Plan van aanpak. voor de regionale procesmanager WMO. in de regio NWN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak. voor de regionale procesmanager WMO. in de regio NWN"

Transcriptie

1 Plan van aanpak voor de regionale procesmanager WMO in de regio NWN Versie 4 13 september 2005

2 Vooraf De aard van het plan en de keuzes in het plan Dit Plan van Aanpak voor de regionale procesmanager beschrijft de taken en deeltaken die onder zijn of haar verantwoordelijkheid, of mogelijk ook onder die van zijn of haar opvolger, in de periode van 1 oktober 2005 tot 1 januari 2007 moeten worden uitgevoerd. Daarbij is er van uitgegaan dat de WMO wordt ingevoerd op 1 juli 2006, overeenkomstig het wetsvoorstel dat eind mei 2005 bij de Tweede Kamer is ingediend. De regionale procesmanager heeft dus na de datum van inwerkingtreding ook nog een taak in het eerste half jaar van de uitvoering. Hoewel de WMO, zoals het er nu uitziet, zal worden ingevoerd per 1 juli 2006, is in dit plan van aanpak er van uitgegaan, dat alle grote veranderingen pas ingaan per 1 januari Dat spoort met de aanbeveling uit mijn advies, waarin ik heb gepleit om in het uitvoeringsjaar 2006 teneinde een goede uitvoeringskwaliteit te kunnen garanderen - met betrekking tot de huishoudelijke verzorging zoveel mogelijk gelijk te laten. Met betrekking tot de loketten is in dit Plan van Aanpak eveneens gekozen voor een ontwikkeltijd die loopt tot 1 januari Die keuze is gemaakt omdat de organisatie van backoffices nog de nodige voeten in de aarde zal hebben. Voor de overgang van subsidies uit de AWBZ gaat dat al van rechtswege gelden. Dit Plan van Aanpak is geschreven op een moment dat nog niet bekend is wie de regionale procesmanager wordt en er ook nog een groot aantal onduidelijkheden bestaat over hoe de Wet er precies gaat uitzien. Daarom stel ik voor dat dit Plan iedere drie maanden, na vaststelling van de voortgangsrapportage van de regionale procesmanager in de Stuurgroep, door de Stuurgroep wordt bijgesteld aan de hand van de actuele omstandigheden. Het nieuwe Plan van Aanpak is steeds het richtsnoer voor de regionale procesmanager bij het uitvoeren van zijn of haar opdracht, zodra het door de Stuurgroep is bijgesteld. In dit plan van aanpak is geen rekening gehouden met een betrokkenheid van raadscommissies of een vertegenwoordiging daaruit van de drie gemeenten bij het proces van beleidsontwikkeling voor de WMO. Ik heb geprobeerd daarover afspraken te maken met de drie voorzitters en de commissiegriffiers, maar om agendaredenen is dat mislukt. Ik adviseer om de regionale procesmanager nader te laten onderzoeken of er bij de commissies behoefte bestaat aan zo n betrokkenheid op regionaal niveau (los van het feit dat de gemeenteraden in laatste instantie het beleid vaststellen). Als die behoefte bestaat zal de regionale procesmanager een dergelijke betrokkenheid moeten organiseren en faciliteren. Wicher Pattje 13 september

3 1. Algemeen A. Projectorganisatie en Stuurgroep 1. Ervoor zorgdragen dat de Stuurgroep (met daarin drie wethouders, afkomstig uit drie gemeenten) zijn werk kan doen als beleidsbepalend en richtinggevend orgaan gedurende het invoeringsproces van de WMO - positieve (tussentijdse) evaluatie van Stuurgroep periode: t/m Het geven van leiding aan de projectorganisatie binnen de gemeenten voor de invoering van de WMO De projectorganisatie bestaat uit de projectgroep en de werkgroepen. Een schema van de projectorganisatie treft u aan in bijlage 2. De projectgroep bestaat uit de drie projectleiders onder leiding van de regionale procesmanager. Bij de aanvang van dat project zijn er vijf werkgroepen: a. De werkgroep Individuele Verstrekkingen b. De werkgroep Inkoop c. De werkgroep Loketten d. De Werkgroep Communicatie e. De Werkgroep ICT Ook de functionele samenstelling van de werkgroepen treft u aan in bijlage 2. De werkgroepen werken onder verantwoordelijkheid van de regionale procesmanager. De opdrachten van de werkgroepen zijn opgenomen in de daarop betrekking hebbende onderdelen van dit plan. - heldere opdrachten, duidelijke aansturing van projectleiders en leden van de werkgroepen periode: t/m B. Rapportage 3. Het produceren van drie-maandelijkse voortgangsrapportages ten behoeve van de Stuurgroep en de Colleges van B&W en het bijstellen van dit Plan van Aanpak - 3 -

4 projectgroep voor ieder toegankelijk inzicht in de stand van zaken periode: t/m C. Financiën 4. Het bewaken van de begroting, die voor het gemeenschappelijke invoeringsproces is vastgesteld en het rapporteren over de stand van de uitgaven De ontwerpbegroting treft u aan in bijlage 1. projectleiders WMO uitgaven blijven binnen de opgestelde begroting, inzichtelijke financiële verantwoording periode: t/m D. Overleg 5. Het voeren van overleg met burgers en belangenorganisaties In de ontwerptekst van de WMO wordt nadrukkelijk een positie voor belanghebbenden bij de WMO gereserveerd. Zo staat in artikel 11: Het college van burgemeester en wethouders betrekt de ingezetenen van de gemeente en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen bij de voorbereiding van het beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning, ( ). Dat gaat dus verder dan inspraak. Het gaat om betrekken bij de voorbereiding van beleid. Betrokkenheid bij de voorbereiding van beleid is niet gelijk aan het laten bepalen van beleid. Van de regionale procesmanager wordt verwacht dat hij met name met de belangenorganisaties overlegt over het beleid dat betrekking heeft op de regionale WMO-samenwerking. Het gaat er daarbij om dat het beleidsvormingsproces en de keuzes daarin bij de belangenorganisaties inzichtelijk zijn en dat zij hun commentaar en hun reacties daarop naar voren hebben kunnen brengen. belangenorganisaties aantoonbare betrokkenheid bij de voorbereiding van beleid periode: t/m

5 6. Het voeren van overleg met partijen die bij het bieden van maatschappelijke ondersteuning een rol spelen In de ontwerptekst van de WMO en in de Memorie van Toelichting is voor het principe gekozen dat de overheid buitengewoon terughoudend dient te zijn bij het zelf leveren van diensten in de sfeer van de maatschappelijke ondersteuning. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk de private organisaties die diensten gaan leveren. Omdat de gemeente wel verantwoordelijk is voor een evenwichtig en kwalitatief goed aanbod, afgestemd op een zo goed mogelijk in kaart gebrachte vraag, is er dus overleg en afstemming nodig tussen de gemeente en de aanbieders van zorg en maatschappelijke ondersteuning. De regionale procesmanager zal voor dat overleg en die afstemming moeten zorgen. aanbieders van zorg en maatschappelijke ondersteuning voor een evenwichtig en kwalitatief goed aanbod van zorg en maatschappelijke ondersteuning periode: t/m E. Integraal plan 7. Voorbereiden van de ontwikkeling van een integraal plan voor de WMO in de drie gemeenten De WMO is een wet waarin een aantal reeds bestaande wetten zijn opgegaan en waaraan een aantal nieuwe taken wordt toegevoegd. De bedoeling van de wet is dat de gemeente uiteindelijk een integraal plan maakt voor de wijze waarop zij op de negen prestatievelden van de WMO maatschappelijke ondersteuning aan haar burgers wil bieden. In het wetsontwerp krijgt de gemeente de opdracht tot het maken van een integraal plan pas een jaar na invoering van de wet. De regionale procesmanager krijgt de taak om de ontwikkeling van een integraal plan in de drie gemeentes voor te bereiden en wel op een zodanige manier dat het gedeelte van de wet waarop de gemeenten in regionaal verband samenwerken in elk van die plannen in grote lijnen identiek is. projectleiders WMO en verantwoordelijke directeuren contouren van het integrale plan WMO is in elk van de drie gemeenten duidelijk periode: t/m

6 8. Het initiëren van een volledige planning- en controlcyclus op de doelstellingen en de uitvoering van de WMO In het kader van de WMO gaan er straks enorme bedragen om, waarmee van te voren geformuleerde prestaties moeten worden bereikt. Dat vergt een systeem, waarin zowel de beoogde doelstelling, de kwaliteit van de uitvoering en de inzet van middelen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Een dergelijk systeem moet functioneren als sturingssysteem voor de uitvoering van de WMO. Op dit moment functioneert in geen van de drie gemeenten een dergelijk systeem. De Maraps functioneren nu als rapportagesysteem en niet als sturingssysteem. De regionale procesmanager krijgt tot taak om in elk van de drie gemeenten voorbereidingen te treffen voor een integrale kwaliteitssturing ten behoeve van de uitvoering van de WMO. projectleiders WMO, gemeentelijke controllers en verantwoordelijke directeuren het te maken integrale uitvoeringsplan kan zo worden opgesteld dat kan functioneren in een begrotings- en kwaliteitscyclus periode: t/m

7 2. Individuele verstrekkingen F. Het beleidskader 9. Het opstellen van het gezamenlijk beleidskader dat dient als basis voor de verstrekkingen van de (enkelvoudige) huishoudelijke verzorging Op het gebied van de nieuwe taak van de huishoudelijke verzorging moet een nieuw beleidskader worden ontwikkeld. In dat beleidskader worden een gezamenlijk voor de drie gemeenten geldend basispakket van voorzieningen gedefinieerd en de condities en de procedures die gelden voor de verstrekking er van. In het beleidskader worden onder andere de volgende vraagstukken geregeld: a. de definitie van huishoudelijke zorg; b. het vaststellen van de doelgroep; c. de indicatiestelling; d. de status van de indicatie; e. de zorgtoewijzing; f. de wijze van aanvragen; g. wel/geen inkomensgrens; h. wel/geen eigen bijdrage; i. wel/geen persoonsgebonden budget; j. wel/geen zorg in natura; k. de afstemming met het beleid van sociale zaken. werkgroep verstrekkingen eenvoudig en duidelijk beleidskader, dat in de richting van burgers goed is te communiceren periode: t/m Overleg over het beleidskader met de vertegenwoordiging van belangenorganisaties op regionaal niveau regionaal overleg belangenorganisaties WMO betrokkenheid belangenorganisaties en geboden gelegenheid om tijdens de voorbereiding in inzichten naar voren te brengen periode: t/m Besluitvorming over het beleidskader door Stuurgroep projectgroep instemming Stuurgroep periode: t/m

8 12. Besluitvorming over beleidskader door Colleges van B&W projectgroep + verantwoordelijke directeuren instemming Colleges periode: t/m Besluitvorming over het beleidskader door Raden raadscommissies en griffie instemming Raden periode: t/m Communicatie over het Beleidskader Zodra er een beleidskader in de drie gemeenten is vastgesteld, wordt het de hoogste tijd dat er een voorlichtingscampagne op gang komt om de bevolking van de drie gemeenten op de hoogte te brengen van de veranderingen die op til zijn. Er mag worden verwacht dat op dat moment (thans voorzien eind januari 2006) ook duidelijk is wanneer de WMO definitief zal worden ingevoerd en hoe het zit met de huishoudelijke verzorging. Het is het eerste belangrijke communicatiemoment vanuit de gemeenten over de WMO. Voor die communicatie dient door de werkgroep Communicatie een communicatieplan te worden opgesteld. Daarin moet in ieder geval vanuit de gemeenten worden aangegeven: a. wat er als gevolg van de WMO in grote lijnen gaat veranderen; b. waarom het gaat veranderen; c. wat de burger daar van gaat merken; d. of het een bezuinigingsmaatregel is of niet; e. wie er bij het opstellen van het beleid betrokken zijn en worden; f. wanneer er meer informatie komt en waar die informatie te krijgen is; g. hoe het zit met de verdere inspraak en besluitvorming Daarnaast moet er in het communicatieplan uiteraard duidelijkheid worden gegeven over: h. het specifieke terrein van de huishoudelijke verzorging; i. welke criteria gaan gelden; j. hoe in grote lijnen de procedures zullen worden; k. welke verbindingen er zijn en al dan niet blijven met de WVG, sociale zaken etc

9 werkgroep communicatie brochure, huis aan huis folder, advertenties, evt. TV- en/of radio-spot periode: t/m G. Het bestek en de aanbesteding 15. Het maken van een bestek voor de levering van individuele verstrekkingen Het bestek is een één op één vertaling van het beleidskader, dus zonder dat daar nieuwe beleidsbeslissingen voor nodig zijn. Het bestek behoeft daarom alleen te worden vastgesteld door de Stuurgroep. Afhankelijk van de looptijd van de contracten die nu in het kader van de WVG zijn afgesloten, moet er bekeken worden of er op de invoeringsdatum van de WMO ook een deel van de WVG-voorzieningen opnieuw moet worden aanbesteed. Als dat het geval is, moet er dus ook voor die voorzieningen een bestek worden gemaakt. In de WMO hebben burgers een keuzevrijheid als het gaat om aanbieders van voorzieningen. Er moet dus worden bepaald in hoeveel kavels (en met welke kwaliteit) de huishoudelijke zorg zal worden aanbesteed. werkgroep verstrekkingen, werkgroep inkoop, eventueel advies van een gespecialiseerd extern bureau. aan te besteden bestek, vastgesteld door de Stuurgroep periode: t/m Het aanbesteden van de individuele verstrekkingen Er moet worden bepaald op welke wijze er moet worden aanbesteed. De verwachting is dat daarover nog nadere richtlijnen komen van het ministerie van VWS. Er wordt uitgegaan van een aanbestedingsperiode van 6 maanden. Daarin wordt het volgende ondernomen: (Richtlijnen van (naar alle waarschijnlijkheid) de Europese aanbesteding) werkgroep inkoop, eventueel advies van een gespecialiseerd extern bureau. bidboeken van aanbieders periode: t/m

10 17. Selecteren van de aanbieders voor individuele verstrekkingen en besluitvorming daarover door Stuurgroep werkgroep inkoop, projectleiders, beleidsmedewerkers zorg, eventueel advies van een gespecialiseerd extern bureau. geselecteerde aanbieders, geaccordeerd door Stuurgroep periode: t/m Vaststellen van de aanbieders van individuele verstrekkingen door de Colleges van B&W projectgroep, verantwoordelijke directeuren Collegebesluit met vaststelling van aanbieders periode: t/m Het maken van nadere afspraken met de geselecteerde aanbieders over de precieze uitvoeringsmodaliteiten en het opstellen en ondertekenen van contracten met hen Na de fase van de selectie komt de fase van fijnafstemming en daarna contractering van de geselecteerde aanbieders. geselecteerde aanbieders door B&W ondertekende contracten met aanbieders met daarin exacte duidelijkheid over uitvoeringspraktijk vanaf periode: t/m Communicatie over de uitvoeringspraktijk na 1 juli 2006 Als de veranderingen in de huishoudelijke verzorging ingaan op 1 januari 2007 moet er in de maanden daarvoor nauwkeurige informatie zijn over hoe nieuwe aanvragen in het kader van de WMO kunnen worden ingediend en welke keuzemogelijkheden er voor de burgers zijn. Ook moet er dan en in de maanden daarna - nog een keer weer duidelijk worden uitgelegd hoe het met het overgangsregime zit voor reeds bestaande voorzieningen. Tevens moet een deel van de oude informatie worden herhaald. werkgroep communicatie voorlichtingsfolder, advertentieteksten, etc periode: t/m

11 H. Verordening 21. Het zorgen voor het aanpassen van verordeningen en aanverwante regelgeving met betrekking tot individuele verstrekkingen De WVG gaat als wet verdwijnen. Dat betekent dat de verordening voor de WVG moet worden gewijzigd. Dat geldt ook voor de regelgeving die verwijst naar de WVG-verordening. Ook de gemeenschappelijke regeling ROG zal moeten worden aangepast. Het ligt voor de hand om één verordening voor de verstrekking van individuele voorzieningen te maken op basis van de WMO. Voor de voorzieningen voor gehandicapten kan vooreerst de bestaande WVG-verordening de blauwdruk zijn. Voor de voorziening huishoudelijke zorg zal dat het beleidskader huishoudelijke zorg zijn. Naar verwachting komt de VNG nog met een modelverordening. Juridische Zaken, werkgroep verstrekkingen verordening individuele verstrekkingen WMO periode: tot Besluitvorming Stuurgroep over verordening individuele verstrekkingen WMO Projectgroep Stuurgroep-besluit over verordening individuele verstrekkingen WMO periode: t/m Besluitvorming Colleges van B&W over verordening individuele verstrekkingen WMO Projectgroep, verantwoordelijke directeuren B&W-besluit verordening individuele verstrekkingen WMO periode: t/m

12 24. Besluitvorming Raden over verordening individuele verstrekkingen WMO raadscommissies en griffie Raadsbesluit verordening individuele verstrekkingen WMO periode: t/m I. Contracten met uitvoerders van huishoudelijke verzorging gedurende de periode van 1 juli 2006 tot en met 31 december Het voorbereiden van contracten met de uitvoerders In dit plan van aanpak wordt er van uitgegaan dat de WMO in werking treedt op 1 juli 2006 en dat in verband met de (waarschijnlijk verplichte) Europese aanbesteding, de gemeenten pas per 1 januari 2007 van de huishoudelijke verzorging opnieuw kunnen aanbesteden. Voor het geval de wet op 1 juli 2006 in werking treedt, moet er dus nog iets geregeld worden met de huidige uitvoerders in het proces van aanvraag, indicatiestellen, toewijzing, uitvoering en controle van huishoudelijke verzorging. Dat betekent dat met het CIZ afspraken moeten worden gemaakt over de indicatiestelling (en het regime dat daarbij zal gelden). Met het zorgkantoor moeten afspraken gemaakt worden over zorgtoewijzing en controle en met Thuiszorg NWN moeten afspraken gemaakt worden over de levering van huishoudelijke verzorging. Die afspraken zullen moeten worden vastgelegd in contracten. In die contracten moet tenminste het volgende worden geregeld: het beoordelingsregime dat gaat gelden; de bedragen die met de uitvoering gemoeid zullen zijn; de wijze van rapportering. Mocht de invoering van de WMO worden uitgesteld tot 1 januari 2007 (of nog later) dan behoeven de stappen 25 t/m 28 niet te worden uitgevoerd. huidige uitvoerders, projectgroep, Juridische Zaken, werkgroep verstrekkingen overeenstemming met huidige uitvoerders over de inhoud van de contracten tot periode: tot

13 26. Besluitvorming Stuurgroep over contracten huidige uitvoerders Projectgroep Stuurgroep-besluit over contracten met huidige uitvoerders periode: t/m Besluitvorming Colleges van B&W contracten huidige uitvoerders Projectgroep, verantwoordelijke directeuren B&W-besluit over contracten huidige uitvoerders periode: t/m Besluitvorming Raden over contracten huidige uitvoerders raadscommissies en griffie Raadsbesluit over contracten huidige uitvoerders periode: t/m J. ICT-ondersteuning ten behoeve van het proces van individuele verstrekkingen 29. Het inventariseren van de beschikbare programma s voor registratie, processturing en financiële beheersbaarheid voor individuele verstrekkingen in het kader van de WMO Voor de registratie, processturing en financiële beheersbaarheid van de individuele vertrekkingen bestaat op dit moment niet een bij de gemeente al bekende applicatie. Gezien het feit dat er waarschijnlijk verschillende externe partijen in de verschillende fasen van de aanvraag bij het proces betrokken zullen zijn, ligt het voor de hand een internet-georiënteerde applicatie te zoeken of te ontwikkelen. Bij het zorgkantoor is mogelijk een goed bruikbare applicatie te krijgen of tegen een geringe ontwikkelingsfee aan te schaffen. En ook bij de huidige uitvoerder van de WVG, de gemeenschappelijke regeling ROG, bestaat een computersysteem dat wellicht aangepast zou kunnen worden aan de eisen die de uitvoering van de huishoudelijke verzorging stelt. In de gereedschapskist van VWS komt nog een onderdeel over ICT. Op het moment van schrijven van dit Plan van Aanpak was dat onderdeel nog niet gereed

14 projectgroep, werkgroep ICT inventarisatie periode: t/m Het maken van een program van eisen voor registratie, processturing en financiële beheersbaarheid De geïnventariseerde programma s zullen moeten worden beoordeeld. Er moet een program van eisen voor een aan te schaffen programma worden opgesteld. De confrontatie van de beoordeling en het program van eisen levert een advies op met betrekking tot het aan te schaffen programma. Bij het program van eisen moet met de volgende aspecten rekening worden gehouden: a. in het aanvraagproces moeten de volgende fasen kunnen worden onderscheiden: i. de aanvraag ii. de indicatie iii. de zorgtoewijzing iv. de zorgverlening v. de verantwoording b. het programma moet eigen bijdragen van cliënten kunnen verwerken; c. het programma moet op ieder gewenst moment statistische gegevens kunnen produceren die relevante sturingsinformatie kunnen opleveren. Verder moet rekening gehouden worden met: d. het gebruiksgemak van het programma; e. de prijs van het programma; f. het aantal licenties dat moet worden aangeschaft; g. de mate waarin het programma WEB-geörienteerd is, zodat het ook gemakkelijk door meerdere volgende aanbieders van huishoudelijke verzorging en in het loket kan worden gebruikt; h. of het programma zich leent voor gebruik in de omgeving van de gemeentelijke organisaties van elk van de drie gemeenten; i. of de data die het programma genereert op termijn gemakkelijk geïntegreerd kunnen worden met de data van de applicaties die in gebruik zijn bij de drie Sociale Diensten. De regionale procesmanager zal, in samenwerking met de projectleiders WMO, een program van eisen moeten opstellen, daarbij ondersteund door de werkgroep ICT

15 Projectgroep, werkgroep ICT beoordeling van de bestaande programma s in het licht van bovenstaande aandachtspunten, program van eisen en een advies mbt de aanschaf periode: t/m Het selecteren van een automatiseringssysteem voor registratie, processturing en financiële beheersbaarheid voor de individuele verstrekkingen en het zorgdragen voor de eventuele aanpassingen die daarin nodig zijn voor de invoeringsdatum werkgroep ICT, verantwoordelijke directeuren, Stuurgroep aanschaf en aanpassing automatiseringssysteem periode: t/m Besluitvorming over het aan te schaffen automatiseringssysteem door de Colleges van B&W projectgroep, verantwoordelijke directeuren collegebesluit over aanschaf automatiseringssysteem periode: t/m Het zorgdragen voor training en opleiding van medewerkers die met het systeem moeten gaan werken werkgroep ICT, ontwerpers, scholingsinstituten systeem wordt bediend door goed geschoolde medewerkers periode: t/m K. De uitvoering 34. Het zorgdragen voor een naadloze overgang op de invoeringsdatum en een gestroomlijnde uitvoering vanaf de invoeringsdatum Op de invoeringsdatum van de WMO gaat een nieuw regime in met betrekking tot in ieder geval de huishoudelijke verzorging. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen zal dat in de praktijk leiden tot problemen in de uitvoering. Deels omdat sommige burgers ondanks alle communicatie, niet op de hoogte zullen blijken te zijn van de nieuwe regels, deels omdat in de uitvoeringsorganisatie alle kinderziekten nog moeten worden geëlimineerd

16 Het is de taak van de regionale procesmanager, of zijn inmiddel structurele opvolger, om in de eerste maanden na de invoeringsdatum door regelmatig overleg met de aanbieders te zorgen voor een gestroomlijnde invoering en een naadloze overgang van het AWBZ-regime naar het WMO-regime. werkgroep communicatie, aanbieders, Stuurgroep een naadloze overgang en een gestroomlijnde invoering periode: t/m

17 3. Loketten voor informatie en advies L. Definiëring van de loketten 35. Het inventariseren van de bestaande loketten in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en het benoemen van de vormen van informatie en advies die er bij deze loketten te verkrijgen is. Atrivé heeft een overzicht gemaakt van de bestaande loketten in de regio NWN. Het overzicht is niet compleet en moet dus worden gecheckt en aangevuld. periode: tot projectleiders, nog zonder de regionale procesmanager compleet overzicht bestaande loketten voor informatie en advies 36. Het ontwikkelen van een visie op het loket voor informatie in advies in het kader van de WMO in de regio NWN Op dit moment is de ontwikkeling van de loketten in de regio NWN een onderdeel waar relatief het minst een visie op bestaat. Vormdiscussies (hoe groot, waar, hoe vaak open) hebben tot dusver de inhouddiscussie (wat is de doelgroep, welke domeinen bestrijkt het loket?) overschaduwd. Wat nu het eerst moet gebeuren is een visieontwikkeling. Daarbij moeten tenminste de volgende aspecten aan de orde komen: a. formuleer voor welke doelgroepen het loket moet worden ingericht; b. definieer de domeinen die het loket moet bestrijken; c. bepaal welke van de geïnventariseerde loketten dan minimaal in het loket ondergebracht zouden moeten worden; d. bepaal welk karakter het loket moet krijgen: objectief en onafhankelijk of bundeling van PR-materiaal van informatie- en adviesleverende organisaties; e. formuleer vanuit welk belang het loket wordt ingericht: vanuit dat van de informatie- en adviesleverende organisaties of vanuit de informatie- en adviesvragende burgers? f. formuleer door middel van welk medium informatie en advies wordt verstrekt en in welke verhouding: fysiek loket mondeling en schriftelijk, telefonisch, digitaal; g. formuleer de kwaliteitscriteria waaraan de gegeven informatie tenminste moet voldoen; h. formuleer de kwaliteitscriteria waaraan een digitaal informatiesysteem tenminste moet voldoen; i. formuleer de schaal van het loket: welk deel van een gemeente zou het moeten bestrijken; j. formuleer hoe het loket zou moeten worden bemenst en gefinancierd

18 De visie dient nauw aan te sluiten bij de visie die de drie gemeenten zullen moeten ontwikkelen met betrekking tot het gemeente brede loket en de digitale dienstverlening aan burgers vanuit de gemeenten. Ik adviseer dan ook om de ontwikkeling van het gemeentebrede loket en het WMOloket gezamenlijk ter hand te nemen. De overlap tussen beide loketten is te groot om daar twee ontwikkeltrajecten op los te laten. werkgroep één loket, werkgroep ICT, betrokkenheid van zorgvragers visie op het WMO loket voor informatie en advies periode: t/m Het overleg over de te formuleren visie op het loket met de vertegenwoordiging van belangenorganisaties op regionaal niveau regionaal overleg belangenorganisaties WMO betrokkenheid belangenorganisaties en geboden gelegenheid om tijdens de ontwikkeling van de visie inzichten naar voren te brengen periode: t/m Het vaststellen door de Stuurgroep van de visie op het loket als input voor het overleg met informatie- en adviesleverende organisaties Stuurgroep document voor overleg met informatie- en adviesleverende organisaties periode: t/m Overleg met informatie- en adviesleverende organisaties over de NWNvisie op het loket Nadat er een visie is geformuleerd en vrijgegeven voor overleg met de betreffende organisaties, moet er met die organisaties worden overlegd over de vraag of en zo ja op welke voorwaarden zij bereid zijn hun informatie- en adviesfunctie (mede) door het loket te laten uitvoeren. Daarbij komt nadrukkelijk de vraag naar de organisatie van front- en backoffice aan de orde. Een aantal van de organisaties zal behoren tot de gemeentelijke organisatie. Op basis van het overleg kan een goede inschatting worden gemaakt van de potentiële partners in het loket, van de organisatie van de front- en backoffice en van de mogelijkheden tot bemensing en financiering van het loket

19 werkgroep één-loket en informatie- en adviesleverende organisaties inschatting van reële mogelijkheden voor het loket en van daadwerkelijk deelnemende organisaties periode: t/m Besluitvorming over de opzet van het loket door de Stuurgroep Nadat het overleg met de informatie- en adviesleverende organisaties is gevoerd en afgerond moeten de Colleges van B&W en de gemeenteraden zich nog akkoord verklaren met de uitkomst van het overleg. In de besluitvorming moeten de onderwerpen in het visietraject weer terugkomen, maar aangepast aan het resultaat van de onderhandelingen met de informatie- en adviesleverende organisaties. Dat betekent dat over de volgende onderwerpen besluiten moeten worden genomen: a. de doelgroepen; b. het basispakket aan informatie en advies dat in elk van de drie gemeenten in de loketten tenminste verkregen kan worden; c. de organisaties die die informatie en dat advies gaan leveren; d. de onafhankelijkheid per soort informatie en advies; e. de gekozen informatiemedia (fysiek, mondeling, schriftelijk, telefoon, internet); f. de schaal van het loket (die kan per gemeente verschillend zijn) g. de bemensing van het loket h. de organisatie van de backoffice; i. de financiering van het loket, zowel voor wat betreft de investering als de exploitatie. werkgroep één-loket, projectgroep, verantwoordelijke directeuren besluitvorming in Stuurgroep over loket periode: t/m Besluitvorming Colleges van B&W over loket Projectgroep, verantwoordelijke directeuren B&W-besluit over loket periode: t/m

20 42. Besluitvorming Raden over loket raadscommissies en griffie Raadsbesluit over loket periode: t/m M. De voorbereiding voor de loketten 43. Het nader uitwerken van de opzet van de loketten Nadat de opzet voor de loketten na onderhandeling met de informatie- en adviesleverende organisaties is vastgesteld, moet er een nadere concretisering komen, die bovendien een financiële vertaling kan krijgen. In de nadere uitwerking komen in ieder geval de volgende drie aspecten aan de orde: a. er wordt een inventarisatie gemaakt van de mogelijke locaties voor de loketten, inclusief een begroting voor de investering en de exploitatie ervan; b. er worden overeenkomsten van dienstverlening opgesteld met de informatieen adviesleverende organisaties (backoffices) waarin de procedures en doorlooptijden zijn vastgelegd; c. er worden overeenkomsten opgesteld over de bijdrage van die organisaties met betrekking tot de bemensing van de loketten en de verdeling van de investerings- en exploitatiekosten daarvan. werkgroep één-loket, de informatie- en adviesleverende organisaties, projectgroep, verantwoordelijke directeuren concrete uitwerking één-loket inclusief financiële en personele vertaling periode: t/m Besluitvorming drie Colleges over concrete invulling loketten De concrete invulling van de loketten kan in de drie gemeenten verschillen. Het basisaanbod van zaken waarover in het loket tenminste informatie en advies wordt gegeven is echter wel gelijk. werkgroep één-loket, Projectgroep, verantwoordelijke directeuren B&W-besluit over concrete uitwerking één loket inclusief financiële en personele vertaling periode: t/m

Handen uit de mouwen

Handen uit de mouwen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Handen uit de mouwen beleidsnota huishoudelijke verzorging in Gemeente Leiderdorp Concretisering verkenning Q-Consult en Radar Regionale sub-werkgroep beleidsnota huishoudelijke

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 1/25 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Eindrapport. Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein. 12 november 2013

Eindrapport. Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein. 12 november 2013 Eindrapport Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein 12 november 2013 Rekenkamercommissie Medemblik Opmeer 1 Voorwoord Waarom is dit rapport van belang, wat is de toegevoegde

Nadere informatie

Inkoopgids Wijkverpleging 2015

Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Context en toekomstperspectief... 4 2.1 Overgangsjaar...5 2.2 De aanspraak wijkverpleging...5 2.3 Wat is wijkverpleging?...6

Nadere informatie

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht I Algemeen: a. Naam gemeente: Utrecht b. Naam verantwoordelijke wethouder/bestuurder: Toon Gispen, coördinerend wethouder WMO c. Naam verantwoordelijke projectleider:

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Grip op nieuwe taken van Leiden

Grip op nieuwe taken van Leiden Grip op nieuwe taken van Leiden Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Grip op nieuwe taken van Leiden dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1 Leeswijzer

Nadere informatie

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de ministeries

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee

Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee 0. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Achtergrond en aanleiding 3 Hoofdstuk 2 Doelstelling en reikwijdte 3 Hoofdstuk 3 Context 4 Hoofdstuk 4 Projectopdracht

Nadere informatie

Programmaplan. Decentralisaties

Programmaplan. Decentralisaties Programmaplan Decentralisaties Opsteller: Ambtelijk opdrachtgever: Betrokken collegelid: Kitty Schijven Theo van Waes Willy Evers Datum: 28 november 2013 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 1. Decentralisaties

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Maatschappelijke business case. Veilig Thuis. Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord

Maatschappelijke business case. Veilig Thuis. Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord Maatschappelijke business case Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord Colofon Uitgave: GGD Hollands Noorden Grotewallerweg 1 Postbus 324 1740

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken 2014 1

Jaarstukken 2014. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken 2014 1 Jaarstukken 2014 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken 2014 1 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord. Ten opzichte van de begroting is er over het boekjaar 2014

Nadere informatie

Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1

Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1 Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 De opgave 3 1.2 De aanpak 3 1.3 De rol van de gemeente in het sociaal domein 3 1.4 Kern van de bestuursopdracht 3 1.5

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

Handboek Projectmatig Werken

Handboek Projectmatig Werken Handboek Projectmatig Werken HANDBOEK PROJECTMATIG WERKEN Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Veendam mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

De bouw van een school

De bouw van een school De bouw van een school 1 Inleiding Dit hoofdstuk is geschreven voor degenen die te maken krijgen met de bouw van een nieuwe school. Getracht is een praktische handleiding te schrijven, zonder te streven

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket Plan van aanpak Doorontwikkeling Wmo-loket December 2009 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Belangrijke ontwikkelingen... 5 2.1 Ontwikkeling van het Wmo-loket... 5 2.2 Klankbordgroep Informele Zorg...

Nadere informatie

Projectplan Balie welzijn, zorg en opvoeding

Projectplan Balie welzijn, zorg en opvoeding Opdrachtgever Opdrachtnemer Steven Prins Pim de Glas Statuspagina Documentgegevens Project titel Projectplan balie welzijn, zorg en opvoeding Versie 0.7 Versie datum 21-7-2013 Status Concept Opstellers

Nadere informatie