Partijen De volgende partijen binnen CMO Noord en GJL doen aan het project mee.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Partijen De volgende partijen binnen CMO Noord en GJL doen aan het project mee."

Transcriptie

1 Aan de leden van de Statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur Nr.: a/12/A.14, IWW. Groningen, 26 maart 2002 Behandeld door : K.C. Sikkema Telefoonnummer : (050) Onderwerp : verzoek om subsidieaanvraag t.b.v. de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe cliëntinformatie en -volgsysteem van de Groninger Jeugdhuizen Leger des Heils. Geachte dames en heren, Reeds enige jaren (2000 en 2001) is GJL (Groninger Jeugdhuizen Leger des Heils) niet in staat informatie te leveren aan de SRJV (Stichting Registratie Jeugd Voorzieningen) t.b.v. de per kwartaal verschijnende managementletters JHV (JeugdHulpVerlening). De door hun, tot dusver gebruikte, systeem KLAVER geleverde informatie was niet verwerkbaar binnen het SRJV-systeem. Tevens was KLAVER alleen in staat om telgegevens te produceren, terwijl het genereren van volggegevens voor een goede bedrijfs- en procesvoering zeer wenselijk werd geacht. Aangezien dit probleem zich ook binnen andere onderdelen van het Leger des Heils manifesteerde heeft men besloten om gezamenlijk een nieuw systeem te ontwerpen t.b.v. CMO Noord ( Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord) en GJL. Dit nieuwe systeem draagt de naam CLEVER. Begin 2001 is men begonnen een Plan van Aanpak te schrijven. De definitieve versie is 26 oktober 2001 tot stand gekomen. Op dit moment is men bezig met de implementatie van het geheel. Partijen De volgende partijen binnen CMO Noord en GJL doen aan het project mee. Breehof - Opvang (Geen Jeugdhulpverlening) GJL Groningen/Veendam (Residentieel JHV 100%) GJL Gezinsopvang (Pleegzorg JHV 100%) Tien voor Toekomst Groningen (Ambulant JHV ongeveer 33%) Tien voor Toekomst Emmen (Ambulant Niet door ons gefinancierd) Tienercentrum tussen uit en thuis (Geen Jeugdhulpverlening) Service Centra / Dagopvang (Geen Jeugdhulpverlening) Grijs Genoegen (Geen Jeugdhulpverlening) 1

2 Op basis van de ingezette fte's bij bovengenoemde onderdelen hebben wij het aandeel Jeugdhulpverlening vastgesteld op ongeveer 43%. 2

3 Investering CLEVER De totale investeringskosten, te dragen door bovengenoemde partijen, bedragen totaal ,- (ƒ ,-), waarvan GJL ,- (ƒ ,-) dient op te brengen. Het aandeel dat ten laste van de afdelingen voor je ugdhulpverlening kan worden bepaald op 43% van ,- oftewel op ,- (ƒ ,-). Calculatiemodel ICT-kosten in instellingen voor jeugdzorg De Projectgroep Prestatie Indicatoren Zuid-Holland heeft een calculatiemodel ontwikkeld voor de berekening van de kosten van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT). Dit model speelt een belangrijke rol bij de berekening van het bedrag waarmee de doeluitkering vanaf 2003 moet worden verhoogd ten einde de instellingen in staat te stellen op optimale wijze hun informatiehuishouding in het kader van de nieuwe wet op de jeugdzorg te kunnen invullen. De investeringsaanvraag van GJL hebben wij aan bovengenoemd model getoetst. In het hieronder volgend overzicht worden de bedragen volgens dit model gezet naast de investeringsen exploitatiegegevens van GJL. Onder GJL is opgenomen het bedrag op basis van een aandeel van 43 % (Aandeel JHV) van de totale kosten. Wat betreft de eenmalige kosten betekent dit: Investeringen in EURO GJL Model Hardware Software Totaal Hieronder wordt een vergelijking gemaakt met wat GJL opgenomen heeft in haar begroting 2002 en de indicaties voor structurele kosten volgens het model. Exploitatiekosten in EURO Begroot Model Afschrijvingen Onderhoud Opleidingskosten Informatiemanagement Kosten hard- en software Systeembeheer Totaal structurele kosten Op basis van het calculatiemodel zal er dus een bedrag van ongeveer ,- extra nodig zijn. Verder zijn eenmalig de volgende kosten begroot door GJL (Aandeel 43%): Deskundigheidsbevordering Personeelskosten Diversen Totaal Subsidie voorstel CLEVER Het uitgangspunt bij ons subsidievoorstel is dat we alleen het aandeel m.b.t. de JHV subsidiëren. De hoogte van de investering in hard- en software valt binnen de "norm" van het ICT-calculatiemodel. Wij stellen dan ook voor een maximale subsidie ad ,- toe te kennen, zijnde 43% (aandeel JHV) van de totale investeringskosten van CLEVER. 3

4 Wat betreft de overige kosten (deskundigheidsbevordering, personeelskosten, diversen) ad ongeveer ,- stellen wij voor alleen de werkelijk in rekening gebrachte kosten te vergoeden tot een maximum van genoemd bedrag ad ,-. 4

5 Vooruitlopend op de aanpassing van de doeluitkering m.b.t. de kosten ICT (de verwachting is dat m.i.v een extra verhoging zal plaatsvinden) de structurele subsidie t.b.v. ICT-kosten m.i.v te verhogen met ,-. Subsidievoorwaarden Wij stellen voor aan bovengenoemde subsidie de volgende voorwaarden te stellen: 1. GJL draagt er zorg voor dat zij zelf in staat is in de toekomst voor vervanging te zorgen door de vorming van een "voorziening vervanging ICT". 2. GJL garandeert dat zij m.i.v. het jaar 2002 voldoet aan de registratievereisten zoals die binnen de jeugd(zorg)hulpverlening gelden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de eisen van de Wet op de Jeugdzorg. 3. GJL garandeert dat zij voldoet aan de afspraken m.b.t. de Kwaliteitszorg in de Jeugdzorg I en II (waaronder een zogenaamde KWIS (KwaliteitsInformatieSysteem) is begrepen). 4. De vaststelling van de subsidie vindt plaats nadat hiervoor een gedocumenteerde afrekening is ingediend maximaal een halfjaar na beëindiging van het project. 5. De bevoorschotting van het eenmalig bedrag vindt plaats op basis van maximaal 75%. De structurele subsidie volgt de systematiek zoals gebruikelijk binnen de jeugdhulpverlening. Wij verzoeken u ons te adviseren over ons subsidievoorstel inzake bovenomschreven subsidie-project CLEVER bij GJL te Groningen. Hoogachtend, Gedeputeerde Staten der provincie Groningen,voorzitter.,griffier. 5

Raadsbijlage Voorstel tot het beschikbaar stellen van financiele middelen voor de inrichting van de ICT-functie van Loket W

Raadsbijlage Voorstel tot het beschikbaar stellen van financiele middelen voor de inrichting van de ICT-functie van Loket W gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer SS Inboeknummer osuoooxp6 Beslisdatum Blkw S maart soos Dossiernummer 210.217 Raadsbijlage Voorstel tot het beschikbaar stellen

Nadere informatie

Plan van Aanpak Deelproject: Inrichting & Infrastructuur SSC

Plan van Aanpak Deelproject: Inrichting & Infrastructuur SSC Plan van Aanpak Deelproject: Inrichting & Infrastructuur SSC Versie: februari 2006 Doel overkoepelend deelproject Het project ontwikkeling Shared Service Center van de gemeente Leiden bestaat uit een vijftal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 561 Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ) 34 508 Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee) Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

De lat ligt hoog - Hoger springen dan tot nu toe Uitvoeringsprogramma 2009

De lat ligt hoog - Hoger springen dan tot nu toe Uitvoeringsprogramma 2009 De lat ligt hoog - Hoger springen dan tot nu toe Uitvoeringsprogramma 2009 753858 P.P.J. Doodkorte Versie 081109PPD INHOUD HOOFDSTUK 1 VOORWOORD 3 HOOFDSTUK 2 INLEIDING 4 HOOFDSTUK 3 SPEERPUNTEN 5 Financiële

Nadere informatie

Bestuursrapportage-1/2003 2

Bestuursrapportage-1/2003 2 ,QKRXGVRSJDYH%HVWXXUVUDSSRUWDJH«««««««««3DJ +22)'678.,1/(,',1* +22)'678.5$33257$*(23%(/(,'67$$.1,9($8,QOHLGLQJ D%HVWXXUVHQPDQDJHPHQWVWDI%06 E(HQKHLG&RQFHUQ&RPPXQLFDWLH(&& F6WDWHQJULIILH G&RQFHUQVWDI H3URYLQFLDOH6HUYLFHGLHQVW36'

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal Vergaderjaar 1988-1989 20 687 Wijziging van de begroting van de uitgaven en van de begroting van de ontvangsten van hoofdstuk XVI (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur)

Nadere informatie

Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen"

Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen" Afdeling Financiën & Control cluster Concerncontrol 12 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting.

Nadere informatie

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, Archiefexemplaar Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO Gemeentebestuur uw kenmerk 2013.04/LT/mw uw brief d.d. 26 september 2013 ons kenmerk REWLE / 13-13371 behandeld door

Nadere informatie

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011 Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Resultaat tot nu toe... 3 3. Algemene schets van de financiële

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Gemeente Bussum Vaststellen financiële meerjarenafspraken met N.V. Sportfondsenbad Bussum. Brinklaan

Nadere informatie

Vragen en antwoorden. Informatiebijeenkomst Subsidieregeling Aansluiting op de digitale bibliotheek 15 september 2010

Vragen en antwoorden. Informatiebijeenkomst Subsidieregeling Aansluiting op de digitale bibliotheek 15 september 2010 en antwoorden Informatiebijeenkomst Subsidieregeling Aansluiting op de digitale bibliotheek 15 september 2010 1 Subsidieregeling & financiën 1. Bij de basisbibliotheken is sprake van een eenmalig bedrag

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 16 december 2007 Briefnummer : 2007-51.118/51/A.28, CW Zaaknummer : 65386 Behandeld door : Draper L.T.C.M. Telefoonnummer : (050) 316 4919 Antwoord op : Bijlagen

Nadere informatie

mi lil lil li mi min li 2013.05026 03/09/2013 Ingekomen Afdeling Kopie

mi lil lil li mi min li 2013.05026 03/09/2013 Ingekomen Afdeling Kopie Concernzaken Cluster Directie ondersteuning (071)54 54 848 ppols@leiderdorp.nl mi lil lil li mi min li 2013.05026 03/09/2013 Gemeente Leiderdorp V7 Aan de leden van de Raad Ingekomen Afdeling Kopie 0 3

Nadere informatie

2004-165. Beleidskader jeugdzorg 2005-2008

2004-165. Beleidskader jeugdzorg 2005-2008 2004-165 Beleidskader jeugdzorg 2005-2008 Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Cultuur en Welzijn op 17 november 2004 - provinciale staten op 15 december 2004 - fatale beslisdatum: n.v.t. Voorgestelde

Nadere informatie

BIZ Plan 2016 Bedrijventerrein Roerstreek

BIZ Plan 2016 Bedrijventerrein Roerstreek BIZ Plan 2016 Bedrijventerrein Roerstreek Maart 2015, concept Opgesteld door: Bedrijvenvereniging en Stichting BIZ Roerstreek in samenwerking met Parkmanagement Midden- Limburg Contactpersoon: Janine Rissenbeek

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen BELEIDSREGEL Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) zoals die

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

RAADSMEDEDELING mondeling uitgesproken door wethouder L. Heijmans tijdens de commissie Ruimte en Economische Zaken 10 oktober 2012

RAADSMEDEDELING mondeling uitgesproken door wethouder L. Heijmans tijdens de commissie Ruimte en Economische Zaken 10 oktober 2012 gemeente Steenbergen min in MI in inn ii BM1202123 RAADSMEDEDELING mondeling uitgesproken door wethouder L. Heijmans tijdens de commissie Ruimte en Economische Zaken 10 oktober 2012 Onderwerp besluit tot

Nadere informatie

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal Gemeente Bloemendaal WBR MEMO Postadres: Postbus 201, 2050 AE Overveen www.bloemendaal.nl Telefoon (023) 522 55 55 Telefax (023) 522 55 66 e-mail: gemeente@bloemendaal.nl Aan : de leden van de Raad c.c.

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST GRONINGEN ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2013 EN 2014

OMGEVINGSDIENST GRONINGEN ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2013 EN 2014 OMGEVINGSDIENST GRONINGEN ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2013 EN 2014 Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Groningen 21 juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Leeswijzer... 4 2. Programma...

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Postcoderoospremie Provincie Groningen

Postcoderoospremie Provincie Groningen Postcoderoospremie Provincie Groningen Artikel 1 Algemeen De Provincie Groningen streeft naar vergroening van de energievoorziening. Collectieve Zon-PVsystemen die via de Regeling verlaagd tarief (ook

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Huisvesting en facilitaire dienstverlening. b. concept-huisvestingscontract, c. concept-dienstverleningsovereenkomst

RUD UTRECHT. Huisvesting en facilitaire dienstverlening. b. concept-huisvestingscontract, c. concept-dienstverleningsovereenkomst RUD UTRECHT Aan Algemeen Bestuur RUD Utrecht Van Dagelijks Bestuur RUD Utrecht Opsteller: Norbert de Blaay Onderwerp Huisvesting en facilitaire dienstverlening t.b.v. Vergadering 13 maart 2014 bijlagen

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Raadsvergadering van 26 juni 2001. Agendapunt: 6. Onderwerp:Reorganisatie Maatschappelijk Werk Fryslan. Aan de gemeenteraad,

Raadsvergadering van 26 juni 2001. Agendapunt: 6. Onderwerp:Reorganisatie Maatschappelijk Werk Fryslan. Aan de gemeenteraad, Raadsvergadering van 26 juni 2001 Agendapunt: 6 Onderwerp:Reorganisatie Maatschappelijk Werk Fryslan Aan de gemeenteraad, Alle gemeenten (23) in het werkgebied van de Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan

Nadere informatie

Ing. 15 juni 2009 PS2009-507 2009-011094 PS23/9

Ing. 15 juni 2009 PS2009-507 2009-011094 PS23/9 Provinciale Staten van Gelderland T.a.v. Griffie, dhr. P. Wannet Postbus 9090 6800 GX Arnhem Ing. 15 juni 2009 PS2009-507 2009-011094 PS23/9 Deventer, 11 juni 2009 Aan: De leden van Provinciale Staten

Nadere informatie