OPERATIONEEL PLAN STROOMUITVAL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPERATIONEEL PLAN STROOMUITVAL"

Transcriptie

1 OPERATIONEEL PLAN STROOMUITVAL

2 Colofon Dit document is tot stand gekomen onder regie van de Stafdirectie Risico- en Crisisbeheersing (SRC) Adres Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) Stafdirectie Risico- en Crisisbeheersing Postbus 9154, 3007 AD Rotterdam Druk Versie mei 2009 Auteur en eindredactie Peter Uithol Leden werkgroep: Peter Uithol Renate Smaal Anja Boogaard Emma Bregonje Monique Scheunemann Emil van Schie René van der Linden Paul Berkers Roy Johannink Bas van Eijk Saskia Wiegmans Marco van den Berg Niels Robbemont Met medewerking van: Klaas de Dood VRR/SRC VRR/SRC VRR/SRC VRR/SRC VRR/Directie Ambulancezorg en GHOR VRR/RBRR Gemeente Maassluis Gemeente Krimpen a/d IJssel Gemeente Rotterdam Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond Havenbedrijf Rotterdam N.V./ Divisie Havenmeester DCMR Milieudienst Rijnmond Waterschap Hollandse Delta Stedin Operationeel Plan Stroomuitval, versie 2.0 concept

3 Leeswijzer Het Operationeel Plan Stroomuitval (OPS) is bedoeld voor operationele en bestuurlijke functionarissen die te maken kunnen krijgen met een (dreigende) stroomuitval in de regio Rotterdam-Rijnmond. Dit plan geeft inzicht in de mogelijke gevolgen van de stroomuitval en de belangrijkste aandachtspunten hierbij voor hulpdiensten, gemeenten en waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat). De functionarissen en bestuurders kunnen aan de hand van de checklisten in dit document vaststellen wat de benodigde maatregelen zijn en wie voor de uitvoering van deze maatregelen verantwoordelijk is. In de inleiding wordt uitgelegd welke redenen aan dit operationeel plan ten grondslag liggen. Daarna volgt een hoofdstuk over de netbeheerders in de regio Rotterdam-Rijnmond. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de mogelijke oorzaken van stroomuitval en in welke situaties er sprake kan zijn van een dreigende stroomuitval. Het voornaamste deel van dit operationeel plan bestaat uit de checklisten, die gebruikt kunnen worden bij stroomuitval. Dit betreft checklisten voor de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) en de Stafofficier brandweer (SO), het Regionaal Operationeel Team (ROT) en de Gemeentelijke/Regionale Veiligheidsstaf (GVS en RVS). Een checklist voor een CoPI is bewust achterwege gelaten. Wanneer bij een grootschalige stroomuitval opgeschaald wordt, zal dat direct opschaling naar een ROT betreffen, die de omgevingseffecten van de stroomuitval oppakt. Een CoPI zal alleen ter plaatse komen indien de stroomuitval tot een incident leidt en het noodzakelijk is om het incident te bestrijden (en niet de overige effecten van de stroomuitval). De alarmering en opschaling geschieden conform de GRIP-regeling Rotterdam- Rijnmond 1. De ernst van de stroomuitval is afhankelijk van diverse factoren. Aan de hand van deze factoren (genoemd in de checklist van de Officier van Dienst GMK/Stafofficier brandweer) vindt de beeldvorming van de situatie plaats. Deze beeldvorming is bepalend voor de vraag in hoeverre opschaling noodzakelijk is. De aandachtspunten en mogelijke acties in de checklisten van het ROT, de GVS en de RVS zijn een hulpmiddel voor de teams om bij de stroomuitval zo volledig en effectief mogelijk de maatschappelijke gevolgen, die binnen de verantwoordelijkheid van de overheid vallen, te beperken of op te lossen. De acties zijn specifiek geadresseerd aan de verschillende diensten/ gemeenten. Dit operationeel plan sluit af met een hoofdstuk over een specifiek belang van risico- en crisiscommunicatie in het kader van stroomuitval. Dit plan beschrijft niet welke maatregelen de diensten zelf nemen om bij stroomuitval te kunnen blijven functioneren of welke maatregelen zij nemen in het kader van hun taakuitvoering bij stroomuitval. Hiervoor is elke dienst/gemeente zelf verantwoordelijk. 1 Versie Operationeel Plan Stroomuitval, versie 2.0 concept

4 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie oktober 2007 Deze eerste versie van het Operationeel Plan Stroomuitval vervangt het deel stroomuitval in het Millenniumplan mei 2009 Deze versie is ontwikkeld om leerervaringen uit incidenten te verwerken en als gevolg van een organisatie verandering bij Stedin. Operationeel Plan Stroomuitval, versie 2.0 concept

5 Inhoudsopgave LEESWIJZER... 3 VERSIEBEHEER... 4 INHOUDSOPGAVE... 5 HOOFDSTUK 1 INLEIDING Niet zelfredzamen, redzamen en zelfredzaamheid HOOFDSTUK 2 OORZAKEN VAN EEN STROOMSTORING Inleiding Onverwachte stroomstoring Dreiging van een stroomstoring Planningstaf HOOFDSTUK 3 GEVOLGEN VAN STROOMUITVAL IN DE MAATSCHAPPIJ Inleiding Toename in gevolgen van stroomuitval Omgaan met de gevolgen van stroomuitval HOOFDSTUK 4 NETBEHEERDERS Inleiding Acties Stedin bij stroomuitval Beperkingen capaciteit Stedin HOOFDSTUK 5 COMMUNICATIE Inleiding Risicocommunicatie Crisiscommunicatie CHECKLIST 1 OVD- GMK EN STAFOFFICIER BRANDWEER CHECKLIST 2 PERIODE 0 TOT 2 UUR CHECKLIST 3 PERIODE 2 TOT 8 UUR CHECKLIST 4 PERIODE MEER DAN 8 UUR CHECKLIST 5 GEMEENTEN CHECKLIST 6 REGIONALE VEILIGHEIDSTAF BIJLAGE 1 BESLUIT TOT VASTSTELLING BIJLAGE 2 Q&A LIST STROOMUITVAL BIJLAGE 3 LEVERANCIERS NOODSTROOMAGGREGATEN BIJLAGE 4 BEREIKBAARHEIDSGEGEVENS STEDIN BIJLAGE 5 INCIDENTAFHANDELINGSPLAN STEDIN BIJLAGE 6 BESTUURLIJKE NETWERKKAART 14 ELEKTRICITEIT EN GAS BIJLAGE 7 GEVOLGEN VAN EEN STROOMSTORING IN HET OPENBAAR VERVOER45 BIJLAGE 8 AFKORTINGENLIJST BIJLAGE 9 VERZENDLIJST Operationeel Plan Stroomuitval, versie 2.0 concept

