Op één lijn in de zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op één lijn in de zorg"

Transcriptie

1 Hans Simons Op één lijn in de zorg pleidooi voor een robuuste eerstelijnszorg

2 Hans Simons Op één lijn in de zorg pleidooi voor een robuuste eerstelijnszorg

3 Voorwoord Woningcorporaties zijn van oudsher verankerd in de wijken. Gebiedsgericht werken is in de volkshuisvesting eerder vanzelfsprekend dan baanbrekend. In dit essay gaat Hans Simons op ons verzoek in op de gezondheidszorg op wijkniveau. We zien de laatste jaren in de wijk allerlei laagdrempelige samenwerkingsverbanden ontstaan in de eerstelijnsgezondheidszorg Aan de andere kant zien we ook tegengestelde grootschalige ontwikkelingen naar mega ziekenhuizen met eveneens eerstelijnsgezondheidszorg in de vorm van huisartsenposten. Corporaties hebben een taak, vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, in het realiseren van maatschappelijk vastgoed in de buurten en wijken waar zij bezit hebben. Echter, met name bij het zorggerelateerd vastgoed zien zij zich geconfronteerd met een zeer divers domein aan spelers, belangen, financieringen en verwachtingen. Dit maakt de opgave op wijkniveau niet eenvoudig. Soms lijkt het belang van de zorgverleners te prevaleren boven het belang van de klant. In deze brochure een pleidooi voor een robuuste eerstelijnsgezondheidszorg die de cliënt persoonlijk tegemoet treedt: vertrouwd en herkenbaar in de buurt! Immers: een sterke eerste lijn draagt bij aan een goed woon- en leefklimaat in de wijken. Zorg is een basisbehoefte, stelt Hans Simons terecht in dit essay. Hij pleit voor een herwaardering van de eerste lijn: een actueel thema vandaag de dag! mr Erik Th. P. Staal Voorzitter Raad van Bestuur Vestia Groep Kennis als katalysator3

4 1 Zelfs het alledaagse werd complex persoonlijke en menslievende benadering. En daarmee is het ook een klein eerbetoon aan mijn vader. 4 2 Op de schaal van de Wijk Een versterkte eerstelijn kan veel bijdragen aan de oplossing van de actuele dilemma s en toekomstige uitdagingen in de zorg. Zo is nog veel gezondheidswinst te boeken met preventie, gedragsverandering en een gezondere leefomgeving. Dit vraagt bij uitstek om lokale programma s dichtbij de doelgroepen. Een (te) snelle doorverwijzing naar specialisten leidt vaak tot onnodige medicalisering. Veel klachten en aandoeningen kunnen heel adequaat door de eerstelijn worden behandeld. Dat bespaart de patiënt een gang langs specialisten, onnodige ongerustheid en het bespaart de gemeenschap onnodige kosten. Los van de zorg is sowieso sprake van een herwaardering van de wijk als de beste schaal om welzijn, sociale cohesie en burgerschap te organiseren. Of mensen tevreden zijn over de samenleving, hangt in hoge mate af van de waardering van hun woon- en leefomgeving. Verloedering en onveiligheid leiden tot ressentiment, wat zich onder meer manifesteert in massale proteststemmen bij verkiezingen. Al sinds de jaren 80 investeren overheid en woningcorporaties veel in (steeds andere) wijken met een opeenstapeling aan sociaaleconomische problemen en een verouderd woningaanbod. Het begon met de sociale vernieuwing en via het Grote Stedenbeleid kwamen we uit bij de veertig prachtwijken van de ministers Vogelaar en Van der Laan. Een persoonlijke herinnering. Mijn vader was van 1946 tot 1982 huisarts op het platteland in Zeeland. We woonden in een groot huis met praktijk en apotheek onder één dak. Moeder werkte volop mee als verpleegkundige en apothekersassistente. Ik herinner me goed hoe mijn vader wekelijks overlegde met de wijkverpleegkundige of beter de wijkzuster zoals ze toen werd genoemd. Ze spraken alle patiënten door en maakten afspraken over extra zorg. Alles werd ter plekke geregeld. Vader liep ook weleens bij een ambtenaar op het gemeentehuis binnen om een uitkering of iets anders aan te vragen voor een gezin in moeilijkheden. Niemand sprak nog over integrale zorg, maar hij bracht het al wel in de praktijk. En dan zie ik mijn ouders jaren later in hun serviceflat. Mijn vader heeft een stapel formulieren voor zich op tafel. Vertwijfeld vraagt hij zich af hoe lang het nog duurt voor ze eindelijk de hoognodige thuiszorg krijgen. Inmiddels waren er al drie functionarissen op bezoek geweest voor een intake. We spraken vaak over de veranderingen in de zorg. Mijn vader dacht met heimwee terug aan zijn jaren in Zeeland. De moderne tijd vraagt om een andere organisatie van de zorg, dat begreep hij ook wel. Maar waarom moest het allemaal zo ingewikkeld? Zelfs de aanvraag van alledaagse thuiszorg was ongelooflijk complex geworden. De afgelopen vijftig jaar is veel vooruitgang geboekt in de gezondheidszorg, maar onderweg is er ook iets wezenlijks verloren gegaan. De zorg is letterlijk en figuurlijk op steeds grotere afstand komen staan van de cliënt. Rationalisaties en schaalvergroting gingen ten koste van de menselijke maat. Hoe groter de schaal hoe meer bureaucratie, regelgeving en intermediairs. Dit essay is een pleidooi voor een herwaardering van de eerstelijn in de gezondheidszorg. Een pleidooi ook voor regionale samenwerking, zichtbare aanwezigheid in de wijken en vooral voor een 5

