Plan van aanpak. voor de regionale procesmanager WMO. in de regio NWN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak. voor de regionale procesmanager WMO. in de regio NWN"

Transcriptie

1 Plan van aanpak voor de regionale procesmanager WMO in de regio NWN Versie 4 13 september 2005

2 Vooraf De aard van het plan en de keuzes in het plan Dit Plan van Aanpak voor de regionale procesmanager beschrijft de taken en deeltaken die onder zijn of haar verantwoordelijkheid, of mogelijk ook onder die van zijn of haar opvolger, in de periode van 1 oktober 2005 tot 1 januari 2007 moeten worden uitgevoerd. Daarbij is er van uitgegaan dat de WMO wordt ingevoerd op 1 juli 2006, overeenkomstig het wetsvoorstel dat eind mei 2005 bij de Tweede Kamer is ingediend. De regionale procesmanager heeft dus na de datum van inwerkingtreding ook nog een taak in het eerste half jaar van de uitvoering. Hoewel de WMO, zoals het er nu uitziet, zal worden ingevoerd per 1 juli 2006, is in dit plan van aanpak er van uitgegaan, dat alle grote veranderingen pas ingaan per 1 januari Dat spoort met de aanbeveling uit mijn advies, waarin ik heb gepleit om in het uitvoeringsjaar 2006 teneinde een goede uitvoeringskwaliteit te kunnen garanderen - met betrekking tot de huishoudelijke verzorging zoveel mogelijk gelijk te laten. Met betrekking tot de loketten is in dit Plan van Aanpak eveneens gekozen voor een ontwikkeltijd die loopt tot 1 januari Die keuze is gemaakt omdat de organisatie van backoffices nog de nodige voeten in de aarde zal hebben. Voor de overgang van subsidies uit de AWBZ gaat dat al van rechtswege gelden. Dit Plan van Aanpak is geschreven op een moment dat nog niet bekend is wie de regionale procesmanager wordt en er ook nog een groot aantal onduidelijkheden bestaat over hoe de Wet er precies gaat uitzien. Daarom stel ik voor dat dit Plan iedere drie maanden, na vaststelling van de voortgangsrapportage van de regionale procesmanager in de Stuurgroep, door de Stuurgroep wordt bijgesteld aan de hand van de actuele omstandigheden. Het nieuwe Plan van Aanpak is steeds het richtsnoer voor de regionale procesmanager bij het uitvoeren van zijn of haar opdracht, zodra het door de Stuurgroep is bijgesteld. In dit plan van aanpak is geen rekening gehouden met een betrokkenheid van raadscommissies of een vertegenwoordiging daaruit van de drie gemeenten bij het proces van beleidsontwikkeling voor de WMO. Ik heb geprobeerd daarover afspraken te maken met de drie voorzitters en de commissiegriffiers, maar om agendaredenen is dat mislukt. Ik adviseer om de regionale procesmanager nader te laten onderzoeken of er bij de commissies behoefte bestaat aan zo n betrokkenheid op regionaal niveau (los van het feit dat de gemeenteraden in laatste instantie het beleid vaststellen). Als die behoefte bestaat zal de regionale procesmanager een dergelijke betrokkenheid moeten organiseren en faciliteren. Wicher Pattje 13 september

3 1. Algemeen A. Projectorganisatie en Stuurgroep 1. Ervoor zorgdragen dat de Stuurgroep (met daarin drie wethouders, afkomstig uit drie gemeenten) zijn werk kan doen als beleidsbepalend en richtinggevend orgaan gedurende het invoeringsproces van de WMO - positieve (tussentijdse) evaluatie van Stuurgroep periode: t/m Het geven van leiding aan de projectorganisatie binnen de gemeenten voor de invoering van de WMO De projectorganisatie bestaat uit de projectgroep en de werkgroepen. Een schema van de projectorganisatie treft u aan in bijlage 2. De projectgroep bestaat uit de drie projectleiders onder leiding van de regionale procesmanager. Bij de aanvang van dat project zijn er vijf werkgroepen: a. De werkgroep Individuele Verstrekkingen b. De werkgroep Inkoop c. De werkgroep Loketten d. De Werkgroep Communicatie e. De Werkgroep ICT Ook de functionele samenstelling van de werkgroepen treft u aan in bijlage 2. De werkgroepen werken onder verantwoordelijkheid van de regionale procesmanager. De opdrachten van de werkgroepen zijn opgenomen in de daarop betrekking hebbende onderdelen van dit plan. - heldere opdrachten, duidelijke aansturing van projectleiders en leden van de werkgroepen periode: t/m B. Rapportage 3. Het produceren van drie-maandelijkse voortgangsrapportages ten behoeve van de Stuurgroep en de Colleges van B&W en het bijstellen van dit Plan van Aanpak - 3 -

