Competentiegericht Onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Competentiegericht Onderwijs"

Transcriptie

1 Competentiegericht Onderwijs Het didactisch model en de vormgeving in het mbo 2010 Klaas van den Herik Pierre Winkler Deze tekst of delen daaruit mogen vrij gebruikt worden ten behoeve van de vormgeving van CGO in opleidingen of voor andere niet-commerciële doelen, op voorwaarde van bronvermelding. 1

2 Inhoudsopgave 1.1 Vaki s en competenties De deelnemer - van klant naar werknemer-in-opleiding Leerlijnen Kerntaken en werkprocessen... 5 Kerntaak 1 en 2: Studieloopbaanbegeleiding 6 Kerntaak 3 t/m 7: Burgerschap Kerntaken, werkprocessen en competenties Kwalificatieprofielen Voorbeeldfragmenten uit een kwalificatieprofiel... 8 KWC s en gedragsvoorbeelden 10 Competentiemodel 10 Kwalificatiedossier Marketing & Communicatie 11 2

3 1 Wat is competentiegericht onderwijs? 1.1 Vaki s en competenties De visie op de wijze waarop beroepsonderwijs moet worden vormgegeven is de afgelopen jaren sterk veranderd. Nog niet zo heel lang geleden kon de docent volstaan met het overdragen van kennis. Kennisverwerving stond centraal en als de deelnemer in de jaren van de studie voldoende kennis had opgedaan, was hij klaar om de arbeidsmarkt te betreden. Die visie is enigszins beperkt. Immers, de beroepsbekwame deelnemer heeft niet alleen kennis nodig, maar ook inzicht en de vaardigheden om die kennis specifiek in zijn beroepspraktijk te kunnen toepassen. Bij vaardigheden gaat het niet alleen om praktische bekwaamheid in het omgaan met apparaten, machines en andere middelen, maar ook om sociale en communicatieve vaardigheden, zoals het kunnen werken in teams, plannen, overleggen, initiatief nemen enzovoort. Om die vaardigheden te kunnen verwerven, maar ook om kennis en inzicht te verkrijgen, is ook een goede, professionele houding (attitude) onmisbaar. Kortom, om later succesvol in de beroepspraktijk te kunnen functioneren, moet de deelnemer niet alleen kennis verwerven, maar een geheel van vaardigheden, attitude, kennis en inzicht. Deze worden ook wel kortweg vaki s genoemd. Het verwerven van deze vaki s is het centrale doel van competentiegericht onderwijs. Een competentie wordt immers gedefinieerd als een combinatie van vaardigheden, attitude, kennis en inzicht die je in staat stelt om een beroepstaak met succes te kunnen uitvoeren. 1.2 De deelnemer - van klant naar werknemer-in-opleiding Het traditionele, kennisgerichte, onderwijsmodel is niet geschikt om dergelijke competenties optimaal te ontwikkelen. Niet alleen omdat het te eenzijdig op kennis gericht is, maar ook omdat de deelnemer een te passieve rol had. Hij was als het ware de klant, die niet alleen kon en mocht verwachten dat hem alle benodigde kennis werd aangedragen, maar ook dat hij bij zijn leerproces op allerlei manieren begeleid en ondersteund werd. Dit was natuurlijk een bijzonder onrealistische wereld, die in niets lijkt op de beroepswereld waarin de deelnemer later terechtkomt. Daar gaat het immers juist om eigen initiatief tonen, zelf verantwoordelijkheid nemen, zelf bijleren en eigen keuzes maken. Het competentiegericht onderwijs is erop gericht om deze en andere vaardigheden, die een deelnemer nodig heeft om met succes en plezier te kunnen werken, aan te leren. Maar dat betekent ook dat al tijdens de opleiding de deelnemer een veel meer zelfstandige rol moet hebben, waarin hij in hoge mate zelf verantwoordelijk is voor zijn leerproces. In plaats van klant is hij werknemer-in-opleiding geworden, die zelf keuzes maakt, zelf bepaalt wat hij al kan en wat hij nog bij moet leren en zelf op basis daarvan plannen maakt en actie onderneemt. 3

4 1.3 Leerlijnen Om het competentiegericht onderwijs goed vorm te geven is er een onderscheid gemaakt tussen verschillende leerlijnen: 1 De conceptuele lijn In de conceptuele leerlijn vindt vooral de theoretische vorming plaats: concepten, modellen, theorieën, kritisch denken, relaties tussen leerstof ontdekken en verbanden zien. 2 De vaardighedenlijn De vaardighedenleerlijn is gericht op training en ontwikkeling van belangrijke praktische vaardigheden. Het gaat hierin om concrete, niettheoretische trainingen, zoals het leren omgaan met softwarepakketten als Word of Excel en het werken in de praktijk met behulp van apparatuur en middelen. 3 De integrale lijn In de integrale leerlijn ligt de nadruk op samensmelting van praktijk, theorie, eigen ervaring en professioneel gedrag. Deze leerlijn zorgt ervoor dat de verschillende elementen in de opleiding met elkaar verbonden worden. Als zodanig vormt de integrale lijn het hart van het competentiegericht onderwijs (zie figuur). De integrale leerlijn wordt vormgegeven door middel van projectonderwijs, waar deelnemers in teams binnen een vastgestelde termijn een bepaald product moeten leveren, bijvoorbeeld een bedrijfsonderzoek, een computernetwerk, een website, een buurtactiviteit, een adviesverslag, enzovoort. Dit wordt nader toegelicht in het document Implementatie (zie onze website 4 De studieloopbaanbegeleiding (SLB) In de leerlijn studieloopbaanbegeleiding staat het ontwikkelingsproces van de deelnemer centraal. Het gaat om motivatie, inzet, het maken van keuzes, zelfstandig leren, samenwerken, het vermogen kritisch naar de eigen ontwikkeling te kijken, enzovoort. Belangrijke leermiddelen in deze leerlijn zijn het portfolio (een verslag van de eigen leerontwikkeling en geleverde prestaties) en het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Daarnaast gaat het in deze lijn om vaardigheden met betrekking tot communiceren en presenteren en het ontwikkelen van een professionele attitude en gedrag: feedback geven, reflectie op eigen persoonlijke en professionele kwaliteiten, kunnen werken in teams, projectmatig werken, plannen, zelfstandig leren, collegialiteit, enzovoort. Kortom, bij SLB verwerft de deelnemer vaardigheden die onmisbaar zijn in de latere beroepspraktijk, maar ook onmisbaar bij het succesvol doorlopen van de andere leerlijnen. SLB is daarmee de ruggengraat van het competentiegericht onderwijs. Op de praktische vormgeving van SLB gaan we nader in in het document Implementatie (zie onze website 4

5 2 Leren, Loopbaan, Burgerschap en Beroepskwalificaties 2.1 Kerntaken en werkprocessen In het Brondocument Leren, Loopbaan, Burgerschap - ontwikkeld door het Gemeenschappelijk Procesmanagement Competentiegericht Beroepsonderwijs, ondersteund door CINOP, SLO - worden in de vorm van werkprocessen de kerntaken beschreven die de deelnemer in zijn latere beroepspraktijk moet kunnen uitvoeren. Die kerntaken en bijbehorende werkprocessen worden als volgt omschreven: Kerntaken Kerntaak 1: Benoemt zijn eigen ontwikkeling en gebruikt middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken. Werkprocessen 1.1 Benoemt leerdoelen voor de eigen ontwikkeling. 1.2 Inventariseert geschikte manieren van leren. 1.3 Kiest bij de situatie en bij zichzelf passende manieren van leren. 1.4 Plant zijn eigen leerproces en voert het uit. 1.5 Evalueert de gekozen manier van leren. Kerntaak 2: Stuurt de eigen loopbaan 2.1 Reflecteert op eigen kwaliteiten en motieven. 2.2 Onderzoekt welk werk er is en wat bij hem past, 2.3 Stuurt de eigen loopbaan en onderneemt acties die daarbij nodig zijn. Kerntaak 3: Participeert in het politieke domein, in besluitvorming en beleidsbeïnvloeding 3.1 Oriënteert zich op onderwerpen waarover politieke besluiten genomen worden. 3.2 Vormt een eigen mening. 3.3 Onderneemt acties naar aanleiding van gemaakte keuzes. Kerntaak 4: Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie 4.1 Gedraagt zich als werknemer bij het uitvoeren van het werk. 4.2 Maakt gebruik van werknemersrechten. 4.3 Stelt zich collegiaal op. Kerntaak 5: Functioneert als kritisch consument 5.1 Oriënteert zich op de consumentenmarkt en houdt rekening met eigen wensen en mogelijkheden. 5.2 Onderneemt acties om producten en diensten aan te schaffen. Kerntaak 6: Deelnemen aan allerlei sociale verbanden en respectvol gebruiken van de openbare ruimte Kerntaak 7: Zorgt voor de eigen gezondheid (vitaal burgerschap) 6.1 Neemt deel aan sociale verbanden en leeft in de openbare ruimte. 6.2 Voert activiteiten uit voor de leefbaarheid van zijn sociale omgeving. 7.1 Zoekt informatie over een gezonde leefwijze. 7.2 Beslist op basis van informatie en handelt ernaar. 7.3 Onderneemt activiteiten om gezondheid te bevorderen. 5

6 Kerntaak 1 en 2: Studieloopbaanbegeleiding Kerntaken 1 en 2 en de bijbehorende werkprocessen en competenties (zie hieronder) vormen een apart vak: Studieloopbaanbegeleiding (Leren & Loopbaan). Dit is een doorlopende leerlijn, waarin de deelnemer alle sociale, communicatieve, reflectie-, plannings- en andere vaardigheden verwerft die noodzakelijk zijn voor een succesvol studietraject en een succesvolle start in de loopbaan. SLB is daarmee de basis en ruggengraat van het competentiegericht onderwijs. Kerntaak 3 t/m 7: Burgerschap De overige kerntaken en bijbehorende competenties vormen samen het vak Burgerschap. Ze worden behandeld in MOVE! Professioneel Burgerschap. Burgerschap lijkt in veel opzichten op het oude maatschappijleer of MCV, maar daargelaten een iets andere inhoud heeft het ook een nieuwe vorm gekregen. Burgerschap is niet alleen gericht op kennis, maar ook op de praktische koppeling daarvan met de samenleving en met de beroepspraktijk. Die koppeling en het daaruit voortkomende inzicht in de praktische relevantie van Burgerschapskennis voor de deelnemer voor zijn functioneren in samenleving en beroep, maakt het vak natuurlijk alleen maar aansprekender en uitdagender. 6

7 2.2 Kerntaken, werkprocessen en competenties Deze kerntaken en werkprocessen worden in het brondocument verder uitgewerkt in competenties. Een voorbeeld van hoe dit gedaan is ziet u hieronder, met betrekking tot kerntaak 1. Kerntaak 1 Benoemt de eigen ontwikkeling en kiest middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken 1. 1 Werkproces Benoemt leerdoelen voor de eigen ontwikkeling Omschrijving: Voor de deelnemer start het leerproces met het ontdekken van de eigen leerbehoeften. Deze leerbehoeften komen voort uit eigen ambities of veranderingen in de omgeving. Het leidt tot een keuze van leerdoelen. Gewenst resultaat: De deelnemer heeft de leerdoelen voor de eigen ontwikkeling benoemd. Competentie Componenten Prestatie-indicator Kennis en vaardigheden Gedrevenheid en ambitie tonen. uitdagingen aanvaarden. succes willen boeken. initiatief nemen. de lat steeds hoger leggen Deelnemer aanvaardt de uitdaging om de eigen leerbehoeften te ontdekken en investeert in tijd en energie om tot een keuze te komen Onderzoeken. informatie achterhalen Deelnemer stelt zich op de hoogte van de veranderingen in de samenleving en werkomgeving en maakt hiervan gebruik om zichzelf leerdoelen te stellen.. kennis van bronnen waarin de ontwikkelingen in de samenleving en werkomgeving worden beschreven. Analyseren. informatie genereren uit gegevens. verbanden leggen. conclusies trekken Deelnemer analyseert verschillende leerbehoeften, ambities en veranderingen in de omgeving. Hij bekijkt welke leerdoelen het beste aansluiten bij de eigen ambities zodat hij een afgewogen keuze kan maken.. kent manieren om informatie te ordenen en verbanden te leggen. Formuleren en rapporteren. structuur aanbrengen Deelnemer formuleert zijn leerkansen en leerdoelen gestructureerd, zodat de toekomstige ontwikkeling goed in kaart is gebracht en begrijpelijk voor anderen.. schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid 2.3 Kwalificatieprofielen De competenties zoals in het brondocument geformuleerd zijn stuk voor stuk te beschouwen als algemene of kerncompetenties. Naast dit brondocument zijn door diverse branche- en beroepsverenigingen zogeheten kwalificatieprofielen uitgewerkt, waarin de in het brondocument genoemde competenties concreter en gedetailleerder worden uitgewerkt per beroep of beroepsgroep. Brondocument en kwalificatieprofielen vullen elkaar dus aan en 7

8 geven samen een volledig beeld van de competenties die deelnemers moeten bezitten. In paragraaf 2.4 ziet u als voorbeeld een aantal fragmenten van een kwalificatieprofiel zoals ontwikkeld door ECABO. Idealiter worden de verschillende competentiebeschrijvingen verder uitgewerkt in fases van ontwikkeling, zodat de deelnemer zijn ontwikkeling naar een volledig competente professional van beroepsgeschikt naar stagebekwaam tot beroepsbekwaam - in de loop van de opleidingsjaren goed kan volgen en beschrijven. Door sommige beroepsorganisaties is dat al gedaan, andere laten deze verdere fasering aan de opleidingen zelf over. In ons boek Studieloopbaanbgeleiding deel 1, module 2, hoofdstuk 4 (niveau 3-4) ziet u een voorbeeld van deze gefaseerde uitwerking. Zie ook het online portfolio op onze site waar de fasering zoals gegeven door de Stichting Praktijkleren is gebruikt. Uit onderstaande fragmenten mag duidelijk zijn dat het bij kerntaken 1 en 2 uit het brondocument, de kerntaken die bij SLB aan bod komen, om een breed scala van competenties gaat die de deelnemer naast de specifiek vakinhoudelijke competenties moet bezitten. Die competenties zijn te rubriceren binnen zes gebieden die de kerndoelen vormen van onze boeken: 1 Studie- en beroepskeuze maken 2 Sociale competenties ontwikkelen 3 Communicatieve competenties (schriftelijk en mondeling) ontwikkelen 4 Goede studie- en beroepshouding ontwikkelen 5 Reflectie op eigen ontwikkeling 6 Leerproces plannen en sturen In het document Implementatie, dat u ook via onze site kunt downloaden, hebben we toegelicht hoe we deze kerndoelen vormgegeven hebben in onze boeken en hoe u met behulp van deze boeken SLB in de praktijk vorm kunt geven. 2.4 Voorbeeldfragmenten uit een kwalificatieprofiel De kwalificatiedossiers zijn ontwikkeld in 2006 en in gebruik genomen in schooljaar De oude benaming is competentieprofielen. Een kwalificatiedossier bevat een verzameling kwalificaties, waarin opgenomen: het beeld van het beroep; de kwalificaties; de uitwerking van kwalificaties; de verantwoording; de beroepscompetentieprofielen; het brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap. Een kwalificatiedossier kent een beperkt aantal kerntaken. De onderliggende werkprocessen en de relevante competenties worden per kerntaak verzameld in de zogenaamde procescompetentie-matrix. In deze matrix wordt door middel van kruisjes zichtbaar gemaakt welke competenties relevant zijn bij de uitvoering van de onderscheiden werkprocessen. 8

9 In het format staan drie begrippen centraal: Kerntaken; de daar onderliggende Werkprocessen van het beroep; de Competenties, die noodzakelijk zijn bij de uitvoering hiervan. Kerntaak De kerntaak betreft een substantieel deel van de beroepsuitoefening naar omvang en/of belang en is kenmerkend voor het beroep. Werkproces Een afgebakend geheel van beroepsactiviteiten binnen een kerntaak. Het werkproces kent een begin en een eind, heeft een resultaat en wordt als kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. Schematisch voorbeeld Kwalificatie Medewerker Marketing & Communicatie Uitstroomdifferentiatie 1 bijv. Medewerker evenementenorganisatie Kerntaak 1 Assisteert bij opstellen beleidsplannen Werkprocessen 1.1 Zoekt informatie Uitstroomdifferentiatie 2, bijv. Marketingmedewerker Kerntaak 4 Organiseert evenementen Werkprocessen 1.2 Analyseert inform. Competenties Een juiste combinatie van kennis, vaardigheden, attituden en inzichten om een beroepstaak met succes uit te voeren. Competenties geven aan dat een persoon in staat is om (beroeps)problemen op te lossen. Of een persoon competent is valt af te lezen aan het vertoonde gedrag: het resultaat, de prestatie of het beroepsproduct dat is opgeleverd. Competenties zijn meetbaar met behulp van gedragsindicatoren. Zie ook het kader hieronder. 9

10 KWC s en gedragsvoorbeelden Op onze website hebben we in het portfolio aan de Kerntaken, Werkprocessen en Competenties (KWC s) gedragsvoorbeelden (gedragsindicatoren) toegevoegd. Deze maken het voor de deelnemer makkelijker om zich een concreet beeld te kunnen vormen van wat hij concreet moet kunnen om aan de KWC s te kunnen voldoen. Competentiemodel Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB) (powered by SHL) Factoren Leiden en beslissen Ondersteunen en samenwerken Interacteren, beïnvloeden, presenteren Analyseren en interpreteren Creëren en leren Organiseren en uitvoeren Aanpassen en aankunnen Ondernemen en presteren A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Competenties Beslissen en activiteiten initiëren Aansturen Begeleiden Aandacht en begrip tonen Samenwerken en overleggen Ethisch en integer handelen Relaties bouwen en netwerken Overtuigen en beïnvloeden Presenteren Formuleren en rapporteren Vakdeskundigheid toepassen Materialen en middelen inzetten Analyseren Onderzoeken Creëren en innoveren Leren Plannen en organiseren Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Kwaliteit leveren Instructies en procedures opvolgen Omgaan met verandering en aanpassen Met druk en tegenslag omgaan Gedrevenheid en ambitie tonen Ondernemend en commercieel handelen Bedrijfsmatig handelen 10

11 Kwalificatiedossier Marketing & Communicatie Uitstroom: Medewerker evenementenorganisatie Overzicht Proces-competentiematrices In de proces-competentie-matrix wordt aangegeven welke competenties aangewend worden bij de uitvoering van de werkprocessen van een kerntaak ( zie kruisjes). Kerntaak 3 Zet marketing- en/of communicatieactiviteiten op en voert ze uit. Werkprocessen Brengt een marketing en/of communicatie-activiteiten in kaart Bedenkt een oplossing Stelt een projectplan op Voert een projectplan uit Evalueert het projectplan en het behaalde resultaat Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotie- en o/of pr-materiaal Competenties A Beslissen en activiteiten initiëren B Aansturen C Begeleiden D Aandacht en begrip tonen E Samenwerken en overleggen X X F Ethisch en integer handelen G Relaties bouwen en netwerken H Overtuigen en beïnvloeden I Presenteren X X J Formuleren en rapporteren X X X K Vakdeskundigheid toepassen L Materialen en middelen inzetten X X M Analyseren X X X N Onderzoeken X X O Creëren en innoveren X X P Leren Q Plannen en organiseren X X X X R Op de behoeften en verwachtingen van X de klant richten S Kwaliteit leveren X X T Instructies en procedures opvolgen X X X X U Omgaan met verandering en aanpassen V Met druk en tegenslag omgaan W Gedrevenheid en ambitie tonen X Ondernemend en commercieel handelen Y Bedrijfsmatig handelen X 11

12 Kerntaak 4 Organiseert evenementen Werkprocessen Overlegt met opdrachtgever Maakt een draaiboek voor het evenement en licht dit toe Verzorgt het vervoer van materialen en personen Richt ruimtes in en installeert materialen Draagt zorg voor de dagelijkse voorzieningen Voert werkzaamheden op het gebied van personeelszaken uit Organiseert de beveiliging van locaties Assisteert tijdens het evenement Competenties A Beslissen en activiteiten initiëren B Aansturen X X C Begeleiden D Aandacht en begrip tonen E Samenwerken en overleggen X X X X X X F Ethisch en integer handelen G Relaties bouwen en netwerken H Overtuigen en beïnvloeden I Presenteren X X X J Formuleren en rapporteren X X X K Vakdeskundigheid toepassen X L Materialen en middelen inzetten X X M Analyseren X X X N Onderzoeken O Creëren en innoveren P Leren Q Plannen en organiseren X X X X X X X R Op de behoeften en verwachtingen van X X de klant richten S Kwaliteit leveren T Instructies en procedures opvolgen X X X X X U Omgaan met verandering en aanpassen V Met druk en tegenslag omgaan W Gedrevenheid en ambitie tonen X Ondernemend en commercieel handelen Y Bedrijfsmatig handelen X 12

Leren, Loopbaan en Burgerschap. April 2007

Leren, Loopbaan en Burgerschap. April 2007 Leren, Loopbaan en Burgerschap April 2007 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Leren en loopbaan: de blik op ontwikkeling...5 3. Burgerschap...5 4. Overzicht van kerntaken van het document Leren, Loopbaan

Nadere informatie

Assessment MVO-competenties

Assessment MVO-competenties Assessment MVO-competenties Competenties en beoordelingsformulieren behorend bij het boek MVO en Duurzaam Ondernemen. 1 Gegevens deelnemer Opleiding Jaar Naam begeleidend docent/beoordelaar 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opleidingsgids 2009-2010 Cluster Techniek - Assen afd. Bouwkunde

Opleidingsgids 2009-2010 Cluster Techniek - Assen afd. Bouwkunde Opleidingsgids 2009-2010 Cluster Techniek - Assen afd. Bouwkunde locatie Fokkerstraat 7-9 9403 A Assen 088188-4444 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Opleidingen van Techniek Assen afdeling Bouwkunde 4 indeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (oer) voor competentiegerichte opleidingen Bouw-Infra

Onderwijs- en examenregeling (oer) voor competentiegerichte opleidingen Bouw-Infra Onderwijs- en examenregeling (oer) voor competentiegerichte opleidingen Bouw-Infra A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Cohort 2009 Crebocode 94050 Studieprogramma nummer(s) 41099 BOL 1 Niveau 4 Studiebelasting

Nadere informatie

Opleidingsgids 2009-2010 Cluster Techniek - Emmen afd. Bouw-Infra

Opleidingsgids 2009-2010 Cluster Techniek - Emmen afd. Bouw-Infra Opleidingsgids 2009-2010 Cluster Techniek - Emmen afd. Bouw-Infra locatie van Schaikweg 98 7811 KL Emmen 088 188 4444 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Opleidingen van Techniek Emmen afdeling Bouw-Infra 4 indeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) Regionaal opleidingencentrum (ROC) Alfa-college Onderwijs- en examenregeling (OER) Gebaseerd op kwalificatiedossier 2010 Kwalificatie: Interieuradviseur Kwalificatieniveau: 4 Crebocode: 90940 Cohort: 2011-2012

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2011

Onderwijs en Examenregeling 2011 Onderwijs en Examenregeling 2011 Schoonheidsspecialist Crebo 91200 niveau 4 BOL Cohort 2011-2014 Terugvalcrebo: 10506 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2

Nadere informatie

Coördinator Beveiliger 3

Coördinator Beveiliger 3 Onderwijs- en Examenregeling Coördinator Beveiliger 3 Crebo 90550 niveau 3 BBL Cohort 2011-2012 Terugvalcrebo 10910 Cluster Economie Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 90550 Coördinator beveiliging,

Nadere informatie

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Applicatieontwikkelaar Cohort 2011 Crebocode 90020 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie nummer(s)

Nadere informatie

OER 2010 A. Basisgegevens

OER 2010 A. Basisgegevens OER 2010 A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Applicatieontwikkelaar Cohort 2010 Crebocode 90020 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studieprogramma nummer(s) BOL 1 : BBL : DTBOL : Niveau 4 Studiebelasting

Nadere informatie

Colofon. Auteurs: Mevr. J. Dams (CINOP) Mevr. M. Janssen (CINOP) Mevr. P. Willemse (CINOP) Dhr. J. van Weeren (Cito) Dhr. T.

Colofon. Auteurs: Mevr. J. Dams (CINOP) Mevr. M. Janssen (CINOP) Mevr. P. Willemse (CINOP) Dhr. J. van Weeren (Cito) Dhr. T. Colofon Deze uitgave is in opdracht van de MBO Raad tot stand gekomen met medewerking van CINOP, Cito en SLO en gefinancierd vanuit SLOA-middelen die ter beschikking zijn gesteld door het Ministerie van

Nadere informatie

Branche Business Services

Branche Business Services Branche Business Services STUDIEHANDLEIDING ICT- en mediabeheer Uitstroom ICT-beheerder Leerweg BOL Opleidingsvariant Standaard Niveau 4 Cohort 2011 Opleidingsduur (jr) 2 Crebo start 95320 Crebo uitstroom

Nadere informatie

Leren, Loopbaan en Burgerschap

Leren, Loopbaan en Burgerschap MOVE! MBO, niveau 3-4 MVO EN DUURZAAM ONDERNEMEN MBO, NIVEAU 3-4 KLAAS VAN DEN HERIK PIERRE WINKLER Leren, Loopbaan en Burgerschap Lesmateriaal voor Competentiegericht leren 2010 Het lesmateriaal voor

Nadere informatie

Kwalificatiedossier en examenregeling Diploma Praktijkonderwijs

Kwalificatiedossier en examenregeling Diploma Praktijkonderwijs Kwalificatiedossier en examenregeling Diploma Praktijkonderwijs februari 2012 Platform Praktijkonderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 1. Het schooldiploma praktijkonderwijs... 2 2. Het

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: ICT Branche: ICT Beroepengroep: ICT-beheer Versie 2008-2009 ICT-beheer 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep... 5 Deel B: De kwalificaties...

Nadere informatie

Stagegids. Beoordelingsdocument. ICT opleidingen. Applicatieontwikkelaar. Crebo 95311

Stagegids. Beoordelingsdocument. ICT opleidingen. Applicatieontwikkelaar. Crebo 95311 Stagegids Beoordelingsdocument ICT opleidingen Applicatieontwikkelaar Crebo 95311 Voorwoord De beroepspraktijkvorming of bpv is een belangrijk onderdeel van alle mbo-opleidingen. De bpv vindt plaats in

Nadere informatie

Beveiliger 2. Onderwijs- en Examenregeling. Crebo 94850 niveau 2 BBL. Cohort 2011-2012. Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX

Beveiliger 2. Onderwijs- en Examenregeling. Crebo 94850 niveau 2 BBL. Cohort 2011-2012. Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX Onderwijs- en Examenregeling Beveiliger 2 Crebo 94850 niveau 2 BBL Cohort 2011-2012 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX VC/cluster economie/startjaar 2011/crebo 94850/bbl/beveiliger, niveau 2,

Nadere informatie

Oer MBO Verzorgende IG. Niveau nv 3 BBL Cohort 2013-2016, startdatum: augustus 2013

Oer MBO Verzorgende IG. Niveau nv 3 BBL Cohort 2013-2016, startdatum: augustus 2013 Oer MBO Verzorgende IG Niveau nv 3 BBL Cohort 2013-2016, startdatum: augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het beroep... 5 3.1 Wat doet een Verzorgende IG... 6

Nadere informatie

Handreiking Studieloopbaanbegeleiding

Handreiking Studieloopbaanbegeleiding Handreiking Studieloopbaanbegeleiding Een mbo publicatie 1 SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling De rol van de studiecoach Handreiking Studieloopbaanbegeleiding De rol van de studiecoach

Nadere informatie

BASISDOCUMENT STUDIEGIDS

BASISDOCUMENT STUDIEGIDS BASISDOCUMENT STUDIEGIDS Voor alle GLR-opleidingen in de Beroepsopleidende Leerweg Startjaar 2010 Vastgesteld: 1 april 2010 VOORWOORD... 3 1. Opzet van de opleiding... 4 1.1 De branche... 4 1.2 Uitstroomdifferentiaties

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2010-2011

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Domein Opleiding Kwalificatie Zakelijke Dienstverlening Juridisch Medewerker 94891 Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening Niveau Crebonummer

Nadere informatie

beroepspraktijkvorming Coaching in de tapijt- en textielindustrie

beroepspraktijkvorming Coaching in de tapijt- en textielindustrie beroepspraktijkvorming Coaching in de tapijt- en textielindustrie Versie: januari 2010 Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4-6 Competentiegericht onderwijs 7 Kenniscentrum Handel en de MITT-branche 8-9 Operator,

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 22166, 90532, 90531, 90534 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Mediavormgever

Landelijke Kwalificaties MBO. Mediavormgever Landelijke Kwalificaties MBO Mediavormgever Dossiercode: - Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) SECRETARESSE

Studiewijzer (met OER) SECRETARESSE Studiewijzer (met OER) SECRETARESSE Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: 22157 Versie kwalificatiedossier: Secretariële Beroepen 2013 CREBO nummer kwalificatie: 95380 Cohort: 2013-2016

Nadere informatie

Profiel Praktijkopleider juli 2013. Standaard rapportopmaak 2

Profiel Praktijkopleider juli 2013. Standaard rapportopmaak 2 Profiel Praktijkopleider juli 2013 Standaard rapportopmaak 2 Profiel Praktijkopleider 2013 Kenwerk 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 4 3 Overzicht van het profiel... 6 4 Kerntaak en werkprocessen Praktijkopleider...

Nadere informatie

Bewegen en Sport in het MBO

Bewegen en Sport in het MBO Bewegen en Sport in het MBO Servicedocument voor Bewegen en Sport in de competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) Berend Brouwer (SLO) en Bert Boetes (MBO Raad)

Nadere informatie