetprotocol. Ods t Gijmink. Lindelaan 70b. 7471 KD Goor. op ods t Gijmink. Internetprotocol ods t Gijmink

Internetprotocol. Ods t Gijmink. Lindelaan 70b. 7471 KD Goor. op ods t Gijmink. Internetprotocol ods t Gijmink Internetprotocol op ods t Gijmink Ods t Gijmink Lindelaan 70b 7471 KD Goor 1 INTERNET OP SCHOOL De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de leerlingen van

Nadere informatie

INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier

INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier Versie april 2010 Waarom een internetprotocol? Een protocol is een lijst afspraken die je met iemand maakt. In een internetprotocol staan regels waar ieder zich aan

Nadere informatie

Lange Brugstraat 23 4871 CL, Postbus 497 4870 AL Etten-Leur tel: 076-5017365 fax: 076-5010905

Lange Brugstraat 23 4871 CL, Postbus 497 4870 AL Etten-Leur tel: 076-5017365 fax: 076-5010905 Lange Brugstraat 23 4871 CL, Postbus 497 4870 AL Etten-Leur tel: 076-5017365 fax: 076-5010905 Stichting LeerSaam streeft naar een schoolklimaat dat zich kenmerkt door vertrouwen, respect en acceptatie.

Nadere informatie

Aanpassingen per school worden doorgegeven aan de ict-kring. Inleiding.

Aanpassingen per school worden doorgegeven aan de ict-kring. Inleiding. Onderstaand protocol is onderdeel van het veiligheidsplan. Dit protocol is een richtlijn voor de SKOL scholen vanaf januari 2008. Kleine aanpassingen kunnen per school worden gemaakt. Daarna moet de MR

Nadere informatie

Internet-protocolversie 1201

Internet-protocolversie 1201 Internet-protocolversie 1201 R.K. Basisschool De Lusthof. Lusthofstraat 11 2271 XV Voorburg telefoon: 070 3860872 fax: 070 3860873 email: algemeen@lusthofschool.nl internet: www.lusthofschool.nl De Lusthof

Nadere informatie

Richtlijnen voor het vervoer. van leerlingen van de RK bs Kardinaal de Jong

Richtlijnen voor het vervoer. van leerlingen van de RK bs Kardinaal de Jong Richtlijnen voor het vervoer van leerlingen van de RK bs Kardinaal de Jong Inleiding; In deze richtlijnen worden afspraken beschreven betreffende veiligheid bij schoolse activiteiten wanneer we met leerlingen

Nadere informatie

Internetprotocol De Parkenschool

Internetprotocol De Parkenschool Internetprotocol De Parkenschool Website Doelstelling: 1. Met onze homepage willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Er is een onderverdeling

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om?

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen willen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Plagen en

Nadere informatie

Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool

Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool Inleiding Een gedragscode? Is het iets nieuws? Moet dat zonodig? Iets nieuws: nee, eigenlijk niet. Wij hanteren al lang bepaalde afspraken die te maken hebben met onze

Nadere informatie

PESTPROTOCOL CBS De Borgh

PESTPROTOCOL CBS De Borgh PESTPROTOCOL CBS De Borgh Doel van dit pestprotocol: -Dat alle kinderen zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. -Door regels en afspraken

Nadere informatie

Gedragscode Basisschool de Odyssee

Gedragscode Basisschool de Odyssee Gedragscode Basisschool de Odyssee 1 Zo gedragen wij ons op de Odyssee Wij zorgen ervoor dat: * Iedereen zich veilig voelt. * Iedereen mee mag doen. * Iedereen erbij hoort. * Iedereen zorgvuldig met elkaars

Nadere informatie

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Inhoud 1. Inleiding a. Uitgangspunt b. Wat is pesten? 2. Schoolregels en afspraken 3. Pestgedrag op school a. Pestgedrag voorkomen b. Pestgedrag snel signaleren

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR OUDERS/VERZORGERS*

GEDRAGSCODE VOOR OUDERS/VERZORGERS* GEDRAGSCODE VOOR OUDERS/VERZORGERS* Een school kan niet zonder afspraken. Leerlingen, ouders en personeel zijn gebaat bij goede samenwerking. Daarvoor zijn duidelijke regels nodig. Daarom hebben wij een

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi Anti-pestprotocol We werken samen aan een goede sfeer op school Catharinaschool Wellerlooi Inleiding De Catharinaschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Wij streven ernaar dat de

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere en hogere groepen wordt gepest.