6 Operationeel Plan Stroomuitval, versie 2.0 concept

7 Hoofdstuk 1 Inleiding In Rotterdam-Rijnmond valt jaarlijks meerdere malen de stroom uit. Hieronder vallen ook stroomstoringen die voor een korte tijd s nachts plaatsvonden en/of dusdanig kort van duur waren, dat stroomafnemers er zelf nauwelijks iets van merkten. In veel gevallen bleven de gevolgen van een stroomstoring beperkt tot wat ongemak. Echter, er heeft ook een aantal malen stroomuitval plaatsgevonden, waarvan de gevolgen wel duidelijk merkbaar waren. Onder bepaalde omstandigheden leidde stroomuitval tot opschaling van de hulpverlening om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen of op te lossen. In juli 2004 zaten meerdere gemeenten zonder stroom als gevolg van brand in een transformator in Krimpen aan den IJssel en schaalde de regio op tot GRIP 2. Op 5 augustus 2006 kwam het hele eiland Goeree- Overflakkee langdurig zonder stroom te zitten, hetgeen de burgemeesters deed besluiten op te schalen tot GRIP 4, zodat de bestuurlijke maatregelen van de gemeenten gecoördineerd konden worden. Op 25 en 26 november 2005 leidde een langdurige stroomstoring in Haaksbergen in combinatie met hevige sneeuwval tot opschaling. Op 29 maart 2007 werd Haaksbergen wederom getroffen door een grote stroomstoring waarbij tienduizenden zonder stroom kwamen te zitten. De storing werd veroorzaakt doordat een duwboot, die een ponton met daarop een hijskraan duwde, tegen hoogspanningskabels was gevaren, waardoor deze kapot gingen. Het stukvliegen van een hoogspanningsleiding in de Bommelwaard op 12 december 2007 had een langdurige stroomstoring van enkele dagen tot gevolg, waarbij zo'n huishoudens en ongeveer inwoners in de Bommelerwaard werden getroffen. Daarnaast zijn ook internationale voorbeelden van stroomuitval te noemen, waar gecoördineerde inzet van hulpdiensten en gemeenten noodzakelijk was. Bovenstaande voorbeelden geven de noodzaak aan van een goede voorbereiding van hulpdiensten, gemeenten én burgers op situaties zonder stroom. Het onderliggende operationeel plan is bedoeld als handvat voor de operationele diensten en bestuurders die tijdens een langdurige en grootschalige stroomstoring in actie komen. Het operationeel plan stroomuitval is het resultaat van de samenwerking tussen gemeenten, hulpdiensten, waterbeheerders en Stedin onder regie van de Stafdirectie Risico- en Crisisbeheersing. Daarnaast is gebruik gemaakt van beschikbare literatuur, evaluaties en andersoortige documenten over stroomuitval. 1.1 Niet zelfredzamen, redzamen en zelfredzaamheid. De burger behoudt zijn eigen verantwoordelijkheid. Gemeenten en hulpdiensten zullen in eerste instantie de aandacht richten op de groepen personen die niet zelfredzaam zijn en op het beperken van maatschappelijke gevolgen van neveneffecten van stroomuitval. Bijvoorbeeld mogelijke problemen bij kwetsbare objecten zoals ziekenhuizen, industriële bedrijven en energiecentrales. Personen, groepen of instellingen die bij een stroomstoring mogelijk niet meer zelfredzaam zijn, extra aandacht en mogelijk zelfs hulp van gemeenten en hulpdiensten behoeven, worden in dit plan samengevat onder de term kwetsbaar. Dit betreft onder meer mensen die thuis aan een beademingsapparaat zitten en instellingen als zorginstellingen, penitentiaire inrichtingen en ziekenhuizen. Er zal worden gestreefd naar het versterken en beter benutten van zelfredzaamheid en redzaamheid van burgers en bedrijven. Operationeel Plan Stroomuitval, versie 2.0 concept

8 Bij een grootschalige calamiteit zijn de hulpdiensten niet met voldoende capaciteit aanwezig om iedereen te helpen. Gelukkig zijn heel veel burgers en bedrijven in staat om zichzelf en anderen te helpen. Burgers vormen een zeer gewenste aanvulling op de beschikbare capaciteit voor het bestrijden van de gevolgen van een crisis. Zij beschikken over bruikbare vaardigheden, kennis en middelen. Bedrijven kunnen zelf maatregelen voorbereiden en nemen met betrekking tot bedrijfscontinuïteit en bedrijfsbeveiliging. Uitgangspunten bij het versterken en benutten van zelfredzaamheid en redzaamheid zijn: Toelaten: Laat burgers helpen. Toeval: Maak gebruik van omstandigheden. Continuïteit: Sluit aan bij de natuurlijke reactie van mensen en aanwezige structuren. Mobiliseer: Vraag om hulp. Kennis: Geef burgers kennis en informatie. Coördineer: Stem vraag en aanbod op elkaar af. De overheid stuurt ook aan op zelfredzaamheid met behulp van (landelijke) campagnes. Operationeel Plan Stroomuitval, versie 2.0 concept

9 Hoofdstuk 2 Oorzaken van een stroomstoring 2.1 Inleiding Er zijn meerdere oorzaken die aan de onderbreking van de elektriciteitsvoorziening ten grondslag kunnen liggen. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen een onverwachte stroomstoring en een stroomstoring die men van tevoren (zover mogelijk) kan zien aankomen. De onverwachte of spontane stroomonderbreking komt in de eerstvolgende paragraaf (2.2) aan de orde. Paragraaf 2.3 behandelt de situaties waarbij er sprake is van dreigende stroomonderbreking en de consequenties hiervan. 2.2 Onverwachte stroomstoring Een onverwachte uitval in de stroomvoorziening is het gevolg van het falen van het netwerk. Het netwerk kan uitvallen als gevolg van diverse gebeurtenissen, te weten: Natuurlijke oorzaken: de stroom valt uit als gevolg van weersomstandigheden zoals ijzel, sneeuw, storm, overstroming en blikseminslag. Over het algemeen geldt dat daarbij de transportleidingen beschadigd raken of zelfs breken 2. Incident of technische storing: een stroomstoring vindt plaats door een storing in het besturingssysteem, beschadiging van de onderdelen van het transport- of distributienet of extremer: een omgevallen hoogspanningsmast. Ook een incident of storing in een schakelstation, waarbij de lokale netbeheerder niet in de gelegenheid is de stroomvoorziening tijdig te herrouteren, kan leiden tot een stroomonderbreking 3. Menselijke fouten: menselijke fouten kunnen leiden tot storingen in de levering van stroom, bijvoorbeeld een bedieningsfout in een schakelstation, beschadiging van kabels door graafwerkzaamheden (meestal door derden) of door werkzaamheden aan componenten van de infrastructuur. Slijtage: het distributienetwerk en de centrales moeten continu worden onderhouden en dit vraagt investeringen van de netbeheerders om te voorkomen dat slijtage tot een onderbreking in de levering van stroom leidt. Opzettelijke oorzaak: de stroomleverantie wordt ongeoorloofd onderbroken door een moedwillige handeling aan het besturingssysteem, aan kabels of aan verdeelstations, dus sabotage (bijvoorbeeld als terroristische actie). Onverwachte stroomstoringen hoeven niet altijd het gevolg te zijn van een gebeurtenis in Nederland. Door de koppeling van de netten binnen Europa is er meer zekerheid op continue stroomleverantie, dat wil zeggen: problemen in de stroomleverantie kunnen door deze koppeling binnen het totale Europese net opgevangen worden. De kans op een stroomstoring in Nederland is daardoor geringer. Maar deze koppeling maakt minder reserve in de regionale netten noodzakelijk en geeft zelf ook wer nieuwe kansen op falen: Indien een groot storing optreedt en opvang binnen het regionale net niet meer mogelijk is, kunnen de gevolgen van dat probleem groter zijn, dat wil zeggen de storing in de stroomleverantie zal een groter gebied treffen. Dit gebeurde op 4 november 2006 toen in Duitsland een hoogspanningsleiding werd uitgeschakeld om een schip te laten passeren, waardoor het stroomnet in Duitsland, maar ook in andere delen van Europa onstabiel werd en grote delen door beveiligingen werden uitgeschakeld. 2 Zie voor voorbeelden: C. Schockman, V. Arends, T. Bosmans, M. Hohl, S. van der Loos, Grootschalige stroomuitval: stroomloos, radeloos, reddeloos..?, Nibra, februari Hulpverleningsdienst Regio Twente, Aandachtspunten bij langdurige stroomuitval, Enschede, 1 december 2006, pag. 2. Operationeel Plan Stroomuitval, versie 2.0 concept

10 2.3 Dreiging van een stroomstoring Onder sommige omstandigheden is de kans op een stroomonderbreking groter dan normaal. Dit geldt zowel in een acute situatie (bijvoorbeeld bij brand), als ruim van tevoren, zoals bij aangekondigd onderhoud aan hoofdcomponenten van het elektriciteitsnet (bijvoorbeeld een vermogenstransformator) of bewuste afschakeling. Brand in een (ruimte van een) transformator: Bij problemen met een transformator kan de stroomleverantie normaliter overgenomen worden door andere transformatoren. Echter, de brand kan ook gevaar opleveren voor de naastgelegen transformatoren, of naastgelegen transformatoren kunnen de bluswerkzaamheden belemmeren. In dat geval kan door de netbeheerder besloten worden (een) naastgelegen transformator(en) af te schakelen. Dit gebeurde op 1 juli 2004 in Krimpen aan den IJssel. Meerdere gemeenten zaten toen zonder stroom. Onderhoud door Stedin en/of Tennet: Bij onderhoud door Stedin of Tennet aan bijvoorbeeld een vermogenstransformator is er minder reserve paraat en is de kans op uitval groter of de herstelduur langer dan normaal. Een voorbeeld van een dergelijk onderhoud door Tennet vond in oktober 2006 en in november 2008 plaats. De aankondiging hiervan en de mogelijke gevolgen van een mogelijke stroomuitval bij dit onderhoud leidde binnen de VRR tot de instelling van een planningstaf. Bewuste afschakeling: De mogelijkheid bestaat dat Tennet de balans tussen productie en vraag van de stroomvoorziening niet kan handhaven. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er sprake is van langdurige hitte en droogte in het land en de temperatuur van koelwater, dat wordt gebruikt door elektriciteitsproducenten, te hoog wordt waardoor de productie beperkt moet worden. In dat geval kan Tennet één of meer regionale netbeheerders, waaronder Stedin, opdracht geven een deel van het vermogen af te schakelen. Stedin moet hierbij zeer snel handelen, dat wil zeggen binnen een paar minuten deze actie uitgevoerd hebben. Indien het vermogen voor meer dan twee uur moet worden afgeschakeld, zal Stedin meerdere gebieden selecteren, waarin om beurten de stroom voor twee uur wordt afgeschakeld. In een ministeriële regeling van het Ministerie van Economisch Zaken is opgenomen dat bij afschakeling de eerste prioriteit ligt bij Openbare Orde en Veiligheid en Volksgezondheid. Als er direct moet worden afgeschakeld, is de tijd te kort om als veiligheidsregio voorbereidingen te treffen. Het snel opstarten van de crisiscommunicatie is in deze situatie essentieel. Op de daarop volgende afschakelingen kan geanticipeerd worden. Daarnaast kunnen private bedrijven besluiten stroom ter beschikking te stellen in plaats dit voor eigen doeleinden in te zetten. 2.4 Planningstaf Bij een dreigende stroomstoring, waarbij de dreigingsontwikkeling een multidisciplinaire afstemming van de te nemen (voorzorgs-) maatregelen indiceert, kan binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een planningstaf worden ingesteld 4. Bij voorkeur zijn dit functionarissen die in de verwachte periode van stroomuitval piketdienst hebben en opgeroepen kunnen worden voor het ROT. Zij kunnen de mogelijke gevolgen van de verwachte storing in kaart brengen, onderzoeken welke kwetsbare groepen/instellingen in het gebied zijn en of er evenementen gepland staan. Aan de hand hiervan kan de planningstaf een plan opstellen voor de benodigde maatregelen en de te volgen communicatiestrategie. Daarnaast kan Stedin als netwerkbeheerder in de planningstaf uitgenodigd worden, zodat er afgestemd kan worden over de prioritering van aanschakelmogelijkheden en eventuele andere maatregelen. Tevens kunnen in de voorbereidingsperiode relevante partners op de hoogte gesteld worden teneinde hen de 4 GRIP-regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, versie 5.8, 16 maart 2009, pag. 24. Operationeel Plan Stroomuitval, versie 2.0 concept

11 gelegenheid te geven hun eigen maatregelen ten aanzien van stroomuitval nog eens aan te scherpen. Operationeel Plan Stroomuitval, versie 2.0 concept

12 Hoofdstuk 3 Gevolgen van stroomuitval in de maatschappij 3.1 Inleiding De beschikbaarheid van elektriciteit lijkt een vanzelfsprekendheid in dit land. Steeds meer voorzieningen zijn gekoppeld aan stroom. De maatschappij is daarmee ook afhankelijk geworden van de continue leverantie van stroom. Burgers zijn gewend te allen tijde radio, televisie en computer aan te kunnen zetten, gebruik te kunnen maken van wasmachines en keukenapparatuur en om de beschikking te hebben over warm water en verwarming. Telefoneren gebeurt steeds vaker met mobiele telefoons of (in huis) draadloze telefoons, die opgeladen moeten worden en afhankelijk zijn van elektriciteit. Hetzelfde geldt voor bedrijven en instellingen als bejaardentehuizen. Liften zullen niet meer functioneren. Productieprocessen en voorzieningen als elektronische deuren, beveiligingpoortjes, betaalautomaten functioneren op basis van stroom. Ook transport is afhankelijk van stroomvoorziening: bij stroomuitval treedt direct een verstoring op doordat trams, metro s en treinen niet meer rijden, spoorbomen niet meer open- of dichtgaan en het tanken van brandstof niet meer mogelijk is. Winkels functioneren niet meer voor het inkopen van de dagelijkse behoeften omdat kassa s, koeling en verlichting uitvallen. 3.2 Toename in gevolgen van stroomuitval De maatschappelijke gevolgen van een verstoring van de elektriciteitsvoorziening zijn sterk afhankelijk van de duur van de verstoring. Direct na de verstoring treedt een groot aantal gevolgen op. De meldkamers van hulpdiensten zullen binnen korte tijd veel meldingen ontvangen. Naarmate de verstoring langer duurt, zullen de gevolgen steeds omvangrijker worden en ongeveer lineair toenemen. Er zal maatschappelijke onrust ontstaan, onder meer als gevolg van verkeerschaos op de weg, uitval van openbaar vervoer en uitval van voorzieningen. Ook kunnen er problemen in de openbare orde ontstaan, bijvoorbeeld omdat pinautomaten en beveiligingscamera s niet meer werken en rolluiken van winkels niet meer omhoog of omlaag kunnen. Na ongeveer 8 uur zullen de gevolgen exponentieel toenemen en uiteindelijk tot problemen voor burgers, bedrijven en instellingen kunnen leiden. De communicatie wordt bemoeilijkt mede door overbelasting en uitval van het (mobiele) telefoonnet, het langdurige gebrek aan watervoorziening, met name in hoogbouw, zal problemen geven voor met name sanitaire voorzieningen, temperatuurgevoelige waren zullen bederven, langdurige uitval van de warmtevoorziening zal vooral problemen opleveren voor niet zelfredzame personen. In industriële gebieden moet aandacht zijn voor het mogelijk ontstaan van milieuschade als door de uitval van de stroom de productieprocessen verstoord worden. Door uitval van gemalen in combinatie met hevige regenval kan wateroverlast en kunnen rioolwateroverstorten op oppervlaktewater ontstaan, indien gemalen en rioolgemalen niet, of niet tijdig kunnen worden voorzien van noodstroomvoorziening (noodaggregaten). De gevolgen van de uitval van stroom, zal met name tot problemen leiden indien er factoren zijn die deze gevolgen versterken, zoals het tijdstip waarop de stroomuitval plaatsvindt, de weersomstandigheden (extreme hitte of kou, extreme regenval of sneeuw) en het gebied dat getroffen is (een grote stad, industrie of een dunbevolkt gebied). Ook de samenstelling van de bevolking in een bepaald gebied kan van invloed zijn. Daarnaast zal een ieder persoonlijk het ongemak van stroomuitval anders ervaren. Operationeel Plan Stroomuitval, versie 2.0 concept

13 3.3 Omgaan met de gevolgen van stroomuitval Naarmate de stroomstoring voorduurt zal er meer afstemming tussen diensten, gemeenten en organisaties als waterbeheerders en openbaar vervoer bedrijven nodig zijn om de gevolgen in goede banen te leiden. Door in deze omstandigheden gecoördineerd samen te werken kan sturing worden gegeven aan de mogelijk ontstane maatschappelijke- en bestuurlijke consequenties. Ook op het moment dat de stroom weer aangeschakeld kan worden, is aandacht van deze diensten nodig. Gezamenlijk zal bepaald moeten worden welke volgorde van aanschakelen de voorkeur verdient. Dit is afhankelijk van de situatie op dat moment en de vraag welk gebied, welke gebouwen of welke groepen mensen op dat moment in de grootste problemen verkeren. Daarnaast is het bepalen van de volgorde belangrijk om neveneffecten te voorkomen, bijvoorbeeld bij het aanschakelen van rioolgemalen. Indien na een langdurige uitval de stroom weer aangeschakeld is, zullen burgers, bedrijven en instellingen nog met de gevolgen belast zijn, onder meer door de economische schade die is opgetreden. Hulpdiensten, gemeenten, water- en wegbeheerders, openbaar vervoerbedrijven en ziekenhuizen bereiden zich voor op de mogelijke uitval van stroom, door het afstemmen van maatregelen en het opstellen van plannen. Daarnaast kunnen ook bedrijven en burgers zich voorbereiden op de uitval van stroom en de gevolgen daarvan, zodat zij tijdens de stroomuitval zelfredzaam kunnen zijn. In 2006 en 2008 is er sprake geweest van groot onderhoud aan transformatoren waarbij in bepaalde perioden een verhoogde kans op stroomuitval in een groot gebied ontstond. Deze gebeurtenissen hebben bij een aantal partners aanleiding gegeven om hun zelfredzaamheidniveau aanzienlijk te verhogen, bijvoorbeeld door hun aansluitmogelijkheden voor een noodstroomvoorziening te verbeteren, dan wel hun interne planvorming op dit punt nog eens aan te scherpen. Operationeel Plan Stroomuitval, versie 2.0 concept

14 Hoofdstuk 4 Netbeheerders 4.1 Inleiding Rotterdam-Rijnmond is voor de levering van stroom afhankelijk van twee partijen: Tennet en Stedin. Tennet is de beheerder van het landelijke transportnet van stroom. Zij beheert het 220kV-net en 380 kv-net in heel Nederland en het 150 kv-net in Zuid-Holland. Deze netten verbinden alle regionale elektriciteitsnetten en het Europese net met elkaar. Naast het beheer van het net, bewaakt Tennet de betrouwbaarheid en continuïteit van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. Tennet doet dit door het transportnet op onpartijdige wijze beschikbaar te stellen voor elektriciteitstransporten en de noodzakelijke balans tussen vraag en aanbod in Nederland te waarborgen 5. Stedin is de regionaal netbeheerder in Rotterdam-Rijnmond. Stedin zorgt voor de aanleg, de uitbreiding, het onderhoud en het beheer van de regionale energienetten. Hiermee zorgt Stedin onder meer binnen Rotterdam-Rijnmond voor het transport van elektriciteit en gas van alle leveranciers naar de klantaansluiting 6. Bij (dreigende) langdurige onderbreking van de elektriciteitsvoorziening is Stedin het eerste aanspreekpunt voor gemeenten en hulpdiensten binnen de Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond. In de voorbereiding op deze mogelijke stroomstoringen vindt er tussen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Stedin gegevensuitwisseling plaats, wordt er afgestemd over plannen en procedures en worden afspraken gemaakt. 4.2 Acties Stedin bij stroomuitval Op het moment dat in het bedrijfsvoeringcentrum van Stedin een melding komt van een probleem in de stroomvoorziening op een bepaalde plek, bijvoorbeeld een melding van een door de beveiliging aangestuurde vermogensschakelaar in de regio, dan duurt het enige tijd voordat Stedin zelf inzicht heeft in wat voor storing het betreft, hoe groot het getroffen gebied is en hoe lang herstel van de energielevering vermoedelijk zal duren. In eerste instantie zal een medewerker van Stedin naar de lokatie gaan, die de storingsmelding afgeeft. Deze medewerker heeft dus te maken met een aanrijtijd. Ter plekke zal de medewerker de storingsmelding onderzoeken. Veelal wordt het beeld pas compleet als ook andere locaties onderzocht zijn. Doel is te achterhalen welke component in storing is geraakt om deze vrij te schakelen van het net en de energielevering via alternatieve wegen te herstellen. Pas op het moment dat de medewerker dit doorgeeft aan het bedrijfsvoeringcentrum, wordt het beeld compleet en kan Stedin inschatten hoe lang herstel van de energielevering vermoedelijk zal duren en dit beeld naar derden communiceren, waaronder de VRR. Afhankelijk van de complexiteit van de netsituatie en omvang van de storing kan Stedin in samenwerking met de VRR onderzoeken of het mogelijk is herstel van de reguliere energievoorziening in bepaalde deelgebieden of aan kritieke afnemers met voorrang uit te voeren, of daar van noodaggregaten gebruik te maken totdat de gehele stroomvoorziening hersteld is. Stedin heeft een beperkte eigen voorraad noodstroomvoorzieningen ter beschikking. Deze zullen in overleg met het CoPI/ROT op de meest kwetsbare plaatsen worden ingezet. Particulieren en bedrijven staat het uiteraard vrij om hun eigen voorzieningen te treffen in het kader van zelfredzaamheid. In aanvulling hierop kunnen gemeenten zelf noodaggregaten aantrekken en inzetten. Stedin kan voor het aansluiten van deze voorzieningen in zekere mate ten dienste zijn. 5 Hulpverleningsdienst Regio Twente, Aandachtspunten bij langdurige stroomuitval, Enschede, 1 december 2006, pag Operationeel Plan Stroomuitval, versie 2.0 concept

15 4.3 Beperkingen capaciteit Stedin Stedin is als organisatie berekend op het gelijktijdig afhandelen van meerdere (ook grote) storingen. Heeft de storing de omvang van een substantiële calamiteit, dan is op zeker moment de standaard ingeroosterde capaciteit volledig benut en zal er voor extra assistentie of voor bijkomende storingen een beroep worden gedaan op niet-ingeroosterde medewerkers. Deze extra inzet kan enige tijd kosten. Dit geldt ook voor liaisons die zitting nemen in de verschillende opgerichte operationele teams en veiligheidsstaven. Deze functionarissen zijn in het algemeen wel beschikbaar voor een telefonisch overleg. Het werkveld van Stedin beperkt zich niet tot onze regio. Operationeel Plan Stroomuitval, versie 2.0 concept

16 Hoofdstuk 5 Communicatie 5.1 Inleiding Zoals in hoofdstuk 3 al werd uiteengezet is de maatschappij gewend aan de beschikbaarheid van stroom en is het aan burgers zelf, de overheid, instellingen bedrijven om zich hierop voor te bereiden. Dit vereist een risicobewustzijn van burgers. De overheid kan dit risicobewustzijn bevorderen door te communiceren over de kans dat de stroom uitvalt en de gevolgen die dat voor de maatschappij kan hebben. Ook op het moment dat de stroom is uitgevallen, verdient communicatie door de overheid veel aandacht. Vooral de manier hoe te communiceren zonder stroom is een thema waarbij moet worden stil gestaan. 5.2 Risicocommunicatie Door middel van risicocommunicatie maak je mensen bewust welke maatregelen getroffen zijn en wat zij moeten doen als er onverhoopt toch iets mis gaat. De netbeheerders proberen zoveel mogelijk de leverantie van stroom te verzekeren en zullen tijdens een stroomuitval zoveel mogelijk proberen de duur en omvang van uitval te beperken. De overheid treft maatregelen om het ongemak van burgers, maatschappelijke consequenties en incidenten tijdens een stroomuitval zoveel mogelijk te voorkomen of het hoofd te bieden. De in dit document opgenomen checklisten bestemd voor de diverse functionarissen en gremia en de in bijlage 2 opgenomen Q & A lijst geven hiervoor een handvat. Van burgers kan echter ook een bepaalde mate van zelfredzaamheid verwacht worden. Via landelijke campagnes, waaronder Denk vooruit van de directie Nationale Veiligheid (Ministerie van BZK) worden burgers geïnformeerd over de risico s van stroomuitval en welke maatregelen zij kunnen treffen om voorbereid te kunnen zijn op stroomuitval Crisiscommunicatie Voor de voorlichting aan burgers en media tijdens een stroomuitval of in de voorbereiding op een dreigende stroomuitval is de GRIP-regeling 8 van toepassing. In de communicatie wordt afgestemd met de voorlichter van Stedin. Gezien de huidige inzichten met betrekking tot crisiscommunicatie is het aan te bevelen om open over de mogelijkheid van de dreigende stroomuitval te communiceren. Dit zal de mate van zelfredzaamheid bij een daadwerkelijke uitval verhogen en zal de werkelijke knelpunten bij niet- zelfredzame vroeger en beter aan het licht brengen. Bij een grootschalige stroomstoring op GRIP niveau sluit Stedin aan bij de voorlichting door de Veiligheidsregio. Een bijzonder aspect in de voorlichting bij een stroomstoring is dat veel burgers geen radio-ontvangst (ondanks het advies van de overheid om ook een radio op batterijen te hebben), televisieontvangst of internetverbinding hebben. Deze media kunnen echter nog wel gebruikt worden ten behoeve van bewoners die niet thuis zijn of door derden (bijvoorbeeld familieleden), die door de bewoners in het gebied hiervoor worden benaderd. Veel burgers hebben geen vaste telefoon meer, maar een draadloze (DECT telefoon) of mobiele telefoon. De draadloze telefoons zullen direct uitvallen. Mobiele telefoons werken op accu s, dus zullen bij een stroomstoring na enkele uren/dagen niet meer werken. Bij uitval van de GSM masten in het getroffen gebied zal mobiele telefonie direct al niet meer mogelijk zijn. De (langdurige) afwezigheid van radio, tv, internet en communicatiemogelijkheden zal de behoefte van burgers aan informatie extra kunnen versterken. Daarbij is voorlichting een belangrijk aandachtspunt. Vanwege het feit dat de elektronische media niet kunnen worden ingezet, is de gemeente op zichzelf aangewezen en afhankelijk van traditionele voorlichtingsmiddelen. Opties zijn dan (zoals genoemd in de in dit plan opgenomen checklisten) 7 Zie 8 GRIP-regeling VRR, versie 5.8, 16 maart Operationeel Plan Stroomuitval, versie 2.0 concept

17 het gebruik van geluidswagens 9 of de verspreiding van flyers per woning. Het verspreiden van flyers is één van de betrouwbaarste methoden. Wie de flyers verspreidt, maakt niet uit. Dit kunnen gemeenteambtenaren zijn, maar ook postbeambten of vrijwilligers (van verenigingen). Daarnaast zijn lokale informatiepunten in te richten waar burgers hun informatie kunnen halen (en brengen). Potentiële lokale informatiepunten zijn wijkbureaus, brandweer kazernes, maar ook cafés en kantines van verenigingen. Daarnaast kan een burgemeester de hulp inroepen van het callcenter van het NCC. Een website zal voor de bewoners in het gebied weinig van betekenis zijn bij de afwezigheid van stroom, maar kan voor bewoners of derden buiten het gebied wel informatie verschaffen. De communicatiemedewerkers (webredacteuren) van de getroffen gemeente(n) zijn verantwoordelijk voor de invulling van de website en de gemeentelijke websites. De burgemeester kan (tegen betaling) het callcenternummer inzetten, namelijk Het nut hiervan voor de aanwezigen binnen het gebied is afhankelijk van de mate waarop het mobiele telefoonverkeer nog mogelijk is en in hoeverre de accu s van mobiele telefoons in het gebied nog opgeladen zijn. Ondanks alle technische beperkingen is het aan te raden zo snel mogelijk te starten met communiceren. Ook al is er geen tv mogelijk in het getroffen gebied, zorg toch voor meldingen via RTV Rijnmond. Ook al weet je nog niets over oorzaak of duur: start met communiceren. De ervaringen uit de Tieler- en de Bommelerwaard leren ons dat de berichtgeving toch velen bereikten. Men gaat zelf op zoek naar berichten. 9 Uit de evaluaties van Haaksbergen is gebleken dat de inzet van geluidswagens een minder effectief middel is dan algemeen wordt aangenomen. Operationeel Plan Stroomuitval, versie 2.0 concept

18 Checklist 1 OVD- GMK 10 EN STAFOFFICIER BRANDWEER De Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) van de VRR kan via verschillende kanalen het signaal krijgen dat er in de regio sprake is van stroomuitval. Ten eerste kan de GMK direct door Stedin geïnformeerd worden. Ten tweede zullen burgers en bedrijven bellen met de meldkamer op het moment dat zij ongemak van een stroomuitval ondervinden. In dat geval zal de GMK contact opnemen met Stedin. Bij melding of bevestiging van Stedin van een stroomuitval informeert de centralist GMK de OVD GMK. Deze maakt een eerste inschatting van ernst en omvang van de storing. De GMK alarmeert de Stafofficier Brandweer en de Hoofdofficier van Dienst Brandweer (HoVD). Aan de hand van de informatie die op dat moment bekend is, maakt de Stafofficier Brandweer de inschatting of brandweermaatregelen nodig zijn en zal hij/zij naar de GMK komen. Beeldvorming SO brandweer / OVD GMK Via contact met Stedin (door centralist GMK of door OVD GMK zelf voor update van de informatie) Benodigde informatie (factoren) - Aantal getroffen abonnees - Omvang stroomstoring (gebied) - Tijdstip aanvang stroomstoring - Verwachte duur stroomstoring - Ingezette maatregelen door Stedin - Voortgang herstel stroom SO / OVD GMK zelf - Meteo - Tijdstip van de dag - Evenement gaande/gepland - Kwetsbare instellingen in het gebied: ziekenhuizen, zorginstellingen, penitentiaire inrichtingen - Haven- en industriegebied Via contact met DCMR - Overlastmeldingen - Bedrijfsmeldingen Contact met OD gebied (voor zover niet gealarmeerd/geïnformeerd) Politie eenheden vragen naar bijzonderheden Informeren en afstemmen na beeldvorming - ambtenaar rampenbestrijding betreffende gemeente(n) OD verkenning in gebied: omvang/problemen. Eventueel tankautospuiten of WVD inzetten om omvang gebied te bepalen. Inschatting maken van omvang storingsgebied Informeren en afstemmen na beeldvorming - Goed telefonisch overleg voeren met MV er (Management Vertegenwoordiger) van Stedin via Bedrijfs Voerings Centrum Stedin teneinde een goede afweging te kunnen maken of het uitbrengen van een liaison een meerwaarde oplevert in de informatievoorziening en afstemming Informeren en afstemmen na beeldvorming Andere partijen: - GMK / Politie / Brandweer / GHOR - Waterbeheerders - HbR / DHMR Alarmeren Indien liaison nodig: alarmering OD 20.1 LET OP: Deze actie tot een minimum beperken. Bij voorkeur pas als er bij Stedin ook is opgeschaald. Actie OD 20.1 naar Stedin als liason (indien nodig laten vervangen door vrije OD 20.1 vanwege mogelijk lange inzetduur) 10 Functie OVD-GMK is per medio september 2009 operationeel. Operationeel Plan Stroomuitval, versie 2.0 concept

19 Bij haven- of industriegebied: alarmering OD OD 50.1 neemt contact op Deltalinqs - Bij incident in District Haven: OD 50.1 naar incident, OD 50.2 naar Deltalinqs OPSCHALING Indien nodig: afhankelijk van de ontvangen informatie en van verwachte maatschappelijke effecten t.b.v. coördinatie: adviseren tot afkondigen een planningsstaf aan betreffende personen (zie GRIPregeling). Indien nodig: afhankelijk van bovenstaande beeldvorming en van verwachte maatschappelijke effecten t.b.v. coördinatie: adviseren tot afkondigen GRIP aan betreffende personen (zie GRIP-regeling). Een globale indicatie voor opschaling: 1. Stroomstoring met alleen problemen ter plaatse. GRIP 1 2. Stroomstoring, verwachting tussen 2 en 8 uur, vanwege situatie* zijn omgevingsmanagement en multidisciplinaire afstemming gewenst. 3. Stroomstoring, verwachting tussen 2 en 8 uur, vanwege situatie* zijn omgevingsmanagement, multidisciplinaire afstemming en bestuurlijke besluitvorming/coördinatie gewenst. 4. Stroomstoring in één gemeente, verwachting meer dan 8 uur, vanwege situatie* zijn omgevingsmanagement, multidisciplinaire afstemming en bestuurlijke besluitvorming/coördinatie gewenst. 5. Stroomstoring in meerdere gemeenten, verwachting meer dan 8 uur. GRIP 2 (eventueel zonder CoPI) GRIP 3 (eventueel zonder CoPI) GRIP 3 (eventueel zonder CoPI) GRIP 4 (eventueel zonder CoPI) * Met situatie wordt bedoeld: het resultaat van de beeldvorming door betrokkenen aan de hand van de factoren genoemd op voorgaande pagina en de geconstateerde problemen in het gebied. Overige maatregelen Zie schema: Aandachtspunten bij een stroomstoring van 0-2 uur (volgende pagina) Operationeel Plan Stroomuitval, versie 2.0 concept

20 Checklist 2 Periode 0 tot 2 uur AANDACHTSPUNTEN bij een stroomstoring Gevolg Maatregel Uitvoerder 1 Problemen met Informeren eigen organisatie Allen stroomvoorziening in eigen organisatie 2 Mogelijke problemen met Opladen in auto s Allen opladen portofoons 3 Problemen in de Nationaal Noodnet Allen bereikbaarheid van hulpdiensten a.g.v. - uitval telefooncentrales en faxen; - overbelasting telefoonnet; - uitval mobiele telefonie. 4 Uitval OMS Geen GMK 5 Hydroforen voor bluswater in Meegeven aan uitrukkende GMK hoge gebouwen functioneren (mogelijk) niet meer brandweervoertuigen naar hoogbouw 6 Uitval sprinklerinstallaties Meegeven aan uitrukkende GMK 7 Liften werken (mogelijk) niet meer (ook noodliften) 8 Elektronische deuren gaan niet open 9 Uitgevallen liftsystemen/vastgelopen liften 10 Meer brandgevaar a.g.v. gebruik noodstroom 11 Uitgevallen verkeersregelinstallaties; mogelijk verkeersongevallen brandweervoertuigen Meegeven door GMK aan uitrukkende brandweervoertuigen naar hoogbouw - Gaan eigen deuren nog open, bijv. kazernes en ambulanceposten - Eventueel mensen bevrijden uit gebouwen Mensen bevrijden uit liften Geen. - In kaart brengen verkeerssituatie - Verkeersregulatie - Mogelijk extra surveillance GMK/ Brandweer Allen Brandweer Brandweer Brandweer Politie, Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders 12 Op elektriciteit functionerende bruggen kunnen niet meer omhoog/naar beneden 13 Indien voedingspunten geen stroom meer ontvangen, ligt het metro en/of tramverkeer stil 14 Spoorbomen metro gaan (automatisch) dicht 15 Spoorbomen trein gaan (automatisch) dicht: mogelijke problemen in doorgang hulpdiensten en overig verkeer - In kaart brengen verkeerssituatie - Communicatie tussen HbR/DHMR, politie en GMK i.v.m. aanrijroutes hulpdiensten - Verkeersregulatie - Mogelijk extra surveillance - ontruimen trams/metro - inzet bussen voor vervoer - inzet personeel voor doorgang hulpdiensten - indien nodig: contact opnemen met Algemeen Leider Prorail (deze stuurt dan een gespecialiseerde aannemer) Politie, HbR/DHMR GMK, Rijkswaterstaat Provincie Gemeenten RET RET Politie in overleg met Pro-Rail Operationeel Plan Stroomuitval, versie 2.0 concept

Noodplanning en Crisisbeheer van een Elektriciteitspanne Aanbevelingen voor de lokale overheden en een nationaal noodplan elektriciteitspanne van

Noodplanning en Crisisbeheer van een Elektriciteitspanne Aanbevelingen voor de lokale overheden en een nationaal noodplan elektriciteitspanne van Noodplanning en Crisisbeheer van een Elektriciteitspanne Aanbevelingen voor de lokale overheden en een nationaal noodplan elektriciteitspanne van grote omvang 1 Inhoudstafel Deel 1: lokale noodplanning

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Voorzien in primaire levensbehoefte Deelproces 22. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Voorzien in primaire levensbehoefte Deelproces 22. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Voorzien in primaire levensbehoefte Deelproces 22 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING

Nadere informatie

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN Januari 2009 Overname van teksten uit de leidraad evacuatie zorginstellingen is toegestaan. Beide GHOR bureaus worden hierover graag geïnformeerd. ghor@vnog.nl secretariaat@ghor.gelderland-zuid.nl LEIDRAAD

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Communicatieplan Overstromingen Flevoland

Communicatieplan Overstromingen Flevoland Communicatieplan Overstromingen Flevoland Versie 3.0, d.d. 22 oktober 2008 Pagina 1 van 54 Colofon Dit document is tot stand gebracht door de Regionale Werkgroep Crisiscommunicatie van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN Een betrouwbare energievoorziening is van essentieel belang voor de samenleving. Elektriciteit speelt in onze moderne wereld een grote, zo niet de grootste, rol en is onmisbaar.

Nadere informatie

Evaluatie van de crisisbeheersing rond de brand op de Willem van der Zwan

Evaluatie van de crisisbeheersing rond de brand op de Willem van der Zwan Evaluatie van de crisisbeheersing rond de brand op de Willem van der Zwan Drs. M. Zannoni, drs. S. Schaap, M. Matthijs, drs. J. Jochmann, prof. mr. dr. E.R. Muller Inhoudelijke begeleiding: dr. M.J. van

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 9 nummer 5 oktober 2011 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing De DigiNotar-crisis Thema: Leren en evalueren van Moerdijk Stedelijke rellen: kan het ook in Nederland gebeuren? Naar

Nadere informatie

CALAMITEITENBESTRIJDINGSPLAN

CALAMITEITENBESTRIJDINGSPLAN CALAMITEITENBESTRIJDINGSPLAN Wateroverlast boezem en poldersysteem Blz 1 Versie Gewijzigd door (=beherend team) Vastgesteld door Vastgesteld op 1.0 WS - Team peilbeheer College van D&H 7 juni 2011 Blz

Nadere informatie

BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN

BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN Beleidsplan 2008 2012 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Inhoudsopgave BELEIDSPLAN 2008 2012 1 Documentinformatie 1.1 Grondslag beleidsplan 07 1.2 Doelstelling beleidsplan

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Colofon. Onderdeel Handboek Crisisbeheersing. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Calamiteitenplan. Colofon. Onderdeel Handboek Crisisbeheersing. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Calamiteitenplan Calamiteitenplan Onderdeel Handboek Crisisbeheersing Colofon In opdracht van: Samensteller(s): Cluster crisisbeheersing HHSK Vaststelling: Vastgesteld door Dijkgraaf en Hoogheemraden op

Nadere informatie

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand De relatie tussen bedrijfscontinuïteit en de crisisbestrijdingsorganisatie van de overheid Januari 2013 Thesis Master of Crisis and Public order Management (MCPM)

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2014 Veiligheidsregio Groningen

Beleidsplan 2011-2014 Veiligheidsregio Groningen Beleidsplan 2011-2014 Veiligheidsregio Groningen Duidelijk en veerkrachtig J.S. Haasjes Beleidsmedewerker Crisismanagement Veiligheidsbureau Groningen 9 december 2011 Vastgesteld door het regionaal veiligheidsbestuur

Nadere informatie

Geacht college, 9ïOO ;l.n Groningen. (050) 36ï 40 00. Telefoon 050-367 47 94. Hanzeplein 120. College van Burgemeester. hvd.groningen.nl.

Geacht college, 9ïOO ;l.n Groningen. (050) 36ï 40 00. Telefoon 050-367 47 94. Hanzeplein 120. College van Burgemeester. hvd.groningen.nl. Afdeling Risicobeheersing BEZOEKAORES Hanzeplein 20 College van Burgemeester WEBSJïE hvd.groningen.nl POSïAORES Postbus 584 9ïOO ;l.n Groningen (050) 36ï 40 00 Telefoon 050-367 47 94 Bijlage(n) 2 Ons kenmerk

Nadere informatie

NL-Alert testrapport. Datum 29 september 2011 Status Definitief

NL-Alert testrapport. Datum 29 september 2011 Status Definitief NL-Alert testrapport Datum 29 september 2011 Status Definitief Colofon Dienstnaam NL-Alert Versienummer 1.0 Organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Pagina

Nadere informatie

Calamiteit in de Schiphol spoortunnel

Calamiteit in de Schiphol spoortunnel Calamiteit in de Schiphol spoortunnel Onderzoek naar de afhandeling van een brandmelding op 2 juli 2009 Datum 9 december 2009 Status Definitief Calamiteit in de Schiphol spoortunnel Onderzoek naar de

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg

Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg Marco Zannoni & Annetta van Es Oktober 2012 Samenvatting Dit artikel gaat over crisismanagement

Nadere informatie

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur 2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpak 3 3. Wat is vitale infrastructuur (en welke partijen zijn daarbij betrokken)? 4 4. Relevante dreigingen

Nadere informatie

Deel II Deelprocessen Overzicht

Deel II Deelprocessen Overzicht Deel II Deelprocessen Overzicht Inleiding In dit deel worden de deelprocessen beschreven. De processen zijn ingedeeld in verschillende clusters met de naam van de verantwoordelijke discipline. Dit zijn:

Nadere informatie

Bouwstenen Integraal Crisisplan voor de zorgsector. All hazard voorbereid zijn (2 van 3)

Bouwstenen Integraal Crisisplan voor de zorgsector. All hazard voorbereid zijn (2 van 3) Bouwstenen Integraal Crisisplan voor de zorgsector All hazard voorbereid zijn (2 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit de vigerende wetgeving onder alle omstandigheden

Nadere informatie

Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl

Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl Inhoudsopgave Deel 1: Het beleid 1. Inleiding 2. 6 minuten bij hartstilstand 3. Wat kan uw gemeente doen? 3 4 6 Deel 2: De praktijk 4.

Nadere informatie

45e PINKPOP: SUPER EDITIE MET LEERMOMENTEN VOOR DE TOEKOMST

45e PINKPOP: SUPER EDITIE MET LEERMOMENTEN VOOR DE TOEKOMST 45e PINKPOP: SUPER EDITIE MET LEERMOMENTEN VOOR DE TOEKOMST RAPPORT, INTERNE EVALUATIE PINKPOP 2014 19 NOVEMBER 2014 Rapport Interne evaluatie Pinkpop 2014 Rapport: Interne evaluatie Pinkpop 2014 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Zie Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) en Regionaal Beleidsteam (RBT).

Zie Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) en Regionaal Beleidsteam (RBT). Bijlage A: Aanvalsplan Begripsomschrijvingen Plan dat door en voor een discipline (politie, brandweer of ) voor een bepaald object of een mogelijke gebeurtenis is gemaakt en tot in details alle gegevens

Nadere informatie

Handreiking terrorismebestrijding voor bedrijven

Handreiking terrorismebestrijding voor bedrijven Handreiking terrorismebestrijding voor bedrijven VOORWOORD Dick Schoof Jihadstrijders, mensen die naar Syrië en Irak reizen om te vechten, terrorismedreiging. U leest erover in de krant en hoort erover

Nadere informatie

Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector

Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector Gestructureerd en flexibel Landelijk OTO platform 10 september 2010 versie 1.8 1 Landelijk OTO platform september 2010 Werkgroep Ontwikkeling Kwalificatieprofielen:

Nadere informatie

Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009. De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken

Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009. De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009 De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009 De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Maart 2010 Missie Inspectie

Nadere informatie

Bijlage IIa: Foto Multidisciplinair

Bijlage IIa: Foto Multidisciplinair Bijlage bij het adviesrapport van de ACIR Adviescommissie Coördinatie ICT Rampenbestrijding De Vrijblijvendheid Voorbij Bijlage IIa: Foto Multidisciplinair Inventarisatie deskresearch inzake informatievoorziening

Nadere informatie

Eindscriptie Master of Crisis and Public Order Management

Eindscriptie Master of Crisis and Public Order Management Eindscriptie Master of Crisis and Public Order Management Het proces van ontmanteling tot vernietiging Marijn van Eijsden januari 2015 Een onderzoek naar nut, noodzaak en wenselijkheid voor geprotocolleerd

Nadere informatie