Onderzoeksprogramma AOS Opleidingsschool Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprogramma AOS Opleidingsschool Rotterdam 2011-2012"

Transcriptie

1 Onderzoeksprogramma AOS Opleidingsschool Rotterdam Rotterdam, september

2 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Visie academische opleidingsschool Schets huidige situatie Ambitie OSR : Visie koppeling studenten aan onderzoeks- en innovatieteams Richtinggevende uitspraken t.b.v. visie academische opleidingsschool: Onderzoeksthema s Verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden partners Organisatiestructuur Begeleiding onderzoeks- en innovatieteams Koppeling studenten aan onderzoek Begeleiding studenten bij onderzoek Niveau onderzoeks- en innovatiecompetenties studenten Bijlage 1 Onderzoekscompetenties Academische opleidingsschool OSR Bijlage 2 Innovatiecompetenties Academische School Bijlage 3 Competenties lid van een lerend team Academische opleidingsschool OSR

4 4

5 1. Inleiding Met ingang van schooljaar zijn de academische opleidingsschool PDS Rijnmond en de opleidingsschool Samenscholing.nu gefuseerd in de Opleidingsschool Rotterdam (OSR). Een aantal van de scholen binnen OSR combineren de opleidingsfunctie met de academische functie. Deze scholen vormen, met de lerarenopleidingen, gezamenlijk de academische opleidingsschool OSR 1. Het betreft de volgende samenwerkingspartners: Wolfert van Borselen Scholengroep, Rotterdam Penta College CSG, Spijkenisse Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Rotterdam ICLON, Universiteit Leiden, Leiden IVL, Hogeschool Rotterdam, Rotterdam TULO, Technische Universiteit Delft, Delft Voor u ligt het onderzoeksprogramma van de AOS Opleidingsschool Rotterdam (OSR) voor de periode Dit onderzoeksprogramma beschrijft de visie van de academische opleidingsschool OSR (hoofdstuk 2), de onderzoeksthema s voor de komende periode (hoofdstuk 3) en de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de partners (hoofdstuk 4). In de bijlagen vindt u de onderzoeks- en innovatiecompetenties en de samenwerkings- en coachingscompetenties. 1 Vanaf maakt het Comenius College geen deel meer uit van de academische opleidingsschool, maar blijft wel onderdeel van de opleidingsschool. Het Comenius College zal haar taken in het kader van de academische opleidingsschool afronden in schooljaar

6 2. Visie academische opleidingsschool De beschrijving van de visie van de academische opleidingsschool OSR in dit hoofdstuk bestaat uit de volgende elementen: 1. Schets huidige situatie (2.1); 2. Ambitie (2.2); 3. Visie onderzoeks- en innovatieteams (2.3); 4. Richtinggevende uitspraken t.b.v. visie academische opleidingsschool (2.4). 2.1 Schets huidige situatie De afgelopen periode heeft OSR ingezet op zowel verdere consolidering als uitbreiding en verdieping van de academische opleidingsschool. Voor de afgelopen periode was een aantal doelstellingen gesteld. Hieronder wordt kort per doelstelling de stand van zaken beschreven: Gedeelde visie academische opleidingsschool In de afgelopen periode is de gedeelde visie op de integratie van de opleidings- en onderzoeksfunctie in de academische opleidingsschool en de meerwaarde van de academische functie voor de opleidingsschool OSR nader uitgewerkt. Deze visie is onder meer beschreven in de constituerende documenten van OSR. In onderhavig document (paragraaf 2.2) worden de richtinggevende uitspraken voor de visie beschreven. Verder integreren van de opleidings- en onderzoeksfunctie in de academische opleidingsschool Op de drie academische scholen binnen OSR zijn academische- en opleidingsfuncties gerealiseerd en geïntegreerd. Zo zijn er onderzoeks- en innovatieteams geïmplementeerd, waarin docent-onderzoekers en studenten onderzoek doen en als critical friends samenwerken, elkaar feedback geven en ondersteunen. Er is concreet invulling gegeven aan de onderzoeksbegeleiding onderzoeks- en innovatieteams en afspraken zijn vastgelegd in een OIT-overeenkomst. Hoewel het lastig blijkt om de koppeling van studenten aan de OIT s te realiseren, is een stijgende lijn zichtbaar. Verder verdiepen van de academische functie In 2009/2010 hebben 21 docent-onderzoekers en in 2010/2011 hebben 20 onderzoekers van de 4 scholen onderzoek uitgevoerd. In de scholen is het onderzoek verdiept en verbreed: o lopende onderzoeken zijn verdiept; o er zijn nieuwe onderzoeken gestart; o op basis van het onderzoek is geïnnoveerd, onderzoeksresultaten zijn in de school geïmplementeerd; o de onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd op de 4 scholen en zijn waar mogelijk gepubliceerd. Identificeren, creëren en testen van de randvoorwaarden academische opleidingsschool De betrokken scholen hebben op schoolniveau de academische opleidingsfunctie geïntegreerd in het IPB. Implementeren van het keurmerk voor academische opleidingsscholen 6

7 Ook op het gebied van kwaliteitsbeleid hebben de scholen resultaten bereikt. De Wolfert van Borselen Scholengroep heeft het keurmerk academische opleidingsschool van het ICLON geïmplementeerd en het PENTA College CSG is momenteel bezig met het verwerven van het keurmerk van de Hogeschool Rotterdam. Disseminatie, verkennen van mogelijkheden voor (structurele) programmatische en onderzoeksmatige samenwerking met andere kennisinstituten en onderzoeksgroepen, intensiveren van kennisuitwisseling met externe partijen en uitwisselen van expertise met andere opleidingsscholen die een academische opleidingsfunctie willen opzetten. o De samenwerking met de opleidingsschool Samenscholing.Nu heeft geresulteerd in een fusie van beide opleidingsscholen in de nieuwe Opleidingsschool Rotterdam. o Vanaf schooljaar is ook de Docentenopleiding van de Technische Universiteit Delft (TULO) betrokken bij PDS Rijnmond. Zij maken eveneens deel uit van de nieuw opgerichte opleidingsschool OSR. Ontwikkelen en invoeren van een PDCA cyclus o De werkwijze van de onderzoeks- en innovatieteams binnen OSR is uitgewerkt en geïmplementeerd; o Er is een draaiboek ontwikkeld en geïmplementeerd; o De onderzoeks- en innovatieteams op de 4 scholen werken allen volgens de PDCA cyclus binnen de eigen school. Op een aantal punten heeft de OSR haar ambities nog niet (volledig) gerealiseerd. Zo is in de afgelopen jaren gebleken dat de koppeling van studenten aan de OIT s lastiger is dan verwacht. De gerealiseerde aantallen studenten voldoen daarom nog niet aan de wensen van OSR. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt en het ziet ernaar uit dat in schooljaar substantieel meer studenten kunnen worden betrokken bij de academische functie. Een ander punt van aandacht is het gezamenlijke, interne kwaliteitsbeleid van OSR. Er is wel belangrijke vooruitgang geboekt op het gebied van kwaliteit (o.a. keurmerken individuele scholen, overkoepelende afspraken OITbegeleiding, implementatie draaiboek, PDCA-cyclus scholen). Recentelijk is een werkgroep ingericht die zich de komende periode zal richten op het concreet vormgeven van het gezamenlijke, interne kwaliteitsbeleid. Tot slot is kostenreductie een belangrijk aandachtspunt, zeker gezien de recente economische ontwikkelingen. OSR wil daarom inzicht krijgen in de wijze waarop academische opleidingsscholen de kosten kunnen reduceren. Ook hiertoe is inmiddels een werkgroep geformeerd. 2.2 Ambitie OSR De ambitie van de academische opleidingsschool OSR is om, op weg naar 2020, de professionalisering van (aankomend) docenten te optimaliseren door opleiden, onderzoek en ontwikkeling te verbinden. Deze ambitie sluit aan op het Actieplan Leraar

8 Voor de periode is een aantal concrete doelstellingen geformuleerd: 1. Ontwikkelen van een intern kwaliteitsbeleid Dit uit zich in het ontwikkelen van een intern kwaliteitsbeleid voor de (academische) opleidingsschool. Belangrijk onderdeel van dit kwaliteitsbeleid is de implementatie van een keurmerk. In de afgelopen jaren zijn ervaringen opgedaan met twee keurmerken voor de (academische) opleidingsschool: het keurmerk van de Hogeschool Rotterdam 2 en het keurmerk van het ICLON 3. OSR wil bevorderen dat deze bestaande keurmerken worden geïntegreerd tot één keurmerk 4. Van de scholen binnen OSR die onderzoek verrichten, wordt verwacht dat zij voldoen aan dit (nieuwe) geïntegreerde keurmerk voor de academische opleidingsschool. Als maatlat wordt het keurmerk gehanteerd en als instrument voor de kwaliteitszorg wordt gewerkt met een systematische peer review. Daarnaast is het streefbeeld dat alle direct bij het opleiden op de opleidingsschool betrokken begeleiders zijn gecertificeerd (bijv. VELON). 2. Versterken van de integratie van opleiden, onderzoek en ontwikkeling in de academische opleidingsschool Dit uit zich in het betrekken van grotere aantallen studenten bij de onderzoeks- en innovatieteams (OIT s) op de drie academische scholen binnen OSR, waarin docentonderzoekers en studenten onderzoek doen en als critical friends samenwerken, elkaar feedback geven en ondersteunen. Dit resulteert in een belangrijke meerwaarde voor de studenten en onderwijsontwikkeling in het algemeen. Binnen de academische opleidingsschool past het onderzoek van studenten binnen een breder onderzoeksprogramma, waardoor zij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een body of knowledge en een body of research. Doordat studenten actief deel uitmaken van onderzoeks- en innovatieteams (OIT s), waarin zij samenwerken met docent-onderzoekers en medestudenten, is de begeleiding van studenten effectiever en efficiënter in vergelijking met individuele begeleidingsmodellen. De OIT s vormen de motor van onderzoek, innovatie en onderwijsontwikkeling binnen de scholen. 3. Bewerkstelligen kostenreductie Dit uit zich in de ontwikkeling van een model voor de academische opleidingsschool op basis waarvan de kosten zoveel mogelijk kunnen worden gereduceerd terwijl tegelijkertijd de kwaliteit geborgd blijft. Gezien de economische ontwikkelingen lijken scholen eerder geneigd om de academische functie te reduceren of zelfs te stop te zetten vanwege de (te) hoge financiële investeringen om deze functie in stand te houden, terwijl juist in deze tijden de academische opleidingsschool een belangrijke meerwaarde kan bieden. Het is daarom van belang inzicht te krijgen in de wijze waarop academische opleidingsscholen de kosten kunnen reduceren. Het te ontwikkelen model voor kostenreductie draagt bij aan de 2 Het PENTA College CSG doorloopt momenteel de procedure voor het verwerven van dit keurmerk. 3 De Wolfert van Borselen Scholengroep heeft het ICLON-keurmerk succesvol bemachtigd. 4 Het keurmerk blijft eigendom van de lerarenopleidingen. 8

9 efficiëntie en continuïteit van de academische opleidingsschool OSR. Door deze kennis actief te delen kunnen ook andere academische opleidingsscholen baat hebben bij het model. 2.3 Visie koppeling studenten aan onderzoeks- en innovatieteams Onderstaand schema geeft de koppeling weer van studenten aan de onderzoeks- en innovatieteams: OIT Onderzoek docent-onderzoekers Onderzoek studenten direct gekoppeld aan onderzoeksthema s docentonderzoekers OIT Onderzoek studenten direct gekoppeld aan onderzoeksthema s lerarenopleidingen Binnen het OIT kunnen studenten op 2 manieren participeren: Door het verrichten van onderzoek binnen de onderzoeksthema s van het OIT op de betreffende school, al dan niet in samenwerking met docent-onderzoekers; Door het verrichten van onderzoek binnen de onderzoeksthema s van de lerarenopleiding. Bij beide participatievormen geldt dat de studenten actief deelnemen aan het OIT (door participatie in de kern van het OIT of door deelname aan het breed OIT ). De kern van het OIT komt zeer regelmatig bijeen (1x per 6 weken); het breed OIT komt 2 keer per jaar bijeen. 2.4 Richtinggevende uitspraken t.b.v. visie academische opleidingsschool 1. De academische opleidingsschool naar aard en functie 1, 2, 3 : De academische opleidingsschool is een opleidingsschool in de volle breedte en richt zich op de opleiding van studenten en personeelsontwikkeling. Bovendien kenmerkt de academische opleidingsschool zich in haar voorlopersrol door onderzoek op een weloverwogen en systematische manier te koppelen aan 9

10 opleiding, innovatie en schoolontwikkeling. Hiervoor heeft de academische opleidingsschool expertise opgebouwd in onderzoekend innoveren. Kortom, de academische opleidingsschool biedt een leer- en werkomgeving aan studenten en personeel, waarin opleiding, innovatie en schoolontwikkeling hand in hand gaan met kennisontwikkeling door middel van praktijkgericht onderzoek. 2. Gezamenlijke verantwoordelijkheid 1, 2, 3 : In de academische opleidingsschool dragen de VOscholen en lerarenopleidingen in een samenwerkingsverband gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de opleiding van (aankomende en zittende) docenten. Hierbij is sprake van gelijkwaardigheid en gezamenlijk optreden. Op strategisch niveau blijven de lerarenopleidingen verantwoordelijk voor de kwalificatie van docenten. 3. Een open bestel 1, 2 : De academische opleidingsschool leidt meer docenten op dan enkel voor de behoefte van de eigen school of het eigen bestuur: o De academische opleidingsschool is bovenbestuurlijk; o De opleidingsfunctie beperkt zich niet tot één onderwijssoort of één dominante onderwijsvisie. 4. Regionale samenwerking: De academische opleidingsschool werkt regionaal samen met andere scholen, projecten en initiatieven op het gebied van opleiden. Gezamenlijk optrekken over de volle bandbreedte betekent dat over een breed front de problemen van de arbeidsmarkt voor het onderwijs aangepakt kunnen worden. De academische opleidingsschool vervult hierin een regionale voortrekkersrol. 5. Variëteit in opleidingstrajecten 1, 2 : De academische opleidingsschool bedient meerdere doelgroepen en biedt derhalve een variëteit aan opleidingstrajecten: o De academische opleidingsschool richt zich op initiële opleidingen over de gehele breedte; o De academische opleidingsschool richt zich daarnaast op de post-initiële opleiding van zittende docenten in het kader van professionalisering. 6. Werkplekleren en competentiegericht leren 1, 3 : In de academische opleidingsschool vindt werkplekleren plaats: studenten en docenten ontwikkelen competenties door het werken in de concrete beroepspraktijk. De academische opleidingsschool organiseert het werkplekleren op een systematische manier en draagt zorg voor de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn (bijv. op het gebied van cultuur, begeleiding, materiële voorzieningen, etc.). Opleiding, school en student hebben in deze vorm van leren een vergaand commitment naar elkaar. 7. Onderzoekscomponent 1, 2, 3 : In de academische opleidingsschool wordt praktijkonderzoek uitgevoerd door docenten in samenwerking met studenten. Het onderzoek maakt wezenlijk deel uit van het leerproces van studenten en van het takenpakket van de betrokken zittende medewerkers. Het doel van de onderzoekscomponent is tweeledig: enerzijds de 10

11 professionalisering van (aankomende en zittende) docenten en anderzijds innovatie, schoolontwikkeling en het verbeteren van het opleidingsproces van studenten. Het onderzoek wordt op een systematische manier uitgevoerd. 8. Kwaliteitsborging 1, 2 : De academische opleidingsschool borgt de kwaliteit van het opleiden door middel van (1) het uitvoeren van onderzoek gericht op het bevorderen van kwaliteit van het onderwijs en het opleiden in de school, (2) het hanteren van het kwaliteitskeurmerk academische opleidingsschool als standaard (vooralsnog wordt uitgegaan van het ontwikkelde keurmerk voor de academische opleidingsschool van het ICLON van de Universiteit Leiden, waaraan OSR een bijdrage heeft geleverd) en (3) het vaststellen van de kwaliteitseisen aan docenten en deze als meetlat hanteren. In het kader van de onderzoekscomponent heeft OSR onderzoeks-, innovatie- en begeleidingscompetenties ontwikkeld. 9. Personeelsbeleid 1, 2, 3 : Het opleiden van (aankomende en zittende) docenten is verankerd in het integraal personeelsbeleid (IPB) van de academische opleidingsschool. Het functiebouwwerk biedt alle docenten ruime ontwikkelmogelijkheden, bijv. voor onbevoegde docenten om door te groeien naar het bevoegde docentschap, en van basis (LB) naar expert (LD). Daarnaast is het functiebouwwerk meer specifiek ingericht om het geheel van coördinatie, opleiding en onderzoek te accommoderen. 10. Randvoorwaarden 3 : De academische opleidingsschool draagt verantwoordelijkheid voor het creëren van de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor de opleidings- en onderzoeksfunctie op het gebied van financiën, onderwijsondersteuning, ICT-ondersteuning en facilitaire zaken. Bronnen: 1: BOOR en CVO, maart 2006, Professional Development Schools Rijnmond. Opleiden vanuit de kracht van de school. Projectplan Dieptepilot Academische School. 2: BOOR en CVO, maart 2008, Aanvraag ten behoeve van de overbruggingsregeling dieptepilots Professional Development Schools Rijnmond. 3: KPMG/CINOP, december 2008, Landelijke criteria Opleiden in de school. Resultaten dieptepilot voor de opleidingsschool en de academische opleidingsschool. 11

12 3. Onderzoeksthema s Thema 1 Effectiviteit van onderwijs: instroom, doorstroom en afstroom Binnen dit onderzoeksthema wordt de komende jaren onderzoek uitgevoerd naar een aantal subthema s: Toetsing en beoordeling van leerlingen Binnen dit thema wordt onderzoek gedaan naar de toetsing en beoordeling van leerlingen. Centraal hierbij staat de onderzoeksvraag: Worden leerlingen op verschillende locaties en /of door verschillende docenten van eenzelfde vak op dezelfde manier getoetst en beoordeeld? Leerstijlen en onderwijseffectiviteit In de afgelopen periode is binnen dit thema onderzoek verricht naar mogelijke verschillen in leerstijlen of - preferenties tussen havisten en vwo'ers. Het empirische deel van dit onderzoek zal in schooljaar worden afgerond. Mede in aansluiting hierop gaan leden van het OIT i.s.m. andere docenten aan de slag met het ontwikkelen van een eigen gezicht voor het havo. Gepland is een flankerend onderzoek, o.a. naar de mogelijke oorzaken van het vermeend hoge aantal zittenblijvers en afstromers en de problematiek van de aansluiting van het reguliere smaldeel dat in het derde leerjaar van locatie verhuist. Daarnaast zullen docenten en mogelijk ook studenten praktijkonderzoek doen naar de effectiviteit van interventies, specifiek gericht op havoleerlingen. Onderwijsinterventies Vorig jaar is oriënterend onderzoek gedaan naar vermeende verschillen in prestaties tussen jongens en meisjes. Dit onderzoek heeft niet alleen opmerkelijke resultaten opgeleverd, maar ook een uitgebreide database met gegevens, die ander onderzoek op Wolfert TTO en Wolfert College ook in de toekomst ten dienste kan staan. Dit onderzoek is ook in een veel breder verband relevant; zie bijvoorbeeld de recente discussie in Nederland over de wenselijkheid om jongens en meisjes apart onderwijs te geven. In aansluiting op dit vooral statistische onderzoek zal dit jaar praktijk- en ontwerponderzoek worden geëntameerd rond de vraag: 'welke onderwijsinterventies passen bij leerlingen, niet zozeer van een zeker geslacht, maar met een kenmerkende leerattitude?' Thema 2 Elektronische LeerOmgeving (ELO) Een functionele ELO zou het onderwijs op school kunnen verbeteren, zeker voor topsportleerlingen. Een succesvolle implementatie vraagt echter een gedegen voorbereiding op facilitair, didactisch en pedagogisch gebied. Op welke wijze implementeren we een succesvolle Elektronische LeerOmgeving (ELO) binnen de school? Wat is het pakket van eisen voor een ELO op de school? Welke didactische benaderingen zijn toepasbaar voor een rendement verhogend ELO gebruik binnen en buiten de klassituatie? Welke randvoorwaarden moeten aanwezig zijn om een ELO succesvol te introduceren bij leerlingen en onderwijzend personeel? 12

13 Thema 3 Determinatie Binnen dit thema wordt onderzoek gedaan naar de determinatie van leerlingen van de basisschool tot en met klas 4 VMBO. Hoe goed voorspellen toetsresultaten en adviezen van de basisschool de resultaten van leerlingen in het voortgezet onderwijs? Worden de resultaten goed voorspeld of wijken deze juist af? In het onderzoek wordt het advies van de basisschool (met in achtneming van de afgenomen toetsen zoals de NIO, Cito) vergeleken met de plaatsing in het VO. Daarnaast wordt onderzocht of de resultaten van de leerlingen in klas 4 overeenkomen met het gegeven advies. Thema 4 De problematiek van de zesjescultuur Een probleem waar het onderwijs mee wordt geconfronteerd is de zesjescultuur. Dit houdt in dat leerlingen minimalistisch gedrag vertonen, d.w.z. zich slechts inspannen om het minimaal benodigde resultaat te behalen. Op welke wijze kan het onderwijs worden ingericht om leerlingen te stimuleren te streven naar een hoger resultaat? Hoe kunnen leerlingen worden uitgedaagd om minimalistisch gedrag te beperken? Welke consequenties heeft dit voor de inhoud van de lessen? Binnen dit thema worden uitdagende lessen ontwikkeld die leerlingen stimuleren hogere cijfers te halen en worden de effecten onderzocht. Thema 5 Uitstroomprofiel Hogeschool Rotterdam Voor duale studenten van Hogeschool Rotterdam gaat leren en opleiden, onderzoek en reflectie hand in hand. Zowel binnen de Lerarenopleidingen VO/BVE van de Hogeschool Rotterdam als binnen de Academische Opleidingsschool Rotterdam wordt onderzoek gezien als essentieel onderdeel van de opleiding. Aankomende leraren onderzoeken het eigen handelen in de klas in relatie tot vraagstellingen van de school en hun eigen gekozen uitstroomprofiel. Voor toekomstige leraren gaat het om het ontwikkelen van een lerende, onderzoekende houding. Thema 6 Vakdidactisch onderzoek ICLON Van academisch gevormde docenten wordt verwacht dat ze op de hoogte zijn van recente ontwikkelingen binnen het eigen vak en het onderwijs en dat ze die ontwikkelingen kunnen vertalen naar de eigen les- en schoolpraktijk, dat ze tijdens de studie geleerd hebben problemen systematisch te benaderen en dat ze op basis daarvan een eigen kritisch standpunt weten in te nemen. Om deze redenen moet juist de eerstegraads docent in staat zijn een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het (eigen) vakonderwijs. Het doel van de specialisatie is gekoppeld aan de eindtermen van de ICLON opleiding, voor wat betreft de rol als onderzoeker/specialist/ontwikkelaar. De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid als onderzoeker/specialist/ontwikkelaar. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheid om op grond van zijn wetenschappelijke achtergrond een bijdrage te leveren aan de systematische verdieping van verschillende aspecten van de verschillende rollen van de docent in de school. Om dio s te helpen bij hun keuze, zijn voor ieder schoolvak een of enkele thema s 5 geformuleerd waarbinnen een specialisatieonderwerp gekozen kan worden. Dio s die het 5 Thema s zijn bijvoorbeeld: Intertekstueel lezen (Nederlands), Context-concept benadering (Scheikunde), Historisch redeneren (Geschiedenis). 13

14 zogenaamde World Teachers Training Programme (WTTP) volgen, richten hun specialisatie op een aspect van dit programma, en verbinden dit zoveel mogelijk met het eigen vakonderwijs. Hiertoe zijn enkele specifieke thema s ontwikkeld, zoals Negotiation of meaning en Effective questioning. Thema 7 Vakdidactisch onderzoek TULO Het vakdidactisch onderzoek van de lerarenopleiding van de TU Delft, waarin ook studenten kunnen participeren, is gericht op (de didactiek van) het techniekonderwijs, technisch ontwerpen en modelleren en op conceptontwikkeling. Ook is het onderzoek gericht op verschillen in passende didactieken bij de bètavakken voor verschillende doelgroepen, in het bijzonder havo versus vwo leerlingen. 14

15 4. Verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden partners Dit hoofdstuk beschrijft de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de partners op het gebied van: Organisatiestructuur (4.1); Begeleiding onderzoeks- en innovatieteams (4.2); Koppeling studenten aan onderzoek (4.3); Begeleiding studenten bij onderzoek (4.4); Niveau onderzoeks- en innovatiecompetenties studenten (4.5). 4.1 Organisatiestructuur De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen het samenwerkingsverband zijn vastgelegd in de constituerende documenten van OSR. De organisatiestructuur kent de volgende onderdelen: Algemeen: Bestuursraad De bestuursraad is het beleidsbepalend orgaan en is samengesteld uit vertegenwoordigers uit de besturen van de samenwerkende partijen in OSR. Stuurgroep De stuurgroep oefent het dagelijks bestuur uit. In de stuurgroep hebben directeuren van de deelnemende scholen en beslissingsbevoegden namens de lerarenopleiding zitting. Jaarlijks evalueert de stuurgroep de gemaakte afspraken en de behaalde resultaten van de opleidingsen onderzoeksfunctie en rapporteert hierover aan het bestuur. Coördinatorenoverleg In het coördinatorenoverleg zijn de deelnemende scholen direct vertegenwoordigd door de coördinerende uitvoeringsverantwoordelijken. Deze vertegenwoordigers zijn ook verantwoordelijk voor de afstemming met de opleiding (bijv. de BiS/SLC). Zij zijn de schakel tussen de stuurgroep en de uitvoerenden op de scholen zoals de BoS-sen en coaches. Het voorzitterschap van de coördinatiegroep is ondergebracht bij de projectcoördinator. Specifiek voor de academische functie: Onderzoeks- en innovatieteams De onderzoeks- en innovatieteams (OIT s) hebben tot taak onderzoekslijnen vast te stellen, onderzoeksvragen uit te werken, te publiceren en onderzoeksbevindingen te implementeren (i.s.m. directies). Daarnaast dragen zij zorg voor het samenwerken met en de coaching van studenten bij het verwerven van onderzoeks- en innovatiecompetenties. De OIT s 15

16 functioneren onder begeleiding van de universiteit en hogeschool en worden gecoördineerd door de interne onderzoekscoördinator van de betreffende school. Begeleidingsstructuur OIT s In de begeleidingsstructuur van de OIT s participeren de Hogeschool Rotterdam en het ICLON. De opdracht van de begeleidingsstructuur is om docenten te begeleiden bij het verwerven van onderzoeks- en implementatiecompetenties en samenwerkings- en coachingscompetenties t.b.v. de begeleiding van studenten bij het doen van onderzoek. Tevens wordt door de begeleiders de kwaliteit van het onderzoek gemonitord. Onderzoekscoördinator (overkoepelend) De overkoepelend onderzoekscoördinator is - onder leiding van de stuurgroep - verantwoordelijk voor de voortgang en verantwoording van de academische opleidingsschool. Het procesmanagement functioneert als de intermediair tussen stuurgroep, begeleidingsstructuur en OIT s. 4.2 Begeleiding onderzoeks- en innovatieteams Begeleiding van onderzoeks- en innovatieteams door OIT-begeleiders van de lerarenopleidingen d.m.v.: Bijeenkomsten met gehele OIT en OIT-begeleider (1x per 6 weken); Individuele consultatie OIT-begeleiders door docent-onderzoekers en studenten per telefoon en mail (max. 1 uur per week per school). Daarnaast vindt overkoepelend overleg plaats tussen de OIT-begeleiders om onderling af te stemmen, de voortgang te bespreken en voor terugkoppeling naar de OSR-stuurgroep en bestuursraad. Uitgangspunten: Per school is 1 OIT-begeleider betrokken. De OIT-begeleiders bezoeken de gezamenlijke OIT-bijeenkomsten op school en zijn tussentijds telefonisch of per mail beschikbaar voor vragen van docent-onderzoekers en studenten (NB er worden geen begeleidingsbijeenkomsten georganiseerd met afzonderlijke onderzoekers of onderzoeksgroepjes); Bij de OIT-bijeenkomsten zijn alle docent-onderzoekers en betrokken studenten (bij onderzoeksfunctie OSR) aanwezig; Tijdens de eerste OIT-bijeenkomst wordt een (globale) planning gemaakt voor , incl. afspraken over op te leveren producten (bijv. tussentijdse rapportage, eindrapportage); Tijdens de OIT-bijeenkomsten wordt de voortgang van de onderzoeken besproken (incl. uitgebreide bespreking van een 1 of 2 onderzoeken per bijeenkomst) en worden vragen van de docent-onderzoekers en studenten behandeld; 16

17 Verwacht wordt dat de leden van het OIT ook tussentijds overleggen en uitwisselen (zij consulteren eerst elkaar als zij vragen hebben en nemen pas contact op met de OITbegeleider als zij er zelf niet uitkomen); De verantwoordelijkheid voor de organisatie van de OIT-bijeenkomsten ligt in handen van de onderzoekscoördinator op school; De OIT-begeleider overlegt voorafgaand aan de OIT-bijeenkomst met de onderzoekscoördinator op school over de inhoud van de OIT-bijeenkomst; Stukken die tijdens een OIT-bijeenkomst worden besproken, dienen ten minste 1 week voor de bijeenkomst te worden verspreid onder de OIT-leden en de OIT-begeleider. 17

18 4.3 Koppeling studenten aan onderzoek In onderstaand stappenplan worden de taken en verantwoordelijkheden beschreven van de scholen en lerarenopleidingen met betrekking tot de koppeling van studenten aan onderzoek. Stappenplan draaiboek voor verbinding studenten aan onderzoek Academische opleidingsschool OSR NB De scholen en lerarenopleidingen zijn zelf verantwoordelijk voor de interne communicatie en afstemming. Voor OSR wordt vooralsnog één contactpersoon per school/lerarenopleiding aangewezen die deze verantwoordelijkheid draagt en aanspreekpunt is voor OSR. Stap Wat Wie Wanneer 1. Lijn van onderzoeks- en innovatiecompetenties studenten Het ICLON en de HR geven in een overzicht weer wat de onderzoeks- en innovatiecompetenties zijn van studenten, gekoppeld aan een bepaald curriculumonderdeel. In het overzicht wordt alle informatie over wat men mag verwachten van studenten op een rijtje gezet voor de scholen (alsmede het aantal studiepunten en de duur van het curriculumonderdeel, etc.). Het overzicht heeft tot doel om duidelijkheid te verschaffen over wat men per student precies mag verwachten op het gebied van onderzoeks- en innovatiecompetenties en wat de Academische Opleidingsschool daar aan kan bijdragen. HR: Peter lafleur ICLON: Dineke Tigelaar nl) April 2. Scholen informeren over de lijn van onderzoeks- en innovatiecompetenties Het ICLON en de HR sturen naar de contactpersonen van elke school het in stap 1 opgestelde overzicht van onderzoeks- en innovatiecompetenties, gekoppeld aan elk curriculumonderdeel (wat men als school mag verwachten van de student, het aantal studiepunten en de duur van het curriculumonderdeel). Doorgeven aan: Interne coördinatoren scholen HR: Peter lafleur ICLON: Dineke Tigelaar nl) April 3. Onderzoeksprogramma scholen Elke school geeft aan wat het onderzoeksprogramma binnen de eigen school voor de Scholen: interne coördinatoren: - WvB: Alderik Visser April 18

19 Stap Wat Wie Wanneer komende 2-3 jaren zal zijn. Dit met het oog op mogelijke koppelingen tussen studenten en scholen/docent-onderzoekers. Het onderzoeksprogramma omvat o.a. - titel van het onderzoeksthema - korte omschrijving van het onderzoeksthema - concrete onderzoeksonderwerpen en probleemstellingen - werkwijze (tijd, omvang, inzet) - mogelijke rol van studenten en Maaike Govers - PENTA: Joop Grimm - Thorbecke: Martijn Havelaar 4. Lerarenopleidingen informeren over de onderzoeksprogramma s Elke school stuurt naar de contactpersonen van beide lerarenopleidingen het in stap 3 opgestelde onderzoeksprogramma. Doorgeven aan: HR: Peter lafleur ICLON: Dineke Tigelaar Scholen: interne coördinatoren: - WvB: Alderik Visser en Maaike Govers - PENTA: Joop Grimm - Thorbecke: Martijn Havelaar April 5. Koppeling onderzoeksprogramma s aan curriculumonderdelen Accorderen van het onderzoek door het ICLON en de HR. Het ICLON en de HR koppelen de onderzoeksprogramma s van de scholen aan hun eigen curriculumonderdelen. ICLON: enige mogelijkheid is specialisatieonderzoek. HR: Peter lafleur ICLON: Dineke Tigelaar nl) Mei 6. Studenten, werkgroepbegeleiders en evt. vakdidactici informeren over koppeling onderzoeksprogramma s Het ICLON en de HR sturen tijdig en zorgvuldig de onderzoeksprogramma s van scholen en mogelijke koppelingen in het curriculum van de opleiding naar alle betrokkenen binnen de opleiding zoals de werkgroepbegeleiders, vakdidactici en studenten (in laatste geval bijvoorbeeld via websites stagebureaus). De vakdidactici kunnen indien mogelijk met hun onderwijs bij onderzoeksthema s aansluiten, studenten kunnen zich gericht oriënteren. HR: Peter lafleur ICLON: Dineke Tigelaar nl) HR: Mei ICLON: Oktober/november of februari/maart 19

20 Stap Wat Wie Wanneer 7. Koppeling studenten en scholen Studenten HR: Mei/juni HR: Studenten selecteren een school/scholen en schrijven deze aan voor een stageplaats/afstudeerstage. ICLON: Studenten geven hun school door waar ze werken of worden geplaatst op een school door het ICLON. ICLON: Juniaugustus of November/decemb er 8. Terugkoppeling geplaatste studenten Na de sollicitatieprocedures koppelt elke school de definitieve plaatsingen terug naar het ICLON en/of de HR. Doorgeven aan: HR: Peter lafleur ICLON: Dineke Tigelaar Scholen: interne coördinatoren: - WvB: Alderik Visser en Maaike Govers - PENTA: Joop Grimm - Thorbecke: Martijn Havelaar HR: Juni ICLON: Juni of december 9. Bijeenkomst op scholen met lerarenopleidingen, scholen en studenten Betrokkenen van OSR, scholen en lerarenopleidingen komen per school bij elkaar om rollen, taken en verantwoordelijkheden duidelijk te communiceren en vast te leggen. Dit met het oog op het gezamenlijk opleiden in de school, het verschaffen van duidelijkheid en bewerkstelligen van participatie/betrokkenheid. Scholen: interne coördinatoren: - WvB: Alderik Visser en Maaike Govers - PENTA: Joop Grimm - Thorbecke: Martijn Havelaar HR: September ICLON: Kennismaken september of januari, start met onderzoek november of maart 10. Opstellen onderzoeksplan student, terugkoppelen naar ICLON of HR In overleg/samenwerking met de verantwoordelijke begeleider binnen de school, de onderzoeksgroep en/of medestudenten, stelt elke student een onderzoeksplan op. Dit kan zowel een individueel plan zijn als een gemeenschappelijk plan van meerdere studenten met gedeelde eindverantwoordelijkheid. Studenten en interne coördinatoren: - WvB: Alderik Visser en Maaike Govers - PENTA: Joop Grimm - Thorbecke: Martijn HR: September ICLON: December of april HR: September 20

Bijlage 4 bij Kritische Reflectie ROSRijnland 2015. Opleidingsplan. Opleidingsplan versie 14-15