De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere en hogere groepen wordt gepest. PESTPROTOCOL Pesten komt helaas op iedere school voor> Het is een probleem dat we onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. De manier waarop dat gebeurt, wordt beschreven in dit protocol. Het

Nadere informatie

Omgangsprotocol. We werken aan een positief klimaat, adequate sociale omgang en duidelijke regels.

Omgangsprotocol. We werken aan een positief klimaat, adequate sociale omgang en duidelijke regels. Omgangsprotocol We werken aan een positief klimaat, adequate sociale omgang en duidelijke regels. Vanaf school 2008-2009 werken we met de uitgangspunten van het project de Vreedzame School. Dit project

Nadere informatie

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten.

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten. Protocol pesten 1 Voorwoord Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN

Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN Anti pestprotocol Pagina 1 Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders.

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders. Versie nov. 2012 Pestprotocol. Inclusief regels en afspraken binnen de school. Wat is pesten? Pesten betekent iemand op een gemene manier lastig vallen: bewust iemand kwetsen of kleineren. Het gebeurt

Nadere informatie

H4. Het internetprotocol

H4. Het internetprotocol H4. Het internetprotocol Internet De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de kinderen vanaf groep 3 die mogelijkheid te bieden. We hebben een eigen Nederlandstalige

Nadere informatie

BURG. DE RUITERSCHOOL

BURG. DE RUITERSCHOOL BURG. DE RUITERSCHOOL Pestprotocol Een samenvatting van dit protocol hangt zichtbaar in de school. Dit protocol is vastgesteld op 14 maart 2013 Vastgesteld door team Burg. De Ruiterschool: 4 maart 2013

Nadere informatie

PROTOCOL TEGEN PESTEN

PROTOCOL TEGEN PESTEN PROTOCOL TEGEN PESTEN Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Het probleem dat pesten heet: De piek

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS

CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS Reina Bos en Henk Versteeg 0 Inhoudsopgave: 1. Pesten op school: Hoe gaan wij er mee om? 2. Algemene voorwaarden 3. Hoe willen wij daar op De Balans mee omgaan? 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Sociale veiligheid op school 1 Inleiding In dit document staat omschreven welk beleid en welke protocollen gehanteerd worden op t Kofschip met betrekking tot de sociale veiligheid. Het is een weerslag

Nadere informatie

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Pestprotocol Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat

Nadere informatie

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest PESTPROTOCOL De Vogels We willen graag dat alle kinderen op De Vogels zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen

Nadere informatie

Protocol. Internet. Email. Mobile telefoon

Protocol. Internet. Email. Mobile telefoon Protocol Internet Email Mobile telefoon Directie ICT Marianne Boschman Paul van Aken Basisschool De Mijlpaal Brabantring 1 5672 EE Nuenen Tel: 040-2952279 E-mail info@obsdemijlpaal.nl Website www.obsdemijlpaal.nl

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Prinses Marijke

Pestprotocol OBS Prinses Marijke Pestprotocol OBS Prinses Marijke Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

time-out : Protocol :

time-out : Protocol : Protocol : time-out : S P E C I A A L B A S I S O N D E R W I J S computers en internet 1. Waarom dit protocol Met dit protocol met betrekking tot het gebruik van computers en internet, beschrijven we

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Doel van het pestprotocol:

Anti-pestprotocol. Doel van het pestprotocol: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Pestprotocol Jansenius de Vriesschool Juni 2011

Pestprotocol Jansenius de Vriesschool Juni 2011 Pestprotocol Jansenius de Vriesschool Juni 2011 Doelstelling Alle leerlingen moeten zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels

Nadere informatie

Protocol. Pestprotocol

Protocol. Pestprotocol Pestprotocol Algemeen Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Pestprotocol Maria Bernadette

Pestprotocol Maria Bernadette Afspraken 1. Doe alleen iets bij een ander kind, wat jezelf ook prettig zou vinden. 2. Kom alleen aan een ander als de ander dat ook goed vindt. 3. We gebruiken geen scheldwoorden of andere rare namen.

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE SCHELP

PESTPROTOCOL DE SCHELP PESTPROTOCOL DE SCHELP Pestprotocol De Schelp Dit pestprotocol heeft als doel voor de De Schelp: Alle kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door

Nadere informatie

Pestprotocol Prakticon

Pestprotocol Prakticon Pestprotocol Prakticon Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

Nadere informatie

We onderscheiden 5 betrokkenen en gaan daarom uit van de vijf-sporen-aanpak.

We onderscheiden 5 betrokkenen en gaan daarom uit van de vijf-sporen-aanpak. Het Pestprotocol Inleiding Op onze school proberen we voor de kinderen een veilig klimaat te scheppen. De kinderen moeten zich geborgen weten op onze school. Toch komt pesten regelmatig voor, ook bij kinderen

Nadere informatie

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College 1.1 Algemeen Ieder die gebruik maakt van het Bonhoeffer College (haar gebouwen, terreinen en andere voorzieningen) daaronder begrepen materiële-,

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS Uilenspiegel.

