Inhoud. Wettelijk kader (2) Wettelijk kader (1) Digitaliseren van het cliëntendossier in de Jeugdgezondheidszorg Curaçao

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Wettelijk kader (2) Wettelijk kader (1) Digitaliseren van het cliëntendossier in de Jeugdgezondheidszorg Curaçao"

Transcriptie

1 Inhoud Digitaliseren van het cliëntendossier in de Jeugdgezondheidszorg Curaçao Henriette Hooijkaas Arts Maatschappij & Gezondheid Afdeling Jeugdgezondheidszorg Curaçao Jeugdgezondheidszorg Curaçao Implementatie digitaal dossier JGZ Bescherming persoonsgegevens Huidige situatie Jeugdgezondheidszorg Curaçao De overheid van het land Curaçao draagt de verantwoordelijkheid voor de preventieve zorg aan de jeugd van Curaçao De overheid heeft deze verantwoordelijkheid neergelegd bij Departamentu Salú Hubenil (DSH) als onderdeel van Geneeskundige & Gezondheidszaken van het Ministerie van GMN Curaçao. De taken van de afdeling behoren tot de kerntaken van de overheid en worden volledig gefinancierd vanuit de begroting van het land Curaçao. De taakstellingen van de Departamentu Salú Hubenil (DSH) 1. Begeleiden & bewaken jeugd in een longitudinale opzet 2. Ontwikkelen van beleid en adviseren aan het Ministerie GMN over het zorggebied en haar raakvlakken 3. Toezicht houden op de Jeugdgezondheidszorg die door derden wordt uitgevoerd 4. Voorkomen en bestrijden van infectieziekten o.a. door monitoren van de vaccinatiegraden van de jeugd Curaçao 5. Gezondheidseducatie 6. Het verstrekken van informatie aangaande de gezondheidstoestand van de jeugd. (Monitoren van de gezondheidstoestand van de jeugd door middel van dataverzameling en analyse.) Wettelijk kader (1) Verdrag inzake de Rechten van het kind Burgerlijk Wetboek Nederlandse Antillen Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) PB 2000, nr.118 Landsverordening Zorginstellingen 2007, PB no. 19. Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg 2009 PB no. 69 Landsverordening bescherming persoonsgegevens AB 2010 nr. 84 (LBHAM ) Wettelijk kader (2) Conform de wettelijke verplichting (art. 454 BWNA en de Landsverordening zorginstellingen), wordt vanaf de geboorte e/o bij vestiging op Curaçao voor/van elk kind een dossier aangemaakt. Dit dossier wordt tot en met het 24 e jaar gebruikt/geraadpleegd voor zorg aan het individuele kind. t/m 2014 werden er papieren dossiers aangemaakt in de JGZ Curaçao vanaf eind 2014 wordt er op Curaçao gewerkt in een digitaal dossier 1

2 Van belang in het kader van geheimhouding (1) Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst Art 448: informatievoorziening: De hulpverlener licht de patiënt op duidelijke wijze in (desgewenst schriftelijk) over de voorgenomen onderzoeken, voorgestelde behandelingen en de gezondheidstoestand van de patiënt. Art: 450 toestemmingsvereiste: voor uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst (alle handelingen op het gebied van de geneeskunde) toestemming van de patiënt is vereist; Indien de patiënt jonger is dan 12 jaar: toestemming van wettelijk vertegenwoordiger vereist (meestal ouder of voogd) Indien patiënt ouder is dan 12 jaar maar nog geen 18 jaar is, is naast toestemming van de patiënt zelf ook de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger nodig. Van belang in het kader van geheimhouding (2) Art: 457: geheimhouding en privacy de hulpverlener draagt zorg dat geen inlichtingen over de patiënt dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden worden verstrekt, aan anderen dan de patiënt, dan met toestemming van de patiënt (en in geval van minderjarige (ook) van wettelijk vertegenwoordiger). Indien verstrekking plaatsvindt geschiedt deze slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. Van belang in het kader van geheimhouding (3) Art: 457: geheimhouding en privacy vervolg Verstrekking van gegevens zonder toestemming in het kader van statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van volksgezondheid is alleen mogelijk indien: het onderzoek een algemeen belang dient het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd, en voor zover de betrokken patiënt tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt. Wie is verantwoordelijke voor het JGZ dossier De arts en/of verpleegkundige die het kind in zorg heeft, is verantwoordelijk voor de inhoud van het dossier. De JGZ-organisatie waar het kind in zorg is, is verantwoordelijk voor de bescherming van de privacy. Deze organisatie is in de taal van de wetgever de houder van de persoonsregistratie Ouders kunnen met vragen of klachten terecht bij de arts of verpleegkundige en bij de JGZorganisatie. Jeugdgezondheidszorg Curaçao 0-4 jarige zorg (preventieve zorg aan zuigelingen en peuters): uitvoer door een verschillende instanties: Departamentu Salú Hubenil (DSH) 9 locaties Stichting Witgele Kruis (WGK) 5 locaties Medische dienst voor het personeel van de ISLA 1 locatie Marine: medische dienst personeel Marine op 1 locatie De locaties DSH, WGK en de medische dienst ISLA en Marine zijn geografisch verspreid over Curaçao. De uitvoering van preventieve zorg voor de jeugd van 4 t/m 19 jarigen valt volledig onder de verantwoordelijkheid van DSH. Reden voor aanvraag Project Elektronisch Client Dossier JGZ Binnen de JGZ Curaçao is geen geïntegreerd informatiesysteem ter ondersteuning van het primaire proces. Hierdoor geen centrale vastlegging van kind gerelateerde gegevens plaats: Een kind wordt meerdere keren in diverse bestanden en applicaties ingevoerd, die niet gekoppeld zijn. Hierdoor is geen uitwisseling van de gegevens mogelijk en doublures De thans gebruikte applicaties ondersteunen het longitudinale karakter van de zorg niet. De verwerking van aangeleverde brongegevens in het cliëntdossier en andere systemen JGZ geschiedt handmatig. Een elektronisch dossier zal in hoge mate bijdragen aan de effectiviteit van de zorg en zal de efficiëntie bevorderen. Gegevens over de gezondheid (in de breedste zin van het woord) zullen beter en sneller beschikbaar zijn. 2

3 Na te streven doelstellingen van een elektronisch dossier (1) Organisatiedoelstelling: Beschikbaarheid en toegankelijkheid van digitale gegevens met betrekking tot de gezondheidstoestand van de jeugd (o.a. aan de hand van gezondheidsindicatoren) Zorgdoelstelling: Real-time elektronisch beschikbare kindinformatie bij elk contact Effectievere en efficiëntere zorgcoördinatie voor risicokinderen Kwaliteitsbewaking van de jeugdgezondheidszorg Na te streven doelstellingen van een elektronisch dossier (2) Management & beleidsdoelstelling: Evidence-based formulering van beleid zowel voor de eigen bedrijfsvoering als ook voor advisering ten behoeve van de gezondheidszorg in het algemeen en andere sectoren zoals onderwijs, jeugdwelzijn en jeugdhulpverlening. DSH maakte gebruik gemaakt van elektronische applicaties Centrale Ent Administratie (CEA) Access applicatie: wordt gebruikt voor registratie van de uitvoering van het vaccinatieprogramma. Systeem wordt ook gebruikt voor andere zorg gebonden activiteiten (maken van oproepbrieven en overzichtslijsten schoolvaccinatie en de schoolgezondheidszorg 4-12 jaar) Centrale Administratie Neonatale Gehoorstoornissen (CANG) Dit is een Access applicatie die gebruikt wordt voor de registratie van neonatale gehoortesten; EPI Info Een applicatie van Center for Disease Control (CDC) voor epidemiologische registratie. Hierin worden handmatig ingevulde registratieformulieren (zorggegevens) in verwerkt Voorgeschiedenis 15 jaar geleden serieus begonnen bij DSH nadenken digitaal dossier Voortraject (deels projectmatig) plaatsgevonden Meerdere projectdossiers zijn gemaakt Providers hebben ons bezocht & demonstraties zijn gegeven Voorstudie is uitgevoerd waarbij de toenmalige situatie binnen de Jeugdgezondheidszorg is geanalyseerde en een ontwerp voor een Elektronisch Cliënt Dossier is gemaakt Uiteindelijk geaccepteerd door USONA en bekend als: SEI-project Elektronisch Client Dossier 5 maart 2010 ondertekening SEI-project Elektronisch Client Dossier door USONA & gedeputeerde gezondheidszorg Situatie Nederland Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheidszorg (NCJ) heeft een basisdata set ontworpen inhoudelijke basis van het Digitaal Dossier JGZ Nederland. Reden: uniformiteit binnen de JGZ Nederland. Elke afdeling mag eigen aspecten toevoegen. Vanaf 2012 is het wettelijk verplicht om Digitaal Dossier te gebruiken in jeugdgezondheidszorg In Nederland verschillende software providers, die digitaal dossier aanbieden 3

4 Begin uitvoer project Door verschillende omstandigheden is het project pas in 2013 echt van start gegaan. Projectgroep bestaande uit externe projectleiding Deloitte en interne projectleiding DSH Juni 2013 Request for proposal (alle functionele en technische eisen van het ECD) voor de selectie van een software leverancier In juli 2013 softwareleveranciers (7) aangeschreven middels het opgestelde Request for proposal. Keuze software leverancier Uiteindelijk 4 leveranciers offerte aangeboden. Beoordeling door selectiecommissie (10 mensen: 8 van DSH en 2 van Deloitte) 2 leveranciers uitgekozen Onderdeel selectie bezoek aan Nederland met 6 leden projectteam Ook bezoek JGZ instelling met digitaal dossier. Selectie software leverancier Door presentaties en bezoeken aan JGZinstellingen duidelijk beeldvorming beide systemen, de gebruikersvriendelijkheid en de praktijkervaringen van gebruikers Selectie van leverancier Topicus die een software oplossing aanbiedt voor jeugdgezondheidszorg onder de naam KD+ (Kind Dossier +) 1 e bezoek software leverancier november 2013 Kennismaking Topicus JGZ Curaçao Bijeenkomst Secretaris Generaal & Sector Directeur GMN en directie van het Wit Gele Kruis (WGK) Diverse gesprekken medewerkers JGZ van de verschillende afdelingen Voorlichtingsbijeenkomst voor JGZ medewerkers Uitleg wat er van DSH & JGZ Curaçao verwacht wordt Functioneel Applicatie Beheerders (FAB s) begonnen met werken in KD+: inrichting KD+ Afspraken eind 1 e bezoek Topicus Inrichten van het ECD/KD+ Curaçao door FAB s samen met de technici Topicus Aanschaffen hardware (als eerste laptops) Aanleg internet aansluitingen alle locaties Plannen 2 bezoeken Topicus aan Curaçao In januari 2014 voor training ECD medewerkers In maart 2014 voor planning en verdere inrichting JGZ Curaçao: 0-4 jarige zorg 0-4 jarige zorg verschillende instellingen WGK DSH Polikliniek ISLA (Marine) Neonatale Gehoorscreening (NGS) Zuigelingenzorg (consultatiebureaus) Peuterzorg (consultatiebureaus) 4

5 JGZ Curaçao: 4-19 jarige zorg 4-19 jarige zorg alleen door DSH (overheid) Schoolvaccinatie Schoolgezondheidszorg Adolescentenzorg Werkwijze start invoer in ECD Na intern overleg afspraak: Beginnen met samenvattingen van kinderen zonder cliënten Voor 0-4 jarige zorg kinderen geboren in 2012 Voor 4-12 jarige zorg kinderen geboren in 2004 Daarna pas live face to face Kind gegevens overgezet in ECD Gegevens van kinderen 1996-heden uit de Centrale Entadministratie (CEA) overgezet in ECD DSH Curaçao verantwoordelijk voor entadministratie vaccinatieprogramma voor de jeugd Curaçao en had gegevens digitaal opgeslagen Eenmalig gegevensbestand van kinderen geboren 1996-heden ontvangen van Kranshi en gematched met gegevens van CEA Training januari 2014 Minister Whiteman GMN voert eerste kind in ECD 24 jan 2014 Uitdelen van de laptops In maart heeft Topicus voor een tweede keer een bezoek gebracht aan Curaçao. Vervolgtraining gegeven aan de KD+ gebruikers van de DSH, WGK & Isla. Planningsmodule voor medewerkers 4-19 jarige zorg Laptops uitgedeeld aan alle medewerkers JGZ 5

6 Presentatie van KD+ aan de schoolbesturen 4-19 jarige zorg (schoolgezondheidszorg & schoolvaccinatie) gebruikt school als ingang Voorlichting aan schoolbesturen over ECD heeft daarom plaatsgevonden Live face to face gaan Eind juni heeft het team voor schoolgezondheidszorg een pilot met een eerste face-to-face contactmoment gehad met schoolgaande tienjarige cliënten. Live face to face gaan 0-4 jarige zorg begonnen augustus 2014 Januari 2015 bijna hele zorg live face to face 0-4 jarige zorg Schoolgezondheidszorg Schoolvaccinatie Uitzondering Neonatale Gehoorscreening Reden koppeling Burgerlijke Stand (Kranshi) Recent: volgende week toch beginnen zonder koppeling Vervolg implementatie ECD in 2015 Implementatie planningsmodule voor 0-4 jarige zorg (februari 2015) Koppeling bestand Burgerlijke stand (Kranshi) Rapportages: nu is er informatie ingevoerd in KD+. Dit betekent dat we 1e helft 2015 aan de slag gaan met verschillende soorten rapportages vanuit het digitale dossier JGZ Curaçao. Bescherming persoonsgegevens Gegevens zijn opgeslagen in een beveiligd elektronisch systeem Toegang gegevens binnen KD+ Afhankelijk van instelling toegang tot gegevens Afhankelijk discipline toegang tot gegevens Informatie over bescherming persoonsgegevens aan de cliënt Iedere cliënt wordt verteld dat we hun gegevens in een digitaal dossier invoeren We hebben instructies aan medewerkers JGZ gegeven hoe ouders te informeren i.v.m. hun rechten en onze plicht t.a.v. bescherming persoonsgegevens (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst & Wet bescherming persoonsgegevens) Folder gemaakt om uit te delen indien daarom gevraagd wordt 6

7 Samenvattend Dossiervorming en medisch beroepsgeheim in de jeugdgezondheidszorg is een wettelijke verplichting Op dit moment in de jeugdgezondheidszorg Curaçao overgang papieren naar digitaal dossier Aandacht voor medisch beroepsgeheim in elektronisch beveiligd systeem Opleiden personeel Informatie aan kind/ouder Stellingen Papieren dossier is niet veiliger dan een digitaal dossier Kind/ ouder moet altijd op de hoogte zijn als je informatie over hem bespreekt met anderen 7

NVLF-Richtlijn Logopedische Verslaglegging

NVLF-Richtlijn Logopedische Verslaglegging NVLF-Richtlijn Logopedische Verslaglegging Verantwoording en toelichting November 2009 NVLF, 2009 1 Inhoud Inleiding... 3 A. WET- EN REGELGEVING... 5 A.1. Wet- en regelgeving...5 A.2. Vast te leggen gegevens

Nadere informatie

Convenant. Gegevensuitwisseling en bescherming persoonsgegevens binnen het sociaal domein gemeente Den Helder

Convenant. Gegevensuitwisseling en bescherming persoonsgegevens binnen het sociaal domein gemeente Den Helder Convenant Gegevensuitwisseling en bescherming persoonsgegevens binnen het sociaal domein gemeente Den Helder December 2014 binnen het sociaal domein gemeente Den Helder Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Privacyreglement. Privacyreglement Auteur: afdeling kwaliteit Autorisator: operationeel directeur Publicatiedatum: 1 mei 2015 Versie: 1.

Privacyreglement. Privacyreglement Auteur: afdeling kwaliteit Autorisator: operationeel directeur Publicatiedatum: 1 mei 2015 Versie: 1. Versie: 1.0 Pagina s: 8 1/8 1. Inleiding In de gezondheidszorg bestaat altijd een spanningsveld tussen enerzijds de privacywetgeving en anderzijds maximale zorgverlening aan de patiënt. In dit document

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder

Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder Privacy informatie folder 1 2 Privacy informatie folder Inhoud 1. Inleiding 4 2. Algemene uitgangspunten gegevensbescherming 5 1. Informatieplicht 5 2.

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6. Kaderstellende eisen... 20

Inhoudsopgave. 6. Kaderstellende eisen... 20 Concept publicatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Introductie... 3 2. Totstandkoming van dit document... 7 3. Leeswijzer... 8 4. ECD grondtonen en ontwikkeling... 9 5. Het primaire proces, de basis

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke Vooraf De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet Persoons Registraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen aan een Europese Richtlijn.

Nadere informatie

voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Verantwoordelijke kan zijn een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een bestuursorgaan;

voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Verantwoordelijke kan zijn een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een bestuursorgaan; Privacyreglement 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: --- de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens; --- persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Versie 3.0 Vastgesteld 24-2-2015 Evaluatiedatum 1-3-2017 Houder Servicebureau, Adviseur beleid en kwaliteit Privacyreglement Combiwel versie 3.0 Pagina 1 van

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Groningen, december 2005

PRIVACYREGLEMENT. Groningen, december 2005 PRIVACYREGLEMENT Reglement voor de bescherming van de privacy van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens bij de Stichting Maatschappelijk en Juridische dienstverlening, een organisatie

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment In verband met gegevensverwerking bij de uitvoering van de Jeugdwet door gemeenten

Privacy Impact Assessment In verband met gegevensverwerking bij de uitvoering van de Jeugdwet door gemeenten Privacy Impact Assessment In verband met gegevensverwerking bij de uitvoering van de Jeugdwet door gemeenten Opdrachtgevers: Directie Justitieel Jeugdbeleid, Ministerie van V&J en Ministerie van VWS Uitgevoerd

Nadere informatie

Professioneel Statuut MMA

Professioneel Statuut MMA Professioneel Statuut MMA Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Algemeen 3 1 Inleiding en doelstellingen 3 2. Definities 3 3. Juridische kaders 5 B. Bestuur RAV 6 4. Taken en verantwoordelijkheden bestuur RAV algemeen

Nadere informatie

Privacy reglement. Algemeen

Privacy reglement. Algemeen Privacy reglement Algemeen Doel Reglement met betrekking tot persoonsregistraties, ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënten in Medisch Centrum de Veluwe Begrippen Persoonsgegevens

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

Convenant. Gegevensuitwisseling en bescherming persoonsgegevens binnen het sociaal domein gemeente Den Helder

Convenant. Gegevensuitwisseling en bescherming persoonsgegevens binnen het sociaal domein gemeente Den Helder Convenant Gegevensuitwisseling en bescherming persoonsgegevens binnen het sociaal domein gemeente Den Helder Januari 2015 binnen het sociaal domein gemeente Den Helder Pagina 2 van 22 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Privacyreglement Fortagroep Uitwerking van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Wet bescherming persoonsgegevens

Privacyreglement Fortagroep Uitwerking van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Wet bescherming persoonsgegevens Privacyreglement Fortagroep Uitwerking van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Wet bescherming persoonsgegevens De tien gouden privacyregels Inleiding Algemene bepalingen Art 1. Art 2.

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT 1[1] 2[2]

PRIVACYREGLEMENT 1[1] 2[2] PRIVACYREGLEMENT Artikel 1 DOEL 1. Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP en - voor zover van toepassing

Nadere informatie

behoeve van de uitvoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie vallen niet onder de reikwijdte van dit reglement.

behoeve van de uitvoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie vallen niet onder de reikwijdte van dit reglement. Privacyreglement Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Diagnostisch Centrum: DiaSana 2. Raad van Bestuur: de Raad van Bestuur van Diagnostisch Centrum DiaSana 3. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een

Nadere informatie

second opinion klachtenregeling medisch dossier schade en aansprakelijkheid Rechten en plichten

second opinion klachtenregeling medisch dossier schade en aansprakelijkheid Rechten en plichten informatie en toestemming bescherming persoonsgegevens second opinion klachtenregeling medisch dossier schade en aansprakelijkheid Rechten en plichten Leeswijzer In deze brochure treft u regelmatig het

Nadere informatie

Zorg voor gegevens bij indicatiestelling

Zorg voor gegevens bij indicatiestelling drs. A. ter Linden mr. C.G. Zandee Zorg voor gegevens bij indicatiestelling Registratiekamer, augustus 2000 Voorwoord Indicatiestelling is een belangrijk instrument in de gezondheidszorg. De zorgvrager

Nadere informatie

Procedure Privacy verwerking leerlinggegevens. Privacyreglement verwerking leerlinggegevens 1

Procedure Privacy verwerking leerlinggegevens. Privacyreglement verwerking leerlinggegevens 1 Privacyreglement verwerking leerlinggegevens 1 1. Wet bescherming persoonsgegevens De Wet persoonsregistraties is vervangen door de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Voor het onderwijs is deze wet

Nadere informatie

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS. Privacyreglement klanten KinderRijk. In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS. Privacyreglement klanten KinderRijk. In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens Aantal pagina s Pagina 1 van 63 WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS Privacyreglement klanten KinderRijk In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Ministerie van Veiligheid en Justitie Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Datum 23 december 2011 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Departementale Auditdienst Kalvermarkt 53 2511 CB Den Haag Postbus

Nadere informatie

REÏNTEGRATIE VAN ZIEKE WERKNEMERS EN PRIVACY. Verkennend onderzoek bij drie reïntegratiebedrijven. Onderzoeksrapport

REÏNTEGRATIE VAN ZIEKE WERKNEMERS EN PRIVACY. Verkennend onderzoek bij drie reïntegratiebedrijven. Onderzoeksrapport REÏNTEGRATIE VAN ZIEKE WERKNEMERS EN PRIVACY Verkennend onderzoek bij drie reïntegratiebedrijven Onderzoeksrapport College bescherming persoonsgegevens - oktober 2005 2 Reïntegratie van zieke werknemers

Nadere informatie

Privacyreglement Rendiz b.v.

Privacyreglement Rendiz b.v. Privacyreglement Rendiz b.v. Inleiding 2 Algemene bepalingen Art. 1. Begripsbepalingen Art. 2. Reikwijdte Art. 3. Doel Rechtmatige verwerking van persoonsgegevens 3 Art. 4. Voorwaarden voor rechtmatige

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nulmeting Privacy & Beveiliging Primair en Voortgezet Onderwijs 7 april 2014

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nulmeting Privacy & Beveiliging Primair en Voortgezet Onderwijs 7 april 2014 www.pwc.nl Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nulmeting Privacy & Beveiliging Primair en Voortgezet Onderwijs 7 april 2014 2014-0420a/ADB/ek/jv/ae/ms Status Deze rapportage heeft de status

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Documentbeheer. Bekrachtigd door: Raad van Bestuur d.d. 09-2011 Documenteigenaar: Bestuurssecretaris

PRIVACYREGLEMENT. Documentbeheer. Bekrachtigd door: Raad van Bestuur d.d. 09-2011 Documenteigenaar: Bestuurssecretaris PRIVACYREGLEMENT Documentbeheer Bestandsnaam: Privacyreglement Bekrachtigd door: Raad van Bestuur d.d. 09-2011 Documenteigenaar: Bestuurssecretaris Datum evaluatie: September 2012 Versiebeheer: 1.0 d.d.

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie