Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland. Water In Zicht Benchmarking in de Drinkwatersector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland. Water In Zicht Benchmarking in de Drinkwatersector"

Transcriptie

1 Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland Water In Zicht Benchmarking in de Drinkwatersector

2 Water In Zicht Benchmarking in de drinkwatersector

3 11 maart 1999 VEWIN Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland Sir Winston Churchill-laan 273 Postbus AB Rijswijk Andersen Consulting Management Consultants Apollolaan 150 Postbus AT Amsterdam

4 Water In Zicht Benchmarking in de drinkwatersector

5 Waterleiding- en waterwinningbedrijven die aan de benchmarkstudie hebben deelgenomen: NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland NV Waterleiding Friesland 4 NV Flevolandse Drinkwater Maatschappij NV Waterleidingmaatschappij Drenthe NV Waterleiding Maatschappij Limburg Gemeentewaterleidingen Amsterdam NV Waterleidingbedrijf Midden-Nederland Gemeentelijk Waterbedrijf Groningen NV NUON Waterleiding Maatschappij Overijssel NV NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland NV Waterleiding Maatschappij Noord-West-Brabant NV Waterleidingmaatschappij voor de provincie Groningen NV Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant NV Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch NV Watertransportmaatschappij Rijn-Kennermerland (WRK) NV Waterbedrijf Gelderland NV Watermaatschappij Zuid-Holland Oost

6 Verantwoording Water In Zicht is een bedrijfsvergelijkend onderzoek binnen de Nederlandse drinkwatersector uitgevoerd door Andersen Consulting in opdracht van de VEWIN. Als eerste sectorbrede benchmarkstudie in de drinkwatersector richt deze studie zich primair op het transparant maken van de prestaties van de waterleidingbedrijven. Om een volledig beeld te geven van de maatschappelijke functies die waterleidingbedrijven vervullen, is gekozen voor een viertal invalshoeken: waterkwaliteit, dienstverlening, milieu en financiën & efficiency. Voor alle activiteiten van waterleidingbedrijven zijn de prestaties van de bedrijven objectief vergelijkbaar naast elkaar geplaatst. Naast het transparant maken van de prestaties van de Nederlandse drinkwatersector beoogt de studie ook de waterleidingbedrijven instrumenten in handen te geven om de bedrijfsprocessen verder te verbeteren. Daartoe is in samenwerking met deskundigen uit de drinkwatersector een benchmarkmethodiek ontwikkeld waarbij processen als uitgangspunt voor de bedrijfsvergelijking zijn genomen. De studie is uitgevoerd bij achttien waterleidingbedrijven waaronder zowel (oever)- grondwater- en oppervlaktewaterbedrijven als bedrijven met een mix van deze bronnen. In termen van aansluitingen vertegenwoordigen deze bedrijven gezamenlijk circa 85% van de sector zodat deze studie representatief kan worden geacht voor de Nederlandse drinkwatersector. De studie kent 1997 als peiljaar. Met deze studie wil de VEWIN een bijdrage leveren aan de besluitvorming over de toekomstige inrichting van de Nederlandse drinkwatersector zoals die thans aan de orde is in het kader van de herziening van de Waterleidingwet. 5

7 6

8 Inhoud Verantwoording Drinkwatersector geeft positief beeld, verbeteringen mogelijk Financiën & efficiency: tariefverschillen verklaarbaar, kostenbesparing mogelijk Spreiding in Nederlandse drinkwatertarieven aanzienlijk Water In Zicht gewenst Belanghebbenden wensen transparantie en doelmatigheid Maatschappelijke functies van waterleidingbedrijven belicht Benchmarkstudie representatief voor drinkwatersector Waterkwaliteit: voldoet aan strengste norm Kwaliteit van drinkwater voldoet aan Waterleidingbesluit Tariefverschillen verklaarbaar door inzicht in kostencategorieën Verschillende kostenstructuur en -niveau per bedrijfstype Belastingen verschillen per bedrijfstype Vermogenskosten verschillen bijna een factor vijf Ook afschrijvingen verschillen per bedrijfstype Operationele kosten bepalen meer dan de helft van de totale kosten Kostenbesparing door rationaliseren operaties en investeringen Ruwwaterkwaliteit bepalend voor zuiveringsinspanning Watersector streeft naar handhaving huidige waterkwaliteit Dienstverlening: klant is tevreden Klant geeft het waterleidingbedrijf een ruime voldoende Water In Zicht als kompas voor juiste koers Noten Bijlagen Verschillen in tevredenheid naar activiteit, contactvorm en dimensie 25 Ontevredenheid als aangrijpingspunt voor verbetering 25 Toenemende klantgerichtheid in activiteiten gevraagd 27 Milieu: belasting gering, inspanning groot Milieubelasting veroorzaakt door 29 waterleidingbedrijven gering 29 Grotere zuiveringsinspanning leidt tot hogere milieubelasting 29 Waterleidingbedrijven streven naar reductie milieubelasting 31 Circa 90% van afval- en reststoffen wordt hergebruikt 31 Drinkwatersector besteedt veel aandacht aan natuur- en milieubeheer 33