4 projectgroep voor ieder toegankelijk inzicht in de stand van zaken periode: t/m C. Financiën 4. Het bewaken van de begroting, die voor het gemeenschappelijke invoeringsproces is vastgesteld en het rapporteren over de stand van de uitgaven De ontwerpbegroting treft u aan in bijlage 1. projectleiders WMO uitgaven blijven binnen de opgestelde begroting, inzichtelijke financiële verantwoording periode: t/m D. Overleg 5. Het voeren van overleg met burgers en belangenorganisaties In de ontwerptekst van de WMO wordt nadrukkelijk een positie voor belanghebbenden bij de WMO gereserveerd. Zo staat in artikel 11: Het college van burgemeester en wethouders betrekt de ingezetenen van de gemeente en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen bij de voorbereiding van het beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning, ( ). Dat gaat dus verder dan inspraak. Het gaat om betrekken bij de voorbereiding van beleid. Betrokkenheid bij de voorbereiding van beleid is niet gelijk aan het laten bepalen van beleid. Van de regionale procesmanager wordt verwacht dat hij met name met de belangenorganisaties overlegt over het beleid dat betrekking heeft op de regionale WMO-samenwerking. Het gaat er daarbij om dat het beleidsvormingsproces en de keuzes daarin bij de belangenorganisaties inzichtelijk zijn en dat zij hun commentaar en hun reacties daarop naar voren hebben kunnen brengen. belangenorganisaties aantoonbare betrokkenheid bij de voorbereiding van beleid periode: t/m

5 6. Het voeren van overleg met partijen die bij het bieden van maatschappelijke ondersteuning een rol spelen In de ontwerptekst van de WMO en in de Memorie van Toelichting is voor het principe gekozen dat de overheid buitengewoon terughoudend dient te zijn bij het zelf leveren van diensten in de sfeer van de maatschappelijke ondersteuning. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk de private organisaties die diensten gaan leveren. Omdat de gemeente wel verantwoordelijk is voor een evenwichtig en kwalitatief goed aanbod, afgestemd op een zo goed mogelijk in kaart gebrachte vraag, is er dus overleg en afstemming nodig tussen de gemeente en de aanbieders van zorg en maatschappelijke ondersteuning. De regionale procesmanager zal voor dat overleg en die afstemming moeten zorgen. aanbieders van zorg en maatschappelijke ondersteuning voor een evenwichtig en kwalitatief goed aanbod van zorg en maatschappelijke ondersteuning periode: t/m E. Integraal plan 7. Voorbereiden van de ontwikkeling van een integraal plan voor de WMO in de drie gemeenten De WMO is een wet waarin een aantal reeds bestaande wetten zijn opgegaan en waaraan een aantal nieuwe taken wordt toegevoegd. De bedoeling van de wet is dat de gemeente uiteindelijk een integraal plan maakt voor de wijze waarop zij op de negen prestatievelden van de WMO maatschappelijke ondersteuning aan haar burgers wil bieden. In het wetsontwerp krijgt de gemeente de opdracht tot het maken van een integraal plan pas een jaar na invoering van de wet. De regionale procesmanager krijgt de taak om de ontwikkeling van een integraal plan in de drie gemeentes voor te bereiden en wel op een zodanige manier dat het gedeelte van de wet waarop de gemeenten in regionaal verband samenwerken in elk van die plannen in grote lijnen identiek is. projectleiders WMO en verantwoordelijke directeuren contouren van het integrale plan WMO is in elk van de drie gemeenten duidelijk periode: t/m

6 8. Het initiëren van een volledige planning- en controlcyclus op de doelstellingen en de uitvoering van de WMO In het kader van de WMO gaan er straks enorme bedragen om, waarmee van te voren geformuleerde prestaties moeten worden bereikt. Dat vergt een systeem, waarin zowel de beoogde doelstelling, de kwaliteit van de uitvoering en de inzet van middelen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Een dergelijk systeem moet functioneren als sturingssysteem voor de uitvoering van de WMO. Op dit moment functioneert in geen van de drie gemeenten een dergelijk systeem. De Maraps functioneren nu als rapportagesysteem en niet als sturingssysteem. De regionale procesmanager krijgt tot taak om in elk van de drie gemeenten voorbereidingen te treffen voor een integrale kwaliteitssturing ten behoeve van de uitvoering van de WMO. projectleiders WMO, gemeentelijke controllers en verantwoordelijke directeuren het te maken integrale uitvoeringsplan kan zo worden opgesteld dat kan functioneren in een begrotings- en kwaliteitscyclus periode: t/m

7 2. Individuele verstrekkingen F. Het beleidskader 9. Het opstellen van het gezamenlijk beleidskader dat dient als basis voor de verstrekkingen van de (enkelvoudige) huishoudelijke verzorging Op het gebied van de nieuwe taak van de huishoudelijke verzorging moet een nieuw beleidskader worden ontwikkeld. In dat beleidskader worden een gezamenlijk voor de drie gemeenten geldend basispakket van voorzieningen gedefinieerd en de condities en de procedures die gelden voor de verstrekking er van. In het beleidskader worden onder andere de volgende vraagstukken geregeld: a. de definitie van huishoudelijke zorg; b. het vaststellen van de doelgroep; c. de indicatiestelling; d. de status van de indicatie; e. de zorgtoewijzing; f. de wijze van aanvragen; g. wel/geen inkomensgrens; h. wel/geen eigen bijdrage; i. wel/geen persoonsgebonden budget; j. wel/geen zorg in natura; k. de afstemming met het beleid van sociale zaken. werkgroep verstrekkingen eenvoudig en duidelijk beleidskader, dat in de richting van burgers goed is te communiceren periode: t/m Overleg over het beleidskader met de vertegenwoordiging van belangenorganisaties op regionaal niveau regionaal overleg belangenorganisaties WMO betrokkenheid belangenorganisaties en geboden gelegenheid om tijdens de voorbereiding in inzichten naar voren te brengen periode: t/m Besluitvorming over het beleidskader door Stuurgroep projectgroep instemming Stuurgroep periode: t/m

