Peter van Beek Directeur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Peter van Beek Directeur"

Transcriptie

1 3.B.1_1 CO2 Reductieplan Opgesteld door: CO2-footprint conform ISO Ank van den Bosch CO2-reductiedoelen VGMK coördinator CO2-reductiemaatregelen Geaccordeerd door : Peter van Beek Directeur Van Beek Infra Groep B.V. Datum: februari 2015

2 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Inhoud 1. Inleiding Over dit rapport Organisatiebeschrijving Geschiedenis Huidige activiteiten Verantwoordelijkheden/Autorisatie Organisatorische grenzen Organizational Boundaries Operational Boundaries Scope Scope Scope CO2- emissiegegevens Wijzing emissie gegevens per 16 januari CO2 footprint Analyse CO2-footprint 2014 ten opzichte van 2012 en CO2 Reductiebeleid Beleidsverklaring van directie Kwantitatieve doelen Gerealiseerde doelen Reductiemaatregelen en verantwoordelijken CO2-Reductieplan Reductiemaatregelen Uitwerking scope Bijlage 1: gegevensbronnen Bijlage 2: specificatie naar projecten Bijlage 3: Overzicht vervoer en materieel Bijlage 4: Groene stroom... 19

3 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Inleiding De van Beek Infra Groep B.V. is een professionele partner is op het gebied van wegenbouw en infrastructuur. De onderneming onderscheidt zich op het gebied van bestratingen, riolerings- en grondwerkzaamheden. Dit doet de Van Beek Infra Groep op basis van gedegen advies en werken met vakkundige werknemers. De zorg voor duurzaamheid ziet de Van Beek Infra Groep als een belangrijke bedrijfsverantwoordelijkheid. In dat licht ziet de Van Beek Infra Groep het als plicht om zo zuinig mogelijk om te gaan met energie en grondstoffen en om CO2-emissies te minimaliseren. De Van Beek Infra Groep is sinds 31 maart 2014 gecertificeerd op trede 3 van de CO2 prestatieladder. Dit plan van aanpak laat zien hoe de Van Beek Infra Groep streeft naar CO2 reductie binnen haar organisatie en in haar projecten. 1.1 Over dit rapport Dit rapport beschrijft de CO2-footprint, de CO2-reductiedoelstellingen en CO2-reductiemaatregelen van de Van Beek Infra Groep B.V.. De aanleiding voor het opstellen van dit rapport is de CO2- rapportage ten behoeve van de certificering op niveau 3 van de CO2 - prestatieladder. De certificering heeft plaatsgevonden op 31 maart Dit rapport is opgesteld in overeenstemming met de eisen uit de ISO Leeswijzer: Hoofdstuk 2 beschrijft de CO2-footprint van het jaar 2014 ten opzichte van het referentiejaar 2012 (3.A.1 van CO2-Prestatieladder). Deze CO2-footprint is opgesteld op basis van de eisen van ISO Hoofdstuk 3 bevat de kwantitatieve reductiedoelen voor 2020 voor scope 1 & 2 emissies van ons bedrijf en onze projecten, uitgedrukt in percentages ten opzichte van 2014 (3.B.1 van CO2- Prestatieladder). Hoofdstuk 4 beschrijft het plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in projecten (3.B.1 van CO2-Prestatieladder). 1.2 Organisatiebeschrijving De Van Beek Infra Groep is uitgegroeid tot één van de twintig grootste bestratingsbedrijven in Nederland. De Van Beek Infra Groep realiseert projecten voor gemeentelijke overheden binnen een straal van 100 kilometer van de vestigingsplaats Etten-Leur. Het aanleggen, reconstrueren en onderhouden van straten en pleinen en het woonrijp maken van woonwijken is de corebusiness van de Van Beek Infra Groep. Bij de Van Beek Infra Groep werken medewerkers. Het bedrijf is gevestigd te Etten-leur.

4 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Geschiedenis De Van Beek Infra Groep is in 1983 opgericht als het eenmansbedrijf bestratingsbedrijf Van Beek Bestratingen. Dit bedrijf kreeg haar eerste vestigingsvergunning in In 1986 werd het eerste project aangenomen van de overheid: het woonrijp maken van een nieuwbouwwijk in Eindhoven. De groei van het bedrijf kwam daarmee in een stroomversnelling. In 1987 werd de eenmanszaak omgezet in de B.V. Van Beek Infra Groep. Vanaf die tijd is er fors geïnvesteerd in materieel en personeel en is de organisatie uitgegroeid tot een slagvaardige flexibele organisatie met een modern nieuw materieelpark en 25 gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers met ervaring. De VCA** en NEN-EN-ISO 9001 certificering heeft tot verdere professionalisering geleid. De Van beek Infra Groep is lid van Bouwend Nederland en de SEB (Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf). In 2014 heeft certificering op de CO2 prestatieladder, niveau 3 plaatsgevonden. Daarnaast heeft de Van Beek Infra Groep in 2014 een kwalificatiecertificaat voor het aanbrengen van straatwerk behaald, de BRL 9334, met een scoringspercentage van 97% Huidige activiteiten In de oorsprong van het bedrijf is de hoofdactiviteit het aanleggen en herstraten van wegen en pleinen. De Van Beek Infra Groep heeft zich hierin ontwikkeld tot een hooggekwalificeerde speler. De bestratingswerkzaamheden worden binnen de organisatie opgesplitst in twee groepen. De eerste groep betreft het aanleggen van wegen en pleinen (machinaal of handmatig) in grote terreinen, winkelgebieden, 30 kilometer zones en het woonrijp maken van woonwijken. De tweede groep betreft het ambachtelijk straatwerk met name in oude stadskernen. Inmiddels is dit niet de enige expertise van de Van Beek Infra Groep. De van Beek Infra Groep levert vakwerk op diverse projecten in het uitgraven van cunetten, watergangen en aanleggen van riolering en persleidingen. De Van Beek Infra Groep biedt maatwerkoplossingen voor infrastructurele werkzaamheden. De van Beek Infra Groep weet dankzij jaren van ervaring precies welke oplossingen mogelijk zijn en innoveert in nieuwe werkmethoden. De Van Beek Infra Groep heeft vele grote projecten op haar naam staan en bouwt naast infrastructuur ook aan langdurige relaties. 1.3 Verantwoordelijkheden/Autorisatie De verantwoordelijkheid voor het energiemanagementsysteem is opgesplitst in eindverantwoordelijkheid en operationele verantwoordelijkheid. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie, de operationele verantwoordelijkheid bij de VGMK-coordinator. Onder operationele verantwoordelijkheid valt het verzamelen van de gegevens, het bijhouden van wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de emissie en het actueel houden van de CO2 emissieinventarisatie. Verantwoordelijkheid voor het blijven voldoen aan het energiemanagementprogramma ligt bij de operationeel verantwoordelijke en omvat - Periodiek maar tenminste tweemaal per jaar monitoren van de CO2 footprint en bewaken van de doelstellingen; - Afstemmen met directie over de uitvoer van de reductiemaatregelen; - Voorbereiding van interne en externe communicatie over de CO2-prestatie. Het plan van aanpak, het communicatieplan, het energiemanagement actieplan en de halfjaarlijkse rapportages worden opgesteld door de VGMK-coördinator en akkoord bevonden door de directie.

5 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Organisatorische grenzen De organisatorische grens van de organisatie is bepaald volgens de GHG-methode (methode 1 in het CO2-prestatieladderhandboek). 2.1 Organizational Boundaries De Van Beek Infra Groep is dochteronderneming van Van Beek Beheer B.V. De Van Beek Infra Groep wordt op bedrijfsniveau gecertificeerd. Bij het vaststellen van de organisatorische grenzen is de Van Beek Infra Groep uitgegaan van de controlebenadering. De Van Beek Infra Groep heeft volledige operationele en financiële zelfstandigheid en heeft de totale regie over te nemen reductiemaatregelen. De volledige CO2-emissie wordt toegerekend aan deze operationele B.V Operational Boundaries Voor een goede afbakening van de scopes wordt er gebruik gemaakt van de scope-indeling van het Green House Gas Protocol (GHG-protocol) en de scope-indeling van SKAO. Zie onderstaande figuur: Uit het GHG-Protocol kan men 3 uitstootniveaus identificeren. Binnen deze niveaus wordt gekeken naar directe en indirecte emissies Scope 1 CO2-uitstoot veroorzaakt door bronnen die eigendom zijn van de organisatie. Zoals verwarming van het kantoor, het wagenpark of uitstoot veroorzaakt door en afkomstig uit chemische productieprocessen. Binnen de Van Beek Infra Groep betreft het: zakelijk verkeer, afkomstig uit het brandstofverbruik van het wagen- en materieelpark (leaseauto s en eigen bedrijfsauto s, goederenvervoer en mobiele werktuigen). Het type brandstof is zowel diesel als benzine. Brandstofverbruik ten behoeve van het verwarmen van het bedrijfspand (aardgas).

6 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Scope 2 CO2-uitstoot veroorzaakt door het inkopen/verbruiken van elektriciteit. Deze vorm van uitstoot wordt veroorzaakt daar waar stroom verbruikt wordt. In de definitie van Prorail worden ook eigen auto s gebruikt voor zakelijk vervoer en zakelijk vliegverkeer tot scope 2 gerekend. Binnen de Van Beek Infra Groep wordt de uitstoot veroorzaakt door ingekochte elektriciteit voor kantoor en werkplaats, het gebruik van privéauto s voor zakelijk verbruik. Er wordt door het personeel zeer beperkt gebruik gemaakt van privéauto s om zakelijke kilometers te maken. Grotendeels worden er leaseauto s ingezet. De gedeclareerde kilometers met privéauto s zijn verreden met zowel diesel als benzine Scope 3 Scope 3 is een optionele categorie. Hierin worden alle andere indirecte CO2-emissies betrokken. Deze uitstoot valt toe te rekenen aan bedrijfsactiviteiten waar het bedrijf geen directe invloed op heeft maar waar de organisatie wel verantwoordelijk voor is, omdat ze worden veroorzaakt door de bedrijfsactiviteiten. Binnen de Van Beek Groep is de uitstoot toe te wijzen aan indirecte emissies van woon-werkverkeer met de privéauto, emissies veroorzaakt door het papierverbruik van de organisatie, emissies toe te wijzen aan transport en verwerking van afvalstoffen. De Van Beek Infra Groep zal met ingang van 2015 de emissie van scope 3 in kaart brengen met het doel om certificering op niveau 5 te realiseren. 2.3 CO2- emissiegegevens Voor het registreren van de CO2-gegevens wordt de Milieubarometer van Stimular, 1999, gebruikt. De Milieubarometer is een online programma waarin de verbruiksgegevens per emissiestroom in kaart worden gebracht. Dit kan per maand, per half jaar of per jaar. De voortgang ten opzichte van de doelstelling kan op deze manier periodiek worden getoetst. De CO2-emissie gegevens en - footprint uit de Milieubarometer komen overeen met de eisen van de CO2 prestatieladder Wijzing emissie gegevens per 16 januari 2015 De rekenfactoren in de Milieubarometer zijn op 16 januari 2015 geactualiseerd. De nieuwe factoren zijn bepaald aan de hand van nieuwe ketenanalyses, verbeterde wetenschappelijke bepalingsmethoden en de Green Deal CO2-emissiefactoren. Hierdoor is de Milieubarometer weer in lijn met de laatste inzichten en technische ontwikkelingen. De CO2-footprint is verbeterd ten opzichte van de voorheen gepubliceerde CO2-footprint. De rekenfactoren voor de milieugrafieken zijn gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen komen door nieuw inzicht in de uitstoot van milieuschadelijke stoffen tijdens de productie van brandstoffen en het verwerken van afvalwater. Zo blijkt bijvoorbeeld de uitstoot van zwaveldioxide bij de productie van voertuigbrandstoffen hoger te zijn dan eerder werd aangenomen. De nieuwe rekenfactoren zijn voor alle jaren doorgevoerd en de grafieken zijn automatisch herberekend. De verhouding tussen de thema s in de milieugrafieken van de jaren 2010 t/m 2013 is hierdoor wat verschoven.

7 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Zo zijn er diverse items die vanaf 2015 een hogere CO2-factor krijgen. Voor diesel stijgt de factor met 3%. Het is namelijk de realiteit dat het maken van schone voertuigbrandstoffen steeds een beetje meer CO2-uitstoot per liter brandstof oplevert. Dat betekent dat in 2015 minstens 3% meer diesel moet worden bespaard om een CO2-reductie te behalen op diesel. 2.4 CO2 footprint 2014 De CO2 footprint is opgesteld met behulp van de Milieubarometer van Stichting Stimular. De CO2- inventarisatie is voor het eerst uitgevoerd in het jaar Tot en met 2014 is 2012 is opgenomen als basisjaar. Met ingang van 2015 is 2014 vastgesteld (zie 3.1) als basisjaar. Gerelateerd aan de omzet is in het referentiejaar 2014: 0,0627 ton CO2 / per 1.000,- uitgestoten. Het aantal ton per euro omzet is het leidende kengetal bij het opstellen van de doelen en het monitoren ervan. De verbruiksgegevens van gas en elektra zijn bekend per 31 maart In dit plan is een geschat verbruik opgenomen. Uitgangspunt is een gelijkblijvend verbruik t.o.v Analyse CO2-footprint 2014 ten opzichte van 2012 en 2013 In referentiejaar 2014 is in totaal netto 330 ton CO2 uitgestoten. Dit is 81,8% t.o.v. 2012, 403 ton CO2 en 82,0% t.o.v. 2013, 402 ton CO2. In scope 1 veroorzaakt het zakelijk verkeer de meeste CO 2 -uitstoot. Op de tweede plaats gevolgd door het goederenvervoer en op de derde plaats de mobiele werktuigen Zakelijk verkeer 180,0 ton CO2 per jaar (44,6% van de totale CO 2 -footprint) Goederenvervoer 151 ton CO2 per jaar (37,5% van de totale CO 2 -footprint) Mobiele werktuigen 62,8 ton CO2 per jaar (15,6% van de totale CO 2 -footprint) 2013 Zakelijk verkeer 199,6 ton CO2 per jaar (49,5% van de totale CO 2 -footprint) Goederenvervoer 103 ton CO2 per jaar (25,7% van de totale CO 2 -footprint) Mobiele werktuigen 88,9 ton CO2 per jaar (22,1% van de totale CO 2 -footprint)

8 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Zakelijk verkeer 159 ton CO2 per jaar (48,7% van de totale CO 2 -footprint) Goederenvervoer 80,5 ton CO2 per jaar (24,6% van de totale CO 2 -footprint) Mobiele werktuigen 79,1 ton CO2 per jaar (23,3% van de totale CO 2 -footprint) In scope 2 veroorzaakt elektriciteit de meeste CO 2 -uitstoot ,73 CO2 ton per jaar (1,67% van de totale CO 2 -footprint) ,68 CO2 ton per jaar (1,91% van de totale CO 2 -footprint) ,87 CO2 ton per jaar (2,38% van de totale CO2-footprint) Gerelateerd aan de omzet Gerelateerd aan de omzet is in het referentiejaar 2012: 0,149 ton CO 2 / per 1.000,- uitgestoten. In 2014 is dit 0,0627 ton CO 2 / per 1.000,- omzet. Dit is 41,9% t.o.v Goederenvervoer 0,0561 ton CO 2 / per 1.000,- 100% Zakelijk verkeer 0,0666 ton CO 2 / per 1.000,- 100% Mobiele werktuigen 0,0233 ton CO 2 / per 1.000,- 100% Elektriciteit 0,00216 ton CO 2 / per 1.000,- 100% Totaal 0,149 ton CO 2 / per 1.000,- 100%

9 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Goederenvervoer 0,0257 ton CO 2 / per 1.000,- 45,8% t.o.v Zakelijk verkeer 0,0496 ton CO 2 / per 1.000,- 74,5% t.o.v Mobiele werktuigen 0,0221 ton CO 2 / per 1.000,- 94,9% t.o.v Elektriciteit 0,00191 ton CO 2 / per 1.000,- 76,5% t.o.v Totaal 0,100 ton CO 2 / per 1.000,- 67,0% t.o.v Goederenvervoer 0,0153 ton CO 2 / per 1.000,- 27,2% t.o.v Zakelijk verkeer 0,0302 ton CO 2 / per 1.000,- 46,8% t.o.v Mobiele werktuigen 0,0145 ton CO 2 / per 1.000,- 63,3% t.o.v Elektriciteit 0,00149 ton CO 2 / per 1.000,- 59,8% t.o.v Totaal 0,0627 ton CO 2 / per 1.000,- 41,9% t.o.v CO 2 -uitstoot gerelateerd aan de omzet in 1.000,-

10 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie CO2 Reductiebeleid 3.1 Beleidsverklaring van directie De Van Beek Infra Groep heeft zich ten doel gesteld om haar energieverbruik te reduceren. De doelstelling voor 2017 is 12% CO2-reductie ten opzichte van 2012 per 1.000,- omzet. Deze doelstelling is gericht op het totale energiegebruik van de organisatie: bedrijfsgebouwen wagenpark en vervoer uitstoot op projecten (mobiele werktuigen en goederenvervoer) Alle medewerkers hebben de taak om bij hun werkzaamheden energie te besparen. Het thema energiebesparing is vast onderdeel van alle vormen van werkoverleg en het directieoverleg. Met een CO2-reductie van 33% in 2013 en 37% in 2014 is de doelstelling 12% in de periode behaald. Dit vraagt om een nieuwe doelstelling en aanpassing van het basisjaar. Onzuiverheden uit het verleden worden daarmee gecorrigeerd. Zo tankten onderaannemers in het verleden bij de Van Beek Infra Groep. Met ingang van 2014 niet meer. Doelstelling is het zuiverder maken van de basisgegevens. De doelstellingen worden bijgesteld op basis van de vanaf 2012 gehanteerde systematiek. Het referentiejaar wordt vastgesteld op Kwantitatieve doelen 2020 De kwantitatieve doelen voor 2020 zijn gebaseerd op de CO 2 -footprint van 2014 (hoofdstuk 2) en het CO 2 -reductieplan (hoofdstuk 4). Het streven is in 2020 de CO 2 -uitstoot te reduceren met 10% ofwel 2% per jaar. Scope 1 reductie CO 2 Uitstoot 2014 Te realiseren besparing op totale CO 2 -uitstoot scope 1 12,5% op voertuigbrandstof van eigen wagenpark, per euro omzet 5% op brandstof voor materieel, per euro omzet 10% op brandstof voor goederenvervoer, per omzet Scope 2 reductie 10% op elektriciteit, per m2 vloeroppervlak 159 ton CO 2 19,87 ton CO 2 6,0 % 79,1 ton CO 2 3,95 ton CO 2 1,22 % 80,5 ton CO 2 8,05 ton CO 2 2,48% Te realiseren besparing op totale CO 2 -uitstoot scope 2 7,87 ton CO 2 0,78 ton CO 2 0,22 %

11 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Totaal scope 1 en 2 Te realiseren besparing op totale CO2 uitstoot scope 1 en 2 326,4 ton CO 2 40,59 ton CO 2 10 % 3.3 Gerealiseerde doelen De besparing gerealiseerd in 2014 t.o.v per ton CO 2 / per 1.000,- bedraagt: Zakelijk verkeer: 19,5 % Mobiele Werktuigen: 7 % Goederenvervoer: 10,5 % Elektriciteit: 0,15 % Totale CO 2 -uitstoot 37 % Scope 1 reductie CO 2 Uitstoot 2013 CO 2 Uitstoot 2014 Gerealiseerde besparing op totale CO 2 -uitstoot scope 1 15% op voertuigbrandstof van eigen wagenpark, per euro omzet 10% op brandstof voor materiële werktuigen, per euro omzet 10% op brandstof voor goederenvervoer, per omzet Scope 2 reductie 10% op elektriciteit, per m2 vloeroppervlak Totaal scope 1 en 2 0,0496 ton CO 2 0,0302 ton CO 2 0,0194 ton CO 2 19,42 % 0, ton CO 2 0,0145 ton CO 2 0,0076 ton CO 2 7,11 % 0,0257 ton CO 2 0,0153 ton CO 2 0,0104 ton CO 2 10,41 % Gerealiseerde besparing op totale CO 2 -uitstoot scope 2 0,00165 ton CO 2 0,00149 ton CO 2 0,00016 ton CO 2 0,16 % Gerealiseerde besparing op totale CO2 uitstoot scope 1 en 2 0,0990 ton CO 2 0,0615 ton CO 2 0,0375 ton CO 2 37 % Totaal Gerealiseerde besparing op totale CO2 uitstoot 0,0999 ton CO 2 0,0621 ton CO 2 0,0378 ton CO 2 37 %

12 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Reductiemaatregelen en verantwoordelijken In de periode 2015 t/m 2020 worden de volgende reductiemaatregelen uitgevoerd. Deze maatregelen zijn nader uitgewerkt in hoofdstuk 4. Maatregel Verantwoordelijke Scope 1 Als voertuigen aan vervanging toe zijn, alleen zuinige voertuigen aanschaffen Onderzoeken of het eco-chippen extra reductie zal opleveren Inkoop zuinige mobiele werktuigen (en CO2-reductie) Zoveel mogelijk inschrijven op aanbestedingen in de buurt Het nieuwe rijden in bewustzijn blijven houden Maandelijks controleren van de bandenspanning Cursus efficiënt gebruik van mobiele werktuigen (Het Nieuwe Draaien) Monitoren van brandstofverbruik per voertuig Scope 2 Onderzoeken of er gebruik gemaakt kan worden van zuinigere verlichting in de loods en op bovenverdieping Directie Directie Directie Werkvoorbereiding Alle chauffeurs Alle chauffeurs Machinisten VGMK coördinator Directie Duurzame energie Overstap naar groene stroomleverancier VGMK coördinator 4. CO2-Reductieplan De CO 2 -uitstoot beperken is het meest (kosten)effectief in de volgende volgorde: 1. Energie besparen door: efficiëntere apparatuur/voertuigen gebruiken; apparatuur efficiënter instellen; apparatuur/voertuigen minder uren te laten maken. 2. Duurzame energie gebruiken: zelf opwekken met bijv. zonnecellen, houtkachel, zonneboiler of windmolen; duurzame energie inkopen zoals groene stroom (met Milieukeur), biogas of ethanol.

13 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie In dit hoofdstuk staat per scope een overzicht van de belangrijkste energieverbruikers, reeds genomen maatregelen en de geplande reductiemaatregelen. 4.1 Reductiemaatregelen Het energieverbruik wordt grotendeels bepaald door: Scope 1 Brandstof verwarming Verwarming Kantoorgebouw en loods 90% Verwarming keten 10% Scope 1 Voertuigbrandstof Mobiele werktuigen 23% Personenauto s 11% Bestelauto s 30% Vrachtauto s 35% Scope 2 Elektriciteitsverbruik Verlichting 25% Koeling 10% ICT 305 Overige kantoorapparatuur 15% Warm water 5% Apparatuur in werkplaats 15% Een daling van het energieverbruik leidt in bijna alle gevallen tot CO2-reductie. Het nemen van maatregelen die het energieverbruik verlagen, dragen daarvoor bij aan het behalen van de CO2- reductiemaatregelen. In onderstaand overzicht staan de reeds genomen maatregelen en geplande reductiemaatregelen. Deze bieden mogelijk kansen om het energieverbruik en de CO2 uitstoot verder te verlagen. Periode Periode Scope Reeds genomen maatregelen Geplande reductiemaatregelen Verwarming gebouwen (scope 1) Plaatsen van een deurdranger en tochtstrip om warmteverlies te Gebruik van groene stroom conform SKAO-norm voorkomen Bewustzijn bevorderen onder medewerkers. Deuren naar de loods dicht, ramen en duren dicht en zuinig omgaan met verwarming in de keet Brandstof voertuigen Inruilen van minder zuinige auto s voor goedkopere auto s (hybride auto s) Bevorderen van carpoolen In werkplanning rekening houden met woonplaatsen van werknemers Cursus het nieuwe rijden voor chauffeurs Bewustzijn blijven onderhouden d.m.v. toolboxen, informatie vergaderingen Bij vervanging van voertuigen alleen zuinige( r) voertuigen aanschaffen Opvolging cursus zuinig rijden Onderzoeken of ecochippen extra reductie zal opleveren Maandelijkse controle van de bandenspanning. Continue maatregel

14 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Brandstof goederenvervoer 1 Brandstof mobiele werktuigen Monitoren brandstofverbruik in liters benzine en diesel Gebruik van boordcomputers ter ondersteuning bij het zuinig rijden Gebruik navigatie voor de meest gunstige route Cursus het nieuwe rijden voor vrachtwagens Optimalisatie planning: geen onnodige ritten Bij vervanging van mobiele werktuigen letten op CO2-uitstoot Cursus het nieuwe draaien Elektriciteit In april 2014 is LED-verlichting op de benedenverdieping van kantoor aangebracht Niet onnodig het licht en apparatuur aanlaten ICT Apparatuur dat niet in gebruik is volledig uitschakelen Regelmatig onderhoud laten uitvoeren door leverancier Kantoorapparatuur Aanschaf van nieuwe printer en copier. Zuiniger in gebruik Warm water Verwijderen vaatwasser. Was nooit vol als deze gebruikt werd Apparatuur in werkplaats Apparatuur volledig afzetten als het niet gebruikt wordt Monitoren brandstofverbruik per voertuig Onderzoek naar rijgedrag (bijv. Greenstar Statistics) Opvolging cursus het nieuwe rijden Zoveel mogelijk inschrijven op aanbestedingen in de buurt Bij vervanging van mobiele werktuigen letten op CO2- uitstoot Opvolging cursus het nieuwe draaien Onderzoek of aanbrengen LEDverlichting op bovenverdieping wenselijk is Bewegingssensoren in de loods aanbrengen Start/stop systeem op materieel aanbrengen In 2015 update computersysteem Regelmatig onderhoud laten uitvoeren door leverancier Apparatuur volledig afzetten als het niet gebruikt wordt. Continue maatregel Zakelijk vliegen komt bij de Van Beek Infra Groep niet voor. Er zijn 2 medewerkers die zakelijk verkeer met privéauto s rijden. Hiervoor zijn reductiemaatregelen getroffen: In de planning rekening houden met woonplaats en werklocatie; Waar mogelijk gebruik maken van carpoolen en samen rijden; Medewerkers zijn in bezit van navigatie apparatuur. 5. Uitwerking scope 3 De Van Beek Infra Groep stelt zich en doel om zich in 2015 te certificeren op niveau 5 van de CO2 pretatieladder. In dat kader zal worden bepaald welke emissie in de keten het meest bepalend is en hoe de Van Beek Infra Groep zich kan inzetten om deze emissies te verminderen. Aan de hand van omzetgegevens, de potentiële reductie van CO2 uitstoot en de mogelijke invloed van de Van Beek Infra Groep binnen de keten zullen de meest materiële emissiestromen worden vastgesteld. Deze zullen worden uitgewerkt met behulp van een ketenanalyse. CO2 Seminar.nl verzorgt dit traject voor de Van Beek Infra Groep.

15 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Bijlage 1: gegevensbronnen Notities Bedrijfsgegevens. Medewerkers 2014 Aantal FTE. Werknemers die niet het gehele jaar in dienst zijn geweest, zijn naar verhouding meegenomen. Cijfers uit loonadministratie via boekhouder. Productieomvang 2014 Cijfers uit projectadministratie, van werkvoorbereider/calculator. Omzet 2014 Cijfers uit boekhouding. Vloeroppervlak bedrijfsgebouwen 2013 Zowel het kantoor als de loods. Gebouwinhoud 2014 gebouwinhoud is alleen kantoor, niet de loods. Elektriciteit. Ingekochte elektriciteit 2014 Jaarafrekening Oxxio, exclusief BTW. Nagekeken op de website, energie is opgewekt uit waterkracht Groene stroom oxxio Aardgas voor verwarming 2014 Jaarafrekening Oxxio, exlusief BTW. Propaan 2014 Aardgas voor verwarming van de keten, van de firma 'huurshop'. Drinkwater 2014 Jaarafrekening Brabant Water. Afvalwater 2014 Zie jaarafrekening. Papier en karton 2014 Geschatte waarde. Ongesorteerd bedrijfsafval 2014 container Van der Noort. Container wordt 2 wekelijks geleegd. Verfblikken / -emmers met resten 2014 Geschatte waarde. Benzine 2014 Inkoop van Aspen. Materieel. Zwavelhoudende diesel 2014 Hans de Baat, rode diesel Materieel. Bestelwagen (in liters) benzine 2014 Data van rekeningen UTB en MTC, geregistreerd wordt het aantal verbruikte liters. Zakelijk verkeer. Bestelwagen (in liters) diesel 2014 Dit betreft alle vervoersmiddelen van het bedrijf, de gegevens komen van rekeningen UTB en MTC, geregistreerd wordt het aantal verbruikte liters. Zakelijk verkeer. Vrachtwagen (in liters) diesel 2014 Dit betreft de vrachtwagen, geregistreerd wordt het aantal verbruikte liters. Goederenvervoer.

16 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Bijlage 2: specificatie naar projecten Er zijn nog geen projecten aangekomen op basis van gunningvoordeel van de CO 2 -prestatieladder. In onderstaande specificatie is daar dan ook geen percentage ingevuld. Specificatie van emissies naar projecten Jaar: 2014 x = belangrijkste emissiebronnen Projecten A, B, C = projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel is verkregen. Project A = [naam project], Project B = [naam project], project C = [naam project] Overhead Overige projecten project A Totaal: [xxx] ton CO2 5% 95% xx% CO2 scope 1 Aardgas voor verwarming (m3) x x Mobiele werktuigen (in liters) diesel x Bestelwagen (in liters) diesel x Personenwagen (in liters) benzine x Vrachtwagen (in liters) diesel x CO2 scope 2 Ingekochte elektriciteit (kwh) x Personenwagen in km x x Vliegtuig (km) Toerekening aan projecten op basis van financiële toerekeningsmethode.

17 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Bijlage 3: Overzicht vervoer en materieel 2015 Merk Kenteken Diesel/Benzine CO2 uitstoot g CO2/km 2015: Fiat Fiorino bestelw. VL-488-H Diesel : Fiat Fiorino bestelw. VL-489-H Diesel : Fiat Ducato Multicab VL-265-J Diesel : Fiat Ducato Multicab VL-266-J Diesel : Golf Variant 2-ZHG-26 Diesel : Ducato Ammda 250 VN-656-F Diesel : Ducato VL-554-X Diesel 183 Seat Leon 97-SNV-5 Diesel 162 Mercedes Benz 42-TND-7 Diesel 161 Ford Connect 8-VSB-23 Diesel 184 Ford Transit 8-VNF-87 Diesel 194 Iveco pick-up 1-VFB-62 Diesel Iveco pick-up 1-VFB-64 Diesel Mercedes Benz 1-VFH-39 Diesel 207 Mercedes Benz Vito 1-VLN-75 Diesel 221 Mercedes Benz (grote vr.) BZ-BF-62 Diesel Ford Transit 8-VNF-87 Diesel Per 15 april 2015 weg 194 Ford Transit 8-VNF-88 Diesel Per 15 april 2015 weg 194 Citroen Nemo 2-VPZ-60 Diesel 152 Seat Leon 97-SNV-5 Diesel 124 Ford Connect 8-VSB-22 Diesel 184 Mercedes Benz 43-TND-7 Diesel 124 Mercedes Benz 7-KRJ-43 Diesel (hybride) 109 Mercedes Benz 7-KRJ-46 Diesel (hybride) 109 Honda Civic 77-NXZ-7 Benzine (hybride) 131 Citroen C1 11-NVB-8 Benzine 99 Mercedes Benz C 3-XLB-17 Diesel 104 Totaal 3318 Merk Type Machinenummer CO2 uitstoot Knipmops 130 SK KU130 18,05 kg/h Knipmops 90 SK KU90 13,22 kg/h Knipmops 130 SK06 13K ,05 kg/h 2015: Knikmops 130 SK07 13K ,05 kg/h Bandenzaag BZ01 Stihl TS g/kwh Bandenzaag BZ03 Partner K750 Bandenzaag BZ07 Partner K760 Bandenzaag BZ10 Dolmar PC81-16 Bandenzaag BZ11 Husqvarna K Bandenzaag BZ12 Husqvarna K

18 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Bandenzaag BZ13 Husqvarna K Bandenzaag BZ14 Husqvarna K Bandenzaag BZ15 Husqvarna K Bandenzaag BZ16 Stihl TS g/kwh Bandenzaag BZ17 Husqvarna K760 Bandenzaag BZ18 Husqvarna K760 Bandenzaag BZ19 Husqvarna K760 Trilplaat TB03 Revo LVW1800 Trilplaat TB12 Revo LVW1800 Trilplaat TB14 Revo LVW1800 Trilplaat TB16 Lumag RP g/kwh Trilplaat TB20 Samac T19 20 g/uur Trilplaat TB21 Lumag RP g/kwh Trilplaat TB23 Samac T19 20 g/uur Trilplaat TB24 Wacker WPP1550A Trilplaat TB25 Wacker WPP1550A Trilplaat TB26 Wacker WPP1550A Trilplaat TB27 Wacker WPP1550A Trilplaat TB28 Wacker WPP1550A Trilplaat TB29 Wacker WPP1550A Trilplaat TB30 Wacker WPP1550A Trilplaat TD05 Ammann AVP2620 Trilplaat TG01 Wacker DPU6055 Trilplaat TG02 Wacker DPU6055 Trilplaat TG03 Wacker DPU6055 Trilplaat TG05 Wacker DPU6055 Trilplaat TG06 DVW2500 Trilplaat TG07 Wacker DPU Trilplaat TG08 Wacker DPU 6055 Trilplaat TG10 Wacker DPU 6055 Trilplaat TG11 Wacker Trilstamper TS01 Wacker BS600 Trilstamper TS02 Wacker BS60-2 Trilstamper TS03 Wacker BS 60-2 Trilstamper TS04 Wacker BS 50-2 Veegmachine VM01 Bema Mecalac 8MCR 8MCR verbruik 9 L/p. draaiuur Grote shovel SN05 W09S15004ABA ,565 gr/kwh