Veilig internetgebruik OBS Uilenspiegel. Veilig internetgebruik OBS Uilenspiegel. Binnen de stichting OOG, waar OBS Uilenspiegel een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het

Nadere informatie

Pestprotocol Het Mozaïek

Pestprotocol Het Mozaïek Pestprotocol Het Mozaïek Een leerling wordt gepest als hij of zij geregeld en voor een langere periode wordt blootgesteld aan negatieve acties van welke soort dan ook door één of meerdere leerlingen, een

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O.

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. Besproken CD d.d. februari 2011 Instemming MR d.d. 4 juli 2011 Vastgesteld CD d.d. 5

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2010 1 Gedragsprotocol de Boomgaard Pesten in school, hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD Pestprotocol obs de Bongerd Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem

Nadere informatie

Pesten binnen een Vreedzame school

Pesten binnen een Vreedzame school Pesten binnen een Vreedzame school Inleiding ICBS Statenkwartier wil de leerlingen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. De leerkrachten

Nadere informatie

Pestprotocol O.B.S. Giessen-Oudekerk

Pestprotocol O.B.S. Giessen-Oudekerk Pestprotocol O.B.S. Giessen-Oudekerk Pesten op school. Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus

Nadere informatie

Gedragsregels. ICT-voorzieningen

Gedragsregels. ICT-voorzieningen Gedragsregels ICT-voorzieningen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Jac. P. Thijsse College 1. Algemeen De onderstaande regels zijn geldig voor iedereen die gebruik maakt van de ICT-voorzieningen van

Nadere informatie

Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar

Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar Tilburg, februari 2014 Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar Wanneer ik iets nodig heb, vraag ik daar vriendelijk om Ik begroet de leerkrachten en mijn klasgenootjes

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool De Vlieger

Pestprotocol basisschool De Vlieger Pestprotocol basisschool De Vlieger Inleiding Helaas moeten wij constateren dat pesten voorkomt in het directe contact met elkaar maar ook onder andere via MSN. PCBS de Vlieger vindt pesten onaanvaardbaar

Nadere informatie

Protocol gedrag. Recht op veiligheid Iedere leerling heeft recht zich veilig te voelen in de klas en in de school.

Protocol gedrag. Recht op veiligheid Iedere leerling heeft recht zich veilig te voelen in de klas en in de school. Protocol gedrag Een goede school heeft geen pestprojecten nodig, of anders gezegd: doet dagelijks een pestproject, mits zij zich er steeds van bewust blijft welke processen in de groepsvorming een belangrijke

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Pestprotocol (uit ons document; gedragscode 4.2; uitwerking pesten)

Pestprotocol (uit ons document; gedragscode 4.2; uitwerking pesten) Pestprotocol (uit ons document; gedragscode 4.2; uitwerking pesten) Pesten is een ingewikkeld probleem, dat vaak diepe sporen trekt in iemands leven. Wij onderschatten de impact niet, beschouwen pesten

Nadere informatie

Enkele gegevens evens over jezelf en de school:

Enkele gegevens evens over jezelf en de school: VEILIGHEID VRAGENLIJST LEERLINGEN Een belangrijke taak voor de school is te zorgen dat leerlingen zich prettig en veilig voelen. Dat lukt niet altijd. Bijvoorbeeld, omdat er soms wordt gediscrimineerd

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Mathenesse Januari 2010

Pestprotocol OBS Mathenesse Januari 2010 Pestprotocol OBS Mathenesse Januari 2010 Doelstelling Alle leerlingen moeten zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie

Pestprotocol. De Triangel

Pestprotocol. De Triangel Pestprotocol De Triangel 1 Inleiding Pesten is een groot probleem, dat op alle scholen voorkomt. Ook op de Triangel krijgen we te maken met pestsituaties. In dit protocol staat beschreven wat wij doen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE NICOLAASSCHOOL TE ZANDVOORT

GEDRAGSCODE NICOLAASSCHOOL TE ZANDVOORT GEDRAGSCODE NICOLAASSCHOOL TE ZANDVOORT Achtergrond en doelstellingen Zoals in de visie op onderwijs van de Nicolaasschool staat aangegeven, vinden we het heel belangrijk om op school een pedagogisch klimaat

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Brede school De Muldershof. Pestprotocol Brede school De Muldershof april 2013 1

Anti-pestprotocol. Brede school De Muldershof. Pestprotocol Brede school De Muldershof april 2013 1 Anti-pestprotocol Brede school De Muldershof Pestprotocol Brede school De Muldershof april 2013 1 April 2013 Anti-pestprotocol Brede school De Muldershof Pesten op school; hoe gaan wij er mee om? Pesten

Nadere informatie

Internetprotocol. Basisschool De Dobbelsteen Raadhuisplein 1a 5975 BK Sevenum

Internetprotocol. Basisschool De Dobbelsteen Raadhuisplein 1a 5975 BK Sevenum Internetprotocol Basisschool De Dobbelsteen Raadhuisplein 1a 5975 BK Sevenum E- Internet- en e-mailprotocol Inhoudsopgave E- Internet- en e-mailprotocol... 2 Inhoudsopgave... 2 E-mail en internetgebruik...

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE BOOG. Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven T: 040-2811760 E: deboog@skpo.nl

PESTPROTOCOL DE BOOG. Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven T: 040-2811760 E: deboog@skpo.nl PESTPROTOCOL DE BOOG Pestprotocol De Boog Dit pestprotocol heeft als doel voor De Boog: Alle kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Pestprotocol obs De Kring

Pestprotocol obs De Kring Pestprotocol obs De Kring Dit pestprotocol heeft uitgangspunt: Alle kinderen moeten zich op OBS De Kring veilig kunnen voelen, Door regels en afspraken over omgang met elkaar duidelijk en voor iedereen

Nadere informatie

Welkom bij onze vereniging! Omgangsregels

Welkom bij onze vereniging! Omgangsregels Welkom bij onze vereniging! Omgangsregels Iedereen die Muziekvereniging Soli bezoekt onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van de vereniging en houdt zich aan de omgangsregels

Nadere informatie

Protocol Internetgebruik leerlingen

Protocol Internetgebruik leerlingen Protocol Internetgebruik leerlingen Inleiding De huidige tijd kenmerkt zich door een overvloed aan informatie die op eenvoudige wijze bereikbaar is. Sommige beelden en programma s zijn ongeschikt voor

Nadere informatie

Protocol tegen agressie, geweld, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag

Protocol tegen agressie, geweld, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag Protocol tegen agressie, geweld, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag Inleiding Elke school dient te beschikken over een protocol met betrekking tot Agressie en Geweld. Voor iedereen, betrokken bij

Nadere informatie

Pestprotocol van basisschool de Bolderik

Pestprotocol van basisschool de Bolderik Pestprotocol van basisschool de Bolderik Pesten en agressie op school: hoe gaan wij er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze

Nadere informatie

Protocol gebruiksvoorwaarden Internet leerlingen

Protocol gebruiksvoorwaarden Internet leerlingen Protocol gebruiksvoorwaarden Internet leerlingen Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene aanpak... 3 2. Afspraken met leerlingen... 4 2.1 Algemene afspraken... 4 2.2 Afspraken over privacy... 4 2.3 Afspraken

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

Protocol Nieuwe media

Protocol Nieuwe media Protocol Nieuwe media Afspraken over internet, email, website en mobiele telefoon. Kinderen, personeel en ouders van onze school kunnen gebruik maken van internet. Iedereen heeft de mogelijkheid gebruik

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Het doel van het pestprotocol is: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Anti-pestbeleid KW-school

Anti-pestbeleid KW-school Anti-pestbeleid KW-school Uitgangspunt: Wij willen een school zijn, waar kinderen samen spelen, samen leren, samenwerken en waar ieder kind zich veilig voelt. Dat betekent dat pestgedrag bij ons op school

Nadere informatie

Pestprotocol obs De Meerwaarde

Pestprotocol obs De Meerwaarde 1 Pestprotocol obs De Meerwaarde Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS de Tweemaster, Naarden

Pestprotocol ICBS de Tweemaster, Naarden Inleiding: Hoe gaan we om met pesten en agressief gedrag? Wij beseffen dat het klimaat van de school grote invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat

Nadere informatie

Pestprotocol De Leemstee. Inleiding

Pestprotocol De Leemstee. Inleiding Pestprotocol De Leemstee Inleiding Op onze school proberen we voor de kinderen een veilig klimaat te scheppen. Een veilig klimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pesten vormt een bedreiging

Nadere informatie

Pestprotocol. basisschool Het Middelpunt

Pestprotocol. basisschool Het Middelpunt Pestprotocol basisschool Het Middelpunt 1 INHOUDSOPGAVE: Doel pestprotocol pagina 3 Voorwaarden pagina 4 Het probleem dat pesten heet: pagina 5 Hoe willen we daar mee omgaan? Signalen van pestgedrag Omgaan

Nadere informatie

Gedragsprotocol Jenaplanschool De Zuiderkroon, februari 2011

Gedragsprotocol Jenaplanschool De Zuiderkroon, februari 2011 Gedragsprotocol Waarom een gedragsprotocol? Als iedereen zich goed gedraagt, is dat toch niet nodig? Gelukkig is dit meestal het geval, maar helaas is niet altijd. Ongewenst gedrag komt helaas ook bij

Nadere informatie

Pestprotocol Albert Plesmanschool 2014

Pestprotocol Albert Plesmanschool 2014 Pestprotocol Albert Plesmanschool 2014 Doel van dit PESTPROTOCOL Alle leerlingen moeten zich op de basisschool veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Pestprotocol OBS IJsselhof

Pestprotocol OBS IJsselhof Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Daar zijn wel enkele

Nadere informatie

Mediaprotocol. Uitgangspunten

Mediaprotocol. Uitgangspunten Mediaprotocol Op de Korenaar leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie

Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol De Dijsselbloem 2014-2015 Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Hoe ga je met pesten om? Pesten komt helaas op iedere

Nadere informatie

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag.

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. Ontwikkeling. Met dit protocol geven wij aan, hoe wij aankijken tegen pestgedrag en hoe wij er op een positieve manier om gaan. Vanaf augustus

Nadere informatie

Pesten komt op iedere school voor; ook bij ons! Het is een probleem dat wij onder ogen zien en serieus willen aanpakken. Vandaar dit protocol.

Pesten komt op iedere school voor; ook bij ons! Het is een probleem dat wij onder ogen zien en serieus willen aanpakken. Vandaar dit protocol. Protocol Pestprotocol Datum Oktober 2015 Doel protocol Om duidelijkheid te scheppen voor leerling, leerkracht en ouders over welke stappen worden ondernomen bij pestgedrag. Pestcoördinator Monique Meulenberg

Nadere informatie

Protocol tegen pesten

Protocol tegen pesten Protocol tegen pesten Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. De piek van het pesten ligt tussen

Nadere informatie

Pestprotocol De Triangel. Pestprotocol. Versiedatum: oktober Status: versie 1 vastgesteld

Pestprotocol De Triangel. Pestprotocol. Versiedatum: oktober Status: versie 1 vastgesteld Pestprotocol Versiedatum: oktober 2014 Status: versie 1 vastgesteld 1 Missie/visie van de Triangel: Missie Samen bereiken we meer. Visie Op de Triangel werken leerkrachten, kinderen en ouders samen om

Nadere informatie

Pestprotocol Bavinckschool

Pestprotocol Bavinckschool Pestprotocol Bavinckschool Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

P E S T P R O T O C O L

P E S T P R O T O C O L P E S T P R O T O C O L 1. VOORAF Het doel van dit Pestprotocol: Alle leerlingen horen zich in hun schoolperiode veilig te voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door afspraken te maken kunnen

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

Versie 1 juni Mediaprotocol

Versie 1 juni Mediaprotocol Mediaprotocol Document voor ouders/verzorgers en personeel Inhoudsopgave Doel van dit mediaprotocol blz. 1 1 Uitgangspunten blz. 1 2 Afspraken blz. 1 2.1 gebruik van internet blz. 1 2.2 schoolwebsite blz.

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding. Algemene omgangsregels: aandacht, respect, samen. Algemene gedragsregels. Regels voor de leerlingen

Inhoud: Inleiding. Algemene omgangsregels: aandacht, respect, samen. Algemene gedragsregels. Regels voor de leerlingen Gedragsprotocol Inhoud: Inleiding Algemene omgangsregels: aandacht, respect, samen Algemene gedragsregels Regels voor de leerlingen Regels voor leerkrachten en ondersteunend personeel Stappen bij storend

Nadere informatie

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Dit pestprotocol heeft als doel: Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het team van

Nadere informatie

Pestbeleid op school

Pestbeleid op school Pestbeleid op school Pesten wordt niet aangepakt en opgelost door projecten. Het vereist attitudeverandering. Een zaligmakende oplossing voor pestproblemen bestaat helaas niet. Bob van der Meer Natuurlijk

Nadere informatie

Pestprotocol Pesten op school: hoe ga je er mee om?

Pestprotocol Pesten op school: hoe ga je er mee om? Pestprotocol Pesten op school: hoe ga je er mee om? Dit pestprotocol heeft als doel: Het voorkomen of terugdringen van pesten. Alle kinderen zich veilig laten voelen in hun basisschoolperiode, zodat zij

Nadere informatie