Bijlage 4 bij Kritische Reflectie ROSRijnland 2015. Opleidingsplan. Opleidingsplan versie 14-15 Bijlage 4 bij Kritische Reflectie ROSRijnland 2015 Opleidingsplan 1 Inhoud Bijlage 1. De Academische Opleidingsschool ROSRijnland (3) 1.1. Oorsprong en karakter van het samenwerkingsverband 1.2. Structuur

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

Werken op dezelfde golflengte

Werken op dezelfde golflengte Onderwijsprofessionals kiezen steeds vaker voor onderzoek om beter inzicht te krijgen in hun onderwijspraktijk. Vaak blijven de onderzoeksresultaten echter nog beperkt tot de school in kwestie. De ontwikkel-

Nadere informatie

Master Management of Education

Master Management of Education Master Management of Education NQA Visitatierapport 1 NQA Visitatierapport 2 Inhoudsopgave Verantwoording van de opzet van het aanvraagrapport Master Management of Education in relatie tot het NVAO kader...5

Nadere informatie

ADEF Activiteitenplan 2013-2014

ADEF Activiteitenplan 2013-2014 ADEF Activiteitenplan 2013-2014 1 ADEF Activiteitenplan 2013-2014 2 Voorwoord 3 De negen thema s van het activiteitenplan 2013-2014 van ADEF 5 Thema 1 Passend onderwijs 7 Thema 2 Studierendement 10 Thema

Nadere informatie

Businessplan. Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie)

Businessplan. Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie) Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie) Drs. T. (Ton) Kallenberg (EUR) C.G. (Cock) Huizer (TUD) Dr. W. (Wietze) van der Aa (WAU) INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 4 1.1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Opleiden in de school

Opleiden in de school Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Voorwoord Onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs en bve-instellingen

Nadere informatie

Focus op co-makership

Focus op co-makership 16 juni 2011 Focus op co-makership Onderzoekspublicatie Werkplekleren is een samenwerking tussen ROC Eindhoven en Fontys, Lunetzorg, Vitalis en de Gemeente Eindhoven Focus op co-makership Onderzoekspublicatie

Nadere informatie

GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016

GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016 GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016 Positief advies directie: 14 november 2013 Instemming MR: Ter informatie naar bestuur: Ter kennisgeving Raad van Toezicht: INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 ONDERWIJSGROEP

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MONTESSORI COLLEGE TWENTE 2013-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MONTESSORI COLLEGE TWENTE 2013-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN MONTESSORI COLLEGE TWENTE 2013-2017 Voorwoord Het Montessori College Twente kent een organisatiestructuur van vijf units (twee parallelle onderbouwunits en drie bovenbouwunits:

Nadere informatie

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari

Nadere informatie

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences Commerciële Economie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA HZ University of Applied Sciences: Commerciële Economie - BOB

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Opleidingsprofiel / Training Profile

Opleidingsprofiel / Training Profile Opleidingsprofiel / Training Profile Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn bachelor- en associate degree 2013-2017 Instituut voor Gezondheidszorg Hogeschool Rotterdam april 2014 HOGESCHOOL ROTTERDAM

Nadere informatie

PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007.

PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007. PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007. Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007. Inhoudsopgave. pagina Inleiding. 3 1. Integraal

Nadere informatie

Resultaten Audit ITTL 2013 Informatietechnologie in de VMBO-TL. Auteur : Loes van den Brandt Proces in Beeld Versienummer : 1.0 (18 november 2013)

Resultaten Audit ITTL 2013 Informatietechnologie in de VMBO-TL. Auteur : Loes van den Brandt Proces in Beeld Versienummer : 1.0 (18 november 2013) Resultaten Audit ITTL 2013 Informatietechnologie in de VMBO-TL Auteur : Loes van den Brandt Proces in Beeld Versienummer : 1.0 (18 november 2013) Resultaten Audits ITTL 1.0 18-11-13 Proces in Beeld 2 /

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal Hogeschool NCOI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Opleiden in de school - 3

Opleiden in de school - 3 Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Onderzoekskader 6 1.3 Opzet

Nadere informatie

Effecten van het trainings- en begeleidingstraject Streef: Gebruik maken van opbrengsten

Effecten van het trainings- en begeleidingstraject Streef: Gebruik maken van opbrengsten Effecten van het trainings- en begeleidingstraject Streef: Gebruik maken van opbrengsten Rapportage BOPO-programmalijn Onderwijskwaliteit PO Deelproject 4 Professionaliseren en samenwerken (413-09-064)

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft 1 2 Voorwoord Een universiteit die onderwijs hoog in haar vaandel heeft staan, heeft een duidelijke visie

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015. 3e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015. 3e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015 3e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013 Vastgesteld door het College van Bestuur op 30 maart 2010 Inhoud 1. Management samenvatting... 3 2. Verantwoording... 6 2.1 De regeling... 6 2.2 Taal en rekenen: verschillende grootheden... 6 2.3 Betrokkenen

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hanzehogeschool Groningen

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hanzehogeschool Groningen BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie voltijd Hanzehogeschool Groningen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Profilering van de docent beroepsonderwijs

Profilering van de docent beroepsonderwijs Profilering van de docent beroepsonderwijs Sabine van den Brink, Wenja Heusdens, Monique van de Laarschot & Angela Pfaff Kenniscentrum educatie Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Educatie Niets uit deze

Nadere informatie