Onderzoeksprogramma AOS Opleidingsschool Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprogramma AOS Opleidingsschool Rotterdam 2011-2012"

Transcriptie

1 Onderzoeksprogramma AOS Opleidingsschool Rotterdam Rotterdam, september

2 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Visie academische opleidingsschool Schets huidige situatie Ambitie OSR : Visie koppeling studenten aan onderzoeks- en innovatieteams Richtinggevende uitspraken t.b.v. visie academische opleidingsschool: Onderzoeksthema s Verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden partners Organisatiestructuur Begeleiding onderzoeks- en innovatieteams Koppeling studenten aan onderzoek Begeleiding studenten bij onderzoek Niveau onderzoeks- en innovatiecompetenties studenten Bijlage 1 Onderzoekscompetenties Academische opleidingsschool OSR Bijlage 2 Innovatiecompetenties Academische School Bijlage 3 Competenties lid van een lerend team Academische opleidingsschool OSR

4 4

5 1. Inleiding Met ingang van schooljaar zijn de academische opleidingsschool PDS Rijnmond en de opleidingsschool Samenscholing.nu gefuseerd in de Opleidingsschool Rotterdam (OSR). Een aantal van de scholen binnen OSR combineren de opleidingsfunctie met de academische functie. Deze scholen vormen, met de lerarenopleidingen, gezamenlijk de academische opleidingsschool OSR 1. Het betreft de volgende samenwerkingspartners: Wolfert van Borselen Scholengroep, Rotterdam Penta College CSG, Spijkenisse Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Rotterdam ICLON, Universiteit Leiden, Leiden IVL, Hogeschool Rotterdam, Rotterdam TULO, Technische Universiteit Delft, Delft Voor u ligt het onderzoeksprogramma van de AOS Opleidingsschool Rotterdam (OSR) voor de periode Dit onderzoeksprogramma beschrijft de visie van de academische opleidingsschool OSR (hoofdstuk 2), de onderzoeksthema s voor de komende periode (hoofdstuk 3) en de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de partners (hoofdstuk 4). In de bijlagen vindt u de onderzoeks- en innovatiecompetenties en de samenwerkings- en coachingscompetenties. 1 Vanaf maakt het Comenius College geen deel meer uit van de academische opleidingsschool, maar blijft wel onderdeel van de opleidingsschool. Het Comenius College zal haar taken in het kader van de academische opleidingsschool afronden in schooljaar

6 2. Visie academische opleidingsschool De beschrijving van de visie van de academische opleidingsschool OSR in dit hoofdstuk bestaat uit de volgende elementen: 1. Schets huidige situatie (2.1); 2. Ambitie (2.2); 3. Visie onderzoeks- en innovatieteams (2.3); 4. Richtinggevende uitspraken t.b.v. visie academische opleidingsschool (2.4). 2.1 Schets huidige situatie De afgelopen periode heeft OSR ingezet op zowel verdere consolidering als uitbreiding en verdieping van de academische opleidingsschool. Voor de afgelopen periode was een aantal doelstellingen gesteld. Hieronder wordt kort per doelstelling de stand van zaken beschreven: Gedeelde visie academische opleidingsschool In de afgelopen periode is de gedeelde visie op de integratie van de opleidings- en onderzoeksfunctie in de academische opleidingsschool en de meerwaarde van de academische functie voor de opleidingsschool OSR nader uitgewerkt. Deze visie is onder meer beschreven in de constituerende documenten van OSR. In onderhavig document (paragraaf 2.2) worden de richtinggevende uitspraken voor de visie beschreven. Verder integreren van de opleidings- en onderzoeksfunctie in de academische opleidingsschool Op de drie academische scholen binnen OSR zijn academische- en opleidingsfuncties gerealiseerd en geïntegreerd. Zo zijn er onderzoeks- en innovatieteams geïmplementeerd, waarin docent-onderzoekers en studenten onderzoek doen en als critical friends samenwerken, elkaar feedback geven en ondersteunen. Er is concreet invulling gegeven aan de onderzoeksbegeleiding onderzoeks- en innovatieteams en afspraken zijn vastgelegd in een OIT-overeenkomst. Hoewel het lastig blijkt om de koppeling van studenten aan de OIT s te realiseren, is een stijgende lijn zichtbaar. Verder verdiepen van de academische functie In 2009/2010 hebben 21 docent-onderzoekers en in 2010/2011 hebben 20 onderzoekers van de 4 scholen onderzoek uitgevoerd. In de scholen is het onderzoek verdiept en verbreed: o lopende onderzoeken zijn verdiept; o er zijn nieuwe onderzoeken gestart; o op basis van het onderzoek is geïnnoveerd, onderzoeksresultaten zijn in de school geïmplementeerd; o de onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd op de 4 scholen en zijn waar mogelijk gepubliceerd. Identificeren, creëren en testen van de randvoorwaarden academische opleidingsschool De betrokken scholen hebben op schoolniveau de academische opleidingsfunctie geïntegreerd in het IPB. Implementeren van het keurmerk voor academische opleidingsscholen 6

7 Ook op het gebied van kwaliteitsbeleid hebben de scholen resultaten bereikt. De Wolfert van Borselen Scholengroep heeft het keurmerk academische opleidingsschool van het ICLON geïmplementeerd en het PENTA College CSG is momenteel bezig met het verwerven van het keurmerk van de Hogeschool Rotterdam. Disseminatie, verkennen van mogelijkheden voor (structurele) programmatische en onderzoeksmatige samenwerking met andere kennisinstituten en onderzoeksgroepen, intensiveren van kennisuitwisseling met externe partijen en uitwisselen van expertise met andere opleidingsscholen die een academische opleidingsfunctie willen opzetten. o De samenwerking met de opleidingsschool Samenscholing.Nu heeft geresulteerd in een fusie van beide opleidingsscholen in de nieuwe Opleidingsschool Rotterdam. o Vanaf schooljaar is ook de Docentenopleiding van de Technische Universiteit Delft (TULO) betrokken bij PDS Rijnmond. Zij maken eveneens deel uit van de nieuw opgerichte opleidingsschool OSR. Ontwikkelen en invoeren van een PDCA cyclus o De werkwijze van de onderzoeks- en innovatieteams binnen OSR is uitgewerkt en geïmplementeerd; o Er is een draaiboek ontwikkeld en geïmplementeerd; o De onderzoeks- en innovatieteams op de 4 scholen werken allen volgens de PDCA cyclus binnen de eigen school. Op een aantal punten heeft de OSR haar ambities nog niet (volledig) gerealiseerd. Zo is in de afgelopen jaren gebleken dat de koppeling van studenten aan de OIT s lastiger is dan verwacht. De gerealiseerde aantallen studenten voldoen daarom nog niet aan de wensen van OSR. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt en het ziet ernaar uit dat in schooljaar substantieel meer studenten kunnen worden betrokken bij de academische functie. Een ander punt van aandacht is het gezamenlijke, interne kwaliteitsbeleid van OSR. Er is wel belangrijke vooruitgang geboekt op het gebied van kwaliteit (o.a. keurmerken individuele scholen, overkoepelende afspraken OITbegeleiding, implementatie draaiboek, PDCA-cyclus scholen). Recentelijk is een werkgroep ingericht die zich de komende periode zal richten op het concreet vormgeven van het gezamenlijke, interne kwaliteitsbeleid. Tot slot is kostenreductie een belangrijk aandachtspunt, zeker gezien de recente economische ontwikkelingen. OSR wil daarom inzicht krijgen in de wijze waarop academische opleidingsscholen de kosten kunnen reduceren. Ook hiertoe is inmiddels een werkgroep geformeerd. 2.2 Ambitie OSR De ambitie van de academische opleidingsschool OSR is om, op weg naar 2020, de professionalisering van (aankomend) docenten te optimaliseren door opleiden, onderzoek en ontwikkeling te verbinden. Deze ambitie sluit aan op het Actieplan Leraar

8 Voor de periode is een aantal concrete doelstellingen geformuleerd: 1. Ontwikkelen van een intern kwaliteitsbeleid Dit uit zich in het ontwikkelen van een intern kwaliteitsbeleid voor de (academische) opleidingsschool. Belangrijk onderdeel van dit kwaliteitsbeleid is de implementatie van een keurmerk. In de afgelopen jaren zijn ervaringen opgedaan met twee keurmerken voor de (academische) opleidingsschool: het keurmerk van de Hogeschool Rotterdam 2 en het keurmerk van het ICLON 3. OSR wil bevorderen dat deze bestaande keurmerken worden geïntegreerd tot één keurmerk 4. Van de scholen binnen OSR die onderzoek verrichten, wordt verwacht dat zij voldoen aan dit (nieuwe) geïntegreerde keurmerk voor de academische opleidingsschool. Als maatlat wordt het keurmerk gehanteerd en als instrument voor de kwaliteitszorg wordt gewerkt met een systematische peer review. Daarnaast is het streefbeeld dat alle direct bij het opleiden op de opleidingsschool betrokken begeleiders zijn gecertificeerd (bijv. VELON). 2. Versterken van de integratie van opleiden, onderzoek en ontwikkeling in de academische opleidingsschool Dit uit zich in het betrekken van grotere aantallen studenten bij de onderzoeks- en innovatieteams (OIT s) op de drie academische scholen binnen OSR, waarin docentonderzoekers en studenten onderzoek doen en als critical friends samenwerken, elkaar feedback geven en ondersteunen. Dit resulteert in een belangrijke meerwaarde voor de studenten en onderwijsontwikkeling in het algemeen. Binnen de academische opleidingsschool past het onderzoek van studenten binnen een breder onderzoeksprogramma, waardoor zij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een body of knowledge en een body of research. Doordat studenten actief deel uitmaken van onderzoeks- en innovatieteams (OIT s), waarin zij samenwerken met docent-onderzoekers en medestudenten, is de begeleiding van studenten effectiever en efficiënter in vergelijking met individuele begeleidingsmodellen. De OIT s vormen de motor van onderzoek, innovatie en onderwijsontwikkeling binnen de scholen. 3. Bewerkstelligen kostenreductie Dit uit zich in de ontwikkeling van een model voor de academische opleidingsschool op basis waarvan de kosten zoveel mogelijk kunnen worden gereduceerd terwijl tegelijkertijd de kwaliteit geborgd blijft. Gezien de economische ontwikkelingen lijken scholen eerder geneigd om de academische functie te reduceren of zelfs te stop te zetten vanwege de (te) hoge financiële investeringen om deze functie in stand te houden, terwijl juist in deze tijden de academische opleidingsschool een belangrijke meerwaarde kan bieden. Het is daarom van belang inzicht te krijgen in de wijze waarop academische opleidingsscholen de kosten kunnen reduceren. Het te ontwikkelen model voor kostenreductie draagt bij aan de 2 Het PENTA College CSG doorloopt momenteel de procedure voor het verwerven van dit keurmerk. 3 De Wolfert van Borselen Scholengroep heeft het ICLON-keurmerk succesvol bemachtigd. 4 Het keurmerk blijft eigendom van de lerarenopleidingen. 8

9 efficiëntie en continuïteit van de academische opleidingsschool OSR. Door deze kennis actief te delen kunnen ook andere academische opleidingsscholen baat hebben bij het model. 2.3 Visie koppeling studenten aan onderzoeks- en innovatieteams Onderstaand schema geeft de koppeling weer van studenten aan de onderzoeks- en innovatieteams: OIT Onderzoek docent-onderzoekers Onderzoek studenten direct gekoppeld aan onderzoeksthema s docentonderzoekers OIT Onderzoek studenten direct gekoppeld aan onderzoeksthema s lerarenopleidingen Binnen het OIT kunnen studenten op 2 manieren participeren: Door het verrichten van onderzoek binnen de onderzoeksthema s van het OIT op de betreffende school, al dan niet in samenwerking met docent-onderzoekers; Door het verrichten van onderzoek binnen de onderzoeksthema s van de lerarenopleiding. Bij beide participatievormen geldt dat de studenten actief deelnemen aan het OIT (door participatie in de kern van het OIT of door deelname aan het breed OIT ). De kern van het OIT komt zeer regelmatig bijeen (1x per 6 weken); het breed OIT komt 2 keer per jaar bijeen. 2.4 Richtinggevende uitspraken t.b.v. visie academische opleidingsschool 1. De academische opleidingsschool naar aard en functie 1, 2, 3 : De academische opleidingsschool is een opleidingsschool in de volle breedte en richt zich op de opleiding van studenten en personeelsontwikkeling. Bovendien kenmerkt de academische opleidingsschool zich in haar voorlopersrol door onderzoek op een weloverwogen en systematische manier te koppelen aan 9

10 opleiding, innovatie en schoolontwikkeling. Hiervoor heeft de academische opleidingsschool expertise opgebouwd in onderzoekend innoveren. Kortom, de academische opleidingsschool biedt een leer- en werkomgeving aan studenten en personeel, waarin opleiding, innovatie en schoolontwikkeling hand in hand gaan met kennisontwikkeling door middel van praktijkgericht onderzoek. 2. Gezamenlijke verantwoordelijkheid 1, 2, 3 : In de academische opleidingsschool dragen de VOscholen en lerarenopleidingen in een samenwerkingsverband gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de opleiding van (aankomende en zittende) docenten. Hierbij is sprake van gelijkwaardigheid en gezamenlijk optreden. Op strategisch niveau blijven de lerarenopleidingen verantwoordelijk voor de kwalificatie van docenten. 3. Een open bestel 1, 2 : De academische opleidingsschool leidt meer docenten op dan enkel voor de behoefte van de eigen school of het eigen bestuur: o De academische opleidingsschool is bovenbestuurlijk; o De opleidingsfunctie beperkt zich niet tot één onderwijssoort of één dominante onderwijsvisie. 4. Regionale samenwerking: De academische opleidingsschool werkt regionaal samen met andere scholen, projecten en initiatieven op het gebied van opleiden. Gezamenlijk optrekken over de volle bandbreedte betekent dat over een breed front de problemen van de arbeidsmarkt voor het onderwijs aangepakt kunnen worden. De academische opleidingsschool vervult hierin een regionale voortrekkersrol. 5. Variëteit in opleidingstrajecten 1, 2 : De academische opleidingsschool bedient meerdere doelgroepen en biedt derhalve een variëteit aan opleidingstrajecten: o De academische opleidingsschool richt zich op initiële opleidingen over de gehele breedte; o De academische opleidingsschool richt zich daarnaast op de post-initiële opleiding van zittende docenten in het kader van professionalisering. 6. Werkplekleren en competentiegericht leren 1, 3 : In de academische opleidingsschool vindt werkplekleren plaats: studenten en docenten ontwikkelen competenties door het werken in de concrete beroepspraktijk. De academische opleidingsschool organiseert het werkplekleren op een systematische manier en draagt zorg voor de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn (bijv. op het gebied van cultuur, begeleiding, materiële voorzieningen, etc.). Opleiding, school en student hebben in deze vorm van leren een vergaand commitment naar elkaar. 7. Onderzoekscomponent 1, 2, 3 : In de academische opleidingsschool wordt praktijkonderzoek uitgevoerd door docenten in samenwerking met studenten. Het onderzoek maakt wezenlijk deel uit van het leerproces van studenten en van het takenpakket van de betrokken zittende medewerkers. Het doel van de onderzoekscomponent is tweeledig: enerzijds de 10

11 professionalisering van (aankomende en zittende) docenten en anderzijds innovatie, schoolontwikkeling en het verbeteren van het opleidingsproces van studenten. Het onderzoek wordt op een systematische manier uitgevoerd. 8. Kwaliteitsborging 1, 2 : De academische opleidingsschool borgt de kwaliteit van het opleiden door middel van (1) het uitvoeren van onderzoek gericht op het bevorderen van kwaliteit van het onderwijs en het opleiden in de school, (2) het hanteren van het kwaliteitskeurmerk academische opleidingsschool als standaard (vooralsnog wordt uitgegaan van het ontwikkelde keurmerk voor de academische opleidingsschool van het ICLON van de Universiteit Leiden, waaraan OSR een bijdrage heeft geleverd) en (3) het vaststellen van de kwaliteitseisen aan docenten en deze als meetlat hanteren. In het kader van de onderzoekscomponent heeft OSR onderzoeks-, innovatie- en begeleidingscompetenties ontwikkeld. 9. Personeelsbeleid 1, 2, 3 : Het opleiden van (aankomende en zittende) docenten is verankerd in het integraal personeelsbeleid (IPB) van de academische opleidingsschool. Het functiebouwwerk biedt alle docenten ruime ontwikkelmogelijkheden, bijv. voor onbevoegde docenten om door te groeien naar het bevoegde docentschap, en van basis (LB) naar expert (LD). Daarnaast is het functiebouwwerk meer specifiek ingericht om het geheel van coördinatie, opleiding en onderzoek te accommoderen. 10. Randvoorwaarden 3 : De academische opleidingsschool draagt verantwoordelijkheid voor het creëren van de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor de opleidings- en onderzoeksfunctie op het gebied van financiën, onderwijsondersteuning, ICT-ondersteuning en facilitaire zaken. Bronnen: 1: BOOR en CVO, maart 2006, Professional Development Schools Rijnmond. Opleiden vanuit de kracht van de school. Projectplan Dieptepilot Academische School. 2: BOOR en CVO, maart 2008, Aanvraag ten behoeve van de overbruggingsregeling dieptepilots Professional Development Schools Rijnmond. 3: KPMG/CINOP, december 2008, Landelijke criteria Opleiden in de school. Resultaten dieptepilot voor de opleidingsschool en de academische opleidingsschool. 11