5 Twee ontwikkelingen vloeien hier samen: buiten over schrijnende toestanden in verpleeghuizen, blunders in versterking van de eerstelijnsgezondheidszorg en het stimu- ziekenhuizen en andere misstanden. De populaire ranglijsten van leren van samenwerking in de zorg; ziekenhuizen en verzorgingshuizen dragen bij aan de twijfel over versterking van de sociale cohesie en het woon- en leefklimaat de geleverde kwaliteit. Bij een ranglijst zijn er winnaars en verliezers. in buurten en wijken. Veel instellingen scoren ogenschijnlijk ver onder de maat. Maar kan de kwaliteit van een instelling wel in een enkelvoudig cijfer worden De woningcorporaties vervullen in beide gevallen een spilfunctie. uitgedrukt? Ze kunnen bovendien deze twee werelden samenbrengen en Het lijkt een kwestie van tijd voordat ook lijstjes worden gepubli- nieuwe coalities smeden. Het doel is bouwen aan vitale wijken met ceerd met de beste medisch specialisten of wie weet zelfs huisartsen. een divers woningaanbod voor een gemengde bevolking. Wijken ook Hoe het ook zij, openheid over de prestaties is een goede zaak. Het met goed geoutilleerde voorzieningen zoals een brede buurtschool, houdt professionals scherp en dwingt tot verbetering. een gezondheidscentrum en aangepaste woningen en dagopvang Wel is het belangrijk scherp te definiëren wat kwaliteit inhoudt en voor ouderen. hoe die gemeten kan worden. Een voldoende scoren in moeilijke Om de betekenis en potentie van de eerstelijn te onderbouwen, omstandigheden is immers een veel betere prestatie dan een vol- schets ik in het vervolg van dit essay eerst vijf noodzakelijke voor- doende in ideale omstandigheden. waarden voor een goede en toekomstbestendige zorg. Daarna sta ik stil bij specifieke vormen van zorg en bij de rol van verschillende 2 Arbeidsmarkt: Wie staat er aan het bed? partijen zoals de gemeenten, verzekeraars en woningcorporaties. Zorg is mensenwerk. De vraag is al vaak gesteld: Wie gaan straks Tot slot geef ik de contouren van een nieuwe waardenoriëntatie al die babyboomers op leeftijd verzorgen? Nu hebben verzorgings- om de noodzakelijke omslag mogelijk te maken. en verpleeghuizen al grote moeite voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. Ook afdelingen in ziekenhuizen werken onder hun capaciteit door personeelsgebrek. Volgens het RIVM ontstaan 3 Een schijf van vijf voor de gezondheidszorg tot 2050 in de zorg nog extra arbeidsplaatsen, terwijl de beroepsbevolking in die periode krimpt met Op elke twee werkers in de zorg moet er één bijkomen. Bovendien bleek uit recent onderzoek dat de levensverwachting de komende veertig jaar met Elke dag berichten de kranten over de gezondheidszorg. Aan actuele nog eens zes jaar toeneemt. thema s én opinies geen gebrek. In het debat draait het uiteindelijk Hoe dit op te lossen? Grote aantallen artsen en verpleegkundigen steeds weer om de volgende vijf thema s in wisselende combinaties. inhuren uit het buitenland? Nieuwe technieken ontwikkelen om taken van medisch en verplegend personeel over te nemen? Of zal 1 Kwaliteit: winnaars en verliezers de zorg noodgedwongen voor een groter deel op de schouders van Hoe goed is onze zorg eigenlijk? Bij internationale vergelijkingen ein- vrijwilligers en mantelzorgers komen te liggen? digt Nederland nog altijd hoog. Toch is in eigen land het beeld van de De eerstelijn kan helpen de tekorten op te vangen met samen- 6 zorg niet over de hele linie positief. Regelmatig komen berichten naar werking, herschikking van taken, ICT-innovatie (consult via internet) 7

6 en het bundelen van facilitaire diensten. Daarmee wordt tevens de druk op het ziekenhuis verminderd. 8 3 Verantwoordelijkheid en beleidsvrijheid Samenwerking is steeds meer een vereiste om de beste zorg te kunnen bieden. Voor een effectieve aanpak zijn vaak meerdere disciplines nodig. Hoewel de client graag de regie in eigen hand wil houden, kan niet verlangd worden dat hij zijn eigen behandelingen organiseert. Professionals moeten afspreken wie welke zorg verleent om zo het beste resultaat te bereiken. Eén van hen de casemanager dient het overzicht te houden en aanspreekpunt te zijn voor de patiënt en zijn verwanten. Nu weten zij vaak maar half wat het behandelplan is en wie de behandelaars zijn. Samenwerking lijkt evident, maar het wordt een stuk lastiger in combinatie met concurrentie. Als aanbieders afspraken maken over samenwerking, lopen ze het risico te worden beschuldigd van marktverstoring. Bovendien kan samenwerking wel in het belang zijn van de patiënt en van kostenbeheersing in het algemeen, maar het kan tegelijkertijd ten koste gaan van de omzet van een betrokken medisch bedrijf. Toch is marktwerking kennelijk de enige weg om de groei van de zorgkosten te beteugelen. Werkt het in de praktijk echt zo? Soms lijkt het meer ideologie dan een op feiten gebaseerde beleidskeuze. De overheid heeft zich de afgelopen twee decennia langzaam maar zeker uit veel maatschappelijke velden teruggetrokken. Maar van wie zijn nu eigenlijk al die verzelfstandigde of op afstand geplaatste organisaties? Wie heeft het voor het zeggen bij een lokaal gezondheidscentrum, een regionaal opleidingscentrum of een corporatie? De overheid zendt een tweeledige boodschap uit. De nieuwe maatschappelijke ondernemingen krijgen een grote eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan de basisbehoeften van burgers (wonen, gezondheid, onderwijs, mobiliteit). Tegelijkertijd moeten deze organisaties voldoen aan scherpe eisen van doelmatigheid, Schijf van vijf in de zorg

7 efficiency en gerealiseerde output. Ook bij corporaties speelt dit. Het leidt tot een permanente spanning tussen politiek en maatschappelijke ondernemingen. Hoog tijd voor een heldere afbakening van taken, bevoegdheden en vrije speelruimte. 4 Kosten: Eerstelijn is goedkoper Hoe hoog laten we de zorgpremies oplopen? Wat betalen we zelf via onze (aanvullende) verzekering en wat betalen we collectief? Het zijn fundamentele vragen over solidariteit en eigen verantwoordelijkheid. Blijven burgers bijvoorbeeld bereid om mee te betalen aan de zorg voor andere burgers die willens-en-wetens grote gezondheids-risico s lopen? Versterking van de eerstelijn kan bijdragen aan kostenbeheersing. Een ambulante behandeling is stukken goedkoper dan een opname in een instelling. De periodieke controle van een chronisch zieke kan veel goedkoper door de huisarts worden gedaan dan door een specialist. Een robuuste eerstelijn helpt de kosten te beheersen, zeker in combinatie met programma s gericht op preventie en een gezondere leefstijl. 5 De patiënt: mens of nummer? Uiteindelijk draait alles natuurlijk om de gezondheid en het welzijn van de burgers. Binnen de grootschalig georganiseerde zorg heeft de patiënt vaak wel een nummer, maar geen gezicht. Hij is een rekeneenheid voor het declareren van kosten of de opvulling voor een leeg bed. Maar net zoals de patiënt geen gezicht heeft, zo heeft het massieve zorginstituut geen gezicht voor de burger. De burger heeft te maken met anonieme organisaties die schuilgaan achter duistere afkortingen en fantasienamen. Organisaties die bovendien door fusies of reorganisaties om de paar jaar van naam en werkwijze veranderen. De hierboven gesignaleerde vijf thema s hebben allemaal hun invloed op de eerstelijn. Ze bepalen in wisselende combinaties de meer in een versterkte basiszorg in de wijken en dorpen en vergaande samenwerking tussen professionals. Net zo min als Het Dorp van Wim Sonneveld nog ooit terugkeert, zo behoort ook de huisarts uit de tijd van mijn vader definitief tot het verleden. Toch horen we vandaag steeds meer echo s uit die tijd. Zo heeft de Tweede Kamer in grote meerderheid een motie aangenomen om de wijkverpleegkundige te laten terugkeren. De legendarische wijkzuster kwam bij de mensen thuis over de vloer, wist wat er speelde, stak de handen uit de mouwen en gaf advies. Zo n mobiele voorpost van de zorg wordt nu kennelijk node gemist. 4 De wet van de Westertoren Nu even een kleine zijsprong naar de wereld van het onroerend goed en wel in de persoon van de selfmade man Maup Caransa ( ). Hij gold als dé vastgoedhandelaar in het Amsterdam van de jaren zestig en zeventig. Wat was zijn geheim? In een interview antwoordde hij als volgt: In de eerste plaats doe ik nooit zaken met mensen die ik niet ken, zodat ik nooit voor verrassingen kom te staan. Ik weet wie ik kan vertrouwen en de mensen die mij kennen weten dat ze mij kunnen vertrouwen. In de tweede plaats heb ik me altijd gehouden aan de belofte die ik mijn vrouw deed toen ik in deze handel ging. Zij zei: Maup, beloof me één ding; koop alleen iets wat je vanaf de Westertoren kunt zien. Beter valt niet te verwoorden wat de drie bouwstenen voor vertrouwen zijn: bekendheid nabijheid voorspelbaarheid. 10 bestuurlijke en professionele agenda. Oplossingen liggen onder 11

8 In de zorg zijn deze begrippen door schaalvergroting en specialisatie danig vervaagd. De voorspelbaarheid is kleiner doordat patiënten met steeds wisselende behandelaars en instituten te maken krijgen. Toch is juist een persoonlijke relatie en vertrouwensband essentieel voor het succes van een behandeling. De meest nabije, bekende en voorspelbare zorg is de eerstelijnszorg. Burgers kennen hun huisarts, maar ook de vertrouwde tandarts en fysiotherapeut om de hoek. Een vitale basiszorg is de ruggengraat van ons stelsel. Hier wordt de burger behandeld en pas als het echt nodig is doorverwezen. Dat voorkomt onnodige medicalisering en daarmee onnodige kosten. Toch staat de eerstelijn sterk onder druk door schaalvergroting, specialisatie, onsamenhangende financiering en onzekerheid over investeringen. 12 Gezondheidscentrum De burger die zorg nodig heeft van meerdere disciplines moet op één adres terecht kunnen. Dat adres zal steeds vaker een goed toegerust gezondheidscentrum in de wijk zijn. Onder één dak bevinden zich alle benodigde disciplines voor diagnostiek en ambulante behandeling. Patiënten kunnen direct worden doorverwezen binnen het centrum. Verder kan men er terecht voor cursussen bijvoorbeeld over mantelzorgers en er zijn bijeenkomsten zoals het Alzheimercafé. Kortom, een spin in het web voor de alledaagse zorg én voorpost van de tweedelijn. Specialisten uit de eerste- en tweedelijn stellen samen een behandelplan voor patiënten op. Zeker als het gaat om care bij chronische aandoeningen is er nog een wereld te winnen door van elkaars expertise gebruik te maken. Woningcorporaties zijn de aangewezen partij voor de ontwikkeling en het beheer van dergelijke gezondheidscentra, gezien hun maatschappelijke opdracht en ervaring met onroerend goed. De medisch dienstverleners kunnen zich in dit model volledig concentreren op de zorg, zonder zich zorgen te hoeven maken over een rendabele exploitatie of financiële risico s. Innovatie van onderop

9 Gezondheidscentrum Pootstraat, Delft Zorgboulevard, Rotterdam Zuid De eerste huurders hebben zich verenigd (De Stromen, Delta, Maasstad Ziekenhuis, Centrale HuisartsenPost Rijnmond en Kraamzorg) en buigen zich over de kwaliteit van de zorg, de onderlinge samenwerking (inzet van personeel) en externe relatie tav het onderwijs. (artist impression by EGM architecten) Wijkgezondheidscentrum, ontstaan door intensieve samenwerking met ondermeer de gemeente. Door de concentratie van zorg- en maatschappelijke dienstverlening kan een gegarandeerde en verbeterde eerstelijnszorg aan de bewoners worden geboden. Omvat ondermeer een huisartsenpost; Careyn Thuiszorg; Jeugdgezondheidszorgteam; fysiotherapie en Stichting Kwadraad. Behaalde in 2008 de tweejaarlijkse Ruimtelijke Kwaliteits-prijs van de Provincie Zuid-Holland. Vermeertoren, Delft HOED, Nieuwerkerk a.d. Ijssel Huisartsen onder één dak, samen met thuiszorg, verloskundige en vluchtelingenwerk. Multifunctioneel gebouw met 66 levensloopgeschikte huur- en koopwoningen. Op de begane grond zijn een gezondheidscentrum, een ontmoetingscentrum voor ouderen en het wijkcentrum De Parel ondergebracht. Het gezondheidscentrum biedt onderdak aan ondermeer een apotheek; een huisartsenpost; Jeugd-gezondheidsteam en een fysiotherapeut. Gezondheidscentrum Pius X, Den Haag Zuid west Kerk verbouwd tot eerstelijnsgezondheidscentrum voor de wijken Bouwlust en Vrederust. Omvat: groepspraktijk voor huisartsen; apotheek; consultatiebureau, 14 fysiotherapeut; wijkloket; jeugdzorg; dienstenbureau, psycho-medisch centrum Parnassia en Thuiszorg. Kreeg in 2004 de Publieksprijs in het kader van de Nieuwe Stad Prijs van de gemeente Den Haag. Herbergier: landelijk De Herbergier is een kleinschalige woonvorm voor maximaal 16 mensen met geheugenproblemen. Kennis als katalysator Deze woonvorm wordt gerund door een ondernemersechtpaar dat bij het project woont. Door deze combinatie wordt er kwaliteit aan leven toegevoegd. Er zijn al 12 Herbergiers op diverse plaatsen gerealiseerd of in aanbouw.

10 5 Cliënten van de eerstelijn kleine gezinnen). Als de druk te zwaar wordt, bestaat bovendien het risico dat mantelzorgers uitvallen en zelf cliënt worden. De herwaardering van de eerstelijn is al een tijd gaande. Van jeugdzorg Mensen met een beperking tot ouderenzorg bestaat de trend om actief te zijn in de directe In de psychiatrie en de zwakzinnigenzorg is de beweging naar omgeving van de cliënt. Zorg op maat afgestemd op de persoonlijke kleinschaligheid al ruim twintig jaar geleden ingezet. De bekende situatie. Daarbij wordt een beroep gedaan op de familie (mantelzorg), kolossale instituten in een bosrijke omgeving ver van de bewoonde het sociale netwerk en professionals in de wijk. Cliënten willen wereld hebben plaatsgemaakt voor kleinschalige paviljoens of het liefst in hun vertrouwde leefsituatie blijven (woning, werk, reguliere woonhuizen in dorpen en steden. Het streven is een zo school). De wijk is daarmee de ideale schaal om zorg te organiseren, groot mogelijke zelfstandigheid in combinatie met zorg op maat in maar ook om tijdig problemen te signaleren of het nu gaat om huis of in de buurt. vereenzaming onder ouderen of verwaarlozing in gezinnen. De eerstelijn zal in toenemende mate een rol krijgen bij de zorg aan deze groepen cliënten. In het gezondheidscentrum kan bijvoorbeeld Ouderen een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige werken die contact Het bejaardentehuis uit de jaren 60 en 70 verdient zo langzamerhand onderhoudt met ggz-cliënten in de buurt of een zorgconsulent voor een plaats in het Open Luchtmuseum. Vele zijn al gesloopt cliënten met een lichamelijke beperking. of grondig verbouwd. Ouderen van nu houden graag zolang mogelijk In de Jeugdzorg is eveneens een sterke tendens naar ambulante de regie over hun eigen bestaan: zelfstandig wonend met zorg aan zorg op maat aan jongeren en hun ouders. De recent opgerichte huis of in een kleinschalige woonvorm met zorg onder handbereik. Centra voor Jeugd & Gezin zijn hier een duidelijke exponent van. Daarbij klinkt steeds meer de roep om wonen en zorg te scheiden, Ze richten zich op preventie, advies en lichte vormen van hulpverlening zodat de zorgverlener niet tegelijkertijd ook huisbaas is. Bouw en en daarnaast coördineren ze langdurige hulp aan gezinnen met exploitatie van verzorgings- en verpleeghuizen komt nu nog hoofdzakelijk zwaardere problematiek. Uitgangspunt is per gezin één integraal voor rekening van de AWBZ. Dat is inefficiënt en oneigenlijk. plan. Steeds meer wordt ook een beroep gedaan op de familie en Wonen is immers geen zorg. het sociale netwerk rondom het gezin. Het klassieke verpleeghuis met meerdere bedden op één kamer Een wijkgezondheidscentrum kan samenwerken met het maakt eveneens plaats voor kleinschalige wooneenheden voor lokale Centrum voor Jeugd en Gezin. Zeker bij een cumulatie aan dementerende en/of fysiek beperkte ouderen. De urgentie voor problemen is onderlinge afstemming geboden. Zo kan het gebeuren nieuwe initiatieven is groot. Het aantal dementerende ouderen stijgt dat een jongere met een fors overgewicht aanklopt bij de jeugdhulpverlening naar verwachting van ruim in 2010 naar ruim voor depressieve klachten. Gesprekstherapie alleen is dan in Het is moeilijk voorstelbaar dat zij allemaal intramuraal niet voldoende. Met de inzet van een arts of diëtiste kan worden worden opgevangen. In de ouderenzorg zal een omslag komen van gewerkt aan een gezondere leefstijl en meer beweging voor het hele de tweede- naar de eerstelijn. Dit vraagt wel om een enorme extra gezin. Professionals moeten in zo n situatie gezamenlijk inzetten op inspanning van de ambulante ouderenzorg. Te meer ook omdat het een structurele oplossing. Het is een groot voordeel als de diverse 16 aantal potentiële mantelzorgers afneemt (babyboomers hadden disciplines onder het ene dak van het gezondheidscentrum werken. 17

11 Dat vergemakkelijkt de onderlinge contacten en voor de cliënten blijft de zorg herkenbaar en dichtbij. 6 Geef gemeenten meer zorgtaken Eerstelijn verlicht druk op ziekenhuis Versterking van de eerstelijn vraagt om een actieve rol van de Door schaalvergroting, fusies en sluitingen is het aantal ziekenhuizen gemeente. Op dit moment ligt de bestuurlijke verantwoordelijkheid in Nederland teruggelopen tot ongeveer honderd. Maar voor de zorg toch vooral bij grote instellingen, verzekeraars en de ook de organisatie en financiering zijn radicaal veranderd, zoals de landelijke overheid. De stelselwijziging in 2006 en de introductie van gedeeltelijk vrije prijsvorming, het stelsel van kwaliteitsindicatoren marktwerking hebben de rol van de gemeenten verder uitgehold. en een sterkere onderlinge concurrentie. Welke consequenties Tegelijkertijd wordt een steeds sterkere behoefte gevoeld aan meer heeft deze nieuwe dynamiek in de ziekenhuizen voor de eerstelijnszorg? lokale en regionale initiatieven. Het bouwwerk van de zorg heeft een robuuste begane grond nodig voor de eerste opvang van cliënten, Steeds scherper wordt onderscheid gemaakt tussen patiëntengroepen. voor een basisniveau van cure en care en voor het ontplooien van Het ziekenhuis bekijkt hoe aan een bepaalde groep het programma s gericht op preventie. Gemeenten doen ervaring op met beste de noodzakelijke hulp kan worden geboden. Dat varieert van: de nog jonge Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ze zijn patiënten met een acute aandoening, een chronische aandoening, verantwoordelijk geworden voor de huishoudelijke hulp (thuiszorg), patiënten met meer complexe zorgvragen of met bekende en aanpassingen in huis en aangepast vervoer. Voor een deel werd dit goed te behandelen kwalen. Vier groepen patiënten die zich allemaal tot 2007 vanuit de AWBZ gefinancierd. De AWBZ staat onder druk melden bij hetzelfde ziekenhuis, maar met heel verschillende door de sterk stijgende kosten en de bureaucratie bij de uitvoering vragen. Een deel van hen kan ook goed worden geholpen door de via de zorgkantoren. In het debat over de toekomst van deze volksverzekering eerstelijn. tekenen zich twee tegenovergestelde scenario s af: de De huisartsenposten en afdelingen Spoed Eisende Hulp (SEH) langdurige verpleging en verzorging in zijn geheel laten uitvoeren van ziekenhuizen zullen steeds meer integreren. Veel burgers door de verzekeraars of delen onderbrengen bij de gemeenten. gaan met lichte of vage klachten naar de SEH, terwijl deze afdeling De lokale overheid zou in belangrijke mate verantwoordelijk kunnen ingericht is voor acute medische problemen. Het leidt tot worden voor de zorg aan ouderen, verstandelijk gehandicapten, overvolle wachtkamers, onnodige medicalisering en hoge kosten. psychiatrische patiënten en jongeren die aankloppen bij de Jeugdzorg. Mede onder druk van verzekeraars zullen ambulancevervoer, SEH De gemeente is hiervoor bij uitstek geschikt, omdat deze en huisartsenpost intensiever gaan samenwerken. De tijd dat vormen van zorg het meest effectief zijn als cliënten in de eigen men voor elk medisch probleem met de ambulance vervoerd kon omgeving blijven functioneren in het gezin en de buurt, dichtbij worden naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis is echt al lang voorbij. familie, werk en/of school. De specialist in het ziekenhuis zal vermoedelijk ook een stap Nog een argument pleit voor versterking van de rol van gemeenten. terug doen bij de reguliere zorg aan patiënten met chronische Veruit de meeste gezondheidswinst valt te boeken met preven- aandoeningen, zoals longziekte (COPD), diabetes en hartfalen. tie. Gedrags- en omgevingsfactoren zijn verantwoordelijk voor de De huisarts kan goed veel periodieke controles en standaardhandelingen helft van de ziektelast. Het gaat om welvaartsziekten als hartklach- 18 overnemen van de specialist. ten, diabetes en obesitas. De gemeenten zijn wettelijk verplicht een 19

12 preventief gezondheidsbeleid te voeren. Dit heeft nog niet geleid tot een significante daling van ongezonde leefgewoonten, integendeel. Gemeenten moeten veel meer met lokale partners samen preventieprogramma s opzetten. Welzijnswerk, onderwijs, sportverenigingen, corporaties ze kunnen allemaal bijdragen aan gedragsverandering en de inrichting van een gezondere woonomgeving. Maar ook de verzekeraars hebben hier groot belang bij. Preventie zou een plaats moeten krijgen in het basispakket. Het is een investering die zich terugverdient. Uit onderzoek blijkt dat laaggeschoolde Nederlanders zes tot zeven jaar korter leven dan hoger opgeleiden. Dat heeft alles te maken met ongezonde leefgewoonten (roken, alcohol, weinig bewegen, ongezonde voeding). Het woningbezit van de corporaties concentreert zich in wijken met veel laaggeschoolden. Als ergens preventie en voorlichting gezondheidswinst kunnen opleveren, dan wel in deze wijken. Corporaties, gemeente en zorginstellingen kunnen hierin gezamenlijk optrekken. Ruimte vrijmaken voor sportveldjes is een voor de hand liggend voorbeeld hoe de woonomgeving bijdraagt aan een gezondere leefstijl. 20 Verzekeraars in sturende rol Verzekeraars hebben zich ontwikkeld van een passief betaalloket tot een actieve partij die zorg inkoopt, afspraken maakt met behandelaars en bemiddelt om wachtlijsten te omzeilen. In de toekomst zal die sturende rol alleen nog maar toenemen. Verzekeraars zullen om de kosten te beheersen inhoudelijke keuzes maken zoals versterking van de eerstelijn en meer nadruk op preventie en voorlichting. Ze kunnen de organisatie van de zorg beïnvloeden door multidisciplinaire samenwerking af te dwingen via nieuwe financieringsvormen. Als de rijksoverheid zich minder inlaat met de structuur van de zorg kan een goedingevoerde verzekeraar zorgaanbieders uit de eerste en tweede lijn samenbrengen in functionele werkverbanden. Zorg lokaal, bestuur regionaal

13 7 De corporaties als huisvester van zorg Sinds de jaren 90 hebben de corporaties zich ontwikkeld tot maatschappelijke ondernemingen met een veel breder takenpakket dan alleen huurwoningen bouwen en beheren. Ze investeren in verbetering van de woonomgeving en in versterking van de sociale cohesie en de leefbaarheid. Verder zorgen ze steeds vaker voor de huisvesting van onderwijs-, zorg- en welzijnsinstellingen. De corporaties kunnen een sleutelrol vervullen bij de grote uitdagingen waar de gezondheidszorg momenteel voor staat. Die rol ligt vooral in het ontwikkelen en beheren van vastgoed voor (samenwerkende) instellingen en medische dienstverleners. Het initiatief kan uitgaan van een zorginstelling, maar ook van de corporatie als bijvoorbeeld in een wijk een goed zorgaanbod ontbreekt (gezondheidscentrum, zorgsteunpunt of een groepspraktijk van huisartsen). Voor senioren ontwikkelen corporaties samen met zorginstellingen nieuwe vormen van wonen en zorg. De roep om wonen los te koppelen van zorg neemt toe. Steeds meer ouderen willen zelf kunnen bepalen bij welke instelling ze zorg aanvragen (of inkopen). Hetzelfde geldt voor de zorg aan mensen met fysieke en psychische beperkingen. Nieuwe woonvormen bieden de bewoners een zo groot mogelijke zelfstandigheid met echter wel altijd ambulante zorg op korte afstand, bijvoorbeeld in de vorm van een buurtsteunpunt. Corporaties kunnen in de directe omgeving van het steunpunt woningen voor cliënten reserveren. In dit model concentreren de zorginstellingen zich volledig op het bieden van zorg op maat. De corporaties nemen de volledige verantwoordelijkheid (en het risico) voor het vastgoed. De specialist in hardware (stenen) maakt vernieuwende software (zorg) mogelijk. Corporaties zijn hiervoor de aangewezen partij, gezien de verankering in de wijk. Dat maakt het mogelijk om als verbindende schakel op te treden tussen de zorginstelling en andere partijen zoals het 22 onderwijs, welzijnswerk, sportverenigingen of bewonersorganisaties. Visionair leiderschap

14 8 Nieuwe waarden in de zorg Ik heb met dit essay de noodzaak proberen aan te tonen van een robuuste eerstelijnszorg die de cliënt persoonlijk tegemoet treedt. Zorg met een herkenbaar gezicht in buurten, wijken en dorpen. Deze basiszorg nieuwe stijl kan veel bijdragen aan het oplossen van de grote vraagstukken in de gezondheidszorg, ook als het gaat om beheersing van de kosten. Onderzoek toont aan dat kleine eenheden goedkoper kunnen werken dan grote bureaucratische instellingen. Hoe de nieuwe zorgstructuur ook precies vorm krijgt, de autonome burger dient centraal te staan. Daarvoor moet de omslag worden voltooid van aanbod- naar vraaggestuurd werken. Daarnaast zal de zware bureaucratie en regelgeving plaats moeten maken voor meer natuurlijke processen en beleidsvrijheid binnen afgebakende grenzen. Dat schept ruimte voor innovatieve samenwerking tussen zorgaanbieders, gemeenten, corporaties, verzekeraars, bancaire instellingen en uiteraard consumentenorganisaties. De exclusieve focus op kostenbesparing maakt plaats voor een beoordeling op grond van kwaliteit, dienstbaarheid en correcte bejegening. Met beduidend minder regels en administratieve verplichtingen kan het management de werkers een grotere eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid geven. Daarnaast vraagt de terugkeer van de menselijke maat om een andere waardeoriëntatie met de nadruk op intimiteit, nabijheid en oprechte betrokkenheid. Een sterke eerstelijn draagt bij aan een goed woon- en leefklimaat in de wijken. Zorg is immers een basisbehoefte. Een lokaal gezondheidscentrum brengt de noodzakelijke samenhang in het brede palet van zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. De woningcorporatie kan zich opwerpen als bouwheer en huisbaas van dergelijke zorgknooppunten. 24 Kennis als katalysator

15 Tot slot, om droom en daad in de zorg dichter bij elkaar te brengen, zouden aan de volgende vijf condities moeten worden voldaan: 1. Visionair leiderschap Vernieuwing en samenwerking komen niet vanzelf van de grond. De zorg heeft inspirerende leiders nodig die innovaties in gang (durven) zetten, nieuwe coalities smeden en samenspraak organiseren met cliënten en andere stakeholders. Visionaire leiders die het institutionele belang ondergeschikt maken aan het recht van de cliënt op de beste zorg. Visionair leiderschap is ook gewenst bij woningcorporaties. Zij hebben de expertise in huis om de versterkte eerstelijn onder dak te brengen. 3. Schijf van vijf in de zorg Bij alle regionale plannen moet worden nagegaan in hoeverre het initiatief scoort bij de eerder beschreven ijkpunten voor een toekomstbestendige zorg. Welke initiatieven dragen echt bij aan kwaliteit, zuinige en zinnige personeelsinzet, een licht bestuur, minder kosten en patiënten die medeverantwoordelijk worden? Die gerichte focus stimuleert een integrale aanpak en zal op termijn ook landelijk ander beleid afdwingen. Begin het debat bij de inhoud en de beoogde resultaten en praat daarna over organisatie en verdeling van kosten. 4. Kennis als katalysator 2. De zorg lokaal & het bestuur regionaal Aan de basis staan kleinschalige werkeenheden: een gezondheidscentrum, een Centrum voor Jeugd en Gezin, een huisartsenpraktijk of een centrum voor dagopvang. De professionals mogen niet gehinderd worden door overdreven papierwerk en knellende protocollen. Ze moeten snel kunnen schakelen om optimale zorg rond de cliënt te organiseren. Het debat over de ideale schaal van publieke organisaties krijgt steeds meer een tweeledige focus: professionele schaalverkleining en bestuurlijke schaalvergroting. Om in de wijk zorg op maat mogelijk te maken, is een regionaal bestuurlijk schaalniveau nodig. Regionaal maken bestuurders afspraken over de lokale inzet. De grote stelselwijziging van de komende jaren zou weleens kunnen liggen in de komst van een robuustere infrastructuur voor de publieke gezondheidszorg op buurt- en wijkniveau. Het zou een revolutionaire omwenteling zijn: een zorgstructuur die van onderop Nederland heeft een aantal uitmuntende kennisinstituten op het terrein van de gezondheidszorg. Ze kunnen belangrijke expertise leveren bij een regionale vernieuwingsslag. Vaak is elders al eens het wiel uitgevonden en kan een bestaand model met kleine aanpassingen worden overgenomen. Good practices werken inspirerend en laten zien wat mogelijk is. Zo kan kennis als katalysator werken om de routine los te laten en de weg in te slaan naar verbetering. 5. Innovatie van onderop De regio s geven de politiek en de rijksoverheid het goede voorbeeld als ze daadwerkelijk muren tussen instellingen en disciplines weten te slopen door regels te schrappen en bureaucratie te verminderen. De echte stelselwijziging komt van onder op, omdat de nieuwe waardeoriëntatie uitgaat van nabijheid, intimiteit en vertrouwen. Dat zijn de dezelfde waarden die we herkennen bij de dorpsarts en wijkzuster uit de jaren 50. Een menslievende zorg is en blijft de ware opgave, 26 wordt opgebouwd. toen, nu en in de toekomst. 27

16 28

17 colofon Uitgave Vestia Juni 2010 Postbus bk Rotterdam Op één lijn in de zorg een essay van Hans Simons met dank aan Hans Oerlemans voor de bewerking ontwerp Boomvanmourik illustraties Helen van Vliet fotografie Pepijn Lutgerink productie Platform P

18 over de auteur Hans Simons (1947) behaalde zijn doctoraal bedrijfsorganisatie aan de VU te Amsterdam. Hij was wethouder van Rotterdam met achtereenvolgens onderwijs, minderheden, welzijn; sociaal-economische zaken en havenzaken in portefeuille. Hij was staatssecretaris voor Volksgezondheid in de periode Hield zich toen bezig met vraagstukken als de herziening van de financiering en besluitvorming in de zorg en een nieuwe afweging van de rol van de overheid en partijen in de gezondheidszorg. Was later Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn en van de Stichting Oosterscheldeziekenhuizen, vooral belast met de fusie van de Zeeuwse Ziekenhuizen. Vervult een aantal commissariaten en toezichthoudende functies, onder andere bij Menzis, Arcadis, Hogeschool Zeeland en Pameyer in Rotterdam.

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Zorg Solidariteit in de zorg staat onder

Nadere informatie

DRUNEN, augustus 2009

DRUNEN, augustus 2009 DRUNEN, augustus 2009 1 Inhoudsopgave Inleiding Initiatiefnemers en samenwerking Uitbreiding HOED tot gezondheidscentrum - Huisarts regiefunctie - Centrum locatie Drunen Gebruiksverwachting - Bezoekers

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden:

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden: Vrijheid en verantwoordelijkheid Regeerakkoord VVD-CDA De Koepel Wmo-raden heeft voor u het huidige regeerakkoord en bijbehorende stukken doorgenomen. Er zijn weinig specifieke opmerkingen over de WMO

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 19 mei 2016 Page 2 of 6 Langdurige Zorg De langdurige zorg bestaat uit ondersteuning en verzorging van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurig psychische

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

In de Haagse Context

In de Haagse Context Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt In de Haagse Context 10 december 2013 Loes Hulsebosch en Karen Duys Thematafel Haagse Context, programma Wat is de Haagse Context? Inhoudelijk, organisaties,

Nadere informatie

Gezondheidszorg in 2020

Gezondheidszorg in 2020 Gezondheidszorg in 2020 Een transitieproces Ida Spelt huisarts in Wassenaar kwaliteitsfunctionaris bij ELZHA Leerdoelen Inzicht in de zorgkosten tussen nu en 2020 Inzicht in organisatie van zorg in het

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Zorg en Welzijn. Tirza. 20 oktober 2014

Zorg en Welzijn. Tirza. 20 oktober 2014 Zorg en Welzijn Tirza 20 oktober 2014 1 Veel veranderingen: Transities Herinrichting: Decentralisatie AWBZ Nieuwe wet WMO Wet op de Jeugdzorg Participatiewet Bezuinigingen (25-30%) 2 Hervorming 2015 Zwaarste,

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Kiezen of delen? Perspectieven voor ondernemers in de eerstelijnszorg

Kiezen of delen? Perspectieven voor ondernemers in de eerstelijnszorg Kiezen of delen? Perspectieven voor ondernemers in de eerstelijnszorg Geïntegreerde eerstelijnszorg in wijken biedt een zeer kansrijke toekomst. Bent u klaar voor die toekomst? Welke rol wilt u spelen?

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap Q en A Ouderen Solidariteit & gemeenschap 1. Moeten ouderen straks een beroep doen op familie of buren? De PvdA wil een samenleving waarin we ook zorg voor elkaar hebben. Een samenleving waarin we de zorg

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog De positie van de(thuis)zorg Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog de Zorgboog Voor alle generaties; dus kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, behandelpraktijk (paramedici),

Nadere informatie

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Het zorglandschap verandert Patiënten met complexe zorgvraag blijven thuis wonen zorg, behandeling en ondersteuning rond de patiënt thuis georganiseerd

Nadere informatie

Memo. Leden van de commissie WOS. R.Kool- van Mourik CDA-fractie. Betreft: Informatie over kwetsbare ouderen. Datum: 15-3-2011

Memo. Leden van de commissie WOS. R.Kool- van Mourik CDA-fractie. Betreft: Informatie over kwetsbare ouderen. Datum: 15-3-2011 Aan: Van: Leden van de commissie WOS R.Kool- van Mourik CDA-fractie Betreft: Informatie over kwetsbare ouderen. Datum: 15-3-2011 Inleiding. Ruim een kwart van de 65-plussers is kwetsbaar voor ernstige

Nadere informatie

Samenvatting deelstudies

Samenvatting deelstudies Samenvatting deelstudies 1 t/m 4 Samenvatting achtergrondstudies deel 1 t/m 4 behorende bij het advies Regie aan de poort uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting transmurale zorg (t.g.v. 15-jarig bestaan) Den Haag/Remisemuseum, 12 juni 2014

van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting transmurale zorg (t.g.v. 15-jarig bestaan) Den Haag/Remisemuseum, 12 juni 2014 / plv. Inlichtingen bij H. Halfweeg - Vos Speechschrijver T 070-3406985 M +31(0)6-15035012 h.halfweeg@minvws.nl 15 jaar Stichting Transmurale Zorg 2013/0322 van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting

Nadere informatie

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij!

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! Ontwikkelingen Klant/Consument: - mondiger/eigen verantwoordelijkheid - Regie (o.a. via PGB) - maatwerk - één loket (gemak,

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN Algemene informatie Krimpcafé XL In 2008 viert de Hanzehogeschool Groningen haar 210- jarig bestaan! Keuze uit meer dan 70 opleidingen; het grootste hbo- onderwijsaanbod in Noord-

Nadere informatie

Verpleegkundige in de zorg aan kwetsbare ouderen

Verpleegkundige in de zorg aan kwetsbare ouderen Verpleegkundige in de zorg aan kwetsbare ouderen Erik van Rossum lector zorginnovaties voor kwetsbare ouderen Hoe gaat het met ouderen? En met de zorg voor ouderen? Kwetsbaarheid Sleutelrol verpleegkundige

Nadere informatie

Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel

Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel Datum: dinsdag 3 juni 2014 Locatie: HSB de Vijverhof, Reigerlaan 251, Capelle aan den IJssel Thema: wijkgericht werken Georganiseerd door: Kirsten Kirschner

Nadere informatie

Protocol Crisiszorg V&V

Protocol Crisiszorg V&V Protocol Crisiszorg V&V Inleiding In acute situaties is het van belang dat de cliënt zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Zorgkantoor DSW heeft in samenwerking met Careyn en Zorgorganisatie

Nadere informatie

Er is een transformatieproces in de ouderenzorg aan de gang

Er is een transformatieproces in de ouderenzorg aan de gang Er is een transformatieproces in de ouderenzorg aan de gang 3 issues: 1. Adequaat inspelen op demografische ontwikkelingen; 2. Normaal als het kan en bijzonder als het echt moet; 3. Kostenbeheersing en

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

De Lelie. GGZ voor u. Aanbieder. Aanbieder

De Lelie. GGZ voor u. Aanbieder. Aanbieder GGZ voor u De Lelie KLEIN - Individuele begeleiding thuis door SPV-ers - Dagbesteding in het dagactiviteitencentrum - Psychiatrische problematiek - Psychogeriatrische aandoening 65 - Geen - Somatische

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen.

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Amersfoort, Bussum, Den Haag, 5 april 2007 Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Oproep aan de leden van de vaste commissie

Nadere informatie

Of te wel: Van (de) wijken weten. THEMA, april 2014

Of te wel: Van (de) wijken weten. THEMA, april 2014 Of te wel: Van (de) wijken weten THEMA, april 2014 Consultant/Ondernemer/(Interim) Bestuurder Meer dan 30 jaar kruiswerk, thuiszorg Vanuit perspectief Thuiszorg, in algemene zin, kijken naar ontwikkelingen

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de Wijk Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst 13 juni 2013 13:30-14:30 Steven Schoorl Extramuraliseren 2 Maatregelen om de kosten voor ouderenzorg te beheersen Regelgeving wordt gebruikt

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 601 Initiatiefnota van de leden Berckmoes-Duindam en Van der Linde over beschermd wonen Nr. 2 INITIATIEFNOTA 1. Inleiding Veel mensen die zich

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

Betere zorg met minder kosten. Vitaal Vechtdal. 17 september 2015 Congres proeftuinen VWS

Betere zorg met minder kosten. Vitaal Vechtdal. 17 september 2015 Congres proeftuinen VWS Betere zorg met minder kosten. Vitaal Vechtdal 17 september 2015 Congres proeftuinen VWS 1 Armoede te lijf met Ommen Samen Sterk 2 Druk op de gemeenschap Burger is op zoek naar overzicht en grip Instituties

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Speech van Directeur Generaal Langdurige Zorg Kees van der Burg op de bijeenkomst KBO-Brabant doet!

Speech van Directeur Generaal Langdurige Zorg Kees van der Burg op de bijeenkomst KBO-Brabant doet! Speech van Directeur Generaal Langdurige Zorg Kees van der Burg op de bijeenkomst KBO-Brabant doet! Den Bosch, 4 september 2014 Dames en heren, Het gaat goed met KBO-Brabant! De vereniging telt maar liefst

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN

WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN PROGRAMMA 17.30 uur: Opening en toelichting programma door dagvoorzitter, de heer René Heman 17.35 uur: Inleiding over decentralisaties en inrichting wijkteams gemeente

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

De Groningse zorg is van ons allemaal. Statenfractie Provincie Groningen

De Groningse zorg is van ons allemaal. Statenfractie Provincie Groningen De Groningse zorg is van ons allemaal Statenfractie De kosten van de zorg stijgen elk jaar enorm. Als er niet wordt ingegrepen, wordt over een aantal jaren de zorg 'onbetaalbaar'. Dus moeten er veranderingen

Nadere informatie

Gezondheiden Zorg in Overijssel

Gezondheiden Zorg in Overijssel Gezondheiden Zorg in Overijssel Ontwikkelingen en Perspectieven Hans Peter Benschop Gemeente Hof van Twente Goor, 1 juni 2016 Hof van Twente Gezond Gemiddelde leeftijd hoger dan Nederlandse gemiddelde

Nadere informatie

Datum: 13 januari 2015 Kenmerk: /AW/HKT Onderwerp: Reactie op de evaluatie wijkzorg 2014

Datum: 13 januari 2015 Kenmerk: /AW/HKT Onderwerp: Reactie op de evaluatie wijkzorg 2014 Gemeente Amsterdam T.a.v. de wethouder Zorg de heer E. van der Burg Postbus 202 1000 AE Amsterdam Achmea divisie Zorg en gezondheid T.a.v. de directeur Zorginkoop Care de heer E.J. Wilhelm Storkstraat

Nadere informatie

Ontwikkelingen in zorg en welzijn

Ontwikkelingen in zorg en welzijn Ontwikkelingen in zorg en welzijn Wat betekent dit voor de arbeidsmarkt? De sector van zorg en welzijn verandert. In de media wordt vaak het accent gelegd op economische motieven, maar de stijgende zorgkosten

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017, 3502 GA Utrecht Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Geachte dr. E.A.A.

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

De Groningse zorg is van ons allemaal. Statenfractie Provincie Groningen

De Groningse zorg is van ons allemaal. Statenfractie Provincie Groningen De Groningse zorg is van ons allemaal Statenfractie De Groningse zorg is van ons allemaal De kosten van de zorg stijgen elk jaar enorm. Als er niet wordt ingegrepen, wordt over een aantal jaren de zorg

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: De huisvesting van potentiële hostel bewoners. Reg.nr. : 124339 B&W verg. : : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Hervorming langdurige zorg Doelen Rijk: - Verbeteren kwaliteit zorg en ondersteuning - Versterken zelf- en samenredzaamheid

Nadere informatie

Zorg nodig omdat iemand niet voor zichzelf kan zorgen: ongeneeslijk ziek, het hebben van een handicap, psychisch, door ouderdom.

Zorg nodig omdat iemand niet voor zichzelf kan zorgen: ongeneeslijk ziek, het hebben van een handicap, psychisch, door ouderdom. SAMENVATTING 7.1 Waarom hebben mensen zorg nodig? Om gezond te worden en gezond te blijven. Zorg nodig omdat iemand niet voor zichzelf kan zorgen: ongeneeslijk ziek, het hebben van een handicap, psychisch,

Nadere informatie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie Innovatie in de Zorg en in de farmacie niets nieuws onder de horizon, wel bitter noodzakelijk Patrick Edgar Senior Manager Zorginkoop Is innovatie in de zorg nodig? Het gaat toch goed? Nederlanders leven

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket DE HUISARTSENPOST Armslag voor een goed eerstelijns loket De acute zorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Gewerkt wordt aan het vormen van een effectieve en aaneengesloten keten voor acute zorg. Beschikbaarheid,

Nadere informatie

Maatschappelijk aanbesteden

Maatschappelijk aanbesteden Maatschappelijk aanbesteden in vogelvlucht Mark Waaijenberg B&A Groep Maatschappelijk aanbesteden IN PERSPECTIEF 2 Samenleving Terugtreden is vooruitzien Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Verstikkende

Nadere informatie

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Tot slot: Meer doelmatigheid van het professionele aanbod valt te verkrijgen door het kritisch doorlichten

Nadere informatie

Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan

Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan Een wensen- en ideeënlijst vanuit cliëntenperspectief als leidraad voor de samenwerkende gemeenten

Nadere informatie

Samenvatting consultatie Ledenraad. Zorginkoopbeleid 2018

Samenvatting consultatie Ledenraad. Zorginkoopbeleid 2018 Samenvatting consultatie Ledenraad Zorginkoopbeleid 2018 1 Introductie De Ledenraad is betrokken bij het zorginkoopbeleid en contractering van zorg middels: Enquête Formele Ledenraadsvergadering Regionale

Nadere informatie

Een gezonder Nederland VTV-2014. De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker

Een gezonder Nederland VTV-2014. De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker Een gezonder Nederland VTV-2014 Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker, en vele anderen De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 1 Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker 24 juni

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen. Manon Jansen programmamanager Waardigheid en Trots Ministerie van VWS

Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen. Manon Jansen programmamanager Waardigheid en Trots Ministerie van VWS Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen Manon Jansen programmamanager Waardigheid en Trots Ministerie van VWS 1 2 Trends We leven langer We willen zelf ons leven inrichten, stellen meer

Nadere informatie

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Grande Conference 2014. Het Huisartsenperspectief

Grande Conference 2014. Het Huisartsenperspectief Grande Conference 2014 Het Huisartsenperspectief Het Huisartsenperspectief Toekomstvisie huisartsgeneeskunde 2022 kleinschalige, persoonsgerichte zorg dicht bij de patiënt ambities Het Huisartsenperspectief

Nadere informatie

Toekomstbestendige ouderenzorg vergt nieuw paradigma

Toekomstbestendige ouderenzorg vergt nieuw paradigma Toekomstbestendige ouderenzorg vergt nieuw paradigma Prof.dr. Robbert Huijsman MBA, Bijzonder hoogleraar Management & Organisatie Ouderenzorg Senior manager Kwaliteit & Innovatie, Achmea Enkele belangrijke

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017 WERKWIJZE Nuenen 2017,, HA Zorg Het praktiseren van reguliere generalistische huisartsgeneeskundige zorg dichtbij huis. 90% zelf behandelen Meestal behandelen wij die zelf. Anders verwijzen wij u gericht

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie