WERKGROEP ISV-NVKVV FUNCTIEPROFIEL INFORMATIESYSTEEMVERPLEEGUNDIGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKGROEP ISV-NVKVV FUNCTIEPROFIEL INFORMATIESYSTEEMVERPLEEGUNDIGE"

Transcriptie

1 FUNCTIEPROFIEL INFORMATIESYSTEEMVERPLEEGUNDIGE Versie WERKGROEP ISV-NVKVV In onderstaand functieprofiel wordt de term informatiesysteemverpleegkundige gebruikt. Afhankelijk van de werking en accenten binnen de organisatie, kan deze functie een andere benaming hebben (vb. IT zorgcoördinator) en kan deze functie uitgevoerd worden door andere paramedici. SITUERING Functienaam Informatiesysteemverpleegkundige (of andere benaming, afhankelijk van de interne organisatie) Rapporteert aan Verantwoordelijke patiëntenzorg (afhankelijk van de interne organisatie) Afdeling Lid van het zorgdepartement Niveau Staffunctie (afhankelijk van de interne organisatie) ALGEMENE OMSCHRIJVING De informatiesysteemverpleegkundige vormt de brug tussen de dienst ICT en de eindgebruikers voor wat betreft applicaties die van toepassing zijn in het zorginhoudelijk proces. VEREISTEN Is verpleegkundige of vroedvrouw of heeft een ander diploma in de gezondheidszorg of heeft een licentie in de medisch-sociale wetenschappen of master in verpleegkunde EN heeft minimum 2 jaar ervaring in het zorgdepartement. met aanvullend een getuigschrift van informatiesysteemverpleegkundige (NVKVV) en/of een bijkomende opleiding in informatica en projectbeheer de titel van systeemverpleegkundige wordt ook verleend aan medewerkers die in hun instelling de functie van systeemverpleegkundige hebben uitgevoerd en dit gedurende minimum 5 jaar Functieprofiel Informatiesysteemverpleegkundige - Versie

2 TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN IN HOOFDLIJNEN Vanuit de kwaliteitsvisie van het zorgdepartement staat u als informatiesysteemverpleegkundige in voor het projectmatig uitwerken, ondersteunen en optimaliseren van de organisatie van het zorgproces door middel van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Ten aanzien van nieuwe softwarepakketten: adviseert bij de keuze voor een nieuw systeem heeft de projectleiding bij de invoering van nieuwe softwarepakketten Ten aanzien van het gebruik van de bestaande systemen geeft ondersteuning en advies bij gebruik software neemt initiatieven tot verbetering van gebruik software legt de wijze van gebruik van de software vast Opvolgen van opleiding en kwaliteit ACTIVITEITEN SITUEREN ZICH OP VOLGENDE GEBIEDEN: 1. BELEIDSVISIE. 2. PATIËNTENZORG. 3. HET BEHEER VAN MIDDELEN. 4. HET PERSONEELSBELEID. 5. VORMING EN ONTWIKKELING. 6. COMMUNICATIE EN OVERLEG. 7. DE WETTELIJKE BEPALINGEN EN DE INTERNE REGELGEVING 1 MET BETREKKING TOT DE BELEIDSVISIE Voorbereiden van het beleid van het zorgdepartement op vlak van informatie- en communicatietechnologie. Adviseert aan de directie bij het nemen van beleidsbeslissingen op vlak van informatisering van het zorgproces en van het zorgdepartement in het algemeen. Adviseert bij de keuze voor een nieuw systeem op basis van de ervaring en kennis over de systemen die beschikbaar zijn en hun mogelijkheden op de verschillende diensten. Volgt de ontwikkelingen in de softwaremarkt op naar hun gevolgen en mogelijkheden voor het ziekenhuis en komt met voorstellen tot aanschaf en aanpassingen van de softwarepakketten. Staat mee in voor de ontwikkeling van een strategisch beleidsplan mbt automatisering van de zorgverlening dat moet omgezet worden in een actieplan voor de komende jaren. Functieprofiel Informatiesysteemverpleegkundige - Versie

3 2 MET BETREKKING TOT DE PATIËNTENZORG Ondersteunen van de zorgeenheden op vlak van automatisatie en daarom -indien nodig- op de werkvloer aanwezig zijn. Analyseert de huidige en gewenste zorgprocessen en brengt de impact van ICT in deze zorgprocessen in kaart Houdt daarbij rekening met de gebruikersvriendelijkheid en haalbaarheid, de gevolgen voor de efficiëntie in de patiëntenzorg intramuraal en extramuraal en de mogelijkheden tot uitbreidingen in de toekomst. Bestudeert de mogelijkheden van het systeem en komt tot voorstellen tot een breder gebruik van het systeem in relatie tot het verbeteren van de kwaliteit van zorg. 3 MET BETREKKING TOT HET BEHEER VAN MIDDELEN Opvolgen van de begroting informatica voor het zorgdepartement en zorgen voor het doeltreffend en doelmatig gebruik van de beschikbare middelen (zowel hardware als software). Werkt mee aan het opstellen en de uitvoering van de begroting informatica voor het verpleegkundig-paramedisch departement in samenwerking met de directie, rekening houdend met een jaarlijkse behoeftepeiling Adviseert bij: o Aanschaf van nieuwe hardware o Aanschaf van nieuwe software 4 MET BETREKKING TOT HET PERSONEELSBELEID Uitbouwen, opvolgen en verfijnen van geïnformatiseerde gegevens zodat hoofdverpleegkundigen, diensthoofden en verantwoordelijken ondersteund worden inzake het bestaffingsbeleid op de afdelingen. Werkt mee aan uitbouwen en opvolgen van het draagvlak ten aanzien van ICT toepassingen in een team. 5 MET BETREKKING TOT VORMING EN ONTWIKKELING Erop toezien dat de ISV zelf en de medewerkers hun kennis en vaardigheden inzake informatiesystemen verder ontwikkelen. Peilt naar de nood omtrent opleidingen ivm informatiesystemen. Volgt ontwikkelingen binnen bestaande en nieuwe softwarepaketten intra- en extra-muros. Neemt deel aan opleidingen, congressen en andere initiatieven rond het domein van ISV. Legt interne contacten met de informatici teneinde zelf de kennis omtrent informatica te verhogen. Legt externe contacten teneinde ook inzicht te krijgen op het vlak van systeemontwikkelingen in andere instellingen. Functieprofiel Informatiesysteemverpleegkundige - Versie

4 Neemt literatuur door omtrent het vakgebied. Werkt mee aan inventariseren van vragen aan de helpdesk om opleiding rond vaak terugkerende problemen te organiseren. Inventariseert vormingsnoden op afdelings- en individueel niveau. Maakt vormingsinitiatieven kenbaar. Ondersteunt en stimuleert personeel in het volgen van vorming. Staat in voor de begeleiding van studenten, huidige en nieuwe medewerkers op het vlak van opleiding in informatiesystemen in samenwerking met de hoofdverpleegkundigen en diensthoofden, HR en vormingsverantwoordelijken. Geeft vorming binnen domein van ICT 6 MET BETREKKING TOT COMMUNICATIE EN OVERLEG Instaan voor de communicatie, de informatiedoorstroming en het overleg rond informatiesystemen. Promoot het gebruik van informaticahulpmiddelen. Structureert de communicatie tussen eindgebruikers en de informatici (brugfunctie) Neemt deel aan overlegmomenten met betrekking tot automatisatie. Kan namens de directie van het zorgdepartement afgevaardigd worden in een aantal interdepartementale werkgroepen die nauw bij de informatisering van de organisatie betrokken zijn. Rapporteert tijdens implementatieprojecten van toepassingen aan de projectleider of aan het diensthoofd/medewerkers informatieverwerking. 7 MET BETREKKING TOT DE WETTELIJKE BEPALINGEN EN DE INTERNE REGELGEVING Mee uitbouwen van informatisering rond het opvolgen en toepassen van de relevante wetgeving en van de interne regelgeving met betrekking tot alle bovenstaande resultaatgebieden. Ondersteunt bij het informatiseren van opdrachten die wettelijk zijn opgelegd en/ of zijn aanbevolen door de overheid o VG MZG en MPG o FONA o MKG o Medicatiebeleid o Staand orders, procedures en klinische paden o Elektronisch patiëntendossier: hanteren en archiveren o Privacy Functieprofiel Informatiesysteemverpleegkundige - Versie

5 COMPETENTIES VAN DE INFORMATIESYSTEEMVERPLEEGKUNDIGE Vakmatige competentie Bij deze competentie gaat het om technische - praktische vaardigheden, informatieverwerkende vaardigheden en omgangsvaardigheden. is domeindeskundige op het gebied van het verpleegkundig proces en de verpleegkundige verslaglegging en heeft kennis van de verschillende standaarden en classificaties. kan de elementen van een informatiesysteem benoemen, heeft basiskennis van telematica, hardware, databases en kennissystemen. kan beoordelen of en in welke mate, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zorginformatiesystemen vanuit verpleegkundig perspectief haalbaar en aanvaardbaar zijn. kan non-conformiteiten in het IT-systeem opsporen die het functioneren van een informatiesysteem voor de zorgverlener belemmeren. kan op basis van de analyses, adviseren om te komen tot een verbetering en optimale inzet van een informatiesysteem kan meewerken aan de kwaliteit voor het zorgproces Bestuurlijk-organisatorische competentie Deze competentie heeft betrekking op het kunnen omgaan met organisatieproblemen en het kunnen omgaan met de spanningsverhouding tussen autonomie en controle (verantwoordelijk en flexibiliteit) houdt rekening met de voldoening van de gebruikers. Dit varieert van het signaleren en opsporen van knelpunten tot het formuleren van adviezen ter verbetering van de informatiesystemen. kan een bijdrage leveren aan het instellingsbeleid. Dit loopt uiteen van onderzoek binnen de doelstelling en de context van de organisatie tot het meedenken en adviseren over de ontwikkelingen die van belang zijn voor de informatiebeleidsontwikkeling van de instelling. kan deelnemen en functioneren binnen projectteams en netwerken met beroepsgenoten en andere deskundigen. Kan risico s analyseren en de randvoorwaarden beschrijven. Kan leiding aan een (deel)projectteam geven, afhankelijk van de grootte van het project. kan op effectieve en efficiënte wijze omgaan met materiële, financiële en personele middelen van de organisatie-eenheid. kan geautomatiseerde registratiesystemen onderzoeken, procesmatig onderhouden en adviseren tot verbetering, is op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verpleegkundige ICT. betrekt de context van de organisatie bij het opstellen van een beleidsadvies. kan zowel zelfstandig als in een multidisciplinair team flexibel en resultaatsgericht werken in zowel het verpleegkundig terrein als het domein ICT. Functieprofiel Informatiesysteemverpleegkundige - Versie

6 Strategische competentie Deze competentie heeft betrekking op het vermogen om te kunnen gaan met beroepsgroepen. kan een projectplan ontwikkelen om een informatiesysteem te onderzoeken, te veranderen, te vernieuwen of in te voeren en kan in het kader van het projectplan de daarvoor benodigde randvoorwaarden analyseren, kan adviseren en bewaken. kan een bijdrage leveren aan het veranderingsproces van zowel de verpleegkundige beroepsgroep als andere beroepsgroepen binnen de instelling, met het werken met een geautomatiseerd informatiesysteem. kan een bijdrage leveren aan de manier van werken binnen de instelling, vanuit o.a. de verpleegkundige optiek. Dit varieert van het meedenken over tot het innemen van standpunten en deze verhelderen en beargumenteren. Daarbij kan de informatiesysteemverpleegkundige anticiperen in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. kan collega s begeleiden. Dit loopt uiteen van ondersteuning bij de informatieanalyse en werkbegeleiding geven tot het opleiden en consult verlenen op het gebied van ICT. Sociaal-communicatieve competentie De volgende vaardigheden zijn in dit verband van belang: samenwerkingsvaardigheden, omgaan met kritiek en het geven en ontvangen van feedback. kan omgaan met feedback, waardering en kritiek. Een informatiesysteemverpleegkundige kan hierin een eigen mening geven en opkomen voor de eigen positie, de beroepsgroep van verpleegkundigen en patiënten in de context van een (geautomatiseerd) informatiesysteem. kan fungeren als contactpersoon tussen relevante disciplines, instellingen of bedrijven. kan (nieuwe) collega s, leerlingen en stagiaires begeleiden. Dit kan variëren van inwerken en onderricht geven tot het vervullen van een consultfunctie in alle fasen van de informatiesysteemontwikkeling. kan functioneren en effectief communiceren (zowel mondeling als schriftelijk) in een multidisciplinaire omgeving; zowel binnen de gezondheidszorg als binnen het domein ICT. Leer- en vormingscompetentie Deze laatste competentie is niet gerelateerd aan een specifiek beroepsrelevant probleem, maar is vooral van belang met het oog op ontwikkeling in de tijd en verwijst daarmee naar en dynamisch competentiebegrip. Het is gekoppeld aan competentieontwikkeling. Het gaat daarbij om leervaardigheden, reflectie, transfervaardigheden en vormgevingsvaardigheden. heeft een lerende houding en kan kennis van ontwikkelingen op het gebied van de verpleegkunde in het algemeen en informatica toegepast in het domein gezondheidszorg in het bijzonder, zowel nationaal als internationaal bijhouden en uitbreiden. is in staat vakliteratuur bij te houden en relevante informatie hieruit toe te passen. Dit houdt in van het uitvoeren tot het kunnen overzien en aan de orde stellen van de consequenties van nieuwe en Functieprofiel Informatiesysteemverpleegkundige - Versie

7 bestaande ontwikkelingen op het gebied van ICT voor het beroep en de beroepspraktijk van de verpleegkundige alsook andere disciplines in de gezondheidszorgsector. is in staat om van uit eigen ervaringen te leren door het reflecteren op het eigen handelen. kan de grenzen van de eigen deskundigheid hanteren en afbakenen. FUNCTIEBENAMING(EN) Afhankelijk van de werking en de accenten van de organisatie kan de functie ISV een andere functiebenaming hebben. Gangbare functietitels zijn: ICT zorgcoördinator Informatiesysteemdeskundige in de gezondheidszorg Zorgcoördinator EPD Verpleegkundige informatica Projectmedewerker zorg-ict Stafmedewerker automatisering Gebruikerscoördinator Zorginformatiesysteemdeskundige Functieprofiel Informatiesysteemverpleegkundige - Versie

Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën

Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Standplaats: Leefmilieu, Natuur en Energie Departement Leefmilieu, Natuur

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl16 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde: Psychiatrie en Geestelijke gezondheidszorg GZ003 (ontwerp)

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit Doel van de functiefamilie Ter plaatse bij derden de naleving van reglementeringen, normen, ed controleren of interne audit uitvoeren hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen: 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening: DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE

Nadere informatie

Het Bloso heeft een vacature, te begeven via bevordering binnen het niveau, horizontale mobiliteit of graadverandering voor een: ADVISEUR ICT (M/V)

Het Bloso heeft een vacature, te begeven via bevordering binnen het niveau, horizontale mobiliteit of graadverandering voor een: ADVISEUR ICT (M/V) Het Bloso heeft een vacature, te begeven via bevordering binnen het niveau, horizontale mobiliteit of graadverandering voor een: ADVISEUR ICT (M/V) Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats: Algemene afdeling

Nadere informatie

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte)

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte) De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied inhoudelijk bibliotheekwerk en bedrijfsvoering zoals HRM, financiën, communicatie, marketing en ICT. Om

Nadere informatie

Functiebeschrijving: ICT-manager

Functiebeschrijving: ICT-manager Functiebeschrijving: ICT-manager Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Accountmanager GIS voorbehouden betrekking (M/V)

Functiebeschrijving: Accountmanager GIS voorbehouden betrekking (M/V) Identificatiecode: Functiefamilie: Gespecaliseerd uitvoerend Niveau: 2 Functiebeschrijving: Accountmanager GIS voorbehouden betrekking (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Competentieprofiel 2012

Competentieprofiel 2012 Competentieprofiel 01 Verpleegkunde Versie: 1 Status: vastgesteld Datum: juni 01 Competentie profiel algemeen Competentieprofiel van het beroep HBO- Verpleegkundige ROLLEN DOMEINEN DOMEINSPECIFICATIES

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management

COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management IDEE 1 Leiden 6 UITVOEREN 4 Omgeving Externe Communiceren Samenwerken Administreren 8 Zelfont- Structureren 7 wikkeling Netwerken STRATEGIE 3 FINANCIEEL

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING Business Analist

FUNCTIEBESCHRIJVING Business Analist FUNCTIEBESCHRIJVING Business Analist 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een kosten- en kennisdelende organisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092)

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) sd.ict22.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1 STAGEHANDBOEK Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016 Semester 1 BACHELOROPLEIDING VERPLEEGKUNDE Juli 2015 Inhoud Inleiding 4 1. Inhoud van het vierde leerjaar 5 2. Inhoudelijk kader van differentiatiestage

Nadere informatie

Informatie Landelijk competentieprofiel voor beroepskrachten (niveau ABC) in het primaire proces van de gehandicaptenzorg t.b.v.

Informatie Landelijk competentieprofiel voor beroepskrachten (niveau ABC) in het primaire proces van de gehandicaptenzorg t.b.v. Informatie Landelijk competentieprofiel voor beroepskrachten (niveau ABC) in het primaire proces van de gehandicaptenzorg t.b.v. de EVC-procedure Versie: 2009 Niveau : A, B en C Datum: juli 2012 Pagina

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext SELECTIEREGLEMENT Datawarehouse- en business intelligence ontwikkelaar (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur met standplaats Brussel Departement en beleidsdomein Cultuur, Jeugd,

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0026) Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0026) Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0026) Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v) 1.2 Definitie Het ontwikkelen van een beleidsvisie en het leiden en coördineren

Nadere informatie

Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst'

Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst' Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst' verplegen verzorgen vp 1e niv. Verpleegkundige 2e niveau verzorgende helpende 5 4 3 2 individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V)

Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V) Vlaamse overheid Het Agentschap voor Natuur en Bos zoekt: Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V) Afdeling: Graad: Standplaats: Staf, cel Communicatie Adjunct van de directeur (A111) Koning Albert

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V)

Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V) Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V) Statutaire functie Rang B1, graad deskundige Beleidsdomein Bestuurszaken, Agentschap voor Overheidspersoneel, GVDC Standplaats: Brussel

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING FINANCIAL CONTROLLER

FUNCTIEOMSCHRIJVING FINANCIAL CONTROLLER FUNCTIEOMSCHRIJVING FINANCIAL CONTROLLER 1. Functietitel Financial Controller 2. Doel van de functie Actief bijdragen aan de financieel-economische stuurbaarheid van het ziekenhuis door in te staan voor

Nadere informatie

Protocolakkoord Co-RA GPD BIJLAGE 2 Ondersteuning van de scholengroepen voor het welzijnsdomein psychosociale aspecten van het werk We streven naar een eenduidig beleid en visie rond het psychosociaal

Nadere informatie

Procesbeheer in perspectief

Procesbeheer in perspectief Procesbeheer in perspectief Binnen zorginstellingen worden veel processen uitgevoerd, van het ontvangen van zorgaanvragen via de planning tot en met de declaratie van de geleverde zorg, salarisbetaling,

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE-

BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE- BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE- ONTWIKKELING (M/V) (CONTRACT ONBEPAALDE DUUR, NIVEAU A) Wil je meebouwen aan een kwaliteitsvolle overheid? Wij zoeken momenteel een enthousiaste medewerker die met ons wil

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Deskundige boekhouder brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, B1-B2-B3

Deskundige boekhouder brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, B1-B2-B3 De stad SINT-NIKLAAS is een moderne centrumstad met meer dan 72.000 inwoners. Wij organiseren in opdracht van de brandweerzone Waasland een wervingsprocedure en leggen een wervingsreserve aan voor: Deskundige

Nadere informatie