9 8

10 Drinkwatersector geeft positief beeld, verbeteringen mogelijk De resultaten van de benchmarkstudie laten een bemoedigend beeld zien van de Nederlandse drinkwatersector. Over het algemeen blijken de waterleidingbedrijven goed te presteren, op onderdelen zijn echter verbeteringen mogelijk. Waterkwaliteit: voldoet aan strengste norm. Alle Nederlandse waterleidingbedrijven leveren een drinkwaterkwaliteit die ruim voldoet aan de normwaarden zoals opgenomen in het Waterleidingbesluit. De verschillen in drinkwaterkwaliteit tussen bedrijven zijn gering. De gemiddelde kwaliteit van het drinkwater voldoet tevens aan de huidige Europese regelgeving. De op handen zijnde herziening van de Europese drinkwaterrichtlijn levert voor de Nederlandse waterleidingbedrijven geen problemen op. Dienstverlening: klant is tevreden Meer dan 90% van de klanten is tevreden tot zeer tevreden over het niveau van dienstverlening van het waterleidingbedrijf. Klanten waarderen de dienstverlening met gemiddeld een ruime voldoende. De waardering is vergelijkbaar met en soms beter dan de beoordeling van de dienstverlening van andere landelijk opererende bedrijven. Bij circa 9% van de ondervraagden werd ontevredenheid geconstateerd. Als gevolg van ontwikkelingen in andere sectoren, zoals telecommunicatie en financiële dienstverlening, zal het verwachtingspatroon van klanten met betrekking tot serviceverlening toenemen. In verband hiermee werkt de sector op verschillende manieren aan verbetering van de klantgerichtheid om aan de te verwachten hogere kwaliteitseisen voor de dienstverlening tegemoet te komen. Milieu: belasting gering, inspanning groot. De milieubelasting als gevolg van het productie- en distributieproces van drinkwater is gering. Tussen waterleidingbedrijven onderling bestaan er aanzienlijke verschillen in milieubelasting. Deze hangen grotendeels samen met de verschillen in zuiveringsinspanning tussen (oever)grondwateren oppervlaktewaterbedrijven. Anderzijds speelt ontharding in het zuiveringsproces van drinkwater een belangrijke rol. Waterleidingbedrijven streven naar reductie van milieubelasting door beperking van het gebruik van energie, hulpstoffen, chemicaliën en filtermaterialen en substitutie hiervan door milieuvriendelijker alternatieven. Circa 90% van afval- en reststoffen zoals drinkwaterslib en onthardingskorrels wordt hergebruikt. Daarnaast besteedt de drinkwatersector veel aandacht aan natuur- en milieubeheer. Met name de inspanningen van waterleidingbedrijven ten aanzien van de verdrogingsproblematiek en het beheer en de bescherming van ruwwaterbronnen zijn groot. Financiën & Efficiency: tariefverschillen verklaarbaar, kostenbesparing mogelijk. De spreiding in Nederlandse drinkwatertarieven is aanzienlijk. De verschillen in drinkwatertarieven kunnen worden verklaard door inzicht in de onderliggende kostencategorieën. Meer dan de helft van de totale kosten wordt bepaald door operationele kosten (54%) en in mindere mate door niet of minder beïnvloedbare kosten als belastingen (12%, exclusief BTW), vermogenskosten (17%) en afschrijvingen (17%). Een van de verklaringen voor verschillen in drinkwatertarieven wordt gevonden in het verschil in kostenstructuur en -niveau tussen (oever)grondwater- en oppervlaktewaterbedrijven. Ook de gemiddelde klantgrootte (uitgedrukt als de jaarlijkse hoeveelheid aan eindverbruikers afgezette kubieke meter drinkwater per aansluiting) en de personeelsintensiteit (uitgedrukt als FTE per miljoen afgezette kubieke meter drinkwater) blijken van invloed op de omvang van de operationele kosten, die meer dan de helft van de totale kosten van waterleidingbedrijven bepalen. Uit toewijzing van operationele kosten aan de verschillende bedrijfsprocessen worden de verschillen tussen waterleidingbedrijven zichtbaar. Daaruit blijkt dat efficiencyverbeteringen met name mogelijk zijn in het distributieproces en in de bedrijfsondersteunende processen. Naast rationalisatie van de operaties is verdere kostenbesparing mogelijk door afstemming van investeringsplannen tussen waterleidingbedrijven onderling. 9

11 Figuur 1 Belanghebbenden wensen transparantie en doelmatigheid. Drinkwatersector Kleinverbruikers Grootverbruikers Water In Zicht 10 Overheid Aandeelhouders Figuur 2 Maatschappelijke functies van waterleidingbedrijven belicht. Waterkwaliteit kwaliteit van drinkwater in één getal uitgedrukt Dienstverlening klanten geënquêteerd over beleving dienstverlening Water In Zicht milieubelasting in één getal uitgedrukt, inspanningen geïnventariseerd Milieu tarieven en kosten in een gesloten model in kaart gebracht Financiën & Efficiency

12 Water In Zicht gewenst Belanghebbenden wensen transparantie en doelmatigheid Binnen de Nederlandse drinkwatersector wordt sinds enkele jaren vanuit verschillende invalshoeken discussie gevoerd met betrekking tot transparantie en doelmatigheid. Alle belanghebbenden hebben de wens tot transparantie en doelmatigheid te kennen gegeven (figuur 1). Betrokken partijen zoeken naar de wijze van invulling en realisatie van grotere transparantie en doelmatigheid in de drinkwatersector. de nieuwe wet zal, evenals die in de huidige wet, bestaan uit een geheel van regels voor de kwaliteit, leveringszekerheid en continuïteit van de drinkwatervoorziening. Daarnaast wordt in de Hoofdlijnennotitie overheidstoezicht op de doelmatigheid geïntroduceerd. Daartoe zal een systeem van verplichte benchmarking worden ingevoerd en zullen grote infrastructurele investeringen marginaal worden getoetst. Bovendien wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en potentiële effecten van verschillende vormen en aspecten van marktwerking bij de drinkwatervoorziening. 11 Drinkwatersector. In het rapport De toekomst van de openbare watervoorziening: de branchevisie op marktwerking 1 geeft de VEWIN aan dat het transparant maken van de bedrijfsvoering en het vergelijken van prestaties op gebieden als tarieven, kosten, milieuprestatie en serviceniveau prikkels biedt voor verbetering van de bedrijfsvoering en klantgerichtheid. De individuele waterleidingbedrijven wensen daarnaast meer inzicht in de bedrijfsvoering van de proces-beste in ieder bedrijfsproces om verbetermaatregelen te kunnen vaststellen. Klein- en grootverbruikers. De Consumentenbond, belangenbehartiger van de kleinverbruikers, wenst meer inzicht in de drinkwatertarieven en het niveau van dienstverlening voor gebonden klanten, conform het Engelse model 2. Ook grootverbruikers, verenigd in de VEMW 3, wensen meer inzicht in de opbouw van tarieven. Overheid. De verschillende ministeries onderzoeken de mogelijkheden tot grotere transparantie en doelmatigheid. In het rapport van Ocfeb 4, uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Financiën, laten de onderzoekers hun licht schijnen over de doelmatigheid van de drinkwater- en afvalwaterzuiveringssector. Intussen werkt het ministerie van VROM al enige jaren aan de herziening van de Waterleidingwet. Aan de hand van de Hoofdlijnennotitie 5 wordt een maatschappelijke discussie gevoerd over de uitgangspunten van een nieuwe wet. De kern van Aandeelhouders. De aandeelhouders, veelal gemeenten en provincies, wensen van de waterleidingbedrijven de waarborging van een continue levering van drinkwater tegen een aanvaardbare prijs en een kwaliteit die aan alle eisen voldoet, rekening houdend met de eisen van zorgvuldig natuur- en milieubeheer. Maatschappelijke functies van waterleidingbedrijven belicht Om te kunnen inspelen op de wensen van de verschillende belanghebbenden heeft de VEWIN het initiatief genomen tot uitvoering van een benchmarkstudie in de drinkwatersector. De primaire doelstelling van de studie is het transparant maken van de prestaties van de Nederlandse waterleidingbedrijven. Daarnaast beoogt de benchmarkstudie de waterleidingbedrijven instrumenten in handen te geven om de bedrijfsprocessen te verbeteren. Om een volledig en evenwichtig beeld te kunnen verschaffen van de maatschappelijke functies die waterleidingbedrijven vervullen, is gekozen voor een viertal invalshoeken: waterkwaliteit, dienstverlening, milieu en financiën & efficiency (figuur 2). De benchmarkstudie richt zich hierbij op alle activiteiten vanaf het beheer van de ruwwaterbron tot en met de levering van het drinkwater aan de eindverbruiker. Waterkering en water-

13 Figuur 3 Processen als uitgangspunt voor bedrijfsvergelijking. productieproces distributieproces verkoopproces planningsproces algemeen proces 12 Figuur 4 Benchmarkstudie representatief voor drinkwatersector. FDM 1% WMD 3% GWG 1% niet deelnemend 15% PWN 10% DZH 8% niet deelnemend - oppervlaktewaterbedrijven 7% niet deelnemend - bedrijven met mix van bronnen 3% niet deelnemend - grondwaterbedrijven 3% deelnemende oppervlaktewaterbedrijven 24% WAPROG 3% WLF 4% WMN 8% NUON 4% WZHO 4% WNWB 5% GWA 6% WML 7% WMO 7% WOB 7% WG 7% deelnemende grondwaterbedrijven 50% deelnemende bedrijven met mix van bronnen 13% Bron: waterleidingbedrijven

14 beheer, alsmede (afval)waterafvoer en afvalwaterzuivering zijn niet meegenomen in de studie 6. Ook ander water 7 (zoals industrie- en huishoudwater) valt buiten het onderzoeksveld. Op basis van de onderkende invalshoeken is, in samenwerking met deskundigen uit de drinkwatersector, een benchmarkmethodiek ontwikkeld: Waterkwaliteit. De kwaliteit van drinkwater is in één getal uitgedrukt. Deze waterkwaliteitsindex wordt vastgesteld aan de hand van normen zoals opgenomen in het Waterleidingbesluit enerzijds en meetwaarden van waterleidingbedrijven anderzijds. Dienstverlening. Kwaliteit van dienstverlening wordt gedefinieerd als de mate waarin waterleidingbedrijven aan de verwachtingen van de klant voldoen. Deze is uitgedrukt in een rapportcijfer. Om de beleving van de dienstverlening door klanten te bepalen zijn kleinverbruikers geënquêteerd. Milieu. De milieubelasting als gevolg van de productie en distributie van drinkwater is in één getal uitgedrukt. Deze milieubelastingsindex is gebaseerd op een reeds aanwezig, pragmatisch en geaccepteerd milieumeetinstrument: de milieu- Typen waterleidingbedrijven Waterleidingbedrijven kunnen worden ingedeeld naar bedrijfstype op basis van het soort water dat voor de productie van drinkwater wordt gebruikt. Oppervlaktewaterbedrijven wenden oppervlaktewater (Maas, Rijn, overig) aan voor de productie van drinkwater; direct verwerkt, via bekkens of via infiltratie. De drie deelnemende oppervlaktewaterbedrijven passen met name duininfiltratie toe. Grondwaterbedrijven wenden zoet freatisch grondwater (ook wel ondiep grondwater genoemd) of zoet diep grondwater (ook wel semi-spanningswater genoemd) aan voor de productie van drinkwater. Bedrijven met een mix van bronnen wenden zowel (oever)grondwater als oppervlaktewater aan voor de productie van drinkwater. gerichte levenscyclusanalyse (m-lca). Afval- en reststoffen zijn separaat in beeld gebracht. Naast de milieubelasting zijn de inspanningen van bedrijven in het kader van natuur- en milieubeheer geïnventariseerd. Financiën & Efficiency. Alle opbrengsten en kosten van waterleidingbedrijven zijn opgenomen in een gesloten model. De tarieven zijn vergeleken aan de hand van een vijftal standaard verbruikssituaties. Voor de kostenvergelijking is onderscheid gemaakt naar vier kostencategorieën: belastingen, vermogenskosten, afschrijvingen en operationele kosten. Teneinde de afschrijvingen en operationele kosten op een gedetailleerder niveau transparant te maken, is een procesmodel gehanteerd dat uitgaat van vijf processen: planningsproces 8, productieproces, distributieproces, verkoopproces en een algemeen proces (figuur 3 en kader op pagina 15). De benchmarkstudie besteedt aandacht aan elk van de omschreven thema s alsmede aan hun onderlinge samenhang. Hierbij is 1997 als peiljaar gebruikt. Benchmarkstudie representatief voor drinkwatersector Aan de benchmarkstudie hebben achttien waterleidingbedrijven deelgenomen. Gezamenlijk representeren deze achttien bedrijven 9 zowel in termen van bedrijfsgrootte als in termen van bedrijfstype de Nederlandse drinkwatersector. In termen van aantal aansluitingen vertegenwoordigen de deelnemende bedrijven circa 85% van de drinkwatersector (figuur 4) 10. Tevens zijn in de benchmarkstudie alle typen waterleidingbedrijven vertegenwoordigd: drie oppervlaktewaterbedrijven, tien grondwaterbedrijven en drie bedrijven met een mix van (oever)grond- en oppervlaktewater. Daarnaast hebben twee bedrijven deelgenomen die geen drinkwater maar voorgezuiverd oppervlaktewater leveren: WRK 11 en WBB 12. Voor een uitgebreid overzicht van de karakteristieken van de deelnemende bedrijven wordt verwezen naar bijlage A. 13

15 14

16 In de navolgende hoofdstukken zal per thema worden ingegaan op de prestaties van de individuele waterleidingbedrijven. Verschillen in het prestatieniveau tussen bedrijven worden hierbij inzichtelijk gemaakt en verklaard. Daarnaast worden per thema de belangrijkste aandachtsgebieden voor verdere verbetering aangegeven. 15 Processen als uitgangspunt voor bedrijfsvergelijking Planningsproces. Het planningsproces betreft het op basis van afzetprognoses ontwikkelen, controleren en administreren van lange en middellange termijn plannen met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater. Productieproces. Het productieproces omvat alle activiteiten, zoals het bedienen en onderhouden van productiefaciliteiten, die betrekking hebben op het oppompen van (oever)grondwater, het innemen, voorzuiveren, transporteren, infiltreren en winnen van oppervlaktewater in het productiebedrijf, alsmede het zuiveren en behandelen van ruwwater tot rein drinkwater. Distributieproces. Het distributieproces omvat alle activiteiten, zoals het onderhouden van hoofd- en aansluitleidingen, die betrekking hebben op het leidingnet, teneinde ononderbroken voldoende drinkwater van een goede en constante kwaliteit te distribueren aan verbruikers. Verkoopproces. Het verkoopproces heeft betrekking op dienstverlenende activiteiten waarbij de klantrelatie met eindverbruikers van drinkwater centraal staat. Deze activiteiten hebben met name betrekking op het verkrijgen en het verwerken van de meterstand, het in rekening brengen van het verbruikte drinkwater of de geleverde diensten en het beantwoorden of opvolgen van vragen en klachten van klanten. Algemeen proces. Het algemeen proces heeft enerzijds betrekking op het beheer van waterwin- en waterbeschermingsgebieden en waterkwaliteitsbewaking. Anderzijds omvat dit proces bedrijfsondersteunende activiteiten. Deze bedrijfsondersteunende activiteiten hebben betrekking op strategische beleidsontwikkeling, marketing en PR, personeelsmanagement, financieel-economische zaken, informatievoorziening en automatisering, inkoop en magazijnbeheer en facilitaire diensten.

17 Figuur 5 Kwaliteit van drinkwater voldoet aan Waterleidingbesluit ,9 99,8 99,8 99,7 99,7 99,6 99,5 99,4 99,3 97,9 97,8 95,7 94,9 94,7 94,7 94,3 97, Waterkwaliteitsindex Bron: REWAB, waterleidingbedrijven Figuur 6 -Verklaring waterkwaliteitsverschillen door analyse van afwijking. GWG WMD WG GWA WML WAPROG WOB NUON WNWB DZH FDM PWN WMO WLF WMN WZHO VEWIN-aanbevelingen 81,5 Waterleidingbesluit 60, , ,2 Aftrek (indexpunten) , ,0 0,0-0,4-1,4-0,3 Acute gezondheidskundige parameters Niet-acute gezondheidskundige parameters Klantgerichte parameters Bedrijfstechnische parameters gemiddelde aftrek waterleidingbedrijven maximaal toelaatbare aftrek (Waterleidingbesluit) Bron: REWAB, waterleidingbedrijven

18 Waterkwaliteit: voldoet aan strengste norm Kwaliteit van drinkwater voldoet aan Waterleidingbesluit Alle Nederlandse waterleidingbedrijven leveren een drinkwaterkwaliteit die voldoet aan de normwaarden zoals opgenomen in het Waterleidingbesluit 14. In figuur 5 zijn de waterkwaliteitsindices van de waterleidingbedrijven weergegeven. Ter vergelijking is in deze figuur eveneens opgenomen de waterkwaliteitsindex van drinkwater dat precies voldoet aan de normwaarden in het huidige Waterleidingbesluit alsmede die van drinkwater dat precies voldoet aan de aanbevelingen zoals opgesteld door de VEWIN 15. Het door waterleidingbedrijven in Nederland geleverde drinkwater voldoet ruimschoots aan alle (gezondheids)eisen die door verschillende instanties aan drinkwater worden gesteld. De gemiddelde kwaliteit van het door de waterleidingbedrijven gedistribueerde drinkwater ligt ruim hoger dan de kwaliteit van drinkwater dat precies voldoet aan de wettelijke normwaarden. Er is sprake van een ruime marge ten opzichte van de wettelijke normwaarden en richtlijnen. Deze ruime marge heeft enerzijds te maken met de in enkele gevallen goede kwaliteit van de bron. Anderzijds hebben waterleidingbedrijven deze marge nodig om (niet) beïnvloedbare fluctuaties in de drinkwaterkwaliteit te kunnen opvangen. De weergegeven waterkwaliteitsindex betreft namelijk een bedrijfsgemiddelde over een jaar. De waterkwaliteit van een bepaald meetpunt (bijvoorbeeld een pompstation) of op een bepaald tijdstip zal van deze gemiddelde waarde kunnen afwijken. Deze afwijking kan het gevolg zijn van fluctuaties in de kwaliteit van de bron, bijvoorbeeld de mate van verontreiniging van het (oever)grondof oppervlaktewater. Daarnaast kunnen er fluctuaties optreden in het productie- en/of distributieproces, bijvoorbeeld als gevolg van verstoringen of onderhoudswerkzaamheden. Kwaliteit van drinkwater in één getal uitgedrukt Waterkwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin een aantal geselecteerde in drinkwater voorkomende parameters voldoet aan de daartoe gestelde (wettelijke) criteria. De kwaliteit van drinkwater wordt uitgedrukt in een waterkwaliteitsindex. Deze index ontstaat door een basis van 100 indexpunten (maximale score) te verminderen met aftrekken voor de verschillende parameters. Zowel voor de gemiddelde kwaliteit als voor incidenten (indien van toepassing) wordt per parameter een aantal aftrekpunten bepaald. De aftrek voor de gemiddelde kwaliteit wordt per parameter bepaald aan de hand van het verschil tussen de gemiddelde meetwaarde en de norm zoals opgenomen in het Waterleidingbesluit (1984) of de richtlijn zoals opgenomen in de VEWIN-aanbevelingen (1993). Hoe dichter een gemiddelde meetwaarde bij de norm ligt, of zelfs de norm overschrijdt, des te groter het aantal aftrekpunten is. De incidentwaarde wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde duur, de gemiddelde impact en de gemiddelde overschrijding van het incident. De verschillen in drinkwaterkwaliteit tussen waterleidingbedrijven zijn beperkt: 94,3 als laagste tegenover 99,9 als hoogste score (figuur 5). Deze verschillen kunnen worden geanalyseerd voor vier parametergroepen: acute gezondheidskundige parameters, niet-acute gezondheidskundige parameters, klantgerichte parameters en bedrijfstechnische parameters. In figuur 6 is de gemiddelde aftrek van de waterleidingbedrijven weergegeven voor de verschillende parametergroepen ten opzichte van de maximaal toelaatbare aftrek conform het Waterleidingbesluit. Acute gezondheidskundige parameters. Overschrijding van de norm voor acute gezondheidskundige parameters in drinkwater kan een directe 17

19 Figuur 7 Ruwwaterkwaliteit bepalend voor zuiveringsinspanning. Niet-acute gezondheidskundige parameters 1% Klantgerichte parameters 7% Acute gezondheidskundige parameters 0% Acute gezondheidskundige parameters 26% Bedrijfstechnische parameters 32% 18 Bedrijfstechnische parameters 92% Niet-acute gezondheidskundige parameters 8% Klantgerichte parameters 34% Waterkwaliteitstoevoeging grondwaterbedrijf Waterkwaliteitstoevoeging oppervlaktewaterbedrijf Bron: REWAB, waterleidingbedrijven

20 bedreiging vormen voor de volksgezondheid. De zeer geringe aftrek wordt bepaald door incidenten met betrekking tot thermotolerante bacteriën van de coligroep. Bij dergelijke incidenten worden verbruikers voorgelicht over veilig drinkwatergebruik (bijvoorbeeld het advies om drinkwater te koken voor gebruik) of wordt in het distributienet tijdelijk chloor toegevoegd. Vervolgens wordt de oorzaak van de verontreiniging opgespoord en weggenomen. Niet-acute gezondheidskundige parameters. Overschrijding van de norm voor niet-acute gezondheidskundige parameters kan op langere termijn bedreigend zijn voor de volksgezondheid. De geringe aftrek wordt met name bepaald door het loodoplossendvermogen. De gemiddelde aftrek blijft ruim onder de maximaal toelaatbare aftrek. Waterleidingbedrijven dienen bij de zuivering in te spelen op kenmerkende en onderscheidende eigenschappen van het door hen gebruikte ruwwater. Oppervlaktewater. Oppervlaktewater kent relatief grote variaties in samenstelling (o.a. als gevolg van lozingen) en een geringere hygiënische betrouwbaarheid. Ook de temperatuur kan bij oppervlaktewater grotere schommelingen vertonen (o.a. als gevolg van seizoensinvloeden). Oppervlaktewaterbedrijven zijn genoodzaakt om bij de zuivering van oppervlaktewater in te spelen op een relatief hoge concentratie acute gezondheidskundige parameters (zoals faecale streptococcen en thermotolerante bacteriën van de coligroep), nietacute gezondheidskundige parameters (o.a. nitriet) en klantgerichte parameters (o.a. geur en kleur). 19 Klantgerichte parameters. Klantgerichte parameters zijn, in geval van normoverschrijding, zintuiglijk waarneembaar door verbruikers. De aftrek wordt met name bepaald door smaak, geur en kleur 16. De gemiddelde aftrek voor deze parametergroep blijft ruim onder de maximaal toelaatbare aftrek. Bedrijfstechnische parameters. Overschrijding van de norm voor bedrijfstechnische parameters in het drinkwater heeft bedrijfstechnische consequenties. Dit kan een indicatie zijn van aanwezigheid of vorming van parameters van andere parametergroepen. De aftrek wordt met name bepaald door bacteriën van de coligroep en door de verzadigingsindex. De gemiddelde aftrek blijft ook hier ruim onder de maximaal toelaatbare aftrek. Ruwwaterkwaliteit bepalend voor zuiveringsinspanning Geïnfiltreerd oppervlaktewater. Geïnfiltreerd oppervlaktewater is oppervlaktewater dat na voorzuivering en transport wordt geïnfiltreerd in de bodem (bijvoorbeeld in de duinen). De kwaliteit van geïnfiltreerd oppervlaktewater ligt tussen die van oppervlaktewater en grondwater in. Doorgaans leidt een langere verblijfsduur in de bodem en een betere menging met het gewone grondwater tot een kwaliteit die steeds meer gaat lijken op grondwater. Oevergrondwater. Oevergrondwater is oppervlaktewater dat op natuurlijke wijze in oevers van rivieren en plassen is geïnfiltreerd. Ondanks de filterende werking van de oeverbodem dienen bedrijven die gebruik maken van oevergrondwater in te spelen op een relatief hoge concentratie gezondheidskundige en klantgerichte parameters. In deze zin is oevergrondwaterzuivering vergelijkbaar met oppervlaktewaterzuivering. De ruwwaterkwaliteit verschilt tussen de verschillende waterleidingbedrijven. Als gevolg van de verschillen in ruwwaterkwaliteit bestaan er verschillen in de door bedrijven gehanteerde zuiveringsprocessen. Oppervlaktewater als grondstof voor de drinkwatervoorziening bijvoorbeeld noopt tot relatief veel zuiveringsinspanningen: de waterkwaliteitstoevoeging is gemiddeld een factor 4 groter dan bij grondwaterbedrijven. Door middel van de grootte van de cirkels is in figuur 7 het verschil in zuiveringsinspanning grafisch weergegeven. Grondwater. Grondwater is relatief constant van samenstelling en temperatuur. Bovendien is het in hygiënisch opzicht betrouwbaar. Eventuele verontreinigingen kunnen vaak na een lange verblijfsduur in de bodem in het grondwater terechtkomen. Bij grondwaterbedrijven spelen de bedrijfstechnische parameters een relatief belangrijke rol. Watersector streeft naar handhaving huidige waterkwaliteit De gemiddelde kwaliteit van het gedistribueerde drinkwater in Nederland voldoet

21 Figuur A Globaal schema grondwaterwinning. beluchting door middel van cascades reinwaterkelder reinwaterpomp beluchting door middel van sproeiers ruwwaterpomp 20 voorfilter nafilter

22 Zuivering grondwater Grondwater bevat dikwijls in de bodem aanwezige metalen, zoals ijzer en mangaan, die in het water opgelost blijven door de afwezigheid van zuurstof. Bovendien bevat grondwater vaak gassen zoals methaan, ammoniak en zwavelwaterstof. Steeds vaker worden ook nitraat en bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Door beluchting met behulp van cascades (trapvormige watervallen) of sproeiers wordt zuurstof toegevoegd aan het water. Door de beluchting kunnen de gassen ontsnappen en de in het water aanwezige metalen oxideren. Als gevolg van het oxideren ontstaat een vlokvormige neerslag, die door middel van zandfiltratie uit het water wordt verwijderd. Na de filtratie wordt het drinkwater opgeslagen in de reinwaterkelder alvorens het gedistribueerd wordt naar diverse verbruikers figuur A. ruim aan alle huidige nationale en Europese normen en richtlijnen. Ook de recent herziene Europese drinkwaterrichtlijn levert voor de Nederlandse waterleidingbedrijven geen problemen op. Dit ondanks het feit dat voor enkele parameters in de nieuwe Europese richtlijn nieuwe normen zijn gesteld (o.a. bromaat, trihalomethanen) en voor een aantal parameters de Europese normen strenger zijn geworden (o.a. lood, koper en nikkel). De strengere loodnorm in de Europese richtlijn heeft evenwel consequenties voor de investeringen en bedrijfsvoering van waterleidingbedrijven die nog loden aansluitleidingen gebruiken. Volgens de Europese richtlijn dient in 2013 aan de strengere loodnorm voldaan te zijn. De Nederlandse waterleidingbedrijven hebben zich verplicht zo mogelijk vóór het jaar 2000, maar in ieder geval vóór het jaar 2005 alle loden aansluitleidingen te hebben vervangen. Waterleidingbedrijven streven ernaar het huidige, goede kwaliteitsniveau van drinkwater te handhaven. Zij gaan er hierbij vanuit dat de normen in de nieuwe Europese regelgeving van voldoende niveau zijn. In dit perspectief behoeft de nationale regelgeving niet aangevuld of aangescherpt te worden, anders dan conform de Europese richtlijn. Zuivering oevergrondwater In toenemende mate wordt in Nederland gebruik gemaakt van oevergrondwater. Doordat oevergrondwater vanuit een nabij gelegen plas of rivier is weggesijpeld, is het oevergrondwater (ook wel oeverinfiltraat genoemd) van een mindere kwaliteit dan grondwater. Het voordeel boven het plassen- of rivierwater is echter dat de bodempassage als een filter werkt. Het oevergrondwater is daardoor al van een betere kwaliteit dan het plassen- of rivierwater zelf. Nadat het oevergrondwater is opgepompt kan de zuivering op twee wijzen worden vervolgd: directe zuivering of voorzuivering met (diep)infiltratie. Directe zuivering. Bij directe zuivering wordt door middel van verschillende zuiveringsstappen het oevergrondwater direct opgewerkt tot drinkwater. Voorzuivering met (diep)infiltratie. Bij voorzuivering en infiltratie wordt het oevergrondwater zodanig voorgezuiverd dat het voorgezuiverde water geïnfiltreerd kan worden in de bodem. Na verloop van tijd krijgt het water de kwaliteit van gewoon grondwater en kan de zuivering als zodanig worden afgerond. 21 Bovendien wordt in de drinkwatersector in toenemende mate ingespeeld op de wensen van de klant ten aanzien van de waterkwaliteit, zoals die voor de klant waarneembaar is (hardheid, smaak, geur en kleur). Zo voegen steeds meer waterleidingbedrijven in het productieproces een onthardingsstap toe.

Water in Zicht 2009. Bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector

Water in Zicht 2009. Bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector Water in Zicht 2009 Financiën & Efficiency Waterkwaliteit Milieu Dienstverlening Bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector Water in Zicht 2009 4 Overzicht van alle drinkwaterbedrijven die aan de Benchmark

Nadere informatie

Water in Zicht 2006. Bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector

Water in Zicht 2006. Bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector Water in Zicht 2006 Financiën & Efficiency Waterkwaliteit Milieu Dienstverlening Bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector 3 Water in zicht 2006 4 Overzicht van drinkwaterbedrijven die aan de Benchmark

Nadere informatie

Water in zicht 2012 Bedrijfsvergelijking drinkwatersector

Water in zicht 2012 Bedrijfsvergelijking drinkwatersector Vereniging van waterbedrijven in Nederland Water in zicht 2012 Bedrijfsvergelijking drinkwatersector Augustus 2013 W a t e r k w a l i t e i t D i e n s t v e r l e n i n g M i l i e u F i n a n c i ë

Nadere informatie

RIVM rapport 734301023/2004. Benchmark en Beleidstoets voor de Drinkwatersector Indicatoren: Waterkwaliteit en Milieu

RIVM rapport 734301023/2004. Benchmark en Beleidstoets voor de Drinkwatersector Indicatoren: Waterkwaliteit en Milieu RIVM rapport 734301023/2004 Benchmark en Beleidstoets voor de Drinkwatersector Indicatoren: Waterkwaliteit en Milieu JFM Versteegh, BH Tangena en JHC Mülschlegel Dit onderzoek werd verricht in opdracht

Nadere informatie

Protocol Prestatievergelijking Drinkwaterbedrijven 2012

Protocol Prestatievergelijking Drinkwaterbedrijven 2012 Protocol Prestatievergelijking Drinkwaterbedrijven 2012 Protocol Prestatievergelijking Drinkwaterbedrijven 2012 Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport Domein Water, Bodem en Bouwen Afdeling Handhaving

Nadere informatie

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 2011. Datum 5 december 2012

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 2011. Datum 5 december 2012 De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 2011 Datum 5 december 2012 Status Definitief Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport Water, Bodem en Bouwen Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Rijksinstituut

Nadere informatie

Doelmatig beheer waterketen

Doelmatig beheer waterketen euro/jaar Doelmatig beheer waterketen -eindrapport commissie feitenonderzoek- Drinkwaterprijs, rioolrecht en zuiveringsheffing gecorrigeerd voor belastingen en kostendekkendheid (prijspeil 2009) 200 Inrichting

Nadere informatie

Imagine the result. Klimaatmonitor 2012. Monitoring klimaatakkoord Rijk Waterschappen 2010-2020 Unie van Waterschappen, Den Haag

Imagine the result. Klimaatmonitor 2012. Monitoring klimaatakkoord Rijk Waterschappen 2010-2020 Unie van Waterschappen, Den Haag Imagine the result Klimaatmonitor 2012 Monitoring klimaatakkoord Rijk Waterschappen 2010-2020 Unie van Waterschappen, Den Haag KLIMAATMONITOR 2012 UNIE VAN WATERSCHAPPEN DEN HAAG 1 november 2012 076767015:0.1

Nadere informatie

Gebiedsdossier. Ameland Buren. Grondwaterbeschermingsgebieden in Fryslân 2013. Gebiedsdossier: een risico-inventarisatie van een drinkwaterwinning

Gebiedsdossier. Ameland Buren. Grondwaterbeschermingsgebieden in Fryslân 2013. Gebiedsdossier: een risico-inventarisatie van een drinkwaterwinning Gebiedsdossier Ameland Buren Grondwaterbeschermingsgebieden in Fryslân 2013 Gebiedsdossier: een risico-inventarisatie van een drinkwaterwinning Ameland Buren Gebiedsdossier grondwaterbeschermingsgebieden

Nadere informatie

Duurzame bedrijventerreinen en hergebruik van effluent;

Duurzame bedrijventerreinen en hergebruik van effluent; Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling/RIZA Duurzame bedrijventerreinen en hergebruik van effluent;

Nadere informatie

HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN

HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN 2010-2015 WN_cyclus_coverCS4_coverDEF.indd 1 30-9-10 10:17 INHOUD Voorwoord 4 Waternet en de Watercyclus 7 Watercyclusplan 8 Waternet 10 De kernwaarden van Waternet

Nadere informatie

VEMW. Duurzaam industrieel watergebruik. Gezamenlijke opgave voor industrie en overheid

VEMW. Duurzaam industrieel watergebruik. Gezamenlijke opgave voor industrie en overheid VEMW is hét kenniscentrum en dé belangenbehartiger voor zakelijke energie- en watergebruikers. VEMW Duurzaam industrieel watergebruik Gezamenlijke opgave voor industrie en overheid Februari 2013 VEMW De

Nadere informatie

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Schepersmaat 2 9405 TA Assen Postbus 28000 9400 HH Assen Telefoon 0592-369111 Fax 0592-362200 Website www.nam.nl Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Directeur

Nadere informatie

OP weg 2030. NEWater

OP weg 2030. NEWater OP weg naar de RWZI 2030 NEWater 2010 11 OP WEG NAAR de RWZI van 2030 RWZI2030NL NEWater RWZI2030NL 2 Het op een hoog niveau inzamelen en zuiveren van afvalwater is in de laatste decennia in Nederland

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

KLIMAATMONITOR WATERSCHAPPEN 2014

KLIMAATMONITOR WATERSCHAPPEN 2014 KLIMAATMONITOR WATERSCHAPPEN 2014 UNIE VAN WATERSCHAPPEN DEN HAAG 30 september 2014 076767015:0.1 - Definitief B02015.000180.0100 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 7 1 Achtergrond, opzet & uitvoering...

Nadere informatie

96 96 49.098 49.021. jaarverslag 2014. 2.1.1 Cijfers. Leidingnet (KM)

96 96 49.098 49.021. jaarverslag 2014. 2.1.1 Cijfers. Leidingnet (KM) jaarverslag Hoofdstuk van 22.1 BETROUWBAAR EN LEKKER WATER TEGEN DE LAAGSTE KOSTEN 2.2 ONZE MENSEN 2.3 RELEVANT VOOR DE KLANT 2.4 INVESTEREN IN INNOVATIE 2.5 DE WAARDE VAN WATER UITDRAGEN 2.6 ZUINIG OP

Nadere informatie

Een helder marktmodel voor klant en energiesector

Een helder marktmodel voor klant en energiesector Een helder marktmodel voor klant en energiesector Inhoudsopgave 1 Voorstel op hoofdlijnen 3 2 Uitwerking Leveranciersmodel 7 3 Uitwerking Metermarkt 12 4 Bewaking administratieve kwaliteit energiebranche

Nadere informatie

WMD brengt water verder 2011-2015. Beleidsplan

WMD brengt water verder 2011-2015. Beleidsplan WMD brengt water verder 2011-2015 Beleidsplan Inhoudsopgave Waterwereld in verandering 3 1. Klantrelatie 5 2. Watervoorziening 9 3. Mens en Organisatie 15 4. Financiën en Verantwoording 19 5. Omgeving

Nadere informatie

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Amsterdam, december 2011 1 Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit

Nadere informatie

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen Waterschap Groot Salland Decosnummer: 2013-4089 Zwolle, april 2013 1 Inhoudsopgave Het lonkend perspectief... 4 Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 Deze visie...

Nadere informatie

ook in de praktijk optimaal te bedienen qua dienstverlening, klachtenafhandeling en algemene service en zich op dat gebied beter te profileren.

ook in de praktijk optimaal te bedienen qua dienstverlening, klachtenafhandeling en algemene service en zich op dat gebied beter te profileren. Memorie van toelichting I. ALGEMEEN 1. Doel en aanleiding wetsvoorstel 1.1 Algemeen Sinds 1 juli 2004 is de markt voor levering van elektriciteit en gas volledig geliberaliseerd. Sinds die datum hebben

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare verlichting

Beleidsplan Openbare verlichting Beleidsplan Openbare verlichting Colofon Project Openbare verlichting beleidsplan Opdrachtgever Gemeente Hoogeveen Met medewerking van Maaike Hamstra (projectleider), Jan Blom, Rients Turkstra, Barry van

Nadere informatie

Rapport Beleidsdoorlichting BTW-compensatiefonds Ministerie van Financiën

Rapport Beleidsdoorlichting BTW-compensatiefonds Ministerie van Financiën Rapport Beleidsdoorlichting BTW-compensatiefonds Ministerie van Financiën Inhoudsopgave Samenvatting... 2 Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 Hoofdstuk 2: beleidsdoorlichting... 9 2.1 Inleiding... 9 2.2 Wat is

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 1 2 1 2 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 3 4 inhoud Voorwoord 7 1 Speerpunten Asset Managementproces Veiligheid Het

Nadere informatie

VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016

VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016 VGRP gemeente Landerd 2012-2016 VGRP gemeente Landerd 2012-2016 Verantwoording Titel VGRP gemeente Landerd 2012-2016 Opdrachtgever Gemeente Landerd Projectleider ing. Gwendolijn Vugs Auteur(s) Ing. Adrie

Nadere informatie

Herontwikeling olieveld schoonebeek Rapport II (hoofdstuk 18): waterinjectie

Herontwikeling olieveld schoonebeek Rapport II (hoofdstuk 18): waterinjectie Herontwikeling olieveld schoonebeek Rapport II (hoofdstuk 18): waterinjectie Milieueffectrapportage Rapport II (Hoofdstuk 18): Waterinjectie I Initiatiefnemer Nederlandse Aardolie Maatschappij BV www.nam.nl

Nadere informatie

Waterschappen zoeken fiscale partners. Op weg naar samenwerking bij heffing en invordering van waterschapsbelastingen

Waterschappen zoeken fiscale partners. Op weg naar samenwerking bij heffing en invordering van waterschapsbelastingen Waterschappen zoeken fiscale partners Op weg naar samenwerking bij heffing en invordering van waterschapsbelastingen Waterschappen zoeken fiscale partners Op weg naar samenwerking bij heffing en invordering

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer. Gemeente Geertruidenberg

Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer. Gemeente Geertruidenberg Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer Gemeente Geertruidenberg Eindrapportage Augustus 2011 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Onderzoek rioleringsbeleid en -beheer gemeente

Nadere informatie