19 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Bijlage 4: Groene stroom Er wordt bij Oxxio gebruik gemaakt van een brandstofmix. Deze voldoet niet aan de criteria voor groene stroom van SKAO. Daarom is sinds 2012 alle stroom aangemerkt als grijze stroom. Kleinzakelijke klanten Aan kleinzakelijke klanten leveren we 100% groene stroom, in 2012 werd deze groene stroom vooral opgewekt met behulp van waterkracht. In 2014 is dit nog het geval. Bron: TOTALE BRANDSTOFMIX OXXIO (inclusief grootzakelijke klanten) Radioactief afval per kwh: 20µg CO 2 per kwh: 46.0g Bron:

20 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Bedrijfsgegevens Oxxio 2014 Submitted by WISE on Fri, 02/05/ :12 Bron: https://www.oxxio.nl/over-oxxio/brandstofmix Bedrijf: Milieukeur: Productie: Oxxio Nee 0.00GWh Kolen: 2.60% Gas: 6.80% Kern: 0.60% Overig: 0.30% Wind: 0.40% Zon: 0.00% Water: 89.30% Bio: 0.00% CO₂ per kwh: 45.00g Radioactief afval per kwh: 20.00µg

Plan van aanpak B.1_1, 3.B.1_1 Plan van Aanpak. Cheryl de Vette VGMK coördinator. Geaccordeerd door : Peter van Beek Directeur

Plan van aanpak B.1_1, 3.B.1_1 Plan van Aanpak. Cheryl de Vette VGMK coördinator. Geaccordeerd door : Peter van Beek Directeur Plan van aanpak 2016 Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 4.B.1_1, 3.B.1_1 Plan van Aanpak Van Beek Infra Groep B.V. Geaccordeerd door : Peter van Beek Directeur Datum: Juni 2016 Van Beek Infra

Nadere informatie

Plan van aanpak B.1_1, 3.B.1_1 Plan van Aanpak. Cheryl de Vette VGMK coördinator. Geaccordeerd door : Peter van Beek Directeur

Plan van aanpak B.1_1, 3.B.1_1 Plan van Aanpak. Cheryl de Vette VGMK coördinator. Geaccordeerd door : Peter van Beek Directeur Plan van aanpak 2017 Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 4.B.1_1, 3.B.1_1 Plan van Aanpak Van Beek Infra Groep B.V. Geaccordeerd door : Peter van Beek Directeur Datum: Januari 2017 Van Beek

Nadere informatie

CO2 Rapportage 1 e helft van 2015

CO2 Rapportage 1 e helft van 2015 CO2 Rapportage 1 e helft van 2015 3.A.1_2 Emissie Inventaris 2015-1 Van Beek Infra Groep B.V. Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur Bevat gegevens

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Groningen, 03 november 2014 Auteur: F. Bakker Geaccordeerd door: G.R. Beks Algemeen Directeur Inhoud

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -Footprint conform ISO-14064-1 CO 2 -Reductiedoelstellingen CO 2 -Reductiemaatregelen

Plan van Aanpak CO 2 -Footprint conform ISO-14064-1 CO 2 -Reductiedoelstellingen CO 2 -Reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO 2 -Footprint conform ISO-14064-1 CO 2 -Reductiedoelstellingen CO 2 -Reductiemaatregelen 2.A.3-3.A.1 3.B.1-3.B.2 Opdrachtgever Van der Waal & Partners B.V. Colofon Opdrachtgever Van der

Nadere informatie

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma Heerenveen, 10 maart 2012 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur COLOFON Het format

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

CO 2-reductiedoelen en CO 2-reductiemaatregelen

CO 2-reductiedoelen en CO 2-reductiemaatregelen CO 2 -reductiedoelen en reductiemaatregelen Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, Organisatie INHOUDSOPGAVE 1. CO 2 -REDUCTIEBELEID

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

VAN DE BULT G.W.W. B.V.

VAN DE BULT G.W.W. B.V. Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen VAN DE BULT G.W.W. B.V. Heerhugowaard, juli 2015 Auteur(s): T.X. pouwels Geaccordeerd door: T.X. Pouwels

Nadere informatie

VAN DE BULT G.W.W. B.V.

VAN DE BULT G.W.W. B.V. Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen VAN DE BULT G.W.W. B.V. Heerhugowaard, januari 2013 Auteur(s): T.X. pouwels Geaccordeerd door: T.X.

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Wissels Groep Milieubarometer - 2013 Wissels Groep Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

Jaarrapportage CO2 prestatieladder 2012-2013. Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen

Jaarrapportage CO2 prestatieladder 2012-2013. Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Oudshoorn Holding B.V. Zuiderweg 6 1741 NA Schagen Auteurs: S. Oudshoorn, M. Jousma - Oudshoorn A. van der

Nadere informatie

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede Plan van Aanpak CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Aann.bedrijf. Kanaalstraat 329 Enschede Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of verstekken van gegevens aan derden

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 10 november 2016 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan

Nadere informatie

Energie actie- en meetplan 2015

Energie actie- en meetplan 2015 Energie actie- en meetplan 2015 3.B.2 Opgesteld door: Energie actie- en meetplan 2014-2020 Cheryl de Vette Van Beek Infra Groep B.V. CO2 Prestatieladder, versie 2.2 Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CO2-reductiedoelstellingen

CO2-reductiedoelstellingen CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Boskoop 20-02-2017 P. van t Wout Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO 2 -reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 H2

Periodieke rapportage 2016 H2 Periodieke rapportage 2016 H2 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Tussentijdse rapportage januari juni 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Scherrenberg B.V. Versie d.d. 4-8-2015 Geactualiseerd d.d. 6-8-2015 Opgesteld door: J. Niezen Goedgekeurd door: N. Veenendaal Functie: KAM-Coördinator Functie:

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport Verheij Integrale groenzorg Milieubarometer - Verheij Integrale groenzorg Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

CO 2 -halfjaarrapportage 2013. januari - juni. Heerenveen, 30 december 2013. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur

CO 2 -halfjaarrapportage 2013. januari - juni. Heerenveen, 30 december 2013. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur CO 2 -halfjaarrapportage 2013 januari - juni Heerenveen, 30 december 2013 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur C O L O F O N Het format voor deze rapportage is opgesteld door

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2017 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Verheij Infra b.v Milieubarometer - 2013 Verheij Infra b.v Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Jaarrapportage CO2 prestatieladder 2014. Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen

Jaarrapportage CO2 prestatieladder 2014. Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Oudshoorn Holding B.V. Zuiderweg 6 1741 NA Schagen Auteurs: S. Oudshoorn, J. Oudshoorn - Rutsen A. van der

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2017 H1

Periodieke rapportage 2017 H1 Periodieke rapportage 2017 H1 20-07-2017 Periodieke rapportage 2017 H1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 Energie Management Actieplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Buro Cleijsen - De Koninggroep Milieubarometer - 2015 Buro Cleijsen - De Koninggroep Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen (referentiejaar 2012) Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld

Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen (referentiejaar 2012) Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen (referentiejaar 2012) Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld Saasveld, 04 april 2014 Auteur: Karin Koopman Geaccordeerd door: Martine

Nadere informatie

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 1 van 13 Periodieke rapportage: H2 2013 Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie a 2.1

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 September 2016

Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Oudshoorn Holding BV Milieubarometer - 2012 Oudshoorn Holding BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en

Nadere informatie

CO2-reductiedoelstellingen

CO2-reductiedoelstellingen CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Boskoop 16 februari 2016 P. van t Wout Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen

3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen 3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen J.M. de Wit Groenvoorziening BV Hazerswoude-Rijndijk 28 mei 2016 Marco Hoogenboom. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 DARETRONICS B.V. Milieubarometer - 2013 DARETRONICS B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m oktober 2016

Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m oktober 2016 Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 25 oktober 2016 1 Energie Audit Verslag 2016/Energie Management Actieplan 2016-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag

Energie beoordelingsverslag Energie beoordelingsverslag 2016 14-02-2017 Energie Beoordelingsverslag 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen. Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld

Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen. Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld Saasveld, 27 mei 2013 Auteur: Karin Koopman Geaccordeerd door: Martine Kleizen Directeur Wegenbouw

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Aann. bedr. H. van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede

CO-2 Rapportage 2014. Aann. bedr. H. van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede CO-2 Rapportage 2014 Aann. bedr. H. van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of verstekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten allen tijde

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Pagina 1 van 10 CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Alsema B.V. Pagina 2 van 10 INHOUDSOPGAVE Tabel 1: Koppelingstabel Periodieke Rapportage en 7.3 uit de ISO 14064-1... 3 1. Basisgegevens...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Verheij Integrale groenzorg Milieubarometer - 2014 Verheij Integrale groenzorg Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

ENERGIE AUDIT VERSLAG 2014

ENERGIE AUDIT VERSLAG 2014 ENERGIE AUDIT VERSLAG 2014 Inhoud 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Bedrijf... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Energieverbruik en energieverbruikers... Fout! Bladwijzer niet

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen 3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Renesse, 26 april 2016 dhr. T.T. Nieuwenhuizen Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net zoals het

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2017 (doelstelling basis 2012 voor 2017)

Milieubarometerrapport 2017 (doelstelling basis 2012 voor 2017) Milieubarometerrapport 2017 (doelstelling basis 2012 voor 2017) Broekema Wegenbouw bv Milieubarometer - 2017 (doelstelling basis 2012 voor 2017) Broekema Wegenbouw bv De Milieubarometer vertaalt gegevens

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan februari 2017

Energiemanagement actieplan februari 2017 Energiemanagement actieplan 2017 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Reductiedoelstellingen 5 3. Plan van Aanpak 6 3.1 Maatregelen voor behalen van reductiedoelstelling

Nadere informatie

Kwantitatieve reductiedoelstelling

Kwantitatieve reductiedoelstelling CO 2 Prestatieladder Kwantitatieve reductiedoelstelling Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 3.B.1, 3.B.2, 4.B.1, 1.D.1 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 18 april 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

April 2014. Footprint

April 2014. Footprint April 2014 Footprint Emissie-inventaris 2015 Footprint Emissie-inventaris 2015 Maart 2016 Dit document is opgesteld volgens de NEN-ISO 14064-1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Bedrijfsbeschrijving... 5

Nadere informatie

Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013

Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013 Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2014 Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de energiestromen binnen het bedrijf,

Nadere informatie

ENERGIE AUDIT VERSLAG 2015 ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2015-2016

ENERGIE AUDIT VERSLAG 2015 ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2015-2016 ENERGIE AUDIT VERSLAG 2015 ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2015-2016 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2. BEDRIJF... 3 3. ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEGEBRUIKERS... 4 4. GEBIEDEN MET SIGNIFICANT ENERGIEVERBRUIK... 6

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020

Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 15-08-2017 Parafen van alle MT-leden: Onnafhankelijke interne controle door Planner: 1 Energie Audit Verslag 2017/Energie Management

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Van Doorn Dakspecialist Zuid-West B.V. Milieubarometer - 2014 Van Doorn Dakspecialist Zuid-West B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen 3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Kruiningen, 04 november 2016 dhr. W. Sinke Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO 2 -reductieplan heeft, net zoals het volledige

Nadere informatie

3.B.1 Reductie doelstellingen Van Raaijen Groep BV. Almere, M. van Raaijen. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

3.B.1 Reductie doelstellingen Van Raaijen Groep BV. Almere, M. van Raaijen. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: 3.B.1 Reductie doelstellingen Van Raaijen Groep BV Almere, 22-08-2016 M. van Raaijen. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net zoals het volledige

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Klomp Beheer Amsterdam BV Technisch Buro Klomp BV Milieubarometer - 2012 Klomp Beheer Amsterdam BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en

Nadere informatie

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen 3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Den Haag, 14 juli 2016 dhr. L. Kalisvaart Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net zoals het volledige

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Gebroeders Van der Plas Milieubarometerrapport - Gebroeders Van der Plas - 2012 Milieubarometer - 2012 Gebroeders Van der Plas Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals

Nadere informatie