8 12. Besluitvorming over beleidskader door Colleges van B&W projectgroep + verantwoordelijke directeuren instemming Colleges periode: t/m Besluitvorming over het beleidskader door Raden raadscommissies en griffie instemming Raden periode: t/m Communicatie over het Beleidskader Zodra er een beleidskader in de drie gemeenten is vastgesteld, wordt het de hoogste tijd dat er een voorlichtingscampagne op gang komt om de bevolking van de drie gemeenten op de hoogte te brengen van de veranderingen die op til zijn. Er mag worden verwacht dat op dat moment (thans voorzien eind januari 2006) ook duidelijk is wanneer de WMO definitief zal worden ingevoerd en hoe het zit met de huishoudelijke verzorging. Het is het eerste belangrijke communicatiemoment vanuit de gemeenten over de WMO. Voor die communicatie dient door de werkgroep Communicatie een communicatieplan te worden opgesteld. Daarin moet in ieder geval vanuit de gemeenten worden aangegeven: a. wat er als gevolg van de WMO in grote lijnen gaat veranderen; b. waarom het gaat veranderen; c. wat de burger daar van gaat merken; d. of het een bezuinigingsmaatregel is of niet; e. wie er bij het opstellen van het beleid betrokken zijn en worden; f. wanneer er meer informatie komt en waar die informatie te krijgen is; g. hoe het zit met de verdere inspraak en besluitvorming Daarnaast moet er in het communicatieplan uiteraard duidelijkheid worden gegeven over: h. het specifieke terrein van de huishoudelijke verzorging; i. welke criteria gaan gelden; j. hoe in grote lijnen de procedures zullen worden; k. welke verbindingen er zijn en al dan niet blijven met de WVG, sociale zaken etc

9 werkgroep communicatie brochure, huis aan huis folder, advertenties, evt. TV- en/of radio-spot periode: t/m G. Het bestek en de aanbesteding 15. Het maken van een bestek voor de levering van individuele verstrekkingen Het bestek is een één op één vertaling van het beleidskader, dus zonder dat daar nieuwe beleidsbeslissingen voor nodig zijn. Het bestek behoeft daarom alleen te worden vastgesteld door de Stuurgroep. Afhankelijk van de looptijd van de contracten die nu in het kader van de WVG zijn afgesloten, moet er bekeken worden of er op de invoeringsdatum van de WMO ook een deel van de WVG-voorzieningen opnieuw moet worden aanbesteed. Als dat het geval is, moet er dus ook voor die voorzieningen een bestek worden gemaakt. In de WMO hebben burgers een keuzevrijheid als het gaat om aanbieders van voorzieningen. Er moet dus worden bepaald in hoeveel kavels (en met welke kwaliteit) de huishoudelijke zorg zal worden aanbesteed. werkgroep verstrekkingen, werkgroep inkoop, eventueel advies van een gespecialiseerd extern bureau. aan te besteden bestek, vastgesteld door de Stuurgroep periode: t/m Het aanbesteden van de individuele verstrekkingen Er moet worden bepaald op welke wijze er moet worden aanbesteed. De verwachting is dat daarover nog nadere richtlijnen komen van het ministerie van VWS. Er wordt uitgegaan van een aanbestedingsperiode van 6 maanden. Daarin wordt het volgende ondernomen: (Richtlijnen van (naar alle waarschijnlijkheid) de Europese aanbesteding) werkgroep inkoop, eventueel advies van een gespecialiseerd extern bureau. bidboeken van aanbieders periode: t/m

10 17. Selecteren van de aanbieders voor individuele verstrekkingen en besluitvorming daarover door Stuurgroep werkgroep inkoop, projectleiders, beleidsmedewerkers zorg, eventueel advies van een gespecialiseerd extern bureau. geselecteerde aanbieders, geaccordeerd door Stuurgroep periode: t/m Vaststellen van de aanbieders van individuele verstrekkingen door de Colleges van B&W projectgroep, verantwoordelijke directeuren Collegebesluit met vaststelling van aanbieders periode: t/m Het maken van nadere afspraken met de geselecteerde aanbieders over de precieze uitvoeringsmodaliteiten en het opstellen en ondertekenen van contracten met hen Na de fase van de selectie komt de fase van fijnafstemming en daarna contractering van de geselecteerde aanbieders. geselecteerde aanbieders door B&W ondertekende contracten met aanbieders met daarin exacte duidelijkheid over uitvoeringspraktijk vanaf periode: t/m Communicatie over de uitvoeringspraktijk na 1 juli 2006 Als de veranderingen in de huishoudelijke verzorging ingaan op 1 januari 2007 moet er in de maanden daarvoor nauwkeurige informatie zijn over hoe nieuwe aanvragen in het kader van de WMO kunnen worden ingediend en welke keuzemogelijkheden er voor de burgers zijn. Ook moet er dan en in de maanden daarna - nog een keer weer duidelijk worden uitgelegd hoe het met het overgangsregime zit voor reeds bestaande voorzieningen. Tevens moet een deel van de oude informatie worden herhaald. werkgroep communicatie voorlichtingsfolder, advertentieteksten, etc periode: t/m

