Peter van Beek Directeur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Peter van Beek Directeur"

Transcriptie

1 3.B.1_1 CO2 Reductieplan Opgesteld door: CO2-footprint conform ISO Ank van den Bosch CO2-reductiedoelen VGMK coördinator CO2-reductiemaatregelen Geaccordeerd door : Peter van Beek Directeur Van Beek Infra Groep B.V. Datum: februari 2015

2 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Inhoud 1. Inleiding Over dit rapport Organisatiebeschrijving Geschiedenis Huidige activiteiten Verantwoordelijkheden/Autorisatie Organisatorische grenzen Organizational Boundaries Operational Boundaries Scope Scope Scope CO2- emissiegegevens Wijzing emissie gegevens per 16 januari CO2 footprint Analyse CO2-footprint 2014 ten opzichte van 2012 en CO2 Reductiebeleid Beleidsverklaring van directie Kwantitatieve doelen Gerealiseerde doelen Reductiemaatregelen en verantwoordelijken CO2-Reductieplan Reductiemaatregelen Uitwerking scope Bijlage 1: gegevensbronnen Bijlage 2: specificatie naar projecten Bijlage 3: Overzicht vervoer en materieel Bijlage 4: Groene stroom... 19

3 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Inleiding De van Beek Infra Groep B.V. is een professionele partner is op het gebied van wegenbouw en infrastructuur. De onderneming onderscheidt zich op het gebied van bestratingen, riolerings- en grondwerkzaamheden. Dit doet de Van Beek Infra Groep op basis van gedegen advies en werken met vakkundige werknemers. De zorg voor duurzaamheid ziet de Van Beek Infra Groep als een belangrijke bedrijfsverantwoordelijkheid. In dat licht ziet de Van Beek Infra Groep het als plicht om zo zuinig mogelijk om te gaan met energie en grondstoffen en om CO2-emissies te minimaliseren. De Van Beek Infra Groep is sinds 31 maart 2014 gecertificeerd op trede 3 van de CO2 prestatieladder. Dit plan van aanpak laat zien hoe de Van Beek Infra Groep streeft naar CO2 reductie binnen haar organisatie en in haar projecten. 1.1 Over dit rapport Dit rapport beschrijft de CO2-footprint, de CO2-reductiedoelstellingen en CO2-reductiemaatregelen van de Van Beek Infra Groep B.V.. De aanleiding voor het opstellen van dit rapport is de CO2- rapportage ten behoeve van de certificering op niveau 3 van de CO2 - prestatieladder. De certificering heeft plaatsgevonden op 31 maart Dit rapport is opgesteld in overeenstemming met de eisen uit de ISO Leeswijzer: Hoofdstuk 2 beschrijft de CO2-footprint van het jaar 2014 ten opzichte van het referentiejaar 2012 (3.A.1 van CO2-Prestatieladder). Deze CO2-footprint is opgesteld op basis van de eisen van ISO Hoofdstuk 3 bevat de kwantitatieve reductiedoelen voor 2020 voor scope 1 & 2 emissies van ons bedrijf en onze projecten, uitgedrukt in percentages ten opzichte van 2014 (3.B.1 van CO2- Prestatieladder). Hoofdstuk 4 beschrijft het plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in projecten (3.B.1 van CO2-Prestatieladder). 1.2 Organisatiebeschrijving De Van Beek Infra Groep is uitgegroeid tot één van de twintig grootste bestratingsbedrijven in Nederland. De Van Beek Infra Groep realiseert projecten voor gemeentelijke overheden binnen een straal van 100 kilometer van de vestigingsplaats Etten-Leur. Het aanleggen, reconstrueren en onderhouden van straten en pleinen en het woonrijp maken van woonwijken is de corebusiness van de Van Beek Infra Groep. Bij de Van Beek Infra Groep werken medewerkers. Het bedrijf is gevestigd te Etten-leur.

4 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Geschiedenis De Van Beek Infra Groep is in 1983 opgericht als het eenmansbedrijf bestratingsbedrijf Van Beek Bestratingen. Dit bedrijf kreeg haar eerste vestigingsvergunning in In 1986 werd het eerste project aangenomen van de overheid: het woonrijp maken van een nieuwbouwwijk in Eindhoven. De groei van het bedrijf kwam daarmee in een stroomversnelling. In 1987 werd de eenmanszaak omgezet in de B.V. Van Beek Infra Groep. Vanaf die tijd is er fors geïnvesteerd in materieel en personeel en is de organisatie uitgegroeid tot een slagvaardige flexibele organisatie met een modern nieuw materieelpark en 25 gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers met ervaring. De VCA** en NEN-EN-ISO 9001 certificering heeft tot verdere professionalisering geleid. De Van beek Infra Groep is lid van Bouwend Nederland en de SEB (Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf). In 2014 heeft certificering op de CO2 prestatieladder, niveau 3 plaatsgevonden. Daarnaast heeft de Van Beek Infra Groep in 2014 een kwalificatiecertificaat voor het aanbrengen van straatwerk behaald, de BRL 9334, met een scoringspercentage van 97% Huidige activiteiten In de oorsprong van het bedrijf is de hoofdactiviteit het aanleggen en herstraten van wegen en pleinen. De Van Beek Infra Groep heeft zich hierin ontwikkeld tot een hooggekwalificeerde speler. De bestratingswerkzaamheden worden binnen de organisatie opgesplitst in twee groepen. De eerste groep betreft het aanleggen van wegen en pleinen (machinaal of handmatig) in grote terreinen, winkelgebieden, 30 kilometer zones en het woonrijp maken van woonwijken. De tweede groep betreft het ambachtelijk straatwerk met name in oude stadskernen. Inmiddels is dit niet de enige expertise van de Van Beek Infra Groep. De van Beek Infra Groep levert vakwerk op diverse projecten in het uitgraven van cunetten, watergangen en aanleggen van riolering en persleidingen. De Van Beek Infra Groep biedt maatwerkoplossingen voor infrastructurele werkzaamheden. De van Beek Infra Groep weet dankzij jaren van ervaring precies welke oplossingen mogelijk zijn en innoveert in nieuwe werkmethoden. De Van Beek Infra Groep heeft vele grote projecten op haar naam staan en bouwt naast infrastructuur ook aan langdurige relaties. 1.3 Verantwoordelijkheden/Autorisatie De verantwoordelijkheid voor het energiemanagementsysteem is opgesplitst in eindverantwoordelijkheid en operationele verantwoordelijkheid. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie, de operationele verantwoordelijkheid bij de VGMK-coordinator. Onder operationele verantwoordelijkheid valt het verzamelen van de gegevens, het bijhouden van wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de emissie en het actueel houden van de CO2 emissieinventarisatie. Verantwoordelijkheid voor het blijven voldoen aan het energiemanagementprogramma ligt bij de operationeel verantwoordelijke en omvat - Periodiek maar tenminste tweemaal per jaar monitoren van de CO2 footprint en bewaken van de doelstellingen; - Afstemmen met directie over de uitvoer van de reductiemaatregelen; - Voorbereiding van interne en externe communicatie over de CO2-prestatie. Het plan van aanpak, het communicatieplan, het energiemanagement actieplan en de halfjaarlijkse rapportages worden opgesteld door de VGMK-coördinator en akkoord bevonden door de directie.

5 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Organisatorische grenzen De organisatorische grens van de organisatie is bepaald volgens de GHG-methode (methode 1 in het CO2-prestatieladderhandboek). 2.1 Organizational Boundaries De Van Beek Infra Groep is dochteronderneming van Van Beek Beheer B.V. De Van Beek Infra Groep wordt op bedrijfsniveau gecertificeerd. Bij het vaststellen van de organisatorische grenzen is de Van Beek Infra Groep uitgegaan van de controlebenadering. De Van Beek Infra Groep heeft volledige operationele en financiële zelfstandigheid en heeft de totale regie over te nemen reductiemaatregelen. De volledige CO2-emissie wordt toegerekend aan deze operationele B.V Operational Boundaries Voor een goede afbakening van de scopes wordt er gebruik gemaakt van de scope-indeling van het Green House Gas Protocol (GHG-protocol) en de scope-indeling van SKAO. Zie onderstaande figuur: Uit het GHG-Protocol kan men 3 uitstootniveaus identificeren. Binnen deze niveaus wordt gekeken naar directe en indirecte emissies Scope 1 CO2-uitstoot veroorzaakt door bronnen die eigendom zijn van de organisatie. Zoals verwarming van het kantoor, het wagenpark of uitstoot veroorzaakt door en afkomstig uit chemische productieprocessen. Binnen de Van Beek Infra Groep betreft het: zakelijk verkeer, afkomstig uit het brandstofverbruik van het wagen- en materieelpark (leaseauto s en eigen bedrijfsauto s, goederenvervoer en mobiele werktuigen). Het type brandstof is zowel diesel als benzine. Brandstofverbruik ten behoeve van het verwarmen van het bedrijfspand (aardgas).

6 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Scope 2 CO2-uitstoot veroorzaakt door het inkopen/verbruiken van elektriciteit. Deze vorm van uitstoot wordt veroorzaakt daar waar stroom verbruikt wordt. In de definitie van Prorail worden ook eigen auto s gebruikt voor zakelijk vervoer en zakelijk vliegverkeer tot scope 2 gerekend. Binnen de Van Beek Infra Groep wordt de uitstoot veroorzaakt door ingekochte elektriciteit voor kantoor en werkplaats, het gebruik van privéauto s voor zakelijk verbruik. Er wordt door het personeel zeer beperkt gebruik gemaakt van privéauto s om zakelijke kilometers te maken. Grotendeels worden er leaseauto s ingezet. De gedeclareerde kilometers met privéauto s zijn verreden met zowel diesel als benzine Scope 3 Scope 3 is een optionele categorie. Hierin worden alle andere indirecte CO2-emissies betrokken. Deze uitstoot valt toe te rekenen aan bedrijfsactiviteiten waar het bedrijf geen directe invloed op heeft maar waar de organisatie wel verantwoordelijk voor is, omdat ze worden veroorzaakt door de bedrijfsactiviteiten. Binnen de Van Beek Groep is de uitstoot toe te wijzen aan indirecte emissies van woon-werkverkeer met de privéauto, emissies veroorzaakt door het papierverbruik van de organisatie, emissies toe te wijzen aan transport en verwerking van afvalstoffen. De Van Beek Infra Groep zal met ingang van 2015 de emissie van scope 3 in kaart brengen met het doel om certificering op niveau 5 te realiseren. 2.3 CO2- emissiegegevens Voor het registreren van de CO2-gegevens wordt de Milieubarometer van Stimular, 1999, gebruikt. De Milieubarometer is een online programma waarin de verbruiksgegevens per emissiestroom in kaart worden gebracht. Dit kan per maand, per half jaar of per jaar. De voortgang ten opzichte van de doelstelling kan op deze manier periodiek worden getoetst. De CO2-emissie gegevens en - footprint uit de Milieubarometer komen overeen met de eisen van de CO2 prestatieladder Wijzing emissie gegevens per 16 januari 2015 De rekenfactoren in de Milieubarometer zijn op 16 januari 2015 geactualiseerd. De nieuwe factoren zijn bepaald aan de hand van nieuwe ketenanalyses, verbeterde wetenschappelijke bepalingsmethoden en de Green Deal CO2-emissiefactoren. Hierdoor is de Milieubarometer weer in lijn met de laatste inzichten en technische ontwikkelingen. De CO2-footprint is verbeterd ten opzichte van de voorheen gepubliceerde CO2-footprint. De rekenfactoren voor de milieugrafieken zijn gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen komen door nieuw inzicht in de uitstoot van milieuschadelijke stoffen tijdens de productie van brandstoffen en het verwerken van afvalwater. Zo blijkt bijvoorbeeld de uitstoot van zwaveldioxide bij de productie van voertuigbrandstoffen hoger te zijn dan eerder werd aangenomen. De nieuwe rekenfactoren zijn voor alle jaren doorgevoerd en de grafieken zijn automatisch herberekend. De verhouding tussen de thema s in de milieugrafieken van de jaren 2010 t/m 2013 is hierdoor wat verschoven.

7 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Zo zijn er diverse items die vanaf 2015 een hogere CO2-factor krijgen. Voor diesel stijgt de factor met 3%. Het is namelijk de realiteit dat het maken van schone voertuigbrandstoffen steeds een beetje meer CO2-uitstoot per liter brandstof oplevert. Dat betekent dat in 2015 minstens 3% meer diesel moet worden bespaard om een CO2-reductie te behalen op diesel. 2.4 CO2 footprint 2014 De CO2 footprint is opgesteld met behulp van de Milieubarometer van Stichting Stimular. De CO2- inventarisatie is voor het eerst uitgevoerd in het jaar Tot en met 2014 is 2012 is opgenomen als basisjaar. Met ingang van 2015 is 2014 vastgesteld (zie 3.1) als basisjaar. Gerelateerd aan de omzet is in het referentiejaar 2014: 0,0627 ton CO2 / per 1.000,- uitgestoten. Het aantal ton per euro omzet is het leidende kengetal bij het opstellen van de doelen en het monitoren ervan. De verbruiksgegevens van gas en elektra zijn bekend per 31 maart In dit plan is een geschat verbruik opgenomen. Uitgangspunt is een gelijkblijvend verbruik t.o.v Analyse CO2-footprint 2014 ten opzichte van 2012 en 2013 In referentiejaar 2014 is in totaal netto 330 ton CO2 uitgestoten. Dit is 81,8% t.o.v. 2012, 403 ton CO2 en 82,0% t.o.v. 2013, 402 ton CO2. In scope 1 veroorzaakt het zakelijk verkeer de meeste CO 2 -uitstoot. Op de tweede plaats gevolgd door het goederenvervoer en op de derde plaats de mobiele werktuigen Zakelijk verkeer 180,0 ton CO2 per jaar (44,6% van de totale CO 2 -footprint) Goederenvervoer 151 ton CO2 per jaar (37,5% van de totale CO 2 -footprint) Mobiele werktuigen 62,8 ton CO2 per jaar (15,6% van de totale CO 2 -footprint) 2013 Zakelijk verkeer 199,6 ton CO2 per jaar (49,5% van de totale CO 2 -footprint) Goederenvervoer 103 ton CO2 per jaar (25,7% van de totale CO 2 -footprint) Mobiele werktuigen 88,9 ton CO2 per jaar (22,1% van de totale CO 2 -footprint)

8 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Zakelijk verkeer 159 ton CO2 per jaar (48,7% van de totale CO 2 -footprint) Goederenvervoer 80,5 ton CO2 per jaar (24,6% van de totale CO 2 -footprint) Mobiele werktuigen 79,1 ton CO2 per jaar (23,3% van de totale CO 2 -footprint) In scope 2 veroorzaakt elektriciteit de meeste CO 2 -uitstoot ,73 CO2 ton per jaar (1,67% van de totale CO 2 -footprint) ,68 CO2 ton per jaar (1,91% van de totale CO 2 -footprint) ,87 CO2 ton per jaar (2,38% van de totale CO2-footprint) Gerelateerd aan de omzet Gerelateerd aan de omzet is in het referentiejaar 2012: 0,149 ton CO 2 / per 1.000,- uitgestoten. In 2014 is dit 0,0627 ton CO 2 / per 1.000,- omzet. Dit is 41,9% t.o.v Goederenvervoer 0,0561 ton CO 2 / per 1.000,- 100% Zakelijk verkeer 0,0666 ton CO 2 / per 1.000,- 100% Mobiele werktuigen 0,0233 ton CO 2 / per 1.000,- 100% Elektriciteit 0,00216 ton CO 2 / per 1.000,- 100% Totaal 0,149 ton CO 2 / per 1.000,- 100%

9 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Goederenvervoer 0,0257 ton CO 2 / per 1.000,- 45,8% t.o.v Zakelijk verkeer 0,0496 ton CO 2 / per 1.000,- 74,5% t.o.v Mobiele werktuigen 0,0221 ton CO 2 / per 1.000,- 94,9% t.o.v Elektriciteit 0,00191 ton CO 2 / per 1.000,- 76,5% t.o.v Totaal 0,100 ton CO 2 / per 1.000,- 67,0% t.o.v Goederenvervoer 0,0153 ton CO 2 / per 1.000,- 27,2% t.o.v Zakelijk verkeer 0,0302 ton CO 2 / per 1.000,- 46,8% t.o.v Mobiele werktuigen 0,0145 ton CO 2 / per 1.000,- 63,3% t.o.v Elektriciteit 0,00149 ton CO 2 / per 1.000,- 59,8% t.o.v Totaal 0,0627 ton CO 2 / per 1.000,- 41,9% t.o.v CO 2 -uitstoot gerelateerd aan de omzet in 1.000,-

10 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie CO2 Reductiebeleid 3.1 Beleidsverklaring van directie De Van Beek Infra Groep heeft zich ten doel gesteld om haar energieverbruik te reduceren. De doelstelling voor 2017 is 12% CO2-reductie ten opzichte van 2012 per 1.000,- omzet. Deze doelstelling is gericht op het totale energiegebruik van de organisatie: bedrijfsgebouwen wagenpark en vervoer uitstoot op projecten (mobiele werktuigen en goederenvervoer) Alle medewerkers hebben de taak om bij hun werkzaamheden energie te besparen. Het thema energiebesparing is vast onderdeel van alle vormen van werkoverleg en het directieoverleg. Met een CO2-reductie van 33% in 2013 en 37% in 2014 is de doelstelling 12% in de periode behaald. Dit vraagt om een nieuwe doelstelling en aanpassing van het basisjaar. Onzuiverheden uit het verleden worden daarmee gecorrigeerd. Zo tankten onderaannemers in het verleden bij de Van Beek Infra Groep. Met ingang van 2014 niet meer. Doelstelling is het zuiverder maken van de basisgegevens. De doelstellingen worden bijgesteld op basis van de vanaf 2012 gehanteerde systematiek. Het referentiejaar wordt vastgesteld op Kwantitatieve doelen 2020 De kwantitatieve doelen voor 2020 zijn gebaseerd op de CO 2 -footprint van 2014 (hoofdstuk 2) en het CO 2 -reductieplan (hoofdstuk 4). Het streven is in 2020 de CO 2 -uitstoot te reduceren met 10% ofwel 2% per jaar. Scope 1 reductie CO 2 Uitstoot 2014 Te realiseren besparing op totale CO 2 -uitstoot scope 1 12,5% op voertuigbrandstof van eigen wagenpark, per euro omzet 5% op brandstof voor materieel, per euro omzet 10% op brandstof voor goederenvervoer, per omzet Scope 2 reductie 10% op elektriciteit, per m2 vloeroppervlak 159 ton CO 2 19,87 ton CO 2 6,0 % 79,1 ton CO 2 3,95 ton CO 2 1,22 % 80,5 ton CO 2 8,05 ton CO 2 2,48% Te realiseren besparing op totale CO 2 -uitstoot scope 2 7,87 ton CO 2 0,78 ton CO 2 0,22 %

11 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Totaal scope 1 en 2 Te realiseren besparing op totale CO2 uitstoot scope 1 en 2 326,4 ton CO 2 40,59 ton CO 2 10 % 3.3 Gerealiseerde doelen De besparing gerealiseerd in 2014 t.o.v per ton CO 2 / per 1.000,- bedraagt: Zakelijk verkeer: 19,5 % Mobiele Werktuigen: 7 % Goederenvervoer: 10,5 % Elektriciteit: 0,15 % Totale CO 2 -uitstoot 37 % Scope 1 reductie CO 2 Uitstoot 2013 CO 2 Uitstoot 2014 Gerealiseerde besparing op totale CO 2 -uitstoot scope 1 15% op voertuigbrandstof van eigen wagenpark, per euro omzet 10% op brandstof voor materiële werktuigen, per euro omzet 10% op brandstof voor goederenvervoer, per omzet Scope 2 reductie 10% op elektriciteit, per m2 vloeroppervlak Totaal scope 1 en 2 0,0496 ton CO 2 0,0302 ton CO 2 0,0194 ton CO 2 19,42 % 0, ton CO 2 0,0145 ton CO 2 0,0076 ton CO 2 7,11 % 0,0257 ton CO 2 0,0153 ton CO 2 0,0104 ton CO 2 10,41 % Gerealiseerde besparing op totale CO 2 -uitstoot scope 2 0,00165 ton CO 2 0,00149 ton CO 2 0,00016 ton CO 2 0,16 % Gerealiseerde besparing op totale CO2 uitstoot scope 1 en 2 0,0990 ton CO 2 0,0615 ton CO 2 0,0375 ton CO 2 37 % Totaal Gerealiseerde besparing op totale CO2 uitstoot 0,0999 ton CO 2 0,0621 ton CO 2 0,0378 ton CO 2 37 %

12 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Reductiemaatregelen en verantwoordelijken In de periode 2015 t/m 2020 worden de volgende reductiemaatregelen uitgevoerd. Deze maatregelen zijn nader uitgewerkt in hoofdstuk 4. Maatregel Verantwoordelijke Scope 1 Als voertuigen aan vervanging toe zijn, alleen zuinige voertuigen aanschaffen Onderzoeken of het eco-chippen extra reductie zal opleveren Inkoop zuinige mobiele werktuigen (en CO2-reductie) Zoveel mogelijk inschrijven op aanbestedingen in de buurt Het nieuwe rijden in bewustzijn blijven houden Maandelijks controleren van de bandenspanning Cursus efficiënt gebruik van mobiele werktuigen (Het Nieuwe Draaien) Monitoren van brandstofverbruik per voertuig Scope 2 Onderzoeken of er gebruik gemaakt kan worden van zuinigere verlichting in de loods en op bovenverdieping Directie Directie Directie Werkvoorbereiding Alle chauffeurs Alle chauffeurs Machinisten VGMK coördinator Directie Duurzame energie Overstap naar groene stroomleverancier VGMK coördinator 4. CO2-Reductieplan De CO 2 -uitstoot beperken is het meest (kosten)effectief in de volgende volgorde: 1. Energie besparen door: efficiëntere apparatuur/voertuigen gebruiken; apparatuur efficiënter instellen; apparatuur/voertuigen minder uren te laten maken. 2. Duurzame energie gebruiken: zelf opwekken met bijv. zonnecellen, houtkachel, zonneboiler of windmolen; duurzame energie inkopen zoals groene stroom (met Milieukeur), biogas of ethanol.

13 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie In dit hoofdstuk staat per scope een overzicht van de belangrijkste energieverbruikers, reeds genomen maatregelen en de geplande reductiemaatregelen. 4.1 Reductiemaatregelen Het energieverbruik wordt grotendeels bepaald door: Scope 1 Brandstof verwarming Verwarming Kantoorgebouw en loods 90% Verwarming keten 10% Scope 1 Voertuigbrandstof Mobiele werktuigen 23% Personenauto s 11% Bestelauto s 30% Vrachtauto s 35% Scope 2 Elektriciteitsverbruik Verlichting 25% Koeling 10% ICT 305 Overige kantoorapparatuur 15% Warm water 5% Apparatuur in werkplaats 15% Een daling van het energieverbruik leidt in bijna alle gevallen tot CO2-reductie. Het nemen van maatregelen die het energieverbruik verlagen, dragen daarvoor bij aan het behalen van de CO2- reductiemaatregelen. In onderstaand overzicht staan de reeds genomen maatregelen en geplande reductiemaatregelen. Deze bieden mogelijk kansen om het energieverbruik en de CO2 uitstoot verder te verlagen. Periode Periode Scope Reeds genomen maatregelen Geplande reductiemaatregelen Verwarming gebouwen (scope 1) Plaatsen van een deurdranger en tochtstrip om warmteverlies te Gebruik van groene stroom conform SKAO-norm voorkomen Bewustzijn bevorderen onder medewerkers. Deuren naar de loods dicht, ramen en duren dicht en zuinig omgaan met verwarming in de keet Brandstof voertuigen Inruilen van minder zuinige auto s voor goedkopere auto s (hybride auto s) Bevorderen van carpoolen In werkplanning rekening houden met woonplaatsen van werknemers Cursus het nieuwe rijden voor chauffeurs Bewustzijn blijven onderhouden d.m.v. toolboxen, informatie vergaderingen Bij vervanging van voertuigen alleen zuinige( r) voertuigen aanschaffen Opvolging cursus zuinig rijden Onderzoeken of ecochippen extra reductie zal opleveren Maandelijkse controle van de bandenspanning. Continue maatregel

14 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Brandstof goederenvervoer 1 Brandstof mobiele werktuigen Monitoren brandstofverbruik in liters benzine en diesel Gebruik van boordcomputers ter ondersteuning bij het zuinig rijden Gebruik navigatie voor de meest gunstige route Cursus het nieuwe rijden voor vrachtwagens Optimalisatie planning: geen onnodige ritten Bij vervanging van mobiele werktuigen letten op CO2-uitstoot Cursus het nieuwe draaien Elektriciteit In april 2014 is LED-verlichting op de benedenverdieping van kantoor aangebracht Niet onnodig het licht en apparatuur aanlaten ICT Apparatuur dat niet in gebruik is volledig uitschakelen Regelmatig onderhoud laten uitvoeren door leverancier Kantoorapparatuur Aanschaf van nieuwe printer en copier. Zuiniger in gebruik Warm water Verwijderen vaatwasser. Was nooit vol als deze gebruikt werd Apparatuur in werkplaats Apparatuur volledig afzetten als het niet gebruikt wordt Monitoren brandstofverbruik per voertuig Onderzoek naar rijgedrag (bijv. Greenstar Statistics) Opvolging cursus het nieuwe rijden Zoveel mogelijk inschrijven op aanbestedingen in de buurt Bij vervanging van mobiele werktuigen letten op CO2- uitstoot Opvolging cursus het nieuwe draaien Onderzoek of aanbrengen LEDverlichting op bovenverdieping wenselijk is Bewegingssensoren in de loods aanbrengen Start/stop systeem op materieel aanbrengen In 2015 update computersysteem Regelmatig onderhoud laten uitvoeren door leverancier Apparatuur volledig afzetten als het niet gebruikt wordt. Continue maatregel Zakelijk vliegen komt bij de Van Beek Infra Groep niet voor. Er zijn 2 medewerkers die zakelijk verkeer met privéauto s rijden. Hiervoor zijn reductiemaatregelen getroffen: In de planning rekening houden met woonplaats en werklocatie; Waar mogelijk gebruik maken van carpoolen en samen rijden; Medewerkers zijn in bezit van navigatie apparatuur. 5. Uitwerking scope 3 De Van Beek Infra Groep stelt zich en doel om zich in 2015 te certificeren op niveau 5 van de CO2 pretatieladder. In dat kader zal worden bepaald welke emissie in de keten het meest bepalend is en hoe de Van Beek Infra Groep zich kan inzetten om deze emissies te verminderen. Aan de hand van omzetgegevens, de potentiële reductie van CO2 uitstoot en de mogelijke invloed van de Van Beek Infra Groep binnen de keten zullen de meest materiële emissiestromen worden vastgesteld. Deze zullen worden uitgewerkt met behulp van een ketenanalyse. CO2 Seminar.nl verzorgt dit traject voor de Van Beek Infra Groep.

15 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Bijlage 1: gegevensbronnen Notities Bedrijfsgegevens. Medewerkers 2014 Aantal FTE. Werknemers die niet het gehele jaar in dienst zijn geweest, zijn naar verhouding meegenomen. Cijfers uit loonadministratie via boekhouder. Productieomvang 2014 Cijfers uit projectadministratie, van werkvoorbereider/calculator. Omzet 2014 Cijfers uit boekhouding. Vloeroppervlak bedrijfsgebouwen 2013 Zowel het kantoor als de loods. Gebouwinhoud 2014 gebouwinhoud is alleen kantoor, niet de loods. Elektriciteit. Ingekochte elektriciteit 2014 Jaarafrekening Oxxio, exclusief BTW. Nagekeken op de website, energie is opgewekt uit waterkracht Groene stroom oxxio Aardgas voor verwarming 2014 Jaarafrekening Oxxio, exlusief BTW. Propaan 2014 Aardgas voor verwarming van de keten, van de firma 'huurshop'. Drinkwater 2014 Jaarafrekening Brabant Water. Afvalwater 2014 Zie jaarafrekening. Papier en karton 2014 Geschatte waarde. Ongesorteerd bedrijfsafval 2014 container Van der Noort. Container wordt 2 wekelijks geleegd. Verfblikken / -emmers met resten 2014 Geschatte waarde. Benzine 2014 Inkoop van Aspen. Materieel. Zwavelhoudende diesel 2014 Hans de Baat, rode diesel Materieel. Bestelwagen (in liters) benzine 2014 Data van rekeningen UTB en MTC, geregistreerd wordt het aantal verbruikte liters. Zakelijk verkeer. Bestelwagen (in liters) diesel 2014 Dit betreft alle vervoersmiddelen van het bedrijf, de gegevens komen van rekeningen UTB en MTC, geregistreerd wordt het aantal verbruikte liters. Zakelijk verkeer. Vrachtwagen (in liters) diesel 2014 Dit betreft de vrachtwagen, geregistreerd wordt het aantal verbruikte liters. Goederenvervoer.

16 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Bijlage 2: specificatie naar projecten Er zijn nog geen projecten aangekomen op basis van gunningvoordeel van de CO 2 -prestatieladder. In onderstaande specificatie is daar dan ook geen percentage ingevuld. Specificatie van emissies naar projecten Jaar: 2014 x = belangrijkste emissiebronnen Projecten A, B, C = projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel is verkregen. Project A = [naam project], Project B = [naam project], project C = [naam project] Overhead Overige projecten project A Totaal: [xxx] ton CO2 5% 95% xx% CO2 scope 1 Aardgas voor verwarming (m3) x x Mobiele werktuigen (in liters) diesel x Bestelwagen (in liters) diesel x Personenwagen (in liters) benzine x Vrachtwagen (in liters) diesel x CO2 scope 2 Ingekochte elektriciteit (kwh) x Personenwagen in km x x Vliegtuig (km) Toerekening aan projecten op basis van financiële toerekeningsmethode.

17 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Bijlage 3: Overzicht vervoer en materieel 2015 Merk Kenteken Diesel/Benzine CO2 uitstoot g CO2/km 2015: Fiat Fiorino bestelw. VL-488-H Diesel : Fiat Fiorino bestelw. VL-489-H Diesel : Fiat Ducato Multicab VL-265-J Diesel : Fiat Ducato Multicab VL-266-J Diesel : Golf Variant 2-ZHG-26 Diesel : Ducato Ammda 250 VN-656-F Diesel : Ducato VL-554-X Diesel 183 Seat Leon 97-SNV-5 Diesel 162 Mercedes Benz 42-TND-7 Diesel 161 Ford Connect 8-VSB-23 Diesel 184 Ford Transit 8-VNF-87 Diesel 194 Iveco pick-up 1-VFB-62 Diesel Iveco pick-up 1-VFB-64 Diesel Mercedes Benz 1-VFH-39 Diesel 207 Mercedes Benz Vito 1-VLN-75 Diesel 221 Mercedes Benz (grote vr.) BZ-BF-62 Diesel Ford Transit 8-VNF-87 Diesel Per 15 april 2015 weg 194 Ford Transit 8-VNF-88 Diesel Per 15 april 2015 weg 194 Citroen Nemo 2-VPZ-60 Diesel 152 Seat Leon 97-SNV-5 Diesel 124 Ford Connect 8-VSB-22 Diesel 184 Mercedes Benz 43-TND-7 Diesel 124 Mercedes Benz 7-KRJ-43 Diesel (hybride) 109 Mercedes Benz 7-KRJ-46 Diesel (hybride) 109 Honda Civic 77-NXZ-7 Benzine (hybride) 131 Citroen C1 11-NVB-8 Benzine 99 Mercedes Benz C 3-XLB-17 Diesel 104 Totaal 3318 Merk Type Machinenummer CO2 uitstoot Knipmops 130 SK KU130 18,05 kg/h Knipmops 90 SK KU90 13,22 kg/h Knipmops 130 SK06 13K ,05 kg/h 2015: Knikmops 130 SK07 13K ,05 kg/h Bandenzaag BZ01 Stihl TS g/kwh Bandenzaag BZ03 Partner K750 Bandenzaag BZ07 Partner K760 Bandenzaag BZ10 Dolmar PC81-16 Bandenzaag BZ11 Husqvarna K Bandenzaag BZ12 Husqvarna K

18 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Bandenzaag BZ13 Husqvarna K Bandenzaag BZ14 Husqvarna K Bandenzaag BZ15 Husqvarna K Bandenzaag BZ16 Stihl TS g/kwh Bandenzaag BZ17 Husqvarna K760 Bandenzaag BZ18 Husqvarna K760 Bandenzaag BZ19 Husqvarna K760 Trilplaat TB03 Revo LVW1800 Trilplaat TB12 Revo LVW1800 Trilplaat TB14 Revo LVW1800 Trilplaat TB16 Lumag RP g/kwh Trilplaat TB20 Samac T19 20 g/uur Trilplaat TB21 Lumag RP g/kwh Trilplaat TB23 Samac T19 20 g/uur Trilplaat TB24 Wacker WPP1550A Trilplaat TB25 Wacker WPP1550A Trilplaat TB26 Wacker WPP1550A Trilplaat TB27 Wacker WPP1550A Trilplaat TB28 Wacker WPP1550A Trilplaat TB29 Wacker WPP1550A Trilplaat TB30 Wacker WPP1550A Trilplaat TD05 Ammann AVP2620 Trilplaat TG01 Wacker DPU6055 Trilplaat TG02 Wacker DPU6055 Trilplaat TG03 Wacker DPU6055 Trilplaat TG05 Wacker DPU6055 Trilplaat TG06 DVW2500 Trilplaat TG07 Wacker DPU Trilplaat TG08 Wacker DPU 6055 Trilplaat TG10 Wacker DPU 6055 Trilplaat TG11 Wacker Trilstamper TS01 Wacker BS600 Trilstamper TS02 Wacker BS60-2 Trilstamper TS03 Wacker BS 60-2 Trilstamper TS04 Wacker BS 50-2 Veegmachine VM01 Bema Mecalac 8MCR 8MCR verbruik 9 L/p. draaiuur Grote shovel SN05 W09S15004ABA ,565 gr/kwh

19 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Bijlage 4: Groene stroom Er wordt bij Oxxio gebruik gemaakt van een brandstofmix. Deze voldoet niet aan de criteria voor groene stroom van SKAO. Daarom is sinds 2012 alle stroom aangemerkt als grijze stroom. Kleinzakelijke klanten Aan kleinzakelijke klanten leveren we 100% groene stroom, in 2012 werd deze groene stroom vooral opgewekt met behulp van waterkracht. In 2014 is dit nog het geval. Bron: TOTALE BRANDSTOFMIX OXXIO (inclusief grootzakelijke klanten) Radioactief afval per kwh: 20µg CO 2 per kwh: 46.0g Bron:

20 Van Beek Infra Groep Plan van Aanpak CO2-reductie Bedrijfsgegevens Oxxio 2014 Submitted by WISE on Fri, 02/05/ :12 Bron: https://www.oxxio.nl/over-oxxio/brandstofmix Bedrijf: Milieukeur: Productie: Oxxio Nee 0.00GWh Kolen: 2.60% Gas: 6.80% Kern: 0.60% Overig: 0.30% Wind: 0.40% Zon: 0.00% Water: 89.30% Bio: 0.00% CO₂ per kwh: 45.00g Radioactief afval per kwh: 20.00µg

Baggerbedrijf West Friesland BV

Baggerbedrijf West Friesland BV Plan van Aanpak CO 2 -footprint 2012 conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Baggerbedrijf West Friesland BV Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond &

Nadere informatie

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma Heerenveen, 10 maart 2012 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur COLOFON Het format

Nadere informatie

Plan van Aanpak. CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen

Plan van Aanpak. CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 24 december 2013 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni

Nadere informatie

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede Plan van Aanpak CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Aann.bedrijf. Kanaalstraat 329 Enschede Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of verstekken van gegevens aan derden

Nadere informatie

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur CO 2 -halfrapportage 2014 Januari - Juni Heerenveen, 28 oktober 2014 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur C O L O F O N Het format voor deze rapportage is opgesteld door Stichting

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO2-footprint 2013 conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen

Plan van Aanpak CO2-footprint 2013 conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO2-footprint 2013 conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Appingedam, 15 november 2014 Auteur: A. Akkerman Panterra Consultans Geaccordeerd door: J.J. Kooi Directeur

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag Koninklijke Bammens Maarssen, 25 maart 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag Koninklijke Bammens Maarssen, 7 februari 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO2-prestatieplan. Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht. Tel : 0184-433095. : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.

CO2-prestatieplan. Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht. Tel : 0184-433095. : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht. CO2-prestatieplan Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl Versie : 2.0 Datum : 24-10-2014 Inleiding Organisatie

Nadere informatie

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over dit rapport... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Over het bedrijf... 3 1.4 MVO-beleid... 3 2 Scope... 4 2.1 Organisatorische afbakening... 4 2.2 CO2-emissies... 5 2.3 Periode...

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Emissie inventaris Van Vliet Conform ISO 14064-1 ID 3A Harmelen, 12 november 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2014 Energiemanagementprogramma Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 N.C. Zwart Verhuur BV met de werkmaatschappijen: - Zwart Infracare BV - N.C. Zwart BV - Handelsonderneming De Pijp BV Wervershoof, januari 2015

Nadere informatie

Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014

Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014 Voortgangsrapportage Jelle Bijlsma BV 01-01-2014 tot en met 30-06-2014 Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014 CO2-PRESTATIELADDER, niveau 5 Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie

Nadere informatie

Gebr. Algra B.V. CO 2 -footprint 1e halfjaar 2013 scope 1, 2 & 3

Gebr. Algra B.V. CO 2 -footprint 1e halfjaar 2013 scope 1, 2 & 3 Gebr. Algra B.V. CO 2 -footprint 1e halfjaar 2013 scope 1, 2 & 3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Beschrijving van de organisatie 2 3. Afbakening 3 4. Berekeningsmethodiek 5 5. Emissie-inventaris 6 6. CO

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENTPLAN ISTIMEWA ELEKTRO

ENERGIEMANAGEMENTPLAN ISTIMEWA ELEKTRO ENERGIEMANAGEMENTPLAN ISTIMEWA ELEKTRO Opgesteld door : D. Plaisier, KAM-Functionaris Datum : 02-03-2015 Revisie : Revisie 11 Autorisatie : F.G.A. Lelieveld, Directeur Handtekening : F.G.A Lelieveld Inhoudsopgave

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. CO2-emissie-inventarisatie conform ISO 14064-1

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. CO2-emissie-inventarisatie conform ISO 14064-1 Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2014 CO2-emissie-inventarisatie conform ISO 14064-1 Eindverantwoordelijke: S. Payanda Jansen Venneboer Datum: Juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Emissie-inventaris 2013 (managementreview)

Emissie-inventaris 2013 (managementreview) Emissie-inventaris 2013 (managementreview) Baggerbedrijf West Friesland BV Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, juni-juli 2014 Auteurs: M.

Nadere informatie

Energiemanagement plan Florijn BV

Energiemanagement plan Florijn BV Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Florijn BV t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 G. FLORIJN Namens de directie, 20-05-2015

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar)

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 30-07-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-07-2015 WIM LASSCHE KAM Namens de directie, 30-07-2015

Nadere informatie