12 3. Onderzoeksthema s Thema 1 Effectiviteit van onderwijs: instroom, doorstroom en afstroom Binnen dit onderzoeksthema wordt de komende jaren onderzoek uitgevoerd naar een aantal subthema s: Toetsing en beoordeling van leerlingen Binnen dit thema wordt onderzoek gedaan naar de toetsing en beoordeling van leerlingen. Centraal hierbij staat de onderzoeksvraag: Worden leerlingen op verschillende locaties en /of door verschillende docenten van eenzelfde vak op dezelfde manier getoetst en beoordeeld? Leerstijlen en onderwijseffectiviteit In de afgelopen periode is binnen dit thema onderzoek verricht naar mogelijke verschillen in leerstijlen of - preferenties tussen havisten en vwo'ers. Het empirische deel van dit onderzoek zal in schooljaar worden afgerond. Mede in aansluiting hierop gaan leden van het OIT i.s.m. andere docenten aan de slag met het ontwikkelen van een eigen gezicht voor het havo. Gepland is een flankerend onderzoek, o.a. naar de mogelijke oorzaken van het vermeend hoge aantal zittenblijvers en afstromers en de problematiek van de aansluiting van het reguliere smaldeel dat in het derde leerjaar van locatie verhuist. Daarnaast zullen docenten en mogelijk ook studenten praktijkonderzoek doen naar de effectiviteit van interventies, specifiek gericht op havoleerlingen. Onderwijsinterventies Vorig jaar is oriënterend onderzoek gedaan naar vermeende verschillen in prestaties tussen jongens en meisjes. Dit onderzoek heeft niet alleen opmerkelijke resultaten opgeleverd, maar ook een uitgebreide database met gegevens, die ander onderzoek op Wolfert TTO en Wolfert College ook in de toekomst ten dienste kan staan. Dit onderzoek is ook in een veel breder verband relevant; zie bijvoorbeeld de recente discussie in Nederland over de wenselijkheid om jongens en meisjes apart onderwijs te geven. In aansluiting op dit vooral statistische onderzoek zal dit jaar praktijk- en ontwerponderzoek worden geëntameerd rond de vraag: 'welke onderwijsinterventies passen bij leerlingen, niet zozeer van een zeker geslacht, maar met een kenmerkende leerattitude?' Thema 2 Elektronische LeerOmgeving (ELO) Een functionele ELO zou het onderwijs op school kunnen verbeteren, zeker voor topsportleerlingen. Een succesvolle implementatie vraagt echter een gedegen voorbereiding op facilitair, didactisch en pedagogisch gebied. Op welke wijze implementeren we een succesvolle Elektronische LeerOmgeving (ELO) binnen de school? Wat is het pakket van eisen voor een ELO op de school? Welke didactische benaderingen zijn toepasbaar voor een rendement verhogend ELO gebruik binnen en buiten de klassituatie? Welke randvoorwaarden moeten aanwezig zijn om een ELO succesvol te introduceren bij leerlingen en onderwijzend personeel? 12

13 Thema 3 Determinatie Binnen dit thema wordt onderzoek gedaan naar de determinatie van leerlingen van de basisschool tot en met klas 4 VMBO. Hoe goed voorspellen toetsresultaten en adviezen van de basisschool de resultaten van leerlingen in het voortgezet onderwijs? Worden de resultaten goed voorspeld of wijken deze juist af? In het onderzoek wordt het advies van de basisschool (met in achtneming van de afgenomen toetsen zoals de NIO, Cito) vergeleken met de plaatsing in het VO. Daarnaast wordt onderzocht of de resultaten van de leerlingen in klas 4 overeenkomen met het gegeven advies. Thema 4 De problematiek van de zesjescultuur Een probleem waar het onderwijs mee wordt geconfronteerd is de zesjescultuur. Dit houdt in dat leerlingen minimalistisch gedrag vertonen, d.w.z. zich slechts inspannen om het minimaal benodigde resultaat te behalen. Op welke wijze kan het onderwijs worden ingericht om leerlingen te stimuleren te streven naar een hoger resultaat? Hoe kunnen leerlingen worden uitgedaagd om minimalistisch gedrag te beperken? Welke consequenties heeft dit voor de inhoud van de lessen? Binnen dit thema worden uitdagende lessen ontwikkeld die leerlingen stimuleren hogere cijfers te halen en worden de effecten onderzocht. Thema 5 Uitstroomprofiel Hogeschool Rotterdam Voor duale studenten van Hogeschool Rotterdam gaat leren en opleiden, onderzoek en reflectie hand in hand. Zowel binnen de Lerarenopleidingen VO/BVE van de Hogeschool Rotterdam als binnen de Academische Opleidingsschool Rotterdam wordt onderzoek gezien als essentieel onderdeel van de opleiding. Aankomende leraren onderzoeken het eigen handelen in de klas in relatie tot vraagstellingen van de school en hun eigen gekozen uitstroomprofiel. Voor toekomstige leraren gaat het om het ontwikkelen van een lerende, onderzoekende houding. Thema 6 Vakdidactisch onderzoek ICLON Van academisch gevormde docenten wordt verwacht dat ze op de hoogte zijn van recente ontwikkelingen binnen het eigen vak en het onderwijs en dat ze die ontwikkelingen kunnen vertalen naar de eigen les- en schoolpraktijk, dat ze tijdens de studie geleerd hebben problemen systematisch te benaderen en dat ze op basis daarvan een eigen kritisch standpunt weten in te nemen. Om deze redenen moet juist de eerstegraads docent in staat zijn een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het (eigen) vakonderwijs. Het doel van de specialisatie is gekoppeld aan de eindtermen van de ICLON opleiding, voor wat betreft de rol als onderzoeker/specialist/ontwikkelaar. De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid als onderzoeker/specialist/ontwikkelaar. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheid om op grond van zijn wetenschappelijke achtergrond een bijdrage te leveren aan de systematische verdieping van verschillende aspecten van de verschillende rollen van de docent in de school. Om dio s te helpen bij hun keuze, zijn voor ieder schoolvak een of enkele thema s 5 geformuleerd waarbinnen een specialisatieonderwerp gekozen kan worden. Dio s die het 5 Thema s zijn bijvoorbeeld: Intertekstueel lezen (Nederlands), Context-concept benadering (Scheikunde), Historisch redeneren (Geschiedenis). 13

14 zogenaamde World Teachers Training Programme (WTTP) volgen, richten hun specialisatie op een aspect van dit programma, en verbinden dit zoveel mogelijk met het eigen vakonderwijs. Hiertoe zijn enkele specifieke thema s ontwikkeld, zoals Negotiation of meaning en Effective questioning. Thema 7 Vakdidactisch onderzoek TULO Het vakdidactisch onderzoek van de lerarenopleiding van de TU Delft, waarin ook studenten kunnen participeren, is gericht op (de didactiek van) het techniekonderwijs, technisch ontwerpen en modelleren en op conceptontwikkeling. Ook is het onderzoek gericht op verschillen in passende didactieken bij de bètavakken voor verschillende doelgroepen, in het bijzonder havo versus vwo leerlingen. 14

15 4. Verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden partners Dit hoofdstuk beschrijft de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de partners op het gebied van: Organisatiestructuur (4.1); Begeleiding onderzoeks- en innovatieteams (4.2); Koppeling studenten aan onderzoek (4.3); Begeleiding studenten bij onderzoek (4.4); Niveau onderzoeks- en innovatiecompetenties studenten (4.5). 4.1 Organisatiestructuur De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen het samenwerkingsverband zijn vastgelegd in de constituerende documenten van OSR. De organisatiestructuur kent de volgende onderdelen: Algemeen: Bestuursraad De bestuursraad is het beleidsbepalend orgaan en is samengesteld uit vertegenwoordigers uit de besturen van de samenwerkende partijen in OSR. Stuurgroep De stuurgroep oefent het dagelijks bestuur uit. In de stuurgroep hebben directeuren van de deelnemende scholen en beslissingsbevoegden namens de lerarenopleiding zitting. Jaarlijks evalueert de stuurgroep de gemaakte afspraken en de behaalde resultaten van de opleidingsen onderzoeksfunctie en rapporteert hierover aan het bestuur. Coördinatorenoverleg In het coördinatorenoverleg zijn de deelnemende scholen direct vertegenwoordigd door de coördinerende uitvoeringsverantwoordelijken. Deze vertegenwoordigers zijn ook verantwoordelijk voor de afstemming met de opleiding (bijv. de BiS/SLC). Zij zijn de schakel tussen de stuurgroep en de uitvoerenden op de scholen zoals de BoS-sen en coaches. Het voorzitterschap van de coördinatiegroep is ondergebracht bij de projectcoördinator. Specifiek voor de academische functie: Onderzoeks- en innovatieteams De onderzoeks- en innovatieteams (OIT s) hebben tot taak onderzoekslijnen vast te stellen, onderzoeksvragen uit te werken, te publiceren en onderzoeksbevindingen te implementeren (i.s.m. directies). Daarnaast dragen zij zorg voor het samenwerken met en de coaching van studenten bij het verwerven van onderzoeks- en innovatiecompetenties. De OIT s 15

16 functioneren onder begeleiding van de universiteit en hogeschool en worden gecoördineerd door de interne onderzoekscoördinator van de betreffende school. Begeleidingsstructuur OIT s In de begeleidingsstructuur van de OIT s participeren de Hogeschool Rotterdam en het ICLON. De opdracht van de begeleidingsstructuur is om docenten te begeleiden bij het verwerven van onderzoeks- en implementatiecompetenties en samenwerkings- en coachingscompetenties t.b.v. de begeleiding van studenten bij het doen van onderzoek. Tevens wordt door de begeleiders de kwaliteit van het onderzoek gemonitord. Onderzoekscoördinator (overkoepelend) De overkoepelend onderzoekscoördinator is - onder leiding van de stuurgroep - verantwoordelijk voor de voortgang en verantwoording van de academische opleidingsschool. Het procesmanagement functioneert als de intermediair tussen stuurgroep, begeleidingsstructuur en OIT s. 4.2 Begeleiding onderzoeks- en innovatieteams Begeleiding van onderzoeks- en innovatieteams door OIT-begeleiders van de lerarenopleidingen d.m.v.: Bijeenkomsten met gehele OIT en OIT-begeleider (1x per 6 weken); Individuele consultatie OIT-begeleiders door docent-onderzoekers en studenten per telefoon en mail (max. 1 uur per week per school). Daarnaast vindt overkoepelend overleg plaats tussen de OIT-begeleiders om onderling af te stemmen, de voortgang te bespreken en voor terugkoppeling naar de OSR-stuurgroep en bestuursraad. Uitgangspunten: Per school is 1 OIT-begeleider betrokken. De OIT-begeleiders bezoeken de gezamenlijke OIT-bijeenkomsten op school en zijn tussentijds telefonisch of per mail beschikbaar voor vragen van docent-onderzoekers en studenten (NB er worden geen begeleidingsbijeenkomsten georganiseerd met afzonderlijke onderzoekers of onderzoeksgroepjes); Bij de OIT-bijeenkomsten zijn alle docent-onderzoekers en betrokken studenten (bij onderzoeksfunctie OSR) aanwezig; Tijdens de eerste OIT-bijeenkomst wordt een (globale) planning gemaakt voor , incl. afspraken over op te leveren producten (bijv. tussentijdse rapportage, eindrapportage); Tijdens de OIT-bijeenkomsten wordt de voortgang van de onderzoeken besproken (incl. uitgebreide bespreking van een 1 of 2 onderzoeken per bijeenkomst) en worden vragen van de docent-onderzoekers en studenten behandeld; 16

17 Verwacht wordt dat de leden van het OIT ook tussentijds overleggen en uitwisselen (zij consulteren eerst elkaar als zij vragen hebben en nemen pas contact op met de OITbegeleider als zij er zelf niet uitkomen); De verantwoordelijkheid voor de organisatie van de OIT-bijeenkomsten ligt in handen van de onderzoekscoördinator op school; De OIT-begeleider overlegt voorafgaand aan de OIT-bijeenkomst met de onderzoekscoördinator op school over de inhoud van de OIT-bijeenkomst; Stukken die tijdens een OIT-bijeenkomst worden besproken, dienen ten minste 1 week voor de bijeenkomst te worden verspreid onder de OIT-leden en de OIT-begeleider. 17

18 4.3 Koppeling studenten aan onderzoek In onderstaand stappenplan worden de taken en verantwoordelijkheden beschreven van de scholen en lerarenopleidingen met betrekking tot de koppeling van studenten aan onderzoek. Stappenplan draaiboek voor verbinding studenten aan onderzoek Academische opleidingsschool OSR NB De scholen en lerarenopleidingen zijn zelf verantwoordelijk voor de interne communicatie en afstemming. Voor OSR wordt vooralsnog één contactpersoon per school/lerarenopleiding aangewezen die deze verantwoordelijkheid draagt en aanspreekpunt is voor OSR. Stap Wat Wie Wanneer 1. Lijn van onderzoeks- en innovatiecompetenties studenten Het ICLON en de HR geven in een overzicht weer wat de onderzoeks- en innovatiecompetenties zijn van studenten, gekoppeld aan een bepaald curriculumonderdeel. In het overzicht wordt alle informatie over wat men mag verwachten van studenten op een rijtje gezet voor de scholen (alsmede het aantal studiepunten en de duur van het curriculumonderdeel, etc.). Het overzicht heeft tot doel om duidelijkheid te verschaffen over wat men per student precies mag verwachten op het gebied van onderzoeks- en innovatiecompetenties en wat de Academische Opleidingsschool daar aan kan bijdragen. HR: Peter lafleur ICLON: Dineke Tigelaar nl) April 2. Scholen informeren over de lijn van onderzoeks- en innovatiecompetenties Het ICLON en de HR sturen naar de contactpersonen van elke school het in stap 1 opgestelde overzicht van onderzoeks- en innovatiecompetenties, gekoppeld aan elk curriculumonderdeel (wat men als school mag verwachten van de student, het aantal studiepunten en de duur van het curriculumonderdeel). Doorgeven aan: Interne coördinatoren scholen HR: Peter lafleur ICLON: Dineke Tigelaar nl) April 3. Onderzoeksprogramma scholen Elke school geeft aan wat het onderzoeksprogramma binnen de eigen school voor de Scholen: interne coördinatoren: - WvB: Alderik Visser April 18

19 Stap Wat Wie Wanneer komende 2-3 jaren zal zijn. Dit met het oog op mogelijke koppelingen tussen studenten en scholen/docent-onderzoekers. Het onderzoeksprogramma omvat o.a. - titel van het onderzoeksthema - korte omschrijving van het onderzoeksthema - concrete onderzoeksonderwerpen en probleemstellingen - werkwijze (tijd, omvang, inzet) - mogelijke rol van studenten en Maaike Govers - PENTA: Joop Grimm - Thorbecke: Martijn Havelaar 4. Lerarenopleidingen informeren over de onderzoeksprogramma s Elke school stuurt naar de contactpersonen van beide lerarenopleidingen het in stap 3 opgestelde onderzoeksprogramma. Doorgeven aan: HR: Peter lafleur ICLON: Dineke Tigelaar Scholen: interne coördinatoren: - WvB: Alderik Visser en Maaike Govers - PENTA: Joop Grimm - Thorbecke: Martijn Havelaar April 5. Koppeling onderzoeksprogramma s aan curriculumonderdelen Accorderen van het onderzoek door het ICLON en de HR. Het ICLON en de HR koppelen de onderzoeksprogramma s van de scholen aan hun eigen curriculumonderdelen. ICLON: enige mogelijkheid is specialisatieonderzoek. HR: Peter lafleur ICLON: Dineke Tigelaar nl) Mei 6. Studenten, werkgroepbegeleiders en evt. vakdidactici informeren over koppeling onderzoeksprogramma s Het ICLON en de HR sturen tijdig en zorgvuldig de onderzoeksprogramma s van scholen en mogelijke koppelingen in het curriculum van de opleiding naar alle betrokkenen binnen de opleiding zoals de werkgroepbegeleiders, vakdidactici en studenten (in laatste geval bijvoorbeeld via websites stagebureaus). De vakdidactici kunnen indien mogelijk met hun onderwijs bij onderzoeksthema s aansluiten, studenten kunnen zich gericht oriënteren. HR: Peter lafleur ICLON: Dineke Tigelaar nl) HR: Mei ICLON: Oktober/november of februari/maart 19

20 Stap Wat Wie Wanneer 7. Koppeling studenten en scholen Studenten HR: Mei/juni HR: Studenten selecteren een school/scholen en schrijven deze aan voor een stageplaats/afstudeerstage. ICLON: Studenten geven hun school door waar ze werken of worden geplaatst op een school door het ICLON. ICLON: Juniaugustus of November/decemb er 8. Terugkoppeling geplaatste studenten Na de sollicitatieprocedures koppelt elke school de definitieve plaatsingen terug naar het ICLON en/of de HR. Doorgeven aan: HR: Peter lafleur ICLON: Dineke Tigelaar Scholen: interne coördinatoren: - WvB: Alderik Visser en Maaike Govers - PENTA: Joop Grimm - Thorbecke: Martijn Havelaar HR: Juni ICLON: Juni of december 9. Bijeenkomst op scholen met lerarenopleidingen, scholen en studenten Betrokkenen van OSR, scholen en lerarenopleidingen komen per school bij elkaar om rollen, taken en verantwoordelijkheden duidelijk te communiceren en vast te leggen. Dit met het oog op het gezamenlijk opleiden in de school, het verschaffen van duidelijkheid en bewerkstelligen van participatie/betrokkenheid. Scholen: interne coördinatoren: - WvB: Alderik Visser en Maaike Govers - PENTA: Joop Grimm - Thorbecke: Martijn Havelaar HR: September ICLON: Kennismaken september of januari, start met onderzoek november of maart 10. Opstellen onderzoeksplan student, terugkoppelen naar ICLON of HR In overleg/samenwerking met de verantwoordelijke begeleider binnen de school, de onderzoeksgroep en/of medestudenten, stelt elke student een onderzoeksplan op. Dit kan zowel een individueel plan zijn als een gemeenschappelijk plan van meerdere studenten met gedeelde eindverantwoordelijkheid. Studenten en interne coördinatoren: - WvB: Alderik Visser en Maaike Govers - PENTA: Joop Grimm - Thorbecke: Martijn HR: September ICLON: December of april HR: September 20

Aanvraag subsidie verankering AOS t.b.v. Ministerie van OCW

Aanvraag subsidie verankering AOS t.b.v. Ministerie van OCW Aanvraagdossier ten behoeve van de verankering Academische opleidingsschool 2012-2016 Opleidingsschool Rotterdam (OSR, voorheen PDS Rijnmond) Projectnr. 804AO-20484 Aanvraag subsidie verankering AOS t.b.v.

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

OSR-regeling peer review-light Pagina 1 van 5

OSR-regeling peer review-light Pagina 1 van 5 Kwaliteit en keurmerk Regeling Peer review-light Versie 4, vastgesteld 19 december 2012 Schooljaar 2012-2013 Inleiding De scholen voor voortgezet onderwijs die vertegenwoordigd zijn in de Stuurgroep OSR

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen. Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek

Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen. Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek Tijdschema Inleiding Anje (15 minuten) Praktijk casus Anja (10

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma ROS Rijnland 2012-2016

Onderzoeksprogramma ROS Rijnland 2012-2016 Onderzoeksprogramma ROS Rijnland 2012-2016 Lisse, december 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie academische opleidingsschool... 4 2.1 Schets huidige situatie... 4 2.2 Ambitie ROSRijnland 2012-2016...

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

1. Omschrijving plan overbruggingsjaar

1. Omschrijving plan overbruggingsjaar 1. Omschrijving plan overbruggingsjaar De scholen voor voortgezet onderwijs in oostelijk West-Friesland hebben in samenwerking met de lerarenopleidingen in de periode 2006-2008 inhoud en vorm gegeven aan

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Onderzoeksplan AcOA

Onderzoeksplan AcOA Onderzoeksplan AcOA 2012-2013 Voorwoord Dit is het zesde jaar dat binnen de AcOA onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksdocenten. Het eerste jaar (2007-2008) gebeurde dit binnen de drie deelnemende

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Bernard Teunis & Nienke van der Steeg b.teunis@poraad.nl n.vandersteeg@poraad.nl Opzet workshop 1. Voorstellen 2. Answergarden

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

De datateam methode. Onderzoeksbevindingen en praktijkervaringen. Succesexpo School aan Zet , Eindhoven Lisa Moonen en Kim Schildkamp

De datateam methode. Onderzoeksbevindingen en praktijkervaringen. Succesexpo School aan Zet , Eindhoven Lisa Moonen en Kim Schildkamp De datateam methode Onderzoeksbevindingen en praktijkervaringen Succesexpo School aan Zet 01-10-2015, Eindhoven Lisa Moonen en Kim Schildkamp Contactpersoon: Kim Schildkamp, k.schildkamp@utwente.nl Inleiding

Nadere informatie

Gaan we professionaliseren of aan onderzoek (mee)doen?

Gaan we professionaliseren of aan onderzoek (mee)doen? Gaan we professionaliseren of aan onderzoek (mee)doen? Sanneke Bolhuis emeritus lector Fontys Lerarenopleiding senior onderzoeker Radboudumc zetel praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek Stuurgroep

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 Agenda 23 april 2013: Informatiebijeenkomst Tweedegraads PLUS Op dinsdag 23 april 2013 is er van 15.30 17.30 uur een informatieve bijeenkomst voor geïnteresseerde docenten. Locatie:

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Organisatie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

Overzicht. Onderzoekstaal. TOHBO Inholland. Taalbeleid Inholland 5-3-2013

Overzicht. Onderzoekstaal. TOHBO Inholland. Taalbeleid Inholland 5-3-2013 Overzicht Onderzoekstaal Dorian de Haan Lectoraat Ontwikkelingsgericht Onderwijs Studiedag Domein Onderwijs, leren en levensbeschouwing 12 april 2012 Taal: Taalbeleid Inholland Onderzoek: Onderzoek Domein

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs COMPETENTIES EN INDICATOREN 1 Interpersoonlijke competentie De

Nadere informatie

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015!

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Voorstellen voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Indienen van een voorstel kan tot en met 15 mei 2015 via e-mailadres:

Nadere informatie

Introductie stage-scriptie combi. Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011

Introductie stage-scriptie combi. Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011 Introductie stage-scriptie combi Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011 Welkom toekomstige Scientist-Practitioners Achtergrond Vanuit Orthopedagogiek:GenG steeds meer accent op scientist-practitioner model

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs

Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs Versie 1 voor het studiejaar 2007-2008, januari 2008. Bij dit beoordelingskader hoort een drietal beoordelingsformulieren: Formulier A. Eindbeoordeling

Nadere informatie

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Professionalisering van docenten Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Opbouw presentatie Welke docenten hebben we nodig? Professionalisering binnen de HAN Resultaten onderzoek naar vier

Nadere informatie

Wiskunde en informatica: innovatie en consolidatie Over vragen in het wiskunde- en informaticaonderwijs

Wiskunde en informatica: innovatie en consolidatie Over vragen in het wiskunde- en informaticaonderwijs Tijdschrift voor Didactiek der β-wetenschappen 22 (2005) nr. 1 & 2 53 Oratie, uitgesproken op 11 maart 2005, bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Professionalisering in het bijzonder in het onderwijs

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsing onder de loep. kwaliteitszorg rondom toetsing 6 februari 2014

Kwaliteit van toetsing onder de loep. kwaliteitszorg rondom toetsing 6 februari 2014 Kwaliteit van toetsing onder de loep kwaliteitszorg rondom toetsing 6 februari 2014 Ochtendprogramma inleiding op methodiek werken aan methodiek terugkoppelen opbrengsten presentatie opzet vervolgonderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 14RC C4 BRIN nummer : 14RC 04 VMBOGT Onderzoeksnummer : 275137 Datum

Nadere informatie

Professionaliseren in Netwerken. Emmy Vrieling

Professionaliseren in Netwerken. Emmy Vrieling Professionaliseren in Netwerken Emmy Vrieling emmy.vrieling@ou.nl ü WAAROM? ü WAT? ü FACILITEREN ü AANBEVELINGEN Het Nieuwe Leren Wat is netwerkleren? Een vorm van professionalisering waarbij leraren

Nadere informatie

Accent en de opleidingsschool Versie maart 2013. ACCENT en de opleidingsschool

Accent en de opleidingsschool Versie maart 2013. ACCENT en de opleidingsschool 1 ACCENT en de opleidingsschool Visie op opleiden Accentscholen staan midden in een dynamische samenleving. Van de medewerkers in de scholen wordt verwacht dat ze blijvend inzetbaar zijn. Accent voert

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Reitdiep College Kamerlingh Onnes HAVO VWO

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Reitdiep College Kamerlingh Onnes HAVO VWO TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Reitdiep College Kamerlingh Onnes HAVO VWO Plaats : Groningen BRIN nummer : 13ZU C1 BRIN nummer : 13ZU 00 HAVO BRIN nummer : 13ZU 00 VWO Onderzoeksnummer : 286282 Datum

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Tweejarig plan 2013-2014 en 2014-2015 m.b.t. het opleiden

Tweejarig plan 2013-2014 en 2014-2015 m.b.t. het opleiden ROWF Kwaliteitszorgsysteem, tweejarig plan 2013-2014 en 2014-2015 Aan deze activiteit werken mee: Corrie van Breenen, locatie directeur Praktijkschool Hoorn Mireille Meyer, schoolopleider Oscar Romero

Nadere informatie

(registeropleiding Post-HBO)

(registeropleiding Post-HBO) De coördinator Taal Kenniscentrum de Kempel Deurneseweg 11 5709 AH Helmond 0492-514400 Helga van de Ven h.ven@kempel.nl De coördinator Taal Kenniscenter de Kempel 2016 (registeropleiding Post-HBO) 1 De

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Partnerschap Academische Opleidingsschool. Anje Ros en Linda Keuvelaar FHKenE

Partnerschap Academische Opleidingsschool. Anje Ros en Linda Keuvelaar FHKenE Partnerschap Academische Opleidingsschool Anje Ros en Linda Keuvelaar FHKenE Doelen workshop Waarom AOL? Visie op onderzoek in de school Organisatie AOS Verbreding naar opleidingsscholen Wat kunnen we

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL PROGRAMMADIRECTEUR ACADEMISCHE OPLEIDINGSSCHOOL MIDDEN-BRABANT

FUNCTIEPROFIEL PROGRAMMADIRECTEUR ACADEMISCHE OPLEIDINGSSCHOOL MIDDEN-BRABANT FUNCTIEPROFIEL PROGRAMMADIRECTEUR ACADEMISCHE OPLEIDINGSSCHOOL MIDDEN-BRABANT Inhoudsopgave 1 Academische Opleidingsschool Midden-Brabant 3 Academische Opleidingsschool 3 Visie en doelstelling 3 Organisatie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer :

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer : RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK School : De Toermalijn Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 15XH Onderzoeksnummer : 104068 Datum schoolbezoek : 18 maart 2008 Concept datum : 21 mei 2008 Datum vaststelling

Nadere informatie

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld Meerjarenplan Opleiden in de School 2015-2018 Opleidingsteam, 2015 Samen opleiden: impact van leren in beeld Meerjarenplan 2015-2018 Inleiding Goed onderwijs staat

Nadere informatie

Introductie tot Project Stoer en OGW. Synopsis:

Introductie tot Project Stoer en OGW. Synopsis: Introductie tot Project Stoer en OGW Synopsis: In deze hand-out staat zo kort en bondig mogelijk uitgelegd vanuit welk project deze workshop en bronnenboek ontstaan is. Met welke doelen het project gestart

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Partijen, De Interfacultaire Lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. drs. L.C.J. Gerritsen, Onderwijscoördinator, hierna te

Nadere informatie

Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U.

Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U. NVFO 2009 Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U.Leuven V. Foulon, S. Simoens, G. Laekeman en P.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Leeuwarder Lyceum HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO Onderzoeksnummer : 290775 Datum onderzoek

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen)

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Rollenmatrix Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Toelichting vooraf: o Als uitgangsmateriaal zijn de overzichten van taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs :

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : 2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : Onderzoek in de onderwijspraktijk van Fontys Wat doen we? Hoe gaat het? Wat levert het op? KEY NOTE: ANOUKE BAKX & JOS MONTULET Onderzoek binnen de

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING.!mpulse Kollum

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING.!mpulse Kollum ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING!mpulse Kollum Plaats : Kollum BRIN nummer : 20DL 01 Onderzoeksnummer : 284461 Datum onderzoek : 1 oktober 2015 Datum vaststelling : 7 januari 2016 Pagina 2 van 10 1,

Nadere informatie

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg Context van de

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven Tumult Kick-off Voor wie: Docenten die (voor het eerst) aan de slag gaan met het lesmateriaal van Tumult. NB Ook andere docenten van de school zijn van harte welkom! Samen een goede start van het schooljaar

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Praktijkgericht W&T onderzoek door leerkrachten: een case study

Praktijkgericht W&T onderzoek door leerkrachten: een case study Praktijkgericht W&T onderzoek door leerkrachten: een case study Martijn Weesing, ipabo Amsterdam Erna van Hest, Vrije Universiteit Amsterdam St. Jan School, Amsterdam EWT Conferentie, NEMO, 22 mei 2013

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren

Begeleiding Startende Leraren Begeleiding Startende Leraren Afgestudeerd en minder dan twee jaar bevoegd (2015 2017) Melanchthon christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Rotterdam en Lansingerland Postbus 28211 3003

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Opleiden in de school Pieter Nieuwland College in samenwerking met de Vrije Universiteit 2012-2016

Opleiden in de school Pieter Nieuwland College in samenwerking met de Vrije Universiteit 2012-2016 Opleiden in de school Pieter Nieuwland College in samenwerking met de Vrije Universiteit 2012-2016 Concept beleidsplan Opleidingsschool 1 Inhoud: 1. Personeel, functieomschrijving 2. Visie op de Opleidingsschool

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007)

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve sformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Toelichting bij het beoordelen in het Werkplekleren. De tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Symposium Leren en Innoveren

Symposium Leren en Innoveren Symposium Leren en Innoveren 6 november 2014, Driestar hogeschool, Gouda Keynote Betekenisvol leren in leerwerkgemeenschappen Herman L Popeijus, ere lector Kempelonderzoekcentrum Jeannette Geldens, lector

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Toekomstgerichte evaluatie Excellentieprogramma Basisonderwijs 2009-2010

Toekomstgerichte evaluatie Excellentieprogramma Basisonderwijs 2009-2010 Toekomstgerichte evaluatie Excellentieprogramma Basisonderwijs 2009-2010 Na een jaar samenwerken binnen het excellentieprogramma volgt nu een beschrijving van de behaalde resultaten en voornemens voor

Nadere informatie