Leren langs nieuwe wegen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leren langs nieuwe wegen"

Transcriptie

1 Leren langs nieuwe wegen Evaluatie-onderzoek experimenten herontwerp kwalificatiestructuur/mbo Tweede onderzoeksjaar CINOP, s-hertogenbosch Ruud Baarda (redactie) met medewerking van José van den Berg en Joke Huisman

2 De onderzoeksrapportage is opgesteld door: Ruud Baarda, projectleider onderzoek experimentele opleidingen mbo, met medewerking van José van den Berg en Joke Huisman. Bijdragen aan het onderzoek zijn geleverd door: Joke Huisman, Gerdien Wijntje (CINOP, kwalitatieve dataverzameling en optekenen praktijkcases en bijdragen eindrapportage); Françoise Bartels, Wil van Esch, Tonny Huisman, Carla van den Heuvel (CINOP, kwantitatieve dataverzameling, bewerking en analyse); Annet Jager, Hester Smulders (Stoas Wageningen, beschrijving praktijkcases). Verder is voor medewerking aan het onderzoek dank verschuldigd aan: De clustercoördinatoren: Jan van der Staaij (Informatie- en communicatietechnologie), Jan de Graaf (Administratie en secretariaat), Liesbeth Gamadia (Artiest), Maria Wessels (Media, communicatie en informatie), Jacqueline de Schutter, Frans Hoetink, Luc Fine (Techniek) Herman Holla (Techniek en Transport en logistiek), Piet de Kant (Handel en zakelijke dienstverlening), Douwe Ettema (Voedsel en leefomgeving), Fieny Peerboom en Marien Muller, Theo Geurts (Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent); Beleidsmedewerkers van het procesmanagement: Hugo Hopstaken, Marjo Jansen, Petra Kanters, Jos van Odijk, Rini Romme, Michaela Zwaan; Begeleidingsgroep Gemeenschappelijk Procesmanagement: Rini Weststrate en Ineke Mulder; Begeleidingsgroep CINOP Expertisecentrum: José van den Berg, Cees Doets. Colofon Titel: Auteurs: Vormgeving: Bestelnummer: Uitgave: Leren langs nieuwe wegen : Evaluatie-onderzoek experimenten herontwerp kwalificatiestructuur/mbo Tweede onderzoeksjaar Ruud Baarda (redactie) met medewerking van José van den Berg en Joke Huisman Evert van de Biezen A00329 CINOP, s-hertogenbosch Augustus 2006 CINOP Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, op welke andere wijze dan ook, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever. ISBN ISBN Centrum voor innovatie van opleidingen Postbus BP s-hertogenbosch Telefoon: Fax: EvdB-06079/060824

3 Voorwoord Het middelbaar beroepsonderwijs is bezig met een ingrijpende herstructurering van het onderwijs. Deelnemers, onderwijspersoneel en de maatschappelijke omgeving krijgen in toenemende mate te maken met competentiegerichte opleidingen waarin het leren in de beroepspraktijk een grotere en belangrijkere rol krijgt. De nu voorliggende rapportage is de neerslag van het onderzoek naar de experimentele opleidingen over en bouwt voort op de eerste rapportage die over het onderzoek naar de proeftuinen is verschenen 1. In het onderzoek wordt de invoering van competentiegericht onderwijs bij de mboinstellingen gemonitored en geëvalueerd. Dit onderzoeksjaar markeert de overgang van de nog relatief kleinschalige periode van de proeftuinen naar een veel grootschaliger invoering van experimentele opleidingen. Het tempo van de invoering is hoog. Als deze rapportage verschijnt, is een nog groter aantal experimentele opleidingen aan de slag gegaan om de middelbare beroepsopleidingen competentiegerichter te maken, met als belangrijke doelen het onderwijs aantrekkelijker te maken voor deelnemers en de aansluiting op de arbeidsmarkt en het omliggende onderwijs te verbeteren. De samenvatting en de aandachtspunten voor verdere ontwikkeling staan in deel 1 van deze rapportage. In deel 2 worden de onderzoeksopzet en -resultaten gepresenteerd. Cees Doets Directeur CINOP Expertisecentrum 1 Berg, J. van den en Doets, C. (2005). Een dag zonder te leren, is een verloren dag. s-hertogenbosch: CINOP.

4

5 Inhoudsopgave Deel 1 Samenvatting en aandachtspunten verdere ontwikkeling 1.1 Inleiding Vraagstelling en opzet onderzoek Participatie experimentele opleidingen Voortgang innovatieproces Samenwerking in de ontwikkeling en uitvoering van de opleidingen Rol van docent en praktijkopleider Beroepspraktijkvorming en overig praktijkgericht onderwijs Resultaten en effecten Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent EVC-trajecten Aandachtspunten verdere ontwikkeling 14 Deel 2 Onderzoeksopzet en -resultaten 1 Achtergrond van het onderzoek Het beleidskader: de ministeriële regeling De beleidscontext: de experimenten De experimentenclusters 21 2 Onderzoeksopzet Het doel en de fasering Vraagstelling en opzet van het onderzoek Onderzoeksaanpak en respons 26 3 Participatie experimentele opleidingen Stand van zaken per 1 februari Wijziging deelnemersaantallen eerste helft schooljaar 2005/ Spreiding van opleidingen over leerwegen, niveau en leerjaren Variatie in deelname van instellingen en profielen Continuering cohort

6

7 4 Voortgang innovatieproces Inrichting en programmering Beoordeling en examinering Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo-hbo Kwaliteitszorg en externe legitimering 49 5 Samenwerking in de ontwikkeling en uitvoering van de opleidingen Samenwerkingspartners Samenwerking met bedrijven Samenwerking met de kenniscentra Samenwerking met vmbo en hbo 58 6 Rol van docent en praktijkopleider Veranderende rollen voor docenten Ervaringen praktijkopleiders met competentiegericht onderwijs 62 7 Beroepspraktijkvorming en overig praktijkgericht onderwijs Ontwikkelingen in omvang beroepspraktijkvorming en praktijkleren Ervaringen met BPV en andersoortig praktijkgericht onderwijs 69 8 Resultaten en effecten Beoogde resultaten invoering competentiegericht beroepsonderwijs Effectmeting bij deelnemers, docenten en praktijkopleiders Vergelijking experimentele en niet-experimentele opleidingen 80 9 De opleiding arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Participatie In-, door- en uitstroom Voortgang en vormgeving van de AKA-opleidingen Beroepspraktijkvorming en praktijkleren in de AKA-opleidingen De toegevoegde waarde van de AKA-opleiding: effecten en waardering Erkenning verworven competenties EVC-activiteiten bij experimentele opleidingen EVC aan de hand van praktijkvoorbeelden 102

8

9 Deel 1 Samenvatting en aandachtspunten verdere ontwikkeling

10

11 1Samenvatting en aandachtspunten verdere ontwikkeling 1.1 Inleiding In het middelbaar beroepsonderwijs is de komende jaren sprake van twee complexe processen: 1 Het herontwerp van de kwalificatiestructuur: alle bestaande kwalificaties worden vervangen door een samenhangend geheel van nieuwe kwalificaties. 2 Het herontwerp beroepsonderwijs: met de vernieuwde kwalificatiedossiers worden de opleidingen vernieuwd en herontworpen. Dit herontwerpproces kent een testperiode die loopt van 2004 tot 2008, waarin de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven en de mbo-instellingen ervaring kunnen opdoen met beide herontwerpprocessen. Om de ontwikkelingen bij de experimentele periode in beeld te krijgen, is op verzoek van het Gemeenschappelijk Procesmanagement door CINOP Expertisecentrum een onderzoek uitgevoerd. Doel van het onderzoek is om de voortgang van beide herontwerpprocessen en de ontwikkelingen die zich daarbinnen afspelen in kaart te brengen. In dit eerste deel van de rapportage worden de voornaamste resultaten en aandachtspunten voor verdere ontwikkeling gepresenteerd. Dit samenvattende deel van de rapportage bestaat, na een korte beschrijving van de vraagstelling en de opzet van het onderzoek, uit een tiental paragrafen, waarin steeds een onderzoeksvraag centraal staat Vraagstelling en opzet onderzoek Het doel van het onderzoek is om: op een valide en betrouwbare wijze de voortgang van het herontwerpproces en de mate waarin de doeleinden worden gerealiseerd in kaart te brengen 1. De focus ligt daarbij op de aspecten die in de onderzoeksvragen worden toegelicht. 1 De door de experimentele opleidingen op te leveren producten zijn niet in dit evaluatieonderzoek meegenomen. leren langs nieuwe wegen

12 De resultaten van het onderzoek staan ten dienste van de rapportages die het Gemeenschappelijk Procesmanagement dient op te leveren voor OCW/LNV. De onderzoeksopzet, -thema s en vraagstellingen zijn in nauw overleg met het procesmanagement bepaald. Het onderzoek omvat de periode december 2005-juni Bij een aantal onderzoeksthema s wordt voortgebouwd op het onderzoek dat in is uitgevoerd (participatie, voortgang innovatieproces, arbeidsmarktgekwalificeerd assistent-opleiding (AKA)). In het onderzoeksjaar is op verzoek van het Procesmanagement daarnaast specifiek aandacht besteed aan samenwerking van verschillende partijen bij het herontwerpproces, beroepspraktijkvorming/praktijkleren en de rol van de docent en de praktijkopleider. Ook is een aanzet gedaan tot operationalisering van gewenste resultaten en effecten van de herontwerpactiviteiten. Tot slot is stilgestaan bij activiteiten die de experimentele opleidingen uitvoeren op het terrein van erkenning van verworven competenties (EVC). Het onderzoek is opgezet als een participerend/beschrijvend onderzoek waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens zijn verzameld. Bij het verzamelen van de gegevens en de analyse en presentatie van de resultaten is bij de diverse onderzoeksthema s uitgegaan van elf experimenteerclusters, die door het Procesmanagement zijn onderscheiden. Deze clusters bestaan uit opleidingen die inhoudelijk verwantschap met elkaar hebben. 2 Het betreft de volgende clusters: Expertisecentrum 2 Tabel 1: Overzicht experimentclusters 1 Administratie en secretariaat 2 Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent 3 Artiest 4 Handel & zakelijke dienstverlening 5 Horeca, voeding en toerisme 6 ICT 7 Media, communicatie en informatie 8 Techniek 9 Transport en logistiek 10 Voedsel en leefomgeving 11 Zorg en maatschappelijke dienstverlening 2 De clusterindeling is veranderd ten opzichte van de situatie tijdens het proeftuinjaar, waardoor vergelijking tussen de onderzoeksresultaten en slechts in beperkte mate mogelijk is.

13 In totaal zijn in het schooljaar bijna 800 experimentele opleidingen actief, verspreid over 63 mbo-instellingen. Dat wil zeggen dat deze opleidingen gebruik maken van een experimenteel kwalificatiedossier (inclusief een of meerdere uitstroomdifferentiaties). Voor het verzamelen van de kwantitatieve gegevens is gebruik gemaakt van tellingformulieren en vragenlijsten. Via de tellingformulieren zijn feitelijke gegevens over deelname verzameld bij het College van Bestuur/bevoegd gezag van de 63 bij het onderzoek betrokken onderwijsinstellingen. De medewerking hieraan is maximaal met een respons van 100 procent. Daarnaast zijn aan de experimentele opleidingen vragenlijsten verstuurd om zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens te verzamelen onder direct betrokkenen bij de experimentele opleidingen: managers, opleidingscoördinatoren, teamleiders, docenten/ opleiders en stafmedewerkers. De respons op deze vragenlijst is 60 procent. Verder hebben de onderzoekers een dertigtal cases beschreven, waarvoor naast opleidings- en praktijkcoördinatoren ook opleidingsadviseurs en consulenten van kenniscentra en praktijkopleiders uit bedrijven zijn geraadpleegd. Op deze manier zijn aanvullende kwalitatieve gegevens verzameld over de thema s die het schooljaar specifieke aandacht hebben gekregen: de beroepspraktijkvorming, de samenwerking in de ontwikkeling en uitvoering van opleidingen, en de rol van de docent en praktijkopleider. Ook zijn interviews gehouden met clusterleiders en relevante documenten geraadpleegd. In dit onderzoeksjaar is bovendien een start gemaakt met het operationaliseren en meten van effecten en resultaten van het herontwerpproces. Daarbij ligt de focus niet op de harde (zoals minder uitval), maar op de zachte kant van de effecten en resultaten: de waardering van competentiegericht beroepsonderwijs. Daartoe zijn bij deelnemers, docenten en praktijkopleiders die betrokken zijn bij het herontwerp vragenlijsten uitgezet. Tot slot is een inventarisatie gedaan naar EVC-activiteiten bij de experimentele opleidingen, zowel via de algemene vragenlijst als door middel van een aantal interviews. Het voordeel van deze mix van onderzoeksmethoden is, dat de cijfers die door middel van tellingformulieren en vragenlijsten zijn verzameld, kunnen worden geïllustreerd en verduidelijkt aan de hand van beelden uit de praktijk. Deze beelden, die niet altijd in harde cijfers zijn uit te drukken, hebben een belangrijke rol gespeeld bij de interpretatie van de resultaten. Daarbij moet voor ogen worden gehouden dat een groot deel van de respondenten (opleidingscoördinatoren, docenten, deelnemers) uit de opleidingen afkomstig is. De meningen van betrokkenen uit de kenniscentra en bedrijven hebben een belangrijke aanvulling en nuancering op het beeld gegeven. In staan in totaal acht onderzoeksvragen centraal. In de volgende paragrafen wordt daarop ingegaan. Benadrukt moet worden dat de paragraaf over de participatie (1.3), informatie over alle experimentele opleidingen, inclusief de AKA-opleidingen, presenteert. Daarnaast krijgen de AKA-opleidingen specifiek aandacht (zie paragraaf 1.9). 3 leren langs nieuwe wegen

14 1.3 Participatie experimentele opleidingen Expertisecentrum 4 In schooljaar (peildatum 1 februari 2006) nemen ruim deelnemers deel in bijna 800 experimentele opleidingen. Dat betekent een enorme groei in vergelijking met , toen er 152 experimenten waren met ruim 9600 deelnemers. In volgt 9 procent van het totaal aantal mbo-deelnemers onderwijs in een experimentele opleiding, het jaar daarvoor was dat nog maar 2 procent. De deelname in van de regionale opleidingencentra (ROC s) is evenals in , 95 procent. De deelname van agrarische opleidingencentra (AOC s) is gestegen van 67 procent naar 100 procent en die van de vakinstellingen van 54 procent naar 92 procent. Dit betekent dat nagenoeg alle mbo-instellingen deelnemen met experimentele opleidingen. Gemiddeld worden per instelling meer dan 12 experimentele opleidingen uitgevoerd. Het kleinste aantal opleidingen per instelling is 1, het grootste aantal 50. Het aantal verschillende kwalificatieprofielen dat in de experimentele opleidingen wordt uitgetest, is ook sterk gestegen. Ging het in nog om 52 profielen, in is dit aantal gestegen tot 182. Een fors aantal van deze profielen (57) wordt in één mbo-instelling uitgetest. Voor een deel betreft dit unieke opleidingen waarvan aangenomen kan worden dat het aantal experimenten niet sterk meer zal groeien. Deze opleidingen werden voor de invoering van de experimenten ook al bij een beperkt aantal instellingen uitgevoerd. Evenals in volgt bijna 90 procent van de deelnemers een BOL-opleiding (beroepsopleidende leerweg), de rest volgt een BBL-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg) en een miniem aantal de deeltijd-bol. In vergelijking met de landelijke deelname is de BOL-opleiding oververtegenwoordigd in de experimentele opleidingen. Dit betekent dat opgebouwde ervaringen tot nu toe voor een relatief groter deel in BOLopleidingen worden opgedaan. Volgens gegevens van het Gemeenschappelijk Procesmanagement zijn op 1 oktober 2005 bijna deelnemers actief in de experimentele opleidingen. Op 1 februari 2006 is dit aantal met ongeveer 2,5 procent teruggelopen. De redenen zijn vergelijkbaar met het jaar ervoor. Net als toen zijn doorstroom naar een andere opleiding of uitval door een verkeerde opleidingskeuze de belangrijkste redenen. Dit geldt voor zowel de AKA- als de overige opleidingen. Van de 152 proeftuinen die in gestart zijn er in nog 142 actief. Voor de afbouw van de proeftuinopleidingen worden meestal instellingsinterne redenen aangevoerd. 1.4 Voortgang innovatieproces Opleidingen zijn voortvarend bezig met het ontwikkelen en vormgeven van de competentiegerichte opleidingen. Daarbij is sprake van een variatie aan uitwerkingen.

15 Binnen onderwijsinstellingen doen zich verschillende onderwijskundige visies voor binnen een algemeen concept van competentiegericht onderwijs. Een kwart van de opleidingen biedt gezamenlijk het opleidingsprogramma aan met een of meer andere beroepsopleidingen binnen de instelling. Het gaat hierbij onder andere om het aanbieden van beroepsoverstijgende competenties. Verder blijkt dat de meeste opleidingen, inclusief de uitstroomdifferentiaties, de landelijke naam van het kwalificatieprofiel hanteren. Een tiende deel van de opleidingen hanteert eigen benamingen, in enkele gevallen hebben opleidingen hierover gezamenlijke afspraken gemaakt. Hieronder volgt een overzicht van de ontwikkelingen op een aantal aspecten: Wat betreft de voorlichting aan potentiële deelnemers: tweederde van de opleidingen maakt geen verschil in de voorlichting over bestaande en experimentele opleidingen, eenderde geeft relatief meer voorlichting over experimentele opleidingen. Leer- en ontwikkelingsvragen van deelnemers vormen in toenemende mate het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de opleiding. Experimentele BOL-opleidingen constateren veranderingen in de tijd die de deelnemer aan de opleiding besteedt in vergelijking met de situatie voor de invoering. 40 procent van de opleidingen maakt kenbaar dat er meer directe contacttijd is met docenten en begeleiders voor zowel klassikale als begeleidingsactiviteiten. Ook is er meer tijd voor zelfstudie door de deelnemer. Binnen deze opleidingen wordt een verschuiving waargenomen van minder klassikaal onderwijs naar meer individuele begeleiding. Daarnaast zegt eenderde van de opleidingen dat zij een verschuiving zien naar minder directe contacttijd voor klassikale en begeleidingsactiviteiten en meer tijd voor zelfstudie. Hiermee lijkt een verschuiving plaats te vinden van klassikaal lesgeven naar meer zelfstandig uitvoeren van opdrachten. Bij het grootste deel van de experimentele opleidingen dient het kwalificatieprofiel als richtsnoer voor het ontwikkelen van de opleiding. Dit betreft zowel de inrichting van het onderwijsprogramma als de vormgeving van de examinering. Dit is vergelijkbaar met de situatie in Een kleiner deel van de opleidingen gebruikt het kwalificatieprofiel als richtlijn om het bestaande opleidingsontwerp aan te toetsen. Een even klein deel van de opleidingen zegt dat hier nog geen uitspraak over is te doen of dat het ontwikkelen van de opleiding op een andere manier tot stand komt. De belangrijkste factor voor een succesvolle invoering van de experimentele opleidingen is volgens opleidingen zelf het ontwikkelen van een gedeelde visie op competentiegericht beroepsonderwijs. Een tweede belangrijke factor voor het succesvol implementeren is het verbeteren van de competenties van het opleidingsteam. Deze factoren zijn in het onderzoek naar de proeftuinen ook als belangrijke succesfactoren genoemd. De meeste opleidingen die de vergelijking met de situatie voor de invoering van de experimentele opleidingen kunnen maken, hanteren verschillende vormen van beoordeling. Dit zijn: proeven van bekwaamheid/prestatie, portfolio-assessment en individuele beoordelingsgesprekken. Dit geldt zowel voor de beoordeling tijdens de 5 leren langs nieuwe wegen

16 Expertisecentrum 6 opleiding als aan het eind. Groepsgesprekken worden als instrument steeds meer ingezet, tijdens de opleiding gebeurt dit vaker dan aan het eind van de opleiding. Schriftelijke toetsen worden duidelijk minder ingezet, zowel tijdens als aan het eind van de opleiding. Deze bevindingen sluiten aan bij het onderzoek naar de proeftuinen, waarin ook naar voren kwam dat opleidingen een mix van beoordelingsinstrumenten inzetten. Bijna tweederde van de opleidingen geeft aan dat de ontwikkeling van de vmbo-mbohbo-leerlijn een rol speelt bij het herontwerp. Ruim 40 procent van de ondervraagde opleidingen werkt deze leerlijn uit via programmatische samenwerking en afstemming met het vmbo en hbo. Bijna een kwart van de opleidingen realiseert de ontwikkeling van de leerlijn via maatwerk per individuele deelnemer. Uit de cases blijkt dat er met het vmbo samenwerking is op het terrein van voorlichting, de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen en de ontwikkeling van een gemeenschappelijk portfolio. In een enkel geval voeren vmbo-leerlingen een opdracht uit in het mbo waarbij ze begeleid worden door mbo-deelnemers. In de samenwerking met het hbo gaat het ook om prestaties van mbo-ers in het hoger beroepsonderwijs en om afspraken om het mbo-hbo-traject versneld uit te kunnen voeren. Daarnaast vindt er overleg plaats over welke competenties in het mbo en welke in het hbo kunnen worden verworven. Bij de uitvoering van kwaliteitszorg zijn diverse partijen betrokken, waarvan de docentengeleding het vaakst, gevolgd door deelnemers en bedrijven. Het vmbo en hbo worden nog maar in beperkte mate bij de kwaliteitszorg betrokken. Docenten en deelnemers worden op verschillende manieren betrokken om de kwaliteit van de opleiding te verbeteren, onder andere door afname van tevredenheidsenquêtes. Bedrijven worden betrokken via de inschakeling van bedrijvenpanels. 1.5 Samenwerking in de ontwikkeling en uitvoering van de opleidingen Een belangrijke factor in het vormgeven van competentiegericht beroepsonderwijs is de samenwerking met andere partijen. In vergelijking met het proeftuinjaar is de intensiteit van de samenwerking met alle onderzochte partijen toegenomen. De meeste samenwerking vindt plaats met het regionaal bedrijfsleven. Kenniscentra komen op de tweede plaats. Scoorde samenwerking met beroepsopleidingen binnen de mbo-instelling in nog relatief laag, in is dat cijfer gestegen. Daarmee is de samenwerking met vmbo en hbo voorbijgestreefd. Uit de cases blijkt dat de samenwerking met het regionale bedrijfsleven met opleidingen bij de uitvoering van onderwijs aan het veranderen is. Het belangrijkste element is het verzorgen van de beroepspraktijkvorming (BPV) door bedrijven. Er ontwikkelt zich een aantal verschijningsvormen.

17 Ten eerste worden in de BPV in de bedrijven leerprojecten of prestaties uitgevoerd. De deelnemers krijgen leerprojecten mee van hun opleiding en voeren die uit in het BPVbedrijf. Het komt daarbij ook voor dat het bedrijf de projecten of prestaties formuleert. Het bedrijf geeft aan welke projecten en werkzaamheden de deelnemer kan gaan doen. In overleg met de opleiding worden dit de leerprojecten of prestaties die de deelnemers uitvoeren. Het bedrijf bepaalt op die manier mede de inhoud van het onderwijsprogramma. Ten tweede vindt samenwerking tussen opleidingen en bedrijven plaats door middel van overlegorganen, die de opleiding initieert. Met een aantal bedrijven worden het onderwijsconcept en de mogelijke opdrachten, projecten of prestaties besproken. Een dergelijke werkgroep of contactgroep, bestaande uit bedrijven, de opleiding en soms de regionale consulent van het kenniscentrum, geven gezamenlijk vorm aan het praktijkgerichte deel van de opleiding. Tot slot zijn er ook minder intensieve vormen van samenwerking. Er zijn werkveldbijeenkomsten, waar alle stagebedrijven uitgenodigd worden voor overleg en om informatie te krijgen over het nieuwe onderwijs, soms in samenwerking met een kenniscentrum. Daarnaast zetten opleidingen enquêtes uit bij bedrijven (over wat deelnemers zouden moeten kunnen en over de vormgeving van de BPV). Verder ontstaat er intensievere samenwerking tussen opleiding en bedrijven rond de begeleiding en de beoordeling van de deelnemers. Het aantal contacten neemt toe en het functioneren van de deelnemer en de ontwikkeling van zijn competenties wordt beoordeeld via scorelijsten of panels waarin ook bedrijven zitting hebben. Bedrijven willen samenwerken vanwege hun eigen belang (het verwerven van nieuw personeel), maar ook vanuit een algemeen belang voor de sector en voor de samenleving als geheel. Deze belangen spelen in wisselende mate een rol. De kenniscentra werken op verschillende manieren met opleidingen samen in de ontwikkeling en vormgeving van competentiegericht onderwijs. De meest voorkomende vorm van samenwerking ligt, net als bij bedrijven, op het terrein van de vormgeving van de beroepspraktijkvorming. Er is ook veel samenwerking rond de examinering Rol van docent en praktijkopleider De rol van docenten en praktijkopleiders verandert door de invoering van competentiegericht beroepsonderwijs. Uit de cases komt naar voren dat de voornaamste nieuwe rol die een docent gaat vervullen, die van coach is. Belangrijke elementen van het coachen zijn dat een docent open vragen stelt en doorvraagt. Het gaat om het geven van passende feedback aan individuele deelnemers. Een tweede verandering in de rol van de docent is de samenwerking met andere docenten. Opleidingen vinden het van belang dat docenten meer leren samenwerken, niet alleen binnen het eigen opleidingsteam, maar ook met externe partijen zoals bedrijven. leren langs nieuwe wegen

18 Expertisecentrum 8 Uit de cases blijkt verder dat een docent in toenemende mate verschillende rollen tegelijkertijd gaat vervullen, zoals de rol van trajectbegeleider, coach, vakdeskundige, examinator en ontwikkelaar. Bij een kwart van de opleidingen die in de cases zijn onderzocht, worden die rollen vertaald in aparte functies. Dat gebeurt met name bij grotere opleidingen met meer deelnemers. Bij een klein deel van de onderzochte opleidingen is rolontwikkeling van docenten nog gaande. Een belangrijk deel van de tijd besteden docenten aan het begeleiden van de praktijkopdrachten, die op school worden uitgevoerd. Docenten begeleiden deelnemers in hun rol als coach. In de onderzochte cases beslaat deze begeleiding tussen de 40 en 70 procent van de onderwijstijd. De tijd die wordt besteed aan het klassikale docentschap is teruggelopen. Daarnaast is in een aantal gevallen de begeleiding door docenten van de BPV en van praktijkopdrachten in het bedrijf toegenomen. Docenten scholen zich bij door trainingen te volgen, maar ook door binnen het opleidingsteam activiteiten te evalueren en door intervisie. Ook praktijkopleiders in de leerbedrijven hebben met veranderingen te maken. Van hen wordt verwacht dat ze in toenemende mate diverse taken kunnen uitvoeren, zoals: Het schrijven van opdrachten/projecten/prestaties die in het bedrijf uitgevoerd kunnen worden. Het werken met de opdrachten/projecten van de opleiding, die in verschillende mate van openheid zijn geformuleerd. Het opzetten en het beoordelen van proeven van bekwaamheid die steeds meer in authentieke beroepssituaties plaatsvinden. Het beoordelen van het gedrag van de deelnemer aan de hand van scorelijsten die de beroepsopleiding heeft opgesteld. Het op een coachende manier begeleiden van de deelnemers. Overleg voeren met de begeleidende docent van de school. De opleidingen vragen zich soms af of deze taken niet te veel tijd gaan vragen van de praktijkopleiders. Uit de cases blijkt dat praktijkopleiders daar verschillend op reageren. Daarnaast blijkt dat praktijkopleiders in een aantal gevallen ondersteund worden om de nieuwe taken uit te voeren. Ze worden geïnformeerd en getraind door de opleiding of door het kenniscentrum. Het werk wordt voor de praktijkopleiders complexer als ze met deelnemers te maken hebben van verschillende opleidingen, die hun eigen onderwijsconcepten hanteren. Ook hebben praktijkopleiders te maken met deelnemers van verschillende niveaus en uit verschillende leerjaren, die hun eigen benadering vragen.

19 1.7 Beroepspraktijkvorming en overig praktijkgericht onderwijs De experimentele opleidingen geven op verschillende manieren aan dat deelnemers meer tijd aan beroepspraktijkvorming en andersoortig praktijkgericht leren zijn gaan besteden. Op basis van de vragenlijst blijkt het aandeel van de beroepspraktijkvorming bij de BOLopleidingen te zijn gegroeid van ruim eenderde vóór de invoering van de experimentele opleiding, tot bijna 40 procent van het opleidingsprogramma na invoering. Niet alleen het aandeel beroepspraktijkvorming is gegroeid, ook andere vormen van praktijkgericht onderwijs die vanuit de school worden georganiseerd, zoals snuffelstages en het werken in simulaties, nemen in omvang toe. Deze andere vormen van praktijkgericht onderwijs nemen toe tot een kwart van het opleidingsprogramma. Dat betekent dat de experimentele opleidingen aangeven, dat nu bijna tweederde van het programma bestaat uit beroepspraktijkvorming en andersoortig praktijkgericht onderwijs. Als naar deze ontwikkelingen per kwalificatieniveau wordt gekeken, valt op dat niveau vier de grootste toename van praktijkgericht onderwijs heeft. Op niveau twee valt de groei lager uit doordat het percentage praktijkgericht leren al voor de invoering van de experimentele opleidingen relatief hoog was. Overigens gelden deze ontwikkelingen niet voor alle opleidingen in gelijke mate. Na de start van de experimentele opleidingen heeft ruim eenderde van de opleidingen de omvang van de BPV zien groeien en bijna de helft geeft aan dat er een toename is van andersoortig praktijkleren in het onderwijsprogramma. De overige opleidingen geven aan dat het aandeel gelijk is gebleven. De verklaring hiervoor kan zijn dat bij deze opleidingen het aandeel beroepspraktijkvorming en overig praktijkgericht leren binnen het opleidingsprogramma al hoog was. Uit de cases blijkt dat bij de helft van de BOL-opleidingen de BPV als blokstage wordt uitgevoerd. Bijna eenderde gebruikt de lintstage en de overigen een combinatie hiervan 3. De inhoud van de BPV krijgt voor bijna 40 procent van de experimentele opleidingen vorm door opdrachten die voor de opleiding moeten worden uitgevoerd. Bij een kwart van de opleidingen werken de deelnemers zowel met opdrachten van de school, als met opdrachten die het stagebedrijf opstelt. Daarnaast formuleert bijna een vijfde deel van de opleidingen samen met het bedrijf prestaties voor deelnemers. De uitvoering daarvan kan zowel binnen een bedrijf, als in de school, als in beide plaats vinden. Soms vinden de prestaties plaats in een BPV-kader, waarbij de deelnemer een tijd in het bedrijf werkt en daar prestaties uitvoert. Het verschil tussen projecten en prestaties is dat projecten wat meer uitgewerkt kunnen zijn, terwijl bij prestaties alleen gesteld wordt wat het resultaat moet zijn. 9 3 Een blokstage is een stage waarbij in een aaneengesloten periode stage wordt gelopen zonder schoolbezoek. Een lintstage is een stage waarbij een deelnemer een deel van de week stage loopt en een deel van de week op school zit. leren langs nieuwe wegen

Activiteitenverslag. Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent

Activiteitenverslag. Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Activiteitenverslag Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Experimenteerjaar 2007-2008 Activiteitenverslag Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Experimenteerjaar 2007-2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2

Nadere informatie

De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011

De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011 De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011 1 2 De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Juni 2011 Denktank economie 3 Colofon

Nadere informatie

Beroepstaakgestuurd Leren (BGL)

Beroepstaakgestuurd Leren (BGL) Beroepstaakgestuurd Leren (BGL) Een nieuw ontwerp voor techniekopleidingen niveau 1 en 2 BOL en BBL s-hertogenbosch, maart 2003 José van den Berg, Frouwke Ebbens, Joke Huisman en Annemieke Kikstra Met

Nadere informatie

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005 Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Evaluatie regeling 2005 Colofon Titel Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Auteurs Hester Smulders, Barbara van Wijk en Ilya Zitter Datum

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming in het MBO

Beroepspraktijkvorming in het MBO Ervaringen van leerbedrijven drs B. Detmar drs I.E.M. de Vries 0801/april 2009 DIJK12 AMSTERDAM Tel.: 020-6373623 Fax: 020-6362645 info@dijk12.nl www.dijk12.nl Contactpersonen: MKB-Nederland Mw. ir. G.F.W.C.

Nadere informatie

Docent in mbo niveau 1 of 2, een vak apart

Docent in mbo niveau 1 of 2, een vak apart Docent in mbo niveau 1 of 2, een vak apart Colofon Titel Docent in mbo niveau 1 of 2, een vak apart Auteurs Ria Groenenberg en José Hermanussen Datum Juni 2012 Projectnummer 30105 / ecbo.12-131 ecbo s-hertogenbosch

Nadere informatie

B E G E L E I D E N V A N L E R E N I N D E P R A K T I J K

B E G E L E I D E N V A N L E R E N I N D E P R A K T I J K B E G E L E I D E N V A N L E R E N I N D E P R A K T I J K Verslag van een kwalitatief onderzoek onder bedrijven en branches in opdracht van de Onderwijsraad B.V. Bruggenbouwer Onderwijs Bedrijfsleven

Nadere informatie

Geïntegreerd jaardocument 2012

Geïntegreerd jaardocument 2012 Geïntegreerd jaardocument 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Kwaliteit en borging kwalificatiedossiers 4 A) Onze doelen B) Onze resultaten 1. Competentiegerichte Kwalificatiestructuur 2. Beroepsgerichte

Nadere informatie

De aansluiting tussen de beroepsopleiding en beroepspraktijk van apothekersassistenten

De aansluiting tussen de beroepsopleiding en beroepspraktijk van apothekersassistenten De aansluiting tussen de beroepsopleiding en beroepspraktijk van apothekersassistenten Frank Peters Tessa Petrusa Ben Hövels In opdracht van de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Nijmegen, 5 januari 2009

Nadere informatie

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren 1 2 VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren Mei 2010 Visiegroep Zorg

Nadere informatie

2. Wettelijke normen voor onderwijstijd

2. Wettelijke normen voor onderwijstijd Beleidsreactie op de onderzoeken van de inspectie naar de naleving van de 850 urennorm in het middelbaar beroepsonderwijs en de urennormen in het voortgezet onderwijs September 2006 1. Inleiding Het onderwerp

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN met als doel: VOORKOMEN VAN UITVAL EN HET VERHOGEN VAN RENDEMENTEN Hans Daale Roel van Asselt LICA Enschede, juni 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Opbrengsten in beeld

Opbrengsten in beeld Opbrengsten in beeld Rapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010 CINOP, s Hertogenbosch Samenstelling: Paul Steehouder en Marli Tijssen Colofon Titel: Opbrengsten in beeld. Rapportage Aanvalsplan

Nadere informatie

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning Het herontwerp MBO biedt grote uitdagingen. De invoering van de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur, de flexibilisering van het onderwijs met zijn mogelijkheden voor individuele leerwegen en

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Professionalisering van roc-docenten:

Professionalisering van roc-docenten: KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 74 Professionalisering van roc-docenten: zoeken naar verbinding Christa Teurlings Dana Uerz Professionalisering van rocdocenten: zoeken naar verbinding

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Advies. Naar doelmatiger onderwijs

Advies. Naar doelmatiger onderwijs Advies Naar doelmatiger onderwijs Naar doelmatiger onderwijs Zes manieren om het doelmatigheidsbesef in het onderwijs te versterken Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht

Nadere informatie

Eisen aan de beginnend verpleegkundige: algemene ziekenhuizen aan het woord

Eisen aan de beginnend verpleegkundige: algemene ziekenhuizen aan het woord Eisen aan de beginnend verpleegkundige: algemene ziekenhuizen aan het woord Koen Kauffman, Frank Peters en Paul den Boer, onderzoekers van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt In opdracht van

Nadere informatie

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015 Projectplan Servicepunt examinering mbo 2014 en 2015 Woerden, 8 oktober 2013 Inhoud 1. Samenvatting... 3 2. Voorwoord... 4 3. Stand van zaken... 5 3.1 Het project Focus op standaarden in Examinering....

Nadere informatie

Leren door werken. De integratie van leren op school en in het bedrijf. Opleiding Officemanagement Friesland College. Jeroen Onstenk en Ceel Kleiss

Leren door werken. De integratie van leren op school en in het bedrijf. Opleiding Officemanagement Friesland College. Jeroen Onstenk en Ceel Kleiss Leren door werken De integratie van leren op school en in het bedrijf Opleiding Officemanagement Friesland College Jeroen Onstenk en Ceel Kleiss CINOP, s-hertogenbosch Colofon Titel: Auteurs: Met dank

Nadere informatie

Van Sadelhoff NUVO. Onderwijsonderzoek Optiekbranche - opticiens Kwaliteit van het huidige optiekonderwijs. feeds the feeder

Van Sadelhoff NUVO. Onderwijsonderzoek Optiekbranche - opticiens Kwaliteit van het huidige optiekonderwijs. feeds the feeder NUVO Onderwijsonderzoek Optiekbranche - opticiens Kwaliteit van het huidige optiekonderwijs Versie: 4.0 - Final Datum: 21-07-2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

Wat kan EVC opleveren?

Wat kan EVC opleveren? Wat kan EVC opleveren? Kenniscentrum EVC studiereeks, nr. 3 De gedachte dat je op allerlei momenten ervaring opdoet en leert vooral tijdens het werk, maar ook gedurende andere activiteiten die je leven

Nadere informatie

Goed voorbeeld doet goed volgen

Goed voorbeeld doet goed volgen Goed voorbeeld doet goed volgen Onderzoek naar goede praktijkvoorbeelden van LOB Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, directie VSV ECORYS Eva van der Boom Ruud van der Aa Gwen

Nadere informatie

Behoefte aan medewerkers thuisbegeleiding

Behoefte aan medewerkers thuisbegeleiding Behoefte aan medewerkers thuisbegeleiding Mariska Roelofs Frank Peters In opdracht van Calibris, Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Nijmegen, 1 maart 2010 Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Status Definitief Datum Januari 2014 A&O-fonds Waterschappen

Nadere informatie

Tijd voor beroepspraktijkvorming en andere onderwijsactiviteiten

Tijd voor beroepspraktijkvorming en andere onderwijsactiviteiten Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Tijd voor beroepspraktijkvorming en andere onderwijsactiviteiten Onderzoek naar tijdsbesteding in het MBO Gerrit Vrieze Jos van Kuijk Janine

Nadere informatie