11 H. Verordening 21. Het zorgen voor het aanpassen van verordeningen en aanverwante regelgeving met betrekking tot individuele verstrekkingen De WVG gaat als wet verdwijnen. Dat betekent dat de verordening voor de WVG moet worden gewijzigd. Dat geldt ook voor de regelgeving die verwijst naar de WVG-verordening. Ook de gemeenschappelijke regeling ROG zal moeten worden aangepast. Het ligt voor de hand om één verordening voor de verstrekking van individuele voorzieningen te maken op basis van de WMO. Voor de voorzieningen voor gehandicapten kan vooreerst de bestaande WVG-verordening de blauwdruk zijn. Voor de voorziening huishoudelijke zorg zal dat het beleidskader huishoudelijke zorg zijn. Naar verwachting komt de VNG nog met een modelverordening. Juridische Zaken, werkgroep verstrekkingen verordening individuele verstrekkingen WMO periode: tot Besluitvorming Stuurgroep over verordening individuele verstrekkingen WMO Projectgroep Stuurgroep-besluit over verordening individuele verstrekkingen WMO periode: t/m Besluitvorming Colleges van B&W over verordening individuele verstrekkingen WMO Projectgroep, verantwoordelijke directeuren B&W-besluit verordening individuele verstrekkingen WMO periode: t/m

12 24. Besluitvorming Raden over verordening individuele verstrekkingen WMO raadscommissies en griffie Raadsbesluit verordening individuele verstrekkingen WMO periode: t/m I. Contracten met uitvoerders van huishoudelijke verzorging gedurende de periode van 1 juli 2006 tot en met 31 december Het voorbereiden van contracten met de uitvoerders In dit plan van aanpak wordt er van uitgegaan dat de WMO in werking treedt op 1 juli 2006 en dat in verband met de (waarschijnlijk verplichte) Europese aanbesteding, de gemeenten pas per 1 januari 2007 van de huishoudelijke verzorging opnieuw kunnen aanbesteden. Voor het geval de wet op 1 juli 2006 in werking treedt, moet er dus nog iets geregeld worden met de huidige uitvoerders in het proces van aanvraag, indicatiestellen, toewijzing, uitvoering en controle van huishoudelijke verzorging. Dat betekent dat met het CIZ afspraken moeten worden gemaakt over de indicatiestelling (en het regime dat daarbij zal gelden). Met het zorgkantoor moeten afspraken gemaakt worden over zorgtoewijzing en controle en met Thuiszorg NWN moeten afspraken gemaakt worden over de levering van huishoudelijke verzorging. Die afspraken zullen moeten worden vastgelegd in contracten. In die contracten moet tenminste het volgende worden geregeld: het beoordelingsregime dat gaat gelden; de bedragen die met de uitvoering gemoeid zullen zijn; de wijze van rapportering. Mocht de invoering van de WMO worden uitgesteld tot 1 januari 2007 (of nog later) dan behoeven de stappen 25 t/m 28 niet te worden uitgevoerd. huidige uitvoerders, projectgroep, Juridische Zaken, werkgroep verstrekkingen overeenstemming met huidige uitvoerders over de inhoud van de contracten tot periode: tot

13 26. Besluitvorming Stuurgroep over contracten huidige uitvoerders Projectgroep Stuurgroep-besluit over contracten met huidige uitvoerders periode: t/m Besluitvorming Colleges van B&W contracten huidige uitvoerders Projectgroep, verantwoordelijke directeuren B&W-besluit over contracten huidige uitvoerders periode: t/m Besluitvorming Raden over contracten huidige uitvoerders raadscommissies en griffie Raadsbesluit over contracten huidige uitvoerders periode: t/m J. ICT-ondersteuning ten behoeve van het proces van individuele verstrekkingen 29. Het inventariseren van de beschikbare programma s voor registratie, processturing en financiële beheersbaarheid voor individuele verstrekkingen in het kader van de WMO Voor de registratie, processturing en financiële beheersbaarheid van de individuele vertrekkingen bestaat op dit moment niet een bij de gemeente al bekende applicatie. Gezien het feit dat er waarschijnlijk verschillende externe partijen in de verschillende fasen van de aanvraag bij het proces betrokken zullen zijn, ligt het voor de hand een internet-georiënteerde applicatie te zoeken of te ontwikkelen. Bij het zorgkantoor is mogelijk een goed bruikbare applicatie te krijgen of tegen een geringe ontwikkelingsfee aan te schaffen. En ook bij de huidige uitvoerder van de WVG, de gemeenschappelijke regeling ROG, bestaat een computersysteem dat wellicht aangepast zou kunnen worden aan de eisen die de uitvoering van de huishoudelijke verzorging stelt. In de gereedschapskist van VWS komt nog een onderdeel over ICT. Op het moment van schrijven van dit Plan van Aanpak was dat onderdeel nog niet gereed

14 projectgroep, werkgroep ICT inventarisatie periode: t/m Het maken van een program van eisen voor registratie, processturing en financiële beheersbaarheid De geïnventariseerde programma s zullen moeten worden beoordeeld. Er moet een program van eisen voor een aan te schaffen programma worden opgesteld. De confrontatie van de beoordeling en het program van eisen levert een advies op met betrekking tot het aan te schaffen programma. Bij het program van eisen moet met de volgende aspecten rekening worden gehouden: a. in het aanvraagproces moeten de volgende fasen kunnen worden onderscheiden: i. de aanvraag ii. de indicatie iii. de zorgtoewijzing iv. de zorgverlening v. de verantwoording b. het programma moet eigen bijdragen van cliënten kunnen verwerken; c. het programma moet op ieder gewenst moment statistische gegevens kunnen produceren die relevante sturingsinformatie kunnen opleveren. Verder moet rekening gehouden worden met: d. het gebruiksgemak van het programma; e. de prijs van het programma; f. het aantal licenties dat moet worden aangeschaft; g. de mate waarin het programma WEB-geörienteerd is, zodat het ook gemakkelijk door meerdere volgende aanbieders van huishoudelijke verzorging en in het loket kan worden gebruikt; h. of het programma zich leent voor gebruik in de omgeving van de gemeentelijke organisaties van elk van de drie gemeenten; i. of de data die het programma genereert op termijn gemakkelijk geïntegreerd kunnen worden met de data van de applicaties die in gebruik zijn bij de drie Sociale Diensten. De regionale procesmanager zal, in samenwerking met de projectleiders WMO, een program van eisen moeten opstellen, daarbij ondersteund door de werkgroep ICT

15 Projectgroep, werkgroep ICT beoordeling van de bestaande programma s in het licht van bovenstaande aandachtspunten, program van eisen en een advies mbt de aanschaf periode: t/m Het selecteren van een automatiseringssysteem voor registratie, processturing en financiële beheersbaarheid voor de individuele verstrekkingen en het zorgdragen voor de eventuele aanpassingen die daarin nodig zijn voor de invoeringsdatum werkgroep ICT, verantwoordelijke directeuren, Stuurgroep aanschaf en aanpassing automatiseringssysteem periode: t/m Besluitvorming over het aan te schaffen automatiseringssysteem door de Colleges van B&W projectgroep, verantwoordelijke directeuren collegebesluit over aanschaf automatiseringssysteem periode: t/m Het zorgdragen voor training en opleiding van medewerkers die met het systeem moeten gaan werken werkgroep ICT, ontwerpers, scholingsinstituten systeem wordt bediend door goed geschoolde medewerkers periode: t/m K. De uitvoering 34. Het zorgdragen voor een naadloze overgang op de invoeringsdatum en een gestroomlijnde uitvoering vanaf de invoeringsdatum Op de invoeringsdatum van de WMO gaat een nieuw regime in met betrekking tot in ieder geval de huishoudelijke verzorging. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen zal dat in de praktijk leiden tot problemen in de uitvoering. Deels omdat sommige burgers ondanks alle communicatie, niet op de hoogte zullen blijken te zijn van de nieuwe regels, deels omdat in de uitvoeringsorganisatie alle kinderziekten nog moeten worden geëlimineerd

16 Het is de taak van de regionale procesmanager, of zijn inmiddel structurele opvolger, om in de eerste maanden na de invoeringsdatum door regelmatig overleg met de aanbieders te zorgen voor een gestroomlijnde invoering en een naadloze overgang van het AWBZ-regime naar het WMO-regime. werkgroep communicatie, aanbieders, Stuurgroep een naadloze overgang en een gestroomlijnde invoering periode: t/m

17 3. Loketten voor informatie en advies L. Definiëring van de loketten 35. Het inventariseren van de bestaande loketten in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en het benoemen van de vormen van informatie en advies die er bij deze loketten te verkrijgen is. Atrivé heeft een overzicht gemaakt van de bestaande loketten in de regio NWN. Het overzicht is niet compleet en moet dus worden gecheckt en aangevuld. periode: tot projectleiders, nog zonder de regionale procesmanager compleet overzicht bestaande loketten voor informatie en advies 36. Het ontwikkelen van een visie op het loket voor informatie in advies in het kader van de WMO in de regio NWN Op dit moment is de ontwikkeling van de loketten in de regio NWN een onderdeel waar relatief het minst een visie op bestaat. Vormdiscussies (hoe groot, waar, hoe vaak open) hebben tot dusver de inhouddiscussie (wat is de doelgroep, welke domeinen bestrijkt het loket?) overschaduwd. Wat nu het eerst moet gebeuren is een visieontwikkeling. Daarbij moeten tenminste de volgende aspecten aan de orde komen: a. formuleer voor welke doelgroepen het loket moet worden ingericht; b. definieer de domeinen die het loket moet bestrijken; c. bepaal welke van de geïnventariseerde loketten dan minimaal in het loket ondergebracht zouden moeten worden; d. bepaal welk karakter het loket moet krijgen: objectief en onafhankelijk of bundeling van PR-materiaal van informatie- en adviesleverende organisaties; e. formuleer vanuit welk belang het loket wordt ingericht: vanuit dat van de informatie- en adviesleverende organisaties of vanuit de informatie- en adviesvragende burgers? f. formuleer door middel van welk medium informatie en advies wordt verstrekt en in welke verhouding: fysiek loket mondeling en schriftelijk, telefonisch, digitaal; g. formuleer de kwaliteitscriteria waaraan de gegeven informatie tenminste moet voldoen; h. formuleer de kwaliteitscriteria waaraan een digitaal informatiesysteem tenminste moet voldoen; i. formuleer de schaal van het loket: welk deel van een gemeente zou het moeten bestrijken; j. formuleer hoe het loket zou moeten worden bemenst en gefinancierd

18 De visie dient nauw aan te sluiten bij de visie die de drie gemeenten zullen moeten ontwikkelen met betrekking tot het gemeente brede loket en de digitale dienstverlening aan burgers vanuit de gemeenten. Ik adviseer dan ook om de ontwikkeling van het gemeentebrede loket en het WMOloket gezamenlijk ter hand te nemen. De overlap tussen beide loketten is te groot om daar twee ontwikkeltrajecten op los te laten. werkgroep één loket, werkgroep ICT, betrokkenheid van zorgvragers visie op het WMO loket voor informatie en advies periode: t/m Het overleg over de te formuleren visie op het loket met de vertegenwoordiging van belangenorganisaties op regionaal niveau regionaal overleg belangenorganisaties WMO betrokkenheid belangenorganisaties en geboden gelegenheid om tijdens de ontwikkeling van de visie inzichten naar voren te brengen periode: t/m Het vaststellen door de Stuurgroep van de visie op het loket als input voor het overleg met informatie- en adviesleverende organisaties Stuurgroep document voor overleg met informatie- en adviesleverende organisaties periode: t/m Overleg met informatie- en adviesleverende organisaties over de NWNvisie op het loket Nadat er een visie is geformuleerd en vrijgegeven voor overleg met de betreffende organisaties, moet er met die organisaties worden overlegd over de vraag of en zo ja op welke voorwaarden zij bereid zijn hun informatie- en adviesfunctie (mede) door het loket te laten uitvoeren. Daarbij komt nadrukkelijk de vraag naar de organisatie van front- en backoffice aan de orde. Een aantal van de organisaties zal behoren tot de gemeentelijke organisatie. Op basis van het overleg kan een goede inschatting worden gemaakt van de potentiële partners in het loket, van de organisatie van de front- en backoffice en van de mogelijkheden tot bemensing en financiering van het loket

19 werkgroep één-loket en informatie- en adviesleverende organisaties inschatting van reële mogelijkheden voor het loket en van daadwerkelijk deelnemende organisaties periode: t/m Besluitvorming over de opzet van het loket door de Stuurgroep Nadat het overleg met de informatie- en adviesleverende organisaties is gevoerd en afgerond moeten de Colleges van B&W en de gemeenteraden zich nog akkoord verklaren met de uitkomst van het overleg. In de besluitvorming moeten de onderwerpen in het visietraject weer terugkomen, maar aangepast aan het resultaat van de onderhandelingen met de informatie- en adviesleverende organisaties. Dat betekent dat over de volgende onderwerpen besluiten moeten worden genomen: a. de doelgroepen; b. het basispakket aan informatie en advies dat in elk van de drie gemeenten in de loketten tenminste verkregen kan worden; c. de organisaties die die informatie en dat advies gaan leveren; d. de onafhankelijkheid per soort informatie en advies; e. de gekozen informatiemedia (fysiek, mondeling, schriftelijk, telefoon, internet); f. de schaal van het loket (die kan per gemeente verschillend zijn) g. de bemensing van het loket h. de organisatie van de backoffice; i. de financiering van het loket, zowel voor wat betreft de investering als de exploitatie. werkgroep één-loket, projectgroep, verantwoordelijke directeuren besluitvorming in Stuurgroep over loket periode: t/m Besluitvorming Colleges van B&W over loket Projectgroep, verantwoordelijke directeuren B&W-besluit over loket periode: t/m

20 42. Besluitvorming Raden over loket raadscommissies en griffie Raadsbesluit over loket periode: t/m M. De voorbereiding voor de loketten 43. Het nader uitwerken van de opzet van de loketten Nadat de opzet voor de loketten na onderhandeling met de informatie- en adviesleverende organisaties is vastgesteld, moet er een nadere concretisering komen, die bovendien een financiële vertaling kan krijgen. In de nadere uitwerking komen in ieder geval de volgende drie aspecten aan de orde: a. er wordt een inventarisatie gemaakt van de mogelijke locaties voor de loketten, inclusief een begroting voor de investering en de exploitatie ervan; b. er worden overeenkomsten van dienstverlening opgesteld met de informatieen adviesleverende organisaties (backoffices) waarin de procedures en doorlooptijden zijn vastgelegd; c. er worden overeenkomsten opgesteld over de bijdrage van die organisaties met betrekking tot de bemensing van de loketten en de verdeling van de investerings- en exploitatiekosten daarvan. werkgroep één-loket, de informatie- en adviesleverende organisaties, projectgroep, verantwoordelijke directeuren concrete uitwerking één-loket inclusief financiële en personele vertaling periode: t/m Besluitvorming drie Colleges over concrete invulling loketten De concrete invulling van de loketten kan in de drie gemeenten verschillen. Het basisaanbod van zaken waarover in het loket tenminste informatie en advies wordt gegeven is echter wel gelijk. werkgroep één-loket, Projectgroep, verantwoordelijke directeuren B&W-besluit over concrete uitwerking één loket inclusief financiële en personele vertaling periode: t/m

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen doen in Hengelo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Aanbesteding Uitwerkingsnotitie IV Concept ten behoeve van de inspraak Gemeente Hengelo, april 2006 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanbesteding

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/16502

Raadsvoorstel 2005/16502 Raadsvoorstel 2005/16502 Plan van aanpak Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gemeente Portefeuillehouder M. Steffens-van de Water/ H. Tuning Steller J. Sinke Collegevergadering 21 juni 2005 Raadsvergadering

Nadere informatie

Reactienota Beslisdocument Hulp bij het huishouden

Reactienota Beslisdocument Hulp bij het huishouden Reactienota Beslisdocument Hulp bij het huishouden Vooraf Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 29 juni besloten het beslisdocument Hulp bij het huishouden vrij te geven voor inspraak. Het

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 08.0080 Herzien bij B&W besluit 08.0959, d.d. 7 oktober 2008. Rv. nr. : 08.0080 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08.

RAADSVOORSTEL 08.0080 Herzien bij B&W besluit 08.0959, d.d. 7 oktober 2008. Rv. nr. : 08.0080 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08. RAADSVOORSTEL 08.0080 Herzien bij B&W besluit 08.0959, d.d. 7 oktober 2008 Rv. nr. : 08.0080 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08.0822 Naam programma +onderdeel: Programma Welzijn en Zorg onderdeel

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

2006. Nr. : 06.0146 Dnst. : C&E. Financiële gevolgen van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor 2007. Leiden, 28 november 2006.

2006. Nr. : 06.0146 Dnst. : C&E. Financiële gevolgen van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor 2007. Leiden, 28 november 2006. 2006. Nr. : 06.0146 Dnst. : C&E Financiële gevolgen van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor 2007. Leiden, 28 november 2006. Vanaf 1 januari krijgt de gemeente Leiden, als gevolg van de invoering

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD 2015 BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving...

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Status: concept Bestuurlijk opdrachtgever: Drs J.F.N. Cornelisse Ambtelijk opdrachtgever: Drs H.J. Beumer Ambtelijk opdrachtnemer: Drs M.M.H. de Boer Datum 17-03-2010

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel 15-1. Reg. nr.: 1410106 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling. Inkoopteam Wmo Meierij

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel 15-1. Reg. nr.: 1410106 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling. Inkoopteam Wmo Meierij 15-1 Collegevoorstel Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Inkoopteam Wmo Meierij Samenvatting In vervolg op het Functioneel Ontwerp (FO) Wmo hierbij het voorstel om een tijdelijk inkoopteam

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN Rekenkamer Utrecht, 15 februari 2016 AANLEIDING Rijksbeleid Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) van kracht geworden. Op grond

Nadere informatie

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning WMO Wet maatschappelijke ondersteuning 6 maart 2007 1 Programma Kennismaking Uitleg door ABVAKABO FNV Uitleg door vertegenwoordiger gemeente Vragen en antwoorden 6 maart 2007 2 Inwerkingtreding 1 januari

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 2 5 MÂARĨ 2014 Nummer: 14INT01073 Nota openbaar: Ja lil mum mill in i Onderwerp: Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Onderwerp: Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Raadsbesluit. Wij stellen U voor om: 1. In

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Stappenplan invoering Wmo vanuit cliëntperspectief

Stappenplan invoering Wmo vanuit cliëntperspectief Kies uw moment voor beleidsbeïnvloeding Stappenplan invoering Wmo vanuit cliëntperspectief De decentralisatie van de AWBZ is een stap dichterbij gekomen nu het wetsvoorstel Wmo naar de Tweede Kamer is

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik, gelet op de artikelen 11, vierde en vijfde lid, 12, tweede, derde

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Projectpartners: 1e lijns praktijk voor psychologie Infano Diepenheim 1 e lijns praktijk voor psychologie Pedagogisch perspectief

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad Onderwerp Verordening Wsw-raad Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. P. Haker Telefoon 5114039 E-mail: phaker@haarlem.nl Reg.nr. SZW/BB/2008/84084 Bijlage A B & W-vergadering van 13 mei

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014 Reg.nr:Z.08126 / Int.07935 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd

Nadere informatie

Raadsvergadering : 23 juni 2014 Agendanr. 18

Raadsvergadering : 23 juni 2014 Agendanr. 18 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw kenmerk

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen tarieven Hulp bij het huishouden 2013 t/m 2014. Aan de raad, Beslispunt:

Onderwerp: Vaststellen tarieven Hulp bij het huishouden 2013 t/m 2014. Aan de raad, Beslispunt: Agendapunt : 08. Voorstelnummer : 02-005 Raadsvergadering : 7 februari 2013 Naam opsteller : Mw. L. Hulskamp Informatie op te vragen bij : opsteller Portefeuillehouders : J. Mesu Onderwerp: Vaststellen

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland tot gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht

Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland tot gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht Raadsvergadering d.d. 26 november 2013 Nr. : 9 Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland tot gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Het college van burgemeester en wethouders van Almere, BESLUIT: Vast te stellen navolgende Nadere regels tot wijziging (tweede wijziging) van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo Artikel I: De

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder

Nadere informatie

Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ

Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ Aan Betreft Van Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd Inrichting overlegtafels bestuurlijk aanbesteden Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ Datum 17 maart 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

memo Startnotitie inrichten serviceorganisatie

memo Startnotitie inrichten serviceorganisatie memo Startnotitie inrichten serviceorganisatie Achtergrond en aanleiding De gemeenten in de Regio Zuid-Holland Zuidhebben de intentie uitgesprokenin gezamenlijkheid werk te gaan maken van de inbedding

Nadere informatie

Startnotitie: WMO. 1. Inhoudelijke specificatie & inventarisatie

Startnotitie: WMO. 1. Inhoudelijke specificatie & inventarisatie Startnotitie: WMO 1. Inhoudelijke specificatie & inventarisatie De drie gemeenten hebben de prestatievelden 3, 5 en 6 (uitvoering individuele voorzieningen WMO) op lende wijzen vorm gegeven. Op onderdelen

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar REINAERDE Meer informatie Mocht u nog vragen hebben over de overeenkomst van zorg- en dienstverlening, neemt u dan contact op met de manager van de locatie waar u zorg en ondersteuning ontvangt of gaat

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT:

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT: Memo Zaaknummer: MUG-14-00049 Documentnummer: Datum: 20 maart 2014 Onderwerp: Memo inkoop- en subsidiemodel en ict-systeem Datum behandeling PG: 13 maart 2014 Datum behandeling SG: 18 maart 2014 BOR/BGO:

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat moet?

1. Inleiding. 2. Wat moet? 1. Inleiding Inwoners van onze gemeente hebben behoefte aan een centrale plek van waaruit informatie, advies, ondersteuning en begeleiding wordt geboden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deze vaststelling

Nadere informatie

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Aanleiding Op 16 oktober heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om een zelftest aan gemeenten aan te reiken die gemeenteraden,

Nadere informatie

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 1. Inleiding..... 2 2. Aanleiding..... 2 3. De juridische basis...

Nadere informatie

Checklist beoordeling beleidskader Wmo. 20 beoordelingsvragen vanuit cliëntenperspectief

Checklist beoordeling beleidskader Wmo. 20 beoordelingsvragen vanuit cliëntenperspectief Checklist beoordeling beleidskader Wmo 20 beoordelingsvragen vanuit cliëntenperspectief AVI-toolkit 10 12 februari 2014 1 Inhoud Beleidskader Wmo beoordelen vanuit cliëntenperspectief... 3 Advies en ondersteuning...

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

CONVENANT BESCHERMD WONEN /BEGELEIDING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE

CONVENANT BESCHERMD WONEN /BEGELEIDING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE CONVENANT BESCHERMD WONEN /BEGELEIDING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van Aa en Hunze, Assen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld,

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de directeur Activering & Welzijn van het cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Inhoud Wat gaat er gebeuren? De huidige Begeleiding Invoering Begeleiding in de Wmo Project Invoering Begeleiding Uitkomsten oriëntatiefase Vervolg: visiefase

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding CONCEPT Startdocument AWBZ begeleiding Gemeente Wijk bij Duurstede, maart 2012 Algemene informatie In het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet is overeengekomen dat de functies dagbesteding

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Werk, Inkomen en Zorg Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Wijs-Menne, De

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W voorstel Steller : van Helvert Tel. : 06 1586 2307 Portefeuille : Weyers e-mail. : c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W : Agenda nr. : Reg.nr. : 3597514 Openbaar : ja Onderwerp : BewonersBedrijf Hambaken

Nadere informatie

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 26 juni 2013 Registratienummer: TB 13.3745548 Agendapunt: 6 Onderwerp: Contractering en tarieven huishoudelijke hulp 2014 Voorstel: 1. De volgende

Nadere informatie

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Agenda Opening Toelichting algemene ontwikkelingen (Ilse Vos); Project ondersteuningsarrangementen (Anne Rademakers); Onderzoek kortdurend verblijf (Anne

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Gemeente Waterland augustus 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 3 2. CLIËNTTEVREDENHEID... 3 3. HET WMO-LOKET... 3 3.1 AANVRAGEN... 4 3.2 INDICATIES...

Nadere informatie

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Samenvatting In de Wmo 2015 is geregeld dat er nieuwe taken naar gemeenten gaan. Het gaat om taken die tot 2015 vallen

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) : P.J.M. Fens, K. van Waaijen Afdelingshoofd : Paraaf : Paraaf

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking:

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Wmo-raad Maastricht Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Het beeld Als WMO-Raad constateren wij, -dat gemeenten met de drie decentralisaties verantwoordelijk

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 11-12-2013 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Inkoopsamenwerking decentralisaties Zaanstreek-Waterland, Regeling Zonder Meer Anna

Nadere informatie

Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6828 Onderwerp : beleidsnotitie Schuldhulpverlening Stadskanaal, 11 maart 2011 Beslispunten Instemmen met de visie, uitgangspunten en doelen,

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Informatie voor duurzaam inkopen van. Hulp in het Huishouden. Datum: 20 mei 2010

Informatie voor duurzaam inkopen van. Hulp in het Huishouden. Datum: 20 mei 2010 Informatie voor duurzaam inkopen van Hulp in het Huishouden Datum: 20 mei 2010 Colofon Dit document voor duurzaam inkopen is ontwikkeld door NL Milieu en Leefomgeving in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed.

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed. Vastgoed Plan van Aanpak Plan van aanpak: Vastgoed Bestuurlijk L. van Rekom opdrachtgever L. Mourik opdrachtgever Naam projectleider L. van Hassel Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding wordt een aanvraag

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Instellen Vrijwilligersfonds

Instellen Vrijwilligersfonds Openbaar Onderwerp Instellen Vrijwilligersfonds Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De motie Vrijwilligersfonds, kleine moeite groot plezier roept ons college op

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

Besluit: Ĺlh /wi n^, cân* Onderwerp Uitgeest, 11 juni 2014 Integraal Dienstverleningsmodel Sociaal Domein. Aan de gemeenteraad

Besluit: Ĺlh /wi n^, cân* Onderwerp Uitgeest, 11 juni 2014 Integraal Dienstverleningsmodel Sociaal Domein. Aan de gemeenteraad Raadd.d. ** '* Besluit: Ĺlh /wi n^, cân* Raadsvoorstel no. R2014.0044 Agendapunt no. Onderwerp Uitgeest, 11 juni 2014 Integraal Dienstverleningsmodel Sociaal Domein Aan de gemeenteraad Probleemstelling:

Nadere informatie

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Artikel 1 Karakter regeling Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015.

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015. De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie